Akta sądowe krzemienieckie 18-19 w. z archiwum Świeykowskich.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01242
 • Kopie: Mf 7122
 • Tytuł: Akta sądowe krzemienieckie 18-19 w. z archiwum Świeykowskich.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 300 k. 37x24 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • "Actum in castro Trembovlensi feria tertia intra Octavas Festi Sacratissimi Corporis Christi Domini..." [1728] [Gabriel i Marianna Markusowie i Marcin Michałowski w sprawie wsi Struha powiat latyczowski] k. 189-190
  • "Actum in Castro Premisliensi Sabbtho post Festum Omnium Sanctorum..." [1731] [Karol Tomasz Markus &siferi wendyjski pozywa Gwidona Siedliskiego subdelagata grodu przemyskiego na TKL] k. 191-192
  • "Actum in Castro Belsensis Feria Sexta ante Festum Sancti Michaelis archangeli proxime..." [1732] [Paweł markus rodzic i syn Karol ensiferi vendyjski pozywaja Jakuba Swirskiego? posesora dóbr Dobraczyn w sprawie violencji] k. 193-196
  • "Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Łuckiego" [10.11 1727] [Stefan Ostrowski skarbnik nowogrodzki manifestuje w sprawie wyroku zjazdowego we wsi Omelany} k. 197-198
  • "Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Łuckiego" [31.05 1710] [Sprawa cesji sumy 4.000 złp między Bukarami na wsi Kordioszowka, genealogia bukarów] k. 199-202
  • "Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Łuckiego" [17.06 1751] [Manifest Michała na Pieczychwostach Hulewicza łowczego inflandzkiego w sprawie zaginionych akt- intromisja w sądach łuckich] k. 203-208
  • "Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Łuckiego" [1710] [Cesja sumy 4.000 złp za wies Kordyszowkę] k. 209-216
  • "Wypis z Xiag Grodzkich Zamku Łuckiego" [10.03 1718] [Awizja Pawła Ostrowskiego na gruncie wsi Omelanu w sprawie odbioru sumy wykazanej zapiskach grosdzkich] k. 217-218
  • "Wypis z Xiąg Trybunalskich Koronnych Lubelskich Spraw Swieckich Woiewodztwa Wołynskiego" [20.10 1777] [Antoni Baranowski stolnik bracławski pozywa Mikołaja Turskiego skarbnika nowogrodzkiego i in. w sprawie uchylenia procedur sądowych] k. 219-224
  • "Wypis z Protokułu Dekretowego Sądow Ziemskich Krzemienieckich" [03.08 1774] [Wyrok w sprawie Antoni Baranowski stolnik bracławski a Mikołaj Turski i in, w sprawie dziedzictwa dóbr Miziurzyniec, genealogia] k. 225-234]
  • "Ja Mikołaj Michalczewski..." [Mikołaj Michalczeski świadczy zapis wieczystej darowizny dóbr Miniurzyniec darowizny na rzecz Kazimierza Kedzierzynskiego viceregentowi pilzneńskiemu] k. 235-236
  • "Ninieyszym Rewersem moim ktory za autentyczny..." [20.01 1794] [Piotr Skąpski pozostawia Michałowi Ostroskiemu 5 porabków] k. 237-238
  • "Ja nizey napodpisie[!] wyrazony zeznaię tym Kwitem..." [02.04 1791] [Rewers Piotra skapskiego komornika granicznego zabezpieczony na dobrach bzuczniowce?, Mateusz Skąpski rotmisztrz kawalerii narodowej] k. 239-240
  • "Nizey własną podpisany. Znam tym moim dokumentem. Iz biorę pozyczanym sposobem..." [12.11 1759] [Rewers Anatazego z Polkowa Konopackiego na 300 tynfów dla Hadzingi, opisany zastaw, pieczęć sygnetowa] k. 241-242
  • "Zamedyacyą Nizey wyrazonych IchM[ośció]w Przyiacioł do tego aktu uproszonych..." [25.03 1743] [Podział majątku pomiedzy potomkami Samuela i Teresy z Siemaszków Michałowskich] k. 243-244
  • "Ja Łukasz Juszkowski syn..." [15.10 1726] [Zapis wieczysty Juszkowskiego dla siostry Heleny Juszkowskiej Wojciechowej Gutowskiej, genealogia Juszkowskich] k. 145-146
  • "Działo sie na groncie dobr Wsi Omelany..." [01.06 1786] [Sąd zjazdowy wsprawie granicznej międzywalentym i Julianna z Ostrowskich załeskich chorążyców bełskich a Maciejem ojcem i Florianem synem Gdowskimi] k. 247-250
  • "Miedzy Wielmoznym Mikołajem Michalczewskim Skarbnikiem Nurskim ziedney a wielmoznym Kazimierzem Kędzierskim Vice regentem Pilininskim" [ 13.04 1786] transakcja dot. dóbr Miniurzyniec] k. 251-252
  • "Miedzy WImcPanem Mikołajem Michalczewskim W. Kazimierza y niegdy Teressy z Baranowskich Michalczewskich Skarbnikow Nurskich Mał[żonków] synem..." [13.04 1786] [Kontrakt sprzedaży połowy wsi Miniurzyniec pomiedzy Michalczewskia a Kazimierzem Kędzierskim] k. 253-254
  • "Ja Alexander z Micowa Micowski...." [10.05 1721] [Aleksander Micowski zapisuje bratu Antoniemu i jego potomkom częśc Micowa] k. 255-156
  • "Działo sie w Dobrach Wsi Silnicy na Części in Possessione ad praesens sukcesorow niedgy ImcPana Waleryana Bukara Miecznika Smolenskiego..." [15.02 1714] [Spadkowa pomiedzy Anną Kordyszową podczaszyną bracławską a Michałem bukarem miecznikiem nowogrodzkim] k. 257-262v
  • "Między Wiel[możnym] Kazimierzem Kędzierskim VRPilnenskim WW Jozefa y niegdy Kunegundy ze Strzyzewskich synem..." [14.01 1788] [Kedzierski zawiera kontrakt zastawny z Antonim Olszewskim rewizorem generalnym całej Prowincji ruskiej, 2 pieczęcie sygnetowe uszkodzone] k. 262-264
  • "Działo się na Gruncie Dóbr Wsi Miziurzyniec w Wojewodztwie Wołynskim Powiecie Krzemienieckim leżących, w posiadaniu WW[ie]l[możny]ch Niestojemskich zostaiacych..." [16.08 1782] [Zabezpieczenie na rzecz Antoniego Baranowskiego połowy dóbr wsi Miniurzyniec, inwentarz dóbr] k. 265-270
  • "Punkta do zastawy trzechletniey Dóbr wsi Kordyszowki [...] między W. jakubem Siborem dwoyga Imion Kordyszem" Szambelanem JKM[oś]ci z iedney Dziedzicem a W. adamem Bębnowskim Pułkownikiem Kawaleryi narodowey Wojsk Kor[onnych] z Drugiey strony" [b.d.] [Zapis 10 punktów dot. czynszy, tłoków, szarwarków, aredndgorzelni, i in.] k. 271-272
  • "Działo się na Gróncie Dóbr Wsi Omelany..." [01.06 1784] [Wykonani wyroku na rzecz Macieja Gdowskiego na części Wsi Omelany, opis dóbr o dochodów] k. 273-278
  • "Actum in fundo Bonor[um] Villa Miniurzynce..." [20.11 1785] [Rozgraniczenie między dobrami Baranowskiego a Głuchowskim, Janiszewskim, Niestojeńskim, dwie pieczęcie sygnetowe] k. 279-284
  • "Ja Matchilda z Kadłubiskich Hołowińska Podczaszyna Nowogrodzka [...] wdowa..." [04.02 1780] [Zapis długu prostego na sumę 5.000 złp. na rzecz Kajetana Gnatowskiego skarbnika żytomierskiego] k. 285-286
  • "Działo się na Groncie Dobr Wsi Baszowy..." [17.02 1793] [Wyrok kompromisarski na sądzie zjazdowym pomiedzy Kajetanem Gnatowskim chorążym sanockim a sukcesorami w sprawie pozostawionych długów , z Kadłubskimi i Hołowinskimi
  • Actum in Castro Bełzensi Feria..." [1765] [Oblata sądu kompromisarskiego między Zamoyskimi a Franciszkiem Salezym Potockim wojewodą kijowskim w sprawie dziedziczenia dóbr beresteczko. k. 1-15
  • "Memoryał czyli Informaya o Sukcessye po S.P JWm Pani Woiewodziny Sendomirskiey Helenie z Husiatyna Kalinowskich Morstynowy bezpotomnie zeszłey" [1736?] [Genealogia , pozostawiony majątek, spadkobiercy] k. 16-17
  • "Wypis z Protokułu Dekretowego Sądow Grodzkich Krzemienieckich" [12.05 1778] [Sprawa o wieś Korczowki i in. między Łepkowskimi a Boczkowskimi, Czarneckimi i in. ] k. 18-19
  • "Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Łuckiego" [07.06 1710] [Michał Hieronim Kordysz podczaszy bracławski przeciwko Walerianowi Bukarowi miecznikowi smoleńskiemi podważa zapis 4.000 tysięcy na wsi Kordyszowce] k. 20-24
  • "My nizey na Podpisach Wyrazeni Jako Ja Stefan z Nasiłowa Ostrowski rotmistrz..." [23.03 1713] [Ugoda pomiędzy Stefanem z Nasiłowa Ostrowskim a Janem Rybczyńskim posesorem zastawnym wsi Omelany] k. 25-26
  • "Wypis z Xiag Grodzkicj Zamku Łuckiego" [27.02 1725] [Dekret między Marcinem Rybczyńskim, Aleksandrem Bielskim a Ostrowskim skarbnikiem nowogrodzkim] k. 27-42
  • "Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Łuckiego" [01.02 1725] [Antoni na Miączynie Miączyński starosta Łucki, Pułkownik JKM, Aleksander i Marcin oraz Bielskiemu i Józef Rybczyński posesorzy wsi Omelany pozwani przezStefana z Nasiłowaskarbnika nowogrodzkiego] k. 43-51
  • "Ja Bartłomiej Ulanicki zdrowy bedąc na ciele i umysle..." [05.04 1784] [Ulanicki Kwituje Michała gnatowskiego na sumę 1010 zł, 9 gr.] k. 52-53
  • "Interrogatoria z strony WW. Walentego y Julanny z Ostrowskich Załęsckich..." [02.05 1786] [Kondescencja w dobrach wsi Omelany] k. 54-55
  • "...Imc Pan Rychtynski? maiąc poddanego sobie chłopa Samayła..." [b.d.] Kilka zapisek dotyczacych spraw gospodarczych, uszkodzenia tekstu] k. 56
  • "Pretensye Wiel[możnego] Kordysza Czesnika Winnickiego do Wiel[możnego] Niezmojewskiego..." [b.d.] [Dot. Bukara i długów we wsi Pełczyn i Silnica] k. 57
  • "...Stanowszy Oczywiscie Wozny G[e]n[era]ł Woiewodztwa wołynskiego u Innych Opatrzny Paweł Gembarzewski...." [03.06 1710] [Pozew Waleriana Bukara miecznika smoleńskiego dla Michała na Kordyszowce Kordysza podczaszego bracławskiego] k. 58
  • "August Trzeci z Bożej ŁasKi Krol Polski..." [23.10 1761] [Pozew Trybunalski Antoniego i zofii Kordyszów dla Marcina Radziminskiego pisarza ziemskiego bracławskiego i in.] k. 59
  • .... [1741] [Pozew, karta zalana ] k. 60
  • "Między W. Michałem z Nasiłowa Ostrowskim Strostą...." [27.01 1790] [ Ostrowski z Konradem Józefem Necewiczem szambelanem JKM zawiera kontrakt aredowny dot. wsi Majdan Mordynski] k. 61-62
  • Ja Maryanna z Mikulskich Pawłowska Podst[olina] Czernichowska..." [11.05 1771] [Kwtacja należności na rzecz Kordysza, karty uszkodzone] k. 63-64
  • "Regestr Z Wyrażeniem wiele WImc Pan Pawłowski Czesnik Lubaczewski roznemi czasy y w rożnych mieyscach u W[ielemożneg]o Ostrowskiego Stolmika Winickiego Pieniędzy gotowych, Zboza..." [b.d.] [Rejestr długów] k. 65-66
  • "...Nizey na podpisie wyrazony znam tym Skryptem moim izem na własna potrzebę moią wzioł z rąk Imci Xiędza Piotra Trubtaiewicza Dziekana Latyczewskiego..." [08.10 1773] [Rewers Stanisława Emeryka Ostrowskiego] k. 67-68
  • "Ja nizey na podpisie wyrazona znam tym skryptem moim iz wziełam u IMC Pana Stanisława Kordysza Czesnika Winnickiego Zł. Pol. Trzy tysiące w złocie Holenderskim..." [08.11 1770] [Podpis Maryana Pawłowska] k. 69
  • "Nizey na podpisie Wyrazona Zeznaie tym skryptem moim Iz Wziełam od WJPana Ignaczego Kordysza woyskiego bracławskiego przy kontrakcie Czerwonych Zł. Czterdzieści y Zegarek Szczero Złoty na co się Podpisuię. [25.08 1770] [Skrypt M. Pawłowskiej] k. 70
  • "Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Łuckiego" [18.06 1760] [Zapis cesionis od Józefa i Katarzyny z Koszowskich? Piotruszewskich podczaszych malborskich dla Jałowieckiego starosty perejasłwaskiego] k. 71-72
  • "Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Łuckiego" [27.06 1763] [Piotr Hieronim bozeniec Jełowiecki starosta perejesławski pozywa Grocholskich cześników poznańskich i in.] k. 73-74
  • "Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Łuckiego" [Franciszek Ledóchowski wojewoda czrnichowski - właściciel pozywa księży misjonarzy lwowskich w sprawie uciemiężenia poddanych we wsi Pieczychwosty] k. 75-76
  • "Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Łuckiego" [09.04 1778] [Józef Chrząszczewski towarzysz znaku pancernego Franciszka Ledóchowskiego wojewody czernichowskiego przeciwko księża misjonarzom lwowskim] k. 77-78
  • "Regestrr Budynkow z Possessyą Urodzonych Ichm[osciów] Państwa Szczepanowskich po Exolucyi Summy Dekretem Kondescionisionis przysadzoney przez Urodzonego Imci Panan Jozefa Czarnoluskiego odebranych..." [04.04 1740] [Inwentarz części Smykowa, wykaz poddanych] k. 79-80
  • "Działo się na Gruncie wsi Smykowa w karczmie..." [05.03 1740] [Adam na Leduchowie Leduchowski starosta włodzimierski pułkownik JKM pozywa Wojciecha i Joannę z Cymberskich Szczepanowskich] k. 81-84
  • "Wypis z Protokułu Dekretowego Sądow Grodzkich Łuckich" [04.02 1741] [Dekret w sprawie między Adamem Ledóchowskim starostą włodzimierskim a Wojciechem i Joanna Szczepanowskimi małżonkami] k. 85-86
  • "Działo sie w Dobrach Wsi Smykowie..." [27.11 1738] [Akt egzekucji 2w spraiwe Adam Ledóchowski starosty włodzimierskigo z Wojciechem i Barbarą[!] z Cymborskich Szczepanowskich małżonków] k. 87-88
  • "Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Łuckiego" [02.05 1738] [Adam Ledóchowski pozywa Wojciecha i Barbarę Cymborką Szczepanowskci] k. 89-90
  • "Comparens personaliter Coram officio et Actis presen[tis]..." [1752] [Janusz Aleksander ks. Lubartowicz Sanguszko marszałek nadworny donacja i wykaz majatku] k. 91-92
  • "Działo sie na Gruncie Dóbr Wsi Pieczychwost, tu w wojewodztwie wołynskim, a Powiecie Łuckim..." [23.08 1786] [Dekret kompromisarski dot. zaboru gruntów pomiedzy Ludochowskimi a Ignacym Rabczewskim stolnikiem chełminskim, pieczęc sygnetowa] k. 93-96
  • "Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Łuckiego" [31.05 1782] [Antomni Pruszyński wojski kijowski pozywa Marcina Leonarda Swieykowskiego i in.] k. 97-98
  • "Wypis Z Akt Konfederacyi W[ojewudz]twa Woł[yńskiego] P[owiat]tu Łuck[iego]" [18.12 1792] [Zapis porozumienia miedzy Kajetanem Gnatowskim chorązym sanockim a Hołowinskimi] k. 99-100
  • "Wypis z Akt Konfederacyi Woiewodztwa Wołynskiego" [09.04 1793] [Oblata skryptu Skapskiego dla Ostrowskiego na 6.000złp] k. 101-102
  • "Wypis z Xiąg Kontraktowych Dubieńskich" [27.01 1790] [Kompromis w sprawie podziału spadku Mikołaja Jaroszyńskiego stolnika zwinogrodzkiego z Kordyszami] k. 103-104
  • "Wypis z Xiąg Kontraktowych Dubienskich" [4.01 1790] [Jacek Dąbrowski potwierdza pozyczona sumę 40.000 złp u karola Sarnackiego] k. 105-106
  • "Wypis z Akt Kontraktowych Dubieńskich" [18.01 1792] [Poznańscy wyrokiem sądu potwierdzają pozyczj=ke na rzecz Kamienskich} k. 107-108
  • "wypis z Xiag Kontraktowych dubienskich" [21.01 1783] [stanisłąw Kordysz chorąży bracławski zapisuje sumę 6250 złp na dobrach glinieckich czechurskim] k. 109-110
  • "Actum Lublini in Judicijs Ordinarijs generalibus Tribunalis Regni..." [13.12 1781] [Antoni Baranowski skarbnik bracławski dziedzic wsi Miniurzynie powód pozywa sukcesorów Turskiego] k. 111-114
  • "Actum Lublini in Judicis Ordinariis Generalibus Tribunalis Regni." [07.07 1781] [Wyrok Gnatowski viceregens kijowski a Stefan Będkowski regent grodu łuckiego, czesnik wołyński ] k. 115-116
  • "Actum in Castro Lublinensi k. 117-118
  • "Actum Leopoli in Judiciis Ordinariis Generalibus Tribunalis Regni..." [19.12 1768] [Wyrok w sprawie dóbr wsi Miniurzyńce? Antoni Baranowski stolnik bracławski, Michalczewscy a Tomasz Głuchowski stolnik wieluński? i in.] k. 119-122
  • "Actum Leopoli in Iudicio Supremi Iustitiae Tribunalis Regnorum Galliciae et Lodomerie...." [30.11 1781] [Prawa do spadku po Franciszku Baranowskim, Grujowie i Głuchowscy i in.] k. 123-128
  • "Actum Leopoli in Judicio Supremi Iustitiae Tribunalis Regnorum Galiciae i Lodomenriae...." [30.11 1781] [Antoni Baranowski przeciwko Tomaszowi Głuchowskiemu i in., genealogia] k. 129-134
  • "Wypis z Xiąg Grodzkich Krzemienieckich" [14.04 1786] [Mikołaj Michalczewski __ sprzedaje Kazimierzowi Kędzierskiemu ___ połowę wsi Miniurzyniec] k. 135-136"Wypis z xiag Grodzkich Zamku Owruckiego" [06.05 1739] [Marianna z Bukarów Kazimierzowa Pruszyńska podstolnikowa żytomierska, wdowa daruje części Rokitna, Olszaney Janowi i Annie z Rybinskich Jakubowskim małżonkom] k. 137-141
  • "Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Łuckiego" [23.06 1779] [Stanisłąw Emeryk Ostrowski ____ winnicki udzielenie plenipotencji w sprawach sądowych] k. 142-143
  • "Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu' [17.05 1779] [Stanisław Kordysz chorąży Winnicki pozywa Józefa Wkrynskiego chorążego parnawskiego i in. w sprawie długu] k. 144-145
  • "Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Łuckiego" [25.10 1779] [Franciszek Ledóchowski wojewoda czernichowski pozywa księży misjonarzy lwowskich w sprawie złego gospodarowania w dobrach Pieczychwost i Strzylca] k. 146-147
  • "Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Łuckiego" [03.07 1786] [Rekwizycja na wniosek Walentego Szlubicz Załęckiego dworu i zabudowań w części wsi Omelany] k.148-151
  • "Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Łuckiego"[06.05 1780] [Michał Gnatowski vicegerent grodu kijowskiego przeciwko niewiernemu Aranowi Szmuglewiczowi rabinowi] k. 152-153
  • "Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Łuckiego" [26.05 1788] [Mikołaj i Józef Ostrowscy bracia, pozywaja Walentego i Mikołaja Załęckich, Wojciecha Kopnopackiego Tomasza Zielinskiego i in. za najazd nocną porą na dobra Omelany] k. 154-155
  • "Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Łuckiego" [16.05 1774] [Maciej Pawłowski pozywa Michała Śliwinskiego regenta grodzkiego czernichowskiego?, dot. sprzedaży wsi Wojutyna] k. 156-159
  • "Wypis z Xig Ziemskich Powiatu Łuckiego" [15.09 1791] [Michał i Józef Ostrowscy stolnikowicze winniccy bracia pozywają Dominika Bohdaszewskiego chorążego halickiego w sprawie pokazania praw do dóbr Omelany] k. 160-161
  • "Wypis z Xiąg Ziemskich Zamku Łuckiego" [21.06 1783] [Walery Szlubicz Załęski chorąży bełski manifestuje przeciwko Maciejowi Gdowskiemu i Wojciechowi Telezyńskiemu z palestry łuckiej, sprawa Pawłowskiego i 2500 złp] k. 162-163
  • "Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Łuckiego" [Ostrowscy przweciwko Załeskiemu chorążemu bełskiemu o najazd na wieś Omelany] k. 164-165
  • "wypis z Protokułu Dekretowego Sadów Grodzkich Łuckich' [13.11 1782] [Wyrok w sprawie Bartłomiej Ulanicki a Michał Gnatowski] k. 166-167
  • "Ludetur JESUS Christus Amen" [27.6 1787] [Metryka chrztu Tadeusza Micowskiego z dnia 31.10 1766 z koscioła parafialnego w dubnie] k. 168-169
  • "Laudet[ur] Jesus christus. amenUniversis et singulis...." [24.04 1765] [Metryka ślubu z 21.02 1735 Józefa Bukera z Anną Chaiecką, z ksiąg kościoła w Dąbrowie] k. 170
  • "Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Łuckiego" [06.05 1719] [Stefan z Nasiłowa Ostrowski rotmistrz JKM syn Stanisława przeciwko Władysławowi Jasieninickiemu w sprawie długu 1000 zł] k. 171-172
  • "Actam in Curia Regali Lwoviensi..." [?.?. 1739] [Franciszek i Ignacy Sarneccy bracia zworot pożyczki kolegium lwowoskiemu] k. 173-174
  • "Actum in Fundo Bonorum Villae Miniurzynce..." [27.12. 1785] [Dekret zjazdowy na gruncie wsi Miniurzyniec pomiędzy Baranowskim stolnikiem bracławskim a Głuchowskim, tabele poddanych i intraty, pieczęć synetowa] k. 175-184
  • "Wypis z Protokułu Dekretowego Spraw Wojewodztwa Czerniechowskiego" [09.12 1748] [sprawa spadku pomiedzy Baranowskimi a Głuchowskimi] k. 185-188
  • "Actum in Castro Trembovlensis fer" [
  • "Inwentarz dóbr wsi Miziurzyniec [...]" 1782 k. 267-270
 • Proweniencja: Archiwum Podwysockiego w Rychtach
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bukar Anna z Chajeckich
  • Bukar Józef
  • Cajecka Anna zob. Bukar Anna z Chajeckich
  • Archiwum Świeykowskich
  • Bracław
  • Krzemieniec
  • Miziurzyniec
  • sądy 18 w.
  • metryki 18 w.
  • inwentarze majętności 18 w.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Akta
 • 245 $a Akta sądowe krzemienieckie 18-19 w. z archiwum Świeykowskich.
 • 246 $a "Akta krzemienieckie z w. 18".
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 18 w.
 • 300 $a 300 k. $c 37x24 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 520 $a "Actum in castro Trembovlensi feria tertia intra Octavas Festi Sacratissimi Corporis Christi Domini..." [1728] [Gabriel i Marianna Markusowie i Marcin Michałowski w sprawie wsi Struha powiat latyczowski] k. 189-190
 • 520 $a "Actum in Castro Premisliensi Sabbtho post Festum Omnium Sanctorum..." [1731] [Karol Tomasz Markus &siferi wendyjski pozywa Gwidona Siedliskiego subdelagata grodu przemyskiego na TKL] k. 191-192
 • 520 $a "Actum in Castro Belsensis Feria Sexta ante Festum Sancti Michaelis archangeli proxime..." [1732] [Paweł markus rodzic i syn Karol ensiferi vendyjski pozywaja Jakuba Swirskiego? posesora dóbr Dobraczyn w sprawie violencji] k. 193-196
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Łuckiego" [10.11 1727] [Stefan Ostrowski skarbnik nowogrodzki manifestuje w sprawie wyroku zjazdowego we wsi Omelany} k. 197-198
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Łuckiego" [31.05 1710] [Sprawa cesji sumy 4.000 złp między Bukarami na wsi Kordioszowka, genealogia bukarów] k. 199-202
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Łuckiego" [17.06 1751] [Manifest Michała na Pieczychwostach Hulewicza łowczego inflandzkiego w sprawie zaginionych akt- intromisja w sądach łuckich] k. 203-208
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Łuckiego" [1710] [Cesja sumy 4.000 złp za wies Kordyszowkę] k. 209-216
 • 520 $a "Wypis z Xiag Grodzkich Zamku Łuckiego" [10.03 1718] [Awizja Pawła Ostrowskiego na gruncie wsi Omelanu w sprawie odbioru sumy wykazanej zapiskach grosdzkich] k. 217-218
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Trybunalskich Koronnych Lubelskich Spraw Swieckich Woiewodztwa Wołynskiego" [20.10 1777] [Antoni Baranowski stolnik bracławski pozywa Mikołaja Turskiego skarbnika nowogrodzkiego i in. w sprawie uchylenia procedur sądowych] k. 219-224
 • 520 $a "Wypis z Protokułu Dekretowego Sądow Ziemskich Krzemienieckich" [03.08 1774] [Wyrok w sprawie Antoni Baranowski stolnik bracławski a Mikołaj Turski i in, w sprawie dziedzictwa dóbr Miziurzyniec, genealogia] k. 225-234]
 • 520 $a "Ja Mikołaj Michalczewski..." [Mikołaj Michalczeski świadczy zapis wieczystej darowizny dóbr Miniurzyniec darowizny na rzecz Kazimierza Kedzierzynskiego viceregentowi pilzneńskiemu] k. 235-236
 • 520 $a "Ninieyszym Rewersem moim ktory za autentyczny..." [20.01 1794] [Piotr Skąpski pozostawia Michałowi Ostroskiemu 5 porabków] k. 237-238
 • 520 $a "Ja nizey napodpisie[!] wyrazony zeznaię tym Kwitem..." [02.04 1791] [Rewers Piotra skapskiego komornika granicznego zabezpieczony na dobrach bzuczniowce?, Mateusz Skąpski rotmisztrz kawalerii narodowej] k. 239-240
 • 520 $a "Nizey własną podpisany. Znam tym moim dokumentem. Iz biorę pozyczanym sposobem..." [12.11 1759] [Rewers Anatazego z Polkowa Konopackiego na 300 tynfów dla Hadzingi, opisany zastaw, pieczęć sygnetowa] k. 241-242
 • 520 $a "Zamedyacyą Nizey wyrazonych IchM[ośció]w Przyiacioł do tego aktu uproszonych..." [25.03 1743] [Podział majątku pomiedzy potomkami Samuela i Teresy z Siemaszków Michałowskich] k. 243-244
 • 520 $a "Ja Łukasz Juszkowski syn..." [15.10 1726] [Zapis wieczysty Juszkowskiego dla siostry Heleny Juszkowskiej Wojciechowej Gutowskiej, genealogia Juszkowskich] k. 145-146
 • 520 $a "Działo sie na groncie dobr Wsi Omelany..." [01.06 1786] [Sąd zjazdowy wsprawie granicznej międzywalentym i Julianna z Ostrowskich załeskich chorążyców bełskich a Maciejem ojcem i Florianem synem Gdowskimi] k. 247-250
 • 520 $a "Miedzy Wielmoznym Mikołajem Michalczewskim Skarbnikiem Nurskim ziedney a wielmoznym Kazimierzem Kędzierskim Vice regentem Pilininskim" [ 13.04 1786] transakcja dot. dóbr Miniurzyniec] k. 251-252
 • 520 $a "Miedzy WImcPanem Mikołajem Michalczewskim W. Kazimierza y niegdy Teressy z Baranowskich Michalczewskich Skarbnikow Nurskich Mał[żonków] synem..." [13.04 1786] [Kontrakt sprzedaży połowy wsi Miniurzyniec pomiedzy Michalczewskia a Kazimierzem Kędzierskim] k. 253-254
 • 520 $a "Ja Alexander z Micowa Micowski...." [10.05 1721] [Aleksander Micowski zapisuje bratu Antoniemu i jego potomkom częśc Micowa] k. 255-156
 • 520 $a "Działo sie w Dobrach Wsi Silnicy na Części in Possessione ad praesens sukcesorow niedgy ImcPana Waleryana Bukara Miecznika Smolenskiego..." [15.02 1714] [Spadkowa pomiedzy Anną Kordyszową podczaszyną bracławską a Michałem bukarem miecznikiem nowogrodzkim] k. 257-262v
 • 520 $a "Między Wiel[możnym] Kazimierzem Kędzierskim VRPilnenskim WW Jozefa y niegdy Kunegundy ze Strzyzewskich synem..." [14.01 1788] [Kedzierski zawiera kontrakt zastawny z Antonim Olszewskim rewizorem generalnym całej Prowincji ruskiej, 2 pieczęcie sygnetowe uszkodzone] k. 262-264
 • 520 $a "Działo się na Gruncie Dóbr Wsi Miziurzyniec w Wojewodztwie Wołynskim Powiecie Krzemienieckim leżących, w posiadaniu WW[ie]l[możny]ch Niestojemskich zostaiacych..." [16.08 1782] [Zabezpieczenie na rzecz Antoniego Baranowskiego połowy dóbr wsi Miniurzyniec, inwentarz dóbr] k. 265-270
 • 520 $a "Punkta do zastawy trzechletniey Dóbr wsi Kordyszowki [...] między W. jakubem Siborem dwoyga Imion Kordyszem" Szambelanem JKM[oś]ci z iedney Dziedzicem a W. adamem Bębnowskim Pułkownikiem Kawaleryi narodowey Wojsk Kor[onnych] z Drugiey strony" [b.d.] [Zapis 10 punktów dot. czynszy, tłoków, szarwarków, aredndgorzelni, i in.] k. 271-272
 • 520 $a "Działo się na Gróncie Dóbr Wsi Omelany..." [01.06 1784] [Wykonani wyroku na rzecz Macieja Gdowskiego na części Wsi Omelany, opis dóbr o dochodów] k. 273-278
 • 520 $a "Actum in fundo Bonor[um] Villa Miniurzynce..." [20.11 1785] [Rozgraniczenie między dobrami Baranowskiego a Głuchowskim, Janiszewskim, Niestojeńskim, dwie pieczęcie sygnetowe] k. 279-284
 • 520 $a "Ja Matchilda z Kadłubiskich Hołowińska Podczaszyna Nowogrodzka [...] wdowa..." [04.02 1780] [Zapis długu prostego na sumę 5.000 złp. na rzecz Kajetana Gnatowskiego skarbnika żytomierskiego] k. 285-286
 • 520 $a "Działo się na Groncie Dobr Wsi Baszowy..." [17.02 1793] [Wyrok kompromisarski na sądzie zjazdowym pomiedzy Kajetanem Gnatowskim chorążym sanockim a sukcesorami w sprawie pozostawionych długów , z Kadłubskimi i Hołowinskimi
 • 520 $a Actum in Castro Bełzensi Feria..." [1765] [Oblata sądu kompromisarskiego między Zamoyskimi a Franciszkiem Salezym Potockim wojewodą kijowskim w sprawie dziedziczenia dóbr beresteczko. k. 1-15
 • 520 $a "Memoryał czyli Informaya o Sukcessye po S.P JWm Pani Woiewodziny Sendomirskiey Helenie z Husiatyna Kalinowskich Morstynowy bezpotomnie zeszłey" [1736?] [Genealogia , pozostawiony majątek, spadkobiercy] k. 16-17
 • 520 $a "Wypis z Protokułu Dekretowego Sądow Grodzkich Krzemienieckich" [12.05 1778] [Sprawa o wieś Korczowki i in. między Łepkowskimi a Boczkowskimi, Czarneckimi i in. ] k. 18-19
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Łuckiego" [07.06 1710] [Michał Hieronim Kordysz podczaszy bracławski przeciwko Walerianowi Bukarowi miecznikowi smoleńskiemi podważa zapis 4.000 tysięcy na wsi Kordyszowce] k. 20-24
 • 520 $a "My nizey na Podpisach Wyrazeni Jako Ja Stefan z Nasiłowa Ostrowski rotmistrz..." [23.03 1713] [Ugoda pomiędzy Stefanem z Nasiłowa Ostrowskim a Janem Rybczyńskim posesorem zastawnym wsi Omelany] k. 25-26
 • 520 $a "Wypis z Xiag Grodzkicj Zamku Łuckiego" [27.02 1725] [Dekret między Marcinem Rybczyńskim, Aleksandrem Bielskim a Ostrowskim skarbnikiem nowogrodzkim] k. 27-42
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Łuckiego" [01.02 1725] [Antoni na Miączynie Miączyński starosta Łucki, Pułkownik JKM, Aleksander i Marcin oraz Bielskiemu i Józef Rybczyński posesorzy wsi Omelany pozwani przezStefana z Nasiłowaskarbnika nowogrodzkiego] k. 43-51
 • 520 $a "Ja Bartłomiej Ulanicki zdrowy bedąc na ciele i umysle..." [05.04 1784] [Ulanicki Kwituje Michała gnatowskiego na sumę 1010 zł, 9 gr.] k. 52-53
 • 520 $a "Interrogatoria z strony WW. Walentego y Julanny z Ostrowskich Załęsckich..." [02.05 1786] [Kondescencja w dobrach wsi Omelany] k. 54-55
 • 520 $a "...Imc Pan Rychtynski? maiąc poddanego sobie chłopa Samayła..." [b.d.] Kilka zapisek dotyczacych spraw gospodarczych, uszkodzenia tekstu] k. 56
 • 520 $a "Pretensye Wiel[możnego] Kordysza Czesnika Winnickiego do Wiel[możnego] Niezmojewskiego..." [b.d.] [Dot. Bukara i długów we wsi Pełczyn i Silnica] k. 57
 • 520 $a "...Stanowszy Oczywiscie Wozny G[e]n[era]ł Woiewodztwa wołynskiego u Innych Opatrzny Paweł Gembarzewski...." [03.06 1710] [Pozew Waleriana Bukara miecznika smoleńskiego dla Michała na Kordyszowce Kordysza podczaszego bracławskiego] k. 58
 • 520 $a "August Trzeci z Bożej ŁasKi Krol Polski..." [23.10 1761] [Pozew Trybunalski Antoniego i zofii Kordyszów dla Marcina Radziminskiego pisarza ziemskiego bracławskiego i in.] k. 59
 • 520 $a .... [1741] [Pozew, karta zalana ] k. 60
 • 520 $a "Między W. Michałem z Nasiłowa Ostrowskim Strostą...." [27.01 1790] [ Ostrowski z Konradem Józefem Necewiczem szambelanem JKM zawiera kontrakt aredowny dot. wsi Majdan Mordynski] k. 61-62
 • 520 $a Ja Maryanna z Mikulskich Pawłowska Podst[olina] Czernichowska..." [11.05 1771] [Kwtacja należności na rzecz Kordysza, karty uszkodzone] k. 63-64
 • 520 $a "Regestr Z Wyrażeniem wiele WImc Pan Pawłowski Czesnik Lubaczewski roznemi czasy y w rożnych mieyscach u W[ielemożneg]o Ostrowskiego Stolmika Winickiego Pieniędzy gotowych, Zboza..." [b.d.] [Rejestr długów] k. 65-66
 • 520 $a "...Nizey na podpisie wyrazony znam tym Skryptem moim izem na własna potrzebę moią wzioł z rąk Imci Xiędza Piotra Trubtaiewicza Dziekana Latyczewskiego..." [08.10 1773] [Rewers Stanisława Emeryka Ostrowskiego] k. 67-68
 • 520 $a "Ja nizey na podpisie wyrazona znam tym skryptem moim iz wziełam u IMC Pana Stanisława Kordysza Czesnika Winnickiego Zł. Pol. Trzy tysiące w złocie Holenderskim..." [08.11 1770] [Podpis Maryana Pawłowska] k. 69
 • 520 $a "Nizey na podpisie Wyrazona Zeznaie tym skryptem moim Iz Wziełam od WJPana Ignaczego Kordysza woyskiego bracławskiego przy kontrakcie Czerwonych Zł. Czterdzieści y Zegarek Szczero Złoty na co się Podpisuię. [25.08 1770] [Skrypt M. Pawłowskiej] k. 70
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Łuckiego" [18.06 1760] [Zapis cesionis od Józefa i Katarzyny z Koszowskich? Piotruszewskich podczaszych malborskich dla Jałowieckiego starosty perejasłwaskiego] k. 71-72
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Łuckiego" [27.06 1763] [Piotr Hieronim bozeniec Jełowiecki starosta perejesławski pozywa Grocholskich cześników poznańskich i in.] k. 73-74
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Łuckiego" [Franciszek Ledóchowski wojewoda czrnichowski - właściciel pozywa księży misjonarzy lwowskich w sprawie uciemiężenia poddanych we wsi Pieczychwosty] k. 75-76
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Łuckiego" [09.04 1778] [Józef Chrząszczewski towarzysz znaku pancernego Franciszka Ledóchowskiego wojewody czernichowskiego przeciwko księża misjonarzom lwowskim] k. 77-78
 • 520 $a "Regestrr Budynkow z Possessyą Urodzonych Ichm[osciów] Państwa Szczepanowskich po Exolucyi Summy Dekretem Kondescionisionis przysadzoney przez Urodzonego Imci Panan Jozefa Czarnoluskiego odebranych..." [04.04 1740] [Inwentarz części Smykowa, wykaz poddanych] k. 79-80
 • 520 $a "Działo się na Gruncie wsi Smykowa w karczmie..." [05.03 1740] [Adam na Leduchowie Leduchowski starosta włodzimierski pułkownik JKM pozywa Wojciecha i Joannę z Cymberskich Szczepanowskich] k. 81-84
 • 520 $a "Wypis z Protokułu Dekretowego Sądow Grodzkich Łuckich" [04.02 1741] [Dekret w sprawie między Adamem Ledóchowskim starostą włodzimierskim a Wojciechem i Joanna Szczepanowskimi małżonkami] k. 85-86
 • 520 $a "Działo sie w Dobrach Wsi Smykowie..." [27.11 1738] [Akt egzekucji 2w spraiwe Adam Ledóchowski starosty włodzimierskigo z Wojciechem i Barbarą[!] z Cymborskich Szczepanowskich małżonków] k. 87-88
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Łuckiego" [02.05 1738] [Adam Ledóchowski pozywa Wojciecha i Barbarę Cymborką Szczepanowskci] k. 89-90
 • 520 $a "Comparens personaliter Coram officio et Actis presen[tis]..." [1752] [Janusz Aleksander ks. Lubartowicz Sanguszko marszałek nadworny donacja i wykaz majatku] k. 91-92
 • 520 $a "Działo sie na Gruncie Dóbr Wsi Pieczychwost, tu w wojewodztwie wołynskim, a Powiecie Łuckim..." [23.08 1786] [Dekret kompromisarski dot. zaboru gruntów pomiedzy Ludochowskimi a Ignacym Rabczewskim stolnikiem chełminskim, pieczęc sygnetowa] k. 93-96
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Łuckiego" [31.05 1782] [Antomni Pruszyński wojski kijowski pozywa Marcina Leonarda Swieykowskiego i in.] k. 97-98
 • 520 $a "Wypis Z Akt Konfederacyi W[ojewudz]twa Woł[yńskiego] P[owiat]tu Łuck[iego]" [18.12 1792] [Zapis porozumienia miedzy Kajetanem Gnatowskim chorązym sanockim a Hołowinskimi] k. 99-100
 • 520 $a "Wypis z Akt Konfederacyi Woiewodztwa Wołynskiego" [09.04 1793] [Oblata skryptu Skapskiego dla Ostrowskiego na 6.000złp] k. 101-102
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Kontraktowych Dubieńskich" [27.01 1790] [Kompromis w sprawie podziału spadku Mikołaja Jaroszyńskiego stolnika zwinogrodzkiego z Kordyszami] k. 103-104
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Kontraktowych Dubienskich" [4.01 1790] [Jacek Dąbrowski potwierdza pozyczona sumę 40.000 złp u karola Sarnackiego] k. 105-106
 • 520 $a "Wypis z Akt Kontraktowych Dubieńskich" [18.01 1792] [Poznańscy wyrokiem sądu potwierdzają pozyczj=ke na rzecz Kamienskich} k. 107-108
 • 520 $a "wypis z Xiag Kontraktowych dubienskich" [21.01 1783] [stanisłąw Kordysz chorąży bracławski zapisuje sumę 6250 złp na dobrach glinieckich czechurskim] k. 109-110
 • 520 $a "Actum Lublini in Judicijs Ordinarijs generalibus Tribunalis Regni..." [13.12 1781] [Antoni Baranowski skarbnik bracławski dziedzic wsi Miniurzynie powód pozywa sukcesorów Turskiego] k. 111-114
 • 520 $a "Actum Lublini in Judicis Ordinariis Generalibus Tribunalis Regni." [07.07 1781] [Wyrok Gnatowski viceregens kijowski a Stefan Będkowski regent grodu łuckiego, czesnik wołyński ] k. 115-116
 • 520 $a "Actum in Castro Lublinensi k. 117-118
 • 520 $a "Actum Leopoli in Judiciis Ordinariis Generalibus Tribunalis Regni..." [19.12 1768] [Wyrok w sprawie dóbr wsi Miniurzyńce? Antoni Baranowski stolnik bracławski, Michalczewscy a Tomasz Głuchowski stolnik wieluński? i in.] k. 119-122
 • 520 $a "Actum Leopoli in Iudicio Supremi Iustitiae Tribunalis Regnorum Galliciae et Lodomerie...." [30.11 1781] [Prawa do spadku po Franciszku Baranowskim, Grujowie i Głuchowscy i in.] k. 123-128
 • 520 $a "Actum Leopoli in Judicio Supremi Iustitiae Tribunalis Regnorum Galiciae i Lodomenriae...." [30.11 1781] [Antoni Baranowski przeciwko Tomaszowi Głuchowskiemu i in., genealogia] k. 129-134
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Grodzkich Krzemienieckich" [14.04 1786] [Mikołaj Michalczewski __ sprzedaje Kazimierzowi Kędzierskiemu ___ połowę wsi Miniurzyniec] k. 135-136"Wypis z xiag Grodzkich Zamku Owruckiego" [06.05 1739] [Marianna z Bukarów Kazimierzowa Pruszyńska podstolnikowa żytomierska, wdowa daruje części Rokitna, Olszaney Janowi i Annie z Rybinskich Jakubowskim małżonkom] k. 137-141
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Łuckiego" [23.06 1779] [Stanisłąw Emeryk Ostrowski ____ winnicki udzielenie plenipotencji w sprawach sądowych] k. 142-143
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu' [17.05 1779] [Stanisław Kordysz chorąży Winnicki pozywa Józefa Wkrynskiego chorążego parnawskiego i in. w sprawie długu] k. 144-145
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Łuckiego" [25.10 1779] [Franciszek Ledóchowski wojewoda czernichowski pozywa księży misjonarzy lwowskich w sprawie złego gospodarowania w dobrach Pieczychwost i Strzylca] k. 146-147
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Łuckiego" [03.07 1786] [Rekwizycja na wniosek Walentego Szlubicz Załęckiego dworu i zabudowań w części wsi Omelany] k.148-151
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Łuckiego"[06.05 1780] [Michał Gnatowski vicegerent grodu kijowskiego przeciwko niewiernemu Aranowi Szmuglewiczowi rabinowi] k. 152-153
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Łuckiego" [26.05 1788] [Mikołaj i Józef Ostrowscy bracia, pozywaja Walentego i Mikołaja Załęckich, Wojciecha Kopnopackiego Tomasza Zielinskiego i in. za najazd nocną porą na dobra Omelany] k. 154-155
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Łuckiego" [16.05 1774] [Maciej Pawłowski pozywa Michała Śliwinskiego regenta grodzkiego czernichowskiego?, dot. sprzedaży wsi Wojutyna] k. 156-159
 • 520 $a "Wypis z Xig Ziemskich Powiatu Łuckiego" [15.09 1791] [Michał i Józef Ostrowscy stolnikowicze winniccy bracia pozywają Dominika Bohdaszewskiego chorążego halickiego w sprawie pokazania praw do dóbr Omelany] k. 160-161
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Ziemskich Zamku Łuckiego" [21.06 1783] [Walery Szlubicz Załęski chorąży bełski manifestuje przeciwko Maciejowi Gdowskiemu i Wojciechowi Telezyńskiemu z palestry łuckiej, sprawa Pawłowskiego i 2500 złp] k. 162-163
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Łuckiego" [Ostrowscy przweciwko Załeskiemu chorążemu bełskiemu o najazd na wieś Omelany] k. 164-165
 • 520 $a "wypis z Protokułu Dekretowego Sadów Grodzkich Łuckich' [13.11 1782] [Wyrok w sprawie Bartłomiej Ulanicki a Michał Gnatowski] k. 166-167
 • 520 $a "Ludetur JESUS Christus Amen" [27.6 1787] [Metryka chrztu Tadeusza Micowskiego z dnia 31.10 1766 z koscioła parafialnego w dubnie] k. 168-169
 • 520 $a "Laudet[ur] Jesus christus. amenUniversis et singulis...." [24.04 1765] [Metryka ślubu z 21.02 1735 Józefa Bukera z Anną Chaiecką, z ksiąg kościoła w Dąbrowie] k. 170
 • 520 $a "Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Łuckiego" [06.05 1719] [Stefan z Nasiłowa Ostrowski rotmistrz JKM syn Stanisława przeciwko Władysławowi Jasieninickiemu w sprawie długu 1000 zł] k. 171-172
 • 520 $a "Actam in Curia Regali Lwoviensi..." [?.?. 1739] [Franciszek i Ignacy Sarneccy bracia zworot pożyczki kolegium lwowoskiemu] k. 173-174
 • 520 $a "Actum in Fundo Bonorum Villae Miniurzynce..." [27.12. 1785] [Dekret zjazdowy na gruncie wsi Miniurzyniec pomiędzy Baranowskim stolnikiem bracławskim a Głuchowskim, tabele poddanych i intraty, pieczęć synetowa] k. 175-184
 • 520 $a "Wypis z Protokułu Dekretowego Spraw Wojewodztwa Czerniechowskiego" [09.12 1748] [sprawa spadku pomiedzy Baranowskimi a Głuchowskimi] k. 185-188
 • 520 $a "Actum in Castro Trembovlensis fer" [
 • 520 $a "Inwentarz dóbr wsi Miziurzyniec [...]" 1782 k. 267-270
 • 530 $d Mf 7122
 • 541 $c a $d 1870
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a Archiwum Podwysockiego w Rychtach $d BK VII, XXXIII $m Rychty $w Działyński Jan $w Darowski Aleksander Weryha $w Archiwum Świeykowskich $w Świeykowscy $w Podwysocki Konstanty
 • 600 $a Bukar Anna z Chajeckich
 • 600 $a Bukar Józef
 • 600 $a Cajecka Anna zob. Bukar Anna z Chajeckich
 • 610 $a Archiwum Świeykowskich
 • 651 $a Bracław
 • 651 $a Krzemieniec
 • 651 $a Miziurzyniec
 • 653 $a sądy 18 w.
 • 655 $a metryki 18 w.
 • 655 $a inwentarze majętności 18 w.
 • 740 $a Inwentarz dóbr wsi Miziurzyniec 1782
 • 740 $a Metryka szlubu JP Józefa Bukara z Anną Chaiecką z xiąg kościoła w Dąbrowie będącego wyięta 1765
 • 740 $a Regestr budynków z possesyą Szczepanowskich - strasze byleco
 • 852 $j BK 01242

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 01242