Odpisy akt i korespondencji z końca XVI i połowy XVII w.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01069
 • Kopie: Mf 1010
 • Tytuł: Odpisy akt i korespondencji z końca XVI i połowy XVII w.
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 201 k. 32x21 cm i mn.
 • Oprawa: Pergamin, ornament geometryczny, superekslibris (herb), 17 w., po konserwacji w 1976 r.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • "Colloqvivm Regis Sigismvndi III cvm Ioan[n]e Zamoyski Canceli[!] 1592 [...]" k. 1-1v.
  • "Civile Bellum Reipublicae perniciossisimum[?]" k. 2-7v.
  • "Sententiae Quatuor Philosophorum" k. 7v.
  • "Rozmowa pana Vporskiego z panem Rozumowskim, ktory odradza panu Uporskiemu, aby na Rokosz niejezdzieł." k. 8-8v.
  • "O Rokoszu script: co za pozytek uczynieł albo przyniosl Panu Woiewodzie Krakowskiemu i R.Ptey" k. 8v.-9v.
  • "Rescript slachcica Polskiego na script Gregorianka jakiegosz" k. 9v.-12
  • "Passio Domini nostri Sigismundi Tertij Regis Poloniae [...]" k. 12-13 k. 13v.-14v. czyste
  • "Pod Seym glowny Ziazd uczynicz [...] IX Aprilis" k. 15
  • "Urazy na Seym podane 1606" k. 15v.-16v.
  • "Respons Krola IE[g]o Mczy [...]" k. 16v.-18v.
  • "Script pana woiewody krakowskiego na Ziezdzie Stęzyczkym [...] 1606" k. 19-24v.
  • "Respons na Poselstwo taki" k. 24v. k. 25-25v. czyste
  • "O Praktykach pod Stęzycą [...]" k. 26-26v.
  • "Declaratio pisma Pana Woiewody Krakowskiego w Stęzyczy [...]" k. 26v.-30v.
  • "Discurs o zawziętych teraznieyszych zacziągach skąd in Republica uroszły y o postępku Seymu 1606" k. 30v.-38v.
  • "Zjazd pod Lublinem 1606" k. 38v.-40 k. 40v. czysta
  • "Exorbitanciae pod Rokossz R. P[li]ty zachodzące" k. 41
  • "Ritfianski 1607" k. 41-42
  • Mowy, wota i propozycje zjazdu pod Lublinem (1606-1607) k. 42-58
  • "Poselstwo z Ziazdu Lubelskiego do Krola IE[g]o Mczy" k. 58-61
  • "Respons Krola IE[g]o Mczy Panom Poslom Ziazdu Lubelskiego do Krola IE[g]o Mczy posłanym dany w Krakowie XXX dnia Czerwca Roku 1606" k. 61-62
  • "Votum" k. 62-62v.
  • "O Rokossie pod Sendomierz na Ziezdzie Lubelskim złozonym" k. 62v.-64v.
  • "Złozenie Rokoszu" k. 64v.-66
  • "Puncta Rokoszowe" k. 66v.-69
  • "Confederatia pod Sęndomierzem" k. 69-70
  • Korespondencja zjazdu sandomierskiego k. 70-73
  • "Złozenie Ziazdu pod Wislicę od Krola IE[g]o Mczij Alias Anti Rokosz" k. 73-73v.
  • Korespondencja i akta zjazdu pod Wiślicą k. 73v.-78v.
  • "Vniversal ktorym Krol Ie[g]o Mcz wziwa wszystkych na Ziazd Wislicki [...]" k. 79-79v.
  • Korespondencja i akta zjazdu pod Wiślicą k. 79v.-83v.
  • "Protestatio oblata ad Acta Maioris Cancellariae XXVII die Octobris per Archidiaconem Cracouien[sem]" k. 83v.-84
  • "Vniversal Rokoszowij ktorem o postępku swym pod Sęndomierzem znacz daią Bracziey na Seymikach Deputaczkych" k. 84-86
  • "Instructia Panom Poslom s kola Rokoszowego do krola IE[g]o Mczij odprawowali XIII dnia Wrzesznia w Wisliczy 1606" k. 86-87
  • "Artykuly na Rokoszu pod Sęndomierzem uchwalone w Wisliczy [...] czytane" k. 87-91v.
  • "Respons Krola IE[g]o Mczij P. P. Posłom do Krola JE[g]o Mczij poslanym od Obywatelow Coronnych y W[ielkiego] X[ięstw]a L[itewskieg]o pod Sęndomierz Zgromadzonych dany w Wisliczy XV dnia Wrzesznia 1606" k. 91v.-93
  • "Confaederatia Wislicka" k. 93-94
  • Akta i korespondencja zjazdu wiślickiego i zjazdu sandomierskiego k. 94-122v.
  • "Progress Ziazdu Ięndrzeiowskiego" k. 123-124v.
  • "Vniuersal Ziazdu Iendrzeiowskiego" k. 124v.-125v.
  • Korespondencja i akta zjazdów z 1607 r. k. 125v.-133
  • "Przemowa albo, raczey Iustificatio Krola IE[g]o Mczi apud Ordines Regni na Seymie w Warszawie XIII Iunii" k. 133-133v.
  • Uniwersały i instrukcje (1607) k. 133v.-135v.
  • Akt wypowiedzenia posłuszeństwa królowi (1607) k. 135v.-137
  • Oświadczenia po wypowiedzeniu posłuszeństwa królowi k. 137-152v. k. 151-151v. czyste
  • "Conuocatia się Zaczęla w Krakowie XXIII die Aprilis Puncta Propositiey Krola IE[g]o Mczi" k. 153
  • Korespondencja dotycząca sytuacji politycznej k. 153v.-154v.
  • "Wizerunk Postepku z Rokoszany [...]" k. 154v.-155v.
  • "Respons na Wizerunk Rokoszu [...]" k. 155v.-157 k. 157v. czysta
  • Mowy na konwokacji w Krakowie (1608) k. 158-161
  • Uniwersał królewski wydany podczas konwokacji k. 161-162 k. 162v. czysta
  • "Lament R. P[li]tey w Kolie na Rokoszu pod Pokrzywnicą do Ryczerstwa koronnego Żałobna Mowa" k. 163-165
  • Utwory publicystyczne dotyczące natury rokoszu, wolności i władzy absolutnej k. 165-168
  • "Inconstantia ale raczey wielkie Lakomstwo Xięzey biskupow [...]" k. 168v.-169
  • "Filary R. P[li]tey [...]" (satyra) k. 169v.-171v.
  • "Do Rokoszan" (wiersz) k. 171v.-172v.
  • "Script od pana Herbudta z wjęzienia [...] 1608" k. 173-174
  • "Assecuratia Ktorą pan Herbult Krolowi IE[g]o Mczij na seymie Warszawskijm uczynieł 1609" k. 174v.-175v.
  • Korespondencja dostojników k. 175v.-177
  • "Contenta przemowy pana Stadnickiego [...] na Seymie Generalnym Koro[n]nym" k. 177-177v.
  • "Oratio Serenissimi Principis Chimbers ad SSmum D. N. Urbanum VIII [...]" k. 178-178v.
  • "Copia literarum Ioannis Zamoiscii [...] Ad Pium Clementem Pontificem" (1605) k. 178v.-179v.
  • "Punct z Oratiey Zbąskiego Slachcica [...]" k. 179v.-180v.
  • "Votum Ostatnie Zamoiskiego w Senacie [...] 1605" k. 180v.-184
  • "Eiusdem Testamentu[m] die 11 Iunij A[nn]o 1605 Mortui" k. 184-184v.
  • "Epitaphium Eiusdem" k. 184v.
  • "Testamentum [...] Stephani Regis Poloniae" k. 184v.-186
  • "Eiusdem Responsum Nuntiis Terrarum" k. 186
  • "Homagium Albo Pacta z Xziązęciem Pruskim 1641" k. 186-189
  • "Contracty o krolewnę Polską 1647[?] z Xziązęciem Neiburskim" k. 189-194v.
  • "List Szlachcica Do X. Szyszkowskie[g]o biskupa Krakowskie[g]o pisany [...]" k. 194v.-195 k. 195v. czysta
  • "Regestr tych Scriptow Rokoszowych" k. 196-200 Zapiski o treści historycznej k. 200v.
  • Dekret K. F. Czartoryskiego, biskupa poznańskiego nakazujący modlitwy za ojczyznę (1653) k. 201 k. 201v. czysta
  • Osoba inwentaryzująca rkps (zapewne w latach pięćdziesiątych XX w.) podaje, że rkps BK 1069 trafił do Ashera ze zbioru J. Łukaszewicza, o czym ma świadczyć list J. Łukaszewicza do T. Działyńskiego z 1828 r. z opisem rkpsu, a Działyński miał nabyć rkps od Ashera w 1845 r.
 • Proweniencja:
  • "Ex Libris Stanislai Roznowski mpp" [rkps]
  • Ze zbiorów Edwarda Grabowskiego z Radwanicy, nabyte w 1873 od A. Ashera w Berlinie, zob. Katalog Ashera nr 88, Berlin 1870, s. 172
 • Hasła przedmiotowe:
  • Czarnkowski, Adam Sędziwój (1555-1627)
  • Czartoryski Kazimierz Florian (prymas Polski ; ca 1614-1674)
  • Fryderyk Wilhelm (elektor brandenburski ; 1620-1688)
  • Herburt Jan Szczęsny pisarz rokoszowy (1567-1616)
  • Klemens VIII (papież ; 1536-1605)
  • Koniecpolski Stanisław (ca 1592-1646)
  • Maciejowski Bernard (prymas Polski ; 1548-1608)
  • Myszkowski Zygmunt marszałek w. kor. (1562-1615)
  • Pstrokoński Maciej kanclerz w. kor. bp przemyski kujawski (ca 1553-1609)
  • Stadnicki poseł
  • Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586)
  • Szyszkowski Marcin bp łucki płocki krakowski (1554-1630)
  • Urban VIII (papież ; 1568-1644)
  • Zamoyski Jan kanclerz hetman w. kor. (1542-1605)
  • Zbąski poseł
  • Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620)
  • Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
  • Publicystyka 17 w.
  • Akta 17 w.
  • Listy 17 w.
  • Poezja 17 w.
  • Satyry 17 w.
  • Epitafia (lit.) 17 w.
  • Sejm (1605) Warszawa
  • Sejm (1606) Warszawa
  • Sejm (1607) Warszawa
  • Sejm (1609) Warszawa
  • Senat (1605)
  • Rokosz 1606-1609 e.Zebrzydowskiego
  • Jędrzejów (woj. świętokrzyskie) 17 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 17 w.
  • Lublin (woj. lubelskie) 17 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Sandomierz (woj. świętokrzyskie) 17 w.
  • Stężyca (woj. lubelskie, pow. rycki) 17 w.
  • Warszawa (woj. mazowieckie) 17 w.
  • Wiślica (woj. świętkorzyskie, pow. buski) 17 w.
 • Uwagi:
  • K. 201 o wym 30x31 cm.
  • Rękopis poddano konserwacji w 1976 r.
  • Na wewnętrznej karcie oprawy wklejono z dawniejszej oprawy fragmenty k. z wpisami o charakterze probationes calami, ale także świadczące o pierwotnej proweniencji rkpsu: "Ex Libris Stanislai Roznowski mpp"
  • Pismo zapewne trzech rąk.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Odpisy
 • 245 $a Odpisy akt i korespondencji z końca XVI i połowy XVII w.
 • 246 $a Akta rokoszu Zebrzydowskiego. Na końcu |akta dotyczące Zamoyskiego i Władysława IV) $g tyt. z dawnego inw.
 • 246 $a "Akta rokoszowe Zebrzydowskiego z czasów Zygmunta III prowadzone do Roku 1609 dołączone szczegoły dotyczące kanclerza Jana Stefana Zamojskiego Króla Stefana Batorego aż do śmierci Władysława IV [...]" $g tyt. z katalogu Ashera
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 17 w.
 • 300 $a 201 k. $c 32x21 cm i mn.
 • 340 $d Rkps $e Pergamin, ornament geometryczny, superekslibris (herb), 17 w., po konserwacji w 1976 r.
 • 500 $a K. 201 o wym 30x31 cm.
 • 500 $a Rękopis poddano konserwacji w 1976 r.
 • 500 $a Na wewnętrznej karcie oprawy wklejono z dawniejszej oprawy fragmenty k. z wpisami o charakterze probationes calami, ale także świadczące o pierwotnej proweniencji rkpsu: "Ex Libris Stanislai Roznowski mpp"
 • 500 $a Pismo zapewne trzech rąk.
 • 520 $a "Colloqvivm Regis Sigismvndi III cvm Ioan[n]e Zamoyski Canceli[!] 1592 [...]" k. 1-1v.
 • 520 $a "Civile Bellum Reipublicae perniciossisimum[?]" k. 2-7v.
 • 520 $a "Sententiae Quatuor Philosophorum" k. 7v.
 • 520 $a "Rozmowa pana Vporskiego z panem Rozumowskim, ktory odradza panu Uporskiemu, aby na Rokosz niejezdzieł." k. 8-8v.
 • 520 $a "O Rokoszu script: co za pozytek uczynieł albo przyniosl Panu Woiewodzie Krakowskiemu i R.Ptey" k. 8v.-9v.
 • 520 $a "Rescript slachcica Polskiego na script Gregorianka jakiegosz" k. 9v.-12
 • 520 $a "Passio Domini nostri Sigismundi Tertij Regis Poloniae [...]" k. 12-13 k. 13v.-14v. czyste
 • 520 $a "Pod Seym glowny Ziazd uczynicz [...] IX Aprilis" k. 15
 • 520 $a "Urazy na Seym podane 1606" k. 15v.-16v.
 • 520 $a "Respons Krola IE[g]o Mczy [...]" k. 16v.-18v.
 • 520 $a "Script pana woiewody krakowskiego na Ziezdzie Stęzyczkym [...] 1606" k. 19-24v.
 • 520 $a "Respons na Poselstwo taki" k. 24v. k. 25-25v. czyste
 • 520 $a "O Praktykach pod Stęzycą [...]" k. 26-26v.
 • 520 $a "Declaratio pisma Pana Woiewody Krakowskiego w Stęzyczy [...]" k. 26v.-30v.
 • 520 $a "Discurs o zawziętych teraznieyszych zacziągach skąd in Republica uroszły y o postępku Seymu 1606" k. 30v.-38v.
 • 520 $a "Zjazd pod Lublinem 1606" k. 38v.-40 k. 40v. czysta
 • 520 $a "Exorbitanciae pod Rokossz R. P[li]ty zachodzące" k. 41
 • 520 $a "Ritfianski 1607" k. 41-42
 • 520 $a Mowy, wota i propozycje zjazdu pod Lublinem (1606-1607) k. 42-58
 • 520 $a "Poselstwo z Ziazdu Lubelskiego do Krola IE[g]o Mczy" k. 58-61
 • 520 $a "Respons Krola IE[g]o Mczy Panom Poslom Ziazdu Lubelskiego do Krola IE[g]o Mczy posłanym dany w Krakowie XXX dnia Czerwca Roku 1606" k. 61-62
 • 520 $a "Votum" k. 62-62v.
 • 520 $a "O Rokossie pod Sendomierz na Ziezdzie Lubelskim złozonym" k. 62v.-64v.
 • 520 $a "Złozenie Rokoszu" k. 64v.-66
 • 520 $a "Puncta Rokoszowe" k. 66v.-69
 • 520 $a "Confederatia pod Sęndomierzem" k. 69-70
 • 520 $a Korespondencja zjazdu sandomierskiego k. 70-73
 • 520 $a "Złozenie Ziazdu pod Wislicę od Krola IE[g]o Mczij Alias Anti Rokosz" k. 73-73v.
 • 520 $a Korespondencja i akta zjazdu pod Wiślicą k. 73v.-78v.
 • 520 $a "Vniversal ktorym Krol Ie[g]o Mcz wziwa wszystkych na Ziazd Wislicki [...]" k. 79-79v.
 • 520 $a Korespondencja i akta zjazdu pod Wiślicą k. 79v.-83v.
 • 520 $a "Protestatio oblata ad Acta Maioris Cancellariae XXVII die Octobris per Archidiaconem Cracouien[sem]" k. 83v.-84
 • 520 $a "Vniversal Rokoszowij ktorem o postępku swym pod Sęndomierzem znacz daią Bracziey na Seymikach Deputaczkych" k. 84-86
 • 520 $a "Instructia Panom Poslom s kola Rokoszowego do krola IE[g]o Mczij odprawowali XIII dnia Wrzesznia w Wisliczy 1606" k. 86-87
 • 520 $a "Artykuly na Rokoszu pod Sęndomierzem uchwalone w Wisliczy [...] czytane" k. 87-91v.
 • 520 $a "Respons Krola IE[g]o Mczij P. P. Posłom do Krola JE[g]o Mczij poslanym od Obywatelow Coronnych y W[ielkiego] X[ięstw]a L[itewskieg]o pod Sęndomierz Zgromadzonych dany w Wisliczy XV dnia Wrzesznia 1606" k. 91v.-93
 • 520 $a "Confaederatia Wislicka" k. 93-94
 • 520 $a Akta i korespondencja zjazdu wiślickiego i zjazdu sandomierskiego k. 94-122v.
 • 520 $a "Progress Ziazdu Ięndrzeiowskiego" k. 123-124v.
 • 520 $a "Vniuersal Ziazdu Iendrzeiowskiego" k. 124v.-125v.
 • 520 $a Korespondencja i akta zjazdów z 1607 r. k. 125v.-133
 • 520 $a "Przemowa albo, raczey Iustificatio Krola IE[g]o Mczi apud Ordines Regni na Seymie w Warszawie XIII Iunii" k. 133-133v.
 • 520 $a Uniwersały i instrukcje (1607) k. 133v.-135v.
 • 520 $a Akt wypowiedzenia posłuszeństwa królowi (1607) k. 135v.-137
 • 520 $a Oświadczenia po wypowiedzeniu posłuszeństwa królowi k. 137-152v. k. 151-151v. czyste
 • 520 $a "Conuocatia się Zaczęla w Krakowie XXIII die Aprilis Puncta Propositiey Krola IE[g]o Mczi" k. 153
 • 520 $a Korespondencja dotycząca sytuacji politycznej k. 153v.-154v.
 • 520 $a "Wizerunk Postepku z Rokoszany [...]" k. 154v.-155v.
 • 520 $a "Respons na Wizerunk Rokoszu [...]" k. 155v.-157 k. 157v. czysta
 • 520 $a Mowy na konwokacji w Krakowie (1608) k. 158-161
 • 520 $a Uniwersał królewski wydany podczas konwokacji k. 161-162 k. 162v. czysta
 • 520 $a "Lament R. P[li]tey w Kolie na Rokoszu pod Pokrzywnicą do Ryczerstwa koronnego Żałobna Mowa" k. 163-165
 • 520 $a Utwory publicystyczne dotyczące natury rokoszu, wolności i władzy absolutnej k. 165-168
 • 520 $a "Inconstantia ale raczey wielkie Lakomstwo Xięzey biskupow [...]" k. 168v.-169
 • 520 $a "Filary R. P[li]tey [...]" (satyra) k. 169v.-171v.
 • 520 $a "Do Rokoszan" (wiersz) k. 171v.-172v.
 • 520 $a "Script od pana Herbudta z wjęzienia [...] 1608" k. 173-174
 • 520 $a "Assecuratia Ktorą pan Herbult Krolowi IE[g]o Mczij na seymie Warszawskijm uczynieł 1609" k. 174v.-175v.
 • 520 $a Korespondencja dostojników k. 175v.-177
 • 520 $a "Contenta przemowy pana Stadnickiego [...] na Seymie Generalnym Koro[n]nym" k. 177-177v.
 • 520 $a "Oratio Serenissimi Principis Chimbers ad SSmum D. N. Urbanum VIII [...]" k. 178-178v.
 • 520 $a "Copia literarum Ioannis Zamoiscii [...] Ad Pium Clementem Pontificem" (1605) k. 178v.-179v.
 • 520 $a "Punct z Oratiey Zbąskiego Slachcica [...]" k. 179v.-180v.
 • 520 $a "Votum Ostatnie Zamoiskiego w Senacie [...] 1605" k. 180v.-184
 • 520 $a "Eiusdem Testamentu[m] die 11 Iunij A[nn]o 1605 Mortui" k. 184-184v.
 • 520 $a "Epitaphium Eiusdem" k. 184v.
 • 520 $a "Testamentum [...] Stephani Regis Poloniae" k. 184v.-186
 • 520 $a "Eiusdem Responsum Nuntiis Terrarum" k. 186
 • 520 $a "Homagium Albo Pacta z Xziązęciem Pruskim 1641" k. 186-189
 • 520 $a "Contracty o krolewnę Polską 1647[?] z Xziązęciem Neiburskim" k. 189-194v.
 • 520 $a "List Szlachcica Do X. Szyszkowskie[g]o biskupa Krakowskie[g]o pisany [...]" k. 194v.-195 k. 195v. czysta
 • 520 $a "Regestr tych Scriptow Rokoszowych" k. 196-200 Zapiski o treści historycznej k. 200v.
 • 520 $a Dekret K. F. Czartoryskiego, biskupa poznańskiego nakazujący modlitwy za ojczyznę (1653) k. 201 k. 201v. czysta
 • 520 $a Osoba inwentaryzująca rkps (zapewne w latach pięćdziesiątych XX w.) podaje, że rkps BK 1069 trafił do Ashera ze zbioru J. Łukaszewicza, o czym ma świadczyć list J. Łukaszewicza do T. Działyńskiego z 1828 r. z opisem rkpsu, a Działyński miał nabyć rkps od Ashera w 1845 r.
 • 530 $d Mf 1010
 • 541 $c a $d 1873
 • 546 $a Łac., pol.
 • 561 $a "Ex Libris Stanislai Roznowski mpp" [rkps] $w Rożnowski Stanisław
 • 561 $a Ze zbiorów Edwarda Grabowskiego z Radwanicy, nabyte w 1873 od A. Ashera w Berlinie, zob. Katalog Ashera nr 88, Berlin 1870, s. 172 $d BK XI, 171 $m Berlin $m Radwanica $w Działyński Jan (1829-1880) $w Asher A., antykwariusz $w Grabowski Edward
 • 600 $a Czarnkowski, Adam Sędziwój $d (1555-1627)
 • 600 $a Czartoryski Kazimierz Florian $c (prymas Polski ; $d ca 1614-1674)
 • 600 $a Fryderyk Wilhelm $c (elektor brandenburski ; $d 1620-1688)
 • 600 $a Herburt Jan Szczęsny $c pisarz rokoszowy $d (1567-1616)
 • 600 $a Klemens $b VIII $c (papież ; $d 1536-1605)
 • 600 $a Koniecpolski Stanisław $d (ca 1592-1646)
 • 600 $a Maciejowski Bernard $c (prymas Polski ; $d 1548-1608)
 • 600 $a Myszkowski Zygmunt $c marszałek w. kor. $d (1562-1615)
 • 600 $a Pstrokoński Maciej $c kanclerz w. kor. bp przemyski kujawski $d (ca 1553-1609)
 • 600 $a Stadnicki poseł
 • 600 $a Stefan Batory $c (król Polski ; $d 1533-1586)
 • 600 $a Szyszkowski Marcin $c bp łucki płocki krakowski $d (1554-1630)
 • 600 $a Urban $b VIII $c (papież ; $d 1568-1644)
 • 600 $a Zamoyski Jan kanclerz $c hetman w. kor. $d (1542-1605)
 • 600 $a Zbąski poseł
 • 600 $a Zebrzydowski Mikołaj $c wda lubelski wda krakowski $d (1553-1620)
 • 600 $a Zygmunt III Waza $c (król Polski ; $d 1566-1632)
 • 650 $a Publicystyka $y 17 w.
 • 650 $a Akta $y 17 w.
 • 650 $a Listy $y 17 w.
 • 650 $a Poezja $y 17 w.
 • 650 $a Satyry $y 17 w.
 • 650 $a Epitafia (lit.) $y 17 w.
 • 650 $a Sejm (1605) Warszawa
 • 650 $a Sejm (1606) Warszawa
 • 650 $a Sejm (1607) Warszawa
 • 650 $a Sejm (1609) Warszawa
 • 650 $a Senat (1605)
 • 650 $a Rokosz 1606-1609 e.Zebrzydowskiego
 • 651 $a Jędrzejów (woj. świętokrzyskie) $y 17 w.
 • 651 $a Kraków (woj. małopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Lublin (woj. lubelskie) $y 17 w.
 • 651 $a Poznań (woj. wielkopolskie) $y 17 w.
 • 651 $a Sandomierz (woj. świętokrzyskie) $y 17 w.
 • 651 $a Stężyca (woj. lubelskie, pow. rycki) $y 17 w.
 • 651 $a Warszawa (woj. mazowieckie) $y 17 w.
 • 651 $a Wiślica (woj. świętkorzyskie, pow. buski) $y 17 w.
 • 740 $a Respons na Wizerunk Rokoszu
 • 740 $a Mowy na konwokacji w Krakowie 1608
 • 740 $a Uniwersał królewski wydany podczas konwokacji
 • 740 $a Lament R. Plitey w Kolie na Rokoszu pod Pokrzywnicą do Ryczerstw koronnego Żałobna Mowa
 • 740 $a Utwory publicystyczne dot. natury rokoszu, wolności i władzy absolutnej
 • 740 $a Inconstantia ale raczey wielkie Lacomstwo Xięzey biskupow
 • 740 $a Filary R. Plitey satyra
 • 740 $a Do Rokoszan wiersz
 • 740 $a Script od pana Herbudta z wjęzienia 1608
 • 740 $a Assecuratia ktorą pan Herbult Krolowi na seymie Warszawskijm uczynieł
 • 740 $a Korespondencja dostojników
 • 740 $a Contenta przemowy pana Stadnickiego na Seymie Generalnym Koronnym
 • 740 $a Oratio Principis Chimbers ad Urbanum VIII
 • 740 $a Copia literarum Ioannis Zamoiscii Ad Pium Clementem Pontificem 1605
 • 740 $a Punct z Oratiey Zbąskiego Slachcica
 • 740 $a Votum Ostatnie Zamoiskiego w Senacie 1605
 • 740 $a Eiusdem Jana Zamoyskiego Testamentum die 11 Iunij Anno 1605 Mortui
 • 740 $a Epitaphium Janowi Zamoyskiemu
 • 740 $a Testamentum Stephani Regis Poloniae
 • 740 $a Eiusdem Responsum Nuntiis Terrarum
 • 740 $a Homagium Albo Pacta z Xziązęciem Pruskim 1641
 • 740 $a Contracty o krolewnę Polską 1647? z Xziązęciem Neiburskim
 • 740 $a List Szlachcica Do X. Szyszkowskiego biskupa Krakowskiego pisany
 • 740 $a Regestr tych Scriptow Rokoszowych
 • 740 $a Zapiski o treści historycznej
 • 740 $a Dekret F. K. Czartoryskiego bpa poznańskiego nakazujący modlitwy za ojczyznę 1653
 • 740 $a Colloqvivm Regis Sigismundi III cum Ioanne Zamoyski Canceli! 1592
 • 740 $a Civile Bellum Reipublicae perniciossisimum?
 • 740 $a Sententiae Quatuor Philosophorum
 • 740 $a Rozmowa pana Vporskiego z panem Rozumowskim, ktory odradza panu Uporskiemu, aby na Rokosz niejezdzieł.
 • 740 $a O Rokoszu script: co za pozytek uczynieł albo przyniosl Panu Woiewodzie Krakowskiemu i R.Ptey
 • 740 $a Rescript slachcica Polskiego na script Gregorianka jakiegosz
 • 740 $a Passio Domini nostri Sigismundi Tertij Regis Poloniae
 • 740 $a Pod Seym glowny Ziazd uczynicz IX Aprilis
 • 740 $a Urazy na Seym podane 1606
 • 740 $a Respons Krola IEgo Mczy
 • 740 $a Script Mikołaja Zebrzydowskiego woiewody krakowskiego na Ziezdzie Stęzyczkym 1606
 • 740 $a Respons na Poselstwo taki
 • 740 $a O Praktykach pod Stęzycą
 • 740 $a Declaratio pisma Pana Woiewody Krakowskiego w Stęzyczy
 • 740 $a Discurs o zawziętych teraznieyszych zacziągach skąd in Republica uroszły y o postępku Seymu 1606
 • 740 $a Zjazd pod Lublinem 1606
 • 740 $a Exorbitanciae pod Rokossz R. Plity zachodzące
 • 740 $a Ritfiański 1607
 • 740 $a Mowy, |wota i |propozycje zjazdu pod Lublinem 1606-1607
 • 740 $a Poselstwo z Ziazdu Lubelskiego do Krola IEgo Mczy
 • 740 $a Respons Krola Panom Poslom Ziazdu Lubelskiego do Krola posłanym dany w Krakowie XXX dnia Czerwca Roku 1606
 • 740 $a Votum
 • 740 $a O Rokossie pod Sendomierz na Ziezdzie Lubelskim złozonym
 • 740 $a Złozenie Rokoszu
 • 740 $a Puncta Rokoszowe
 • 740 $a Confederatia pod Sęndomierzem
 • 740 $a Korespondencja zjazdu sandomierskiego
 • 740 $a Złozenie Ziazdu pod Wislicę od Krola IEgo Mczij Alias Anti Rokosz
 • 740 $a Korespondencja i akta zjazdu pod Wiślicą
 • 740 $a Vniversal ktorym Krol Iego Mcz wziwa wszystkych na Ziazd Wislicki
 • 740 $a Korespondencja i akta zjazdu pod Wiślicą
 • 740 $a Protestatio oblata ad Acta Maioris Cancellariae XXVII die Octobris per Archidiaconem Cracouiensem
 • 740 $a Vniversal Rokoszowij ktorem o postępku swym pod Sęndomierzem znacz daią Bracziey na Seymikach Deputaczkych
 • 740 $a Instructia Panom Poslom s kola Rokoszowego do krola odprawowali XIII dnia Wrzesznia w Wisliczy 1606
 • 740 $a Artykuly na Rokoszu pod Sęndomierzem uchwalone w Wisliczy czytane
 • 740 $a Respons Krola Posłom do Krola poslanym od Obywatelow Coronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego pod Sęndomierz Zgromadzonych dany w Wisliczy XV dnia Wrzesznia 1606
 • 740 $a Confaederatia Wislicka
 • 740 $a Akta i korespondencja zjazdu wiślickiego i zjazdu sandomierskiego
 • 740 $a Progress Ziazdu Ięndrzeiowskiego
 • 740 $a Vniuersal Ziazdu Iendrzeiowskiego
 • 740 $a Korespondencja i akta zjazdów 1607
 • 740 $a Przemowa albo, raczey Iustificatio Krola apud Ordines Regni na Seymie w Warszawie XIII Iunii
 • 740 $a Uniwersały i instrukcje 1607
 • 740 $a Akt wypowiedzenia posłuszeństwa królowi 1607
 • 740 $a Oświadczenia po wypowiedzeniu posłuszeństwa królowi
 • 740 $a Couocatia się Zaczęla w Krakowie XXIII die Aprilis ||Puncta Propositiey Krola
 • 740 $a Korespondencja dotycząca sytuacji politycznej
 • 740 $a Wizerunk Postepku z Rokoszany
 • 852 $j BK 01069
 • 999 $d 19.07.16

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 01069