"Summariusz kopiy listownych y inszych [...], który dzieli się na cztery części [...] zaczęty Roku Pańskiego 1652."

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00968
 • Kopie: Mf 2092
 • Tytuł: "Summariusz kopiy listownych y inszych [...], który dzieli się na cztery części [...] zaczęty Roku Pańskiego 1652."
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 125 k. 34x21 cm
 • Oprawa: Skóra zielona, wiązania, 18 w.; konserwacja 2003 r. Toruń
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Fragmenty różnych dokumentów, m. in. korespondencji k. 121-125v "Puncta według instructiey od Woyska JKM y Rzeczypospolitey wzwiązku zostaiącego na te podanie umowione z Ichmościami Pany komisarzami do JKM [...] zesłanymi w Kielcach 31 Martii 1662" k. 119-120v "Kopia listu do [...] Pana Podkanclerzego Koronnego [...] od przyiaciela [...]" (tylko tytuł) k. 118v "Lament Matkiey Korony Polski na złych uskarżaiących się Synów" (wiersz) [Inc.:] "Kto mi da folgę wcięszkim żalu moim [...]" k. 117-118 "Copia listu od [...] Xiędza Arcybiskupa Gniezninskiego do [...] Pana woiewody kaliskiego" k. 116v-117 "Kopia Uniwersału Jaśnie Wielmożnego [...] Pana Woiewody kaliskiego" k. 116v "Exorbitancie y Naprawa Kola Poselskiego" k. 112-116v "Copia Literarum ad Summum Eminentissimum Priorem [...]" k. 111v "Taxa annatarum ab Episcopis Romam" k. 111v "Summa villarum Sac. Rae. Mttis. et Nobilium Regni Poloniae" k. 111-111v "Documentum Elegans. Quomodo ei qui in Principum Aula vivere decrevit vita componenda" k. 110v-111 "Roraty utrapionej Rzeczy Pospolitey. Rorate Coeli de Super et nubes pluant Iustum" (wiersz) [Inc.:] "Płaczcie Polacy, płaczcie y łzy wylewaycie [...]" k. 106-110v "Druga propozycia o teyże materey przy wszystkich stanach die 4 Julij [1661]" k. 104v-105v "Propositia JKMsci ratione faciendam Electionis uczyniona w Senacie bez posłów pod seim w Warszawie die 3 Junij 1661" k. 104-104v "Przemowa weselna" k. 103-103v Wiersze: [Inc.:] "Pannam bo męża nie znam, alem przecię żona [...]" oraz [Inc.:] "Małżonkiem mem prawdziwym iest bom żył w małżeństwie [...]" k. 101v-102v "Kopia listu JMci Xiędza [Wacława Leszczyńskiego] Arcybiskupa Gniezn[ieńskiego] na Seymik Srzedzki z Zyskowic 19 Januarij Anno 1662" k. 100-100v "Testament Krola Augusta pisany w Warszawie die 6. Maji Anno 1572 były trzy Exemplarze ieden przy Krolu drugi przy krolewnie Annie. Trzeci na Zamku w Tykocinie" k. 99-100 Cz. 4 "Listy różnych koronnych dignitarzów y senatorów na seymy, seymiki y privatim dirigowane, a przytym y insze potrzebne y wiedzenia godne rzeczy" k. 68-125 cd. w tym:
  • Formularze listów, mów, wierszy z Wielkopolski.
  • "Copia listu Oyca Dobrodzieia do Syna Swoiego" k. 31-31v "Kopia listu do Trybunału Koronnego" k. 29v "Copia listu do Xiążęcia Wrocławskiego Ercharda Ferdinanda Truchsessa? wpewney materiey" k. 20v "Kopia listu do [...] Panney Xięni Olobockiey? od Rodzicow, ktorzy w opiekę [...] oddaią Coreczki swoie do klasztoru" k. 20-20v "Kopia listu do Przyiaciela o Pozyczenie Muzyki" k. 19-19v "Kopia listu do Jego Msci Pana starosty Ciązenskiego" k. 18v "Kopia listu do [...] wdy brzeskiego" k. 15v "Kopia listu do Przyiaciela winszuiąca Nowego Roku" k. 13v-14 "Kopia listu do Przyiaciela o oddanie długu" k. 9v "Kopia listu do [...] Woiewody Poznanskiego" k. 9-9v "Kopia listu [...] Marszałka na seymik" k. 9 "Kopia listu do Karola Kromena[?] Mieszczanka Słupeckiego przed tym Woysku Krola Szwedzkiego a teras in Praesidio Posnaniensi Brandeburgensi zostaiącego" k. 9 "Kopia wymawiaiąca się z niestawienia na termin a oras supplikę wnosząca do Podwoiewodze[go] o poddanego" k. 7v "Kopia daiąca przyczyne dla ktorey Przyiaciel Przyiacielowi wosobie swey Roku nowego niewinszuie" k. 7-7v "Kopia uskarżaiąca się na nieurodzay y nieszczęście swoie" k. 6v "Kopia conquerens o urazie Stryiowskiey oraz reconcilians" k. 6 "Kopia listu do Xiązecia na Klewaniu to iest [...] X. Biskupa Poznańskiego" k. 5v-6 "Kopia zapraszaiąca Przyiaciela do siebie na Przyiacielską uciechę" k. 4v "Kopia do JM Pana Starosty Winowroclawskie[go]! wyciągaiąca powinność wrzesinskich mieszczan względem paszey im pozwoloney" k. 4-4v "Kopia do JM X. P. Kanonika Poznańskiego dziękuiąca za osobliwą pewney osoby Promocyią" k. 3-3v "Kopia do Jego Mci Pana Burgrabiego Poznańskiego" (3) k. 2v-3 "Kopia prosząca o przyięcie Coreczki do Klasztoru Panienskiego na Cwiczenie Zakonne" k. 2 "Kopia wyliczaiąca fatygi miłość y łaskę przyiacielską roznymi Czasy Oswiadczoną" k. 2 Cz. 1 "w którey zamykaią się Kopie listów do przyiaciela y do osób różnego stanu w rozmaitych potrzebach y okazyiach dirigowanych" k. 2-32 w tym m. in.:
  • "Copia listu Przyiaciela do [...] wdy lubelskiego zalecaiąca y oddaiąca Syna swego" k. 51-51v "Kopia listu do JM Xiędza Gwardyana" k. 38 "Kopia zapraszaiąca na Krzciny" k. 33v-34 "Kopia zapraszaiąca na Akt Weselny" k. 33v "Kopia zapraszaiąca na Postrzyżyny" k. 33 Cz. 2 "W którey zamykaią się listy przynależące do aktu weselnego tak duchownego iako y świeckiego" (w tym postrzyżyny, chrzciny etc.) k. 33-51 w tym m. in.:
  • "Przemowa Zapraszaiąca na chleb Pogrzebowy" k. 66-66v "Oddawanie Winca" k. 65 "Copia żałuiąca Smierci Mieszczanina. Poznań" k. 64 "Copia zapraszaiąca na Pogrzeb [...] pPana Brodowskiego" k. 63 "Kopia Daiąca Znac o Smierci Przyiacielowi" k. 61 "Respondens zapraszaiącemu na Pogrzeb Rodzicielki" k. 55 "Kopia zapraszaiąca na Pogrzeb Biskupi" k. 54 Cz. 3 "w którey zamykaią się kopie przynależące do aktu żałobnego" k. 54-67 w tym m. in.:
  • "Fałsz iawnie pokazany, we dwoch mowach z ktorych jedną pod Imieniem Sekretarza Xcia de Conde, a drugą pod Imieniem P. Kanclerza W. X. L.[go] zmyslono" k. 94-99 "Instrukcya od Woyska JKM y Rzplitey tak Polskiego, iako y Cudzoziemskiego Woyska do Woiewodztw Wielgopolskich na Seymik [...] JW Panu Hieronimowi" [Podpis: Jan Samuel Świderski marszałek woyska JKM] k. 93-94 "Przysięga [...] Jana Kazimierza [...] sub cempus! belli Svaetici" k. 92v-93 "Respons J. M. P. X Kanclerza WXL [...]" k. 92-92v "Mowa posła sekretarza Xia de Conde w Warszawie przy konkluzyey Seymu do krolowey Jey Mci [...] teras po polsku wytłomaczona" k. 92 "Kopia listu do Jey Mciey Paniey Woiewodziny Poznan[skiej] k. 91v "Kopia listu do JMci P. Wdy Poznańskie[go]" k. 91v "Kopia listu do J. M. Xiędza Kanclerza Poznańskiego" k. 91-91v "Kopia listu do Xiążęcia" k. 91 "Kopia przepraszaiąca Je Mci Xiędza Officiała Gnieźn[ieńskiego]" k. 91 "Kopia listu do Je Mci Pana Delpacego[?]" (2) k. 90v "Kopia listu do Je Mci Pana Czestnika Koronnego" k. 90-90v "Kopia listu do Je Mci Pana Starosty Koninskiego" k. 90 "Kopia listu na seymik Srzedzki od Je Mci Pana Marszałka Intercedens" k. 90 "Kopia listu do Je Mci Pana Kiiowskiego" k. 89v-90 "Kopia mowy na seimiku" k. 89v Listy NN do komisarzy (2) k. 88v-89v Listy NN do NN klana kijowskiego (2) k. 88-88v "Memoriale Stephani Primi Regis Poloniae dictum in Senatu ad Nuncios Terrestres sub Cellebratione Commitiorum Thorunij" k. 88 "Respons na ten list od [...] Pana Woiewody Krakowskiego" k. 87-88 "Kopia Listu Książęcia JeMci Pana Starosty Żmudzkiego Hetmana Polnego WXL do Je Mci Pana Woiewody Krakowskiego" k. 86-87 "Jego Mci Pana Jana Bardskiego oyca Jego Mci Pana Piotra Bardskiego Zygmuntowi Krolowi Trzeciemu Polskiemu Declaratia" k. 85v-86 "Kopia listu od Radzieiowskiego do Krola Je[go] Mciey [Jana Kazimierza?]" k. 85-85v "Copia listu JM Pana [Stanisława Lubomirskiego] Woiewody Krakowskiego [...] z 5 Maij Roku 1646 dissuadens Woine Turecką" k. 84-85 "Nowiny z obozu z pod Żwancza y Pakta stanowione pod Kamieniem Anno 1653 Mense Decembri" k. 79v-84 Rokosz Glinianski Roku Panskiego 1379" k. 77-79v "Obiter notanda do sprawy Jego Mci Pana Podkanclerzego przeszłego to iest [...] Radzieiowskiego [...] gdy mu Podkanclerstwo wzięto Anno Dni Millesimo Sesc[en]t[esi]mo Quinquagesimo Primo [1651]" k. 75v-77 "Kopia Listu od Chmielnickiego do JegoM Pana [Adama Kisiela] Woiewody Kiowskiego" k. 75v "Kopia Je M. P. Kisiela Woiewody Kiowskiego do Krola Jego Mci" k. 75-75v Końcowy fragment niezidentyfikowanego listu k. 75 "Copia listu do Krola Jemci Jana Kazimierza Polskiego y Szwedzkiego od Bohdana Chmielnickiego Hetmana Zaporowskiego Woyska A. 1650" k. 73-74 "Copia listu do Wielebnego w Bogu X. [Andrzeja Trzebickiego?] Biskupa Krakowskiego z Warszawy z Junij 1665" k. 71v-73 "Excerpta z kazania [...] X Cieciszewskiego Jezuity w Warszawie pod Seym A D 1664 odprawowanego we srzodę po S. Katarzynie [...]" k. 70v-71v "Respons [...] Pana Marszałka Koronnego [Jerzego Lubomirskiego]" k. 69v-70v (zawiera epigramat: [Inc.:] "Dziwne się w Polszcze pod Seym Cuda porobieły [...]") "Copia listu od [...] Xiędza Kanclerza Wiel[kie]go Koronnego [dopisek: Prażmowskiego] do [...] Pana Marszałka Koronne[go] [dopisek: Lubomirskiego Jerzego] z Warszawy 24 Dece 1664" k. 68v-69 "Kopia listu do [...] Pana Podkanclerzego" k. 68v "Kopia Listu [...] Pana Jerzego Lubomirskiego Marszałka Koronnego hetmana polnego na Seymik Szrzedzki" k. 68-68v Cz. 4 "Listy różnych koronnych dignitarzów y senatorów na seymy, seymiki y privatim dirigowane, a przytym y insze potrzebne y wiedzenia godne rzeczy" k. 68-125 w tym:
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bardski, Piotr
  • Władysław IV (król Polski ; 1595-1648)
  • Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572)
  • Sejmik (1662)
  • Poezja 17 w.
  • Obrzędy 17 w.
  • Ślub i wesele 17 w.
  • Podatki i opłaty lokalne 17 w.
  • Parlament 17 w.
  • Testament 16 w.
  • Mowy 17 w.
  • Listy 17 w.
  • Rokosz gliniański
  • Poezja 17 w.
  • Wojsko 17 w. Polska
  • Bitwa 1653 r. pod Żwańcem
  • Mieszczaństwo 17 w.
  • Ślub i wesele 17 w.
  • Zaręczyny 17 w.
  • Obrzędy 17 w.
  • Postrzyżyny 17 w.
  • Chrzest 17 w.
  • Pogrzeb 17 w.
  • Listy 17 w.
  • Mowy 17 w.
  • Epigramy 17 w.
  • Testament 16 w.
  • Parlamentaria 17 w.
  • Kazania 17 w.
  • Kamieniec Podolski (Ukraina) 17 w.
  • Kielce (woj. świętokrzyskie) 17 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Tykocin (pow. białostocki, woj. podlaskie) - zamek 17 w.
  • Wielkopolska 17 w.
  • Wielkopolska 17 w.
  • Września (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Żwaniec (Ukraina) 17 w.
  • Zyskowice 17 w.
  • uniwersały 17 w.
 • Uwagi:
  • Podczas rekonstrukcji wmontowano karty dla wzmocnienia nie objęte liczbowaniem.
  • Dopiski z 18 w.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Sumariusz
 • 245 a "Summariusz kopiy listownych y inszych [...], który dzieli się na cztery części [...] zaczęty Roku Pańskiego 1652."
 • 246 a "Pannam bo męża nie znam, alem przecię żona [...]" [Inc.:] i [Inc.:]
 • 246 a "Małżonkiem mem prawdziwym iest bom żył w małżeństwie [...]" i [Inc.:]
 • 246 a "Płaczcie Polacy, płaczcie y łzy wylewaycie [...]" i [Inc.:]
 • 246 a "Documentum Elegans. |Quomodo ei qui in Principum Aula vivere decrevit vita componenda"
 • 246 a "Kto mi da folgę wcięszkim żalu moim [...]" i [Inc.:]
 • 246 a List do NN podkanclerzego kor. od przyiaciela (tylko tytuł)
 • 246 a "Dziwne się w Polszcze pod Seym Cuda porobieły [...]" i [Inc.:]
 • 250 a kop.
 • 260 c 17 w.
 • 300 a 125 k. c 34x21 cm
 • 340 d Rkps e Skóra zielona, wiązania, 18 w.; konserwacja 2003 r. Toruń
 • 500 a Podczas rekonstrukcji wmontowano karty dla wzmocnienia nie objęte liczbowaniem.
 • 500 a Dopiski z 18 w.
 • 520 a Fragmenty różnych dokumentów, m. in. korespondencji k. 121-125v a "Puncta według instructiey od Woyska JKM y Rzeczypospolitey wzwiązku zostaiącego na te podanie umowione z Ichmościami Pany komisarzami do JKM [...] zesłanymi w Kielcach 31 Martii 1662" k. 119-120v a "Kopia listu do [...] Pana Podkanclerzego Koronnego [...] od przyiaciela [...]" (tylko tytuł) k. 118v a "Lament Matkiey Korony Polski na złych uskarżaiących się Synów" (wiersz) [Inc.:] "Kto mi da folgę wcięszkim żalu moim [...]" k. 117-118 a "Copia listu od [...] Xiędza Arcybiskupa Gniezninskiego do [...] Pana woiewody kaliskiego" k. 116v-117 a "Kopia Uniwersału Jaśnie Wielmożnego [...] Pana Woiewody kaliskiego" k. 116v a "Exorbitancie y Naprawa Kola Poselskiego" k. 112-116v a "Copia Literarum ad Summum Eminentissimum Priorem [...]" k. 111v a "Taxa annatarum ab Episcopis Romam" k. 111v a "Summa villarum Sac. Rae. Mttis. et Nobilium Regni Poloniae" k. 111-111v a "Documentum Elegans. Quomodo ei qui in Principum Aula vivere decrevit vita componenda" k. 110v-111 a "Roraty utrapionej Rzeczy Pospolitey. Rorate Coeli de Super et nubes pluant Iustum" (wiersz) [Inc.:] "Płaczcie Polacy, płaczcie y łzy wylewaycie [...]" k. 106-110v a "Druga propozycia o teyże materey przy wszystkich stanach die 4 Julij [1661]" k. 104v-105v a "Propositia JKMsci ratione faciendam Electionis uczyniona w Senacie bez posłów pod seim w Warszawie die 3 Junij 1661" k. 104-104v a "Przemowa weselna" k. 103-103v a Wiersze: [Inc.:] "Pannam bo męża nie znam, alem przecię żona [...]" oraz [Inc.:] "Małżonkiem mem prawdziwym iest bom żył w małżeństwie [...]" k. 101v-102v a "Kopia listu JMci Xiędza [Wacława Leszczyńskiego] Arcybiskupa Gniezn[ieńskiego] na Seymik Srzedzki z Zyskowic 19 Januarij Anno 1662" k. 100-100v a "Testament Krola Augusta pisany w Warszawie die 6. Maji Anno 1572 były trzy Exemplarze ieden przy Krolu drugi przy krolewnie Annie. Trzeci na Zamku w Tykocinie" k. 99-100 a Cz. 4 "Listy różnych koronnych dignitarzów y senatorów na seymy, seymiki y privatim dirigowane, a przytym y insze potrzebne y wiedzenia godne rzeczy" k. 68-125 cd. w tym:
 • 520 a Formularze listów, mów, wierszy z Wielkopolski.
 • 520 a "Copia listu Oyca Dobrodzieia do Syna Swoiego" k. 31-31v a "Kopia listu do Trybunału Koronnego" k. 29v a "Copia listu do Xiążęcia Wrocławskiego Ercharda Ferdinanda Truchsessa? wpewney materiey" k. 20v a "Kopia listu do [...] Panney Xięni Olobockiey? od Rodzicow, ktorzy w opiekę [...] oddaią Coreczki swoie do klasztoru" k. 20-20v a "Kopia listu do Przyiaciela o Pozyczenie Muzyki" k. 19-19v a "Kopia listu do Jego Msci Pana starosty Ciązenskiego" k. 18v a "Kopia listu do [...] wdy brzeskiego" k. 15v a "Kopia listu do Przyiaciela winszuiąca Nowego Roku" k. 13v-14 a "Kopia listu do Przyiaciela o oddanie długu" k. 9v a "Kopia listu do [...] Woiewody Poznanskiego" k. 9-9v a "Kopia listu [...] Marszałka na seymik" k. 9 a "Kopia listu do Karola Kromena[?] Mieszczanka Słupeckiego przed tym Woysku Krola Szwedzkiego a teras in Praesidio Posnaniensi Brandeburgensi zostaiącego" k. 9 a "Kopia wymawiaiąca się z niestawienia na termin a oras supplikę wnosząca do Podwoiewodze[go] o poddanego" k. 7v a "Kopia daiąca przyczyne dla ktorey Przyiaciel Przyiacielowi wosobie swey Roku nowego niewinszuie" k. 7-7v a "Kopia uskarżaiąca się na nieurodzay y nieszczęście swoie" k. 6v a "Kopia conquerens o urazie Stryiowskiey oraz reconcilians" k. 6 a "Kopia listu do Xiązecia na Klewaniu to iest [...] X. Biskupa Poznańskiego" k. 5v-6 a "Kopia zapraszaiąca Przyiaciela do siebie na Przyiacielską uciechę" k. 4v a "Kopia do JM Pana Starosty Winowroclawskie[go]! wyciągaiąca powinność wrzesinskich mieszczan względem paszey im pozwoloney" k. 4-4v a "Kopia do JM X. P. Kanonika Poznańskiego dziękuiąca za osobliwą pewney osoby Promocyią" k. 3-3v a "Kopia do Jego Mci Pana Burgrabiego Poznańskiego" (3) k. 2v-3 a "Kopia prosząca o przyięcie Coreczki do Klasztoru Panienskiego na Cwiczenie Zakonne" k. 2 a "Kopia wyliczaiąca fatygi miłość y łaskę przyiacielską roznymi Czasy Oswiadczoną" k. 2 a Cz. 1 "w którey zamykaią się Kopie listów do przyiaciela y do osób różnego stanu w rozmaitych potrzebach y okazyiach dirigowanych" k. 2-32 w tym m. in.:
 • 520 a "Copia listu Przyiaciela do [...] wdy lubelskiego zalecaiąca y oddaiąca Syna swego" k. 51-51v a "Kopia listu do JM Xiędza Gwardyana" k. 38 a "Kopia zapraszaiąca na Krzciny" k. 33v-34 a "Kopia zapraszaiąca na Akt Weselny" k. 33v a "Kopia zapraszaiąca na Postrzyżyny" k. 33 a Cz. 2 "W którey zamykaią się listy przynależące do aktu weselnego tak duchownego iako y świeckiego" (w tym postrzyżyny, chrzciny etc.) k. 33-51 w tym m. in.:
 • 520 a "Przemowa Zapraszaiąca na chleb Pogrzebowy" k. 66-66v a "Oddawanie Winca" k. 65 a "Copia żałuiąca Smierci Mieszczanina. Poznań" k. 64 a "Copia zapraszaiąca na Pogrzeb [...] pPana Brodowskiego" k. 63 a "Kopia Daiąca Znac o Smierci Przyiacielowi" k. 61 a "Respondens zapraszaiącemu na Pogrzeb Rodzicielki" k. 55 a "Kopia zapraszaiąca na Pogrzeb Biskupi" k. 54 a Cz. 3 "w którey zamykaią się kopie przynależące do aktu żałobnego" k. 54-67 w tym m. in.:
 • 520 a "Fałsz iawnie pokazany, we dwoch mowach z ktorych jedną pod Imieniem Sekretarza Xcia de Conde, a drugą pod Imieniem P. Kanclerza W. X. L.[go] zmyslono" k. 94-99 a "Instrukcya od Woyska JKM y Rzplitey tak Polskiego, iako y Cudzoziemskiego Woyska do Woiewodztw Wielgopolskich na Seymik [...] JW Panu Hieronimowi" [Podpis: Jan Samuel Świderski marszałek woyska JKM] k. 93-94 a "Przysięga [...] Jana Kazimierza [...] sub cempus! belli Svaetici" k. 92v-93 a "Respons J. M. P. X Kanclerza WXL [...]" k. 92-92v a "Mowa posła sekretarza Xia de Conde w Warszawie przy konkluzyey Seymu do krolowey Jey Mci [...] teras po polsku wytłomaczona" k. 92 a "Kopia listu do Jey Mciey Paniey Woiewodziny Poznan[skiej] k. 91v a "Kopia listu do JMci P. Wdy Poznańskie[go]" k. 91v a "Kopia listu do J. M. Xiędza Kanclerza Poznańskiego" k. 91-91v a "Kopia listu do Xiążęcia" k. 91 a "Kopia przepraszaiąca Je Mci Xiędza Officiała Gnieźn[ieńskiego]" k. 91 a "Kopia listu do Je Mci Pana Delpacego[?]" (2) k. 90v a "Kopia listu do Je Mci Pana Czestnika Koronnego" k. 90-90v a "Kopia listu do Je Mci Pana Starosty Koninskiego" k. 90 a "Kopia listu na seymik Srzedzki od Je Mci Pana Marszałka Intercedens" k. 90 a "Kopia listu do Je Mci Pana Kiiowskiego" k. 89v-90 a "Kopia mowy na seimiku" k. 89v a Listy NN do komisarzy (2) k. 88v-89v a Listy NN do NN klana kijowskiego (2) k. 88-88v a "Memoriale Stephani Primi Regis Poloniae dictum in Senatu ad Nuncios Terrestres sub Cellebratione Commitiorum Thorunij" k. 88 a "Respons na ten list od [...] Pana Woiewody Krakowskiego" k. 87-88 a "Kopia Listu Książęcia JeMci Pana Starosty Żmudzkiego Hetmana Polnego WXL do Je Mci Pana Woiewody Krakowskiego" k. 86-87 a "Jego Mci Pana Jana Bardskiego oyca Jego Mci Pana Piotra Bardskiego Zygmuntowi Krolowi Trzeciemu Polskiemu Declaratia" k. 85v-86 a "Kopia listu od Radzieiowskiego do Krola Je[go] Mciey [Jana Kazimierza?]" k. 85-85v a "Copia listu JM Pana [Stanisława Lubomirskiego] Woiewody Krakowskiego [...] z 5 Maij Roku 1646 dissuadens Woine Turecką" k. 84-85 a "Nowiny z obozu z pod Żwancza y Pakta stanowione pod Kamieniem Anno 1653 Mense Decembri" k. 79v-84 a Rokosz Glinianski Roku Panskiego 1379" k. 77-79v a "Obiter notanda do sprawy Jego Mci Pana Podkanclerzego przeszłego to iest [...] Radzieiowskiego [...] gdy mu Podkanclerstwo wzięto Anno Dni Millesimo Sesc[en]t[esi]mo Quinquagesimo Primo [1651]" k. 75v-77 a "Kopia Listu od Chmielnickiego do JegoM Pana [Adama Kisiela] Woiewody Kiowskiego" k. 75v a "Kopia Je M. P. Kisiela Woiewody Kiowskiego do Krola Jego Mci" k. 75-75v a Końcowy fragment niezidentyfikowanego listu k. 75 a "Copia listu do Krola Jemci Jana Kazimierza Polskiego y Szwedzkiego od Bohdana Chmielnickiego Hetmana Zaporowskiego Woyska A. 1650" k. 73-74 a "Copia listu do Wielebnego w Bogu X. [Andrzeja Trzebickiego?] Biskupa Krakowskiego z Warszawy z Junij 1665" k. 71v-73 a "Excerpta z kazania [...] X Cieciszewskiego Jezuity w Warszawie pod Seym A D 1664 odprawowanego we srzodę po S. Katarzynie [...]" k. 70v-71v a "Respons [...] Pana Marszałka Koronnego [Jerzego Lubomirskiego]" k. 69v-70v (zawiera epigramat: [Inc.:] "Dziwne się w Polszcze pod Seym Cuda porobieły [...]") a "Copia listu od [...] Xiędza Kanclerza Wiel[kie]go Koronnego [dopisek: Prażmowskiego] do [...] Pana Marszałka Koronne[go] [dopisek: Lubomirskiego Jerzego] z Warszawy 24 Dece 1664" k. 68v-69 a "Kopia listu do [...] Pana Podkanclerzego" k. 68v a "Kopia Listu [...] Pana Jerzego Lubomirskiego Marszałka Koronnego hetmana polnego na Seymik Szrzedzki" k. 68-68v a Cz. 4 "Listy różnych koronnych dignitarzów y senatorów na seymy, seymiki y privatim dirigowane, a przytym y insze potrzebne y wiedzenia godne rzeczy" k. 68-125 w tym:
 • 530 d Mf 2092
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK VI, 65 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 561 w Działyński Augustyn (1715-1759)
 • 600 a Bardski, Piotr
 • 600 a Władysław b IV c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 600 a Zygmunt August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 650 a Sejmik (1662)
 • 650 a Poezja y 17 w.
 • 650 a Obrzędy y 17 w.
 • 650 a Ślub i wesele y 17 w.
 • 650 a Podatki i opłaty lokalne y 17 w.
 • 650 a Parlament y 17 w.
 • 650 a Testament y 16 w.
 • 650 a Mowy y 17 w.
 • 650 a Listy y 17 w.
 • 650 a Rokosz gliniański
 • 650 a Poezja y 17 w.
 • 650 a Wojsko y 17 w. z Polska
 • 650 a Bitwa 1653 r. pod Żwańcem
 • 650 a Mieszczaństwo y 17 w.
 • 650 a Ślub i wesele y 17 w.
 • 650 a Zaręczyny y 17 w.
 • 650 a Obrzędy y 17 w.
 • 650 a Postrzyżyny y 17 w.
 • 650 a Chrzest y 17 w.
 • 650 a Pogrzeb y 17 w.
 • 650 a Listy y 17 w.
 • 650 a Mowy y 17 w.
 • 650 a Epigramy y 17 w.
 • 650 a Testament y 16 w.
 • 650 a Parlamentaria y 17 w.
 • 650 a Kazania y 17 w.
 • 651 a Kamieniec Podolski (Ukraina) y 17 w.
 • 651 a Kielce (woj. świętokrzyskie) y 17 w.
 • 651 a Poznań (woj. wielkopolskie) y 17 w.
 • 651 a Tykocin (pow. białostocki, woj. podlaskie) - zamek y 17 w.
 • 651 a Wielkopolska y 17 w.
 • 651 a Wielkopolska y 17 w.
 • 651 a Września (woj. wielkopolskie) y 17 w.
 • 651 a Żwaniec (Ukraina) y 17 w.
 • 651 a Zyskowice y 17 w.
 • 655 a uniwersały 17 w.
 • 700 a Jan Kazimierz c (król Polski ; d 1609-1672)
 • 700 a Leszczyński, Wacław c (prymas Polski ; d 1605-1666)
 • 700 a Zygmunt b II August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 700 a Bardski, Jan
 • 700 a Chmielnicki, Bohdan c hetman kozacki d (ca 1595-1657)
 • 700 a Cieciszewski jezuita
 • 700 a Conti, François Louis de Bourbon d (1664-1709)
 • 700 a Jan Kazimierz c (król Polski ; d 1609-1672)
 • 700 a Kisiel, Adam c wda kijowski d (1600-1653)
 • 700 a Kromen?, Karol c mieszczanin słupecki
 • 700 a Lubomirski, Jerzy Sebastian c marszałek w. hetman polny kor. d (1616-1667)
 • 700 a Lubomirski, Stanisław c wda ruski, krakowski d (1583-1649)
 • 700 a Prażmowski, Mikołaj Jan c (prymas Polski ; d 1617-1673)
 • 700 a Radziejowski, Michał c (prymas Polski ; d 1641-1705)
 • 700 a Stefan Batory c (król Polski ; d 1533-1586)
 • 700 a Truchsess von Wetzhausen, Erchard Ferdinand d (1617-1664)
 • 700 a Trzebicki, Andrzej c podkanclerzy kor., bp przemyski, krakowski d (1607-1679)
 • 700 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 740 a Testament Krola Augusta pisany w Warszawie die 6. Maji Anno 1572
 • 740 a List Leszczyńskiego Wacława abpa gnieźnieńskiego na sejmik średzki 1662
 • 740 a Przemowa weselna
 • 740 a Propositia Jana Kazimierza ratione faciendam Electionis uczyniona w Senacie bez posłów pod seim w Warszawie 1661
 • 740 a Druga propozycia Jana Kazimierza o teyże materey przy wszystkich stanach 1661
 • 740 a Roraty utrapionej Rzeczy Pospolitey. |Rorate Coeli de Super et nubes pluant Iustum
 • 740 a Summa villarum Regni Poloniae
 • 740 a Taxa annatarum ab Episcopis Romam
 • 740 a List do NN przeora
 • 740 a Exorbitancie y |Naprawa Kola Poselskiego
 • 740 a Uniwersał NN wdy kaliskiego
 • 740 a Listu NN abpa gnieźnieńskiego do NN wdy kaliskiego
 • 740 a Lament Matkiey Korony Polski na złych uskarżaiących się Synów
 • 740 a Puncta według instructiey od Woyska JKM y Rzeczypospolitey wzwiązku zostaiącego na te podanie umowione z komisarzami do Jana Kazimierza zesłanymi 1662
 • 740 a Formularze |listy do przyjaciół
 • 740 a Formularze |listy do urzędników
 • 740 a Formularze |zaproszenia na wesele
 • 740 a Formularze |zaproszenia na chrzciny
 • 740 a Formularze |zawiadomienia o pogrzebach
 • 740 a Listy do przyiaciela y do osób różnego stanu w rozmaitych potrzebach y okazyiach dirigowanych
 • 740 a Listy przynależące do aktu weselnego tak duchownego iako y świeckiego
 • 740 a Listy przynależące do aktu żałobnego
 • 740 a Przemowa Zapraszaiąca na chleb Pogrzebowy
 • 740 a Oddawanie Wienca
 • 740 a Respondens zapraszaiącemu na Pogrzeb Rodzicielki
 • 740 a Listy różnych koronnych dignitarzów y senatorów na seymy, seymiki y privatim dirigowane, a przytym y insze potrzebne y wiedzenia godne rzeczy
 • 740 a Listy Lubomirskiego Jerzego marszałka kor. do
 • 740 a List NN do NN podkanclerzego
 • 740 a List Prażmowskiego Mikołaja kanclerza w. kor. do Lubomirskiego Jerzego marszałka kor. 1664
 • 740 a Excerpta z kazania Cieciszewskiego Jezuity w Warszawie pod Seym A D 1664
 • 740 a List Trzebickiego Andrzeja? bpa krakowskiego do NN 1665
 • 740 a Listy Chmielnickiego Bohdana do
 • 740 a Listy do Jana Kazimierza króla Polski
 • 740 a Obiter notanda do sprawy Podkanclerzego przeszłego to iest Radzieiowskiego gdy mu Podkanclerstwo wzięto 1651
 • 740 a Nowiny z obozu z pod Żwancza y |Pakta stanowione pod Kamieniem 1653
 • 740 a List Lubomirskiego Stanisława wdy krakowskiego do NN 1646 dissuadens Woine Turecką
 • 740 a Declaratia Jana Bardskiego ojca Piotra Bardskiego Zygmuntowi III królowi Polski
 • 740 a Memoriale Stephani Primi Regis Poloniae dictum in Senatu ad Nuncios Terrestres sub Cellebratione Commitiorum Thorunij
 • 740 a Listy NN do komisarzy
 • 740 a List NN marszałka na sejmik średzki
 • 740 a Listy NN do Delpacego?
 • 740 a Kopia przepraszaiąca Xiędza Officiała Gnieźnieńskiego
 • 740 a Mowa posła sekretarza Xia de Conde w Warszawie przy konkluzyey Seymu do krolowey teras po polsku wytłomaczona
 • 740 a Respons NN kanclerza w. lit.
 • 740 a Przysięga Jana Kazimierza sub cempus! belli Svaetici
 • 740 a Fałsz iawnie pokazany, we dwoch mowach z ktorych jedną pod Imieniem Sekretarza Xcia de Conde, a drugą pod Imieniem P. Kanclerza W. X. L.go zmyslono
 • 777 a Świderski Jan Samuel przywódca opozycji antykrólewskiej (?-1661) t "Instrukcya od Woyska JKM y Rzplitey tak Polskiego, iako y Cudzoziemskiego Woyska do Woiewodztw Wielgopolskich na Seymik JW Panu Hieronimowi"
 • 852 j BK 00968
 • 999 d 19.05.22

Indeksy