"Dokumenta historyczne w kopiach dzisiejszych r. 1328-1786."

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01304
 • Kopie: Mf 2476
 • Tytuł: "Dokumenta historyczne w kopiach dzisiejszych r. 1328-1786."
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 452 k. 47x32 cm
 • Oprawa: pł., wiązania, 19 w.
 • Język: Pol., łac., ruski
 • Zawartość:
  • "Literae Vladislai Regi[s] Poloniae ad [...] Joannem XXII (super donario? Beati Petri in Regno Poloniae) circa a. 132. Ex mss. Vaticano inter" k. 7-7v
  • "[...] principi Regi et [...] Wladislao Regi polonie principi et domino litwie domino nostro graciosa hec litera datur [List Proczko de Wylinberg do Władysława, króla polskiego] k. 8-8v
  • Władysław Jagiełło, król Polski, Deklaracja o przejściu na wiarę chrześcijańską b.d. (przy tym próba tłum.) k. 9-12v
  • "Xcia Dymitra Olgierdowicza List, którym się uznaje hołdownikiem Władysława Jagiełły, Jadwigi i Korony Polskiej na wieczność pisany w Mołodeczny 1/12 1388" k. 13-14v
  • "Kazimierza Wielkiego Xięcia Litewskiego List nadający Deniskowi Mokosieiewiczowi Zbaraż prawem dożywotnim a wiele okolicznych wsi na wieczność dla niego, żony i następców. Pisany w Wilnie roku 144... 11. stycznia" k. 15-16v
  • "Fedko, xiążę nieświski poddaje się wraz z Krzemieńcem i Brasławiem Koronie Polskiej przyznając, że te dzierżawy od wieków do Korony należały w Krzemieńcu we wtorek po Nardz[eniu] N[ajświętszej] Panny R[oku] [14.09.] 1434" k. 17-20v
  • "List powrórny którym Fedko X[iąże] Nieswieski po wyswobodzeniu z niewoli w jakies zostawał u Świdrygieła W[ielkiego] X[ięcia] Litewskiego poddaie się wraz z Krzemieńcem i Bracławem królowi i Koronie Polskiej w Czerniachowie we środę trzeciego tygodnia postu [23.03.] 1435" k. 21-23v
  • "Oratio dominorum polonorum ad dominos bohemos [...]cta per legationem [...] Dobeslai Lubelczyk de Kurozwęk [Kurosvnakii] pro electione [...] Wladislai Primogeniti olim Kazimiri Regis Poloniae in Regem Bohemiae in civitate Cuthna perorata (1471)" k. 25-28v
  • "Oratio Ungarorum in susceptione [...] Regis Wladislai in regem Ungariae facta per Johannem, episcoporum Waradhensem. Ex codice mss. Bibl. Vatic. inter Ottobonim. N. 2608 p. 115" k. 29-32v
  • "Restitutio honoris servitoribus Michaelis Glinski" 1512 "Ad relationem [...] Christophori de Schydlowyecz castellani" k. 33-34v
  • "Legacio nomine [...] ducis Stolpensis per [...] Valentinum Stryentyn utriusque Juris Doctorem ad [...] archiepiscopum habita sequitur" 1517 k. 35-40v
  • List Barbary Radziwiłłówny b.d. AR Fasc. 6 Publicznych Nr 42 k. 41-42v (podobizna)
  • List ze zbioru listów królewskich w Archiwum Kapituły Wileńskiej 1555 k. 47-47v
  • "Praescriptum Legationis Regiae maiestatis Poloniae ad Patres Concilii Tridentini datum [...] Valentino Herburtho Episcopo Przemislensi die V sert[embris] Vilnae 1562" k. 44-49v
  • "Kopija listu [Zygmunta II Augusta] króla Polskiego do [Piusa IV] Papieża" 1564 k. 50-50v
  • "Kopija listu [Piusa IV] papieża do [Zygmunta II Augusta] króla Polskiego" 1565 k. 50v-51
  • "Kopija przywileju [Zygmunta II Augusta] krola Polskiego, wspomnianego w liście poprzednim" 1565 k. 51-51v
  • "Kopija rozkazu danego w Piotrkowie 1562" k. 51v-52
  • List króla Zygmunta II Augusta 1565 k. 52-53
  • "Kopija listu arcybiskupa gnieznienskiego do kard[ynała] Komendoniego i do [Stanisława Hozjusza] kard[ynała] Warmińskiego wzmiankowanego w poprzednim liście" k. 53-54v
  • List Henryka Walezego 1574 k. 55-55v
  • "List od Hospodara Ziem Mołdawskich do [...] Zygmunta trzeciego krola Polskiego" 1598 k. 56
  • "Drugi list tegoz Hospodara Ziem Mołdawskich do Krola [...] Zygmunta trzeciego" 1598 k. 56-56v
  • "Trzeci od tegoz Hospodara Ziem Mołdawskich do [...] Zygmunta trzeciego" 1598 k. 56v
  • "List czwarty tegoz Hospodara ziem Mołdawskich do [...] Zygmunta trzeciego" 1598 k. 56v-57
  • "Instructia [Stanisławowi Golskiemu] panu halickiemu, posłowi do Turek dana albo copia iey" k. 57-62v
  • "Instructia [...] Herborthowi do Turek posłanemu dana w Warszawie dnia 8. maia roku 1598" k. 62v-64v
  • "List [...] Pana Jana z Zamoscia Zamoyskiego kanclerza y hetmana wielkiego do Basa Sylistryiskiego" k. 65-65v
  • "Copia listu [...] Pana z Zamoscia Zamoyskiego hetmana wielkiego do Mehmet Base Serdara" k. 65v-66
  • "List tegoz [...] Pana Jana z Zamoscia Zamoyskiego hetmana wielkiego do Suliman Czausa" k. 66-66v
  • "Copia listu tegoz [...] Pana Jana z Zamoscia Zamoyskiego kanclerza y hetmana Wielkiego do [Mehmeda III] Cesarza Tureckiego" k. 66v-71v
  • "Copia listy do [...] Pana Jana z Zamoscia Zamoyskiego hetmana y kanclerza Wielkiego Koronnego od Wezyra" k. 71v-72
  • "Copia listu do [...] Pana Jana z Zamoscia Zamoyskiego hetmana y kanclerza Wielkiego Koronnego od Suliman Caussa" k. 72-72v
  • "Copia listu [Mehmeda III] cesarza tureckiego za Panem Herbarthem Posłem od krola [...] Zygmunta III" k. 72v-73
  • "Literae Turcarum Imperatoris ad [...] Regiem [...] post solitas caeremoniales salutationes" k. 73-74
  • "Literae Turcarum Imperatoris ad Palatinum Voloehiensem Hieremiam" k. 74-74v
  • "Literae Ibraim Bassae ad Palatinum Volochiensem" k. 74v-75
  • "List Suliman Czause do Hosporada Wołoskiego" k. 75-75v
  • "Copia listu Cesarza Tureckiego do krola [...] Zygmunta Trzeciego" k. 75v-77
  • "Literae ad Michaelem Palatinum Valachiae Transalpinae" k. 77
  • "Responsum Michailis Palatini" k. 77-78
  • "Copia listu do krola [...] Zygmunta Trzeciego od Cesarza Tureckiego przez Diaffer Czaussa" k. 78-79
  • "Instructia urodzonemu Adrianowi Rembrowskiemu Dworzaninowi y do Cesarza [...] Tureckiego posłowi naszemu w Warszawie dana dnie 17 meisiąca lipca MDC" k. 79-81v
  • "Copia listu Sałmatgureia[?] Gałgi. Sałamek k. 81v-82
  • "Coipa listu od Michała Woiewody Ziem Mołdawskich do Krola [...] Zygmunta Trzeciego w ktorym sprawę o naiechaniu swyn do ziem Bogdańskieij daie etc etc." k. 82-82v
  • "Odpis [...] Zygmunta Trzeciego" k. 83-84
  • "Przekład listu Tureckiego przez Pana Rembrowskiego" k. 84-85v
  • "Testament x[ię]cia Krzysztofa Radziwiłła woiewody wileńskiego, hetmana w. W[ielkiego] X[ięstwa] Lit[ewskiego]" 1605 k. 86-95
  • "Testament x[ię]cia Janusza Radziwiłła [...] kasztelana wileńskiego, borysowskiego sty" 1620 k. 95v-99v
  • "Kopia listu Papiezskiego do Pana Szczęsnego Hetmana Dobromilskiego, Wisnieńskiego, Mosciskiego starosty" k. 100-101v
  • "Kopia Listu Papiezskiego do Pana Szczęsnego Hetmana Dobromilskiego, Wisnieńskiego, Mosciskiego starosty" k. 102-105v
  • List wojewody trockiego do księcia k. 106-107v
  • "Władysław Zygmunt z Bożej łaski kroleic Polski y Szwedzki obrany Wielki Car Moskiewski Smolenskiego Czernihowskiego Xięstw administrator" k. 108-108v
  • "Władysław IV z Bożej łaski król Polski Wielki Xi[ążę] Litewski Ruski Pruski Zmudzki Mazowiecki Inflantski[?] Szwedzki Gołski Wandalski d[iedzi]czny krol obecny wielki car Moskiewski" k. 109-109v
  • "Władysław IV z Bożej łaski król Polski Wielki Xi[ążę] Litewski Ruski Pruski Mazowiecki Zmudzki Inflantski[?] Smolenski Siewierski Czernihowski y Szwedzki Gołski Wandalski dziedziczny krol" k. 110-110v
  • "Władysław IV z Bożej łaski król Polski Wielki Xi[ążę] Litewski Ruski Pruski Zmudzki Mazowiecki Inflantski Smolenski Czernihowski Szwedzki Gołski Wandaldzki dziedziczny krol" k. 111-111v
  • "Władysław IV z Bożej łaski król Polski Wielki Xi[ążę] Litewski Ruski Pruski Zmudzki Mazowiecki Inflantski Smolenski Czernihowski Szwedzki Gołski Wandaldzki dziedziczny krol" k. 112-112v
  • "Władysław IV z Bożej łaski król Polski Wielki Xi[ążę] Litewski Ruski Pruski Zmudzki Mazowiecki Inflantski Smolenski Czernihowski Szwedzki Gołski Wandaldzki dziedziczny krol" k. 113-113v
  • "Władysław z Bożej łaski król Polski Wielki Xi[ążę] Litewski Ruski Pruski Zmoydzki Mazowiecki Inflantski Smolenski Czernihowski Szwedzki Gołski Wandaldzki dziedziczny krol" k. 114-115v
  • "Confessata Iaremy Konczewicza Iudie Confaederatj Terrestris Haliciem f[e]r[i]a Quinta post festum s[ancti] Jacobi Ap[osto]li prox[im]a 1648" [30.07.] k. 116-117v
  • "Instrukcya Chmielnickiego" k. 118-118v
  • "Księga 192 S. F. fol. 132 v[erso] Naznaczenie stanowiska exulantom województwa Czerniechowskiego w Augustowskim i Rajgrodzkim starostwach" k. 119-119v
  • "Księga 192 S. F. fol. 283 verso. Dożywocie na Swiniuchy z Swiami Wrodzonemu Czarneckiemu Choążenu Sandomierskiemu, po ześciu Wrodzonego Sibieskiego Starosty Krasnystawskiego" k. 120-120v
  • "Relacya drogi na Ukrainę do [...] Pana Pawła Tetery Hetmana Zaporowskiego, a potym do [...] Pana [Stanisława Jana Jabłonowskiego] Wojewody Ruskiego na koniec do [...] Pana [Stanisława Potockiego] Wojewody Krakowskiego Hetma[na] W[ielkieg]o Koronn[ego] in pedita [...] Janowi Kazimierza dana w Warszawie D[ie] 29 aprilis 1665" k. 121-128
  • "Poselstwo od Karola Aleksandra do Mistra Inflantskoka" k. 128-134
  • "Poselstwo od Karola Aleksandra do Mistra Inflantskoka" k. 134-139v
  • Relacja Kamieńca wziętego przez Turków 1672.
  • Echo żałosne. wiersz
  • Listy Załuskich, ks. Ign. Konarskiego, M. Konarskiego do Tarły.
  • Listy uzup k. 65-85
  • "Testament xcia Krzysztofa Radziwiłła woiewody wileńskiego, hetmana w. W.X.Lit." 1605 k. 86-95
  • "Testament xcia Janusza Radziwiłła [...] kasztelana wileńskiego, borysowskiego sty" 1620 k. 95v-99v
  • "Instrukcya Chmielnickiego" k. 118
  • Relacja Kamieńca wziętego przez Turków 1672.
  • Echo żałosne. wiersz
  • Listy Załuskich, ks. Ign. Konarskiego, M. Konarskiego do Tarły.
 • Proweniencja:
  • Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
  • Ze zbioru M. Malinowskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Czechy
  • Kutna Hora
  • Kutno
  • Litwa
  • Turcja
  • Zbaraż
  • dyplomacja 16 w.
  • legacje 16 w.
  • dyplomacja 16 w.
  • chrzest Litwy
 • Uwagi: Karty puste: 2-5v, 6v, 24-24v,

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Dokumenty
 • 245 a "Dokumenta historyczne w kopiach dzisiejszych r. 1328-1786."
 • 250 a kop.
 • 260 c 19 w.
 • 300 a 452 k. c 47x32 cm
 • 340 d rkps e pł., wiązania, 19 w.
 • 400 a de Wylinberg Proczko zob. Proczko de Wylinberg
 • 400 a Radziwiłłówna Barbara zob. Barbara Radziwiłłówna królowa Polski
 • 400 a Wylinberg Proczko de zob. Proczko de Wylinberg
 • 500 a Karty puste: 2-5v, 6v, 24-24v,
 • 520 a "Literae Vladislai Regi[s] Poloniae ad [...] Joannem XXII (super donario? Beati Petri in Regno Poloniae) circa a. 132. Ex mss. Vaticano inter" k. 7-7v
 • 520 a "[...] principi Regi et [...] Wladislao Regi polonie principi et domino litwie domino nostro graciosa hec litera datur [List Proczko de Wylinberg do Władysława, króla polskiego] k. 8-8v
 • 520 a Władysław Jagiełło, król Polski, Deklaracja o przejściu na wiarę chrześcijańską b.d. (przy tym próba tłum.) k. 9-12v
 • 520 a "Xcia Dymitra Olgierdowicza |List, którym się uznaje hołdownikiem Władysława Jagiełły, Jadwigi i Korony Polskiej na wieczność pisany w Mołodeczny 1/12 1388" k. 13-14v
 • 520 a "Kazimierza Wielkiego Xięcia Litewskiego |List nadający Deniskowi Mokosieiewiczowi Zbaraż prawem dożywotnim a wiele okolicznych wsi na wieczność dla niego, żony i następców. Pisany w Wilnie roku 144... 11. stycznia" k. 15-16v
 • 520 a "Fedko, xiążę nieświski poddaje się wraz z Krzemieńcem i Brasławiem Koronie Polskiej przyznając, że te dzierżawy od wieków do Korony należały w Krzemieńcu we wtorek po Nardz[eniu] N[ajświętszej] Panny R[oku] [14.09.] 1434" k. 17-20v
 • 520 a "List powrórny którym Fedko X[iąże] Nieswieski po wyswobodzeniu z niewoli w jakies zostawał u Świdrygieła W[ielkiego] X[ięcia] Litewskiego poddaie się wraz z Krzemieńcem i Bracławem królowi i Koronie Polskiej w Czerniachowie we środę trzeciego tygodnia postu [23.03.] 1435" k. 21-23v
 • 520 a "Oratio dominorum polonorum ad dominos bohemos [...]cta per legationem [...] Dobeslai Lubelczyk de Kurozwęk [Kurosvnakii] pro electione [...] Wladislai Primogeniti olim Kazimiri Regis Poloniae in Regem Bohemiae in civitate Cuthna perorata (1471)" k. 25-28v
 • 520 a "Oratio Ungarorum in susceptione [...] Regis Wladislai in regem Ungariae facta per Johannem, episcoporum Waradhensem. Ex codice mss. Bibl. Vatic. inter Ottobonim. N. 2608 p. 115" k. 29-32v
 • 520 a "Restitutio honoris servitoribus Michaelis Glinski" 1512 |"Ad relationem [...] Christophori de Schydlowyecz castellani" k. 33-34v
 • 520 a "Legacio nomine [...] ducis Stolpensis per [...] Valentinum Stryentyn utriusque Juris Doctorem ad [...] archiepiscopum habita sequitur" 1517 k. 35-40v
 • 520 a List Barbary Radziwiłłówny b.d. AR Fasc. 6 Publicznych Nr 42 k. 41-42v (podobizna)
 • 520 a List ze zbioru listów królewskich w Archiwum Kapituły Wileńskiej 1555 k. 47-47v
 • 520 a "Praescriptum Legationis Regiae maiestatis Poloniae ad Patres Concilii Tridentini datum [...] Valentino Herburtho Episcopo Przemislensi die V sert[embris] Vilnae 1562" k. 44-49v
 • 520 a "Kopija listu [Zygmunta II Augusta] króla Polskiego do [Piusa IV] Papieża" 1564 k. 50-50v
 • 520 a "Kopija listu [Piusa IV] papieża do [Zygmunta II Augusta] króla Polskiego" 1565 k. 50v-51
 • 520 a "Kopija przywileju [Zygmunta II Augusta] krola Polskiego, wspomnianego w liście poprzednim" 1565 k. 51-51v
 • 520 a "Kopija rozkazu danego w Piotrkowie 1562" k. 51v-52
 • 520 a List króla Zygmunta II Augusta 1565 k. 52-53
 • 520 a "Kopija listu arcybiskupa gnieznienskiego do kard[ynała] Komendoniego i do [Stanisława Hozjusza] kard[ynała] Warmińskiego wzmiankowanego w poprzednim liście" k. 53-54v
 • 520 a List Henryka Walezego 1574 k. 55-55v
 • 520 a "List od Hospodara Ziem Mołdawskich do [...] Zygmunta trzeciego krola Polskiego" 1598 k. 56
 • 520 a "Drugi list tegoz Hospodara Ziem Mołdawskich do Krola [...] Zygmunta trzeciego" 1598 k. 56-56v
 • 520 a "Trzeci od tegoz Hospodara Ziem Mołdawskich do [...] Zygmunta trzeciego" 1598 k. 56v
 • 520 a "List czwarty tegoz Hospodara ziem Mołdawskich do [...] Zygmunta trzeciego" 1598 k. 56v-57
 • 520 a "Instructia [Stanisławowi Golskiemu] panu halickiemu, posłowi do Turek dana albo copia iey" k. 57-62v
 • 520 a "Instructia [...] Herborthowi do Turek posłanemu dana w Warszawie dnia 8. maia roku 1598" k. 62v-64v
 • 520 a "List [...] Pana Jana z Zamoscia Zamoyskiego kanclerza y hetmana wielkiego do Basa Sylistryiskiego" k. 65-65v
 • 520 a "Copia listu [...] Pana z Zamoscia Zamoyskiego hetmana wielkiego do Mehmet Base Serdara" k. 65v-66
 • 520 a "List tegoz [...] Pana Jana z Zamoscia Zamoyskiego hetmana wielkiego do Suliman Czausa" k. 66-66v
 • 520 a "Copia listu tegoz [...] Pana Jana z Zamoscia Zamoyskiego kanclerza y hetmana Wielkiego do [Mehmeda III] Cesarza Tureckiego" k. 66v-71v
 • 520 a "Copia listy do [...] Pana Jana z Zamoscia Zamoyskiego hetmana y kanclerza Wielkiego Koronnego od Wezyra" k. 71v-72
 • 520 a "Copia listu do [...] Pana Jana z Zamoscia Zamoyskiego hetmana y kanclerza Wielkiego Koronnego od Suliman Caussa" k. 72-72v
 • 520 a "Copia listu [Mehmeda III] cesarza tureckiego za Panem Herbarthem Posłem od krola [...] Zygmunta III" k. 72v-73
 • 520 a "Literae Turcarum Imperatoris ad [...] Regiem [...] post solitas caeremoniales salutationes" k. 73-74
 • 520 a "Literae Turcarum Imperatoris ad Palatinum Voloehiensem Hieremiam" k. 74-74v
 • 520 a "Literae Ibraim Bassae ad Palatinum Volochiensem" k. 74v-75
 • 520 a "List Suliman Czause do Hosporada Wołoskiego" k. 75-75v
 • 520 a "Copia listu Cesarza Tureckiego do krola [...] Zygmunta Trzeciego" k. 75v-77
 • 520 a "Literae ad Michaelem Palatinum Valachiae Transalpinae" k. 77
 • 520 a "Responsum Michailis Palatini" k. 77-78
 • 520 a "Copia listu do krola [...] Zygmunta Trzeciego od Cesarza Tureckiego przez Diaffer Czaussa" k. 78-79
 • 520 a "Instructia urodzonemu Adrianowi Rembrowskiemu Dworzaninowi y do Cesarza [...] Tureckiego posłowi naszemu w Warszawie dana dnie 17 meisiąca lipca MDC" k. 79-81v
 • 520 a "Copia listu Sałmatgureia[?] Gałgi. Sałamek k. 81v-82
 • 520 a "Coipa listu od Michała Woiewody Ziem Mołdawskich do Krola [...] Zygmunta Trzeciego w ktorym sprawę o naiechaniu swyn do ziem Bogdańskieij daie etc etc." k. 82-82v
 • 520 a "Odpis [...] Zygmunta Trzeciego" k. 83-84
 • 520 a "Przekład listu Tureckiego przez Pana Rembrowskiego" k. 84-85v
 • 520 a "Testament x[ię]cia Krzysztofa Radziwiłła woiewody wileńskiego, hetmana w. W[ielkiego] X[ięstwa] Lit[ewskiego]" 1605 k. 86-95
 • 520 a "Testament x[ię]cia Janusza Radziwiłła [...] kasztelana wileńskiego, borysowskiego sty" 1620 k. 95v-99v
 • 520 a "Kopia listu Papiezskiego do Pana Szczęsnego Hetmana Dobromilskiego, Wisnieńskiego, Mosciskiego starosty" k. 100-101v
 • 520 a "Kopia Listu Papiezskiego do Pana Szczęsnego Hetmana Dobromilskiego, Wisnieńskiego, Mosciskiego starosty" k. 102-105v
 • 520 a List wojewody trockiego do księcia k. 106-107v
 • 520 a "Władysław Zygmunt z Bożej łaski kroleic Polski y Szwedzki obrany Wielki Car Moskiewski Smolenskiego Czernihowskiego Xięstw administrator" k. 108-108v
 • 520 a "Władysław IV z Bożej łaski król Polski Wielki Xi[ążę] Litewski Ruski Pruski Zmudzki Mazowiecki Inflantski[?] Szwedzki Gołski Wandalski d[iedzi]czny krol obecny wielki car Moskiewski" k. 109-109v
 • 520 a "Władysław IV z Bożej łaski król Polski Wielki Xi[ążę] Litewski Ruski Pruski Mazowiecki Zmudzki Inflantski[?] Smolenski Siewierski Czernihowski y Szwedzki Gołski Wandalski dziedziczny krol" k. 110-110v
 • 520 a "Władysław IV z Bożej łaski król Polski Wielki Xi[ążę] Litewski Ruski Pruski Zmudzki Mazowiecki Inflantski Smolenski Czernihowski Szwedzki Gołski Wandaldzki dziedziczny krol" k. 111-111v
 • 520 a "Władysław IV z Bożej łaski król Polski Wielki Xi[ążę] Litewski Ruski Pruski Zmudzki Mazowiecki Inflantski Smolenski Czernihowski Szwedzki Gołski Wandaldzki dziedziczny krol" k. 112-112v
 • 520 a "Władysław IV z Bożej łaski król Polski Wielki Xi[ążę] Litewski Ruski Pruski Zmudzki Mazowiecki Inflantski Smolenski Czernihowski Szwedzki Gołski Wandaldzki dziedziczny krol" k. 113-113v
 • 520 a "Władysław z Bożej łaski król Polski Wielki Xi[ążę] Litewski Ruski Pruski Zmoydzki Mazowiecki Inflantski Smolenski Czernihowski Szwedzki Gołski Wandaldzki dziedziczny krol" k. 114-115v
 • 520 a "Confessata Iaremy Konczewicza Iudie Confaederatj Terrestris Haliciem f[e]r[i]a Quinta post festum s[ancti] Jacobi Ap[osto]li prox[im]a 1648" [30.07.] k. 116-117v
 • 520 a "Instrukcya Chmielnickiego" k. 118-118v
 • 520 a "Księga 192 S. F. fol. 132 v[erso] Naznaczenie stanowiska exulantom województwa Czerniechowskiego w Augustowskim i Rajgrodzkim starostwach" k. 119-119v
 • 520 a "Księga 192 S. F. fol. 283 verso. Dożywocie na Swiniuchy z Swiami Wrodzonemu Czarneckiemu Choążenu Sandomierskiemu, po ześciu Wrodzonego Sibieskiego Starosty Krasnystawskiego" k. 120-120v
 • 520 a "Relacya drogi na Ukrainę do [...] Pana Pawła Tetery Hetmana Zaporowskiego, a potym do [...] Pana [Stanisława Jana Jabłonowskiego] Wojewody Ruskiego na koniec do [...] Pana [Stanisława Potockiego] Wojewody Krakowskiego Hetma[na] W[ielkieg]o Koronn[ego] in pedita [...] Janowi Kazimierza dana w Warszawie D[ie] 29 aprilis 1665" k. 121-128
 • 520 a "Poselstwo od Karola Aleksandra do Mistra Inflantskoka" k. 128-134
 • 520 a "Poselstwo od Karola Aleksandra do Mistra Inflantskoka" k. 134-139v
 • 520 a Relacja Kamieńca wziętego przez Turków 1672.
 • 520 a Echo żałosne. wiersz
 • 520 a Listy Załuskich, ks. Ign. Konarskiego, M. Konarskiego do Tarły.
 • 520 a Listy uzup k. 65-85
 • 520 a "Testament xcia Krzysztofa Radziwiłła woiewody wileńskiego, hetmana w. W.X.Lit." 1605 k. 86-95
 • 520 a "Testament xcia Janusza Radziwiłła [...] kasztelana wileńskiego, borysowskiego sty" 1620 k. 95v-99v
 • 520 a "Instrukcya Chmielnickiego" k. 118
 • 520 a Relacja Kamieńca wziętego przez Turków 1672.
 • 520 a Echo żałosne. wiersz
 • 520 a Listy Załuskich, ks. Ign. Konarskiego, M. Konarskiego do Tarły.
 • 530 d Mf 2476
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac., ruski
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d AR Fasc. 6 Publicznych Nr 42 w Działyński Tytus
 • 561 a Ze zbioru M. Malinowskiego d BK VIII,22 w Działyński Jan w Malinowski Mikołaj
 • 651 a Czechy
 • 651 a Kutna Hora
 • 651 a Kutno
 • 651 a Litwa
 • 651 a Turcja
 • 651 a Zbaraż
 • 653 a dyplomacja 16 w.
 • 653 a legacje 16 w.
 • 653 a dyplomacja 16 w.
 • 653 a chrzest Litwy
 • 700 a Bogusław b X Wielki c (książę pomorski ; d 1454-1523)
 • 700 a Chmielnicki Bohdan c hetman kozacki d (ca 1595-1657)
 • 700 a Czarniecki Stefan d (1599-1665)
 • 700 a Fedko c ks. nieświeski
 • 700 a Gliński Michał c marszałek nadworny litewski d zm. 1534
 • 700 a Golski Stanisław c wda podolski i ruski d zm. 1612
 • 700 a Henryk b III c (król Francji ; d 1551-1589)
 • 700 a pisarz rokoszowy a Herburt Jan Szczęsny
 • 700 a Herbut Walenty c bp przemyski d (1524-1572)
 • 700 a Hozjusz Stanisław d (1504-1579)
 • 700 a Jadwiga c (królowa Polski ; d ca 1266-1339)
 • 700 a Jan b XXII c (papież ; d 1245-1334)
 • 700 a Jan Kazimierz c (król Polski ; d 1609-1672)
 • 700 a Kazimierz Jagiellończyk c (król Polski ; d 1427-1492)
 • 700 a Komendoni c kardynał
 • 700 a Kurozwęcki Dobiesław c wda sandomierski
 • 700 a Łaski Jan c prymas d (1456-1531)
 • 700 a Mehmed b III c (sułtan Turcji ; d 1566-1603)
 • 700 a Mokosiejewicz Denis
 • 700 a Myszkowski Piotr c podkanclerzy w. kor. bp płocki d zm. 1591
 • 700 a Pac Mikołaj Stefan c wda torcki d zm. 1670
 • 700 a Pius b IV c (papież ; d 1499-1565)
 • 700 a Potocki Stanisław Rewera c wda krakowski hetman w. kor. d 1589-1667
 • 700 a Proczko de Wylinberg
 • 700 a Radziwiłł Janusz c podczaszy lit. klan wileński d (1579-1620)
 • 700 a Radziwiłł Krzysztof "Piorun" c wda wileński hetman w. lit. d (1547-1603)
 • 700 a Rembowski Adrian c dworzanin i sekretarz król. d zm. ca 1601
 • 700 a Sobieski Marek c sta krasnostawski d 1628-1652
 • 700 a Stryentyn Valentinus c dr obojga praw poseł
 • 700 a Szczęsny [Jan] c sta dobromilski mościcki wiszeński
 • 700 a Szydłowiecki Krzysztof c klan krakowski kanclerz w. kor. d (1467-1532)
 • 700 a Tetera Paweł c hetman kozacki d zm. 1670
 • 700 a Władysław Jagiełło (król Polski ; ca 1351-1434)
 • 700 a Władysław b IV c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 700 a Zamoyski Jan c kanclerz w. kor. hetman w. kor. d (1542-1605)
 • 700 a Zygmunt b II August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 700 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 700 a Barbara Radziwiłłówna c (królowa Polski ; d 1520-1551)
 • 700 a Malinowski Mikołaj c historyk d (1799-1865)
 • 740 a Instrukcya Chmielnickiego
 • 740 a Testament xcia Janusza Radziwiłła kasztelana wileńskiego borysowskiego sty 1620
 • 740 a Testament xcia Krzysztofa Radziwiłła woiewody wileńskiego hetmana w. W.X.Lit. 1605
 • 740 a Instructia Herborthowi do Turek posłanemu dana w Warszawie dnia 8. maia roku 1598
 • 740 a Instructia panu halickiemu posłowi do Turek dana albo copia iey
 • 740 a List Barbary Radziwiłłówny b.d. AR Fasc. 6 Publicznych Nr 42
 • 740 a Legacio nomine ducis Stolpensis Bogusław X Wielki ks. pomorski? per Valentinum Stryentyn ad archiepiscopum Jan Łaski? habita sequitur 1517
 • 740 a Restitutio honoris servitoribus Michaelis Glinski 1512 |Ad relationem Christophori de Schydlowyecz castellani
 • 740 a Oratio ungarorum in jusceptione Wladislai in regem Hungariae facta per Johannem episcoporum Waradhensem. Ex codice mss. Bibl. Vatic. inter Ottobonim. N. 2608 p. 115
 • 740 a Oratio dominorum polonorum ad dominos bohemos cta per legationem Dobeslai Lubelczyk de Kurozwęk Kurosvnakii pro electione Wladislai in civitate Cuthna perorata 1471
 • 740 a Fedko xiążę nieświski poddaje się wraz z Krzemieńcem i Brasławiem Koronie Polskiej przyznając że te dzierżawy od wieków do Korony należały 1434
 • 740 a Kazimierza Wielkiego Xięcia Litewskiego |List nadający Deniskowi Mokosieiewiczowi Zbaraż prawem dożywotnim a wiele okolicznych wsi na wieczność dla niego żony i następców. Pisany w Wilnie roku 144 11. stycznia
 • 740 a Proczko de Wylinberg do Władysława króla polskiego b.d.
 • 740 a Literae Vladislai Reg Poloniae ad Joannem XXII super donario? Beati Petri in Regno Poloniae circa a. 132. Ex mss. Vaticano inter
 • 777 a Korybut Dymitr (?-1404 post) t Xcia Dymitra Olgierdowicza |List którym się uznaje hołdownikiem Władysława Jagiełły Jadwigi i Korony Polskiej na wieczność pisany w Mołodeczny 1/12 1388
 • 777 a Władysław Jagiełło (król Polski ; ca 1351-1434) t Deklaracja o przejściu na wiarę chrześcijańską b.d. przy tym próba tłum.
 • 777 a Korybut Dymitr (?-1404 post) t Xcia Dymitra Olgierdowicza |List którym się uznaje hołdownikiem Władysława Jagiełły Jadwigi i Korony Polskiej na wieczność pisany w Mołodeczny 1/12 1388
 • 777 a Władysław Jagiełło (król Polski ; ca 1351-1434) t Deklaracja o przejściu na wiarę chrześcijańską b.d. przy tym próba tłum.
 • 852 j BK 01304
 • 999 a WK, MMP

Indeksy