"Manuskrypt w roku 1768 d[ie] 3 Januarii".

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00999
 • Kopie: Mf 991
 • Tytuł:
  • Silva rerum poświęcona konfederacji barskiej
  • "Manuskrypt w roku 1768 d[ie] 3 Januarii".
 • Miejsce i czas powstania: 1768 i po
 • Opis fizyczny: 286 k. 36x21 cm i mn.
 • Oprawa: Półskórek brązowy, 19 w.
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • "Ode druga Rewolucyi Polskiey Syllenus Filozof Witellusowi z Filozofa Królowi zdrowia y sukcessów życzy" (Inc.: "Królu z Filozofa nazwany Salamonie [...]") k. 61-63
  • "1767 A[nn]o Konferencya Delegatów z Izby Seymowey z [...] X[ię]ciem Repninem Posłem Rossyiskim, o Mo[d]ifikacyą Proiektów Limity y Plenipotancyi in plenis Ordiniów czytanych" k. 63v-65
  • "Kopia Responsu od Króla [...] na List [...] Panu Panninowi Naywyzszemu Ministrowi Rossyiskiemu, ktory wyszedł in Publicum" k. 65v
  • "Rozmowa Saskiego kawalera z polskim senatorem" 1767 (dialog wierszem) k. 65v-67v
  • "Rozmowa Oyczyzny z Statystą nad Teraznieyszym Stanem Polskim 1767. Roku" (dialog wierszem) k. 67v-70v
  • "Przestroga" (wiersz) Inc.: "Stoy Ciołku stoy nieboże zatrzymuy swe kroki [...]" k. 70v-71
  • "Maryasz sławny w Polszcze" (wiersz opiewający koronację Stanisława Poniatowskiego na króla Polski) Inc.: "Zważ Polaku rodziwy(?) co się z Tobą dzieie [...]" k. 71-71v
  • "Wiersze na Pretendentów do Korony" k. 71v-72
  • "Kopia Listu Króla [...] Pruskiego [Fryderyka II] do [...] Poniatowskiego stolnika Litt[ewskiego] z francuzkiego przetłumaczony w roku 1764" k. 72v
  • "Kabała Łacińska" (czterowiersz) k. 72v
  • "Illuzya na Illuminacyą Xcia Radziwiłła, pod czas balu na S. Katarzynę, gdzie ex opposito Postretu Carowey y Cyfry królewskiey, pod niemi nde drzwiami był malowany Orzeł Moskiewski, pod którego skrzydłami były Herby Polski y Litewski" (wierszem) Inc.: "Patrz co czynisz iak błądzisz ciężko Radziwille [...]" k. 73
  • "Addytament wyroków nad biskupami, w Koronie Polskiey y W[ielkieg]o X[ięs]twa Litt[ewskieg]o ozięble broniących Wiary S. Rzymskiey Katolickiey, pod czas Seymu Extraordynaryinego d[ie] 5 8bris w Warszawie agitującego się 1767 Anno" k. 73v-75v
  • "Do Andrzeja Zamoyskiego niegdyś Kanclerza Wielkiego Litewskiego" (wierszem) Inc.: "Dotąd nieieden mniemał że przezacna cnota [...]" k. 75v-76v
  • "Faciam vos Piscatores hominum" (wiersz) Inc.: "Kiedyś miał w ręku pieczęć mógłbys bez ochyby [...]" k. 76v
  • "Reflexya" (wierszem) Inc.: "Zabił niegdyś Bolesław śmiały Stanisława [...]" k. 76v-78
  • "Ode w której Wolność z Płaczem rozmawia y utyskuie, na czas teraznieyszy stanąwszy w Senacie" (dialog wierszem) k. 78-80
  • "Breve Apostolskie z łacińskiego na polskie przetłumaczone [...] bratu Gabryelowi [Podoskiemu] Arcybiskupowi gnieznieńskiemu Klemens papież XIII. zdrowie y apostolskie błogosławieństwo" k. 80v-82
  • "List Oyca S. Papieża [Klemensa XIII] z łacińskiego na polski przetłumaczony do króla polskiego pisany 1768. Anno" k. 82-84
  • "Manifest [...] biskupa krakowskiego [Kajetana Ignacego Sołtyka]" k. 84v-86v
  • "Rozmowa JW JmPana Rzewuskiego WWdy Krakowskiego Hetmana Polnego koronnego z Synem 1768" (dialog wierszem) k. 86v-90v
  • "Moralizacya Statystyczna nad rewolucyą polską od roku 1767 fatalnie zaczętą, do roku 1768 w nieustannych y coraz bardziey iszczących się nieszczęśliwościach kontynuowaną, upadkiem wierze katolickiey y królestwu grożąca" (wierszem) Inc.: "Choć prawo oddaliło tu od tronu Piasta [...]" k. 90v
  • "Reflexya do Króla Imci" (czterowiersz) Inc.: "Więksi to ludzie byli przed tym a nie chcieli [...]" k. 91
  • "Sposób ratunku" (czterowiersz) Inc.: "Rozwiązać płochy związek [...]" k. 91
  • "Zdanie pewnego Kawalera Polskiego nad Moralizacyą Statystyczną" (wierszem) Inc.: "Trafunkiem upatrzywszy spokojne momenta [...]" k. 91
  • "Doniesienie z Gazet od Krakowa 1768" k. 91v-92
  • "Punkta y obowiązki Sprzysiężonych" k. 92-93
  • "Wiersze z kabały 1767 w Warszawie" k. 93-93v
  • "Opisanie sukcessów [...] dyssydentów na przeszłym seymie w Warszawie roku 1766" (wierszem) Inc.: "Wszyska szlowiek[!] niemieckiego [...]" k. 93v-96
  • "Iurament sprzysiężony Konfederacyi o utrzymanie wiary S. katolickiey rzym[skiej] na Rusi 1768. po zakończonym seymie w Warszawie w Interessie Dyssydentów" k. 96-96v
  • "Reflexya względem czasu teraznieyszego" k. 96v-100v
  • "Prosopopeia super Interritu Lechiae Lamentantis" (wierszem) Inc.: "Niebardziey Jeremiasz Jeruzalem Miasta [...]" k. 101
  • "Kopia listu Wezyra, do [...] Krasińskiego, y Potockiego kwarantemnę, wysiaduiących in Jan. roku 1772" k. 101v-102
  • "Akt Konfederacyi Barskiey w Latyczewie oblatowaney" k. 102-108
  • "Luter będąc w Kompanij z pewnym Polakiem, ale dobrym katolikiem, między wielą dyskursami o wierze S. y Supplikacyach z tym się Luter odezwał" (wierszem - na wzór litanii) k. 108v
  • "Kopia listu Związku Barskiego Woyskowego do Oyca Swiętego [Klemensa XIII], dnia 10. Marca 1768 roku" k. 109-110
  • "Manifest w oswiadczeniu ku stanom państw kozackich, kałmuckich y innych przyiaźni y życzliwości, wiarę grecką nacyonalną, wraz z niemi utrzymywać oswiadczaiący d. 7go Marca 1768go roku" k. 110-111
  • "Uniwersał [...] Krasińskiego zachęcaiący Greków y Dyzunitów do konfederacyi" Bar 29.02.1768 k. 111v-112v
  • "Kopia listu króla [Stanisława Augusta] [...] do [...] kasztellana czerskiego" Warszawa 2.04.1768 k. 112v-113 oraz "Kopia responsu [...] kasztellana czerskiego na list [...] królowi [...] nieodwłocznie danego" k. 113-113v
  • "Kopia listu tegoż [...] kasztellana czerskiego do konfederacyi barskiey pisanego" k. 113v-114
  • "Kopia uniwersału [...] pana Puławskiego marszałka związkowego" k. 114-114v
  • "Wiersze po wysłaniu armat y kartaczy z Warszawy 1768" (wierszem) Inc.: "Serca Polaków z żalu pełne łez są oczy [...]" k. 114v
  • "Dyaryusz konfederacyi barskiey z Latyczewa d. 20 Martij 1768 Anno" k. 115-118v
  • "List [...] Medyxy podkomorzego y marszałka powiatu kowińskiego do [...] Zabiełby łowczego W.X.Litt[ewskieg]o d. 7. 7bris 1768 z samego oryginału wypisanego do Warszawy przysłany" k. 119-119v
  • "Punkta essencyonalne konfederacyi barskiej d. 29. Mca lutego 1768 roku podniesioney" k. 119v-122
  • "Kopia listu [Krym Gireja] hana tatarskiego w rekursie proźb od konfederacyi ninieyszey polskiey w responsie danego 1768" k. 122
  • "Uniwersał od skonfederowanych stanów o wiarę" k. 122v-126v
  • "Epigramma na sprawę [...] pana Branickiego" (Inc.: "Jeszcze niemasz dwoch niedziel iak Goltza sądzono [...]") k. 126v-127
  • "Oyczenasz Konfederacki" (Inc.: "Królu zwany Stanisławie [...]") k. 127-127v
  • "Nadgrobek Branikowskiego" (Inc.: "Tu wisi Branikowski którego żałujecie [...]") k. 127v
  • "Kopia responsu od [Krym Gireja] hana tatarskiego z arabskiego stylu przetłumaczonego odebranego w Mochylowie dnia 28. kwietnia 1768 R." k. 128-130
  • "Kopia listu pewnego dyssydenta z Wielkiey Polskiey do [...] pana Grabowskiego starosty czchowskiego dnia 28 kwietnia 1768" k. 130-133v
  • "Wiersze w roku 1763 po smierci Augusta III na pretendentów do korony opisane" (Inc.: "Jowisz się mieni dla Dyanny w Byka [...]") k. 133v-134
  • "List od skonfederowaney Rz[ecz]p[ospo]l[i]tey z Baru do nayiaśnieyszych Królewiczów [...] Polskich w Miesiącu Marcu Roku 1768. pisany" k. 135v-136
  • "Vaticinium o przyszłych Europy y Królestwa Polskiego Rewolucyach" (Inc.: "Dotąd Królestwo Polskie niekwitnące [...]") k. 136v-137
  • "Myśli [...] Pana [Tadeusza] Dzieduszyckiego Cześnika Koronnego, nad Konfederacyą Barską 1768. dnia 20. Marca w Warszawie wynalezione" k. 137v-139
  • "Myśli na myśli albo odpowiedz Imparcyalnego [...] Panu [Tadeuszowi] Dzieduszyckiemu Cześnikowi Kor: zamyślaiącemu się nad czynnościami Konfederacyi Barskiey 1go Kwietnia Roku Tegoż" [1768] k. 139v-144
  • "Replika na Uwagi Obywatelowi niby nie Interessowanemu, a w samey rzeczy bardzo y zle Interessowanemu od Obywatela dobrego" k. 144v-147
  • "Kopia Responsu [...] Pana [Joachima Karola] Potockiego Podczaszego Litt[ewskieg]o, dana pewnemu Senatorowi" maj 1768 k. 147v
  • "Kopia Listu z Nitawy d. 8. Maij 1763. Anno pisanego" k. 148v-149v
  • "Kopia Listu Nayias[niejeszej] Rz[ecz]p[ospo]l[i]tey Polskiey skonfederowaney w Barze, do Nayias[niejszej] Imperatorowey Rossyiskiey 1768" k. 149v-151v
  • "Deklaracya z Strony Jey Imperatorskiey Mości całey Rossyi Jego Królewskiey Mości y Rz[ecz]p[ospo]l[i]tey Polskiey uczyniona" Warszawa 29.05.1768 k. 151v-153v
  • "Ordynans Kommissyi Woyskowey koronney [...] Panu [Franciszkowi Ksaweremu] Branickiemu" 17.05.1768 k. 153v-155v
  • "Propozycya Bratewska, ukrzywdzonemu Stanowi Rycerskiemu wyswiadczona" (Inc.: "Posypuy Głowę Rycerstwo popielcem [...]") k. 155v-156
  • "Kopia Listu od skonfederowaney Rz[ecz]p[ospo]l[i]tey Barskiey do [...] Ministrów y Senatorów Koronnych y Litt[ewskich]" k. 156-156v
  • "Franciszek Xawery Branicki Łowczy W. Koronny Generał Altylleryi Litt[ewskiej] Rotmistrz znaku Pancernego Regimentarz Woyska Koronnego Partyi Podolskiey y Ukraińskiey" k. 157-157v
  • "Teraźnieysza Awantura Polska" (Inc.: "O nędzna Polsko wstyd ci niesłychany [...]") k. 159-159v
  • "Kopia Konfederacyi Wojewodztw Wielkopolskich" Poznań 1768 k. 159v-161
  • "Manifest [...] Maryana Potockiego Ex Kasztellana Lubaczewskiego, zapisany w Grodzie Winnickim, w Wojewodztwie Bracławskim. 1768. Miesiąca Maja 17" k. 162-164v
  • "Kopia Manifestu [...] Pana [Józefa?] Puławskiego Starosty Wareckiego, Pisarza nadwornnego Koronnego, z Grodu Winnickiego, w W[oje]w[ó]dztwie Bracławskim uczynionego d. 5. Miesiąca Maja 1768" k. 164v-171v
  • "Kopia Listu [...] [Macieja Sołtyka] Kasztellana Sandomirskiego, do [...] Bierzyńskiego pisanego d. 26. Junij 1769. anno" k. 172-172v
  • "Punkta od Tegoż [...] [Macieja Sołtyka] Kasztellana Sandomirskiego Imieniem Woiewodztwa Sandomirskiego, przez delegowane osoby podane" k. 172v-173
  • "Respons [...] Bierzyńskiego [...] [Maciejowi Sołtykowi] Kasztelanowi Sandomirskiemu" k. 173-173v
  • "Resultatum na Punkta [...] Kasztellana od [...] Bierzyńskiego odpowiadaiące" k. 174-174v
  • Michał Jan Pac: "Uniwersał Generalności de die 4ta Xbris 1771 Anno" k. 1-2
  • "Manifest Kazimierza Puławskiego Marszałka Łomżyńskiego 18. Xbris 1771" k. 3-3v
  • "Kopia Mowy [...] Pana Duranda do Imperatorowy [...] Rossyiskiey [Katarzyny II]" b. d. k. 3v
  • "Nadgrobek po zmarłym S. p. Sawie" (Inc.: "Legł Sawa oto ciemna krwią zlana mogiła [...]") k. 4
  • List Józefa II, cesarza Austrii, zapowiadający interwencję wojskową w Polsce (ok. 1768) k. 4
  • "Powinszowanie Nowego Roku 1769 Nayiasnieyszemu Krolowi Polskiemu Augustowi" k. 5-5v
  • "Kopia Listu pewnego Przyiaciela do pewnego pisanego z Zagranicy 1769 A[nn]o" (relacjonuje stanowisko Francji wobec sytuacji w skonfederowanej Polsce) k. 5v-6
  • "Modlitwa za szczęśliwe powodzenie w Królestwie Polskim, którą codziennie odmawiaią w obozie pod Barem" k. 6-6v
  • "Myśli nad okolicznościami wziętych w Sielcach przez konfederacyą [...] Panów Grabowskich, Generałów Braci rodzonych, tudzież Reflexya nad iednym z nich ukrywaiącym się wsiano" (Inc.: "Na drzewie Ptak usiada choć nieiedno minie [...]") k. 6v-7v
  • "Kopia Manifestu od Porty publikowanego dla zniesienia fałszywych wiadomości jakoby miała porzucać Interessa Konfederacyi G[ene]r[a]lney y starania około Interessow Polskich" maj 1771 k. 8-8v
  • "Manifest [...] [Szymona] Kossakowskiego przeciwko [...] Posłowi Wielkiemu Rossyiskiemu y adherentow Jego d. 17 Aug. 1771 w obozie datowany" k. 8v-9v
  • "List pewnego Przyiaciela do [...] Ogińskiego hetmana W. WXLitt. d. 7 7bris 1771 A[nn]o z Warszawy pisany" k. 9v-10v
  • "Manifest [...] Ogińskiego Hetm: W. WXLitt. R[ok]u 1771 d. 7 7bris w Chomsku czyli Akcess do Konf[ederacji] G[ene]r[a]lney Kor[onnej]" k. 10v-12
  • "Odpowiedź na Deklaracye oddane Ministrom Króla [...] y Rzpltey Polskiey przez [...] Panow de Sztachelberg, de Benoit, Ministrow Imperatorowey [...] wszystkiey Rossyi y Krola [...] Pruskiego, na Dniu 18. wrześ. y Cesarzowey [...] krolowey węgierskiey y czeskiey na Dniu 26. Wrzes. 1772 roku" Warszawa 17.10.1772 k. 12-13v
  • "Recess [...] Mickiewicza od Funkcyi czyli Regencyi w Sądach Judicij Mixti 1768 Anno" k. 14-15
  • "W roku 1764 Respons na List [...] Wisniewskiemu Scholarum Piarum na List od [...] Wdy Ruskiego" (Inc.: "Piarowie do szkoły nie Królów obierać [...]") k. 15-15v
  • "Deklaracya [Mikołaja Repnina] Posła Extraordynaryinego Pełnomocnego [...] Imperatorowey całey Rossyi, Stanom Skonfederowanym y złączonym Korony Polskiey y WXLitt" Warszawa 14.10.1767 k. 15v-16
  • "Rezolucya Xcia [...] Repnina [...] Arcy Biskupowi Lwowskiemu [Wacławowi Sierakowskiemu?] Wojewodzie Kaliskiemu [Ignacemu Twardowskiemu?] y Staroście Zmudzkiemu" [1767] k. 16v-17
  • "Monitor" 1767 k. 17-17v
  • "Kabała 1767 Anno" k. 17v-18v
  • "Kopia Listu [...] Szuwarowa de d. 20 Martij do [...] Szoazy[?] kommendanta Zamku Krakowskiego z miasta Krakowa pisanego" b. d. k. 18v-19
  • "Odpis eadem die [...] Pana Szoazy Kommendanta Zamku Krakowskiego" b. d. k. 19-19v
  • "Wiadomość naynieszczęsliwsza z krain białoruskiego d. 19. 7bris 1772 z Podberezia" k. 19v-20
  • "Mowa [...] Pana Korsaka Posła Nowogrodzkiego na Seymie Extraordynaryjnym warszawskim Dnia 20. Kwietnia 1773" k. 20-21
  • "Echo szczerego Patryoty podczas teraznieyszego Interregnum oyczyzny 1764 odzywaiące się" (dialog wierszem) k. 22-23
  • "Rozmowa między Wolnym niedependuiącym Szlachcicem y Dworzaninem [...] Poniatowskiego Stolnika Litt[ewskiego] po Smierci Augusta III. Króla Polskiego" [dialog wierszem) k. 23-25
  • Dwie przepowiednie na rok 1767: "To Vaticinium w Roku 1748 napisane, a w Roku 1768 w Manuskryptach pewnego Polaka znalezione, Mnie od dobrego Przyiaciela Copatum dane" oraz "Drugie mi powierzone od Przyiaciela" k. 25v
  • "Deklaracya Imieniem [...] Imperatorowey [...] całey Rossyi, przez Jey Posła Wielkiego Xcia [...] Repnina Skonfederowaney Rzpltey na Seymie R. 1766 uczyniona" k. 25v-26v
  • "Deklaracya Imieniem Króla [...] Pruskiego [Fryderyka II], przez Jego Ministra Pełnomocnego Skonfederowaney Rzpltey na Seymie Roku 1766 uczyniona" k. 27-28
  • "Deklaracya [...] Króla [...] Angielskiego [Jerzego III] przez Ministra Jegoż [...] Pana Wrougthon Skonfederowaney Rzpltey Polskiey na SeymieRoku 1766 uczyniona" k. 28-29
  • "Kopia Listu Króla [...] Pruskiego [Fryderyka II] do Familij Xiążąt [...] Czartoryskich pisanego" (na końcu: "Ten list na owczas gdy Familia przez swoie urazy zamyślała o Detronizacyi nieboszczyka Augusta III. króla polskiego, gdy od Trybunału Piotrkow[skiego] początek bydz miał wzięty, a w tym Smierć królewska w Saxonij Ogień ten uśmierzyła") k. 30-30v
  • "Kopia Listu [...] Pana Weśla [Teodor Wessel] podskarbiego W. Koron[nego] do [Kajetana Ignacego Sołtyka] Xcia Biskupa krakowskiego z Warszawy d. 29 Lipca 1766 R. pisanego" k. 30v-31v
  • "Kopia Listu do [...] [Andrzeja Młodziejowskiego] Xiędza Podkanclerzego koronnego d. 1. Augusti 1766. Anno" k. 31v
  • "Kopia Listu Tegoż [...] biskupa krakowskiego [Kajetana Ignacego Sołtyka] do [...] króla [Stanisława Augusta] [...] z Borzęcina tegoż wyżey dnia y roku" [1.08.1766] k. 31v-33
  • "Kopia listu tegoż [...] biskupa krakowskiego [Kajetana Ignacego Sołtyka] do [...] [Teodora Wessela] Podskarbiego W. Koron[nego] de eadem data et anno" [1.08.1766] k. 33-34 oraz respons z Warszawy, 5.08.1766 k. 34-35
  • "Kopia listu króla [...] na List Tegoż [...] biskupa krakowskiego [Kajetana Ignacego Sołtyka] de eadem data pisanego" [5.08.1766] k. 35-35v
  • "Kopia responsu [...] [Teodora Wessela] podskarbiego W. Koron[nego] do [...] Xiędza Teologa [...] biskupa krakowskiego [Kajetana Ignacego Sołtyka] de die 12. Augusti eodem Anno" [1766] k. 36 oraz respons z 12.08.1766 k. 36-36v
  • "Respons tegoż [...] biskupa krakowskiego [Kajetana Ignacego Sołtyka] de die 18. Mensis Augusti danego 1766. Anno" k. 36v-37
  • "Kopia listu [...] biskupa krakowskiego [Kajetana Ignacego Sołtyka] do [...] [Andrzeja Młodziejowskiego] podkanclerzego kor. de die 23. Aug. 1766 z Borzęcina pisanego, a raczey responsuiącego" k. 37-37v
  • "List [...] [Andrzeja Młodziejowskiego] podkanclerzego kor. który list trzeba przeczytać de d. 5. Aug. eodem Anno pisanego" [1766] k. 37v-38v
  • "Uwagi przeciwko pretendowaney różności wiar y oratoryów dla dyssydentów w Polszcze" k. 38v-43v
  • "Deklaracya [...] Imperatorowey [...] całey Rossyi przez Xięcia Repnina posła pełnomocnego teyże monarchini do [...] Rzeczypospolitey Polskiey na tymże seymie roku 1766 uczyniona" k. 43v
  • "Uwagi dobrego obywatela nad memoryałami rossyjskim y pruskim d. 11 listopada podanemi 1766" k. 44-46v
  • "Kopia chwalebney tey iedney ustawy konfederacyi generalney koronney radomskiey, na którey marszałkował Xiążę Radziwiłł. Inne na upadek z tey konfederacyi powstały. Actum w Radomiu Roku 1767, dnia 1go miesiąca lipca" k. 46v-47v
  • "Propozycye od tronu JKMci anno 1766 d. 9na 8bris, przez [...] [Andrzeja Zamoyskiego] kanclerza WK w przytomności zgromadzonych Stanów w Izbie Senatorskiey podane" k. 47v-51
  • "Uniwersał partykularnych konfederacyi w roku 1767" k. 51-52v
  • "Doniesienie z Radomia dnia 24. czerwca w roku 1767 o konfederacyi" k. 52v-53v
  • "Akt Konfederacyi Radomskiey 1767. Actum w Radomiu Roku 1767 dnia ośmnastego Lipca" k. 53v-55
  • "Przysięga [...] Panów Kommissarzów Skarbowey Kommissyi" k. 55-55v
  • "Przysięga Officyalistów Skarbowych" k. 55v
  • "Przysięga Kassyerów" k. 56
  • "Przysięga Kommendanta ludzi Skarbowych" k. 56-57v
  • "Wiersze na Xięcia Radziwiłła Marszałka Konfederacyi Radomskiey" (Inc.: "Zacząłeś Radziwille związek nieszczęśliwy [...]") k. 57v
  • "Kopia listu Generalney Konfederacyi Koronney y W[ielkieg]o X. Litt. do [...] Imperatorowey [...] Ross[ji] w roku 1767 in Augusto pisanego" k. 58-59v
  • "Wizya Wiary Swiętey przez Sen iakoby mowiąca, do [...] biskupa przemyskiego [Andrzeja Młodziejowskiego] a teraz poznańskiego po konsekracyi Jego Anno 1767" (wierszem) Inc.: "Noc była y miłemu snu sprzyiały gwiazdy [...]" k. 60-60v
  • "Wiersze przypisane, Królowi, Prymasowi y Repninowi w Warszawie 1768. w Maju" Inc.: "Głupia Moskwa z Prymasem próżnością kusiła [...]" k. 174v-175
  • "Kopia Listu [...] Pana [Franciszka Ksawerego] Branickiego łowczego Koron[nego] Regimentarza G[enera]lnego Woyska Koron[nego] Partyi Podolskiey y Ukraińskiey w Sołobkowicach d. 12. Junij 1768. Datowanego do Przyiaciela" k. 175v-176
  • "Kopia Manifestu [...] Pana Krajewskiego Pułkownika d. 12. Junij 1769" k. 176-180
  • "Kopia Listu Króla [...] Pruskiego [Fryderyka II] do Miasta Torunia die 28. Junij 1768. z Berlina z niemieckiego na Polski przetłumaczonego" k. 180-180v
  • "Kopia Listu do wszystkich W[oje]w[ó]dztw Ziem y Powiatów, Królestwa Polskiego y W[ielkiego] X[ięstwa] Litt[ewskieg]o, od dobrego obywatela rozpisany 1768. Anno" k. 180v-184v
  • "Dyskurs Ziemianina, z Dworzaninem Królewskim" (dialog wierszem) k. 184v-185v
  • "Kopia Uniwersału Konfederacyi Krakowskiey 1768. Anno" k. 185v-186
  • "Kopia Listu od Konfederacyi Generalney, do Króla [...] pisanego 1768" k. 186-187v
  • "Kopia Listu od obywatela Polskiego do Imperatorowey Rossyiskiey pisanego 1768. Anno" k. 187v-188v
  • "Kopia Manifestu Litewskiego w Roku 1768. in. Xbri" k. 188v-190v
  • "Wymuszony recess przez moc moskiewską, na konfederatach litt[ewskich] nieswiezkich d. 29 8bris 1768 Anno" k. 191-192
  • "Excerpt z listu zpod Chocimia do pewnego przyiaciela pisany d. 26. 8bris 1768. Donoszący o exekucyi w Stambule na 30 osobach przednieyszych, których Moskwa przekupiła, kanclerza od expedycyi cudzoziemskiey na kracie pieczono żywcem y innych" k. 192-193
  • "Mowa pogrzebowa [...] xiędza Tomasza Strzemieńczyka Garlickiego kanonika kijowskiego, konfederacyi G[enera]lney krucyfera y pierwszego woysk kapelana przy pochowaniu ciała poległego w potyczce [...] Jacka Katowskiego chorążego kijowskiego, w kościele Wielebnych Oyców Bernardynów na Złobku. Dnia 22. Lipca Roku Pańskiego 1768 w Krakowie miana" k. 193v-197
  • "D. 22. Julij 1768 była w Warszawie nawałnica y pioruny biły" (Inc.: "Jaka MosPanie Bracie w Warszawie nowina [...]") k. 197
  • "Deklaracya z strony [...] krola [...] pruskiego [Fryderyka II] do [...] króla [Stanisława Augusta] [...] y Rz[eczy]p[ospo]l[i]tey Polskiey" ("podpisano G. de Benoit") 9.07.1768 k. 197v-198
  • "Kopia listu cyrkularnego od Konfederacyi Barskiey do w[oje]w[ó]dztw, ziem y powiatów d. 13. Julij 1768 datowanego" k. 198v-199
  • "Opisanie nieszczęśliwości Ukraińskiey przez Zbuntowanie namową Schyzmatyków Haydamaków 1768. Anno" (Inc.: "Rozum tępieie Pióro pisać niechce [...]") k. 199-200
  • "Manifest [...] [Michała] Dzierżanowskiego d. 23. Julij 1768 w Grodzie Gostyńskim" k. 200-204v oraz "Po tym zapisanym Manifeście wypełnił Iurament solenny przy wylewaniu łez obfitości. Nastąpiło sprzymierzonych przy Iuramencie obstawanie" k. 204v-205
  • "Manifest Bierzyńskiego podstolego czerniechowskiego marszałka konfederacyi w[oje]w[ó]dztwa sieradzkiego w Grodzie Opoczyńskim uczynionego w piątek po swięcie S. Anny Matki N. Maryi Panny Roku 1768" k. 205v-206v
  • "Mowa [...] Puławskiego marszałka konfederacyi barskiey związkowego miana do woyska pod Mohylowem 1768 roku" k. 206v-207
  • "Wiersze do króla Stanisława Augusta in Anno 1768" (Inc.: "Ledwo cię Bog w Polskiey Rząd podał Koronie [...]") k. 207v
  • "Kopia listu w responsie danego od xiędza Marka [...] Branickiemu 1768 bez daty" k. 207v-208
  • "Te wiersze służą do Manifestu JWo Bierzyńskiego in A[nn]o 1768 uczynionego" (Inc.: "My Boga mocą wsparci ocalaiąc Wiarę [...]") k. 208-208v
  • "Kopia Uniwersału [...] pana Puławskiego" k. 209-209v
  • "Ode po wzięciu Krakowa" (Inc.: "Zamilkniy w tym Zoilu nie ciesz się z wygraney [...]") k. 209v-210v
  • "Specifikacya i wiele czego zastali w Zamku Krakow[skim] konfederaci po obięciu onego d. 3 Februar[ii]" k. 210v
  • "Wiersze w niewoli zostaiących konfederatów krakowskich po mieyscach niektórych, iak ich Moskwa prowadziła na noclegach spisane y zostawione 1768 1mo w Janowie d. 20. Septembris" (Inc.: "Kiedy po nas pamiątka, zostawia się wszędzie [...]") k. 211
  • "Drugi nocleg tych ubogich więźniów w Szczebreszynie d. 22 9bris 1768 o którym zostawili wiersze na pamiątkę" (Inc.: "Przypatrz się nieszczęśliwey na Swiecie odmianie [...]") k. 211v
  • "Rozmowa Monarchów, Nayiasnieysza Imperatorowa Jeymosc z królem Pruskim" (Inc.: "Czas idzie Fryderyku okazac swe Siły [...]") k. 212-213
  • "Mowa [...] [Władysława] Gurowskiego marszałka nadwornego W.X.Litt[ewskie]go d. 6 8bris 1772 A[nn]o" k. 213-214v
  • "Kopia Manifestu Konfederacyi Barskiey d. 16 Augusti w Melipowcach uczynionego 1768 roku" k. 215-217
  • "1768 d. 7 7bris w dzień Anniwersarza Elekcyi JKMci na pokoiach zamkowych, przy złożeniu powinszowań. Te niżey" (wierszem), Inc.: "Lat cztery iak cię narod obrał Panem [...]" k. 217-217v
  • "Po przegraney Krakowa Uniwersał Xięcia Marcina Lubomirskiego" Gorlice 27.09.1768 k. 217v-220v
  • "Manifest Xcia [...] [Jerzego] Marcina Lubomirskiego" k. 220v-224
  • Ignacy Skarbek Malczewski sta spławski, regimentarz konfederacji wielkopolskiej: "Uniwersał pierwszy wielkopolski in 8bri 1768 Anno" k. 224
  • "Manifest tegoż" k. 224-224v
  • Ignacy Skarbek Malczewski: "Uniwersał Wielkopolski 1768 dnia 11. Października" k. 224v-225v
  • "Koniektura Statystyczna nie interessowanego obywatela, wględem działanych do czasu teraźnieyszego okoliczności" k. 225v-226v
  • "List Wezyra do Rz[eczy]p[ospo]l[i]tey Polskiey datowany dnia 17. Gimgrewel 1782 który wychodzi na dzień 27 Października 1768 którym donosi o wzięciu w areszt do Siedmiu Więzów nazwanych Rezydenta Rossyiskiego" k. 226v-230v
  • "Przetłumaczenie Manifestu Tureckiego służącego do wypowiedzenia woyny, przeciwko Rossyi publikowanego od Porty Ottomańskiey z Wideńskich Gazet d. 3 Xbris 1768" k. 230v-233v
  • "Kopia Uniwersału [...] [Michała] Krasinskiego z Oryginału przepisany" 3.12.1768 k. 233v-235 (puste miejsce na herb Krasińskiego, który pierwotnie zamierzał narysować kopista)
  • "Punkta ułożonego od Konfederacyi Barskiey Traktatu" k. 235v-236
  • "Akt Konfederacyi Łęczyckiey, w[oje]w[ó]dztwa wielkopolskiego, stosuiącey się do Barskiey y Wielkopolskiey" 20.01.1769 k. 236-240
  • "Konfederacya Gostyńska ex Originali wypisana" 28.01.1769 k. 240-241v
  • "Nowa wiadomość o Proroctwie S. Jana Kapistrana" k. 241v-242
  • "Deklaracya Nayiaśnieyszego Krym Giereja Krymskiego" luty 1769 k. 242-243
  • "Akt Konfederacyi Sochaczewskiey" 14.02.1769 k. 243v-245v
  • "Uniwersał Xięcia Wołkońskiego do Grodu y Ziemi Sochaczewskiey d. 20 Februarij 1769 Anno" k. 246-246v
  • "Uniwersał [...] [Joachima Karola] Potockiego 1769" k. 246v-248
  • "Kopia Uniwersału w Humaniu Swetopełka Czetwertyńskiego d. 10. Februarij 1796" k. 248-248v
  • "Manifest Kozaków Bracławskich ktorzy pośli do Moskalów. Wypis z Xiąg Grodzkich Winnickich w[oje]w[ó]dztwa Bracław[skiego] Roku 1769 miesiąca Lutego 25. dnia" k. 249-250
  • Potocki, chorąży pancerny: "Kopia Uniwersału po wszystkich w[oje]w[ó]dztwach na Podolu wydany d. 4go Marca 1769. o kwartę y pogłowne" k. 250-251v
  • "Proiecta na Seym nowo wydane czyli publiczne pisma o nastepuiących odmianach w Polszcze w roku 1788" k. 251v-252
  • "Mowa [...] Tadeusza Graffa z Lipiego na Lipsku Lipskiego kasztelana łęczyckiego kawalera Orderu Orła Białego na radzie senatu. Dnia 12. Października w Warszawie" k. 252v-254v
  • "1769 Franciszek Xawery Korwin Kochanowski kasztellan żarnowski Orderu W[ielkie]go S. Huberta Wittemburskiego kawaler, konfederacyi g[enera]lney w[oje]w[ó]dztwa Sandomirskiego marszałek" k. 256-259
  • "Kopia Uniwersału Xcia [...] Marcina Lubomirskiego" 8.04.1769 k. 259v-261
  • "In Martio 1769. Uniwersał [...] Paryssa, Marszałka województwa sandomirskiego" k. 261v-263v
  • "Ciekawy z pewnego Manuskryptu Excerpt, przez pewnego Sekretarza zakonnotowany, iak był z Panem swoim w Turczech, z JW St[aros]tą Lubelskim Tar[łą] a przez ciekawego dojdziony 1730" k. 282-283
  • "Respons na Wiersze Jmci pana Kossakowskiego Sekretarza JKMci" k. 283v-284v
  • Breve Klemensa XIII dla prymasa Polski "Regestr" k. 284v-286
 • Grafika:
  • Katarzyna II karykatura k. 158 rys. kolor.
  • k. 255 rys. kolor.
  • głowa ludzka k. 268v. rys. piórkiem
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Katowski, Jacek chorąży kijowski 18 w.
  • Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798)
  • Sejm 1766 Warszawa
  • Sejm 1767-1768 Warszawa nadzwyczajny
  • Sejm 1773-1775 Warszawa nadzwyczajny delegacyjny
  • Konfederacja 1768-1772 r. barska
  • Konfederacja 1767 r. radomska
  • Korespondencja dyplomatyczna 18 w.
  • Listy polskie 18 w.
  • Listy łacińskie 18 w.
  • Polityka międzynarodowa 18 w.
  • Publicystyka 18 w. Polska
  • Poezja okolicznościowa 18 w.
  • Literatura polska 18 w.
  • Austria 18 w.
  • Gostyń (woj. wielkopolskie) 18 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 18 w.
  • Prusy 18 w.
  • Rosja 18 w.
  • Turcja 18 w.
  • Warszawa 18 w.
  • Silva rerum 18 w.
 • Uwagi: Sylwa zawiera odpisy akt (uniwersały, manifesty, dekalracje), listów, refleksji, mów oraz wierszy i utworów publicystycznych związanych z konfederacją barską. Znaczna część utworów zamieszczonych w rkpsie doczekała się publikacji przez J. Maciejewskiego, który podaje dawną pag. rkpsu (w stronach). Pismo kilku rąk. Między k. 246v a 247 jedna karta wycięta, lecz kontinuum tekstu zachowane. Rkps oprac. wstępnie w 1958 r.
 • Opracowania:
  • Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8 (1963) s. 175
  • Literatura barska (Antologia), wyd. 2 zup. zm., oprac. J. Maciejewski, Wrocław-Kraków 1976 (BN I 108)
  • Druk poszczególnych utworów w: Literatura barska (Antologia), wyd. 2 zup. zm., oprac. J. Maciejewski, Wrocław-Kraków 1976: Nadgrobek Sawy, marszałka wyszogrodzkiego, s. 311; Powinszowanie Jego Królewskiej Mości na rok 1769, s. 267-269; Monitorium, s. 37-38; Kabała 1767 Anno, s. 40-42; Oda druga rewolucji polskiej, s. 22-29; Wiersze na księcia Radziwiłła marszałka konfederacji radomskiej, s. 51-52; Aluzja do iluminacji J. W. Ks. Mości Radziwiłła Marszałka konfederacji generalnej, s. 52-53; Do Jędrzeja Zamoyskiego niegdyś kanclerza koronnego, s. 65-67; Wiersze na imieniny Imci Pana Zamoyskiego, [inc:] "Faciam vos Piscatores hominum", s. 67; Refleksje dla króla Stanisława [w rkspie: "Reflexya"], s. 46-51; Wiersze do króla Stanisława Augusta in Anno 1768, s. 80; Addytament wyroków nad biskupami, s. 57-64; Moaralizacja statystyczna nad rewolucją polską, s. 82; Rozmowa J. W. Rzewuskiego wojewody Krakowskiego, hetmana polnego koronnego z synem swoim, starostą dolińskim w niewoli moskiewskiej będących, s. 117-125; Kabała (1767), s. 94-98; Rozmowa Saskiego kawalera z polskim senatorem, s. 110-117; Oda, w której wolność z płaczem rozmawia i utyskuje na czas teraźniejszy stanąwszy w senacie, s. 125-131; Refleksja do króla Imci, s. 83; Sposób ratunku, s. 83; Teraźniejsza awantura polska s. 83-85; Prosopophoeia Lechiae Lamentatis super suo interitu, s. 379-380; Wiersze po wysłaniu armat i kartaczy z Warszawy 1768, s. 228-229; Pacierz Konfederacki [zapewne wariant "Ojczenasz konfederackiego"], s. 100-104; Ekscerpt z pewnego manuskryptu ciekawy, s. 215-218; Wiersze przypisane królowi, prymasowi i Repninowi w Warszawie 1768 w maju, s. 227-228; Dyskurs Ziemianina z dworzaninem królewskim, s. 136-139; Oświadczenie czyli protestacja konfederacji barskiej [w rkpsie: "Te wiersze służą do Manifestu [...]"], s. 222-224; Oda po wzięciu Krakowa, s. 243-245; Wiersz o nieszczęśliwości ukraińskiej przez hajdamaków uczynionej 1768, s. 230-232; Od narodu do poety nazwiskiem Kossakowskiego [w rkpsie: "Respons na Wiersze Jmci Pana Kossakowskiego [...]"], s. 372-374

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Manuskrypt
 • 240 $a Silva rerum poświęcona konfederacji barskiej
 • 245 $a "Manuskrypt w roku 1768 d[ie] 3 Januarii".
 • 246 $a "Królu z Filozofa nazwany Salamonie [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Stoy Ciołku stoy nieboże zatrzymuy swe kroki [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Zważ Polaku rodziwy(?) co się z Tobą dzieie [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Patrz co czynisz iak błądzisz ciężko Radziwille [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Dotąd nieieden mniemał że przezacna cnota [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Kiedyś miał w ręku pieczęć mógłbys bez ochyby [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Zabił niegdyś Bolesław śmiały Stanisława [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Choć prawo oddaliło tu od tronu Piasta [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Więksi to ludzie byli przed tym a nie chcieli [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Rozwiązać płochy związek [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Trafunkiem upatrzywszy spokojne momenta [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Wszyska szlowiek[!] niemieckiego [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Nie bardziey Jeremiasz Jeruzalem Miasta [...] $i [Inc.:]
 • 246 $a "Serca Polaków z żalu pełne łez są oczy [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Jeszcze niemasz dwoch niedziel iak Goltza sądzono [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Królu zwany Stanisławie [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Tu wisi Branikowski którego żałujecie [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Jowisz się mieni dla Dyanny w Byka [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Dotąd Królestwo Polskie niekwitnące [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Posyp... Głowę Rycerstwo popielcem [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "O nędzna Polsko wstyd ci niesłychany [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a Silva rerum (|konfederacja barska, |akta z 1766, |wiersze, |pisma ulotne 1768-1772). $g tyt. z dawnego inw.
 • 246 $a "Legł Sawa oto ciemna krwią zlana mogiła [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Na drzewie Ptak usiada choć nieiedno minie [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Piarowie do szkoły nie Królów obierać [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Zacząłeś Radziwille związek nieszczęśliwy [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Noc była y miłemu snu sprzyiały gwiazdy [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Głupia Moskwa z Prymasem próżnością kusiła [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Jaka MosPanie Bracie w Warszawie nowina [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Rozum tępieie Pióro pisać niechce [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Ledwo cię Bog w Polskiey Rząd podał Koronie [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "My Boga mocą wsparci ocalaiąc Wiarę [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Zamilkniy w tym Zoilu nie ciesz się z wygraney [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Kiedy po nas pamiątka, zostawia się wszędzie [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Przypatrz się nieszczęśliwey na Swiecie odmianie [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Czas idzie Fryderyku okazac swe Siły [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Lat cztery iak cię narod obrał Panem [...]" $i [Inc.:]
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 1768 i po
 • 300 $a 286 k. $c 36x21 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e Półskórek brązowy, 19 w.
 • 500 $a Sylwa zawiera odpisy akt (uniwersały, manifesty, dekalracje), listów, refleksji, mów oraz wierszy i utworów publicystycznych związanych z konfederacją barską. Znaczna część utworów zamieszczonych w rkpsie doczekała się publikacji przez J. Maciejewskiego, który podaje dawną pag. rkpsu (w stronach). $a Pismo kilku rąk. $a Między k. 246v a 247 jedna karta wycięta, lecz kontinuum tekstu zachowane. $a Rkps oprac. wstępnie w 1958 r.
 • 520 $a "Ode druga Rewolucyi Polskiey Syllenus Filozof Witellusowi z Filozofa Królowi zdrowia y sukcessów życzy" (Inc.: "Królu z Filozofa nazwany Salamonie [...]") k. 61-63
 • 520 $a "1767 A[nn]o Konferencya Delegatów z Izby Seymowey z [...] X[ię]ciem Repninem Posłem Rossyiskim, o Mo[d]ifikacyą Proiektów Limity y Plenipotancyi in plenis Ordiniów czytanych" k. 63v-65
 • 520 $a "Kopia Responsu od Króla [...] na List [...] Panu Panninowi Naywyzszemu Ministrowi Rossyiskiemu, ktory wyszedł in Publicum" k. 65v
 • 520 $a "Rozmowa Saskiego kawalera z polskim senatorem" 1767 (dialog wierszem) k. 65v-67v
 • 520 $a "Rozmowa Oyczyzny z Statystą nad Teraznieyszym Stanem Polskim 1767. Roku" (dialog wierszem) k. 67v-70v
 • 520 $a "Przestroga" (wiersz) Inc.: "Stoy Ciołku stoy nieboże zatrzymuy swe kroki [...]" k. 70v-71
 • 520 $a "Maryasz sławny w Polszcze" (wiersz opiewający koronację Stanisława Poniatowskiego na króla Polski) Inc.: "Zważ Polaku rodziwy(?) co się z Tobą dzieie [...]" k. 71-71v
 • 520 $a "Wiersze na Pretendentów do Korony" k. 71v-72
 • 520 $a "Kopia Listu Króla [...] Pruskiego [Fryderyka II] do [...] Poniatowskiego stolnika Litt[ewskiego] z francuzkiego przetłumaczony w roku 1764" k. 72v
 • 520 $a "Kabała Łacińska" (czterowiersz) k. 72v
 • 520 $a "Illuzya na Illuminacyą Xcia Radziwiłła, pod czas balu na S. Katarzynę, gdzie ex opposito Postretu Carowey y Cyfry królewskiey, pod niemi nde drzwiami był malowany Orzeł Moskiewski, pod którego skrzydłami były Herby Polski y Litewski" (wierszem) Inc.: "Patrz co czynisz iak błądzisz ciężko Radziwille [...]" k. 73
 • 520 $a "Addytament wyroków nad biskupami, w Koronie Polskiey y W[ielkieg]o X[ięs]twa Litt[ewskieg]o ozięble broniących Wiary S. Rzymskiey Katolickiey, pod czas Seymu Extraordynaryinego d[ie] 5 8bris w Warszawie agitującego się 1767 Anno" k. 73v-75v
 • 520 $a "Do Andrzeja Zamoyskiego niegdyś Kanclerza Wielkiego Litewskiego" (wierszem) Inc.: "Dotąd nieieden mniemał że przezacna cnota [...]" k. 75v-76v
 • 520 $a "Faciam vos Piscatores hominum" (wiersz) Inc.: "Kiedyś miał w ręku pieczęć mógłbys bez ochyby [...]" k. 76v
 • 520 $a "Reflexya" (wierszem) Inc.: "Zabił niegdyś Bolesław śmiały Stanisława [...]" k. 76v-78
 • 520 $a "Ode w której Wolność z Płaczem rozmawia y utyskuie, na czas teraznieyszy stanąwszy w Senacie" (dialog wierszem) k. 78-80
 • 520 $a "Breve Apostolskie z łacińskiego na polskie przetłumaczone [...] bratu Gabryelowi [Podoskiemu] Arcybiskupowi gnieznieńskiemu Klemens papież XIII. zdrowie y apostolskie błogosławieństwo" k. 80v-82
 • 520 $a "List Oyca S. Papieża [Klemensa XIII] z łacińskiego na polski przetłumaczony do króla polskiego pisany 1768. Anno" k. 82-84
 • 520 $a "Manifest [...] biskupa krakowskiego [Kajetana Ignacego Sołtyka]" k. 84v-86v
 • 520 $a "Rozmowa JW JmPana Rzewuskiego WWdy Krakowskiego Hetmana Polnego koronnego z Synem 1768" (dialog wierszem) k. 86v-90v
 • 520 $a "Moralizacya Statystyczna nad rewolucyą polską od roku 1767 fatalnie zaczętą, do roku 1768 w nieustannych y coraz bardziey iszczących się nieszczęśliwościach kontynuowaną, upadkiem wierze katolickiey y królestwu grożąca" (wierszem) Inc.: "Choć prawo oddaliło tu od tronu Piasta [...]" k. 90v
 • 520 $a "Reflexya do Króla Imci" (czterowiersz) Inc.: "Więksi to ludzie byli przed tym a nie chcieli [...]" k. 91
 • 520 $a "Sposób ratunku" (czterowiersz) Inc.: "Rozwiązać płochy związek [...]" k. 91
 • 520 $a "Zdanie pewnego Kawalera Polskiego nad Moralizacyą Statystyczną" (wierszem) Inc.: "Trafunkiem upatrzywszy spokojne momenta [...]" k. 91
 • 520 $a "Doniesienie z Gazet od Krakowa 1768" k. 91v-92
 • 520 $a "Punkta y obowiązki Sprzysiężonych" k. 92-93
 • 520 $a "Wiersze z kabały 1767 w Warszawie" k. 93-93v
 • 520 $a "Opisanie sukcessów [...] dyssydentów na przeszłym seymie w Warszawie roku 1766" (wierszem) Inc.: "Wszyska szlowiek[!] niemieckiego [...]" k. 93v-96
 • 520 $a "Iurament sprzysiężony Konfederacyi o utrzymanie wiary S. katolickiey rzym[skiej] na Rusi 1768. po zakończonym seymie w Warszawie w Interessie Dyssydentów" k. 96-96v
 • 520 $a "Reflexya względem czasu teraznieyszego" k. 96v-100v
 • 520 $a "Prosopopeia super Interritu Lechiae Lamentantis" (wierszem) Inc.: "Niebardziey Jeremiasz Jeruzalem Miasta [...]" k. 101
 • 520 $a "Kopia listu Wezyra, do [...] Krasińskiego, y Potockiego kwarantemnę, wysiaduiących in Jan. roku 1772" k. 101v-102
 • 520 $a "Akt Konfederacyi Barskiey w Latyczewie oblatowaney" k. 102-108
 • 520 $a "Luter będąc w Kompanij z pewnym Polakiem, ale dobrym katolikiem, między wielą dyskursami o wierze S. y Supplikacyach z tym się Luter odezwał" (wierszem - na wzór litanii) k. 108v
 • 520 $a "Kopia listu Związku Barskiego Woyskowego do Oyca Swiętego [Klemensa XIII], dnia 10. Marca 1768 roku" k. 109-110
 • 520 $a "Manifest w oswiadczeniu ku stanom państw kozackich, kałmuckich y innych przyiaźni y życzliwości, wiarę grecką nacyonalną, wraz z niemi utrzymywać oswiadczaiący d. 7go Marca 1768go roku" k. 110-111
 • 520 $a "Uniwersał [...] Krasińskiego zachęcaiący Greków y Dyzunitów do konfederacyi" Bar 29.02.1768 k. 111v-112v
 • 520 $a "Kopia listu króla [Stanisława Augusta] [...] do [...] kasztellana czerskiego" Warszawa 2.04.1768 k. 112v-113 oraz "Kopia responsu [...] kasztellana czerskiego na list [...] królowi [...] nieodwłocznie danego" k. 113-113v
 • 520 $a "Kopia listu tegoż [...] kasztellana czerskiego do konfederacyi barskiey pisanego" k. 113v-114
 • 520 $a "Kopia uniwersału [...] pana Puławskiego marszałka związkowego" k. 114-114v
 • 520 $a "Wiersze po wysłaniu armat y kartaczy z Warszawy 1768" (wierszem) Inc.: "Serca Polaków z żalu pełne łez są oczy [...]" k. 114v
 • 520 $a "Dyaryusz konfederacyi barskiey z Latyczewa d. 20 Martij 1768 Anno" k. 115-118v
 • 520 $a "List [...] Medyxy podkomorzego y marszałka powiatu kowińskiego do [...] Zabiełby łowczego W.X.Litt[ewskieg]o d. 7. 7bris 1768 z samego oryginału wypisanego do Warszawy przysłany" k. 119-119v
 • 520 $a "Punkta essencyonalne konfederacyi barskiej d. 29. Mca lutego 1768 roku podniesioney" k. 119v-122
 • 520 $a "Kopia listu [Krym Gireja] hana tatarskiego w rekursie proźb od konfederacyi ninieyszey polskiey w responsie danego 1768" k. 122
 • 520 $a "Uniwersał od skonfederowanych stanów o wiarę" k. 122v-126v
 • 520 $a "Epigramma na sprawę [...] pana Branickiego" (Inc.: "Jeszcze niemasz dwoch niedziel iak Goltza sądzono [...]") k. 126v-127
 • 520 $a "Oyczenasz Konfederacki" (Inc.: "Królu zwany Stanisławie [...]") k. 127-127v
 • 520 $a "Nadgrobek Branikowskiego" (Inc.: "Tu wisi Branikowski którego żałujecie [...]") k. 127v
 • 520 $a "Kopia responsu od [Krym Gireja] hana tatarskiego z arabskiego stylu przetłumaczonego odebranego w Mochylowie dnia 28. kwietnia 1768 R." k. 128-130
 • 520 $a "Kopia listu pewnego dyssydenta z Wielkiey Polskiey do [...] pana Grabowskiego starosty czchowskiego dnia 28 kwietnia 1768" k. 130-133v
 • 520 $a "Wiersze w roku 1763 po smierci Augusta III na pretendentów do korony opisane" (Inc.: "Jowisz się mieni dla Dyanny w Byka [...]") k. 133v-134
 • 520 $a "List od skonfederowaney Rz[ecz]p[ospo]l[i]tey z Baru do nayiaśnieyszych Królewiczów [...] Polskich w Miesiącu Marcu Roku 1768. pisany" k. 135v-136
 • 520 $a "Vaticinium o przyszłych Europy y Królestwa Polskiego Rewolucyach" (Inc.: "Dotąd Królestwo Polskie niekwitnące [...]") k. 136v-137
 • 520 $a "Myśli [...] Pana [Tadeusza] Dzieduszyckiego Cześnika Koronnego, nad Konfederacyą Barską 1768. dnia 20. Marca w Warszawie wynalezione" k. 137v-139
 • 520 $a "Myśli na myśli albo odpowiedz Imparcyalnego [...] Panu [Tadeuszowi] Dzieduszyckiemu Cześnikowi Kor: zamyślaiącemu się nad czynnościami Konfederacyi Barskiey 1go Kwietnia Roku Tegoż" [1768] k. 139v-144
 • 520 $a "Replika na Uwagi Obywatelowi niby nie Interessowanemu, a w samey rzeczy bardzo y zle Interessowanemu od Obywatela dobrego" k. 144v-147
 • 520 $a "Kopia Responsu [...] Pana [Joachima Karola] Potockiego Podczaszego Litt[ewskieg]o, dana pewnemu Senatorowi" maj 1768 k. 147v
 • 520 $a "Kopia Listu z Nitawy d. 8. Maij 1763. Anno pisanego" k. 148v-149v
 • 520 $a "Kopia Listu Nayias[niejeszej] Rz[ecz]p[ospo]l[i]tey Polskiey skonfederowaney w Barze, do Nayias[niejszej] Imperatorowey Rossyiskiey 1768" k. 149v-151v
 • 520 $a "Deklaracya z Strony Jey Imperatorskiey Mości całey Rossyi Jego Królewskiey Mości y Rz[ecz]p[ospo]l[i]tey Polskiey uczyniona" Warszawa 29.05.1768 k. 151v-153v
 • 520 $a "Ordynans Kommissyi Woyskowey koronney [...] Panu [Franciszkowi Ksaweremu] Branickiemu" 17.05.1768 k. 153v-155v
 • 520 $a "Propozycya Bratewska, ukrzywdzonemu Stanowi Rycerskiemu wyswiadczona" (Inc.: "Posypuy Głowę Rycerstwo popielcem [...]") k. 155v-156
 • 520 $a "Kopia Listu od skonfederowaney Rz[ecz]p[ospo]l[i]tey Barskiey do [...] Ministrów y Senatorów Koronnych y Litt[ewskich]" k. 156-156v
 • 520 $a "Franciszek Xawery Branicki Łowczy W. Koronny Generał Altylleryi Litt[ewskiej] Rotmistrz znaku Pancernego Regimentarz Woyska Koronnego Partyi Podolskiey y Ukraińskiey" k. 157-157v
 • 520 $a "Teraźnieysza Awantura Polska" (Inc.: "O nędzna Polsko wstyd ci niesłychany [...]") k. 159-159v
 • 520 $a "Kopia Konfederacyi Wojewodztw Wielkopolskich" Poznań 1768 k. 159v-161
 • 520 $a "Manifest [...] Maryana Potockiego Ex Kasztellana Lubaczewskiego, zapisany w Grodzie Winnickim, w Wojewodztwie Bracławskim. 1768. Miesiąca Maja 17" k. 162-164v
 • 520 $a "Kopia Manifestu [...] Pana [Józefa?] Puławskiego Starosty Wareckiego, Pisarza nadwornnego Koronnego, z Grodu Winnickiego, w W[oje]w[ó]dztwie Bracławskim uczynionego d. 5. Miesiąca Maja 1768" k. 164v-171v
 • 520 $a "Kopia Listu [...] [Macieja Sołtyka] Kasztellana Sandomirskiego, do [...] Bierzyńskiego pisanego d. 26. Junij 1769. anno" k. 172-172v
 • 520 $a "Punkta od Tegoż [...] [Macieja Sołtyka] Kasztellana Sandomirskiego Imieniem Woiewodztwa Sandomirskiego, przez delegowane osoby podane" k. 172v-173
 • 520 $a "Respons [...] Bierzyńskiego [...] [Maciejowi Sołtykowi] Kasztelanowi Sandomirskiemu" k. 173-173v
 • 520 $a "Resultatum na Punkta [...] Kasztellana od [...] Bierzyńskiego odpowiadaiące" k. 174-174v
 • 520 $a Michał Jan Pac: "Uniwersał Generalności de die 4ta Xbris 1771 Anno" k. 1-2
 • 520 $a "Manifest Kazimierza Puławskiego Marszałka Łomżyńskiego 18. Xbris 1771" k. 3-3v
 • 520 $a "Kopia Mowy [...] Pana Duranda do Imperatorowy [...] Rossyiskiey [Katarzyny II]" b. d. k. 3v
 • 520 $a "Nadgrobek po zmarłym S. p. Sawie" (Inc.: "Legł Sawa oto ciemna krwią zlana mogiła [...]") k. 4
 • 520 $a List Józefa II, cesarza Austrii, zapowiadający interwencję wojskową w Polsce (ok. 1768) k. 4
 • 520 $a "Powinszowanie Nowego Roku 1769 Nayiasnieyszemu Krolowi Polskiemu Augustowi" k. 5-5v
 • 520 $a "Kopia Listu pewnego Przyiaciela do pewnego pisanego z Zagranicy 1769 A[nn]o" (relacjonuje stanowisko Francji wobec sytuacji w skonfederowanej Polsce) k. 5v-6
 • 520 $a "Modlitwa za szczęśliwe powodzenie w Królestwie Polskim, którą codziennie odmawiaią w obozie pod Barem" k. 6-6v
 • 520 $a "Myśli nad okolicznościami wziętych w Sielcach przez konfederacyą [...] Panów Grabowskich, Generałów Braci rodzonych, tudzież Reflexya nad iednym z nich ukrywaiącym się wsiano" (Inc.: "Na drzewie Ptak usiada choć nieiedno minie [...]") k. 6v-7v
 • 520 $a "Kopia Manifestu od Porty publikowanego dla zniesienia fałszywych wiadomości jakoby miała porzucać Interessa Konfederacyi G[ene]r[a]lney y starania około Interessow Polskich" maj 1771 k. 8-8v
 • 520 $a "Manifest [...] [Szymona] Kossakowskiego przeciwko [...] Posłowi Wielkiemu Rossyiskiemu y adherentow Jego d. 17 Aug. 1771 w obozie datowany" k. 8v-9v
 • 520 $a "List pewnego Przyiaciela do [...] Ogińskiego hetmana W. WXLitt. d. 7 7bris 1771 A[nn]o z Warszawy pisany" k. 9v-10v
 • 520 $a "Manifest [...] Ogińskiego Hetm: W. WXLitt. R[ok]u 1771 d. 7 7bris w Chomsku czyli Akcess do Konf[ederacji] G[ene]r[a]lney Kor[onnej]" k. 10v-12
 • 520 $a "Odpowiedź na Deklaracye oddane Ministrom Króla [...] y Rzpltey Polskiey przez [...] Panow de Sztachelberg, de Benoit, Ministrow Imperatorowey [...] wszystkiey Rossyi y Krola [...] Pruskiego, na Dniu 18. wrześ. y Cesarzowey [...] krolowey węgierskiey y czeskiey na Dniu 26. Wrzes. 1772 roku" Warszawa 17.10.1772 k. 12-13v
 • 520 $a "Recess [...] Mickiewicza od Funkcyi czyli Regencyi w Sądach Judicij Mixti 1768 Anno" k. 14-15
 • 520 $a "W roku 1764 Respons na List [...] Wisniewskiemu Scholarum Piarum na List od [...] Wdy Ruskiego" (Inc.: "Piarowie do szkoły nie Królów obierać [...]") k. 15-15v
 • 520 $a "Deklaracya [Mikołaja Repnina] Posła Extraordynaryinego Pełnomocnego [...] Imperatorowey całey Rossyi, Stanom Skonfederowanym y złączonym Korony Polskiey y WXLitt" Warszawa 14.10.1767 k. 15v-16
 • 520 $a "Rezolucya Xcia [...] Repnina [...] Arcy Biskupowi Lwowskiemu [Wacławowi Sierakowskiemu?] Wojewodzie Kaliskiemu [Ignacemu Twardowskiemu?] y Staroście Zmudzkiemu" [1767] k. 16v-17
 • 520 $a "Monitor" 1767 k. 17-17v
 • 520 $a "Kabała 1767 Anno" k. 17v-18v
 • 520 $a "Kopia Listu [...] Szuwarowa de d. 20 Martij do [...] Szoazy[?] kommendanta Zamku Krakowskiego z miasta Krakowa pisanego" b. d. k. 18v-19
 • 520 $a "Odpis eadem die [...] Pana Szoazy Kommendanta Zamku Krakowskiego" b. d. k. 19-19v
 • 520 $a "Wiadomość naynieszczęsliwsza z krain białoruskiego d. 19. 7bris 1772 z Podberezia" k. 19v-20
 • 520 $a "Mowa [...] Pana Korsaka Posła Nowogrodzkiego na Seymie Extraordynaryjnym warszawskim Dnia 20. Kwietnia 1773" k. 20-21
 • 520 $a "Echo szczerego Patryoty podczas teraznieyszego Interregnum oyczyzny 1764 odzywaiące się" (dialog wierszem) k. 22-23
 • 520 $a "Rozmowa między Wolnym niedependuiącym Szlachcicem y Dworzaninem [...] Poniatowskiego Stolnika Litt[ewskiego] po Smierci Augusta III. Króla Polskiego" [dialog wierszem) k. 23-25
 • 520 $a Dwie przepowiednie na rok 1767: "To Vaticinium w Roku 1748 napisane, a w Roku 1768 w Manuskryptach pewnego Polaka znalezione, Mnie od dobrego Przyiaciela Copatum dane" oraz "Drugie mi powierzone od Przyiaciela" k. 25v
 • 520 $a "Deklaracya Imieniem [...] Imperatorowey [...] całey Rossyi, przez Jey Posła Wielkiego Xcia [...] Repnina Skonfederowaney Rzpltey na Seymie R. 1766 uczyniona" k. 25v-26v
 • 520 $a "Deklaracya Imieniem Króla [...] Pruskiego [Fryderyka II], przez Jego Ministra Pełnomocnego Skonfederowaney Rzpltey na Seymie Roku 1766 uczyniona" k. 27-28
 • 520 $a "Deklaracya [...] Króla [...] Angielskiego [Jerzego III] przez Ministra Jegoż [...] Pana Wrougthon Skonfederowaney Rzpltey Polskiey na SeymieRoku 1766 uczyniona" k. 28-29
 • 520 $a "Kopia Listu Króla [...] Pruskiego [Fryderyka II] do Familij Xiążąt [...] Czartoryskich pisanego" (na końcu: "Ten list na owczas gdy Familia przez swoie urazy zamyślała o Detronizacyi nieboszczyka Augusta III. króla polskiego, gdy od Trybunału Piotrkow[skiego] początek bydz miał wzięty, a w tym Smierć królewska w Saxonij Ogień ten uśmierzyła") k. 30-30v
 • 520 $a "Kopia Listu [...] Pana Weśla [Teodor Wessel] podskarbiego W. Koron[nego] do [Kajetana Ignacego Sołtyka] Xcia Biskupa krakowskiego z Warszawy d. 29 Lipca 1766 R. pisanego" k. 30v-31v
 • 520 $a "Kopia Listu do [...] [Andrzeja Młodziejowskiego] Xiędza Podkanclerzego koronnego d. 1. Augusti 1766. Anno" k. 31v
 • 520 $a "Kopia Listu Tegoż [...] biskupa krakowskiego [Kajetana Ignacego Sołtyka] do [...] króla [Stanisława Augusta] [...] z Borzęcina tegoż wyżey dnia y roku" [1.08.1766] k. 31v-33
 • 520 $a "Kopia listu tegoż [...] biskupa krakowskiego [Kajetana Ignacego Sołtyka] do [...] [Teodora Wessela] Podskarbiego W. Koron[nego] de eadem data et anno" [1.08.1766] k. 33-34 oraz respons z Warszawy, 5.08.1766 k. 34-35
 • 520 $a "Kopia listu króla [...] na List Tegoż [...] biskupa krakowskiego [Kajetana Ignacego Sołtyka] de eadem data pisanego" [5.08.1766] k. 35-35v
 • 520 $a "Kopia responsu [...] [Teodora Wessela] podskarbiego W. Koron[nego] do [...] Xiędza Teologa [...] biskupa krakowskiego [Kajetana Ignacego Sołtyka] de die 12. Augusti eodem Anno" [1766] k. 36 oraz respons z 12.08.1766 k. 36-36v
 • 520 $a "Respons tegoż [...] biskupa krakowskiego [Kajetana Ignacego Sołtyka] de die 18. Mensis Augusti danego 1766. Anno" k. 36v-37
 • 520 $a "Kopia listu [...] biskupa krakowskiego [Kajetana Ignacego Sołtyka] do [...] [Andrzeja Młodziejowskiego] podkanclerzego kor. de die 23. Aug. 1766 z Borzęcina pisanego, a raczey responsuiącego" k. 37-37v
 • 520 $a "List [...] [Andrzeja Młodziejowskiego] podkanclerzego kor. który list trzeba przeczytać de d. 5. Aug. eodem Anno pisanego" [1766] k. 37v-38v
 • 520 $a "Uwagi przeciwko pretendowaney różności wiar y oratoryów dla dyssydentów w Polszcze" k. 38v-43v
 • 520 $a "Deklaracya [...] Imperatorowey [...] całey Rossyi przez Xięcia Repnina posła pełnomocnego teyże monarchini do [...] Rzeczypospolitey Polskiey na tymże seymie roku 1766 uczyniona" k. 43v
 • 520 $a "Uwagi dobrego obywatela nad memoryałami rossyjskim y pruskim d. 11 listopada podanemi 1766" k. 44-46v
 • 520 $a "Kopia chwalebney tey iedney ustawy konfederacyi generalney koronney radomskiey, na którey marszałkował Xiążę Radziwiłł. Inne na upadek z tey konfederacyi powstały. Actum w Radomiu Roku 1767, dnia 1go miesiąca lipca" k. 46v-47v
 • 520 $a "Propozycye od tronu JKMci anno 1766 d. 9na 8bris, przez [...] [Andrzeja Zamoyskiego] kanclerza WK w przytomności zgromadzonych Stanów w Izbie Senatorskiey podane" k. 47v-51
 • 520 $a "Uniwersał partykularnych konfederacyi w roku 1767" k. 51-52v
 • 520 $a "Doniesienie z Radomia dnia 24. czerwca w roku 1767 o konfederacyi" k. 52v-53v
 • 520 $a "Akt Konfederacyi Radomskiey 1767. Actum w Radomiu Roku 1767 dnia ośmnastego Lipca" k. 53v-55
 • 520 $a "Przysięga [...] Panów Kommissarzów Skarbowey Kommissyi" k. 55-55v
 • 520 $a "Przysięga Officyalistów Skarbowych" k. 55v
 • 520 $a "Przysięga Kassyerów" k. 56
 • 520 $a "Przysięga Kommendanta ludzi Skarbowych" k. 56-57v
 • 520 $a "Wiersze na Xięcia Radziwiłła Marszałka Konfederacyi Radomskiey" (Inc.: "Zacząłeś Radziwille związek nieszczęśliwy [...]") k. 57v
 • 520 $a "Kopia listu Generalney Konfederacyi Koronney y W[ielkieg]o X. Litt. do [...] Imperatorowey [...] Ross[ji] w roku 1767 in Augusto pisanego" k. 58-59v
 • 520 $a "Wizya Wiary Swiętey przez Sen iakoby mowiąca, do [...] biskupa przemyskiego [Andrzeja Młodziejowskiego] a teraz poznańskiego po konsekracyi Jego Anno 1767" (wierszem) Inc.: "Noc była y miłemu snu sprzyiały gwiazdy [...]" k. 60-60v
 • 520 $a "Wiersze przypisane, Królowi, Prymasowi y Repninowi w Warszawie 1768. w Maju" Inc.: "Głupia Moskwa z Prymasem próżnością kusiła [...]" k. 174v-175
 • 520 $a "Kopia Listu [...] Pana [Franciszka Ksawerego] Branickiego łowczego Koron[nego] Regimentarza G[enera]lnego Woyska Koron[nego] Partyi Podolskiey y Ukraińskiey w Sołobkowicach d. 12. Junij 1768. Datowanego do Przyiaciela" k. 175v-176
 • 520 $a "Kopia Manifestu [...] Pana Krajewskiego Pułkownika d. 12. Junij 1769" k. 176-180
 • 520 $a "Kopia Listu Króla [...] Pruskiego [Fryderyka II] do Miasta Torunia die 28. Junij 1768. z Berlina z niemieckiego na Polski przetłumaczonego" k. 180-180v
 • 520 $a "Kopia Listu do wszystkich W[oje]w[ó]dztw Ziem y Powiatów, Królestwa Polskiego y W[ielkiego] X[ięstwa] Litt[ewskieg]o, od dobrego obywatela rozpisany 1768. Anno" k. 180v-184v
 • 520 $a "Dyskurs Ziemianina, z Dworzaninem Królewskim" (dialog wierszem) k. 184v-185v
 • 520 $a "Kopia Uniwersału Konfederacyi Krakowskiey 1768. Anno" k. 185v-186
 • 520 $a "Kopia Listu od Konfederacyi Generalney, do Króla [...] pisanego 1768" k. 186-187v
 • 520 $a "Kopia Listu od obywatela Polskiego do Imperatorowey Rossyiskiey pisanego 1768. Anno" k. 187v-188v
 • 520 $a "Kopia Manifestu Litewskiego w Roku 1768. in. Xbri" k. 188v-190v
 • 520 $a "Wymuszony recess przez moc moskiewską, na konfederatach litt[ewskich] nieswiezkich d. 29 8bris 1768 Anno" k. 191-192
 • 520 $a "Excerpt z listu zpod Chocimia do pewnego przyiaciela pisany d. 26. 8bris 1768. Donoszący o exekucyi w Stambule na 30 osobach przednieyszych, których Moskwa przekupiła, kanclerza od expedycyi cudzoziemskiey na kracie pieczono żywcem y innych" k. 192-193
 • 520 $a "Mowa pogrzebowa [...] xiędza Tomasza Strzemieńczyka Garlickiego kanonika kijowskiego, konfederacyi G[enera]lney krucyfera y pierwszego woysk kapelana przy pochowaniu ciała poległego w potyczce [...] Jacka Katowskiego chorążego kijowskiego, w kościele Wielebnych Oyców Bernardynów na Złobku. Dnia 22. Lipca Roku Pańskiego 1768 w Krakowie miana" k. 193v-197
 • 520 $a "D. 22. Julij 1768 była w Warszawie nawałnica y pioruny biły" (Inc.: "Jaka MosPanie Bracie w Warszawie nowina [...]") k. 197
 • 520 $a "Deklaracya z strony [...] krola [...] pruskiego [Fryderyka II] do [...] króla [Stanisława Augusta] [...] y Rz[eczy]p[ospo]l[i]tey Polskiey" ("podpisano G. de Benoit") 9.07.1768 k. 197v-198
 • 520 $a "Kopia listu cyrkularnego od Konfederacyi Barskiey do w[oje]w[ó]dztw, ziem y powiatów d. 13. Julij 1768 datowanego" k. 198v-199
 • 520 $a "Opisanie nieszczęśliwości Ukraińskiey przez Zbuntowanie namową Schyzmatyków Haydamaków 1768. Anno" (Inc.: "Rozum tępieie Pióro pisać niechce [...]") k. 199-200
 • 520 $a "Manifest [...] [Michała] Dzierżanowskiego d. 23. Julij 1768 w Grodzie Gostyńskim" k. 200-204v oraz "Po tym zapisanym Manifeście wypełnił Iurament solenny przy wylewaniu łez obfitości. Nastąpiło sprzymierzonych przy Iuramencie obstawanie" k. 204v-205
 • 520 $a "Manifest Bierzyńskiego podstolego czerniechowskiego marszałka konfederacyi w[oje]w[ó]dztwa sieradzkiego w Grodzie Opoczyńskim uczynionego w piątek po swięcie S. Anny Matki N. Maryi Panny Roku 1768" k. 205v-206v
 • 520 $a "Mowa [...] Puławskiego marszałka konfederacyi barskiey związkowego miana do woyska pod Mohylowem 1768 roku" k. 206v-207
 • 520 $a "Wiersze do króla Stanisława Augusta in Anno 1768" (Inc.: "Ledwo cię Bog w Polskiey Rząd podał Koronie [...]") k. 207v
 • 520 $a "Kopia listu w responsie danego od xiędza Marka [...] Branickiemu 1768 bez daty" k. 207v-208
 • 520 $a "Te wiersze służą do Manifestu JWo Bierzyńskiego in A[nn]o 1768 uczynionego" (Inc.: "My Boga mocą wsparci ocalaiąc Wiarę [...]") k. 208-208v
 • 520 $a "Kopia Uniwersału [...] pana Puławskiego" k. 209-209v
 • 520 $a "Ode po wzięciu Krakowa" (Inc.: "Zamilkniy w tym Zoilu nie ciesz się z wygraney [...]") k. 209v-210v
 • 520 $a "Specifikacya i wiele czego zastali w Zamku Krakow[skim] konfederaci po obięciu onego d. 3 Februar[ii]" k. 210v
 • 520 $a "Wiersze w niewoli zostaiących konfederatów krakowskich po mieyscach niektórych, iak ich Moskwa prowadziła na noclegach spisane y zostawione 1768 1mo w Janowie d. 20. Septembris" (Inc.: "Kiedy po nas pamiątka, zostawia się wszędzie [...]") k. 211
 • 520 $a "Drugi nocleg tych ubogich więźniów w Szczebreszynie d. 22 9bris 1768 o którym zostawili wiersze na pamiątkę" (Inc.: "Przypatrz się nieszczęśliwey na Swiecie odmianie [...]") k. 211v
 • 520 $a "Rozmowa Monarchów, Nayiasnieysza Imperatorowa Jeymosc z królem Pruskim" (Inc.: "Czas idzie Fryderyku okazac swe Siły [...]") k. 212-213
 • 520 $a "Mowa [...] [Władysława] Gurowskiego marszałka nadwornego W.X.Litt[ewskie]go d. 6 8bris 1772 A[nn]o" k. 213-214v
 • 520 $a "Kopia Manifestu Konfederacyi Barskiey d. 16 Augusti w Melipowcach uczynionego 1768 roku" k. 215-217
 • 520 $a "1768 d. 7 7bris w dzień Anniwersarza Elekcyi JKMci na pokoiach zamkowych, przy złożeniu powinszowań. Te niżey" (wierszem), Inc.: "Lat cztery iak cię narod obrał Panem [...]" k. 217-217v
 • 520 $a "Po przegraney Krakowa Uniwersał Xięcia Marcina Lubomirskiego" Gorlice 27.09.1768 k. 217v-220v
 • 520 $a "Manifest Xcia [...] [Jerzego] Marcina Lubomirskiego" k. 220v-224
 • 520 $a Ignacy Skarbek Malczewski sta spławski, regimentarz konfederacji wielkopolskiej: "Uniwersał pierwszy wielkopolski in 8bri 1768 Anno" k. 224
 • 520 $a "Manifest tegoż" k. 224-224v
 • 520 $a Ignacy Skarbek Malczewski: "Uniwersał Wielkopolski 1768 dnia 11. Października" k. 224v-225v
 • 520 $a "Koniektura Statystyczna nie interessowanego obywatela, wględem działanych do czasu teraźnieyszego okoliczności" k. 225v-226v
 • 520 $a "List Wezyra do Rz[eczy]p[ospo]l[i]tey Polskiey datowany dnia 17. Gimgrewel 1782 który wychodzi na dzień 27 Października 1768 którym donosi o wzięciu w areszt do Siedmiu Więzów nazwanych Rezydenta Rossyiskiego" k. 226v-230v
 • 520 $a "Przetłumaczenie Manifestu Tureckiego służącego do wypowiedzenia woyny, przeciwko Rossyi publikowanego od Porty Ottomańskiey z Wideńskich Gazet d. 3 Xbris 1768" k. 230v-233v
 • 520 $a "Kopia Uniwersału [...] [Michała] Krasinskiego z Oryginału przepisany" 3.12.1768 k. 233v-235 (puste miejsce na herb Krasińskiego, który pierwotnie zamierzał narysować kopista)
 • 520 $a "Punkta ułożonego od Konfederacyi Barskiey Traktatu" k. 235v-236
 • 520 $a "Akt Konfederacyi Łęczyckiey, w[oje]w[ó]dztwa wielkopolskiego, stosuiącey się do Barskiey y Wielkopolskiey" 20.01.1769 k. 236-240
 • 520 $a "Konfederacya Gostyńska ex Originali wypisana" 28.01.1769 k. 240-241v
 • 520 $a "Nowa wiadomość o Proroctwie S. Jana Kapistrana" k. 241v-242
 • 520 $a "Deklaracya Nayiaśnieyszego Krym Giereja Krymskiego" luty 1769 k. 242-243
 • 520 $a "Akt Konfederacyi Sochaczewskiey" 14.02.1769 k. 243v-245v
 • 520 $a "Uniwersał Xięcia Wołkońskiego do Grodu y Ziemi Sochaczewskiey d. 20 Februarij 1769 Anno" k. 246-246v
 • 520 $a "Uniwersał [...] [Joachima Karola] Potockiego 1769" k. 246v-248
 • 520 $a "Kopia Uniwersału w Humaniu Swetopełka Czetwertyńskiego d. 10. Februarij 1796" k. 248-248v
 • 520 $a "Manifest Kozaków Bracławskich ktorzy pośli do Moskalów. Wypis z Xiąg Grodzkich Winnickich w[oje]w[ó]dztwa Bracław[skiego] Roku 1769 miesiąca Lutego 25. dnia" k. 249-250
 • 520 $a Potocki, chorąży pancerny: "Kopia Uniwersału po wszystkich w[oje]w[ó]dztwach na Podolu wydany d. 4go Marca 1769. o kwartę y pogłowne" k. 250-251v
 • 520 $a "Proiecta na Seym nowo wydane czyli publiczne pisma o nastepuiących odmianach w Polszcze w roku 1788" k. 251v-252
 • 520 $a "Mowa [...] Tadeusza Graffa z Lipiego na Lipsku Lipskiego kasztelana łęczyckiego kawalera Orderu Orła Białego na radzie senatu. Dnia 12. Października w Warszawie" k. 252v-254v
 • 520 $a "1769 Franciszek Xawery Korwin Kochanowski kasztellan żarnowski Orderu W[ielkie]go S. Huberta Wittemburskiego kawaler, konfederacyi g[enera]lney w[oje]w[ó]dztwa Sandomirskiego marszałek" k. 256-259
 • 520 $a "Kopia Uniwersału Xcia [...] Marcina Lubomirskiego" 8.04.1769 k. 259v-261
 • 520 $a "In Martio 1769. Uniwersał [...] Paryssa, Marszałka województwa sandomirskiego" k. 261v-263v
 • 520 $a "Ciekawy z pewnego Manuskryptu Excerpt, przez pewnego Sekretarza zakonnotowany, iak był z Panem swoim w Turczech, z JW St[aros]tą Lubelskim Tar[łą] a przez ciekawego dojdziony 1730" k. 282-283
 • 520 $a "Respons na Wiersze Jmci pana Kossakowskiego Sekretarza JKMci" k. 283v-284v
 • 520 $a Breve Klemensa XIII dla prymasa Polski "Regestr" k. 284v-286
 • 530 $d Mf 991
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $d BK VI 96 $w Działyński Tytus
 • 581 $a Olszewski Henryk, |Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8 (1963) s. 175
 • 581 $a Literatura barska (Antologia), wyd. 2 zup. zm., oprac. J. Maciejewski, Wrocław-Kraków 1976 (BN I 108)
 • 581 $a Druk poszczególnych utworów w: Literatura barska (Antologia), wyd. 2 zup. zm., oprac. J. Maciejewski, Wrocław-Kraków 1976: Nadgrobek Sawy, marszałka wyszogrodzkiego, s. 311; Powinszowanie Jego Królewskiej Mości na rok 1769, s. 267-269; Monitorium, s. 37-38; Kabała 1767 Anno, s. 40-42; Oda druga rewolucji polskiej, s. 22-29; Wiersze na księcia Radziwiłła marszałka konfederacji radomskiej, s. 51-52; Aluzja do iluminacji J. W. Ks. Mości Radziwiłła Marszałka konfederacji generalnej, s. 52-53; Do Jędrzeja Zamoyskiego niegdyś kanclerza koronnego, s. 65-67; Wiersze na imieniny Imci Pana Zamoyskiego, [inc:] "Faciam vos Piscatores hominum", s. 67; Refleksje dla króla Stanisława [w rkspie: "Reflexya"], s. 46-51; Wiersze do króla Stanisława Augusta in Anno 1768, s. 80; Addytament wyroków nad biskupami, s. 57-64; Moaralizacja statystyczna nad rewolucją polską, s. 82; Rozmowa J. W. Rzewuskiego wojewody Krakowskiego, hetmana polnego koronnego z synem swoim, starostą dolińskim w niewoli moskiewskiej będących, s. 117-125; Kabała (1767), s. 94-98; Rozmowa Saskiego kawalera z polskim senatorem, s. 110-117; Oda, w której wolność z płaczem rozmawia i utyskuje na czas teraźniejszy stanąwszy w senacie, s. 125-131; Refleksja do króla Imci, s. 83; Sposób ratunku, s. 83; Teraźniejsza awantura polska s. 83-85; Prosopophoeia Lechiae Lamentatis super suo interitu, s. 379-380; Wiersze po wysłaniu armat i kartaczy z Warszawy 1768, s. 228-229; Pacierz Konfederacki [zapewne wariant "Ojczenasz konfederackiego"], s. 100-104; Ekscerpt z pewnego manuskryptu ciekawy, s. 215-218; Wiersze przypisane królowi, prymasowi i Repninowi w Warszawie 1768 w maju, s. 227-228; Dyskurs Ziemianina z dworzaninem królewskim, s. 136-139; Oświadczenie czyli protestacja konfederacji barskiej [w rkpsie: "Te wiersze służą do Manifestu [...]"], s. 222-224; Oda po wzięciu Krakowa, s. 243-245; Wiersz o nieszczęśliwości ukraińskiej przez hajdamaków uczynionej 1768, s. 230-232; Od narodu do poety nazwiskiem Kossakowskiego [w rkpsie: "Respons na Wiersze Jmci Pana Kossakowskiego [...]"], s. 372-374
 • 600 $a Katowski, Jacek $c chorąży kijowski $d 18 w.
 • 600 $a Stanisław August Poniatowski $c (król Polski ; $d 1732-1798)
 • 610 $a Sejm 1766 Warszawa
 • 610 $a Sejm 1767-1768 Warszawa nadzwyczajny
 • 610 $a Sejm 1773-1775 Warszawa nadzwyczajny delegacyjny
 • 650 $a Konfederacja 1768-1772 r. barska
 • 650 $a Konfederacja 1767 r. radomska
 • 650 $a Korespondencja dyplomatyczna $y 18 w.
 • 650 $a Listy polskie $y 18 w.
 • 650 $a Listy łacińskie $y 18 w.
 • 650 $a Polityka międzynarodowa $y 18 w.
 • 650 $a Publicystyka $y 18 w. $z Polska
 • 650 $a Poezja okolicznościowa $y 18 w.
 • 650 $a Literatura polska $y 18 w.
 • 651 $a Austria $y 18 w.
 • 651 $a Gostyń (woj. wielkopolskie) $y 18 w.
 • 651 $a Kraków (woj. małopolskie) $y 18 w.
 • 651 $a Prusy $y 18 w.
 • 651 $a Rosja $y 18 w.
 • 651 $a Turcja $y 18 w.
 • 651 $a Warszawa $y 18 w.
 • 653 $a Silva rerum 18 w.
 • 700 $a Bierzyński, Józef $c konfederat barski $d (?-post 1794)
 • 700 $a Branicki, Franciszek Ksawery $c hetman w. kor. $d (ca 1730-1819)
 • 700 $a Czetwertyński, Kalasanty Świętopełk $c książę marszałek podolski
 • 700 $a Dzieduszycki, Tadeusz $c cześnik w. kor. $d (1724-1777)
 • 700 $a Dzierżanowski, Michał $c marszałek konfederacji barskiej Gostyń $d 18 w.
 • 700 $a Fryderyk $b II Wielki $c (król Prus ; $d 1712-1786)
 • 700 $a Garlicki, Tomasz $c kanonik kijowski $d 18 w.
 • 700 $a Grabowski, Paweł $c sta czchowski $d 18 w.
 • 700 $a Gurowski, Władysław $c marszałek w. lit. $d (ca 1715-1790)
 • 700 $a Jandołowicz, Marek $c przywódca duchowy konfederacji barskiej $d (1713-1799)
 • 700 $a Jerzy $b III $c (król Wielkiej Brytanii ; $d 1738-1820)
 • 700 $a Józef $b II $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1741-1790)
 • 700 $a Katarzyna $b II $c (caryca Rosji ; $d 1729-1796)
 • 700 $a Klemens $b XIII $c (papież ; $d 1693-1769)
 • 700 $a Kochanowski, Franciszek Ksawery $c klan żarnowski $d 18 w.
 • 700 $a Korsak $c poseł nowogródzki $d 18 w.
 • 700 $a Kossakowski, Szymon Marcin $c hetman w. lit. $d (1741-1794)
 • 700 $a Krajewski $c pułk. kawalerii konfederat barski
 • 700 $a Krasiński, Michał Hieronim $c marszałek gen. konfederacji barskiej
 • 700 $a Krym Girej $c (chan krymski ; $d ?-1769)
 • 700 $a Lipski, Tadeusz $c klan łęczycki $d (1725-1796)
 • 700 $a Lubomirski, Jerzy Marcin $c marszałek konfederacji barskiej Kraków $d 18 w.
 • 700 $a Malczewski, Ignacy $c regimantarz konfederacji barskiej Wielkopolska $d 18 w.
 • 700 $a Mickiewicz $c urzędnik sądowy $d 18 w.
 • 700 $a Młodziejowski, Andrzej Stanisław $c kanclerz w. kor. $d (1717-1780)
 • 700 $a Ogiński, Michał Kazimierz $c hetman w. lit. muzyk $d (1730-1800)
 • 700 $a Pac, Michał Jan $c marszałek generalny konfederacji barskiej $d (1730-1787)
 • 700 $a Pannin $c minister rosyjski $d 18 w.
 • 700 $a Podoski, Gabriel $c prymas $d (1719-1777)
 • 700 $a Potocki, Joachim $c podczaszy w. lit. $d (?-1791)
 • 700 $a Potocki, Marian $c klan lubaczewski
 • 700 $a Pułaski, Kazimierz $c dowódca konfederacji barskiej $d (1745-1779)
 • 700 $a Puławski, Józef $c pisarz nadw. kor. $d 18 w.
 • 700 $a Repnin, Nikolaj Vasil'jevič $d (1734-1801)
 • 700 $a Sierakowski, Wacław Hieronim $c abp lwowski $d (1699-1780)
 • 700 $a Sołtyk, Kajetan Ignacy $c bp krakowski $d (1715-1788)
 • 700 $a Sołtyk, Maciej $c klan sandomierski $d (1718-1802)
 • 700 $a Stanisław August Poniatowski $c (król Polski ; $d 1732-1798)
 • 700 $a Twardowski, Ignacy $c wda kaliski lubelski $d (?-1782)
 • 700 $a Wessel, Teodor $c podskarbi w. kor. wda łęczycki $d (?-1791)
 • 700 $a Zabiełło, Antoni $c łowczy w. lit. $d (?-1776)
 • 700 $a Zamoyski, Andrzej $c kanclerz w. kor. $d (1716-1792)
 • 852 $j BK 00999
 • 900 $c Katarzyna II karykatura $d dopisek: "Ten kometa pokazał się nad Nordem rzeką die 26 Marti 1768" $k k. 158 $m rys. kolor. $s aluzje do sytuacji politycznej i kabały (prognostyk)
 • 900 $k k. 255 $m rys. kolor. $s dopisek: "1768 Nad Gdańskiem pokazany kometa" $s aluzje do kabały[?]
 • 900 $c głowa ludzka $k k. 268v. $m rys. piórkiem
 • 999 $d 19.07.12

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00999