Odpisy akt i korespondencji staropolskiej.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00975
 • Kopie: Mf 2094
 • Tytuł: Odpisy akt i korespondencji staropolskiej.
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 160 k. 30x19 cm
 • Oprawa: Półskórek brązowy, 18 w.
 • Język: Łac., pol., franc., ruski
 • Zawartość:
  • Wypisy o treści politycznej k. 1
  • "Copia listu [...] [Floriana Kazimierza Czartoryskiego] biskupa Poznanskiego do [...] Carola Andrzeia Grudzinskiego kasztellana Nakielskiego" 1653 k. 1v
  • Jan Kazimierz za pośrednictwem Mikołaja Prażmowskiego potwierdza przywileje szlacheckie dla potomstwa Andrzeja Karola Grudzińskiego wdy kaliskiego i Marianny ze Święcickich 1v. Zawadzkiej, Warszawa 4.06.1659 (odpis sporządzony w 1661 roku) k. 2-5v
  • "Copia Pozwu na [...] [Jana Leszczyńskiego] woiewodę Poznanskiego" 1666 k. 6-7
  • "Dziękowanie za Pieczeć [...] X[ię]dza [Andrzeja] Olszowskiego Biskupa Chełminskiego Podkanclerzego Koronne[go] Dnia 21 Xbris 1666" k. 8-10
  • "Respons [...] X[ię]dza [Andrzeja] Olszowskie[go] Podkomorzego Koronnego na zegnanie [...] [Marcina] Oborskiego Marszałka Poselskiego po rozerwanym Seymie" 1666 k. 10-11v
  • "Epitaphium Ser[enissi]mae Reginae Ludouicae Mariae. Per Zofiannam Bernardam Cubiculariam S. R. M. inscriptum" 1667 k. 11v-12
  • "Inscriptio Columnae Romanae recens positae pro Gallis" 1664 k. 12
  • "Recommendatio Causae Burgundicae p[er] Legatos eiusd[em] Circuli, Occasione Prouinciarum Belgii Hispanicae Ditionis, in Collegio Electorum et Principum Imperii Ratisbonae facta Anno p[rae]senti 1661" k. 12-13
  • "Copia Listu od [Jana Kazimierza] Krola [...] do [Aleksego I Michajłowicza] Cara Moskiewskiego" 1668 k. 13-14
  • "Copia Literaru[m] S. R. M. [Joannis Casimiri] ad Patriarchas, Alexandrinum et Antiochenum" 1667 k.14-15
  • "Copia L[itte]rarum [Joannis Casimiri] ad Metropolitanu[m] Gazensem[?] in Moschouiam" Warszawa 1668 k. 15
  • "Copia L[itte]rarum ad [...] Cardinalem Protectorem" b. d. k. 15v-16
  • "Dziękowanie za Pieczęc [...] X[ię]dza [Andrzeja] Olszowskiego Biskupa Chelminskie[go], Podkanclerzego Koronnego. Die 21 Decembris A. 1666" k. 16-17v
  • "Informatio in Scripto a Rell[igi]oso et Ordinis S. Dominici. O Patriarchach w stolicy którzy unionem Ecclesiae pragneli" k. 18-18v
  • "Respons [...] X[ię]dza [Andrzeja] Olszowskie[go] Podkanclerzego Koronn[ego] na Zegnanie Pana [Marcina] Oborskiego Marszałka Poselskie[go] po rozerwanym Seymie" 1667 k. 18v-19v
  • "Oddawanie Pieczęci w Senacie przez [...] Xiędza Mikołaia Prażmowskiego Kanclerza, a na ow Czas Arcy Biskupa Gnieznienskiego" k. 19v-22
  • "Propozicia Seymowa czyniona od Krzesla JKM d[ie] Nouembr[is] 1666 na Seymie Walnym Warszawskim" k. 22-24
  • "Scripta in Archiuo Cracouiensi. W pierwszey skrzyni nalazła się szuflada wktorey Przywileie y rozne Scripta ad Archiwum nalezące" k. 24-25
  • "Copia Literarum a Duce Venetiarum [Domenico Contarini] ad [...] Poloniae Regem [Ioannem Casimirum]" 29.01.1667 k. 25-25v
  • "Przemowa albo Witanie Krola [...] przez [...] P. Bogusława na Lesznie Leszczynskiego Woiewodzica Bełskiego Marszałka Poselskiego" k. 26-27v
  • "Dziękowanie za Pieczęć mnieyszą Przez [...] P. Bogusława Leszczynskie[go] na ow czas Podskarbiego Wielk[iego] Koron[nego] 1658" k. 27v- 29
  • "Respons Posłom Woyskowym na Seymie 1659 przez [...] P. Bogusława Leszczyńskiego Podkanclerzego Koronnego" k. 29-30v
  • "Votum na Seymie walnym Szescniedzielnym 1659 przez [...] P. [Melchiora Sawickiego] Kasztell[ana] Brzeskie[go] miane" k. 30v-32v
  • "Propositia Krola [...] Ra[tio]ne fauendae Electionis uczyniona w Senacie bez Posłów pod Seym Warszaw[ski] Die 3 Juni 1661 Anno" k. 32v-33v
  • "Mowa [Jana Kazimierza] Krola [...] Miana na Seymie ad Ordines Regni. 4 July 1661" k. 33v- 35
  • "Mowa do woyska zconfaederowanego w Wolborzu 1663" k. 35-36v
  • "Witanie od Capituły [...] Xiędza [Jerzego] Białozora Biskupa Wilenskiego przy JKM do ?[ca]thedry Wilen[skiej] pierwszy raz wchodzącego 1664" k. 36v-38
  • "Votum na Seym 1664 9bris vero mense d. 26 przypadający" k. 38-40v
  • "Przemowa [...] [Andrzeja Opalińskiego] Biskupa Poznanskiego na Seymiku Srzedzkim w Roku 1618 dnia 2 Stycznia" k. 40v-42
  • "Votum [...] [Wawrzyńca Gembickiego] Biskupa Cuiawskiego" [1613] k. 42-43
  • "Sentencia na propositią [Zygmunta III] Krola [...] [Andrzeja Opalińskiego] Biskupa Poznanskiego" [1613] k. 43-43v
  • "Votum [...] [Jana Roszkowskiego] Pana Poznanskiego" [1613] k. 43v-44
  • "Votum [...] Pana Kanclerza Koron[nego] [Feliksa Kryskiego?]" [1613] k. 44-44v
  • "Copia listu Nieboszczyka P. [Stanisława Żółkiewskiego] Kanclerza Koron[nego] in vim testamenti Pisanego" 28.08.1620 k. 44v-45v
  • "Oddawanie Pieczęci, y Buławy wielkiey Koronney JKM po Smierci slawney pamięci Stanisława Zołkiewskiego Canclerza y Hetm[ana] W[ielkiego] K[oronnego] w Warszawie na Seymie 1620 d[ie] 5 Decembris" k. 45v-48v
  • "Manifestatia [...] Koniecpolskie[go] Hethm[ana] W[ielkiego] K[oronnego] do Pruss na Woyne idącego" Warszawa 04.04.1628 k. 48v-50v
  • "Witanie Krola [...] Zygmunta III przez P Marszałka Poselskiego" k. 50v-52
  • "Mowa [...] P. Marszałka Poselskiego przy Czytaniu Exorbitancij" k. 52-53
  • "Votum [...] Adama Grodzieckie[go] Kaszt[e]ll[ana] Miedzyrzeckie[go] w Warszawie, 3 Decembr[is] An[n]o 1635" k. 53-59
  • "Dziękowanie tegosz [...] [Adama Grodzieckiego] Kasztell[ana] Miedzyrzec[kiego] za [Konstancję z Lubomirskich] Woiewodzankę Ruską od [...] Starosty Międzyrze[ckie]go Franciszka Sandziwoia z Czarnkowa w Krakowie 1 Febr. An[n]o 1637" k. 59-62
  • "Mowa tegosz [...] [Adama Grodzieckiego] P. Międzyrzeckie[go] imienie[m] Senatorow Rycerstwa Wielgopols[kiego] na wiezdzie [...] Andrzeia Szołdrskie[go] Biskupa na Poznansk[ie] Biskupstwo A[nn]o 1636 w dzien S. Andrzeja [30.11] w polu" k. 62-64
  • "Przemowa [...] [Krzysztofa Radziwiłła] Hetmana W[ielkiego] X[ięs]twa Litewskiego w Kole Poselskim" k. 64v-65v
  • "Witanie [...] przez [...] P. Ossolinskiego Marszałka Poselskiego" k. 65v-67
  • "Propositia imieniem [...] [Macieja] Lubienskie[go] Arcibiskupa Gnieznin[skiego] na Conuocatiey po Smierci Krola [...] Wladislawa IV" [1648] k. 67v-68v
  • "Dziękowanie [...] [Bogusława Leszczyńskiego] Generała Wielgopolski[ego] za Wolną Electią Stanowi Rycerskiemu imieniem JKMci w Warszawie u S. Jana w Kosciele Anno 1648" k. 68v-69v
  • "Instructia na Seymiki" b. d. k. 69v-72v
  • "Propositia Seymowa" b. d. k. 72v-76v
  • "Votum [...] P. [Bogusława] Leszczynskiego Podskarb[iego] Koronn[ego] na Seymie 1654" k. 76v-81
  • "Mowa [...] [Bogusława] Leszczynskiego do [...] Panow Poslow na początku zasiadszy Mieysce Marszalkowskie" b. d. k. 81-81v
  • "Mowa tegosz [...] Marszałka Poselskiego gdy się domawiał o rozdanie Vacancyi" b. d. k. 81v-82
  • "Witanie Krolewica [...] Carola od Capituły Plockiey" b. d. k. 82-83v
  • "Żegnanie [...] na Conclusiey Seymu" b. d. k. 83v
  • "Witanie JKMci przez [...] Fredra Marszalka Poselskie[g]o" b. d. k. 84-87v
  • "Witanie JKM imieniem Izby Poselskiej [...] Jana Odrowąza z Iwanowic Pieniązka Starosty Oswiencimskiego, Izby Posels[kiej] Marszałka w Warszawie podczas Seymu. A[nno] 1666 27 Martij" 87v-90
  • "Supplicatia do [Jana Kazimierza] Krola [...] Imieniem Izby Poselskiej przez tegosz [...] [Jana Pieniążka] Marszałka Posels[kie]go d. 10 Apr[i]ll[i]s A[nno] 1666to" k. 90-91
  • Mowa sejmowa z 1666 k. 91-91v
  • "Mowa [...] Marcina Oborskiego, Starosty Liwskiego Marszałka Poeslskiego d. 19 9bris Anno 1666to" k. 91v-94
  • "Rotha Iuramenti [...] Marszałka Izby Poselskiej" k. 94
  • "Przedmowa żałobna Miana od Jednego Żołnierza na Pogrzebie drugiego żołnierza żonatego, który z Morgownic idąc do Piątniczan, podpiwszy sobie utonoł w rzece nazwanej Zbrocza" k. 94v
  • "Mowa do [...] Pana Kitnowskiego Imieniem W[ojewó]dztw Pruskich" k. 95-96v
  • "Oddawanie Xięzniczki [...] Theophili z Ostroga Zasławskiej Wojewodzianki Krakowskiej [...] Dymitrowi na Zbarazu Wisniowieckiemu Woiewodzie Bełskie[mu] przez [...] Stanisława Jabłonowskie[go] Wojewodę Ziem Ruskich w Warszawie d. 10 maij 1671 Ann[o]" k. 96v-100
  • "Listy X[ię]cia [...] [Jerzego] Zbarawskiego [dopisek] Pana Krakowskiego do Senatu W[ielkiego] X[ięstwa] L[itewskiego] względem Inducyi z Szwedami w Infląciech zawartych. Carpit [Krzysztofa] Radziwiła o Bierze" 20.02.1627 k. 101-102v
  • "List od Xięcia [...] [Jerzego] Zbarawskiego Kasztellana Krakowskiego do [...] [Jana Tęczyńskiego] Woiewody Krakowskiego" 10.01.1627 k. 102v-103v
  • "List [Anny Austriaczki?] Królowy Francuskiey do Oyca S. Urbana ósmego" b. d. k. 103v-104
  • "Papa Urbanus VIII ad [...] Vladislaum IV" 03.10.1643 k. 104-104v
  • "Responsio [..] Vladislai" 01.12.1647 k. 104v-105
  • "Litera Casimiri Principis ad [...] Vladislaum IV: ex Nouitiatu Romano. d. 2 Januarij 1644" k. 105-106
  • "List Oyca [Alberta] Męcinskiego, Societ[atis] Jesu Umęczonego w Indiach" k. 106-106v
  • "Denunciatio Obranego Papieża" k. 106v-107
  • "Literae [Aleksandri VII] Papae ad Christianissimum Regem" 27.08.1662 k. 107-107v
  • "Litera ad Beatissimum Pontificem [Aleksandrum VII] Joannis Casimiri Regis: In causa Reuerendissimi Tyzenhaus" 1664 k. 107v-108
  • "[Joannes Casimirus] Ad Cardinalem [Virgino] Vrsinum" 1664 k. 108
  • "[Joannes Casimirus] Ad [Marcello Antonio Barberini] Cardinalem Sanctacrucium" 1664 k. 108-108v
  • "[Joannes Casimirus] Ad Status Faederati Belgij" 1665 k. 108v-109
  • "[Joannes Casimirus] Ad Gnosii Gubernator[em] Rygens" 1664 k. 109-109v
  • "Copia Literarum a Cuiubus Herosolimitanis, ad [...] Priorem Nauariae Ecclesiae et Magnum Religionis Hierosolimitanae" 1670 k. 109v-110
  • "Antiphona contra Pestem" k. 110
  • "Oratio" k. 110
  • "Respons [...] Szułdrskiego[!] Biskupa Poznanskiego; [...] [Janowi Leszczyńskiemu] Gnieźnienskiemu; w sprawie [...] Rużyckiego" 24.08.1648 k. 110-110v
  • "Copia Listu conceptem [...] Wulffowney pisanego de data Culmae 3 Nouembris 1665to" k. 110v-111
  • "Copia Listu [...] [Krzysztofa Opalińskiego] Woiewody Poznanskiego do [Władysława IV] Krola [...]" 26.02.1644 k. 111-112v
  • "List Obywatelow Ziemi Przemyskiey do Trybunalu o Limitatią po Incursiey Tatarskiey" k. 112v-113v
  • "Nowiny Swize" (m. in. o pojedynku marszałka nadwornego z wojewodą mazowieckim) k. 113v-114
  • "[...] [Maciej Łubieński] Arcibiskup, Reuocatorias z Pospolitego Ruszenia" 30.08.1649 k. 114-114v
  • "Respons na Deliberatoriae [Mikołaja Wojciecha Gniewosza] X[iędza] Biskupa Kuiawskiego 14 Martij z Wolborza Anno 1647" k. 114v-115v
  • "Respons [...] [Mikołaja Wojciecha Gniewosza] Biskupa Kuiawskiego do [Władysława IV] Krola [...] względem Ligi z Rakocym" 25.05.1643 k. 115v-116v
  • "Respons [Mikołaja Wojciecha Gniewosza] X[iędz]a Biskupa Kuiawskiego na Deliberatoriae Krolowi [...] de data d. 20 Augusti ze Gdanska" k. 117-118
  • "Copia Listu [Władysława IV] do Senatora Iednego: pogrzebowy" 15.05.1632 k. 118v-119v
  • "Copia Listu Xięcia [...] [Krzysztofa] Radziwiła Hetmana, Pana Woiewody Wilenskie[go] do [Macieja Łubieńskiego] Xiążęcia [...] X[ię]dza Arcybiskupa Gnieznin[skiego] de data 10 Maij z Wilna 1648" k. 119v-120
  • "List Pana Radzieiewskiego Podkanclerzego przeszle[go]" k. 120-120v
  • "Copia Listu [...] Stanislawa i Michała Radzieiewskich młodych do Seymiku Sredzkiego d. 19 Maij 1654" k. 120v-121
  • "Copia Listu od [Jana Kazimierza] Krola [...] na pogrzeb do Senatorow" 1667 k. 121-121v
  • "Copia Listu od [Fryderyka Wilhelma] Kurfirsta Brandebursk[iego] w ktorym Oznaymuie Krolowi [...] o Smierci Zony Swoiey [Luizy Orańskiej]" 10.06.1667 k. 121v-122
  • "Copia Listu do [...] [Stanisława Grabskiego] Kasztell[ana] Rogozins[kiego] od [...] [Andrzeja Olszowskiego] Podkanclerze[g]o Koronn[ego] z Warszawy die 7 Decembris 1667" k. 122-123
  • "Ramota Carska" k. 123-124v
  • "Copie de Littre[!] de la Regine de Portugall [Maria Franciszka Sabaudzka], a Madame de Vandosme [właśc. Vendôme] [Franciszka Lotaryńska] sa grande Mere, de Lisbone le 5mo Xbris [16]67" k. 124v-125
  • "Z listu [...] Pana Gorayskiego Kasztellana Chelmskiego do [...] Jerzego Słupeckie[g]o Starosty Pilznins[kiego]. In ca[us]a mutandar Rell[i]g[ion]is?" 24.12.1643 k. 125-127v
  • "Respons od [...] Słupeckiego" k. 127v-130v
  • "Z listu [...] Pana Lipskiego, Syna [...] Sochaczewskiego z Rzymu de data 2 Decembr[is]" k. 130v-131v
  • "Nowiny z Ukrainy. Z listu dawnego z Ostroga, Swiezo" k. 131v
  • "Mowy Iana Gninskiego Podkomorzego Pomorskie[go] Nakiel[skiego] Gniezn[ienskiego] Radzyn[skiego] Starosty" k. 132-148v: "Mowa wymawiająca się ex suffragiis na Marszałkostwo izbey Poeslskiey" k. 133, "Witanie [...] na Seymie do Izbey Poselskiey 1659" k. 133v-135, "Respons [...] Posłom Woyska Koronngo Związkowego na Seymie 1659" k. 135-135v, "Respons [...] Posłom Związkowym Cudzoziemskiego zasięgu 1659" k. 135v-136, "Odpowiedz [...] Posłom Woyska W[ielkiego] X[ięstwa] Lithew[skiego] 1659" k. 136-136v, "Odpowiedz Panom Posłom Holsackim" k. 136v-137, "Respons Posłom Kozackim po Paktach Hadziackich od całego Narodu Ruskie[go] do Rz[ecz]p[ospoli]tey wyprawionych 1659" k. 137-137v, "Mowa do J. Krolewskiey Mci, aby Exactorow W[ojewó]dztw na sądy ich prywatne skarbowe odesłał" k. 137v-138, "Mowa w Senacie o Exorbitranciach Dworu y Woysk Cesarza" k. 138-139, "Mowa do Krola [...] przy początku Czytania Constitutiey" k. 139-139v, "Respons od Izbey Poselskiey [...] de l`Isola Posłowi Krola [...] Węgierskie[mu] a po tym Cesarza Rzymsk[iego] z occasiey woysk in subsiduu[m] Koronie Polskiey poslanych przez tegosz [...] Marszałka Poselskie[go] 1659" k. 139v-140, "Dziękowanie roznym przed conclusyią Seymową przez tegosz [...] Pana Marszałka Poselskiego 1659" (Krolowi, Krolowey, Oycu Swiętemu, Duchowienstwu, Panu Woiewodzie Krakowskiemu, Panu W[ojewo]dzie Wilenskiemu, Panu Marszałkowi Koronnemu, Panu Podskarbiemu W[ielkiego] X[ięstwa] Lithews[kiego], Panu W[ojewo]dzie Ruskiemu, Pieczętarzom oboyga Narodow, Commisarzom Ukrainnym, Panom Commisarzom Szwedzkim, Commisarzom Wilenskim, Staroscie Zmuydzkiemu, W[ojewo]dzie Podlaskiemu, Panu Woiewodzie Czerniechowskiemu, Panu Poznanskiemu, Panu Sendomirskiemu, Panu Woynickiemu, Panu Kamienieckiemu, Panu Chorązemu Koronnemu, Jaskulskiemu Straznikowi Woyskowemu) k. 140-144v, "Zegnanie Krola [...]" k. 144v-145, "Mowa tegosz [...] Podkomorze[go] Pomorskie[go] na zasiadaniu mieysca Marszałkowskie[go] w Izbie Poselskiey na rozdawanie głosow na przyszłe[go] Marszałka 1661" k. 145-145v, "Inauguratia Marszałkiem X[ię]cia [...] Radziwiła, y oddawanie temusz laski 1661" k. 145v-146, "Mowa excusuiąca pierwszy Seymik Srzedzki, że Poborow 4 negauerat, teraz ich declaruiąc imięniem tegosz w Krakowie" k. 146-146v, "Mowa w Senacie przeciw sądom na Cancellarią Wielką o wydane Uniuersały w Ukrainę aby Factores bonorum Possorum ziezdzali 1660 Kozackim nieprzykrząc się o co Chmielnicki prosił o rebelliey przestrzegaiąc, miana na Seymie 1661" k. 146v-147v, "Mowa in materia Ellectionis w Senacie na Seymie 1662" k. 147v-148v.
  • "Mowy Tegosz [Jana Gnińskiego] Podkomorze[go] Pomorskiego za wtorego Marszałkostwa 1664" k. 148v-160v: "Witanie Krola [...] od Izbey Poselskiey na Seymie 26 Nouembris 1664" k. 149-151, "Upomnienie się Vaccantiey 1664" k. 151-151v, "Respons [...] Posłom Koronn[ego] Woyska na Seymie 1664" k. 151v-152, "Respons [...] Posłom woyska W[ielkiego] X[ięstwa] L[itewskiego] 9 Xbris 1664" k. 152, "Respons od Izbey Poselskiey [...] [Janowi Stefanowi Wydżdze] Biskupowi Warminskiemu [...] [Stanisławowi Potockiemu] W[ojewo]dzie Krakowskiemu y [...] [Melchiorowi Sawickiemu] Kasztelanowi Brzescianskiemu po wysciu z Poselskiey Izbey [...] Żabokrzyckie[go] y Pakosławskie[go] ktorzy niechcieli pozwolic na dosluchanie Senatus Consultorum y sąd z [...] Lubomirskim zniesc usiełowali" k. 152v, "Pozegnanie Izbey Poselskiey wychodząc bez umowionych Constitutiey do Senatu" k. 153, "Mowa do JKM przyszedszy do Senatu bez constitutiey" k. 153-154, "Mowa uymuiąc zawzięte zerwanie Seymu animusze" k. 154, "Druga mowa ieszcze wymuiąca przez rozerwaniem Seymu" k. 154-154v, "Pozegnanie J. K. Mci przy rozerwaniu Seymu" k. 154v-155v, "Dziękowanie za Księznę [...] Szanguszkownę [Pawłowi Janowi Sapieże] Panu Woiewodzie Wilenskiemu [...] Staroscie Zmudzkiemu iako Opiekunom od [...] Pana Podkaniusze[go] Koronne[go] przy obecnosci oboyga Krolestwa [...] oddaną przes Xsiązę [...] Radziwila Kasztellana Wilenskiego w Warszawie 11 Januarij 1665" k. 155v-157v, "Mowa zaczynaiąca Seym w Izbie Poselskiey przed rozdawaniem głosow na Marszałka 12 Martij 1665" k. 157v-158, "Copia Listu do [...] Zabokrzyskiego Podsędka Braczławskiego od [...] Podkom[orzego] Pomor[skiego] Marszał[ka] Poselsk[iego] iako do tego ktory Seym rozerwał" k. 158-158v, "Oratio Salutatoria [...]. (dopisek:) Chrysost[om] Gninski Abbatis Wągrouece[nsis] in Comitijs 1666" k. 159, "Dziękował tenze [...] [Wadysław Rey] Podskarbi Nadworny Koronny imieniem [...] [Olbrachta Opackiego] Podkomorzego Warszawskie[go] za [...] Marią Kryspinowną Podskarbianką W[ielkiego] X[ięstwa] L[itewskiego] na Pałacu Warszawskim Dnia XVI Jan. 1661" k. 159-160v.
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Czarnkowska, Konstancja kasztelanowa poznańska (non ante 1613-1646)
  • Gniński, Jan Krzysztof wda chełmiński, podkanclerzy kor. (ca 1625-1685)
  • Grodziecki, Adam klan międzyrzecki (?-1647)
  • Grudzińska, Marianna (?-1679)
  • Koniecpolski, Stanisław hetman w. kor. (1594-1646)
  • Kryspinówna Maria podskarbianka w. lit. 17 w.
  • Leszczyński, Bogusław podskarbi, podkanclerzy kor. (ca 1612-1659)
  • Leszczyński, Jan wda poznański, krakowski, kanclerz w. kor. (1603-1678)
  • Łubieński, Maciej (prymas Polski ; 1572-1652)
  • Lubomirska, Teofila Ludwika (1650-1709)
  • Luiza Julianna Orańska (elektorowa Palatynatu Reńskiego ; 1576-1644)
  • Oborski, Marcin Ferdynand marszałek poselski (?-1698)
  • Opacki, Olbracht podkomorzy warszawski (1621-1680)
  • Rej, Władysław podskarbi nadworny kor., wda lubelski (?-1682)
  • Sapieha, Paweł Jan wda witebski, wileński, hetman w. kor. (1609-1665)
  • Szanguszkówna księżna 17 w.
  • Urban VIII (papież ; 1568-1644)
  • Władysław IV (król Polski ; 1595-1648)
  • Zofia Anna Bernarda dama dworu Ludwiki Marii
  • Żółkiewski, Stanisław hetman w. kor., kanclerz w. kor. (1547-1620)
  • Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Parlamentaria 17 w.
  • Akta 17 w.
  • Poezja polska 17 w.
  • Listy 17 w.
  • Epitafia 17 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Wielkopolska 17 w.
 • Uwagi:
  • Brak karty lub kart początkowych; jedna z oryginalnych paginacji zaczyna się od 11
  • Pismo jednej ręki.
 • Opracowania: Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8 (1963) s. 169-171.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Odpisy
 • 245 a Odpisy akt i korespondencji staropolskiej.
 • 246 a Silva rerum. Akta 1618-1668
 • 246 a "Akta od 1620 do 1666"
 • 250 a kop.
 • 260 c 17 w.
 • 300 a 160 k. c 30x19 cm
 • 340 d Rkps e Półskórek brązowy, 18 w.
 • 500 a Brak karty lub kart początkowych; jedna z oryginalnych paginacji zaczyna się od 11
 • 500 a Pismo jednej ręki.
 • 520 a Wypisy o treści politycznej k. 1
 • 520 a "Copia listu [...] [Floriana Kazimierza Czartoryskiego] biskupa Poznanskiego do [...] Carola Andrzeia Grudzinskiego kasztellana Nakielskiego" 1653 k. 1v
 • 520 a Jan Kazimierz za pośrednictwem Mikołaja Prażmowskiego potwierdza przywileje szlacheckie dla potomstwa Andrzeja Karola Grudzińskiego wdy kaliskiego i Marianny ze Święcickich 1v. Zawadzkiej, Warszawa 4.06.1659 (odpis sporządzony w 1661 roku) k. 2-5v
 • 520 a "Copia Pozwu na [...] [Jana Leszczyńskiego] woiewodę Poznanskiego" 1666 k. 6-7
 • 520 a "Dziękowanie za Pieczeć [...] X[ię]dza [Andrzeja] Olszowskiego Biskupa Chełminskiego Podkanclerzego Koronne[go] Dnia 21 Xbris 1666" k. 8-10
 • 520 a "Respons [...] X[ię]dza [Andrzeja] Olszowskie[go] Podkomorzego Koronnego na zegnanie [...] [Marcina] Oborskiego Marszałka Poselskiego po rozerwanym Seymie" 1666 k. 10-11v
 • 520 a "Epitaphium Ser[enissi]mae Reginae Ludouicae Mariae. Per Zofiannam Bernardam Cubiculariam S. R. M. inscriptum" 1667 k. 11v-12
 • 520 a "Inscriptio Columnae Romanae recens positae pro Gallis" 1664 k. 12
 • 520 a "Recommendatio Causae Burgundicae p[er] Legatos eiusd[em] Circuli, Occasione Prouinciarum Belgii Hispanicae Ditionis, in Collegio Electorum et Principum Imperii Ratisbonae facta Anno p[rae]senti 1661" k. 12-13
 • 520 a "Copia Listu od [Jana Kazimierza] Krola [...] do [Aleksego I Michajłowicza] Cara Moskiewskiego" 1668 k. 13-14
 • 520 a "Copia Literaru[m] S. R. M. [Joannis Casimiri] ad Patriarchas, Alexandrinum et Antiochenum" 1667 k.14-15
 • 520 a "Copia L[itte]rarum [Joannis Casimiri] ad Metropolitanu[m] Gazensem[?] in Moschouiam" Warszawa 1668 k. 15
 • 520 a "Copia L[itte]rarum ad [...] Cardinalem Protectorem" b. d. k. 15v-16
 • 520 a "Dziękowanie za Pieczęc [...] X[ię]dza [Andrzeja] Olszowskiego Biskupa Chelminskie[go], Podkanclerzego Koronnego. Die 21 Decembris A. 1666" k. 16-17v
 • 520 a "Informatio in Scripto a Rell[igi]oso et Ordinis S. Dominici. O Patriarchach w stolicy którzy unionem Ecclesiae pragneli" k. 18-18v
 • 520 a "Respons [...] X[ię]dza [Andrzeja] Olszowskie[go] Podkanclerzego Koronn[ego] na Zegnanie Pana [Marcina] Oborskiego Marszałka Poselskie[go] po rozerwanym Seymie" 1667 k. 18v-19v
 • 520 a "Oddawanie Pieczęci w Senacie przez [...] Xiędza Mikołaia Prażmowskiego Kanclerza, a na ow Czas Arcy Biskupa Gnieznienskiego" k. 19v-22
 • 520 a "Propozicia Seymowa czyniona od Krzesla JKM d[ie] Nouembr[is] 1666 na Seymie Walnym Warszawskim" k. 22-24
 • 520 a "Scripta in Archiuo Cracouiensi. W pierwszey skrzyni nalazła się szuflada wktorey Przywileie y rozne Scripta ad Archiwum nalezące" k. 24-25
 • 520 a "Copia Literarum a Duce Venetiarum [Domenico Contarini] ad [...] Poloniae Regem [Ioannem Casimirum]" 29.01.1667 k. 25-25v
 • 520 a "Przemowa albo Witanie Krola [...] przez [...] P. Bogusława na Lesznie Leszczynskiego Woiewodzica Bełskiego Marszałka Poselskiego" k. 26-27v
 • 520 a "Dziękowanie za Pieczęć mnieyszą Przez [...] P. Bogusława Leszczynskie[go] na ow czas Podskarbiego Wielk[iego] Koron[nego] 1658" k. 27v- 29
 • 520 a "Respons Posłom Woyskowym na Seymie 1659 przez [...] P. Bogusława Leszczyńskiego Podkanclerzego Koronnego" k. 29-30v
 • 520 a "Votum na Seymie walnym Szescniedzielnym 1659 przez [...] P. [Melchiora Sawickiego] Kasztell[ana] Brzeskie[go] miane" k. 30v-32v
 • 520 a "Propositia Krola [...] Ra[tio]ne fauendae Electionis uczyniona w Senacie bez Posłów pod Seym Warszaw[ski] Die 3 Juni 1661 Anno" k. 32v-33v
 • 520 a "Mowa [Jana Kazimierza] Krola [...] Miana na Seymie ad Ordines Regni. 4 July 1661" k. 33v- 35
 • 520 a "Mowa do woyska zconfaederowanego w Wolborzu 1663" k. 35-36v
 • 520 a "Witanie od Capituły [...] Xiędza [Jerzego] Białozora Biskupa Wilenskiego przy JKM do ?[ca]thedry Wilen[skiej] pierwszy raz wchodzącego 1664" k. 36v-38
 • 520 a "Votum na Seym 1664 9bris vero mense d. 26 przypadający" k. 38-40v
 • 520 a "Przemowa [...] [Andrzeja Opalińskiego] Biskupa Poznanskiego na Seymiku Srzedzkim w Roku 1618 dnia 2 Stycznia" k. 40v-42
 • 520 a "Votum [...] [Wawrzyńca Gembickiego] Biskupa Cuiawskiego" [1613] k. 42-43
 • 520 a "Sentencia na propositią [Zygmunta III] Krola [...] [Andrzeja Opalińskiego] Biskupa Poznanskiego" [1613] k. 43-43v
 • 520 a "Votum [...] [Jana Roszkowskiego] Pana Poznanskiego" [1613] k. 43v-44
 • 520 a "Votum [...] Pana Kanclerza Koron[nego] [Feliksa Kryskiego?]" [1613] k. 44-44v
 • 520 a "Copia listu Nieboszczyka P. [Stanisława Żółkiewskiego] Kanclerza Koron[nego] in vim testamenti Pisanego" 28.08.1620 k. 44v-45v
 • 520 a "Oddawanie Pieczęci, y Buławy wielkiey Koronney JKM po Smierci slawney pamięci Stanisława Zołkiewskiego Canclerza y Hetm[ana] W[ielkiego] K[oronnego] w Warszawie na Seymie 1620 d[ie] 5 Decembris" k. 45v-48v
 • 520 a "Manifestatia [...] Koniecpolskie[go] Hethm[ana] W[ielkiego] K[oronnego] do Pruss na Woyne idącego" Warszawa 04.04.1628 k. 48v-50v
 • 520 a "Witanie Krola [...] Zygmunta III przez P Marszałka Poselskiego" k. 50v-52
 • 520 a "Mowa [...] P. Marszałka Poselskiego przy Czytaniu Exorbitancij" k. 52-53
 • 520 a "Votum [...] Adama Grodzieckie[go] Kaszt[e]ll[ana] Miedzyrzeckie[go] w Warszawie, 3 Decembr[is] An[n]o 1635" k. 53-59
 • 520 a "Dziękowanie tegosz [...] [Adama Grodzieckiego] Kasztell[ana] Miedzyrzec[kiego] za [Konstancję z Lubomirskich] Woiewodzankę Ruską od [...] Starosty Międzyrze[ckie]go Franciszka Sandziwoia z Czarnkowa w Krakowie 1 Febr. An[n]o 1637" k. 59-62
 • 520 a "Mowa tegosz [...] [Adama Grodzieckiego] P. Międzyrzeckie[go] imienie[m] Senatorow Rycerstwa Wielgopols[kiego] na wiezdzie [...] Andrzeia Szołdrskie[go] Biskupa na Poznansk[ie] Biskupstwo A[nn]o 1636 w dzien S. Andrzeja [30.11] w polu" k. 62-64
 • 520 a "Przemowa [...] [Krzysztofa Radziwiłła] Hetmana W[ielkiego] X[ięs]twa Litewskiego w Kole Poselskim" k. 64v-65v
 • 520 a "Witanie [...] przez [...] P. Ossolinskiego Marszałka Poselskiego" k. 65v-67
 • 520 a "Propositia imieniem [...] [Macieja] Lubienskie[go] Arcibiskupa Gnieznin[skiego] na Conuocatiey po Smierci Krola [...] Wladislawa IV" [1648] k. 67v-68v
 • 520 a "Dziękowanie [...] [Bogusława Leszczyńskiego] Generała Wielgopolski[ego] za Wolną Electią Stanowi Rycerskiemu imieniem JKMci w Warszawie u S. Jana w Kosciele Anno 1648" k. 68v-69v
 • 520 a "Instructia na Seymiki" b. d. k. 69v-72v
 • 520 a "Propositia Seymowa" b. d. k. 72v-76v
 • 520 a "Votum [...] P. [Bogusława] Leszczynskiego Podskarb[iego] Koronn[ego] na Seymie 1654" k. 76v-81
 • 520 a "Mowa [...] [Bogusława] Leszczynskiego do [...] Panow Poslow na początku zasiadszy Mieysce Marszalkowskie" b. d. k. 81-81v
 • 520 a "Mowa tegosz [...] Marszałka Poselskiego gdy się domawiał o rozdanie Vacancyi" b. d. k. 81v-82
 • 520 a "Witanie Krolewica [...] Carola od Capituły Plockiey" b. d. k. 82-83v
 • 520 a "Żegnanie [...] na Conclusiey Seymu" b. d. k. 83v
 • 520 a "Witanie JKMci przez [...] Fredra Marszalka Poselskie[g]o" b. d. k. 84-87v
 • 520 a "Witanie JKM imieniem Izby Poselskiej [...] Jana Odrowąza z Iwanowic Pieniązka Starosty Oswiencimskiego, Izby Posels[kiej] Marszałka w Warszawie podczas Seymu. A[nno] 1666 27 Martij" 87v-90
 • 520 a "Supplicatia do [Jana Kazimierza] Krola [...] Imieniem Izby Poselskiej przez tegosz [...] [Jana Pieniążka] Marszałka Posels[kie]go d. 10 Apr[i]ll[i]s A[nno] 1666to" k. 90-91
 • 520 a Mowa sejmowa z 1666 k. 91-91v
 • 520 a "Mowa [...] Marcina Oborskiego, Starosty Liwskiego Marszałka Poeslskiego d. 19 9bris Anno 1666to" k. 91v-94
 • 520 a "Rotha Iuramenti [...] Marszałka Izby Poselskiej" k. 94
 • 520 a "Przedmowa żałobna Miana od Jednego Żołnierza na Pogrzebie drugiego żołnierza żonatego, który z Morgownic idąc do Piątniczan, podpiwszy sobie utonoł w rzece nazwanej Zbrocza" k. 94v
 • 520 a "Mowa do [...] Pana Kitnowskiego Imieniem W[ojewó]dztw Pruskich" k. 95-96v
 • 520 a "Oddawanie Xięzniczki [...] Theophili z Ostroga Zasławskiej Wojewodzianki Krakowskiej [...] Dymitrowi na Zbarazu Wisniowieckiemu Woiewodzie Bełskie[mu] przez [...] Stanisława Jabłonowskie[go] Wojewodę Ziem Ruskich w Warszawie d. 10 maij 1671 Ann[o]" k. 96v-100
 • 520 a "Listy X[ię]cia [...] [Jerzego] Zbarawskiego [dopisek] Pana Krakowskiego do Senatu W[ielkiego] X[ięstwa] L[itewskiego] względem Inducyi z Szwedami w Infląciech zawartych. Carpit [Krzysztofa] Radziwiła o Bierze" 20.02.1627 k. 101-102v
 • 520 a "List od Xięcia [...] [Jerzego] Zbarawskiego Kasztellana Krakowskiego do [...] [Jana Tęczyńskiego] Woiewody Krakowskiego" 10.01.1627 k. 102v-103v
 • 520 a "List [Anny Austriaczki?] Królowy Francuskiey do Oyca S. Urbana ósmego" b. d. k. 103v-104
 • 520 a "Papa Urbanus VIII ad [...] Vladislaum IV" 03.10.1643 k. 104-104v
 • 520 a "Responsio [..] Vladislai" 01.12.1647 k. 104v-105
 • 520 a "Litera Casimiri Principis ad [...] Vladislaum IV: ex Nouitiatu Romano. d. 2 Januarij 1644" k. 105-106
 • 520 a "List Oyca [Alberta] Męcinskiego, Societ[atis] Jesu Umęczonego w Indiach" k. 106-106v
 • 520 a "Denunciatio Obranego Papieża" k. 106v-107
 • 520 a "Literae [Aleksandri VII] Papae ad Christianissimum Regem" 27.08.1662 k. 107-107v
 • 520 a "Litera ad Beatissimum Pontificem [Aleksandrum VII] Joannis Casimiri Regis: In causa Reuerendissimi Tyzenhaus" 1664 k. 107v-108
 • 520 a "[Joannes Casimirus] Ad Cardinalem [Virgino] Vrsinum" 1664 k. 108
 • 520 a "[Joannes Casimirus] Ad [Marcello Antonio Barberini] Cardinalem Sanctacrucium" 1664 k. 108-108v
 • 520 a "[Joannes Casimirus] Ad Status Faederati Belgij" 1665 k. 108v-109
 • 520 a "[Joannes Casimirus] Ad Gnosii Gubernator[em] Rygens" 1664 k. 109-109v
 • 520 a "Copia Literarum a Cuiubus Herosolimitanis, ad [...] Priorem Nauariae Ecclesiae et Magnum Religionis Hierosolimitanae" 1670 k. 109v-110
 • 520 a "Antiphona contra Pestem" k. 110
 • 520 a "Oratio" k. 110
 • 520 a "Respons [...] Szułdrskiego[!] Biskupa Poznanskiego; [...] [Janowi Leszczyńskiemu] Gnieźnienskiemu; w sprawie [...] Rużyckiego" 24.08.1648 k. 110-110v
 • 520 a "Copia Listu conceptem [...] Wulffowney pisanego de data Culmae 3 Nouembris 1665to" k. 110v-111
 • 520 a "Copia Listu [...] [Krzysztofa Opalińskiego] Woiewody Poznanskiego do [Władysława IV] Krola [...]" 26.02.1644 k. 111-112v
 • 520 a "List Obywatelow Ziemi Przemyskiey do Trybunalu o Limitatią po Incursiey Tatarskiey" k. 112v-113v
 • 520 a "Nowiny Swize" (m. in. o pojedynku marszałka nadwornego z wojewodą mazowieckim) k. 113v-114
 • 520 a "[...] [Maciej Łubieński] Arcibiskup, Reuocatorias z Pospolitego Ruszenia" 30.08.1649 k. 114-114v
 • 520 a "Respons na Deliberatoriae [Mikołaja Wojciecha Gniewosza] X[iędza] Biskupa Kuiawskiego 14 Martij z Wolborza Anno 1647" k. 114v-115v
 • 520 a "Respons [...] [Mikołaja Wojciecha Gniewosza] Biskupa Kuiawskiego do [Władysława IV] Krola [...] względem Ligi z Rakocym" 25.05.1643 k. 115v-116v
 • 520 a "Respons [Mikołaja Wojciecha Gniewosza] X[iędz]a Biskupa Kuiawskiego na Deliberatoriae Krolowi [...] de data d. 20 Augusti ze Gdanska" k. 117-118
 • 520 a "Copia Listu [Władysława IV] do Senatora Iednego: pogrzebowy" 15.05.1632 k. 118v-119v
 • 520 a "Copia Listu Xięcia [...] [Krzysztofa] Radziwiła Hetmana, Pana Woiewody Wilenskie[go] do [Macieja Łubieńskiego] Xiążęcia [...] X[ię]dza Arcybiskupa Gnieznin[skiego] de data 10 Maij z Wilna 1648" k. 119v-120
 • 520 a "List Pana Radzieiewskiego Podkanclerzego przeszle[go]" k. 120-120v
 • 520 a "Copia Listu [...] Stanislawa i Michała Radzieiewskich młodych do Seymiku Sredzkiego d. 19 Maij 1654" k. 120v-121
 • 520 a "Copia Listu od [Jana Kazimierza] Krola [...] na pogrzeb do Senatorow" 1667 k. 121-121v
 • 520 a "Copia Listu od [Fryderyka Wilhelma] Kurfirsta Brandebursk[iego] w ktorym Oznaymuie Krolowi [...] o Smierci Zony Swoiey [Luizy Orańskiej]" 10.06.1667 k. 121v-122
 • 520 a "Copia Listu do [...] [Stanisława Grabskiego] Kasztell[ana] Rogozins[kiego] od [...] [Andrzeja Olszowskiego] Podkanclerze[g]o Koronn[ego] z Warszawy die 7 Decembris 1667" k. 122-123
 • 520 a "Ramota Carska" k. 123-124v
 • 520 a "Copie de Littre[!] de la Regine de Portugall [Maria Franciszka Sabaudzka], a Madame de Vandosme [właśc. Vendôme] [Franciszka Lotaryńska] sa grande Mere, de Lisbone le 5mo Xbris [16]67" k. 124v-125
 • 520 a "Z listu [...] Pana Gorayskiego Kasztellana Chelmskiego do [...] Jerzego Słupeckie[g]o Starosty Pilznins[kiego]. In ca[us]a mutandar Rell[i]g[ion]is?" 24.12.1643 k. 125-127v
 • 520 a "Respons od [...] Słupeckiego" k. 127v-130v
 • 520 a "Z listu [...] Pana Lipskiego, Syna [...] Sochaczewskiego z Rzymu de data 2 Decembr[is]" k. 130v-131v
 • 520 a "Nowiny z Ukrainy. Z listu dawnego z Ostroga, Swiezo" k. 131v
 • 520 a "Mowy Iana Gninskiego Podkomorzego Pomorskie[go] Nakiel[skiego] Gniezn[ienskiego] Radzyn[skiego] Starosty" k. 132-148v: "Mowa wymawiająca się ex suffragiis na Marszałkostwo izbey Poeslskiey" k. 133, "Witanie [...] na Seymie do Izbey Poselskiey 1659" k. 133v-135, "Respons [...] Posłom Woyska Koronngo Związkowego na Seymie 1659" k. 135-135v, "Respons [...] Posłom Związkowym Cudzoziemskiego zasięgu 1659" k. 135v-136, "Odpowiedz [...] Posłom Woyska W[ielkiego] X[ięstwa] Lithew[skiego] 1659" k. 136-136v, "Odpowiedz Panom Posłom Holsackim" k. 136v-137, "Respons Posłom Kozackim po Paktach Hadziackich od całego Narodu Ruskie[go] do Rz[ecz]p[ospoli]tey wyprawionych 1659" k. 137-137v, "Mowa do J. Krolewskiey Mci, aby Exactorow W[ojewó]dztw na sądy ich prywatne skarbowe odesłał" k. 137v-138, "Mowa w Senacie o Exorbitranciach Dworu y Woysk Cesarza" k. 138-139, "Mowa do Krola [...] przy początku Czytania Constitutiey" k. 139-139v, "Respons od Izbey Poselskiey [...] de l`Isola Posłowi Krola [...] Węgierskie[mu] a po tym Cesarza Rzymsk[iego] z occasiey woysk in subsiduu[m] Koronie Polskiey poslanych przez tegosz [...] Marszałka Poselskie[go] 1659" k. 139v-140, "Dziękowanie roznym przed conclusyią Seymową przez tegosz [...] Pana Marszałka Poselskiego 1659" (Krolowi, Krolowey, Oycu Swiętemu, Duchowienstwu, Panu Woiewodzie Krakowskiemu, Panu W[ojewo]dzie Wilenskiemu, Panu Marszałkowi Koronnemu, Panu Podskarbiemu W[ielkiego] X[ięstwa] Lithews[kiego], Panu W[ojewo]dzie Ruskiemu, Pieczętarzom oboyga Narodow, Commisarzom Ukrainnym, Panom Commisarzom Szwedzkim, Commisarzom Wilenskim, Staroscie Zmuydzkiemu, W[ojewo]dzie Podlaskiemu, Panu Woiewodzie Czerniechowskiemu, Panu Poznanskiemu, Panu Sendomirskiemu, Panu Woynickiemu, Panu Kamienieckiemu, Panu Chorązemu Koronnemu, Jaskulskiemu Straznikowi Woyskowemu) k. 140-144v, "Zegnanie Krola [...]" k. 144v-145, "Mowa tegosz [...] Podkomorze[go] Pomorskie[go] na zasiadaniu mieysca Marszałkowskie[go] w Izbie Poselskiey na rozdawanie głosow na przyszłe[go] Marszałka 1661" k. 145-145v, "Inauguratia Marszałkiem X[ię]cia [...] Radziwiła, y oddawanie temusz laski 1661" k. 145v-146, "Mowa excusuiąca pierwszy Seymik Srzedzki, że Poborow 4 negauerat, teraz ich declaruiąc imięniem tegosz w Krakowie" k. 146-146v, "Mowa w Senacie przeciw sądom na Cancellarią Wielką o wydane Uniuersały w Ukrainę aby Factores bonorum Possorum ziezdzali 1660 Kozackim nieprzykrząc się o co Chmielnicki prosił o rebelliey przestrzegaiąc, miana na Seymie 1661" k. 146v-147v, "Mowa in materia Ellectionis w Senacie na Seymie 1662" k. 147v-148v.
 • 520 a "Mowy Tegosz [Jana Gnińskiego] Podkomorze[go] Pomorskiego za wtorego Marszałkostwa 1664" k. 148v-160v: "Witanie Krola [...] od Izbey Poselskiey na Seymie 26 Nouembris 1664" k. 149-151, "Upomnienie się Vaccantiey 1664" k. 151-151v, "Respons [...] Posłom Koronn[ego] Woyska na Seymie 1664" k. 151v-152, "Respons [...] Posłom woyska W[ielkiego] X[ięstwa] L[itewskiego] 9 Xbris 1664" k. 152, "Respons od Izbey Poselskiey [...] [Janowi Stefanowi Wydżdze] Biskupowi Warminskiemu [...] [Stanisławowi Potockiemu] W[ojewo]dzie Krakowskiemu y [...] [Melchiorowi Sawickiemu] Kasztelanowi Brzescianskiemu po wysciu z Poselskiey Izbey [...] Żabokrzyckie[go] y Pakosławskie[go] ktorzy niechcieli pozwolic na dosluchanie Senatus Consultorum y sąd z [...] Lubomirskim zniesc usiełowali" k. 152v, "Pozegnanie Izbey Poselskiey wychodząc bez umowionych Constitutiey do Senatu" k. 153, "Mowa do JKM przyszedszy do Senatu bez constitutiey" k. 153-154, "Mowa uymuiąc zawzięte zerwanie Seymu animusze" k. 154, "Druga mowa ieszcze wymuiąca przez rozerwaniem Seymu" k. 154-154v, "Pozegnanie J. K. Mci przy rozerwaniu Seymu" k. 154v-155v, "Dziękowanie za Księznę [...] Szanguszkownę [Pawłowi Janowi Sapieże] Panu Woiewodzie Wilenskiemu [...] Staroscie Zmudzkiemu iako Opiekunom od [...] Pana Podkaniusze[go] Koronne[go] przy obecnosci oboyga Krolestwa [...] oddaną przes Xsiązę [...] Radziwila Kasztellana Wilenskiego w Warszawie 11 Januarij 1665" k. 155v-157v, "Mowa zaczynaiąca Seym w Izbie Poselskiey przed rozdawaniem głosow na Marszałka 12 Martij 1665" k. 157v-158, "Copia Listu do [...] Zabokrzyskiego Podsędka Braczławskiego od [...] Podkom[orzego] Pomor[skiego] Marszał[ka] Poselsk[iego] iako do tego ktory Seym rozerwał" k. 158-158v, "Oratio Salutatoria [...]. (dopisek:) Chrysost[om] Gninski Abbatis Wągrouece[nsis] in Comitijs 1666" k. 159, "Dziękował tenze [...] [Wadysław Rey] Podskarbi Nadworny Koronny imieniem [...] [Olbrachta Opackiego] Podkomorzego Warszawskie[go] za [...] Marią Kryspinowną Podskarbianką W[ielkiego] X[ięstwa] L[itewskiego] na Pałacu Warszawskim Dnia XVI Jan. 1661" k. 159-160v.
 • 530 d Mf 2094
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol., franc., ruski
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK VI 72 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 a Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8 (1963) s. 169-171.
 • 600 a Czarnkowska, Konstancja c kasztelanowa poznańska d (non ante 1613-1646)
 • 600 a Gniński, Jan Krzysztof c wda chełmiński, podkanclerzy kor. d (ca 1625-1685)
 • 600 a Grodziecki, Adam c klan międzyrzecki d (?-1647)
 • 600 a Grudzińska, Marianna d (?-1679)
 • 600 a Koniecpolski, Stanisław c hetman w. kor. d (1594-1646)
 • 600 a Kryspinówna Maria c podskarbianka w. lit. d 17 w.
 • 600 a Leszczyński, Bogusław c podskarbi, podkanclerzy kor. d (ca 1612-1659)
 • 600 a Leszczyński, Jan c wda poznański, krakowski, kanclerz w. kor. d (1603-1678)
 • 600 a Łubieński, Maciej c (prymas Polski ; d 1572-1652)
 • 600 a Lubomirska, Teofila Ludwika d (1650-1709)
 • 600 a Luiza Julianna Orańska c (elektorowa Palatynatu Reńskiego ; d 1576-1644)
 • 600 a Oborski, Marcin Ferdynand c marszałek poselski d (?-1698)
 • 600 a Opacki, Olbracht c podkomorzy warszawski d (1621-1680)
 • 600 a Rej, Władysław c podskarbi nadworny kor., wda lubelski d (?-1682)
 • 600 a Sapieha, Paweł Jan c wda witebski, wileński, hetman w. kor. d (1609-1665)
 • 600 a Szanguszkówna c księżna d 17 w.
 • 600 a Urban b VIII c (papież ; d 1568-1644)
 • 600 a Władysław b IV c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 600 a Zofia Anna Bernarda c dama dworu Ludwiki Marii
 • 600 a Żółkiewski, Stanisław c hetman w. kor., kanclerz w. kor. d (1547-1620)
 • 600 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 650 a Korespondencja dyplomatyczna y 17 w.
 • 650 a Parlamentaria y 17 w.
 • 650 a Akta y 17 w.
 • 650 a Poezja polska y 17 w.
 • 650 a Listy y 17 w.
 • 650 a Epitafia y 17 w.
 • 651 a Poznań (woj. wielkopolskie) y 17 w.
 • 651 a Wielkopolska y 17 w.
 • 700 a Aleksander b VII c (papież ; d 1599-1667)
 • 700 a Aleksy c (car Rosji ; d 1629-1676)
 • 700 a Anna Austriaczka c (królowa Francji ; d 1601-1666)
 • 700 a Barberini, Antonio Marcello c kard. d (1569-1646)
 • 700 a Białłozor, Jerzy c bp smoleński, wileński d (1622-1665)
 • 700 a Contarini, Domenico c doża wenecki d (1585-1675)
 • 700 a Czarnkowski, Sędziwój Franciszek c klan poznański d (?-1655/1656)
 • 700 a Czartoryski, Kazimierz Florian c (prymas Polski ; d ca 1614-1674)
 • 700 a Franciszka Lotaryńska c księżna de Vendôme d (1592-1669)
 • 700 a Fryderyk Wilhelm c (elektor brandenburski ; d 1620-1688)
 • 700 a Gembicki, Wawrzyniec c (prymas Polski ; d 1559-1624)
 • 700 a Gniewosz, Mikołaj Wojciech c bp kujawski d (?-1654)
 • 700 a Gniński, Jan Chryzostom c opat wągrowiecki, bp kamieniecki d (?-1715)
 • 700 a Gorajski, Zbigniew c klan chełmski d (1596-1655)
 • 700 a Grabski, Stanisław c klan rogoziński d (1638-1693)
 • 700 a Grudziński, Andrzej Karol c wda kaliski, poznański d (1611-1678)
 • 700 a Jabłonowski, Stanisław Jan c klan krakowski, hetman w. kor. d (1634-1702)
 • 700 a Jan Kazimierz c (król Polski ; d 1609-1672)
 • 700 a Karol Ferdynand Waza c (królewicz polski ; d 1613-1655)
 • 700 a Kryski, Feliks c kanclerz w. kor. d (1562-1618)
 • 700 a Ludwika Maria c (królowa Polski ; d 1611-1667)
 • 700 a Maria Franciszka Sabaudzka c (królowa Portugalii ; d 1646-1683)
 • 700 a Męciński, Albert c jezuita d (1598-1643)
 • 700 a Olszowski, Andrzej c (prymas Polski ; d 1621-1677)
 • 700 a Opaliński, Andrzej c bp poznański d (1575-1623)
 • 700 a Opaliński, Krzysztof c wda poznański d (1609-1655)
 • 700 a Orsini, Virgino c kard. d (1615-1676)
 • 700 a Pieniążek, Jan Chryzostom c sta oświęcimski, wda sieradzki d (ca 1630-ca 1712)
 • 700 a Potocki, Stanisław c wda krakowski, hetman w. kor. d (1589-1667)
 • 700 a Prażmowski, Mikołaj Jan c (prymas Polski ; d 1617-1673)
 • 700 a Radziejowski, Hieronim c podkanclerzy koronny d (1612-1667)
 • 700 a Radziwiłł, Krzysztof c wda wileński, hetman w. lit. d (1585-1640)
 • 700 a Roszkowski, Jan c klan poznański d (1575-1613)
 • 700 a Sawicki, Melchior Stanisław c klan brzeski d (?-1668)
 • 700 a Słupecki, Jerzy c sta pliźnieński d (1615-1663)
 • 700 a Szołdrski, Andrzej c bp kijowski, przemyski, poznański d (1583-1650)
 • 700 a Tęczyński, Jan c wda krakowski d (1581-1637)
 • 700 a Wiśniowiecki, Dymitr Jerzy c hetman w. kor. d (1631-1682)
 • 700 a Wydżga, Jan Stefan c (prymas Polski ; d ca 1610-1685)
 • 700 a Zbaraski, Jerzy c podczaszy kor., klan krakowski d (1573-1631)
 • 700 a Żabokrzycki c podsędek bracławski d 17 w.
 • 740 a Wypisy o treści politycznej
 • 740 a List Czartoryskiego Floriana Kazimierza bpa poznańskiego do Grudzinskiego Karola Andrzeja klana nakielskiego 1653
 • 740 a Potwierdzenie nadania przywileju szlacheckiego przez Jan Kazimierza dla potomstwa Grudzińskiego Andrzeja Karola wdy kaliskiego 1659
 • 740 a Pozew na Leszczyńskiego Jana wdę poznańskiego 1666
 • 740 a Mowy Olszowskiego Andrzeja bpa chełmińskiego 1666-1667
 • 740 a List Olszowskiego Andrzeja podkomorzego kor. do Oborskiego marszałka poselskiego
 • 740 a Epitafium Ludwiki Marii dla Zofii Anny Bernardy 1667
 • 740 a Inscriptio Columnae Romanae recens positae pro Gallis 1664
 • 740 a Recommendatio Causae Burgundicae per Legatos eiusdem Circuli, Occasione Prouinciarum Belgii Hispanicae Ditionis, in Collegio Electorum et Principum Imperii Ratisbonae facta Anno praesenti 1661
 • 740 a Listy Jana Kazimierza króla Polski do różnych 1668
 • 740 a Informatio in Scripto a Relligioso et Ordinis S. Dominici. |O Patriarchach w stolicy którzy unionem Ecclesiae pragneli
 • 740 a Mowa Prażmowskiego Mikołaja kanclerza bpa gnieźnieńskiego
 • 740 a Propozycja sejmowa czyniona od krzesła na sejmie walnym warszawskim 1666
 • 740 a Pismo zachowane w archiwum krakowskim
 • 740 a List Contariniego Domenico doży weneckiego do Jana Kazimierza króla Polski 1667
 • 740 a Mowy Leszczyńskiego Bogusława podkanclerzego kor. 1658-1659
 • 740 a Mowa Sawickiego Melchiora Stanisława klana brzeskiego 1659
 • 740 a Mowy Jana Kazimierza króla Polski na sejmie 1661
 • 740 a Mowa do wojska w Wolborzu 1663
 • 740 a Witanie od Kapituły Wileńskiej Jerzego Białłozora bpa wileńskiego 1664
 • 740 a Mowa na Sejmie 1664
 • 740 a Mowa Opalińskiego Andrzeja bpa poznańskiego 1618
 • 740 a Mowa Gembickiego Wawrzyńca bpa kujawskiego 1613
 • 740 a Sentencja na propositią Zygmunta III kóla Opalińskiego Andrzeja bpa poznańskiego 1613
 • 740 a Mowa Roszkowskiego Jana klana poznańskiego 1613
 • 740 a Mowa kanclerza koronnego 1613
 • 740 a List Żółkiewskiego Stanisława kanclerza kor. 1620
 • 740 a Oddawanie pieczęci i buławy wielkiej koronne po śmierci Żółkiewskiego Stanisława hetmana w. kor. 1620
 • 740 a Manifest Koniecpolskiego Stanisława hetmana w. kor. 1628
 • 740 a Witanie króla Zygmunta III przez marszałka poselskiego
 • 740 a Mowa marszałka poselskiego przy czytaniu exorbitancji
 • 740 a Mowy Grodzieckiego Adama klana międzyrzeckiego 1635-1636
 • 740 a Dziękowanie Grodzieckiego Adama klana międzyrzeckiego za Konstancję z Lubomirskich 1637
 • 740 a Mowa Radziwiłła Krzysztofa hetmana w. lit.
 • 740 a Witanie przez Ossolinskiego marszałka poselskiego
 • 740 a Propositia imieniem Łubienskiego Macieja abpa gnieźnińskiego po śmierci Wladysława IV
 • 740 a Instructia na sejmiki
 • 740 a Propositia sejmowa
 • 740 a Mowy Leszczynskiego Bogusława podskarbiego kor. 1648-1654
 • 740 a Witanie Karola królewicza Polski
 • 740 a Żegnanie na conclusiey sejmu
 • 740 a Witanie przez Fredra Marszalka Poselskiego
 • 740 a Mowy Pieniążka Jana Chryzostoma sty oświęcimskiego 1666
 • 740 a Mowa sejmowa 1666
 • 740 a Mowa Oborskiego Marcina starosty liwskiego 1666
 • 740 a Rotha iuramenti marszałka izby poselskiej
 • 740 a Przedmowa żałobna
 • 740 a Mowa do pana Kitnowskiego
 • 740 a Oddawanie księżniczki Teofili z Ostroga Zasławskiej Wiśniowieckiemu Dymitriowi hetmanowi w. kor. 1671
 • 740 a Listy Zbaraskiego Jerzego klana krakowskiego 1627
 • 740 a List Anny Austryjaczki królowej Francji do Urbana VIII papieża
 • 740 a List Urbana VIII papieża do Władysława IV króla Polski 1643
 • 740 a Responsio Władysława IV króla Polski 1647
 • 740 a List Jana Kazimierza do Władysława 1644
 • 740 a List Męcińskiego Alberta jezuity
 • 740 a Denunciato obranego papieża
 • 740 a List Aleksandra VIII papieża do króla chrześcijańskiego 1662
 • 740 a Listy Jana Kazimierza króla Polski do różnych 1664-1667
 • 740 a Literae a Cuiubus Herosolimitanis ad Priorem Nauariae Ecclesiae et Magnum Religionis Hierosolimitanae 1670
 • 740 a Antiphona contra Pestem
 • 740 a Oratio
 • 740 a List Szułdrskiego bpa poznanskiego do Leszczyńskiego Jana wdy poznańskiego 1648
 • 740 a Listu conceptem Wulffowney 1665
 • 740 a Listu Opalińskiego Krzysztofa wdy poznańskiego do Władysława IV króla 1644
 • 740 a List obywateli Ziemi Przemyskiej do trybunalu
 • 740 a Nowiny świeże
 • 740 a Revocatorias z Pospolitego Ruszenia Macieja Łubieńskiego 1649
 • 740 a Respons na Deliberatoriae Gniewosza Mikołaja Wojciecha bpa kujawskiego 1647
 • 740 a Listy Gniewosza Mikołaja Wojciecha bpa kujawskiego do Władysława IV króla 1643
 • 740 a List pogrzebowy do senatora 1632
 • 740 a List Radziwiła Krzysztofa hetmana, wdy wileńskiego do Łubieńskiego Macieja abpa gnieźnieńskiego 1648
 • 740 a List Radziejowskiego Hieronima podkanclerzego kor.
 • 740 a List Stanislawa i Michała Radzieiewskich młodych do sejmiku średzkiego 1654
 • 740 a List Fryderyka Wilhelma I elektora brandeburskiego do Jana Kazimierza króla Polski 1667
 • 740 a List Olszowskiego Andrzeja podkanclerzego kor. do Grabskiego Stanisława klana rogozińskiego 1667
 • 740 a Ramota Carska
 • 740 a List Marii Franciszki Sabaudzkiej królowej Portugalii do Franciszki Lotaryńskiej księżnej Vendôme 1667
 • 740 a List Gorajskiego Zbigniewa klana chełmskiego do Słupeckiego Jerzego sty pilźnińskiego 1643
 • 740 a Respons Słupeckiego Jerzego sty pilźnieńskiego
 • 740 a List Lipskiego z Rzymu
 • 740 a Nowiny z Ukrainy
 • 740 a Mowy Gnińskiego Jana wdy chełmińskiego 1659-1666
 • 852 j BK 00975
 • 999 d 19.06.05

Indeksy