Silva rerum głównie z czasów Augusta II, z diariuszem sejmu.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00966
 • Kopie: Mf 973
 • Tytuł: Silva rerum głównie z czasów Augusta II, z diariuszem sejmu.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 129 k. 35x22 cm
 • Oprawa: Półskórek, 19 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • "Respons [...] Xiędzu biskupowi kujawskiemu od seymiku sredzkiego" k. 108
  • "List od [...] X. biskupa kujawskiego Nowego Roku winszuiący [...]" k. 108
  • "Oddawanie laski przez [...] marszałka wielkiego rodzonemu swemu Jmci panu marszałkowi nadwornemu koronnemu w Warszawie na seymie" k. 108-109
  • "Dziękowanie za laskę nadworną koronną przez Jmci pana Bi[e]lińskiego na senatus consilium w Warszawie" k. 109-110
  • "List prywatny do prowincji pruskiey od [...] marszałka nadwornego koronnego" (2) k. 110-111
  • "List publiczny do prowincyi pruskiey od [...] marszałka nadwornego koronnego" k. 111-111v
  • "Copia responsu JKMci na list Xcia Jmci" k. 111v-112
  • "Kopia listu Jmci pana regenta koronnego do marszałka Koła Rycerskiego" k. 112-112v
  • "Copia listu tribunalskiego" k. 112v
  • "List winszuiący Swiąt Narodzenia Pańskiego" (fragment) k. 112v
  • "Kopia listu do [...] pana [Macieja?] Radomickiego kasztellana kaliskiego marszałka rokoszu" oraz "Copia responsu na ten list" k. 114-114v
  • "Copia listu [...] pana [Macieja?] Radomickiego kasztellana kaliskiego imieniem rokoszu w[oje]w[ódz]tw wielkopolskich" k. 114v-115
  • "Drugi list prywatny tegoż [...] pana [Macieja?] Radomickiego" k. 115-115v
  • "Sensus et fragmenta ac sententiae in publicis negotiis [...]" k. 116-116v
  • "Copia listu Xcia [Teodora Potockiego] prymasa do Jmci pana [Stanisława] Poniatowskiego woysk koronnych regimentarza podskarbiego Litt generalnego w Łowiczu 1728 anno" k. 120
  • "Copia listu [...] pana woiewody Bileskiego[?] do [... Joachima Przebendowskiego] Xdza biskupa łuckiego 1720 anno" k. 120-120v
  • "List od [...] X. biskupa kuiawskiego nowego roku winszuiąci JKmci" (2) k. 120v-121
  • "Epistola senatoriae dignitatis gratulatoria" k. 121-121v
  • "Kondolencya krolewiczowey Jmci do woiewodztwa ruskiego" k. 121v-122
  • "Do krolewicza Jmci cum gratulatione" k. 122-122v
  • "Kopia listu krolewicza Jmci Jakuba post fata oyca na seymik sredzki" k. 122v-123
  • "Mowa Imci pana Odrowąża Pieniążka woiewody sierackiego in senatus consilio w Grodnie[?]" k. 123v-124
  • "Mowa p. posła francuskiego do KJMci przetłomaczona zfrancuskiego języka" k. 124v-125
  • "Copia listu od krola Jmci do Jmci pana marszałka w. koronnego" k. 125-126
  • "Do krola Jmci cum congrata ratione kolligacyi z neoburskim domem in eadem materia" k. 126-126v
  • "Copia listu od Jmci pana Lanckorońskiego z seymiku opatowskiego do Jmci p. marszałka WK" k. 126v-127
  • Diariusz sejmu? niedokończony k. 128-129
  • Mowa pogrzebowa Kaspra Modlikowskiego w kościele OO. Jezuitów w Poznaniu 23 listopada 1728 k. 2-5
  • "Kopia listu [...] Prymasa do [...] Pana Woiewody krakoskiego? z okazyi ze ludzi swoich [...] werbował sub Interregnum" k. 5v-6
  • "Mowa Imci Pana [Kazimierza] Pocieja Podkomorzego Brzeskiego do [... Augusta II] krola 21 Maij anno 1698" k. 6-7
  • "Kopia responsu Imci Pana Potockiego Starosty krasno[staw]skiego? marszałka Trybun[alskiego] do Imci Pana Czaczckiego staro[sty] włodz[imierskiego]" k. 7-7v
  • "R[e]spons Senatorowi od Senatora" oraz "Drugiego Respons" k. 8-11v
  • "Kopia Responsu na list Pewnego Senatora pisany z Gdańska Imci Pana Woiewody Lubelskiego na list Pana Woiewody mazowieckiego" k. 11v-14v
  • "Copia Literarum Beatissimi Clementis" k. 14v-15
  • "Literae quibus Gratiarum actis exprimitur pro attendentia in causis" k. 15
  • "Kopia listu J. O. Xiążęcia Jmci Regimentarza Wi[elkiego] X[ięs]twa Litt[ewskiego] do xiążęcia Jmci [Teodora Andrzeja Potockiego] Prymasa pisanego die 9 Januarij 1735 w Warszawie" k. 15-17
  • "Respons na List przeszły z Torunia d. 15 Januarij 1735" k. 17-19
  • "Lament nad Oyczyzną zgubioną" [Inc.:] "O zgubiona Oyczyzno szukaiący ciebie [...]" k. 19-20v
  • Listy zapraszające na wjazd (3) oraz responsy (2) k. 20v-21v
  • "Przemowa na Pogrzebie [...] Pana Jana Radomickiego Generała Wielkopolskiego miana od [brak cd.]" (tylko tytuł) k. 21v
  • "Respons od [...] Pana Woyciecha Czaczckiego [...]" k. 22-25
  • "Kondolencya na pogrzebie [...] Zygmunta Grudzińskiego [...] przes! [...] Franciszka Malczewskiego, towarzysza [...] roty pancerney w Chodzieżu miana 1706 [...]" k. 26-28
  • "Kondolencya na pogrzebie [...] Kaziemierza! Wyrzyńskiego? [...] miana od Franciszka Malczewskiego [...]" k. 28-29
  • "Kondolencya na pogrzebie [...] Choińskiego [...] miana od [...] 1706 [...]" k. 29-30
  • "Kondolencya na pogrzebie [...] Kaźmirskiego [...] 1706 [...]" k. 30v-31
  • "Głos [... Ludwika Bartłomieja Załuskiego] Xiędza Biskupa płockiego na seymie walnym warszawskim 20 Aprilis 1712" k. 31-33
  • "Mowa [...] Pana Franciszka Męzynskiego miana w Srzedzie na Seymiku Deputackim Anno 1734" k. 34-34v (por. też BK 951, s. 353-354 i BK 1562, k. 28v-29)
  • "Mowa [...] Marszałka kor[on]nego w senacie miana w Warszawie" k. 34v-35
  • "Mowa [...] PP Sapiehów na Seymiki" k. 35-38
  • "Copia listu krola Jmci do Xcia [...] Cardynała" oraz Respons k. 38-38v
  • "Copia listu do Xcia Kardynała" k. 38v-39
  • "Copia listu [...] Panów Plenipotencyjnych do Interessów z Naijasn[iejszym] Carem [...] naznaczonych po konferencyach z JMcią" k. 39
  • "Dziękowanie za Laskę Nadworną kor[on]ną przez [...] Franciszka Bielińskiego in Senatus Consilio" k. 39-39v
  • "List Marszałka Wielkiego Koronnego" k. 40
  • "Mowa do krola" k. 40-40v
  • "Kopia listu Cesarza Tureckiego do Kozaków Zaporowskich" oraz "Kopia responsu kozackiego" k. 41-41v
  • "Amicus amicum [...] cuius honorem ebrius violavit" k. 41v
  • "Literae ad Vexillum quoddam latronum sub pallio militiae stipendia in quodam cassello extorquens" k. 42-42v
  • Diariusz sejmu 1726 k. 42v-54
  • Formularze listów: Prośba o wspomożenie k. 54. - Winszowanie urzędu k. 54-54v. - Zaproszenie do kompanii k. 54v. - Żegnanie przyjaciela k. 55. - Dziękowanie za respekt k. 55 Dziękowanie za łaskę wyświadczoną (3) k. 55-55v, 56v-57. - Deklarowanie ochoty "in obsequium" przyjaciela (2) k. 55v-56. - Ofiarowanie usługi k. 56-56v. - Zaproszenie przyjaciela na "kondescensyą" k. 57-57v. - Zaproszenie krewnych na wesele córki k. 57v. - Zaproszenie krewnych na wesele przez pana młodego k. 57v-58. - Winszowanie Nowego Roku k. 58. - Życzenia bożonarodzeniowe k. 58-58v. - Listy do Trybunału (2) k. 58v.
  • List NN do NN k. 59-59v
  • "Copia listu od w[oje]wodztw wielkopolskich do inszych w[oje]w[ó]dztw" k. 59v-60
  • "Respons [...] Xdzu biskupowi kujawskiemu od Seymiku Sredzkiego" k. 60
  • "Oddawanie laski przez JMCi P. marszałka wielkiego rodzonemu swemu [...] marszałkowi nadwornemu koronnemu w Warszawie na Seymie" k. 60-60v
  • "Responsum Legato Caesareo et [...] D[omi]no Comiti a Valstin[?] [...] D[omi]num Supremum R[e[gni Mareschalcum [...] in comitiis generalibus Varsoviense" k. 61
  • "Mowa P. Posła Francuskiego do krola JMCi przetłomaczona z francuskiego odjezdzającego miana" k. 61-61v
  • "Copia listu od JMCi krola do [...] marszałka w. koronnego" k. 61v
  • "Reskrypt w teyze materyi z Willanowa" k. 61v-62
  • "List do krola JMCi od [...] marszałka wielkiego koronnego do Rzymu wyiezdzaiącego" k. 62
  • "Copia listu od [...] Lanckorońskiego z seymiku opatowskiego do [...] marszałka w. koronnego z Opatowa" oraz "Respons" k. 62-63v
  • "Copia listu od P. Podskarbiego koron[nego] do Xcia [...] Archibiskupa gniezninskiego ze Gdańska" k. 63v
  • "Respons od [...] marszałka w. koronnego krolowi ra[ti]one krolewica [...]" k. 63v
  • "Mowa [...] Jana Odrowąża Pieniążka wdy sierackiego in senatus consilio w Grodnie" k. 63v-65
  • "Copia listu w ktorym przyiaciel do przyiaciela o instancyę prosi" k. 101-101v "Pewny do pewnego świąt chwalebnych" k. 76 "List żegnaiący przyiaciela swego" (2) k. 65 Formularze listów okolicznościowych:
  • "IchMC P. wda podolski do [...] podkanclerzego w. koron[nego]" k. 65-65v
  • "Copia listu [...] kasztelana krakowskiego hetmana w. koron[nego] na seymik wileński" k. 65v
  • "Instrukcja [...] Xdzu Hieronimowi Jelowieckiemu kanclerzowi archikatedralnemu lwowskiemu od [...] senatu duchow[ieństwa] prowin[cji] małopolskiey" k. 65v-66v
  • "Respons od Nay[yaśniejszej] Rzptey y przezacnego rycerstwa z nią zkonfederowanego na instrukcyą wzwyż wyrażoną" k. 66v-69v
  • List NN do województwa podolskiego i czernichowskiego k. 69v-70
  • List NN wdy podolskiego do NN k. 70
  • List NN kanclerza w. lit. do NN strażnika lit. z Warszawy k. 70-70v
  • List [Augusta II?] króla Polski do NN prymasa k. 70v
  • List NN prymasa do [Augusta II?] króla Polski (fragment) k. 70v
  • List NN do NN ks. krakowskiego 18.10.1729 k. 73
  • List Mycielskiego do NN 20.08 k. 73
  • Listy [Jana Aleksandra Lipskiego] podkanclerzego kor. do NN 22.09-31.10.1729 k. 73, 73v
  • List Działyńskiego wojewodzica do NN 07.09.1729 k. 73v
  • "Woyciech Miaskowski starosta gębicki regimentarz partyi W koron." k. 74-75
  • "List do [...] pana Jana Tarła woiewody lubelskiego z Piły d. 7ma maj 1734" k. 75
  • "List od [...] pana Denhoffa do WMCD d. 28 8bris 1729" oraz "Respons" k. 75-75v
  • Listy [Wojciecha Maksymiliana] Miaskowskiego do NN 23.08-17.10.1729 k. 75v-76
  • "List [... Stanisława Szembeka] Xcia prymasa do woiewodz[t]w malborskich d. 23 Iulii 1708" k. 76v-77
  • "List od [...] pana Garczyńskiego na pogrzeb zaprasza" k. 77
  • "List do [...] pana woiewody krakowskiego" k. 77v-78v
  • "List od [...] pana kasztelana dobrzyńskiego" k. 78v-79v
  • "Kopia listu [...] pana wdy chełmińskiego do [...] pana Bagińskiego" k. 79v-80v
  • Listy NN do NN wdy brzesko-kujawskiego (2) k. 80v, 81-81v
  • Listy NN starosty borzechowskiego k. 80v-81, 83v-84
  • "List do [...] dobrodzieja" k. 81v
  • "Copia listu od [...] hetmanów koronnych y innych do [... Tomasza Działyńskiego] pana wdy chełmińskiego" 17.11.1703 k. 82-82v
  • "Respons [...] pana woiewody chełmin[skiego] ad praecedentem" k. 82v-83
  • "List do [...] pana starosty borzechowskiego" k. 83-83v
  • "Copia listu Xcia [... Stanisława Szembeka] prymasa convocantis [...] panów senatorów in senatus cinsilio w Warsza[wie] d. 25 janu. 1703" k. 84-85
  • "Copia listu JO Xięcia [... Teodora Andrzeja Potockiego] prymasa ex senatus consilio pisanego do [... Teodora Konstantego Lubomirskiego] pana wdy krakowskiego z Warszawy d. 19 Februarij 1733" k. 85-86
  • Listy do Teodora Andrzeja Potockiego prymasa od: Mniszech Józef marszałek w. kor. 26.03.1738 k. 89v-91v. - Potocki Józef wda kijowski k. 88-89v. - Wiśniowiecki Janusz klan krakowski k. 86v-87v. - Wiśniowiecki Michał Serwacy kanclerz w. lit. Warszawa 09.01.1735 k. 91v-93.
  • "List od pana generała Rhana moskiewskiego do strony przeciwny przy krolu swiedzkim zostaiącego [...] datum w Nieborowie 27 Februarij 1707mo" k. 93-94v
  • "Copia listu JE Krolewskiey Mosci [Augusta II] do [...] panow senatorow y urzędnikow na seymiki [...] dan w Krakowie dnia XXX miesiąca Maia Roku Pańskiego MDCCII [30.05.1702] " k. 94v-97
  • List nieznanego nadawcy k. 97
  • "List [...] Rafała Leszczyńskiego wdy łęczyckiego woiewoctw wielkopolskich generała starosty do woiewoctwa łęczyckiego" k. 98-98v
  • "Kopia listu woiewoctwa y do woiewoctwa znoszący się z sobą in Publicis negotiis" (3) k. 98v-99v
  • "Copia listu ImCi Czaczkiego" (2) k. 99v-101
  • "List starosty do burgrabiego" k. 101
  • "Copia listu [...] Rafała Leszczynskiego [...] do KJmCi pisany 1702" k. 101v-102
  • "Copia [...] Pana [J]astrzempskiego[?]" k. 102
  • "Tenże do woiewoctw wielkopolskich pod Opatów" k. 102-103
  • "List w swojej instancyi" k. 103-103v
  • "Instrukcya do Xtwa Lite[wskiego] dana [...] 1701 Martyi" k. 103v-105
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Choiński, Antoni tow. pancerny
  • Grudziński, Zygmunt sta baliński (1670-1706)
  • Kaźmirski tow. pancerny
  • Radomicki, Jan Antoni wda inowrocławski, gen. wielkopolski (ca 1691-1728)
  • Wyrzyński, Kazimierz tow. pancerny
  • Sejmik (18 w.) opatowski
  • Sejmik (18 w.) średzki
  • Nowy Rok 18 w.
  • Boże Narodzenie 18 w.
  • Życzenia okolicznościowe 18 w.
  • Parlamentaria 18 w.
  • Aforyzmy 18 w.
  • Listy 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • Sejm (1710)
  • Sejm (1726)
  • Sejm (1712)
  • Sejmik średzki (1734)
  • Pogrzeb 18 w.
  • Ślub i wesele 18 w.
  • Poezja 18 w.
  • Kozacy 18 w.
  • Parlamentaria 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • Listy 18 w.
  • Sejmik opatowski
  • Senat (1703)
  • Wielkanoc 18 w.
  • Parlamentaria 18 w.
  • Listy 18 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 18 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 18 w.
  • Grodno (Białoruś) 18 w.
  • Grodno (Białoruś) 18 w.
  • Grodno (Białoruś) 18 w.
  • Opatów (woj. świętokrzyskie) 18 w.
  • Opatów (woj. świętokrzyskie) 18 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 18 w.
  • Rzym (Włochy) 18 w.
  • Środa 18 w.
  • Środa Wielkopolska (woj. wielkopolskie) 18 w.
  • Warszawa (woj. mazowieckie) 18 w.
  • Warszawa (woj. mazowieckie) - Wilanów 18 w.
  • Wilanów patrz Warszawa (woj. mazowieckie) - Wilanów
 • Uwagi: Zawiera mowy i listy z 17-18 w.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Silva rerum
 • 245 a Silva rerum głównie z czasów Augusta II, z diariuszem sejmu.
 • 246 a "O zgubiona Oyczyzno szukaiący ciebie [...]" i [Inc.:]
 • 250 a kop.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 129 k. c 35x22 cm
 • 340 d Rkps e Półskórek, 19 w.
 • 500 a Zawiera mowy i listy z 17-18 w.
 • 520 a "Respons [...] Xiędzu biskupowi kujawskiemu od seymiku sredzkiego" k. 108
 • 520 a "List od [...] X. biskupa kujawskiego Nowego Roku winszuiący [...]" k. 108
 • 520 a "Oddawanie laski przez [...] marszałka wielkiego rodzonemu swemu Jmci panu marszałkowi nadwornemu koronnemu w Warszawie na seymie" k. 108-109
 • 520 a "Dziękowanie za laskę nadworną koronną przez Jmci pana Bi[e]lińskiego na senatus consilium w Warszawie" k. 109-110
 • 520 a "List prywatny do prowincji pruskiey od [...] marszałka nadwornego koronnego" (2) k. 110-111
 • 520 a "List publiczny do prowincyi pruskiey od [...] marszałka nadwornego koronnego" k. 111-111v
 • 520 a "Copia responsu JKMci na list Xcia Jmci" k. 111v-112
 • 520 a "Kopia listu Jmci pana regenta koronnego do marszałka Koła Rycerskiego" k. 112-112v
 • 520 a "Copia listu tribunalskiego" k. 112v
 • 520 a "List winszuiący Swiąt Narodzenia Pańskiego" (fragment) k. 112v
 • 520 a "Kopia listu do [...] pana [Macieja?] Radomickiego kasztellana kaliskiego marszałka rokoszu" oraz "Copia responsu na ten list" k. 114-114v
 • 520 a "Copia listu [...] pana [Macieja?] Radomickiego kasztellana kaliskiego imieniem rokoszu w[oje]w[ódz]tw wielkopolskich" k. 114v-115
 • 520 a "Drugi list prywatny tegoż [...] pana [Macieja?] Radomickiego" k. 115-115v
 • 520 a "Sensus et fragmenta ac sententiae in publicis negotiis [...]" k. 116-116v
 • 520 a "Copia listu Xcia [Teodora Potockiego] prymasa do Jmci pana [Stanisława] Poniatowskiego woysk koronnych regimentarza podskarbiego Litt generalnego w Łowiczu 1728 anno" k. 120
 • 520 a "Copia listu [...] pana woiewody Bileskiego[?] do [... Joachima Przebendowskiego] Xdza biskupa łuckiego 1720 anno" k. 120-120v
 • 520 a "List od [...] X. biskupa kuiawskiego nowego roku winszuiąci JKmci" (2) k. 120v-121
 • 520 a "Epistola senatoriae dignitatis gratulatoria" k. 121-121v
 • 520 a "Kondolencya krolewiczowey Jmci do woiewodztwa ruskiego" k. 121v-122
 • 520 a "Do krolewicza Jmci cum gratulatione" k. 122-122v
 • 520 a "Kopia listu krolewicza Jmci Jakuba post fata oyca na seymik sredzki" k. 122v-123
 • 520 a "Mowa Imci pana Odrowąża Pieniążka woiewody sierackiego in senatus consilio w Grodnie[?]" k. 123v-124
 • 520 a "Mowa p. posła francuskiego do KJMci przetłomaczona zfrancuskiego języka" k. 124v-125
 • 520 a "Copia listu od krola Jmci do Jmci pana marszałka w. koronnego" k. 125-126
 • 520 a "Do krola Jmci cum congrata ratione kolligacyi z neoburskim domem in eadem materia" k. 126-126v
 • 520 a "Copia listu od Jmci pana Lanckorońskiego z seymiku opatowskiego do Jmci p. marszałka WK" k. 126v-127
 • 520 a Diariusz sejmu? niedokończony k. 128-129
 • 520 a Mowa pogrzebowa Kaspra Modlikowskiego w kościele OO. Jezuitów w Poznaniu 23 listopada 1728 k. 2-5
 • 520 a "Kopia listu [...] Prymasa do [...] Pana Woiewody krakoskiego? z okazyi ze ludzi swoich [...] werbował sub Interregnum" k. 5v-6
 • 520 a "Mowa Imci Pana [Kazimierza] Pocieja Podkomorzego Brzeskiego do [... Augusta II] krola 21 Maij anno 1698" k. 6-7
 • 520 a "Kopia responsu Imci Pana Potockiego Starosty krasno[staw]skiego? marszałka Trybun[alskiego] do Imci Pana Czaczckiego staro[sty] włodz[imierskiego]" k. 7-7v
 • 520 a "R[e]spons Senatorowi od Senatora" oraz "Drugiego Respons" k. 8-11v
 • 520 a "Kopia Responsu na list Pewnego Senatora pisany z Gdańska Imci Pana Woiewody Lubelskiego na list Pana Woiewody mazowieckiego" k. 11v-14v
 • 520 a "Copia Literarum Beatissimi Clementis" k. 14v-15
 • 520 a "Literae quibus Gratiarum actis exprimitur pro attendentia in causis" k. 15
 • 520 a "Kopia listu J. O. Xiążęcia Jmci Regimentarza Wi[elkiego] X[ięs]twa Litt[ewskiego] do xiążęcia Jmci [Teodora Andrzeja Potockiego] Prymasa pisanego die 9 Januarij 1735 w Warszawie" k. 15-17
 • 520 a "Respons na List przeszły z Torunia d. 15 Januarij 1735" k. 17-19
 • 520 a "Lament nad Oyczyzną zgubioną" [Inc.:] "O zgubiona Oyczyzno szukaiący ciebie [...]" k. 19-20v
 • 520 a Listy zapraszające na wjazd (3) oraz responsy (2) k. 20v-21v
 • 520 a "Przemowa na Pogrzebie [...] Pana Jana Radomickiego Generała Wielkopolskiego miana od [brak cd.]" (tylko tytuł) k. 21v
 • 520 a "Respons od [...] Pana Woyciecha Czaczckiego [...]" k. 22-25
 • 520 a "Kondolencya na pogrzebie [...] Zygmunta Grudzińskiego [...] przes! [...] Franciszka Malczewskiego, towarzysza [...] roty pancerney w Chodzieżu miana 1706 [...]" k. 26-28
 • 520 a "Kondolencya na pogrzebie [...] Kaziemierza! Wyrzyńskiego? [...] miana od Franciszka Malczewskiego [...]" k. 28-29
 • 520 a "Kondolencya na pogrzebie [...] Choińskiego [...] miana od [...] 1706 [...]" k. 29-30
 • 520 a "Kondolencya na pogrzebie [...] Kaźmirskiego [...] 1706 [...]" k. 30v-31
 • 520 a "Głos [... Ludwika Bartłomieja Załuskiego] Xiędza Biskupa płockiego na seymie walnym warszawskim 20 Aprilis 1712" k. 31-33
 • 520 a "Mowa [...] Pana Franciszka Męzynskiego miana w Srzedzie na Seymiku Deputackim Anno 1734" k. 34-34v (por. też BK 951, s. 353-354 i BK 1562, k. 28v-29)
 • 520 a "Mowa [...] Marszałka kor[on]nego w senacie miana w Warszawie" k. 34v-35
 • 520 a "Mowa [...] PP Sapiehów na Seymiki" k. 35-38
 • 520 a "Copia listu krola Jmci do Xcia [...] Cardynała" oraz Respons k. 38-38v
 • 520 a "Copia listu do Xcia Kardynała" k. 38v-39
 • 520 a "Copia listu [...] Panów Plenipotencyjnych do Interessów z Naijasn[iejszym] Carem [...] naznaczonych po konferencyach z JMcią" k. 39
 • 520 a "Dziękowanie za Laskę Nadworną kor[on]ną przez [...] Franciszka Bielińskiego in Senatus Consilio" k. 39-39v
 • 520 a "List Marszałka Wielkiego Koronnego" k. 40
 • 520 a "Mowa do krola" k. 40-40v
 • 520 a "Kopia listu Cesarza Tureckiego do Kozaków Zaporowskich" oraz "Kopia responsu kozackiego" k. 41-41v
 • 520 a "Amicus amicum [...] cuius honorem ebrius violavit" k. 41v
 • 520 a "Literae ad Vexillum quoddam latronum sub pallio militiae stipendia in quodam cassello extorquens" k. 42-42v
 • 520 a Diariusz sejmu 1726 k. 42v-54
 • 520 a Formularze listów: Prośba o wspomożenie k. 54. - Winszowanie urzędu k. 54-54v. - Zaproszenie do kompanii k. 54v. - Żegnanie przyjaciela k. 55. - Dziękowanie za respekt k. 55 Dziękowanie za łaskę wyświadczoną (3) k. 55-55v, 56v-57. - Deklarowanie ochoty "in obsequium" przyjaciela (2) k. 55v-56. - Ofiarowanie usługi k. 56-56v. - Zaproszenie przyjaciela na "kondescensyą" k. 57-57v. - Zaproszenie krewnych na wesele córki k. 57v. - Zaproszenie krewnych na wesele przez pana młodego k. 57v-58. - Winszowanie Nowego Roku k. 58. - Życzenia bożonarodzeniowe k. 58-58v. - Listy do Trybunału (2) k. 58v.
 • 520 a List NN do NN k. 59-59v
 • 520 a "Copia listu od w[oje]wodztw wielkopolskich do inszych w[oje]w[ó]dztw" k. 59v-60
 • 520 a "Respons [...] Xdzu biskupowi kujawskiemu od Seymiku Sredzkiego" k. 60
 • 520 a "Oddawanie laski przez JMCi P. marszałka wielkiego rodzonemu swemu [...] marszałkowi nadwornemu koronnemu w Warszawie na Seymie" k. 60-60v
 • 520 a "Responsum Legato Caesareo et [...] D[omi]no Comiti a Valstin[?] [...] D[omi]num Supremum R[e[gni Mareschalcum [...] in comitiis generalibus Varsoviense" k. 61
 • 520 a "Mowa P. Posła Francuskiego do krola JMCi przetłomaczona z francuskiego odjezdzającego miana" k. 61-61v
 • 520 a "Copia listu od JMCi krola do [...] marszałka w. koronnego" k. 61v
 • 520 a "Reskrypt w teyze materyi z Willanowa" k. 61v-62
 • 520 a "List do krola JMCi od [...] marszałka wielkiego koronnego do Rzymu wyiezdzaiącego" k. 62
 • 520 a "Copia listu od [...] Lanckorońskiego z seymiku opatowskiego do [...] marszałka w. koronnego z Opatowa" oraz "Respons" k. 62-63v
 • 520 a "Copia listu od P. Podskarbiego koron[nego] do Xcia [...] Archibiskupa gniezninskiego ze Gdańska" k. 63v
 • 520 a "Respons od [...] marszałka w. koronnego krolowi ra[ti]one krolewica [...]" k. 63v
 • 520 a "Mowa [...] Jana Odrowąża Pieniążka wdy sierackiego in senatus consilio w Grodnie" k. 63v-65
 • 520 a "Copia listu w ktorym przyiaciel do przyiaciela o instancyę prosi" k. 101-101v a "Pewny do pewnego świąt chwalebnych" k. 76 a "List żegnaiący przyiaciela swego" (2) k. 65 a Formularze listów okolicznościowych:
 • 520 a "IchMC P. wda podolski do [...] podkanclerzego w. koron[nego]" k. 65-65v
 • 520 a "Copia listu [...] kasztelana krakowskiego hetmana w. koron[nego] na seymik wileński" k. 65v
 • 520 a "Instrukcja [...] Xdzu Hieronimowi Jelowieckiemu kanclerzowi archikatedralnemu lwowskiemu od [...] senatu duchow[ieństwa] prowin[cji] małopolskiey" k. 65v-66v
 • 520 a "Respons od Nay[yaśniejszej] Rzptey y przezacnego rycerstwa z nią zkonfederowanego na instrukcyą wzwyż wyrażoną" k. 66v-69v
 • 520 a List NN do województwa podolskiego i czernichowskiego k. 69v-70
 • 520 a List NN wdy podolskiego do NN k. 70
 • 520 a List NN kanclerza w. lit. do NN strażnika lit. z Warszawy k. 70-70v
 • 520 a List [Augusta II?] króla Polski do NN prymasa k. 70v
 • 520 a List NN prymasa do [Augusta II?] króla Polski (fragment) k. 70v
 • 520 a List NN do NN ks. krakowskiego 18.10.1729 k. 73
 • 520 a List Mycielskiego do NN 20.08 k. 73
 • 520 a Listy [Jana Aleksandra Lipskiego] podkanclerzego kor. do NN 22.09-31.10.1729 k. 73, 73v
 • 520 a List Działyńskiego wojewodzica do NN 07.09.1729 k. 73v
 • 520 a "Woyciech Miaskowski starosta gębicki regimentarz partyi W koron." k. 74-75
 • 520 a "List do [...] pana Jana Tarła woiewody lubelskiego z Piły d. 7ma maj 1734" k. 75
 • 520 a "List od [...] pana Denhoffa do WMCD d. 28 8bris 1729" oraz "Respons" k. 75-75v
 • 520 a Listy [Wojciecha Maksymiliana] Miaskowskiego do NN 23.08-17.10.1729 k. 75v-76
 • 520 a "List [... Stanisława Szembeka] Xcia prymasa do woiewodz[t]w malborskich d. 23 Iulii 1708" k. 76v-77
 • 520 a "List od [...] pana Garczyńskiego na pogrzeb zaprasza" k. 77
 • 520 a "List do [...] pana woiewody krakowskiego" k. 77v-78v
 • 520 a "List od [...] pana kasztelana dobrzyńskiego" k. 78v-79v
 • 520 a "Kopia listu [...] pana wdy chełmińskiego do [...] pana Bagińskiego" k. 79v-80v
 • 520 a Listy NN do NN wdy brzesko-kujawskiego (2) k. 80v, 81-81v
 • 520 a Listy NN starosty borzechowskiego k. 80v-81, 83v-84
 • 520 a "List do [...] dobrodzieja" k. 81v
 • 520 a "Copia listu od [...] hetmanów koronnych y innych do [... Tomasza Działyńskiego] pana wdy chełmińskiego" 17.11.1703 k. 82-82v
 • 520 a "Respons [...] pana woiewody chełmin[skiego] ad praecedentem" k. 82v-83
 • 520 a "List do [...] pana starosty borzechowskiego" k. 83-83v
 • 520 a "Copia listu Xcia [... Stanisława Szembeka] prymasa convocantis [...] panów senatorów in senatus cinsilio w Warsza[wie] d. 25 janu. 1703" k. 84-85
 • 520 a "Copia listu JO Xięcia [... Teodora Andrzeja Potockiego] prymasa ex senatus consilio pisanego do [... Teodora Konstantego Lubomirskiego] pana wdy krakowskiego z Warszawy d. 19 Februarij 1733" k. 85-86
 • 520 a Listy do Teodora Andrzeja Potockiego prymasa od: Mniszech Józef marszałek w. kor. 26.03.1738 k. 89v-91v. - Potocki Józef wda kijowski k. 88-89v. - Wiśniowiecki Janusz klan krakowski k. 86v-87v. - Wiśniowiecki Michał Serwacy kanclerz w. lit. Warszawa 09.01.1735 k. 91v-93.
 • 520 a "List od pana generała Rhana moskiewskiego do strony przeciwny przy krolu swiedzkim zostaiącego [...] datum w Nieborowie 27 Februarij 1707mo" k. 93-94v
 • 520 a "Copia listu JE Krolewskiey Mosci [Augusta II] do [...] panow senatorow y urzędnikow na seymiki [...] dan w Krakowie dnia XXX miesiąca Maia Roku Pańskiego MDCCII [30.05.1702] " k. 94v-97
 • 520 a List nieznanego nadawcy k. 97
 • 520 a "List [...] Rafała Leszczyńskiego wdy łęczyckiego woiewoctw wielkopolskich generała starosty do woiewoctwa łęczyckiego" k. 98-98v
 • 520 a "Kopia listu woiewoctwa y do woiewoctwa znoszący się z sobą in Publicis negotiis" (3) k. 98v-99v
 • 520 a "Copia listu ImCi Czaczkiego" (2) k. 99v-101
 • 520 a "List starosty do burgrabiego" k. 101
 • 520 a "Copia listu [...] Rafała Leszczynskiego [...] do KJmCi pisany 1702" k. 101v-102
 • 520 a "Copia [...] Pana [J]astrzempskiego[?]" k. 102
 • 520 a "Tenże do woiewoctw wielkopolskich pod Opatów" k. 102-103
 • 520 a "List w swojej instancyi" k. 103-103v
 • 520 a "Instrukcya do Xtwa Lite[wskiego] dana [...] 1701 Martyi" k. 103v-105
 • 530 d Mf 973
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK VI, 63 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 561 w Działyński Augustyn (1715-1759)
 • 600 a Choiński, Antoni c tow. pancerny
 • 600 a Grudziński, Zygmunt c sta baliński d (1670-1706)
 • 600 a Kaźmirski c tow. pancerny
 • 600 a Radomicki, Jan Antoni c wda inowrocławski, gen. wielkopolski d (ca 1691-1728)
 • 600 a Wyrzyński, Kazimierz c tow. pancerny
 • 650 a Sejmik (18 w.) opatowski
 • 650 a Sejmik (18 w.) średzki
 • 650 a Nowy Rok y 18 w.
 • 650 a Boże Narodzenie y 18 w.
 • 650 a Życzenia okolicznościowe y 18 w.
 • 650 a Parlamentaria y 18 w.
 • 650 a Aforyzmy y 18 w.
 • 650 a Listy y 18 w.
 • 650 a Mowy y 18 w.
 • 650 a Sejm (1710)
 • 650 a Sejm (1726)
 • 650 a Sejm (1712)
 • 650 a Sejmik średzki (1734)
 • 650 a Pogrzeb y 18 w.
 • 650 a Ślub i wesele y 18 w.
 • 650 a Poezja y 18 w.
 • 650 a Kozacy y 18 w.
 • 650 a Parlamentaria y 18 w.
 • 650 a Mowy y 18 w.
 • 650 a Listy y 18 w.
 • 650 a Sejmik opatowski
 • 650 a Senat (1703)
 • 650 a Wielkanoc y 18 w.
 • 650 a Parlamentaria y 18 w.
 • 650 a Listy y 18 w.
 • 651 a Gdańsk (woj. pomorskie) y 18 w.
 • 651 a Gdańsk (woj. pomorskie) y 18 w.
 • 651 a Grodno (Białoruś) y 18 w.
 • 651 a Grodno (Białoruś) y 18 w.
 • 651 a Grodno (Białoruś) y 18 w.
 • 651 a Opatów (woj. świętokrzyskie) y 18 w.
 • 651 a Opatów (woj. świętokrzyskie) y 18 w.
 • 651 a Poznań (woj. wielkopolskie) y 18 w.
 • 651 a Rzym (Włochy) y 18 w.
 • 651 a Środa y 18 w.
 • 651 a Środa Wielkopolska (woj. wielkopolskie) y 18 w.
 • 651 a Warszawa (woj. mazowieckie) y 18 w.
 • 651 a Warszawa (woj. mazowieckie) - Wilanów y 18 w.
 • 651 a Wilanów patrz Warszawa (woj. mazowieckie) - Wilanów
 • 700 a Bieliński, Kazimierz Ludwik c marszałek w. kor. d (1661-1713)
 • 700 a Lanckoroński
 • 700 a Pieniążek, Jan Chryzostom c sta oświęcimski, wda sieradzki d (ca 1630-ca 1712)
 • 700 a Poniatowski, Stanisław c wda mazowiecki, podskarbi w. lit., klan krakowski d (1676-1762)
 • 700 a Potocki, Teodor Andrzej c (prymas Polski ; d 1664-1738)
 • 700 a Przebendowski, Joachim c bp łucki d (1675-1721)
 • 700 a Radomicki, Maciej c wda inowrocławski, poznański, sta gen. wielkopolski d (ca 1648-1728)
 • 700 a August b II Mocny c (król Polski ; d 1670-1733)
 • 700 a Bieliński, Franciszek c marszałek w. kor. d (1683-1766)
 • 700 a Czacki, Wojciech c sta włodzimierski d (1621-?)
 • 700 a Mężyński, Franciszek c poseł na sejmik średzki d 18 w.
 • 700 a Modlikowski, Kasper d 18 w.
 • 700 a Pociej, Kazimierz Aleksander d (1666-1728)
 • 700 a Potocki< Kazimierz d (1630-1702) d sta krasnostawski
 • 700 a Potocki, Teodor Andrzej c (prymas Polski ; d 1664-1738)
 • 700 a Sapiehowie (ród)
 • 700 a Załuski, Ludwik Bartłomiej c bp płocki d (1661-1721)
 • 700 a August b II Mocny c (król Polski ; d 1670-1733)
 • 700 a Denhoff d 18 w.
 • 700 a Działyński, Tomasz c wojewoda chełmiński d (1656-1714)
 • 700 a Działyński c wojewodzic d 18 w.
 • 700 a Garczyński d 18 w.
 • 700 a Jastrzębski
 • 700 a Jełowiecki, Hieronim c sufragan lwowski d (1672-1732)
 • 700 a Lanckoroński d 18 w.
 • 700 a Leszczyński, Rafał c podskarbi w. kor., sta gen. Wielkopolski d (1650-1703)
 • 700 a Lipski, Jan Aleksander c bp krakowski, kard., podkanclerzy kor. d (1690-1746)
 • 700 a Lubomirski, Teodor Konstanty c wda krakowski d (1683-1745)
 • 700 a Miaskowski, Wojciech Maksymilian c wda kaliski d (ca 1683-1763)
 • 700 a Mniszech, Józef c marszałek w. kor. d (1670-1747)
 • 700 a Mycielski d 18 w.
 • 700 a Pieniążek Jan Chryzostom c sta oświęcimski, wda sieradzki d (ca 1630-ca 1712)
 • 700 a Potocki, Józef c wda kijowski, poznański, hetman w. kor. d (1673-1751)
 • 700 a Potocki, Teodor Andrzej c (prymas Polski ; d 1664-1738)
 • 700 a Szembek Stanisław prymas 1650-1721
 • 700 a Tarło, Jan c wda lubelski, sandomierski d (1684-1750)
 • 700 a Wiśniowiecki, Janusz Antoni c wda wileński, wda i klan krakowski d (1678-1741)
 • 700 a Wiśniowiecki, Michał Serwacy c hetman w. lit., kanclerz w. lit. d (1680-1744)
 • 740 a List sejmiku średzkiego do NN bpa kujawskiego
 • 740 a Listy NN bpa kujawskiego Nowego Roku winszujące
 • 740 a Oddawanie laski przez marszałka wielkiego rodzonemu swemu marszałkowi nadwornemu koronnemu w Warszawie na seymie
 • 740 a Dziękowanie za laskę nadworną koronną przez Bielińskiego na senatus consilium w Warszawie
 • 740 a Listy NN marszałka nadwornego kor. do prowincji pruskiej
 • 740 a Listy Augusta II króla Polski do
 • 740 a Listy do Augusta II króla Polski
 • 740 a List NN regenta kor. do NN marszałka Koła Rycerskiego
 • 740 a List trybunalski
 • 740 a List winszuiący Swiąt Narodzenia Pańskiego
 • 740 a List NN do Radomickiego Macieja? klana kaliskiego
 • 740 a Listy Radomickiego Macieja? klana kaliskiego do
 • 740 a Sensus et fragmenta ac |sententiae in publicis negotiis
 • 740 a List Potockiego Teodora Andrzeja prymasa do Poniatowskiego Stanisława podskarbiego w. lit. 1728
 • 740 a List NN wdy do Przebendowskiego Joachima bpa łuckiego 1720
 • 740 a Epistola senatoriae dignitatis gratulatoria
 • 740 a Kondolencya krolewiczowey Jmci do woiewodztwa ruskiego
 • 740 a Do krolewicza Jakuba? cum gratulatione
 • 740 a List Jakuba królewicza polskiego post fata oyca na seymik sredzki
 • 740 a Mowa Pieniążka Jana Chryzostoma wdy sieradzkiego in senatus consilio w Grodnie?
 • 740 a Mowa NN posła francuskiego do króla Polski
 • 740 a List Lanckorońskiego do NN marszałka w. kor. z sejmiku opatowskiego
 • 740 a Mowa pogrzebowa Kaspra Modlikowskiego w kościele jezuitów w Poznaniu 1728
 • 740 a List NN prymasa do NN wdy krakowskiego
 • 740 a Mowa Pocieja Kazimierza podkomorzego brzeskiego do Augusta II króla Polski 1698
 • 740 a List Potockiego sty krasnostawskiego? do Czackiego Wojciecha? sty włodzimierskiego
 • 740 a Respons Senatorowi od Senatora
 • 740 a List NN wdy lubelskiego do NN wdy mazowieckiego
 • 740 a List Klemensa papieża?
 • 740 a Literae quibus Gratiarum actis exprimitur pro attendentia in causis
 • 740 a List NN regimentarza w. lit. do Potockiego Teodora Andrzeja prymasa 1735
 • 740 a Diariusz sejmu? niedokończony
 • 740 a Formularze listów
 • 740 a Lament nad Oyczyzną zgubioną
 • 740 a Listy zapraszające na wjazd
 • 740 a Przemowa na Pogrzebie Jana Radomickiego Generała Wielkopolskiego miana od brak cd.
 • 740 a List Czackiego Wojciecha do NN
 • 740 a Mowa Załuskiego Ludwika Bartłomieja bpa płockiego na sejmie walnym warszawskim 1712
 • 740 a Mowa Mężyńskiego Franciszka miana w Środzie na sejmiku deputackim 1734
 • 740 a Mowa NN marszałka kor. w senacie miana w Warszawie
 • 740 a Mowa Sapiehów na sejmiki
 • 740 a List Augusta II? króla Polski do NN kardynała
 • 740 a List NN kardynała do Augusta II? króla Polski
 • 740 a Listu NN do kardynała
 • 740 a List panów plenipotencyjnych do interesów z carem
 • 740 a Dziękowanie za laskę nadworną koronną przez Franciszka Bielińskiego in Senatus Consilio
 • 740 a List NN marszałka w. kor.
 • 740 a Mowa NN do króla Polski
 • 740 a List cesarza tureckiego do Kozaków zaporoskich
 • 740 a List Kozaków zaporoskich do cesarza tureckiego
 • 740 a Amicus amicum cuius honorem ebrius violavit
 • 740 a Literae ad Vexillum quoddam latronum sub pallio militiae stipendia in quodam cassello extorquens
 • 740 a Diariusz sejmu 1726
 • 740 a Winszowanie Nowego Roku
 • 740 a Życzenia bożonarodzeniowe
 • 740 a Zaproszenie krewnych na wesele
 • 740 a Winszowanie urzędu
 • 740 a List NN do NN k. 59-59v
 • 740 a List województw wielkopolskich do inszych województw
 • 740 a List sejmiku średzkiego do NN bpa kujawskiego
 • 740 a Oddawanie laski przez marszałka wielkiego rodzonemu swemu marszałkowi nadwornemu koronnemu w Warszawie na Seymie
 • 740 a Responsum Legato Caesareo et Domino Comiti a Valstin? Dominum Supremum Regni Mareschalcum in comitiis generalibus Varsoviense
 • 740 a Mowa NN posła francuskiego do króla Polski
 • 740 a List króla Polski do NN marszałka w. koronnego
 • 740 a Listy NN marszałka w. kor. do króla Polski
 • 740 a List Lanckorońskiego z sejmiku opatowskiego do NN marszałka w. koronnego
 • 740 a List NN marszałka w. kor. do Lanckorońskiego
 • 740 a List podskarbiego w. kor. do abpa gnieźnieńskiego
 • 740 a Listy do Augusta II? króla Polski
 • 740 a Listy Augusta II? króla Polski do
 • 740 a Mowa Pieniążka Jana Odrowąża wdy sierackiego in senatus consilio w Grodnie
 • 740 a Formularze listów
 • 740 a Życzenia wielkanocne
 • 740 a List NN wdy podolskiego do NN podkanclerzego w. kor.
 • 740 a List NN klana krakowskiego hetmana w. kor. na sejmik wileński
 • 740 a Instrukcja Hieronimowi Jełowieckiemu kanclerzowi archikatedralnemu lwowskiemu od senatu duchowieństwa prowincji małopolskiej
 • 740 a Respons od Nayyaśniejszej Rzptey y przezacnego rycerstwa z nią zkonfederowanego na instrukcyą wzwyż wyrażoną
 • 740 a List NN do województwa podolskiego i czernichowskiego
 • 740 a List NN wdy podolskiego do NN
 • 740 a List NN kanclerza w. lit. do NN strażnika lit.
 • 740 a List Augusta II? króla Polski do NN prymasa
 • 740 a List NN prymasa do Augusta II? króla Polski fragment
 • 740 a List NN do NN ks. krakowskiego 1729
 • 740 a List Mycielskiego do NN
 • 740 a Listy Lipskiego Jana Aleksandra podkanclerzego kor. do NN 1729
 • 740 a List Działyńskiego wojewodzica do NN 1729
 • 740 a Listy Miaskowskiego Wojciecha Maksymiliana sty gębickiego do NN 1729
 • 740 a List NN do Tarła Jana wdy lubelskiego 1734
 • 740 a List Denhoffa do NN 1729
 • 740 a List NN do Denhoffa 1729
 • 740 a Listy Szembeka Stanisława prymasa do
 • 740 a List Garczyńskiego zapraszający na pogrzeb
 • 740 a List NN do NN wdy krakowskiego
 • 740 a List NN klana dobrzyńskiego
 • 740 a List NN wdy chełmińskiego do Bagińskiego
 • 740 a Listy NN do NN wdy brzesko-kujawskiego
 • 740 a List NN sty borzechowskiego
 • 740 a List do dobrodzieja
 • 740 a List hetmanów koronnych do Działyńskiego Tomasza wdy chełmińskiego 1703
 • 740 a List Działyńskiego Tomasza wdy chełmińskiego do hetmanów koronnych 1703
 • 740 a List NN do NN sty borzechowskiego
 • 740 a List Potockiego Teodora Andrzeja prymasa do Lubomirskiego Teodora Konstantego wdy krakowskiego 1733
 • 740 a Listy do Potockiego Teodora Andrzeja prymasa
 • 740 a List Rhana? moskiewskiego do strony przeciwny przy krolu swiedzkim zostaiącego 1707mo
 • 740 a Listy Augusta II króla Polski do
 • 740 a Listy do Augusta II króla Polski
 • 740 a Listy Leszczyńskiego Rafała wdy łęczyckiego do
 • 740 a Listy województw w sprawach publicznych
 • 740 a Listy Czackiego do NN
 • 740 a List NN starosty do NN burgrabiego
 • 740 a Listy Jastrzębskiego? do NN
 • 740 a List w swojej instancyi
 • 740 a Instrukcya do Xtwa Litewskiego dana 1701 Martyi
 • 777 a Malczewski Franciszek 18 w. t Kondolencya na pogrzebie Kaźmirskiego 1706
 • 777 a Malczewski Franciszek 18 w. t Kondolencya na pogrzebie Choińskiego miana 1706
 • 777 a Malczewski Franciszek 18 w. t Kondolencya na pogrzebie Kaziemierza! Wyrzyńskiego? miana od Franciszka Malczewskiego
 • 777 a Malczewski Franciszek 18 w. t Kondolencya na pogrzebie Zygmunta Grudzińskiego przes! Franciszka Malczewskiego towarzysza roty pancerney w Chodzieżu miana 1706
 • 852 j BK 00966
 • 999 d 19.05.21

Indeksy