Odpisy akt i listów dotyczących historii Polski i powszechnej 17-18 w.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01286
 • Kopie: Mf 2466
 • Autor: Erazm z Rotterdamu
 • Tytuł: Odpisy akt i listów dotyczących historii Polski i powszechnej 17-18 w.
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: [III k.], 1082 s. 32x25 cm
 • Oprawa: pł., rzemyki, 20 w.
 • Język: Łac., grec., pol., ruski grec.
 • Zawartość:
  • Listy Erazma z Rotterdamu do następujących s. 1-314: Łaski Hieronim 1525-1526 (2) s. 1-3, 61-62. - Krzycki Andrzej 1525-1536 (7) s. 3-5, 22-25, 45-54, 69-73, 124-133, 141-153, 172-177. - Łaski Jan 1526-1527 (3) s. 6-21, 29-35, 202-227. - Zebrzydowski Andrzej 1527-1528 (2) s. 26-29, 57-60. - Szydłowiecki Krzysztof 1525-1530 (5) s. 36-39, 62-65, 73-81, 139-141, 288-299. - Tomicki Piotr 1527-1535 (6) s. 39-45, 65-69, 136-138, 185-200, 228-276. - Decjusz Jost Ludwik 1528-1533 (4) s. 54-57, 82-84, 153-172, 285-287. - Zygmunt Stary król Polski 1527-1528 (2) s. 85-108, 113-124. - Boner Jan 1531-1532 (2) s. 133-135, 277-284. - Boner Stanisław 1532 s. 277-284. - Dantyszek Jan 1532 s. 300-311. - Gokleniusz Konrad 1533 s. 311-314.
  • Listy do Erazma z Rotterdamu od następujących: Zygmunt Stary król Polski 1528 s. 109-112. - Tomicki Piotr 1528-1536 (2) s. 177-184, 201-202.
  • "Philippi Melanchtoni Epistolae" s. 315-341: List Joachima II do Zygmunta Starego 1539 s. 315-326. - List Melanchtona do J. Tarnowskiego 1544 s. 327-330. - List Melanchtona do Ł., A. i S. Górków 1559 s. 330-334. - List Melanchtona do J. Łaskiego 1535 s. 335-341.
  • Odpisy korespondencji dotyczącej powstania kozackiego s. 351-443: Kopie listów Bohdana Chmielnickiego do: Wyhowski Jan Czehryn 1651, 22.10 s. 351-352. - NN 1651, 22.10 s. 353-355. - do panów komisarzów 1652, 30.05 s. 355-357. - Jan Kazimierz, Czehryn 1653 s. 369-371; Ceduła konfidenta s. 352. - Ceduła druga s. 352-353. - Kopia listu Hieronima Radziejowskiego do Bohdana Chmielnickiego Sztokholm 1652, 30.05 s. 357-362. - Relacja gońca od Jana Kazimierza do Chmielnickiego 1653 s. 362-364. - "Hetman polskiej korony w responsie podaje sposoby Chmielnickiemu przebłagania króla" 1653 s. 365-369. - "Listowne doniesienie o powodzeniu wojska koronnego z Chmielnickim Janowi Kazimierzowi [...]" s. 372-380. - Suplika Antona pułkownika kijowskiego do Jana Kazimierza s. 380-383. - Kopia listu Jaskólskiego do wojewody ruskiego [Stanisława Lanckorońskiego] Perekop 1654, 16.10 s. 383-386. - "Pieśń ruska o Chmielnickim Bohdanie buntowniku kozackim" s. 387. - "Relacya Makarego Krynickiego Czerńca z Monasteru Pieczarskiego" s. 388-390. - List Jaskólskiego do kanclerza koronnego [Andrzeja Leszczyńskiego] 1654, 18.10 s. 390-394. - "Konfessata Kozaków zaporowskich przyprowadzonych z Berezyny" [1654?], 10.10 s. 394-397. - "Kopia listu Kazimierza Leona Sapiehy, podkanclerzego do [...] arcybiskupa gnieźnieńskiego [Andrzeja Leszczyńskiego]" Grodno 1654, 23.10 s. 397-399.
  • Kolekcja odpisów, bardzo często z podaniem źródła. Za podstawę odpisu listów Erazma i Melanchtona posłużyła edycja londyńska z 1642 r. "Epistolarum D. Erasmi Rotterodami Libri XXXI et P. Melanchtonis libri IV quibus adiiciuntur Th. Mori et Lud Vivis epistolae una cum iudicibus locupletissimis Londini excudbant M. J. Flesher et R. Young". W rkpsie znajdują się niewielkie zarysy przygotowywanych opracowań z historii Polski.
  • Testament Wojciecha Jasieńskiego s. 607-622
  • Inwentarz dóbr biskupstwa kamienieckiego 1608, 01.03 s. 631-642
  • "Wypis z ksiąg ziemskich p[owia]ttu Bracławskiego" 1806, 25.04 (dot. przywileju Kiejstuta z 1330 r. dla Boluwiczów) s. 655-658
  • Przywilej Stefana Batorego dla Mikołaja Jasieńskiego Grodno 1579, 07.11 s. 671-680
  • Zapiski historyczno-genealogiczne dotyczące Kmitów i Lissowskich s. 695-707
  • Korespondencja Jana Zamoyskiego w sprawie Samuela Zborowskiego s. 719-733: "Prośba powinnych p. Samuela Zborowskiego natenczas, kiedy był w więzieniu do p. [Jana] Zamoyskiego kanclerza i hetmana koronnego" s. 719-721. - "Respons od pana Kanclerza na prośbę za panem Samuelem Zborowskim od rycerstwa ziemie krakowskiej [...]" s. 721-733.
  • Spis rękopisów do dziejów Polski posiadanych przez bibliotekę publiczną w Poznaniu s. 743-745
  • "Sejm walny koronny wojną moskiewską i sławą Brandenburską sławny w Warszawie roku pańskiego 1611" s. 755-804
  • Odpis listu sułtana tureckiego [Osmana II] do króla polskiego [Zygmunta III] Konstantynopol 1618, 26.06 s. 805-806
  • "Oddawanie pieczęci buławy koronnej po śmierci Stanisława Żółkiewskiego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego w Warszawie na sejmie roku 1620 przez p. Tomasza Zamoyskiego wojewodę kijowskiego" s. 807-817
  • "Status spraw moskiewskich in anno domini 1606 od Mikołaja Olesnickiego [...] i Aleksandra Korwina Gąsiewskiego [...] posłów króla Imci wypisany [...]" s. 818-820
  • "O zamordowaniu Dymitra hosudara moskiewskieg[o] 27 Maji." [1606] s. 821-832 "Respons poselski" (dot. Wielkiej Smuty) s. 832-548
  • "Oddawanie tryumfalne Wasiela Szujskiego cara moskiewskiego [...] krolowi imci na sejmie w Warszawie [...]" 1611-1637 s. 849-855
  • "Votum pana Jana Tarnowskiego [...] za króla Augusta w Piotrkowie na sejmie" s. 855-860
  • "Odpowiedzi na to panów posłów przez pana Hieronima Ossolińskiego [...]" s. 860-866
  • "Wyprawa Wielkiego Mistrza Jana fon[!] Tieffen" s. 875-941
  • Odpis przywileju Władysława Warneńczyka dla Fryderyka i Ulryka Edenburgów 1441 s. 945-948
  • Rozprawy naukowe i odpisy akt poświęcone Zygmuntowi Korybutowiczowi i Świdrygielle s. 959-1074
  • Odpisy korespondencji dotyczącej powstania kozackiego s. 351-443 cd. w tym: "Kopia listu z Kraju mińskiego" Radoszkowicze 16.10 s. 399-401. - Kopia listu przypowiedniego [Jana Kazimierza] na chorągiew husarską dla Jerzego Hlebowicza Grodno 1654, 28.10 s. 401-403. - List Chmielnickiego do chana krymskiego Mohammed Gireja Korsuń 1654, 29.10 s. 404-406. - Kopia listu Koryckiego [chorążego nowogródzkiego] Białogród [1654?], 06.10 s. 406-407. - Wiadomość od hospodara wołoskiego [Jerzego I Stefana] o Chmielnickim do pana wojewody ruskiego [Stanisława Lanckorońskiego]" 1654, 25.09 s 407-410. - Kopia listu Koryckiego, chorążego nowogródzkiego do wojewody ruskiego [Stanisława Lanckorońskiego] [1654?], 29.09 s. 410-411. - Kopia listu Jaskólskiego, strażnika wojskowego z ordy do podkanclerzego kor. Bacie Saraj 1654, 02.05 s. 411-420. - Kopia listu hospodara wołoskiego [Jerzego I Stefana] do króla [Jana Kazimierza] Jassy [1654?], 16.10 s. 420-421. - Kopia listu hospodara wołoskiego [Jerzego I Stefana] do kanclerza koronnego [Andrzeja Leszczyńskiego] Jassy [1654?], 10.10 s. 421-422. - Kopia listu Kutnarskiego do kanclerza koronnego [Andrzeja Leszczyńskiego] Jassy [1654?], 18.10 s. 423-424. - "Instrukcja urodzonemu Saryusz Jaskólskiemu od j. kr. m. [Jana Kazimierza] do chana Krymskiego [Mehmeda Gireja] dana o pomoc przeciw Moskwie [...]" 1654, 20.02 s. 424-427. - Kopia listu jego mości ojca Protopii czarnobylskiego do podstarościego NN Czarnobyl 1654, 22.01 s. 428-430. - Kopia uniwersału Chmielnickiego Perejasław 1654, 17.01 s. 430-431. - Kopia listu Jaskólskiego do króla [Jana Kazimierza] z obozu tatarskiego 1654 s. 431-443. - Spis zamieszczonych listów s. 445-446.
  • Odpisy listów Adama Kisiela do następujących s. 455-505: [Radziwiłł Janusz], sta żmudzki 10.11.1651-20.01.1662 s. 455-460, 467-470. - Chmielnicki Bohdan Kijów 19.01.1652-29.12.1661 s. 470-473, 482-486, 503-504. - [Leszczyński Andrzej] kanclerz w. kor. 1652, 16.01 s. 477-481, 498-501. - [Kalinowski Marcin] wda czernihowski 13.01.-16.01.1652 s. 487-498. - fragment NN listu 1652 s. 502. - Ceduła z listu ks. metropolity kijowskiego s. 505.
  • Odpisy listów do Adama Kisiela od: Chmielnicki Bohdan 14.12.1651-09.01.1662 s. 460-466, 473-477.
  • "Relatio particularis congressus [...] Jest to relacja Janusza Tyszkiewicza woj. Mścisławskiego, który z Sejmu 1623 był nazn. komissarzem" s. 519-549
  • Kopie listów Wincentego Korwina Gąsiewskiego 1659-1660 s. 559-571 do następujących: - Jan Kazimierz król Polski Moskwa 1659, 05.07 s. 560-561. - [Denhoff Teodor] podskarbi nadworny lit. Moskwa 1659, 10.02 s. 561-562. - [Leszczyński Jan] wda poznański 1659 s. 562-563. - [Lacki Teodor Aleksander] marszałek w. lit. 1659 s. 563-564, 565-566. - [Prażmowski Mikołaj Jan] kanclerz kor. 1659 s. 564-565. - bp warmiński 1659 s. 566-567. - [Radziwiłł Janusz] sta żmudzki s. 567-568. - [Czetwertyński Mikołaj] kasztelan miński 1659 s. 568. - Czarniecki Stefan wda ruski 1660 s. 568-569. - wojewodzina wileńska s. 569-570. - Księstwo Żmudzkie 1660 s. 570-571.
  • List Jana Kazimierza do Wincentego Korwina Gosiewskiego Warszawa 1659, 08.05 s. 559-560
  • Odpisy korespondencji dotyczącej kasaty Jezuitów 1773-1774 s. 583-596: List [Michała Czartoryskiego i Joachima Chreptowicza] do xx jezuitów 1773, 27.09 s. 583-585. - List księży ex-jezuitów do nuncjusza apostolskiego w Warszawie ks. [Józefa] Garampi [1773 post] s. 585-589. - List [Józefa] Garampi nuncjusza apostolskiego do ks. Hilzena ex-biskupa smoleńskiego Warszawa 1774, 05.06 s. 589-591. - Suplika xx jezuitów podana królowi [Stanisławowi Augustowi] 1774, 03.05 s. 592-596.
 • Proweniencja: Zbiór Mikołaja Malinowskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Boluwiczowie
  • Boner Jan żupnik burgrabia wielkorządca krak. zm. 1523
  • Boner Stanisław
  • Chmielnicki Bohdan hetman kozacki ok. 1595-1657
  • Chmielnicki Bohdan hetman kozacki ok. 1595-1657
  • Dantyszek Jan bp warmiński poeta 1485-1548
  • Decjusz Jost Ludwik sekretarz królewski zarządca mennic królewskich historyk
  • Dymitr I Samozwaniec
  • Edenburg Fryderyk hr. Cilly
  • Edenburg Ulryk hr. Cilly
  • Gokleniusz Konrad profesor w Paryżu i Lowanium
  • Górka Andrzej klan poznański sta gen. wlkp 1500-1551
  • Górka Łukasz wda brzeski łęczycki poznański 1533-1573
  • Górka Stanisław wda poznański 1538-1592
  • Gosiewski Wincenty Aleksander Korwin hetman polny podskarbi w. lit. zm. 1662
  • Hlebowicz Jerzy Karol wda wileński zm. 1669
  • Hryniewicz Antoni Bernard rejent ziemski bracławski
  • Jan Kazimierz król Polski
  • Jan Kazimierz król Polski
  • Jan Kazimierz król Polski
  • Jasieński Mikołaj notariusz lit.
  • Jasieński Wojciech kuchmistrz lit.
  • Jasieński Wojciech kuchmistrz lit.
  • Joachim II elektor brandenburski
  • Joachim II elektor brandenburski
  • Kiejstut ks. lit.
  • Kisiel Adam wda kijowski 1600-1653
  • Kmitowie
  • Korycki chorąży nowogródzki
  • Krzycki Andrzej prymas poeta 1482-1537
  • Łaski Hieronim dyplomata żupan spiski wda sieradzki 1496-1541
  • Łaski Jan prymas kanclerz w. kor. kodyfikator prawa 1456-1531
  • Lissowscy
  • Naruszewicz Adam Stanisław poeta historyk bp smoleński łucki 1733-1796
  • Naruszewicz Adam Stanisław poeta historyk bp smoleński łucki 1733-1796
  • Oleśnicki Mikołaj klan małogoski
  • Ossoliński Hieronim klan sądecki wojnicki sandomierski zm. ok. 1575
  • Próchnicki Jan Andrzej abp lwowski
  • Radziejowski Hieronim podkanclerzy kor. 1612-1667
  • Stefan Batory król Polski
  • Świdrygiełło w. ks. lit. 1370-1452
  • Szujski Wasyl IV car rosyjski
  • Szydłowiecki Krzysztof klan krakowski kanclerz w. kor. 1467-1532
  • Tarnowski Jan Amor hetman w. kor. klan krakowski zm. 1561
  • Tiefen Jan von w. mistrz krzyżacki
  • Tomicki Piotr bp krakowski podkanclerzy kor. 1464-1535
  • Tyszkiewicz Janusz wda mścisławski wda trocki wda kijowski 1572-1642
  • Władysław III Warneńczyk król Polski
  • Wołucki Paweł bp kamieniecki łucki kujawski 1560-1622
  • Zamoyski Jan kanclerz w. kor. hetman w. kor. 1542-1605
  • Zamoyski Tomasz wda kijowski kanclerz w. kor. zm. 1638
  • Zborowski Samuel rotm. skazany na banicję za morderstwo i obrazę majestatu zm. 1584
  • Zebrzydowski Andrzej bp kujawski krakowski ok. 1500-1560
  • Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kanclerz w. kor. 1547-1620
  • Zygmunt III król Polski
  • Zygmunt III król Polski
  • Zygmunt I król Polski
  • Zygmunt Korybutowicz pretendent do tronu czeskiego
  • Biblioteka Publiczna Poznań
  • Jezuici kasata 18 w.
  • Monaster Pieczerski
  • sejm 1611 Warszawa
  • sejm 1620 Warszawa
  • sejm 1623 Warszawa
  • Bazylea
  • Berezyna
  • Białogród
  • Czarnobyl
  • Czehryn
  • Grodno
  • Grodno
  • Jassy
  • Kamieniec Podolski
  • Kamieniec Podolski
  • Konstantynopol
  • Korsuń
  • Moskwa
  • Perejasław
  • Perekop
  • Piotrków Trybunalski
  • Piotrków Trybunalski
  • Piotrków Trybunalski
  • Poznań
  • Poznań
  • Poznań
  • Radoszkowicze
  • Rosja 17 w.
  • Rosja 17 w.
  • Rosja 17 w.
  • Sztokholm
  • Warszawa
  • Warszawa
  • Warszawa
  • humanizm renesansowy
  • korespondencja dyplomatyczna
  • wiedza historyczna 19 w.
  • wiedza historyczna 19 w.
  • korespondencja dyplomatyczna
  • parlamentaryzm 17 w.
  • wojny polsko-moskiewskie 17 w.
  • wiedza historyczna 19 w.
  • korespondencja dyplomatyczna
  • parlamentaryzm 17 w.
  • humanizm renesansowy
  • listy
  • testamenty
  • inwentarze majętności
  • rozprawy naukowe
  • przywileje
  • akta
  • listy
  • diariusze sejmikowe
  • diariusze sejmowe
  • testamenty
  • inwentarze majętności
  • rozprawy naukowe
  • przywileje
  • akta
  • listy
  • inwentarze majętności
  • rozprawy naukowe
  • przywileje
  • akta
 • Uwagi:
  • S. 661-662 ucięta od góry 2 k. wyc. pomiędzy s. 948 i 949 S. 351-454 oznaczono dawniej jako "1286b", a s. 455-518 jako "1286c", s. 519-559 ponownie jako "1286c", od s. 559 "1286d"; od s. 695 oznaczenie "1286h", od 755 "1286f", a od 818 "1286g". Oryg. pag. wielokrotnie zaczynana od 1 i z błędami. S. czyste: 102a-102b, 342-350, 444, 447-454, 506, 550-558, 572-582, 597-606, 623-630, 643-654, 659-670, 681-694, 708-718, 734-742, 746-754, 867-874, 942-944, 949-958, 1075-1082
  • pismo zapewne trzech rąk
 • Opracowania:
  • Melanchthons Briefwechsel. Kritische und kommentierte Gesamtausgabe hg. von H. Scheible, Stuttgart-Bad Cannstatt Corpus Reformatorum, ed. C. G. Bretschneider Opus Epistolarum Des. Erasmi Roterodami, ed. P. S. Allen, H. M. Allen, H. W. Garrod, Oxford 1906-1958 Cytowska M., Warszawa 1965
  • Corpus Reformatorum, ed. C. G. Bretschneider 3, 789-794 (Nr 1863); CR 5, 327-328 (Nr 2928); CR 9, 781-782 (Nr 6711); CR 2, 838-841 (Nr 1251); Melanchthons Briefwechsel. Kritische und kommentierte Gesamtausgabe hg. von H. Scheible, Stuttgart-Bad Cannstatt, Nr 884, 1536, 3541 Korespondencja Erazma z Rotterdamu z Polakami, przeł. i oprac. M. Cytowska, Warszawa 1965, s. 21-22, 24-30, 33-36, 46-50, 53-54, 67-75, 78-83, 88-101, 110-114, 121-125, 136-168, 172-175, 185-192, 209-210, 219-223, 231-237, 263-269, 287-289, 293-300, 308-309; Opus Epistolarum Des. Erasmi Roterodami, ed. P. S. Allen, H. M. Allen, H. W. Garrod, Oxford 1906-1958
  • Druk: Pauli Żegota "Pamiętniki do życia i sprawy Samuela i Krzysztofa Zborowskiego" Lwów 1846

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Erazm z Rotterdamu
 • 130 a Odpisy
 • 245 a Odpisy akt i listów dotyczących historii Polski i powszechnej 17-18 w.
 • 246 a Relatio particularis congressus 1624 27 Febr. g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Kopja korespondencji Winc. Gąsiewskiego 1659-1660. g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Korespondencja Jezuitów. g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Diarjusz sejmu warsz. 1611. g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Materiały do spraw moskiewskich 1606-1611. g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Varia. g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Relatio particularis congressus 1624 27 Febr. g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Kopja korespondencji Winc. Gąsiewskiego 1659-1660. g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Korespondencja Jezuitów. g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Diarjusz sejmu warsz. 1611. g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Materiały do spraw moskiewskich 1606-1611. g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Varia. g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Relatio particularis congressus 1624 27 Febr. g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Kopja korespondencji Winc. Gąsiewskiego 1659-1660. g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Korespondencja Jezuitów. g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Diarjusz sejmu warsz. 1611. g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Materiały do spraw moskiewskich 1606-1611. g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Varia. g tyt. z dawnego inw.
 • 250 a kop. 19 w., niewielkie fragm. oryg. 19 w.
 • 260 c 19 w.
 • 300 a [III k.], 1082 s. c 32x25 cm
 • 340 d rkps e pł., rzemyki, 20 w.
 • 400 a Goclenius Conrad zob. Gokleniusz Konrad profesor w Paryżu i Lowanium
 • 400 a Krynicki Makary zob. Makary Krynicki czerniec
 • 400 a Mohammedgirej zob. Mehmed Girej chan krymski
 • 500 a S. 661-662 ucięta od góry a 2 k. wyc. pomiędzy s. 948 i 949 a S. 351-454 oznaczono dawniej jako "1286b", a s. 455-518 jako "1286c", s. 519-559 ponownie jako "1286c", od s. 559 "1286d"; od s. 695 oznaczenie "1286h", od 755 "1286f", a od 818 "1286g". a Oryg. pag. wielokrotnie zaczynana od 1 i z błędami. a S. czyste: 102a-102b, 342-350, 444, 447-454, 506, 550-558, 572-582, 597-606, 623-630, 643-654, 659-670, 681-694, 708-718, 734-742, 746-754, 867-874, 942-944, 949-958, 1075-1082
 • 500 a pismo zapewne trzech rąk
 • 520 a Listy Erazma z Rotterdamu do następujących s. 1-314: Łaski Hieronim 1525-1526 (2) s. 1-3, 61-62. - Krzycki Andrzej 1525-1536 (7) s. 3-5, 22-25, 45-54, 69-73, 124-133, 141-153, 172-177. - Łaski Jan 1526-1527 (3) s. 6-21, 29-35, 202-227. - Zebrzydowski Andrzej 1527-1528 (2) s. 26-29, 57-60. - Szydłowiecki Krzysztof 1525-1530 (5) s. 36-39, 62-65, 73-81, 139-141, 288-299. - Tomicki Piotr 1527-1535 (6) s. 39-45, 65-69, 136-138, 185-200, 228-276. - Decjusz Jost Ludwik 1528-1533 (4) s. 54-57, 82-84, 153-172, 285-287. - Zygmunt Stary król Polski 1527-1528 (2) s. 85-108, 113-124. - Boner Jan 1531-1532 (2) s. 133-135, 277-284. - Boner Stanisław 1532 s. 277-284. - Dantyszek Jan 1532 s. 300-311. - Gokleniusz Konrad 1533 s. 311-314.
 • 520 a Listy do Erazma z Rotterdamu od następujących: Zygmunt Stary król Polski 1528 s. 109-112. - Tomicki Piotr 1528-1536 (2) s. 177-184, 201-202.
 • 520 a "Philippi Melanchtoni Epistolae" s. 315-341: List Joachima II do Zygmunta Starego 1539 s. 315-326. - List Melanchtona do J. Tarnowskiego 1544 s. 327-330. - List Melanchtona do Ł., A. i S. Górków 1559 s. 330-334. - List Melanchtona do J. Łaskiego 1535 s. 335-341.
 • 520 a Odpisy korespondencji dotyczącej powstania kozackiego s. 351-443: Kopie listów Bohdana Chmielnickiego do: Wyhowski Jan Czehryn 1651, 22.10 s. 351-352. - NN 1651, 22.10 s. 353-355. - do panów komisarzów 1652, 30.05 s. 355-357. - Jan Kazimierz, Czehryn 1653 s. 369-371; Ceduła konfidenta s. 352. - Ceduła druga s. 352-353. - Kopia listu Hieronima Radziejowskiego do Bohdana Chmielnickiego Sztokholm 1652, 30.05 s. 357-362. - Relacja gońca od Jana Kazimierza do Chmielnickiego 1653 s. 362-364. - "Hetman polskiej korony w responsie podaje sposoby Chmielnickiemu przebłagania króla" 1653 s. 365-369. - "Listowne doniesienie o powodzeniu wojska koronnego z Chmielnickim Janowi Kazimierzowi [...]" s. 372-380. - Suplika Antona pułkownika kijowskiego do Jana Kazimierza s. 380-383. - Kopia listu Jaskólskiego do wojewody ruskiego [Stanisława Lanckorońskiego] Perekop 1654, 16.10 s. 383-386. - "Pieśń ruska o Chmielnickim Bohdanie buntowniku kozackim" s. 387. - "Relacya Makarego Krynickiego Czerńca z Monasteru Pieczarskiego" s. 388-390. - List Jaskólskiego do kanclerza koronnego [Andrzeja Leszczyńskiego] 1654, 18.10 s. 390-394. - "Konfessata Kozaków zaporowskich przyprowadzonych z Berezyny" [1654?], 10.10 s. 394-397. - "Kopia listu Kazimierza Leona Sapiehy, podkanclerzego do [...] arcybiskupa gnieźnieńskiego [Andrzeja Leszczyńskiego]" Grodno 1654, 23.10 s. 397-399.
 • 520 a Kolekcja odpisów, bardzo często z podaniem źródła. Za podstawę odpisu listów Erazma i Melanchtona posłużyła edycja londyńska z 1642 r. "Epistolarum D. Erasmi Rotterodami Libri XXXI et P. Melanchtonis libri IV quibus adiiciuntur Th. Mori et Lud Vivis epistolae una cum iudicibus locupletissimis Londini excudbant M. J. Flesher et R. Young". W rkpsie znajdują się niewielkie zarysy przygotowywanych opracowań z historii Polski.
 • 520 a Testament Wojciecha Jasieńskiego s. 607-622
 • 520 a Inwentarz dóbr biskupstwa kamienieckiego 1608, 01.03 s. 631-642
 • 520 a "Wypis z ksiąg ziemskich p[owia]ttu Bracławskiego" 1806, 25.04 (dot. przywileju Kiejstuta z 1330 r. dla Boluwiczów) s. 655-658
 • 520 a Przywilej Stefana Batorego dla Mikołaja Jasieńskiego Grodno 1579, 07.11 s. 671-680
 • 520 a Zapiski historyczno-genealogiczne dotyczące Kmitów i Lissowskich s. 695-707
 • 520 a Korespondencja Jana Zamoyskiego w sprawie Samuela Zborowskiego s. 719-733: "Prośba powinnych p. Samuela Zborowskiego natenczas, kiedy był w więzieniu do p. [Jana] Zamoyskiego kanclerza i hetmana koronnego" s. 719-721. - "Respons od pana Kanclerza na prośbę za panem Samuelem Zborowskim od rycerstwa ziemie krakowskiej [...]" s. 721-733.
 • 520 a Spis rękopisów do dziejów Polski posiadanych przez bibliotekę publiczną w Poznaniu s. 743-745
 • 520 a "Sejm walny koronny wojną moskiewską i sławą Brandenburską sławny w Warszawie roku pańskiego 1611" s. 755-804
 • 520 a Odpis listu sułtana tureckiego [Osmana II] do króla polskiego [Zygmunta III] Konstantynopol 1618, 26.06 s. 805-806
 • 520 a "Oddawanie pieczęci buławy koronnej po śmierci Stanisława Żółkiewskiego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego w Warszawie na sejmie roku 1620 przez p. Tomasza Zamoyskiego wojewodę kijowskiego" s. 807-817
 • 520 a "Status spraw moskiewskich in anno domini 1606 od Mikołaja Olesnickiego [...] i Aleksandra Korwina Gąsiewskiego [...] posłów króla Imci wypisany [...]" s. 818-820
 • 520 a "O zamordowaniu Dymitra hosudara moskiewskieg[o] 27 Maji." [1606] s. 821-832 "Respons poselski" (dot. Wielkiej Smuty) s. 832-548
 • 520 a "Oddawanie tryumfalne Wasiela Szujskiego cara moskiewskiego [...] krolowi imci na sejmie w Warszawie [...]" 1611-1637 s. 849-855
 • 520 a "Votum pana Jana Tarnowskiego [...] za króla Augusta w Piotrkowie na sejmie" s. 855-860
 • 520 a "Odpowiedzi na to panów posłów przez pana Hieronima Ossolińskiego [...]" s. 860-866
 • 520 a "Wyprawa Wielkiego Mistrza Jana fon[!] Tieffen" s. 875-941
 • 520 a Odpis przywileju Władysława Warneńczyka dla Fryderyka i Ulryka Edenburgów 1441 s. 945-948
 • 520 a Rozprawy naukowe i odpisy akt poświęcone Zygmuntowi Korybutowiczowi i Świdrygielle s. 959-1074
 • 520 a Odpisy korespondencji dotyczącej powstania kozackiego s. 351-443 cd. w tym: "Kopia listu z Kraju mińskiego" Radoszkowicze 16.10 s. 399-401. - Kopia listu przypowiedniego [Jana Kazimierza] na chorągiew husarską dla Jerzego Hlebowicza Grodno 1654, 28.10 s. 401-403. - List Chmielnickiego do chana krymskiego Mohammed Gireja Korsuń 1654, 29.10 s. 404-406. - Kopia listu Koryckiego [chorążego nowogródzkiego] Białogród [1654?], 06.10 s. 406-407. - Wiadomość od hospodara wołoskiego [Jerzego I Stefana] o Chmielnickim do pana wojewody ruskiego [Stanisława Lanckorońskiego]" 1654, 25.09 s 407-410. - Kopia listu Koryckiego, chorążego nowogródzkiego do wojewody ruskiego [Stanisława Lanckorońskiego] [1654?], 29.09 s. 410-411. - Kopia listu Jaskólskiego, strażnika wojskowego z ordy do podkanclerzego kor. Bacie Saraj 1654, 02.05 s. 411-420. - Kopia listu hospodara wołoskiego [Jerzego I Stefana] do króla [Jana Kazimierza] Jassy [1654?], 16.10 s. 420-421. - Kopia listu hospodara wołoskiego [Jerzego I Stefana] do kanclerza koronnego [Andrzeja Leszczyńskiego] Jassy [1654?], 10.10 s. 421-422. - Kopia listu Kutnarskiego do kanclerza koronnego [Andrzeja Leszczyńskiego] Jassy [1654?], 18.10 s. 423-424. - "Instrukcja urodzonemu Saryusz Jaskólskiemu od j. kr. m. [Jana Kazimierza] do chana Krymskiego [Mehmeda Gireja] dana o pomoc przeciw Moskwie [...]" 1654, 20.02 s. 424-427. - Kopia listu jego mości ojca Protopii czarnobylskiego do podstarościego NN Czarnobyl 1654, 22.01 s. 428-430. - Kopia uniwersału Chmielnickiego Perejasław 1654, 17.01 s. 430-431. - Kopia listu Jaskólskiego do króla [Jana Kazimierza] z obozu tatarskiego 1654 s. 431-443. - Spis zamieszczonych listów s. 445-446.
 • 520 a Odpisy listów Adama Kisiela do następujących s. 455-505: [Radziwiłł Janusz], sta żmudzki 10.11.1651-20.01.1662 s. 455-460, 467-470. - Chmielnicki Bohdan Kijów 19.01.1652-29.12.1661 s. 470-473, 482-486, 503-504. - [Leszczyński Andrzej] kanclerz w. kor. 1652, 16.01 s. 477-481, 498-501. - [Kalinowski Marcin] wda czernihowski 13.01.-16.01.1652 s. 487-498. - fragment NN listu 1652 s. 502. - Ceduła z listu ks. metropolity kijowskiego s. 505.
 • 520 a Odpisy listów do Adama Kisiela od: Chmielnicki Bohdan 14.12.1651-09.01.1662 s. 460-466, 473-477.
 • 520 a "Relatio particularis congressus [...] Jest to relacja Janusza Tyszkiewicza woj. Mścisławskiego, który z Sejmu 1623 był nazn. komissarzem" s. 519-549
 • 520 a Kopie listów Wincentego Korwina Gąsiewskiego 1659-1660 s. 559-571 do następujących: - Jan Kazimierz król Polski Moskwa 1659, 05.07 s. 560-561. - [Denhoff Teodor] podskarbi nadworny lit. Moskwa 1659, 10.02 s. 561-562. - [Leszczyński Jan] wda poznański 1659 s. 562-563. - [Lacki Teodor Aleksander] marszałek w. lit. 1659 s. 563-564, 565-566. - [Prażmowski Mikołaj Jan] kanclerz kor. 1659 s. 564-565. - bp warmiński 1659 s. 566-567. - [Radziwiłł Janusz] sta żmudzki s. 567-568. - [Czetwertyński Mikołaj] kasztelan miński 1659 s. 568. - Czarniecki Stefan wda ruski 1660 s. 568-569. - wojewodzina wileńska s. 569-570. - Księstwo Żmudzkie 1660 s. 570-571.
 • 520 a List Jana Kazimierza do Wincentego Korwina Gosiewskiego Warszawa 1659, 08.05 s. 559-560
 • 520 a Odpisy korespondencji dotyczącej kasaty Jezuitów 1773-1774 s. 583-596: List [Michała Czartoryskiego i Joachima Chreptowicza] do xx jezuitów 1773, 27.09 s. 583-585. - List księży ex-jezuitów do nuncjusza apostolskiego w Warszawie ks. [Józefa] Garampi [1773 post] s. 585-589. - List [Józefa] Garampi nuncjusza apostolskiego do ks. Hilzena ex-biskupa smoleńskiego Warszawa 1774, 05.06 s. 589-591. - Suplika xx jezuitów podana królowi [Stanisławowi Augustowi] 1774, 03.05 s. 592-596.
 • 530 d Mf 2466
 • 541 c a d 1873
 • 546 a Łac., grec., pol., ruski b grec.
 • 561 a Zbiór Mikołaja Malinowskiego d BK VIII 4 m Wilno w Działyński Jan w Malinowski Mikołaj
 • 581 a Melanchthons Briefwechsel. Kritische und kommentierte Gesamtausgabe hg. von H. Scheible, Stuttgart-Bad Cannstatt a Corpus Reformatorum, ed. C. G. Bretschneider a Opus Epistolarum Des. Erasmi Roterodami, ed. P. S. Allen, H. M. Allen, H. W. Garrod, Oxford 1906-1958 a Korespondencja Erazma z Rotterdamu z Polakami, przeł. i oprac. ||Cytowska M., Warszawa 1965
 • 581 a Druk listów Melanchtona: ||Corpus Reformatorum, ed. C. G. Bretschneider 3, 789-794 (Nr 1863); CR 5, 327-328 (Nr 2928); CR 9, 781-782 (Nr 6711); CR 2, 838-841 (Nr 1251); |Melanchthons Briefwechsel. Kritische und kommentierte Gesamtausgabe hg. von H. Scheible, Stuttgart-Bad Cannstatt, Nr 884, 1536, 3541 a Druk listów Erazma: ||Korespondencja Erazma z Rotterdamu z Polakami, przeł. i oprac. M. Cytowska, Warszawa 1965, s. 21-22, 24-30, 33-36, 46-50, 53-54, 67-75, 78-83, 88-101, 110-114, 121-125, 136-168, 172-175, 185-192, 209-210, 219-223, 231-237, 263-269, 287-289, 293-300, 308-309; |Opus Epistolarum Des. Erasmi Roterodami, ed. P. S. Allen, H. M. Allen, H. W. Garrod, Oxford 1906-1958
 • 581 a Druk: Pauli Żegota "Pamiętniki do życia i sprawy Samuela i Krzysztofa Zborowskiego" Lwów 1846
 • 600 a Boluwiczowie
 • 600 a Boner Jan żupnik burgrabia wielkorządca krak. zm. 1523
 • 600 a Boner Stanisław
 • 600 a Chmielnicki Bohdan hetman kozacki ok. 1595-1657
 • 600 a Chmielnicki Bohdan hetman kozacki ok. 1595-1657
 • 600 a Dantyszek Jan bp warmiński poeta 1485-1548
 • 600 a Decjusz Jost Ludwik sekretarz królewski zarządca mennic królewskich historyk
 • 600 a Dymitr I Samozwaniec
 • 600 a Edenburg Fryderyk hr. Cilly
 • 600 a Edenburg Ulryk hr. Cilly
 • 600 a Gokleniusz Konrad profesor w Paryżu i Lowanium
 • 600 a Górka Andrzej klan poznański sta gen. wlkp 1500-1551
 • 600 a Górka Łukasz wda brzeski łęczycki poznański 1533-1573
 • 600 a Górka Stanisław wda poznański 1538-1592
 • 600 a Gosiewski Wincenty Aleksander Korwin hetman polny podskarbi w. lit. zm. 1662
 • 600 a Hlebowicz Jerzy Karol wda wileński zm. 1669
 • 600 a Hryniewicz Antoni Bernard rejent ziemski bracławski
 • 600 a Jan Kazimierz król Polski
 • 600 a Jan Kazimierz król Polski
 • 600 a Jan Kazimierz król Polski
 • 600 a Jasieński Mikołaj notariusz lit.
 • 600 a Jasieński Wojciech kuchmistrz lit.
 • 600 a Jasieński Wojciech kuchmistrz lit.
 • 600 a Joachim II elektor brandenburski
 • 600 a Joachim II elektor brandenburski
 • 600 a Kiejstut ks. lit.
 • 600 a Kisiel Adam wda kijowski 1600-1653
 • 600 a Kmitowie
 • 600 a Korycki chorąży nowogródzki
 • 600 a Krzycki Andrzej prymas poeta 1482-1537
 • 600 a Łaski Hieronim dyplomata żupan spiski wda sieradzki 1496-1541
 • 600 a Łaski Jan prymas kanclerz w. kor. kodyfikator prawa 1456-1531
 • 600 a Lissowscy
 • 600 a Naruszewicz Adam Stanisław poeta historyk bp smoleński łucki 1733-1796
 • 600 a Naruszewicz Adam Stanisław poeta historyk bp smoleński łucki 1733-1796
 • 600 a Oleśnicki Mikołaj klan małogoski
 • 600 a Ossoliński Hieronim klan sądecki wojnicki sandomierski zm. ok. 1575
 • 600 a Próchnicki Jan Andrzej abp lwowski
 • 600 a Radziejowski Hieronim podkanclerzy kor. 1612-1667
 • 600 a Stefan Batory król Polski
 • 600 a Świdrygiełło w. ks. lit. 1370-1452
 • 600 a Szujski Wasyl IV car rosyjski
 • 600 a Szydłowiecki Krzysztof klan krakowski kanclerz w. kor. 1467-1532
 • 600 a Tarnowski Jan Amor hetman w. kor. klan krakowski zm. 1561
 • 600 a Tiefen Jan von w. mistrz krzyżacki
 • 600 a Tomicki Piotr bp krakowski podkanclerzy kor. 1464-1535
 • 600 a Tyszkiewicz Janusz wda mścisławski wda trocki wda kijowski 1572-1642
 • 600 a Władysław III Warneńczyk król Polski
 • 600 a Wołucki Paweł bp kamieniecki łucki kujawski 1560-1622
 • 600 a Zamoyski Jan kanclerz w. kor. hetman w. kor. 1542-1605
 • 600 a Zamoyski Tomasz wda kijowski kanclerz w. kor. zm. 1638
 • 600 a Zborowski Samuel rotm. skazany na banicję za morderstwo i obrazę majestatu zm. 1584
 • 600 a Zebrzydowski Andrzej bp kujawski krakowski ok. 1500-1560
 • 600 a Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kanclerz w. kor. 1547-1620
 • 600 a Zygmunt III król Polski
 • 600 a Zygmunt III król Polski
 • 600 a Zygmunt I król Polski
 • 600 a Zygmunt Korybutowicz pretendent do tronu czeskiego
 • 610 a Biblioteka Publiczna Poznań
 • 610 a Jezuici kasata 18 w.
 • 610 a Monaster Pieczerski
 • 610 a sejm 1611 Warszawa
 • 610 a sejm 1620 Warszawa
 • 610 a sejm 1623 Warszawa
 • 611 a Powstanie 1648-1650 kozackie
 • 611 a Powstanie 1648-1650 kozackie
 • 651 a Bazylea
 • 651 a Berezyna
 • 651 a Białogród
 • 651 a Czarnobyl
 • 651 a Czehryn
 • 651 a Grodno
 • 651 a Grodno
 • 651 a Jassy
 • 651 a Kamieniec Podolski
 • 651 a Kamieniec Podolski
 • 651 a Konstantynopol
 • 651 a Korsuń
 • 651 a Moskwa
 • 651 a Perejasław
 • 651 a Perekop
 • 651 a Piotrków Trybunalski
 • 651 a Piotrków Trybunalski
 • 651 a Piotrków Trybunalski
 • 651 a Poznań
 • 651 a Poznań
 • 651 a Poznań
 • 651 a Radoszkowicze
 • 651 a Rosja 17 w.
 • 651 a Rosja 17 w.
 • 651 a Rosja 17 w.
 • 651 a Sztokholm
 • 651 a Warszawa
 • 651 a Warszawa
 • 651 a Warszawa
 • 653 a humanizm renesansowy
 • 653 a korespondencja dyplomatyczna
 • 653 a wiedza historyczna 19 w.
 • 653 a wiedza historyczna 19 w.
 • 653 a korespondencja dyplomatyczna
 • 653 a parlamentaryzm 17 w.
 • 653 a wojny polsko-moskiewskie 17 w.
 • 653 a wiedza historyczna 19 w.
 • 653 a korespondencja dyplomatyczna
 • 653 a parlamentaryzm 17 w.
 • 653 a humanizm renesansowy
 • 655 a listy
 • 655 a testamenty
 • 655 a inwentarze majętności
 • 655 a rozprawy naukowe
 • 655 a przywileje
 • 655 a akta
 • 655 a listy
 • 655 a diariusze sejmikowe
 • 655 a diariusze sejmowe
 • 655 a testamenty
 • 655 a inwentarze majętności
 • 655 a rozprawy naukowe
 • 655 a przywileje
 • 655 a akta
 • 655 a listy
 • 655 a inwentarze majętności
 • 655 a rozprawy naukowe
 • 655 a przywileje
 • 655 a akta
 • 700 a Anton płk kijowski
 • 700 a Gosiewski Wincenty Aleksander Korwin hetman polny podskarbi w. lit. zm. 1662
 • 700 a Jaskólski strażnik wojskowy 1654
 • 700 a Lanckoroński Stanisław wda ruski hetman polny kor. zm. 1657
 • 700 a Leszczyński Andrzej prymas kanclerz w. kor. ok 1608-1658
 • 700 a Makary Krynicki czerniec
 • 700 a Melanchthon Phillip 1497-1560
 • 700 a Radziejowski Hieronim podkanclerzy kor. 1612-1667
 • 700 a Sapieha Kazimierz Leon podkanclerzy lit. 1609-1656
 • 700 a Wyhowski Jan płk. wda kijowski
 • 700 a Osman II sułtan
 • 700 a Chreptowicz Joachim kanclerz w. lit. 1729-1812
 • 700 a Czarniecki Stefan wda ruski hetman polny kor. 1599-1665
 • 700 a Czartoryski Michał Fryderyk kanclerz w. lit. 1696-1775
 • 700 a Denhoff Teodor podkomorzy królewski
 • 700 a Garampi Józef nuncjusz apostolski
 • 700 a Gosiewski Wincenty Aleksander Korwin hetman polny podskarbi w. lit. zm. 1662
 • 700 a Hilzen bp smoleński 18 w.
 • 700 a Jaskólski strażnik wojskowy 1654
 • 700 a Jerzy I Stefan hospodar wołoski
 • 700 a Kalinowski Marcin wda czernihowski hetman polny kor. ok. 1605-1652
 • 700 a Lacki Teodor Aleksander marszałek w. lit.
 • 700 a Lanckoroński Stanisław wda ruski hetman polny kor. zm. 1657
 • 700 a Leszczyński Andrzej prymas kanclerz w. kor. ok. 1608-1658
 • 700 a Leszczyński Jan wda poznański krakowski kanclerz w. kor. 1603-1678
 • 700 a Mehmed Girej chan krymski
 • 700 a Prażmowski Mikołaj Jan kanclerz w. kor. prymas 1617-1673
 • 700 a Protopia? ks. z Czarnobyla 17 w.
 • 700 a Radziwiłł Janusz wda wileński hetman w. lit. 1612-1655
 • 700 a Stanisław August Poniatowski król Polski
 • 740 a Listy Erazma z Rotterdamu do
 • 740 a Listy do Erazma z Rotterdamu
 • 740 a List Joachima II do Zygmunta Starego 1539
 • 740 a Listy Melanchtona Phillipa do
 • 740 a Korespondencja dot. powstania kozackiego
 • 740 a Listy Chmielnickiego Bohdana do
 • 740 a Listy do Chmielnickiego Bohdana
 • 740 a Ceduła konfidenta
 • 740 a Ceduła druga
 • 740 a Listy do Jana Kazimierza króla Polski
 • 740 a List Jaskólskiego do Lanckorońskiego Stanisława wdy ruskiego 1654
 • 740 a Pieśń ruska o Chmielnickim Bohdanie buntowniku kozackim
 • 740 a Relacya Makarego Krynickiego Czerńca z Monasteru Pieczarskiego
 • 740 a Listy do Leszczyńskiego Andrzeja kanclerza w. kor. prymasa
 • 740 a Konfessata Kozaków zaporoskich przyprowadzonych z Berezyny 1654?
 • 740 a Testament Wojciecha Jasieńskiego
 • 740 a Inwentarz dóbr biskupstwa kamienieckiego 1608
 • 740 a Wypis z ksiąg ziemskich powiattu Bracławskiego 1806 |przywilej Kiejstuta z 1330 r. dla Boluwiczów
 • 740 a Przywilej Stefana Batorego dla Mikołaja Jasieńskiego 1579
 • 740 a Zapiski historyczno-genealogiczne dot. Kmitów i Lissowskich
 • 740 a Korespondencja Zamoyskiego Jana w sprawie Samuela Zborowskiego
 • 740 a Prośba powinnych p. Samuela Zborowskiego natenczas, kiedy był w więzieniu do p. Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana koronnego
 • 740 a Respons od pana Kanclerza na prośbę za panem Samuelem Zborowskim od rycerstwa ziemie krakowskiej
 • 740 a Spis rękopisów do dziejów Polski posiadanych przez bibliotekę publiczną w Poznaniu
 • 740 a List Osmana II sułtana tureckiego do Zygmunta III króla Polski 1618
 • 740 a Oddawanie pieczęci buławy koronnej po śmierci Stanisława Żółkiewskiego w Warszawie na sejmie roku 1620 przez p. Tomasza Zamoyskiego wojewodę kijowskiego
 • 740 a Status spraw moskiewskich in anno domini 1606 od Mikołaja Olesnickiego i Aleksandra Korwina Gąsiewskiego posłów króla Imci wypisany
 • 740 a O zamordowaniu Dymitra hosudara moskiewskiego 27 Maji. 1606
 • 740 a Respons poselski dot. Wielkiej Smuty
 • 740 a Oddawanie tryumfalne Wasiela Szujskiego cara moskiewskiego krolowi imci na sejmie w Warszawie 1611-1637
 • 740 a Votum pana Jana Tarnowskiego za króla Augusta w Piotrkowie na sejmie
 • 740 a Odpowiedzi na to panów posłów przez pana Hieronima Ossolińskiego
 • 740 a Wyprawa Wielkiego Mistrza Jana fon! Tieffen
 • 740 a Przywilej Władysława Warneńczyka dla Fryderyka i Ulryka Edenburgów 1441
 • 740 a Rozprawy naukowe i odpisy akt poświęcone Zygmuntowi Korybutowiczowi i Świdrygielle
 • 740 a Korespondencja dot. powstania kozackiego
 • 740 a List z kraju mińskiego
 • 740 a List przypowiedni Jana Kazimierza na chorągiew husarską dla Jerzego Hlebowicza 1654
 • 740 a List Chmielnickiego do chana krymskiego Mehmed Gireja 1654
 • 740 a List Koryckiego chorążego nowogródzkiego 1654?
 • 740 a Wiadomość od hospodara wołoskiego Jerzego I Stefana o Chmielnickim do wdy ruskiego Stanisława Lanckorońskiego 1654
 • 740 a List Koryckiego, chorążego nowogródzkiego do Lanckorońskiego Stanisława wdy ruskiego 1654?
 • 740 a List Jaskólskiego strażnika wojskowego z ordy do podkanclerzego kor. 1654
 • 740 a Listy Jerzego I Stefana hospodara wołoskiego do
 • 740 a Listy do Jana Kazimierza króla Polski
 • 740 a List Kutnarskiego do Leszczyńskiego Andrzeja kanclerza w. kor. 1654?
 • 740 a Instrukcja urodzonemu Saryusz Jaskólskiemu od Jana Kazimierza do chana Krymskiego Mehmeda Gireja dana o pomoc przeciw Moskwie 1654
 • 740 a List ojca Protopii czarnobylskiego do podstarościego NN 1654
 • 740 a Uniwersał Chmielnickiego 1654
 • 740 a List Jaskólskiego do Jana Kazimierza z obozu tatarskiego 1654
 • 740 a Spis zamieszczonych listów dot. wojny polsko-kozackiej 1648-1650
 • 740 a Listy Kisiela Adama wdy kijowskiego do
 • 740 a Listy do Chmielnickiego Bohdana
 • 740 a Listy Chmielnickiego Bohdana do
 • 740 a Fragment NN listu 1652
 • 740 a Ceduła z listu ks. metropolity kijowskiego 17 w.
 • 740 a List Wincentego Korwina Gosiewskiego do Księstwa Żmudzkiego 1660 a List Wincentego Korwina Gosiewskiego do wojewodziny wileńskiej a List Wincentego Korwina Gosiewskiego do Stefana Czarnieckiego wdy ruskiego 1660 a List Wincentego Korwina Gosiewskiego do Mikołaja Czetwertyńskiego klana mińskiego 1659 a List Wincentego Korwina Gosiewskiego do Janusza Radziwiłła sty żmudzkiego a List Wincentego Korwina Gosiewskiego do bpa warmińskiego 1659 a List Wincentego Korwina Gosiewskiego do Mikołaja Jana Prażmowskiego kanclerza kor. 1659 a List Wincentego Korwina Gosiewskiego do Teodora Aleksandra Lackiego marszałka w. lit. 1659 a List Wincentego Korwina Gosiewskiego do Jana Leszczyńskiego wdy poznańskiego 1659 a List Wincentego Korwina Gosiewskiego Teodora Denhoffa podskarbiego nadwornego lit. 1659 a List Wincentego Korwina Gosiewskiego do Jana Kazimierza króla Polski 1659
 • 740 a List Jana Kazimierza do Wincentego Korwina Gosiewskiego 1659
 • 740 a Odpisy korespondencji dot.j kasaty Jezuitów 1773-1774
 • 740 a List Michała Czartoryskiego i Joachima Chreptowicza do xx jezuitów 1773
 • 740 a List księży ex-jezuitów do nuncjusza apostolskiego w Warszawie ks. Józefa Garampi 1773 post
 • 740 a List Józefa Garampi nuncjusza apostolskiego do ks. Hilzena ex-biskupa smoleńskiego Warszawa 1774
 • 740 a Suplika xx jezuitów podana królowi Stanisławowi Augustowi 1774
 • 777 a Erazm z Rotterdamu t Epistolae
 • 777 a Melanchthon Phillip 1497-1560 t Epistolae
 • 777 a Gosiewski Wincenty Aleksander Korwin hetman polny podskarbi w. lit. zm. 1662 t listy
 • 852 j BK 01286

Indeksy