Akta sądowe z archiwum Świeykowskich 16-19 w.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01221 vol. 3
 • Tytuł: Akta sądowe z archiwum Świeykowskich 16-19 w. Vol. 3
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 274 k. 37x24 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • "Dzieło W. Kazimierza Słotwińskiego z Sorami? niegdy W. Celestyna Kiszki y JW Świeykowskim o zapłacenie Summy Rub[li] Srebr[nych] Dwieście Siedemdziesiąt pięć kop[iejek] 75 z procentem SZPBr" k. 1
  • "Niżey na podpisie wy__żony zeznaję ninieyszym skryptem moim, iz pożyczyłemy do rąk moich odliczyłem..." [07.01 1827] [Celestyn Kiszka pożycza od Kazimierza Słotwińskiego sędziego bracławskiego 275 rubli srebrnych i 75 kopiejek] k. 2
  • "22. Novembra Stawiąc sie osobiscie W. Szczepan Skrypt od u[rodzonego]W. Celestyna Kiszki W. Kazimierzowi na sumę Rubli Srebr[nych] Dwieście Siedmdziesiąt pięć..." [22.11 ??] [Wpis do księgi ziemskiej bracławskiej] k. 3
  • "Za rozkazem JEgo Imperatorskiey Mosci... Wypis Ksiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Osmset Dwudziestego Siodmego Miesiaca Octobra Trzydziestego pierwszego dnia" [31.10 1827] [wezwanie sorów? Celestyna Kiszki i Świeykowskiego do zwrotu pożyczki zaciągnietej przez Kiszkę u Kazimierza Słotwinskiego] k. 4-6 pieczęć wycisk na sucho
  • "Za rozkazem Jego Imperatorskiey Mosci Wypis z Xsiąg Ziemskich Powiatu Winnickiego Roku Tysiąc Osmset Dziewiątego Miesiąca Lutego Pierwszego Dnia" [01.02 1809] [Jan Nepomucen Swieykowski w sprawie poddanego, który uciekł do dóbr Ksawerego Szczeniowskiego i in.] k. 7-8
  • "Za rozkazem Jego Imperatorskiey Mości Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Winnickiego Roku Tysiąc Osmset Dziewiątego Miesiąca Octobra Szesnastego Dnia" [16.10 1809] [Świeykowski odpozywa sprawę Ksaweremu Szczeniowskiemu] k. 9-10
  • "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Winnickiego Roku Tysiąc Osmset Dziesiątego Miesiąca Januaryi Siedmnastego Dnia" [17.01 1810] [Wyrok w sprawie zwrotu przez Jana Nepomucena Świeykowskiego wojewodzica podolskiego za Franka Łanowego, jego poddanego pary koni z wozem, uprzężą in.] l. 11-12
  • "Za Rozkazem JEgo Imperatorskiey Mości... Wypis Protokoła Sądowego Dekretowego Spraw Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Osmset Dwudziestego Osmego Miesiąca Januarii Czwartego Dnia" [04.01 1828] [Sprawa pożyczonych pieniedzy pomiędzy Kazimierzem Słotwińskim SGPB a sukcesorami Celestyna Kiszki i inn] k. 13-14
  • "Za Rozkazem JEgo Imperatorskiey Mosci Wypis z Ksiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Osmset Dwudziestego Osmego Miesiąca Januarii Dziesiątego Dnia" [10.01 1828] [wyrok w sprawie zapłaty przez Świeykowskiego W.P. długu po Celestynie Kiszce, Kazimierzowi Słotwińskiemu] k, 15-16
  • "...Wacław Szkowski? w Roku Tysiąc Szeczetnym? Czterdz____ym Szostym" [?? 1646] [dot. pożyczki?] k. 17 strona z ubytkami
  • "#ktore to cond?___ obiedwie wzwyz pomienione strony wewszystkim sobie maia dotrzymac p?od zakładem _____ sets zlotych Polskich#" [b.d.] [zapis na marginesie] strona w 3 częściach, zdefektowane k.18
  • "[A?]c[t?]um in Castro Rauen_____? [Qu]inta ipsa Octaua Feri__ Sacratissimi Corpor__ .......Domini Millesimo Sexcentesimo Quin[qua]ge____ Nono?....[Ca]pitan.. Rauen.. G[e]no[ro]si Fran_ciscus Prisin__ski et Agnes Bylinianka...]" [?? 1659?] [dokument zdefektowany 2 części, dot. spraw majątkowych? Franciszka Prażmowskiego? i in.] k.19 ślad po pieczęci z czerwonego wosku
  • "...Millesimo quinqua_____ oc___magesimo primo..." [?? 1581] [tekst zdefektowany] k. 20-20v.
  • "...Joannis Gaspar[ki]....[b.d] [karta zdefektowana część 1/4 całości?] k. 21 pieczęć ołpatkowa z herbem Rawa??
  • [Zapis dotyczy Przyłuskich i Willskiego, podpis Stanisław Swieykowsky manu propria, karta zdefektowana, może ta sama ręka co na karcie 17] [1674] k.22
  • "Odesłanie spraw do Sadu Ziemskiego Łuckiego Ponieważ W[ie]l[możni] Xiążęta Lubomirscy wojewodzicowie Kijowscy Roku przeszłego..." [1773?] [ sprawa finansów zw. z osobą Józefa Dunina Karwickiego] k. 23
  • "Anno D[omi]ni 1680 die 12 Aprili z Swieykow Małych z cześci swoiey Woyciech Przyłuski od siebie samego y małzonki swoiey od? osob czterech ____ ___wniś Czworo pogłówne z porachowania troyga według ab_? Na Seymie Warszawskim uchwalone do rak Moich zapłacił z Ktorego Zapłacenia Kwituję Jan stefan Kurze__ski skarb[nik] y pobor[ca] Z[iemi] R[awskiej?]m.p." [12.04 1680] [pokwitowanie, rozmiar na 1/4 karty] k. 24
  • [Skrypty dłużne, weksle, sztuk 10 Jana Swieykowskiego i Praksedy z Kuwieckich Swieykowskiej; na wekslach rozpisane spłaty rat oprocentowania] [1813-1825] k. 25-43 pieczęcie sygnetowe na czerwonym laku
  • "Skrypty poopłacane R[ok]u 1825 i R[ok]u 1826 Plik 23 w Ktorym Złozone Skrypta z k[t]órych JW Swieykowski ry????znym Osobom ruzne pospłacał wraz z prowizya a także i posagowe Malinowskiemu i Inn." [1793-1826] [Poszyt 52 dokumentów, ktore nie odpowiadają tytułowi; znajduja się tu m.in. skrypty Anny z Świeykowskich Malinowskiej, Izabelli z Karwickich Świeykowskiej,list Władysław Świeykowskiego do NN, wypłaty z kasy szlacheckiey dla klucza Zwierzynieckiego, kalkulacje dóbr] k. 44-147 więszość pieczętowana pieczęciami sygnetowymi rodziny Świeykowskich
  • "Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora Całą Rossyą Samowłądającego... Wypis Protokułu Sądowego Dekretowego Spraw Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Osiemsetnego Miesiąca Pazdziernika Piątego Dnia" [05.10 1800] [Michał Świeykowski i in. powodami i pozwanymi a Janem ojcem, Sylwestrem i Jakobem synami Bukowiens??? pozwanymi i powodami w sprawie gwałtowania gruntów] k. 148-149
  • "Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora Całą Rossyą Samowłądającego... Wypis Protokułu Sądowego Dekretowego Spraw Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Osiemsetnego Miesiąca Pazdziernika Piątego Dnia" [05.10 1800] [Michał Świeykowski i in. powodami i pozwanymi a Janem ojcem, Sylwestrem i Jakobem synami Bukowiens pozwanymi i powodami w sprawie gwałtowania gruntów] k.148-150
  • "Punkta Pytań w Sprawie JW[ielmożny]m Swieykowskim WP na ziazd wypadły z Powodztwa W_ Bukojemskich stosowanie do Manifestów y Terminow Spisane do Indygacyoni Sądowi Ziazdowemu na Grunt Wsi Silnicy ziechałemu na dniu 21 Stycznia 1801 Roku podana..." [21.01 1801] [zeznania swiadków dot. szkód dokonanych przez poddanych Swieykowskich] k. 150-151v.
  • Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora y Samowładcy całey Rossyi ... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Osmsetnego Miesiąca Oktobra Trzeciego Dnia" [03.10 1800] [Bazyli Podwysocki zeznaje na temat szkód w lasach Świeykowskiego dokonanych przez Bukoiemskich] k.157-158 pieczęć wyciskowa
  • "Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora Całą Rossyą Samowładad?__ego... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Siedmsed! Dziewiędziesiąd! Dziewiątego Miesiąca Juliy Czwartego Dnia" [04.07 1799] [skarga Michała Świeykowskiego na Bukojemskich] k. 159-160
  • "Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora Całą Rossyą Samowłada?dnącego... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Siedmsed! Dziewiędziesiąd! Dziewiątego Miesiąca Juliy Czwartego Dnia" [04.07 1799] [skarga Michała Świeykowskiego na Bukojemskich] k.161-162
  • "Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora y Samowładcy Całey Rossyi... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiącznego Osmsednego Miesiąca Septembra Siedmnastego Dnia" [17.09 1800] [Pozew w sprawie Świeykowski a Bukojemscy] k. 163-164
  • "Wielmozny Mości Dobrodzieju" [27.09 1800] [List do Michała Świeykowskiego od Sylwestra Bukojemskiego] k. 165-166
  • Regestr Swiadków z Strony JW Michała Swieykowskiego WP w Sprawie z WW[ielomożny]mi Bukojemskiemi" [b.d.] [lista 10 osób] k. 167
  • Regestr Swiadków z Strony JW Michała Swieykowskiego WP w Sprawie z WW[ielomożny]mi Bukojemskiemi" [b.d.] [lista 10 osób jak na k. 167] k. 168
  • "Pod Panowaniem Nayiasnieyszey Katarzyny Wtorey Imperatorowy! Całą Rossyą Samowładnacey Wypis z Xiag Grodzkich Woiewodztwa Bracławskiego Roku tysiąc siedmset Dziewiędziesiat Piątego Miesiąca Augusta Siedmastego dnia Veterio Stilli" [Michał Świeykowski w sprawie aresztu dokonanego przez rządców dóbr] k. 169
  • "Stan sprawy Ur[odzonego] Bazylego Podwysockiego y Pracowitego Andrzeja Kondratyszynego w asystencjyi JW[ielmożneg]o Michaóła Swieykowskiego WP. czy]n]iacego w Sądach Ziemskich Powiatu Bracławskiego mianey" [1799 lub 1800] [skarga na bukojemskich za napad postrzelenie i polowanie wlasach szpikowskich własności Świeykowskich] k. 171-172
  • "Kopia Ukazu Senackiego 1815 ...." [10.08 1815] [dotyczy sprzedaży i zakupu dóbr przez krewnych w linii męskiej i żeńskiej] k.181-188
  • "Dzieło Rekonwecjonalne JW Ignacego Szczeniowskiego MPW z Ur[odzonym] Mikołajem Skorbowskim i Jnnemi w Sądzie Ziemskim Powiatu Bracławskiego R[ok]u 1818 dnia 12. [novem]bra złożone" [12.11 1818] [tytuł] k. 189
  • "Do Sądu Ziemskiego Bracławskiego w Sprawie JW Ignacego Szczeniowskiego Mar[szałka] Po[wia]ttu Win[ickiego] z Ur Mikołajem Skorbockim i Innymi mianey - Ze Strony tegoż JW Mar[szałka Szczeniowskiego przyniesione Merytum!" [12.11 1818 -29.05 1819] [Spór o zaległe zasługi (wynagrodzenie)za pilnowanie lasu] k.190-191
  • "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości ... Wypis z Xsiąg ziemskich Powiatu Bracławskiwego Roku Tysiąc Ośmset Ośmnastego Miesiąca Octobra Dwudziestego Osmego Dnia" [28.10 1818] [odpowiedż na żądania Skorbockiego] k. 192-193 pieczęć wyciskowa
  • "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Ośmset dziewietnastego Miesiąca Marca trzynastego dnia" [13.03 1819] [sprawa wynagrodzenia dla Mikołaja Skorbockiego c.d.] k. 194-195 pieczęć wyciskowa
  • "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Ośmset Dziewietnastego Miesiąca Maja dwudziestego dziewiątwgo dnia" [29.05 1819] [pozew woźnego o wynagrodzenie dla Mikołaja Skorbockiego c.d.] k. 196-197 pieczęć wyciskowa
  • "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Ośmset Dziewietnastego miesiąca Maja dwudziestego Dziewiątego dnia"
  • "Za Rozkazem JEgo Imperatorskiey Mości... Excerptu... Wykaz z Protokułu Zjazdowego Rozbiorowego Fortuny JOX Stanisława Czetwertynskiego na Gróncie Dobr Wsi Buszynki w Kategoryi z W[.] Andrzejem Zakrzewskim w dniu Dziesiątym marca Tysiąc Osmset Szesnastym Roku co do Samey Kalkulacyi i do? okupacyi Zapadłego następnie" [10.03 1814] [wykaz i wycena powinności chłopskich; protokół odłożenie sprawy z dnia 09.05 na 15.07 1816] k. 198-211
  • "Regestr Dominiow Obywatelskich powiatu Haysynskiego z poszczególnieniem Liczby Dusz Rewizskich z Ostatniey wiadomości Kazienney Pałaty przysłaney do Urzędu Marszałka powiatu Haysyńskiego w Roku 1832" [1832] [Wykaz szlachty z podaniem nazwy dominium oraz liczby dusz - razem 46.755 osób] k. 212-215
  • "Wiadomość Regestru Szlacheckiego...W.Janowi Nepomucenowi Swieykowskiemu WP. Marszałkowi P[owie]tu Bracławskiego.." [ ?.06-?.07 1800] [podane wiek, imiona i wiek żony i dzieci, kontrakty, czy mieszka w majętności, rangi i urzędy, umiejętność pisania] k. 216-274 dla następujących osób: Łobaczewski Stefan, Łobaczewski Tomasz k. 273-274. - Łopaciński Bazyli, Łopaciński Atanazy, Łopaciński Józef, Łopaciński Szymon k. 271-272. - Łopuszański Antoni, Łopuszański Paweł, Łopuszański Piotr k. 269-270. - Łosiński Józef k. 267-268. - Łoskowski Józef i Łoskowski Jakub k. 265-266. - Łowczycka Elżbieta z Hlińskich k. 260-261. - Łowczycki Dawid k. 262. - Łowczyński Szymon i Łowczyński Jakub k. 263-264. - Łoziński Jan k. 258-259. - Łupiński Adam k. 257. - Obertyński k. 216-217. - Oborski Józef k. 218-219. - Ogonowski Ignacy, Ogonowski Matusz Michał k. 220-221. - Ohrynowicz Jan k. 222. - Olszewski Paweł k. 223-224. - Orłowski Stanisław k. 225-226. - Orłowski Piotr k. 227-228. -Orłowski? Tomasz k. 245-246 Ostaszewski Bonawentura k. 229. - Ostolski Michał i Ostolski Ignacy k. 243-244. - Ostrowska Barbara k. 230-231. - Ostrowski Klemens k. 232. - Ostrowski Antoni k. 233. - Ostrowski Jan k. 235-236. - Ostrowski Wojciech k. 237-238. - Ostrowski Stanisław k. 239-240. - Ostrowski Józef k. 241-242. - Owsianicki Zachariasz k. 249-250. - Owsianicki Bazyli k. 251-252. - Owsianicki Gabriel k. 253-254. - Owsianicki Paweł k. 255-256. - Świeykowski Jan Nepomucen. - 246-247
  • "Kwitancya o Rekrutach 1794 Hoda Noiambra w 21 Deń" [21.11 1794] [Rekrut z majątku Peczarskiego własnośc Jana Świeykowkiego] k. 248
  • "Dzieło W. Kazimierza Słotwińskiego z Sorami? niegdy W. Celestyna Kiszki y JW Świeykowskim o zapłacenie Summy Rub[li] Srebr[nych] Dwieście Siedemdziesiąt pięć kop[iejek] 75 z procentem SZPBr" k. 1
  • Skrypty dłużne k. 25-43
  • Skrypty poopłacane k. 46-130
  • List do NN: Świeykowski Władysław 1824 k. 65-66
  • "Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora Całą Rossyą Samowłądającego... Wypis Protokułu Sądowego Dekretowego Spraw Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Osiemsetnego Miesiąca Pazdziernika Piątego Dnia" [05.10 1800] [Michał Świeykowski i in. powodami i pozwanymi a Janem ojcem, Sylwestrem i Jakobem synami Bukowiens pozwanymi i powodami w sprawie gwałtowania gruntów] k.150-151
  • "Punkta Pytań w Sprawie JW[ielmożny]m Swieykowskim WP na ziazd wypadły z Powodztwa W_ Bukojemskich stosowanie do Manifestów y Terminow Spisane do Indygacyoni Sądowi Ziazdowemu na Grunt Wsi Silnicy ziechałemu na dniu 21 Stycznia 1801 Roku podana..." [21.01 1801] [zeznania swiadków dot. szkód dokonanych przez poddanych Swieykowskich] k. 152-156v.
  • Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora y Samowładcy całey Rossyi ... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Osmsetnego Miesiąca Oktobra Trzeciego Dnia" [03.10 1800] [Bazyli Podwysocki zeznaje na temat szkód w lasach Świeykowskiego dokonanych przez Bukoiemskich] k.157-158 pieczęć wyciskowa
  • "Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora Całą Rossyą Samowładad?__ego... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Siedmsed! Dziewiędziesiąd! Dziewiątego Miesiąca Juliy Czwartego Dnia" [04.07 1799] [skarga Michała Świeykowskiego na Bukojemskich] k. 159-160
  • "Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora Całą Rossyą Samowłada?dnącego... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Siedmsed! Dziewiędziesiąd! Dziewiątego Miesiąca Juliy Czwartego Dnia" [04.07 1799] [skarga Michała Świeykowskiego na Bukojemskich] k.161-162
  • "Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora y Samowładcy Całey Rossyi... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiącznego Osmsednego Miesiąca Septembra Siedmnastego Dnia" [17.09 1800] [Pozew w sprawie Świeykowski a Bukojemscy] k. 163-164
  • "Wielmozny Mości Dobrodzieju" [27.09 1800] [List do Michała Świeykowskiego od Sylwestra Bukojemskiego] k. 165-166
  • Regestr Swiadków z Strony JW Michała Swieykowskiego WP w Sprawie z WW[ielomożny]mi Bukojemskiemi" [b.d.] [lista 10 osób] k. 167
  • Regestr Swiadków z Strony JW Michała Swieykowskiego WP w Sprawie z WW[ielomożny]mi Bukojemskiemi" [b.d.] [lista 10 osób jak na k. 167] k. 168
  • "Pod Panowaniem Nayiasnieyszey Katarzyny Wtorey Imperatorowy! Całą Rossyą Samowładnacey Wypis z Xiag Grodzkich Woiewodztwa Bracławskiego Roku tysiąc siedmset Dziewiędziesiat Piątego Miesiąca Augusta Siedmastego dnia Veterio Stilli" [Michał Świeykowski w sprawie aresztu dokonanego przez rządców dóbr] k. 169
  • "Stan sprawy Ur[odzonego] Bazylego Podwysockiego y Pracowitego Andrzeja Kondratyszynego w asystencjyi JW[ielmożneg]o Michaóła Swieykowskiego WP. czy]n]iacego w Sądach Ziemskich Powiatu Bracławskiego mianey" [1799 lub 1800] [skarga na bukojemskich za napad postrzelenie i polowanie wlasach szpikowskich własności Świeykowskich] k. 171-172
  • "Kopia Ukazu Senackiego 1815 ...." [10.08 1815] [dotyczy sprzedaży i zakupu dóbr przez krewnych w linii męskiej i żeńskiej] k.181-188
  • "Dzieło Rekonwecjonalne JW Ignacego Szczeniowskiego MPW z Ur[odzonym] Mikołajem Skorbowskim i Jnnemi w Sądzie Ziemskim Powiatu Bracławskiego R[ok]u 1818 dnia 12. [novem]bra złożone" [12.11 1818] [tytuł] k. 189
  • "Do Sądu Ziemskiego Bracławskiego w Sprawie JW Ignacego Szczeniowskiego Mar[szałka] Po[wia]ttu Win[ickiego] z Ur Mikołajem Skorbockim i Innymi mianey - Ze Strony tegoż JW Mar[szałka Szczeniowskiego przyniesione Merytum!" [12.11 1818 -29.05 1819] [Spór o zaległe zasługi (wynagrodzenie)za pilnowanie lasu] k.190-191
  • "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości ... Wypis z Xsiąg ziemskich Powiatu Bracławskiwego Roku Tysiąc Ośmset Ośmnastego Miesiąca Octobra Dwudziestego Osmego Dnia" [28.10 1818] [odpowiedż na żądania Skorbockiego] k. 192-193 pieczęć wyciskowa
  • "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Ośmset dziewietnastego Miesiąca Marca trzynastego dnia" [13.03 1819] [sprawa wynagrodzenia dla Mikołaja Skorbockiego c.d.] k. 194-195 pieczęć wyciskowa
  • "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Ośmset Dziewietnastego Miesiąca Maja dwudziestego dziewiątwgo dnia" [29.05 1819] [pozew woźnego o wynagrodzenie dla Mikołaja Skorbockiego c.d.] k. 196-197 pieczęć wyciskowa
  • "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Ośmset Dziewietnastego miesiąca Maja dwudziestego Dziewiątego dnia"
  • "Za Rozkazem JEgo Imperatorskiey Mości... Excerptu... Wykaz z Protokułu Zjazdowego Rozbiorowego Fortuny JOX Stanisława Czetwertynskiego na Gróncie Dobr Wsi Buszynki w Kategoryi z W[.] Andrzejem Zakrzewskim w dniu Dziesiątym marca Tysiąc Osmset Szesnastym Roku co do Samey Kalkulacyi i do? okupacyi Zapadłego następnie" [10.03 1814] [wykaz i wycena powinności chłopskich; protokół odłożenie sprawy z dnia 09.05 na 15.07 1816] k. 198-211
  • "Regestr Dominiow Obywatelskich powiatu Haysynskiego z poszczególnieniem Liczby Dusz Rewizskich z Ostatniey wiadomości Kazienney Pałaty przysłaney do Urzędu Marszałka powiatu Haysyńskiego w Roku 1832" [1832] [Wykaz szlachty z podaniem nazwy dominium oraz liczby dusz - razem 46.755 osób] k. 212-215
  • "Wiadomość Regestru Szlacheckiego...W.Janowi Nepomucenowi Swieykowskiemu WP. Marszałkowi P[owie]tu Bracławskiego.." [ ?.06-?.07 1800] [podane wiek, imiona i wiek żony i dzieci, kontrakty, czy mieszka w majętności, rangi i urzędy, umiejętność pisania] k. 216-274 dla następujących osób: Łobaczewski Stefan, Łobaczewski Tomasz k. 273-274. - Łopaciński Bazyli, Łopaciński Atanazy, Łopaciński Józef, Łopaciński Szymon k. 271-272. - Łopuszański Antoni, Łopuszański Paweł, Łopuszański Piotr k. 269-270. - Łosiński Józef k. 267-268. - Łoskowski Józef i Łoskowski Jakub k. 265-266. - Łowczycka Elżbieta z Hlińskich k. 260-261. - Łowczycki Dawid k. 262. - Łowczyński Szymon i Łowczyński Jakub k. 263-264. - Łoziński Jan k. 258-259. - Łupiński Adam k. 257. - Obertyński k. 216-217. - Oborski Józef k. 218-219. - Ogonowski Ignacy, Ogonowski Matusz Michał k. 220-221. - Ohrynowicz Jan k. 222. - Olszewski Paweł k. 223-224. - Orłowski Stanisław k. 225-226. - Orłowski Piotr k. 227-228. -Orłowski? Tomasz k. 245-246 Ostaszewski Bonawentura k. 229. - Ostolski Michał i Ostolski Ignacy k. 243-244. - Ostrowska Barbara k. 230-231. - Ostrowski Klemens k. 232. - Ostrowski Antoni k. 233. - Ostrowski Jan k. 235-236. - Ostrowski Wojciech k. 237-238. - Ostrowski Stanisław k. 239-240. - Ostrowski Józef k. 241-242. - Owsianicki Zachariasz k. 249-250. - Owsianicki Bazyli k. 251-252. - Owsianicki Gabriel k. 253-254. - Owsianicki Paweł k. 255-256. - Świeykowski Jan Nepomucen. - 246-247
  • "Kwitancya o Rekrutach 1794 Hoda Noiambra w 21 Deń" [21.11 1794] [Rekrut z majątku Peczarskiego własnośc Jana Świeykowkiego] k. 248
  • Regestr Swiadków z Strony JW Michała Swieykowskiego WP w Sprawie z WW[ielomożny]mi Bukojemskiemi" [b.d.] [lista 10 osób jak na k. 167] k. 168
  • "Pod Panowaniem Nayiasnieyszey Katarzyny Wtorey Imperatorowy! Całą Rossyą Samowładnącey Wypis z Xiag Grodzkich Woiewodztwa Bracławskiego Roku tysiąc siedmset Dziewiędziesiat Piątego Miesiąca Augusta Siedmastego dnia Veterio Stilli" [Michał Świeykowski w sprawie aresztu dokonanego przez rządców dóbr] k. 169-170
  • "Stan sprawy Ur[odzonego] Bazylego Podwysockiego y Pracowitego Andrzeja Kondratyszynego w asystencjyi JW[ielmożneg]o Michaóła Swieykowskiego WP. czy]n]iacego w Sądach Ziemskich Powiatu Bracławskiego mianey" [1799 lub 1800] [skarga na bukojemskich za napad postrzelenie i polowanie wlasach szpikowskich własności Świeykowskich] k. 171-172
  • "Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora y Samowładcy Wszech Rossyą... Sąd Ziemski Powiatu Bracł[awskieg]o Sędziowski bedąc rekwirowany do Ziechania na Gront Dobr wsi Silnicy..." [08.12 1800 - 08.01 1801] [rozsądzenie sprawy pomiędzy Michałem Świeykowskim a Bukojemskimi] k. 173-174
  • Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora Całą Rossyą Saowładnacego... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Osmsednego Miesiąca Decembra Dwudziestego Dnia" [20.12 1800] [Termin sądu zjazdowgo we wsi Silnica w prawie rozsądzenia Michała Swieykowskiego i Bukojemskich] k. 175-176
  • "Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora y Samowładcy Wszech Rossyą ... Sąd Ziemski Powiatu Bracławskiego Sędziowski [11.01 1801] [Wyznaczenie nowego terminu sądu zjadowego we wsi Silnica] k. 177-180
  • "Kopia Ukazu Senackiego 1815 ...." [10.08 1815] [dotyczy sprzedaży i zakupu dóbr przez krewnych w linii męskiej i żeńskiej] k.181-188
  • "Dzieło Rekonwecjonalne JW Ignacego Szczeniowskiego MPW z Ur[odzonym] Mikołajem Skorbowskim i Jnnemi w Sądzie Ziemskim Powiatu Bracławskiego R[ok]u 1818 dnia 12. [novem]bra złożone" [12.11 1818] [tytuł] k. 189
  • "Do Sądu Ziemskiego Bracławskiego w Sprawie JW Ignacego Szczeniowskiego Mar[szałka] Po[wia]ttu Win[ickiego] z Ur Mikołajem Skorbockim i Innymi mianey - Ze Strony tegoż JW Mar[szałka Szczeniowskiego przyniesione Merytum!" [12.11 1818 -29.05 1819] [Spór o zaległe zasługi (wynagrodzenie)za pilnowanie lasu] k.190-191
  • "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości ... Wypis z Xsiąg ziemskich Powiatu Bracławskiwego Roku Tysiąc Ośmset Ośmnastego Miesiąca Octobra Dwudziestego Osmego Dnia" [28.10 1818] [odpowiedż na żądania Skorbockiego] k. 192-193 pieczęć wyciskowa
  • "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Ośmset dziewietnastego Miesiąca Marca trzynastego dnia" [13.03 1819] [sprawa wynagrodzenia dla Mikołaja Skorbockiego c.d.] k. 194-195 pieczęć wyciskowa
  • "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Ośmset Dziewietnastego Miesiąca Maja dwudziestego dziewiątwgo dnia" [29.05 1819] [pozew woźnego o wynagrodzenie dla Mikołaja Skorbockiego c.d.] k. 196-197 pieczęć wyciskowa
  • "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Ośmset Dziewietnastego miesiąca Maja dwudziestego Dziewiątego dnia"
  • "Za Rozkazem JEgo Imperatorskiey Mości... Excerptu... Wykaz z Protokułu Zjazdowego Rozbiorowego Fortuny JOX Stanisława Czetwertynskiego na Gróncie Dobr Wsi Buszynki w Kategoryi z W[.] Andrzejem Zakrzewskim w dniu Dziesiątym marca Tysiąc Osmset Szesnastym Roku co do Samey Kalkulacyi i do? okupacyi Zapadłego następnie" [10.03 1814] [wykaz i wycena powinności chłopskich; protokół odłożenie sprawy z dnia 09.05 na 15.07 1816] k. 198-211
  • "Regestr Dominiow Obywatelskich powiatu Haysynskiego z poszczególnieniem Liczby Dusz Rewizskich z Ostatniey wiadomości Kazienney Pałaty przysłaney do Urzędu Marszałka powiatu Haysyńskiego w Roku 1832" [1832] [Wykaz szlachty z podaniem nazwy dominium oraz liczby dusz - razem 46.755 osób] k. 212-215
  • "Wiadomość Regestru Szlacheckiego...W.Janowi Nepomucenowi Swieykowskiemu WP. Marszałkowi P[owie]tu Bracławskiego.." [ ?.06-?.07 1800] [podane wiek, imiona i wiek żony i dzieci, kontrakty, czy mieszka w majętności, rangi i urzędy, umiejętność pisania] k. 216-274 dla następujących osób: Łobaczewski Stefan, Łobaczewski Tomasz k. 273-274. - Łopaciński Bazyli, Łopaciński Atanazy, Łopaciński Józef, Łopaciński Szymon k. 271-272. - Łopuszański Antoni, Łopuszański Paweł, Łopuszański Piotr k. 269-270. - Łosiński Józef k. 267-268. - Łoskowski Józef i Łoskowski Jakub k. 265-266. - Łowczycka Elżbieta z Hlińskich k. 260-261. - Łowczycki Dawid k. 262. - Łowczyński Szymon i Łowczyński Jakub k. 263-264. - Łoziński Jan k. 258-259. - Łupiński Adam k. 257. - Obertyński k. 216-217. - Oborski Józef k. 218-219. - Ogonowski Ignacy, Ogonowski Matusz Michał k. 220-221. - Ohrynowicz Jan k. 222. - Olszewski Paweł k. 223-224. - Orłowski Stanisław k. 225-226. - Orłowski Piotr k. 227-228. -Orłowski? Tomasz k. 245-246 Ostaszewski Bonawentura k. 229. - Ostolski Michał i Ostolski Ignacy k. 243-244. - Ostrowska Barbara k. 230-231. - Ostrowski Klemens k. 232. - Ostrowski Antoni k. 233. - Ostrowski Jan k. 235-236. - Ostrowski Wojciech k. 237-238. - Ostrowski Stanisław k. 239-240. - Ostrowski Józef k. 241-242. - Owsianicki Zachariasz k. 249-250. - Owsianicki Bazyli k. 251-252. - Owsianicki Gabriel k. 253-254. - Owsianicki Paweł k. 255-256. - Świeykowski Jan Nepomucen. - 246-247
  • "Kwitancya o Rekrutach 1794 Hoda Noiambra w 21 Deń" [21.11 1794] [Rekrut z majątku Peczarskiego własnośc Jana Świeykowkiego] k. 248
 • Proweniencja: Archiwum Podwysockiego w Rychtach
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kiszka Celestyn
  • Kiszka Celestyn
  • Łobaczewski Stefan
  • Łobaczewski Stefan
  • Łobaczewski Tomasz
  • Łobaczewski Tomasz
  • Łopaciński Atanazy
  • Łopaciński Atanazy
  • Łopaciński Bazyli
  • Łopaciński Bazyli
  • Łopaciński Józef
  • Łopaciński Józef
  • Łopaciński Szymon
  • Łopaciński Szymon
  • Łopuszański Antoni
  • Łopuszański Antoni
  • Łopuszański Paweł
  • Łopuszański Paweł
  • Łopuszański Piotr
  • Łopuszański Piotr
  • Łosiński Józef
  • Łosiński Józef
  • Łoskowski Jakub
  • Łoskowski Jakub
  • Łoskowski Józef
  • Łoskowski Józef
  • Łowczycka Elżbieta z Hlińskich
  • Łowczycka Elżbieta z Hlińskich
  • Łowczycki Dawid
  • Łowczycki Dawid
  • Łowczyński Jakub
  • Łowczyński Jakub
  • Łowczyński Szymon
  • Łowczyński Szymon
  • Łoziński Jan
  • Łoziński Jan
  • Łupiński Adam
  • Łupiński Adam
  • Obertyński
  • Obertyński
  • Oborski Józef
  • Oborski Józef
  • Ogonowski Ignacy
  • Ogonowski Ignacy
  • Ogonowski Matusz Michał
  • Ogonowski Matusz Michał
  • Ohrynowicz Jan
  • Ohrynowicz Jan
  • Olszewski Paweł
  • Olszewski Paweł
  • Orłowski Piotr
  • Orłowski Piotr
  • Orłowski Stanisław
  • Orłowski Stanisław
  • Ostaszewski Bonawentura
  • Ostaszewski Bonawentura
  • Ostolski Ignacy
  • Ostolski Ignacy
  • Ostolski Michał
  • Ostolski Michał
  • Ostrowska Barbara
  • Ostrowska Barbara
  • Ostrowski Antoni Kazimierz prymas (1713-1784)
  • Ostrowski Antoni Kazimierz prymas (1713-1784)
  • Ostrowski Jan
  • Ostrowski Jan
  • Ostrowski Józef
  • Ostrowski Józef
  • Ostrowski Klemens
  • Ostrowski Klemens
  • Ostrowski Stanisław
  • Ostrowski Stanisław
  • Ostrowski Wojciech
  • Ostrowski Wojciech
  • Otułowski? Tomasz
  • Otułowski? Tomasz
  • Owsianicki Bazyli
  • Owsianicki Bazyli
  • Owsianicki Gabriel
  • Owsianicki Gabriel
  • Owsianicki Paweł
  • Owsianicki Paweł
  • Owsianicki Zachariasz
  • Owsianicki Zachariasz
  • Słotwiński Kazimierz
  • Słotwiński Kazimierz
  • Świeykowscy
  • Świeykowscy
  • Świeykowski Jan Nepomucen
  • Świeykowski Jan Nepomucen
  • Świeykowski Jan Nepomucen wdzic podolski
  • Świeykowski Jan Nepomucen wdzic podolski
  • Archiwum Świeykowskich
  • Archiwum Świeykowskich
  • Kazienna Pałata
  • Kazienna Pałata
  • Urząd Marszałkowski pow. Hajsyńskiego
  • Urząd Marszałkowski pow. Hajsyńskiego
  • Hajsyń
  • Hajsyń
  • Winnica
  • Winnica
  • Zmierzynki
  • Zmierzynki
  • wojsko polskie 18 w.
  • sądy 18 w.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Akta
 • 245 a Akta sądowe z archiwum Świeykowskich 16-19 w. n Vol. 3
 • 246 a "Papiery z akt winnickich i z majątku Zmierzynieckiego."
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 274 k. c 37x24 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Hlińska Elżbieta zob. Łowczycka Elżbieta z Hlińskich
 • 520 a "Dzieło W. Kazimierza Słotwińskiego z Sorami? niegdy W. Celestyna Kiszki y JW Świeykowskim o zapłacenie Summy Rub[li] Srebr[nych] Dwieście Siedemdziesiąt pięć kop[iejek] 75 z procentem SZPBr" k. 1
 • 520 a "Niżey na podpisie wy__żony zeznaję ninieyszym skryptem moim, iz pożyczyłemy do rąk moich odliczyłem..." [07.01 1827] [Celestyn Kiszka pożycza od Kazimierza Słotwińskiego sędziego bracławskiego 275 rubli srebrnych i 75 kopiejek] k. 2
 • 520 a "22. Novembra Stawiąc sie osobiscie W. Szczepan Skrypt od u[rodzonego]W. Celestyna Kiszki W. Kazimierzowi na sumę Rubli Srebr[nych] Dwieście Siedmdziesiąt pięć..." [22.11 ??] [Wpis do księgi ziemskiej bracławskiej] k. 3
 • 520 a "Za rozkazem JEgo Imperatorskiey Mosci... Wypis Ksiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Osmset Dwudziestego Siodmego Miesiaca Octobra Trzydziestego pierwszego dnia" [31.10 1827] [wezwanie sorów? Celestyna Kiszki i Świeykowskiego do zwrotu pożyczki zaciągnietej przez Kiszkę u Kazimierza Słotwinskiego] k. 4-6 pieczęć wycisk na sucho
 • 520 a "Za rozkazem Jego Imperatorskiey Mosci Wypis z Xsiąg Ziemskich Powiatu Winnickiego Roku Tysiąc Osmset Dziewiątego Miesiąca Lutego Pierwszego Dnia" [01.02 1809] [Jan Nepomucen Swieykowski w sprawie poddanego, który uciekł do dóbr Ksawerego Szczeniowskiego i in.] k. 7-8
 • 520 a "Za rozkazem Jego Imperatorskiey Mości Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Winnickiego Roku Tysiąc Osmset Dziewiątego Miesiąca Octobra Szesnastego Dnia" [16.10 1809] [Świeykowski odpozywa sprawę Ksaweremu Szczeniowskiemu] k. 9-10
 • 520 a "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Winnickiego Roku Tysiąc Osmset Dziesiątego Miesiąca Januaryi Siedmnastego Dnia" [17.01 1810] [Wyrok w sprawie zwrotu przez Jana Nepomucena Świeykowskiego wojewodzica podolskiego za Franka Łanowego, jego poddanego pary koni z wozem, uprzężą in.] l. 11-12
 • 520 a "Za Rozkazem JEgo Imperatorskiey Mości... Wypis Protokoła Sądowego Dekretowego Spraw Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Osmset Dwudziestego Osmego Miesiąca Januarii Czwartego Dnia" [04.01 1828] [Sprawa pożyczonych pieniedzy pomiędzy Kazimierzem Słotwińskim SGPB a sukcesorami Celestyna Kiszki i inn] k. 13-14
 • 520 a "Za Rozkazem JEgo Imperatorskiey Mosci Wypis z Ksiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Osmset Dwudziestego Osmego Miesiąca Januarii Dziesiątego Dnia" [10.01 1828] [wyrok w sprawie zapłaty przez Świeykowskiego W.P. długu po Celestynie Kiszce, Kazimierzowi Słotwińskiemu] k, 15-16
 • 520 a "...Wacław Szkowski? w Roku Tysiąc Szeczetnym? Czterdz____ym Szostym" [?? 1646] [dot. pożyczki?] k. 17 strona z ubytkami
 • 520 a "#ktore to cond?___ obiedwie wzwyz pomienione strony wewszystkim sobie maia dotrzymac p?od zakładem _____ sets zlotych Polskich#" [b.d.] [zapis na marginesie] strona w 3 częściach, zdefektowane k.18
 • 520 a "[A?]c[t?]um in Castro Rauen_____? [Qu]inta ipsa Octaua Feri__ Sacratissimi Corpor__ .......Domini Millesimo Sexcentesimo Quin[qua]ge____ Nono?....[Ca]pitan.. Rauen.. G[e]no[ro]si Fran_ciscus Prisin__ski et Agnes Bylinianka...]" [?? 1659?] [dokument zdefektowany 2 części, dot. spraw majątkowych? Franciszka Prażmowskiego? i in.] k.19 ślad po pieczęci z czerwonego wosku
 • 520 a "...Millesimo quinqua_____ oc___magesimo primo..." [?? 1581] [tekst zdefektowany] k. 20-20v.
 • 520 a "...Joannis Gaspar[ki]....[b.d] [karta zdefektowana część 1/4 całości?] k. 21 pieczęć ołpatkowa z herbem Rawa??
 • 520 a [Zapis dotyczy Przyłuskich i Willskiego, podpis Stanisław Swieykowsky manu propria, karta zdefektowana, może ta sama ręka co na karcie 17] [1674] k.22
 • 520 a "Odesłanie spraw do Sadu Ziemskiego Łuckiego Ponieważ W[ie]l[możni] Xiążęta Lubomirscy wojewodzicowie Kijowscy Roku przeszłego..." [1773?] [ sprawa finansów zw. z osobą Józefa Dunina Karwickiego] k. 23
 • 520 a "Anno D[omi]ni 1680 die 12 Aprili z Swieykow Małych z cześci swoiey Woyciech Przyłuski od siebie samego y małzonki swoiey od? osob czterech ____ ___wniś Czworo pogłówne z porachowania troyga według ab_? Na Seymie Warszawskim uchwalone do rak Moich zapłacił z Ktorego Zapłacenia Kwituję Jan stefan Kurze__ski skarb[nik] y pobor[ca] Z[iemi] R[awskiej?]m.p." [12.04 1680] [pokwitowanie, rozmiar na 1/4 karty] k. 24
 • 520 a [Skrypty dłużne, weksle, sztuk 10 Jana Swieykowskiego i Praksedy z Kuwieckich Swieykowskiej; na wekslach rozpisane spłaty rat oprocentowania] [1813-1825] k. 25-43 pieczęcie sygnetowe na czerwonym laku
 • 520 a "Skrypty poopłacane R[ok]u 1825 i R[ok]u 1826 Plik 23 w Ktorym Złozone Skrypta z k[t]órych JW Swieykowski ry????znym Osobom ruzne pospłacał wraz z prowizya a także i posagowe Malinowskiemu i Inn." [1793-1826] [Poszyt 52 dokumentów, ktore nie odpowiadają tytułowi; znajduja się tu m.in. skrypty Anny z Świeykowskich Malinowskiej, Izabelli z Karwickich Świeykowskiej,list Władysław Świeykowskiego do NN, wypłaty z kasy szlacheckiey dla klucza Zwierzynieckiego, kalkulacje dóbr] k. 44-147 więszość pieczętowana pieczęciami sygnetowymi rodziny Świeykowskich
 • 520 a "Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora Całą Rossyą Samowłądającego... Wypis Protokułu Sądowego Dekretowego Spraw Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Osiemsetnego Miesiąca Pazdziernika Piątego Dnia" [05.10 1800] [Michał Świeykowski i in. powodami i pozwanymi a Janem ojcem, Sylwestrem i Jakobem synami Bukowiens??? pozwanymi i powodami w sprawie gwałtowania gruntów] k. 148-149
 • 520 a "Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora Całą Rossyą Samowłądającego... Wypis Protokułu Sądowego Dekretowego Spraw Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Osiemsetnego Miesiąca Pazdziernika Piątego Dnia" [05.10 1800] [Michał Świeykowski i in. powodami i pozwanymi a Janem ojcem, Sylwestrem i Jakobem synami Bukowiens pozwanymi i powodami w sprawie gwałtowania gruntów] k.148-150
 • 520 a "Punkta Pytań w Sprawie JW[ielmożny]m Swieykowskim WP na ziazd wypadły z Powodztwa W_ Bukojemskich stosowanie do Manifestów y Terminow Spisane do Indygacyoni Sądowi Ziazdowemu na Grunt Wsi Silnicy ziechałemu na dniu 21 Stycznia 1801 Roku podana..." [21.01 1801] [zeznania swiadków dot. szkód dokonanych przez poddanych Swieykowskich] k. 150-151v.
 • 520 a Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora y Samowładcy całey Rossyi ... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Osmsetnego Miesiąca Oktobra Trzeciego Dnia" [03.10 1800] [Bazyli Podwysocki zeznaje na temat szkód w lasach Świeykowskiego dokonanych przez Bukoiemskich] k.157-158 pieczęć wyciskowa
 • 520 a "Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora Całą Rossyą Samowładad?__ego... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Siedmsed! Dziewiędziesiąd! Dziewiątego Miesiąca Juliy Czwartego Dnia" [04.07 1799] [skarga Michała Świeykowskiego na Bukojemskich] k. 159-160
 • 520 a "Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora Całą Rossyą Samowłada?dnącego... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Siedmsed! Dziewiędziesiąd! Dziewiątego Miesiąca Juliy Czwartego Dnia" [04.07 1799] [skarga Michała Świeykowskiego na Bukojemskich] k.161-162
 • 520 a "Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora y Samowładcy Całey Rossyi... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiącznego Osmsednego Miesiąca Septembra Siedmnastego Dnia" [17.09 1800] [Pozew w sprawie Świeykowski a Bukojemscy] k. 163-164
 • 520 a "Wielmozny Mości Dobrodzieju" [27.09 1800] [List do Michała Świeykowskiego od Sylwestra Bukojemskiego] k. 165-166
 • 520 a Regestr Swiadków z Strony JW Michała Swieykowskiego WP w Sprawie z WW[ielomożny]mi Bukojemskiemi" [b.d.] [lista 10 osób] k. 167
 • 520 a Regestr Swiadków z Strony JW Michała Swieykowskiego WP w Sprawie z WW[ielomożny]mi Bukojemskiemi" [b.d.] [lista 10 osób jak na k. 167] k. 168
 • 520 a "Pod Panowaniem Nayiasnieyszey Katarzyny Wtorey Imperatorowy! Całą Rossyą Samowładnacey Wypis z Xiag Grodzkich Woiewodztwa Bracławskiego Roku tysiąc siedmset Dziewiędziesiat Piątego Miesiąca Augusta Siedmastego dnia Veterio Stilli" [Michał Świeykowski w sprawie aresztu dokonanego przez rządców dóbr] k. 169
 • 520 a "Stan sprawy Ur[odzonego] Bazylego Podwysockiego y Pracowitego Andrzeja Kondratyszynego w asystencjyi JW[ielmożneg]o Michaóła Swieykowskiego WP. czy]n]iacego w Sądach Ziemskich Powiatu Bracławskiego mianey" [1799 lub 1800] [skarga na bukojemskich za napad postrzelenie i polowanie wlasach szpikowskich własności Świeykowskich] k. 171-172
 • 520 a "Kopia Ukazu Senackiego 1815 ...." [10.08 1815] [dotyczy sprzedaży i zakupu dóbr przez krewnych w linii męskiej i żeńskiej] k.181-188
 • 520 a "Dzieło Rekonwecjonalne JW Ignacego Szczeniowskiego MPW z Ur[odzonym] Mikołajem Skorbowskim i Jnnemi w Sądzie Ziemskim Powiatu Bracławskiego R[ok]u 1818 dnia 12. [novem]bra złożone" [12.11 1818] [tytuł] k. 189
 • 520 a "Do Sądu Ziemskiego Bracławskiego w Sprawie JW Ignacego Szczeniowskiego Mar[szałka] Po[wia]ttu Win[ickiego] z Ur Mikołajem Skorbockim i Innymi mianey - Ze Strony tegoż JW Mar[szałka Szczeniowskiego przyniesione Merytum!" [12.11 1818 -29.05 1819] [Spór o zaległe zasługi (wynagrodzenie)za pilnowanie lasu] k.190-191
 • 520 a "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości ... Wypis z Xsiąg ziemskich Powiatu Bracławskiwego Roku Tysiąc Ośmset Ośmnastego Miesiąca Octobra Dwudziestego Osmego Dnia" [28.10 1818] [odpowiedż na żądania Skorbockiego] k. 192-193 pieczęć wyciskowa
 • 520 a "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Ośmset dziewietnastego Miesiąca Marca trzynastego dnia" [13.03 1819] [sprawa wynagrodzenia dla Mikołaja Skorbockiego c.d.] k. 194-195 pieczęć wyciskowa
 • 520 a "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Ośmset Dziewietnastego Miesiąca Maja dwudziestego dziewiątwgo dnia" [29.05 1819] [pozew woźnego o wynagrodzenie dla Mikołaja Skorbockiego c.d.] k. 196-197 pieczęć wyciskowa
 • 520 a "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Ośmset Dziewietnastego miesiąca Maja dwudziestego Dziewiątego dnia"
 • 520 a "Za Rozkazem JEgo Imperatorskiey Mości... Excerptu... Wykaz z Protokułu Zjazdowego Rozbiorowego Fortuny JOX Stanisława Czetwertynskiego na Gróncie Dobr Wsi Buszynki w Kategoryi z W[.] Andrzejem Zakrzewskim w dniu Dziesiątym marca Tysiąc Osmset Szesnastym Roku co do Samey Kalkulacyi i do? okupacyi Zapadłego następnie" [10.03 1814] [wykaz i wycena powinności chłopskich; protokół odłożenie sprawy z dnia 09.05 na 15.07 1816] k. 198-211
 • 520 a "Regestr Dominiow Obywatelskich powiatu Haysynskiego z poszczególnieniem Liczby Dusz Rewizskich z Ostatniey wiadomości Kazienney Pałaty przysłaney do Urzędu Marszałka powiatu Haysyńskiego w Roku 1832" [1832] [Wykaz szlachty z podaniem nazwy dominium oraz liczby dusz - razem 46.755 osób] k. 212-215
 • 520 a "Wiadomość Regestru Szlacheckiego...W.Janowi Nepomucenowi Swieykowskiemu WP. Marszałkowi P[owie]tu Bracławskiego.." [ ?.06-?.07 1800] [podane wiek, imiona i wiek żony i dzieci, kontrakty, czy mieszka w majętności, rangi i urzędy, umiejętność pisania] k. 216-274 dla następujących osób: Łobaczewski Stefan, Łobaczewski Tomasz k. 273-274. - Łopaciński Bazyli, Łopaciński Atanazy, Łopaciński Józef, Łopaciński Szymon k. 271-272. - Łopuszański Antoni, Łopuszański Paweł, Łopuszański Piotr k. 269-270. - Łosiński Józef k. 267-268. - Łoskowski Józef i Łoskowski Jakub k. 265-266. - Łowczycka Elżbieta z Hlińskich k. 260-261. - Łowczycki Dawid k. 262. - Łowczyński Szymon i Łowczyński Jakub k. 263-264. - Łoziński Jan k. 258-259. - Łupiński Adam k. 257. - Obertyński k. 216-217. - Oborski Józef k. 218-219. - Ogonowski Ignacy, Ogonowski Matusz Michał k. 220-221. - Ohrynowicz Jan k. 222. - Olszewski Paweł k. 223-224. - Orłowski Stanisław k. 225-226. - Orłowski Piotr k. 227-228. -Orłowski? Tomasz k. 245-246 Ostaszewski Bonawentura k. 229. - Ostolski Michał i Ostolski Ignacy k. 243-244. - Ostrowska Barbara k. 230-231. - Ostrowski Klemens k. 232. - Ostrowski Antoni k. 233. - Ostrowski Jan k. 235-236. - Ostrowski Wojciech k. 237-238. - Ostrowski Stanisław k. 239-240. - Ostrowski Józef k. 241-242. - Owsianicki Zachariasz k. 249-250. - Owsianicki Bazyli k. 251-252. - Owsianicki Gabriel k. 253-254. - Owsianicki Paweł k. 255-256. - Świeykowski Jan Nepomucen. - 246-247
 • 520 a "Kwitancya o Rekrutach 1794 Hoda Noiambra w 21 Deń" [21.11 1794] [Rekrut z majątku Peczarskiego własnośc Jana Świeykowkiego] k. 248
 • 520 a "Dzieło W. Kazimierza Słotwińskiego z Sorami? niegdy W. Celestyna Kiszki y JW Świeykowskim o zapłacenie Summy Rub[li] Srebr[nych] Dwieście Siedemdziesiąt pięć kop[iejek] 75 z procentem SZPBr" k. 1
 • 520 a Skrypty dłużne k. 25-43
 • 520 a Skrypty poopłacane k. 46-130
 • 520 a List do NN: Świeykowski Władysław 1824 k. 65-66
 • 520 a "Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora Całą Rossyą Samowłądającego... Wypis Protokułu Sądowego Dekretowego Spraw Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Osiemsetnego Miesiąca Pazdziernika Piątego Dnia" [05.10 1800] [Michał Świeykowski i in. powodami i pozwanymi a Janem ojcem, Sylwestrem i Jakobem synami Bukowiens pozwanymi i powodami w sprawie gwałtowania gruntów] k.150-151
 • 520 a "Punkta Pytań w Sprawie JW[ielmożny]m Swieykowskim WP na ziazd wypadły z Powodztwa W_ Bukojemskich stosowanie do Manifestów y Terminow Spisane do Indygacyoni Sądowi Ziazdowemu na Grunt Wsi Silnicy ziechałemu na dniu 21 Stycznia 1801 Roku podana..." [21.01 1801] [zeznania swiadków dot. szkód dokonanych przez poddanych Swieykowskich] k. 152-156v.
 • 520 a Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora y Samowładcy całey Rossyi ... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Osmsetnego Miesiąca Oktobra Trzeciego Dnia" [03.10 1800] [Bazyli Podwysocki zeznaje na temat szkód w lasach Świeykowskiego dokonanych przez Bukoiemskich] k.157-158 pieczęć wyciskowa
 • 520 a "Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora Całą Rossyą Samowładad?__ego... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Siedmsed! Dziewiędziesiąd! Dziewiątego Miesiąca Juliy Czwartego Dnia" [04.07 1799] [skarga Michała Świeykowskiego na Bukojemskich] k. 159-160
 • 520 a "Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora Całą Rossyą Samowłada?dnącego... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Siedmsed! Dziewiędziesiąd! Dziewiątego Miesiąca Juliy Czwartego Dnia" [04.07 1799] [skarga Michała Świeykowskiego na Bukojemskich] k.161-162
 • 520 a "Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora y Samowładcy Całey Rossyi... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiącznego Osmsednego Miesiąca Septembra Siedmnastego Dnia" [17.09 1800] [Pozew w sprawie Świeykowski a Bukojemscy] k. 163-164
 • 520 a "Wielmozny Mości Dobrodzieju" [27.09 1800] [List do Michała Świeykowskiego od Sylwestra Bukojemskiego] k. 165-166
 • 520 a Regestr Swiadków z Strony JW Michała Swieykowskiego WP w Sprawie z WW[ielomożny]mi Bukojemskiemi" [b.d.] [lista 10 osób] k. 167
 • 520 a Regestr Swiadków z Strony JW Michała Swieykowskiego WP w Sprawie z WW[ielomożny]mi Bukojemskiemi" [b.d.] [lista 10 osób jak na k. 167] k. 168
 • 520 a "Pod Panowaniem Nayiasnieyszey Katarzyny Wtorey Imperatorowy! Całą Rossyą Samowładnacey Wypis z Xiag Grodzkich Woiewodztwa Bracławskiego Roku tysiąc siedmset Dziewiędziesiat Piątego Miesiąca Augusta Siedmastego dnia Veterio Stilli" [Michał Świeykowski w sprawie aresztu dokonanego przez rządców dóbr] k. 169
 • 520 a "Stan sprawy Ur[odzonego] Bazylego Podwysockiego y Pracowitego Andrzeja Kondratyszynego w asystencjyi JW[ielmożneg]o Michaóła Swieykowskiego WP. czy]n]iacego w Sądach Ziemskich Powiatu Bracławskiego mianey" [1799 lub 1800] [skarga na bukojemskich za napad postrzelenie i polowanie wlasach szpikowskich własności Świeykowskich] k. 171-172
 • 520 a "Kopia Ukazu Senackiego 1815 ...." [10.08 1815] [dotyczy sprzedaży i zakupu dóbr przez krewnych w linii męskiej i żeńskiej] k.181-188
 • 520 a "Dzieło Rekonwecjonalne JW Ignacego Szczeniowskiego MPW z Ur[odzonym] Mikołajem Skorbowskim i Jnnemi w Sądzie Ziemskim Powiatu Bracławskiego R[ok]u 1818 dnia 12. [novem]bra złożone" [12.11 1818] [tytuł] k. 189
 • 520 a "Do Sądu Ziemskiego Bracławskiego w Sprawie JW Ignacego Szczeniowskiego Mar[szałka] Po[wia]ttu Win[ickiego] z Ur Mikołajem Skorbockim i Innymi mianey - Ze Strony tegoż JW Mar[szałka Szczeniowskiego przyniesione Merytum!" [12.11 1818 -29.05 1819] [Spór o zaległe zasługi (wynagrodzenie)za pilnowanie lasu] k.190-191
 • 520 a "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości ... Wypis z Xsiąg ziemskich Powiatu Bracławskiwego Roku Tysiąc Ośmset Ośmnastego Miesiąca Octobra Dwudziestego Osmego Dnia" [28.10 1818] [odpowiedż na żądania Skorbockiego] k. 192-193 pieczęć wyciskowa
 • 520 a "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Ośmset dziewietnastego Miesiąca Marca trzynastego dnia" [13.03 1819] [sprawa wynagrodzenia dla Mikołaja Skorbockiego c.d.] k. 194-195 pieczęć wyciskowa
 • 520 a "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Ośmset Dziewietnastego Miesiąca Maja dwudziestego dziewiątwgo dnia" [29.05 1819] [pozew woźnego o wynagrodzenie dla Mikołaja Skorbockiego c.d.] k. 196-197 pieczęć wyciskowa
 • 520 a "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Ośmset Dziewietnastego miesiąca Maja dwudziestego Dziewiątego dnia"
 • 520 a "Za Rozkazem JEgo Imperatorskiey Mości... Excerptu... Wykaz z Protokułu Zjazdowego Rozbiorowego Fortuny JOX Stanisława Czetwertynskiego na Gróncie Dobr Wsi Buszynki w Kategoryi z W[.] Andrzejem Zakrzewskim w dniu Dziesiątym marca Tysiąc Osmset Szesnastym Roku co do Samey Kalkulacyi i do? okupacyi Zapadłego następnie" [10.03 1814] [wykaz i wycena powinności chłopskich; protokół odłożenie sprawy z dnia 09.05 na 15.07 1816] k. 198-211
 • 520 a "Regestr Dominiow Obywatelskich powiatu Haysynskiego z poszczególnieniem Liczby Dusz Rewizskich z Ostatniey wiadomości Kazienney Pałaty przysłaney do Urzędu Marszałka powiatu Haysyńskiego w Roku 1832" [1832] [Wykaz szlachty z podaniem nazwy dominium oraz liczby dusz - razem 46.755 osób] k. 212-215
 • 520 a "Wiadomość Regestru Szlacheckiego...W.Janowi Nepomucenowi Swieykowskiemu WP. Marszałkowi P[owie]tu Bracławskiego.." [ ?.06-?.07 1800] [podane wiek, imiona i wiek żony i dzieci, kontrakty, czy mieszka w majętności, rangi i urzędy, umiejętność pisania] k. 216-274 dla następujących osób: Łobaczewski Stefan, Łobaczewski Tomasz k. 273-274. - Łopaciński Bazyli, Łopaciński Atanazy, Łopaciński Józef, Łopaciński Szymon k. 271-272. - Łopuszański Antoni, Łopuszański Paweł, Łopuszański Piotr k. 269-270. - Łosiński Józef k. 267-268. - Łoskowski Józef i Łoskowski Jakub k. 265-266. - Łowczycka Elżbieta z Hlińskich k. 260-261. - Łowczycki Dawid k. 262. - Łowczyński Szymon i Łowczyński Jakub k. 263-264. - Łoziński Jan k. 258-259. - Łupiński Adam k. 257. - Obertyński k. 216-217. - Oborski Józef k. 218-219. - Ogonowski Ignacy, Ogonowski Matusz Michał k. 220-221. - Ohrynowicz Jan k. 222. - Olszewski Paweł k. 223-224. - Orłowski Stanisław k. 225-226. - Orłowski Piotr k. 227-228. -Orłowski? Tomasz k. 245-246 Ostaszewski Bonawentura k. 229. - Ostolski Michał i Ostolski Ignacy k. 243-244. - Ostrowska Barbara k. 230-231. - Ostrowski Klemens k. 232. - Ostrowski Antoni k. 233. - Ostrowski Jan k. 235-236. - Ostrowski Wojciech k. 237-238. - Ostrowski Stanisław k. 239-240. - Ostrowski Józef k. 241-242. - Owsianicki Zachariasz k. 249-250. - Owsianicki Bazyli k. 251-252. - Owsianicki Gabriel k. 253-254. - Owsianicki Paweł k. 255-256. - Świeykowski Jan Nepomucen. - 246-247
 • 520 a "Kwitancya o Rekrutach 1794 Hoda Noiambra w 21 Deń" [21.11 1794] [Rekrut z majątku Peczarskiego własnośc Jana Świeykowkiego] k. 248
 • 520 a Regestr Swiadków z Strony JW Michała Swieykowskiego WP w Sprawie z WW[ielomożny]mi Bukojemskiemi" [b.d.] [lista 10 osób jak na k. 167] k. 168
 • 520 a "Pod Panowaniem Nayiasnieyszey Katarzyny Wtorey Imperatorowy! Całą Rossyą Samowładnącey Wypis z Xiag Grodzkich Woiewodztwa Bracławskiego Roku tysiąc siedmset Dziewiędziesiat Piątego Miesiąca Augusta Siedmastego dnia Veterio Stilli" [Michał Świeykowski w sprawie aresztu dokonanego przez rządców dóbr] k. 169-170
 • 520 a "Stan sprawy Ur[odzonego] Bazylego Podwysockiego y Pracowitego Andrzeja Kondratyszynego w asystencjyi JW[ielmożneg]o Michaóła Swieykowskiego WP. czy]n]iacego w Sądach Ziemskich Powiatu Bracławskiego mianey" [1799 lub 1800] [skarga na bukojemskich za napad postrzelenie i polowanie wlasach szpikowskich własności Świeykowskich] k. 171-172
 • 520 a "Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora y Samowładcy Wszech Rossyą... Sąd Ziemski Powiatu Bracł[awskieg]o Sędziowski bedąc rekwirowany do Ziechania na Gront Dobr wsi Silnicy..." [08.12 1800 - 08.01 1801] [rozsądzenie sprawy pomiędzy Michałem Świeykowskim a Bukojemskimi] k. 173-174
 • 520 a Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora Całą Rossyą Saowładnacego... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Osmsednego Miesiąca Decembra Dwudziestego Dnia" [20.12 1800] [Termin sądu zjazdowgo we wsi Silnica w prawie rozsądzenia Michała Swieykowskiego i Bukojemskich] k. 175-176
 • 520 a "Pod Panowaniem Nayiasnieyszego Pawła Pierwszego Imperatora y Samowładcy Wszech Rossyą ... Sąd Ziemski Powiatu Bracławskiego Sędziowski [11.01 1801] [Wyznaczenie nowego terminu sądu zjadowego we wsi Silnica] k. 177-180
 • 520 a "Kopia Ukazu Senackiego 1815 ...." [10.08 1815] [dotyczy sprzedaży i zakupu dóbr przez krewnych w linii męskiej i żeńskiej] k.181-188
 • 520 a "Dzieło Rekonwecjonalne JW Ignacego Szczeniowskiego MPW z Ur[odzonym] Mikołajem Skorbowskim i Jnnemi w Sądzie Ziemskim Powiatu Bracławskiego R[ok]u 1818 dnia 12. [novem]bra złożone" [12.11 1818] [tytuł] k. 189
 • 520 a "Do Sądu Ziemskiego Bracławskiego w Sprawie JW Ignacego Szczeniowskiego Mar[szałka] Po[wia]ttu Win[ickiego] z Ur Mikołajem Skorbockim i Innymi mianey - Ze Strony tegoż JW Mar[szałka Szczeniowskiego przyniesione Merytum!" [12.11 1818 -29.05 1819] [Spór o zaległe zasługi (wynagrodzenie)za pilnowanie lasu] k.190-191
 • 520 a "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości ... Wypis z Xsiąg ziemskich Powiatu Bracławskiwego Roku Tysiąc Ośmset Ośmnastego Miesiąca Octobra Dwudziestego Osmego Dnia" [28.10 1818] [odpowiedż na żądania Skorbockiego] k. 192-193 pieczęć wyciskowa
 • 520 a "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Ośmset dziewietnastego Miesiąca Marca trzynastego dnia" [13.03 1819] [sprawa wynagrodzenia dla Mikołaja Skorbockiego c.d.] k. 194-195 pieczęć wyciskowa
 • 520 a "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Ośmset Dziewietnastego Miesiąca Maja dwudziestego dziewiątwgo dnia" [29.05 1819] [pozew woźnego o wynagrodzenie dla Mikołaja Skorbockiego c.d.] k. 196-197 pieczęć wyciskowa
 • 520 a "Za Rozkazem Jego Imperatorskiey Mości... Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Bracławskiego Roku Tysiąc Ośmset Dziewietnastego miesiąca Maja dwudziestego Dziewiątego dnia"
 • 520 a "Za Rozkazem JEgo Imperatorskiey Mości... Excerptu... Wykaz z Protokułu Zjazdowego Rozbiorowego Fortuny JOX Stanisława Czetwertynskiego na Gróncie Dobr Wsi Buszynki w Kategoryi z W[.] Andrzejem Zakrzewskim w dniu Dziesiątym marca Tysiąc Osmset Szesnastym Roku co do Samey Kalkulacyi i do? okupacyi Zapadłego następnie" [10.03 1814] [wykaz i wycena powinności chłopskich; protokół odłożenie sprawy z dnia 09.05 na 15.07 1816] k. 198-211
 • 520 a "Regestr Dominiow Obywatelskich powiatu Haysynskiego z poszczególnieniem Liczby Dusz Rewizskich z Ostatniey wiadomości Kazienney Pałaty przysłaney do Urzędu Marszałka powiatu Haysyńskiego w Roku 1832" [1832] [Wykaz szlachty z podaniem nazwy dominium oraz liczby dusz - razem 46.755 osób] k. 212-215
 • 520 a "Wiadomość Regestru Szlacheckiego...W.Janowi Nepomucenowi Swieykowskiemu WP. Marszałkowi P[owie]tu Bracławskiego.." [ ?.06-?.07 1800] [podane wiek, imiona i wiek żony i dzieci, kontrakty, czy mieszka w majętności, rangi i urzędy, umiejętność pisania] k. 216-274 dla następujących osób: Łobaczewski Stefan, Łobaczewski Tomasz k. 273-274. - Łopaciński Bazyli, Łopaciński Atanazy, Łopaciński Józef, Łopaciński Szymon k. 271-272. - Łopuszański Antoni, Łopuszański Paweł, Łopuszański Piotr k. 269-270. - Łosiński Józef k. 267-268. - Łoskowski Józef i Łoskowski Jakub k. 265-266. - Łowczycka Elżbieta z Hlińskich k. 260-261. - Łowczycki Dawid k. 262. - Łowczyński Szymon i Łowczyński Jakub k. 263-264. - Łoziński Jan k. 258-259. - Łupiński Adam k. 257. - Obertyński k. 216-217. - Oborski Józef k. 218-219. - Ogonowski Ignacy, Ogonowski Matusz Michał k. 220-221. - Ohrynowicz Jan k. 222. - Olszewski Paweł k. 223-224. - Orłowski Stanisław k. 225-226. - Orłowski Piotr k. 227-228. -Orłowski? Tomasz k. 245-246 Ostaszewski Bonawentura k. 229. - Ostolski Michał i Ostolski Ignacy k. 243-244. - Ostrowska Barbara k. 230-231. - Ostrowski Klemens k. 232. - Ostrowski Antoni k. 233. - Ostrowski Jan k. 235-236. - Ostrowski Wojciech k. 237-238. - Ostrowski Stanisław k. 239-240. - Ostrowski Józef k. 241-242. - Owsianicki Zachariasz k. 249-250. - Owsianicki Bazyli k. 251-252. - Owsianicki Gabriel k. 253-254. - Owsianicki Paweł k. 255-256. - Świeykowski Jan Nepomucen. - 246-247
 • 520 a "Kwitancya o Rekrutach 1794 Hoda Noiambra w 21 Deń" [21.11 1794] [Rekrut z majątku Peczarskiego własnośc Jana Świeykowkiego] k. 248
 • 541 c a d 1870
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Archiwum Podwysockiego w Rychtach d BK VII, III m Rychty w Działyński Jan w Darowski Aleksander Weryha w Archiwum Świeykowskich w Świeykowscy w Podwysocki Konstanty
 • 600 a Kiszka Celestyn
 • 600 a Kiszka Celestyn
 • 600 a Łobaczewski Stefan
 • 600 a Łobaczewski Stefan
 • 600 a Łobaczewski Tomasz
 • 600 a Łobaczewski Tomasz
 • 600 a Łopaciński Atanazy
 • 600 a Łopaciński Atanazy
 • 600 a Łopaciński Bazyli
 • 600 a Łopaciński Bazyli
 • 600 a Łopaciński Józef
 • 600 a Łopaciński Józef
 • 600 a Łopaciński Szymon
 • 600 a Łopaciński Szymon
 • 600 a Łopuszański Antoni
 • 600 a Łopuszański Antoni
 • 600 a Łopuszański Paweł
 • 600 a Łopuszański Paweł
 • 600 a Łopuszański Piotr
 • 600 a Łopuszański Piotr
 • 600 a Łosiński Józef
 • 600 a Łosiński Józef
 • 600 a Łoskowski Jakub
 • 600 a Łoskowski Jakub
 • 600 a Łoskowski Józef
 • 600 a Łoskowski Józef
 • 600 a Łowczycka Elżbieta z Hlińskich
 • 600 a Łowczycka Elżbieta z Hlińskich
 • 600 a Łowczycki Dawid
 • 600 a Łowczycki Dawid
 • 600 a Łowczyński Jakub
 • 600 a Łowczyński Jakub
 • 600 a Łowczyński Szymon
 • 600 a Łowczyński Szymon
 • 600 a Łoziński Jan
 • 600 a Łoziński Jan
 • 600 a Łupiński Adam
 • 600 a Łupiński Adam
 • 600 a Obertyński
 • 600 a Obertyński
 • 600 a Oborski Józef
 • 600 a Oborski Józef
 • 600 a Ogonowski Ignacy
 • 600 a Ogonowski Ignacy
 • 600 a Ogonowski Matusz Michał
 • 600 a Ogonowski Matusz Michał
 • 600 a Ohrynowicz Jan
 • 600 a Ohrynowicz Jan
 • 600 a Olszewski Paweł
 • 600 a Olszewski Paweł
 • 600 a Orłowski Piotr
 • 600 a Orłowski Piotr
 • 600 a Orłowski Stanisław
 • 600 a Orłowski Stanisław
 • 600 a Ostaszewski Bonawentura
 • 600 a Ostaszewski Bonawentura
 • 600 a Ostolski Ignacy
 • 600 a Ostolski Ignacy
 • 600 a Ostolski Michał
 • 600 a Ostolski Michał
 • 600 a Ostrowska Barbara
 • 600 a Ostrowska Barbara
 • 600 a Ostrowski Antoni Kazimierz prymas (1713-1784)
 • 600 a Ostrowski Antoni Kazimierz prymas (1713-1784)
 • 600 a Ostrowski Jan
 • 600 a Ostrowski Jan
 • 600 a Ostrowski Józef
 • 600 a Ostrowski Józef
 • 600 a Ostrowski Klemens
 • 600 a Ostrowski Klemens
 • 600 a Ostrowski Stanisław
 • 600 a Ostrowski Stanisław
 • 600 a Ostrowski Wojciech
 • 600 a Ostrowski Wojciech
 • 600 a Otułowski? Tomasz
 • 600 a Otułowski? Tomasz
 • 600 a Owsianicki Bazyli
 • 600 a Owsianicki Bazyli
 • 600 a Owsianicki Gabriel
 • 600 a Owsianicki Gabriel
 • 600 a Owsianicki Paweł
 • 600 a Owsianicki Paweł
 • 600 a Owsianicki Zachariasz
 • 600 a Owsianicki Zachariasz
 • 600 a Słotwiński Kazimierz
 • 600 a Słotwiński Kazimierz
 • 600 a Świeykowscy
 • 600 a Świeykowscy
 • 600 a Świeykowski Jan Nepomucen
 • 600 a Świeykowski Jan Nepomucen
 • 600 a Świeykowski Jan Nepomucen wdzic podolski
 • 600 a Świeykowski Jan Nepomucen wdzic podolski
 • 610 a Archiwum Świeykowskich
 • 610 a Archiwum Świeykowskich
 • 610 a Kazienna Pałata
 • 610 a Kazienna Pałata
 • 610 a Urząd Marszałkowski pow. Hajsyńskiego
 • 610 a Urząd Marszałkowski pow. Hajsyńskiego
 • 651 a Hajsyń
 • 651 a Hajsyń
 • 651 a Winnica
 • 651 a Winnica
 • 651 a Zmierzynki
 • 651 a Zmierzynki
 • 653 a wojsko polskie 18 w.
 • 653 a sądy 18 w.
 • 740 a Wiadomość regestru szlacheckiego podane wiek imiona i wiek żony i dzieci kontrakty czy mieszka w majętności rangi i urzędy
 • 740 a Kwitancya o rekrutach 1794
 • 740 a Regestr dominiów obywatelskich powiatu Haysynskiego z poszczególnieniem liczby dusz rewizskich z ostatniey wiadomości Kazienney Pałaty przysłaney do Urzędu Marszałkowskiego powiatu Haysyńskiego w roku 1832
 • 740 a wykaz powinności chłopskich 1814 z Buszynki
 • 740 a Dzieło W. Kazimierza Słotwińskiego z spadkobiercami niegdy W. Celestyna Kiszki y JW Świeykowskim o zapłacenie miane
 • 740 a Wiadomość regestru szlacheckiego podane wiek imiona i wiek żony i dzieci kontrakty czy mieszka w majętności rangi i urzędy
 • 740 a Kwitancya o rekrutach 1794
 • 740 a Regestr dominiów obywatelskich powiatu Haysynskiego z poszczególnieniem liczby dusz rewizskich z ostatniey wiadomości Kazienney Pałaty przysłaney do Urzędu Marszałkowskiego powiatu Haysyńskiego w roku 1832
 • 740 a wykaz powinności chłopskich 1814 z Buszynki
 • 740 a Dzieło W. Kazimierza Słotwińskiego z spadkobiercami niegdy W. Celestyna Kiszki y JW Świeykowskim o zapłacenie miane
 • 852 j BK 01221 vol. 3
 • 999 a JJ

Indeksy