Silva rerum w. 17 i czasy saskie.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00973
 • Kopie: Mf 979
 • Tytuł: Silva rerum w. 17 i czasy saskie.
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 271 k. 31x20 cm
 • Oprawa: Półskórek, 18 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Wiersze: "Wiersze na uciekaiące zpod Pilawiec polskie rycerstwo in anno 1648", "Cernit Deus [...]", Na język epigramaty, "Simulacrum animatum", "Camon? prudentiae universalis", "Do Zoila", "Prywat", "De mundi contemptu" "Mundus est pulcherrimum nihil", "Potatoribus", "Iuveni non iuveni", "In bello", "Mores et excessus varij variarum nationum", "Primus philosophus", "Stroyna sukienka niby chorągiewka", "Mulier habet duo", "De Helizabethe regina Angliae", "I zaiąc złotą siecią może złowić niedźwiedzia", "Na prokuratory", "Pro iurisperitis", "Veteres ad regendam vitam", "Conuniium? in quodam cocofartum pro autica compagnia", "Atlende tibi", "Amara [...]", "Mors", "Contemptus mundi Polon.", i bez tytułu, przeplecione kroniczką wydarzeń światowych k. 141v-152 "List Marcina Lutra do swoich owieczek" k. 154-156 "Beatus ille qui procul negotiis" k. 159 Wiersze różne k. 159v-161: "Czwartak", "Ab impossibili ad quandam", "Na wdowę", "Pieśń", "Pieśń", "Na sen", "Na dar iaki", "Co za pożytek", "Wiersz na kolendę", "Druga", "In infortunum", "Jocus", i inne "Extract pisany z Wiednia Anno 1660 22 dece[m]bris strony cudowiska nad Wielkiem Waradinem miastem widziany [...]" k. 166-167v "Icon morum et animorum gentis Poloniae" k. 167 "Anno 1689 "Conscriptio rerum mobilium ut pote? clenodiorum auro, argento, cupro et allis gemiss. Andrzeij Florian Ciąskeij" k. 169 "Na dwóch buntowników w Bydgoszczy" k. 170-171 Prawa dla Bydgoszczy 1484-1626 k. 171-180 "Expedicie różne, którego sie roku, którego się co działo w Koronie Polskiey" 1648-1687 k. 181 "Rachunek percepty urzędu burmistrzowskiego 1688 przy [...] Janie Gralińskiem y Adamie Sidtowskiem, commisarzami od miasta Bydgoszczy" i 1689 k. 181-182 "In laudes? proconsul. octo annos peragentis procons. in anno 1689, quidam pater a Societatis Jesu adscripsit de nomine Gasparus Trier Silesius" k. 182 v Pieśń do Marii Panny "Svetoslaus Zigismundus [niecz. nazwisko], kanonicus! waszaviensis!, protonotarius apostolicus [...] author" k. 183 "Adscriptio Domui Ciąskeij [...] Gasparus Franciscus Silesius" k. 183v "Instructia na komory celne Wielko- y Małopolskie", "Sukna", "Korzenie" przez Niedzielskiego notariusza bydgoskiego k. 184-184v "Reflexye relationis poprzedzaiące seymiki po Radzie Walney Warszawskiey pewnego wolność y Oyczyznę kochaiącego [szlachcica?]" k. 185-186 "Elucidatio osiadłości Koronny Polskiey oprócz miast" k. 187 "Koncepta na pana Hadziewicza podczas zaiazdu Kulikowa J.O.X. Radziwiłła, który na dzwonnicę uciekł" k. 187v "Na elekcyę króla Augusta Trzeciego" k. 187v "Pan Ślezanoski pozew o odięcie klucza podkomorskiego" k. 187v "Tullius pro domo sua [...]" k. 188 (brak końca) "Reges" k. 189-193 "Cohors Musarum applaudit metro" k. 193v-194 Gratulatio per Ironiam statum amplectenti spiritualem rudioris Minervae studioso" k. 194 "Tribunal in regno Mercurii a Tuliana republica constitutum ad quod delata Bacchi crimina, justo decreti supplicio condemnata" k. 194v-200 Komety nad Dreznem i Lipskiem 20, 21, 24 stycznia 1699 k. 200v "Voces clamantium do Korony Polskiey et in continenti Respons każdemu a statu libero regi 1733" k. 208-209 "Jana Trzeciego uczta, pod którego ukryta całem? tak mowie, powieta [powieda?] wolność" k. 209-210 "Przestroga poufała szlachcica wolność [...] Rzeczypospolitey kochaiącego dla zawziętych dizunitów od chwalebney [...] elekcyi [...] Stanisława Pierwszego" k. 210v-212 "Manifestatio" Teodora Potockiego 1733 k. 219-223v "Inscriptio funebris Petro Alexovicio, magno duci Moschoviae" k. 227-228v "Monostica modernis Europae monarchis, principibus atque populis oblata anno 1704 [rz.]" k. 230-231 "Kopia listu do pewnego fraudulenta zakon! S. Jezu" k. 232v-233 "Proiekt po śmierci [...] woiewody lubelskiego" k. 241 "Seym utyskuiący przed królem na upadek swoiey prerogatywy" k. 247-247v "Proiekt na [...] panio z Rzewuskich Humaniecko, miecznikowe koronno, która ma za herb Krzywde, a pan Barana" k. 257 "Proiekt na [...] Katarzyne z Potockich Kossakowsko, która różnych maiąc konkurętów, poszła za małego wzrostu [...] Kossakowskiego" k. 257v-259 "Żal publiczny nad śmiercią [...] Stanisława z Sieniaskich Czartoryskiego, woiewodzica ruskiego" k. 272 "Chcesz wiedzieć iakim w Polszcze prawo idzie torem? Tłustemu zawsze dobrze, chudemu oporem. Pan datkiem, Pani zadkiem, Panna ukłonami, Patronowie popierać zwykli papierami." okładka
  • "Dyskurs politico theologiczny na te słowa z Psalmu Dawidowego dziewiątego [...] oraz y status teraźnieyszy Polski dotyka się [...]" 1697 k. 1-10v
  • "Templum pacis po szczęśliwie rozwiązanym związku [...]" k. 10v-12
  • "Rellacyia odprawioney bataliey pod Kaliszem d. 29 octobris 1706 [...]" k. 13-14v
  • "Memoriał [...] hetmanom imieniem [...] woiewodztw w ktorych konsistencyą zabrały woyska moskiewskie [...]" Żółkiew 28.02.1706 k. 14v-15v
  • "Respons [...] ministrow [...] carskiego wieliczenstwa na m[em]oryał do [...] hetmanów y woiewodz[tw] [...] RPtey y WXL podany" k. 15v-16
  • "Sprawa królowey Maryei Sobieskiey z [...] Koniecpolskim [...] 1696" k. 19
  • "Sybilla do Trybunału" k. 20
  • "Panowie Ogińscy" k. 34v-35v
  • "Desideria woyska koronnego [...] Trybunałowi [...] Radomskiemu podane d. 18 februarij [...] 1712" k. 39-40
  • "Manifest pod Benderem" 1712 k. 40v-42v
  • "Dies irae" wiersz k. 49v-50
  • "Copia pewnego listu starożytnego y starego ziemianina do pewnego starszego Ludu Polskiego pisana d. 30 Maij 1705" k. 52v-54
  • "Rokosz pod Gliniany Anno 1379 [...]" k. 57-59
  • "Artykuł naipierwszy y waronek! wolney electiey na rokoszu pod Sandomierzem [...] 1606 [...]" k. 60
  • "Poloni" rymowanka o Polakach k. 60-61
  • "Kazanie barzo śmieszne x[ię]dza Woronieckiego" k. 62-63
  • "Respons od skonfederowanych woiewództw przez [...] Leduchowskiego, na Uniwersał [...] feldmarszałka Fleminga [...] 1716" k. 63v-65
  • Satyra na Jordanową z Potockich k. 68v-69
  • Skarga Żółkwi na handle k. 70
  • "Powrót króla szwedzkiego do państw swoich" k. 71-72
  • "Na choroby człowiecze" k. 72-73
  • "Lutnia confederacka" k. 73v
  • "Głośne, przy okropnym widoku na cały świat, wesele, które się odprawieło z woli [...] Augusta Wtórego [...] 1717 w Warszawie" - na upadek konfederatów k. 74-74v
  • "Portentum et inventum Confaederationis" k. 74v-76
  • "Expedycye różne, którego się roku co działo w Koronie Polskiey" k. 78v
  • "Epithapium! [...] Casimiri Sapieha, palatini vilnensis, [...]" k. 83v-84
  • "Reflexye do woiny czyli pokoiu, pewnego wodza [...]" k. 84v-85
  • "Copia listu pewnego senatora ad regni ministrum, w którym informuie o zieździe wschowskim 1719" k. 94v-96
  • "Epitafium [...] Joanni Alexandro [...] Koniecpolski, palatino siradiensi" k. 108
  • "Instrukcya króla Stanisława dana córce swoiey, królowy francuskiey przy pożegnaniu" k. 114-116
  • "Przestroga Rzeczypospolitey stanów od kochaiącego Oyczyzny syna, tymże stanom do pilney uwagi podana" k. 116v-118
  • "Replika pewnego katholika na votum [...] podskarbiego wgo koronnego, które miał in Consilio Status publico [...]" k. 118-120
  • "Kazanie śmieszne x. Dudka Kukułowskiego" k. 120-121
  • "Szlachta polska" rymowanka o śmiesznych nazwiskach szlacheckich k. 121
  • "Sta viator et iaie" k. 123v-124
  • "Na śmierć [...] Eremiiego Wisznowieckiego!, w niemowlencym! wieku z świata zeszłego" k. 124
  • "[...] Joanni Alexandro [...] Koniecpolski palatino Sieradiensi" k. 124v
  • "Ex varijs authoribus" sentencje k. 126-126v
  • "Recepta na urazy tercyarskie jezuickie - milczeć" k. 127-127v
  • "Ex Seneca" sentencje k. 128-130
  • "Ex Curtio Rufo" sentencje k. 130v-132
  • "Pięknie umrzeć i krew w boiu [...]" k. 133
  • Pismo Bohdana Chmielnickiego 1648 k. 133
  • "Punkta supliky do K. J. y Rzplitey woyska [...] zaporowskiego" k. 134v-135
  • "Z seymu wileńskiego o dwu regimentarzach woyska polskiego podczas rebelliey kozackiey anno 1649" k. 137
  • "O kobyle, którą na zamek krakowski przywleczono [...]" k. 137v
  • "Epithome Francisci Patritij de institutione Replicae" k. 137v-141
  • Zioła i kamienie: szałwia, ruta, pulegium, besoar, adamas, jaspis k. 141v
  • "Circullares litterae do [...] panow senatorow" k. 16v
  • "Copia listu [...] hetmana polnego WXL do [...] podkanclerzego WXL" 25.03 k. 17-17v
  • "Copia listu Xcia [...] kardynała do [...] senatorow" 20.02.1703 k. 17v-18v
  • "Excerpt z manifestu uczynionego od [...] Sapiehów d. 6ta martij 1702 w Warszawie" k. 18v-19
  • "Kopia listu [...] pana Paca kawalera maltanskiego do [...] marszałka poselskiego po wysciu z protestacyą z Izby [...]" 08.02.1702 k. 21-21v
  • "Druga kopia listu d. 9 febr. tegoz [...] kawalera do [... Karola Tarło] podkanclerzego koronnego" k. 21v
  • "Manifest rokoszu generalnego in consilio umowiony w Łowiczu die 12 9bris 1697" k. 21v-22v
  • Mowa Augusta II króla Polski 1708 k. 22v-25
  • "Copia listu [... Jana Szembeka] podkanclerzego do [...] Gołowkina kanclerza woiewody ministra Nay. Cara [...]" 16.09.1710 k. 25-26v
  • Mowa Stanisława Leszczyńskiego króla Polski 1708 k. 26v-28v
  • "Proiekt do tego Vniwer[sa]łu takowy" k. 28v
  • "Copia listu [... Radziejowskiego] prymasa do [...] woiewody chełminskiego ze Gdanska 18 Junij Anno Dni 1705" i "Copia responsu [...] z Turowa d. 21 Junij A. 1705" k. 29-29v
  • "Copia literarum Regis Prussiae ad cardinalem primatem Gallico idiomate scriptarum cognate noster" Berlin, 16.06.1705 k. 29v-30
  • "Copia listu Xcia kardynała do [... Józefa Potockiego] woiewody kijowskiego ze Gdańska d. 13 Maij 1705" k. 30-30v
  • "Copia Vniwersału [... Kazimierza Waleńskiego] marszałka confederackiego przysłanego do Koniecpola" k. 30v
  • "Copia listu Xcia [...] kardynała do [...] pana Sczuki podkanclerzego [...]" k. 30v-31v
  • "Copia vocatoriarum na rade od [...] marszałka confaederacyey generalnej sendomirskiey" k. 31v-32
  • "Copia literarum a [...] rege Prussiae ad [...] cardinalem primatem Regni Poloniae datarum ex Gallico in Latinum translatarum", Berlin 16.07.1705 k. 32-32v
  • "Paralelle albo skomponowany examen dwuh! uniwersałow swiżo! wydanych w jednym miesiącu od dwu krolow iedney Polskiey Augusta i Stanisława" k. 32v-34
  • "Oratio [...] Nicolai Spinola archiepiscopi Thebarum [...] ad serenissimam Republicam Polonam in pleno consilio d. 24 Februarij 1710" k. 35v
  • "Oratio [...] Nicolai Spinola archiepiscopi Thebarum [...] Augustum II regem Poloniae recitata in publica audientia d. 24 February Anno 1710" k. 36
  • "Occasio et series Turcarum conspirationis contra imperatorem Sołtan! Mustafa [...]" k. 36-39
  • "Remanifest przeciwko manifestowi Jego Carskiey MCi" k. 42v-48v
  • "Copia listu [...] pana Skuropackiego hetmana woysk zaporowskich pisanego z Lebedyna do [... Adama Mikołaja Sieniawskiego] woiewody bełzkiego hetmana W.K." 1708 k. 48v-49
  • "Consilium maxime polityczne królowi Jgmci Augustowi przeciwko RPtey podane [...]" k.50v-52
  • "Copia responsu Xięcia Jmci primasa na list Imc Pana woiewody kijowskiego [Józefa Potockiego] z Tynca 5 Januarij 1714" k. 55
  • "Copia literarum [Filipa Orlika hetmana zaporoskiego] ad supremum Wesirium Scriptarum" 1712 k. 55-56
  • "Mowa [...] Ciechanowskiego posła od woyska litewskiego d. 26 10bris 1714 w Warszawie miana [...]" k. 56-56v
  • "Uspokoienie Wielkiego Księstwa Litewskiego die 4 Januarij A. 1702" k. 56v-57
  • "Reskrypt na instrikcią przysłaną od [...] senatu do [...] woiewodztw z woyskiem koronnym skonfederowanych y ostatnia resolucya w Lubomlu d. 13 February A. 1716 odesłanej do Lwowa przez [... Hieronima Jełowickiego] kanclerza archikatedralnego lwowskiego" k. 65v-67
  • "Instrukcya [...] Xiędzu Hieronimowi Jełowickiemu [...] od [...] senatu [...]" 03.02.1716 k. 67-68
  • "Copia listu od [...] marszałka do X. [...] Dołhorukiego" k. 68-68v
  • "Dziesięcioro przykazania krola Augusta przez generała Fleminga Sasom w Polsce exorbituiącym podane 1716" k. 70-71
  • "Mowa [...] Rzewuskiego woiewody podlaskiego [...] w Grodnie d. 17 9bris 1718 na seymie" k. 76-77v
  • "Initium Quinti Evangelij Saxonici Secundum Melancton" k. 77v
  • "Epithafium woiewodzie mazowieckiemu Weszelowi a. 1596" k. 77v-78
  • "Mowa Wołuckiego biskupa łuckiego do krola Stef[ana] Batorego" k. 78
  • "Anno 1719 in villae Koilno? ad Włodimiriaem in Wołhinia" k. 78
  • "Copia listu [...] Sieniawskiego [...] hetmana wielkiego koronnego na seimiki przedse[y]mowe a. 1718" k. 79-80v
  • "Od tegosz! [...] hetmana [...] na seimiki przedseymowe a. 1720" k. 80v-82
  • "Mowa hetmana Rzewuskiego [...] na seymiku przedseymowym w Hełmie! d. 29 aug. a. 1720" k. 82-82v
  • Listy różne anonimowe k. 82v-83v
  • "Mowa do stanów Wgo Xa Littgo w Grodnie d. 12 8bris 1701 przez [...] Szczukę podkanclerzego WXLgo" k. 85-86v
  • "Respons na list Xcia [...] Sanguszka [...] z Lubomla" 21.01.1721 k. 86v-87
  • "Copia listu Xcia [...] Wiśniowieckiego wdy krako[wskie]go do [... Stanisława Rzewuskiego] hetm. pol. kor." Czartorysk 6.01.1721 k. 87-87v
  • Listy Pawła Karola Sanguszki do: Rzewuski Stanisław Mateusz (2) 24.01.1721 k. 87v-88, 92v-93. - Szembek Stanisław prymas k. 88-88v. - Tarło Adam wda lubelski k. 88v-89.
  • Listy Stanisława Mateusza Rzewuskiego hetmana w. kor. do: Dzieduszycki Jerzy Stanisław koniuszy koronny 21.03.1718 k. 103v-104.- Sanguszko Paweł Karol (2) 28.01.1721-11.02.1721 k. 87v-88, 93. - starosta NN 13.02.1723 k. 107. - Szembek Jan kanclerz w. kor. 08.04.1720 k. 104
  • "Copia listu [...] Wiśniowieckiego woiewody krakows. do Xa Szaniawskiego Xcia siewierskiego biskupa krakows. d. 1 Januarij 1720" k. 89-89v
  • "Copia listu [... Stefana] Rupniewskiego biskupa kamienieckiego do Xcia wdy krakow. [Wiśniowieckiego] d. 18 Febr. 1721 pisanego" oraz "Respons na ten list" Czartorysk 20.02.1721 k. 89v-90v
  • "Copia listu [...] Orlika przedtym hetmana zaporoskiego do [...Stanisława Rzewuskiego] hett. poll. kor." Wrocław 05.03.172[?] k. 90v-91v
  • "Copia listu [...] Leduchowskiego podkomorzego krzemienieckiego do Xcia [...] Szaniawskiego biskupa krakowskiego d. 3 Januarij 1721" k. 91v
  • "Copia listu [... Mikołaja] Olszańskiego chorążego wołyńskiego do tegoż [... Szaniawskiego] biskupa krakowskiego" 04.01.1721 k. 92
  • "Copia listu [... Stanisława] Rzewuskiego [...] do [... Jana] Szembeka kancl. WK" Luboml 31.01.1721 k. 92v
  • "Respons na list [... Kazimierza] Dłużewskiego chorążego chełmskiego" Luboml 12.02.1721 k. 93v-94
  • "Copia listu [... Adama Mikołaja] Sieniawskiego kasztelana hetm. wiel. kor. do [... Stanisława Rzewuskiego] het. po[lnego] kor." oraz "Respons na ten list" k. 94-94v
  • Listy Szpillowskiego stolnika rzeczyckiego do: Dłuski Wojciech? stolnik podlaski Olesko 15.06.1720 k. 96-96v. - Wiśniowiecki Janusz Antoni klan krakowski (2) 1720 k. 96v-97
  • "Copia listu [... Kazimierza] Dłużewskiego [...] do [... Stanisława Rzewuskiego] HPK czyniąc kondolencyą pozmarłej corce [...] Maryannie z Rzewuskich Potockiey strażnikowey WXLitego" k. 97
  • "Copia listu do [...] Jabłonowskiego woiewody ruskiego z Targowicy d. 12 January 1719" k. 97v
  • "Mowa tegoż [...] Rzewuskiego woiewody podlaskiego [...] po zakonczoney konfederacyi tarnogrodzkiey [...] podelwowem! wkole woyskowym przed następuiącym seymem grodzinskim d. 9 augusti 1718 miana" k. 97v-98
  • "Mowa pewnego posła z seymiku wdztwa mazowieckiego do [... Adama] Sieniawskiego kasztellana krakowskiego [...] in anno 1718 miana" k. 98-98v
  • "Mowa [... Rzewuskiego] na seymiku deputackim chełmskim d. 11 augusti 1719 miana" k. 98v-99
  • "Mowa [...] Michała Radziwi[ł]ła starosty słuchowskiego przy oddaniu pieczęci wielkiey WXLitt na seymie warszawskim d. 10 February 1720" k. 99
  • "Mowa [... Franciszka] Załuskiego woiewody płockiego na senatus consilium miana po zerwanym seymie warszawskim d. Febr[uar]y 1720" k. 99-100
  • "Mowa [...] Rzewuskiego woiewody podlaskiego [...] na senatus consilium po senatus consilium po zerwanym seymie warszawskim d. 3 Martij 1720" k. 100-102
  • "Mowa [...] Skor[o]szewskiego kasztellana krzywińskiego na senatus consilium warszawskim 1720" k. 102-103v
  • "Respons [... Jana Szembeka] kanclerza W.K. [... Stanisławowi Rzewuskiemu] woiewodzie podlaskiemu [...] z Warszawy d. 25 Martij 1720" k. 104
  • "Edictum Cara Moskiewskiego. Piotr Pierwszy Cesarz y Jednowładca Całey Rusi" k. 104v-105
  • "Forma Juramenti (tekst przysięgi na wierność Piotrowi I) k. 105
  • "Copia listu do [...] xiędza Goskiego plebana szczurowieckiego d. 28 Aug. A. 1722" k. 105-106v
  • "Mowa [... Stanisława Rzewuskiego] na senatus consilium po rozeszłym Seymie w Warszawie Ao 1722" k. 106v
  • "Copia listu [... Stanisława Szembeka] prymasa do panów hetmanów koronnych pisanego w Skierniewicach d. 27 8bris 1714" k. 107-108
  • "Respons [... Felicjana Szaniawskiego] biskupa krakowskiego na list xięcia [... Michała Czartoryskiego] podkanclerzego litt. z Kielc de die 10 February 1725 anno" k. 108v-109
  • "Copia responsu [... Michała Czartoryskiego] z Kielc de die 7 Martij 1725" k. 109
  • Listy Adama Tarły wdy lubelskiego do Stanisława Poniatowskiego wdy mazowieckiego 02-03.11.1743 k. 233v-235
  • Listy Kazimierza Poniatowskiego podkomorzego kor. do Adama Tarły Puławy k. 235
  • "Copia listu [... Krzysztofa Szembeka] Xięcia prymasa do [... Adama Tarły] pana wdy lubel. pisanego z Łowicza d. 8 9bris 1743 A." k. 236
  • "Kopia responsu [... Adama Tarły] wdy lubel. do [... Krzysztofa Szembeka] Xięcia Jmci prymasa pisanego d. 10 9bris 1743 A." k. 236-239
  • Notatka kopisty o śmierci Adama Tarły w wyniku ran odniesionych w czasie pojedynku z Kazimierzem Poniatowskim k. 239
  • "Mowa [... Jana Tarły?] wdy sęndomirskiego przy kończącey się sprawie z [...] Radziwił[ł]em [...] miana do Trybunału" k. 239v-241
  • "Mowa W. Imci Pana Mikuckiego pisarza grodzkiego piotrkowskiego na pożegnaniu Trybunału Piotrkowskiego dnia 5 marca roku 1742 przy wyisciu z palestry w Izbie Sądowey Trybunalskiey miana" k. 241-243v
  • "Memoryał [Wallenrerfa] posła pruskiego y [Hoffmana] rezydenta pruskiego do Nay: Krola Jmci y Rzeczypospolitey podany" Grodno 06.11.1744 k. 243v
  • "Mowa [... Wacława Rzewuskiego] wojewody podolskiego na seymie" Grodno [18.10.] 1746 k. 244-245v
  • "Mowa [... Józefa] Rossnowskiego stolnika sanockiego pułkownika J.K.Mci [...] pierwszego od woyska koronnego posła na seymie grodzińskim in facie Mltis et ordinum die 10 8bris 1744 mowiona" k. 245v-246v
  • "Kopia manifestu ministrów pruskich wszystkim posłom rozesłany" Grodno 06.11.1744 k. 246v-247
  • "Uniwersał krola JMCi na reasumpcyą Trybunału Piotrkowskiego [...] wwdzie bracławsk. y kasztellanowi bełzkiemu [Józefowi Lipskiemu] 1744 dany" k. 247v-248
  • "Mowa [...] Rzewuskiego woiewody podolskiego miana na pogrzebie J.O. Xięcia [...] Michała Wiśniowieckiego woiewody wileńskiego [...] w Wiśniowcu d. 6ta 8bris 1745 Ao" k. 248-249v
  • Dokument mediacyjny dot. m.in. Anny Tarłowej kuchmistrzowej w. kor. i Jana Tarły wdy sandomierskiego [po 1746] k. 249v-251
  • "Mowa [...] Antoniego Michała Potockiego wojewody bełskiego [...] przy [...] oddaniu do Ziemstwa Lubelskiego laski marszałkowskiej w Lublinie dnia 20 grudnia Roku P. 1745" k. 251-254
  • "List od Nayiaśnieyszego Augusta Trzeciego Krola Polskiego do [... Józefa] Potockiego kasztelana krakowskiego [...]" Hubertusburg 20.10.1749 oraz "Respons" k. 254-255v
  • "Kopia listu [... Michała Kazimierza] Xięcia Radziwił[ł]a hetmana Wielkiego X. Litewskiego do [... Józefa Potockiego] hetmana w. koronnego pisanego z Ołyki" 23.11.1749 k. 255v-256
  • "Kopia responsu [... Józefa Potockiego] hetmana wielkiego koronnego na list [... Adama Komorowskiego?] Xięcia prymasa danego z Józefowa d. 13 10bris 1749 Anno" k. 256
  • "Mowa [...] starosty wąwolnickiego" k. 256v-257
  • "Excerpt z listu [...] pana Szpilewskiego pisanego do [...] hetmana p. k." k. 259-260
  • "Mowa [... Antoniego Lubomirskiego] strażnika w. k. podczas sądów woyskowych w Tarnopolu d. 28 Julij 1749 Anno miana" k. 260-260v
  • "Mowa [... Jana Tarły] woiewody sandomirskiego w senacie miana roku 1748" k. 260v-264v
  • "Mowa witając [...] Trybunał Koronny imieniem prześwietney palestry lubelskiey przez [...] Piotra Hadziewicza podstolego ziemie łukowskiey [...]" 25.04.1748 k. 264v-266
  • "Gazeta" (kroniczka obyczajowa związana ze ścięciem Andrzeja Sulerzyckiego rotmistrza królewskiego) k. 266v-267
  • "Mowa przy indukcie sprawy [...] Jędrzeja Szulerzyckiego miana Anno 1752" k. 267-268
  • "Manifest uczyniony przy zerwaniu seymu grodzińskiego Anni 1752" k. 268v-269
  • "Ultima supplex instantia do assesorskich [...] sądów JKM [...] przeciw kryminałom toruńskim od Collegium Toruńskiego Societ[a]tis Jesu [...] ultima 8bris 1724 wniesiona" k. 269-272
  • "Excerpt z listu [...] Szpilawskiego pisanego do [...] dobrodzieia Mci pana [Stanisława Rzewuskiego] hetmana P.K." k. 109v-110v
  • List [Teodora Potockiego? prymasa] do Stanisława Rzewuskiego 28.03.1725 k. 110v-111
  • "Respons na list [... Teodora Potockiego] prymasa od [...] Rzewuskiego wdy podlaskiego [...] z Tarnowicy d. 19.04.1725 k. 111
  • "Do JO Xcia [...] prymasa od [...] Rzewuskiego wdy podlaskiego [...] z Tarnowicy d. 9 mai 1725 anno" k. 111v-112
  • "Copia listu [... Józefa Potockiego] woiewody kijowskiego do [... Chryzostoma Henryka Załuskiego] starosty lubelskiego z Leżajska d. 6 February 1725 A." k. 112-112v
  • "Respons naten list od [... Kazimierza Suffczyńskiego?] pisarza g. lubelskiego siestrzęca [...] pana podsędka de data z Lublina 24 Februarij 1725 A." k. 112v-113
  • "Copia listu krola Jmci do [...] Rzewuskiego woiewody podlaskiego hetmana polnego koronnego" 10.10.1725 k. 113v-114
  • "Mowa [...] pana Rzewuskiego wdy podlaskiego [...] dziękując za konferowano sobie buławe wielko koronno w Grodnie na seymie A. 1726" k. 121v-122
  • "Mowa JO Xcia [...] Janusza Wiszniowieckiego wdy krakoskiego dziękując za konferowano sobie kasztelanio krakowsko natym ze seymie grodzińskim A. eodem" k. 122v-123
  • "Proiekt na Indyenaty w Polszcze" k. 123v
  • "Mowa [...] pana Tarła starosty jaślickiego dyrektora Koła Rycerskiego miana do Izby Trybunału Radomskiego A. 1731" k. 125
  • Dokumenty dotyczące wojny polsko-kozackiej 1648-1849: "Punkta Chmielnickiego [...] podane krolowi Kazimirzowi" k. 132v. - fragment NN listu (brak początku) k.133. - List Chmielnickiego do [Adama Kisiela] wdy bracławskiego Biała Cerkiew 13.06.1648 k. 133v. - List od Adama Kisiela i Wojciecha Miaskowskiego do Jana Kazimierza Wasilków? 11.02.[1649] k. 133v-134. - "Puncta Bohdana Chmielnickiego" 24.02.1649 k. 134. - "Compendium [... Jerzego Ossolińskiego] canclerza koronnego" k. 135v-136v
  • Horoskop k. 137
  • Mowy okolicznościowe: "Oddawanie Panny Młodey" k. 156v-157, 157v-158, 164-165. - "Dziękowanie za Pannę" k. 157, 165-166. - "Oddawanie wdowey" k. 158v. - "Orationes Epithalamiea nomine sponsae" k. 161v-162. - "Responsio nomine sponsae post oblata munera" k. 162. - "Oddawanie kleinotów jakey Pannie samego P. młodego" k. 162v. - "Oddając [...] Pannę" k. 162v. - "Wiernąć oddając Pannę" k. 162v-163. - "Oddawanie upominków" k. 163. - "Litera Amorosa" k. 163
  • Listy NN do P. k. 163v-164
  • "Notata Quaedam" k. 167v
  • "Regula de sanguine noscendi" k. 167v-168
  • "Notata de Anno Climacterico" k. 168
  • Zapiski dot. Marcina Lutra i Filipa Melanchtona k. 168v-169
  • "Manifest Stanów [...] zgromadzonych ad campum electoralem dla obierania nowego Pana die 25 Augusti Anno 1733" k. 201-202v
  • "Manifest oswia[d]czaiący motywa ktore ma krol francuski do wypowiedzenia woyny cesarzowi" k. 202v-205
  • Memoriał Stanisława Leszczyńskiego 15.10.1733 k. 205-208
  • "Kopia listu [marszałka kor.] do [...] clana krakowskiego" oraz "Respons na list [...] marszałka k." b.d. k. 212-212v
  • "List z pożegnaniem" k. 212v-213
  • "In eadem materia list do [...] woiewodzica ruskiego" k. 213
  • Listy do Xięcia [...] woiewody k. 213
  • List do [kasztelana?] krakowskiego k. 213v-214
  • "Respons na deliberatorie JKMci od X. Mci Prymasa" k. 214-215
  • "Kopia listu pewnego szlachcica odpisującego patronowi lubels. po wygraney sprawie upominaiącemu się konia przyobiecanego" k. 215-215v
  • "Respons na list od pewnego senatora pod czas rewolucyi" k. 215v-216
  • "Mowa w kole generalnym woyskowym" k. 216-216v
  • "List [...] Szpileskiego do [...] starosty chełms. w Paryżu na tenczas będącego" k. 216v-217v
  • "Mowa pod czas Koła Rycerskiego Generalnego" k. 217v-219
  • "Teodor Potocki arcybiskup y prymas" 17.10.1733 k. 223v
  • "Manifest Hana! Tatarskiego" k. 223v-225
  • "Respons [... Teodora Potockiego?] prymasa na punkt od JKMci przysłany" k. 225-225v
  • "Bilet krolewski" k. 225v-226
  • List do Bengli Gerey chana k. 226-227
  • "Copia responsu do J.O. Xiążęcia [...] Hessemburka" k. 228v-229
  • "Copia listu zapraszający na wesele corki" k. 229
  • "Respons na list zapraszaiący na pogrzeb" k. 229-229v
  • "Oracya za wience dziękowania żartobliwa" k. 229v
  • "Naiasnieyszego krola [...] szwedzkiego senator naywyższy woysk krolewskich w Niemczech wodz Magnus Stembok!, comes de Wapno [...]" k. Lubeki 02.01.1713 k. 231-232v
 • Grafika:
  • kobieta z pejczem k. 142 rys. piórkiem
  • astronomia cud nad Waradinem k. 166 rys.
  • Chełm k. 170
  • komety 1699 nad Dreznem i Lipskiem k. 200v
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • August II Mocny (król Polski ; 1670-1733)
  • August III (król Polski ; 1696-1763)
  • Chmielnicki, Bohdan hetman kozacki (ca 1595-1657)
  • Czartoryski, Stanisław
  • Elżbieta I (królowa Anglii ; 1533-1603)
  • Flemming, Jakub Henryk koniuszy lit., feldmarszałek saski (1667-1728)
  • Graliński, Jan komisarz bydgoski
  • Hadziewicz
  • Humaniecka, Anna
  • Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696)
  • Jordanowa z Potockich
  • Koniecpolski 17 w.
  • Koniecpolski, Jan Aleksander wda bracławski, sieradzki (1635-1719)
  • Kossakowska, Katarzyna kasztelanowa kamieńska (1722-1803)
  • Kurcjusz Rufus (?-53)
  • Ledóchowski, Stanisław wda wołyński, marszałek konfederacji tarnogrodzkiej (ca 1666-1725)
  • Ludwik XV (król Francji ; 1710-1774)
  • Luther, Martin (1483-1546)
  • Maria Kazimiera (królowa Polski ; 1641-1716)
  • Maria Leszczyńska (królowa Francji ; 1703-1768)
  • Niedzielski notariusz bydgoski
  • Ogińscy (ród)
  • Patrizi, Francesco (1529-1597)
  • Piotr I (car Rosji ; 1672-1725)
  • Przebendowski Jan Jerzy wda malborski podskarbi w. kor. 1639-1729
  • Radziwiłł
  • Sapieha Kazimierz Jan Paweł wda wileński hetman w. lit. ca 1642-1720
  • Seneca, Lucius Annaeus (ca 4 a.C.-65)
  • Sidtowski, Adam komisarz bydgoski
  • Ślezanowski
  • Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766)
  • Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766)
  • Tarło, Adam Piotr sta lubelski (?-1719)
  • Wiśniowiecki Jeremi Michał (wda ruski ; 1612-1651)
  • Woroniecki ksiądz
  • Jezuici
  • Jezuici
  • Jezuici Toruń 18 w.
  • Joannici
  • Kolegium jezuitów Toruń 18 w.
  • Koło Rycerskie
  • Sejm 1744 Grodno
  • Sejm 1752 Grodno
  • Sejmik (1719) chełmski
  • Trybunał Koronny 1742 Piotrków
  • Trybunał koronny Radom 18 w.
  • Elekcja 18 w.
  • Astronomia 17 w.
  • Komety 17 w.
  • Samorząd miejski 17 w.
  • Literatura polska 18 w.
  • Sejm (1678)
  • Powstanie 1648 r. Chmielnickiego
  • Zjazd wschowski (1719)
  • Konfederacja 1715 r. tarnogrodzka
  • Rokosz 1606-1609 r. Zebrzydowskiego
  • Rokosz 1697 r. Łowicz
  • Kozacy 17 w.
  • Wojsko 18 w. Polska
  • Bitwa 1706 r. pod Kaliszem
  • Aforyzmy 18 w.
  • Epitafia 18 w.
  • Recepta 18 w.
  • Kazania 18 w.
  • Poezja polska 18 w.
  • Rokosz 1697 r. Łowicz
  • Parlamentaria 18 w.
  • Turcja - ludność 18 w.
  • Sejm (1718)
  • Sejm (1721)
  • Sejm (1722)
  • Mowy 18 w.
  • Przysięga 18 w.
  • Sejm 18 w.
  • Listy polskie 18 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 18 w.
  • Mowy sejmowe 18 w.
  • Mowy pogrzebowe 18 w.
  • Sejm (1726)
  • Sejm (1733)
  • Wojny 17 w. polsko-kozackie
  • Poezja 18 w.
  • Horoskopy 18 w.
  • Medycyna 18 w.
  • Bendery (Mołdawia) 17 w.
  • Biała Cerkiew (Ukraina) 18 w.
  • Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) 17 w.
  • Czartorysk (Ukraina) 18 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 18 w.
  • Grodno (Białoruś) 18 w.
  • Grodno (Białoruś) 18 w.
  • Hubertusburg (Niemcy) 18 w.
  • Kalisz (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Koniecpol (woj. śląskie) 18 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) - Tyniec 18 w.
  • Kulików (Ukraina) 17 w.
  • Łebedyn (Ukraina) 18 w.
  • Leżajsk (woj. podkarpackie) 18 w.
  • Łowicz (woj. łódzkie) 18 w.
  • Łowicz (woj. łódzkie) 17 w.
  • Łowicz (woj. łódzkie) 18 w.
  • Lubeka (Niemcy) 18 w.
  • Lublin (woj. lubelskie) 18 w.
  • Lublin (woj. lubelskie) 18 w.
  • Luboml (Ukraina) 18 w.
  • Małopolska 17 w.
  • Ołyka (Ukraina) 18 w.
  • Puławy (woj. lubelskie) 18 w.
  • Tarnopol (Ukraina) 18 w.
  • Tarnowica (Ukraina) 18 w.
  • Tyniec patrz Kraków
  • Waradin 17 w.
  • Wasilków (woj. podlaskie) 18 w.
  • Wielkopolska 17 w.
  • Wołyń 18 w.
  • Żółkiew (Ukraina) 17 w.
  • Bitwa 1648 r. pod Piławcami
  • wojsko kozackie 17 w.
  • Silva rerum 18 w.
 • Uwagi: Współoprawne druki m.in. konstytucje sejmu 1678.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Silva rerum
 • 245 a Silva rerum w. 17 i czasy saskie.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 17 w.
 • 300 a 271 k. c 31x20 cm
 • 340 d Rkps, druk e Półskórek, 18 w.
 • 500 a Współoprawne druki m.in. konstytucje sejmu 1678.
 • 520 a Wiersze: "Wiersze na uciekaiące zpod Pilawiec polskie rycerstwo in anno 1648", "Cernit Deus [...]", Na język epigramaty, "Simulacrum animatum", "Camon? prudentiae universalis", "Do Zoila", "Prywat", "De mundi contemptu" "Mundus est pulcherrimum nihil", "Potatoribus", "Iuveni non iuveni", "In bello", "Mores et excessus varij variarum nationum", "Primus philosophus", "Stroyna sukienka niby chorągiewka", "Mulier habet duo", "De Helizabethe regina Angliae", "I zaiąc złotą siecią może złowić niedźwiedzia", "Na prokuratory", "Pro iurisperitis", "Veteres ad regendam vitam", "Conuniium? in quodam cocofartum pro autica compagnia", "Atlende tibi", "Amara [...]", "Mors", "Contemptus mundi Polon.", i bez tytułu, przeplecione kroniczką wydarzeń światowych k. 141v-152 "List Marcina Lutra do swoich owieczek" k. 154-156 "Beatus ille qui procul negotiis" k. 159 Wiersze różne k. 159v-161: "Czwartak", "Ab impossibili ad quandam", "Na wdowę", "Pieśń", "Pieśń", "Na sen", "Na dar iaki", "Co za pożytek", "Wiersz na kolendę", "Druga", "In infortunum", "Jocus", i inne "Extract pisany z Wiednia Anno 1660 22 dece[m]bris strony cudowiska nad Wielkiem Waradinem miastem widziany [...]" k. 166-167v "Icon morum et animorum gentis Poloniae" k. 167 "Anno 1689 "Conscriptio rerum mobilium ut pote? clenodiorum auro, argento, cupro et allis gemiss. Andrzeij Florian Ciąskeij" k. 169 "Na dwóch buntowników w Bydgoszczy" k. 170-171 Prawa dla Bydgoszczy 1484-1626 k. 171-180 "Expedicie różne, którego sie roku, którego się co działo w Koronie Polskiey" 1648-1687 k. 181 "Rachunek percepty urzędu burmistrzowskiego 1688 przy [...] Janie Gralińskiem y Adamie Sidtowskiem, commisarzami od miasta Bydgoszczy" i 1689 k. 181-182 "In laudes? proconsul. octo annos peragentis procons. in anno 1689, quidam pater a Societatis Jesu adscripsit de nomine Gasparus Trier Silesius" k. 182 v Pieśń do Marii Panny "Svetoslaus Zigismundus [niecz. nazwisko], kanonicus! waszaviensis!, protonotarius apostolicus [...] author" k. 183 "Adscriptio Domui Ciąskeij [...] Gasparus Franciscus Silesius" k. 183v "Instructia na komory celne Wielko- y Małopolskie", "Sukna", "Korzenie" przez Niedzielskiego notariusza bydgoskiego k. 184-184v "Reflexye relationis poprzedzaiące seymiki po Radzie Walney Warszawskiey pewnego wolność y Oyczyznę kochaiącego [szlachcica?]" k. 185-186 "Elucidatio osiadłości Koronny Polskiey oprócz miast" k. 187 "Koncepta na pana Hadziewicza podczas zaiazdu Kulikowa J.O.X. Radziwiłła, który na dzwonnicę uciekł" k. 187v "Na elekcyę króla Augusta Trzeciego" k. 187v "Pan Ślezanoski pozew o odięcie klucza podkomorskiego" k. 187v "Tullius pro domo sua [...]" k. 188 (brak końca) "Reges" k. 189-193 "Cohors Musarum applaudit metro" k. 193v-194 Gratulatio per Ironiam statum amplectenti spiritualem rudioris Minervae studioso" k. 194 "Tribunal in regno Mercurii a Tuliana republica constitutum ad quod delata Bacchi crimina, justo decreti supplicio condemnata" k. 194v-200 Komety nad Dreznem i Lipskiem 20, 21, 24 stycznia 1699 k. 200v "Voces clamantium do Korony Polskiey et in continenti Respons każdemu a statu libero regi 1733" k. 208-209 "Jana Trzeciego uczta, pod którego ukryta całem? tak mowie, powieta [powieda?] wolność" k. 209-210 "Przestroga poufała szlachcica wolność [...] Rzeczypospolitey kochaiącego dla zawziętych dizunitów od chwalebney [...] elekcyi [...] Stanisława Pierwszego" k. 210v-212 "Manifestatio" Teodora Potockiego 1733 k. 219-223v "Inscriptio funebris Petro Alexovicio, magno duci Moschoviae" k. 227-228v "Monostica modernis Europae monarchis, principibus atque populis oblata anno 1704 [rz.]" k. 230-231 "Kopia listu do pewnego fraudulenta zakon! S. Jezu" k. 232v-233 "Proiekt po śmierci [...] woiewody lubelskiego" k. 241 "Seym utyskuiący przed królem na upadek swoiey prerogatywy" k. 247-247v "Proiekt na [...] panio z Rzewuskich Humaniecko, miecznikowe koronno, która ma za herb Krzywde, a pan Barana" k. 257 "Proiekt na [...] Katarzyne z Potockich Kossakowsko, która różnych maiąc konkurętów, poszła za małego wzrostu [...] Kossakowskiego" k. 257v-259 "Żal publiczny nad śmiercią [...] Stanisława z Sieniaskich Czartoryskiego, woiewodzica ruskiego" k. 272 "Chcesz wiedzieć iakim w Polszcze prawo idzie torem? Tłustemu zawsze dobrze, chudemu oporem. Pan datkiem, Pani zadkiem, Panna ukłonami, Patronowie popierać zwykli papierami." okładka
 • 520 a "Dyskurs politico theologiczny na te słowa z Psalmu Dawidowego dziewiątego [...] oraz y status teraźnieyszy Polski dotyka się [...]" 1697 k. 1-10v
 • 520 a "Templum pacis po szczęśliwie rozwiązanym związku [...]" k. 10v-12
 • 520 a "Rellacyia odprawioney bataliey pod Kaliszem d. 29 octobris 1706 [...]" k. 13-14v
 • 520 a "Memoriał [...] hetmanom imieniem [...] woiewodztw w ktorych konsistencyą zabrały woyska moskiewskie [...]" Żółkiew 28.02.1706 k. 14v-15v
 • 520 a "Respons [...] ministrow [...] carskiego wieliczenstwa na m[em]oryał do [...] hetmanów y woiewodz[tw] [...] RPtey y WXL podany" k. 15v-16
 • 520 a "Sprawa królowey Maryei Sobieskiey z [...] Koniecpolskim [...] 1696" k. 19
 • 520 a "Sybilla do Trybunału" k. 20
 • 520 a "Panowie Ogińscy" k. 34v-35v
 • 520 a "Desideria woyska koronnego [...] Trybunałowi [...] Radomskiemu podane d. 18 februarij [...] 1712" k. 39-40
 • 520 a "Manifest pod Benderem" 1712 k. 40v-42v
 • 520 a "Dies irae" wiersz k. 49v-50
 • 520 a "Copia pewnego listu starożytnego y starego ziemianina do pewnego starszego Ludu Polskiego pisana d. 30 Maij 1705" k. 52v-54
 • 520 a "Rokosz pod Gliniany Anno 1379 [...]" k. 57-59
 • 520 a "Artykuł naipierwszy y waronek! wolney electiey na rokoszu pod Sandomierzem [...] 1606 [...]" k. 60
 • 520 a "Poloni" rymowanka o Polakach k. 60-61
 • 520 a "Kazanie barzo śmieszne x[ię]dza Woronieckiego" k. 62-63
 • 520 a "Respons od skonfederowanych woiewództw przez [...] Leduchowskiego, na Uniwersał [...] feldmarszałka Fleminga [...] 1716" k. 63v-65
 • 520 a Satyra na Jordanową z Potockich k. 68v-69
 • 520 a Skarga Żółkwi na handle k. 70
 • 520 a "Powrót króla szwedzkiego do państw swoich" k. 71-72
 • 520 a "Na choroby człowiecze" k. 72-73
 • 520 a "Lutnia confederacka" k. 73v
 • 520 a "Głośne, przy okropnym widoku na cały świat, wesele, które się odprawieło z woli [...] Augusta Wtórego [...] 1717 w Warszawie" - na upadek konfederatów k. 74-74v
 • 520 a "Portentum et inventum Confaederationis" k. 74v-76
 • 520 a "Expedycye różne, którego się roku co działo w Koronie Polskiey" k. 78v
 • 520 a "Epithapium! [...] Casimiri Sapieha, palatini vilnensis, [...]" k. 83v-84
 • 520 a "Reflexye do woiny czyli pokoiu, pewnego wodza [...]" k. 84v-85
 • 520 a "Copia listu pewnego senatora ad regni ministrum, w którym informuie o zieździe wschowskim 1719" k. 94v-96
 • 520 a "Epitafium [...] Joanni Alexandro [...] Koniecpolski, palatino siradiensi" k. 108
 • 520 a "Instrukcya króla Stanisława dana córce swoiey, królowy francuskiey przy pożegnaniu" k. 114-116
 • 520 a "Przestroga Rzeczypospolitey stanów od kochaiącego Oyczyzny syna, tymże stanom do pilney uwagi podana" k. 116v-118
 • 520 a "Replika pewnego katholika na votum [...] podskarbiego wgo koronnego, które miał in Consilio Status publico [...]" k. 118-120
 • 520 a "Kazanie śmieszne x. Dudka Kukułowskiego" k. 120-121
 • 520 a "Szlachta polska" rymowanka o śmiesznych nazwiskach szlacheckich k. 121
 • 520 a "Sta viator et iaie" k. 123v-124
 • 520 a "Na śmierć [...] Eremiiego Wisznowieckiego!, w niemowlencym! wieku z świata zeszłego" k. 124
 • 520 a "[...] Joanni Alexandro [...] Koniecpolski palatino Sieradiensi" k. 124v
 • 520 a "Ex varijs authoribus" sentencje k. 126-126v
 • 520 a "Recepta na urazy tercyarskie jezuickie - milczeć" k. 127-127v
 • 520 a "Ex Seneca" sentencje k. 128-130
 • 520 a "Ex Curtio Rufo" sentencje k. 130v-132
 • 520 a "Pięknie umrzeć i krew w boiu [...]" k. 133
 • 520 a Pismo Bohdana Chmielnickiego 1648 k. 133
 • 520 a "Punkta supliky do K. J. y Rzplitey woyska [...] zaporowskiego" k. 134v-135
 • 520 a "Z seymu wileńskiego o dwu regimentarzach woyska polskiego podczas rebelliey kozackiey anno 1649" k. 137
 • 520 a "O kobyle, którą na zamek krakowski przywleczono [...]" k. 137v
 • 520 a "Epithome Francisci Patritij de institutione Replicae" k. 137v-141
 • 520 a Zioła i kamienie: szałwia, ruta, pulegium, besoar, adamas, jaspis k. 141v
 • 520 a "Circullares litterae do [...] panow senatorow" k. 16v
 • 520 a "Copia listu [...] hetmana polnego WXL do [...] podkanclerzego WXL" 25.03 k. 17-17v
 • 520 a "Copia listu Xcia [...] kardynała do [...] senatorow" 20.02.1703 k. 17v-18v
 • 520 a "Excerpt z manifestu uczynionego od [...] Sapiehów d. 6ta martij 1702 w Warszawie" k. 18v-19
 • 520 a "Kopia listu [...] pana Paca kawalera maltanskiego do [...] marszałka poselskiego po wysciu z protestacyą z Izby [...]" 08.02.1702 k. 21-21v
 • 520 a "Druga kopia listu d. 9 febr. tegoz [...] kawalera do [... Karola Tarło] podkanclerzego koronnego" k. 21v
 • 520 a "Manifest rokoszu generalnego in consilio umowiony w Łowiczu die 12 9bris 1697" k. 21v-22v
 • 520 a Mowa Augusta II króla Polski 1708 k. 22v-25
 • 520 a "Copia listu [... Jana Szembeka] podkanclerzego do [...] Gołowkina kanclerza woiewody ministra Nay. Cara [...]" 16.09.1710 k. 25-26v
 • 520 a Mowa Stanisława Leszczyńskiego króla Polski 1708 k. 26v-28v
 • 520 a "Proiekt do tego Vniwer[sa]łu takowy" k. 28v
 • 520 a "Copia listu [... Radziejowskiego] prymasa do [...] woiewody chełminskiego ze Gdanska 18 Junij Anno Dni 1705" i "Copia responsu [...] z Turowa d. 21 Junij A. 1705" k. 29-29v
 • 520 a "Copia literarum Regis Prussiae ad cardinalem primatem Gallico idiomate scriptarum cognate noster" Berlin, 16.06.1705 k. 29v-30
 • 520 a "Copia listu Xcia kardynała do [... Józefa Potockiego] woiewody kijowskiego ze Gdańska d. 13 Maij 1705" k. 30-30v
 • 520 a "Copia Vniwersału [... Kazimierza Waleńskiego] marszałka confederackiego przysłanego do Koniecpola" k. 30v
 • 520 a "Copia listu Xcia [...] kardynała do [...] pana Sczuki podkanclerzego [...]" k. 30v-31v
 • 520 a "Copia vocatoriarum na rade od [...] marszałka confaederacyey generalnej sendomirskiey" k. 31v-32
 • 520 a "Copia literarum a [...] rege Prussiae ad [...] cardinalem primatem Regni Poloniae datarum ex Gallico in Latinum translatarum", Berlin 16.07.1705 k. 32-32v
 • 520 a "Paralelle albo skomponowany examen dwuh! uniwersałow swiżo! wydanych w jednym miesiącu od dwu krolow iedney Polskiey Augusta i Stanisława" k. 32v-34
 • 520 a "Oratio [...] Nicolai Spinola archiepiscopi Thebarum [...] ad serenissimam Republicam Polonam in pleno consilio d. 24 Februarij 1710" k. 35v
 • 520 a "Oratio [...] Nicolai Spinola archiepiscopi Thebarum [...] Augustum II regem Poloniae recitata in publica audientia d. 24 February Anno 1710" k. 36
 • 520 a "Occasio et series Turcarum conspirationis contra imperatorem Sołtan! Mustafa [...]" k. 36-39
 • 520 a "Remanifest przeciwko manifestowi Jego Carskiey MCi" k. 42v-48v
 • 520 a "Copia listu [...] pana Skuropackiego hetmana woysk zaporowskich pisanego z Lebedyna do [... Adama Mikołaja Sieniawskiego] woiewody bełzkiego hetmana W.K." 1708 k. 48v-49
 • 520 a "Consilium maxime polityczne królowi Jgmci Augustowi przeciwko RPtey podane [...]" k.50v-52
 • 520 a "Copia responsu Xięcia Jmci primasa na list Imc Pana woiewody kijowskiego [Józefa Potockiego] z Tynca 5 Januarij 1714" k. 55
 • 520 a "Copia literarum [Filipa Orlika hetmana zaporoskiego] ad supremum Wesirium Scriptarum" 1712 k. 55-56
 • 520 a "Mowa [...] Ciechanowskiego posła od woyska litewskiego d. 26 10bris 1714 w Warszawie miana [...]" k. 56-56v
 • 520 a "Uspokoienie Wielkiego Księstwa Litewskiego die 4 Januarij A. 1702" k. 56v-57
 • 520 a "Reskrypt na instrikcią przysłaną od [...] senatu do [...] woiewodztw z woyskiem koronnym skonfederowanych y ostatnia resolucya w Lubomlu d. 13 February A. 1716 odesłanej do Lwowa przez [... Hieronima Jełowickiego] kanclerza archikatedralnego lwowskiego" k. 65v-67
 • 520 a "Instrukcya [...] Xiędzu Hieronimowi Jełowickiemu [...] od [...] senatu [...]" 03.02.1716 k. 67-68
 • 520 a "Copia listu od [...] marszałka do X. [...] Dołhorukiego" k. 68-68v
 • 520 a "Dziesięcioro przykazania krola Augusta przez generała Fleminga Sasom w Polsce exorbituiącym podane 1716" k. 70-71
 • 520 a "Mowa [...] Rzewuskiego woiewody podlaskiego [...] w Grodnie d. 17 9bris 1718 na seymie" k. 76-77v
 • 520 a "Initium Quinti Evangelij Saxonici Secundum Melancton" k. 77v
 • 520 a "Epithafium woiewodzie mazowieckiemu Weszelowi a. 1596" k. 77v-78
 • 520 a "Mowa Wołuckiego biskupa łuckiego do krola Stef[ana] Batorego" k. 78
 • 520 a "Anno 1719 in villae Koilno? ad Włodimiriaem in Wołhinia" k. 78
 • 520 a "Copia listu [...] Sieniawskiego [...] hetmana wielkiego koronnego na seimiki przedse[y]mowe a. 1718" k. 79-80v
 • 520 a "Od tegosz! [...] hetmana [...] na seimiki przedseymowe a. 1720" k. 80v-82
 • 520 a "Mowa hetmana Rzewuskiego [...] na seymiku przedseymowym w Hełmie! d. 29 aug. a. 1720" k. 82-82v
 • 520 a Listy różne anonimowe k. 82v-83v
 • 520 a "Mowa do stanów Wgo Xa Littgo w Grodnie d. 12 8bris 1701 przez [...] Szczukę podkanclerzego WXLgo" k. 85-86v
 • 520 a "Respons na list Xcia [...] Sanguszka [...] z Lubomla" 21.01.1721 k. 86v-87
 • 520 a "Copia listu Xcia [...] Wiśniowieckiego wdy krako[wskie]go do [... Stanisława Rzewuskiego] hetm. pol. kor." Czartorysk 6.01.1721 k. 87-87v
 • 520 a Listy Pawła Karola Sanguszki do: Rzewuski Stanisław Mateusz (2) 24.01.1721 k. 87v-88, 92v-93. - Szembek Stanisław prymas k. 88-88v. - Tarło Adam wda lubelski k. 88v-89.
 • 520 a Listy Stanisława Mateusza Rzewuskiego hetmana w. kor. do: Dzieduszycki Jerzy Stanisław koniuszy koronny 21.03.1718 k. 103v-104.- Sanguszko Paweł Karol (2) 28.01.1721-11.02.1721 k. 87v-88, 93. - starosta NN 13.02.1723 k. 107. - Szembek Jan kanclerz w. kor. 08.04.1720 k. 104
 • 520 a "Copia listu [...] Wiśniowieckiego woiewody krakows. do Xa Szaniawskiego Xcia siewierskiego biskupa krakows. d. 1 Januarij 1720" k. 89-89v
 • 520 a "Copia listu [... Stefana] Rupniewskiego biskupa kamienieckiego do Xcia wdy krakow. [Wiśniowieckiego] d. 18 Febr. 1721 pisanego" oraz "Respons na ten list" Czartorysk 20.02.1721 k. 89v-90v
 • 520 a "Copia listu [...] Orlika przedtym hetmana zaporoskiego do [...Stanisława Rzewuskiego] hett. poll. kor." Wrocław 05.03.172[?] k. 90v-91v
 • 520 a "Copia listu [...] Leduchowskiego podkomorzego krzemienieckiego do Xcia [...] Szaniawskiego biskupa krakowskiego d. 3 Januarij 1721" k. 91v
 • 520 a "Copia listu [... Mikołaja] Olszańskiego chorążego wołyńskiego do tegoż [... Szaniawskiego] biskupa krakowskiego" 04.01.1721 k. 92
 • 520 a "Copia listu [... Stanisława] Rzewuskiego [...] do [... Jana] Szembeka kancl. WK" Luboml 31.01.1721 k. 92v
 • 520 a "Respons na list [... Kazimierza] Dłużewskiego chorążego chełmskiego" Luboml 12.02.1721 k. 93v-94
 • 520 a "Copia listu [... Adama Mikołaja] Sieniawskiego kasztelana hetm. wiel. kor. do [... Stanisława Rzewuskiego] het. po[lnego] kor." oraz "Respons na ten list" k. 94-94v
 • 520 a Listy Szpillowskiego stolnika rzeczyckiego do: Dłuski Wojciech? stolnik podlaski Olesko 15.06.1720 k. 96-96v. - Wiśniowiecki Janusz Antoni klan krakowski (2) 1720 k. 96v-97
 • 520 a "Copia listu [... Kazimierza] Dłużewskiego [...] do [... Stanisława Rzewuskiego] HPK czyniąc kondolencyą pozmarłej corce [...] Maryannie z Rzewuskich Potockiey strażnikowey WXLitego" k. 97
 • 520 a "Copia listu do [...] Jabłonowskiego woiewody ruskiego z Targowicy d. 12 January 1719" k. 97v
 • 520 a "Mowa tegoż [...] Rzewuskiego woiewody podlaskiego [...] po zakonczoney konfederacyi tarnogrodzkiey [...] podelwowem! wkole woyskowym przed następuiącym seymem grodzinskim d. 9 augusti 1718 miana" k. 97v-98
 • 520 a "Mowa pewnego posła z seymiku wdztwa mazowieckiego do [... Adama] Sieniawskiego kasztellana krakowskiego [...] in anno 1718 miana" k. 98-98v
 • 520 a "Mowa [... Rzewuskiego] na seymiku deputackim chełmskim d. 11 augusti 1719 miana" k. 98v-99
 • 520 a "Mowa [...] Michała Radziwi[ł]ła starosty słuchowskiego przy oddaniu pieczęci wielkiey WXLitt na seymie warszawskim d. 10 February 1720" k. 99
 • 520 a "Mowa [... Franciszka] Załuskiego woiewody płockiego na senatus consilium miana po zerwanym seymie warszawskim d. Febr[uar]y 1720" k. 99-100
 • 520 a "Mowa [...] Rzewuskiego woiewody podlaskiego [...] na senatus consilium po senatus consilium po zerwanym seymie warszawskim d. 3 Martij 1720" k. 100-102
 • 520 a "Mowa [...] Skor[o]szewskiego kasztellana krzywińskiego na senatus consilium warszawskim 1720" k. 102-103v
 • 520 a "Respons [... Jana Szembeka] kanclerza W.K. [... Stanisławowi Rzewuskiemu] woiewodzie podlaskiemu [...] z Warszawy d. 25 Martij 1720" k. 104
 • 520 a "Edictum Cara Moskiewskiego. Piotr Pierwszy Cesarz y Jednowładca Całey Rusi" k. 104v-105
 • 520 a "Forma Juramenti (tekst przysięgi na wierność Piotrowi I) k. 105
 • 520 a "Copia listu do [...] xiędza Goskiego plebana szczurowieckiego d. 28 Aug. A. 1722" k. 105-106v
 • 520 a "Mowa [... Stanisława Rzewuskiego] na senatus consilium po rozeszłym Seymie w Warszawie Ao 1722" k. 106v
 • 520 a "Copia listu [... Stanisława Szembeka] prymasa do panów hetmanów koronnych pisanego w Skierniewicach d. 27 8bris 1714" k. 107-108
 • 520 a "Respons [... Felicjana Szaniawskiego] biskupa krakowskiego na list xięcia [... Michała Czartoryskiego] podkanclerzego litt. z Kielc de die 10 February 1725 anno" k. 108v-109
 • 520 a "Copia responsu [... Michała Czartoryskiego] z Kielc de die 7 Martij 1725" k. 109
 • 520 a Listy Adama Tarły wdy lubelskiego do Stanisława Poniatowskiego wdy mazowieckiego 02-03.11.1743 k. 233v-235
 • 520 a Listy Kazimierza Poniatowskiego podkomorzego kor. do Adama Tarły Puławy k. 235
 • 520 a "Copia listu [... Krzysztofa Szembeka] Xięcia prymasa do [... Adama Tarły] pana wdy lubel. pisanego z Łowicza d. 8 9bris 1743 A." k. 236
 • 520 a "Kopia responsu [... Adama Tarły] wdy lubel. do [... Krzysztofa Szembeka] Xięcia Jmci prymasa pisanego d. 10 9bris 1743 A." k. 236-239
 • 520 a Notatka kopisty o śmierci Adama Tarły w wyniku ran odniesionych w czasie pojedynku z Kazimierzem Poniatowskim k. 239
 • 520 a "Mowa [... Jana Tarły?] wdy sęndomirskiego przy kończącey się sprawie z [...] Radziwił[ł]em [...] miana do Trybunału" k. 239v-241
 • 520 a "Mowa W. Imci Pana Mikuckiego pisarza grodzkiego piotrkowskiego na pożegnaniu Trybunału Piotrkowskiego dnia 5 marca roku 1742 przy wyisciu z palestry w Izbie Sądowey Trybunalskiey miana" k. 241-243v
 • 520 a "Memoryał [Wallenrerfa] posła pruskiego y [Hoffmana] rezydenta pruskiego do Nay: Krola Jmci y Rzeczypospolitey podany" Grodno 06.11.1744 k. 243v
 • 520 a "Mowa [... Wacława Rzewuskiego] wojewody podolskiego na seymie" Grodno [18.10.] 1746 k. 244-245v
 • 520 a "Mowa [... Józefa] Rossnowskiego stolnika sanockiego pułkownika J.K.Mci [...] pierwszego od woyska koronnego posła na seymie grodzińskim in facie Mltis et ordinum die 10 8bris 1744 mowiona" k. 245v-246v
 • 520 a "Kopia manifestu ministrów pruskich wszystkim posłom rozesłany" Grodno 06.11.1744 k. 246v-247
 • 520 a "Uniwersał krola JMCi na reasumpcyą Trybunału Piotrkowskiego [...] wwdzie bracławsk. y kasztellanowi bełzkiemu [Józefowi Lipskiemu] 1744 dany" k. 247v-248
 • 520 a "Mowa [...] Rzewuskiego woiewody podolskiego miana na pogrzebie J.O. Xięcia [...] Michała Wiśniowieckiego woiewody wileńskiego [...] w Wiśniowcu d. 6ta 8bris 1745 Ao" k. 248-249v
 • 520 a Dokument mediacyjny dot. m.in. Anny Tarłowej kuchmistrzowej w. kor. i Jana Tarły wdy sandomierskiego [po 1746] k. 249v-251
 • 520 a "Mowa [...] Antoniego Michała Potockiego wojewody bełskiego [...] przy [...] oddaniu do Ziemstwa Lubelskiego laski marszałkowskiej w Lublinie dnia 20 grudnia Roku P. 1745" k. 251-254
 • 520 a "List od Nayiaśnieyszego Augusta Trzeciego Krola Polskiego do [... Józefa] Potockiego kasztelana krakowskiego [...]" Hubertusburg 20.10.1749 oraz "Respons" k. 254-255v
 • 520 a "Kopia listu [... Michała Kazimierza] Xięcia Radziwił[ł]a hetmana Wielkiego X. Litewskiego do [... Józefa Potockiego] hetmana w. koronnego pisanego z Ołyki" 23.11.1749 k. 255v-256
 • 520 a "Kopia responsu [... Józefa Potockiego] hetmana wielkiego koronnego na list [... Adama Komorowskiego?] Xięcia prymasa danego z Józefowa d. 13 10bris 1749 Anno" k. 256
 • 520 a "Mowa [...] starosty wąwolnickiego" k. 256v-257
 • 520 a "Excerpt z listu [...] pana Szpilewskiego pisanego do [...] hetmana p. k." k. 259-260
 • 520 a "Mowa [... Antoniego Lubomirskiego] strażnika w. k. podczas sądów woyskowych w Tarnopolu d. 28 Julij 1749 Anno miana" k. 260-260v
 • 520 a "Mowa [... Jana Tarły] woiewody sandomirskiego w senacie miana roku 1748" k. 260v-264v
 • 520 a "Mowa witając [...] Trybunał Koronny imieniem prześwietney palestry lubelskiey przez [...] Piotra Hadziewicza podstolego ziemie łukowskiey [...]" 25.04.1748 k. 264v-266
 • 520 a "Gazeta" (kroniczka obyczajowa związana ze ścięciem Andrzeja Sulerzyckiego rotmistrza królewskiego) k. 266v-267
 • 520 a "Mowa przy indukcie sprawy [...] Jędrzeja Szulerzyckiego miana Anno 1752" k. 267-268
 • 520 a "Manifest uczyniony przy zerwaniu seymu grodzińskiego Anni 1752" k. 268v-269
 • 520 a "Ultima supplex instantia do assesorskich [...] sądów JKM [...] przeciw kryminałom toruńskim od Collegium Toruńskiego Societ[a]tis Jesu [...] ultima 8bris 1724 wniesiona" k. 269-272
 • 520 a "Excerpt z listu [...] Szpilawskiego pisanego do [...] dobrodzieia Mci pana [Stanisława Rzewuskiego] hetmana P.K." k. 109v-110v
 • 520 a List [Teodora Potockiego? prymasa] do Stanisława Rzewuskiego 28.03.1725 k. 110v-111
 • 520 a "Respons na list [... Teodora Potockiego] prymasa od [...] Rzewuskiego wdy podlaskiego [...] z Tarnowicy d. 19.04.1725 k. 111
 • 520 a "Do JO Xcia [...] prymasa od [...] Rzewuskiego wdy podlaskiego [...] z Tarnowicy d. 9 mai 1725 anno" k. 111v-112
 • 520 a "Copia listu [... Józefa Potockiego] woiewody kijowskiego do [... Chryzostoma Henryka Załuskiego] starosty lubelskiego z Leżajska d. 6 February 1725 A." k. 112-112v
 • 520 a "Respons naten list od [... Kazimierza Suffczyńskiego?] pisarza g. lubelskiego siestrzęca [...] pana podsędka de data z Lublina 24 Februarij 1725 A." k. 112v-113
 • 520 a "Copia listu krola Jmci do [...] Rzewuskiego woiewody podlaskiego hetmana polnego koronnego" 10.10.1725 k. 113v-114
 • 520 a "Mowa [...] pana Rzewuskiego wdy podlaskiego [...] dziękując za konferowano sobie buławe wielko koronno w Grodnie na seymie A. 1726" k. 121v-122
 • 520 a "Mowa JO Xcia [...] Janusza Wiszniowieckiego wdy krakoskiego dziękując za konferowano sobie kasztelanio krakowsko natym ze seymie grodzińskim A. eodem" k. 122v-123
 • 520 a "Proiekt na Indyenaty w Polszcze" k. 123v
 • 520 a "Mowa [...] pana Tarła starosty jaślickiego dyrektora Koła Rycerskiego miana do Izby Trybunału Radomskiego A. 1731" k. 125
 • 520 a Dokumenty dotyczące wojny polsko-kozackiej 1648-1849: "Punkta Chmielnickiego [...] podane krolowi Kazimirzowi" k. 132v. - fragment NN listu (brak początku) k.133. - List Chmielnickiego do [Adama Kisiela] wdy bracławskiego Biała Cerkiew 13.06.1648 k. 133v. - List od Adama Kisiela i Wojciecha Miaskowskiego do Jana Kazimierza Wasilków? 11.02.[1649] k. 133v-134. - "Puncta Bohdana Chmielnickiego" 24.02.1649 k. 134. - "Compendium [... Jerzego Ossolińskiego] canclerza koronnego" k. 135v-136v
 • 520 a Horoskop k. 137
 • 520 a Mowy okolicznościowe: "Oddawanie Panny Młodey" k. 156v-157, 157v-158, 164-165. - "Dziękowanie za Pannę" k. 157, 165-166. - "Oddawanie wdowey" k. 158v. - "Orationes Epithalamiea nomine sponsae" k. 161v-162. - "Responsio nomine sponsae post oblata munera" k. 162. - "Oddawanie kleinotów jakey Pannie samego P. młodego" k. 162v. - "Oddając [...] Pannę" k. 162v. - "Wiernąć oddając Pannę" k. 162v-163. - "Oddawanie upominków" k. 163. - "Litera Amorosa" k. 163
 • 520 a Listy NN do P. k. 163v-164
 • 520 a "Notata Quaedam" k. 167v
 • 520 a "Regula de sanguine noscendi" k. 167v-168
 • 520 a "Notata de Anno Climacterico" k. 168
 • 520 a Zapiski dot. Marcina Lutra i Filipa Melanchtona k. 168v-169
 • 520 a "Manifest Stanów [...] zgromadzonych ad campum electoralem dla obierania nowego Pana die 25 Augusti Anno 1733" k. 201-202v
 • 520 a "Manifest oswia[d]czaiący motywa ktore ma krol francuski do wypowiedzenia woyny cesarzowi" k. 202v-205
 • 520 a Memoriał Stanisława Leszczyńskiego 15.10.1733 k. 205-208
 • 520 a "Kopia listu [marszałka kor.] do [...] clana krakowskiego" oraz "Respons na list [...] marszałka k." b.d. k. 212-212v
 • 520 a "List z pożegnaniem" k. 212v-213
 • 520 a "In eadem materia list do [...] woiewodzica ruskiego" k. 213
 • 520 a Listy do Xięcia [...] woiewody k. 213
 • 520 a List do [kasztelana?] krakowskiego k. 213v-214
 • 520 a "Respons na deliberatorie JKMci od X. Mci Prymasa" k. 214-215
 • 520 a "Kopia listu pewnego szlachcica odpisującego patronowi lubels. po wygraney sprawie upominaiącemu się konia przyobiecanego" k. 215-215v
 • 520 a "Respons na list od pewnego senatora pod czas rewolucyi" k. 215v-216
 • 520 a "Mowa w kole generalnym woyskowym" k. 216-216v
 • 520 a "List [...] Szpileskiego do [...] starosty chełms. w Paryżu na tenczas będącego" k. 216v-217v
 • 520 a "Mowa pod czas Koła Rycerskiego Generalnego" k. 217v-219
 • 520 a "Teodor Potocki arcybiskup y prymas" 17.10.1733 k. 223v
 • 520 a "Manifest Hana! Tatarskiego" k. 223v-225
 • 520 a "Respons [... Teodora Potockiego?] prymasa na punkt od JKMci przysłany" k. 225-225v
 • 520 a "Bilet krolewski" k. 225v-226
 • 520 a List do Bengli Gerey chana k. 226-227
 • 520 a "Copia responsu do J.O. Xiążęcia [...] Hessemburka" k. 228v-229
 • 520 a "Copia listu zapraszający na wesele corki" k. 229
 • 520 a "Respons na list zapraszaiący na pogrzeb" k. 229-229v
 • 520 a "Oracya za wience dziękowania żartobliwa" k. 229v
 • 520 a "Naiasnieyszego krola [...] szwedzkiego senator naywyższy woysk krolewskich w Niemczech wodz Magnus Stembok!, comes de Wapno [...]" k. Lubeki 02.01.1713 k. 231-232v
 • 530 d Mf 979
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK VI, 70 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 a August b II Mocny c (król Polski ; d 1670-1733)
 • 600 a August b III c (król Polski ; d 1696-1763)
 • 600 a Chmielnicki, Bohdan c hetman kozacki d (ca 1595-1657)
 • 600 a Czartoryski, Stanisław
 • 600 a Elżbieta b I c (królowa Anglii ; d 1533-1603)
 • 600 a Flemming, Jakub Henryk c koniuszy lit., feldmarszałek saski d (1667-1728)
 • 600 a Graliński, Jan c komisarz bydgoski
 • 600 a Hadziewicz
 • 600 a Humaniecka, Anna
 • 600 a Jan b III Sobieski c (król Polski ; d 1629-1696)
 • 600 a Jordanowa z Potockich
 • 600 a Koniecpolski d 17 w.
 • 600 a Koniecpolski, Jan Aleksander c wda bracławski, sieradzki d (1635-1719)
 • 600 a Kossakowska, Katarzyna c kasztelanowa kamieńska d (1722-1803)
 • 600 a Kurcjusz Rufus d (?-53)
 • 600 a Ledóchowski, Stanisław c wda wołyński, marszałek konfederacji tarnogrodzkiej d (ca 1666-1725)
 • 600 a Ludwik b XV c (król Francji ; d 1710-1774)
 • 600 a Luther, Martin d (1483-1546)
 • 600 a Maria Kazimiera c (królowa Polski ; d 1641-1716)
 • 600 a Maria Leszczyńska c (królowa Francji ; d 1703-1768)
 • 600 a Niedzielski c notariusz bydgoski
 • 600 a Ogińscy (ród)
 • 600 a Patrizi, Francesco d (1529-1597)
 • 600 a Piotr b I c (car Rosji ; d 1672-1725)
 • 600 a Przebendowski Jan Jerzy c wda malborski podskarbi w. kor. d 1639-1729
 • 600 a Radziwiłł
 • 600 a Sapieha Kazimierz Jan Paweł c wda wileński hetman w. lit. d ca 1642-1720
 • 600 a Seneca, Lucius Annaeus d (ca 4 a.C.-65)
 • 600 a Sidtowski, Adam c komisarz bydgoski
 • 600 a Ślezanowski
 • 600 a Stanisław Leszczyński c (król Polski ; d 1677-1766)
 • 600 a Stanisław Leszczyński c (król Polski ; d 1677-1766)
 • 600 a Tarło, Adam Piotr c sta lubelski d (?-1719)
 • 600 a Wiśniowiecki Jeremi Michał c (wda ruski ; d 1612-1651)
 • 600 a Woroniecki c ksiądz
 • 610 a Jezuici
 • 610 a Jezuici
 • 610 a Jezuici Toruń 18 w.
 • 610 a Joannici
 • 610 a Kolegium jezuitów Toruń 18 w.
 • 610 a Koło Rycerskie
 • 610 a Sejm 1744 Grodno
 • 610 a Sejm 1752 Grodno
 • 610 a Sejmik (1719) chełmski
 • 610 a Trybunał Koronny 1742 Piotrków
 • 610 a Trybunał koronny Radom y 18 w.
 • 650 a Elekcja y 18 w.
 • 650 a Astronomia y 17 w.
 • 650 a Komety y 17 w.
 • 650 a Samorząd miejski y 17 w.
 • 650 a Literatura polska y 18 w.
 • 650 a Sejm (1678)
 • 650 a Powstanie 1648 r. Chmielnickiego
 • 650 a Zjazd wschowski (1719)
 • 650 a Konfederacja 1715 r. tarnogrodzka
 • 650 a Rokosz 1606-1609 r. Zebrzydowskiego
 • 650 a Rokosz 1697 r. Łowicz
 • 650 a Kozacy y 17 w.
 • 650 a Wojsko y 18 w. z Polska
 • 650 a Bitwa 1706 r. pod Kaliszem
 • 650 a Aforyzmy y 18 w.
 • 650 a Epitafia y 18 w.
 • 650 a Recepta y 18 w.
 • 650 a Kazania y 18 w.
 • 650 a Poezja polska y 18 w.
 • 650 a Rokosz 1697 r. Łowicz
 • 650 a Parlamentaria y 18 w.
 • 650 a Turcja - ludność y 18 w.
 • 650 a Sejm (1718)
 • 650 a Sejm (1721)
 • 650 a Sejm (1722)
 • 650 a Mowy y 18 w.
 • 650 a Przysięga y 18 w.
 • 650 a Sejm y 18 w.
 • 650 a Listy polskie y 18 w.
 • 650 a Korespondencja dyplomatyczna y 18 w.
 • 650 a Mowy sejmowe y 18 w.
 • 650 a Mowy pogrzebowe y 18 w.
 • 650 a Sejm (1726)
 • 650 a Sejm (1733)
 • 650 a Wojny 17 w. polsko-kozackie
 • 650 a Poezja y 18 w.
 • 650 a Horoskopy y 18 w.
 • 650 a Medycyna y 18 w.
 • 651 a Bendery (Mołdawia) y 17 w.
 • 651 a Biała Cerkiew (Ukraina) y 18 w.
 • 651 a Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) y 17 w.
 • 651 a Czartorysk (Ukraina) y 18 w.
 • 651 a Gdańsk (woj. pomorskie) y 18 w.
 • 651 a Grodno (Białoruś) y 18 w.
 • 651 a Grodno (Białoruś) y 18 w.
 • 651 a Hubertusburg (Niemcy) y 18 w.
 • 651 a Kalisz (woj. wielkopolskie) y 17 w.
 • 651 a Koniecpol (woj. śląskie) y 18 w.
 • 651 a Kraków (woj. małopolskie) - Tyniec y 18 w.
 • 651 a Kulików (Ukraina) y 17 w.
 • 651 a Łebedyn (Ukraina) y 18 w.
 • 651 a Leżajsk (woj. podkarpackie) y 18 w.
 • 651 a Łowicz (woj. łódzkie) y 18 w.
 • 651 a Łowicz (woj. łódzkie) y 17 w.
 • 651 a Łowicz (woj. łódzkie) y 18 w.
 • 651 a Lubeka (Niemcy) y 18 w.
 • 651 a Lublin (woj. lubelskie) y 18 w.
 • 651 a Lublin (woj. lubelskie) y 18 w.
 • 651 a Luboml (Ukraina) y 18 w.
 • 651 a Małopolska y 17 w.
 • 651 a Ołyka (Ukraina) y 18 w.
 • 651 a Puławy (woj. lubelskie) y 18 w.
 • 651 a Tarnopol (Ukraina) y 18 w.
 • 651 a Tarnowica (Ukraina) y 18 w.
 • 651 a Tyniec patrz Kraków
 • 651 a Waradin y 17 w.
 • 651 a Wasilków (woj. podlaskie) y 18 w.
 • 651 a Wielkopolska y 17 w.
 • 651 a Wołyń y 18 w.
 • 651 a Żółkiew (Ukraina) y 17 w.
 • 653 a Bitwa 1648 r. pod Piławcami
 • 653 a wojsko kozackie 17 w.
 • 655 a Silva rerum 18 w.
 • 700 a Ciąske, Andrzej Florian c proconsul bydgoski, właściciel sylwy?
 • 700 a Kukułowski Dudek c ksiądz
 • 700 a August b II Mocny c (król Polski ; d 1670-1733)
 • 700 a Ciechanowski c poseł
 • 700 a Dolgorukov, Vasilij Lukič c minister ros. d (1672-1739)
 • 700 a Flemming, Jakub Henryk c koniuszy lit., feldmarszałek saski d (1667-1728)
 • 700 a Fryderyk b I c (król Prus ; d 1657-1713)
 • 700 a Gołowkin, Gawriłło c kanclerz rosyjski d (1660-1734)
 • 700 a Jełowiecki, Hieronim c sufragan lwowski d (1672-1732)
 • 700 a Mustafa b II c (sułtan turecki ; d 1664-1703)
 • 700 a Orlik, Filip c hetman zaporoski d (1672-1742)
 • 700 a Pac, Kazimierz Michał c pisarz w lit., kawaler maltański d (?-1719)
 • 700 a Potocki, Józef c wda kijowski, poznański, hetman w. kor. d (1673-1751)
 • 700 a Radziejowski, Michał c (prymas Polski ; d 1641-1705)
 • 700 a Rzewuski, Stanisław Mateusz c hetman w. kor. d (1662-1728)
 • 700 a Sanguszko, Paweł Karol c podskarbi nadw. lit., marszałek w. lit. d (1680-1750)
 • 700 a Sapiehowie (ród)
 • 700 a Sieniawski, Adam Mikołaj c wda bełski, hetman w. kor., klan krakowski d (1666-1726)
 • 700 a Skuropacki c hetman wojsk zaporoskich
 • 700 a Spinola, Nicolai c nuncjusz apostolski w Polsce d (1659-1735)
 • 700 a Stanisław Leszczyński c (król Polski ; d 1677-1766)
 • 700 a Szczuka, Stanisław Antoni c referendarz kor., podkanclerzy lit. d (1654-1710)
 • 700 a Szembek, Jan c kanclerz w. kor. d (?-1731)
 • 700 a Tarło, Karol c wda lubelski, kanclerz w. kor. d (1639-1703)
 • 700 a Waleński, Kazimierz c marszałek konfederacki
 • 700 a Wessel, Franciszek Stanisław c wda mazowiecki d (?-1696)
 • 700 a Wiśniowiecki, Janusz Antoni c wda wileński wda i klan krakowski d (1678-1741)
 • 700 a Wołucki, Paweł c bp kamieniecki, łucki, kujawski d (1560-1622)
 • 700 a August b II Mocny c (król Polski ; d 1670-1733)
 • 700 a Czartoryski, Michał Fryderyk c kanclerz w. lit. d (1696-1775)
 • 700 a Dłuski, Wojciech c stolnik podlaski
 • 700 a Dłużewski, Kazimierz c chorąży, klan chełmski d (?-1726)
 • 700 a Dzieduszycki, Jerzy Stanisław c koniuszy kor. d (1670-1730)
 • 700 a Goski c pleban szczurowiecki
 • 700 a Jabłonowski
 • 700 a Ledóchowski, Stanisław c wda wołyński, marszałek konfederacji tarnogrodzkiej d (ca 1666-1725)
 • 700 a Olszański, Mikołaj Baltazar c chorąży, klan wołyński d (?-1731)
 • 700 a Orlik, Filip c hetman zaporoski d (1672-1742)
 • 700 a Piotr b I c (car Rosji ; d 1672-1725)
 • 700 a Potocka, Marianna c strażnikowa w. lit. d (?-1722)
 • 700 a Radziwiłł, Michał Kazimierz c wda wileński, hetman w. lit. d (1702-1762)
 • 700 a Rupniewski, Stefan Bogusław c bp kamieniecki, łucki d (1671-1731)
 • 700 a Rzewuski, Stanisław Mateusz c hetman w. kor. d (1662-1728)
 • 700 a Sanguszko, Paweł Karol c podskarbi nadw. lit., marszałek w. lit. d (1680-1750)
 • 700 a Sieniawski, Adam Mikołaj c wda bełski, hetman w. kor., klan krakowski d (1666-1726)
 • 700 a Skoroszewski, Mikołaj c klan krzywiński d (ca 1680-1729)
 • 700 a Stanisław Leszczyński c (król Polski ; d 1677-1766)
 • 700 a Szaniawski, Felicjan Konstanty c bp kujawski, krakowski d (1668-1732)
 • 700 a Szembek, Jan kanclerz w. kor. d (?-1731)
 • 700 a Szembek, Stanisław c (prymas Polski ; d 1650-1721)
 • 700 a Szpillowski c stolnik rzeczycki
 • 700 a Tarło, Adam c wda lubelski d (1713-1744)
 • 700 a Wiśniowiecki, Janusz Antoni c wda wileński, wda i klan krakowski d (1678-1741)
 • 700 a Załuski, Franciszek Jan c wda płocki d (1660-1735)
 • 700 a August b III c (król Polski ; d 1696-1763)
 • 700 a Hadziewicz, Piotr c podstoli łukowski d (?-1782)
 • 700 a Komorowski, Adam Ignacy d (1699-1759)
 • 700 a Lipski, Józef Antoni c klan bełski łęczycki d (ca 1686-1752)
 • 700 a Lubomirski, Antoni c wda lubelski krakowski d (1718-1782)
 • 700 a Poniatowski, Kazimierz c (1721-1800) c podkomorzy kor.
 • 700 a Poniatowski, Stanisław c wda mazowiecki podskarbi w. lit. d (1676-1762)
 • 700 a Potocki, Antoni Michał c wda bełski d (1702-1766)
 • 700 a Potocki, Józef c hetman w. kor. d (1673-1751)
 • 700 a Radziwiłł, Michał Kazimierz c hetman w. lit. d (1702-1762)
 • 700 a Rosnowski, Józef c stolnik sanocki d (?-1749)
 • 700 a Rzewuski, Wacław Piotr c hetman w. kor. klan krakowski d (1706-1779)
 • 700 a Sulerzycki, Andrzej c rotmistrz królewski d 18 w.
 • 700 a Szembek, Krzysztof Antoni c prymas d (1667-1748)
 • 700 a Tarło, Adam c wda lubelski d (1713-1744)
 • 700 a Tarło, Jan c wda lubelski sandomierski d (1684-1750)
 • 700 a Tarłowa, Anna c kuchmistrzowa w. kor. d 18 w.
 • 700 a Wiśniowiecki, Michał Serwacy c hetman w. lit. kanclerz w. lit. d (1680-1744)
 • 700 a Bengligirej chan
 • 700 a Chmielnicki, Bohdan c hetman kozacki d (ca 1595-1657)
 • 700 a Hessemburk
 • 700 a Jan Kazimierz c (król Polski ; d 1609-1672)
 • 700 a Kisiel Adam wda kijowski 1600-1653
 • 700 a Luther Martin 1483-1546
 • 700 a Melanchthon Phillip 1497-1560
 • 700 a Miaskowski Wojciech podkomorzy lwowski dyplomata pamiętnikarz zm. 1654
 • 700 a Ossoliński Jerzy kanclerz w. kor. wda sandomierski 1595-1650
 • 700 a Potocki Józef wda kijowski poznański hetman w. kor. 1673-1751
 • 700 a Potocki Teodor Andrzej prymas 1664-1738
 • 700 a Rzewuski Stanisław Mateusz hetman w. kor. 1662-1728
 • 700 a Stanisław Leszczyński c (król Polski ; d 1677-1766)
 • 700 a Suffczyński Kazimierz Sylwester z Sufczyna pisarz lubelski
 • 700 a Szpilewski
 • 700 a Sztembok senator szwedzki
 • 700 a Tarło Adam wda lubelski (1713-1744)
 • 700 a Wiśniowiecki Janusz Antoni wda wileński wda i klan krakowski (1678-1741)
 • 700 a Załuski Chryzostom Henryk sta lubelski
 • 740 a Żal publiczny nad śmiercią Stanisława z Sieniaskich Czartoryskiego woiewodzica ruskiego
 • 740 a Proiekt na Katarzyne z Potockich Kossakowsko która różnych maiąc konkurętów poszła za małego wzrostu Kossakowskiego
 • 740 a Proiekt na Panio z Rzewuskich Humaniecko miecznikowe koronno która ma za herb Krzywde a pan Barana
 • 740 a Na elekcyę króla Augusta Trzeciego
 • 740 a Seym utyskuiący przed królem na upadek swoiey prerogatywy
 • 740 a Proiekt po śmierci woiewody lubelskiego
 • 740 a List do pewnego fraudulenta zakon! S. Jezu
 • 740 a Monostica modernis Europae monarchis principibus atque populis oblata anno 1704 rz.
 • 740 a Inscriptio funebris Petro Alexovicio magno duci Moschoviae
 • 740 a Manifestatio Teodora Potockiego 1733
 • 740 a Przestroga poufała szlachcica wolność Rzeczypospolitey kochaiącego dla zawziętych dizunitów od chwalebney elekcyi Stanisława Pierwszego
 • 740 a Jana Trzeciego uczta pod którego ukryta całem? tak mowie powieta powieda? wolność
 • 740 a Voces clamantium do Korony Polskiey et in continenti |Respons każdemu a statu libero regi 1733
 • 740 a Komety nad Dreznem i Lipskiem 20 21 24 stycznia 1699
 • 740 a Tribunal in regno Mercurii a Tuliana republica constitutum ad quod delata Bacchi crimina justo decreti supplicio condemnata
 • 740 a Gratulatio per Ironiam statum amplectenti spiritualem rudioris Minervae studioso
 • 740 a Cohors Musarum applaudit metro
 • 740 a Reges
 • 740 a Tullius pro domo sua
 • 740 a Pan Ślezanoski |pozew o odięcie klucza podkomorskiego
 • 740 a Koncepta na pana Hadziewicza podczas zaiazdu Kulikowa J.O.X. Radziwiłła który na dzwonnicę uciekł
 • 740 a Elucidatio osiadłości Koronny Polskiey oprócz miast
 • 740 a Reflexye relationis poprzedzaiące seymiki po Radzie Walney Warszawskiey pewnego wolność y Oyczyznę kochaiącego szlachcica?
 • 740 a Instructia na komory celne Wielko- y Małopolskie Sukna Korzenie przez Niedzielskiego notariusza bydgoskiego
 • 740 a Adscriptio Domui Ciąskeij Gasparus franciscus Silesius
 • 740 a Pieśń do Marii Panny Svetoslaus Zigismundus niecz. nazwisko kanonicus! waszaviensis! protonotarius apostolicus author
 • 740 a Rachunek percepty urzędu burmistrzowskiego 1688 przy Janie Gralińskiem y Adamie Sidtowskiem commisarzami od miasta Bydgoszczy i 1689
 • 740 a Expedicie różne którego sie roku którego się co działo w Koronie Polskiey 1648-1687
 • 740 a Prawa dla Bydgoszczy 1484-1626
 • 740 a Na dwóch buntowników w Bydgoszczy
 • 740 a Anno 1689 ||Conscriptio rerum mobilium ut pote? clenodiorum auro argento cupro et allis gemiss. Andrzeij Florian Ciąskeij
 • 740 a Icon morum et animorum Poloniae
 • 740 a Extract pisany z Wiednia Anno 1660 22 decembra strony |cudowiska nad Wielkiem Waradinem miastem widziany
 • 740 a Czwartak
 • 740 a Ab impossibili ad quandam
 • 740 a Na wdowę
 • 740 a Pieśń
 • 740 a Na sen
 • 740 a Na dar iaki
 • 740 a Co za pożytek
 • 740 a Wiersz na kolendę
 • 740 a Druga
 • 740 a In infortunum
 • 740 a Jocus
 • 740 a List Marcina Lutra do swoich owieczek
 • 740 a Wiersze na uciekaiące spod Pilawiec polskie rycerstwo in anno 1648
 • 740 a Cernit Deus
 • 740 a Na język epigramaty
 • 740 a Simulacrum animatum
 • 740 a Camon? prudentiae universalis
 • 740 a Do Zoila
 • 740 a Prywat
 • 740 a De mundi contemptu
 • 740 a Mundus est pulcherrimum nihil
 • 740 a Potatoribus
 • 740 a Iuveni non iuveni
 • 740 a In bello
 • 740 a Mores et excelsus varij variarum nationum
 • 740 a Primus philosophus
 • 740 a Stroyna sukienka niby chorągiewka
 • 740 a Mulier habet duo
 • 740 a De Helizabethe regina Angliae
 • 740 a I zaiąc złotą siecią może złowić niedźwiedzia
 • 740 a Na prokuratory
 • 740 a Pro iurisperitis
 • 740 a Veteres ad regendam vitam
 • 740 a Conuniium? in quodam cocofartum pro autica compagnia
 • 740 a Atlende tibi
 • 740 a Amara
 • 740 a Mors
 • 740 a Contemptus mundi Polon.
 • 740 a kroniczka wydarzeń światowych
 • 740 a Zioła i kamienie szałwia ruta pulegium besoar adamas jaspis
 • 740 a Epithome Francisci Patritij |de institutione Replicae
 • 740 a O kobyle którą na zamek krakowski przywleczono
 • 740 a Z seymu wileńskiego |o dwu regimentarzach woyska polskiego podczas rebelliey kozackiey anno 1649
 • 740 a Punkta supliky do K. J. y Rzplitey woyska zaporowskiego
 • 740 a Pismo Bohdana Chmielnickiego 1648
 • 740 a Pięknie umrzeć i krew w boiu
 • 740 a Ex Curtio Rufo sentencje
 • 740 a Ex Seneca sentencje
 • 740 a Recepta na urazy tercjarskie jezuickie - milczeć
 • 740 a Ex variis authoris sentencje
 • 740 a Joanni Alexandro Koniecpolski palatino Sieradiensi
 • 740 a Na śmierć Eremiiego Wisznowieckiego! w niemowlencym! wieku z świata zeszłego
 • 740 a Sta viator et iaie
 • 740 a Szlachta polska rymowanka o śmiesznych nazwiskach szlacheckich
 • 740 a Kazanie śmieszne x. Dudka Kukułowskiego
 • 740 a Replika pewnego katholika na votum podskarbiego wgo koronnego które miał in Consilio Status publico
 • 740 a Przestroga Rzeczypospolitey stanów od kochaiącego Oyczyzny syna tymże stanom do pilney uwagi podana
 • 740 a Instrukcya króla Stanisława dana córce swoiey królowy francuskiey przy pożegnaniu
 • 740 a Epitafium Joanni Alexandro Koniecpolski palatino siradiensi
 • 740 a List pewnego senatora ad regni ministrum w którym informuie o zieździe wschowskim 1719
 • 740 a Reflexye do woiny czyli pokoiu pewnego wodza
 • 740 a Epithapium! Casimiri Sapieha palatini vilnensis
 • 740 a Expedycye różne którego się roku co działo w Koronie Polskiey
 • 740 a Portentum et inventum Confaederationis
 • 740 a Głośne przy okropnym widoku na cały świat wesele które się odprawieło z woli Augusta Wtórego 1717 w Warszawie - na upadek konfederatów
 • 740 a Lutnia confederacka
 • 740 a Na choroby człowiecze
 • 740 a Powrót króla szwedzkiego do państw swoich
 • 740 a Skarga Żółkwi na handle
 • 740 a Satyra na Jordanową z Potockich
 • 740 a Respons od skonfederowanych woiewództw przez Leduchowskiego na |Uniwersał feldmarszałka Fleminga 1716
 • 740 a Kazanie barzo śmieszne xiędza Woronieckiego
 • 740 a Poloni |rymowanka o Polakach
 • 740 a Artykuł naipierwszy y waronek! wolney electiey na rokoszu pod Sandomierzem 1606
 • 740 a Rokosz pod Gliniany Anno 1379
 • 740 a Copia pewnego listu starożytnego y starego ziemianina do pewnego starszego Ludu Polskiego pisana d. 30 Maij 1705
 • 740 a Dies irae wiersz
 • 740 a Manifest pod Benderem 1712
 • 740 a Desideria woyska koronnego Trybunałowi Radomskiemu podane d. 17 februarij 1712
 • 740 a Panowie Ogińscy
 • 740 a Manifest rokoszu generalnego in consilio umówiony w Lowiczu die 12 9bris 1697
 • 740 a Sybilla do Trybunału
 • 740 a Sprawa królowey Maryei Sobieskiey z Koniecpolskim 1696
 • 740 a Respons ministrow carskiego wieliczenstwa na memoriał do hetmanów y woiewodztw RPtey y WXL podany
 • 740 a Memoriał hetmanom imieniem woiewodztw w ktorych konsistencyą zabrały woyska moskiewskie 1706
 • 740 a Rellacyia odprawioney bataliey pod Kaliszem d. 29 octobris 1706
 • 740 a Templum pacis po szczęśliwie rozwiązanym związku
 • 740 a Dyskurs politico theologiczny na te słowa z Psalmu Dawidowego dziewiątego oraz y |status teraźnieyszy Polski dotyka się 1697
 • 740 a Circullares litterae do panow senatorow
 • 740 a List NN hetmana polnego lit. do NN podkanclerzego lit.
 • 740 a Listy Radziejowskiego Michała prymasa do
 • 740 a Excerpt z manifestu uczynionego od Sapiehów d. 6ta martij 1702 w Warszawie
 • 740 a Listy Paca Kazimierza Michała kawalera maltańskiego do
 • 740 a Mowa Augusta II króla Polski 1708
 • 740 a Manifest rokoszu generalnego in consilio umowiony w Łowiczu die 12 9bris 1697
 • 740 a Mowa Stanisława Leszczyńskiego króla Polski 1708
 • 740 a List Szembeka? Jana podkanclerzego do Gołowkina kanclerza ros.
 • 740 a Litterae Regis Prussiae ad cardinalem primatem gallico idiomate scriptarum cognate noster
 • 740 a Uniwersał Waleńskiego Kazimierza marszałka konfederackiego przysłanego do Koniecpola
 • 740 a Copia vocatoriarum na rade od marszałka confederacyey generalnej sendomirskiey
 • 740 a Litteraa a rege Prussiae ad cardinalem primatem Regni Poloniae datarum ex Gallico in Latinum translatarum 1705
 • 740 a Paralelle albo |skomponowany examen dwuh! uniwersałow swiżo! wydanych w jednym miesiącu od dwu krolow iedney Polskiey Augusta i Stanisława
 • 740 a Oratio Nicolai Spinola archiepiscopi Thebarum ad serenissimam Republicam Polonam in pleno consilio d. 24 Februarij 1710
 • 740 a Oratio Nicolai Spinola archiepiscopi Thebarum Augustum II regem Poloniae recitata in publica audientia d. 24 February Anno 1710
 • 740 a Remanifest przeciwko manifestowi Jego Carskiey MCi
 • 740 a List Skuropackiego hetmana wojsk zaporoskich do Sieniawskiego Adama Mikołaja wdy bełskiego
 • 740 a Consilium maxime polityczne królowi Jgmci Augustowi przeciwko RPtey podane
 • 740 a List Szembeka Stanisława prymasa do Potockiego Józefa wdy kijowskiego
 • 740 a Litterae Filipa Orlika hetmana zaporoskiego ad supremus Wesirium Scriptarum 1712
 • 740 a Mowa Ciechanowskiego posła od wojska litewskiego
 • 740 a Uspokojenie Wielkiego Księstwa Litewskiego 1702
 • 740 a Reskrypt na instrikcią przysłaną od senatu do woiewodztw z woyskiem koronnym skonfederowanych y ostatnia resolucya w Lubomlu [...] 1716 odesłanej do Lwowa przez Hieronima Jełowickiego kanclerza archikatedralnego lwowskiego
 • 740 a Instrukcja Xiędzu Hieronimowi Jełowickiemu od senatu 1716
 • 740 a List NN marszałka? do Dołhorukiego
 • 740 a Dziesięcioro przykazania krola Augusta przez generała Fleminga Sasom w Polsce exorbituiącym podane 1716
 • 740 a Mowa Rzewuskiego woiewody podlaskiego w Grodnie d. 17 9bris 1718 na seymie
 • 740 a Initium Quinti Evangelij Saxonici Secundum Melancton
 • 740 a Epithaphium woiewodzie mazowieckiemu Weszelowi a. 1596
 • 740 a Mowa Wołuckiego biskupa łuckiego do krola Stefana Batorego
 • 740 a Ad Włodimiriaem in Wołhinia Anno 1719 in villa Koilno?
 • 740 a Listy Sieniawskiego Adama Mikołaja klana krakowskiego na sejmiki przedsejmowe
 • 740 a Mowa do stanów W. Ks. Litewskiego w Grodnie przez Szczukę podkanclerzego lit. 1701
 • 740 a Respons na list Xcia Sanguszka z Lubomla 1721
 • 740 a List Wiśniowieckiego wdy krakowskiego do Rzewuskiego Stanisława hetmana pol. kor.
 • 740 a Listy Sanguszki Pawła Karola podskarbiego nadw. lit. do
 • 740 a Listy Rzewuskiego Stanisława Mateusza hetmana w. kor. do
 • 740 a Listy do Rzewuskiego Stanisława Mateusza hetmana w. kor.
 • 740 a Listy Wiśniowieckiego Janusza Antoniego wdy krakowskiego do
 • 740 a List Rupniewskiego Stefana bpa kamienieckiego do Wiśniowieckiego Janusza Antoniego wdy krakowskiego
 • 740 a Listy do Szaniawskiego Felicjana bpa krakowskiego
 • 740 a Respons na list Kazimierza Dłużewskiego chorążego chełmskiego 1721
 • 740 a Listy Szpillowskiego stolnika rzeczyckiego do
 • 740 a List Dłużewskiego Kazimierza do Rzewuskiego Stanisława hetmana pol. kor. czyniąc kondolencyą po zmarłej córce Maryannie z Rzewuskich Potockiej strażnikowej w. lit.
 • 740 a List NN do Jabłonowskiego wdy ruskiego
 • 740 a Mowy Rzewuskiego Stanisława wdy podlaskiego
 • 740 a Mowa pewnego posła z seymiku wdztwa mazowieckiego do Adama Sieniawskiego kasztellana krakowskiego in anno 1718 miana
 • 740 a Mowa Radziwiłła Michała sty słuchowskiego
 • 740 a Mowa Załuskiego Franciszka wdy płockiego
 • 740 a Mowa Skorosze7wskiego klana krzywińskiego
 • 740 a Edictum Cara Moskiewskiego. Piotr Pierwszy Cesarz y Jednowładca Całey Rusi
 • 740 a Forma Juramenti |formuła przysięgi na wierność Piotrowi I
 • 740 a List NN do Goskiego plebana szczurowieckiego 1722
 • 740 a List Szembeka Stanisława prymasa do hetmanów koronnych
 • 740 a List Szaniawskiego Felicjana bpa krakowskiego do Czartoryskiego Michała podkanclerzego lit.
 • 740 a List Czartoryskiego Michała podkanclerzego lit. do Szaniawskiego Felicjana bpa krakowskiego
 • 740 a Listy Tarły Adama wdy lubelskiego do
 • 740 a Listy do Tarły Adama wdy lubelskiego
 • 740 a Notatka kopisty o śmierci Adama Tarły w wyniku ran odniesionych w czasie pojedynku z Kazimierzem Poniatowskim
 • 740 a Mowy Tarły Jana wdy sandomierskiego
 • 740 a Mowa Mikuckiego pisarza grodzkiego piotrkowskiego
 • 740 a Memoryał Wallenrerfa posła pruskiego y Hoffmana rezydenta pruskiego do Nay: Krola Jmci y Rzeczypospolitey podany 1744
 • 740 a Mowy Rzewuskiego Wacława wdy podolskiego
 • 740 a Mowa Rossnowskiego Józefa stolnika sanockiego
 • 740 a Manifest ministrów pruskich wszystkim posłom rozesłany 1744
 • 740 a Uniwersał Augusta III króla Polski
 • 740 a Dokument mediacyjny dot. m.in. Anny Tarłowej kuchmistrzowej w. kor. i Jana Tarły wdy sandomierskiego po 1746
 • 740 a Mowa Potockiego Antoniego Michała wdy bełskiego
 • 740 a Listy do Potockiego Józefa klana krakowskiego
 • 740 a Listy Potockiego Józefa klana krakowskiego do
 • 740 a Mowa starosty wąwolnickiego
 • 740 a Excerpt z listu pana Szpilewskiego pisanego do hetmana p. k.
 • 740 a Mowa Lubomirskiego Antoniego strażnika w. kor.
 • 740 a Mowa Hadziewicza Piotra podstolego ziemi łukowskiej
 • 740 a Gazeta |kroniczka obyczajowa: |ścięcie Andrzeja Sulerzyckiego rotmistrza królewskiego
 • 740 a Mowa przy indukcie sprawy Jędrzeja Szulerzyckiego miana Anno 1752
 • 740 a Manifest uczyniony przy zerwaniu seymu grodzińskiego Anni 1752
 • 740 a Ultima supplex instantia do assesorskich sądów JKM przeciw kryminałom toruńskim od Collegium Toruńskiego Societatis Jesu wniesiona 1724
 • 740 a Excerpt z listu Szpilawskiego pisanego do dobrodzieia Mci pana Stanisława Rzewuskiego hetmana P.K.
 • 740 a Listy Potockiego Teodora prymasa do Rzewuskiego Stanisława hetmana w. kor.
 • 740 a Listy Rzewuskiego Stanisława hetmana w. kor. do Potockiego Teodora prymasa
 • 740 a List Potockiego Józefa wdy kijowskiego do Załuskiego Chryzostoma sty lubelskiego
 • 740 a List Suffczyńskiego? Kazimierza pisarza lubelskiego
 • 740 a List Augusta II króla Polski do Rzewuskiego Stanisława hetmana w. kor.
 • 740 a Mowa Rzewuskiego Stanisława hetmana w. kor.
 • 740 a Mowa Wiśniowieckiego Janusza wdy krakowskiego
 • 740 a Mowa Tarło Adama sty jaślickiego
 • 740 a Punkta Chmielnickiego podane krolowi Kazimierzowi
 • 740 a List Chmielnickiego do Adama Kisiela wdy bracławskiego 1648
 • 740 a List Kisiela Adama i Miaskowskiego Wojciecha do Jana Kazimierza króla Polski
 • 740 a Puncta Bohdana Chmielnickiego 1649
 • 740 a Compincium Jerzego Ossolińskiego canclerza koronnego
 • 740 a Oddawanie Panny Młodey
 • 740 a Dziękowanie za Pannę
 • 740 a Oddawanie wdowey
 • 740 a Orationes EpitSalamiea nomine sponsa.
 • 740 a Responsio nomine sponsa. post oblata munera
 • 740 a Oddawanie kleinotów jakey Pannie samego P. młodego
 • 740 a Oddając Pannę
 • 740 a Wiernąć oddając Pannę
 • 740 a Oddawanie upominków
 • 740 a Litera Amorosa
 • 740 a Listy NN do P.
 • 740 a Notata Quiddam
 • 740 a Regula de sanguine noscend.
 • 740 a Notata de Anno Climacterico
 • 740 a Zapiski dot. Marcina Lutra i Filipa Melanchtona
 • 740 a Manifest Stanów zgromadzonych ad campum electoralem dla obierania nowego Pana d. die 25 Augusti 1733
 • 740 a Manifest oświadczający motywa ktore ma krol francuski Ludwik XV? do wypowiedzenia woyny cesarzowi
 • 740 a Memoriał Stanisława Leszczyńskiego 1733
 • 740 a List NN marszałka kor. do NN klana krakowskiego wraz z responsem
 • 740 a List z pożegnaniem
 • 740 a In eadem materia list do woiewodzica ruskiego
 • 740 a List NN do NN wdy
 • 740 a List NN do NN klana? krakowskiego
 • 740 a Respons na deliberatorie JKMci od X Mci Prymasa
 • 740 a List pewnego szlachcica odpisującego patronowi lubels. po wygraney sprawie upominaiącemu się konia przyobiecanego
 • 740 a Respons na list od pewnego senatora pod czas rewolucyi
 • 740 a Mowa w kole generalnym woyskowym
 • 740 a List Szpileskiego do starosty chełms. w Paryżu na tenczas będącego
 • 740 a Mowa pod czas Koła Rycerskiego Generalnego
 • 740 a Teodor Potocki arcybiskup y prymas 1733
 • 740 a Manifest chana Tatarskiego
 • 740 a Respons Teodora Potockiego prymasa na punkt od JKMci przysłany
 • 740 a Bilet krolewski
 • 740 a List do Bengli Gerey chana
 • 740 a Copia responsu do J.O. Xiążęcia Hessemburka
 • 740 a List zapraszający na wesele córki
 • 740 a Respons na list zapraszaiący na pogrzeb
 • 740 a Oracya za wience dziękowania żartobliwa
 • 740 a Naiasnieyszego krola szwedzkiego senator naywyższy woysk krolewskich w Niemczech wodz magnus Stembok, comes de Wapno 1713
 • 777 a Olevian, Caspar (1536-1587) t In laudes? proconsul. octo annos peragentis procons. in anno 1689 quidam pater a Societatis Jesu adscripsit de nomine Gasparus Trier Silesius
 • 777 a Horatius Flaccus, Quintus (65-8 a.C.) t Beatus ille qui procul negotiis
 • 852 j BK 00973
 • 900 c kobieta z pejczem d 18 w. k k. 142 m rys. piórkiem
 • 900 c astronomia cud nad Waradinem k k. 166 m rys.
 • 900 c Chełm k k. 170 s "Culma"
 • 900 c komety 1699 nad Dreznem i Lipskiem k k. 200v
 • 999 d 19.07.26

Indeksy