Silva rerum o treści historycznej.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00983
 • Kopie:
  • Mf 5791
  • Mf 6073
 • Tytuł: Silva rerum o treści historycznej.
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: [I], 205 k. 30x18 cm
 • Oprawa: Pergamin makulaturowy (dawna mapa Oceanu Atlantyckiego)
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • "Mowa [...] Pana Jerzego Ossolińskiego którą w Rzymie na Waticanie dnia 6 Grudnia 1633. gdy imieniem Władisława IV Polskiego y Szwedzkiego króla Urbanowi VIII Biskupowi Najwyższemu posłuszeństwo oddawał. Z łacińskiego na polski język przez Jana Cynerskiego Ralstamouiusza w Sławney Akademiey Krakowskiey Philosophiey Doktora i Professora przetłumaczona" k. 1-3
  • "Mowa [Jarosza Hieronima] Kleczkowskiego Wodza Lisowczyków gdy dla wielkich angariey obywatele woiewodztwa Krakowskie[go] z [...] Panem Stanisławem Koniecpolskim Hetmanem na ten czas polnym gromic ich chcieli za granice wynisc przymusili" k. 3
  • "Respons iednego Żołnierza z teyze kupy" k. 4
  • "Przemowa tegoż [Jarosza Hieronima] Kleczkowskiego gdy Cesarza [Ferdynand II Habsburga] [...] w Widniu witał" k. 4-5
  • "Wita Krola [Zygmunta III Wazę] [...] Pan Sobieski Marszałek Poselski imieniem Panów Posłów 18 Jan. 1626" k. 5-6
  • "Oratio Bernardi Macieiowski Episcopi Cracouiens[is] et Cardinalis in aduentu Sigismundi Augusti Polonis Regis Cracouiam" k. 6-7v
  • "Responsum Datum Episcopo Cracouiensi nomine [...] Regis Sigismundi Augusti" k. 7v-8
  • "Mowa [...] Szczęsnego Krynskiego Kanclerza Koronnego przy oddawaniu Carow Moskiewskich na Seymie jako Zamku Smoleńskiego dobyto A[nno] D[omi]ni 1611 d. 13 Januarii" k. 8-9
  • "Gustaff [II Adolf] do Bethlem Gaborego" k. 9
  • "Mowa na Seimiku Szlachcica iednego" k. 9v-10v
  • "Votum [...] Pana [Tomasza] Zamoyskiego Podkanclerzego Koronnego na Seymie A. D. 1632" k. 10v-12
  • "Tegoż [...] [Tomasza] Zamoyskiego zmartwywstałego przestroga y y napomnienie do stanu szlacheckie[go]" k. 12v-17v
  • "Votum senatora iednego in consilio secreto de matrimonio Krola [...]" k. 17v-18v
  • "Votum [...] pana Rafała Leszczyńskiego Wojewody Bełzkie[go]" k. 18v-19
  • "Mowa [...] Pana Sobieskiego marszałka poselskiego inquodam colloquio w Senacie A. D. 1626" k. 19-20
  • "Mowa [...] Szczęsnego Krynskie[go] Canclerza Koronnego przy oddawaniu Carow Moskiewskich [Wasyl IV Szujski?] na Seimie iako Smoleńska dobyto A[nn]o 1611. d. 13 Jan." k. 20-20v
  • "Nauka Matki Korony Polskiey do wszelkich stanów Koronnych iako całosc R[zeczy]p[ospoli]tey maią zatrzymać" k. 20v-25
  • "Ratie [...] Pana Woiewody Wilenskiego [Krzysztofa Radziwiłła] przeciwko nowey kawaleriey Polskiey na priwatney audientiey do Króla [...] wniesione 1637" k. 25-27v
  • "Statuta Incliti ac Heroici Ordinis Equitum. Immaculatae Virginis" 27v-30
  • "Prognosticon de Regnorum ac Imperioru[m] mutatione a Joanne Latos Mathematico diligentissime conscriptum ex publicae utilitatis gratia editum An[no] Do[mini] 1594." k. 30-30v
  • "Consilia Kallimachowe Królowi Olbrachtowi podane" k. 30v-32
  • "Modus confaederationis vnius Palatinatus Anno D[omi]ni 1610" k. 32-32v "Poselstwo z Trybunału do K.I.M." k. 32v-33v
  • "Swiadectwo na Władike Przemyski[ego]" k. 33v-34
  • "Refutatur matrimonium Woronieckiego sięstrzeńca X. [Jakuba] Uchańskiego Arcibiskupa Gnieznienskie[go] ze poioł Barbare Gizankę Concubinam Sigismundi Augusti regis" ("Woroniecki winien" k. 34-36v oraz "E contrario Woroniecki niewinien" k. 36v-38)
  • "Oddawanie Pieczęci y Buławy wielkiey po śmierci [...] Stanisława Żołkewskiego Kanclerza y Hetmana" k. 38-41
  • "Do teyze materiey consolatoria Panny Orsule Maieim[?] sługi Krolowey do [...] Woiewodziney Ruskiey z Warszawy 6 Novem. 1620" k. 41-41v
  • "Oddawanie piczęci mnieissey [...] Irzemu Ossolinskiemu. Woiewodzie Sendomirskiemu" k. 41v-42v
  • "Dziękuje za pieczęc Krolowi [Władysławowi IV Wazie] [...] w Senacie [...] [Jerzy] Ossolinski Woiewoda Sandomirski 20 Martij A[nn]o D[omin]i 1638" k. 42v-43v
  • "Mowa Xcia [...] Radziwiła" k. 43v-45v
  • "Pan Tryzna expurgat innocentiam w Trybunale Radomskim" k. 45v-46v
  • "Compendium Zwycięstwa Korony Polskiey z Karola Krola raczey Tyrana Szwedzkie[go]. Iniusta bella gerentes nunquam vivi redeunt domu[m]" (wiersz) k. 47-53
  • "Ideae Suaeticae Tyrranindis pre Heronymum Samogitam post expulsos Ducatu Samogitiae Suecosa versus fluuium Swięta Anno D[omi]ni 1636 calamo expressa" k. 53v-56
  • "Lament rozmowny Karola Gustafa Szwedzkie[go] z Polskiego Tyrana nad Officierami w Polszcze utraconemi z niemieckie[go] na Polski iezyk przetłumaczony" k. 56
  • "Pacta z Szwedami" k. 57v-63
  • "Tribut ktory Wołosza Krolom Polskim oddawali" k. 63
  • "Transactia z Rakocym 1657. 22 Julii" k. 63v-65
  • "Klasztory we Włoszech zniesione a incorporowane do Arcibiskupstwa z intratami swemi" k. 65
  • "Podczas woiny Tureckey z Cesarzem [...] Chrzescijanskim Anno 1663. Polityka Wągerskie[go] wiersze" k. 65v
  • "Portenta in Anno 1664 et 1665" k. 66
  • "Prophaetia S. Malachiae Archiepiscopi Arma Sani totiusq[ue] Hiberniae Primatis, ac Sedis Apostolicae Legati, de Summis Pontificibus ex Arnoldo Vien." k. 66v-67v
  • "Rzecz od PP. Senatorow do PP. Posłow na Seymie Warszawskim Anno D[omini] 1620. po pogromie naszych na Cocorze[!]" k. 68-68v
  • "Respons PP. Senatorow do PP. Posłow." k. 68-69
  • "Sposob woiowania Tatarow" k. 69-70v
  • "Sposob woiowania Turkow" k. 70v-71v
  • "Nominatia Krola [...] Władisława IV. od [...] X. [Jana] Węzyka Arcibis[kupa] Gniezn[ieńskiego] A[nn]o 1632" k. 72-72v
  • "List z cifer przełożony od [...] Pana Iakuba Sobieskiego Woiewodzica Lubelskie[go] do Xcia [...] [Krzysztofa] Zbarazkie[go] Koniusze[go] Koronne[go] zobozu zpod Chocimia d. 22. Septem. A[nno] Do[mini] 1621. W ktorym dostatecznie opisana woyny Chocinskiey transactia" k. 72v-74v
  • "List [...] Miastkowskiego Podkomorzego Lwowskiego do [...] X. Arcibiskupa Gnieźnieńskie[go] [Jana Wężyka] ze Turecki Car [Murad IV] na woine Polską wyszedł 1634. 30 May" k. 74v-75
  • "Dziękowanie po ukontentowaniu woiska [...] Wincentego Krukiennickiego Marszałka Confederatiey Chocinskiey Krolowi [...] 22 Aug. 1622" k. 75-76
  • "Instructia Confaederatow Chocinskich do Krola [...] przyniesiona przez Panow Obucha, Strzyzewsk[ich] Ołominskiego, Barcikowskie[ch] etc. A[nno] D[omini] 1622." k. 76-77
  • "Przemowa Pana Wincentego Krukiennickiego. Marszałka Confederatiey Chocinskiey przed ukontentowaniem Woiska" k. 77v-78
  • "List Sahin Giereia SołtanGałgi do Krola [...] 1624" k. 78v-80
  • "Przymierzę od Mehmet Gereia Hana Krymskiego Krolowi [...] Sigmuntowi III przesłane" k. 80-82
  • "Conditiae pokoiu Sahin Adze posłowi Sołtan Murata Cesarza Tureckie[go] imieniem Krola [...] na Orininie przez [...] Pana Krakowskie[go] y inszych [...] PP Comissarzew wdane y cale postanowione" k. 82-82v
  • "List Cara Tureckiego [Murada IV] do Krola [Władysława IV Wazy] [...] o wypowiedzeniu Przymierza w Roku Pańskim 1637" k. 139v-140v
  • "List Wezera[!] Krymskiego do Hetmana Zaporozkie[go]" k. 140v-141
  • "List Wezera[!] Cara Tureckiego do Krola [...]" k. 141-141v
  • "Liga Parisensis Christianorum Puncta Confederationis sue Ligae stabilitae et Iuramento firmatae per annos triginta continuos in Ciuitate Parisiensi in Gallia pro recuperatione Palatinatus ex Voltoliae ac pro libertate Italiae [...] 3. Augusti Anno D[omi]ni 1624 in praesentia Regis Galliae et [...] Legatorum Principium Confederatos contra Regem Hispaniae ex Domum Austriacam eorumq[ue] Adhaerentes" k. 141v-143v
  • "List Mechmet Baszy Wezera Tureckie[go] do [...] Jana III Krola Polskie[go] A[nno] [Domini] 1674 in Septembre" k. 144v
  • "Pacta inter [...] Poloniae Regem et Turcarum Imperatore[m] Die 19. 8bris A[nno] D[omini] 1676" k. 144v-145v
  • "Mowa Krola [...] Jana Trzeciego przy Coclusyej Senatus consilium w Grodnie in Anno D[omi]ni 1688" k. 146-147v
  • "Mowa Krola [...] Jana Trzeciego przy konkluzyy szenatus consiliorum" k. 148v
  • "Breuis relatio Victoriae [...] Stanislai Koniecpolski Campi ducati Regni Poloniae qua ducis Sudermaniae copiae ad deditionem adaetae sunt" k. 149-149v
  • "Conditiones a D[ominus] Stanislao Koniecpolski Supplicibus militibus Sudermaniae Principis, Amersstini die decima sexta Aprilis Anno D[omini] 1627 concessae" k. 149v-150v
  • "Pacta BenthlemGaborowe z Cesarzem [...] Chrzescianskim" k. 150v-151v
  • "Pacta inter [...] Ferdinandum Imperatorem Romanorum et Bethlam Gabor" k. 151v-154
  • "Condicie ktoremi Pokoi między Krolem Dunskim y Szwedzkim postanowiony" k. 154-154v
  • "Rozhowor Wielmożnego [...] Pana Gabriela Stempkowskiego Kasztellana Bracławskiego Posła Wielkiego Koronnego z Dumnemi Boiarami z Kniaziem Iwanowiczem Owdoiewskim, Henrykowiczem Hrychorym Pieszkinem Namiestnikiem Matanskim[?] Wasilowiczem Lwowem Michaiłem Wołoszewiczem die 17 Julii A[nno] D[omini] 1645 w stolicy Krymogrodzie" k. 154v-156v
  • "Wieczne Pacta Korony Polskiey y W[ielkiego] X[ięstwa] Litewskiego z W[ielkim] Carem Moskiewskim y ograniczenia Panstw oboiey strony" k. 156v-159v
  • "Legatio Hollendorum ad [...] Regem Poloniae" 1.07.1627 k. 159v-160v
  • "Legatio Maonae Britaniae Regis ad [...] Regem Poloniae" k. 160v-162
  • "Mowa Rożynskiego Hetmana pod Tuszynem do Woiska Carskiego na swą strone przeciągaiąc" 1665 k. 162v-163
  • "Commissia z Kozakami pod Borowicą 1638" k. 163v-164v
  • "List [...] [Stanisława] Żołkiewskiego Kanclerza Koronnego do Krola [Zygmunta III Wazy] [...] z pod Cocory[!]" k. 164v
  • "List P. Iaikowskiego do [...] Podkomorzego Bełzkiego [Michała Leśniowskiego] o przegraney na Cocorze[!] 1620" k. 165-166v
  • "Concep Xcia Jerzego Zbarazkiego Kasztelana Krakowskiego o sposobach Elekciey Krolow Polskich, w którym Cudziziemskich sposobów siła mianuie" k. 167-174
  • "Electio Summi Pontificis" k. 174-174v
  • "Modus Coronationis Regis Galliae" k. 175-175v
  • "Imperatoris Romanorum inauguratio" k. 175v-176
  • "Postulata Lutrow y Rusi Schysmatykow na Conwocatyey Warszawskiey d. 4 Julii 1632. tempore interregni podane tych tytuł takowy. In Causa Religiey Greckiey S. Oica Patryarchi Constantino Wolskiego Cerkwie wschodniey y inszych wszystkich in Religione dissidentium" k. 176-178v
  • "Respons od PP. Vnitow na noworoczne dzieie Ruskie od PP. Nieunitow wydane" k. 178v-182
  • "Pismo Obywatelom Religiey Graeckiey na electiey A[nno] 1632 podane z takim tytułem Puncta uspokoienia Obywatelow Koronnych y W[ielkiego] X[sięstwa] Lit[ewskiego] Narodu Ruskiego w Religiey Graeckiey będących przez [...] Krola Szwedzkiego Władysława Czwartego ad affectationem Wszystkiey R[zeczpos]p[oli]tey Deptutatatach [sic] utriusq[uem] Gentis et Ordinu[m] namowione" k. 182-183v
  • "Protestatia [...] Biskupa Kiiowskiego [Bogusława Radoszewskiego] przeciwko [Piotrowi] Mohyle Metropolicie Kiowskim w Kiiowie zaniesione Anno Domini 1633. punctami tylko pewnemi memoriowana" k. 184-185
  • "List Cara Tureckiego [Mehmed IV] do Krola [Michała Korybuta Wiśniowieckiego] [...] Anno D[omi]ni 1671" k. 185-186
  • "List Mechmet Basze Wezera Tureckiego do [...] Xcia Podkanclerzego" k. 186-186v
  • "Modus publici Aerarii locupletandi" k. 186v-189v
  • "Inducie do czasu ze Szwedami za Gustapha [II Adolfa] 1628" k. 189v-190
  • "List do [...] Prymasa od [...] Pana Strażnika Koronnego o okrucieństwie Kozackim" k. 190-191
  • "Instructia do Kozaków Zaporozskich [...] PP. Commisarzom z Conuocatiey Warszawskiey 29 Julii 1648 dana" k. 191-192
  • "Quadragesimus octauus mirabilis annus" k. 192
  • "Proiect na Seymie Warszawskim Anno D[omini] 1672 diebus Junii" k. 192v-194
  • "Przestroga R[zecz]p[ospoli]tey w teyże materiey" k. 194-195v
  • "Kamieniec Podolski utracony 1672" k. 195v-196v
  • "Rewelatia iedney osoby zakonnicy podrzucone w Krakowie [...] 10 Decembris 1673" k. 196v-197v
  • "Straszliwe Nowiny z Hollandiey de data 23 Julii et 2dae Augusti 1674 z Utrechtu Miasta Holenderskiego" k. 198-198v
  • "Mowa [...] Iakuba Sobieskie[go] na pogrzebie Xięcia Krzysztopha Zbarazkiego w Krakowie 6. Maij 1627" k. 199-200
  • "Mowa na pogrzebie [...] [Jana] Tarnowskie[go] Arcibiskupa Gnieznieńskiego" k. 200-201v, 205
  • Tabela dat Wielkanocy według starego i nowego stylu k. 202-202v
  • Rachunki dot. usług rzemieślników k. 203-203v
  • "Nauka i Rząd Puszkarski" k. 204-204v
  • "Imiona Burzących Dział wiele ich do iednego Cekauzu należy y jak wielki ciężar ktore z nich wystrzelic moze" k. 204v
  • "Imiona Polnych Dział do Cekauzu nalezących" k. 204v
  • "Sposob obwarowania się od Tatar[ów] przez [...] Pana Jana Szczęsne[go] Herborta podany" k. 83-84
  • "Wyscie Sołtan Murata Cesarza Tureckiego z Constantinopola na woynę do Polski dnia 8 Kwietnia 1634. Na które wszystkim Posłom Chrzescianskim ale Polskim osobliwie patrzeć kazano y wczesne pole samey drogi Adrianopolskiey w Kramach miesca obmyślono" k. 84-86v
  • "Deliberatia około obrony Rzeczyp[ospoli]tey przeciwko poganstwu" k. 86v-89
  • "Pacta cum potentissimis Turcarum Imperatoribus ex Actis Archiui Regni descripta" k. 89v-90v
  • "Mowa [...] Kanclerza Koronnego [Stefana Korycińskiego?] przy odbieraniu Pieczęci" k. 90v-91v
  • "Dziękuje za mniejszą pieczęc [...] [Andrzej] Trzebiecki Biskup Przemyski" k. 91v-93
  • "Gdy wypowie Przymierze Nieprzyiaciel. Co lepiey czynic cy wdomu go czekac cy w iego gniazdzie szukac y macac" k. 93-94
  • "List Xcia [...] Radziwiła do pewney osoby" k. 94-94v
  • "Od Cesarza [...] do Krola [...]" k. 95
  • "Od Gustaua [II Adolfa] do Gaborego [Bethlena]" k. 95-95v
  • "Ioannes Zamoiski ad summum Pontifice[m]" k. 95v-96v
  • "Eiusdem ad Regem Angliae pro Iesuitis intercessoriae" k. 96v-97
  • "Eiusdem ad quendam Comitem" k. 97-97v
  • "Responsoriae" k. 97-98v
  • "Ad Imperatorem Rom[anum] Regis Angliae [Jakub I Stuart]" 5.06.1620 k. 98v
  • "Ad eundem Comitis Drucht de Homonna oratio" k. 98v
  • "Ad eundem Abbatis Trium fontium de [Gabor] Bethlem oratio, dum Comitem Ioanne Drugeth de Hommona ac dona oferret" k. 99-99v
  • "Ad Imperatorem Romano[rum] Sigismundi III Poloniae et Suaeciae Regis" k. 99v-100
  • "Bethlem Gabor do [...] do W[oiewo]dy Bełskie[go] [Rafała Leszczyńskiego]" 3.08.1626 k. 100-100v
  • "Ad Sum[mum] Pontificem [Stanisław] Hosius Cardinalis" k. 100v-101v
  • "Ad Sigismundum Augustum pro [Stanislao] Hosio" k. 101v-102v
  • "Offertoriae" k. 102v-103
  • "Ad [...] Wladislaum IV. Stanislaus Żołkewski" k. 103-103v
  • "Sigismundi III R[ex] P[oloniae] ad Palatinum Transiluaniae" k. 103v
  • "Eiusdem ad Gubernatorem Hungariae" k. 103v-104v
  • "Ad Andream Bathoreum Ioannis Zamoiski" k. 104v-105
  • "Ad Sigismundum III Gregorii Papae XV" k. 105-106
  • "Literae Henrici Regis in arce Cracouiensi dum clam e Polonia in Galliam proficisceret[ur] [...] 19 Junii A[nno] D[omini] 1545 relictae" k. 106-106v
  • "Eiusdem ad Episcopum Cuiauiensem" k. 106v-107
  • "Eiusdem ad DD. Petrum Zborowski Palatinus Cracouiens[is] Andream Zborowski Marschalcum Curiae ex [...] Wolski ViceCancellaris Regni" k. 107-107v
  • "Wykład ceduły ręką samego Krola [...] pisany z francuskiego na polski język wytłumaczony" k. 107v
  • "Relatio Danschij, na którą się Krol Henryk [Walezy] odwoływał a on zaś na pismie publikował" k. 107v-109
  • "Ad omnes Senatores Regni et [...] Henrici Regis Vienne 29 Junii 1574. allatae" k. 109-109v
  • "Ad Imperatorem Rom[anum] [Maksymilian II Habsburg] a Senatoribus R. P." k. 109v-110
  • "Ad Senatum Regni Pol[oniae] Imperator Rom[anus] [Maksymilian II Habsburg]" k. 110
  • "Maximilianus II. Diuina fauente clementia Romanorum Imperator Semper Augustus" k. 110v
  • "Mowa Jegomościa Pana Marcina Bożydara Podhorodynskiego Podczaszego Dobrzynskiego na Pogrzebie [...] Pana Kazimierza Woyny Oranskiego Skarbnika Nowogrodzkiego w Kościele Przewielebnych Oyców Dominikanów Konwentv Włodzimierskiego Exegowana Wroku" (brak końca) k. 110v-111v
  • "Rokosz Glinianski Anno 1339" k. 112-114v
  • "Confaederatia albo Związek generalny tak Woiska y Obywatelow R[zeczpos]p[oli]tey zgodnie postanowiony w Tyszowcach [...] 29 Decembr. A[nn]o D[omini] 1655" k. 115-116v
  • "Przysięga [...] PP Hetmanów" k. 116v
  • "Przysięga [...] PP Commissarzow" k. 116v-117
  • "Przysiega tak Woiskowych jak iako Obywatelow Koronnych" k. 117
  • "Conclusio Confaederationis" k. 117-117v
  • "Coniunctio Armorum zprzysiężonych Panow Chrzescianskich przeciwko Moskwicinowi a oraz y Turczynowi" k. 117v-118
  • "Prognostyk Kapłana iednego z Oliwy" 1656 k. 118
  • "Abdicatio Krola [...] Iana Kazimirza 1668. Propositio Abdicationis przez [...] X Andrzeia Olszowskiego Podkanclerzego Koronnego" k. 118v-119
  • "Tegoż [...] Podkanclerzego [Andrzeja Olszewskiego] mowa" k. 119-119v
  • "Mowa samego K.I.M. [Jana Kazimierza] w Senacie" k. 119v-120
  • "Mowa in scripto podana I. K. M. [Jana Kazimierza] od [...] Podkanclerzego Koronnego [Andrzeja Olszowskiego] czytana" k. 120-120v
  • "Respons [...] Podkanclerzego Koronnego [Andrzeja Olszowskiego] na zegnanie Senatu y PP. Posłów dnia 16 Septembris A[nno] 1668" k. 121-121v
  • "Zwierciadło dla Krolewstwa Polskego na Electią nowego Pana wystawione pro casu. Abdicationis 1668. W ktorym opartowac potrzeba necessita res Candidatos comitantes" k. 121v-122
  • "Ordo Coronationis Regis Poloniae iuxta Veterum consuaetudinem" k. 122v-124v
  • "Articuli Constitutionum Bellicarum Magnus Ducatus Lithuuaniae in Comitus G[e]n[er]ali[bus] constituti authore [...] Georgio Chodkiewicz Castellano Wilnensi Supremo Regni [...] Exercituum G[e]n[e]rali Ducem [...] Breuiter descripti" k. 125-126
  • "List oraz y żegnanie ostatnie [...] [Stanisława] Żołkewskiego który na Cocorze[!] in Octobre zginoł do Krola [...]" k. 126v-127
  • "Disciplina Militaris generalna" k. 127-127v
  • "Pacta pod Chociniem miedzy Naiasnieyszym Zygmuntem trzecim Krolem Polski a Sułtanem Osmanem Carem Tureckim zawarte A[nno] D[omi]n[i] 1621" k. 128-129
  • "List [...] Pana Suliszewskiego do [...] Pana Jakuba Sobieskiego de data z Constantinopola 28 May A[nn]o D[omi]ni 1622" k. 129-130v
  • "Exercitus [...] contra Turcas sub felici Regimine Illustris Caroli Chodkiewicz General Ducis Exercitus M[agni] Duc[ati] Lithu[ani] ex Palatini Wilnensi ad Chocin deducit Anno D[omi]ni 1621" k. 130v-133v
  • "O Wołoskiey Ziemi ex Archiuo Regni Informatio" k. 134-135
  • "List pierwszy od Abazybasze do [...] Pana [Stanisława] Koniecpolskie[go] Hetmana Wielkie[go] Koronnego" 20.10.1633" k. 135-135v
  • "List drugi od Abazybasze przez [...] Pana [Stanisława] Suliszewskiego do [...] Pana Hetmana [Stanisława Koniecpolskiego]" k. 135v-136v
  • "Respons Hetmana [Stanisława Koniecpolskiego] do AbazyBasze" 21 10 Anno Dominy 1633" k. 136v-137
  • "Od Hospodara Multanskiego do [...] Hetmana" k. 137-137v
  • "Respons [...] Hetmana do Hospod[ara] Multan[skiego]" k. 137v-138
  • "List Hospodara Woloskiego [Mateusza I Besaraba] do [...] Hetmana [Stanisława Koniecpolskiego]" 29.10.1633 k. 138
  • "Respons [...] Hetmana [Stanisława Koniecpolskiego] do Hospodarz[a] Woloskiego [Mateusza I Basaraba]" 21.10.1633 k. 138-138v
  • "List od Dzianbek Giereia Hana Krymskiego do Krola [Zygmunta III Wazy] [...] 1619" k. 138v-139
  • "Respons temuz Hanowi od [...] Pana Stanisława Żółkiewskiego Woiewody Kiiowskiego z rozkazania [...] dany" k. 139-139v
 • Proweniencja:
  • "Exlibris Adalberti a Verbno Rydzynski" - [rkps]
  • Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Ferdynand II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1578-1637)
  • Giżanka Barbara 16 w.
  • Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672)
  • Jan Olbracht (król Polski ; 1459-1501)
  • Murad IV (sułtan turecki ; 1612-1640)
  • Sahin Aga poseł sułtana Murada IV 17 w.
  • Uchański, Jakub prymas (1502-1581)
  • Urban VIII (papież ; 1568-1644)
  • Urszula pokojówka królowej Konstancji Habsburżanki
  • Władysław IV (król Polski ; 1595-1648)
  • Wolski, Konstanty patriarcha kościoła prawosławnego
  • Woroniecki siostrzeniec Jakuba Uchańskiego 16 w.
  • Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572)
  • Wojsko 17 w. Polska
  • Polityka międzynarodowa 17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Bitwa 1620 r. pod Cecorą
  • Kozacy 17 w.
  • Tatarzy 17 w.
  • Holandia 17 w.
  • Kamieniec Podolski (Ukraina) 17 w.
  • Utrecht (Holandia) 17 w.
  • Silva rerum 17 w.
 • Uwagi:
  • W trakcie oprawy przestawiono kolejność ostatnich kart: po k. 201v. winna następować k. 205-205 v., następnie k. 204-204v. i k. 203-203v.
  • K. 146-148v. pisane inną ręką k. 110v.-111v. prawdopodobnie również pisane inną ręką
  • Między k. 198v. i 199 wycięto 5 kart; między k. 202v. i 203 wycięta 1 karta
  • Papier końcowych kart ze śladami zniszczeń
  • K. 77 i 114 naddarte k. 79 luźna
  • Rkps opracowała w 1952 r. J. Studnicka. Pismo przeważnie jednej ręki.
  • Jest to typowa sylwa, w której przeważają notatki o treści historycznej. Zapiski dotyczą głównie wydarzeń z XVII w. Spotykamy w niej mowy (przede wszystkim oficjalne), wota, prognostyki, statuty, memorabilia, wiersze okolicznościowe, akta (także dotyczące polityki zagranicznej). Rkps zawiera sporo materiałów dotyczących wojskowości (m. in. sposób prowadzenia działań zbrojnych przeciwko Turkom i Tatarom), a także sprawy kozackiej. Znajdują się w nim także tabele dat Wielkanocy (według starego i nowego stylu).

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Silva
 • 245 $a Silva rerum o treści historycznej.
 • 246 $a Silva rerum. Okres od Walezego do Sobieskiego $g tyt. z dawnego inw.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 17 w.
 • 300 $a [I], 205 k. $c 30x18 cm
 • 340 $d Rkps $e Pergamin makulaturowy (dawna mapa Oceanu Atlantyckiego)
 • 500 $a W trakcie oprawy przestawiono kolejność ostatnich kart: po k. 201v. winna następować k. 205-205 v., następnie k. 204-204v. i k. 203-203v.
 • 500 $a K. 146-148v. pisane inną ręką k. 110v.-111v. prawdopodobnie również pisane inną ręką
 • 500 $a Między k. 198v. i 199 wycięto 5 kart; między k. 202v. i 203 wycięta 1 karta
 • 500 $a Papier końcowych kart ze śladami zniszczeń
 • 500 $a K. 77 i 114 naddarte k. 79 luźna
 • 500 $a Rkps opracowała w 1952 r. J. Studnicka. $a Pismo przeważnie jednej ręki.
 • 500 $a Jest to typowa sylwa, w której przeważają notatki o treści historycznej. Zapiski dotyczą głównie wydarzeń z XVII w. Spotykamy w niej mowy (przede wszystkim oficjalne), wota, prognostyki, statuty, memorabilia, wiersze okolicznościowe, akta (także dotyczące polityki zagranicznej). Rkps zawiera sporo materiałów dotyczących wojskowości (m. in. sposób prowadzenia działań zbrojnych przeciwko Turkom i Tatarom), a także sprawy kozackiej. Znajdują się w nim także tabele dat Wielkanocy (według starego i nowego stylu).
 • 520 $a "Mowa [...] Pana Jerzego Ossolińskiego którą w Rzymie na Waticanie dnia 6 Grudnia 1633. gdy imieniem Władisława IV Polskiego y Szwedzkiego króla Urbanowi VIII Biskupowi Najwyższemu posłuszeństwo oddawał. Z łacińskiego na polski język przez Jana Cynerskiego Ralstamouiusza w Sławney Akademiey Krakowskiey Philosophiey Doktora i Professora przetłumaczona" k. 1-3
 • 520 $a "Mowa [Jarosza Hieronima] Kleczkowskiego Wodza Lisowczyków gdy dla wielkich angariey obywatele woiewodztwa Krakowskie[go] z [...] Panem Stanisławem Koniecpolskim Hetmanem na ten czas polnym gromic ich chcieli za granice wynisc przymusili" k. 3
 • 520 $a "Respons iednego Żołnierza z teyze kupy" k. 4
 • 520 $a "Przemowa tegoż [Jarosza Hieronima] Kleczkowskiego gdy Cesarza [Ferdynand II Habsburga] [...] w Widniu witał" k. 4-5
 • 520 $a "Wita Krola [Zygmunta III Wazę] [...] Pan Sobieski Marszałek Poselski imieniem Panów Posłów 18 Jan. 1626" k. 5-6
 • 520 $a "Oratio Bernardi Macieiowski Episcopi Cracouiens[is] et Cardinalis in aduentu Sigismundi Augusti Polonis Regis Cracouiam" k. 6-7v
 • 520 $a "Responsum Datum Episcopo Cracouiensi nomine [...] Regis Sigismundi Augusti" k. 7v-8
 • 520 $a "Mowa [...] Szczęsnego Krynskiego Kanclerza Koronnego przy oddawaniu Carow Moskiewskich na Seymie jako Zamku Smoleńskiego dobyto A[nno] D[omi]ni 1611 d. 13 Januarii" k. 8-9
 • 520 $a "Gustaff [II Adolf] do Bethlem Gaborego" k. 9
 • 520 $a "Mowa na Seimiku Szlachcica iednego" k. 9v-10v
 • 520 $a "Votum [...] Pana [Tomasza] Zamoyskiego Podkanclerzego Koronnego na Seymie A. D. 1632" k. 10v-12
 • 520 $a "Tegoż [...] [Tomasza] Zamoyskiego zmartwywstałego przestroga y y napomnienie do stanu szlacheckie[go]" k. 12v-17v
 • 520 $a "Votum senatora iednego in consilio secreto de matrimonio Krola [...]" k. 17v-18v
 • 520 $a "Votum [...] pana Rafała Leszczyńskiego Wojewody Bełzkie[go]" k. 18v-19
 • 520 $a "Mowa [...] Pana Sobieskiego marszałka poselskiego inquodam colloquio w Senacie A. D. 1626" k. 19-20
 • 520 $a "Mowa [...] Szczęsnego Krynskie[go] Canclerza Koronnego przy oddawaniu Carow Moskiewskich [Wasyl IV Szujski?] na Seimie iako Smoleńska dobyto A[nn]o 1611. d. 13 Jan." k. 20-20v
 • 520 $a "Nauka Matki Korony Polskiey do wszelkich stanów Koronnych iako całosc R[zeczy]p[ospoli]tey maią zatrzymać" k. 20v-25
 • 520 $a "Ratie [...] Pana Woiewody Wilenskiego [Krzysztofa Radziwiłła] przeciwko nowey kawaleriey Polskiey na priwatney audientiey do Króla [...] wniesione 1637" k. 25-27v
 • 520 $a "Statuta Incliti ac Heroici Ordinis Equitum. Immaculatae Virginis" 27v-30
 • 520 $a "Prognosticon de Regnorum ac Imperioru[m] mutatione a Joanne Latos Mathematico diligentissime conscriptum ex publicae utilitatis gratia editum An[no] Do[mini] 1594." k. 30-30v
 • 520 $a "Consilia Kallimachowe Królowi Olbrachtowi podane" k. 30v-32
 • 520 $a "Modus confaederationis vnius Palatinatus Anno D[omi]ni 1610" k. 32-32v "Poselstwo z Trybunału do K.I.M." k. 32v-33v
 • 520 $a "Swiadectwo na Władike Przemyski[ego]" k. 33v-34
 • 520 $a "Refutatur matrimonium Woronieckiego sięstrzeńca X. [Jakuba] Uchańskiego Arcibiskupa Gnieznienskie[go] ze poioł Barbare Gizankę Concubinam Sigismundi Augusti regis" ("Woroniecki winien" k. 34-36v oraz "E contrario Woroniecki niewinien" k. 36v-38)
 • 520 $a "Oddawanie Pieczęci y Buławy wielkiey po śmierci [...] Stanisława Żołkewskiego Kanclerza y Hetmana" k. 38-41
 • 520 $a "Do teyze materiey consolatoria Panny Orsule Maieim[?] sługi Krolowey do [...] Woiewodziney Ruskiey z Warszawy 6 Novem. 1620" k. 41-41v
 • 520 $a "Oddawanie piczęci mnieissey [...] Irzemu Ossolinskiemu. Woiewodzie Sendomirskiemu" k. 41v-42v
 • 520 $a "Dziękuje za pieczęc Krolowi [Władysławowi IV Wazie] [...] w Senacie [...] [Jerzy] Ossolinski Woiewoda Sandomirski 20 Martij A[nn]o D[omin]i 1638" k. 42v-43v
 • 520 $a "Mowa Xcia [...] Radziwiła" k. 43v-45v
 • 520 $a "Pan Tryzna expurgat innocentiam w Trybunale Radomskim" k. 45v-46v
 • 520 $a "Compendium Zwycięstwa Korony Polskiey z Karola Krola raczey Tyrana Szwedzkie[go]. Iniusta bella gerentes nunquam vivi redeunt domu[m]" (wiersz) k. 47-53
 • 520 $a "Ideae Suaeticae Tyrranindis pre Heronymum Samogitam post expulsos Ducatu Samogitiae Suecosa versus fluuium Swięta Anno D[omi]ni 1636 calamo expressa" k. 53v-56
 • 520 $a "Lament rozmowny Karola Gustafa Szwedzkie[go] z Polskiego Tyrana nad Officierami w Polszcze utraconemi z niemieckie[go] na Polski iezyk przetłumaczony" k. 56
 • 520 $a "Pacta z Szwedami" k. 57v-63
 • 520 $a "Tribut ktory Wołosza Krolom Polskim oddawali" k. 63
 • 520 $a "Transactia z Rakocym 1657. 22 Julii" k. 63v-65
 • 520 $a "Klasztory we Włoszech zniesione a incorporowane do Arcibiskupstwa z intratami swemi" k. 65
 • 520 $a "Podczas woiny Tureckey z Cesarzem [...] Chrzescijanskim Anno 1663. Polityka Wągerskie[go] wiersze" k. 65v
 • 520 $a "Portenta in Anno 1664 et 1665" k. 66
 • 520 $a "Prophaetia S. Malachiae Archiepiscopi Arma Sani totiusq[ue] Hiberniae Primatis, ac Sedis Apostolicae Legati, de Summis Pontificibus ex Arnoldo Vien." k. 66v-67v
 • 520 $a "Rzecz od PP. Senatorow do PP. Posłow na Seymie Warszawskim Anno D[omini] 1620. po pogromie naszych na Cocorze[!]" k. 68-68v
 • 520 $a "Respons PP. Senatorow do PP. Posłow." k. 68-69
 • 520 $a "Sposob woiowania Tatarow" k. 69-70v
 • 520 $a "Sposob woiowania Turkow" k. 70v-71v
 • 520 $a "Nominatia Krola [...] Władisława IV. od [...] X. [Jana] Węzyka Arcibis[kupa] Gniezn[ieńskiego] A[nn]o 1632" k. 72-72v
 • 520 $a "List z cifer przełożony od [...] Pana Iakuba Sobieskiego Woiewodzica Lubelskie[go] do Xcia [...] [Krzysztofa] Zbarazkie[go] Koniusze[go] Koronne[go] zobozu zpod Chocimia d. 22. Septem. A[nno] Do[mini] 1621. W ktorym dostatecznie opisana woyny Chocinskiey transactia" k. 72v-74v
 • 520 $a "List [...] Miastkowskiego Podkomorzego Lwowskiego do [...] X. Arcibiskupa Gnieźnieńskie[go] [Jana Wężyka] ze Turecki Car [Murad IV] na woine Polską wyszedł 1634. 30 May" k. 74v-75
 • 520 $a "Dziękowanie po ukontentowaniu woiska [...] Wincentego Krukiennickiego Marszałka Confederatiey Chocinskiey Krolowi [...] 22 Aug. 1622" k. 75-76
 • 520 $a "Instructia Confaederatow Chocinskich do Krola [...] przyniesiona przez Panow Obucha, Strzyzewsk[ich] Ołominskiego, Barcikowskie[ch] etc. A[nno] D[omini] 1622." k. 76-77
 • 520 $a "Przemowa Pana Wincentego Krukiennickiego. Marszałka Confederatiey Chocinskiey przed ukontentowaniem Woiska" k. 77v-78
 • 520 $a "List Sahin Giereia SołtanGałgi do Krola [...] 1624" k. 78v-80
 • 520 $a "Przymierzę od Mehmet Gereia Hana Krymskiego Krolowi [...] Sigmuntowi III przesłane" k. 80-82
 • 520 $a "Conditiae pokoiu Sahin Adze posłowi Sołtan Murata Cesarza Tureckie[go] imieniem Krola [...] na Orininie przez [...] Pana Krakowskie[go] y inszych [...] PP Comissarzew wdane y cale postanowione" k. 82-82v
 • 520 $a "List Cara Tureckiego [Murada IV] do Krola [Władysława IV Wazy] [...] o wypowiedzeniu Przymierza w Roku Pańskim 1637" k. 139v-140v
 • 520 $a "List Wezera[!] Krymskiego do Hetmana Zaporozkie[go]" k. 140v-141
 • 520 $a "List Wezera[!] Cara Tureckiego do Krola [...]" k. 141-141v
 • 520 $a "Liga Parisensis Christianorum Puncta Confederationis sue Ligae stabilitae et Iuramento firmatae per annos triginta continuos in Ciuitate Parisiensi in Gallia pro recuperatione Palatinatus ex Voltoliae ac pro libertate Italiae [...] 3. Augusti Anno D[omi]ni 1624 in praesentia Regis Galliae et [...] Legatorum Principium Confederatos contra Regem Hispaniae ex Domum Austriacam eorumq[ue] Adhaerentes" k. 141v-143v
 • 520 $a "List Mechmet Baszy Wezera Tureckie[go] do [...] Jana III Krola Polskie[go] A[nno] [Domini] 1674 in Septembre" k. 144v
 • 520 $a "Pacta inter [...] Poloniae Regem et Turcarum Imperatore[m] Die 19. 8bris A[nno] D[omini] 1676" k. 144v-145v
 • 520 $a "Mowa Krola [...] Jana Trzeciego przy Coclusyej Senatus consilium w Grodnie in Anno D[omi]ni 1688" k. 146-147v
 • 520 $a "Mowa Krola [...] Jana Trzeciego przy konkluzyy szenatus consiliorum" k. 148v
 • 520 $a "Breuis relatio Victoriae [...] Stanislai Koniecpolski Campi ducati Regni Poloniae qua ducis Sudermaniae copiae ad deditionem adaetae sunt" k. 149-149v
 • 520 $a "Conditiones a D[ominus] Stanislao Koniecpolski Supplicibus militibus Sudermaniae Principis, Amersstini die decima sexta Aprilis Anno D[omini] 1627 concessae" k. 149v-150v
 • 520 $a "Pacta BenthlemGaborowe z Cesarzem [...] Chrzescianskim" k. 150v-151v
 • 520 $a "Pacta inter [...] Ferdinandum Imperatorem Romanorum et Bethlam Gabor" k. 151v-154
 • 520 $a "Condicie ktoremi Pokoi między Krolem Dunskim y Szwedzkim postanowiony" k. 154-154v
 • 520 $a "Rozhowor Wielmożnego [...] Pana Gabriela Stempkowskiego Kasztellana Bracławskiego Posła Wielkiego Koronnego z Dumnemi Boiarami z Kniaziem Iwanowiczem Owdoiewskim, Henrykowiczem Hrychorym Pieszkinem Namiestnikiem Matanskim[?] Wasilowiczem Lwowem Michaiłem Wołoszewiczem die 17 Julii A[nno] D[omini] 1645 w stolicy Krymogrodzie" k. 154v-156v
 • 520 $a "Wieczne Pacta Korony Polskiey y W[ielkiego] X[ięstwa] Litewskiego z W[ielkim] Carem Moskiewskim y ograniczenia Panstw oboiey strony" k. 156v-159v
 • 520 $a "Legatio Hollendorum ad [...] Regem Poloniae" 1.07.1627 k. 159v-160v
 • 520 $a "Legatio Maonae Britaniae Regis ad [...] Regem Poloniae" k. 160v-162
 • 520 $a "Mowa Rożynskiego Hetmana pod Tuszynem do Woiska Carskiego na swą strone przeciągaiąc" 1665 k. 162v-163
 • 520 $a "Commissia z Kozakami pod Borowicą 1638" k. 163v-164v
 • 520 $a "List [...] [Stanisława] Żołkiewskiego Kanclerza Koronnego do Krola [Zygmunta III Wazy] [...] z pod Cocory[!]" k. 164v
 • 520 $a "List P. Iaikowskiego do [...] Podkomorzego Bełzkiego [Michała Leśniowskiego] o przegraney na Cocorze[!] 1620" k. 165-166v
 • 520 $a "Concep Xcia Jerzego Zbarazkiego Kasztelana Krakowskiego o sposobach Elekciey Krolow Polskich, w którym Cudziziemskich sposobów siła mianuie" k. 167-174
 • 520 $a "Electio Summi Pontificis" k. 174-174v
 • 520 $a "Modus Coronationis Regis Galliae" k. 175-175v
 • 520 $a "Imperatoris Romanorum inauguratio" k. 175v-176
 • 520 $a "Postulata Lutrow y Rusi Schysmatykow na Conwocatyey Warszawskiey d. 4 Julii 1632. tempore interregni podane tych tytuł takowy. In Causa Religiey Greckiey S. Oica Patryarchi Constantino Wolskiego Cerkwie wschodniey y inszych wszystkich in Religione dissidentium" k. 176-178v
 • 520 $a "Respons od PP. Vnitow na noworoczne dzieie Ruskie od PP. Nieunitow wydane" k. 178v-182
 • 520 $a "Pismo Obywatelom Religiey Graeckiey na electiey A[nno] 1632 podane z takim tytułem Puncta uspokoienia Obywatelow Koronnych y W[ielkiego] X[sięstwa] Lit[ewskiego] Narodu Ruskiego w Religiey Graeckiey będących przez [...] Krola Szwedzkiego Władysława Czwartego ad affectationem Wszystkiey R[zeczpos]p[oli]tey Deptutatatach [sic] utriusq[uem] Gentis et Ordinu[m] namowione" k. 182-183v
 • 520 $a "Protestatia [...] Biskupa Kiiowskiego [Bogusława Radoszewskiego] przeciwko [Piotrowi] Mohyle Metropolicie Kiowskim w Kiiowie zaniesione Anno Domini 1633. punctami tylko pewnemi memoriowana" k. 184-185
 • 520 $a "List Cara Tureckiego [Mehmed IV] do Krola [Michała Korybuta Wiśniowieckiego] [...] Anno D[omi]ni 1671" k. 185-186
 • 520 $a "List Mechmet Basze Wezera Tureckiego do [...] Xcia Podkanclerzego" k. 186-186v
 • 520 $a "Modus publici Aerarii locupletandi" k. 186v-189v
 • 520 $a "Inducie do czasu ze Szwedami za Gustapha [II Adolfa] 1628" k. 189v-190
 • 520 $a "List do [...] Prymasa od [...] Pana Strażnika Koronnego o okrucieństwie Kozackim" k. 190-191
 • 520 $a "Instructia do Kozaków Zaporozskich [...] PP. Commisarzom z Conuocatiey Warszawskiey 29 Julii 1648 dana" k. 191-192
 • 520 $a "Quadragesimus octauus mirabilis annus" k. 192
 • 520 $a "Proiect na Seymie Warszawskim Anno D[omini] 1672 diebus Junii" k. 192v-194
 • 520 $a "Przestroga R[zecz]p[ospoli]tey w teyże materiey" k. 194-195v
 • 520 $a "Kamieniec Podolski utracony 1672" k. 195v-196v
 • 520 $a "Rewelatia iedney osoby zakonnicy podrzucone w Krakowie [...] 10 Decembris 1673" k. 196v-197v
 • 520 $a "Straszliwe Nowiny z Hollandiey de data 23 Julii et 2dae Augusti 1674 z Utrechtu Miasta Holenderskiego" k. 198-198v
 • 520 $a "Mowa [...] Iakuba Sobieskie[go] na pogrzebie Xięcia Krzysztopha Zbarazkiego w Krakowie 6. Maij 1627" k. 199-200
 • 520 $a "Mowa na pogrzebie [...] [Jana] Tarnowskie[go] Arcibiskupa Gnieznieńskiego" k. 200-201v, 205
 • 520 $a Tabela dat Wielkanocy według starego i nowego stylu k. 202-202v
 • 520 $a Rachunki dot. usług rzemieślników k. 203-203v
 • 520 $a "Nauka i Rząd Puszkarski" k. 204-204v
 • 520 $a "Imiona Burzących Dział wiele ich do iednego Cekauzu należy y jak wielki ciężar ktore z nich wystrzelic moze" k. 204v
 • 520 $a "Imiona Polnych Dział do Cekauzu nalezących" k. 204v
 • 520 $a "Sposob obwarowania się od Tatar[ów] przez [...] Pana Jana Szczęsne[go] Herborta podany" k. 83-84
 • 520 $a "Wyscie Sołtan Murata Cesarza Tureckiego z Constantinopola na woynę do Polski dnia 8 Kwietnia 1634. Na które wszystkim Posłom Chrzescianskim ale Polskim osobliwie patrzeć kazano y wczesne pole samey drogi Adrianopolskiey w Kramach miesca obmyślono" k. 84-86v
 • 520 $a "Deliberatia około obrony Rzeczyp[ospoli]tey przeciwko poganstwu" k. 86v-89
 • 520 $a "Pacta cum potentissimis Turcarum Imperatoribus ex Actis Archiui Regni descripta" k. 89v-90v
 • 520 $a "Mowa [...] Kanclerza Koronnego [Stefana Korycińskiego?] przy odbieraniu Pieczęci" k. 90v-91v
 • 520 $a "Dziękuje za mniejszą pieczęc [...] [Andrzej] Trzebiecki Biskup Przemyski" k. 91v-93
 • 520 $a "Gdy wypowie Przymierze Nieprzyiaciel. Co lepiey czynic cy wdomu go czekac cy w iego gniazdzie szukac y macac" k. 93-94
 • 520 $a "List Xcia [...] Radziwiła do pewney osoby" k. 94-94v
 • 520 $a "Od Cesarza [...] do Krola [...]" k. 95
 • 520 $a "Od Gustaua [II Adolfa] do Gaborego [Bethlena]" k. 95-95v
 • 520 $a "Ioannes Zamoiski ad summum Pontifice[m]" k. 95v-96v
 • 520 $a "Eiusdem ad Regem Angliae pro Iesuitis intercessoriae" k. 96v-97
 • 520 $a "Eiusdem ad quendam Comitem" k. 97-97v
 • 520 $a "Responsoriae" k. 97-98v
 • 520 $a "Ad Imperatorem Rom[anum] Regis Angliae [Jakub I Stuart]" 5.06.1620 k. 98v
 • 520 $a "Ad eundem Comitis Drucht de Homonna oratio" k. 98v
 • 520 $a "Ad eundem Abbatis Trium fontium de [Gabor] Bethlem oratio, dum Comitem Ioanne Drugeth de Hommona ac dona oferret" k. 99-99v
 • 520 $a "Ad Imperatorem Romano[rum] Sigismundi III Poloniae et Suaeciae Regis" k. 99v-100
 • 520 $a "Bethlem Gabor do [...] do W[oiewo]dy Bełskie[go] [Rafała Leszczyńskiego]" 3.08.1626 k. 100-100v
 • 520 $a "Ad Sum[mum] Pontificem [Stanisław] Hosius Cardinalis" k. 100v-101v
 • 520 $a "Ad Sigismundum Augustum pro [Stanislao] Hosio" k. 101v-102v
 • 520 $a "Offertoriae" k. 102v-103
 • 520 $a "Ad [...] Wladislaum IV. Stanislaus Żołkewski" k. 103-103v
 • 520 $a "Sigismundi III R[ex] P[oloniae] ad Palatinum Transiluaniae" k. 103v
 • 520 $a "Eiusdem ad Gubernatorem Hungariae" k. 103v-104v
 • 520 $a "Ad Andream Bathoreum Ioannis Zamoiski" k. 104v-105
 • 520 $a "Ad Sigismundum III Gregorii Papae XV" k. 105-106
 • 520 $a "Literae Henrici Regis in arce Cracouiensi dum clam e Polonia in Galliam proficisceret[ur] [...] 19 Junii A[nno] D[omini] 1545 relictae" k. 106-106v
 • 520 $a "Eiusdem ad Episcopum Cuiauiensem" k. 106v-107
 • 520 $a "Eiusdem ad DD. Petrum Zborowski Palatinus Cracouiens[is] Andream Zborowski Marschalcum Curiae ex [...] Wolski ViceCancellaris Regni" k. 107-107v
 • 520 $a "Wykład ceduły ręką samego Krola [...] pisany z francuskiego na polski język wytłumaczony" k. 107v
 • 520 $a "Relatio Danschij, na którą się Krol Henryk [Walezy] odwoływał a on zaś na pismie publikował" k. 107v-109
 • 520 $a "Ad omnes Senatores Regni et [...] Henrici Regis Vienne 29 Junii 1574. allatae" k. 109-109v
 • 520 $a "Ad Imperatorem Rom[anum] [Maksymilian II Habsburg] a Senatoribus R. P." k. 109v-110
 • 520 $a "Ad Senatum Regni Pol[oniae] Imperator Rom[anus] [Maksymilian II Habsburg]" k. 110
 • 520 $a "Maximilianus II. Diuina fauente clementia Romanorum Imperator Semper Augustus" k. 110v
 • 520 $a "Mowa Jegomościa Pana Marcina Bożydara Podhorodynskiego Podczaszego Dobrzynskiego na Pogrzebie [...] Pana Kazimierza Woyny Oranskiego Skarbnika Nowogrodzkiego w Kościele Przewielebnych Oyców Dominikanów Konwentv Włodzimierskiego Exegowana Wroku" (brak końca) k. 110v-111v
 • 520 $a "Rokosz Glinianski Anno 1339" k. 112-114v
 • 520 $a "Confaederatia albo Związek generalny tak Woiska y Obywatelow R[zeczpos]p[oli]tey zgodnie postanowiony w Tyszowcach [...] 29 Decembr. A[nn]o D[omini] 1655" k. 115-116v
 • 520 $a "Przysięga [...] PP Hetmanów" k. 116v
 • 520 $a "Przysięga [...] PP Commissarzow" k. 116v-117
 • 520 $a "Przysiega tak Woiskowych jak iako Obywatelow Koronnych" k. 117
 • 520 $a "Conclusio Confaederationis" k. 117-117v
 • 520 $a "Coniunctio Armorum zprzysiężonych Panow Chrzescianskich przeciwko Moskwicinowi a oraz y Turczynowi" k. 117v-118
 • 520 $a "Prognostyk Kapłana iednego z Oliwy" 1656 k. 118
 • 520 $a "Abdicatio Krola [...] Iana Kazimirza 1668. Propositio Abdicationis przez [...] X Andrzeia Olszowskiego Podkanclerzego Koronnego" k. 118v-119
 • 520 $a "Tegoż [...] Podkanclerzego [Andrzeja Olszewskiego] mowa" k. 119-119v
 • 520 $a "Mowa samego K.I.M. [Jana Kazimierza] w Senacie" k. 119v-120
 • 520 $a "Mowa in scripto podana I. K. M. [Jana Kazimierza] od [...] Podkanclerzego Koronnego [Andrzeja Olszowskiego] czytana" k. 120-120v
 • 520 $a "Respons [...] Podkanclerzego Koronnego [Andrzeja Olszowskiego] na zegnanie Senatu y PP. Posłów dnia 16 Septembris A[nno] 1668" k. 121-121v
 • 520 $a "Zwierciadło dla Krolewstwa Polskego na Electią nowego Pana wystawione pro casu. Abdicationis 1668. W ktorym opartowac potrzeba necessita res Candidatos comitantes" k. 121v-122
 • 520 $a "Ordo Coronationis Regis Poloniae iuxta Veterum consuaetudinem" k. 122v-124v
 • 520 $a "Articuli Constitutionum Bellicarum Magnus Ducatus Lithuuaniae in Comitus G[e]n[er]ali[bus] constituti authore [...] Georgio Chodkiewicz Castellano Wilnensi Supremo Regni [...] Exercituum G[e]n[e]rali Ducem [...] Breuiter descripti" k. 125-126
 • 520 $a "List oraz y żegnanie ostatnie [...] [Stanisława] Żołkewskiego który na Cocorze[!] in Octobre zginoł do Krola [...]" k. 126v-127
 • 520 $a "Disciplina Militaris generalna" k. 127-127v
 • 520 $a "Pacta pod Chociniem miedzy Naiasnieyszym Zygmuntem trzecim Krolem Polski a Sułtanem Osmanem Carem Tureckim zawarte A[nno] D[omi]n[i] 1621" k. 128-129
 • 520 $a "List [...] Pana Suliszewskiego do [...] Pana Jakuba Sobieskiego de data z Constantinopola 28 May A[nn]o D[omi]ni 1622" k. 129-130v
 • 520 $a "Exercitus [...] contra Turcas sub felici Regimine Illustris Caroli Chodkiewicz General Ducis Exercitus M[agni] Duc[ati] Lithu[ani] ex Palatini Wilnensi ad Chocin deducit Anno D[omi]ni 1621" k. 130v-133v
 • 520 $a "O Wołoskiey Ziemi ex Archiuo Regni Informatio" k. 134-135
 • 520 $a "List pierwszy od Abazybasze do [...] Pana [Stanisława] Koniecpolskie[go] Hetmana Wielkie[go] Koronnego" 20.10.1633" k. 135-135v
 • 520 $a "List drugi od Abazybasze przez [...] Pana [Stanisława] Suliszewskiego do [...] Pana Hetmana [Stanisława Koniecpolskiego]" k. 135v-136v
 • 520 $a "Respons Hetmana [Stanisława Koniecpolskiego] do AbazyBasze" 21 10 Anno Dominy 1633" k. 136v-137
 • 520 $a "Od Hospodara Multanskiego do [...] Hetmana" k. 137-137v
 • 520 $a "Respons [...] Hetmana do Hospod[ara] Multan[skiego]" k. 137v-138
 • 520 $a "List Hospodara Woloskiego [Mateusza I Besaraba] do [...] Hetmana [Stanisława Koniecpolskiego]" 29.10.1633 k. 138
 • 520 $a "Respons [...] Hetmana [Stanisława Koniecpolskiego] do Hospodarz[a] Woloskiego [Mateusza I Basaraba]" 21.10.1633 k. 138-138v
 • 520 $a "List od Dzianbek Giereia Hana Krymskiego do Krola [Zygmunta III Wazy] [...] 1619" k. 138v-139
 • 520 $a "Respons temuz Hanowi od [...] Pana Stanisława Żółkiewskiego Woiewody Kiiowskiego z rozkazania [...] dany" k. 139-139v
 • 530 $d Mf 5791
 • 530 $d Mf 6073
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac., pol.
 • 561 $a "Exlibris Adalberti a Verbno Rydzynski" - [rkps] $w Rydzyński Wojciech (1721-1770)
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $d Voll. K (oł.) $d F 1 (naklejka na grzb. opr.) $d BK VI, 82 (dalej urwane) $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 $a Ferdynand $b II $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1578-1637)
 • 600 $a Giżanka Barbara $d 16 w.
 • 600 $a Jan Kazimierz $c (król Polski ; $d 1609-1672)
 • 600 $a Jan Olbracht $c (król Polski ; $d 1459-1501)
 • 600 $a Murad $b IV $c (sułtan turecki ; $d 1612-1640)
 • 600 $a Sahin Aga $c poseł sułtana Murada IV $d 17 w.
 • 600 $a Uchański, Jakub $c prymas $d (1502-1581)
 • 600 $a Urban $b VIII $c (papież ; $d 1568-1644)
 • 600 $a Urszula $c pokojówka królowej Konstancji Habsburżanki
 • 600 $a Władysław $b IV $c (król Polski ; $d 1595-1648)
 • 600 $a Wolski, Konstanty $c patriarcha kościoła prawosławnego
 • 600 $a Woroniecki $c siostrzeniec Jakuba Uchańskiego $d 16 w.
 • 600 $a Zygmunt August $c (król Polski ; $d 1520-1572)
 • 611 $a Rokosz 1339 Gliniański
 • 650 $a Wojsko $y 17 w. $z Polska
 • 650 $a Polityka międzynarodowa $y 17 w.
 • 650 $a Korespondencja dyplomatyczna $y 17 w.
 • 650 $a Bitwa 1620 r. pod Cecorą
 • 650 $a Kozacy $y 17 w.
 • 650 $a Tatarzy $y 17 w.
 • 651 $a Holandia $y 17 w.
 • 651 $a Kamieniec Podolski (Ukraina) $y 17 w.
 • 651 $a Utrecht (Holandia) $y 17 w.
 • 653 $a Silva rerum 17 w.
 • 700 $a Batory, Andrzej $c bp warmiński $d (1563-1599)
 • 700 $a Cynerski-Rachtamowicz, Jan $c prof. Akademii Krakowskiej $d (1600-1654)
 • 700 $a Dżanibek Girej $c chan krymski
 • 700 $a Gabriel Bethlen $c (książę Siedmiogrodu ; $d 1580-1629)
 • 700 $a Grzegorz $b XV $c (papież ; $d 1554-1623)
 • 700 $a Gustaw $b II Adolf $c (król Szwecji ; $d 1594-1632)
 • 700 $a Henryk $b III $c (król Francji ; $d 1551-1589)
 • 700 $a Herburt, Jan Szczęsny $c pisarz rokoszowy $d (1567-1616)
 • 700 $a Hozjusz, Stanisław $d (1504-1579)
 • 700 $a Jakub $b I $c (król Anglii ; $d 1566-1625)
 • 700 $a Jan $b III Sobieski $c (król Polski ; $d 1629-1696)
 • 700 $a Kallimach Buonaccorsi, Filippo $d (1437-1496)
 • 700 $a Kleczkowski, Hieronim $c dowódca lisowczyków $d (?-1620)
 • 700 $a Koniecpolski, Stanisław $c hetman w. kor. $d (1594-1646)
 • 700 $a Koryciński, Stefan $c kanclerz w. kor. $d (1617-1658)
 • 700 $a Krukiennicki, Wincenty $c marszałek konfederacji chocimskiej
 • 700 $a Kryski, Feliks $c kanclerz w. kor. $d (1562-1618)
 • 700 $a Latos, Jan $c astronom $d (ca 1539-ca 1608)
 • 700 $a Maciejowski, Bernard $c prymas $d (1548-1608)
 • 700 $a Maksymilian $b II $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1527-1576)
 • 700 $a Mateusz $b I Besarab $c hospodar wołoski
 • 700 $a Miaskowski, Wojciech $c podkomorzy lwowski $d (?-1654)
 • 700 $a Michał Korybut Wiśniowiecki $c (król Polski ; $d 1640-1673)
 • 700 $a Mohiła, Piotr $c metropolita kijowski
 • 700 $a Olszowski, Andrzej $c prymas $d (1621-1677)
 • 700 $a Ossoliński, Jerzy $c kanclerz w. kor. $d (1595-1650)
 • 700 $a Pieszkin, Hryhorij
 • 700 $a Podhorodyński, Marcin Bożydar $c podczaszy dobrzyński
 • 700 $a Radoszewski, Bogusław $c bp kijowski $d (ca 1577-1638)
 • 700 $a Radziwiłł, Krzysztof $c wda wileński hetman w. lit. $d (1585-1640)
 • 700 $a Rożyński, Jan Roman $c hetman $d 17 w.
 • 700 $a Tarnowski, Jan $c prymas $d (ca 1550-1605)
 • 700 $a Trzebicki, Andrzej $c podkanclerzy kor. $d (1607-1679)
 • 700 $a Wężyk, Jan $c prymas $d (1575-1638)
 • 700 $a Zamoyski, Jan $c kanclerz w. kor. $d (1542-1605)
 • 700 $a Zamoyski, Tomasz $c kanclerz w. kor. $d (1594-1638)
 • 700 $a Zbaraski, Krzysztof $c koniuszy kor. $d (1580-1627)
 • 700 $a Zborowski, Andrzej $c marszałek nadw. kor. $d (ca 1525-1598)
 • 700 $a Zborowski, Piotr $c wda sandomierski $d (?-1580)
 • 700 $a Zygmunt August $c (król Polski ; $d 1520-1572)
 • 700 $a Zygmunt $b III Waza $c (król Polski ; $d 1566-1632)
 • 700 $a Żółkiewski, Stanisław $c hetman w. kor. $d (1547-1620)
 • 852 $j BK 00983
 • 999 $d 19.06.10

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00983