"Notatki robione w Petersburgu [...] 1827."

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01342
 • Kopie: Mf 1880
 • Autor: Malinowski Mikołaj
 • Tytuł: "Notatki robione w Petersburgu [...] 1827."
 • Miejsce i czas powstania: 1827
 • Opis fizyczny: 91 k. 20x17 cm
 • Oprawa: półsk., 19 w.
 • Język: Pol., niem., wł., grec., franc.
 • Zawartość:
  • Sentencja z Eurypidesa Hippol. v. 8 Uwagi krytyczne o romansie Al. Bronikowskiego pt. "Hip. Boratyński" i na temat Manzoniego "I Sposi" k. 91v
  • Uwagi M. Malinowskiego co do ćwiczeń stylistycznych łacińskich Notatka dot. zagadnienia wyroczni w starożytności, przy niej odsyłacze do pracy G. E. Grodka "De oraculorum veterum quae in Herodoti lib. continentur natura" Götting 1786 Hecren "Manuel de l'histoire [...]" Paris 1826 Notatka o śmierci Theodora Fryderyka Fredelenburga, lekarza z Lubeki k. 91v-91
  • Notatka o Janie Gwalbercie Styczyńskim prof. gimn. podolskiego k. 90v
  • Myśli wybrane, między nimi cyt. Quintylian i Seneca Notatka o G. E. Groddecku k. 90
  • Krótka anegdota o gen. Winc. Krasińskim, gen. Albrechcie i gen. Różnieckim k. 90
  • Not.-ods. z Pichot'a Amad. "Voyage pittoresque et litteraire en Angleterre et en Ecosse" t. I, s. 56 Notatka o G. E. Groddecku Dwie sentencje w języku francuskim k. 89v
  • Notatka o wychowaniu cyt. z Washingtona Irvinga k. 89v-89
  • Cytaty z Plutarcha Notatka w języku francuskim k. 89
  • Notatka o Aleksandrze Bohatkiewiczu i Cyprianie Bilinowiczu Not.-ods. do Terencjusza Phorm. act I, 32 k. 88
  • Not. ods. z G. Lengnicka "Gesch. d. Preus. Lande" t. II, z A. Modrzewskiego "De Republica emendanda" p 543, dalej ods. do A. Krzyckiego, St. Łaskiego i Tomicianów k. 1 [dodatk.]
  • "Notatki robione w Petersburskiej Bibliotece 1827 r. Najwięcej wiadomości o Łaskich" k. 1
  • Observationes in Theseum Plut. cap. 1 k. 2
  • Notatki-ods. do T. Czackiego "O literaturze i pol. pr." t. I, s. 44, 55, 325, 241, t. II s. 45-46, 148 dotyczące korespondencji między królem Zygmuntem Augustem i Mikołajem Radziwiłłem Czarnym 1550-1561 k. 2v
  • Dalsze notatki z korespondencji między Zygmuntem Augustem a Mikołajem Radziwiłłem Czarnym i uwagi Mikołaja Malinowskiego k. 3
  • Wypisy z korespondencji J. Fr. Commendoniego z kard. Karolem Boromeuszem dotyczące śmierci Mikołaja Radziwiłła Czarnego. Wypisy pochodzą z listów z 4, 6 i 10.06.1573 Druk listów: "Pamiętniki o dawnej Polsce z czasów Zygmunta Augusta obejmujące listy J. Fr. Commendoniego do Karola Boromeusza..." t. I, Wilno 1851, s. 204, 208, 212, 213 (tekst nieco odmienny) k. 3v-4
  • Uwagi związane z nazwiskami Władyka i Władyczka Jan Kojałowicz "Hist. Lith." p. II t. IV p. 561 Notatki dot. małżeństwa Katarzyny Jagiellonki i Jana W. Ks. Inflanckiego - J. M. Ossoliński "Wiad. hist. o zamęściu i przygodach Katarzyny kr. szwedzkiej..." Czasop. Nauk. im. Ossol. R. III, 1830 s. 107, 92 k. 4v
  • Wiadomości o Łaskich wypisane z artyk.: J. M. Ossoliński [przekł.] "8 mowy Franc. Baldwina do Jana Saryusza Zamoyskiego" Czasop. Nauk. im. Ossol. R. III 1830, t. I, s. 1-12 J. M. Ossoliński "Poselstwo ważniejsze za Zygmunta I - Poselstwo Hieronyma Łaskiego, woiewody sieradzkiego do Rzymu" ibid. t. II, s. 56-59 "O związkach Polaków z Erazmem Roterodamem" ibid. t. I, 58-66 k. 4v-7
  • Notatka z Tadeusza Czackiego "O literaturze i pol. pr." t. I, s. 235 n. 1110 dotycząca publikacji J. Tarnowskiego o walce z Turkami Notatka M. Malinowskiego o polityce filo-francuskiej Łaskich k. 7
  • Notatki z dzieła "Dwie podróże Jakuba Sobieskiego..." wyd. z rękopisu przez E. Raczyńskiego w Poznaniu 1833 Breve Clementis P.P. VII: Venerabili fratri Archiepiscopo Gnesnensi in Regno Poloniae Apostolicae Sedis legato nato... [Jan Łaski] z 29.01.1526 Wypis z "Annales" Raynaldi'ego Oderyka t. XX p. 490 O Hieronimie Łaskim notatka z J. Sołtykowicza "O stanie Akad. Krak." s. 597 k. 7v
  • Notatka o Jerzym Zenowiczu kasztelanie połockim z kazania Augusta Witmińskiego pt. "Okowy nieśmiertelnej sławy i chwały p. Jerzego Zienowicza..." Wilno, Bazyl. 1650 s. 1, 42 k. 8
  • O Hieronimie Łaskim w rkps poezji A. Krzyckiego w Bibl. Ossol., opisanym przez L. Sobolewskiego List Hieronima Łaskiego do biskp. kamienieckiego [Laurencjusza Miedzieleckiego] z 1527 wg kopii L. Sobolewskiego Odpis zakończenia listu A. Krzyckiego pisanego w imieniu bpa kamienieckiego Laurencjusza Miedzieleckiego do Hieronima Łaskiego 08.1527 k. 8-10
  • Materiały do rodziny Łaskich wypisane z pracy Chrystiana Genersicka "Merkwürdigkeiten der Königlichen Freystadt Kesmark in Ober-Ungaru..." Caschan 1804 k. 11-12
  • Opis dzieła Jakuba Unieszowskiego "Eudimonia Olbrachta Łaskiego Woiewodi Siradzkiego", w Krakowie 1609 Not.-ods. Braschius Prof. Acad. Rostochiensis, ad Samuelem Łaski earum 1600 Henricus Glarcanus Geographia Liber unus. Venetiis 1529
  • Trzecieski Andrzej, Ad Albertum Larcum Heroem Clarissimum, De Diario Expeditionis Tunctanae, [poczem not. M. Malin. dot. powyższego epigramatu] Not.-ods. z Andreae Trieesii Egnitis Poloni Sylwarum lib. I, 4; lib. III, 2 Wypis De editione librorum Marini Barletti Seodrensis. quibus vitam et res gestas Sardenbergi (!) luculenter complexus est [17 w.] k. 14-14v
  • Wypis z "Kroniki" Aleksandra Gwagnina Kraków 1611, s. 8 dot. Halszki Ostrogskiej i drugiego małżeństwa jej matki Beaty z Kościeleckich z Olbrachtem Łaskim k. 15
  • Wypis z Joannis Cochanovii Elegiarum b. IV eiusdem Foricoenia sive Epigrammatum libellas, Cracoviae 1584 p. 158 Epigramma ad Alb. Lescum 6w. k. 15v
  • Wypis z Albertrandiego "Discorso sopra l'interregno di Polonia del anno 1587" dot. Łaskich k. 16-16v
  • Not.-ods. do Ad. Jöchera t. III, 108 i 203 dot. Erazma z Rotterdamu i Hieronima Łaskiego k. 17v
  • Joachim Bielski "Carminum Joach. Bilsei" lib. I Cracoviae 1588 Ode VIII "Ad Ill. ac Magn. Albertum a Lasco Palat Sirad [...]" k. 24-25
  • Wypisy z Paprockiego Bart. "Gniazdo cnoty" fol. 509 - genealogia Łaskich, fol. 1032 - O Janie Boratyńskim, fol. 1192 - O Jerzym Zienowiczu kasztel. połock. i staroście dziśnieńskim k. 26-27
  • Not. z Grabowskiego Ambrożego "Starożytne wiadomości o Krakowie" 1852, s. 220 z rozdz. "Podarki znakomitym panom" dot. daru złożonego Janowi Łaskiemu abp gnieźnieńskiemu k. 29
  • "Lexicon Xenophontum, Plutus ex edit Kninöl? - u prof. Ryńskiego" k. 93
  • Enekeiridion En etei 1827, 18 Oktobr geografon apo Nikolau tu Malinowskion en Petropolei k. 92v
 • Proweniencja: Ze zbioru M. Malinowskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Albrecht Kazimierz książę sasko-cieszyński 1738-1822
  • Baldwin Franciszek?
  • Boratyński Jan sta rohatyński zm. 1546
  • Erazm z Rotterdamu
  • Fredelenburg Theodor Fryderyk
  • Glarcanus Henricus
  • Górkowa Elżbieta z Ostrogskich 1v. Słucka
  • Jan ks. Finlandii król Szwecji
  • Katarzyna Jagiellonka królowa Szwecji
  • Krasiński Wincenty gen. 1782-1858
  • Łascy
  • Łascy
  • Łaska Beata z Kościeleckich 1v. Ostrogska
  • Łaski Jan prymas kanclerz w. kor. kodyfikator prawa 1456-1531
  • Raczyński Edward założyciel Bibl. Raczyńskich w Poznaniu 1786-1845
  • Radziwiłł Mikołaj Czarny kanclerz lit. wda wileński 1515-1565
  • Rożniecki Aleksander gen. ok.1774-1849
  • Sobieski Jakub klan krakowski pamiętnikarz 1590-1646
  • Styczyński Jan Gwalbert profesor gimnazjum podolskiego
  • Tarnowski Jan prof. 19 w.?
  • Zamoyski Jan kanclerz w. kor. hetman w. kor. 1542-1605
  • Zenowicz Jerzy klan połocki
  • Zygmunt II August król Polski
  • Lubeka
  • bibliografie 19 w.
 • Uwagi:
  • k. 18-23, 28, 30-87 puste
  • Od k. 88 następuje odwrócenie zeszytu i ciągłość notat zaczyna się od 3 s. okładki (k. 93)
  • Dołączona luźna karta z not. Jana Działyńskiego? o "Zwierzyńcu" M. Reja

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Malinowski Mikołaj
 • 245 a "Notatki robione w Petersburgu [...] 1827."
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1827
 • 300 a 91 k. c 20x17 cm
 • 340 d rkps e półsk., 19 w.
 • 400 a Różniecki Aleksander zob. Rożniecki Aleksander
 • 400 a Ostrogska Halszka zob. Górkowa Elżbieta z Ostrogskich 1v Słucka
 • 500 a k. 18-23, 28, 30-87 puste
 • 500 a Od k. 88 następuje odwrócenie zeszytu i ciągłość notat zaczyna się od 3 s. okładki (k. 93)
 • 500 a Dołączona luźna karta z not. Jana Działyńskiego? o "Zwierzyńcu" M. Reja
 • 505 a Zawiera wiadomości o Łaskich
 • 520 a Sentencja z Eurypidesa Hippol. v. 8 Uwagi krytyczne o romansie Al. Bronikowskiego pt. "Hip. Boratyński" i na temat Manzoniego "I Sposi" k. 91v
 • 520 a Uwagi M. Malinowskiego co do ćwiczeń stylistycznych łacińskich Notatka dot. zagadnienia wyroczni w starożytności, przy niej odsyłacze do pracy G. E. Grodka "De oraculorum veterum quae in Herodoti lib. continentur natura" Götting 1786 Hecren "Manuel de l'histoire [...]" Paris 1826 Notatka o śmierci Theodora Fryderyka Fredelenburga, lekarza z Lubeki k. 91v-91
 • 520 a Notatka o Janie Gwalbercie Styczyńskim prof. gimn. podolskiego k. 90v
 • 520 a Myśli wybrane, między nimi cyt. Quintylian i Seneca Notatka o G. E. Groddecku k. 90
 • 520 a Krótka anegdota o gen. Winc. Krasińskim, gen. Albrechcie i gen. Różnieckim k. 90
 • 520 a Not.-ods. z Pichot'a Amad. "Voyage pittoresque et litteraire en Angleterre et en Ecosse" t. I, s. 56 Notatka o G. E. Groddecku Dwie sentencje w języku francuskim k. 89v
 • 520 a Notatka o wychowaniu cyt. z Washingtona Irvinga k. 89v-89
 • 520 a Cytaty z Plutarcha Notatka w języku francuskim k. 89
 • 520 a Notatka o Aleksandrze Bohatkiewiczu i Cyprianie Bilinowiczu Not.-ods. do Terencjusza Phorm. act I, 32 k. 88
 • 520 a Not. ods. z G. Lengnicka "Gesch. d. Preus. Lande" t. II, z A. Modrzewskiego "De Republica emendanda" p 543, dalej ods. do A. Krzyckiego, St. Łaskiego i Tomicianów k. 1 [dodatk.]
 • 520 a "Notatki robione w Petersburskiej Bibliotece 1827 r. Najwięcej wiadomości o Łaskich" k. 1
 • 520 a Observationes in Theseum Plut. cap. 1 k. 2
 • 520 a Notatki-ods. do T. Czackiego "O literaturze i pol. pr." t. I, s. 44, 55, 325, 241, t. II s. 45-46, 148 dotyczące korespondencji między królem Zygmuntem Augustem i Mikołajem Radziwiłłem Czarnym 1550-1561 k. 2v
 • 520 a Dalsze notatki z korespondencji między Zygmuntem Augustem a Mikołajem Radziwiłłem Czarnym i uwagi Mikołaja Malinowskiego k. 3
 • 520 a Wypisy z korespondencji J. Fr. Commendoniego z kard. Karolem Boromeuszem dotyczące śmierci Mikołaja Radziwiłła Czarnego. Wypisy pochodzą z listów z 4, 6 i 10.06.1573 Druk listów: "Pamiętniki o dawnej Polsce z czasów Zygmunta Augusta obejmujące listy J. Fr. Commendoniego do Karola Boromeusza..." t. I, Wilno 1851, s. 204, 208, 212, 213 (tekst nieco odmienny) k. 3v-4
 • 520 a Uwagi związane z nazwiskami Władyka i Władyczka Jan Kojałowicz "Hist. Lith." p. II t. IV p. 561 Notatki dot. małżeństwa Katarzyny Jagiellonki i Jana W. Ks. Inflanckiego - J. M. Ossoliński "Wiad. hist. o zamęściu i przygodach Katarzyny kr. szwedzkiej..." Czasop. Nauk. im. Ossol. R. III, 1830 s. 107, 92 k. 4v
 • 520 a Wiadomości o Łaskich wypisane z artyk.: J. M. Ossoliński [przekł.] "8 mowy Franc. Baldwina do Jana Saryusza Zamoyskiego" Czasop. Nauk. im. Ossol. R. III 1830, t. I, s. 1-12 J. M. Ossoliński "Poselstwo ważniejsze za Zygmunta I - Poselstwo Hieronyma Łaskiego, woiewody sieradzkiego do Rzymu" ibid. t. II, s. 56-59 "O związkach Polaków z Erazmem Roterodamem" ibid. t. I, 58-66 k. 4v-7
 • 520 a Notatka z Tadeusza Czackiego "O literaturze i pol. pr." t. I, s. 235 n. 1110 dotycząca publikacji J. Tarnowskiego o walce z Turkami Notatka M. Malinowskiego o polityce filo-francuskiej Łaskich k. 7
 • 520 a Notatki z dzieła "Dwie podróże Jakuba Sobieskiego..." wyd. z rękopisu przez E. Raczyńskiego w Poznaniu 1833 Breve Clementis P.P. VII: Venerabili fratri Archiepiscopo Gnesnensi in Regno Poloniae Apostolicae Sedis legato nato... [Jan Łaski] z 29.01.1526 Wypis z "Annales" Raynaldi'ego Oderyka t. XX p. 490 O Hieronimie Łaskim notatka z J. Sołtykowicza "O stanie Akad. Krak." s. 597 k. 7v
 • 520 a Notatka o Jerzym Zenowiczu kasztelanie połockim z kazania Augusta Witmińskiego pt. "Okowy nieśmiertelnej sławy i chwały p. Jerzego Zienowicza..." Wilno, Bazyl. 1650 s. 1, 42 k. 8
 • 520 a O Hieronimie Łaskim w rkps poezji A. Krzyckiego w Bibl. Ossol., opisanym przez L. Sobolewskiego List Hieronima Łaskiego do biskp. kamienieckiego [Laurencjusza Miedzieleckiego] z 1527 wg kopii L. Sobolewskiego Odpis zakończenia listu A. Krzyckiego pisanego w imieniu bpa kamienieckiego Laurencjusza Miedzieleckiego do Hieronima Łaskiego 08.1527 k. 8-10
 • 520 a Materiały do rodziny Łaskich wypisane z pracy Chrystiana Genersicka "Merkwürdigkeiten der Königlichen Freystadt Kesmark in Ober-Ungaru..." Caschan 1804 k. 11-12
 • 520 a Opis dzieła Jakuba Unieszowskiego "Eudimonia Olbrachta Łaskiego Woiewodi Siradzkiego", w Krakowie 1609 Not.-ods. Braschius Prof. Acad. Rostochiensis, ad Samuelem Łaski earum 1600 Henricus Glarcanus Geographia Liber unus. Venetiis 1529
 • 520 a Trzecieski Andrzej, Ad Albertum Larcum Heroem Clarissimum, De Diario Expeditionis Tunctanae, [poczem not. M. Malin. dot. powyższego epigramatu] Not.-ods. z Andreae Trieesii Egnitis Poloni Sylwarum lib. I, 4; lib. III, 2 Wypis De editione librorum Marini Barletti Seodrensis. quibus vitam et res gestas Sardenbergi (!) luculenter complexus est [17 w.] k. 14-14v
 • 520 a Wypis z "Kroniki" Aleksandra Gwagnina Kraków 1611, s. 8 dot. Halszki Ostrogskiej i drugiego małżeństwa jej matki Beaty z Kościeleckich z Olbrachtem Łaskim k. 15
 • 520 a Wypis z Joannis Cochanovii Elegiarum b. IV eiusdem Foricoenia sive Epigrammatum libellas, Cracoviae 1584 p. 158 Epigramma ad Alb. Lescum 6w. k. 15v
 • 520 a Wypis z Albertrandiego "Discorso sopra l'interregno di Polonia del anno 1587" dot. Łaskich k. 16-16v
 • 520 a Not.-ods. do Ad. Jöchera t. III, 108 i 203 dot. Erazma z Rotterdamu i Hieronima Łaskiego k. 17v
 • 520 a Joachim Bielski "Carminum Joach. Bilsei" lib. I Cracoviae 1588 Ode VIII "Ad Ill. ac Magn. Albertum a Lasco Palat Sirad [...]" k. 24-25
 • 520 a Wypisy z Paprockiego Bart. "Gniazdo cnoty" fol. 509 - genealogia Łaskich, fol. 1032 - O Janie Boratyńskim, fol. 1192 - O Jerzym Zienowiczu kasztel. połock. i staroście dziśnieńskim k. 26-27
 • 520 a Not. z Grabowskiego Ambrożego "Starożytne wiadomości o Krakowie" 1852, s. 220 z rozdz. "Podarki znakomitym panom" dot. daru złożonego Janowi Łaskiemu abp gnieźnieńskiemu k. 29
 • 520 a "Lexicon Xenophontum, Plutus ex edit Kninöl? - u prof. Ryńskiego" k. 93
 • 520 a Enekeiridion En etei 1827, 18 Oktobr geografon apo Nikolau tu Malinowskion en Petropolei k. 92v
 • 530 d Mf 1880
 • 541 c a d 1873
 • 546 a Pol., niem., wł., grec., franc.
 • 561 a Ze zbioru M. Malinowskiego d BK VIII,64 d Działyński N 25 w Działyński Jan w Malinowski Mikołaj
 • 600 a Albrecht Kazimierz książę sasko-cieszyński 1738-1822
 • 600 a Baldwin Franciszek?
 • 600 a Boratyński Jan sta rohatyński zm. 1546
 • 600 a Erazm z Rotterdamu
 • 600 a Fredelenburg Theodor Fryderyk
 • 600 a Glarcanus Henricus
 • 600 a Górkowa Elżbieta z Ostrogskich 1v. Słucka
 • 600 a Jan ks. Finlandii król Szwecji
 • 600 a Katarzyna Jagiellonka królowa Szwecji
 • 600 a Krasiński Wincenty gen. 1782-1858
 • 600 a Łascy
 • 600 a Łascy
 • 600 a Łaska Beata z Kościeleckich 1v. Ostrogska
 • 600 a Łaski Jan prymas kanclerz w. kor. kodyfikator prawa 1456-1531
 • 600 a Raczyński Edward założyciel Bibl. Raczyńskich w Poznaniu 1786-1845
 • 600 a Radziwiłł Mikołaj Czarny kanclerz lit. wda wileński 1515-1565
 • 600 a Rożniecki Aleksander gen. ok.1774-1849
 • 600 a Sobieski Jakub klan krakowski pamiętnikarz 1590-1646
 • 600 a Styczyński Jan Gwalbert profesor gimnazjum podolskiego
 • 600 a Tarnowski Jan prof. 19 w.?
 • 600 a Zamoyski Jan kanclerz w. kor. hetman w. kor. 1542-1605
 • 600 a Zenowicz Jerzy klan połocki
 • 600 a Zygmunt II August król Polski
 • 651 a Lubeka
 • 655 a bibliografie 19 w.
 • 700 a Bilinowicz Cyprian
 • 700 a Bohatkiewicz Aleksander bibliotekarz 1798-ok.1831
 • 700 a Bronikowski Aleksander powieściopisarz 1783-1834
 • 700 a Eurypides
 • 700 a Fabius Quintilianus Marcus pisarz rzymski
 • 700 a Groddeck Godfryd Ernest profesor języków klasycznych w Uniwersytecie Wileńskim
 • 700 a Irving Washington pisarz 1783-1859
 • 700 a Manzoni Alessandro 1785-1873
 • 700 a Pichot Amedee pisarz 1795-1877
 • 700 a Plutarch
 • 700 a Seneca Lucius Annaeus filozof i tragik rzymski
 • 700 a Terentius Publius Afer
 • 700 a Albertrandi Jan Chrzciciel
 • 700 a Bielski Joachim
 • 700 a Commendone Giovanni Francesco kard. 1523-1584
 • 700 a Czacki Tadeusz 1765-1813
 • 700 a Genersick Chrystian
 • 700 a Grabowski Ambroży
 • 700 a Guagnini, Alessandro historyk (1538-1614)
 • 700 a Jocher Adam Benedykt 1791-1860
 • 700 a Karol Boromeusz św.
 • 700 a Kochanowski Jan
 • 700 a Kojałowicz Wojciech Wijuk jezuita profesor teologii Uniwersytetu Wileńskiego
 • 700 a Krzycki Andrzej prymas poeta 1482-1537
 • 700 a Lengnicka G.
 • 700 a Łaski Hieronim dyplomata żupan spiski wda sieradzki 1496-1541
 • 700 a Łaski Olbracht wda sieradzki zm. 1604
 • 700 a Łaski Samuel poseł sekretarz królewski
 • 700 a Łaski Stanisław wda sieradzki
 • 700 a Miedzielecki Laurencjusz bp kamieniecki
 • 700 a Modrzewski Andrzej Frycz
 • 700 a Ossoliński Józef Maksymilian 1748-1826
 • 700 a Paprocki Bartosz heraldyk 1543-1614
 • 700 a Raynaldi Oderyk?
 • 700 a Sobolewski Ludwik filolog klasyczny bibliotekarz 1791-1830
 • 700 a Sołtykowicz Józef Florian profesor prawa 1762-1831
 • 700 a Trzecieski Andrzej
 • 700 a Unieszowski Jakub
 • 700 a Witmiński August
 • 740 a Sentencja z Eurypidesa Hippol. v. 8
 • 740 a Uwagi krytyczne o romansie Al. Bronikowskiego |Hip. Boratyński
 • 740 a Notatki z: Alessandro Manzoni |I |Promessi sposi
 • 740 a Uwagi Mikołaja Malinowskiego co do ćwiczeń stylistycznych łacińskich
 • 740 a Notatka dot. zagadnienia wyroczni w starożytności, przy niej odsyłacze do pracy Godfryda Ernesta Groddecka |De oraculorum veterum quae in Herodoti lib. continentur natura Götting 1786
 • 740 a Notatki z: Hecren? |Manuel de l'histoire Paris 1826
 • 740 a Notatka o śmierci Theodora Fryderyka Fredelenburga, lekarza z Lubeki
 • 740 a Notatka o Janie Gwalbercie Styczyńskim
 • 740 a Cytaty z Kwintyliana i Seneki
 • 740 a Notatka o Godfrydzie Erneście Groddecku
 • 740 a Anegdota o generałach: Wincentym Krasińskim, Kazimierzu Albrechcie i Aleksandrze Rożnieckim
 • 740 a Notatka z: Amedee Pichot |Voyage pittoresque et litteraire en Angleterre et en Ecosse
 • 740 a Sentencje w języku francuskim
 • 740 a Notatka o wychowaniu cyt. z Washingtona Irvinga
 • 740 a Cytaty z Plutarcha
 • 740 a Notatka o Aleksandrze Bohatkiewiczu i Cyprianie Bilinowiczu
 • 740 a Notatka o: Terencjusz |Phormion
 • 740 a Notatki z: G. Lengnicka |Geschichte d. Preus. Lande, Andrzej Modrzewski |De Republica emendanda
 • 740 a Notatki robione w Petersburskiej Bibliotece 1827 r. Najwięcej wiadomości o Łaskich
 • 740 a Observationes in Theseum Plut. cap. 1
 • 740 a Notatki z: Tadeusz Czacki |O literaturze i pol. pr.?
 • 740 a Wypisy z korespondencji Giovanniego Francesco Commendone z Karolem Boromeuszem
 • 740 a Notatki z: Jan Kojałowicz |Historiae Lituanae
 • 740 a Notatki z: Józef Maksymilian Ossoliński |Wiadomości historyczne o zamęściu i przygodach Katarzyny królowej szwedzkiej
 • 740 a Wiadomości o Łaskich wypisane z artykułów Jerzego Maksymiliana Ossolińskiego
 • 740 a Notatka z: Tadeusz Czacki |O literaturze i pol. pr.?
 • 740 a Notatka Mikołaja Malinowskiego o polityce filo-francuskiej Łaskich
 • 740 a Notatki z: |Dwie podróże Jakuba Sobieskiego wyd. z rękopisu przez Edwarda Raczyńskiego w 1833
 • 740 a Wypis z: Raynaldi Oderyk |Annales
 • 740 a Notatka z: Józef Florian Sołtykowicz |O stanie Akademii Krakowskiej
 • 740 a Notatka z: August Witmiński |Okowy nieśmiertelnej sławy i chwały p. Jerzego Zienowicza
 • 740 a O Hieronimie Łaskim w rkps poezji A. Krzyckiego w Bibl. Ossol. opisanym przez L. Sobolewskiego
 • 740 a List Łaskiego Hieronima do Miedzieleckiego Laurencjusza bpa kamienieckiego 1527
 • 740 a List Krzyckiego Andrzeja w imieniu Miedzieleckiego Laurencjusza bpa kamienieckiego do Łaskiego Hieronima 1527
 • 740 a Materiały do rodziny Łaskich z: Chrystian Genersick |Merkwürdigkeiten der Königlichen Freystadt Kesmark in Ober-Ungarn
 • 740 a Opis dzieła Jakuba Unieszowskiego |Eudimonia Olbrachta Łaskiego Woiewodi Siradzkiego
 • 740 a Notatka z: |Braschius Prof. Acad. Rostochiensis, ad Samuelem Łaski earum
 • 740 a Notatka z: Andrzej Trzecieski |Egnitis Poloni Sylwarum
 • 740 a Wypis z: |De editione librorum Marini Barletti Seodrensis. quibus vitam et res gestas Sardenbergi ! luculenter complexus est
 • 740 a Notatki z: Henricus Glarcanus |Geographia Liber unus
 • 740 a Wypis z: Aleksander Gwagnin |Kronika
 • 740 a Wypis z: Jan Kochanowski |Elegiae |Foricoenia sive Epigrammatum libellas
 • 740 a Wypis z: Albertrandi |Discorso sopra l'interregno di Polonia del anno 1587
 • 740 a Notatki z dzieł Adama Benedykta Jochera
 • 740 a Wypisy z: Bartosz Paprocki |Gniazdo cnoty
 • 740 a Notatki z: Ambroży Grabowski |Starożytne wiadomości o Krakowie 1852
 • 740 a Lexicon Xenophontum, Plutus ex edit Kninöl? - u prof. Ryńskiego
 • 740 a Enekeiridion En etei 1827
 • 777 a Trzecieski Andrzej t Ad Albertum Larcum Heroem Clarissimum, De Diario Expeditionis Tunctanae
 • 777 a Joachim Bielski t Carminum Joach. Bilsei lib. I, Cracoviae 1588, Ode VII |Ad Ill. ac Magn. Albertum a Lasco Palat Sirad
 • 852 j BK 01342

Indeksy