Rachunki domowe M. Malinowskiego.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01302
 • Kopie: Mf 2474
 • Autor: Malinowski Mikołaj
 • Tytuł: Rachunki domowe M. Malinowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 382 k. 40x26 cm
 • Oprawa: pł., wiązania, 19 w.
 • Język: Pol., ros., franc., niem., białorus.
 • Zawartość:
  • "Sprawa rozwodowa i inne" k. 174-237
  • Archiwalia dot. spraw rodzinnych i majątkowych Stanisława i Teresy Dąbrowskich k. 174-237 w tym: Fragment listu Konstantego Dąbrowskiego do NN 1829 k. 175. - Luźne notatki dot. spraw prawnych k. 176-177. - List Aleksandra Wolskiego do Teresy Dąbrowskiej 1833 k. 178. - List F. Zaleskiego do NN w sprawie zboża w Lutowicach k. 180-181. - Dokument obligacyjny Teresy z Wolskich Dąbrowskiej dot. długu wobec Antoniego Markowicza k. 182. - Skrypty dłużne Stanisława Dąbrowskiego k. 183-184. - Paszport. Urzędowe zezwolenie na wyjazd Stanisława Dąbrowskiego do Italii i Francji 1818 k. 185. - "Vidimus z ksiąg ziemskich powiatu Nowogródzkiego" 1818 (akt dot. podziału majątku rodzeństwa Mikołaja, Aleksandra i Teresy Wolskich k. 186-189. - "Excerpt rezolucji z protokółu ekonomicznego Komisji dla Urządzenia Interesów Radziwiłłowskich [...]" dot. rozliczeń między Dabrowskimi a Masą Radziwiłłowską 1819 k. 190. - "Excerpt z rezolucji z protokółu ekonomicznego Komisji do Urządzenia Interesów Radziwiłłowskich" dot. układu między Prokuratorią a Stanisławem i Teresą Dąbrowskimi o "wybycie majętności Lutowicz z wsią tegoż nazwiska" 1820 k. 192 - "Układ o wybycie folwarku Lutowicz z wsią Lutowiczami w guberni Mińskiej w powiecie Słuckim położonego [...] z [...] Stanisławem i Teresą z Wolskich Dąbrowskimi [...] a Prokuratorią Massy [...] zawarty" 1820 k. 194-195. - Dokument asekuracyjny wyst. przez Michała Zaleskiego dla Stanisława i Teresy Dąbrowskich. Dot. spraw hipotecznych związanych z folwarkiem Lutowicz 1820 k. 196-197. - "Rachunek z [...] Stanisławem i Teresą z Wolskich Dąbrowskimi porucznikami wojsk polskich". Rozliczenia należności w związku z nabyciem przez Stanisława i Teresę Dąbrowskich majątku Lutowicz 1820 k. 198-199. - "Kopia prawa przedażnego na Lutowicze od przeszłej prokuratorii spisana" dot. sprzedaży Lutowicz Stanisławowi i Teresie Dąbrowskim 1826 k. 200. - "Excerpt rezolucji z protokółu ekonomicznego Komisji dla urządzenia interesów Radziwiłłowskich. Poświadczenie o dokonaniu wpłaty przez S. i T. Dąbrowskich 1827 k. 202-203. - Zapis wieczysty Teresy z Wolskich Dąbrowskiej odstępującej mężowi Stanisławowi dwóch chłopów pańszczyźnianych wraz z 5 morgami ziemi 1827 k. 204. - Oświadczenie rodzeństwa Mikołaja, Aleksandra i Teresy Wolskich [...] o pretendowaniu do sukcesji po zmarłej we Francji matce Jozefacie z Kmitów 1v Wolskiej 2v Chrapowickiej pułkownikowej (oświadczenie to podważa ostatni zapis testamentarny zmarłej 1827 k. 206. - Rezygnacja Erazma Kmity i jego dzieci z pretensji do S. i T. Dąbrowskich w związku ze sprawami spadkowymi po śmierci Jozefaty z Kmitów Wolskiej 1827 k. 208-209. - Cofnięcie przez T. Dąbrowską pełnomocnictwa dla spraw majątkowych wydanego w r. 1828 bratu Aleksandrowi Wolskiemu prezydentowi Sądu Granicznego pow. nowogródzkiego 1829 k. 210. - "Wypis z Żurnalu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza" dot. sprawy rozwodowej S. i T. Dąbrowskich 1829 k. 212-213. - Materiały dot. sprawy rozwodowej 1831 k. 214-215. - Umowa dzierżawna dot. majątku Lutowicz między Adamem Bochwiczem, sędzią apelacyjnym gub. mińskiej a Danielem Heybowiczem regentem granicznym nowogródzkim, pełnomocnikiem właścicielki T. Dąbrowskiej 1834 k. 216-217. - Dokument dot. zobowiązań finansowych między Antonim Markowiczem regentem Sądu Granicznego Wileńskiego a Józefem Tańskim b. sędzią gub. wileńskiej 1835 k. 218. - Dokument wyst. przez Antoniego Markowicza kwitujący otrzymane należności z rąk T. Dąbrowskiej 1834 k. 219. - Umowa T. Dąbrowskiej i jej lokaja dot. warunków służby 1834 k. 220-221. - Kwit Urzędu Pocztowego na opłatę za wysyłkę listu Antoniego Markowicza k. 222. - Rozliczenia zobowiązań pieniężnych k. 223. - "Regestr papierów lutowickich" (poświadczenia dokumentów dot. majątku Lutowice) 1834 k. 224. - Wiadomości o włościanach lutowickich k. 226. - Pismo w sprawie rozwodowej S. i T. Dąbrowskich k. 227-236.
  • "Kamienica Gutta, później M. Malinowskiego" w Wilnie k. 4-24 w tym: Pismo Jerzego Gutta do cara Aleksandra I w związku z posesoryjną sprawą sporną przeciw Radziszewskim i Hołdakowskim 1825 k. 4-14. - Brulion pisma dot. pożyczki Anny Gutt od hr. Rajnolda Konstantynowicza Tyzenhauza k. 15. - Skrócony odpis pisma kancelarii misji ros. przy dworze perskim do tytularnego radcy Gutta k. 16-17. - Odpis wyciągu z ksiąg miejskich dot. kamienicy Anny z Guttów Malinowskiej żony Mikołaja k. 18-19. - Pismo urzędowe do G. Rokickiego zarządzającego domem M. Malinowskiego dot. administracji 1847 k. 21. - Zestawienia rachunków dot. dochodów z kamienicy Guttów k. 22.
  • "Kwity, obligi i rachunki pieniężne M. Malinowskiego k. 25-173 w tym: Dokument obligacyjny wyst. przez Franciszka Żabę szambelanica b. Dworu Polskiego Fabianowi Kossobudzkiemu 1824 k. 26. - Skrypty dłużne i weksle M. Malinowskiego, Stanisława i Heleny Malinowskich, Adama Antonowicza Chrapowickiego-Mirskiego i in. z lat 1843-1854 k. 27, 29-33, 50, 53, 55, 57, 62, 69v, 70-71, 80, 90, 91. - Kwity dot. regulacji procentów i sum pożyczonych przez M. Malinowskiego 1855 k. 28, 36v, 52v, 93v. - Rewers Amelii hr. Załuskiej dot. odbioru sumy 210 rubli k. 34. - Pokwitowanie Ludwiki Kukiewiczowej dot. odbioru należności od [Stanisława?] Sidorowicza i [Mikołaja?] Malinowskiego k. 38v-39. - Depozyty pieniężne złożone u Mikołaja Malinowskiego przez Michała Pawłowicza Chevalier 1848 k. 41, przez Ludwikę Piotrowską 1850-1852 k. 45v, przez Antoniego Wierzbowskiego 1850 k. 49v, przez Lipmana Zamkowego kupca nowogródzkiego 1852 k. 64. - Rewers Konstantego hr. Platera na pożyczkę zaciągniętą u M. Malinowskiego 1848 k. 43. - Notatki dot. interesów sukcesorów Radziszewskich k. 46-47. - Notatki dot. rozliczeń finansowych M. Malinowskiego k. 54, 61, 65v, 74, 76v. - Pokwitowanie przyjęcia 100 rubli przez Konstantego Piątkowskiego dla Ch. Szmujtowej 1852 k. 56. - Obligi M. Malinowskiego dot. eliberacji wekslowej, kotraktu i zobowiązania zięcia Stanisława Malinowskiego 1852 k. 58-60, 67v, 77. - Pismo Stanisława Malinowskiego do teścia Mikołaja z prośbą o uregulowanie sumy 280 rubli Lejbie Zamkowemu 1852 k. 72. - Pokwitowanie dot. uposażenia Józefowej Bobrowiczowej 1854 k. 78. - Pokwitowania dot. spraw gospodarczych: za towary, inwentarz itd. 1854 k. 79, 81v, 82, 83-84, 85, 86, 94. - Pokwitowanie za sumę złożoną na budowę cerkwi w Nowogródku z majątku Merulina 1854 k. 87. - Pokwitowanie za lekarstwa dla p. Malinowskiej 1854 k. 88. - Pismo dot. sprzedaży chaty wiejskiej 1856 k. 95. - Pokwitowania Urzędu Pocztowego w Wilnie 1847 k. 96-97. - Losy Loterii Królewskiej Pruskiej z r. 1850, Loterii Klassycznej Królestwa Polskiego z r. 1855, Loterii Hamburskiej z r. 1848 k. 98-103. - "Wiadomość o domu Kacenellenbogenów" (zestawienia dochodów) k. 104. - Wiadomości dot. majątku Stanisława Malinowskiego (liczne zestawienia finansowe) k. 106. - Brulion pism prawniczych dot. spraw majątkowych Franciszka v. Auera k. 107. - Notatka o rozliczeniach (może deputatów) k. 109. - Notatki z korespondencji dot. nominacji Ksawerego Zagórskiego na honorowego dozorcę szkoły pow. orszańskiej k. 110. - Pismo o Józefie Achillesie Bonoldim (niedokończone) k. 111. - Brulion umowy dot. dzierżawy spichrza w Kownie k. 112-113. - Rachunki prywatne, pisma i notatki o charakterze gospodarczym (różnych rąk) k. 114-143. - Końcowa część pisma dot. spraw budżetowych w r. 1863 k. 144. - "Seksternik do adnotacji numerów dzienników Le Nord i J. de S. Petersbourg, jakie użyte zostały do depeszy do Kuriera Wileńskiego" k. 146-148. - Notatki i fragmenty pism m.in. Aleksandra Gutta, fragment listu do Malinowskiego [Stanisława?] w Łazowcach k. 158-165. - Brulion listu dot. spraw Uniwersytetu Wileńskiego (mundurków uczniów, wydatków ze składek szkolnych) k. 167. - "Sposób uchronienia się od zarazy bydlęcej" (środki profilaktyczne) k. 167. - "Wykaz gazet i pism peryodycznych do abonowania w Wileńskim Pocztowym Kantorze na rok 1852" obejmujący 95 tyt. franc., 70 tyt. niem., 38 ang., 1 włoski i 15 pol. k. 170-171.
  • "Dokumenta różnych tranzakcyi prywatnych do M. Malinowskiego nie należące r. 1809-1856" k. 238-367 w tym: "Wiadomości o sprawach z aktoratów, które nieukończono w Komisji porządkiem sądowym" od 1809 k. 239-260. - Opinia hr. Litta w kwestiach rozpatrywanych przez Kollegium Duchowne Rzymsko-Katolickie w Petersburgu k. 261-268. - O aptekarzach 1823 k. 269-298. - List Michała Piwnickiego bpa koadiutora łuckiego i żytomierskiego do NN dot. kapelanów w szkole żytomierskiej i klewańskiej 1826 k. 299. - List Grzegorza Sośnickiego kapelana szkoły klewańskiej do Michała Piwnickiego bpa łuckiego i żytomierskiego 1826 k. 300. - Kopia z wypisu urzędowego testamentu Jozefaty z Kmitów Chrapowickiej 1v Wolskiej 1826 k. 303-304. - Kopia pisma szlachcica NN do sędziego Sądu Izby Kryminalnej dot. m.in. fałszowania ksiąg magistrackich ok. 1845 k. 305-309. - Kopia kontraktu sprzedaży majątku Antoszwińcie przez Jana Giedroycia Jakubowi i Izabelli Towiańskim 1800 k. 311-312. - Dokument dot. sprzedaży majątku Wiłkopiuwie pow. upitski przez ks. Dominika Radziwiłła Tadeuszowi i Bogumile Kukiewiczom 1814 k. 314. - Pismo dot. zobowiązań Stanisława Dąbrowskiego wobec Eleonory z Janowskich Stürmerowej ok. 1833 k. 315. - Sprawy finansowe między Porfirym Ważyńskim a Maciejem Maxem prezydentem m. Wilna 1820, 1822, 1827 k. 317-320. - Testament Anny z Korsaków Klukowskiej sowietnikowej i sekretarzowej Sądu Gubernialnego Lidzko-Wileńskiego 1824 k. 322-323. - Genealogia Kukiewiczów k. 324-327. - List M. Baługjańskiego do Tadeusza Kukiewicza k. 327. - Pokwitowanie otrzymanego czesnego przez Szkołę Kościoła Reformowanego k. 328. - List M. Malinowskiego do NN dot. sprzedaży folwarku Lutowicz przez T. Dąbrowską 1836 k. 329. - Sprawy finansowe między T. Dąbrowską a Adamem Bochwiczem ok. 1836 k. 330. - Pisma Anny z Trębickich Glücksberg do Miejskiej Gubernialnej Izby Cywilnej k. 333-334. - Pisma związane z dyspensą dla zawarcia małżeństwa Stefana Reytana i Marii Niesiołowskiej k. 337-338. - Nota w sprawie finansowej Józefa Sokołowskiego przeciw Józefowi Pomarnackiemu ok. 1850 k. 339-340. - Życiorys Antoniego Oleszniewicza prawnika k. 341-342. - Pismo Sotera Chodźki do Mikołaja Malinowskiego w sprawie stanowiska agronoma 1850 k. 343. - Wyjaśnienia NN dot. prac we młynie ok. 1851 k. 345-346. - "Objaśnienie pretensji i petycji Jahołkowskiego ok. 1850 k. 347-349. - Opis fabryki papieru Franciszka von Auera w Werkach k. 351. - "Wyjaśnienie funduszu [...] byłych Misyonarzów wileńskich zabranego przez familię Bohdanowiczów [...] k. 353-355. - Kwity podatkowe kas skarbowych: horodeckiej, wiśnickiej, oszmiańskiej 1832, 1849, 1856 k. 356-358. - Zaświadczenie dla prokuratora Paskiewicza k. 359-360. - Pismo W. Zalewskiego? do rejenta Radziewicza k. 361. - Pismo drukarza Uniwersytetu Wileńskiego do Komisji Rządowej Tymczas. Ks. Lit. [1812] k. 362. - Prośba do cara [Mikołaja I] o przyznanie przywilejów szlachty ros. szlachcicowi Eugeniuszowi Światopełkowi Zawadzkiemu ok. 1850 k. 363-364. - Rachunek Mikołaja Malinowskiego k. 365. - Rachunek spłaty Maurycego Buczyńskiego k. 367.
  • "Papiery J.W. Hrabiów Mostowskich znalezione w papierach po ś.p. Malinowskim 1850-1855" dot. sukcesji po Edwardzie Mostowskim k. 369-382 w tym: Plenipotencja dla M. Malinowskiego 1855 k. 370-371, 376-379. - Wypisy Sądu Powiatowego w Święcianach 1855 k. 374-375, 380-381. - Spis dusz w dobrach Cerkliszki 1850 k. 382.
 • Proweniencja: Ze zbioru Malinowskiego?
 • Hasła przedmiotowe:
  • Auer Franciszek von 19 w.
  • Auer Franciszek von 19 w.
  • Bobrowiczowa Józefa 19 w.
  • Bohdanowiczowie
  • Bonoldi Józef Achilles Helmiro śpiewak literat działacz społ. 1821-1871
  • Chrapowicka Jozefata z Kmitów 1v Wolska
  • Dąbrowska T.
  • Gutt Jerzy aptekarz 1769-1836
  • Hołdakowscy 19 w.
  • Jahołkowski
  • Kukiewiczowie genealogia
  • Malinowska Anna z Guttów
  • Malinowski Mikołaj
  • Mostowscy
  • Mostowski Edward
  • Niesiołowska Maria
  • Oleszniewicz Antoni prawnik
  • Paskiewicz prokurator
  • Piątkowski Konstanty 19 w.
  • Piotrowska Ludwika 19 w.
  • Plater Konstanty ok. 1778-1849
  • Radziszewscy 19 w.
  • Reytan Stefan
  • Stürmer Eleonora z Janowskich
  • Szmujtowa Sz. 19 w.
  • Tyzenhaus Rajnold Konstantynowicz 19 w.
  • Wierzbowski Antoni 19 w.
  • Zagórski Ksawery
  • Zamkowy Lejba kupiec 19 w.
  • Zamkowy Lipman kupiec nowogródzki 19 w.
  • Kasa Skarbowa Horodło
  • Kasa Skarbowa Oszmiany
  • Kasa Skarbowa Wiśnicz
  • Kolegium Duchowne Rzymsko-Katolickie Petersburg
  • Komisja Radziwiłłowska
  • Komisja Radziwiłłowska
  • Komisja Rządowa Tymczasowa Księstwa Litewskiego
  • Szkoła Kościoła Reformowanego
  • Wileński Pocztowy Kantor
  • Antoszwińcie pow. Wilno
  • Cerkliszki
  • Hamburg
  • Horodło
  • Kowno
  • Łazowce
  • Litwa
  • Lutowice
  • Lutowice
  • Merulin
  • Mińsk gubernia
  • Nowogródek
  • Nowogródek powiat
  • Oszmiany
  • Słuck powiat
  • Święciany
  • Werki
  • Wiłkopiuwie pow. Upita
  • Wilno
  • Wilno
  • Wilno
  • Wiśnicz
  • czasopisma 19 w.
  • aptekarze 19 w.
  • rozwody 19 w.
  • małżeństwo 19 w.
  • finanse 19 w.
  • administracja 19 w.
  • rachunki 19 w.
  • chłopi 19 w.
  • czasopisma 19 w.
  • aptekarze 19 w.
  • Żydzi 19 w.
  • finanse 19 w.
  • administracja 19 w.
  • rachunki 19 w.
  • loteria 19 w.
  • aptekarze 19 w.
  • finanse 19 w.
  • nieruchomości 19 w.
  • administracja 19 w.
  • rachunki 19 w.
  • fabryka papieru 19 w.
  • Żydzi 19 w.
  • genealogia
  • testamenty
 • Uwagi: Materiały różne dotyczące przeważnie spraw majątkowych Mikołaja Malinowskiego i jego rodziny oraz Stanisława i Teresy Dąbrowskich, hrabiów Mostowskich i in.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Malinowski Mikołaj
 • 245 a Rachunki domowe M. Malinowskiego.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 19 w.
 • 300 a 382 k. c 40x26 cm
 • 340 d rkps e pł., wiązania, 19 w.
 • 400 a Mirski-Chrapowicki Adam Antonowicz zob. Chrapowicki-Mirski Adam Antonowicz
 • 400 a Janowska Eleonora zob. Stürmer Eleonora z Janowskich
 • 400 a Korsak Anna zob. Klukowska Anna z Korsaków sekretarzowa Sądu Gub. Lidzko-Wileńskiego
 • 400 a Pomarnacka Izabella zob. Towiańska Izabella z Pomarnackich
 • 400 a Strutyńska Bogumiła zob. Kukiewicz Bogumiła ze Strutyńskich
 • 400 a Trębicka Anna zob. Glücksberg Anna z Trębickich
 • 500 a Materiały różne dotyczące przeważnie spraw majątkowych Mikołaja Malinowskiego i jego rodziny oraz Stanisława i Teresy Dąbrowskich, hrabiów Mostowskich i in.
 • 520 a "Sprawa rozwodowa i inne" k. 174-237
 • 520 a Archiwalia dot. spraw rodzinnych i majątkowych Stanisława i Teresy Dąbrowskich k. 174-237 w tym: Fragment listu Konstantego Dąbrowskiego do NN 1829 k. 175. - Luźne notatki dot. spraw prawnych k. 176-177. - List Aleksandra Wolskiego do Teresy Dąbrowskiej 1833 k. 178. - List F. Zaleskiego do NN w sprawie zboża w Lutowicach k. 180-181. - Dokument obligacyjny Teresy z Wolskich Dąbrowskiej dot. długu wobec Antoniego Markowicza k. 182. - Skrypty dłużne Stanisława Dąbrowskiego k. 183-184. - Paszport. Urzędowe zezwolenie na wyjazd Stanisława Dąbrowskiego do Italii i Francji 1818 k. 185. - "Vidimus z ksiąg ziemskich powiatu Nowogródzkiego" 1818 (akt dot. podziału majątku rodzeństwa Mikołaja, Aleksandra i Teresy Wolskich k. 186-189. - "Excerpt rezolucji z protokółu ekonomicznego Komisji dla Urządzenia Interesów Radziwiłłowskich [...]" dot. rozliczeń między Dabrowskimi a Masą Radziwiłłowską 1819 k. 190. - "Excerpt z rezolucji z protokółu ekonomicznego Komisji do Urządzenia Interesów Radziwiłłowskich" dot. układu między Prokuratorią a Stanisławem i Teresą Dąbrowskimi o "wybycie majętności Lutowicz z wsią tegoż nazwiska" 1820 k. 192 - "Układ o wybycie folwarku Lutowicz z wsią Lutowiczami w guberni Mińskiej w powiecie Słuckim położonego [...] z [...] Stanisławem i Teresą z Wolskich Dąbrowskimi [...] a Prokuratorią Massy [...] zawarty" 1820 k. 194-195. - Dokument asekuracyjny wyst. przez Michała Zaleskiego dla Stanisława i Teresy Dąbrowskich. Dot. spraw hipotecznych związanych z folwarkiem Lutowicz 1820 k. 196-197. - "Rachunek z [...] Stanisławem i Teresą z Wolskich Dąbrowskimi porucznikami wojsk polskich". Rozliczenia należności w związku z nabyciem przez Stanisława i Teresę Dąbrowskich majątku Lutowicz 1820 k. 198-199. - "Kopia prawa przedażnego na Lutowicze od przeszłej prokuratorii spisana" dot. sprzedaży Lutowicz Stanisławowi i Teresie Dąbrowskim 1826 k. 200. - "Excerpt rezolucji z protokółu ekonomicznego Komisji dla urządzenia interesów Radziwiłłowskich. Poświadczenie o dokonaniu wpłaty przez S. i T. Dąbrowskich 1827 k. 202-203. - Zapis wieczysty Teresy z Wolskich Dąbrowskiej odstępującej mężowi Stanisławowi dwóch chłopów pańszczyźnianych wraz z 5 morgami ziemi 1827 k. 204. - Oświadczenie rodzeństwa Mikołaja, Aleksandra i Teresy Wolskich [...] o pretendowaniu do sukcesji po zmarłej we Francji matce Jozefacie z Kmitów 1v Wolskiej 2v Chrapowickiej pułkownikowej (oświadczenie to podważa ostatni zapis testamentarny zmarłej 1827 k. 206. - Rezygnacja Erazma Kmity i jego dzieci z pretensji do S. i T. Dąbrowskich w związku ze sprawami spadkowymi po śmierci Jozefaty z Kmitów Wolskiej 1827 k. 208-209. - Cofnięcie przez T. Dąbrowską pełnomocnictwa dla spraw majątkowych wydanego w r. 1828 bratu Aleksandrowi Wolskiemu prezydentowi Sądu Granicznego pow. nowogródzkiego 1829 k. 210. - "Wypis z Żurnalu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza" dot. sprawy rozwodowej S. i T. Dąbrowskich 1829 k. 212-213. - Materiały dot. sprawy rozwodowej 1831 k. 214-215. - Umowa dzierżawna dot. majątku Lutowicz między Adamem Bochwiczem, sędzią apelacyjnym gub. mińskiej a Danielem Heybowiczem regentem granicznym nowogródzkim, pełnomocnikiem właścicielki T. Dąbrowskiej 1834 k. 216-217. - Dokument dot. zobowiązań finansowych między Antonim Markowiczem regentem Sądu Granicznego Wileńskiego a Józefem Tańskim b. sędzią gub. wileńskiej 1835 k. 218. - Dokument wyst. przez Antoniego Markowicza kwitujący otrzymane należności z rąk T. Dąbrowskiej 1834 k. 219. - Umowa T. Dąbrowskiej i jej lokaja dot. warunków służby 1834 k. 220-221. - Kwit Urzędu Pocztowego na opłatę za wysyłkę listu Antoniego Markowicza k. 222. - Rozliczenia zobowiązań pieniężnych k. 223. - "Regestr papierów lutowickich" (poświadczenia dokumentów dot. majątku Lutowice) 1834 k. 224. - Wiadomości o włościanach lutowickich k. 226. - Pismo w sprawie rozwodowej S. i T. Dąbrowskich k. 227-236.
 • 520 a "Kamienica Gutta, później M. Malinowskiego" w Wilnie k. 4-24 w tym: Pismo Jerzego Gutta do cara Aleksandra I w związku z posesoryjną sprawą sporną przeciw Radziszewskim i Hołdakowskim 1825 k. 4-14. - Brulion pisma dot. pożyczki Anny Gutt od hr. Rajnolda Konstantynowicza Tyzenhauza k. 15. - Skrócony odpis pisma kancelarii misji ros. przy dworze perskim do tytularnego radcy Gutta k. 16-17. - Odpis wyciągu z ksiąg miejskich dot. kamienicy Anny z Guttów Malinowskiej żony Mikołaja k. 18-19. - Pismo urzędowe do G. Rokickiego zarządzającego domem M. Malinowskiego dot. administracji 1847 k. 21. - Zestawienia rachunków dot. dochodów z kamienicy Guttów k. 22.
 • 520 a "Kwity, obligi i rachunki pieniężne M. Malinowskiego k. 25-173 w tym: Dokument obligacyjny wyst. przez Franciszka Żabę szambelanica b. Dworu Polskiego Fabianowi Kossobudzkiemu 1824 k. 26. - Skrypty dłużne i weksle M. Malinowskiego, Stanisława i Heleny Malinowskich, Adama Antonowicza Chrapowickiego-Mirskiego i in. z lat 1843-1854 k. 27, 29-33, 50, 53, 55, 57, 62, 69v, 70-71, 80, 90, 91. - Kwity dot. regulacji procentów i sum pożyczonych przez M. Malinowskiego 1855 k. 28, 36v, 52v, 93v. - Rewers Amelii hr. Załuskiej dot. odbioru sumy 210 rubli k. 34. - Pokwitowanie Ludwiki Kukiewiczowej dot. odbioru należności od [Stanisława?] Sidorowicza i [Mikołaja?] Malinowskiego k. 38v-39. - Depozyty pieniężne złożone u Mikołaja Malinowskiego przez Michała Pawłowicza Chevalier 1848 k. 41, przez Ludwikę Piotrowską 1850-1852 k. 45v, przez Antoniego Wierzbowskiego 1850 k. 49v, przez Lipmana Zamkowego kupca nowogródzkiego 1852 k. 64. - Rewers Konstantego hr. Platera na pożyczkę zaciągniętą u M. Malinowskiego 1848 k. 43. - Notatki dot. interesów sukcesorów Radziszewskich k. 46-47. - Notatki dot. rozliczeń finansowych M. Malinowskiego k. 54, 61, 65v, 74, 76v. - Pokwitowanie przyjęcia 100 rubli przez Konstantego Piątkowskiego dla Ch. Szmujtowej 1852 k. 56. - Obligi M. Malinowskiego dot. eliberacji wekslowej, kotraktu i zobowiązania zięcia Stanisława Malinowskiego 1852 k. 58-60, 67v, 77. - Pismo Stanisława Malinowskiego do teścia Mikołaja z prośbą o uregulowanie sumy 280 rubli Lejbie Zamkowemu 1852 k. 72. - Pokwitowanie dot. uposażenia Józefowej Bobrowiczowej 1854 k. 78. - Pokwitowania dot. spraw gospodarczych: za towary, inwentarz itd. 1854 k. 79, 81v, 82, 83-84, 85, 86, 94. - Pokwitowanie za sumę złożoną na budowę cerkwi w Nowogródku z majątku Merulina 1854 k. 87. - Pokwitowanie za lekarstwa dla p. Malinowskiej 1854 k. 88. - Pismo dot. sprzedaży chaty wiejskiej 1856 k. 95. - Pokwitowania Urzędu Pocztowego w Wilnie 1847 k. 96-97. - Losy Loterii Królewskiej Pruskiej z r. 1850, Loterii Klassycznej Królestwa Polskiego z r. 1855, Loterii Hamburskiej z r. 1848 k. 98-103. - "Wiadomość o domu Kacenellenbogenów" (zestawienia dochodów) k. 104. - Wiadomości dot. majątku Stanisława Malinowskiego (liczne zestawienia finansowe) k. 106. - Brulion pism prawniczych dot. spraw majątkowych Franciszka v. Auera k. 107. - Notatka o rozliczeniach (może deputatów) k. 109. - Notatki z korespondencji dot. nominacji Ksawerego Zagórskiego na honorowego dozorcę szkoły pow. orszańskiej k. 110. - Pismo o Józefie Achillesie Bonoldim (niedokończone) k. 111. - Brulion umowy dot. dzierżawy spichrza w Kownie k. 112-113. - Rachunki prywatne, pisma i notatki o charakterze gospodarczym (różnych rąk) k. 114-143. - Końcowa część pisma dot. spraw budżetowych w r. 1863 k. 144. - "Seksternik do adnotacji numerów dzienników Le Nord i J. de S. Petersbourg, jakie użyte zostały do depeszy do Kuriera Wileńskiego" k. 146-148. - Notatki i fragmenty pism m.in. Aleksandra Gutta, fragment listu do Malinowskiego [Stanisława?] w Łazowcach k. 158-165. - Brulion listu dot. spraw Uniwersytetu Wileńskiego (mundurków uczniów, wydatków ze składek szkolnych) k. 167. - "Sposób uchronienia się od zarazy bydlęcej" (środki profilaktyczne) k. 167. - "Wykaz gazet i pism peryodycznych do abonowania w Wileńskim Pocztowym Kantorze na rok 1852" obejmujący 95 tyt. franc., 70 tyt. niem., 38 ang., 1 włoski i 15 pol. k. 170-171.
 • 520 a "Dokumenta różnych tranzakcyi prywatnych do M. Malinowskiego nie należące r. 1809-1856" k. 238-367 w tym: "Wiadomości o sprawach z aktoratów, które nieukończono w Komisji porządkiem sądowym" od 1809 k. 239-260. - Opinia hr. Litta w kwestiach rozpatrywanych przez Kollegium Duchowne Rzymsko-Katolickie w Petersburgu k. 261-268. - O aptekarzach 1823 k. 269-298. - List Michała Piwnickiego bpa koadiutora łuckiego i żytomierskiego do NN dot. kapelanów w szkole żytomierskiej i klewańskiej 1826 k. 299. - List Grzegorza Sośnickiego kapelana szkoły klewańskiej do Michała Piwnickiego bpa łuckiego i żytomierskiego 1826 k. 300. - Kopia z wypisu urzędowego testamentu Jozefaty z Kmitów Chrapowickiej 1v Wolskiej 1826 k. 303-304. - Kopia pisma szlachcica NN do sędziego Sądu Izby Kryminalnej dot. m.in. fałszowania ksiąg magistrackich ok. 1845 k. 305-309. - Kopia kontraktu sprzedaży majątku Antoszwińcie przez Jana Giedroycia Jakubowi i Izabelli Towiańskim 1800 k. 311-312. - Dokument dot. sprzedaży majątku Wiłkopiuwie pow. upitski przez ks. Dominika Radziwiłła Tadeuszowi i Bogumile Kukiewiczom 1814 k. 314. - Pismo dot. zobowiązań Stanisława Dąbrowskiego wobec Eleonory z Janowskich Stürmerowej ok. 1833 k. 315. - Sprawy finansowe między Porfirym Ważyńskim a Maciejem Maxem prezydentem m. Wilna 1820, 1822, 1827 k. 317-320. - Testament Anny z Korsaków Klukowskiej sowietnikowej i sekretarzowej Sądu Gubernialnego Lidzko-Wileńskiego 1824 k. 322-323. - Genealogia Kukiewiczów k. 324-327. - List M. Baługjańskiego do Tadeusza Kukiewicza k. 327. - Pokwitowanie otrzymanego czesnego przez Szkołę Kościoła Reformowanego k. 328. - List M. Malinowskiego do NN dot. sprzedaży folwarku Lutowicz przez T. Dąbrowską 1836 k. 329. - Sprawy finansowe między T. Dąbrowską a Adamem Bochwiczem ok. 1836 k. 330. - Pisma Anny z Trębickich Glücksberg do Miejskiej Gubernialnej Izby Cywilnej k. 333-334. - Pisma związane z dyspensą dla zawarcia małżeństwa Stefana Reytana i Marii Niesiołowskiej k. 337-338. - Nota w sprawie finansowej Józefa Sokołowskiego przeciw Józefowi Pomarnackiemu ok. 1850 k. 339-340. - Życiorys Antoniego Oleszniewicza prawnika k. 341-342. - Pismo Sotera Chodźki do Mikołaja Malinowskiego w sprawie stanowiska agronoma 1850 k. 343. - Wyjaśnienia NN dot. prac we młynie ok. 1851 k. 345-346. - "Objaśnienie pretensji i petycji Jahołkowskiego ok. 1850 k. 347-349. - Opis fabryki papieru Franciszka von Auera w Werkach k. 351. - "Wyjaśnienie funduszu [...] byłych Misyonarzów wileńskich zabranego przez familię Bohdanowiczów [...] k. 353-355. - Kwity podatkowe kas skarbowych: horodeckiej, wiśnickiej, oszmiańskiej 1832, 1849, 1856 k. 356-358. - Zaświadczenie dla prokuratora Paskiewicza k. 359-360. - Pismo W. Zalewskiego? do rejenta Radziewicza k. 361. - Pismo drukarza Uniwersytetu Wileńskiego do Komisji Rządowej Tymczas. Ks. Lit. [1812] k. 362. - Prośba do cara [Mikołaja I] o przyznanie przywilejów szlachty ros. szlachcicowi Eugeniuszowi Światopełkowi Zawadzkiemu ok. 1850 k. 363-364. - Rachunek Mikołaja Malinowskiego k. 365. - Rachunek spłaty Maurycego Buczyńskiego k. 367.
 • 520 a "Papiery J.W. Hrabiów Mostowskich znalezione w papierach po ś.p. Malinowskim 1850-1855" dot. sukcesji po Edwardzie Mostowskim k. 369-382 w tym: Plenipotencja dla M. Malinowskiego 1855 k. 370-371, 376-379. - Wypisy Sądu Powiatowego w Święcianach 1855 k. 374-375, 380-381. - Spis dusz w dobrach Cerkliszki 1850 k. 382.
 • 530 d Mf 2474
 • 541 c a d 1873
 • 546 a Pol., ros., franc., niem., białorus.
 • 561 a Ze zbioru Malinowskiego? d BK VIII,20 w Działyński Jan w Malinowski Mikołaj
 • 600 a Auer Franciszek von 19 w.
 • 600 a Auer Franciszek von 19 w.
 • 600 a Bobrowiczowa Józefa 19 w.
 • 600 a Bohdanowiczowie
 • 600 a Bonoldi Józef Achilles Helmiro śpiewak literat działacz społ. 1821-1871
 • 600 a Chrapowicka Jozefata z Kmitów 1v Wolska
 • 600 a Dąbrowska T.
 • 600 a Gutt Jerzy aptekarz 1769-1836
 • 600 a Hołdakowscy 19 w.
 • 600 a Jahołkowski
 • 600 a Kukiewiczowie genealogia
 • 600 a Malinowska Anna z Guttów
 • 600 a Malinowski Mikołaj
 • 600 a Mostowscy
 • 600 a Mostowski Edward
 • 600 a Niesiołowska Maria
 • 600 a Oleszniewicz Antoni prawnik
 • 600 a Paskiewicz prokurator
 • 600 a Piątkowski Konstanty 19 w.
 • 600 a Piotrowska Ludwika 19 w.
 • 600 a Plater Konstanty ok. 1778-1849
 • 600 a Radziszewscy 19 w.
 • 600 a Reytan Stefan
 • 600 a Stürmer Eleonora z Janowskich
 • 600 a Szmujtowa Sz. 19 w.
 • 600 a Tyzenhaus Rajnold Konstantynowicz 19 w.
 • 600 a Wierzbowski Antoni 19 w.
 • 600 a Zagórski Ksawery
 • 600 a Zamkowy Lejba kupiec 19 w.
 • 600 a Zamkowy Lipman kupiec nowogródzki 19 w.
 • 610 a Kasa Skarbowa Horodło
 • 610 a Kasa Skarbowa Oszmiany
 • 610 a Kasa Skarbowa Wiśnicz
 • 610 a Kolegium Duchowne Rzymsko-Katolickie Petersburg
 • 610 a Komisja Radziwiłłowska
 • 610 a Komisja Radziwiłłowska
 • 610 a Komisja Rządowa Tymczasowa Księstwa Litewskiego
 • 610 a Szkoła Kościoła Reformowanego
 • 610 a Wileński |Pocztowy Kantor
 • 651 a Antoszwińcie pow. Wilno
 • 651 a Cerkliszki
 • 651 a Hamburg
 • 651 a Horodło
 • 651 a Kowno
 • 651 a Łazowce
 • 651 a Litwa
 • 651 a Lutowice
 • 651 a Lutowice
 • 651 a Merulin
 • 651 a Mińsk gubernia
 • 651 a Nowogródek
 • 651 a Nowogródek powiat
 • 651 a Oszmiany
 • 651 a Słuck powiat
 • 651 a Święciany
 • 651 a Werki
 • 651 a Wiłkopiuwie pow. |Upita
 • 651 a Wilno
 • 651 a Wilno
 • 651 a Wilno
 • 651 a Wiśnicz
 • 653 a czasopisma 19 w.
 • 653 a aptekarze 19 w.
 • 653 a rozwody 19 w.
 • 653 a małżeństwo 19 w.
 • 653 a finanse 19 w.
 • 653 a administracja 19 w.
 • 653 a rachunki 19 w.
 • 653 a chłopi 19 w.
 • 653 a czasopisma 19 w.
 • 653 a aptekarze 19 w.
 • 653 a Żydzi 19 w.
 • 653 a finanse 19 w.
 • 653 a administracja 19 w.
 • 653 a rachunki 19 w.
 • 653 a loteria 19 w.
 • 653 a aptekarze 19 w.
 • 653 a finanse 19 w.
 • 653 a nieruchomości 19 w.
 • 653 a administracja 19 w.
 • 653 a rachunki 19 w.
 • 653 a fabryka papieru 19 w.
 • 653 a Żydzi 19 w.
 • 653 a genealogia
 • 655 a testamenty
 • 700 a Bochwicz Adam sędzia apelacyjny gub. mińskiej
 • 700 a Dąbrowska Teresa
 • 700 a Dąbrowski Konstanty
 • 700 a Dąbrowski Stanisław
 • 700 a Heybowicz Daniel regent graniczny nowogródzki
 • 700 a Kmita Erazm
 • 700 a Malewski Antoni regent Komisji Radziwiłłowskiaj
 • 700 a Markowicz Antoni regent Sądu Granicznego Wileńskiego
 • 700 a Radziwiłłówna Stefania
 • 700 a Tański Józef sędzia gub. wileńskiej
 • 700 a Wolski Aleksander
 • 700 a Wolski Mikołaj
 • 700 a Zaleski F.
 • 700 a Zaleski Michał prokurator Masy Radziwiłłowskiej
 • 700 a Zienkowicz Jan wileński ziemski regent powiatowy
 • 700 a Aleksander I car Rosji
 • 700 a Chevalier Michał Pawłowicz
 • 700 a Chrapowicki-Mirski Adam Antonowicz
 • 700 a Gutt Aleksander syn Jerzego
 • 700 a Kossobudzki Fabian 19 w.
 • 700 a Kukiewiczowa Ludwika 19 w.
 • 700 a Malinowska Helena córka Mikołaja Malinowskiego
 • 700 a Malinowski Stanisław zięć Mikołaja Malinowskiego
 • 700 a Sidorowicz Stanisław? 19 w.
 • 700 a Załuska Amelia 19 w.
 • 700 a Żaba Franciszek 19 w.
 • 700 a Baługjański M.
 • 700 a Bochwicz Adam sędzia apelacyjny gub. mińskiej
 • 700 a Buczyński Maurycy właściciel ziemski
 • 700 a Chodźko Soter
 • 700 a Chrapowicka Jozefata z Kmitów 1v Wolska
 • 700 a Dąbrowski Stanisław
 • 700 a Giedroyć Jan sta niekraszuński
 • 700 a Glücksberg Anna z Trębickich
 • 700 a Klukowska Anna z Korsaków sekretarzowa Sądu Gub. Lidzko-Wileńskiego
 • 700 a Kukiewicz Bogumiła ze Strutyńskich
 • 700 a Kukiewicz Tadeusz
 • 700 a Litt hrabia
 • 700 a Max Maciej prezydent m. Wilna 1820
 • 700 a Mikołaj I car Rosji król Polski
 • 700 a Piwnicki Michał bp łucki żytomierski
 • 700 a Pomarnacki Józef
 • 700 a Radziewicz rejent
 • 700 a Radziwiłł Dominik ks.
 • 700 a Sokołowski Józef
 • 700 a Towiańska Izabella z Pomarnackich
 • 700 a Towiański Jakub
 • 700 a Wagner Karol Ferdynand aptekarz wileński 19 w.
 • 700 a Ważyński Porfiry
 • 700 a Zalewski? W.
 • 700 a Zawadzki Eugeniusz Światopełk
 • 740 a Archiwalia dot. spraw rodzinnych i majątkowych Stanisława i Teresy Dąbrowskich
 • 740 a List Konstantego Dąbrowskiego do NN 1829
 • 740 a Notatki dot. spraw prawnych
 • 740 a List Aleksandra Wolskiego do Teresy Dąbrowskiej 1833
 • 740 a List F. Zaleskiego do NN
 • 740 a Dokument obligacyjny Teresy z Wolskich Dąbrowskiej dot. długu wobec Antoniego Markowicza
 • 740 a Skrypty dłużne Stanisława Dąbrowskiego
 • 740 a Zezwolenie na wyjazd Stanisława Dąbrowskiego do Italii i Francji 1818
 • 740 a Vidimus z ksiąg ziemskich powiatu Nowogródzkiego 1818
 • 740 a Excerpt rezolucji z protokółu ekonomicznego Komisji dla Urządzenia Interesów Radziwiłłowskich 1820
 • 740 a Układ o wybycie folwarku Lutowicz z wsią Lutowiczami w guberni Mińskiej w powiecie Słuckim położonego z Stanisławem i Teresą z Wolskich Dąbrowskimi a Prokuratorią Massy zawarty 1820
 • 740 a Dokument asekuracyjny wyst. przez Michała Zaleskiego dla Stanisława i Teresy Dąbrowskich 1820
 • 740 a Rozliczenia należności w związku z nabyciem przez Stanisława i Teresę Dąbrowskich majątku Lutowicz 1820
 • 740 a Kopia prawa przedażnego na Lutowicze od przeszłej prokuratorii spisana 1826
 • 740 a Excerpt rezolucji z protokółu ekonomicznego Komisji dla urządzenia interesów Radziwiłłowskich. |Poświadczenie o dokonaniu wpłaty przez S. i T. Dąbrowskich 1827
 • 740 a Zapis wieczysty Teresy z Wolskich Dąbrowskiej odstępującej mężowi Stanisławowi dwóch chłopów pańszczyźnianych wraz z 5 morgami ziemi 1827
 • 740 a Oświadczenie rodzeństwa Mikołaja, Aleksandra i Teresy Wolskich o pretendowaniu do sukcesji po zmarłej we Francji matce Jozefacie z Kmitów 1v Wolskiej 2v Chrapowickiej 1827
 • 740 a Rezygnacja Erazma Kmity i jego dzieci z pretensji do S. i T. Dąbrowskich w związku ze sprawami spadkowymi po śmierci Jozefaty z Kmitów Wolskiej 1827
 • 740 a Cofnięcie przez T. Dąbrowską pełnomocnictwa dla spraw majątkowych bratu Aleksandrowi Wolskiemu 1829
 • 740 a Wypis z Żurnalu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza dot. sprawy rozwodowej S. i T. Dąbrowskich 1829
 • 740 a Materiały dot. sprawy rozwodowej Stanisława i Teresy Dąbrowskich 1831
 • 740 a Umowa dzierżawna między Adamem Bochwiczem a Danielem Heybowiczem pełnomocnikiem właścicielki Lutowicz T. Dąbrowskiej 1834
 • 740 a Dokument dot. zobowiązań finansowych między Antonim Markowiczem a Józefem Tańskim 1835
 • 740 a Dokument wyst. przez Antoniego Markowicza kwitujący otrzymane należności z rąk T. Dąbrowskiej 1834
 • 740 a Umowa T. Dąbrowskiej i jej lokaja dot. warunków służby 1834
 • 740 a Kwit Urzędu Pocztowego na opłatę za wysyłkę listu Antoniego Markowicza
 • 740 a Rozliczenia zobowiązań pieniężnych 19w.
 • 740 a Regestr papierów lutowickich 1834
 • 740 a Wiadomości o włościanach lutowickich
 • 740 a Pismo w sprawie rozwodowej S. i T. Dąbrowskich
 • 740 a Kamienica Gutta później M. Malinowskiego.
 • 740 a Pismo Jerzego Gutta do cara Aleksandra I
 • 740 a Pismo dot. pożyczki Anny Gutt od hr. Rajnolda Konstantynowicza Tyzenhauza
 • 740 a Pismo kancelarii misji rosyjskiej w Teheranie do tytularnego radcy Aleksandra? Gutta skrócony odpis
 • 740 a Wyciąg z ksiąg miejskich dot. kamienicy Anny z Guttów Malinowskiej
 • 740 a Pismo urzędowe do G. Rokickiego zarządzającego domem M. Malinowskiego 1847
 • 740 a Rachunki dot. dochodów z kamienicy Guttów
 • 740 a Kwity, obligi i rachunki pieniężne M. Malinowskiego
 • 740 a Dokument obligacyjny wyst. przez Franciszka Żabę Fabianowi Kossobudzkiemu 1824
 • 740 a Skrypty dłużne i |weksle M. Malinowskiego, Stanisława i Heleny Malinowskich, Adama Antonowicza Chrapowickiego-Mirskiego i in. z lat 1843-1854
 • 740 a Kwity dot. regulacji procentów i sum pożyczonych przez M. Malinowskiego 1855
 • 740 a Rewers Amelii hr. Załuskiej
 • 740 a Pokwitowanie Ludwiki Kukiewiczowej dot. odbioru należności od Stanisława? Sidorowicza i Mikołaja? Malinowskiego
 • 740 a Depozyty pieniężne złożone u Mikołaja Malinowskiego przez Michała Pawłowicza Chevalier 1848, Ludwikę Piotrowską 1850-1852, Antoniego Wierzbowskiego 1850, Lipmana Zamkowego 1852
 • 740 a Rewers Konstantego hr. Platera 1848
 • 740 a Notatki dot. interesów sukcesorów Radziszewskich
 • 740 a Notatki dot. rozliczeń finansowych M. Malinowskiego
 • 740 a Pokwitowanie przyjęcia 100 rubli przez Konstantego Piątkowskiego dla Ch. Szmujtowej 1852
 • 740 a Obligi M. Malinowskiego dot. eliberacji wekslowej, kotraktu i zobowiązania Stanisława Malinowskiego 1852
 • 740 a List Stanisława Malinowskiego do Mikołaja Malinowskiego 1852
 • 740 a Pokwitowanie dot. uposażenia Józefowej Bobrowiczowej 1854
 • 740 a Pokwitowania dot. spraw gospodarczych: za towary, inwentarz itd. 1854
 • 740 a Pokwitowanie za sumę złożoną na budowę cerkwi w Nowogródku z majątku Merulina 1854
 • 740 a Pokwitowanie za lekarstwa dla p. Malinowskiej 1854
 • 740 a Pismo dot. sprzedaży chaty wiejskiej 1856
 • 740 a Pokwitowania Urzędu Pocztowego w Wilnie 1847
 • 740 a Losy Loterii Królewskiej Pruskiej z r. 1850, Loterii Klassycznej Królestwa Polskiego z r. 1855, Loterii Hamburskiej z r. 1848
 • 740 a Wiadomość o domu Kacenellenbogenów zestawienia dochodów
 • 740 a Wiadomości dot. majątku Stanisława Malinowskiego
 • 740 a Pisma prawnicze dot. spraw majątkowych Franciszka v. Auera
 • 740 a Notatki dot. nominacji Ksawerego Zagórskiego na honorowego dozorcę szkoły pow. orszańskiej
 • 740 a Pismo o Józefie Achillesie Bonoldim
 • 740 a Umowa dot. dzierżawy spichrza w Kownie
 • 740 a Rachunki prywatne, pisma i notatki o charakterze gospodarczym
 • 740 a Pismo dot. spraw budżetowych w r. 1863
 • 740 a Seksternik do adnotacji numerów dzienników Le Nord i J. de S. Petersbourg, jakie użyte zostały do depeszy do Kuriera Wileńskiego
 • 740 a List dot. spraw Uniwersytetu Wileńskiego
 • 740 a Sposób uchronienia się od zarazy bydlęcej
 • 740 a Wykaz gazet i pism peryodycznych do abonowania w Wileńskim Pocztowym Kantorze na rok 1852
 • 740 a Dokumenta różnych tranzakcyi prywatnych do M. Malinowskiego nie należące r. 1809-1856
 • 740 a Dokumenta różnych tranzakcyi prywatnych do M. Malinowskiego nie należące r. 1809-1856
 • 740 a Summariusz spraw zawieszonych w Komisji Radziwiłłowskiej od r. 1809
 • 740 a O aptekarzach 1823
 • 740 a Opinia hr. Litta w kwestiach rozpatrywanych przez Kollegium Duchowne Rzymsko-Katolickie w Petersburgu
 • 740 a List Piwnickiego Michała bpa łuckiego i żytomierskiego do NN 1826
 • 740 a List Sośnickiego Grzegorza kapelana szkoły klewańskiej do Piwnickiego Michała bpa łuckiego i żytomierskiego 1826
 • 740 a Wypis urzędowy testamentu Jozefaty z Kmitów Chrapowickiej 1v Wolskiej 1826
 • 740 a Pismo szlachcica NN do sędziego Sądu Izby Kryminalnej dot. m.in. fałszowania ksiąg magistrackich ok. 1845
 • 740 a Kontrakt sprzedaży majątku Antoszwińcie przez Jana Giedroycia Jakubowi i Izabelli Towiańskim 1800
 • 740 a Sprzedaż majątku Wiłkopiuwie przez ks. Dominika Radziwiłła Tadeuszowi i Bogumile Kukiewiczom 1814
 • 740 a Zobowiązania finansowe Stanisława Dąbrowskiego wobec Eleonory z Janowskich Stürmerowej ok. 1833
 • 740 a Sprawy finansowe między Porfirym Ważyńskim a Maciejem Maxem prezydentem m. Wilna 1820, 1822, 1827
 • 740 a Testament Anny z Korsaków Klukowskiej 1824
 • 740 a Genealogia Kukiewiczów
 • 740 a List Baługjańskiego M. do Kukiewicza Tadeusza
 • 740 a Pokwitowanie otrzymanego czesnego przez Szkołę Kościoła Reformowanego
 • 740 a List Malinowskiego Mikołaja do NN dot. sprzedaży folwarku Lutowicz przez T. Dąbrowską 1836
 • 740 a Sprawy finansowe między T. Dąbrowską a Adamem Bochwiczem ok. 1836
 • 740 a Pisma Anny z Trębickich Glücksberg do Miejskiej Gubernialnej Izby Cywilnej
 • 740 a Pisma dot. dyspensy dla zawarcia małżeństwa Stefana Reytana i Marii Niesiołowskiej
 • 740 a Nota w sprawie finansowej Józefa Sokołowskiego przeciw Józefowi Pomarnackiemu ok. 1850
 • 740 a Życiorys Antoniego Oleszniewicza prawnika
 • 740 a Pismo Sotera Chodźki do Mikołaja Malinowskiego w sprawie stanowiska agronoma 1850
 • 740 a Prace we młynie ok. 1851
 • 740 a Objaśnienie pretensji i petycji Jahołkowskiego ok. 1850
 • 740 a Fabryka papieru Franciszka von Auera w Werkach
 • 740 a Wyjaśnienie funduszu byłych Misyonarzów wileńskich zabranego przez familię Bohdanowiczów
 • 740 a Kwity podatkowe kas skarbowych: horodeckiej, wiśnickiej, oszmiańskiej 1832, 1849, 1856
 • 740 a Zaświadczenie dla prokuratora Paskiewicza
 • 740 a Pismo Zalewskiego? W. do rejenta Radziewicza
 • 740 a Pismo drukarza Uniwersytetu Wileńskiego do Komisji Rządowej Tymczas. Ks. Lit. 1812
 • 740 a Prośba do cara Mikołaja I o przyznanie przywilejów szlachty ros. szlachcicowi Eugeniuszowi Światopełkowi Zawadzkiemu ok. 1850
 • 740 a Rachunek spłaty Maurycego Buczyńskiego
 • 740 a Papiery J.W. Hrabiów Mostowskich znalezione w papierach po ś.p. Malinowskim 1850-1855 |sukcesja po Edwardzie Mostowskim
 • 740 a Plenipotencja dla M. Malinowskiego 1855
 • 740 a Wypisy Sądu Powiatowego w Święcianach 1855
 • 740 a Spis dusz w dobrach Cerkliszki 1850
 • 852 j BK 01302

Indeksy