"Manuscripta variarum curiositatum ex multis authoribus ac manuscriptis itidem decerptarum inchoata Anno Salutis Nostrae MDCCXVII."

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00970
 • Kopie: Mf 976
 • Tytuł:
  • Silva rerum Józefa Działyńskiego
  • "Manuscripta variarum curiositatum ex multis authoribus ac manuscriptis itidem decerptarum inchoata Anno Salutis Nostrae MDCCXVII."
 • Miejsce i czas powstania: 1727 i po
 • Opis fizyczny: 69 k. 33x20 cm
 • Oprawa: Półskórek brązowy, tektura czerwona, 18 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • "Ad lectorem" k. 1
  • "Epitaphium [...] Gliniecki Canonici Cathedralis Luceorgiensis [...]" k. 2
  • "Oratio ad [...] Franciscum Bielinski Palatinum Culmensem Thesaurarium Terrarum Prussia[e] Oeconomum Margeburgensem[...] a Brzosowski parvulo" 1728 k. 2-2v
  • Epigramaty k. 2v.
  • "Piesn na wino skomponowana" k. 2v-3
  • "Funebralia Petro Cari Moschoviae A[nn]o 1725" k. 3-4
  • "Paena Peccati Piotra Alexiejowicza Cara moskiewskiego A[nn]o 1725" k. 4-4v.
  • "Copia Rescripti S.R. Mstis Polonae! Augusti Secundi ad Ducatum Curlandiae et Semi Galliae die 8va Juny Ao 1726" k. 4v-5
  • Pod datą 13.08. 1664 opowieść o chłopcu wychowanym przez niedźwiedzicę k. 5
  • "Copia listu krola [...] Augusta do Roznych [...] donoszący o Traktacie zawartym Cara Moskiewskiego [Piotra] z Koroną Szwedzką Anno Dni 1722do" k. 5- 5v.
  • "Copia listu Załobnego Krolewicowey [...] Mariey Jozefij Małzonki Krolewica [...] Konstantego z Zolkwi die 8 8bris 1727" k. 5v-6
  • "List Krola [...] wokujący na konferencye z Ministrami Postronnemi In Materia exekucyi Thorunskiey Anno Dni MDCCXXVII? Panowal XXX?" k. 6-6v
  • "List Pogrzebowy [... Elżbiety Heleny] Sieniawskiey Kasztelanowey Krakowskiey Hetmanowey W[ielkiej] Koron[ney] 1726 A[nn]o" k. 6v.
  • "Monumentum Vandae Anno 1750" k. 6v.-7
  • Poczet władców polskich od Lecha I (550 r.) do Augusta II. k. 7-14v
  • "Litera[e] [...] Clementis XI Papae ad Palatinu[m] Rheni A[nn]o 1702 k. 14v-15
  • "Eiusdem [...] Littera[e] ad Universos Principes Europa[e] Orthodoxos" k. 15
  • "Argumentum Valentinianum contra novellam constitu[ti]onem Anni 1726" k. 15
  • "Curiositas" (przekaz o założeniu Wrocławia przez księcia polskiego "Wratisława", argument za powrotem Śląska do Polski) k. 15v.
  • "Rescriptum ad Nobilem Magistratum Thorun[iensis] Favore Elektionis futura[e] Personarum Catholicarum Ad Officia Consulat[us], Scabinat[us] et Sexaginta Viratus" k. 15v-16
  • Opis cudu w trakcie translacji ciała św. Sabiny [b.d.] k. 16
  • Wiersze okolicznościowe k. 16-16v: "Na Srzeniawę Herb Xiążąt Lubomirskich", "Joanni III Regi Polonia[e]", "Epitaphium Kierner: Proconsulis Thorunen[si]", "De Pace Inter Regem Gallia[e] et Reginam Ludovica[m] XII"
  • "List Pewnego Senatora ex Occasione moderni Status pisany Abdicationis S[e]r[enissimu]m[!] Augusti II" k. 16v-17v
  • "Descriptio Moderni Stat[us] in Polonia[e] Sub Rege Augusto Secundo" k. 17v
  • "Circulares JKMci do Senatorow pod czas Konfederacji Pruskich" k. 18-19v
  • "Tractatus Retradita[e] Elbinga[e] In A[nn]o 1700" k. 19v-20v
  • "Mowa [... Stanisława] Szczuki Podkancle[rzego] W X Lit[ewskieg]o do stanow WX Lit[ewskieg]o miana w Grodnie A[nn]o 1701" k. 20v-21v
  • "List [... Józefa] Potockiego w[ojewo]dy kijowskiego do X[się]cia [...] [Stanisława] Szembeka Prymasa y Arcybiskupa Gniesnienskiego! z Benderu 10 Xbris 1713 k. 22
  • "Respons X[ię]cia [...] Prymasa [Stanisława Szembeka]" k. 22
  • "List [...] W[ojewo]dy Kijowskiego [Józefa Potockiego] do [...] Kanclerza W[ielkiego] Koronnego [Jana] Szembeka Die et A[nn]o ut Supra" k. 22
  • "Respons [... Jana Szembeka] Kanclerza W[ielkiego] Koronnego k. 22-22v
  • "Copia Listu [... Józefa Potockiego] W[ojewo]dy Kijowskiego do [...] [Adama Mikołaja] Sieniawskiego H.W.K. Kasztelana Krakowskiego Die et A[nn]o ut supra" k. 22v
  • "List [... Jana Jerzego] Przebendowskiego Podskarbiego W[ielkiego] Kor[onnego] do [... Piotra] Bronisza Marszałka Konfederacji Warszawskiey" k. 22v-23
  • Respons [... Piotra] Bronisza [...] Podskarbiemu W[ielkiemu] K[oronnemu] k. 23
  • "Gratiarum Actio S[e]r[enissi]mo Augusto II Regi P[o]l[o]niarum przez JMX Gysmowskiego Bernardyna w Warszawie" k. 23-23v
  • Wiersze okolicznościowe (w tym m. in. "Colloquium Augusti Regis Cum quodam Senatore Confidente") k. 23v-24v
  • "Prognostyk Astronoma krakowskiego Resciusza krolow Polskich po Smierci Augusta Pierwszego A[nn]o 1552" k. 24v-25v
  • Wiersze okolicznościowe i inskrypcje k. 25v-26v
  • "Ablegatis Regis Borussiae et Ratisbonan ad componendam Inter Catholicos et dissidentes dissidia missi Comitis de Meternick ante morte P[ro]xime ante 24 horas Facti Catholici A[nn]o 1728 Quem praecessit in Conversione Filico nunc Sanctissime? Vivens Soliloquia" k. 27-27v
  • "In Laudem Nayias[nieyszego] Krola Jmci Augusta II" k. 27v-30v
  • "Kazanie Sine Fine w Radomiu odprawione 30 Martij A[nn]o 1721" k. 30v-32
  • "Votum Xcia [...] Krzysztofa na Słupowie Szembeka Biskupa Warmińskiego y Sambijskiego miane in Senatus Consilio w Grodnie po zerwanym Seymie in A[nn]o 1729no Die 22 Augusti [...]" k. 32-32v
  • Wiersze okolicznościowe: "Descriptio status Polonia[e]", "Responsorium a statu Polonia[e]", "Nagrobek Rabinow lwowskich zywo palonych za bluznierstwo", "Na Rebelia Anno 1606 Anglikom" k. 33-34
  • "Kopia listu [...] Biskupa Chełmskiego [... Jana] Szaniawskiego do Krola [...] Augusta II In 7bri A[nn]o 1729no pisanego" k. 34-34v
  • "Kopia listu [... Kazimierza] Steckiego Kasztellana Kijowskiego do [... Dominika] Bekierskiego, posła W[ojewó]dztwa Kijowskiego A[nn]o 1729no" k. 34v.-36v.
  • "Respons na Proiekt [...] starosty Białocerkiewskiego (ac si) z Drezna Powracającego do Przyiaciela Swego pisanego" k. 36v-37v
  • "Missa Nuptialis Carolstadij Composita à Viltembergensib[us][!] Lutheranis" k. 38
  • "Gloria Augustana[e] Confessionis occasione Jubila[e]i Secundi Anno 1730 Die 25 Junij [...] Gedani Typis Thom[ae] Joh[annis] Schreiber Senatus et Athena[e]i Typographi" (odpis druku) k. 38v-39v
  • "Kopia Listu JOX[ię]cia [...] Theodora Potockiego Arcybiskupa Gnieznieńskiego Prymasa Korony Polskiey y Opata Tynieckiego [...] do J.OX[ię]cia [...] Krzysztofa na Słupowie Szembeka Biskupa Warminskiego [...] 28 Augusti 1730 [...]" k. 39v
  • "Kopia Responsu na tenze list" k. 39v-40v
  • Odpisy inskrypcji k. 40v
  • "Kopia Manifestu [...] Martynkiewicza Sędziego Ziemskiego y Posła Upitskiego przeciwko Seymowi niedoszłemu [...] w Grodnie [..] zaczętemu Feria Secunda proxima post Festum S. Michaelis Archangeli [02.10.] In anno 1730" k. 40v-41v
  • "Resultatum Senatus Consilij Postcomitialis Grodna" k. 41v
  • "Oratio Elegantissima Plena Conceptuum Laconico Stylo [...] 1730 k. 41v-44v
  • "Kopia Listu Od Machmuta Padyszcha Cesarza Tureckiego do [...] Augusta II Krola Polskiego [...] 1731 [...]" k. 44v-45
  • "Kopia Listu od Machmet Paszy wezyra do [..] Krola Polskiego [...] Panow Senatorow y Innych [...]" 1731 k. 45-46v
  • Wiersze okolicznościowe i inskrypcje "Descriptio Status Polonia[e] Iniquissima" (m. in. "Nagrobek Rabinow Lwowskich") k. 46v-48
  • "Copia Literarum Celsissimi Theodori Potocki Archiepiscopi Gesnensis! Primatis Regni et M:D: Lithuania[e] ad Magistratum Thorunensem" k. 48-48v
  • "Projekt na Konfederacyą Korony Polskiey na Wyprowadzenie Sasow Exvisceribus? Suis" k. 48v-49
  • "Instructio Spiritualis An Inspiratio, qua quis se sentit vocari ad Statum Religiosum certissime est a Deo" k. 49-51
  • "Kopia listu [... Krzysztofa Szembeka?] X[ię]cia Biskupa Warminskiego do [...] Regimentarza Generalnego Woysk Koronnych" k. 51-51v
  • "Kopia listu Tegosz X[ię]cia [Krzysztofa Szembeka?] do [...] [Michała Fryderyka Czartoryskiego?] Podkanczlerzego Koron[nego] k. 51v
  • "Copia Literarum Civitatum Majorum Prusia[e] ad Princiem Episcopum Varmiensem" k. 52-53
  • "Copia Responsi a Celsissimo Episcopo Varmiensi ad Mayores Civitates Prusia[e] 15: 9bris A[nn]o 1731mo" k. 53-53v
  • "Piesni Życzliwą Ręką wpisane" k. 53v.-54v.
  • "Processus de non Fovendis et Conservandis Heresis Andrzey Stanisław Kostka na Załuskach Załuski [...] Biskup Płocki" 1728 k. 54v-56v
  • Wiersze okolicznościowe i "proroctwa" k. 56v-57
  • "Epitaphium Augusti II Regis Polonia" k. 57-57v
  • "Inter[r]egnum 1733tio pos[t] mortem Augusti Secundi Regis Polonia[e]" k. 57v-61
  • Korespondencja między prymasem Teodorem Potockim a Augustem III k. 61-62
  • "Mowa Xcia [...] Prymasa do Krola Jmci" k. 62-62v
  • "Proskrypt do Listu od Zyczliwego Sługi Domu [...] X[ię]cia [...] Woiewody Krakowskiego Die 22 Martii 1733 pisany" k. 62v-63v
  • "List inszy do [...] Woiewody Krakow[skiego]" k. 63v-65
  • "Manifest Stanow" k. 65-66
  • "List od Oyca Swiętego z Rzymu do J. K. Mci" k. 66
  • "Kopia Listu [... Józefa Potockiego] W[ojewo]dy Kijowskiego, Hetmana W[ielkieg]o K[oronne]go do [...] W[ojewo]dy Sandomirskiego do [...] X[ię]cia [...] Kasztellana Wilynskiego Hetmana Polnego Litt[ewskiego] Uniformiter z Jaworowa d. 11 Febr. 1744 pisanego" k. 66v-67
  • "Excerpt z Listu [...] Wdy Sendomirskiego z Zamku Złoczewskiego d. 3 Martii 1744 pisanego" k. 67
  • "Excerpt z Listu [...] Xcia [... Michała] Radziwiłła kasztellana Wile[ńskiego] Hetmana Polnego Litt[ewskiego] z Białego Kamienia d. 4 Martii 1744 pisanego" k. 67
  • "Translatio Literarum Silim Gierey Hani Crimensis ad [...] Palatinum Terrarum Kiiouia[e] nec non Supremum exercituum Regni Ducem Scriptarum d. 8 Martii" k. 67v
  • "Copia Deliberatoriarum od Krola [...] do [...] Senatorow August III z Bozey Łaski Krol Polski 11.04 1744 k. 67v-68
  • "Copia Listu [... Jana] Tarła Wwdy Lubelskiego pisanego do [...] [Stanisława] Poniatowskiego Wwdy Mazowieckiego datowanego 2da 9bris 1743 a z Francuskiego Języka przetłomaczonego" k. 68-68v
  • "Copia Responsu [... Stanisława] Poniatowskiego Wwdy Mazowieckiego na List [... Jana] Tarła Wwdy Lubelskiego d. 3 9bris datowanego" k. 68v
  • "Copia powtornego Listu [... Jana] Tarła Wwdy Lubelskiego do [Stanisława] Poniatowskiego Wwdy Mazowieckiego d. 3 9bris pisanego itidem[!] z Francuskiego prztłomaczonego k. 68v-69
 • Proweniencja:
  • "Qui vult hoc libro potiri si sacerdos absolvat Sex Missas [et] Secularis det pro totidem pro Anima Josephi Maximi Peccatori Id postulantis J. Działyński mp." [rkps]
  • Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • August II Mocny (król Polski ; 1670-1733)
  • Bekierski, Dominik Ignacy poseł województwa kijowskiego, sta białoczerkiwski, gen. major (?-1750)
  • Bieliński, Franciszek marszałek w. kor. (1683-1766)
  • Bronisz, Piotr Jakub sta pyzdrski, klan kaliski (przed 1673-1719)
  • Brzozowski 18 w.
  • Czartoryski, Michał Fryderyk kanclerz w. lit. (1696-1775)
  • Gliniecki kanonik katedralny łucki
  • Gysmowski bernardyn 18 w. Warszawa
  • Jasińska, Stanisława (1898-1967)
  • Klemens XI (papież ; 1649-1721)
  • Lubomirscy 18 w.
  • Lubomirska, Izabela Elżbieta (1736-1816)
  • Lubomirski, Teodor Konstanty wda krakowski (1683-1745)
  • Mahmet Pasza, Silahdar Seyyid Mahmet Pasza 18 w.
  • Martynkiewicz sędzia ziemski i poseł unicki 18 w.
  • Piotr I (car Rosji ; 1672-1725)
  • Poniatowski Stanisław wda mazowiecki podskarbi w. lit. klan krakowski (1676-1762)
  • Potocki Józef wda kijowski, poznański, hetman w. kor. (1673-1751)
  • Potocki, Teodor Andrzej (prymas Polski ; 1664-1738)
  • Przebendowski Jan Jerzy wda malborski, podskarbi w. kor. (1639-1729)
  • Radziwiłł, Michał Kazimierz wda wileński, hetman w. lit. (1702-1762)
  • Reszka, Stanisław (1544-1600)
  • Selim Girej I chan krymski (1631-1704)
  • Sieniawska, Elżbieta hetmanowa w. kor. (ca 1669-1729)
  • Sieniawski Adam Mikołaj wda bełski, hetman w. kor., klan krakowski (1666-1726)
  • Sobieska, Maria Józefa żona królewicza Konstantego (1685-1761)
  • Stecki Kazimierz Stanisław płk. król, chorąży kijowski, klan kijowski (?-1748)
  • Szczuka, Stanisław Antoni referendarz kor., podkanclerzy lit (1654-1710)
  • Szembek, Jan kanclerz w. kor. (?-1731)
  • Szembek, Krzysztof Antoni (prymas Polski ; 1667-1748)
  • Szembek Krzysztof Jan bp chełmski przemyski i warmiński (1680-1740)
  • Tarło Jan sta jasielski, wda lubelski (1684-1750)
  • Wartysław (postać fikcyjna) książę polski X w.
  • Załuski Andrzej Stanisław bp łucki, krakowski, kanclerz w. kor. (1695-1758)
  • Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572)
  • Bernardyni Warszawa 18 w.
  • Kapituła Katedralna Łuck 18 w.
  • Sejm (1729)
  • Sejm (1730)
  • Korespondencja polityczna 18 w.
  • Herezje 18 w.
  • Rezygnacja z urzędu królewskiego 18 w.
  • Żydzi Lwów
  • Silva rerum
  • Poezja polska 18 w.
  • Epitafia polskie 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • Listy 18 w.
  • Epigrafika 18 w.
  • Bendery (Ukraina) 18 w.
  • Biała Cerkiew (Ukraina) 18 w.
  • Chełmno (woj. kujawsko-pomorskie) 18 w.
  • Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) 18 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 18 w.
  • Grodno (Białoruś) 18 w.
  • Jaworowo 18 w.
  • Kijów (Ukraina) 18 w.
  • Kraków - Tyniec 18 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 18 w.
  • Kurlandia 18 w.
  • Łuck (Ukraina) 18 w.
  • Lwów (Ukraina) 18 w.
  • Malbork (woj. pomorskie) 18 w.
  • Prusy 18 w.
  • Radom (woj. mazowiecki) 18 w.
  • Semigalia (Łotwa) 18 w.
  • Śląsk 18 w.
  • Toruń (woj. kujawsko-popmorskie)
  • Turcja 18 w.
  • Tyniec patrz Kraków - Tyniec
  • Upita (Litwa) 18 w.
  • Warmia 18 w.
  • Warszawa (woj. mazowieckie) 18 w.
  • Wrocław (woj. dolnośląski) 18 w.
  • Złoczów (Ukraina) - zamek 18 w.
  • Żółkwiew (Ukraina) 18 w.
 • Uwagi:
  • Pismo pierwszej ręki do k. 62, drugiej k. 62-66, trzeciej od k. 66v.
  • Na oprawie napisano "Post Mortem".
  • Na karcie wewnętrznej oprawy wpis taką samą ręką jak reszta rkpsu: "Qui vult hoc libro potiri si sacerdos absolvat Sex Missas [et] Secularis det pro totidem pro Anima Josephi Maximi Peccatori Id postulantis J. Działyński mp."
  • Rękopis opracowała w 1950 r. Stanisława Jasińska
  • Rękopis zawiera odpis druku.
  • Pismo prawdopodobnie trzech rąk.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Silva
 • 240 $a Silva rerum Józefa Działyńskiego
 • 245 $a "Manuscripta variarum curiositatum ex multis authoribus ac manuscriptis itidem decerptarum inchoata Anno Salutis Nostrae MDCCXVII."
 • 246 $a Manuscripta variarum curiositatum (|listy, |wiersze głównie za Augusta II) $g tyt. z dawnego inw.
 • 246 $a "Wino Panskie niezganione Pociesz serce rozrzewi głowę [...]" $i [Inc.:]
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 1727 i po
 • 300 $a 69 k. $c 33x20 cm
 • 340 $d Rkps $e Półskórek brązowy, tektura czerwona, 18 w.
 • 500 $a Pismo pierwszej ręki do k. 62, drugiej k. 62-66, trzeciej od k. 66v.
 • 500 $a Na oprawie napisano "Post Mortem".
 • 500 $a Na karcie wewnętrznej oprawy wpis taką samą ręką jak reszta rkpsu: "Qui vult hoc libro potiri si sacerdos absolvat Sex Missas [et] Secularis det pro totidem pro Anima Josephi Maximi Peccatori Id postulantis J. Działyński mp."
 • 500 $a Rękopis opracowała w 1950 r. Stanisława Jasińska
 • 500 $a Rękopis zawiera odpis druku.
 • 500 $a Pismo prawdopodobnie trzech rąk.
 • 520 $a "Ad lectorem" k. 1
 • 520 $a "Epitaphium [...] Gliniecki Canonici Cathedralis Luceorgiensis [...]" k. 2
 • 520 $a "Oratio ad [...] Franciscum Bielinski Palatinum Culmensem Thesaurarium Terrarum Prussia[e] Oeconomum Margeburgensem[...] a Brzosowski parvulo" 1728 k. 2-2v
 • 520 $a Epigramaty k. 2v.
 • 520 $a "Piesn na wino skomponowana" k. 2v-3
 • 520 $a "Funebralia Petro Cari Moschoviae A[nn]o 1725" k. 3-4
 • 520 $a "Paena Peccati Piotra Alexiejowicza Cara moskiewskiego A[nn]o 1725" k. 4-4v.
 • 520 $a "Copia Rescripti S.R. Mstis Polonae! Augusti Secundi ad Ducatum Curlandiae et Semi Galliae die 8va Juny Ao 1726" k. 4v-5
 • 520 $a Pod datą 13.08. 1664 opowieść o chłopcu wychowanym przez niedźwiedzicę k. 5
 • 520 $a "Copia listu krola [...] Augusta do Roznych [...] donoszący o Traktacie zawartym Cara Moskiewskiego [Piotra] z Koroną Szwedzką Anno Dni 1722do" k. 5- 5v.
 • 520 $a "Copia listu Załobnego Krolewicowey [...] Mariey Jozefij Małzonki Krolewica [...] Konstantego z Zolkwi die 8 8bris 1727" k. 5v-6
 • 520 $a "List Krola [...] wokujący na konferencye z Ministrami Postronnemi In Materia exekucyi Thorunskiey Anno Dni MDCCXXVII? Panowal XXX?" k. 6-6v
 • 520 $a "List Pogrzebowy [... Elżbiety Heleny] Sieniawskiey Kasztelanowey Krakowskiey Hetmanowey W[ielkiej] Koron[ney] 1726 A[nn]o" k. 6v.
 • 520 $a "Monumentum Vandae Anno 1750" k. 6v.-7
 • 520 $a Poczet władców polskich od Lecha I (550 r.) do Augusta II. k. 7-14v
 • 520 $a "Litera[e] [...] Clementis XI Papae ad Palatinu[m] Rheni A[nn]o 1702 k. 14v-15
 • 520 $a "Eiusdem [...] Littera[e] ad Universos Principes Europa[e] Orthodoxos" k. 15
 • 520 $a "Argumentum Valentinianum contra novellam constitu[ti]onem Anni 1726" k. 15
 • 520 $a "Curiositas" (przekaz o założeniu Wrocławia przez księcia polskiego "Wratisława", argument za powrotem Śląska do Polski) k. 15v.
 • 520 $a "Rescriptum ad Nobilem Magistratum Thorun[iensis] Favore Elektionis futura[e] Personarum Catholicarum Ad Officia Consulat[us], Scabinat[us] et Sexaginta Viratus" k. 15v-16
 • 520 $a Opis cudu w trakcie translacji ciała św. Sabiny [b.d.] k. 16
 • 520 $a Wiersze okolicznościowe k. 16-16v: "Na Srzeniawę Herb Xiążąt Lubomirskich", "Joanni III Regi Polonia[e]", "Epitaphium Kierner: Proconsulis Thorunen[si]", "De Pace Inter Regem Gallia[e] et Reginam Ludovica[m] XII"
 • 520 $a "List Pewnego Senatora ex Occasione moderni Status pisany Abdicationis S[e]r[enissimu]m[!] Augusti II" k. 16v-17v
 • 520 $a "Descriptio Moderni Stat[us] in Polonia[e] Sub Rege Augusto Secundo" k. 17v
 • 520 $a "Circulares JKMci do Senatorow pod czas Konfederacji Pruskich" k. 18-19v
 • 520 $a "Tractatus Retradita[e] Elbinga[e] In A[nn]o 1700" k. 19v-20v
 • 520 $a "Mowa [... Stanisława] Szczuki Podkancle[rzego] W X Lit[ewskieg]o do stanow WX Lit[ewskieg]o miana w Grodnie A[nn]o 1701" k. 20v-21v
 • 520 $a "List [... Józefa] Potockiego w[ojewo]dy kijowskiego do X[się]cia [...] [Stanisława] Szembeka Prymasa y Arcybiskupa Gniesnienskiego! z Benderu 10 Xbris 1713 k. 22
 • 520 $a "Respons X[ię]cia [...] Prymasa [Stanisława Szembeka]" k. 22
 • 520 $a "List [...] W[ojewo]dy Kijowskiego [Józefa Potockiego] do [...] Kanclerza W[ielkiego] Koronnego [Jana] Szembeka Die et A[nn]o ut Supra" k. 22
 • 520 $a "Respons [... Jana Szembeka] Kanclerza W[ielkiego] Koronnego k. 22-22v
 • 520 $a "Copia Listu [... Józefa Potockiego] W[ojewo]dy Kijowskiego do [...] [Adama Mikołaja] Sieniawskiego H.W.K. Kasztelana Krakowskiego Die et A[nn]o ut supra" k. 22v
 • 520 $a "List [... Jana Jerzego] Przebendowskiego Podskarbiego W[ielkiego] Kor[onnego] do [... Piotra] Bronisza Marszałka Konfederacji Warszawskiey" k. 22v-23
 • 520 $a Respons [... Piotra] Bronisza [...] Podskarbiemu W[ielkiemu] K[oronnemu] k. 23
 • 520 $a "Gratiarum Actio S[e]r[enissi]mo Augusto II Regi P[o]l[o]niarum przez JMX Gysmowskiego Bernardyna w Warszawie" k. 23-23v
 • 520 $a Wiersze okolicznościowe (w tym m. in. "Colloquium Augusti Regis Cum quodam Senatore Confidente") k. 23v-24v
 • 520 $a "Prognostyk Astronoma krakowskiego Resciusza krolow Polskich po Smierci Augusta Pierwszego A[nn]o 1552" k. 24v-25v
 • 520 $a Wiersze okolicznościowe i inskrypcje k. 25v-26v
 • 520 $a "Ablegatis Regis Borussiae et Ratisbonan ad componendam Inter Catholicos et dissidentes dissidia missi Comitis de Meternick ante morte P[ro]xime ante 24 horas Facti Catholici A[nn]o 1728 Quem praecessit in Conversione Filico nunc Sanctissime? Vivens Soliloquia" k. 27-27v
 • 520 $a "In Laudem Nayias[nieyszego] Krola Jmci Augusta II" k. 27v-30v
 • 520 $a "Kazanie Sine Fine w Radomiu odprawione 30 Martij A[nn]o 1721" k. 30v-32
 • 520 $a "Votum Xcia [...] Krzysztofa na Słupowie Szembeka Biskupa Warmińskiego y Sambijskiego miane in Senatus Consilio w Grodnie po zerwanym Seymie in A[nn]o 1729no Die 22 Augusti [...]" k. 32-32v
 • 520 $a Wiersze okolicznościowe: "Descriptio status Polonia[e]", "Responsorium a statu Polonia[e]", "Nagrobek Rabinow lwowskich zywo palonych za bluznierstwo", "Na Rebelia Anno 1606 Anglikom" k. 33-34
 • 520 $a "Kopia listu [...] Biskupa Chełmskiego [... Jana] Szaniawskiego do Krola [...] Augusta II In 7bri A[nn]o 1729no pisanego" k. 34-34v
 • 520 $a "Kopia listu [... Kazimierza] Steckiego Kasztellana Kijowskiego do [... Dominika] Bekierskiego, posła W[ojewó]dztwa Kijowskiego A[nn]o 1729no" k. 34v.-36v.
 • 520 $a "Respons na Proiekt [...] starosty Białocerkiewskiego (ac si) z Drezna Powracającego do Przyiaciela Swego pisanego" k. 36v-37v
 • 520 $a "Missa Nuptialis Carolstadij Composita à Viltembergensib[us][!] Lutheranis" k. 38
 • 520 $a "Gloria Augustana[e] Confessionis occasione Jubila[e]i Secundi Anno 1730 Die 25 Junij [...] Gedani Typis Thom[ae] Joh[annis] Schreiber Senatus et Athena[e]i Typographi" (odpis druku) k. 38v-39v
 • 520 $a "Kopia Listu JOX[ię]cia [...] Theodora Potockiego Arcybiskupa Gnieznieńskiego Prymasa Korony Polskiey y Opata Tynieckiego [...] do J.OX[ię]cia [...] Krzysztofa na Słupowie Szembeka Biskupa Warminskiego [...] 28 Augusti 1730 [...]" k. 39v
 • 520 $a "Kopia Responsu na tenze list" k. 39v-40v
 • 520 $a Odpisy inskrypcji k. 40v
 • 520 $a "Kopia Manifestu [...] Martynkiewicza Sędziego Ziemskiego y Posła Upitskiego przeciwko Seymowi niedoszłemu [...] w Grodnie [..] zaczętemu Feria Secunda proxima post Festum S. Michaelis Archangeli [02.10.] In anno 1730" k. 40v-41v
 • 520 $a "Resultatum Senatus Consilij Postcomitialis Grodna" k. 41v
 • 520 $a "Oratio Elegantissima Plena Conceptuum Laconico Stylo [...] 1730 k. 41v-44v
 • 520 $a "Kopia Listu Od Machmuta Padyszcha Cesarza Tureckiego do [...] Augusta II Krola Polskiego [...] 1731 [...]" k. 44v-45
 • 520 $a "Kopia Listu od Machmet Paszy wezyra do [..] Krola Polskiego [...] Panow Senatorow y Innych [...]" 1731 k. 45-46v
 • 520 $a Wiersze okolicznościowe i inskrypcje "Descriptio Status Polonia[e] Iniquissima" (m. in. "Nagrobek Rabinow Lwowskich") k. 46v-48
 • 520 $a "Copia Literarum Celsissimi Theodori Potocki Archiepiscopi Gesnensis! Primatis Regni et M:D: Lithuania[e] ad Magistratum Thorunensem" k. 48-48v
 • 520 $a "Projekt na Konfederacyą Korony Polskiey na Wyprowadzenie Sasow Exvisceribus? Suis" k. 48v-49
 • 520 $a "Instructio Spiritualis An Inspiratio, qua quis se sentit vocari ad Statum Religiosum certissime est a Deo" k. 49-51
 • 520 $a "Kopia listu [... Krzysztofa Szembeka?] X[ię]cia Biskupa Warminskiego do [...] Regimentarza Generalnego Woysk Koronnych" k. 51-51v
 • 520 $a "Kopia listu Tegosz X[ię]cia [Krzysztofa Szembeka?] do [...] [Michała Fryderyka Czartoryskiego?] Podkanczlerzego Koron[nego] k. 51v
 • 520 $a "Copia Literarum Civitatum Majorum Prusia[e] ad Princiem Episcopum Varmiensem" k. 52-53
 • 520 $a "Copia Responsi a Celsissimo Episcopo Varmiensi ad Mayores Civitates Prusia[e] 15: 9bris A[nn]o 1731mo" k. 53-53v
 • 520 $a "Piesni Życzliwą Ręką wpisane" k. 53v.-54v.
 • 520 $a "Processus de non Fovendis et Conservandis Heresis Andrzey Stanisław Kostka na Załuskach Załuski [...] Biskup Płocki" 1728 k. 54v-56v
 • 520 $a Wiersze okolicznościowe i "proroctwa" k. 56v-57
 • 520 $a "Epitaphium Augusti II Regis Polonia" k. 57-57v
 • 520 $a "Inter[r]egnum 1733tio pos[t] mortem Augusti Secundi Regis Polonia[e]" k. 57v-61
 • 520 $a Korespondencja między prymasem Teodorem Potockim a Augustem III k. 61-62
 • 520 $a "Mowa Xcia [...] Prymasa do Krola Jmci" k. 62-62v
 • 520 $a "Proskrypt do Listu od Zyczliwego Sługi Domu [...] X[ię]cia [...] Woiewody Krakowskiego Die 22 Martii 1733 pisany" k. 62v-63v
 • 520 $a "List inszy do [...] Woiewody Krakow[skiego]" k. 63v-65
 • 520 $a "Manifest Stanow" k. 65-66
 • 520 $a "List od Oyca Swiętego z Rzymu do J. K. Mci" k. 66
 • 520 $a "Kopia Listu [... Józefa Potockiego] W[ojewo]dy Kijowskiego, Hetmana W[ielkieg]o K[oronne]go do [...] W[ojewo]dy Sandomirskiego do [...] X[ię]cia [...] Kasztellana Wilynskiego Hetmana Polnego Litt[ewskiego] Uniformiter z Jaworowa d. 11 Febr. 1744 pisanego" k. 66v-67
 • 520 $a "Excerpt z Listu [...] Wdy Sendomirskiego z Zamku Złoczewskiego d. 3 Martii 1744 pisanego" k. 67
 • 520 $a "Excerpt z Listu [...] Xcia [... Michała] Radziwiłła kasztellana Wile[ńskiego] Hetmana Polnego Litt[ewskiego] z Białego Kamienia d. 4 Martii 1744 pisanego" k. 67
 • 520 $a "Translatio Literarum Silim Gierey Hani Crimensis ad [...] Palatinum Terrarum Kiiouia[e] nec non Supremum exercituum Regni Ducem Scriptarum d. 8 Martii" k. 67v
 • 520 $a "Copia Deliberatoriarum od Krola [...] do [...] Senatorow August III z Bozey Łaski Krol Polski 11.04 1744 k. 67v-68
 • 520 $a "Copia Listu [... Jana] Tarła Wwdy Lubelskiego pisanego do [...] [Stanisława] Poniatowskiego Wwdy Mazowieckiego datowanego 2da 9bris 1743 a z Francuskiego Języka przetłomaczonego" k. 68-68v
 • 520 $a "Copia Responsu [... Stanisława] Poniatowskiego Wwdy Mazowieckiego na List [... Jana] Tarła Wwdy Lubelskiego d. 3 9bris datowanego" k. 68v
 • 520 $a "Copia powtornego Listu [... Jana] Tarła Wwdy Lubelskiego do [Stanisława] Poniatowskiego Wwdy Mazowieckiego d. 3 9bris pisanego itidem[!] z Francuskiego prztłomaczonego k. 68v-69
 • 530 $d Mf 976
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac., pol.
 • 561 $a "Qui vult hoc libro potiri si sacerdos absolvat Sex Missas [et] Secularis det pro totidem pro Anima Josephi Maximi Peccatori Id postulantis J. Działyński mp." [rkps] $w Działyński Józef (ca 1687-1735)
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $d BK VI 67 $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 $a August $b II Mocny $c (król Polski ; $d 1670-1733)
 • 600 $a Bekierski, Dominik Ignacy $c poseł województwa kijowskiego, sta białoczerkiwski, gen. major $d (?-1750)
 • 600 $a Bieliński, Franciszek $c marszałek w. kor. $d (1683-1766)
 • 600 $a Bronisz, Piotr Jakub $c sta pyzdrski, klan kaliski $d (przed 1673-1719)
 • 600 $a Brzozowski $y 18 w.
 • 600 $a Czartoryski, Michał Fryderyk $c kanclerz w. lit. $d (1696-1775)
 • 600 $a Gliniecki $c kanonik katedralny łucki
 • 600 $a Gysmowski $c bernardyn $y 18 w. $z Warszawa
 • 600 $a Jasińska, Stanisława $d (1898-1967)
 • 600 $a Klemens $b XI $c (papież ; $d 1649-1721)
 • 600 $a Lubomirscy $y 18 w.
 • 600 $a Lubomirska, Izabela Elżbieta $d (1736-1816)
 • 600 $a Lubomirski, Teodor Konstanty $c wda krakowski $d (1683-1745)
 • 600 $a Mahmet Pasza, Silahdar Seyyid Mahmet Pasza $y 18 w.
 • 600 $a Martynkiewicz $c sędzia ziemski i poseł unicki $y 18 w.
 • 600 $a Piotr $b I $c (car Rosji ; $d 1672-1725)
 • 600 $a Poniatowski Stanisław $c wda mazowiecki podskarbi w. lit. klan krakowski $d (1676-1762)
 • 600 $a Potocki Józef $c wda kijowski, poznański, hetman w. kor. $d (1673-1751)
 • 600 $a Potocki, Teodor Andrzej $c (prymas Polski ; $d 1664-1738)
 • 600 $a Przebendowski Jan Jerzy $c wda malborski, podskarbi w. kor. $d (1639-1729)
 • 600 $a Radziwiłł, Michał Kazimierz $c wda wileński, hetman w. lit. $d (1702-1762)
 • 600 $a Reszka, Stanisław $d (1544-1600)
 • 600 $a Selim Girej $b I $c chan krymski $d (1631-1704)
 • 600 $a Sieniawska, Elżbieta $c hetmanowa w. kor. $d (ca 1669-1729)
 • 600 $a Sieniawski Adam Mikołaj $c wda bełski, hetman w. kor., klan krakowski $d (1666-1726)
 • 600 $a Sobieska, Maria Józefa $c żona królewicza Konstantego $d (1685-1761)
 • 600 $a Stecki Kazimierz Stanisław $c płk. król, chorąży kijowski, klan kijowski $d (?-1748)
 • 600 $a Szczuka, Stanisław Antoni $c referendarz kor., podkanclerzy lit $d (1654-1710)
 • 600 $a Szembek, Jan $c kanclerz w. kor. $d (?-1731)
 • 600 $a Szembek, Krzysztof Antoni $c (prymas Polski ; $d 1667-1748)
 • 600 $a Szembek Krzysztof Jan $c bp chełmski przemyski i warmiński $d (1680-1740)
 • 600 $a Tarło Jan $c sta jasielski, wda lubelski $d (1684-1750)
 • 600 $a Wartysław (postać fikcyjna) $c książę polski $d X w.
 • 600 $a Załuski Andrzej Stanisław $c bp łucki, krakowski, kanclerz w. kor. $d (1695-1758)
 • 600 $a Zygmunt $b II August $c (król Polski ; $d 1520-1572)
 • 610 $a Bernardyni $c Warszawa $y 18 w.
 • 610 $a Kapituła Katedralna $c Łuck $y 18 w.
 • 611 $a Konfederacja Korony Polskiej na Wyprowadzenie Sasów
 • 650 $a Sejm (1729)
 • 650 $a Sejm (1730)
 • 650 $a Korespondencja polityczna $y 18 w.
 • 650 $a Herezje $y 18 w.
 • 650 $a Rezygnacja z urzędu królewskiego $y 18 w.
 • 650 $a Żydzi $z Lwów
 • 650 $a Silva rerum
 • 650 $a Poezja polska $y 18 w.
 • 650 $a Epitafia polskie $y 18 w.
 • 650 $a Mowy $y 18 w.
 • 650 $a Listy $y 18 w.
 • 650 $a Epigrafika $y 18 w.
 • 651 $a Bendery (Ukraina) $y 18 w.
 • 651 $a Biała Cerkiew (Ukraina) $y 18 w.
 • 651 $a Chełmno (woj. kujawsko-pomorskie) $y 18 w.
 • 651 $a Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) $y 18 w.
 • 651 $a Gdańsk (woj. pomorskie) $y 18 w.
 • 651 $a Grodno (Białoruś) $y 18 w.
 • 651 $a Jaworowo $y 18 w.
 • 651 $a Kijów (Ukraina) $y 18 w.
 • 651 $a Kraków - Tyniec $y 18 w.
 • 651 $a Kraków (woj. małopolskie) $y 18 w.
 • 651 $a Kurlandia $y 18 w.
 • 651 $a Łuck (Ukraina) $y 18 w.
 • 651 $a Lwów (Ukraina) $y 18 w.
 • 651 $a Malbork (woj. pomorskie) $y 18 w.
 • 651 $a Prusy $y 18 w.
 • 651 $a Radom (woj. mazowiecki) $y 18 w.
 • 651 $a Semigalia (Łotwa) $y 18 w.
 • 651 $a Śląsk $y 18 w.
 • 651 $a Toruń (woj. kujawsko-popmorskie)
 • 651 $a Turcja $y 18 w.
 • 651 $a Tyniec patrz Kraków - Tyniec
 • 651 $a Upita (Litwa) $y 18 w.
 • 651 $a Warmia $y 18 w.
 • 651 $a Warszawa (woj. mazowieckie) $y 18 w.
 • 651 $a Wrocław (woj. dolnośląski) $y 18 w.
 • 651 $a Złoczów (Ukraina) - zamek $y 18 w.
 • 651 $a Żółkwiew (Ukraina) $y 18 w.
 • 700 $a August $b II Mocny $c (król Polski ; $d 1670-1733)
 • 700 $a August $b III $c (król Polski ; $d 1696-1763)
 • 740 $a Ad lectorem
 • 740 $a Epitaphium Glinieckiego kanonika katedry łuckiej
 • 740 $a Mowa Brzozowskiego do Franciszka Bielinskiego wdy chełminskiego 1728
 • 740 $a Epigramaty
 • 740 $a Pieśń na wino skomponowana
 • 740 $a Funebralia Petro Cari Moschoviae Ao 1725
 • 740 $a Paena Peccati Piotra Alexiejowicza Cara moskiewskiego 1725
 • 740 $a Listy Augusta II do różnych
 • 740 $a Opowieść o chłopcu wychowanym przez niedźwiedzicę 1664
 • 740 $a Listu żałobny Krolewicowey Mariey Jozefij Małzonki Krolewica Konstantego 1727
 • 740 $a List Augusta II króla Polski wokujący na konferencye z Ministrami Postronnemi In Materia exekucyi Thorunskiey 1727
 • 740 $a List pogrzebowy księżnej Sieniawskiej kasztelanowej krakowskiej 1726
 • 740 $a Monumentum Vandae Anno 1750
 • 740 $a Poczet władców polskich od Lecha I
 • 740 $a Listy Klemensa XI papieża do różnych 1702
 • 740 $a Argumentum Valentini anuno contra novellam constitucionem Anni 1726
 • 740 $a O założeniu Wrocławia
 • 740 $a Rescriptum ad Nobilem Magistratus Thorun[iensis] Favore Elektionis futurae Personarum Catholicarum Ad Officia Consulaty, Scabinaty et Sexaginta Viratus
 • 740 $a Opis cudu w trakcie translacji ciała św. Sabiny [b.d.]
 • 740 $a Na Srzeniawę Herb Xiążąt Lubomirskich
 • 740 $a Joanni III Regi Poloniae
 • 740 $a Epitaphium Kierner: Proconsulis Thorunen.
 • 740 $a De Pace Inter Regem Galliae et Reginam Ludovicam XII
 • 740 $a List Pewnego Senatora ex Occasione moderni Status pisany Abdicationis S[e]r[enissimu]m[!] Augusti II
 • 740 $a Descriptio Moderni Stat[us] in Polonia Sub Rege Augusto Secundo
 • 740 $a Circulares JKMci do Senatorow pod czas Konfederacji Pruskich
 • 740 $a Tractatus Retraditae Elbingae In A[nn]o 1700
 • 740 $a Mowa Szczuki Stanisława podkanclerzego lit. Grodno 1701
 • 740 $a Listy Potockiego Józefa wdy kijowskiego do różnych 1713
 • 740 $a List Szembeka Stanisława prymasa do Potockiego Józefa wdy kijowskiego
 • 740 $a List Szembeka Jana kanclerza w. kor. do Potockiego Józefa wdy kijowskiego
 • 740 $a List Przebendowskiego Jana Jerzego podskarbiego w. kor. do Bronisza Piotra marszałka konfederackiego
 • 740 $a List Bronisza Piotra do Przebendowskiego Jana Jerzego podskarbiego w. kor.
 • 740 $a Gratiarum Actio S[e]r[enissi]mo Augusto II Regi P[o]l[o]niarum przez JMX Gysmowskiego Bernardyna w Warszawie
 • 740 $a Wiersze okolicznościowe
 • 740 $a Colloquium Augusti Regis Cum quodam Senatore Confidente
 • 740 $a Prognostyk Astronoma krakowskiego Resciusza krolow Polskich po Smierci Augusta Pierwszego A[nn]o 1552
 • 740 $a Inskrypcje
 • 740 $a Ablegatis Regis Borussiae et Ratisbonan ad componendam Inter Catholicos et dissidentes dissidia missi Comitis de Meternick 1728
 • 740 $a In Laudem Nayias[nieyszego] Krola Jmci Augusta II
 • 740 $a Kazanie Sine Fine w Radomiu odprawione 30 Martij A[nn]o 1721
 • 740 $a Mowa Szembeka Krzysztofa bpa warmińskiego w senacie Grodno 1729
 • 740 $a Descriptio status Poloniae
 • 740 $a Responsorium a statu Poloniae
 • 740 $a Nagrobek Rabinow lwowskich zywo palonych za Bluznierstwo
 • 740 $a Na Rebelia Anno 1606 Anglikom
 • 740 $a List Biskupa Chełmskiego Jana Szaniawskiego do Krola Augusta II In 7bri A[nn]o 1729no pisanego
 • 740 $a List Steckiego Kazimierza klana kijowskiego do Bekierskiego Dominika posła kijowskiego
 • 740 $a Respons na Proiekt JmP. starosty Białocerkiewskiego (ac si) z Drezna Powracającego do Przyiaciela Swego pisanego
 • 740 $a Missa Nuptialis Carolstadij Composita à Viltembergensib[us][!] Lutheranis
 • 740 $a Gloria Augustanae Confessionis occasione Jubilaei Secundi Anno 1730 Die 25 Junij [...] Gedani Typis Thom[ae] Joh[annis] Schreiber Senatus et Athendi Typographi (odpis druku)
 • 740 $a List Potockiego Teodora abpa gnieźnieńskiego do Szembeka Krzysztofa bpa warmińskiego 1730
 • 740 $a List Szembeka Krzysztofa bpa warmińskiego do Potockiego Teodora abpa gnieźnieńskiego
 • 740 $a Manifest Martynkiewicza sędziego ziemskiego y Posła Upitskiego przeciwko sejmowi niedoszłemu [...] zaczętemu Feria Secunda proxima post festum S. Michaelis Archangeli In anno 1730
 • 740 $a Resultatum Senatus Consilii Postcomitialis Grodna
 • 740 $a Oratio Elegantissima Plena Conceptuum Laconico Stylo [...] 1730
 • 740 $a List Machmuta Padyszcha cesarza tureckiego do Augusta II króla Polski 1731
 • 740 $a List Machmet Paszy wezyra do Augusta II króla Polski 1731
 • 740 $a Wiersze okolicznościowe i |inskrypcje
 • 740 $a Descriptio Status Poloniae Iniquissima
 • 740 $a Nagrobek Rabinow Lwowskich
 • 740 $a List Potockiego Teodora prymasa do rady miasta Torunia
 • 740 $a Projekt na Konfederacyą Korony Polskiey na Wyprowadzenie Sasow Exvisceribus? Suis
 • 740 $a Instructio Spiritualis An Inspiratio, qua quis se sentit vocari ad Statum Religiosum certissime est a Deo
 • 740 $a List NN bpa warmińskiego do NN regimentarza generalnego wojsk koronnych
 • 740 $a List księcia do podkanclerzego kor.
 • 740 $a Litterae Civitatem Majorum Prusiae ad princiem episcopum Varmiensem
 • 740 $a Responsum a Celsissimo Episcopo Varmiensi as Mayores Civitates Prusiae 1731
 • 740 $a Piesni Życzliwą Ręką wpisane
 • 740 $a Processus de non Fovendis et Conservandis Heresis andrzey Stanis łąw Kostka na Załuskach Załuski z Bozey y Stolicy S[wię]tey Apostolskiey Łski Biskup Płocki 1728
 • 740 $a Wiersze okolicznościowe i |"proroctwa"
 • 740 $a Epitaphium Augusti II Regis Polonia
 • 740 $a Interregnum 1733tio post mortem Augusti Secundi Regis Poloniae
 • 740 $a Korespondencja między prymasem Teodorem Potockim a Augustem III
 • 740 $a Mowa prymasa do króla
 • 740 $a Proscrypt do Listu od Zyczliwego Sługi Domu JO X[ię]cia JCI Woiewody Krakowskiego die 22 Martii 1733 pisany
 • 740 $a List inszy do Woiewody Krakowskiego
 • 740 $a Manifest Stanów
 • 740 $a Listy papieża króla polskiego b. d.
 • 740 $a List Potockiego Józefa wdy kijowskiego do wdy sandomierskiego do Michała Radziwiłła klana wileńskiego 1744
 • 740 $a Excerpt z Listu wdy sandomierskiego z Zamku Złoczewskiego 1744 pisanego
 • 740 $a Excerpt z Listu do Michała Radziwiłła kasztellana Wileńskiego z Białego Kamienia d. 4 Martii 1744 pisanego
 • 740 $a Translatio Literarum Silim Gierey Hani Crimensis ad Illustrissimum et Excellentissimum Palatinum Terrarum Kiiouia nec non Supremum exercitum Regni Ducem Scriptarum d. 8 Martii
 • 740 $a Deliberatoriae od Krola do Senatorow 1744
 • 740 $a Listy Tarły Jana wdy lubelskiego do Poniatowskiego Stanisława wdy mazowieckiego 1743
 • 740 $a List Poniatowskiego Stanisława wdy mazowieckiego do Tarły Jana wdy lubelskiego
 • 852 $j BK 00970
 • 999 $d 19.05.22

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00970