Odpisy akt i korespondencji staropolskiej XVII-XVIII w.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00969
 • Kopie: Mf 975
 • Tytuł: Odpisy akt i korespondencji staropolskiej XVII-XVIII w.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: [I], 125 k. 32x20 cm
 • Oprawa: Skóra brązowa tłoczona, ślady wiązań, 18 w.
 • Język: Łac., pol., franc., niem.
 • Zawartość:
  • "List [...] [Jana Małachowskiego] Xiędza Biskupa krakowskiego do tegoż" Lwów 16.01.1687 k. 1
  • "List [...] [Jana Stanisława Zbąskiego] Xiędza Biskupa Przemyskiego" Lwów 16.01.1687 k. 1
  • "List [...] [Jana Stanisława Jabłonowskiego] Pana Woiewody Ruskiego do [...] [Stanisława Dąmbskiego] Xiędza Biskupa Płockiego" Lwów 15.06.1687 k. 1v
  • "List [...] [Jana Stanisława Witwickiego] Xiędza Biskupa Łuckiego do [...] [Stanisława Dąmbskiego] Xiędza Biskupa Płockiego" Lwów 16.01.1687 k. 1v
  • "List od Xięzney [...] Podkanclerzyny do [...] [Stanisława Dąmbskiego] Xiędza Biskupa Płockiego" Lwów 15.06.1687 k. 1v
  • "Copia Listu krola [Jana III] [...] do [...] [Stanisława Dąmbskiego] Xiędza Biskupa Płockiego" Lwów 15.01.1687 k. 2
  • "List [...] [Stanisława Dąmbskiego] Xiędza Biskupa Płockiego do krola [Jana III] [...]" b. d. k. 2
  • "Copia Listu [...] [Kazimierza Opalińskiego] Xiędza Biskupa Chełminskiego y Pomazanskiego do Xiążęcia [...] Prymasa [Michała Radziejowskiego] z Warszawy" 13.02.1689 k. 2v
  • "Copia listu [...] Pana [Jana Chryzostoma] Pieniąszka woiewody Sieradzkiego do [króla Jana III] ad deliberatorias intuitu Comitiorum Anno 1691" k. 2v-6
  • "Copia listu [...] Pana [Stefana Stanisława] Czarneckiego Pisarza Polnego koronnego do iego krolewskiey Mci de data 3tia 9bris 1685 z Trzeszczan a ktory sądzony był w Trybunale Lubelskim" k. 6-7
  • "Copia listu od [...] [Kazimierza Jana Opalińskiego] Xiędza Biskupa Chełminskiego do Xiążęcia kardynała [Michała Radziejowskiego] 30 9bris w Starogrodzie 1691" k. 7-7v
  • "Copia listu [...] Pana [Stanisława Antoniego Szczuki] Referendarza koronnego do [...] [Jana Chryzostoma Pieniążka] Pana Woiewody sieradzkiego" k. 7v
  • "Copia Listu Xiążęcia Kurlandzkiego z Francuska przetłumaczonego od [...] Pana [Jana Stanisława] Jabłonowskiego na ten czasz wdy Ruskiego y Hetmana Wielkiego Koronnego" k. 8-9v
  • "Copia Listu [...] Pana [Jana] Gorzenskiego Łowczego Wielkiego Xięstwa Litewskiego do [...] Pana [Kazimierza Jana] Sapiehy Woiewody Wilinskiego Hetmana WXL" 5.01.1687 k. 9v-10v oraz "Na ten list Respons" k. 10v-11v
  • "Copia Listu [...] [Rafała] Leszczynskiego do [...] Brezy na ten czasz Starosty Nowodworskiego" b. d. k. 11v-12
  • "Copia Listu tegosz IMCi do Krola [...] Jana III w Sprawie Księżney Radziwiłowsnej Ktora poszła za Książęcia Karola Neuburskiego dawszy wprzod Słowo Krolewiczowi Jakubowi de data 26ta 8bris 1688" k. 12-13
  • "Copia Listu tegosz IMCi w teyze Materyey do Krolowey [Marii Kazimiery] [...]" b. d. k. 13
  • "Copia Listu tegosz IMCi do Krola [...] Jana III dziękując za konferowane sobie Stolnikostwo Koronne" b. d. k. 13-13v
  • "Copia Listu tegosz IMCi do [...] Pana [Jana Stanisława] Jabłonowskiego na tenczas Wdy Ruskiego H[etman]a W[ielkieg]o K[oronneg]o" b. d. k. 13v-14v
  • "Copia Listu [...] [Stanisława Dąmbskiego] Xdza Biskupa Płockiego do [...] [Jerzego Albrechta Denhoffa?] Xiędza Kanclerza Koronnego" b. d. k. 14v-15
  • List NN do referendarza kor. b. d. k. 15-16
  • "Copia [...] [Kazimierza Jana Opalińskiego] Xiędza Biskupa Chełminskiego do Krola [...] [Jana III]" Hartowiec 3.03.1692 k. 16-17
  • "Copia Listu Xcia [...] Kardynała Primasa [Michała Radziejowskiego] do [...] [Konstantego Brzostowskiego] X Biskupa Wilenskiego de data z Skierniewicz dei 26 Aprilis 1694" k. 17-18
  • "Copia Listu tegosz [Michała Radziejowskiego] [...] do [...] [Kazimierza Sapiehy] Pana Woiewody Wilinskiego" b. d. k. 18-18v
  • "Copia Listu [Jerzego Albrechta Denhoffa] X Kanclerza Wielkiego Koronnego do [...] [Hieronima Augustyna Lubomirskiego] Podskarbiego Wielkie[go] Koronnego z Krakowa die 5ta Novembris 1697" k. 18v-19
  • "Copia Listu [...] Pana Podwoiewodzego Łęczyckiego [...] Zapolskiego do [...] Pana Kraiczego Koronnego" b. d. k. 19-19v
  • "Copia Listu pewnego Senatora do iednego Rokoszanina data 12mo Novem. z Krakowa 1697" k. 19v-20
  • "Respons na ten List z Łowicza de data 13 Novem. 1697mo" k. 20-22v
  • "Copia Listu [...] [Rafała Leszczyńskiego] Generała Wielkopolskiego na Seymik do Srzody z Piotrkowa 22 Martij 1702 powracaiąc z Warszawy po zerwanym Seymie" k. 22v-23v
  • "Mowa [...] Pana Rafała Hrabi na Lesznie Wwdy Łęczyckiego Generała Woiewodztw Wielkopolskich in Senatus Consilio An[n]o 1701" k. 24-25v
  • "Copia Listu [...] [Stanisława] Jabłonowskiego Kasztelana Krakowskiego Hetmana W. Kor. na seymik Srzedzki Anno 1701 d. 1 9bris" k. 25v-26
  • "Manifest [...] Pana [Kazimierza Michała] Paca Pisarza WXL kawalera Maltańskiego, iako nie iest Autorem zerwanego Seymu Warszaw[skiego] 1702" k. 26v-27v
  • "Mowa [...] Rafała Hrabi na Lesznie woiewody Łęczyckiego [...] in senat[us] consilio 14 Febr. 1702, po zerwanym seymie w Warszawie" k. 28-29
  • "Mowa [...] Prymasa na Seymie Electionis przy Denuncyacyi Marszałka miana" b. d. k. 78v
  • "Mowa [...] Kasztelana Gnieznienskiego przy powitaniu Marszałka Poselskiego oraz zapraszaiąc go do złączenia się z Senatem" b. d. k. 78v-79
  • "Mowa [...] kasztelana Smolinskiego" b. d. k. 79
  • "Mowa [...] Marszałka nomine Koła Generalnego na Podziękowanie [...] Senatorom" b. d. k. 79-79v
  • "Mowa [...] Mezynskiego przy zagaieniu Seymiku Srodkiego[!] Deputackiego" b. d. k. 79v-80
  • "Manifest Podciwych y kochaiących Oyczyznę Synow [...] Czapskiego Woiewody Pomoskiego[!] Morsztyna Wdy Inflanskiego Osolinskiego Podskarbiego W. Koron[nego] unikaiąc warszawskiey Drogi aby tam popełnione y gwałtem na nich wycisnione in contemptum praw Oyczystych proprium nil mogło być potwierdzone neque dissimulatione neque specie voluntarii alicujus actus" b. d. k. 80-81
  • "Relacya Rozmowy [...] Generała Bachmatowa z [...] Pułkownikiem Bukowskim" b. d. k. 81-82
  • "Kopia Listu Pewnego Statysty do Xiącia [...] Prymasa [Teodora Andrzeja Potockiego] diebus Februarii 1733 pisanego" k. 82-82v
  • "Przestroga poufała Szlachcica tranquilitatem Rzeczy tey kochaiącego do zawziętych Dysydentów od chwalebney y Prawdziwey Elekcyi Elekta Polskiego Stanisława" b. d. k. 82v-83
  • "List [...] [Teodora Konstantego Lubomirskiego?] Woiewody Krakowskiego do Xcia [...] Prymasa [Teodora Andrzeja Potockiego?] 24. Febru[arii] z Krakowa" [ok. 1733] k. 83-83v oraz "List [...] [Teodora Andrzeja Potockiego?] Prymasa do Xcia Woiewody Krakowskiego [Teodora Konstantego Lubomirskiego?]" [ok. 1733] k. 83v-84
  • "Mowa [...] Jana Wolskiego Pisarza Grodzkiego Chęcińskiego Posła Woiewodztwa Sandomirskiego miana w Kaliszu na seymiku Confederationis Die 22 Junij A[nn]o 1734" k. 84-85
  • "Mowa [...] Xcia Prymasa [Teodora Andrzeja Potockiego] do [...] Senatorow po nieodzałowaney Smierci Krola [Augusta II] [...]" k. 85-85v
  • "Proiekt Partificationis in fundamento akceptowanych officium ex parte potencyi zamorskich podany proiective Potencyom w Woynę angazowanym" k. 85v-88
  • "Odpowiedz krola Francuskiego [...] Horacemu Walpolowi Posłowi Angielskiemu" k. 88
  • "Kopia listu Xiążęcia [...] Prymasa [Teodora Andrzeja Potockiego] do krola [...] Augusta [III] " b. d. k. 88-88v oraz "Respons krolewski" b. d. k. 88v
  • "Mowa Xiążęcia [...] do krola Augusta [III] " b. d. k. 88v-89
  • "Solennissima Confederatio Reip[ubli]cae Polonae Manifestatio Patriae suae insinuata et universis Europae Potentis pro informatione praesentis status sui exhibita d. 30 Julij 1735 Anno" [podpisało kilkudziesięciu urzedników] k. 89-93v
  • "Dziękowanie za [...] Pannę Marquiczankę de Bethun Siostrzenicę krolowey [...] Imieniem [...] [Stanisława] Radziwiłła Marszałka Wielkiego W. X. L. przes [...] [Jerzego] Denhoffa Kanclerza W[ielkieg]o K[oronneg]o po Seymie 1690 pisana" k. 94-94v
  • "Reflexye polityczne super moderno interessów Europejskich statu in Januario Anno 1734" k. 95-99v
  • "Mowa Krola [...] Angielskiego do Parlamentu w teraznieyszych koniekturach" b. d. k. 99v-100v
  • "Kopia listu de Monsiur Dębrons[!] Ministra Saskiego w Holandyi w Hadzie[!] 20. Januaryi 1735 datowanego z wziętym [...] Panem Bercholcem Jenerałem Letmanem przejętego z Francuskiego na Polski ięzyk przetłomaczonego do Xcia [...] Elektora Saskiego pisanego" (tylko tytuł) k. 100v, po którym następuje jego powtórzenie wraz z treścią listu: "Kopia Listu de Munsiur[!] Debrons Ministra Saskiego w Holandy w Holandii [!] w Hadzie[!] 20 Janu. 1735 datowanego z wziętym [...] P. Bercholcem Generałem Letmanem przeiętego z Francuskiego na Polski ięzyk przetłumaczo[nego] do Xiącia [...] Elektora Saskiego pisanego" k. 101-101v
  • "Mowa powtorna Krola Angielskiego do Parlamentu" k. 101-102 oraz: "Do Izby niszszey" k. 102, "Do Milordów y Wyszszey Izby" k. 102-102v
  • "Copia responsu pewnego Ziemianina na List Konfidenta ktorym do Spysku zaprasza Trzebawski" b. d. k. 102v-104
  • "Copia Listu pewnego Emisaryusza z Woyska Koronnego do Warszawy wyprawionego dla powzięcia y porożnienia Dworskich procederow z Warszawy pisanego" b. d. k. 104-105v
  • "List z Francuskiego ięzyka na Polski przetłomaczony ab annonimo pisany do [...] woiewody Mazowieckiego [Stanisława Poniatowskiego] z teraźnieyszych Iego sentymentów rozruconych publicznie na pismie" b. d. k. 105v-107
  • "Copia listu [...] [Stanisława] Poniatowskiego Woiewody Mazowieckiego do [...] [Franciszka] Skaławskiego Chorążego Poznańskiego w teyże co do [...] Woiewody Lubelskiego Materyi" Gdańsk 21.08.1734 k. 107-108
  • "List Krola [...] Stanisława wyiezdzaiącego z Gdańska do Xiążęcia Prymasa [Teodora Andrzeja Potockiego] y Panow Polskich" b. d. [ok. 1735] k. 108-108v
  • "List Posła Francuskiego do Ministra podczas Kapitulacyi z Miastem Gdańskiem" b. d. k. 108v-109v oraz "List powtórny Tegoż do Tegoż" b. d. k. 109v
  • "Copia Responsu od [...] Woiewody Lubelskiego na List [...] Woiewody Mazowieckiego" b. d. k. 110-111
  • "Copia Listu krola Stanisława do pewnego z Przyiaciół swoich zawieraiący prawdziwe okoliczności Jego ze Gdańska reyterowania z Francuskiego przetłomaczony" b. d. k. 111-115v
  • "Po responsie splendido ingenio pisanym Reflexye bez Reflexyi, wyszłym z Warszawy, zdało mi się moiego zdania uczynic additamentum" 1735 k. 115v-117v
  • "Mowa [...] [Krzysztofa Antoniego Szembeka] Biskupa Kujawskiego do Stanow zkonfederowanych miana w Częstochowie 1736" k. 117v-118v oraz "Respons na Mowę [...] Biskupa Kuiaw[skiego]" b. d. k. 118v-122v
  • "Kopie Listow [...] Teodora Potockiego Arcybiskupa Gniezninskiego Prymasa Korony Polskiey y W. X. Lit.": "Kopia Listu do [...] [Jana Aleksandra] Lipskiego Biskupa Krakowskiego Podkanclerzego Koronnego z Toronia[!] d. 29 Mai An[n]o 1735 pisanego" k. 123-123v, "Kopia Listu Powtornego do [...] Biskupa Krakowskiego z Toronia[!] d. 29 Mai 1735" k. 123v-124
  • "Mowa [...] Stanisława Hrabi na Lesznie Woiewody Poznanskiego na tymze Senatus Consilium" [1702] k. 29-29v
  • "Mowa [...] [Jana Stanisława] Jabłonowskiego Wwdy Ruskiego na tymże Senatus Consilium" [1702] k. 29v-30v
  • "Copia Listu [...] Rafała na Lesznie Podskarbiego W. Koron[nego] [...] do obozu pospolitego ruszenia pod Kalisz" b. d. k. 30v-31v
  • "Copia Listu [...] [Feliksa] Alexandra Lipskiego Wwdy Kaliskiego po Smiertelnym poranieniu pisany do Koła Generalnego Woiewodztwa Sendomirskiego Obozem Pospolitego Ruszenia pod Gorszycami stoiącego" k. 31v-32
  • "Copia Listu [...] Rafała na Lesznie Podskarbiego W. Koron[nego] [...] do krola [Augusta II] [...] pisanego wracaiąc się z obozu w[oje]w[ó]dztw wielkopols[kich] ob Rationes ktore z następuiących Listów patebunt" k. 32v-33
  • "Copia Listu do Ziemie Wielunskiey tegosz [...] Pana Podskarbiego [Rafała Leszczyńskiego]" b. d. k. 33-33v
  • "Copia Listu tegosz [...] Podskarbiego [Rafała Leszczyńskiego] daiąc Respons Xiążęciu [...] Kardynałowi, ktory dawał znac Listem, iako y krol [...] nieukontentowany z Listu [...] podskarbiego ma mu odpisac y [...] [Jan Jerzy Przebendowski] wda Malborski ma temusz [...] Podskarbiemu energico Stylo parare Responsum" 21.09.1702 k. 34
  • "Copia Listu JKMci [Augusta II] do [...] [Rafała Leszczyńskiego] Podskarbiego W. K. ktory ze z [!] Francuskiego przetłumaczony od roznych, nie wszystkie Copie Concordant, ale in essentialibus Conveniunt" 6.09.1702 k. 34-35
  • "Copia Listu [...] Podskarbiego W. K. do Xcia [...] Kardynała [Michała Radziejowskiego], w ktorym daie Respons na List JKMci do siebie ut Supra pisany" k. 35-35v
  • "Copia Listu [...] [Michała Działyńskiego] Kasztelana Bydgostkiego[!] na list [...] [Michała Radziejowskiego] Kardynała Primasa de data 16 Februar. 1703" k. 36-37
  • "Kopia listu pisanego do woiew[ó]dztw wielkopolskich do Obozu pod Opatów JP [Rafała Leszczyńskiego] Podskarbiego koronn[ego]" k. 37-38v
  • "Copia listu Kardynała [...] [Michała] Radzieiowskiego Arcybiskupa Gniezninskiego do [...] [Olbrachta] Adryana Lasockiego Starosty Wyszogrodz[kiego] a teraz kaszte[lana] Inowłocła[wskiego] o tytuł braterstwa" k. 38v-39 oraz "Respons na ten list" k. 39-40
  • "Dziekowanie za Pieczęc mnieyszą k. [...] Bogusława Lesczynskiego Podskarbiego W.K. na Seymie w Warszawie 1658" k. 40-41v
  • "Dziękowanie za pieczęc [...] [Jana] Wielopolskiego na seymie w Grodnie 7 Martij 1679" k. 41v-42v
  • "Oddawanie Pieczęci Mnieyszey Koronney [...] Panu [Karolowi] Tarłowi W[ojewo]dzie Lubels[kiemu] przes [...] [Stanisława Herakliusza] Lubomirskiego Marszałka W[ielieg]o K[oronneg]o na seymie 1689" k. 42v
  • "Mowa [...] [Stanisława Antoniego] Szczuki Marszałka Poselskiego na tymże Seymie prosząc o oddanie pieczęci mnieyszey 1689" k. 43
  • "Zagaienie Seymu 1690 pod Starą Laską przes tegoz [...] Pana Marszałka [Stanisława Antoniego Szczukę]" k. 43-43v
  • "Woiewództwo krakowskie. Tenże składa funkcyą Swoię y oddawa Laskę [...] Tomaszowi Działyńskiemu Staroście Bratyanskiemu" b. d. k. 43v
  • "Dziękowanie za Laskę [...] sty bratyanskiego marszałka poselskiego na Seymie 1690" k. 44
  • "Powitanie J.K.Mci od tegoż [Tomasza Działyńskiego]" [1690] k. 44-45
  • "Mowa tegoz [Tomasza Działyńskiego] na złączeniu się Izby Poselskiey z Senatem" k. 45-45v
  • "Mowa tegoż witaiąc posłów woyskowych na tymze Seymie" k. 45v
  • "Tegoz Pozegnanie J.K.Mci po skonczonym sczęsliwie Seymie 1690 6 Mai" k. 46
  • "Respons od Tronu na pozegnanie przes [...] Xiędza [Jerzego Albrechta] Denhoffa Kanclerza W[ielkieg]o K[oronneg]o po tymze Seymie skonczonym 1690" k. 46v-47
  • "Mowa [...] kawalera [Hieronima Augustyna] Lubomirskiego Chorążego Koronnego Marszałka Poselskiego po zerwanym Seymie 1681" k. 47
  • "Mowa J.K.MCi in Senatus Consilio po tymze zerwanym seymie d. ultima [31] Mai 1681" k. 47v
  • "Copia Responsu [...] Xiędza Biskupa chełmińskiego [Kazimierza Opalińskiego] na list krola ImCi [Jana III] zagrzewaiący na Generał Pruski Grudziącki de data 13 Augusti 1692 z Moscisk" k. 47v-48v
  • "Copia Responsu [...] [Kazimierza Opalińskiego] Xiędza Biskupa Hełminskiego[!] na list kardynała [...] [Michała] Radziejowskiego" b. d. k. 48v-49v
  • "Copia listu [...] [Kazimierza Opalińskiego] Xiędza Biskupa Hełmińskiego[!] do krola [...] [Jana III] de data 3 Marci 1692" k. 49v-51
  • "Copia Listu [...] Pana Referendarza koronnego [Jana Małachowskiego] do [...] [Kazimierza Opalińskiego] Xiędza Biskupa Hełminskiego[!] z Pomorza 1692" k. 51-52
  • "Copia responsu [...] Pana Woiewody Sieradzkiego [Jana Chryzostoma Pieniążka] na list [...] Pana Refferendarza koronnego [Jana Małachowskiego]" b. d. k. 52-53v
  • "Copia listu [...] Xiędza Biskupa Płockiego [Stanisława Dąmbskiego] do krola [...] [Jana III]" k. 54 "Do krolowey [Marii Kazimiery]" b. d. k. 54-54v
  • "Copia Listu do krolewica [...] Jakuba" b. d. k. 54v
  • "Do Xiążęcia [...] kardynała arcybiskupa [Michała Radziejowskiego]" b. d. k. 54v
  • Anonimowy list b. d. k. 54v-55
  • List [Andrzeja Chryzostoma Załuskiego] bpa kijowskiego do [Stanisława Dąmbskiego] bpa płockiego 16.12.1689 k. 55 oraz "Respons" b. d. [styczeń 1690] k. 55-55v
  • "Bulla Sixti Quinti De non coronandis Regibus Haereticis" [9.02.1589] k. 55v-57v
  • "Kopia Listu [...] Pana [Franciszka] Poninskiego Stolnika Poznanskiego do X[ię]cia Biskupa Krakowskiego [Jana Aleksandra Lipskiego] po wysciu z Niewoli" 18.02.1735 k. 57v-58
  • "Copia Listu [...] [Józefa Potockiego] Wdy Kijowskiego do Xiążęcia Prymasa" k. 58-59
  • "Respons na list [...] woiewody kijowskiego" k. 59-60
  • "Manifest [...] wdy kijowskiego [Józefa Potockiego]" 31.01.1735 k. 60-64
  • "Copia Listu [...] Xiędza Biskupa Łodzkiego alias Respons na Iego List do [...] Podskarbiego Koronnego" k. 64-66v
  • "Copia Listu [...] Generała Wielgopolskiego [Ludwika Szołdrskiego] do Senatorow konwokuiąc Ich na Seymik Srodzki pro d. 23 Augusta 1734" k. 66v-67
  • "Respons na tenże List od iednego Senatora" b. d. k. 67-69
  • "List Marquiza de Monti pisany z Gdanska przed przybyciem do obozu Graffa Mniszcha" b. d. k. 69-70
  • "Drugi List Tegoż Posła Francuskiego do Feltmarszałka Minnicha[!]" b. d. k. 70-70v
  • "Kopia Listu Krola [...] Augusta do [...] Senatorow wokuiąc Ich do Warszawy" Drezno 25.10.1734 k. 70v-71v
  • "Copia Listu Statysty w Woiewodztwie krakowskim mięszkaiącego do [...] Biskupa Poznanskiego in confidentia in vim Responsu na Uniwersał Jego ogłaszaiący Elekcyą pisanego" b. d. k. 71v-73
  • "Mowa [...] Marszałka witaiącego Senat" b. d. k. 73-73v
  • "Mowa [...] Prymasa na Seymie Electionis przy złączeniu się stanu Rycerskiego z Przeswiętnym Senatem Miana" b. d. k. 73v-74v
  • "Mowa [...] Pana [Stanisława] Sługockiego Stolnika Chełmskiego Pulkownika y pierwszego Posła od Woyska koronnego na Seym Electionis w Kole Rycerskim Miana Die 10 Junii Anno 1733" k. 74v-75v
  • "Mowa [...] Pułkownika Skrzetuskiego Posła drugiego od Woyska Koronnego na Seym Electionis" b. d. k. 75v-76v
  • "Mowa [...] prymasa miana do Posłów Woyskowych" b. d. k. 76v
  • "Copia Literarum ad Sanctissimum z pod Gdanska" b. d. k. 76v-77
  • "Mowa [...] [Jerzego Marcina] Ozarowskiego Oboznego Koronn[ego] Marszałka Poselskiey Izby" k. 77-77v
  • "Mowa [...] Franciszka z Bnina Radzewskiego Podkomorzego Poznańskiego przy odebraniu Laski na Seymie Electionis Miana" b. d. k. 77v-78
  • "Mowa [...] Konarskiego Kasztelana Wiskiego miana w Kole Rycerskim in Campo Electorali bądąc ex senatu Delegatus do zaproszenia Equestris Ordinis do złączenia się z Senatem Die 3 7bris w Warszawie" k. 78-78v
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Jerzy II (król Wielkiej Brytanii ; 1683-1760)
  • Karol III Filip Wittelsbach 1661-1742) (elektor Palatynatu ;
  • Ludwika Karolina (księżna neuburska ; 1667-1695)
  • Monti, Antoine-Felix de poseł francuski w Polsce (1681-1738)
  • Sapieha, Maria Krystyna (1677-1721)
  • Sejmik średzki 17-18 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17-18 w.
  • Publicystyka 17-18 w.
  • Listy 17-18 w.
  • Mowy 17-18 w.
  • Sejm (1658)
  • Sejm (1679)
  • Sejm (1681)
  • Sejm (1690)
  • Sejm (1701)
  • Sejm (1702)
  • Sejm (1733)
  • Senat 1702
  • Konfederacja 1734 r. dzikowska
  • Środa Wielkopolska (woj. wielkopolskie) 17-18 w.
 • Uwagi:
  • Oprawa zniszczona, ubytki papieru i skóry.
  • K. 43a-43b luźna (17x11 cm), zapisana zapewne ręką 19-wieczną (pismem gotyckim i w języku niemieckim). W pierwszej składce brakuje pięciu kart. Na wewnetrznej karcie oprawy próby pióra oraz wpis (niedokończony) "Francisci Mich."
  • K. 124v-125v czyste.
  • Pismo przeważnie dwóch rąk.
  • Rękopis zawiera odpisy oficjalnej korespondencji dostojników świeckich i kościelnych od połowy XVII w. do 1735 r. Odpisy mów wygłoszonych w sejmie i senacie, także manifesty i listy na sejmik średzki. Odpisy korespondencji dyplomatycznej, dotyczących przede wszystkim spraw polskich w XVII/XVIII w.
 • Opracowania: Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8, (1963) s. 171-174

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Odpisy
 • 245 a Odpisy akt i korespondencji staropolskiej XVII-XVIII w.
 • 246 a Silva rerum, czasy Sobieskiego, Leszczyńskiego i Sasów. g tyt. z dawnego inw. (błędny)
 • 250 a kop.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a [I], 125 k. c 32x20 cm
 • 340 d Rkps e Skóra brązowa tłoczona, ślady wiązań, 18 w.
 • 500 a Oprawa zniszczona, ubytki papieru i skóry.
 • 500 a K. 43a-43b luźna (17x11 cm), zapisana zapewne ręką 19-wieczną (pismem gotyckim i w języku niemieckim). W pierwszej składce brakuje pięciu kart. a Na wewnetrznej karcie oprawy próby pióra oraz wpis (niedokończony) "Francisci Mich."
 • 500 a K. 124v-125v czyste.
 • 500 a Pismo przeważnie dwóch rąk.
 • 500 a Rękopis zawiera odpisy oficjalnej korespondencji dostojników świeckich i kościelnych od połowy XVII w. do 1735 r. Odpisy mów wygłoszonych w sejmie i senacie, także manifesty i listy na sejmik średzki. Odpisy korespondencji dyplomatycznej, dotyczących przede wszystkim spraw polskich w XVII/XVIII w.
 • 520 a "List [...] [Jana Małachowskiego] Xiędza Biskupa krakowskiego do tegoż" Lwów 16.01.1687 k. 1
 • 520 a "List [...] [Jana Stanisława Zbąskiego] Xiędza Biskupa Przemyskiego" Lwów 16.01.1687 k. 1
 • 520 a "List [...] [Jana Stanisława Jabłonowskiego] Pana Woiewody Ruskiego do [...] [Stanisława Dąmbskiego] Xiędza Biskupa Płockiego" Lwów 15.06.1687 k. 1v
 • 520 a "List [...] [Jana Stanisława Witwickiego] Xiędza Biskupa Łuckiego do [...] [Stanisława Dąmbskiego] Xiędza Biskupa Płockiego" Lwów 16.01.1687 k. 1v
 • 520 a "List od Xięzney [...] Podkanclerzyny do [...] [Stanisława Dąmbskiego] Xiędza Biskupa Płockiego" Lwów 15.06.1687 k. 1v
 • 520 a "Copia Listu krola [Jana III] [...] do [...] [Stanisława Dąmbskiego] Xiędza Biskupa Płockiego" Lwów 15.01.1687 k. 2
 • 520 a "List [...] [Stanisława Dąmbskiego] Xiędza Biskupa Płockiego do krola [Jana III] [...]" b. d. k. 2
 • 520 a "Copia Listu [...] [Kazimierza Opalińskiego] Xiędza Biskupa Chełminskiego y Pomazanskiego do Xiążęcia [...] Prymasa [Michała Radziejowskiego] z Warszawy" 13.02.1689 k. 2v
 • 520 a "Copia listu [...] Pana [Jana Chryzostoma] Pieniąszka woiewody Sieradzkiego do [króla Jana III] ad deliberatorias intuitu Comitiorum Anno 1691" k. 2v-6
 • 520 a "Copia listu [...] Pana [Stefana Stanisława] Czarneckiego Pisarza Polnego koronnego do iego krolewskiey Mci de data 3tia 9bris 1685 z Trzeszczan a ktory sądzony był w Trybunale Lubelskim" k. 6-7
 • 520 a "Copia listu od [...] [Kazimierza Jana Opalińskiego] Xiędza Biskupa Chełminskiego do Xiążęcia kardynała [Michała Radziejowskiego] 30 9bris w Starogrodzie 1691" k. 7-7v
 • 520 a "Copia listu [...] Pana [Stanisława Antoniego Szczuki] Referendarza koronnego do [...] [Jana Chryzostoma Pieniążka] Pana Woiewody sieradzkiego" k. 7v
 • 520 a "Copia Listu Xiążęcia Kurlandzkiego z Francuska przetłumaczonego od [...] Pana [Jana Stanisława] Jabłonowskiego na ten czasz wdy Ruskiego y Hetmana Wielkiego Koronnego" k. 8-9v
 • 520 a "Copia Listu [...] Pana [Jana] Gorzenskiego Łowczego Wielkiego Xięstwa Litewskiego do [...] Pana [Kazimierza Jana] Sapiehy Woiewody Wilinskiego Hetmana WXL" 5.01.1687 k. 9v-10v oraz "Na ten list Respons" k. 10v-11v
 • 520 a "Copia Listu [...] [Rafała] Leszczynskiego do [...] Brezy na ten czasz Starosty Nowodworskiego" b. d. k. 11v-12
 • 520 a "Copia Listu tegosz IMCi do Krola [...] Jana III w Sprawie Księżney Radziwiłowsnej Ktora poszła za Książęcia Karola Neuburskiego dawszy wprzod Słowo Krolewiczowi Jakubowi de data 26ta 8bris 1688" k. 12-13
 • 520 a "Copia Listu tegosz IMCi w teyze Materyey do Krolowey [Marii Kazimiery] [...]" b. d. k. 13
 • 520 a "Copia Listu tegosz IMCi do Krola [...] Jana III dziękując za konferowane sobie Stolnikostwo Koronne" b. d. k. 13-13v
 • 520 a "Copia Listu tegosz IMCi do [...] Pana [Jana Stanisława] Jabłonowskiego na tenczas Wdy Ruskiego H[etman]a W[ielkieg]o K[oronneg]o" b. d. k. 13v-14v
 • 520 a "Copia Listu [...] [Stanisława Dąmbskiego] Xdza Biskupa Płockiego do [...] [Jerzego Albrechta Denhoffa?] Xiędza Kanclerza Koronnego" b. d. k. 14v-15
 • 520 a List NN do referendarza kor. b. d. k. 15-16
 • 520 a "Copia [...] [Kazimierza Jana Opalińskiego] Xiędza Biskupa Chełminskiego do Krola [...] [Jana III]" Hartowiec 3.03.1692 k. 16-17
 • 520 a "Copia Listu Xcia [...] Kardynała Primasa [Michała Radziejowskiego] do [...] [Konstantego Brzostowskiego] X Biskupa Wilenskiego de data z Skierniewicz dei 26 Aprilis 1694" k. 17-18
 • 520 a "Copia Listu tegosz [Michała Radziejowskiego] [...] do [...] [Kazimierza Sapiehy] Pana Woiewody Wilinskiego" b. d. k. 18-18v
 • 520 a "Copia Listu [Jerzego Albrechta Denhoffa] X Kanclerza Wielkiego Koronnego do [...] [Hieronima Augustyna Lubomirskiego] Podskarbiego Wielkie[go] Koronnego z Krakowa die 5ta Novembris 1697" k. 18v-19
 • 520 a "Copia Listu [...] Pana Podwoiewodzego Łęczyckiego [...] Zapolskiego do [...] Pana Kraiczego Koronnego" b. d. k. 19-19v
 • 520 a "Copia Listu pewnego Senatora do iednego Rokoszanina data 12mo Novem. z Krakowa 1697" k. 19v-20
 • 520 a "Respons na ten List z Łowicza de data 13 Novem. 1697mo" k. 20-22v
 • 520 a "Copia Listu [...] [Rafała Leszczyńskiego] Generała Wielkopolskiego na Seymik do Srzody z Piotrkowa 22 Martij 1702 powracaiąc z Warszawy po zerwanym Seymie" k. 22v-23v
 • 520 a "Mowa [...] Pana Rafała Hrabi na Lesznie Wwdy Łęczyckiego Generała Woiewodztw Wielkopolskich in Senatus Consilio An[n]o 1701" k. 24-25v
 • 520 a "Copia Listu [...] [Stanisława] Jabłonowskiego Kasztelana Krakowskiego Hetmana W. Kor. na seymik Srzedzki Anno 1701 d. 1 9bris" k. 25v-26
 • 520 a "Manifest [...] Pana [Kazimierza Michała] Paca Pisarza WXL kawalera Maltańskiego, iako nie iest Autorem zerwanego Seymu Warszaw[skiego] 1702" k. 26v-27v
 • 520 a "Mowa [...] Rafała Hrabi na Lesznie woiewody Łęczyckiego [...] in senat[us] consilio 14 Febr. 1702, po zerwanym seymie w Warszawie" k. 28-29
 • 520 a "Mowa [...] Prymasa na Seymie Electionis przy Denuncyacyi Marszałka miana" b. d. k. 78v
 • 520 a "Mowa [...] Kasztelana Gnieznienskiego przy powitaniu Marszałka Poselskiego oraz zapraszaiąc go do złączenia się z Senatem" b. d. k. 78v-79
 • 520 a "Mowa [...] kasztelana Smolinskiego" b. d. k. 79
 • 520 a "Mowa [...] Marszałka nomine Koła Generalnego na Podziękowanie [...] Senatorom" b. d. k. 79-79v
 • 520 a "Mowa [...] Mezynskiego przy zagaieniu Seymiku Srodkiego[!] Deputackiego" b. d. k. 79v-80
 • 520 a "Manifest Podciwych y kochaiących Oyczyznę Synow [...] Czapskiego Woiewody Pomoskiego[!] Morsztyna Wdy Inflanskiego Osolinskiego Podskarbiego W. Koron[nego] unikaiąc warszawskiey Drogi aby tam popełnione y gwałtem na nich wycisnione in contemptum praw Oyczystych proprium nil mogło być potwierdzone neque dissimulatione neque specie voluntarii alicujus actus" b. d. k. 80-81
 • 520 a "Relacya Rozmowy [...] Generała Bachmatowa z [...] Pułkownikiem Bukowskim" b. d. k. 81-82
 • 520 a "Kopia Listu Pewnego Statysty do Xiącia [...] Prymasa [Teodora Andrzeja Potockiego] diebus Februarii 1733 pisanego" k. 82-82v
 • 520 a "Przestroga poufała Szlachcica tranquilitatem Rzeczy tey kochaiącego do zawziętych Dysydentów od chwalebney y Prawdziwey Elekcyi Elekta Polskiego Stanisława" b. d. k. 82v-83
 • 520 a "List [...] [Teodora Konstantego Lubomirskiego?] Woiewody Krakowskiego do Xcia [...] Prymasa [Teodora Andrzeja Potockiego?] 24. Febru[arii] z Krakowa" [ok. 1733] k. 83-83v oraz "List [...] [Teodora Andrzeja Potockiego?] Prymasa do Xcia Woiewody Krakowskiego [Teodora Konstantego Lubomirskiego?]" [ok. 1733] k. 83v-84
 • 520 a "Mowa [...] Jana Wolskiego Pisarza Grodzkiego Chęcińskiego Posła Woiewodztwa Sandomirskiego miana w Kaliszu na seymiku Confederationis Die 22 Junij A[nn]o 1734" k. 84-85
 • 520 a "Mowa [...] Xcia Prymasa [Teodora Andrzeja Potockiego] do [...] Senatorow po nieodzałowaney Smierci Krola [Augusta II] [...]" k. 85-85v
 • 520 a "Proiekt Partificationis in fundamento akceptowanych officium ex parte potencyi zamorskich podany proiective Potencyom w Woynę angazowanym" k. 85v-88
 • 520 a "Odpowiedz krola Francuskiego [...] Horacemu Walpolowi Posłowi Angielskiemu" k. 88
 • 520 a "Kopia listu Xiążęcia [...] Prymasa [Teodora Andrzeja Potockiego] do krola [...] Augusta [III] " b. d. k. 88-88v oraz "Respons krolewski" b. d. k. 88v
 • 520 a "Mowa Xiążęcia [...] do krola Augusta [III] " b. d. k. 88v-89
 • 520 a "Solennissima Confederatio Reip[ubli]cae Polonae Manifestatio Patriae suae insinuata et universis Europae Potentis pro informatione praesentis status sui exhibita d. 30 Julij 1735 Anno" [podpisało kilkudziesięciu urzedników] k. 89-93v
 • 520 a "Dziękowanie za [...] Pannę Marquiczankę de Bethun Siostrzenicę krolowey [...] Imieniem [...] [Stanisława] Radziwiłła Marszałka Wielkiego W. X. L. przes [...] [Jerzego] Denhoffa Kanclerza W[ielkieg]o K[oronneg]o po Seymie 1690 pisana" k. 94-94v
 • 520 a "Reflexye polityczne super moderno interessów Europejskich statu in Januario Anno 1734" k. 95-99v
 • 520 a "Mowa Krola [...] Angielskiego do Parlamentu w teraznieyszych koniekturach" b. d. k. 99v-100v
 • 520 a "Kopia listu de Monsiur Dębrons[!] Ministra Saskiego w Holandyi w Hadzie[!] 20. Januaryi 1735 datowanego z wziętym [...] Panem Bercholcem Jenerałem Letmanem przejętego z Francuskiego na Polski ięzyk przetłomaczonego do Xcia [...] Elektora Saskiego pisanego" (tylko tytuł) k. 100v, po którym następuje jego powtórzenie wraz z treścią listu: "Kopia Listu de Munsiur[!] Debrons Ministra Saskiego w Holandy w Holandii [!] w Hadzie[!] 20 Janu. 1735 datowanego z wziętym [...] P. Bercholcem Generałem Letmanem przeiętego z Francuskiego na Polski ięzyk przetłumaczo[nego] do Xiącia [...] Elektora Saskiego pisanego" k. 101-101v
 • 520 a "Mowa powtorna Krola Angielskiego do Parlamentu" k. 101-102 oraz: "Do Izby niszszey" k. 102, "Do Milordów y Wyszszey Izby" k. 102-102v
 • 520 a "Copia responsu pewnego Ziemianina na List Konfidenta ktorym do Spysku zaprasza Trzebawski" b. d. k. 102v-104
 • 520 a "Copia Listu pewnego Emisaryusza z Woyska Koronnego do Warszawy wyprawionego dla powzięcia y porożnienia Dworskich procederow z Warszawy pisanego" b. d. k. 104-105v
 • 520 a "List z Francuskiego ięzyka na Polski przetłomaczony ab annonimo pisany do [...] woiewody Mazowieckiego [Stanisława Poniatowskiego] z teraźnieyszych Iego sentymentów rozruconych publicznie na pismie" b. d. k. 105v-107
 • 520 a "Copia listu [...] [Stanisława] Poniatowskiego Woiewody Mazowieckiego do [...] [Franciszka] Skaławskiego Chorążego Poznańskiego w teyże co do [...] Woiewody Lubelskiego Materyi" Gdańsk 21.08.1734 k. 107-108
 • 520 a "List Krola [...] Stanisława wyiezdzaiącego z Gdańska do Xiążęcia Prymasa [Teodora Andrzeja Potockiego] y Panow Polskich" b. d. [ok. 1735] k. 108-108v
 • 520 a "List Posła Francuskiego do Ministra podczas Kapitulacyi z Miastem Gdańskiem" b. d. k. 108v-109v oraz "List powtórny Tegoż do Tegoż" b. d. k. 109v
 • 520 a "Copia Responsu od [...] Woiewody Lubelskiego na List [...] Woiewody Mazowieckiego" b. d. k. 110-111
 • 520 a "Copia Listu krola Stanisława do pewnego z Przyiaciół swoich zawieraiący prawdziwe okoliczności Jego ze Gdańska reyterowania z Francuskiego przetłomaczony" b. d. k. 111-115v
 • 520 a "Po responsie splendido ingenio pisanym Reflexye bez Reflexyi, wyszłym z Warszawy, zdało mi się moiego zdania uczynic additamentum" 1735 k. 115v-117v
 • 520 a "Mowa [...] [Krzysztofa Antoniego Szembeka] Biskupa Kujawskiego do Stanow zkonfederowanych miana w Częstochowie 1736" k. 117v-118v oraz "Respons na Mowę [...] Biskupa Kuiaw[skiego]" b. d. k. 118v-122v
 • 520 a "Kopie Listow [...] Teodora Potockiego Arcybiskupa Gniezninskiego Prymasa Korony Polskiey y W. X. Lit.": "Kopia Listu do [...] [Jana Aleksandra] Lipskiego Biskupa Krakowskiego Podkanclerzego Koronnego z Toronia[!] d. 29 Mai An[n]o 1735 pisanego" k. 123-123v, "Kopia Listu Powtornego do [...] Biskupa Krakowskiego z Toronia[!] d. 29 Mai 1735" k. 123v-124
 • 520 a "Mowa [...] Stanisława Hrabi na Lesznie Woiewody Poznanskiego na tymze Senatus Consilium" [1702] k. 29-29v
 • 520 a "Mowa [...] [Jana Stanisława] Jabłonowskiego Wwdy Ruskiego na tymże Senatus Consilium" [1702] k. 29v-30v
 • 520 a "Copia Listu [...] Rafała na Lesznie Podskarbiego W. Koron[nego] [...] do obozu pospolitego ruszenia pod Kalisz" b. d. k. 30v-31v
 • 520 a "Copia Listu [...] [Feliksa] Alexandra Lipskiego Wwdy Kaliskiego po Smiertelnym poranieniu pisany do Koła Generalnego Woiewodztwa Sendomirskiego Obozem Pospolitego Ruszenia pod Gorszycami stoiącego" k. 31v-32
 • 520 a "Copia Listu [...] Rafała na Lesznie Podskarbiego W. Koron[nego] [...] do krola [Augusta II] [...] pisanego wracaiąc się z obozu w[oje]w[ó]dztw wielkopols[kich] ob Rationes ktore z następuiących Listów patebunt" k. 32v-33
 • 520 a "Copia Listu do Ziemie Wielunskiey tegosz [...] Pana Podskarbiego [Rafała Leszczyńskiego]" b. d. k. 33-33v
 • 520 a "Copia Listu tegosz [...] Podskarbiego [Rafała Leszczyńskiego] daiąc Respons Xiążęciu [...] Kardynałowi, ktory dawał znac Listem, iako y krol [...] nieukontentowany z Listu [...] podskarbiego ma mu odpisac y [...] [Jan Jerzy Przebendowski] wda Malborski ma temusz [...] Podskarbiemu energico Stylo parare Responsum" 21.09.1702 k. 34
 • 520 a "Copia Listu JKMci [Augusta II] do [...] [Rafała Leszczyńskiego] Podskarbiego W. K. ktory ze z [!] Francuskiego przetłumaczony od roznych, nie wszystkie Copie Concordant, ale in essentialibus Conveniunt" 6.09.1702 k. 34-35
 • 520 a "Copia Listu [...] Podskarbiego W. K. do Xcia [...] Kardynała [Michała Radziejowskiego], w ktorym daie Respons na List JKMci do siebie ut Supra pisany" k. 35-35v
 • 520 a "Copia Listu [...] [Michała Działyńskiego] Kasztelana Bydgostkiego[!] na list [...] [Michała Radziejowskiego] Kardynała Primasa de data 16 Februar. 1703" k. 36-37
 • 520 a "Kopia listu pisanego do woiew[ó]dztw wielkopolskich do Obozu pod Opatów JP [Rafała Leszczyńskiego] Podskarbiego koronn[ego]" k. 37-38v
 • 520 a "Copia listu Kardynała [...] [Michała] Radzieiowskiego Arcybiskupa Gniezninskiego do [...] [Olbrachta] Adryana Lasockiego Starosty Wyszogrodz[kiego] a teraz kaszte[lana] Inowłocła[wskiego] o tytuł braterstwa" k. 38v-39 oraz "Respons na ten list" k. 39-40
 • 520 a "Dziekowanie za Pieczęc mnieyszą k. [...] Bogusława Lesczynskiego Podskarbiego W.K. na Seymie w Warszawie 1658" k. 40-41v
 • 520 a "Dziękowanie za pieczęc [...] [Jana] Wielopolskiego na seymie w Grodnie 7 Martij 1679" k. 41v-42v
 • 520 a "Oddawanie Pieczęci Mnieyszey Koronney [...] Panu [Karolowi] Tarłowi W[ojewo]dzie Lubels[kiemu] przes [...] [Stanisława Herakliusza] Lubomirskiego Marszałka W[ielieg]o K[oronneg]o na seymie 1689" k. 42v
 • 520 a "Mowa [...] [Stanisława Antoniego] Szczuki Marszałka Poselskiego na tymże Seymie prosząc o oddanie pieczęci mnieyszey 1689" k. 43
 • 520 a "Zagaienie Seymu 1690 pod Starą Laską przes tegoz [...] Pana Marszałka [Stanisława Antoniego Szczukę]" k. 43-43v
 • 520 a "Woiewództwo krakowskie. Tenże składa funkcyą Swoię y oddawa Laskę [...] Tomaszowi Działyńskiemu Staroście Bratyanskiemu" b. d. k. 43v
 • 520 a "Dziękowanie za Laskę [...] sty bratyanskiego marszałka poselskiego na Seymie 1690" k. 44
 • 520 a "Powitanie J.K.Mci od tegoż [Tomasza Działyńskiego]" [1690] k. 44-45
 • 520 a "Mowa tegoz [Tomasza Działyńskiego] na złączeniu się Izby Poselskiey z Senatem" k. 45-45v
 • 520 a "Mowa tegoż witaiąc posłów woyskowych na tymze Seymie" k. 45v
 • 520 a "Tegoz Pozegnanie J.K.Mci po skonczonym sczęsliwie Seymie 1690 6 Mai" k. 46
 • 520 a "Respons od Tronu na pozegnanie przes [...] Xiędza [Jerzego Albrechta] Denhoffa Kanclerza W[ielkieg]o K[oronneg]o po tymze Seymie skonczonym 1690" k. 46v-47
 • 520 a "Mowa [...] kawalera [Hieronima Augustyna] Lubomirskiego Chorążego Koronnego Marszałka Poselskiego po zerwanym Seymie 1681" k. 47
 • 520 a "Mowa J.K.MCi in Senatus Consilio po tymze zerwanym seymie d. ultima [31] Mai 1681" k. 47v
 • 520 a "Copia Responsu [...] Xiędza Biskupa chełmińskiego [Kazimierza Opalińskiego] na list krola ImCi [Jana III] zagrzewaiący na Generał Pruski Grudziącki de data 13 Augusti 1692 z Moscisk" k. 47v-48v
 • 520 a "Copia Responsu [...] [Kazimierza Opalińskiego] Xiędza Biskupa Hełminskiego[!] na list kardynała [...] [Michała] Radziejowskiego" b. d. k. 48v-49v
 • 520 a "Copia listu [...] [Kazimierza Opalińskiego] Xiędza Biskupa Hełmińskiego[!] do krola [...] [Jana III] de data 3 Marci 1692" k. 49v-51
 • 520 a "Copia Listu [...] Pana Referendarza koronnego [Jana Małachowskiego] do [...] [Kazimierza Opalińskiego] Xiędza Biskupa Hełminskiego[!] z Pomorza 1692" k. 51-52
 • 520 a "Copia responsu [...] Pana Woiewody Sieradzkiego [Jana Chryzostoma Pieniążka] na list [...] Pana Refferendarza koronnego [Jana Małachowskiego]" b. d. k. 52-53v
 • 520 a "Copia listu [...] Xiędza Biskupa Płockiego [Stanisława Dąmbskiego] do krola [...] [Jana III]" k. 54 "Do krolowey [Marii Kazimiery]" b. d. k. 54-54v
 • 520 a "Copia Listu do krolewica [...] Jakuba" b. d. k. 54v
 • 520 a "Do Xiążęcia [...] kardynała arcybiskupa [Michała Radziejowskiego]" b. d. k. 54v
 • 520 a Anonimowy list b. d. k. 54v-55
 • 520 a List [Andrzeja Chryzostoma Załuskiego] bpa kijowskiego do [Stanisława Dąmbskiego] bpa płockiego 16.12.1689 k. 55 oraz "Respons" b. d. [styczeń 1690] k. 55-55v
 • 520 a "Bulla Sixti Quinti De non coronandis Regibus Haereticis" [9.02.1589] k. 55v-57v
 • 520 a "Kopia Listu [...] Pana [Franciszka] Poninskiego Stolnika Poznanskiego do X[ię]cia Biskupa Krakowskiego [Jana Aleksandra Lipskiego] po wysciu z Niewoli" 18.02.1735 k. 57v-58
 • 520 a "Copia Listu [...] [Józefa Potockiego] Wdy Kijowskiego do Xiążęcia Prymasa" k. 58-59
 • 520 a "Respons na list [...] woiewody kijowskiego" k. 59-60
 • 520 a "Manifest [...] wdy kijowskiego [Józefa Potockiego]" 31.01.1735 k. 60-64
 • 520 a "Copia Listu [...] Xiędza Biskupa Łodzkiego alias Respons na Iego List do [...] Podskarbiego Koronnego" k. 64-66v
 • 520 a "Copia Listu [...] Generała Wielgopolskiego [Ludwika Szołdrskiego] do Senatorow konwokuiąc Ich na Seymik Srodzki pro d. 23 Augusta 1734" k. 66v-67
 • 520 a "Respons na tenże List od iednego Senatora" b. d. k. 67-69
 • 520 a "List Marquiza de Monti pisany z Gdanska przed przybyciem do obozu Graffa Mniszcha" b. d. k. 69-70
 • 520 a "Drugi List Tegoż Posła Francuskiego do Feltmarszałka Minnicha[!]" b. d. k. 70-70v
 • 520 a "Kopia Listu Krola [...] Augusta do [...] Senatorow wokuiąc Ich do Warszawy" Drezno 25.10.1734 k. 70v-71v
 • 520 a "Copia Listu Statysty w Woiewodztwie krakowskim mięszkaiącego do [...] Biskupa Poznanskiego in confidentia in vim Responsu na Uniwersał Jego ogłaszaiący Elekcyą pisanego" b. d. k. 71v-73
 • 520 a "Mowa [...] Marszałka witaiącego Senat" b. d. k. 73-73v
 • 520 a "Mowa [...] Prymasa na Seymie Electionis przy złączeniu się stanu Rycerskiego z Przeswiętnym Senatem Miana" b. d. k. 73v-74v
 • 520 a "Mowa [...] Pana [Stanisława] Sługockiego Stolnika Chełmskiego Pulkownika y pierwszego Posła od Woyska koronnego na Seym Electionis w Kole Rycerskim Miana Die 10 Junii Anno 1733" k. 74v-75v
 • 520 a "Mowa [...] Pułkownika Skrzetuskiego Posła drugiego od Woyska Koronnego na Seym Electionis" b. d. k. 75v-76v
 • 520 a "Mowa [...] prymasa miana do Posłów Woyskowych" b. d. k. 76v
 • 520 a "Copia Literarum ad Sanctissimum z pod Gdanska" b. d. k. 76v-77
 • 520 a "Mowa [...] [Jerzego Marcina] Ozarowskiego Oboznego Koronn[ego] Marszałka Poselskiey Izby" k. 77-77v
 • 520 a "Mowa [...] Franciszka z Bnina Radzewskiego Podkomorzego Poznańskiego przy odebraniu Laski na Seymie Electionis Miana" b. d. k. 77v-78
 • 520 a "Mowa [...] Konarskiego Kasztelana Wiskiego miana w Kole Rycerskim in Campo Electorali bądąc ex senatu Delegatus do zaproszenia Equestris Ordinis do złączenia się z Senatem Die 3 7bris w Warszawie" k. 78-78v
 • 530 d Mf 975
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol., franc., niem.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK VI 66 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 a Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8, (1963) s. 171-174
 • 600 a Jerzy b II c (król Wielkiej Brytanii ; d 1683-1760)
 • 600 a Karol b III Filip Wittelsbach c 1661-1742) c (elektor Palatynatu ;
 • 600 a Ludwika Karolina c (księżna neuburska ; d 1667-1695)
 • 600 a Monti, Antoine-Felix de c poseł francuski w Polsce d (1681-1738)
 • 600 a Sapieha, Maria Krystyna d (1677-1721)
 • 650 a Sejmik średzki y 17-18 w.
 • 650 a Korespondencja dyplomatyczna y 17-18 w.
 • 650 a Publicystyka y 17-18 w.
 • 650 a Listy y 17-18 w.
 • 650 a Mowy y 17-18 w.
 • 650 a Sejm (1658)
 • 650 a Sejm (1679)
 • 650 a Sejm (1681)
 • 650 a Sejm (1690)
 • 650 a Sejm (1701)
 • 650 a Sejm (1702)
 • 650 a Sejm (1733)
 • 650 a Senat 1702
 • 650 a Konfederacja 1734 r. dzikowska
 • 651 a Środa Wielkopolska (woj. wielkopolskie) y 17-18 w.
 • 700 a Bachmatow c gen.
 • 700 a Brzostowski, Konstanty Kazimierz c bp smoleński, wileński d (1644-1722)
 • 700 a Bukowski c płk.
 • 700 a Czarniecki, Stefan Stanisław c pisarz polny kor. d (?-1703)
 • 700 a Dąmbski Stanisław Kazimierz c bp chełmski, płocki, kujawski d (ca 1638-1700)
 • 700 a Denhoff, Jerzy Albrecht c kanclerz w. kor., bp krakowski d (1640-1702)
 • 700 a Działyński Michał c klan bydgoski d (?-1713)
 • 700 a Działyński, Tomasz c wojewoda chełmiński d (1656-1714)
 • 700 a Gorzeński, Jan c łowczy w. lit. d (1626-1695)
 • 700 a Jabłonowski, Jan Stanisław c wda ruski pisarz d (1669-1731)
 • 700 a Jabłonowski Stanisław Jan c klan krakowski, hetman w. kor. d (1634-1702)
 • 700 a Jan b III Sobieski c (król Polski ; d 1629-1696)
 • 700 a Lasocki, Olbracht Adrian c klan inowrocławski d (1631-1693)
 • 700 a Leszczyński, Bogusław c podskarbi podkanclerzy kor. d (ok. 1612-1659)
 • 700 a Leszczyński Rafał c podskarbi w. kor., sta gen. wielkopolski d (1650-1703)
 • 700 a Lipski, Jan Aleksander c bp krakowski, kard., podkanclerzy kor. d (1690-1746)
 • 700 a Lipski, Feliks Aleksander c wda kaliski, klan sieradzki d (?-1702)
 • 700 a Lubomirski, Hieronim Augustyn c klan krakowski, hetman w. kor. d (ok. 1647-1706)
 • 700 a Lubomirski, Stanisław Herakliusz c marszałek w. kor., pisarz d (ok. 1642-1702)
 • 700 a Lubomirski, Teodor Konstanty c wda krakowski d (1683-1745)
 • 700 a Małachowski, Jan c bp krakowski referendarz podkanclerzy kor. d (1623-1699)
 • 700 a Maria Kazimiera c (królowa Polski ; d 1641-1716)
 • 700 a Opaliński, Kazimierz Jan c bp chełmiński d (1639-1693)
 • 700 a Ożarowski, Jerzy Marcin c oboźny kor. d (1690-1741)
 • 700 a Pac, Kazimierz Michał c pisarz w. lit., kawaler maltański d (?-1719)
 • 700 a Pieniążek, Jan Chryzostom c sta oświęcimski, wda sieradzki d (ca 1630-ca 1712)
 • 700 a Poniński, Franciszek c sta kopaniecki, stolnik poznański d (ca 1676-1740)
 • 700 a Potocki, Józef c wda kijowski, poznański, hetman w. kor. d (1673-1751)
 • 700 a Potocki, Teodor Andrzej c (prymas Polski ; d 1664-1738)
 • 700 a Przebendowski, Jan Jerzy c wda malborski, podskarbi w. kor. d (1639-1729)
 • 700 a Radzewski Franciszek c chorąży nadworny kor. podkomorzy poznański d (przed 1685-1748)
 • 700 a Radziejowski, Michał c (prymas Polski ; d 1641-1705)
 • 700 a Radziwiłł, Stanisław Kazimierz c marszałek w. lit. d (1648-1690)
 • 700 a Sapieha, Kazimierz Jan Paweł c wda wileński, hetman w. lit. d (ca 1642-1720)
 • 700 a Skaławski, Franciszek c klan gnieźnieński d 18 w.
 • 700 a Sługocki, Stanisław c stolnik chełmski, wda lubelski d 18 w.
 • 700 a Jakub Ludwik Sobieski c (królewicz polski ; d 1667-1737)
 • 700 a Stanisław August Poniatowski c (król Polski ; d 1732-1798)
 • 700 a Stanisław Leszczyński c (król Polski ; d 1677-1766)
 • 700 a Sykstus b V c (papież ; d 1521-1590)
 • 700 a Szczuka, Stanisław Antoni c referendarz kor., podkanclerzy lit. d (1654-1710)
 • 700 a Szołdrski, Ludwik c wda kaliski d (1675-1749)
 • 700 a Tarło, Karol c wda lubelski, kanclerz w. kor. d (1639-1702)
 • 700 a Wielopolski, Jan c kanclerz w. kor. d (1630-1688)
 • 700 a Witwicki, Jan Stanisław c bp kijowski, łucki, poznański d (1630-1698)
 • 700 a Wolski, Jan c pisarz grodzki, chęciński d 18 w.
 • 700 a Zbąski Jan Stanisław c bp przemyski, warmiński d (1629-1697)
 • 740 a List Małachowskiego Jana bpa krakowskiego do NN 1687
 • 740 a List Zbąskiego Jana Stanisława bpa przemyskiego 1687
 • 740 a List Jabłonowskiego Jana Stanisława wdy ruskiego do Dąmbskiego Stanisława bpa płockiego 1687
 • 740 a List Witwickiego Jana Stanisława bpa łuckiego do Dąmbskiego Stanisława bpa płockiego 1687
 • 740 a List NN księżnej podkanclerzyny do Dąmbskiego Stanisława bpa płockiego 1687
 • 740 a List Jana III króla Polski do Dąmbskiego Stanisława bpa płockiego 1687
 • 740 a Listy Dąmbskiego Stanisława bpa płockiego do różnych
 • 740 a Listy Opalińskiego Kazimierza bpa chełmińskiego do różnych
 • 740 a List Pieniążka Jana Chryzostoma wdy sieradzkiego do Jana III króla Polski 1691
 • 740 a List Czarneckiego Stefana Stanisława pisarza polnego kor. do Jana III króla Polski 1685
 • 740 a List Szczuki Stanisława Antoniego referendarza kor. do Pieniążka Jana Chryzostoma wdy sieradzkiego
 • 740 a List księcia kurlandzkiego Jabłonowskiego Jana Stanisława wdy ruskiego
 • 740 a List Gorzeńskiego Jana łowczego w. lit. do Sapiehy Kazimierza Jana wdy wileńskiego 1687
 • 740 a List Sapiehy Kazimierza Jana wdy wileńskiego do Gorzeńskiego Jana łowczego w. lit.
 • 740 a Listy Leszczyńskiego Rafała wdy łęczyckiego do różnych
 • 740 a List NN do referendarza kor.
 • 740 a List Opalińskiego Kazimierza Jana bpa chełmińskiego do Jana III 1692
 • 740 a Listy Radziejowskiego Michała prymasa do różnych
 • 740 a List Denhoffa Albrechta kanclerza w. kor. do Lubomirskiego Hieronima Augustyna podskarbiego w. kor. 1697
 • 740 a List Zapolskiego podwojewodziego łęczyckiego do krajczego kor.
 • 740 a List pewnego Senatora do iednego Rokoszanina 1697
 • 740 a Mowy Leszczyńskiego Rafała wdy łęczyckiego w senacie 1701-1702
 • 740 a List Jabłonowskiego Stanisława klana krakowskiego na sejmik średzki 1701
 • 740 a Manifest Paca Kazimierza Michała pisarza w. lit. 1702
 • 740 a Mowa prymasa na sejmie elekcyjnym przy Denuncyacyi Marszałka miana b. d.
 • 740 a Mowa klana gnieźnieńskiego przy powitaniu marszałka poselskiego oraz zapraszając go do złączenia się z senatem b. d.
 • 740 a Mowa klana smoleńskiego b. d.
 • 740 a Mowa marszałka nomine Koła Generalnego na Podziękowanie Senatorom b. d.
 • 740 a Mowa Mężyńskiego przy zagajeniu sejmiku średzkiego deputackiego b. d.
 • 740 a Manifest Podciwych y kochaiących Oyczyznę Synow Czapskiego Woiewody Pomorskiego, Morsztyna wdy inflanckiego, Ossolińskiego podskarbiego w. kor. unikaiąc warszawskiey Drogi aby tam popełnione y gwałtem na nich wycisnione in contemptum praw Oyczystych proprium nil mogło być potwierdzone neque dissimulatione neque specie voluntarii alicujus actus" b. d.
 • 740 a Relacya Rozmowy Generała Bachmatowa z Pułkownikiem Bukowskim b. d.
 • 740 a List Pewnego Statysty do Potockiego Teodora Andrzeja prymasa 1733
 • 740 a Przestroga poufała szlachcica tranquilitatem Rzeczy tey kochaiącego do zawziętych Dysydentów od chwalebney y Prawdziwey Elekcyi Elekta Polskiego Stanisława b. d.
 • 740 a List Lubomirskiego Teodora Konstantego wdy krakowskiego do Potockiego Teodora Andrzeja prymasa ok. 1733
 • 740 a Listy Potockiego Teodora Andrzeja prymasa do różnych ok. 1733
 • 740 a Mowa Wolskiego Jana pisarza grodzkiego chęcińskiego na sejmiku kaliskim 1734
 • 740 a Mowa Potockiego Teodora Andrzeja prymasa do senatorów po nieodżałowanej śmierci króla Augusta II ok. 1733
 • 740 a Proiekt Partificationis in fundamento akceptowanych officium ex parte potencyi zamorskich podany proiective Potencyom w Woynę angazowanym
 • 740 a Odpowiedz krola Francuskiego Horacemu Walpolowi Posłowi Angielskiemu b. d.
 • 740 a List Augusta II do Potockiego Teodora Andrzeja prymasa b. d.
 • 740 a Mowa Xiążęcia do krola Augusta b. d.
 • 740 a Solennissima Confederatio Reip[ubli]cae Polonae Manifestatio Patriae suae insinuata et universis Europae Potentis pro informatione praesentis status sui exhibita d. 30 Julij 1735 Anno
 • 740 a Dziękowanie za pannę Marquiczankę de Bethun Siostrzenicę krolowey Imieniem Stanisława Radziwiłła Marszałka przez Jerzego Denhoffa po Seymie 1690 pisana
 • 740 a Reflexye polityczne super moderno interessów Europejskich statu in Januario Anno 1734
 • 740 a List ministra saskiego w Hadze 20. Januaryi 1735 datowanego z wziętym Panem Bercholcem Jenerałem Letmanem przejętego z Francuskiego na Polski ięzyk przetłomaczonego do Xcia Elektora Saskiego pisanego
 • 740 a Mowy króla angielskiego do Parlamentu b. d.
 • 740 a Respons pewnego Ziemianina na List Konfidenta ktorym do Spysku zaprasza Trzebawski b. d.
 • 740 a List pewnego Emisaryusza z Woyska Koronnego do Warszawy wyprawionego dla powzięcia y porożnienia Dworskich procederow z Warszawy pisanego b. d.
 • 740 a List z Francuskiego ięzyka na Polski przetłomaczony ab annonimo pisany do [...] woiewody Mazowieckiego [Stanisława Poniatowskiego] z teraźnieyszych Iego sentymentów rozruconych publicznie na pismie b. d.
 • 740 a List Stanisława Poniatowskiego wdy mazowieckiego do Skaławskiego Franciszka chorążego poznańskiego Gdańsk 1734
 • 740 a Listy Stanisława Leszczyńskiego króla Polski do różnych
 • 740 a Listy Posła Francuskiego do Ministra podczas Kapitulacyi z Miastem Gdańskiem b. d.
 • 740 a List wdy lubelskiego do wdy mazowieckiego b. d.
 • 740 a Po responsie splendido ingenio pisanym Reflexye bez Reflexyi, wyszłym z Warszawy, zdało mi się moiego zdania uczynic additamentum 1735
 • 740 a Mowa Szembeka Krzysztofa Antoniego bpa kujawskiego do Stanow skonfederowanych miana w Częstochowie 1736
 • 740 a Respons na mowę Szembeka Krzysztofa Antoniego bpa kujawskiego b. d.
 • 740 a Mowa Stanisława Leszczyńskiego w senacie 1702
 • 740 a Mowa Jabłonowskiego Jana Stanisława wdy ruskiego w senacie 1702
 • 740 a Listy Leszczyńskiego Rafała podskarbiego w. kor. do różnych
 • 740 a List Lipskiego Feliksa Aleksandra wdy kaliskiego do Koła Generalnego woj. sandomierskiego
 • 740 a Listy Augusta II króla Polski do różnych
 • 740 a List Działyńskiego Michała klana bydgoskiego do Radziejowskiego Michała prymasa
 • 740 a List Radziejowskiego Michała prymasa do Lasockiego Olbrachta sty wyszogrodzkiego
 • 740 a List Lasockiego Olbrachta sty wyszogrodzkiego do Radziejowskiego Michała prymasa
 • 740 a Mowa Leszczyńskiego Bogusława podskarbiego w. kor. na sejmie warszawskim 1658
 • 740 a Mowa Wielopolskiego Jana na sejmie grodzieńskim 1679
 • 740 a Mowa Lubomirskiego Stanisława Herakliusza marszałka w. kor. na sejmie 1689
 • 740 a Mowy Szczuki Stanisława Antoniego marszałka poselskiego na sejmie 1689-1690
 • 740 a Mowy Działyńskiego Tomasza sty bratiańskiego na sejmie 1690
 • 740 a Mowa Denhoffa Jerzego Albrechta kanclerza w. kor. na sejmie 1690
 • 740 a Mowa Lubomirskiego Hieronima Augustyna chorążego kor. po zerwanym sejmie 1681
 • 740 a Mowa Jana III króla Polski w senacie po zerwanym sejmie 1681
 • 740 a Listy Opalińskiego Kazimierza bpa chełmińskiego do różnych
 • 740 a List Małachowskiego Jana referendarza kor. do Opalińskiego Kazimierza bpa chełminskiego
 • 740 a List Pieniążka Jana Chryzostoma wdy sieradzkiego do Małachowskiego Jana referendarza kor.
 • 740 a Listy Dąmbskiego Stanisława bpa płockiego do różnych
 • 740 a List do Marii Kazimiery królowej Polski
 • 740 a List do Jakuba Sobieskiego królewicza polskiego
 • 740 a List do Radziejowskiego Michała prymasa
 • 740 a List Załuskiego Andrzeja Chryzostoma bpa kijowskiego do Dąmbskiego Stanisława bpa płockiego
 • 740 a Bulla Sykstusa V |De non coronandis Regibus Haereticis 9.02.1589
 • 740 a List Ponińskiego Franciszka stolnika poznańskiego do Lipskiego Jana Aleksandra bpa krakowskiego
 • 740 a List Potockiego Józefa wdy kijowskiego do prymasa
 • 740 a List prymasa do Potockiego Józefa wdy kijowskiego
 • 740 a Manifest Potockiego Józefa wdy kijowskiego 1735
 • 740 a List bpa łódzkiego do podskarbiego kor.
 • 740 a List Szołdrskiego Ludwika sty gen. Wielkopolski do senatorów 1734
 • 740 a List senatorów do Szołdrskiego Ludwika sty gen. Wielkopolski
 • 740 a Listy Montiego posła francuskiego
 • 740 a List Statysty w Woiewodztwie krakowskim mięszkaiącego do [...] Biskupa Poznanskiego in confidentia in vim Responsu na Uniwersał Jego ogłaszaiący Elekcyą pisanego
 • 740 a Mowa Marszałka witającego Senat
 • 740 a Mowa prymasa na Seymie Electionis przy złączeniu się stanu Rycerskiego z Przeswiętnym Senatem Miana
 • 740 a Mowa Sługockiego Stanisława stolnika chełmskiego 1733
 • 740 a Mowa Skrzetuskiego posła od wojska koronnego na sejm
 • 740 a Mowa NN prymasa do posłów wojskowych
 • 740 a List NN z Gdanska
 • 740 a Mowa Ożarowskiego Jerzego Marcina oboźnego kor.
 • 740 a Mowa Radzewskiego Franciszka podkomorzego poznańskiego
 • 740 a Mowa Konarskiego klana wiskiego
 • 852 j BK 00969
 • 999 d 19.05.22

Indeksy