Miscellanea historyczne i literackie z 18 w.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01322
 • Kopie:
  • Mf 2219
  • Fotokop. III,620
 • Tytuł: Miscellanea historyczne i literackie z 18 w.
 • Miejsce i czas powstania: 1751-1800
 • Opis fizyczny: 292 k. 22x35 cm
 • Oprawa: Skóra brązowa, tłoczenia, 18 w.? lekko zniszczone przez korniki, miejscami wytarta, wiązania
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Rękopis zawiera wiersze z czasu konfederacji barskiej, modlitwę w obozie pod Barem, dot. sprawy dyssydenckiej i in. Kossakowski, Antoni Korwin
  • "JWJm panu Hiacyntowi Ogrodzkiemu Pisarzowi W. K. Regentowi Kancellaryi Zadworney [!] Jo Kr Msci St[aro]scie Lubczan[skiemu] Kawalirowi Orderu S. Stanisława wiersz pasterski przez Antoniego Korwina Kossakowskiego maiora woysk y sekretarza J[eg]o K[rólewskiej] M[o]sci 6 Augusta 1767 ofiarowany" k. 3v-7
  • "Ubezpieczenie sprawiedliwości sukcessorom urodzonego notadkowicza [!]" k. 7v
  • "Modlitwa na szczęsliwe powodzenie w Krolestwie Polskim ktorą codziennie odmawiają w obozie pod Barem" k. 8
  • "Rozmowa J. W. pana [Wacława] Rzewuskiego Wdy Krakow. hetmana polnego koronnego z synem swoim [Sewerynem Rzewuskim 1768] St[aros]tą Dolińskim obu w niewoli moskiewskiey będących" k. 1-3v
  • Wołodkowicz, Ksawery "Radość z pożądanego przybycia w dom braterski J. W. w Bogu Nayprzewielebnieyszego Imc Xiędza Filipa Feliciana Wołodkowicza arcybiskupa Metropolity Kijewskiego [...] oswiadczone od [...] Xawiera Wołodkowicza [...] Roku 1764. Oda oswiadczaiąca radoscś [!]" k. 11
  • "Lament po wysciu przez okrutno smierc z tego swiata Wielm. Imc pana Jozefa Strutynskiego Suwryskiego Szakinowskiego etc starosty w Wilnie dnia 13 Juni w R[ok]u 1761" k. 11v-14
  • "Reskrypt na wiersz opisuiący żalem Wielmożnego Imci pana Strutynskiego" k. 14v
  • "Reskrypt na te wiersze" k. 15
  • "Uwagi obywatela dobrego nad memoryałami rossyiskim y pruskim dnia 11 listopada podanemi" k. 15v-16v
  • Visconti, Antoni Eugeniusz "Mowa Antoniego Eugeniusza Wice Komesa [Visconti] arcybiskupa Efezkiego świętey apostolskiey stolicy posła do Nayiasnieyszego y Nayp[o]tenżnieyszego [!] Polskiego Krola Stanisława Augusta y przezacnych stanów na seym Krolestwa uroczyscie zgromadzonych miana w Warszawie 12 listopada Roku 1766" k. 16v-19v
  • Rzewuski, Seweryn "Głos Imci pana [Seweryna] Rzewuskiego woiewodzica Krakowskiego St[aros]ty Dolinskiego posła podolskiego na Seymie extraordynaryinym warszawskim dnia szostego października 1767 roku miany" k. 19v-20
  • "Naymilszym synom mężom przezacnym stanowi senatorskiemu Krolestwa Polskiego Klemens Papież 13". Rzym 12 IX 1767 k. 20
  • Klemens XIII, papież "Naymilszym synom stanowi rycerskiemu Krolestwa Polskiego Klemens Papiez 13". Rzym 12.09. 1767 k. 20v-21
  • Sierakowski, Wacław "Mowa J. W Imci Xiędza [Wacława Sierakowskiego] Arcy biskupa Lwowskiego na seymie extraordynaryinym. Die 6tha 8bris 1767 Roku w Warszawie miana" k. 21v-22v
  • Sierakowski, Wacław "Mowa tegoż [...] Wacława Sierakowskiego] biskupa miana w Radzie Senatus Die 25 Maij Roku tegoz 1767" k. 22v-24v
  • Sołtyk, Kajetan "Mowa J. O. Xcia Imci Kajetana Sołtyka biskupa Krakowskiego miana na seymie extraordynaryinym Octobris 5 R[ok]u 1767" k. 24v-25v
  • Turski, Feliks "Mowa J. W Imci Xiędza Felixa Turskiego biskupa Hełmskiego na seymie roku 1767 dnia 6 pazdziernika w Warszawie miana" k. 25v-26
  • Golejewski, "Mowa JW Imci pana Goleiewskiego posła Wtwa Podlaskiego na Seymie extraordynaryinym warszawskim 6 8bris R[ok]u 1767 miana" k. 26-27 "Akt limity" k. 27-28
  • Brzostowski, Paweł "List JW. Imci Xiędza Pawła Brzostowskiego pisarza WXL pisany do JW Imci pana Stanisława Brzostowskiego marszałka Generalney Konfederacyi Wo Xa Lito w roku 1767 dnia 12 miesiąca pazdziernika w Wilnie" k. 28-29
  • Sołtyk, Kajetan "Kopie listu J. O. Xcia Imci Kaietana Sołtyka biskupa Krakowskiego, Xcia Siewierskiego do woiewodztw y ziem da datt w Warszawie Die 15 Augusti Ao 1767 na Seymiki przed seymowe" k. 29-30
  • "Regestr JWW Ichmci panow Posłow Koronnych na Seym extra ordynaryiny warszawski w roku teraznieyszym 1767 obranych" k. 30-31
  • "Regestr J. WW. JPP posłow z prowincyi litewskiey na seym extra ordynaryiny warszawski w r[ok]u terazn[ieyszym] 1767 obranych" k. 31v-32
  • "Komissarze wyznaczeni do umowienia proiektow z J O Xciem Imscią Repninem posłem pełnomocnym rosyiskim" k. 32
  • Stanisław August "Mowa JKMci [Stanisława Augusta Poniatowskiego] na seymie dnia 12 8bris 1767 miana" k. 33
  • Sołtyk, Kajetan "Mowa J. O. Xcia Kaietana Sołtyka biskupa Krakowskiego na tymze seymie miana" k. 33-34
  • Repnin, Mikołaj "Deklaracya posła extraordynaryinego y pełnomocnego Nayjasnieyszey Imperatorowey Jeymosci całey Rossyi stanom skonfederowanym y złączonym Korony Polskiey y WXLitewskiego". Warszawa 14. 10. 1767 k. 34
  • Pociej, "Mowa JW Imci pana Pocieia strażnika WXLit posła od skonfederowaney Rzeczy Pospolitey do Nayiasnieyszey Imperatorowey Jeymosci całey Rossyi" k. 34v
  • "Tradukcya odpowiedzi Jchmm PPm Posłom extraordynaryinym skąfederowaney [!] Rzpospolitey Polskiey przez Imci pana Podkanclerzego Rosyiskiego 18 7bris 1767 daney" k. 35
  • "Rozmowa J. W. pana [Wacława] Rzewuskiego Wdy Krakow. hetmana polnego koronnego z synem swoim [Sewerynem Rzewuskim 1768] St[aros]tą Dolińskim obu w niewoli moskiewskiey będących" k. 1-3v
  • "Proiect albo raczey kazanie po obiednie predykanta w Thoruniu w Kosciele s. Jerzego za Chełminską Bramą Anno 1696" k. 89-90v
  • Orzelski, Stanisław "Co tanio kupować a drogo przedawać" k. 90v
  • Orzelski, Stanisław "Questarz" k. 90v-94
  • Orzelski, Stanisław "Pewna consyderacya" k. 94 Orzelski, Stanisław "Krawiec" k. 94
  • Orzelski, Stanisław "Pisces et mulieres in medio meliores [...]" k. 94
  • Orzelski, Stanisław "Koniuszy" k. 94
  • "Dyalog. Polska tak ratione pretensyi do korony przez Krolewica Jakoba utrapiona iako potym kiedy krolem nie został ucieszona w Wenecyi na operze włoski włoską manierą y stylem" k. 94-98
  • "Rozmowa poufała, ktorą podczas zapustow Anno 1694 dwoch jezuitow w ostatni wtorek przy dobrey mysli miedzy sobą mieli, ieden z nich prostak, drugi zas polityk, a od trzeciego magistra na ten czas Zaremby y na zaiutrz wypuszczonego ex jesuitią wysłuchana et raptim connotowana [...]" k. 98-112
  • "Rozmowa Krolowey Jey Mci Maryey Kazimiery z Krolewicem Jakobem synem swoim o rzeczach teraznieyszych tempore interregni anno 1696 po smierci Jana 3 ciego" k. 112-115v
  • Kierski, Marcin "Mowa [...] pana Marcina Kierskiego starosty Miesciekiego [Mieściskiego?], posła J. K. M. na seymik srzedzki przedseymowy 18 Apri[li] 1701" k. 115v-117
  • Kierski, Marcin "Tegosz [Marcina Kierskiego] mowa po pożegnaniu seymiku" k. 117
  • Lubomirski, Stanisław Herakliusz "Ecclesiastes po haebraysku nazwany, Coheleph. Z Pisma ś. na polski wiersz przetłumaczony" k. 117-130v
  • Chrościński, Wojciech Stanisław "Poesie Postu S. zamykaiące w sobie epigrammata y piesni o męce Panskiey. Wedle textu nowego Testamentu złozone" k. 130-136v
  • "Przemowa" k. 130-131
  • "Hosanna in excelsis, benedictus qui venit" k. 131
  • "Lacrymis caepit vigare pedes et capillis capitis sui tergebat" k. 131v
  • "Caepit lenare pedes disciputorum" k. 131v-132
  • "Lachrymis caepit lenare pedes eius" k. 132
  • "Domine Tu mihi lauas pedes" k. 132
  • "Accipite et manducate, hoc est corpus meum" k. 132
  • "Recubiut super pecctus ejus" k. 132v
  • "Exiuit in montem Oliueti" k. 132v
  • "Et faetus est sudor eius tanquam guttae" k. 132v
  • "Et osculatus est eum" k. 132v-133
  • "Percussit seruum sacerdotis et amputanit auriculam eius" k. 133
  • "Discipuli derelicto eo fugierunt" k. 133
  • "Laqueo suspendit se Judas" k. 133
  • "Stabat Petrus in atrio Principis et iterum negauit" k. 133
  • "Ex continuo Gallus cantanit" k. 133-133v
  • "Haec autem cum dixisset unus ministrorum dedit alapae Jesu" k. 133v
  • "Remisit Jesum Herodes ad Pilatum et facti sunt amici illa hora" k. 133v
  • "Apprehendit Pilatus Jesum, et flagellanit" k. 133v
  • "Induunt eum purpura et plecteutes coronam de spinis imponunt capiti eius" k. 133v
  • "Et exinit bainlaus Crucem" k. 134
  • "Crucifix erunt eum" k. 134
  • "Christus inter latrones" k. 134
  • "Latroni dat paradisum discipulo Matrem, Patri animam" k. 134
  • "Dixit sitio [...]" k. 134-134v
  • "Ecce Homo" k. 134v
  • "Non scindamus eam, sed mettamus fortem super eum et super uestem meam miserunt fortem" k. 134v
  • "Iudinato capite emisit spiritum" k. 134v
  • "Lancea latus eius aperuit et continuo exiuit sanguis et aqua" k. 135
  • "Velum templi seissum est in duas partes" k. 135 "Et obscuratus est sol" k. 135
  • "Super omni[a] ligna cedroru[m] tu sola excelsior in qua salus mundi pependit" k. 135-136v
  • Lubomirski, Stanisław Herakliusz "Sonet na całą mękę Panską" k. 136v
  • Radziejowski, Michał "Copia listu Kardynała [Michała Radziejowskiego] do Krola Szwedzkiego [Karola XII] 1702". Warszawa 12.09. 1701 k. 137-140; Fotokop. III,620
  • Karol XII, król Szwecji "Uniwersał Krola Szwedzkiego [Karola XII]. Pisan w Długieywsi 2 da Maij 1702" k. 140-141; Fotokop. III,620
  • Mycielski, "Mowa [...] pana Micielskiego, podsędka zim[skiego] sieradzkiego, pod starą laską oddaiąc laskę [...] panu referendarzowi koron[nemu] Szembekowi na Seymie w Warszawie 26 Janua[ri] 1702, ktory zerwał p. kawaler Pac" k. 141 Pac,
  • "Copia listu P. Kawalera Paca do P. marszałka Poselskiego przy nieprzywroconey actinitalis tego seymu 9 Febr[uari] 1702" k. 141v-142
  • Radziejowski, Michał "Mowy [...] Kardynała [Michała Radziejowskiego] in senatus consilio" k. 142
  • "Prognostyk angielskiego matematyka na rok 1702" k. 142-143v; Fotokop. III,620
  • Suchorzewski, Stanisław "Mowa Ichmciow PP. Posłow Wielgopol[skich] do KJM [Augusta II] przez Im pana Stanisława Suchorzeskiego y Im pana Ludwika Gorzynskiego zupnika syna 20 Martij 1701" k. 187v-188v
  • Pociej "Mowa Im pana Pocieia Podkomorzego Brzeskiego Lit. do KJM Augusta II 21 Maij 1698" k. 188v
  • Sczaniecki, Stefan [?] "Oratio dedicatoria thesium theologica Illust[rissimo] Officio Castre[m] Posn[ensis] in eade[m] arca[e] 1699 per R[evere[ntum Pren [Stefan?] Sczaniecki Soc. Jesu" k. 188v-189
  • Radomicki, Maciej "Manifest Im pana [Macieja] Radomickiego woiewody Inworocławskiego Generała Wielgo[polskiego] w Grodzie Wschowskim 1703" k. 189
  • "Prognostyk iednego pobożnego człowieka w Krakowie 1630 anno ktory trzema dniami przed smiercią w zachwyceniu będąc, z obiawienia boskiego futuram cladem w Polsce opowiedział, teraz zas między skryptami staremi pewnego szlachetnego męża X[iędz]a Sebastyana Grablewskiego znalezione y do wiadomosci roznych stanow podana na przestrogę utrapioney oyczyznie naszey 1698" k. 190-191 Fotokop. III,620
  • Święcicki, Mikołaj "Copia listu Im X biskupa Poznanskiego [Mikołaja] Swięcickiego na Seymik Srzedzki pisanego" k. 191-191v
  • Leszczyński, Stanisław "Respons od Im P. woiewody Poznanskiego [Stanisława Leszczyńskiego] na list Im P. Kaliskiemu [Maciejowi] Radomickiemu" k. 191v-192
  • "Manifest Ichmm PP Sapiehow. Actum in Curia Regia Branscensi Sabbatho ante D[omi]nicam oculi quadragesimatem proxima. Anno Dni 1702". [Podpis.:] Kazimierz Sapieha Wda Wilen[ski] H. W. W. X. Littgo. Benedykt Sapieha podskarbi W. W. X. Litt Alexander Sapieha marszalek W. W. X. Litt Michał Sapieha Pisarz polny W. W. X. Litt. Jerzy Sapieha Stolnik W. X. Litt k. 192-194
  • Święcicki, Mikołaj "Mowa in Senatus Consilio Im X B[iskupa] Poznan. [Mikołaja] Swiecickiego 28 7bris 1703 w Viazdowie" k. 194-195
  • Radziejowski, Michał "Respons Xcia Imci Kardynała [Michała Radziejowskiego] Im panu marszałkowi Confederackiemu Wdztw Wielgopol[skich] przez p. p. posłow do KJM dany 1703". [podp.:] M. Radzieiowski Kardynał y Prymas k. 195
  • Karol XII, król Szwecji "Uniwersał Krola Szwedzkiego [Karola XII] przetłumaczony wygania do Confederacyi". [podpis:] Carolus Rex Sueciae. Dan w obozie naszym pod Toruniem 26 Augusti Anno 1703 k. 195v-196; Fotokop. III,620
  • Karol XII król Szwecji "Copia listu KJM Szwedzkiego [Karola XII] do Xcia Imci Kardynała [Michała Radziejowskiego] 1703". [podp.:] Carolus Rex. Dabantur in Castris [...] Thorunium 11 Julij 1703 k. 196
  • Piper, Karol "Copia listu p. Pipera do Commissarzow naszych". In Castris ad Thorunium 21 Julij Anno 1703 k. 196v-198
  • "Copia listu do Wdztw roznych od Confedracyi Wdztw Wielgopolskich z Srzody 23 Julij Anno 1703". [Podpis:] Piotr z Paradyza Bronisz starosta Pysdrski marszałek Koła Rycerskiego k. 198
  • Leszczyński, Stanisław "Respons na list Xcia Im biskupa Warmin[skiego Jędrzeja Chryzostoma] Załuskiego, kanclerza Wiel[kiego] koronn[ego] od Im pana Wdy Poznanskiego [Stanisława] Lesczynskiego 1703" k. 198v-199v
  • Radziejowski, Michał "Copia listu Xcia Imci Kardynała [Michała Radziejowskiego] do Im pana Wdy Poznan[skiego Stanisława] Lesczynskiego. z Warszawy 11 Augusti 1703" k. 199v-200
  • Lubomirski, Hieronim "Copia listu Im pana Krakowskiego [Hieronima Lubomirskiego] do Xcia Imci Kardynała [Michała Radziejowskiego]. Z Obozu 6 Augusti 1703" k. 200
  • "Instrukcya do Nayiasnieyszego Ma[jesta]tu KJM P[ana] N[aszego] M[iłościwe]go Ichm PP. Mscisławowi Zaleskiemu Podczaszemu Brzeskiemu Kuiawskiemu y Stanisławowi z Chomęcic Morawskiemu Posłom z Poznan[skiego] y Kaliskiego Wdztw z Confedero[wanych] 9 lipca w Srzedzie roku 1703 po Seymiku ex limitatione na ten dzien zgromadzonych". [podpis.:] Piotr Jakub z Paradyza Bronisz, starosta Pyzdrski, marszałek Confederacyi Pozna[skiego] y Kalisk[iego] Wdztw Datum w Srzedzie 20 miesiąca Lipca na ziezdzie powtornym Confederacyi 9 tegosz miesiąca na tym ze mieyscu zaczęty 1703 k. 200v-201
  • "Copia listu do Im X[ię]dza biskupa Poznan[skiego] [Mikołaja] Swięcickiego od tych ze Wdztw, sub eadem data" k. 201
  • "Instrukcya do Xcia Imci Kardynała [Michała Radziejowskiego] od Poznanskie[go] y Kaliskie[go] Wdztw z Confederowanych Ichmm PP. Macieiowi Gębickiemu Staroscie Nakielskiemu y Sebastyanowi Boianowskiemu posłom dana. W Srzedzie 9 Julij 1703" k. 201v
  • "Copia listu od Confedracyi do Im P[an]a Krakowskiego [Hieronima Lubomirskiego] hetmana w. koron. eadem ut supra data" k. 201v-202
  • "Instrukcya do Ichm[ościow] PP. hetmanow koronn[ych] y woyska całego [Hieronima Lubomirskiego i Adama Sieniawskiego] Ichm[ościom] PP. Sebastyanowi Kwileckiemu y Marcinowi Kawieckiemu posłom od Wdztw Poznanskiego y Kaliskiego z Confederowanych w Srzedzie 9 Julij 1703" k. 202
  • Załuski, Jędrzej Chryzostom "Respons JKM Ichm[ościom] PP. posłom z Confederacyi Wdztw Poznan[skiego] y Kaliskiego przez X[iędza] Im biskupa Warminskiego, kanclerza w k. [Jędrzeja Chryzostoma Załuskiego] 19 Aug. 1703"
  • "Respons JKM na Instrukcyę woiewodztw Poznanskiego y Kaliskiego urodzonym Mscisławowi Zaleskiemu Podczaszemu Brzeskiemu Kuiawskiemu y Stanisławowi z Chomęcic Morawskiemu posłom, dany z Kancellaryi Koronney w Białym Dworze 20 lip[ca] 1703" k. 203
  • August II, król polski "Copia listu to iest responsu JKM [Augusta II] na list Im P. marszałka Confederackiego [Piotra Jakuba Bronisza] z Białego Dworu 20 Augusti 1703" k. 203v
  • Radziejowski, Michał "Respons od Jasnie Oswieconego Xcia Imci Kardynała [Michała Radziejowskiego] Prymasa Korony Polskiey, Wielkiego Xięstwa Litewskiego na instrukcyę Ichm[osciow] PPanow Macieia Gębickiego starosty Nakielskiego y Sebastyana Boianowskiego Posłow woiewodztw Poznanskiego y Kaliskiego z Confederowanych dany w Warszawie 18 Augusti 1703" k. 203v-204
  • Wiśniowiecki, Michał [??] "Copia listu Xcia Imci [Michała] Wisniewieckiego hetmana polnego W. X. Lit. do Im pana marszałka confederackiego [Piotra Jakuba] Bronisza z Podgostynia 25 Augusti An[no] 1703" k. 204v
  • "Respons na ten list" k. 204v
  • "Respons na instrukcyę Ichmciom panom Sebastyanowi Kwileckiemu y Marcinowi Kaweckiemu posłom z Poznanskiego y Kaliskiego woiewodztw z Confederowanych od Jasnie wielmoznych Wdztw PP. hetmanow y całego woyska koronnego. W obozie pod Viazdowem 24 aug[usti] 1703" k. 204v-205
  • Sapieha, Kazimierz "Copia listu Im P woiewody Wilenskiego H[etmana] W. W. X. Litt. [Kazimierza] Sapiehy do Wdztw Poznanskiego y Kaliskiego z Confederowanych. W Obozie pod Ratyncem 12 aug[usti] 1703" k. 205
  • "Mowa do KJM [Augusta II] posłow Ziemie Bełskiey" k. 145v-146v
  • "Echo głębokosci ponurzoney wolnosci polskiey z ziemianinem corresponduiącey z podziemnego marmuru trzema słowy 1702" k. 146v-147v
  • "Wolnosc concluduie" k. 147v
  • Święcicki, Mikołaj "Votum in Senatus Consilio [...] Mikołaia Swięcickiego biskupa poznan[skiego] ante irreptionem Szweda do Polski w Warszawie 2da Maij 1702" k. 147v-148v
  • August II, król polski "Respons od K. Imci [Augusta II [...] panu podskarbiemu w. koron. Generałowi Wielgopol[skiemu] [Rafałowi] Leszczynskiemu z Puław 6 7bris 1702" k. 149
  • Leszczyński, Rafał "Copia listu [...] p. podskarbiego Wielkiego koron[nego] Generała Wielgopolskiego [Rafała Leszczyńskiego] do Jey Mci paniey Towianskiey woiewodziny Łęczyckiey" k. 149v-150
  • Przebendowski, Jan "Respons [...] panu podskarbiemu w. koron. [Rafałowi Leszczyńskiemu] od [...] p. Wdy Malborskiego [Jana Przebendowskiego] z Warszawy 13 7bris 1702" k. 150v-151v
  • Leszczyński, Rafał "Respons na ten list od [...] p. podskarbiego w. koron. [Rafała Leszczyńskiego] panu woiewodzie malborskiemu [Janowi Przebendowskiemu]" k. 151v-153v
  • Leszczyński, Rafał "Copia listu do ziemie wielunskiey od [...] pana podskarbiego Wielkiego koronnego Generała Wie[lko]polskiego [Rafała] Leszczynskiego" k. 153v-154
  • Leszczyński, Rafał "Copia listu [...] p. podskarbiego w. koron. Generała Wielgo Pol[skiego Rafała Leszczyńskiego] do Xcia Jmci Kardynała [Michała Radziejowskiego]" k. 154
  • Leszczyński, Rafał "Copia listu tegoz [Rafała Leszczyńskiego] do Xcia Jmci Kardynala [Michała Radziejowskiego] in materia responsu JKM na list do sibie" k. 154v-156
  • Lipski, Aleksander "Spowiedz pana Wdy Kaliskiego [Aleksandra] Lipskiego rozsiekanego pod Sędomierzem w pospolitym ruszeniu 1702" k. 156v-157
  • "Essentialia Confederacyi pod Ostrowcem w obozie 7bris 1702" k. 157
  • Kczewski "Excerpt z listu Jm pana Kczewskiego Regenta koron[nego] do teraznieyszego Jm P. Wdy. Kaliskiego Macieia Radomickiego" k. 157v-158
  • "Swiadectwo Janowe o niewinnosci P. podskarbiego w. koron. [Rafała Leszczyńskiego]" k. 158-161v
  • Leszczyński, Rafał "Copia listu Im pana podskarbiego Wiel[iego] koron[nego Rafała Leszczyńskiego] na seymik srzedzki 16 8bris 1702" k. 161v-162
  • Radomicki, Andrzej "Copia listu Im pana kasztelana Kaliskiego teraznieyszego Andrzeia Radomickiego do Im pana woiewody Poznanskiego [Stanisława] Leszczynskiego z Konarzewa 8 8bris 1702" k. 162-163
  • Karol XII, król Szwecji "Respons od Krola Szwedzkiego [Karola XII] na list Im P. Wdy Mazowieckiego [Stanisława] Morztyna [Morsztyna]"; Fotokop. III,620
  • Piper, Karol "Respons P. [Karola uzup???] Pipera Naywyszszego Consyliarza Szwedzkiego, do Xcia Jmci Kardynała [Michała Radziejowskiego] z francuskiego przetłumaczony. Z obozu pod Krakowem 27 7bris 1702" k. 163v-164
  • Piper, Karol "Tegosz [Karola Pipera] respons Jm panu Wdzie Mazowieckiemu [Stanisławowi Morsztynowi]" k. 164-165v
  • "Na odiazd Madam Estherli z Warszawy" k. 165v
  • Radziejowski, Michał "Copia listu Kardynała Jmci [Michała Radziejowskiego] do Jm X. Karola z Werbna Rydzynskiego Kazno[dziei] Poznanskiego, a przeszłego czesnika Kaliskiego, Surrogatora Poznan[skiego]]" k. 165v-166
  • "Epitaphium Regi Sueciae" k. 166
  • Piper, Karol "Respons P. [Karola] Pipera et a Mte Suetica assistentibus ministris, proceribus Regni Zgromadzonym do Warszawy 15 Februarij 1703 dany" k. 166
  • Relacya P. Dunina powracaiąc pieszo z pod Korczyna ktory trafieł Niemca wiozącego wolnosc naszą na taczkach porąbaną y pokaleczoną przescieradłem okrytą 1702" k. 166v-168
  • Leszczyński, Stanisław "Copia listu do Wdztw Wiel[ko] Polskich na Seymik Srzedzki zgromadzonych od Jm P. Stanisława Leszczynskiego Wdy Poznanskiego" k. 168
  • Radziejowski, Michał "Copia responsu do tychze Wdztwa od Kardynała Imci [Michała Radziejowskiego] z Warszawy 28 Janua[ri] 1703" k. 168v
  • "Epiphania 1703" k. 168v-169
  • Piper, Karol "Copia listu do Xcia Jmci Kardynała [Michała Radziejowskiego] od pana [Karola] Pipera z Jakubowa 25 Januari 1703" k. 169
  • Radziejowski, Michał "Copia listu Xcia Jmci Kardynała [Michała Radziejowskiego] do wdztw y powiatow 19. Feb. 1703" k. 169-170
  • Działyński, Michał [?] "Copia responsu Jm P[an]a [Michała?] Działyńskiego Kasztellana Bydgowskiego [!] na list Xcia Jm Kardynała Prymasa [Michała Radziejowskiego] 1 Feb. 1703" k. 170-171
  • "Colloqium Ser[reni]ssimi Regis Augusti 2di cum Serenissimo Rege Sueciae [Karolo XII] 1703" k. 171
  • Kwolek "Mowa Jm X Kwolka Praefekta Coll[egium] Pozn. Soc. Jesu oddaiąc pogrzebowy panegieryk Jm P. Stanisławowi Leszczynskiemu Wdzie Poznan[skiemu] na exequiach serca pochowanego u nich Sp. Jm P. [Rafała Leszczyńskiego] Podskar[biego] w. k., Generała Wielg[opolskiego] Oyca iego 3 martij 1703" k. 172
  • Quaestiones politico morales in Academia Lipsien[sis] de Polono equite moderni temporis propositiae indisputatione Publica 1703" k. 172-174
  • "Rozmowa wielgosobotnia jednego ziemianina z panem Tylmanem, między Uiazdowem a Czerniakowem 2da Apr. 1695" k. 174-180v
  • Leszczyński, Rafał "Mowa Rady antecomicyalney Jm pana Raphała Leszczynskiego na ten czas woiewody Łęczyckiego Generała Wdztw wielgopolskich w Warszawie 18 Janu[ari] 1701" k. 180v-182
  • Leszczyński, Rafał "Tegoz [Rafała Leszczyńskiego] mowa po zerwanym seymie warszawskim in Senatus Consilio 14 Feb. 1702" k. 182-183
  • Leszczyński, Stanisław "Votum Jm P. Stanisława Lesczynskiego woiewody Poznańskiego na tym ze Senatus Consilium" k. 183
  • Jabłonowski, Jan "Mowa na tym ze Senatus Consilium Jm pana [Jana] Jabłonowskiego woiewody Ruskiego" k. 183v-184v
  • "Mowa przy exportacyi ciała w Bogu zeszłey W. Jeymci pani Anieli z Krzeczowskich Zabłockiey Skarbnikowey Brzeskiey w roku 1755 miesiąca X[decem]bra 3 dnia we dworze Zułow nazwanym w powiecie oszmian[skim] sytuowanym miana" k. 228-229
  • "List w osobie umieraiącego od pewnego do ludzi po swiatowemu żyiących dany" k. 229
  • "Kopia listu Jego Królewskiey Mci do Jasnie oswieconego Xiązęcia JMci woiewody Wilenskiego dnia 24 Apr[ilis] z Warszawy pisanego" k. 230
  • Mniszek, Jerzy "Kopia listu J. W. Im P[an]a [Jerzego] Mniszka marszałka [Nadwornego] koronnego do J. O. Imci Wdy Wilen[skiego Karola Radziwiłła]. R. 1763 Die 25 Apr[ilis]" k. 230
  • Krasiński, Adam "Kopia J. W. JMci X. [Adama] Krasinskiego biskupa Kamienieckiego sub eiusdem data do J. O. X. JMci Wdy Wilen[skiego Karola Radziwiłła] z Warszawy pisanego" k. 231
  • August III, król Polski, "Kopia listu JKMci do J. W. Im pana [Michała] Massalskiego hetmana W WXLitt dnia 24 Apr[ilis] 1763 z Warszawy pisanego" k. 232
  • August "Kopia listu KJMci [Augusta III] do J. O. X. Imci [Stanisława Radziwiłła] Podkomorzego WXLitt Roku 1763 24 Apr[ilis] z Warszawy pisanego" k. 232v
  • "Obwieszczenie braterskie o teraznieyszych y przyszłych w Rzeczypospolitey koniekturach" k. 233-234
  • Stanisław August "Mowa Nayiaśnieyszego Króla Imci Polskiego Stanisława Augusta po złączeniu Izby Poselskiey z Senatorską przy oddaniu pieczęci Koronney y Litt[ewskiej] dnia Czwartego X[decem]bra 1764 Roku" k. 234
  • Przeździecki, Antoni "Mowa J. W. Imci pana Antoniego Przezdzieckiego Podkanclerzego WXLitt po ofiarowaney od JKMsci [...] sobie Mnieyszey Litt[ewskiej] Pieczęci na Seymie Coronationis miana roku 1764 dnia czwartego grudnia" k. 235-236
  • Czartoryski, Fryderyk Michał "Wotum J. O. Xcia Imci [Fryderyka Michała] Czartoryskiego kanclerza WXLitt na Senatus Consilium Warszawskim pro 13 Maij A[nn]o 1761 determinowanym miane" k. 236v-239
  • Bieliński, Franciszek "Na propozycye od J. O. Xcia Imci Prymasa [Władysława Łubieńskiego] do Rady przytomnego Senatu podane zdanie J. W. Im P[an]a Franciszka Bielinskiego marszałka Wielkiego koronnego dnia osmego pazdziernika roku 1763" k. 239v-241
  • Radziwiłł, Karol "Kopia listu J. O. Xcia Imci woiewody Wilenskiego [Karola Radziwiłła] do siostry swoiey Imci pani Morawskiey d[nia] 28 8[octo]bra z [uzup???] pisanego" k. 241v-242v
  • "Gratulacya do Nayiasnieyszego Króla Imci przez Ichm Xięży Jezuitow Mazowieckich" k. 242v-243v
  • Jarocki, Antoni "Mowa przy dokączeniu Trybunału [...] WXLitt w Nowogrodku Roku Panskiego 1763 przez W. Imci pana Antoniego Jarockiego Krayczego y Regenta powiatu brasławskiego od palestry miana" k. 243v-246v
  • "Mowa na pochwałe Nayiaśnieyszego Swiętey Pamieci Augusta Trzeciego Króla Polskiego miana in Collegio Nobilium S. J. w Wilnie roku 1763 dnia 15 grudnia do [...] Xięzy Ignacego Tomasza Zienkowicza biskupa Ariopolitanskiego [...] Alexandra Horaina biskupa Hirenenskiego [...] Pawła Xawiera Brzostowskiego Pisarza WWXLitt Kanonika Katedralnego Wilęskiego, Karola Karpia Kanonika y Surrogata officyała Katedralnego Wilenskiego tudziesz innych WWP Przewielebnych gosci tey mowy słuchaczow" k. 246v-250
  • Bieliński, Franciszek "List JW Imci pana marszałka Wielkiego koronnego [Franciszka Bielińskiego] na seymiki przed seymowe w roku teraznieyszym 1762 zaszłe". [podp.:] F. Bielinski M. W. K. k. 250v-253
  • "Mowa na pochwałę Nayjasnieyszego Swiętey pamienci Augusta 3: Króla Polskiego miana in Collegio Nobilium Societatis Jesu w Wilnie roku 1763 15 Grudnia Do Jasnie Wielmoznych Wielmoznych Ignacego Tomasza Ziankowicza [Zienkowicza] biskupa Ariopolitanskiego [...] Alexandra Horaina biskupa Hirenienskiego [...], Pawła Xawiera Brzostowskiego Pisarza W. W. X. L. [...] Karola Karpia Kanonika y Surrogata Officiała Katedralnego Wilenskiego tudzież innych Wielmoznych przewielebnych gości tey mowy słuchaczow" k. 253-256v
  • Kościałkowski, Tadeusz "Elegia na pochwałe wielkich w oyczyznie imion kochaiących się w naukach czytania podczas experimentu in Collegio Nobilium Wilnensi Societatis Jesu przez Imc pana Tadeusza Kosciałkowskiego podkomorzyca wyłkomierskiego roku 1765 d[nia] 7 lipca" k. 256v-257v
  • Poniatowski, Stanisław podkomorzy w. kor. "Mowa J. O. Xcia Poniatowskiego Podkomorzego w. koronnego, posla Wdztwa Bełskiego na seymie walnym Warszawskim ordynaryinym miana 16 8[octo]bris 1766" k. 257v-258v
  • Stanisław August "Mowa JKMsci [Stanisława Augusta Poniatowskiego] na seymie 1766 roku 11 8[octo]bra miana" k. 258v-259v
  • "Na ozdobne mieszkanie w Pioromoncie W Imci pana Stanisława Piory starosty Rumszyskiego" k. 259-260
  • Sołtyk, Kajetan "Mowa J. O. Xcia Imsci Kaietana Sołtyka biskupa Krakowskiego, Xiążęcia Siewierskiego na Seymie Ordynayinym Warszawskim miana dnia 11 m[iesią]ca pazdziernika roku 1766" k. 260-262v
  • "Ubespieczenie wiary" k. 263-264
  • "Propozycye od tronu JKMsci [Stanisława Augusta Poniatowskiego] Anno 1766 Die 9 [...] 8[octo]bris przez J. W. kanclerza w. k. [Jędrzeja Zamoyskiego] w przy[to]mnosci zgromadzonych stanow w Izbie Senatorskiey podane" k. 264-265v
  • "Deklaracya imieniem Nayiaśnieyszey Imperatorowey Jeymsci całey Rossyi [Katarzyny II] przez Jey Posła Wielkiego Xcia Imci Repnina zkonfederowaney Rzptey na Seymie 1766 uczyniona". [podpis:] Mikołay Xiąże Repnin Datum w Warszawie 11 9bris k. 265v
  • Sołtyk, Kajetan "Mowa J. O. Xcia Imsci Kaietana Sołtyka biskupa Krakowskiego Xcia Siewierskiego na Seymie Ordynaryinym Warszawskim miana 21 8bris roku 1766" k. 266-267
  • Sołtyk, Kajetan "Mowa J. O. Xcia Imsci Kaietana Sołtyka biskupa Krakowskiego Xcia Siewierskiego na Seymie Ordynaryinym Warszawskim miana dnia 20 9bris roku 1766" k. 267-268
  • Sołtyk, Kajetan "Mowa J. O. Xcia Imsci Kaietana Sołtyka biskupa Krakowskiego Xiążencia Siewierskiego na Seymie Ordynaryinym Warszawskim miana 12 9bris 1766" k. 268-269v
  • Mostowski, Paweł "Mowa J. W. Im P. [Pawła] Mostowskiego woiewody y Jenerała Ziem X[ięs]ttwa Mazowieckiego 9bris 1766 na Seymie miana" k. 270-271v
  • "Instrukcya od Xięstwa Litt[ewskiego] do Wdztw Wielgo[polskich] przez Ichm[ościów] PP. Michała Antoniewicza starostę Bolimeckiego Chorązego Pancerney Rothy, Im pana Stolnika W. X. Litt. y Im P[ana] Kazimierza Sczesnowicza starostę Uznan[skiego] Towa[rzysza] Pancer[nego] Chorązego JWP Im pana Wdy Wilen[skiego], H[etmana] W. X. Litt. [Kazimierza Sapiehy]. Z Obozu pod Miełostawem 24 Aug[usti] 1703" k. 205v-206v
  • Unrug, Zygmunt "Mowa Im pana Zygmunta Unruga Staroscica Wałeckiego do JKM Posła od Poznan[skiego] y Kaliskiego Wdztw z Confederowanych z Im panem Raphałem Tomickim powtornie wyprawionego. W Warszawie 5 Octob[ri] An[no] 1703" k. 206v-207
  • Radziejowski, Michał "Copia listu Xcia Imci Kardynala [Michała Radziejowskiego] do Poznanskiego y Kaliskiego Wdztw z Confederowanych 9 8bris Anno 1703" k. 207
  • "Instrukcya do JKM Ichm[ościom] panom Kazimierzowi z Olechowca Smietance Sądow Skarbowych Wdztwa Krakowskiego Sędziemu y Stefanowi z Sztoku Bockiemu Podstolemu Chełmskiemu Posłom od Wdztwa Krakowskiego z Seymiku relationis 1703". [Podpis.:] Andrzej Dembinski Pułkownik JKMci marszałek Koła Rycerskiego Wdztwa Krakowskiego Działo się w Proszowicach 14 [?] Wrzesnia Anno 1703 k. 207v-208
  • Krasiński, Jan Bonawentura "Copia listu Im pana Wdy Płockiego [Jana Bonawentury] Krasinskiego do Im P. Wdy Inowrocławskiego [Franciszka] Gałeckiego. 12 Xbris 1702" k. 208
  • Krasiński, Jan Bonawentura "Copia listu tegosz [Jana Bonawentury Krasińskiego] do Im P. Wdy Malborskiego [Jana Prependowskiego [bł., popr.: Przebendowskiego] w tey ze materyi" k. 208v
  • "Respons na instrukcyą Wielmożnych y Urodzonych Obywatelow Poznan[skiego] y Kalis[kiego] Wdztw od JKM urodzonym Zygmuntowi Unrugowi Staroscicowi Wałeckiemu y Raphałowi Tomickiemu Posłom dany z Kancellaryi Koronney. W Ujazdowie 8 Pazdziernika 1703" k. 208v-210
  • Dąmbski, Zygmunt "Copia listu do Xcia Imci Kardynała [Michała Radziejowskiego] od Im pana woiewody Brzeskiego Kuiawskiego [Zygmunta] Dąbskiego. W dybowie 25 7bris 1703" k. 210
  • Lubomirski, Hieronim "List Im pana Krakowskiego [Hieronima Lubomirskiego] do Im P. [?] Lubomierskie[go] Senatora wielkiego, Confidenta swego własną pisany ręką 1702" k. 210
  • "Cententa listow KJM Polskiego od pani Komi markowy [?] y pana Fistona do Krola Szwedzkiego y do Ministrow te wyrazne w sobie continent formalia" k. 211
  • Sapieha, Kazimierz "Respons od Im pana [Kazimierza] Sapiehy Wdy Wilenskiego H[etmana] W. W. X. Litt. na list Wdztwa Poznanskie[go] y Kali[skiego] z Confederowanych przez Ichm[ościów] PP. Jana Mierzeiewskiego, Skarbnika Kaliskiego y Mikołaia Bardzkiego Posłow w obozie pod Prusinowem 28 7bris 1703". [podp.:] Kazimierz Sapieha Wda Wilenski H[etman] W. WXLitt. k. 211
  • August II, król polski "Uniwersał KJM [Augusta II], aby się roziezdzali z Confederacyi." 1703 k. 211v-212
  • Wiśniowiecki, Michał "Rescript Xcia Imci [Kardynała przekr.] [Michała] Wiśniewieckiego H[etmana] P. WXLitt. na instrukcyą woiewodztw Poznan[skiego] y Kaliskie[go] z Confederowanych przez Ichm[mściów] PP. Zygmunta Unruga Staroscica Wałeckiego y Raphała Tomickiego Posłow, y tych ze Wdztw dany, w Warszawie 8 Octobris 1703". [podp.:] Michał Xzę Wisn[iowiecki] H[etman] P. WXLitt. k. 212v
  • "Respons na list Wdztw Poznan[skiego] y Kaliskiego z Confederowanych od Ichm[ościow] PP. Commissarzow do traktatu z Szwedem naznaczonych, z Warszawy 7 8bris 1703" k. 213
  • "WWNWMMPP yprzeymie zyczliwi bracia, y unizeni słudzy Stanisław Morsztym Wda Mazowiecki Stefan Lesczynski SKP, Andrzej Jan Zydowski, Chorąży Krakowski. Copia literarum ad Serenissimum Regem Sueciae, a D[omi]nis Commissariis nostralibus. Varsaviae 31 Aug. 1703" k. 213v
  • "Copia literarum a D[omi]nis Commissariis ad d[omi]num Comitem Piper, eadem data" k. 213v-215
  • "Propositiones securitatis ad D[omi]num Comitem Piper adjunctae [us?] his superius" k. 215
  • "Sacra[e] Regia[e] M[ajesta]tis Suecia[e] Responsion". Data in Castris ad Thorunium 7 Octob. 1703 k. 215v-216
  • "Copia listu do P. Pipera z Obozu pod Vnieiewem 8 9bris 1703" k. 216
  • "Puncta Tractatu Brandenburskiego z Szwedem" k. 216
  • Święcicki, Mikołaj "Copia listu Im X biskupa Poznan[skiego Mikołaja] Swięcickiego do Confederacyi Wielgopolskiey z Warszwy 8na [octo]bris 1703" k. 216v
  • Pieniążek, Jan "Copia listu Im pana Wdy Sieradzkiego [Jana] Pieniąszka do Confederacyi Wdztw Wielgopolskich do Warszwy expediowanego z Zamku Ostromęckiego 28 Jan[uari] 1704" k. 216v-218
  • "Respons na ten list" k. 218 August II, król polski "Uniwersał abo raczy manifest JKM [AugustaII]" k. 218v-221
  • Sieniawski, Adam "Copia listu Im pana Wdy Bełskiego [Adama Sieniawskiego] do Im P. marszałka Confederackiego [Piotra Jakuba Bronisza?] 12 Janu[ari] z Lwowa 1704". [podp.:] Sieniawski H[etman] P. K. k. 221
  • Karol XII, król Szwecji "Credens Im panu Hornowi Commissarzowi KJM Szwedzkiego [Karola XII] do traktatu in Martio An[no] 1704". Dabantur Hedseburgae [?] die 26 Jan[uari] Anno 1704 k. 221v-222
  • Karol XII, król Szwecji "Copia listu KJM Szwedzkiego [Karola XII] do Im pana marszałka Confederackiego [Piotra Jakuba Bronisza] 11 Januar[i] 1704. Helsbergae" k. 222 Fotokop. III,620
  • Wiśniowiecki, Janusz "Mowa J. O. Xcia Imci [Janusza] Wisniowieckiego [kasztelana - na tym mocniej napisane:] woiewody Krakow[skiego] dziękuiąc za kasztelanię Krakowską. A[n]no 1726 w Grodnie" k. 222v-223
  • "Wiersze po Egzekucyi Torunskiey z Berlina do Warszawy przysłane" k. 223v
  • "Rescriptum in probrosam mortem diabelici martyris praesidis Torunens[is] obviolatam securit[a]tem publicam, causatam in plebe[m] seditionem, piaru[m] odium in vasionem Saera[m] Imaginu[m] combustionem lege jubente per carnificem jugalati" k. 223v-224
  • Wieruszewski "Instantia suplex ultima przeciw Kryminałom Torunskim, od Collegium Torunskiego Soc[ietatis] Jesu przez xiędza Wieruszewskiego ore [ex uzup???] publico do assesorskich ultima Instantia sądow JKMci in assistentio J. O. ex Senatorio, J. W. ex Eqvestro ordine Sędziow. Ultima 8bris 1726" k. 224-225v
  • Bernowicz, Michał "Mowa J. W. Imsci Pana Michała Bernowicza delegowanego od Głownego Trybunału WXLitt do JKMci [...] Stanisława Augusta Poniatowskiego] z winną Maiestatu rekognicyą posła dnia 5 Junij 1767 miana" k. 272
  • "Relacya Ichmciow PP. Posłow od Trybunału Litt. z rekognicyą do JKMsci [...] wysłanych za powrotem ich do Wilna przez Imci Pana Bernowicza deputata z Wdztwa Nowogrodzkiego czyniona w roku 1767" k. 272v
  • "Karol Stanisław Radziwiłł Xiąże [...] wraz z zasiadaiącą Radą z J. W. Wmi marszałkami y Konsyliarzami woiewodztw Ziem y Powiatow Korony Polskiey do wspolney rady przydanemi". [Podpis:] Karol Xiążr Radziwiłł Marszałek Konfederacyi Generalney Koronney Marcin Matuszewic Sędzia Ziem[ski] Wdztwa Brzeskiego Litt Konsyliarz Generalny Wdzttwa Podlaskiego Generalney Konfederacyi Koronney Sekretarz Datum w Radomiu roku 1767 m[iesią]ca lipca szostego dnia k. 272
  • "Rozmowa pewnego saskiego kawalera z senatorem polskim. 1767 roku" k. 274-275
  • "Kopie listu do J. W. Im P. [Jędrzeja] Zamoiskiego po złożeniu pieczęci W[ielkiej] K[oronnej] od pewnego patryoty pisanego" k. 275v
  • "Excerpt listu pewnego pisanego Martij 25 1767 A[nn]o" k. 276
  • "Excerpt punktu z manifestu czy konfederacyi malkątentow" k. 276
  • "Punkta Konfederacyi malkontentow" k. 276
  • "Żądania tychże malkontentow" k. 276v "Excerpt wiadomości z listu pisanego z Warszawy May 11" k. 276v "Excerpt wiadomości z drugiego listu" k. 276v
  • "Series marszałkow Konfederackich po woiewodztwach y powiatach W Xttwa Litt obranych roku 1767 maia 22 dnia" k. 277
  • "Deklaracya Nayiaśnieyszey Imperatorowey [...] całey Rossyi [Katarzyny II] Nayiasnieyszemu Krolowi Imci Stanisławowi Augustowi y Rzeczy Pospolitey Polskiey wzglendem dyssydentow uczyniona roku 1767" k. 277-280
  • Panin, Nikita "Kopia listu J. W. Imsci pana de Panin [Nikity Panina] ministra do J. O. Xiązęcia Imsci [Mikołaja] Repnina posła wielkiego rossyiskiego" k. 280-281v
  • "Mowa delegatow od Konfederacyi dyssydentow litiwskich [!] do Krola Imsci [...] Stanisława Augusta Poniatowskiego] przy podaniu teyże Konfederacyi" k. 281v-282v
  • "Kopia listu od teyże Konfederacyi do Krola Imci Pruskiego" k. 282v
  • Grabowski "Kopia listu Imci pana Grabowskiego marszałka Konfederacyi dyssydentow litewskich do pewnego dygnitarza W. X. Litt. pisanego z Słucka Marca 29 1767" k. 282v-283
  • Stanisław August "Kopia listu JKM [...] Stanisława Augusta Poniatowskiego] do J. W. P[an]a [Stanisława] Burzynskiego kasztelana Smolen[skiego] marszałka Tr[ybuna]łu Gł[ówneg]o W. X. Litt. pisanego". [Podpis:] Stanisław August Król Polski w Warszawie 5 kwietnia Roku Pańskiego 1767 k. 283
  • "Deklaracya Imieniem Nayiasnieyszey Imperatorowey Jeymci Całey Rossyi [Katarzyny II] przez Jey Posła Wielkiego Xcia Jmsci Repnina z Konfederowaney Rzeczy Pospolitey na Seymie Roku 1766 uczyniona". [podpis:] Mikołay Xiąże Repnin Dattu[m] w Warszawie dnia 11 9bris 1766 k. 283v
  • "Mowa Xiążęcia Imsci de Szonek [?] Posła Pruskiego" k. 283v-284
  • Radziwiłł, Józef "Excerpt manifestu z protokułu potocznego w Trybunale Gł[ówny]m WXLitt przez J. O. Xcia Imci Jozefa Radziwiłła Pisarza WWXLitt zaniesionego, dnia 14 Maia wydany Roku tysiąc siedymset sześćdziesiąt siodmego, miesiąca maia trzynastego dnia". [podpis:] Jozef Jerzy Hylzen Wda Minski [...] Jozef Hawrytkiewicz [...] Michał Thadeusz Hutorowicz [...] Antoni Gąsecki [...] Stanisław Paszkiewicz [...] Onufry Hłasko [...] Wacław Matuszewicz [...] k. 284
  • "Kopia listu Krola Imci Pruskiego do Toruńczanow. Szlachetni Utsciwi Burmistrze y Radcy Torunscy" k. 284v
  • "Tenże Krol Pruski [Fryderyk II] posłom Konfederacyi dyssydenckiey powiedział" k. 284v
  • "Mowa do Nayiasnieyszego Krola Imci Stanisława Augusta miana w [...] 1767 dnia 28 kwietnia przez J. P[an]a Felicyana z Kalinowey Zarembę delegowanego z Im P[ane]m Samuelem Staniewskim Wołkiem Maiorem JKMsci od Konfederacyi dyssydentow". przekreślone k. 284v
  • "Instrukcya WW [...] Szymonowi Kossakowskiemu podstolemu [?] Komisarzowi p[owia]tu Kowienskiego, Franciszkowi Giedroyciowi podczaszemu Kowienskiemu posłom od Konfederacyi Generalney WXLitt do Nayiasnieyszego Krola Jmci Stanisława Augusta delegowanym Roku 1767 mca Junij 13 dnia dana" k. 285
  • "Regestr marszałkow Konfeder[acji] Małopolskiey" k. 285v
  • "Kopia listu do [...] hetmana w. koronnego od iednego z Konfederacyi marszałkow dnia 12 lipca z Radomia" k. 286
  • Poniński "Mowa [...] Poninskiego marszałka Konfederacyi Ziemi Wielunskiey Posła od Konfederacyi Generalney do JKMsci na publiczney audyencyi w Warszawie 17 miesiąca lipca roku 1767 miana" k. 286v-287
  • Zorawski "Mowa [...] Zorawskiego marszałka Konfederacyi Wdztwa Płockiego od Generalney Konfederacyi Koronney do JKMsci Posła przy czytaniu instrukcyi miana dnia 17 lipca roku panskiego 1767" k. 287v
  • "Zbieranina z roznych manuskryptow [dalej przekr. nieczyt.]. Wiersze w rożnych materyach R[ok]u 1780 maja 20 od dzieci pisane" k. 288
  • Borowski, Franciszek "Dyssertacya o prawdzie moralney przez Imci Xiędza Fran[ciszka] Borowskiego 1778" k. 289-292
  • "Sen, dzieci Adamowe" k. 292v "Apostrophe" k. 292v
  • "Descriptio perniciorae libertatis" k. 292v
  • "Do milczącego" k. 292v
  • "Descriptio in pariete tempere [tempore uzup???] partus Judeorum" k. 292v
  • "Na długi" k. 292v
  • Dzieduszycki, Tadeusz "Myśli nad nową konfederacyą 8 Marca 1768 R[ok]u wysłane z Baru przez [...] Tadeusza] Dzieduszyckiego Czesn[ika] koron." k. 46
  • Miscellanea historyczne i literackie z 18 w.
  • "Item polonice" k. 47
  • "Przestroga dla Polskiey względem dyssydentow" k. 47
  • "Zagadka względem tychże dyssydętow" k. 47v
  • "Wykład zagadki" k. 48
  • "Siedem psalmow w ktorych wolność polska czyni lamentacye pokutne nad upadkiem swoim" k. 48
  • "Modlitwa" k. 49v-50
  • Fryderyk II, "Respons Nayiaśnieyszego Krola Imci Pruskiego na list [Katarzyny II] Nayiasnieyszey Imperatorowey Jeymci Rossyiskiey roku 1767 26 9bris" k. 50
  • Solms, de "Hrabia de Solms minister krola pruskiego odsyłaiąc ten list Hrabi [Mikołajowi] Paninowi napisał do niego bilet w te słowa" k. 50v
  • "Rozmowa dwuch kawalerow katolika z dyssydentem o pismie ktore wyszło z napisem wykład praw dyssydentskich wiernie spisane w roku tysiąc siedymset sześćdziesiąt siodmym" k. 50v-54v [brak końca]
  • [Mowa posła Ziemi Wiskiej, Łomżyńskiej, Nurskiej, Drohickiej woj. mazowieckiego na sejmie] k. 55
  • Szczuka, Stanisław "Epithalamium pana [Stanisława] Sczuki Referendarza koron. a teraz Podkan[clerzego] WXLit. 1695" k. 55v-56
  • "Mowa od posłow woyskowych przez Im pana Chorążego koron. po zerwanym seymie Jabłonowskiego Alexandra 14 Martij 1695" k. 56
  • "Panegiryk Krola Jmci" k. 56v
  • "Altare contra altare" k. 57-58
  • "Puncta Kalimachowe 36 Krolowi Polskiemu Albrachtowi na oppressyą wolnosci Polskiey podane a podczas ziazdu stęzyckiego odkryte" k. 58-59
  • "Moda" k. 59v
  • "Confessio nobilitatis" k. 59v
  • "Mowa do JKMci [Jana III Sobieskiego] od ziemie nurskiey przez Im P[an]a Chorązego teyze ziemi w Wilanowie 1695 ultima Julii". Wilanów, 07.1695 k. 59v-60v
  • Pieniążek, Jan "Mowa Im pana [Jana Pieniążka] Wdy Sieradzkiego z Warsza[wy] 2 8bris 1696 przy determinacy extraordynaryney confederacy" k. 60v-61
  • "Deklaracya listowna Cesarze Tureckiego Cesarzowi Jmci Chrzescianskiemu przed widenską przetłumaczona" k. 61
  • "Respons Jm X. [Stanisławowi Dąmbskiemu] biskupowi Kuiawskiemu na list od seymiku srzedzkiego 1696" k. 61v-62v
  • "Karoc malowana" k. 62v "Apostrophe do pana Chroscinskiego" k. 62v
  • "Copia orationis quam habiturus erat Excellentissimus Christianissimi Regis Legatus in Comitijs Connocationis si non abrupta subito fuissent" k. 62v-63v
  • "Copia responsu od seymiku srzedzkiego do Krolewicza Jmci Jakuba" k. 63v
  • "Supplika prawdy do Krolowey Jeymci [Marii Kazimiery]" k. 63v-64
  • Dąmbski, Stanisław "Copia listu Jm X biskupa Kuiawskiego [Stanisława] Dąmbskiego na Seymik wielgopolski relationis" k. 64-65
  • Załuski, Andrzej "Mowa Jmci Andrzeia Załuskiego biskupa Płockiego podczas traktatow w Samborze z woyskiem z confederowanym 11 Martij 1697" k. 65-67v
  • Maria Kazimiera, królowa Polski "List Krolowey Jeymci [Marii Kazimiery] do Oyca S[więtego Innocentego XII]" k. 67v
  • Sobieski, Jakub, królewicz "List Krolewicza Jmci Jakuba do Cesarza Jmci" k. 67v-68
  • "List nomine totius Reip[ubli]cae ad Regem Hungariae" k. 68
  • "Lament Madam Ptyzanowa" k. 70
  • "List seymiku srzedzkiego do Wdztw inszych tempore interregni 13 Xbris 1696" k. 70v-71
  • "Rotha [Konfederacji warszawskiej]" k. 71
  • "Epithaphium Jeymci pani Starosciny Łukowskiey w Lubelskim Trybunale sciętey 1681" k. 71-72
  • "Rescript" k. 72v-73v
  • Radziejowski, Michał "Propozycya Xcia Jmci Kardynała [Michała Radziejowskiego] na Radzie walney warsz[awskiey] tempore interregni 27 Junij 1696" k. 73v-74v
  • Bidziński, Stefan "Copia listu Jm P[an]a [Stefana] Bidzinskiego Kasztellana Sendomierskiego do Jm P kasztelana Sadeckiego" k. 74v-75
  • "Lament strapiony Oyczyzny po zerwaney conuocacyi tempore interregni po Janie 3cim" k. 75-78v
  • "Copia listu od seymiku srzeckiego do Wdztw Kuiawskich 23 8bris 1696" k. 78v-79
  • "Lament iedney damy" k. 79-80v
  • "Pozegnanie krotkie Krolowey Jeymci [Marii Kazimiery] od S. p. K Jmci Jana III w Zamku warsz[awskim] do Bielan przesłane 12 apr. 1697" k. 80v-81
  • "Dyaryusz co się działo po śmierci K[rola] Jmci Jana III A. 1696" k. 81v-84
  • "Pobutka na pospiech do Łowicza Baranowskiego marszałkowi Związkowemu 20 Martij 1697"
  • Zapolski, "Excerpt z listu Jm X Zapolskiego z Stambułu 29 Junij 1701 do JM X Glinowskiego procuratora prowincyi Litewskiey" k. 85
 • Proweniencja:
  • "z Biblioteki Melchiora Wołodkowicza w Nowymdworze"
  • "Fr. Xawery Wołodkowicz Podkomorzy Nadw[orny] JKMci"
  • "Teressa z Przezdzieckich Wołodkowiczowa Podkomorzyna Nadw[orna] JKMci. No 16to".
  • Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Antoniewicz Michał sta bolimecki chorąży
  • August II Mocny (król Polski ; 1670-1733)
  • August III (król Polski ; 1696-1763)
  • Bardzki Mikołaj poseł
  • Bernowicz, Michał
  • Bocki Stefan podstoli chełmski
  • Bojanowski Sebastian poseł
  • Bronisz, Piotr Jakub sta pyzdrski, klan kaliski (przed 1673-1719)
  • Bronisz, Piotr Jakub sta pyzdrski klan kaliski (przed 1673-1719) 1720
  • Brzostowski, Paweł Ksawery pisarz lit. (1739-1827)
  • Burzyński, Stanisław klan smoleński, marszałek trybunału lit. (1701-1775)
  • Chrościński, Wojciech Stanisław (ca 1665-ca 1722)
  • Fiston
  • Gałecki Franciszek Zygmunt wda kaliski poznański kuchmistrz kor. (?-1711)
  • Gębicki Maciej sta nakielski poseł
  • Glinowski prokurator prow. lit.
  • Gorzyński Ludwik żupnik
  • Grablewski Sebastian ksiądz
  • Horain Aleksander bp hireneński
  • Jabłonowski Aleksander Jan chorąży w. kor.
  • Jakub Ludwik Sobieski (królewicz polski ; 1667-1737)
  • Jakub Ludwik Sobieski (królewicz polski ; 1667-1737)
  • Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696)
  • Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696)
  • Kallimach Buonaccorsi Filippo
  • Karol XII (król Szwecji ; 1682-1718)
  • Karp Karol kanonik wileński
  • Katarzyna II (cesarzowa Rosji ; 1729-1796)
  • Kawiecki Marcin poseł poznański
  • Kossakowski Szymon hetman w. lit. (?-1794)
  • Kwilecki Sebastian poseł poznański
  • Leszczyński Rafał podskarbi w. kor., sta gen. Wielkopolski (1650-1703)
  • Leszczyński Stefan sta ostrzeszowski, wda kaliski (?-1722)
  • Łubieński Władysław (prymas Polski ; 1703-1767)
  • Lubomirski Hieronim Augustyn klan krakowski hetman w. kor. (ca 1647-1706)
  • Maria Kazimiera (królowa Polski ; 1641-1716)
  • Maria Kazimiera (królowa Polski ; 1641-1716)
  • Massalski Michał Józef hetman w. lit. (1700-1768)
  • Mierzejewski Jan skarbnik kaliski poseł
  • Morawska Teofila
  • Morawski Stanisław poseł
  • Morsztyn Stanisław wda sandomierski, mazowiecki (?-1725)
  • Morsztyn Stanisław wda sandomierski, mazowiecki (?-1725)
  • Ogrodzki Jacek regent kanc. kor. w.
  • Panin Nikolaj poseł ros.
  • Pióro Stanisław sta rumszycki
  • Przebendowski Jan Jerzy wda malborski podskarbi w. kor. (1639-1729)
  • Ptyzanowa mme
  • Radomicki Andrzej Aleksander wda kaliski, poznański (1660-1726)
  • Radomicki Maciej wda inowrocławski poznański, sta gen. Wielkopolski (ok. 1648-1728)
  • Radomicki Maciej wda inowrocławski, poznański, sta gen. Wielkopolski (ok. 1648-1728)
  • Radziejowski Michał (prymas Polski ; 1641-1705)
  • Radziejowski Michał (prymas Polski ; 1641-1705)
  • Radziwiłł Karol Stanisław wda wileński konfederat (1734-1790)
  • Radziwiłł Karol Stanisław kanclerz w. lit. (1669-1719)
  • Radziwiłł Stanisław podkomorzy lit. (1722-1787)
  • Repnin Nikolaj Vasil'jevič (1734-1801)
  • Repnin Nikolaj Vasil'jevič (1734-1801)
  • Repnin Nikolaj Vasil'jevič (1734-1801)
  • Rydzyński Karol cześnik kaliski, archidiakon pozn.
  • Rzewuski Seweryn hetman polny kor. (1743-1811)
  • Rzewuski Wacław Piotr hetman w. kor., klan krakowski (1706-1779)
  • Sapiehowie (ród)
  • Sieniawski Adam Mikołaj wda bełski hetman w. kor. klan krakowski (1666-1726)
  • Śmietanka Kazimierz sędzia sądów skarbowych wdztwa krakowskiego
  • Staniewski Samuel Wołk konfederat
  • Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798)
  • Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798)
  • Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766)
  • Strutyński Józef sta suwryski
  • Święcicki Mikołaj bp kijowski, poznański (?-1707)
  • Szczesnowicz Kazimierz sta uznański
  • Szczuka Stanisław Antoni referendarz kor. podkanclerzy lit. (?-1710)
  • Szembek Jan kanclerz w. kor. (?-1731)
  • Tomicki Rafał poseł
  • Towiańska Konstancja z Niszczyckich
  • Tylman z Gameren?
  • Unrug Zygmunt starościc wałecki
  • Warszycki Stanisław podskarbi w. kor. wda podlaski sta warszawski (?-1617)
  • Wołodkowicz Filip Felicjan abp metropolita kijowski (1697-1778)
  • Zabłocka Aniela skarbnikowa brzeska
  • Zaleski Mścisław podczaszy brzeski
  • Zamoyski Andrzej kanclerz w. kor. wda inowrocławski (1716-1792)
  • Zamoyski Andrzej kanclerz w. kor. wda inowrocławski (1716-1792)
  • Zaremba konfederat
  • Zaremba Felicjan konfederat
  • Zienkowicz Ignacy Tomasz bp ariopolitański
  • Żydowski Andrzej Jan chor. krakowski (?-1721)
  • Jezuici
  • Jezuici Mazowsze
  • Rada warszawska 1696 walna
  • Sejm (1767-1768) Warszawa
  • Sejm (1766) Warszawa
  • Konfederacja 1768-1772 r.barska
  • Dyplomacja 18 w.
  • Sejm (1701) Środa
  • Opozycja polityczna nielegalna 18 w.
  • Poezja 17 w.
  • Przepowiednie 18 w.
  • Sejm (1702) Środa
  • Pospolite ruszenie 18 w.
  • Przepowiednie 18 w.
  • Sejm (1766) Warszawa
  • Opozycja polityczna nielegalne 18 w.
  • Konfederacja 1768-1772 r.barska
  • Opozycja nielegalna polityczna 18 w.
  • Literatura polska 18 w.
  • Sejm (1696) Środa
  • Konfederacja 1768 r. warszawska
  • Konfederacja 1768-1772 r. barska
  • Parlamentaria 18 w.
  • Opozycja polityczna nielegalna 18 w.
  • Bar (Ukraina) 18 w.
  • Litwa 18 w.
  • Rosja 18 w.
  • Szwecja 18 w.
  • Szwecja 18 w.
  • Toruń 18 r.
  • Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) 18 w.
  • Turcja 18 w.
  • Wielkopolska 18 w.
  • Wieluń 18 w.
  • Zułow 18 w.
  • marszałkowie konfederacji barskiej
 • Uwagi:
  • K. 55 i 288 uszkodzone z uszczerbkiem dla tekstu, podklejone; brzegi k. 289-292 wzmocnione paskami papieru
  • Na grzbiecie prostokątna naklejka z cyfrą tuszem: 44, pod nią atramentem cyfra 3
  • Na przedniej wklejce ołówkiem cyfra 292 i atrament. N. 5
  • Na tylnej wklejce u góry dwuwiersz nieczytelny i próby pióra
  • Rękopis został zszyty z 3 różnych całości. Najstarsza jest część obejmująca k. 55-225 i pochodzi z pocz. 18 w.
  • Teksty dotyczą tu wydarzeń z l. 1698-1704;
  • Nieco odmienny jest papier, inne pismo niż w częściach pozost. Na k. 55 i 225 teksty urywają się; karty te są wyplamione i spłowiałe, gdyż kiedyś stanowiły zewnętrzną kartę rękopisu.
  • Pozostałe części rękopisu [k. 1-54 i 226-292] pochodzą z 2 poł. 18 w. i dotyczą głównie wydarzeń z lat 1750-1760
 • Opracowania: R. Pollak, Wybór pism St. H. Lubomirskiego, Wrocław 1953 J. Nowak-Dłużewski, Bibliografia staropolskiej okolicznościowej poezji politycznej [XVI-18] St. Pełczyński w edycji wierszy St. Orzelskiego

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 130 %a Miscellanea
 • 245 %a Miscellanea historyczne i literackie z 18 w.
 • 246 %a Oiciec: Synu krwie moiey przewyborne czoło %i [Inc.:]
 • 246 %a Sylwanie lasów Boże drugi rok nadchodzi %i [Inc.:]
 • 246 %a Oiciec: Synu krwie moiey przewyborne czoło %i [Inc.:]
 • 246 %a Sędziowie [!] wiecznych wyroków y strasznego sądu długo naszą złosc cierpisz czekaiąc poprawy %g k. 9v-11 %i [Inc.:]
 • 246 %a Dzien wesoły zajasniał gdy swoy skutek chęci %i [Inc.:]
 • 246 %a Wyley łzy raczey nie atrament piora %i [Inc.:]
 • 246 %a Rzecz to jest pewna ze z początków swiata %i [Inc.:]
 • 246 %a Darmo się wspierasz twym wierszem nieboże %i [Inc.:]
 • 246 %a Jest sieła takich kupcow ktorzy swe towary [...] %i [Inc.:]
 • 246 %a Egressum piekło me desperatio fuit %i [Inc.:]
 • 246 %a Krawiec z panienką potkal się z przygody %i [Inc.:]
 • 246 %a Powiadaią ze się tym konie nie chowaią %i [Inc.:]
 • 246 %a Nie woyny, nie mogieły, ani illiackie %i [Inc.:]
 • 246 %a Kto słyszał, aby kto miał kiedy tryumfować %i [Inc.:]
 • 246 %a Cleopatra tak się w swym Antonim kochała %i [Inc.:]
 • 246 %a Niech mi się godzi Boże miec tyle smiałosci %i [Inc.:]
 • 246 %a Marya u nog Panskich leie z łez strumienie %i [Inc.:]
 • 246 %a Przeciwne dwoch Symonow słyszę zadziwienie %i [Inc.:]
 • 246 %a Domyślam się moy Panie coli za przyczyna %i [Inc.:]
 • 246 %a Słonce Chrystus przedwieczne, ktorego promienie %i [Inc.:]
 • 246 %a [...] była Oliwa znakiem dokonczenia %i [Expl.:]
 • 246 %a Twardą Panie epoką stanełes na gorze %i [Inc.:]
 • 246 %a Ustami znak stworzenia człowiekowi Panie %i [Inc.:]
 • 246 %a Miał Pan za złe ze się Piotr nie pytaiąc Pana %i [Inc.:]
 • 246 %a Natenczas Cię uczniowie Panie pilnowali %i [Inc.:]
 • 246 %a Gardło winno ze Judasz, y Adam dał gardło %i [Inc.:]
 • 246 %a Nauczy Dwor obłudy a kto raz do Dworu %i [Inc.:]
 • 246 %a Kur pieie, Piotr łzy leie, coli za przyczyna? %i [Inc.:]
 • 246 %a Prawdą wieczną iest Chrystus przeto Go nie %i [Inc.:]
 • 246 %a Ledwo Pan od Piłata przyszedł do Heroda %i [Inc.:]
 • 246 %a Hercules po zwycięstwie wprzod od morski fali %i [Inc.:]
 • 246 %a Tenli to kwiat co z rozgi wyniknął Jessego %i [Inc.:]
 • 246 %a Mogł kiedys wymyslnemi udzwignąc ramiony %i [Inc.:]
 • 246 %a Wyciąga Moyzesz ręce, alie lud wygraie %i [Inc.:]
 • 246 %a Słonce swiatło wydaie, między ciemnosciami %i [Inc.:]
 • 246 %a Synem Cię marnotrawnym miełosc uczyniła %i [Inc.:]
 • 246 %a Pragniesz Panie niewątpię ludzkiego zbawienia %i [Inc.:]
 • 246 %a Zes nas swoim obrazem, chciał miec wieczny Boze %i [Inc.:]
 • 246 %a Sprawiłes Panie w raiu sukienkę nagiemu %i [Inc.:]
 • 246 %a Niemogł głowy do nieba podniesc przycisniony %i [Inc.:]
 • 246 %a Chrystus umarł a miełosc przecię w sercu zyie %i [Inc.:]
 • 246 %a Co iest ze gdy Bog cierpi, zasłona się pada %i [Inc.:]
 • 246 %a Lacno zgadnąc czemu się tak słonce zacmiewa %i [Inc.:]
 • 246 %a Muzo co często przez lasy wspaniałe %i [Inc.:]
 • 246 %a O zgubiona wolnosci, szukaiący ciebie [...] %i [Inc.:]
 • 246 %a Długo bym trzema słowy z tobą się bawieła %i [Inc.:]
 • 246 %a Naprzod ia się spowiadam Mosci Xięze Prymasie %i [Inc.:]
 • 246 %a Dawnych czasow za krola perskiego Aspera %i [Inc.:]
 • 246 %a Exemplar magnarum in tenera actate qualitatum %i [Inc.:]
 • 246 %a Rzekłem a dokąd Frydrych! co na taczkach macie %i [Inc.:]
 • 246 %a Słusznie teraz trzech krolow swięto swięto odprawuie %i [Inc.:]
 • 246 %a Quando tamen Carole exibis ex Polonia %i [Inc.:]
 • 246 %a Polaka tylko gęba iako wiatr maluię %i [Inc.:]
 • 246 %a In Gloriosam mortem Sanctissimi Martyris Praesidis Torunen[sis] %i [Inc.:]
 • 246 %a Confectum senio probru[m] Regionis et urbis %i [Inc.:]
 • 246 %a Rzecz to pewna z praktyki nietylko z powiesci [...] %i [Inc.:]
 • 246 %a Kawaler: Dokąd się tak głemboką zapędziłeś myślą %i [Inc.:]
 • 246 %a Wszystko w ziemię wszystko w grob wszystko na doł lezie %i [Inc.:]
 • 246 %a Sniło mi się że Adam dawno pogrzebiony %i [Inc.:]
 • 246 %a Prawdę mowi czy baykę wżdy poeta plecie %i [Inc.:]
 • 246 %a Libertas non est sed faeda licentia, si quis %i [Inc.:]
 • 246 %a Jeślis mądry, a milczysz, toś jest głupi: ale %i [Inc.:]
 • 246 %a Adam Chawa chy Lilis maych szayfe, des [uzup???] sechaie %i [Inc.:]
 • 246 %a Czemu to kto co winien długiem nazywają %i [Inc.:]
 • 246 %a Faemino Rex Oppressus Grex reques servusus senatus %i [Inc.:]
 • 246 %a Krol lubieżny szlachte w jarzmo, Senat w sług obraca %i [Inc.:]
 • 246 %a Nie mogli Szwedzi złupić Częstochowy %g czterowiersz przekreślony %g k. 47 %i [Inc.:]
 • 246 %a Szedł wilk piechoto, droga nieudatna %i [Inc.:]
 • 246 %a Każda litera przy wyrażonym słowie %i [Inc.:]
 • 246 %a Zamkni zamkni farynę Krolu Janie Trzeci %i [Inc.:]
 • 246 %a Dla Boga co za moda w Lipiu się ziawieła %i [Inc.:]
 • 246 %a Czy mozesz co bydz cięszszego swobodzie %i [Inc.:]
 • 246 %a Gdym iest wyzuta z mey gładkosci kwiatu %i [Inc.:]
 • 246 %a Fora od sieci kto biezy na dziwy %i [Inc.:]
 • 246 %a Co li za wyrok mey niesczęsliwosci %i [Inc.:]
 • 246 %a O ktory krolestw tak cięszkie machiny %i [Inc.:]
 • 246 %a Na com ia biedna dziewka przyszla swiatu %i [Inc.:]
 • 246 %a Dwoch żakow na Trybunał z Krakowa wysłano %i [Inc.:]
 • 250 %a kop.
 • 260 %c 1751-1800
 • 300 %a 292 k. %c 22x35 cm
 • 340 %d Rkps %e Skóra brązowa, tłoczenia, 18 w.? lekko zniszczone przez korniki, miejscami wytarta, wiązania
 • 500 %a K. 55 i 288 uszkodzone z uszczerbkiem dla tekstu, podklejone; brzegi k. 289-292 wzmocnione paskami papieru
 • 500 %a Na grzbiecie prostokątna naklejka z cyfrą tuszem: 44, pod nią atramentem cyfra 3
 • 500 %a Na przedniej wklejce ołówkiem cyfra 292 i atrament. N. 5
 • 500 %a Na tylnej wklejce u góry dwuwiersz nieczytelny i próby pióra
 • 500 %a Rękopis został zszyty z 3 różnych całości. Najstarsza jest część obejmująca k. 55-225 i pochodzi z pocz. 18 w.
 • 500 %a Teksty dotyczą tu wydarzeń z l. 1698-1704;
 • 500 %a Nieco odmienny jest papier, inne pismo niż w częściach pozost. Na k. 55 i 225 teksty urywają się; karty te są wyplamione i spłowiałe, gdyż kiedyś stanowiły zewnętrzną kartę rękopisu.
 • 500 %a Pozostałe części rękopisu [k. 1-54 i 226-292] pochodzą z 2 poł. 18 w. i dotyczą głównie wydarzeń z lat 1750-1760
 • 520 %a Rękopis zawiera wiersze z czasu konfederacji barskiej, modlitwę w obozie pod Barem, dot. sprawy dyssydenckiej i in. Kossakowski, Antoni Korwin
 • 520 %a "JWJm panu Hiacyntowi Ogrodzkiemu Pisarzowi W. K. Regentowi Kancellaryi Zadworney [!] Jo Kr Msci St[aro]scie Lubczan[skiemu] Kawalirowi Orderu S. Stanisława wiersz pasterski przez Antoniego Korwina Kossakowskiego maiora woysk y sekretarza J[eg]o K[rólewskiej] M[o]sci 6 Augusta 1767 ofiarowany" k. 3v-7
 • 520 %a "Ubezpieczenie sprawiedliwości sukcessorom urodzonego notadkowicza [!]" k. 7v
 • 520 %a "Modlitwa na szczęsliwe powodzenie w Krolestwie Polskim ktorą codziennie odmawiają w obozie pod Barem" k. 8
 • 520 %a "Rozmowa J. W. pana [Wacława] Rzewuskiego Wdy Krakow. hetmana polnego koronnego z synem swoim [Sewerynem Rzewuskim 1768] St[aros]tą Dolińskim obu w niewoli moskiewskiey będących" k. 1-3v
 • 520 %a Wołodkowicz, Ksawery "Radość z pożądanego przybycia w dom braterski J. W. w Bogu Nayprzewielebnieyszego Imc Xiędza Filipa Feliciana Wołodkowicza arcybiskupa Metropolity Kijewskiego [...] oswiadczone od [...] Xawiera Wołodkowicza [...] Roku 1764. Oda oswiadczaiąca radoscś [!]" k. 11
 • 520 %a "Lament po wysciu przez okrutno smierc z tego swiata Wielm. Imc pana Jozefa Strutynskiego Suwryskiego Szakinowskiego etc starosty w Wilnie dnia 13 Juni w R[ok]u 1761" k. 11v-14
 • 520 %a "Reskrypt na wiersz opisuiący żalem Wielmożnego Imci pana Strutynskiego" k. 14v
 • 520 %a "Reskrypt na te wiersze" k. 15
 • 520 %a "Uwagi obywatela dobrego nad memoryałami rossyiskim y pruskim dnia 11 listopada podanemi" k. 15v-16v
 • 520 %a Visconti, Antoni Eugeniusz "Mowa Antoniego Eugeniusza Wice Komesa [Visconti] arcybiskupa Efezkiego świętey apostolskiey stolicy posła do Nayiasnieyszego y Nayp[o]tenżnieyszego [!] Polskiego Krola Stanisława Augusta y przezacnych stanów na seym Krolestwa uroczyscie zgromadzonych miana w Warszawie 12 listopada Roku 1766" k. 16v-19v
 • 520 %a Rzewuski, Seweryn "Głos Imci pana [Seweryna] Rzewuskiego woiewodzica Krakowskiego St[aros]ty Dolinskiego posła podolskiego na Seymie extraordynaryinym warszawskim dnia szostego października 1767 roku miany" k. 19v-20
 • 520 %a "Naymilszym synom mężom przezacnym stanowi senatorskiemu Krolestwa Polskiego Klemens Papież 13". Rzym 12 IX 1767 k. 20
 • 520 %a Klemens XIII, papież "Naymilszym synom stanowi rycerskiemu Krolestwa Polskiego Klemens Papiez 13". Rzym 12.09. 1767 k. 20v-21
 • 520 %a Sierakowski, Wacław "Mowa J. W Imci Xiędza [Wacława Sierakowskiego] Arcy biskupa Lwowskiego na seymie extraordynaryinym. Die 6tha 8bris 1767 Roku w Warszawie miana" k. 21v-22v
 • 520 %a Sierakowski, Wacław "Mowa tegoż [...] Wacława Sierakowskiego] biskupa miana w Radzie Senatus Die 25 Maij Roku tegoz 1767" k. 22v-24v
 • 520 %a Sołtyk, Kajetan "Mowa J. O. Xcia Imci Kajetana Sołtyka biskupa Krakowskiego miana na seymie extraordynaryinym Octobris 5 R[ok]u 1767" k. 24v-25v
 • 520 %a Turski, Feliks "Mowa J. W Imci Xiędza Felixa Turskiego biskupa Hełmskiego na seymie roku 1767 dnia 6 pazdziernika w Warszawie miana" k. 25v-26
 • 520 %a Golejewski, "Mowa JW Imci pana Goleiewskiego posła Wtwa Podlaskiego na Seymie extraordynaryinym warszawskim 6 8bris R[ok]u 1767 miana" k. 26-27 "Akt limity" k. 27-28
 • 520 %a Brzostowski, Paweł "List JW. Imci Xiędza Pawła Brzostowskiego pisarza WXL pisany do JW Imci pana Stanisława Brzostowskiego marszałka Generalney Konfederacyi Wo Xa Lito w roku 1767 dnia 12 miesiąca pazdziernika w Wilnie" k. 28-29
 • 520 %a Sołtyk, Kajetan "Kopie listu J. O. Xcia Imci Kaietana Sołtyka biskupa Krakowskiego, Xcia Siewierskiego do woiewodztw y ziem da datt w Warszawie Die 15 Augusti Ao 1767 na Seymiki przed seymowe" k. 29-30
 • 520 %a "Regestr JWW Ichmci panow Posłow Koronnych na Seym extra ordynaryiny warszawski w roku teraznieyszym 1767 obranych" k. 30-31
 • 520 %a "Regestr J. WW. JPP posłow z prowincyi litewskiey na seym extra ordynaryiny warszawski w r[ok]u terazn[ieyszym] 1767 obranych" k. 31v-32
 • 520 %a "Komissarze wyznaczeni do umowienia proiektow z J O Xciem Imscią Repninem posłem pełnomocnym rosyiskim" k. 32
 • 520 %a Stanisław August "Mowa JKMci [Stanisława Augusta Poniatowskiego] na seymie dnia 12 8bris 1767 miana" k. 33
 • 520 %a Sołtyk, Kajetan "Mowa J. O. Xcia Kaietana Sołtyka biskupa Krakowskiego na tymze seymie miana" k. 33-34
 • 520 %a Repnin, Mikołaj "Deklaracya posła extraordynaryinego y pełnomocnego Nayjasnieyszey Imperatorowey Jeymosci całey Rossyi stanom skonfederowanym y złączonym Korony Polskiey y WXLitewskiego". Warszawa 14. 10. 1767 k. 34
 • 520 %a Pociej, "Mowa JW Imci pana Pocieia strażnika WXLit posła od skonfederowaney Rzeczy Pospolitey do Nayiasnieyszey Imperatorowey Jeymosci całey Rossyi" k. 34v
 • 520 %a "Tradukcya odpowiedzi Jchmm PPm Posłom extraordynaryinym skąfederowaney [!] Rzpospolitey Polskiey przez Imci pana Podkanclerzego Rosyiskiego 18 7bris 1767 daney" k. 35
 • 520 %a "Rozmowa J. W. pana [Wacława] Rzewuskiego Wdy Krakow. hetmana polnego koronnego z synem swoim [Sewerynem Rzewuskim 1768] St[aros]tą Dolińskim obu w niewoli moskiewskiey będących" k. 1-3v
 • 520 %a "Proiect albo raczey kazanie po obiednie predykanta w Thoruniu w Kosciele s. Jerzego za Chełminską Bramą Anno 1696" k. 89-90v
 • 520 %a Orzelski, Stanisław "Co tanio kupować a drogo przedawać" k. 90v
 • 520 %a Orzelski, Stanisław "Questarz" k. 90v-94
 • 520 %a Orzelski, Stanisław "Pewna consyderacya" k. 94 Orzelski, Stanisław "Krawiec" k. 94
 • 520 %a Orzelski, Stanisław "Pisces et mulieres in medio meliores [...]" k. 94
 • 520 %a Orzelski, Stanisław "Koniuszy" k. 94
 • 520 %a "Dyalog. Polska tak ratione pretensyi do korony przez Krolewica Jakoba utrapiona iako potym kiedy krolem nie został ucieszona w Wenecyi na operze włoski włoską manierą y stylem" k. 94-98
 • 520 %a "Rozmowa poufała, ktorą podczas zapustow Anno 1694 dwoch jezuitow w ostatni wtorek przy dobrey mysli miedzy sobą mieli, ieden z nich prostak, drugi zas polityk, a od trzeciego magistra na ten czas Zaremby y na zaiutrz wypuszczonego ex jesuitią wysłuchana et raptim connotowana [...]" k. 98-112
 • 520 %a "Rozmowa Krolowey Jey Mci Maryey Kazimiery z Krolewicem Jakobem synem swoim o rzeczach teraznieyszych tempore interregni anno 1696 po smierci Jana 3 ciego" k. 112-115v
 • 520 %a Kierski, Marcin "Mowa [...] pana Marcina Kierskiego starosty Miesciekiego [Mieściskiego?], posła J. K. M. na seymik srzedzki przedseymowy 18 Apri[li] 1701" k. 115v-117
 • 520 %a Kierski, Marcin "Tegosz [Marcina Kierskiego] mowa po pożegnaniu seymiku" k. 117
 • 520 %a Lubomirski, Stanisław Herakliusz "Ecclesiastes po haebraysku nazwany, Coheleph. Z Pisma ś. na polski wiersz przetłumaczony" k. 117-130v
 • 520 %a Chrościński, Wojciech Stanisław "Poesie Postu S. zamykaiące w sobie epigrammata y piesni o męce Panskiey. Wedle textu nowego Testamentu złozone" k. 130-136v
 • 520 %a "Przemowa" k. 130-131
 • 520 %a "Hosanna in excelsis, benedictus qui venit" k. 131
 • 520 %a "Lacrymis caepit vigare pedes et capillis capitis sui tergebat" k. 131v
 • 520 %a "Caepit lenare pedes disciputorum" k. 131v-132
 • 520 %a "Lachrymis caepit lenare pedes eius" k. 132
 • 520 %a "Domine Tu mihi lauas pedes" k. 132
 • 520 %a "Accipite et manducate, hoc est corpus meum" k. 132
 • 520 %a "Recubiut super pecctus ejus" k. 132v
 • 520 %a "Exiuit in montem Oliueti" k. 132v
 • 520 %a "Et faetus est sudor eius tanquam guttae" k. 132v
 • 520 %a "Et osculatus est eum" k. 132v-133
 • 520 %a "Percussit seruum sacerdotis et amputanit auriculam eius" k. 133
 • 520 %a "Discipuli derelicto eo fugierunt" k. 133
 • 520 %a "Laqueo suspendit se Judas" k. 133
 • 520 %a "Stabat Petrus in atrio Principis et iterum negauit" k. 133
 • 520 %a "Ex continuo Gallus cantanit" k. 133-133v
 • 520 %a "Haec autem cum dixisset unus ministrorum dedit alapae Jesu" k. 133v
 • 520 %a "Remisit Jesum Herodes ad Pilatum et facti sunt amici illa hora" k. 133v
 • 520 %a "Apprehendit Pilatus Jesum, et flagellanit" k. 133v
 • 520 %a "Induunt eum purpura et plecteutes coronam de spinis imponunt capiti eius" k. 133v
 • 520 %a "Et exinit bainlaus Crucem" k. 134
 • 520 %a "Crucifix erunt eum" k. 134
 • 520 %a "Christus inter latrones" k. 134
 • 520 %a "Latroni dat paradisum discipulo Matrem, Patri animam" k. 134
 • 520 %a "Dixit sitio [...]" k. 134-134v
 • 520 %a "Ecce Homo" k. 134v
 • 520 %a "Non scindamus eam, sed mettamus fortem super eum et super uestem meam miserunt fortem" k. 134v
 • 520 %a "Iudinato capite emisit spiritum" k. 134v
 • 520 %a "Lancea latus eius aperuit et continuo exiuit sanguis et aqua" k. 135
 • 520 %a "Velum templi seissum est in duas partes" k. 135 "Et obscuratus est sol" k. 135
 • 520 %a "Super omni[a] ligna cedroru[m] tu sola excelsior in qua salus mundi pependit" k. 135-136v
 • 520 %a Lubomirski, Stanisław Herakliusz "Sonet na całą mękę Panską" k. 136v
 • 520 %a Radziejowski, Michał "Copia listu Kardynała [Michała Radziejowskiego] do Krola Szwedzkiego [Karola XII] 1702". Warszawa 12.09. 1701 k. 137-140; Fotokop. III,620
 • 520 %a Karol XII, król Szwecji "Uniwersał Krola Szwedzkiego [Karola XII]. Pisan w Długieywsi 2 da Maij 1702" k. 140-141; Fotokop. III,620
 • 520 %a Mycielski, "Mowa [...] pana Micielskiego, podsędka zim[skiego] sieradzkiego, pod starą laską oddaiąc laskę [...] panu referendarzowi koron[nemu] Szembekowi na Seymie w Warszawie 26 Janua[ri] 1702, ktory zerwał p. kawaler Pac" k. 141 Pac,
 • 520 %a "Copia listu P. Kawalera Paca do P. marszałka Poselskiego przy nieprzywroconey actinitalis tego seymu 9 Febr[uari] 1702" k. 141v-142
 • 520 %a Radziejowski, Michał "Mowy [...] Kardynała [Michała Radziejowskiego] in senatus consilio" k. 142
 • 520 %a "Prognostyk angielskiego matematyka na rok 1702" k. 142-143v; Fotokop. III,620
 • 520 %a Suchorzewski, Stanisław "Mowa Ichmciow PP. Posłow Wielgopol[skich] do KJM [Augusta II] przez Im pana Stanisława Suchorzeskiego y Im pana Ludwika Gorzynskiego zupnika syna 20 Martij 1701" k. 187v-188v
 • 520 %a Pociej "Mowa Im pana Pocieia Podkomorzego Brzeskiego Lit. do KJM Augusta II 21 Maij 1698" k. 188v
 • 520 %a Sczaniecki, Stefan [?] "Oratio dedicatoria thesium theologica Illust[rissimo] Officio Castre[m] Posn[ensis] in eade[m] arca[e] 1699 per R[evere[ntum Pren [Stefan?] Sczaniecki Soc. Jesu" k. 188v-189
 • 520 %a Radomicki, Maciej "Manifest Im pana [Macieja] Radomickiego woiewody Inworocławskiego Generała Wielgo[polskiego] w Grodzie Wschowskim 1703" k. 189
 • 520 %a "Prognostyk iednego pobożnego człowieka w Krakowie 1630 anno ktory trzema dniami przed smiercią w zachwyceniu będąc, z obiawienia boskiego futuram cladem w Polsce opowiedział, teraz zas między skryptami staremi pewnego szlachetnego męża X[iędz]a Sebastyana Grablewskiego znalezione y do wiadomosci roznych stanow podana na przestrogę utrapioney oyczyznie naszey 1698" k. 190-191 Fotokop. III,620
 • 520 %a Święcicki, Mikołaj "Copia listu Im X biskupa Poznanskiego [Mikołaja] Swięcickiego na Seymik Srzedzki pisanego" k. 191-191v
 • 520 %a Leszczyński, Stanisław "Respons od Im P. woiewody Poznanskiego [Stanisława Leszczyńskiego] na list Im P. Kaliskiemu [Maciejowi] Radomickiemu" k. 191v-192
 • 520 %a "Manifest Ichmm PP Sapiehow. Actum in Curia Regia Branscensi Sabbatho ante D[omi]nicam oculi quadragesimatem proxima. Anno Dni 1702". [Podpis.:] Kazimierz Sapieha Wda Wilen[ski] H. W. W. X. Littgo. Benedykt Sapieha podskarbi W. W. X. Litt Alexander Sapieha marszalek W. W. X. Litt Michał Sapieha Pisarz polny W. W. X. Litt. Jerzy Sapieha Stolnik W. X. Litt k. 192-194
 • 520 %a Święcicki, Mikołaj "Mowa in Senatus Consilio Im X B[iskupa] Poznan. [Mikołaja] Swiecickiego 28 7bris 1703 w Viazdowie" k. 194-195
 • 520 %a Radziejowski, Michał "Respons Xcia Imci Kardynała [Michała Radziejowskiego] Im panu marszałkowi Confederackiemu Wdztw Wielgopol[skich] przez p. p. posłow do KJM dany 1703". [podp.:] M. Radzieiowski Kardynał y Prymas k. 195
 • 520 %a Karol XII, król Szwecji "Uniwersał Krola Szwedzkiego [Karola XII] przetłumaczony wygania do Confederacyi". [podpis:] Carolus Rex Sueciae. Dan w obozie naszym pod Toruniem 26 Augusti Anno 1703 k. 195v-196; Fotokop. III,620
 • 520 %a Karol XII król Szwecji "Copia listu KJM Szwedzkiego [Karola XII] do Xcia Imci Kardynała [Michała Radziejowskiego] 1703". [podp.:] Carolus Rex. Dabantur in Castris [...] Thorunium 11 Julij 1703 k. 196
 • 520 %a Piper, Karol "Copia listu p. Pipera do Commissarzow naszych". In Castris ad Thorunium 21 Julij Anno 1703 k. 196v-198
 • 520 %a "Copia listu do Wdztw roznych od Confedracyi Wdztw Wielgopolskich z Srzody 23 Julij Anno 1703". [Podpis:] Piotr z Paradyza Bronisz starosta Pysdrski marszałek Koła Rycerskiego k. 198
 • 520 %a Leszczyński, Stanisław "Respons na list Xcia Im biskupa Warmin[skiego Jędrzeja Chryzostoma] Załuskiego, kanclerza Wiel[kiego] koronn[ego] od Im pana Wdy Poznanskiego [Stanisława] Lesczynskiego 1703" k. 198v-199v
 • 520 %a Radziejowski, Michał "Copia listu Xcia Imci Kardynała [Michała Radziejowskiego] do Im pana Wdy Poznan[skiego Stanisława] Lesczynskiego. z Warszawy 11 Augusti 1703" k. 199v-200
 • 520 %a Lubomirski, Hieronim "Copia listu Im pana Krakowskiego [Hieronima Lubomirskiego] do Xcia Imci Kardynała [Michała Radziejowskiego]. Z Obozu 6 Augusti 1703" k. 200
 • 520 %a "Instrukcya do Nayiasnieyszego Ma[jesta]tu KJM P[ana] N[aszego] M[iłościwe]go Ichm PP. Mscisławowi Zaleskiemu Podczaszemu Brzeskiemu Kuiawskiemu y Stanisławowi z Chomęcic Morawskiemu Posłom z Poznan[skiego] y Kaliskiego Wdztw z Confedero[wanych] 9 lipca w Srzedzie roku 1703 po Seymiku ex limitatione na ten dzien zgromadzonych". [podpis.:] Piotr Jakub z Paradyza Bronisz, starosta Pyzdrski, marszałek Confederacyi Pozna[skiego] y Kalisk[iego] Wdztw Datum w Srzedzie 20 miesiąca Lipca na ziezdzie powtornym Confederacyi 9 tegosz miesiąca na tym ze mieyscu zaczęty 1703 k. 200v-201
 • 520 %a "Copia listu do Im X[ię]dza biskupa Poznan[skiego] [Mikołaja] Swięcickiego od tych ze Wdztw, sub eadem data" k. 201
 • 520 %a "Instrukcya do Xcia Imci Kardynała [Michała Radziejowskiego] od Poznanskie[go] y Kaliskie[go] Wdztw z Confederowanych Ichmm PP. Macieiowi Gębickiemu Staroscie Nakielskiemu y Sebastyanowi Boianowskiemu posłom dana. W Srzedzie 9 Julij 1703" k. 201v
 • 520 %a "Copia listu od Confedracyi do Im P[an]a Krakowskiego [Hieronima Lubomirskiego] hetmana w. koron. eadem ut supra data" k. 201v-202
 • 520 %a "Instrukcya do Ichm[ościow] PP. hetmanow koronn[ych] y woyska całego [Hieronima Lubomirskiego i Adama Sieniawskiego] Ichm[ościom] PP. Sebastyanowi Kwileckiemu y Marcinowi Kawieckiemu posłom od Wdztw Poznanskiego y Kaliskiego z Confederowanych w Srzedzie 9 Julij 1703" k. 202
 • 520 %a Załuski, Jędrzej Chryzostom "Respons JKM Ichm[ościom] PP. posłom z Confederacyi Wdztw Poznan[skiego] y Kaliskiego przez X[iędza] Im biskupa Warminskiego, kanclerza w k. [Jędrzeja Chryzostoma Załuskiego] 19 Aug. 1703"
 • 520 %a "Respons JKM na Instrukcyę woiewodztw Poznanskiego y Kaliskiego urodzonym Mscisławowi Zaleskiemu Podczaszemu Brzeskiemu Kuiawskiemu y Stanisławowi z Chomęcic Morawskiemu posłom, dany z Kancellaryi Koronney w Białym Dworze 20 lip[ca] 1703" k. 203
 • 520 %a August II, król polski "Copia listu to iest responsu JKM [Augusta II] na list Im P. marszałka Confederackiego [Piotra Jakuba Bronisza] z Białego Dworu 20 Augusti 1703" k. 203v
 • 520 %a Radziejowski, Michał "Respons od Jasnie Oswieconego Xcia Imci Kardynała [Michała Radziejowskiego] Prymasa Korony Polskiey, Wielkiego Xięstwa Litewskiego na instrukcyę Ichm[osciow] PPanow Macieia Gębickiego starosty Nakielskiego y Sebastyana Boianowskiego Posłow woiewodztw Poznanskiego y Kaliskiego z Confederowanych dany w Warszawie 18 Augusti 1703" k. 203v-204
 • 520 %a Wiśniowiecki, Michał [??] "Copia listu Xcia Imci [Michała] Wisniewieckiego hetmana polnego W. X. Lit. do Im pana marszałka confederackiego [Piotra Jakuba] Bronisza z Podgostynia 25 Augusti An[no] 1703" k. 204v
 • 520 %a "Respons na ten list" k. 204v
 • 520 %a "Respons na instrukcyę Ichmciom panom Sebastyanowi Kwileckiemu y Marcinowi Kaweckiemu posłom z Poznanskiego y Kaliskiego woiewodztw z Confederowanych od Jasnie wielmoznych Wdztw PP. hetmanow y całego woyska koronnego. W obozie pod Viazdowem 24 aug[usti] 1703" k. 204v-205
 • 520 %a Sapieha, Kazimierz "Copia listu Im P woiewody Wilenskiego H[etmana] W. W. X. Litt. [Kazimierza] Sapiehy do Wdztw Poznanskiego y Kaliskiego z Confederowanych. W Obozie pod Ratyncem 12 aug[usti] 1703" k. 205
 • 520 %a "Mowa do KJM [Augusta II] posłow Ziemie Bełskiey" k. 145v-146v
 • 520 %a "Echo głębokosci ponurzoney wolnosci polskiey z ziemianinem corresponduiącey z podziemnego marmuru trzema słowy 1702" k. 146v-147v
 • 520 %a "Wolnosc concluduie" k. 147v
 • 520 %a Święcicki, Mikołaj "Votum in Senatus Consilio [...] Mikołaia Swięcickiego biskupa poznan[skiego] ante irreptionem Szweda do Polski w Warszawie 2da Maij 1702" k. 147v-148v
 • 520 %a August II, król polski "Respons od K. Imci [Augusta II [...] panu podskarbiemu w. koron. Generałowi Wielgopol[skiemu] [Rafałowi] Leszczynskiemu z Puław 6 7bris 1702" k. 149
 • 520 %a Leszczyński, Rafał "Copia listu [...] p. podskarbiego Wielkiego koron[nego] Generała Wielgopolskiego [Rafała Leszczyńskiego] do Jey Mci paniey Towianskiey woiewodziny Łęczyckiey" k. 149v-150
 • 520 %a Przebendowski, Jan "Respons [...] panu podskarbiemu w. koron. [Rafałowi Leszczyńskiemu] od [...] p. Wdy Malborskiego [Jana Przebendowskiego] z Warszawy 13 7bris 1702" k. 150v-151v
 • 520 %a Leszczyński, Rafał "Respons na ten list od [...] p. podskarbiego w. koron. [Rafała Leszczyńskiego] panu woiewodzie malborskiemu [Janowi Przebendowskiemu]" k. 151v-153v
 • 520 %a Leszczyński, Rafał "Copia listu do ziemie wielunskiey od [...] pana podskarbiego Wielkiego koronnego Generała Wie[lko]polskiego [Rafała] Leszczynskiego" k. 153v-154
 • 520 %a Leszczyński, Rafał "Copia listu [...] p. podskarbiego w. koron. Generała Wielgo Pol[skiego Rafała Leszczyńskiego] do Xcia Jmci Kardynała [Michała Radziejowskiego]" k. 154
 • 520 %a Leszczyński, Rafał "Copia listu tegoz [Rafała Leszczyńskiego] do Xcia Jmci Kardynala [Michała Radziejowskiego] in materia responsu JKM na list do sibie" k. 154v-156
 • 520 %a Lipski, Aleksander "Spowiedz pana Wdy Kaliskiego [Aleksandra] Lipskiego rozsiekanego pod Sędomierzem w pospolitym ruszeniu 1702" k. 156v-157
 • 520 %a "Essentialia Confederacyi pod Ostrowcem w obozie 7bris 1702" k. 157
 • 520 %a Kczewski "Excerpt z listu Jm pana Kczewskiego Regenta koron[nego] do teraznieyszego Jm P. Wdy. Kaliskiego Macieia Radomickiego" k. 157v-158
 • 520 %a "Swiadectwo Janowe o niewinnosci P. podskarbiego w. koron. [Rafała Leszczyńskiego]" k. 158-161v
 • 520 %a Leszczyński, Rafał "Copia listu Im pana podskarbiego Wiel[iego] koron[nego Rafała Leszczyńskiego] na seymik srzedzki 16 8bris 1702" k. 161v-162
 • 520 %a Radomicki, Andrzej "Copia listu Im pana kasztelana Kaliskiego teraznieyszego Andrzeia Radomickiego do Im pana woiewody Poznanskiego [Stanisława] Leszczynskiego z Konarzewa 8 8bris 1702" k. 162-163
 • 520 %a Karol XII, król Szwecji "Respons od Krola Szwedzkiego [Karola XII] na list Im P. Wdy Mazowieckiego [Stanisława] Morztyna [Morsztyna]"; Fotokop. III,620
 • 520 %a Piper, Karol "Respons P. [Karola uzup???] Pipera Naywyszszego Consyliarza Szwedzkiego, do Xcia Jmci Kardynała [Michała Radziejowskiego] z francuskiego przetłumaczony. Z obozu pod Krakowem 27 7bris 1702" k. 163v-164
 • 520 %a Piper, Karol "Tegosz [Karola Pipera] respons Jm panu Wdzie Mazowieckiemu [Stanisławowi Morsztynowi]" k. 164-165v
 • 520 %a "Na odiazd Madam Estherli z Warszawy" k. 165v
 • 520 %a Radziejowski, Michał "Copia listu Kardynała Jmci [Michała Radziejowskiego] do Jm X. Karola z Werbna Rydzynskiego Kazno[dziei] Poznanskiego, a przeszłego czesnika Kaliskiego, Surrogatora Poznan[skiego]]" k. 165v-166
 • 520 %a "Epitaphium Regi Sueciae" k. 166
 • 520 %a Piper, Karol "Respons P. [Karola] Pipera et a Mte Suetica assistentibus ministris, proceribus Regni Zgromadzonym do Warszawy 15 Februarij 1703 dany" k. 166
 • 520 %a Relacya P. Dunina powracaiąc pieszo z pod Korczyna ktory trafieł Niemca wiozącego wolnosc naszą na taczkach porąbaną y pokaleczoną przescieradłem okrytą 1702" k. 166v-168
 • 520 %a Leszczyński, Stanisław "Copia listu do Wdztw Wiel[ko] Polskich na Seymik Srzedzki zgromadzonych od Jm P. Stanisława Leszczynskiego Wdy Poznanskiego" k. 168
 • 520 %a Radziejowski, Michał "Copia responsu do tychze Wdztwa od Kardynała Imci [Michała Radziejowskiego] z Warszawy 28 Janua[ri] 1703" k. 168v
 • 520 %a "Epiphania 1703" k. 168v-169
 • 520 %a Piper, Karol "Copia listu do Xcia Jmci Kardynała [Michała Radziejowskiego] od pana [Karola] Pipera z Jakubowa 25 Januari 1703" k. 169
 • 520 %a Radziejowski, Michał "Copia listu Xcia Jmci Kardynała [Michała Radziejowskiego] do wdztw y powiatow 19. Feb. 1703" k. 169-170
 • 520 %a Działyński, Michał [?] "Copia responsu Jm P[an]a [Michała?] Działyńskiego Kasztellana Bydgowskiego [!] na list Xcia Jm Kardynała Prymasa [Michała Radziejowskiego] 1 Feb. 1703" k. 170-171
 • 520 %a "Colloqium Ser[reni]ssimi Regis Augusti 2di cum Serenissimo Rege Sueciae [Karolo XII] 1703" k. 171
 • 520 %a Kwolek "Mowa Jm X Kwolka Praefekta Coll[egium] Pozn. Soc. Jesu oddaiąc pogrzebowy panegieryk Jm P. Stanisławowi Leszczynskiemu Wdzie Poznan[skiemu] na exequiach serca pochowanego u nich Sp. Jm P. [Rafała Leszczyńskiego] Podskar[biego] w. k., Generała Wielg[opolskiego] Oyca iego 3 martij 1703" k. 172
 • 520 %a Quaestiones politico morales in Academia Lipsien[sis] de Polono equite moderni temporis propositiae indisputatione Publica 1703" k. 172-174
 • 520 %a "Rozmowa wielgosobotnia jednego ziemianina z panem Tylmanem, między Uiazdowem a Czerniakowem 2da Apr. 1695" k. 174-180v
 • 520 %a Leszczyński, Rafał "Mowa Rady antecomicyalney Jm pana Raphała Leszczynskiego na ten czas woiewody Łęczyckiego Generała Wdztw wielgopolskich w Warszawie 18 Janu[ari] 1701" k. 180v-182
 • 520 %a Leszczyński, Rafał "Tegoz [Rafała Leszczyńskiego] mowa po zerwanym seymie warszawskim in Senatus Consilio 14 Feb. 1702" k. 182-183
 • 520 %a Leszczyński, Stanisław "Votum Jm P. Stanisława Lesczynskiego woiewody Poznańskiego na tym ze Senatus Consilium" k. 183
 • 520 %a Jabłonowski, Jan "Mowa na tym ze Senatus Consilium Jm pana [Jana] Jabłonowskiego woiewody Ruskiego" k. 183v-184v
 • 520 %a "Mowa przy exportacyi ciała w Bogu zeszłey W. Jeymci pani Anieli z Krzeczowskich Zabłockiey Skarbnikowey Brzeskiey w roku 1755 miesiąca X[decem]bra 3 dnia we dworze Zułow nazwanym w powiecie oszmian[skim] sytuowanym miana" k. 228-229
 • 520 %a "List w osobie umieraiącego od pewnego do ludzi po swiatowemu żyiących dany" k. 229
 • 520 %a "Kopia listu Jego Królewskiey Mci do Jasnie oswieconego Xiązęcia JMci woiewody Wilenskiego dnia 24 Apr[ilis] z Warszawy pisanego" k. 230
 • 520 %a Mniszek, Jerzy "Kopia listu J. W. Im P[an]a [Jerzego] Mniszka marszałka [Nadwornego] koronnego do J. O. Imci Wdy Wilen[skiego Karola Radziwiłła]. R. 1763 Die 25 Apr[ilis]" k. 230
 • 520 %a Krasiński, Adam "Kopia J. W. JMci X. [Adama] Krasinskiego biskupa Kamienieckiego sub eiusdem data do J. O. X. JMci Wdy Wilen[skiego Karola Radziwiłła] z Warszawy pisanego" k. 231
 • 520 %a August III, król Polski, "Kopia listu JKMci do J. W. Im pana [Michała] Massalskiego hetmana W WXLitt dnia 24 Apr[ilis] 1763 z Warszawy pisanego" k. 232
 • 520 %a August "Kopia listu KJMci [Augusta III] do J. O. X. Imci [Stanisława Radziwiłła] Podkomorzego WXLitt Roku 1763 24 Apr[ilis] z Warszawy pisanego" k. 232v
 • 520 %a "Obwieszczenie braterskie o teraznieyszych y przyszłych w Rzeczypospolitey koniekturach" k. 233-234
 • 520 %a Stanisław August "Mowa Nayiaśnieyszego Króla Imci Polskiego Stanisława Augusta po złączeniu Izby Poselskiey z Senatorską przy oddaniu pieczęci Koronney y Litt[ewskiej] dnia Czwartego X[decem]bra 1764 Roku" k. 234
 • 520 %a Przeździecki, Antoni "Mowa J. W. Imci pana Antoniego Przezdzieckiego Podkanclerzego WXLitt po ofiarowaney od JKMsci [...] sobie Mnieyszey Litt[ewskiej] Pieczęci na Seymie Coronationis miana roku 1764 dnia czwartego grudnia" k. 235-236
 • 520 %a Czartoryski, Fryderyk Michał "Wotum J. O. Xcia Imci [Fryderyka Michała] Czartoryskiego kanclerza WXLitt na Senatus Consilium Warszawskim pro 13 Maij A[nn]o 1761 determinowanym miane" k. 236v-239
 • 520 %a Bieliński, Franciszek "Na propozycye od J. O. Xcia Imci Prymasa [Władysława Łubieńskiego] do Rady przytomnego Senatu podane zdanie J. W. Im P[an]a Franciszka Bielinskiego marszałka Wielkiego koronnego dnia osmego pazdziernika roku 1763" k. 239v-241
 • 520 %a Radziwiłł, Karol "Kopia listu J. O. Xcia Imci woiewody Wilenskiego [Karola Radziwiłła] do siostry swoiey Imci pani Morawskiey d[nia] 28 8[octo]bra z [uzup???] pisanego" k. 241v-242v
 • 520 %a "Gratulacya do Nayiasnieyszego Króla Imci przez Ichm Xięży Jezuitow Mazowieckich" k. 242v-243v
 • 520 %a Jarocki, Antoni "Mowa przy dokączeniu Trybunału [...] WXLitt w Nowogrodku Roku Panskiego 1763 przez W. Imci pana Antoniego Jarockiego Krayczego y Regenta powiatu brasławskiego od palestry miana" k. 243v-246v
 • 520 %a "Mowa na pochwałe Nayiaśnieyszego Swiętey Pamieci Augusta Trzeciego Króla Polskiego miana in Collegio Nobilium S. J. w Wilnie roku 1763 dnia 15 grudnia do [...] Xięzy Ignacego Tomasza Zienkowicza biskupa Ariopolitanskiego [...] Alexandra Horaina biskupa Hirenenskiego [...] Pawła Xawiera Brzostowskiego Pisarza WWXLitt Kanonika Katedralnego Wilęskiego, Karola Karpia Kanonika y Surrogata officyała Katedralnego Wilenskiego tudziesz innych WWP Przewielebnych gosci tey mowy słuchaczow" k. 246v-250
 • 520 %a Bieliński, Franciszek "List JW Imci pana marszałka Wielkiego koronnego [Franciszka Bielińskiego] na seymiki przed seymowe w roku teraznieyszym 1762 zaszłe". [podp.:] F. Bielinski M. W. K. k. 250v-253
 • 520 %a "Mowa na pochwałę Nayjasnieyszego Swiętey pamienci Augusta 3: Króla Polskiego miana in Collegio Nobilium Societatis Jesu w Wilnie roku 1763 15 Grudnia Do Jasnie Wielmoznych Wielmoznych Ignacego Tomasza Ziankowicza [Zienkowicza] biskupa Ariopolitanskiego [...] Alexandra Horaina biskupa Hirenienskiego [...], Pawła Xawiera Brzostowskiego Pisarza W. W. X. L. [...] Karola Karpia Kanonika y Surrogata Officiała Katedralnego Wilenskiego tudzież innych Wielmoznych przewielebnych gości tey mowy słuchaczow" k. 253-256v
 • 520 %a Kościałkowski, Tadeusz "Elegia na pochwałe wielkich w oyczyznie imion kochaiących się w naukach czytania podczas experimentu in Collegio Nobilium Wilnensi Societatis Jesu przez Imc pana Tadeusza Kosciałkowskiego podkomorzyca wyłkomierskiego roku 1765 d[nia] 7 lipca" k. 256v-257v
 • 520 %a Poniatowski, Stanisław podkomorzy w. kor. "Mowa J. O. Xcia Poniatowskiego Podkomorzego w. koronnego, posla Wdztwa Bełskiego na seymie walnym Warszawskim ordynaryinym miana 16 8[octo]bris 1766" k. 257v-258v
 • 520 %a Stanisław August "Mowa JKMsci [Stanisława Augusta Poniatowskiego] na seymie 1766 roku 11 8[octo]bra miana" k. 258v-259v
 • 520 %a "Na ozdobne mieszkanie w Pioromoncie W Imci pana Stanisława Piory starosty Rumszyskiego" k. 259-260
 • 520 %a Sołtyk, Kajetan "Mowa J. O. Xcia Imsci Kaietana Sołtyka biskupa Krakowskiego, Xiążęcia Siewierskiego na Seymie Ordynayinym Warszawskim miana dnia 11 m[iesią]ca pazdziernika roku 1766" k. 260-262v
 • 520 %a "Ubespieczenie wiary" k. 263-264
 • 520 %a "Propozycye od tronu JKMsci [Stanisława Augusta Poniatowskiego] Anno 1766 Die 9 [...] 8[octo]bris przez J. W. kanclerza w. k. [Jędrzeja Zamoyskiego] w przy[to]mnosci zgromadzonych stanow w Izbie Senatorskiey podane" k. 264-265v
 • 520 %a "Deklaracya imieniem Nayiaśnieyszey Imperatorowey Jeymsci całey Rossyi [Katarzyny II] przez Jey Posła Wielkiego Xcia Imci Repnina zkonfederowaney Rzptey na Seymie 1766 uczyniona". [podpis:] Mikołay Xiąże Repnin Datum w Warszawie 11 9bris k. 265v
 • 520 %a Sołtyk, Kajetan "Mowa J. O. Xcia Imsci Kaietana Sołtyka biskupa Krakowskiego Xcia Siewierskiego na Seymie Ordynaryinym Warszawskim miana 21 8bris roku 1766" k. 266-267
 • 520 %a Sołtyk, Kajetan "Mowa J. O. Xcia Imsci Kaietana Sołtyka biskupa Krakowskiego Xcia Siewierskiego na Seymie Ordynaryinym Warszawskim miana dnia 20 9bris roku 1766" k. 267-268
 • 520 %a Sołtyk, Kajetan "Mowa J. O. Xcia Imsci Kaietana Sołtyka biskupa Krakowskiego Xiążencia Siewierskiego na Seymie Ordynaryinym Warszawskim miana 12 9bris 1766" k. 268-269v
 • 520 %a Mostowski, Paweł "Mowa J. W. Im P. [Pawła] Mostowskiego woiewody y Jenerała Ziem X[ięs]ttwa Mazowieckiego 9bris 1766 na Seymie miana" k. 270-271v
 • 520 %a "Instrukcya od Xięstwa Litt[ewskiego] do Wdztw Wielgo[polskich] przez Ichm[ościów] PP. Michała Antoniewicza starostę Bolimeckiego Chorązego Pancerney Rothy, Im pana Stolnika W. X. Litt. y Im P[ana] Kazimierza Sczesnowicza starostę Uznan[skiego] Towa[rzysza] Pancer[nego] Chorązego JWP Im pana Wdy Wilen[skiego], H[etmana] W. X. Litt. [Kazimierza Sapiehy]. Z Obozu pod Miełostawem 24 Aug[usti] 1703" k. 205v-206v
 • 520 %a Unrug, Zygmunt "Mowa Im pana Zygmunta Unruga Staroscica Wałeckiego do JKM Posła od Poznan[skiego] y Kaliskiego Wdztw z Confederowanych z Im panem Raphałem Tomickim powtornie wyprawionego. W Warszawie 5 Octob[ri] An[no] 1703" k. 206v-207
 • 520 %a Radziejowski, Michał "Copia listu Xcia Imci Kardynala [Michała Radziejowskiego] do Poznanskiego y Kaliskiego Wdztw z Confederowanych 9 8bris Anno 1703" k. 207
 • 520 %a "Instrukcya do JKM Ichm[ościom] panom Kazimierzowi z Olechowca Smietance Sądow Skarbowych Wdztwa Krakowskiego Sędziemu y Stefanowi z Sztoku Bockiemu Podstolemu Chełmskiemu Posłom od Wdztwa Krakowskiego z Seymiku relationis 1703". [Podpis.:] Andrzej Dembinski Pułkownik JKMci marszałek Koła Rycerskiego Wdztwa Krakowskiego Działo się w Proszowicach 14 [?] Wrzesnia Anno 1703 k. 207v-208
 • 520 %a Krasiński, Jan Bonawentura "Copia listu Im pana Wdy Płockiego [Jana Bonawentury] Krasinskiego do Im P. Wdy Inowrocławskiego [Franciszka] Gałeckiego. 12 Xbris 1702" k. 208
 • 520 %a Krasiński, Jan Bonawentura "Copia listu tegosz [Jana Bonawentury Krasińskiego] do Im P. Wdy Malborskiego [Jana Prependowskiego [bł., popr.: Przebendowskiego] w tey ze materyi" k. 208v
 • 520 %a "Respons na instrukcyą Wielmożnych y Urodzonych Obywatelow Poznan[skiego] y Kalis[kiego] Wdztw od JKM urodzonym Zygmuntowi Unrugowi Staroscicowi Wałeckiemu y Raphałowi Tomickiemu Posłom dany z Kancellaryi Koronney. W Ujazdowie 8 Pazdziernika 1703" k. 208v-210
 • 520 %a Dąmbski, Zygmunt "Copia listu do Xcia Imci Kardynała [Michała Radziejowskiego] od Im pana woiewody Brzeskiego Kuiawskiego [Zygmunta] Dąbskiego. W dybowie 25 7bris 1703" k. 210
 • 520 %a Lubomirski, Hieronim "List Im pana Krakowskiego [Hieronima Lubomirskiego] do Im P. [?] Lubomierskie[go] Senatora wielkiego, Confidenta swego własną pisany ręką 1702" k. 210
 • 520 %a "Cententa listow KJM Polskiego od pani Komi markowy [?] y pana Fistona do Krola Szwedzkiego y do Ministrow te wyrazne w sobie continent formalia" k. 211
 • 520 %a Sapieha, Kazimierz "Respons od Im pana [Kazimierza] Sapiehy Wdy Wilenskiego H[etmana] W. W. X. Litt. na list Wdztwa Poznanskie[go] y Kali[skiego] z Confederowanych przez Ichm[ościów] PP. Jana Mierzeiewskiego, Skarbnika Kaliskiego y Mikołaia Bardzkiego Posłow w obozie pod Prusinowem 28 7bris 1703". [podp.:] Kazimierz Sapieha Wda Wilenski H[etman] W. WXLitt. k. 211
 • 520 %a August II, król polski "Uniwersał KJM [Augusta II], aby się roziezdzali z Confederacyi." 1703 k. 211v-212
 • 520 %a Wiśniowiecki, Michał "Rescript Xcia Imci [Kardynała przekr.] [Michała] Wiśniewieckiego H[etmana] P. WXLitt. na instrukcyą woiewodztw Poznan[skiego] y Kaliskie[go] z Confederowanych przez Ichm[mściów] PP. Zygmunta Unruga Staroscica Wałeckiego y Raphała Tomickiego Posłow, y tych ze Wdztw dany, w Warszawie 8 Octobris 1703". [podp.:] Michał Xzę Wisn[iowiecki] H[etman] P. WXLitt. k. 212v
 • 520 %a "Respons na list Wdztw Poznan[skiego] y Kaliskiego z Confederowanych od Ichm[ościow] PP. Commissarzow do traktatu z Szwedem naznaczonych, z Warszawy 7 8bris 1703" k. 213
 • 520 %a "WWNWMMPP yprzeymie zyczliwi bracia, y unizeni słudzy Stanisław Morsztym Wda Mazowiecki Stefan Lesczynski SKP, Andrzej Jan Zydowski, Chorąży Krakowski. Copia literarum ad Serenissimum Regem Sueciae, a D[omi]nis Commissariis nostralibus. Varsaviae 31 Aug. 1703" k. 213v
 • 520 %a "Copia literarum a D[omi]nis Commissariis ad d[omi]num Comitem Piper, eadem data" k. 213v-215
 • 520 %a "Propositiones securitatis ad D[omi]num Comitem Piper adjunctae [us?] his superius" k. 215
 • 520 %a "Sacra[e] Regia[e] M[ajesta]tis Suecia[e] Responsion". Data in Castris ad Thorunium 7 Octob. 1703 k. 215v-216
 • 520 %a "Copia listu do P. Pipera z Obozu pod Vnieiewem 8 9bris 1703" k. 216
 • 520 %a "Puncta Tractatu Brandenburskiego z Szwedem" k. 216
 • 520 %a Święcicki, Mikołaj "Copia listu Im X biskupa Poznan[skiego Mikołaja] Swięcickiego do Confederacyi Wielgopolskiey z Warszwy 8na [octo]bris 1703" k. 216v
 • 520 %a Pieniążek, Jan "Copia listu Im pana Wdy Sieradzkiego [Jana] Pieniąszka do Confederacyi Wdztw Wielgopolskich do Warszwy expediowanego z Zamku Ostromęckiego 28 Jan[uari] 1704" k. 216v-218
 • 520 %a "Respons na ten list" k. 218 August II, król polski "Uniwersał abo raczy manifest JKM [AugustaII]" k. 218v-221
 • 520 %a Sieniawski, Adam "Copia listu Im pana Wdy Bełskiego [Adama Sieniawskiego] do Im P. marszałka Confederackiego [Piotra Jakuba Bronisza?] 12 Janu[ari] z Lwowa 1704". [podp.:] Sieniawski H[etman] P. K. k. 221
 • 520 %a Karol XII, król Szwecji "Credens Im panu Hornowi Commissarzowi KJM Szwedzkiego [Karola XII] do traktatu in Martio An[no] 1704". Dabantur Hedseburgae [?] die 26 Jan[uari] Anno 1704 k. 221v-222
 • 520 %a Karol XII, król Szwecji "Copia listu KJM Szwedzkiego [Karola XII] do Im pana marszałka Confederackiego [Piotra Jakuba Bronisza] 11 Januar[i] 1704. Helsbergae" k. 222 Fotokop. III,620
 • 520 %a Wiśniowiecki, Janusz "Mowa J. O. Xcia Imci [Janusza] Wisniowieckiego [kasztelana - na tym mocniej napisane:] woiewody Krakow[skiego] dziękuiąc za kasztelanię Krakowską. A[n]no 1726 w Grodnie" k. 222v-223
 • 520 %a "Wiersze po Egzekucyi Torunskiey z Berlina do Warszawy przysłane" k. 223v
 • 520 %a "Rescriptum in probrosam mortem diabelici martyris praesidis Torunens[is] obviolatam securit[a]tem publicam, causatam in plebe[m] seditionem, piaru[m] odium in vasionem Saera[m] Imaginu[m] combustionem lege jubente per carnificem jugalati" k. 223v-224
 • 520 %a Wieruszewski "Instantia suplex ultima przeciw Kryminałom Torunskim, od Collegium Torunskiego Soc[ietatis] Jesu przez xiędza Wieruszewskiego ore [ex uzup???] publico do assesorskich ultima Instantia sądow JKMci in assistentio J. O. ex Senatorio, J. W. ex Eqvestro ordine Sędziow. Ultima 8bris 1726" k. 224-225v
 • 520 %a Bernowicz, Michał "Mowa J. W. Imsci Pana Michała Bernowicza delegowanego od Głownego Trybunału WXLitt do JKMci [...] Stanisława Augusta Poniatowskiego] z winną Maiestatu rekognicyą posła dnia 5 Junij 1767 miana" k. 272
 • 520 %a "Relacya Ichmciow PP. Posłow od Trybunału Litt. z rekognicyą do JKMsci [...] wysłanych za powrotem ich do Wilna przez Imci Pana Bernowicza deputata z Wdztwa Nowogrodzkiego czyniona w roku 1767" k. 272v
 • 520 %a "Karol Stanisław Radziwiłł Xiąże [...] wraz z zasiadaiącą Radą z J. W. Wmi marszałkami y Konsyliarzami woiewodztw Ziem y Powiatow Korony Polskiey do wspolney rady przydanemi". [Podpis:] Karol Xiążr Radziwiłł Marszałek Konfederacyi Generalney Koronney Marcin Matuszewic Sędzia Ziem[ski] Wdztwa Brzeskiego Litt Konsyliarz Generalny Wdzttwa Podlaskiego Generalney Konfederacyi Koronney Sekretarz Datum w Radomiu roku 1767 m[iesią]ca lipca szostego dnia k. 272
 • 520 %a "Rozmowa pewnego saskiego kawalera z senatorem polskim. 1767 roku" k. 274-275
 • 520 %a "Kopie listu do J. W. Im P. [Jędrzeja] Zamoiskiego po złożeniu pieczęci W[ielkiej] K[oronnej] od pewnego patryoty pisanego" k. 275v
 • 520 %a "Excerpt listu pewnego pisanego Martij 25 1767 A[nn]o" k. 276
 • 520 %a "Excerpt punktu z manifestu czy konfederacyi malkątentow" k. 276
 • 520 %a "Punkta Konfederacyi malkontentow" k. 276
 • 520 %a "Żądania tychże malkontentow" k. 276v "Excerpt wiadomości z listu pisanego z Warszawy May 11" k. 276v "Excerpt wiadomości z drugiego listu" k. 276v
 • 520 %a "Series marszałkow Konfederackich po woiewodztwach y powiatach W Xttwa Litt obranych roku 1767 maia 22 dnia" k. 277
 • 520 %a "Deklaracya Nayiaśnieyszey Imperatorowey [...] całey Rossyi [Katarzyny II] Nayiasnieyszemu Krolowi Imci Stanisławowi Augustowi y Rzeczy Pospolitey Polskiey wzglendem dyssydentow uczyniona roku 1767" k. 277-280
 • 520 %a Panin, Nikita "Kopia listu J. W. Imsci pana de Panin [Nikity Panina] ministra do J. O. Xiązęcia Imsci [Mikołaja] Repnina posła wielkiego rossyiskiego" k. 280-281v
 • 520 %a "Mowa delegatow od Konfederacyi dyssydentow litiwskich [!] do Krola Imsci [...] Stanisława Augusta Poniatowskiego] przy podaniu teyże Konfederacyi" k. 281v-282v
 • 520 %a "Kopia listu od teyże Konfederacyi do Krola Imci Pruskiego" k. 282v
 • 520 %a Grabowski "Kopia listu Imci pana Grabowskiego marszałka Konfederacyi dyssydentow litewskich do pewnego dygnitarza W. X. Litt. pisanego z Słucka Marca 29 1767" k. 282v-283
 • 520 %a Stanisław August "Kopia listu JKM [...] Stanisława Augusta Poniatowskiego] do J. W. P[an]a [Stanisława] Burzynskiego kasztelana Smolen[skiego] marszałka Tr[ybuna]łu Gł[ówneg]o W. X. Litt. pisanego". [Podpis:] Stanisław August Król Polski w Warszawie 5 kwietnia Roku Pańskiego 1767 k. 283
 • 520 %a "Deklaracya Imieniem Nayiasnieyszey Imperatorowey Jeymci Całey Rossyi [Katarzyny II] przez Jey Posła Wielkiego Xcia Jmsci Repnina z Konfederowaney Rzeczy Pospolitey na Seymie Roku 1766 uczyniona". [podpis:] Mikołay Xiąże Repnin Dattu[m] w Warszawie dnia 11 9bris 1766 k. 283v
 • 520 %a "Mowa Xiążęcia Imsci de Szonek [?] Posła Pruskiego" k. 283v-284
 • 520 %a Radziwiłł, Józef "Excerpt manifestu z protokułu potocznego w Trybunale Gł[ówny]m WXLitt przez J. O. Xcia Imci Jozefa Radziwiłła Pisarza WWXLitt zaniesionego, dnia 14 Maia wydany Roku tysiąc siedymset sześćdziesiąt siodmego, miesiąca maia trzynastego dnia". [podpis:] Jozef Jerzy Hylzen Wda Minski [...] Jozef Hawrytkiewicz [...] Michał Thadeusz Hutorowicz [...] Antoni Gąsecki [...] Stanisław Paszkiewicz [...] Onufry Hłasko [...] Wacław Matuszewicz [...] k. 284
 • 520 %a "Kopia listu Krola Imci Pruskiego do Toruńczanow. Szlachetni Utsciwi Burmistrze y Radcy Torunscy" k. 284v
 • 520 %a "Tenże Krol Pruski [Fryderyk II] posłom Konfederacyi dyssydenckiey powiedział" k. 284v
 • 520 %a "Mowa do Nayiasnieyszego Krola Imci Stanisława Augusta miana w [...] 1767 dnia 28 kwietnia przez J. P[an]a Felicyana z Kalinowey Zarembę delegowanego z Im P[ane]m Samuelem Staniewskim Wołkiem Maiorem JKMsci od Konfederacyi dyssydentow". przekreślone k. 284v
 • 520 %a "Instrukcya WW [...] Szymonowi Kossakowskiemu podstolemu [?] Komisarzowi p[owia]tu Kowienskiego, Franciszkowi Giedroyciowi podczaszemu Kowienskiemu posłom od Konfederacyi Generalney WXLitt do Nayiasnieyszego Krola Jmci Stanisława Augusta delegowanym Roku 1767 mca Junij 13 dnia dana" k. 285
 • 520 %a "Regestr marszałkow Konfeder[acji] Małopolskiey" k. 285v
 • 520 %a "Kopia listu do [...] hetmana w. koronnego od iednego z Konfederacyi marszałkow dnia 12 lipca z Radomia" k. 286
 • 520 %a Poniński "Mowa [...] Poninskiego marszałka Konfederacyi Ziemi Wielunskiey Posła od Konfederacyi Generalney do JKMsci na publiczney audyencyi w Warszawie 17 miesiąca lipca roku 1767 miana" k. 286v-287
 • 520 %a Zorawski "Mowa [...] Zorawskiego marszałka Konfederacyi Wdztwa Płockiego od Generalney Konfederacyi Koronney do JKMsci Posła przy czytaniu instrukcyi miana dnia 17 lipca roku panskiego 1767" k. 287v
 • 520 %a "Zbieranina z roznych manuskryptow [dalej przekr. nieczyt.]. Wiersze w rożnych materyach R[ok]u 1780 maja 20 od dzieci pisane" k. 288
 • 520 %a Borowski, Franciszek "Dyssertacya o prawdzie moralney przez Imci Xiędza Fran[ciszka] Borowskiego 1778" k. 289-292
 • 520 %a "Sen, dzieci Adamowe" k. 292v "Apostrophe" k. 292v
 • 520 %a "Descriptio perniciorae libertatis" k. 292v
 • 520 %a "Do milczącego" k. 292v
 • 520 %a "Descriptio in pariete tempere [tempore uzup???] partus Judeorum" k. 292v
 • 520 %a "Na długi" k. 292v
 • 520 %a Dzieduszycki, Tadeusz "Myśli nad nową konfederacyą 8 Marca 1768 R[ok]u wysłane z Baru przez [...] Tadeusza] Dzieduszyckiego Czesn[ika] koron." k. 46
 • 520 %a Miscellanea historyczne i literackie z 18 w.
 • 520 %a "Item polonice" k. 47
 • 520 %a "Przestroga dla Polskiey względem dyssydentow" k. 47
 • 520 %a "Zagadka względem tychże dyssydętow" k. 47v
 • 520 %a "Wykład zagadki" k. 48
 • 520 %a "Siedem psalmow w ktorych wolność polska czyni lamentacye pokutne nad upadkiem swoim" k. 48
 • 520 %a "Modlitwa" k. 49v-50
 • 520 %a Fryderyk II, "Respons Nayiaśnieyszego Krola Imci Pruskiego na list [Katarzyny II] Nayiasnieyszey Imperatorowey Jeymci Rossyiskiey roku 1767 26 9bris" k. 50
 • 520 %a Solms, de "Hrabia de Solms minister krola pruskiego odsyłaiąc ten list Hrabi [Mikołajowi] Paninowi napisał do niego bilet w te słowa" k. 50v
 • 520 %a "Rozmowa dwuch kawalerow katolika z dyssydentem o pismie ktore wyszło z napisem wykład praw dyssydentskich wiernie spisane w roku tysiąc siedymset sześćdziesiąt siodmym" k. 50v-54v [brak końca]
 • 520 %a [Mowa posła Ziemi Wiskiej, Łomżyńskiej, Nurskiej, Drohickiej woj. mazowieckiego na sejmie] k. 55
 • 520 %a Szczuka, Stanisław "Epithalamium pana [Stanisława] Sczuki Referendarza koron. a teraz Podkan[clerzego] WXLit. 1695" k. 55v-56
 • 520 %a "Mowa od posłow woyskowych przez Im pana Chorążego koron. po zerwanym seymie Jabłonowskiego Alexandra 14 Martij 1695" k. 56
 • 520 %a "Panegiryk Krola Jmci" k. 56v
 • 520 %a "Altare contra altare" k. 57-58
 • 520 %a "Puncta Kalimachowe 36 Krolowi Polskiemu Albrachtowi na oppressyą wolnosci Polskiey podane a podczas ziazdu stęzyckiego odkryte" k. 58-59
 • 520 %a "Moda" k. 59v
 • 520 %a "Confessio nobilitatis" k. 59v
 • 520 %a "Mowa do JKMci [Jana III Sobieskiego] od ziemie nurskiey przez Im P[an]a Chorązego teyze ziemi w Wilanowie 1695 ultima Julii". Wilanów, 07.1695 k. 59v-60v
 • 520 %a Pieniążek, Jan "Mowa Im pana [Jana Pieniążka] Wdy Sieradzkiego z Warsza[wy] 2 8bris 1696 przy determinacy extraordynaryney confederacy" k. 60v-61
 • 520 %a "Deklaracya listowna Cesarze Tureckiego Cesarzowi Jmci Chrzescianskiemu przed widenską przetłumaczona" k. 61
 • 520 %a "Respons Jm X. [Stanisławowi Dąmbskiemu] biskupowi Kuiawskiemu na list od seymiku srzedzkiego 1696" k. 61v-62v
 • 520 %a "Karoc malowana" k. 62v "Apostrophe do pana Chroscinskiego" k. 62v
 • 520 %a "Copia orationis quam habiturus erat Excellentissimus Christianissimi Regis Legatus in Comitijs Connocationis si non abrupta subito fuissent" k. 62v-63v
 • 520 %a "Copia responsu od seymiku srzedzkiego do Krolewicza Jmci Jakuba" k. 63v
 • 520 %a "Supplika prawdy do Krolowey Jeymci [Marii Kazimiery]" k. 63v-64
 • 520 %a Dąmbski, Stanisław "Copia listu Jm X biskupa Kuiawskiego [Stanisława] Dąmbskiego na Seymik wielgopolski relationis" k. 64-65
 • 520 %a Załuski, Andrzej "Mowa Jmci Andrzeia Załuskiego biskupa Płockiego podczas traktatow w Samborze z woyskiem z confederowanym 11 Martij 1697" k. 65-67v
 • 520 %a Maria Kazimiera, królowa Polski "List Krolowey Jeymci [Marii Kazimiery] do Oyca S[więtego Innocentego XII]" k. 67v
 • 520 %a Sobieski, Jakub, królewicz "List Krolewicza Jmci Jakuba do Cesarza Jmci" k. 67v-68
 • 520 %a "List nomine totius Reip[ubli]cae ad Regem Hungariae" k. 68
 • 520 %a "Lament Madam Ptyzanowa" k. 70
 • 520 %a "List seymiku srzedzkiego do Wdztw inszych tempore interregni 13 Xbris 1696" k. 70v-71
 • 520 %a "Rotha [Konfederacji warszawskiej]" k. 71
 • 520 %a "Epithaphium Jeymci pani Starosciny Łukowskiey w Lubelskim Trybunale sciętey 1681" k. 71-72
 • 520 %a "Rescript" k. 72v-73v
 • 520 %a Radziejowski, Michał "Propozycya Xcia Jmci Kardynała [Michała Radziejowskiego] na Radzie walney warsz[awskiey] tempore interregni 27 Junij 1696" k. 73v-74v
 • 520 %a Bidziński, Stefan "Copia listu Jm P[an]a [Stefana] Bidzinskiego Kasztellana Sendomierskiego do Jm P kasztelana Sadeckiego" k. 74v-75
 • 520 %a "Lament strapiony Oyczyzny po zerwaney conuocacyi tempore interregni po Janie 3cim" k. 75-78v
 • 520 %a "Copia listu od seymiku srzeckiego do Wdztw Kuiawskich 23 8bris 1696" k. 78v-79
 • 520 %a "Lament iedney damy" k. 79-80v
 • 520 %a "Pozegnanie krotkie Krolowey Jeymci [Marii Kazimiery] od S. p. K Jmci Jana III w Zamku warsz[awskim] do Bielan przesłane 12 apr. 1697" k. 80v-81
 • 520 %a "Dyaryusz co się działo po śmierci K[rola] Jmci Jana III A. 1696" k. 81v-84
 • 520 %a "Pobutka na pospiech do Łowicza Baranowskiego marszałkowi Związkowemu 20 Martij 1697"
 • 520 %a Zapolski, "Excerpt z listu Jm X Zapolskiego z Stambułu 29 Junij 1701 do JM X Glinowskiego procuratora prowincyi Litewskiey" k. 85
 • 530 %d Mf 2219
 • 530 %d Fotokop. III,620
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Pol., łac.
 • 561 %a "z Biblioteki Melchiora Wołodkowicza w Nowymdworze" %m Nowy Dwór %w Wołodkowicz Melchior
 • 561 %a "Fr. Xawery Wołodkowicz Podkomorzy Nadw[orny] JKMci" %w Wołodkowicz Franciszek Ksawery, podkomorzy
 • 561 %a "Teressa z Przezdzieckich Wołodkowiczowa Podkomorzyna Nadw[orna] JKMci. No 16to". %w Przezdziecka Teresa zob. Wołodkowiczowa Teresa z Przeździeckich %w Wołodkowiczowa Teresa z Przeździeckich
 • 561 %a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego %d BK VIII,44 %w Działyński Tytus
 • 581 %a R. Pollak, Wybór pism St. H. Lubomirskiego, Wrocław 1953 %a J. Nowak-Dłużewski, Bibliografia staropolskiej okolicznościowej poezji politycznej [XVI-18] %a St. Pełczyński w edycji wierszy St. Orzelskiego
 • 600 %a Antoniewicz Michał %c sta bolimecki chorąży
 • 600 %a August %b II Mocny %c (król Polski ; %d 1670-1733)
 • 600 %a August %b III %c (król Polski ; %d 1696-1763)
 • 600 %a Bardzki Mikołaj %c poseł
 • 600 %a Bernowicz, Michał
 • 600 %a Bocki Stefan %c podstoli chełmski
 • 600 %a Bojanowski Sebastian poseł
 • 600 %a Bronisz, Piotr Jakub %c sta pyzdrski, klan kaliski %d (przed 1673-1719)
 • 600 %a Bronisz, Piotr Jakub %c sta pyzdrski klan kaliski %d (przed 1673-1719) 1720
 • 600 %a Brzostowski, Paweł Ksawery %c pisarz lit. %d (1739-1827)
 • 600 %a Burzyński, Stanisław %c klan smoleński, marszałek trybunału lit. %d (1701-1775)
 • 600 %a Chrościński, Wojciech Stanisław %d (ca 1665-ca 1722)
 • 600 %a Fiston
 • 600 %a Gałecki Franciszek Zygmunt wda kaliski poznański kuchmistrz kor. %d (?-1711)
 • 600 %a Gębicki Maciej %c sta nakielski poseł
 • 600 %a Glinowski %c prokurator prow. lit.
 • 600 %a Gorzyński Ludwik %c żupnik
 • 600 %a Grablewski Sebastian %c ksiądz
 • 600 %a Horain Aleksander %c bp hireneński
 • 600 %a Jabłonowski Aleksander Jan %c chorąży w. kor.
 • 600 %a Jakub Ludwik Sobieski %c (królewicz polski ; %d 1667-1737)
 • 600 %a Jakub Ludwik Sobieski %c (królewicz polski ; %d 1667-1737)
 • 600 %a Jan %b III Sobieski %c (król Polski ; %d 1629-1696)
 • 600 %a Jan %b III Sobieski %c (król Polski ; %d 1629-1696)
 • 600 %a Kallimach Buonaccorsi Filippo
 • 600 %a Karol %b XII %c (król Szwecji ; %d 1682-1718)
 • 600 %a Karp Karol %c kanonik wileński
 • 600 %a Katarzyna %b II %c (cesarzowa Rosji ; %d 1729-1796)
 • 600 %a Kawiecki Marcin %c poseł poznański
 • 600 %a Kossakowski Szymon %c hetman w. lit. %d (?-1794)
 • 600 %a Kwilecki Sebastian %c poseł poznański
 • 600 %a Leszczyński Rafał %c podskarbi w. kor., sta gen. Wielkopolski %d (1650-1703)
 • 600 %a Leszczyński Stefan %c sta ostrzeszowski, wda kaliski %d (?-1722)
 • 600 %a Łubieński Władysław %c (prymas Polski ; %d 1703-1767)
 • 600 %a Lubomirski Hieronim Augustyn klan krakowski hetman w. kor. %d (ca 1647-1706)
 • 600 %a Maria Kazimiera %c (królowa Polski ; %d 1641-1716)
 • 600 %a Maria Kazimiera %c (królowa Polski ; %d 1641-1716)
 • 600 %a Massalski Michał Józef %c hetman w. lit. %d (1700-1768)
 • 600 %a Mierzejewski Jan %c skarbnik kaliski poseł
 • 600 %a Morawska Teofila
 • 600 %a Morawski Stanisław poseł
 • 600 %a Morsztyn Stanisław %c wda sandomierski, mazowiecki %d (?-1725)
 • 600 %a Morsztyn Stanisław %c wda sandomierski, mazowiecki %d (?-1725)
 • 600 %a Ogrodzki Jacek regent %c kanc. kor. w.
 • 600 %a Panin Nikolaj %c poseł ros.
 • 600 %a Pióro Stanisław %c sta rumszycki
 • 600 %a Przebendowski Jan Jerzy %c wda malborski podskarbi w. kor. %d (1639-1729)
 • 600 %a Ptyzanowa mme
 • 600 %a Radomicki Andrzej Aleksander %c wda kaliski, poznański %d (1660-1726)
 • 600 %a Radomicki Maciej %c wda inowrocławski poznański, sta gen. Wielkopolski %d (ok. 1648-1728)
 • 600 %a Radomicki Maciej %c wda inowrocławski, poznański, sta gen. Wielkopolski %d (ok. 1648-1728)
 • 600 %a Radziejowski Michał %c (prymas Polski ; %d 1641-1705)
 • 600 %a Radziejowski Michał %c (prymas Polski ; %d 1641-1705)
 • 600 %a Radziwiłł Karol Stanisław %c wda wileński konfederat %d (1734-1790)
 • 600 %a Radziwiłł Karol Stanisław %c kanclerz w. lit. %d (1669-1719)
 • 600 %a Radziwiłł Stanisław %c podkomorzy lit. %d (1722-1787)
 • 600 %a Repnin Nikolaj Vasil'jevič %d (1734-1801)
 • 600 %a Repnin Nikolaj Vasil'jevič %d (1734-1801)
 • 600 %a Repnin Nikolaj Vasil'jevič %d (1734-1801)
 • 600 %a Rydzyński Karol %c cześnik kaliski, archidiakon pozn.
 • 600 %a Rzewuski Seweryn %c hetman polny kor. %d (1743-1811)
 • 600 %a Rzewuski Wacław Piotr %c hetman w. kor., klan krakowski %d (1706-1779)
 • 600 %a Sapiehowie (ród)
 • 600 %a Sieniawski Adam Mikołaj wda bełski hetman w. kor. klan krakowski %d (1666-1726)
 • 600 %a Śmietanka Kazimierz %c sędzia sądów skarbowych wdztwa krakowskiego
 • 600 %a Staniewski Samuel Wołk %c konfederat
 • 600 %a Stanisław August Poniatowski %c (król Polski ; %d 1732-1798)
 • 600 %a Stanisław August Poniatowski %c (król Polski ; %d 1732-1798)
 • 600 %a Stanisław Leszczyński %c (król Polski ; %d 1677-1766)
 • 600 %a Strutyński Józef %c sta suwryski
 • 600 %a Święcicki Mikołaj %c bp kijowski, poznański %d (?-1707)
 • 600 %a Szczesnowicz Kazimierz %c sta uznański
 • 600 %a Szczuka Stanisław Antoni referendarz kor. podkanclerzy lit. %d (?-1710)
 • 600 %a Szembek Jan %c kanclerz w. kor. %d (?-1731)
 • 600 %a Tomicki Rafał %c poseł
 • 600 %a Towiańska Konstancja z Niszczyckich
 • 600 %a Tylman z Gameren?
 • 600 %a Unrug Zygmunt %c starościc wałecki
 • 600 %a Warszycki Stanisław podskarbi w. kor. wda podlaski sta warszawski %d (?-1617)
 • 600 %a Wołodkowicz Filip Felicjan %c abp metropolita kijowski %d (1697-1778)
 • 600 %a Zabłocka Aniela %c skarbnikowa brzeska
 • 600 %a Zaleski Mścisław %c podczaszy brzeski
 • 600 %a Zamoyski Andrzej %c kanclerz w. kor. wda inowrocławski %d (1716-1792)
 • 600 %a Zamoyski Andrzej %c kanclerz w. kor. wda inowrocławski %d (1716-1792)
 • 600 %a Zaremba %c konfederat
 • 600 %a Zaremba Felicjan %c konfederat
 • 600 %a Zienkowicz Ignacy Tomasz %c bp ariopolitański
 • 600 %a Żydowski Andrzej Jan %c chor. krakowski %d (?-1721)
 • 610 %a Jezuici
 • 610 %a Jezuici Mazowsze
 • 610 %a Rada warszawska 1696 walna
 • 611 %a konfederacja 1702 r. ostrowiecka
 • 611 %a konfederacja 1703 r.
 • 611 %a Konfederacja 1703 r.
 • 650 %a Sejm (1767-1768) Warszawa
 • 650 %a Sejm (1766) Warszawa
 • 650 %a Konfederacja 1768-1772 r.barska
 • 650 %a Dyplomacja %y 18 w.
 • 650 %a Sejm (1701) Środa
 • 650 %a Opozycja polityczna nielegalna %y 18 w.
 • 650 %a Poezja %y 17 w.
 • 650 %a Przepowiednie %y 18 w.
 • 650 %a Sejm (1702) Środa
 • 650 %a Pospolite ruszenie %y 18 w.
 • 650 %a Przepowiednie %y 18 w.
 • 650 %a Sejm (1766) Warszawa
 • 650 %a Opozycja polityczna nielegalne %y 18 w.
 • 650 %a Konfederacja 1768-1772 r.barska
 • 650 %a Opozycja nielegalna polityczna %y 18 w.
 • 650 %a Literatura polska %y 18 w.
 • 650 %a Sejm (1696) Środa
 • 650 %a Konfederacja 1768 r. warszawska
 • 650 %a Konfederacja 1768-1772 r. barska
 • 650 %a Parlamentaria %y 18 w.
 • 650 %a Opozycja polityczna nielegalna %y 18 w.
 • 651 %a Bar (Ukraina) %y 18 w.
 • 651 %a Litwa %y 18 w.
 • 651 %a Rosja %y 18 w.
 • 651 %a Szwecja %y 18 w.
 • 651 %a Szwecja %y 18 w.
 • 651 %a Toruń %y 18 r.
 • 651 %a Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) %y 18 w.
 • 651 %a Turcja %y 18 w.
 • 651 %a Wielkopolska %y 18 w.
 • 651 %a Wieluń %y 18 w.
 • 651 %a Zułow %y 18 w.
 • 653 %a marszałkowie konfederacji barskiej
 • 700 %a Brzostowski, Stanisław %c marsz. konf. lit. %d (1733-1769)
 • 740 %a Rozmowa J. W. Pana Wacława Rzewuskiego Wdy Krakow. hetmana Polnego Koronnego z synem swoim Sewerynem Rzewuskim 1768 Starostą Dolińskim obu w niewoli moskiewskiey będących %a Modlitwa na szczęsliwe powodzenie w Krolestwie Polskim ktorą codziennie odmawiają w obozie pod Barem %a Ubezpieczenie sprawiedliwości sukcessorom urodzonego notadkowicza !
 • 740 %a Lament po wysciu przez okrutno smierc z tego swiata Wielm. Imc Pana Jozefa Strutynskiego Suwryskiego Szakinowskiego etc starosty w Wilnie dnia 13 Juni w Roku 1761
 • 740 %a Reskrypt na te wiersze. %a Reskrypt na wiersz opisuiący żalem Wielmożnego Imci Pana Strutynskiego
 • 740 %a Regestr JWW Ichmci Panow Posłow Koronnych na Seym extra ordynaryiny warszawski w roku teraznieyszym 1767 obranych. %a Akt limity. %a Naymilszym synom mężom przezacnym stanowi senatorskiemu Krolestwa Polskiego Klemens Papież 13. %a Uwagi obywatela dobrego nad memoryałami rossyiskim y pruskim dnia 11 listopada podanemi.
 • 740 %a Komissarze wyznaczeni do umowienia proiektow z J O Xciem Imscią Repninem posłem pełnomocnym rosyiskim. %a Regestr J. WW. JPP posłow z prowincyi litewskiey na seym extra ordynaryiny warszawski w roku teraznieyszym 1767 obranych.
 • 740 %a Rozmowa J. W. Pana Wacława Rzewuskiego Wdy Krakow. hetmana Polnego Koronnego z synem swoim Sewerynem Rzewuskim 1768 Starostą Dolińskim obu w niewoli moskiewskiey będących.
 • 740 %a Prognostyk angielskiego matematyka na rok 1702 %a Super omnia ligna cedrorum tu sola excelsior in qua salus mundi pependit %a Et obscuratus est sol %a Velum templi seissum est in duas partes %a Lancea latus eius aperuit et continuo exiuit sanguis et aqua %a Iudinato capite emisit spiritum %a Non scindamus eam sed mettamus fortem super eum et super uestem meam miserunt fortem %a Ecce Homo %a Dixit sitio %a Latroni dat paradisum discipulo Matrem Patri animam %a Christus inter latrones %a Crucifix erunt eum %a Et exinit bainlaus Crucem %a Induunt eum purpura et plecteutes coronam de spinis imponunt capiti eius %a Apprehendit Pilatus Jesum et flagellanit %a Remisit Jesum Herodes ad Pilatum et facti sunt amici illa hora %a Haec autem cum dixisset unus ministrorum dedit alapae Jesu %a Ex continuo Gallus cantanit %a Stabat Petrus in atrio Principis et iterum negauit %a Laqueo suspendit se Judas %a Discipuli derelicto eo fugierunt %a Percussit seruum sacerdotis et amputanit auriculam eius %a Et osculatus est eum %a Et faetus est sudor eius tanquam guttae %a Exiuit in montem Oliueti %a Recubiut super pecctus ejus %a Accipite et manducate hoc est corpus meum. %a Domine Tu mihi lauas pedes %a Lachrymis caepit lenare pedes eius %a Caepit lenare pedes disciputorum %a Lacrymis caepit vigare pedes et capillis capitis sui tergebat %a Hosanna in excelsis benedictus qui venit %a Rozmowa Krolowey Jey Mci Maryey Kazimiery z Krolewicem Jakobem synem swoim o rzeczach teraznieyszych tempore interregni anno 1696 po smierci Jana 3 ciego %a Rozmowa poufała ktorą podczas zapustow Anno 1694 dwoch jezuitow w ostatni wtorek przy dobrey mysli miedzy sobą mieli ieden z nich prostak drugi zas polityk a od trzeciego magistra na ten czas Zaremby y na zaiutrz wypuszczonego ex jesuitią wysłuchana %a Dyalog. Polska tak ratione pretensyi do korony przez Krolewica Jakoba utrapiona iako potym kiedy krolem nie został ucieszona w Wenecyi na operze włoski włoską manierą y stylem %a Proiect albo raczey kazanie po obiednie predykanta w Thoruniu w Kosciele s. Jerzego za Chełminską Bramą Anno 1696
 • 740 %a Respons na instrukcyę Ichmciom Panom Sebastyanowi Kwileckiemu y Marcinowi Kaweckiemu posłom z Poznańskiego y Kaliskiego woiewodztw z Confederowanych od Jasnie wielmoznych Wdztw PP. hetmanow y całego woyska koronnego. W obozie pod Uiazdowem 24 augusti 1703. %a Respons na ten list %a Respons JKM na Instrukcyę woiewodztw Poznańskiego y Kaliskiego urodzonym Mscisławowi Zaleskiemu Podczaszemu Brzeskiemu Kuiawskiemu y Stanisławowi z Chomęcic Morawskiemu posłom dany z Kancellaryi Koronney w Białym Dworze 20 lipca 1703 %a Instrukcya do Ichmościow PP. hetmanow Koronnych y woyska całego Hieronima Lubomirskiego i Adama Sieniawskiego Ichmościom PP. Sebastyanowi Kwileckiemu y Marcinowi Kawieckiemu posłom od Wdztw Poznańskiego y Kaliskiego z Confederowanych w Srzedzie 9 Julij 1703. %a List od Confedracyi do Im Pana Krakowskiego Hieronima Lubomirskiego hetmana W. Koron. eadem ut supra data %a Instrukcya do Xcia Imci Kardynała Michała Radziejowskiego od Poznańskiego y Kaliskiego Wdztw z Confederowanych Ichmm PP. Macieiowi Gębickiemu Staroscie Nakielskiemu y Sebastyanowi Boianowskiemu posłom dana. W Srzedzie 9 Julij 1703 %a List do Im Xiędza biskupa Poznańskiego Mikołaja Swięcickiego od tych ze Wdztw sub eadem data %a Instrukcya do Nayiasnieyszego Majestatu KJM Pana Naszego Miłościwego Ichm PP. Mscisławowi Zaleskiemu Podczaszemu Brzeskiemu Kuiawskiemu y Stanisławowi z Chomęcic Morawskiemu Posłom z Poznańskiego y Kaliskiego Wdztw z Confederowanych 9 lipca w Srzedzie roku 1703 po Seymiku ex limitatione na ten dzien zgromadzonych %a List do Wdztw roznych od Confedracyi Wdztw Wielgopolskich z Srzody 23 Julij Anno 1703. Podpis Piotr z Paradyza Bronisz starosta Pysdrski Marszałek Koła Rycerskiego %a Manifest Sapiehow. Actum in Curia Regia Branscensi Sabbatho ante Dominicam oculi quadragesimatem proxima. Anno Dni 1702 %a Prognostyk iednego pobożnego człowieka w Krakowie 1630 anno ktory trzema dniami przed smiercią w zachwyceniu będąc z obiawienia boskiego futuram cladem w Polsce opowiedział teraz zas między skryptami staremi pewnego szlachetnego męża Xiędza Sebastyana Grablewskiego znalezione y do wiadomosci roznych stanow podana na przestrogę utrapioney oyczyznie naszey 1698.
 • 740 %a Rozmowa wielgosobotnia jednego ziemianina z panem Tylmanem między Uiazdowem a Czerniakowem 2da Apr. 1695 %a Quaestiones politico morales in Academia Lipsiensis |de Polono equite moderni temporis propositiae indisputatione Publica 1703 %a Colloqium Serrenissimi Regis Augusti 2di cum Serenissimo Rege Sueciae Karolo XII 1703 %a Epiphania 1703 %a Relacya Dunina powracaiąc pieszo z pod Korczyna ktory trafieł Niemca wiozącego wolnosc naszą na taczkach porąbaną y pokaleczoną przescieradłem okrytą 1702 %a Epitaphium Regi Sueciae %a Na odiazd Madam Estherli z Warszawy %a Swiadectwo Janowe o niewinnosci podskarbiego W. Koron. Rafała Leszczyńskiego %a Essentialia Confederacyi pod Ostrowcem w obozie 7bris 1702 %a Wolnosc concluduie %a Echo głębokosci ponurzoney wolnosci polskiey z ziemianinem corresponduiącey z podziemnego marmuru trzema słowy 1702 %a Mowa do KJM Augusta II posłow Ziemie Bełskiey
 • 740 %a Deklaracya imieniem Nayiaśnieyszey Imperatorowey Jeymsci całey Rossyi Katarzyny II przez Jey Posła Wielkiego Xcia Imci Repnina zkonfederowaney Rzptey na Seymie 1766 uczyniona %a Propozycye od tronu JKMsci Stanisława Augusta Poniatowskiego Anno 1766 Die 9 8octobris przez J. W. kanclerza w. k. Jędrzeja Zamoyskiego w przytomnosci zgromadzonych stanow w Izbie Senatorskiey podane %a Ubespieczenie wiary %a Na ozdobne mieszkanie w Pioromoncie W Imci Pana Stanisława Piory starosty Rumszyskiego %a Mowa na pochwałę Nayjasnieyszego Swiętey pamienci Augusta 3 Króla Polskiego miana in Collegio Nobilium Societatis Jesu w Wilnie roku 1763 15 Grudnia Do Jasnie Wielmoznych Wielmoznych Ignacego Tomasza Ziankowicza Zienkowicza biskupa Ariopolitańskiego Alexandra Horaina biskupa Hirenienskiego Pawła Xawiera Brzostowskiego Pisarza W. W. X. L. Karola Karpia Kanonika y Surrogata Officiała Katedralnego Wilenskiego tudzież innych Wielmoznych przewielebnych gości tey mowy słuchaczow. %a Mowa na pochwałe Nayiaśnieyszego Swiętey Pamieci Augusta Trzeciego Króla Polskiego miana in Collegio Nobilium S. J. w Wilnie roku 1763 dnia 15 grudnia do Xięzy Ignacego Tomasza Zienkowicza biskupa Ariopolitańskiego Alexandra Horaina biskupa Hirenenskiego Pawła Xawiera Brzostowskiego Pisarza WWXLitt Kanonika Katedralnego Wilęskiego Karola Karpia Kanonika y Surrogata officyała Katedralnego Wilenskiego tudziesz innych WWP Przewielebnych gosci tey mowy słuchaczow. %a Gratulacya do Nayiasnieyszego Króla Imci przez Ichm Xięży Jezuitow Mazowieckich %a Obwieszczenie braterskie o teraznieyszych y przyszłych w Rzeczypospolitey koniekturach %a List Jego Królewskiey Mci do Jasnie oswieconego Xiązęcia JMci woiewody Wilenskiego dnia 24 Aprilis z Warszawy pisanego %a List w osobie umieraiącego od pewnego do ludzi po swiatowemu żyiących dany %a Mowa przy exportacyi ciała w Bogu zeszłey W. Jeymci Pani Anieli z Krzeczowskich Zabłockiey Skarbnikowey Brzeskiey w roku 1755 miesiąca Xdecembra 3 dnia we dworze Zułow nazwanym w powiecie oszmiańskim sytuowanym miana
 • 740 %a Rescriptum in probrosam mortem diabelici martyris praesidis Torunensis obviolatam securitatem publicam causatam in plebem seditionem piarum odium in vasionem Saeram Sacram uzup??? Imaginum combustionem lege jubente per carnificem jugalati %a Wiersze po Egzekucyi Torunskiey z Berlina do Warszawy przysłane %a Respons na ten list %a Puncta Tractatu Brandenburskiego z Szwedem %a List do Pipera z Obozu pod Unieiewem 8 9bris 1703 %a Sacrae Regiae Majestatis Sueciae Responsion %a Propositiones securitatis ad Dominum Comitem Piper adjunctae us? his superius %a Copia literarum a Dominis Commissariis ad dominum Comitem Piper eadem data %a WWNWMMPP yprzeymie zyczliwi bracia y unizeni słudzy Stanisław Morsztym Wda Mazowiecki Stefan Lesczynski SKP Andrzej Jan Zydowski Chorąży Krakowski. |Copia literarum ad Serenissimum Regem Sueciae a Dominis Commissariis nostralibus. Varsaviae 31 Aug. 1703. %a Respons na list Wdztw Poznańskiego y Kaliskiego z Confederowanych od Ichmościow PP. Commissarzow do traktatu z Szwedem naznaczonych z Warszawy 7 8bris 1703 %a Cententa listow KJM Polskiego od pani Komi markowy ? y pana Fistona do Krola Szwedzkiego y do Ministrow te wyrazne w sobie continent formalia %a Respons na instrukcyą Wielmożnych y Urodzonych Obywatelow Poznańskiego y Kaliskiego Wdztw od JKM urodzonym Zygmuntowi Unrugowi Staroscicowi Wałeckiemu y Raphałowi Tomickiemu Posłom dany z Kancellaryi Koronney. W Ujazdowie 8 Pazdziernika 1703 %a Instrukcya do króla Kazimierzowi z Olechowca Smietance Sądow Skarbowych Wdztwa Krakowskiego Sędziemu y Stefanowi z Sztoku Bockiemu Podstolemu Chełmskiemu Posłom od Wdztwa Krakowskiego z Seymiku relationis 1703 %a Instrukcya od Xięstwa Litewskiego do Wdztw Wielkopolskich przez Michała Antoniewicza starostę Bolimeckiego Chorązego Pancerney Roty Stolnika W. X. Litt. y Kazimierza Szczęsnowicza starostę Uznańskiego Towarzysza Pancernego Chorązego JWP Wdy Wilenskiego Hetmana W. X. Litt. Kazimierza Sapiehy.
 • 740 %a Na długi %a Descriptio in pariete tempere tempore uzup??? partus Judeorum %a Do milczącego %a Descriptio perniciorae libertatis %a Apostrophe %a Sen dzieci Adamowe %a Zbieranina z roznych manuskryptow dalej przekr. nieczyt. . |Wiersze w rożnych materyach Roku 1780 maja 20 od dzieci pisane %a List do hetmana W. Koronnego od iednego z Konfederacyi Marszałkow dnia 12 lipca z Radomia %a Regestr Marszałkow Konfederacji Małopolskiey %a Instrukcya WW Szymonowi Kossakowskiemu podstolemu ? Komisarzowi powiatu Kowienskiego Franciszkowi Giedroyciowi podczaszemu Kowienskiemu posłom od Konfederacyi Generalney WXLitt do Nayiasnieyszego Krola Stanisława Augusta delegowanym Roku %a Mowa do Nayiasnieyszego Krola Imci Stanisława Augusta miana w 1767 dnia 28 kwietnia przez J. Pana Felicyana z Kalinowey Zarembę delegowanego z Im Panem Samuelem Staniewskim Wołkiem Maiorem JKMsci od Konfederacyi dyssydentow %a Mowa Xiążęcia Imsci de Szonek ? Posła Pruskiego %a Deklaracya Imieniem Nayiasnieyszey Imperatorowey Jeymci Całey Rossyi Katarzyny II przez Jey Posła Wielkiego Xcia Jmsci Repnina z Konfederowaney Rzeczy Pospolitey na Seymie Roku 1766 uczyniona %a List od teyże Konfederacyi do Krola Imci Pruskiego %a Mowa delegatow od Konfederacyi dyssydentow litiwskich ! do Krola Imsci Stanisława Augusta Poniatowskiego przy podaniu teyże Konfederacyi %a Series marszałkow Konfederackich po woiewodztwach y powiatach W Xttwa Litt obranych roku 1767 maia 22 dnia %a Excerpt wiadomości z drugiego listu %a Excerpt wiadomości z listu pisanego z Warszawy May 11 %a Żądania tychże malkontentow %a Punkta Konfederacyi malkontentow %a Excerpt punktu z manifestu czy konfederacyi malkątentow %a Excerpt listu pewnego pisanego Martij 25 1767 Anno %a Kopie listu do J. W. Im P. Jędrzeja Zamoiskiego po złożeniu pieczęci Wielkiej Koronnej od pewnego patryoty pisanego %a Rozmowa pewnego saskiego kawalera z senatorem polskim. 1767 roku %a Karol Stanisław Radziwiłł Xiąże wraz z zasiadaiącą Radą z J. W. Wmi Marszałkami y Konsyliarzami woiewodztw Ziem y Powiatow Korony Polskiey do wspolney rady przydanemi %a Relacya Ichmciow PP. Posłow od Trybunału Litt. z rekognicyą do JKMsci wysłanych za powrotem ich do Wilna przez Imci Pana Bernowicza deputata z Wdztwa Nowogrodzkiego czyniona w roku 1767 k. 272v
 • 740 %a Traktament pp. deputatow w Piotrkowie za dyrekcyi pana starosty piotrkowskiego Warszyckiego %a List Kralewicow Ichmciow %a Pobutka na pospiech do Łowicza Baranowskiego Marszałkowi Związkowemu 20 Martij 1697 %a Dyaryusz co się działo po śmierci Krola Jana III A. 1696 %a Pozegnanie krotkie Krolowey Jeymci Marii Kazimiery od S. p. K Jana III w Zamku warszawskim do Bielan przesłane 12 apr. 1697 %a Lament iedney damy %a List od seymiku srzeckiego do Wdztw Kuiawskich 23 8bris 1696 %a Lament strapiony Oyczyzny po zerwaney convocacyi tempore interregni po Janie 3cim %a Rescript %a Epithaphium Jeymci Pani Starosciny Łukowskiey w Lubelskim Trybunale sciętey 1681 %a Rotha Konfederacji warszawskiej %a List seymiku srzedzkiego do Wdztw inszych tempore interregni 13 Xbris 1696 %a Lament Madam Ptyzanowa %a List nomine totius Reipublicae ad Regem Hungariae %a Supplika prawdy do Krolowey Jeymci Marii Kazimiery %a Respons od seymiku srzedzkiego do Krolewicza Jakuba %a Copia orationis quam habiturus erat Excellentissimus Christianissimi Regis Legatus in Comitijs Connocationis si non abrupta subito fuissent. %a Apostrophe do Pana Chroscinskiego %a Karoc malowana %a Respons Jm X. Stanisławowi Dąmbskiemu biskupowi Kuiawskiemu na list od seymiku srzedzkiego 1696 %a Deklaracya listowna Cesarze Tureckiego Cesarzowi Chrzesciańskiemu przed widenską przetłumaczona %a Mowa do JKMci Jana III Sobieskiego od ziemie nurskiey przez Im Pana Chorązego teyze ziemi w Wilanowie 1695 ultima Julii %a Confessio nobilitatis %a Moda %a Puncta Kalimachowe 36 Krolowi Polskiemu Albrachtowi na oppressyą wolnosci Polskiey podane a podczas ziazdu stęzyckiego odkryte %a Altare contra altare %a Panegiryk Krola Jmci %a Mowa od posłow woyskowych przez Chorążego Koron. po zerwanym seymie Jabłonowskiego Alexandra 14 Martij 1695 %a Mowa posła Ziemi Wiskiej Łomżyńskiej Nurskiej Drohickiej woj. mazowieckiego na sejmie %a Rozmowa dwuch kawalerow katolika z dyssydentem o pismie ktore wyszło z napisem wykład praw dyssydentskich wiernie spisane w roku tysiąc siedymset sześćdziesiąt siodmym %a Modlitwa %a Siedem psalmow w ktorych wolność polska czyni lamentacye pokutne nad upadkiem swoim %a Wykład zagadki %a Zagadka względem tychże dyssydętow %a Przestroga dla Polskiey względem dyssydentow %a Item polonice.
 • 740 %a Epithalamium Pana Stanisława Sczuki Referendarza Koron. a teraz Podkanclerzego WXLit. 1695.
 • 777 %a Kossakowski Antoni pisarz (1718-1786) %t JWJm Panu Hiacyntowi Ogrodzkiemu Pisarzowi W. K. Regentowi Kancellaryi Zadworney ! Jo Kr Msci Staroscie Lubczańskiemu Kawalirowi Orderu S. Stanisława wiersz pasterski przez Antoniego Korwina Kossakowskiego maiora woysk y
 • 777 %a Wołodkowicz Filip Felicjan (1697-1778) %t Radość z pożądanego przybycia w dom braterski J. W. w Bogu Nayprzewielebnieyszego Imc Xiędza Filipa Feliciana Wołodkowicza arcybiskupa Metropolity Kijewskiego oswiadczone od Xawiera Wołodkowicza Roku 1764. Oda oswia
 • 777 %a Visconti Antonio Eugenio abp %t Mowa Antoniego Eugeniusza Wice Komesa Visconti arcybiskupa Efezkiego świętey apostolskiey stolicy posła do Nayiasnieyszego y Naypotenżnieyszego ! Polskiego Krola Stanisława Augusta y przezacnych stanów na seym Krolestwa uroczyscie zgromadzonych miana w Warszawie 12 listopada Roku 1766
 • 777 %a Rzewuski Seweryn hetman polny kor. pisarz 1743-1811 %t Głos Imci Pana Seweryna Rzewuskiego woiewodzica Krakowskiego Starosty Dolinskiego posła podolskiego na Seymie extraordynaryinym warszawskim dnia szostego października 1767 roku miany.
 • 777 %a Klemens XIII (papież ; 1693-1769) %t Naymilszym synom stanowi rycerskiemu Krolestwa Polskiego Klemens Papiez 13.
 • 777 %a Sierakowski Wacław Hieronim abp lwowski 1699-1780 %t Mowa J. W Imci Xiędza Wacława Sierakowskiego Arcy biskupa Lwowskiego na seymie extraordynaryinym. Die 6tha 8bris 1767 Roku w Warszawie miana.
 • 777 %a Sierakowski Wacław Hieronim abp lwowski 1699-1780 %t Mowa tegoż Wacława Sierakowskiego biskupa miana w Radzie Senatus Die 25 Maij Roku tegoz 1767.
 • 777 %a Sołtyk Kajetan Ignacy bp krakowski 1715-1788 %t Mowa J. O. Xcia Imci Kajetana Sołtyka biskupa Krakowskiego miana na seymie extraordynaryinym Octobris 5 Roku 1767.
 • 777 %a Turski Feliks Paweł bp chełmski łucki i krakowski 1729-1800 %t Mowa J. W Imci Xiędza Felixa Turskiego biskupa Hełmskiego na seymie roku 1767 dnia 6 pazdziernika w Warszawie miana.
 • 777 %a Golejewski poseł wdztwa podolskiego %t Mowa JW Imci Pana Goleiewskiego posła Wtwa Podlaskiego na Seymie extraordynaryinym warszawskim 6 8bris Roku 1767 miana.
 • 777 %a Brzostowski Paweł Ksawery pisarz lit. (1739-1827) %t List JW. Imci Xiędza Pawła Brzostowskiego pisarza WXL pisany do JW Imci Pana Stanisława Brzostowskiego Marszałka Generalney Konfederacyi Wo Xa Lito w roku 1767 dnia 12 miesiąca pazdziernika w Wilnie.
 • 777 %a Sołtyk Kajetan Ignacy bp krakowski 1715-1788 %t Kopie listu J. O. Xcia Imci Kaietana Sołtyka biskupa Krakowskiego Xcia Siewierskiego do woiewodztw y ziem da datt w Warszawie Die 15 Augusti Ao 1767 na Seymiki przed seymowe.
 • 777 %a Stanisław August Poniatowski król Polski (1732-1798) %t Mowa JKMci Stanisława Augusta Poniatowskiego na seymie dnia 12 8bris 1767 miana.
 • 777 %a Sołtyk Kajetan Ignacy bp krakowski 1715-1788 %t Mowa J. O. Xcia Kaietana Sołtyka biskupa Krakowskiego na tymze seymie miana.
 • 777 %a Repnin Nikolaj Vasil'jevič %t Deklaracya posła extraordynaryinego y pełnomocnego Nayjasnieyszey Imperatorowey Jeymosci całey Rossyi stanom skonfederowanym y złączonym Korony Polskiey y WXLitewskiego.
 • 777 %a Pociej Ludwik Konstanty hetman w. lit. wda wileński 1664-1730 %t Mowa JW Imci Pana Pocieia strażnika WXLit posła od skonfederowaney Rzeczy Pospolitey do Nayiasnieyszey Imperatorowey Jeymosci całey Rossyi.
 • 777 %a Orzelski Stanisław (1581-1626) %t Co tanio kupować a drogo przedawać
 • 777 %a Orzelski Stanisław (1581-1626) %t Questarz
 • 777 %a Orzelski Stanisław (1581-1626) %t Pewna consyderacya
 • 777 %a Orzelski Stanisław (1581-1626) %t Krawiec
 • 777 %a Orzelski Stanisław (1581-1626) %t Pisces et mulieres in medio meliores
 • 777 %a Orzelski Stanisław (1581-1626) %t Koniuszy
 • 777 %a Kierski Marcin poseł na sejm średzki %t Mowa Pana Marcina Kierskiego starosty Miesciekiego Mieściskiego? posła J. K. M. na seymik srzedzki przedseymowy 18 Aprili 1701
 • 777 %a Kierski Marcin poseł na sejm średzki %t Tegosz Marcina Kierskiego |mowa po pożegnaniu seymiku
 • 777 %a Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. pisarz (ca 1642-1702) %t Ecclesiastes po haebraysku nazwany Coheleph. Z Pisma ś. na polski wiersz przetłumaczony
 • 777 %a Chrościński Wojciech Stanisław (ca 1665-ca 1722) %t Poesie Postu S. zamykaiące w sobie epigrammata y piesni o męce Pańskiey. Wedle textu nowego Testamentu złozone
 • 777 %a Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. pisarz (ca 1642-1702) %t Sonet na całą mękę Panską
 • 777 %a Radziejowski Michał (prymas Polski ; 1641-1705) %t List Kardynała Michała Radziejowskiego do Krola Szwedzkiego Karola XII 1702
 • 777 %a Karol XII (król Szwecji ; 1682-1718) %t Uniwersał Krola Szwedzkiego Karola XII. Pisan w Długieywsi 2 da Maij 1702
 • 777 %a Mycielski podsędek sieradzki %t Mowa pana Micielskiego podsędka zimskiego sieradzkiego pod starą laską oddaiąc laskę panu referendarzowi koronnemu Szembekowi na Seymie w Warszawie 26 Januari 1702 ktory zerwał p. kawaler Pac
 • 777 %a Pac zerwał sejm 1702 %t List P. Kawalera Paca do P. Marszałka Poselskiego przy nieprzywroconey actinitalis tego seymu 9 Februari 1702
 • 777 %a Radziejowski Michał kard. prymas 1641-1705 %t Mowy Kardynała Michała Radziejowskiego in senatus consilio
 • 777 %a Suchorzewski Stanisław %t Mowa Posłow Wielgopolskich do KJM Augusta II przez Stanisława Suchorzeskiego y Ludwika Gorzynskiego zupnika syna 20 Martij 1701
 • 777 %a Pociej podkomorzy brzeski lit. 1698 %t Mowa Pocieia Podkomorzego Brzeskiego Lit. do Augusta II 21 Maij 1698
 • 777 %a Sczaniecki Stefan jezuita prowincjał polski %t Oratio dedicatoria thesium theologica Illustrissimo Officio Castrem Posnensis in eadem arcae 1699 per Reverentum Pren Stefan? Sczaniecki Soc. Jesu
 • 777 %a Radomicki Maciej wda inowrocławski poznański sta gen. Wlkp ok. 1648-1728 %t Manifest Macieja Radomickiego woiewody Inworocławskiego Generała Wielgopolskiego w Grodzie Wschowskim 1703
 • 777 %a Święcicki Mikołaj bp kijowski bp poznański zm. 1707 %t List biskupa Poznańskiego Mikołaja swięcickiego na Seymik Srzedzki pisanego
 • 777 %a Stanisław Leszczyński król Polski %t Respons od woiewody Poznańskiego Stanisława Leszczyńskiego na list P. Kaliskiemu Maciejowi Radomickiemu
 • 777 %a Święcicki Mikołaj bp kijowski bp poznański zm. 1707 %t Mowa in Senatus Consilio Biskupa Poznan. Mikołaja Swiecickiego 28 7bris 1703 w Ujazdowie
 • 777 %a Radziejowski Michał kard. prymas 1641-1705 %t Respons Kardynała Michała Radziejowskiego Marszałkowi Confederackiemu Wdztw Wielgopolskich przez p. p. posłow do KJM dany 1703. podp. M. Radzieiowski Kardynał y Prymas
 • 777 %a Karol XII król Szwecji %t Uniwersał Krola Szwedzkiego Karola XII przetłumaczony wygania do Confederacyi. Dan w obozie naszym pod Toruniem 26 Augusti Anno 1703
 • 777 %a Karol XII król Szwecji %t List KJM Szwedzkiego Karola XII do Xcia Imci Kardynała Michała Radziejowskiego 1703
 • 777 %a Piper Karol minister stanu Szwecji 1647-1716 %t List Pipera do Commissarzow naszych. In Castris ad Thorunium 21 Julij Anno 1703
 • 777 %a Stanisław Leszczyński król Polski %t Respons na list biskupa Warminskiego Andrzeja Chryzostoma Załuskiego kanclerza Wielkiego Koronnego od Wdy Poznańskiego Stanisława Lesczynskiego 1703
 • 777 %a Radziejowski Michał kard. prymas 1641-1705 %t List Kardynała Michała Radziejowskiego do Wdy Poznańskiego Stanisława Lesczynskiego. z Warszawy 11 Augusti 1703
 • 777 %a Lubomirski Hieronim Augustyn klan krakowski hetman w. kor. ok. 1647-1706 %t List Pana Krakowskiego Hieronima Lubomirskiego do Kardynała Michała Radziejowskiego. Z Obozu 6 Augusti 1703
 • 777 %a Załuski Andrzej Chryzostom bp kanclerz w. kor. ok. 1650-1711 %t Respons JKM posłom z Confederacyi Wdztw Poznańskiego y Kaliskiego przez biskupa Warminskiego kanclerza w. k. Jędrzeja Chryzostoma Załuskiego 19 Aug. 1703
 • 777 %a August II Mocny król Polski (1670-1733) %t List to iest responsu JKM Augusta II na list Marszałka Confederackiego Piotra Jakuba Bronisza z Białego Dworu 20 Augusti 1703
 • 777 %a Radziejowski Michał kard. prymas 1641-1705 %t Respons od Kardynała Michała Radziejowskiego Prymasa na instrukcyę Macieia Gębickiego starosty Nakielskiego y Sebastyana Boianowskiego Posłów Woiewództw Poznańskiego y Kaliskiego z Confederowanych dany w Warszawie 18 Augusti 1703.
 • 777 %a Wiśniowiecki Michał Serwacy hetman w. lit. kanclerz w. lit. 1680-1744 %t List Michała Wisniewieckiego hetmana Polnego W. X. Lit. do Marszałka confederackiego Piotra Jakuba Bronisza z Podgostynia 25 Augusti Anno 1703
 • 777 %a Święcicki Mikołaj bp kijowski bp poznański (?-1707) %t Votum in Senatus Consilio Mikołaia Swięcickiego biskupa poznańskiego ante irreptionem Szweda do Polski w Warszawie 2da Maij 1702
 • 777 %a August II Mocny król Polski (1670-1733) %t Respons od K. Imci Augusta II panu podskarbiemu W. Koron. Generałowi Wielgopolskiemu Rafałowi Leszczynskiemu z Puław 6 7bris 1702
 • 777 %a Leszczyński Rafał podskarbi w. kor. sta gen. Wielkopolski 1650-1703 %t List p. podskarbiego Wielkiego Koronnego Generała Wielgopolskiego Rafała Leszczyńskiego do Jey Mci paniey Towiańskiey woiewodziny Łęczyckiey
 • 777 %a Przebendowski Jan Jerzy wda malborski podskarbi w. kor. 1639-1729 %t Respons panu podskarbiemu W. Koron. Rafałowi Leszczyńskiemu od p. Wdy Malborskiego Jana Przebendowskiego z Warszawy 13 7bris 1702
 • 777 %a Leszczyński Rafał podskarbi w. kor. sta gen. Wielkopolski 1650-1703 %t Respons na ten list od p. podskarbiego W. Koron. Rafała Leszczyńskiego panu woiewodzie malborskiemu Janowi Przebendowskiemu
 • 777 %a Leszczyński Rafał podskarbi w. kor. sta gen. Wielkopolski 1650-1703 %t List do ziemie wielunskiey od pana podskarbiego Wielkiego Koronnego Generała Wielkopolskiego Rafała Leszczynskiego
 • 777 %a Leszczyński Rafał podskarbi w. kor. sta gen. Wielkopolski 1650-1703 %t List p. podskarbiego W. Koron. Generała Wielgo Polskiego Rafała Leszczyńskiego do Xcia Kardynała Michała Radziejowskiego
 • 777 %a Leszczyński Rafał podskarbi w. kor. sta gen. Wielkopolski 1650-1703 %t List tegoz Rafała Leszczyńskiego do Xcia Kardynala Michała Radziejowskiego in materia responsu JKM na list do sibie
 • 777 %a Lipski Feliks Aleksander wda kaliski klan sieradzki (?-1702) %t Spowiedz Pana Wdy Kaliskiego Aleksandra Lipskiego rozsiekanego pod Sędomierzem w pospolitym ruszeniu 1702
 • 777 %a Kczewski Piotr Ernest wda malborski (?-1722) %t Excerpt z listu Jm Pana Kczewskiego Regenta Koronnego do teraznieyszego Jm P. Wdy. Kaliskiego Macieia Radomickiego
 • 777 %a Leszczyński Rafał podskarbi w. kor. sta gen. Wielkopolski 1650-1703 %t List podskarbiego Wieliego Koronnego Rafała Leszczyńskiego na seymik srzedzki 16 8bris 1702
 • 777 %a Radomicki Andrzej Aleksander wda kaliski poznański 1660-1726 %t List kasztelana Kaliskiego teraznieyszego Andrzeia Radomickiego do woiewody Poznańskiego Stanisława Leszczynskiego z Konarzewa 8 8bris 1702
 • 777 %a Karol XII (król Szwecji ; 1682-1718) %t Respons od Krola Szwedzkiego Karola XII na list Im P. Wdy Mazowieckiego Stanisława Morztyna Morsztyna.
 • 777 %a Piper Karol minister stanu Szwecji 1647-1716 %t Respons P. Karola? Pipera Naywyszszego Consyliarza Szwedzkiego do Xcia Kardynała Michała Radziejowskiego z francuskiego przetłumaczony. Z obozu pod Krakowem 27 7bris 1702
 • 777 %a Piper Karol minister stanu Szwecji 1647-1716 %t Tegosz Karola Pipera |respons Jm Panu Wdzie Mazowieckiemu Stanisławowi Morsztynowi
 • 777 %a Radziejowski Michał (prymas Polski ; 1641-1705) %t List Kardynała Michała Radziejowskiego do Jm X. Karola z Werbna Rydzynskiego Kaznodziei Poznańskiego a przeszłego czesnika Kaliskiego Surrogatora Poznańskiego
 • 777 %a Piper Karol minister stanu Szwecji 1647-1716 %t Respons P. Karola Pipera et a Mte Suetica assistentibus ministris proceribus Regni Zgromadzonym do Warszawy 15 Februarij 1703 dany
 • 777 %a Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766) %t List do Wdztw Wielko Polskich na Seymik Srzedzki zgromadzonych od Jm P. Stanisława Leszczynskiego Wdy Poznańskiego
 • 777 %a Radziejowski Michał kard. prymas 1641-1705 %t Respons do tychze Wdztwa od Kardynała Imci Michała Radziejowskiego z Warszawy 28 Januari 1703
 • 777 %a Piper Karol minister stanu Szwecji 1647-1716 %t List do Xcia Kardynała Michała Radziejowskiego od Pana Karola Pipera z Jakubowa 25 Januari 1703
 • 777 %a Radziejowski Michał kard. prymas 1641-1705 %t List Xcia Kardynała Michała Radziejowskiego do wdztw y powiatow 19. Feb. 1703
 • 777 %a Działyński Michał klan bydgoski (?-1713) %t Respons Jm Pana Michała? Działyńskiego Kasztellana Bydgowskiego ! na list Xcia Jm Kardynała Prymasa Michała Radziejowskiego 1 Feb. 1703
 • 777 %a Kwolek prefekt kol. pozn. S.J. %t Mowa Jm X Kwolka Praefekta Collegium Pozn. Soc. Jesu oddaiąc pogrzebowy panegieryk Jm P. Stanisławowi Leszczynskiemu Wdzie Poznańskiemu na exequiach serca pochowanego u nich Sp. Jm P. Rafała Leszczyńskiego Podskarbiego w. k. Generała Wielgopolskiego Oyca iego 3 martij 1703.
 • 777 %a Leszczyński Rafał podskarbi w. kor. sta gen. Wielkopolski 1650-1703 %t Mowa Rady antecomicyalney Jm Pana Raphała Leszczynskiego na ten czas woiewody Łęczyckiego Generała Wdztw wielgopolskich w Warszawie 18 Januari 1701
 • 777 %a Leszczyński Rafał podskarbi w. kor. sta gen. Wielkopolski 1650-1703 %t Tegoz Rafała Leszczyńskiego mowa po zerwanym seymie warszawskim in Senatus Consilio 14 Feb. 1702
 • 777 %a Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766) %t Votum Jm P. Stanisława Lesczynskiego woiewody Poznańskiego na tym ze Senatus Consilium
 • 777 %a Jabłonowski Jan Stanisław wda ruski pisarz 1669-1731 %t Mowa na tym ze Senatus Consilium Jm Pana Jana Jabłonowskiego woiewody Ruskiego
 • 777 %a Mniszech Jerzy August marszałek nadw. kor. klan krakowski 1715-1778 %t List J. W. Im Pana Jerzego Mniszka Marszałka Nadwornego Koronnego do J. O. Imci Wdy Wilenskiego Karola Radziwiłła. R. 1763 Die 25 Aprilis
 • 777 %a Krasiński Adam Stanisław bp kamieniecki 1714-1800 %t Kopia J. W. JMci X. Adama Krasinskiego biskupa Kamienieckiego sub eiusdem data do J. O. X. JMci Wdy Wilenskiego Karola Radziwiłła z Warszawy pisanego
 • 777 %a August III król Polski (1696-1763) %t List JKMci Augusta III do J. W. Michała Massalskiego hetmana W WXLitt dnia 24 Aprilis 1763 z Warszawy pisanego
 • 777 %a August III król Polski (1696-1763) %t List KJMci Augusta III do J. O. X. Imci Stanisława Radziwiłła Podkomorzego WXLitt Roku 1763 24 Aprilis z Warszawy pisanego
 • 777 %a Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) %t Mowa Nayiaśnieyszego Króla Imci Polskiego Stanisława Augusta po złączeniu Izby Poselskiey z Senatorską przy oddaniu pieczęci Koronney y Littewskiej dnia Czwartego Xdecembra 1764 Roku k. 234
 • 777 %a Przezdziecki Antoni Tadeusz podkanclerzy lit. 1718-1772 %t Mowa J. W. Imci Pana Antoniego Przezdzieckiego Podkanclerzego WXLitt po ofiarowaney od JKMsci sobie Mnieyszey Littewskiej Pieczęci na Seymie Coronationis miana roku 1764 dnia czwartego grudnia
 • 777 %a Czartoryski Michał Fryderyk kanclerz w. lit. 1696-1775 %t Wotum J. O. Xcia Imci Fryderyka Michała Czartoryskiego kanclerza WXLitt na Senatus Consilium Warszawskim pro 13 Maij Anno 1761 determinowanym miane
 • 777 %a Bieliński Franciszek marszałek w. kor. (1683-1766) %t Na propozycye od J. O. Xcia Imci Prymasa Władysława Łubieńskiego do Rady przytomnego Senatu podane zdanie J. W. Im Pana Franciszka Bielinskiego Marszałka Wielkiego Koronnego dnia osmego pazdziernika roku 1763
 • 777 %a Radziwiłł Karol Stanisław wda wileński konfederat 1734-1790 %t List J. O. Xcia Imci woiewody Wilenskiego Karola Radziwiłła do siostry swoiey Imci Pani Morawskiey dnia 28 8octobra z pisanego
 • 777 %a Jarocki Antoni regent pow. bracławskiego %t Mowa przy dokączeniu Trybunału WXLitt w Nowogrodku Roku Pańskiego 1763 przez W. Imci Pana Antoniego Jarockiego Krayczego y Regenta powiatu brasławskiego od palestry miana
 • 777 %a Bieliński Franciszek marszałek w. kor. (1683-1766) %t List JW Imci Pana Marszałka Wielkiego Koronnego Franciszka Bielińskiego na seymiki przed seymowe w roku teraznieyszym 1762 zaszłe
 • 777 %a Kościałkowski Tadeusz poseł na sejm czteroletni wierszopis %t Elegia na pochwałe wielkich w oyczyznie imion kochaiących się w naukach czytania podczas experimentu in Collegio Nobilium Wilnensi Societatis Jesu przez Imc Pana Tadeusza Kosciałkowskiego podkomorzyca wyłkomierskiego roku 1765 dnia 7 lipca.
 • 777 %a Poniatowski Kazimierz podkomorzy kor. 1721-1800 %t Mowa J. O. Xcia Poniatowskiego Podkomorzego W. Koronnego posla Wdztwa Bełskiego na seymie walnym Warszawskim ordynaryinym miana 16 8octobris 1766
 • 777 %a Stanisław August Poniatowski król Polski %t Mowa JKMsci Stanisława Augusta Poniatowskiego na seymie 1766 roku 11 8octobra miana k. 258v-259v
 • 777 %a Sołtyk Kajetan Ignacy bp krakowski 1715-1788 %t Mowa J. O. Xcia Imsci Kaietana Sołtyka biskupa Krakowskiego Xiążęcia Siewierskiego na Seymie Ordynayinym Warszawskim miana dnia 11 miesiąca pazdziernika roku 1766
 • 777 %a Sołtyk Kajetan Ignacy bp krakowski 1715-1788 %t Mowa J. O. Xcia Imsci Kaietana Sołtyka biskupa Krakowskiego Xcia Siewierskiego na Seymie Ordynaryinym Warszawskim miana 21 8bris roku 1766
 • 777 %a Sołtyk Kajetan Ignacy bp krakowski 1715-1788 %t Mowa J. O. Xcia Imsci Kaietana Sołtyka biskupa Krakowskiego Xcia Siewierskiego na Seymie Ordynaryinym Warszawskim miana dnia 20 9bris roku 1766
 • 777 %a Sołtyk Kajetan Ignacy bp krakowski 1715-1788 %t Mowa J. O. Xcia Imsci Kaietana Sołtyka biskupa Krakowskiego Xiążencia Siewierskiego na Seymie Ordynaryinym Warszawskim miana 12 9bris 1766
 • 777 %a Mostowski Paweł wda mazowiecki %t Mowa Pawła Mostowskiego woiewody y Jenerała Ziem Xięsttwa Mazowieckiego 9bris 1766 na Seymie miana k. 270-271v
 • 777 %a Unrug Zygmunt starościc wałecki %t Mowa Zygmunta Unruga Staroscica Wałeckiego do JKM Posła od Poznańskiego y Kaliskiego Wdztw z Confederowanych z Im Panem Raphałem Tomickim powtornie wyprawionego. W Warszawie 5 Octobri Anno 1703
 • 777 %a Radziejowski Michał (prymas Polski ; 1641-1705) %t List Xcia Imci Kardynala Michała Radziejowskiego do Poznańskiego y Kaliskiego Wdztw z Confederowanych 9 8bris Anno 1703
 • 777 %a Krasiński Jan Dobrogost wda płocki (?-1717) %t List Wdy Płockiego Jana Bonawentury Krasinskiego do Im P. Wdy Inowrocławskiego Franciszka Gałeckiego. 12 Xbris 1702
 • 777 %a Krasiński Jan Dobrogost wda płocki (?-1717) %t List tegosz Jana Bonawentury Krasińskiego do Im P. Wdy Malborskiego Jana Prependowskiego bł. popr. Prebendowskiego w tey ze materyi
 • 777 %a Dąmbski Zygmunt wda brzesko-kujawski (?-1704) %t List do Xcia Imci Kardynała Michała Radziejowskiego od woiewody Brzeskiego Kuiawskiego Zygmunta Dąbskiego. W Dybowie 25 7bris 1703
 • 777 %a Lubomirski Hieronim Augustyn klan krakowski hetman w. kor. (ca 1647-1706) %t List Krakowskiego Hieronima Lubomirskiego do Im P. ? Lubomierskiego Senatora wielkiego Confidenta swego własną pisany ręką 1702
 • 777 %a Sapieha Kazimierz Jan Paweł wda wileński hetman w. lit. (ca 1642-1720) %t Respons od Kazimierza Sapiehy Wdy Wilenskiego Hetmana W. W. X. Litt. na list Wdztwa Poznańskiego y Kaliskiego z Confederowanych przez Ichmościów PP. Jana Mierzeiewskiego Skarbnika Kaliskiego y Mikołaia Bardzkiego Posłów w obozie pod Prusinowem 28 7bris 1703.
 • 777 %a August II Mocny król Polski (1670-1733) %t Uniwersał KJM Augusta II aby się roziezdzali z Confederacyi
 • 777 %a Wiśniowiecki Michał Serwacy hetman w. lit. kanclerz w. lit. (1680-1744) %t Rescript Xcia Imci Kardynała przekr. Michała Wiśniewieckiego Hetmana P. WXLitt. na instrukcyą woiewodztw Poznańskiego y Kaliskiego z Confederowanych przez Ichmmściów PP. Zygmunta Unruga Staroscica Wałeckiego y Raphała To
 • 777 %a Święcicki Mikołaj bp kijowski, poznański (?-1707) %t List Im X biskupa Poznańskiego Mikołaja Swięcickiego do Confederacyi Wielgopolskiey z Warszwy 8na octobris 1703
 • 777 %a Pieniążek Jan Chryzostom sta oświęcimski wda sieradzki (ca 1630-ca 1712) %t List Wdy Sieradzkiego Jana Pieniąszka do Confederacyi Wdztw Wielgopolskich do Warszwy expediowanego z Zamku Ostromęckiego 28 Januari 1704
 • 777 %a August II Mocny król Polski (1670-1733) %t Uniwersał abo raczy manifest JKM AugustaII.
 • 777 %a Sieniawski Adam Mikołaj wda bełski hetman w. kor. klan krakowski 1666-1726 %t List Wdy Bełskiego Adama Sieniawskiego do Im P. Marszałka Confederackiego Piotra Jakuba Bronisza? 12 Januari z Lwowa 1704
 • 777 %a Karol XII (król Szwecji ; 1682-1718) %t Credens Im Panu Hornowi Commissarzowi KJM Szwedzkiego Karola XII do traktatu in Martio Anno 1704
 • 777 %a Karol XII (król Szwecji ; 1682-1718) %t List KJM Szwedzkiego Karola XII do Marszałka Confederackiego Piotra Jakuba Bronisza 11 Januari 1704. Helsbergae
 • 777 %a Wiśniowiecki Janusz Antoni wda wileński wda i klan krakowski (?-1741) %t Mowa J. O. Xcia Imci Janusza Wisniowieckiego kasztelana - na tym mocniej napisane woiewody Krakowskiego dziękuiąc za kasztelanię Krakowską. Anno 1726 w Grodnie
 • 777 %a Wieruszewski ksiądz %t Instantia suplex ultima przeciw Kryminałom Torunskim od Collegium Torunskiego Societatis Jesu przez xiędza Wieruszewskiego ore ex uzup??? publico do assesorskich ultima Instantia sądow JKMci in assistentio J. O. ex Senatorio J. W. ex Eqvestro ordine Sędziow. Ultima 8bris 1726.
 • 777 %a Bernowicz Michał %t Mowa J. W. Imsci Pana Michała Bernowicza delegowanego od Głownego Trybunału WXLitt do JKMci Stanisława Augusta Poniatowskiego z winną Maiestatu rekognicyą posła dnia 5 Junij 1767 miana
 • 777 %a Katarzyna II caryca Rosji %t Deklaracya Nayiaśnieyszey Imperatorowey całey Rossyi Katarzyny II Nayiasnieyszemu Krolowi Imci Stanisławowi Augustowi y Rzeczy Pospolitey Polskiey wzglendem dyssydentow uczyniona roku 1767
 • 777 %a Panin Nikita poseł rosyjski %t List J. W. Imsci Pana de Panin Nikity Panina ministra do J. O. Xiązęcia Imsci Mikołaja Repnina posła wielkiego rossyiskiego
 • 777 %a Grabowski %t List Imci Pana Grabowskiego Marszałka Konfederacyi dyssydentow litewskich do pewnego dygnitarza W. X. Litt. pisanego z Słucka Marca 29 1767
 • 777 %a Stanisław August Poniatowski król Polski %t List JKM Stanisława Augusta Poniatowskiego do J. W. Pana Stanisława Burzynskiego kasztelana Smolenskiego Marszałka Trybunału Głównego W. X. Litt. pisanego
 • 777 %a Radziwiłł Józef pisarz lit. %t Excerpt manifestu z protokułu potocznego w Trybunale Głównym WXLitt przez J. O. Xcia Imci Jozefa Radziwiłła Pisarza WWXLitt zaniesionego dnia 14 Maia wydany Roku tysiąc siedymset sześćdziesiąt siodmego miesiąca maia trzynastego dnia
 • 777 %a Fryderyk II Wielki król Prus %t List Krola Imci Pruskiego Fryderyka II uzup??? do Toruńczanow. Szlachetni Utsciwi Burmistrze y Radcy Torunscy
 • 777 %a Fryderyk II Wielki król Prus %t Tenże Krol Pruski Fryderyk II posłom Konfederacyi dyssydenckiey powiedział
 • 777 %a Poniński Jan Nepomucen konfederat radomski i barski 1735-1782 po %t Mowa Poninskiego Marszałka Konfederacyi Ziemi Wielunskiey Posła od Konfederacyi Generalney do JKMsci na publiczney audyencyi w Warszawie 17 miesiąca lipca roku 1767 miana
 • 777 %a Żórawski marszałek konfederacji województwa płockiego (1767) %t Mowa Zorawskiego Marszałka Konfederacyi Wdztwa Płockiego od Generalney Konfederacyi Koronney do JKMsci Posła przy czytaniu instrukcyi miana dnia 17 lipca roku pańskiego 1767
 • 777 %a Borowski Franciszek ksiądz 18 w. %t Dyssertacya o prawdzie moralney przez Imci Xiędza Franciszka Borowskiego 1778
 • 777 %a Dzieduszycki Tadeusz Antoni podkomorzy halicki cześnik w. kor. 1724-1777 %t Myśli nad nową konfederacyą 8 Marca 1768 Roku wysłane z Baru przez Tadeusza Dzieduszyckiego Czesnika Koron.
 • 777 %a Fryderyk II Wielki król Prus %t Respons Nayiaśnieyszego Fryderyka II Krola Imci Pruskiego na list Katarzyny II Nayiasnieyszey Imperatorowey Jeymci Rossyiskiey roku 1767 26 9bris
 • 777 %a Solms de min. króla pruskiego %t Hrabia de Solms minister krola pruskiego odsyłaiąc ten list Hrabi Mikołajowi Paninowi napisał do niego bilet w te słowa
 • 777 %a Pieniążek Jan Chryzostom sta oświęcimski wda sieradzki ok.1630-ok.1712 %t Mowa Jana Pieniążka Wdy Sieradzkiego z Warszawy 2 8bris 1696 przy determinacy extraordynaryney confederacy.
 • 777 %a Dąmbski Stanisław Kazimierz bp chełmski płocki kujawski ok. 1638-1700 %t List Jm X biskupa Kuiawskiego Stanisława Dąbskiego na Seymik wielgopolski relationis
 • 777 %a Załuski Andrzej Chryzostom bp kanclerz w. kor. ok. 1650-1711 %t Mowa Andrzeia Załuskiego biskupa Płockiego podczas traktatow w Samborze z woyskiem z confederowanym 11 Martij 1697
 • 777 %a Maria Kazimiera królowa Polski %t List Krolowey Jeymci Marii Kazimiery do Oyca Swiętego Innocentego XII
 • 777 %a Sobieski Jakub Ludwik syn Jana III %t List Krolewicza Jakuba do Cesarza
 • 777 %a Załuski Andrzej Chryzostom bp kanclerz w. kor. ok. 1650-1711 %t Mowa Jm Xa Andrzeia Załuskiego Biskupa Płockiego przy ostatniey deklaracij ze się związek nierozwiąze w Samborze 13 Martij 1697
 • 777 %a Radziejowski Michał kard. prymas 1641-1705 %t Propozycya Xcia Kardynała Michała Radziejowskiego na Radzie walney warszawskiey tempore interregni 27 Junij 1696
 • 777 %a Bidziński Stefan klan i wda sandomierski (ca 1630-1704) %t List Jm Pana Stefana Bidzinskiego Kasztellana Sendomierskiego do Jm P kasztelana Sadeckiego
 • 777 %a Matczyński Marek wda ruski podskarbi w. kor. zm. 1697 %t Puncta testamentu Jm P. woiewody Ruskiego Marka Matczynskiego
 • 777 %a Zapolski %t Excerpt z listu Jm X Zapolskiego z Stambułu 29 Junij 1701 do JM X Glinowskiego procuratora prowincyi Litewskiey
 • 852 %j BK 01322
 • 999 %d 19.07.22

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 01322