Prace naukowe i artykuły M. Malinowskiego.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01305
 • Kopie: Mf 2477
 • Autor: Malinowski Mikołaj
 • Tytuł: Prace naukowe i artykuły M. Malinowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 491 k. 42x28 cm i mn.
 • Oprawa: pł., 19 w.
 • Język: Pol., łac., franc.
 • Zawartość:
  • "Jakub Heraklides i Olbracht Łaski. Ustęp z dziejów polskich XVI wieku". Brulion M. Malinowskiego k. 4-67
  • "Do dziejów rodu Łaskich. Materyały" k. 69-190 w tym: "Vita Jacobi Despotae, alias Heraclidae Basilici dicti, excerpta ex monumentis historiarum illustris ac magnicici dn. Francisci Forgach? etc." k. 70. "Vita Iacobi Despotae Moldavorum reguli, qui vixit Ferdinando Caesare et Iohanne II in Transylvania imerandi - Iacobo Paleologo Ioannes Sommerus Pirnensis" k. 70v-85. - Testament Jana Łaskiego 1495, 15.10. Pabianice k. 86-97. - "Privilegium pro dno Palatino Siradiensis" (odpis przywileju króla Zygmunta Augusta z 27.09.1570 dla Olbrachta Łaskiego wdy sieradzkiego) k. 98-101. - Dedykacja dzieła skierowana do Olbrachta Łaskiego przez jego sekretarza Abrahama Bakschay'a z Szemnia k. 102-105. - "Albertus Laski cedit Raczinski" (cesja należności Olbrachta Łaskiego od Wacława Uhrowieckiego, podkomorzego chełmskiego ustalonych wraz z Erazmem Madalińskim na rzecz Jana Raczyńskiego komornika wieluńskiego) k. 106. - "Recognitio Magn. Palatini Siradiensis ratione infrascriptorum" k. 107. - "Oblata obligationis manualis M. Alberti a Lasco Palatini Siradiensis" (oblata rkpsu na dług Janowi Oraczowskiemu z Przybysławic) k. 108. - "Capitaneatus Stryjensis gen. Petro Ożga Referendaris confertur" (odpis aktu nadania starostwa stryjskiego z sołectwami Piotrowi Ożga, referendarzowi kor.) k. 109. - "Poselstwo od Zygmunta I [...] do cesarza Karola V i Ferdynanda króla rzymskiego oraz książąt niemieckich na sejmie [...] poruczone Stanisławowi Łaskiemu, wojewodzie sieradzkiemu na Sejmie piotrkowskim" k. 110-117v. - "Mathias Drzewicius manu sua de Io. Laski Archipiscopo" (krytyka postępowania Jana Łaskiego w związku ze sprawą M. Glińskiego oraz wojną pruską i węgierską) k. 118. - Jan Zapolya do Andrzeja z Tęczyna klana krakowskiego i Jana z Tarnowa wdy ruskiego Waradyn 1535, 25.02 (kopia) k. 120-121. Andrzej z Tęczyna i Jan z Tarnowa do Jana Zapolyi Kraków 1535, 18.03 (kopia) k. 121-123. - "Dominus Łaski auditus Sabbatho post octavas Corporis Christi" (kopia) k. 124 - List do Olbrachta Łaskiego, wdy sieradzkiego i Mikołaja Tomickiego dot. przyjazdu króla Henryka III [Ligny 1573, 5.09] (wypisany z rkpsu Jana Głuchowskiego) k. 126. - List Macieja Drzewieckiego? do Jana Łaskiego b.d. dot. małżeństwa ks. mazowieckiej k. 128. - "Articuli et complanationes cum orationibus [...] Regis Galliae conficiendae" b.d. dot. układów politycznych Zygmunta I k. 129.
  • "Do dziejów rodu Łaskich. Materyały" cd. w tym: Wypis z akt kapituły wileńskiej t. I 1522/1523 k. 130. - Zestawienie dat dot. dziejów rodziny Łaskich k. 131. - Uwagi M. Malinowskiego związane z "Consilium ratonis bellicae" Stanisława Tarnowskiego k. 131. - Notatki M. Malinowskiego dot. Łaskich z: Bartosz Paprocki "Herby Rycerstwa Polskiego" k. 132. - Notatki M. Malinowskiego o arcybiskupach gnieźnieńskich k. 132v. - List ks. Jana Kowakiewicza do konsyliarza i radcy Adamowicza w Ciechocinku dot. Łaskich k. 133. - Notatki dot. Łaskich z: Marcin Bielski "Kronika", Szymon Starowolski "Monumenta Sarmatarum", akta Górków oraz z Bartosza Paprockiego i Bernarda Wapowskiego k. 134-135. - Notatki o Łaskich z: Ambroży Sinigiani "Historia", Kasper Niesiecki "Korona Polska", Erazm z Rotterdamu "De modo adorandi Deum", "Epistolae", Martin du Bellay "Memoires IV", z dzieł Fryderyka Jacoba Beyschlay'a k. 136. - Wypisy o Łaskich z: Avvisi di Leopoli 10.02.1564 o najeździe tatarsko-tureckim na Wołyń i Podole; B. Paprocki o Gabrielu Hornostaju; Sz. Starowolski o nagrobkach Łaskich; B. Paprocki o Kościeleckim wdzie poznańskim żonatym z Anną Łaską k. 138. - Notatki o Jarosławie Łaskim (ojcu Jarosława, Stanisława i Jana) k. 142. - Notatki z Archiwum Piotrkowskiego k. 143. - Rozmowa Jarosława Łaskiego z Mustaffą Baszą k. 145-146. - Rozmowa Jarosława Łaskiego z Ajass Baszą, Ibrahimem Baszą oraz notatki dot. poselstwa Jarosława Łaskiego do sułtana k. 147-149. - List ks. Mikołaja Bronyowskiego proboszcza z Obrazowa do Olbrachta Łaskiego 1571, 12.06 (kopia) k. 153-154. - List Jakuba Strzeszkowskiego starosty rytwiańskiego do Olbrachta Łaskiego Rytwiany 1562, 21.05 (kopia) k. 155-156. - Notatka o zbiorze numizmatycznym Jana Łaskiego z: Wacław Maciejowski "Polska aż do pierwszej połowy XVIII w." t. II, s. 270 oraz Dziennik Wileński 1806, III, s. 222-223 k. 156. - Janusz ks. mazowiecki Maciejowi de Mlava, commendarii ecclesiae in Nove Miasto 1567 k. 157. - Notatki z akt piotrkowskich dot. Jana Łaskiego, Jana Bonara kasztelana bieckiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Stanisława Szpotha? k. 158. - Wypis sumaryczny z akt z lat 1530-1539 dot. Łaskich i ich działalności dyplomatycznej i spraw majątkowych k. 160. - Wypisy o [Olbrachcie] Łaskim z Orzelskiego "Dziejów Bezkrólewia po Zyg[muncie] Aug[uście]" k. 163-166. - "Wypis z Inwentarza Metryki Sekretnej będącego własnością [...] Bandtkiego [...]" k. 167-174. - "Noty z ksiągi: Regestrum privilegiorum donationum, commutationum et aliarum dispositionum bonorum regalium [...] k. 175. - Nadania dla Łaskich (chronologiczny zestaw) k. 177-178. - Wypisy z rkpsu Bibl. Zamoyskich dot. epoki Zygmunta Augusta i Henryka Walezego k. 179-180. - Odezwa królewska Zygmunta I z związku z podjętą unifikacją prawa polskiego k. 181. - Dedykacja Macieja Śliwnickiego do króla Zygmunta I, stanowiąca wstęp do "Księgi prawa powszechnego" k. 182. - Odpis pokwitowania wyst. przez Jana Zielenieckiego dziedzica pow. szadkowskiego dot. otrzymanych dla córek sum, należnych na mocy zapisu testamentarnego Anny Łaskiej k. 183. - Notatka o procesie między Anną, córką Andrzeja Ciołka z Żelechowa, a Albrechtem Łaskim k. 183. - Notatki do okresu bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta 1572 k. 185-186. - Wypisy z relacji Krzysztofa Szydłowieckiego o mianowaniu Macieja de Drzewycza [Drzewickiego] kanclerzem w. kor. 1511, 15.02 oraz wypisy dot. speaw majątkowych Łaskich, Mikołaja z Kurozwęk i Jakuba Pyorunowskiego k. 187. - Wypisy dot. spraw majątkowych Łaskich k. 189-190.
  • "Do życiorysu Adama z Brusiłowa Kisiela, wojewody kijowskiego. Materyały" k. 192-253 w tym: Listy W. Modzelewskiego do M. Malinowskiego Kijów (03.09.1843, 22.01.1844) dot. materiałów biograficznych do życia A. Kisiela k. 193-194, 197-198. - Kopia listu W. Modzelewskiego do ministra spr. zagr. Kisielowa z prośbą o poparcie starań o utrzymanie cerkwi w Niskieniczach fundowanej przez A. Kisiela k. 195-196. - Wykaz korespondencji przeważnie A. Kisiela i do A. Kisiela oraz dokumentów politycznych dot. sprawy kozackiej 1641-1661 k. 199-200. - Notatki sumaryczne z ksiąg aktowych dot. A. Kisiela, Jadwigi Bełzeckiej, Janusza Tyszkiewicza, Aleksandra Piaseczyńskiego, jego żony Elżbiety Konstancji z Ostroga, Aleksandra Kisiela i Michała Jaślikowskiego k. 201. - Ostatnia strona odpisu testamentu A. Kisiela. Correxit Sokołowski 1743, 02.12, legit cum actis Dąbrowski k. 203. - Odpisy akt kancelarii Władysława IV dot. A. Kisiela k. 205-240 w tym: "Kasztelania Czernichowska ur. Adamowi Kisielowi podkomorzemu czernichowskiemu" Warszawa (01.12.1639, 25.09.1641) k. 205-207, 210-213. - "Oblata certarum litterarum generoso Adamo Kisiel castelano Czernichoviensi, capitaneo Nosoviensi servientium" Warszawa 1641, 20.05 k. 207v-209. - "Conseus Ur Podkomorzemu Czernichowskiemu [A. Kisielowi] na ustąpienie wsi Perekopu na osobę ur. Chorążego Nowogródzkiego [Mikołaja Kisiela]" Warszawa 1637, 28.02 k. 213v-214v. - "Conseus Slachetnemu [Janowi] Horbaczewskiemu, aby mógł ustąpić wsi Perekop nazwanej nad rzeką Dezną w Księstwie Czernichowskim na osobę ur. Adama Kisiela dany" Lepuny? 1636, 26.05 k. 214-216. - "Conseus dany ur. [Mikołajowi] Sołtanowi na spuszczenie miasteczka Dziewice ur. Adamowi Kisielowi" w obozie za Smoleńskiem n. Dnieprem na Bogdanowej Okolicy 1633, 20.10 k. 216-217. - "Illustrissimus Curiae Marschaleus [Adam Kazanowski] castell. Czernichovien. [Adam Kisiel] de oppidis certis cedit" Warszawa 1645, 19.03 k. 217-223. - "Castell. Czernichoviensis [Adam Kisiel] Curiae Regiae Marschales [Adam Kazanowski] debet" (odpis aktu dot. zobowiązań dłużnych A. Kisiela wobec A. Kazanowskiego) Warszawa 1645, 19.03 k. 223v-227. - "Castellan. Czernichovien. [Adam Kisiel] intercisam approbat" Warszawa 1645, 19.03 k. 227-228. - "Quietatur Magnificus Castellanus Czernichoviensis [A. Kisiel] per Illustrem Curiae Regni Marschalem [A. Kazanowski]" Warszawa 1645, 19.03 k. 228v-230. - "Quietatis Illustris Ducis Wiśniowiecensis [Michał Korybut] per Castellanum Czernichoviensem [A. Kisiel] de summa centum millium" Warszawa 1645, 19.03 k. 231-231. - "Illustris Curiae Regni Marschales [A. Kazanowski] et Castellanus Czernichoviensis [A. Kisiel] intercisam approbant" Warszawa 1645, 20.03 k. 232-233. - "Oblata introcontentae litterae pro parte [...] Adami Kisiel Palatini Kijoviensis et Stanislai Zbitowski Castellani Sandomiriensis servientis" Varsoviae 1650, 18.01 k. 233v-234. - Consens na trzymanie miasta Mąkoszyna [...] Kasztelanowi Czernichowskiemu po [...] Marszałku Nadwornym Koronnym" Warszawa 1645, 22.03 k. 234-236. - "Castellania Kijowska [...] Adamowi z Brusiłowa Kisielowi po zejściu [...] Piaseczyńskiego dana" Warszawa 1646, 5.02 k. 237-240. - Zakończenie listu Bohdana Chmielnickiego do króla Jana Kazimierza (druk) Kijów 1650, 20.03 k. 241-244. - Odpis aktu przekazującego dobra lenne w woj. czernichowskim po śmierci A. Kisiela Korycińskiemu kanclerzowi w. kor Warszawa 1658, 07.05 k. 245. - "Starostwo albo dzierżawa Zamku i miasta Nosowki w Księstwie Czernichowskim leżące urodz. Adamowi z Brusiłowa Kisielowi conferowane" Warszawa 1634, 13.02 k. 245v-246. - "Kazanie na pogrzeb Ad. Kisiela, wojewody kijowskiego, zmarlego w Brześciu 1653 przez Łazarza Baronowicza, arcybiskupa Czernichowskiego, Nowogrodzkiego i całego Siewierza, Rektora Akademii Kijowskiej" k. 249-253. - Notatki-odsyłacze do literatury o Adamie Kisielu: Stanisław Albrecht Radziwiłł "Pamiętniki", Rudawski, Kajetan Kwiatkowski "Dzieje narodu polskiego za panowania Władysława IV [...]" (wyd. Warszawa 1823), Stanisław Kobierzycki "Historia Vladislai [...]" (wyd. Gdańsk 1655), Kassjan Sakowicz, Jöcher k. 253v.
  • "Bruliony artykułów rozmaitej treści ręką M. Malinowskiego i innych osób pisane" k. 255-429 zawiera: "Wiadomość o życiu i pismach Macieja Stryjkowskiego" k. 256-277. - Wypisy o kard. Giovannim Francesco Commendone k. 278-286. - "O dostojeństwie hrabiowskiem Tyszkiewiczów" [studium heraldyczno-genealogiczne] k. 289-291. - Nekrolog Antoniego Marcinowskiego k. 293-297. - Notatki dot. Andrzeja Olszowskiego, abp gnieźnieńskiego, podkanclerzego w. kor. k. 298-306. - Wypisy z podręcznika gramatyki rosyjskiej dot. fonetyki k. 308-311v. - "Przemówienie Mikołaja Malinowskiego do Adama Kirkora na obiedzie na cześć jego danym d. 31 grudnia 1860 r. [...]" k. 312-315. - Wspomnienia o Michale Konarskim k. 316-327. - Przemowa? Wykład? o Januszu Radziwille k. 328-363. - "Rozprawa o bibliotekach czytana przez Malinowskiego na posiedzeniu Komisji Arch[eologicznej] 1859?" k. 364-376. - Artykuł z "Kuryera" Wileńskiego? Petersburg 5 marca dot. Garibaldiego k. 378-381. - Wypisy z "Histoire des trois demembrements de la Pologne" Antoine'a François Claude'a Ferranda (tłum. pol.) k. 382-385. - Wypisy z Joachima Lelewela "Polska średnich wieków" t. 3 dot. statusu prawnego kobiety k. 386- 397. - Edward Dalloz "O towarzystwach wiejskich wzajemnej pomocy" k. 398-403. - List Adama Kirkora do marszałka? o zmianach w "Kuryerze Wileńskim" k. 404. - Artykuł do prasy NN o korzyściach moralnych płynących z likwidacji szynków wiejskich k. 406. - Fragment opowiadania? o Jakubinie i Tybaldzie k. 407-410. - "Heraldyka sprawozdanie" k. 411-412. - O edukacji kobiet k. 413-414. - Wiadomości o książętach Massalskich k. 415-416. - "Uwagi do zakomunikowania" dot. administracji państwowej i spraw włościańskich k. 417-422. - "Drogi żelazne" k. 423-429.
  • "Bruliony M. Malinowskiego w sprawach Komisyi Archeologicznej Wileńskiej" k. 432-465 w tym: "Do P. Ministra Sprawiedliwości" (kopia w j. pol. pisma związanego z powstaniem Centralnego Archiwum Aktów Sądowych w Kijowie przy Uniwersytecie św. Włodzimierza) k. 434-436. - Kopia pisma gen. Bibikowa do Eustachego Tyszkiewicza dot. założenia Komisji Archeologicznej Wileńskiej i Muzeum k. 437. - Próby redakcji pism gratulacyjnych w j. łac. z okazji 50-lecia Cesarskiego Towarzystwa Lekarskiego w Wilnie k. 437v, 440, 441. - Fragment pisma przedstawiającego metody i wyniki pracy Komisji Archeologicznej k. 438-439. - "Kopija wydanego rewersu przezemnie(!) J. W. Hrabiemu Konstantemu Świdzińskiemu 17go Maia 1846 r. w Chodorkowie k. 443-444. - Dokumenty i listy związane z wydaniem "Skarbca dyplomatów [...]" Ignacego Daniłowicza k. 445-456. - Koncepty dyplomu uznania i wdzięczności dla hr. Eustachego Tyszkiewicza od członków Komisji Archeologicznej i Muzeum Archeologicznego Wileńskiego 1859 k. 457-458, 459. - Pismo Archeologicznej Komisji Wileńskiej do Mogunckiego Towarzystwa dot. wzajemnej wymiany prac naukowych k. 460-461. - Koncept pisma oznajmiającego nadanie dyplomu członka Komisji Archeologicznej Wileńskiej trzem uczonym niemieckim [Józefowi Wittmannowi, Ludwikowi Lindluschuntowi i J. J. K. Laskemu] k. 461v. - Krótka notatka o liście ministra Perowskiego do Eustachego Tyszkiewicza dozwalającym dedykować sobie statystykę powiatu borysowskiego k. 462. - Brulion niedokończonego listu do księcia N. Polaka o bieżącej działalności Komisji Archeologicznej Wileńskiej po wizytacji min. oświecenia narodowego k. 463.
  • "Bruliony listów M. Malinowskiego własnoręczne" głównie do NN i b.d. k. 466-492: do hrabiego [Tyzenhauza?] b.d. k. 467-468. - do NN dot. sprawy majątkowej między R. Tyzenhauzem a p. Buczyńską b.d. k. 470-471. - List zawierający wiadomości historyczne o Ogińskich z Kozielska b.d. k. 474-475. - Pismo zawierające uwagi nad programem i podręcznikami do nauki j. polskiego dla carewicza [Konstantego II] b.d. k. 476-477. - Pismo dot. skargi Markusa Friedlendera i młodzieży żydowskiej b.d. k. 478. - List do A. P. b.d. k. 491.
 • Proweniencja: Ze zbioru Malinowskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bełzecka Jadwiga
  • Bonar Jan klan biecki klan chełmski zm. 1562
  • Ciołek Andrzej
  • Commendone Giovanni Francesco kard. 1523-1584
  • Daniłowicz Ignacy prawnik historyk 1787-1843
  • Dębieńska Anna z Ciołków
  • Dębieński Stanisław sta chęciński
  • Drzewicki Maciej kanclerz w. kor. prymas 1467-1535
  • Ferdynand III cesarz SRI
  • Friedlander Markus
  • Garibaldi Giuseppe 1807-1882
  • Gliński Michał marszałek nadworny litewski zm. 1534
  • Górkowie
  • Górkowie
  • Henryk III Walezy król Polski
  • Henryk III Walezy król Polski
  • Hornostaj Gabriel wda brzeski zm. 1587
  • Jakub Heraklides Despot hospodar mołdawski
  • Jaślikowski Michał
  • Kamieński Józef wikariusz przy Kolegiacie Łaskiej 19 w.
  • Karol IX król Francji
  • Karol V cesarz SRI
  • Kirkor Adam Honory archeolog publicysta wydawca ok. 1818-1886
  • Kisiel Adam wda kijowski 1600-1653
  • Kisiel Aleksander
  • Kisiel Mikołaj płk. kozacki ok. 1605-1651
  • Konarski Michał pedagog 1784-1861
  • Konstanty II
  • Kościelecka Anna z Łaskich 1v Odrowążowa
  • Kościelecki Andrzej wda poznański 1522-1565
  • Kurozwęcki Mikołaj wda lubelski zm. 1507
  • Łascy
  • Łascy
  • Laske J. J. K.
  • Łaski Jan prymas kanclerz w. kor. kodyfikator prawa 1456-1531
  • Łaski Jan prymas kanclerz w. kor. kodyfikator prawa 1456-1531
  • Łaski Jarosław wda łęczycki zm. 1521
  • Łaski Jarosław wda łęczycki zm. 1521
  • Łaski Olbracht wda sieradzki zm. 1604
  • Łaski Olbracht wda sieradzki zm. 1604
  • Łaski Stanisław wda sieradzki
  • Lindluschunt Ludwik
  • Madaliński Erazm
  • Marcinowski Antoni drukarz 1781-1855
  • Massalscy
  • Modrzewski Andrzej Frycz
  • Ogińscy
  • Olszowski Andrzej prymas podkanclerzy kor. 1621-1677
  • Oraczowski Jan z Przybysławic
  • Ożga Piotr referendarz kor. zm. 1623
  • Piaseczyńska Elżbieta Konstancja z Ostrorogów
  • Piaseczyński Aleksander klan kamieniecki zm. 1646
  • Potoccy
  • Pyorunowski? Jakub
  • Raczyński Edward założyciel Bibl. Raczyńskich w Poznaniu 1786-1845
  • Raczyński Jan komornik wieluński
  • Raczyński Jan komornik wieluński
  • Radziwiłł Janusz wda wileński hetman w. lit. 1612-1655
  • Stryjkowski Maciej historyk wierszopis
  • Świdziński Konstanty
  • Świeykowscy
  • Szpoth? Stanisław
  • Szydłowiecki Krzysztof klan krakowski kanclerz w. kor. 1467-1532
  • Tyszkiewicz Janusz wda mścisławski wda trocki wda kijowski 1572-1642
  • Tyszkiewiczowie genealogia
  • Uhrowiecki Wacław podkomorzy chełmski
  • Wittmann Józef
  • Władysław IV król Polski
  • Zieleniecka Anna
  • Zieleniecka Zofia
  • Zygmunt I król Polski
  • Caesarea Societas Medicorum zob. Cesarskie Towarzystwo Lekarskie Wilno
  • Centralne Archiwum Aktów Sądowych Kijów
  • Cesarskie Towarzystwo Lekarskie Wilno
  • Komisja Archeologiczna Wilno
  • Muzeum Archeologiczne Wilno
  • Uniwersytet Kijowski
  • Białoruś
  • Brześć Litewski
  • Chodorków
  • Ciechocinek
  • Ciechocinek
  • Czernichów
  • Dezna rz.
  • Dniepr rz.
  • Dziewice
  • Kijów
  • Kozielsk
  • Kraków
  • Lepuny?
  • Ligny
  • Litwa
  • Mąkoszyn
  • Moguncja
  • Niskienicze
  • Nosowka
  • Nowe Miasto
  • Obrazowo?
  • Peczara
  • Perekop
  • Podole
  • Rytwiany
  • Rytwiany
  • Smoleńsk
  • Tulczyn
  • Waradin
  • Warszawa
  • Włochy
  • Wołyń
  • Wołyń
  • Żelechów
  • wojny
  • polityka 16 w.
  • heraldyka 19 w.
  • heraldyka 19 w.
  • numizmatyka 16 w.
  • rody
  • arcybiskupi gnieźnieńscy
  • poselstwa polskie 16 w.
  • wojny polsko-kozackie 17 w.
  • administracja 17 w.
  • akta administracyjno-gospodarcze
  • biblioteki 19 w.
  • sądy Litwa
  • sądy Białoruś
  • edukacja kobiet 19 w.
  • archeologia
  • koleje 19 w.
  • heraldyka 19 w.
  • towarzystwa wiejskie 19 w.
  • towarzystwa archeologiczne 19 w.
  • szynki wiejskie 19 w.
  • genealogia
  • polityka międzynarodowa 16 w.
  • poselstwa 16 w.
  • dyplomacja 16 w.
  • programy nauczania 19 w.
  • Żydzi 19 w.
  • listy
  • listy
  • listy
  • testamenty
  • kazania 17 w.
  • mowy pogrzebowe
  • listy 19 w.
 • Opracowania:
  • Druk brulionu M. Malinowskiego "Jakub Heraklides i Olbracht Łaski. Ustęp z dziejów polskich XVI w." [w:] "Teka Wileńska" nr 3, Wilno 1858 s. 135-198. W publikacji dodano zakończenie, ktorego brak w brulionie oraz skorygowano wadliwą numerację rozdziałów.
  • Druk: "Vita Iacobi Despotae Moldavorum reguli [...]" Vittenbergae 1589. O tym dziele wzmianka w "Tece Wileńskiej" 1858 nr 3, s. 173
  • Druk: "Poselstwo od Zygmunta I [...] do cesarza Karola V i Ferdynanda króla rzymskiego [...] poruczone Stanisławowi Łaskiemu [...] na sejmie piotrkowskim" [w:] "Stanisława Łaskiego [...] prace naukowe i dyplomatyczne". Wyd. z rkpsów Muzeum Wileńskiego z przedmową Mikołaja Malinowskiego, Wilno 1864 s. CXX-CXXXII, (liczne różnice między rkpsem a publikacją)
  • Druk: J. W. Bandtkie "O Macieju Śliwnickim i Księdze prawa powszechnego z woli Zygmunta I przezeń złożonej" Warszawa 1825, s. 38-40, 45.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Malinowski Mikołaj
 • 245 a Prace naukowe i artykuły M. Malinowskiego.
 • 250 a autogr., kop., druk
 • 260 c 19 w.
 • 300 a 491 k. c 42x28 cm i mn.
 • 340 d rkps e pł., 19 w.
 • 400 a Andrzej z Tęczyna zob. Tęczyński Andrzej klan wda krakowski zm. 1536
 • 400 a Jan ze Służewa zob. Służewski Jan zm. 1580
 • 400 a Mikołaj z Kurozwęk zm. 1507 zob. Kurozwęcki Mikołaj wda lubelski zm. 1507
 • 400 a Radziwiłł Stanisław Albrycht zob. Radziwiłł Albrycht Stanisław kanclerz lit. 1593-1656
 • 520 a "Jakub Heraklides i Olbracht Łaski. Ustęp z dziejów polskich XVI wieku". Brulion M. Malinowskiego k. 4-67
 • 520 a "Do dziejów rodu Łaskich. Materyały" k. 69-190 w tym: "Vita Jacobi Despotae, alias Heraclidae Basilici dicti, excerpta ex monumentis historiarum illustris ac magnicici dn. Francisci Forgach? etc." k. 70. "Vita Iacobi Despotae Moldavorum reguli, qui vixit Ferdinando Caesare et Iohanne II in Transylvania imerandi - Iacobo Paleologo Ioannes Sommerus Pirnensis" k. 70v-85. - Testament Jana Łaskiego 1495, 15.10. Pabianice k. 86-97. - "Privilegium pro dno Palatino Siradiensis" (odpis przywileju króla Zygmunta Augusta z 27.09.1570 dla Olbrachta Łaskiego wdy sieradzkiego) k. 98-101. - Dedykacja dzieła skierowana do Olbrachta Łaskiego przez jego sekretarza Abrahama Bakschay'a z Szemnia k. 102-105. - "Albertus Laski cedit Raczinski" (cesja należności Olbrachta Łaskiego od Wacława Uhrowieckiego, podkomorzego chełmskiego ustalonych wraz z Erazmem Madalińskim na rzecz Jana Raczyńskiego komornika wieluńskiego) k. 106. - "Recognitio Magn. Palatini Siradiensis ratione infrascriptorum" k. 107. - "Oblata obligationis manualis M. Alberti a Lasco Palatini Siradiensis" (oblata rkpsu na dług Janowi Oraczowskiemu z Przybysławic) k. 108. - "Capitaneatus Stryjensis gen. Petro Ożga Referendaris confertur" (odpis aktu nadania starostwa stryjskiego z sołectwami Piotrowi Ożga, referendarzowi kor.) k. 109. - "Poselstwo od Zygmunta I [...] do cesarza Karola V i Ferdynanda króla rzymskiego oraz książąt niemieckich na sejmie [...] poruczone Stanisławowi Łaskiemu, wojewodzie sieradzkiemu na Sejmie piotrkowskim" k. 110-117v. - "Mathias Drzewicius manu sua de Io. Laski Archipiscopo" (krytyka postępowania Jana Łaskiego w związku ze sprawą M. Glińskiego oraz wojną pruską i węgierską) k. 118. - Jan Zapolya do Andrzeja z Tęczyna klana krakowskiego i Jana z Tarnowa wdy ruskiego Waradyn 1535, 25.02 (kopia) k. 120-121. Andrzej z Tęczyna i Jan z Tarnowa do Jana Zapolyi Kraków 1535, 18.03 (kopia) k. 121-123. - "Dominus Łaski auditus Sabbatho post octavas Corporis Christi" (kopia) k. 124 - List do Olbrachta Łaskiego, wdy sieradzkiego i Mikołaja Tomickiego dot. przyjazdu króla Henryka III [Ligny 1573, 5.09] (wypisany z rkpsu Jana Głuchowskiego) k. 126. - List Macieja Drzewieckiego? do Jana Łaskiego b.d. dot. małżeństwa ks. mazowieckiej k. 128. - "Articuli et complanationes cum orationibus [...] Regis Galliae conficiendae" b.d. dot. układów politycznych Zygmunta I k. 129.
 • 520 a "Do dziejów rodu Łaskich. Materyały" cd. w tym: Wypis z akt kapituły wileńskiej t. I 1522/1523 k. 130. - Zestawienie dat dot. dziejów rodziny Łaskich k. 131. - Uwagi M. Malinowskiego związane z "Consilium ratonis bellicae" Stanisława Tarnowskiego k. 131. - Notatki M. Malinowskiego dot. Łaskich z: Bartosz Paprocki "Herby Rycerstwa Polskiego" k. 132. - Notatki M. Malinowskiego o arcybiskupach gnieźnieńskich k. 132v. - List ks. Jana Kowakiewicza do konsyliarza i radcy Adamowicza w Ciechocinku dot. Łaskich k. 133. - Notatki dot. Łaskich z: Marcin Bielski "Kronika", Szymon Starowolski "Monumenta Sarmatarum", akta Górków oraz z Bartosza Paprockiego i Bernarda Wapowskiego k. 134-135. - Notatki o Łaskich z: Ambroży Sinigiani "Historia", Kasper Niesiecki "Korona Polska", Erazm z Rotterdamu "De modo adorandi Deum", "Epistolae", Martin du Bellay "Memoires IV", z dzieł Fryderyka Jacoba Beyschlay'a k. 136. - Wypisy o Łaskich z: Avvisi di Leopoli 10.02.1564 o najeździe tatarsko-tureckim na Wołyń i Podole; B. Paprocki o Gabrielu Hornostaju; Sz. Starowolski o nagrobkach Łaskich; B. Paprocki o Kościeleckim wdzie poznańskim żonatym z Anną Łaską k. 138. - Notatki o Jarosławie Łaskim (ojcu Jarosława, Stanisława i Jana) k. 142. - Notatki z Archiwum Piotrkowskiego k. 143. - Rozmowa Jarosława Łaskiego z Mustaffą Baszą k. 145-146. - Rozmowa Jarosława Łaskiego z Ajass Baszą, Ibrahimem Baszą oraz notatki dot. poselstwa Jarosława Łaskiego do sułtana k. 147-149. - List ks. Mikołaja Bronyowskiego proboszcza z Obrazowa do Olbrachta Łaskiego 1571, 12.06 (kopia) k. 153-154. - List Jakuba Strzeszkowskiego starosty rytwiańskiego do Olbrachta Łaskiego Rytwiany 1562, 21.05 (kopia) k. 155-156. - Notatka o zbiorze numizmatycznym Jana Łaskiego z: Wacław Maciejowski "Polska aż do pierwszej połowy XVIII w." t. II, s. 270 oraz Dziennik Wileński 1806, III, s. 222-223 k. 156. - Janusz ks. mazowiecki Maciejowi de Mlava, commendarii ecclesiae in Nove Miasto 1567 k. 157. - Notatki z akt piotrkowskich dot. Jana Łaskiego, Jana Bonara kasztelana bieckiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Stanisława Szpotha? k. 158. - Wypis sumaryczny z akt z lat 1530-1539 dot. Łaskich i ich działalności dyplomatycznej i spraw majątkowych k. 160. - Wypisy o [Olbrachcie] Łaskim z Orzelskiego "Dziejów Bezkrólewia po Zyg[muncie] Aug[uście]" k. 163-166. - "Wypis z Inwentarza Metryki Sekretnej będącego własnością [...] Bandtkiego [...]" k. 167-174. - "Noty z ksiągi: Regestrum privilegiorum donationum, commutationum et aliarum dispositionum bonorum regalium [...] k. 175. - Nadania dla Łaskich (chronologiczny zestaw) k. 177-178. - Wypisy z rkpsu Bibl. Zamoyskich dot. epoki Zygmunta Augusta i Henryka Walezego k. 179-180. - Odezwa królewska Zygmunta I z związku z podjętą unifikacją prawa polskiego k. 181. - Dedykacja Macieja Śliwnickiego do króla Zygmunta I, stanowiąca wstęp do "Księgi prawa powszechnego" k. 182. - Odpis pokwitowania wyst. przez Jana Zielenieckiego dziedzica pow. szadkowskiego dot. otrzymanych dla córek sum, należnych na mocy zapisu testamentarnego Anny Łaskiej k. 183. - Notatka o procesie między Anną, córką Andrzeja Ciołka z Żelechowa, a Albrechtem Łaskim k. 183. - Notatki do okresu bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta 1572 k. 185-186. - Wypisy z relacji Krzysztofa Szydłowieckiego o mianowaniu Macieja de Drzewycza [Drzewickiego] kanclerzem w. kor. 1511, 15.02 oraz wypisy dot. speaw majątkowych Łaskich, Mikołaja z Kurozwęk i Jakuba Pyorunowskiego k. 187. - Wypisy dot. spraw majątkowych Łaskich k. 189-190.
 • 520 a "Do życiorysu Adama z Brusiłowa Kisiela, wojewody kijowskiego. Materyały" k. 192-253 w tym: Listy W. Modzelewskiego do M. Malinowskiego Kijów (03.09.1843, 22.01.1844) dot. materiałów biograficznych do życia A. Kisiela k. 193-194, 197-198. - Kopia listu W. Modzelewskiego do ministra spr. zagr. Kisielowa z prośbą o poparcie starań o utrzymanie cerkwi w Niskieniczach fundowanej przez A. Kisiela k. 195-196. - Wykaz korespondencji przeważnie A. Kisiela i do A. Kisiela oraz dokumentów politycznych dot. sprawy kozackiej 1641-1661 k. 199-200. - Notatki sumaryczne z ksiąg aktowych dot. A. Kisiela, Jadwigi Bełzeckiej, Janusza Tyszkiewicza, Aleksandra Piaseczyńskiego, jego żony Elżbiety Konstancji z Ostroga, Aleksandra Kisiela i Michała Jaślikowskiego k. 201. - Ostatnia strona odpisu testamentu A. Kisiela. Correxit Sokołowski 1743, 02.12, legit cum actis Dąbrowski k. 203. - Odpisy akt kancelarii Władysława IV dot. A. Kisiela k. 205-240 w tym: "Kasztelania Czernichowska ur. Adamowi Kisielowi podkomorzemu czernichowskiemu" Warszawa (01.12.1639, 25.09.1641) k. 205-207, 210-213. - "Oblata certarum litterarum generoso Adamo Kisiel castelano Czernichoviensi, capitaneo Nosoviensi servientium" Warszawa 1641, 20.05 k. 207v-209. - "Conseus Ur Podkomorzemu Czernichowskiemu [A. Kisielowi] na ustąpienie wsi Perekopu na osobę ur. Chorążego Nowogródzkiego [Mikołaja Kisiela]" Warszawa 1637, 28.02 k. 213v-214v. - "Conseus Slachetnemu [Janowi] Horbaczewskiemu, aby mógł ustąpić wsi Perekop nazwanej nad rzeką Dezną w Księstwie Czernichowskim na osobę ur. Adama Kisiela dany" Lepuny? 1636, 26.05 k. 214-216. - "Conseus dany ur. [Mikołajowi] Sołtanowi na spuszczenie miasteczka Dziewice ur. Adamowi Kisielowi" w obozie za Smoleńskiem n. Dnieprem na Bogdanowej Okolicy 1633, 20.10 k. 216-217. - "Illustrissimus Curiae Marschaleus [Adam Kazanowski] castell. Czernichovien. [Adam Kisiel] de oppidis certis cedit" Warszawa 1645, 19.03 k. 217-223. - "Castell. Czernichoviensis [Adam Kisiel] Curiae Regiae Marschales [Adam Kazanowski] debet" (odpis aktu dot. zobowiązań dłużnych A. Kisiela wobec A. Kazanowskiego) Warszawa 1645, 19.03 k. 223v-227. - "Castellan. Czernichovien. [Adam Kisiel] intercisam approbat" Warszawa 1645, 19.03 k. 227-228. - "Quietatur Magnificus Castellanus Czernichoviensis [A. Kisiel] per Illustrem Curiae Regni Marschalem [A. Kazanowski]" Warszawa 1645, 19.03 k. 228v-230. - "Quietatis Illustris Ducis Wiśniowiecensis [Michał Korybut] per Castellanum Czernichoviensem [A. Kisiel] de summa centum millium" Warszawa 1645, 19.03 k. 231-231. - "Illustris Curiae Regni Marschales [A. Kazanowski] et Castellanus Czernichoviensis [A. Kisiel] intercisam approbant" Warszawa 1645, 20.03 k. 232-233. - "Oblata introcontentae litterae pro parte [...] Adami Kisiel Palatini Kijoviensis et Stanislai Zbitowski Castellani Sandomiriensis servientis" Varsoviae 1650, 18.01 k. 233v-234. - Consens na trzymanie miasta Mąkoszyna [...] Kasztelanowi Czernichowskiemu po [...] Marszałku Nadwornym Koronnym" Warszawa 1645, 22.03 k. 234-236. - "Castellania Kijowska [...] Adamowi z Brusiłowa Kisielowi po zejściu [...] Piaseczyńskiego dana" Warszawa 1646, 5.02 k. 237-240. - Zakończenie listu Bohdana Chmielnickiego do króla Jana Kazimierza (druk) Kijów 1650, 20.03 k. 241-244. - Odpis aktu przekazującego dobra lenne w woj. czernichowskim po śmierci A. Kisiela Korycińskiemu kanclerzowi w. kor Warszawa 1658, 07.05 k. 245. - "Starostwo albo dzierżawa Zamku i miasta Nosowki w Księstwie Czernichowskim leżące urodz. Adamowi z Brusiłowa Kisielowi conferowane" Warszawa 1634, 13.02 k. 245v-246. - "Kazanie na pogrzeb Ad. Kisiela, wojewody kijowskiego, zmarlego w Brześciu 1653 przez Łazarza Baronowicza, arcybiskupa Czernichowskiego, Nowogrodzkiego i całego Siewierza, Rektora Akademii Kijowskiej" k. 249-253. - Notatki-odsyłacze do literatury o Adamie Kisielu: Stanisław Albrecht Radziwiłł "Pamiętniki", Rudawski, Kajetan Kwiatkowski "Dzieje narodu polskiego za panowania Władysława IV [...]" (wyd. Warszawa 1823), Stanisław Kobierzycki "Historia Vladislai [...]" (wyd. Gdańsk 1655), Kassjan Sakowicz, Jöcher k. 253v.
 • 520 a "Bruliony artykułów rozmaitej treści ręką M. Malinowskiego i innych osób pisane" k. 255-429 zawiera: "Wiadomość o życiu i pismach Macieja Stryjkowskiego" k. 256-277. - Wypisy o kard. Giovannim Francesco Commendone k. 278-286. - "O dostojeństwie hrabiowskiem Tyszkiewiczów" [studium heraldyczno-genealogiczne] k. 289-291. - Nekrolog Antoniego Marcinowskiego k. 293-297. - Notatki dot. Andrzeja Olszowskiego, abp gnieźnieńskiego, podkanclerzego w. kor. k. 298-306. - Wypisy z podręcznika gramatyki rosyjskiej dot. fonetyki k. 308-311v. - "Przemówienie Mikołaja Malinowskiego do Adama Kirkora na obiedzie na cześć jego danym d. 31 grudnia 1860 r. [...]" k. 312-315. - Wspomnienia o Michale Konarskim k. 316-327. - Przemowa? Wykład? o Januszu Radziwille k. 328-363. - "Rozprawa o bibliotekach czytana przez Malinowskiego na posiedzeniu Komisji Arch[eologicznej] 1859?" k. 364-376. - Artykuł z "Kuryera" Wileńskiego? Petersburg 5 marca dot. Garibaldiego k. 378-381. - Wypisy z "Histoire des trois demembrements de la Pologne" Antoine'a François Claude'a Ferranda (tłum. pol.) k. 382-385. - Wypisy z Joachima Lelewela "Polska średnich wieków" t. 3 dot. statusu prawnego kobiety k. 386- 397. - Edward Dalloz "O towarzystwach wiejskich wzajemnej pomocy" k. 398-403. - List Adama Kirkora do marszałka? o zmianach w "Kuryerze Wileńskim" k. 404. - Artykuł do prasy NN o korzyściach moralnych płynących z likwidacji szynków wiejskich k. 406. - Fragment opowiadania? o Jakubinie i Tybaldzie k. 407-410. - "Heraldyka sprawozdanie" k. 411-412. - O edukacji kobiet k. 413-414. - Wiadomości o książętach Massalskich k. 415-416. - "Uwagi do zakomunikowania" dot. administracji państwowej i spraw włościańskich k. 417-422. - "Drogi żelazne" k. 423-429.
 • 520 a "Bruliony M. Malinowskiego w sprawach Komisyi Archeologicznej Wileńskiej" k. 432-465 w tym: "Do P. Ministra Sprawiedliwości" (kopia w j. pol. pisma związanego z powstaniem Centralnego Archiwum Aktów Sądowych w Kijowie przy Uniwersytecie św. Włodzimierza) k. 434-436. - Kopia pisma gen. Bibikowa do Eustachego Tyszkiewicza dot. założenia Komisji Archeologicznej Wileńskiej i Muzeum k. 437. - Próby redakcji pism gratulacyjnych w j. łac. z okazji 50-lecia Cesarskiego Towarzystwa Lekarskiego w Wilnie k. 437v, 440, 441. - Fragment pisma przedstawiającego metody i wyniki pracy Komisji Archeologicznej k. 438-439. - "Kopija wydanego rewersu przezemnie(!) J. W. Hrabiemu Konstantemu Świdzińskiemu 17go Maia 1846 r. w Chodorkowie k. 443-444. - Dokumenty i listy związane z wydaniem "Skarbca dyplomatów [...]" Ignacego Daniłowicza k. 445-456. - Koncepty dyplomu uznania i wdzięczności dla hr. Eustachego Tyszkiewicza od członków Komisji Archeologicznej i Muzeum Archeologicznego Wileńskiego 1859 k. 457-458, 459. - Pismo Archeologicznej Komisji Wileńskiej do Mogunckiego Towarzystwa dot. wzajemnej wymiany prac naukowych k. 460-461. - Koncept pisma oznajmiającego nadanie dyplomu członka Komisji Archeologicznej Wileńskiej trzem uczonym niemieckim [Józefowi Wittmannowi, Ludwikowi Lindluschuntowi i J. J. K. Laskemu] k. 461v. - Krótka notatka o liście ministra Perowskiego do Eustachego Tyszkiewicza dozwalającym dedykować sobie statystykę powiatu borysowskiego k. 462. - Brulion niedokończonego listu do księcia N. Polaka o bieżącej działalności Komisji Archeologicznej Wileńskiej po wizytacji min. oświecenia narodowego k. 463.
 • 520 a "Bruliony listów M. Malinowskiego własnoręczne" głównie do NN i b.d. k. 466-492: do hrabiego [Tyzenhauza?] b.d. k. 467-468. - do NN dot. sprawy majątkowej między R. Tyzenhauzem a p. Buczyńską b.d. k. 470-471. - List zawierający wiadomości historyczne o Ogińskich z Kozielska b.d. k. 474-475. - Pismo zawierające uwagi nad programem i podręcznikami do nauki j. polskiego dla carewicza [Konstantego II] b.d. k. 476-477. - Pismo dot. skargi Markusa Friedlendera i młodzieży żydowskiej b.d. k. 478. - List do A. P. b.d. k. 491.
 • 530 d Mf 2477
 • 541 c a d 1873
 • 546 a Pol., łac., franc.
 • 561 a Ze zbioru Malinowskiego d BK VIII,23 w Działyński Jan w Malinowski Mikołaj
 • 581 a Druk brulionu M. Malinowskiego "Jakub Heraklides i Olbracht Łaski. Ustęp z dziejów polskich XVI w." [w:] "Teka Wileńska" nr 3, Wilno 1858 s. 135-198. W publikacji dodano zakończenie, ktorego brak w brulionie oraz skorygowano wadliwą numerację rozdziałów.
 • 581 a Druk: "Vita Iacobi Despotae Moldavorum reguli [...]" Vittenbergae 1589. O tym dziele wzmianka w "Tece Wileńskiej" 1858 nr 3, s. 173
 • 581 a Druk: "Poselstwo od Zygmunta I [...] do cesarza Karola V i Ferdynanda króla rzymskiego [...] poruczone Stanisławowi Łaskiemu [...] na sejmie piotrkowskim" [w:] "Stanisława Łaskiego [...] prace naukowe i dyplomatyczne". Wyd. z rkpsów Muzeum Wileńskiego z przedmową Mikołaja Malinowskiego, Wilno 1864 s. CXX-CXXXII, (liczne różnice między rkpsem a publikacją)
 • 581 a Druk: J. W. Bandtkie "O Macieju Śliwnickim i Księdze prawa powszechnego z woli Zygmunta I przezeń złożonej" Warszawa 1825, s. 38-40, 45.
 • 600 a Bełzecka Jadwiga
 • 600 a Bonar Jan klan biecki klan chełmski zm. 1562
 • 600 a Ciołek Andrzej
 • 600 a Commendone Giovanni Francesco kard. 1523-1584
 • 600 a Daniłowicz Ignacy prawnik historyk 1787-1843
 • 600 a Dębieńska Anna z Ciołków
 • 600 a Dębieński Stanisław sta chęciński
 • 600 a Drzewicki Maciej kanclerz w. kor. prymas 1467-1535
 • 600 a Ferdynand III cesarz SRI
 • 600 a Friedlander Markus
 • 600 a Garibaldi Giuseppe 1807-1882
 • 600 a Gliński Michał marszałek nadworny litewski zm. 1534
 • 600 a Górkowie
 • 600 a Górkowie
 • 600 a Henryk III Walezy król Polski
 • 600 a Henryk III Walezy król Polski
 • 600 a Hornostaj Gabriel wda brzeski zm. 1587
 • 600 a Jakub Heraklides Despot hospodar mołdawski
 • 600 a Jaślikowski Michał
 • 600 a Kamieński Józef wikariusz przy Kolegiacie Łaskiej 19 w.
 • 600 a Karol IX król Francji
 • 600 a Karol V cesarz SRI
 • 600 a Kirkor Adam Honory archeolog publicysta wydawca ok. 1818-1886
 • 600 a Kisiel Adam wda kijowski 1600-1653
 • 600 a Kisiel Aleksander
 • 600 a Kisiel Mikołaj płk. kozacki ok. 1605-1651
 • 600 a Konarski Michał pedagog 1784-1861
 • 600 a Konstanty II
 • 600 a Kościelecka Anna z Łaskich 1v Odrowążowa
 • 600 a Kościelecki Andrzej wda poznański 1522-1565
 • 600 a Kurozwęcki Mikołaj wda lubelski zm. 1507
 • 600 a Łascy
 • 600 a Łascy
 • 600 a Laske J. J. K.
 • 600 a Łaski Jan prymas kanclerz w. kor. kodyfikator prawa 1456-1531
 • 600 a Łaski Jan prymas kanclerz w. kor. kodyfikator prawa 1456-1531
 • 600 a Łaski Jarosław wda łęczycki zm. 1521
 • 600 a Łaski Jarosław wda łęczycki zm. 1521
 • 600 a Łaski Olbracht wda sieradzki zm. 1604
 • 600 a Łaski Olbracht wda sieradzki zm. 1604
 • 600 a Łaski Stanisław wda sieradzki
 • 600 a Lindluschunt Ludwik
 • 600 a Madaliński Erazm
 • 600 a Marcinowski Antoni drukarz 1781-1855
 • 600 a Massalscy
 • 600 a Modrzewski Andrzej Frycz
 • 600 a Ogińscy
 • 600 a Olszowski Andrzej prymas podkanclerzy kor. 1621-1677
 • 600 a Oraczowski Jan z Przybysławic
 • 600 a Ożga Piotr referendarz kor. zm. 1623
 • 600 a Piaseczyńska Elżbieta Konstancja z Ostrorogów
 • 600 a Piaseczyński Aleksander klan kamieniecki zm. 1646
 • 600 a Potoccy
 • 600 a Pyorunowski? Jakub
 • 600 a Raczyński Edward założyciel Bibl. Raczyńskich w Poznaniu 1786-1845
 • 600 a Raczyński Jan komornik wieluński
 • 600 a Raczyński Jan komornik wieluński
 • 600 a Radziwiłł Janusz wda wileński hetman w. lit. 1612-1655
 • 600 a Stryjkowski Maciej historyk wierszopis
 • 600 a Świdziński Konstanty
 • 600 a Świeykowscy
 • 600 a Szpoth? Stanisław
 • 600 a Szydłowiecki Krzysztof klan krakowski kanclerz w. kor. 1467-1532
 • 600 a Tyszkiewicz Janusz wda mścisławski wda trocki wda kijowski 1572-1642
 • 600 a Tyszkiewiczowie x genealogia
 • 600 a Uhrowiecki Wacław podkomorzy chełmski
 • 600 a Wittmann Józef
 • 600 a Władysław IV król Polski
 • 600 a Zieleniecka Anna
 • 600 a Zieleniecka Zofia
 • 600 a Zygmunt I król Polski
 • 610 a Caesarea Societas Medicorum zob. Cesarskie Towarzystwo Lekarskie Wilno
 • 610 a Centralne Archiwum Aktów Sądowych Kijów
 • 610 a Cesarskie Towarzystwo Lekarskie Wilno
 • 610 a Komisja Archeologiczna Wilno
 • 610 a Muzeum Archeologiczne Wilno
 • 610 a Uniwersytet Kijowski
 • 651 a Białoruś
 • 651 a Brześć Litewski
 • 651 a Chodorków
 • 651 a Ciechocinek
 • 651 a Ciechocinek
 • 651 a Czernichów
 • 651 a Dezna rz.
 • 651 a Dniepr rz.
 • 651 a Dziewice
 • 651 a Kijów
 • 651 a Kozielsk
 • 651 a Kraków
 • 651 a Lepuny?
 • 651 a Ligny
 • 651 a Litwa
 • 651 a Mąkoszyn
 • 651 a Moguncja
 • 651 a Niskienicze
 • 651 a Nosowka
 • 651 a Nowe Miasto
 • 651 a Obrazowo?
 • 651 a Peczara
 • 651 a Perekop
 • 651 a Podole
 • 651 a Rytwiany
 • 651 a Rytwiany
 • 651 a Smoleńsk
 • 651 a Tulczyn
 • 651 a Waradin
 • 651 a Warszawa
 • 651 a Włochy
 • 651 a Wołyń
 • 651 a Wołyń
 • 651 a Żelechów
 • 653 a wojny
 • 653 a polityka 16 w.
 • 653 a heraldyka 19 w.
 • 653 a heraldyka 19 w.
 • 653 a numizmatyka 16 w.
 • 653 a rody
 • 653 a arcybiskupi gnieźnieńscy
 • 653 a poselstwa polskie 16 w.
 • 653 a wojny polsko-kozackie 17 w.
 • 653 a administracja 17 w.
 • 653 a akta administracyjno-gospodarcze
 • 653 a biblioteki 19 w.
 • 653 a sądy Litwa
 • 653 a sądy Białoruś
 • 653 a edukacja kobiet 19 w.
 • 653 a archeologia
 • 653 a koleje 19 w.
 • 653 a heraldyka 19 w.
 • 653 a towarzystwa wiejskie 19 w.
 • 653 a towarzystwa archeologiczne 19 w.
 • 653 a szynki wiejskie 19 w.
 • 653 a genealogia
 • 653 a polityka międzynarodowa 16 w.
 • 653 a poselstwa 16 w.
 • 653 a dyplomacja 16 w.
 • 653 a programy nauczania 19 w.
 • 653 a Żydzi 19 w.
 • 655 a listy
 • 655 a listy
 • 655 a listy
 • 655 a testamenty
 • 655 a kazania 17 w.
 • 655 a mowy pogrzebowe
 • 655 a listy 19 w.
 • 700 a Bakschay Abraham z Szemnia sekretarz Olbrachta Łaskiego
 • 700 a Drzewicki Maciej kanclerz w. kor. prymas 1467-1535
 • 700 a Głuchowski Jan
 • 700 a Jan Zapolya król Węgier
 • 700 a Łaski Olbracht wda sieradzki zm. 1604
 • 700 a Palaeologus Iacobus
 • 700 a Tarnowski Jan Amor? hetman w. kor. klan krakowski zm. 1561
 • 700 a Tęczyński Andrzej klan wda krakowski zm. 1536
 • 700 a Tomicki Mikołaj
 • 700 a Zygmunt II August król Polski
 • 700 a Adamowicz konsyliarz radca
 • 700 a Ajess Basza
 • 700 a Bandtkie Jan Wincenty
 • 700 a Bellay Martin du
 • 700 a Beyschlay Fryderyk Jakub
 • 700 a Bielski Marcin
 • 700 a Bronyowski Mikołaj proboszcz
 • 700 a Czarnkowski Stanisław sędziwoj referendarz kor. sekretarz
 • 700 a Erazm z Rotterdamu
 • 700 a Ernest Ludwik ks. szczeciński
 • 700 a Ibrahim Basza
 • 700 a Jan Fryderyk ks. zachodniopomorski
 • 700 a Janusz III książę mazowiecki zm. 1526
 • 700 a Karnkowski Stanisław prymas 1520-1603
 • 700 a Kowakiewicz Jan ksiądz
 • 700 a Łaski Olbracht wda sieradzki zm. 1604
 • 700 a Maciej z Mławy
 • 700 a Mustafa Basza
 • 700 a Naruszewicz Mikołaj Pawłowicz podskarbi w. lit. zm. 1575
 • 700 a Niesiecki Kasper jezuita heraldyk
 • 700 a Orzelski Świętosław sta radziejowski 1549-1598
 • 700 a Pac Mikołaj bp kijowski
 • 700 a Paprocki Bartosz heraldyk 1543-1614
 • 700 a Sinigiani Ambroży
 • 700 a Służewski Jan zm. 1580
 • 700 a Starowolski Szymon 1588-1656
 • 700 a Strzeszkowski Jakub sta rytwiański
 • 700 a Śliwnicki Maciej
 • 700 a Uchański Jakub bp chełmski kujawski prymas 1502-1581
 • 700 a Wapowski Bernard c kartograf, historyk d (1450-1535)
 • 700 a Zieleniecki Jan dziedzic pow. szadkowskiego
 • 700 a Zygmunt I król Polski
 • 700 a Zygmunt II August król Polski
 • 700 a Baronowicz Łazarz abp czernichowski
 • 700 a Chmielnicki Bohdan hetman kozacki ok. 1595-1657
 • 700 a Dąbrowski
 • 700 a Horbaczewski Jan
 • 700 a Jan Kazimierz król Polski
 • 700 a Jocher Adam Benedykt 1791-1860
 • 700 a Kazanowski Adam klan sandomierski marszałek nadw. kor.
 • 700 a Kisielow? minister spraw zagranicznych
 • 700 a Kobierzycki Stanisław wda pomorski historyk ok. 1600-1665
 • 700 a Korywiński Stefan kanclerz w. kor.
 • 700 a Kwiatkowski Kajetan historyk ok. 1769-1852
 • 700 a Michał Korybut Wiśniowiecki król Polski
 • 700 a Modzelewski W. 19 w.
 • 700 a Radziwiłł Albrycht Stanisław kanclerz lit. 1593-1656
 • 700 a Rudawski Wawrzyniec historyk kan. warmiński i ołomuniecki 1617-1674
 • 700 a Sakowicz Kasjan augustianin ok. 1578-1647
 • 700 a Sokołowski
 • 700 a Sołtan Mikołaj
 • 700 a Żbitowski Stanisław klan sandomierski
 • 700 a Bibikow? generał 19 w.
 • 700 a Buczyńska 19 w.
 • 700 a Dalloz? Edward 19 w.
 • 700 a Ferrand Antoine François Claude polityk historyk 1751-1825
 • 700 a Lelewel Joachim
 • 700 a Perowski? minister 19 w.
 • 700 a Tyszkiewicz Eustachy 19 w.
 • 700 a Tyzenhaus 19 w.
 • 740 a Do dziejów rodu Łaskich. Materyały
 • 740 a Vita Jacobi Despotae alias Heraclidae Basilici dicti excerpta ex monumentis historiarum illustris ac magnicici dn. Francisci Forgach? etc.
 • 740 a Vita Iacobi Despotae Moldavorum reguli, qui vixit Ferdinando Caesare et Iohanne II in Transylvania imperandi - Iacobo Paleologo Ioannus Sommerus Pirnensis
 • 740 a Testament Jana Łaskiego
 • 740 a Privilegium pro dno Palatino Siradiensis 1570 Poselstwo od Zygmunta I do cesarza Karola V i Ferdynanda króla rzymskiego oraz książąt niemieckich na sejmie poruczone Stanisławowi Łaskiemu wojewodzie sieradzkiemu na Sejmie piotrkowskim
 • 740 a Dedykacja dzieła skierowana do Olbrachta Łaskiego przez jego sekretarza Abrahama Bakschay'a z Szemnia
 • 740 a Albertus Laski cedit Raczinski
 • 740 a Recognitio Magn. Palatini Siradiensis ratione infrascriptorum
 • 740 a Oblata obligationis manualis M. Alberti a Lasco Palatini Siradiensis
 • 740 a Capitaneatus Stryjensis gen. Petro Ożga Referendaris confertur
 • 740 a Poselstwo od Zygmunta I do cesarza Karola V i Ferdynanda króla rzymskiego oraz książąt niemieckich na sejmie poruczone Stanisławowi Łaskiemu, wojewodzie sieradzkiemu na Sejmie piotrkowskim
 • 740 a Mathias Drzewicius manu sua de Io. Laski Archipiscopo
 • 740 a List Zapolyi Jana do Andrzeja z Tęczyna i Jana z Tarnowa 1535
 • 740 a List Andrzeja z Tęczyna i Jana z Tarnowa do Zapolyi Jana 1535
 • 740 a List do Łaskiego Olbrachta wdy sieradzkiego i Tomickiego Mikołaja 1573
 • 740 a List Drzewieckiego? Macieja do Łaskiego Jana
 • 740 a Articuli et complanationes cum orationibus Regis Galliae conficiendae
 • 740 a Jakub Heraklides i Olbracht Łaski. Ustęp z dziejów polskich XVI wieku. Brulion Mikołaja Malinowskiego
 • 740 a Do dziejów rodu Łaskich. Materiały
 • 740 a Wypis z akt kapituły wileńskiej t. I 1522/1523
 • 740 a Zestawienie dat dot. dziejów rodziny Łaskich
 • 740 a Uwagi Mikołaja Malinowskiego związane z |Consilium ratonis bellicae Stanisława Tarnowskiego
 • 740 a Notatki Mikołaja Malinowskiego dot. Łaskich z: Bartosz Paprocki Herby Rycerstwa Polskiego
 • 740 a Notatki Mikołaja Malinowskiego o arcybiskupach gnieźnieńskich
 • 740 a List Kowakiewicza Jana do Adamowicza konsyliarza i radcy
 • 740 a Notatki dot. Łaskich z: Marcin Bielski |Kronika
 • 740 a Notatki dot. Łaskich z: Szymon Starowolski |Monumenta Sarmatarum
 • 740 a Notatki dot. Łaskich z akt Górków, z Bartosza Paprockiego, Bernarda Wapowskiego, Fryderyka Jacoba Beyschlay'a
 • 740 a Notatki dot. Łaskich z: Ambroży Sinigiani |Historia
 • 740 a Notatki dot. Łaskich z: Kasper Niesiecki |Korona Polska
 • 740 a Notatki dot. Łaskich z: Erazm z Rotterdamu |De modo adorandi Deum, |Epistolae
 • 740 a Notatki o Łaskich z: Martin du Bellay |Memoires IV
 • 740 a Wypisy o Łaskich z: Avvisi di Leopoli 10.02.1564 o najeździe tatarsko-tureckim na Wołyń i Podole; B. Paprocki o Gabrielu Hornostaju; S. Starowolski o nagrobkach Łaskich; B. Paprocki o Kościeleckim wdzie poznańskim żonatym z Anną Łaską
 • 740 a Notatki o Jarosławie Łaskim ojcu Jarosława, Stanisława i Jana
 • 740 a Notatki z Archiwum Piotrkowskiego
 • 740 a Rozmowy Jarosława Łaskiego z Mustaffą Baszą, Ajass Baszą, Ibrahimem Baszą
 • 740 a Notatki dot. poselstwa Jarosława Łaskiego do sułtana
 • 740 a List Bronyowskiego Mikołaja proboszcza z Obrazowa do Łaskiego Olbrachta 1571
 • 740 a List Strzeszkowskiego Jakuba sty rytwiańskiego do Łaskiego Olbrachta 1562
 • 740 a Notatka o zbiorze numizmatycznym Jana Łaskiego
 • 740 a Janusz książę mazowiecki Maciejowi z Mławy commendatorii kościoła Nowe Miasto 1567
 • 740 a Notatki z akt piotrkowskich dot. Jana Łaskiego, Jana Bonara klana bieckiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Stanisława Szpotha?
 • 740 a Wypis sumaryczny z akt z lat 1530-1539 dot. Łaskich i ich działalności dyplomatycznej i spraw majątkowych
 • 740 a Wypisy o Olbrachcie Łaskim z: Świętosław Orzelski |Acta interregni post obitum nimirum Sigismundi Augusti
 • 740 a Nadania dla Łaskich chronologiczny zestaw
 • 740 a Wypis z Inwentarza Metryki Sekretnej będącego własnością Bandtkiego
 • 740 a Noty z księgi: |Regestrum privilegiorum donationum, commutationum et aliarum dispositionum bonorum regalium
 • 740 a Wypisy z rkpsu Bibl. Zamoyskiej dot. czasów Zygmunta Augusta i Henryka Walezego
 • 740 a Odezwa Zygmunta I dot. unifikacji prawa polskiego
 • 740 a Wstęp do: Maciej Śliwnicki |Księga prawa powszechnego
 • 740 a Pokwitowanie odbioru spadku przez Jana Zielenieckiego
 • 740 a Notatka o procesie między Anną Dębieńską z Ciołków a Olbrachtem Łaskim
 • 740 a Notatki do okresu bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta
 • 740 a Wypisy z relacji Krzysztofa Szydłowieckiego o mianowaniu Macieja Drzewickiego kanclerzem w. kor. 1511
 • 740 a Wypisy dot. spraw majątkowych Łaskich
 • 740 a Do życiorysu Adama z Brusiłowa Kisiela wojewody kijowskiego. Materyały
 • 740 a Listy Modzelewskiego W. do
 • 740 a Wykaz korespondencji Adama Kisiela i do Adama Kisiela
 • 740 a Wykaz dokumentów politycznych dot. sprawy kozackiej 1641-1661
 • 740 a Notatki z ksiąg aktowych dot. A. Kisiela, Jadwigi Bełzeckiej, Janusza Tyszkiewicza, Aleksandra Piaseczyńskiego, jego żony Elżbiety Konstancji z Ostroga, Aleksandra Kisiela i Michała Jaślikowskiego
 • 740 a Testament Adama Kisiela fragment
 • 740 a Akta kancelarii Władysława IV dot. A. Kisiela odpisy
 • 740 a Kasztelania Czernichowska Adamowi Kisielowi podkomorzemu czernichowskiemu 1639, 1641
 • 740 a Oblata certarum litterarum generoso Adamo Kisiel castelano Czernichoviensi, capitaneo Nosoviensi servientium 1641
 • 740 a Conseus Adamowi Kisielowi na ustąpienie wsi Perekopu na osobę chorążego nowogródzkiego Mikołaja Kisiela 1637
 • 740 a Conseus Janowi Horbaczewskiemu na ustąpienie wsi Perekop nad rzeką Dezną w Księstwie Czernichowskim na osobę Adama Kisiela 1636
 • 740 a Conseus dany Mikołajowi Sołtanowi na ustąpienie miasteczka Dziewice Adamowi Kisielowi 1633
 • 740 a Illustrissimus Curiae Marschaleus Adam Kazanowski castell. Czernichovien. Adam Kisiel de oppidis certis cedit 1645
 • 740 a Akt dot. zobowiązań dłużnych Adama Kisiela wobec Adama Kazanowskiego 1645
 • 740 a Castellan. Czernichovien. Adam Kisiel intercisam approbat 1645
 • 740 a List Kisiela Adama do Kazanowskiego Adama 1645
 • 740 a List Michała Korybuta Wiśniowieckiego do Kisiela Adama 1645
 • 740 a Illustris Curiae Regni Marschales A. Kazanowski et Castellanus Czernichoviensis A. Kisiel intercisam approbant 1645
 • 740 a Oblata introcontentae litterae pro parte Adami Kisiel Palatini Kijoviensis et Stanislai Zbitowski Castellani Sandomiriensis servientis 1650
 • 740 a Consens na trzymanie miasta Mąkoszyna Kasztelanowi Czernichowskiemu po Marszałku Nadwornym Koronnym 1645
 • 740 a Castellania Kijowska Adamowi z Brusiłowa Kisielowi po zejściu Piaseczyńskiego dana 1646
 • 740 a List Chmielnickiego Bohdana hetmana kozackiego do Jana Kazimierza króla Polski 1650
 • 740 a Akt przekazujący dobra lenne w woj. czernichowskim po śmierci Adama Kisiela Stefanowi Korycińskiemu kanclerzowi w. kor. 1658
 • 740 a Nadanie starostwa zamku i miasta Nosowki w Księstwie Czernichowskim Adamowi Kisielowi 1634
 • 740 a Kazanie Łazarza Baronowicza abpa czernichowskiego na pogrzebie Adama Kisiela wdy kijowskiego
 • 740 a Odsyłacze do literatury o Adamie Kisielu
 • 740 a Bruliony artykułów rozmaitej treści ręką M. Malinowskiego i innych osób pisane
 • 740 a Kontrakt Antoniego Marcinowskiego drukarza
 • 740 a Wiadomość o życiu i pismach Macieja Stryjkowskiego
 • 740 a Wypisy o kardynale Giovannim Francesco Commendone
 • 740 a O dostojeństwie hrabiowskiem Tyszkiewiczów
 • 740 a Nekrolog Antoniego Marcinowskiego
 • 740 a Notatki dot. Andrzeja Olszowskiego abp gnieźnieńskiego podkanclerzego w. kor.
 • 740 a Fonetyka rosyjska
 • 740 a Przemówienie Mikołaja Malinowskiego do Adama Kirkora na obiedzie na cześć jego danym d. 31 grudnia 1860 r.
 • 740 a Wspomnienia o Michale Konarskim
 • 740 a Przemowa? Wykład? o Januszu Radziwille
 • 740 a Rozprawa o bibliotekach czytana przez Mikołaja Malinowskiego na posiedzeniu Komisji Archeologicznej 1859?
 • 740 a Wypisy z: Antoine François Claude Ferrand |Histoire des trois demembrements de la Pologne
 • 740 a Wypisy z: Joachim Lelewel |Polska średnich wieków
 • 740 a List Adama Kirkora do marszałka? o zmianach w Kuryerze Wileńskim
 • 740 a Artykuł NN o korzyściach płynących z likwidacji szynków wiejskich
 • 740 a Heraldyka sprawozdanie
 • 740 a O edukacji kobiet
 • 740 a Wiadomości o książętach Massalskich
 • 740 a Uwagi dot. administracji państwowej i spraw włościańskich
 • 740 a Drogi żelazne
 • 740 a Bruliony M. Malinowskiego w sprawach Komisyi Archeologicznej Wileńskiej
 • 740 a Pismo dot. powstania Centralnego Archiwum Aktów Sądowych w Kijowie przy Uniwersytecie św. Włodzimierza
 • 740 a Pismo gen. Bibikowa do Eustachego Tyszkiewicza
 • 740 a Pisma gratulacyjne z okazji 50-lecia Cesarskiego Towarzystwa Lekarskiego w Wilnie
 • 740 a Pismo dot. metod i wyników pracy Komisji Archeologicznej
 • 740 a Kopija wydanego rewersu przezemnie! J. W. Hrabiemu Konstantemu Świdzińskiemu 17go Maia 1846 r. w Chodorkowie
 • 740 a Dokumenty i listy związane z wyd.: Ignacy Daniłowicz |Skarbiec dyplomatów do historii Litwy
 • 740 a Dyplom uznania dla Eustachego Tyszkiewicza od członków Komisji Archeologicznej i Muzeum Archeologicznego Wileńskiego 1859
 • 740 a Pismo Archeologicznej Komisji Wileńskiej do Mogunckiego Towarzystwa
 • 740 a Pismo oznajmiające nadanie dyplomu członka Komisji Archeologicznej Wileńskiej trzem uczonym niemieckim Józefowi Wittmannowi, Ludwikowi Lindluschuntowi i J. J. K. Laskemu
 • 740 a List do księcia N. Polaka o bieżącej działalności Komisji Archeologicznej Wileńskiej po wizytacji min. oświecenia narodowego
 • 740 a Listy Malinowskiego Mikołaja do
 • 740 a Pismo Mikołaja Malinowskiego zawierające uwagi nad programem i podręcznikami do nauki j. polskiego dla carewicza Konstantego II
 • 777 a Dalloz? Edward t O towarzystwach wiejskich wzajemnej pomocy
 • 852 j BK 01305

Indeksy