"Panowanie Zygmunta III. Woyna Moskiewska. Poselstwa"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01398
 • Kopie:
  • Mf 2493
  • Mf 299
 • Tytuł:
  • Akta i korespondencja z lat 1597-1627
  • "Panowanie Zygmunta III. Woyna Moskiewska. Poselstwa"
 • Miejsce i czas powstania: 16-17 i prwdp. koniec 18 lub przełom 18 i 19 w.
 • Opis fizyczny: [A], 297 k., [B] + 1 k. restytuowana z innego rkpsu 42x27 cm i mn. oraz większe
 • Oprawa: sk. brązowa 20 w.
 • Język: Franc., łac., pol., rus. cyrylica
 • Zawartość:
  • Nr 4. "Praescriptum legationis a Sac[ra] Reg[ia] M[aiesta]te ad Ser[enissi]mam Principem d[omi]nam Mariam Archid[ucissam] Austriae etc. natam Comitem Palatinam Rheni V[e]n[er]abili Andreae Opalinskÿ de Bnin Praeposito Plocensi Regiae M[aiesta]tis Secretario datum Varsoviae die XI Men[sis] Augu[sti] Anno D[omi]ni M.D.XC.IX." "Ad Sereniss[i]mum Archiducem Ferdinandum" [kopia instrukcji poselskiej dla sekretarza król. i prepozyta płockiego Andrzeja Opalińskiego (1575-1623) z zaproszeniem dla arcyks. austriackiej Marii (1551-1608) i jej syna arcyks. Ferdynanda II Habsburga (późn. cesarza) do Krakowa na pogrzeb jej zm. córki, a małżonki Zygmunta III, królowej pol. i szwedz. Anny Habsburżanki (1573-1598), zapowiedziany na dzień 13 X tr.; Warszawa, 11 VIII 1599] k. 110-111v
  • Nr 5. "Pręscriptu[m] legationis Jo[an]nis Gostomski Vigessima quarta Augusti Anno D[omi]ni 1599" [kopia instrukcji poselskiej dla starosty wałeckiego i strzeleckiego Jana Gostomskiego z Leżenic (ok. 1576-1623), wyjeżdżającego w poselstwie do ces. Rudolfa II; b.m., 24 VIII 1599; nagłówek dopisany mało czytelnym, drobnym pismem różnym od pisma dok.] k. 112-115.
  • Nr 6. [Odpowiedź ces. Rudolfa II na poselstwo Jana Gostomskiego (zob. wyżej); Pilzno, 21 IX 1599; podpis. sekr. kancelarii ces. Jan Barvitius] k. 116-117
  • Nr 7. [List kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego (1542-1605); Zamość, 28 X 1599] k. 118
  • Nr 8. [List hospodara wołoskiego i ks. siedmiogrodzkiego Michała Walecznego (1557-1601); Alba Iulia, 4 II 1600] k. 120-120v
  • Nr 9. [List ks. szczecińsko-pomorskiego Barnima X (1549-1603); Szczecin, 21 II 1600] k. 122
  • Nr 10. [List hospodara wołoskiego i ks. siedmiogrodzkiego Michała Walecznego; Suczawa, 21 V 1600] k. 124-124v
  • Nr 11. [List nadawcy jak wyżej do kasztelana bieckiego Sebastiana Lubomirskiego (ok. 1546-1613); Suczawa, 22 V 1600] k. 126
  • Nr 12. [List ces. Rudolfa II Habsburga; Pilzno, 3 VI 1600; podpis. cesarz, Rudolf Coraducius i sekr. kancelarii czes. Jan Barvitius] k. 128-128v
  • Nr 13. [List konsyliarzy pruskich (zob. dok. nr 3); Królewiec, 6 VI 1600] k. 130
  • Nr 14. [Odpowiedź ces. Rudolfa II na poselstwo podskarbiego kor. i starosty lubelskiego Jana Firleja z Dąbrowicy (zm. 1614); Praga, 14 VI 1600; podpis. Rudolf Coraducius i sekr. kancelarii czes. Jan Barvitius] k. 132
  • Nr 15. [Odpowiedź ces. Rudolfa II na to samo poselstwo w innej sprawie; Praga, 14 VI 1600; podpis. podkanclerzy ces. Zdenko Ad Poppl Lobkowitz i sekr. ces. Jan Mÿllnerus] k. 134-135
  • Nr 16. "Instructia Vrodzonemu Adrianowi Rembowskiemu Dworzaninowi, ÿ do Cesarza Je[g]o M[oś]ci Tureckiego Posłowi naszemu, w Warszawie dana dnia VI Miesiąca lipca Roku M. D. C." [kopia współcz., skreślenia w tekście; Warszawa, 6 VII 1600; na k. 139 tylko nota dors. (?), na k. 139v próby pióra] k. 136-139v
  • Nr 17. [List kniazia Konstantego Ostrogskiego, wojewody kijowskiego; Ostróg, 28 VII 1600] k. 140
  • Nr 18. "Instructio [dopisane obok drobnym pismem inną ręką ciemniejszym atramentem: "(...) ad ordines (...)"] Com[m]issarij Cancellarÿ Polonici, quem in Transil[vaniam] ad Caes[areae] M[aiesta]tis Commissar(...) miserat 26 Octob[ris] A[nno] 600" [kopia współcz. instrukcji poselskiej dla posłów kanclerza i hetmana kor. Jana Zamoyskiego i towarzyszących mu w kampanii mołdawskiej senatorów do stanów siedmiogrodzkich; 26 X 1600] k. 142-144v
  • Nr 19. [List arcyks. austriackiego Alberta Habsburga, ks. Brabancji i Flandrii; Bruksela, 22 XI 1600; podpis arcyks. i sekr. Levasseura] k. 146-146v
  • Nr 20. [List kard. Cinzio Passeri Aldobrandiniego (1551-1610); Rzym, 16 XII 1600] k. 148
  • Nr 21. [List książąt saskich, braci Fryderyka Wilhelma i Jana (Wettynów?), landgrafów Turyngii i margrabiów Miśni; Torgau, 29 XII 1600] k. 150-151v
  • Nr 22. [List Chrystiana Welfa (1566-1633), ks. brunszwicko-lüneburskiego i bpa Minden; Petershagen, 2 I 1601] k. 152
  • Nr 23. [List margrabiego i elektora brandenburskiego Joachima Fryderyka Hohenzollerna (1546-1608), arcyszambelana ces. i ks. prusko-rugijskiego; Berlin, 5 I 1601] k. 154-154v
  • Nr 24. [List wojewody i hospodara wołoskiego Szymona Mohyły (ok. 1560-1607); Forhowica (?), 11 I 1601] k. 156
  • Nr 25. [List wojewody i hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły (ok. 1555-1606); Jassy, 24 I 1601] k. 157
  • Nr 26. "Responsum Sac[rae] Regiae M[aiesta]tis Mag[nifi]co et generoso D[omi]no Henrico Luckio Regni Daniae senatori nec non clarissimo uiro D[omi]no Nicolao Kragio I[uris] V[triusque] Doctori Serenissimi Principis D[omi]ni Christiani iiii Dei gra[tia] Noruegiae Vandalorum Gottorum Regis Ducis Slesuici Holsatiae Normaniae (?) Datmarsiae Comitis in Oldenburgh et Delmenhorstf ad eandem Reg[is] M[aiesta]tem legatis. Dat[um] Varsoviae die XVII Mensis Martÿ Anno D[omi]ni MDCIo" [kopia współcz. odpowiedzi udzielonej posłom króla Danii i Norwegii Chrystiana IV (1577-1648) Henrykowi Luckowi, senatorowi duńskiemu, i dr. praw Mikołajowi Kragowi; Warszawa, 17 III 1601] k. 158-160 (w tym niewłaściwie wszyty przy oprawie inny dok. na k. 159-159v)
  • Nr 26a. "Kopia listu P[iotra] Tylickiego do Krola (...)" [autor: bp warmiński i podkanclerzy kor. (1543-1616); Malbork, 12 V 1601] k. 159
  • Nr 27. [List sekretarza król. Andrzeja Opalińskiego (1575-1623); Radlin, 25 VII 1601; autograf] k. 161-161v
  • Nr 28. [List posła król. do Danii, starosty hamersztyńskiego Michała Konarskiego (ok. 1557-1613); Hamersztyn, 8 VIII 1601] k. 163
  • Nr 29. [List posła do chana tatarskiego, podkomorzego brasławskiego Ławryna (Wawrzyńca) Piaseczyńskiego; górska wieś Świjurtasz (?), 22 VIII 1601] k. 165-165v
  • Nr 30. "Kopia listu Henrika Firleia do Krola (...)" [autor: Henryk Firlej z Dąbrowicy (1574-1626), sekretarz król., późn. podkanclerzy kor. i abp gnieźnieński; Rzym, 1 IX 1601] k. 167
  • Nr 31. [List wojewody i hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły; Jassy, 18 X 1601] k. 168
  • Nr 32. [List nadawcy jak wyżej; Jassy, 22 X 1601; do listu doklejone 2 listy (zob. niżej)] k. 169
  • "Przepis listu Parkalaba Hoczinskie[g]o do K[róla] Je[g]o mczi" [burkułab, czyli komendant, burgrabia twierdzy chocimskiej] k. 169a
  • "Kopia skarg drugich Burkolaba Hoczinskiego [!] do Je[g]o K[rólewskiej] Mczi" k. 169b
  • Nr 33. [List kasztelana warszawskiego Stanisława Warszyckiego (zm. 1617); Niedziałka, 8 I 1602] k. 170
  • Nr 34. "Kopia listu Ber[narda] Macieiowskiego do Krola (...)" [Kraków, 28 I 1602] k. 172-172v
  • Nr 35. [List wojewody i hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły; Jassy, 12 IV 1602; na list doklejona karteczka z wiadomościami z ostatniej chwili] k. 173
  • Nr 36. [List ces. Rudolfa II; Praga, 20 IV 1602; podpis ces., kancl. Rudolfa Coraduciusa i sekr. Jana Barvitiusa] k. 174-174v
  • Nr 37. [List chorążego sandomierskiego Krzysztofa Kochanowskiego, posła król. do Turcji (zm. 1616); Konstantynopol, 22 IV 1602; autograf] k. 176-178
  • Nr 38. [List nadawcy jak wyżej; Konstantynopol, 20 V 1602; autograf] k. 179-180v
  • Nr 39. [List ces. Rudolfa II; Praga, 18 VI 1602; podpisy ces., kancl. Rudolfa Coraduciusa i sekr. Jana Barvitiusa] k. 181-181v
  • Nr 40. [List wojewody i hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły; Jassy, 4 VII 1602] k. 183
  • Nr 41. [List nadawcy jak wyżej; Jassy, 8 VII 1602] k. 184
  • Nr 42. [List wojewody i hospodara wołoskiego Szymona Mohyły; obóz nad Krasnym Targiem, 9 IX 1602] k. 185
  • Nr 43. [List wojewody i hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły; Suczawa, 21 X 1602; do listu doklejona kartka pap. z najnowszymi wieściami] k. 186
  • Nr 44. [List ks. saskiego Jana Wettyna, landgrafa Turyngii i margrabiego miśnieńskiego; Weimar, 9 XII 1602] k. 187-188
  • Nr 45. [List elektora palatyna reńskiego Fryderyka IV Wittelsbacha (1574-1610), ks. bawarskiego i arcystolnika ces. do króla Zygmunta III; Heidelberg, 24 XII 1602] k. 189
  • Nr 46. [List nadawcy jak wyżej do stanów polskich; Heidelberg, 24 XII 1602] k. 191-191v
  • Nr 47. [List ks. elektora saskiego Krystiana II Wettyna (1583-1611), arcymarszałka ces., landgrafa Turyngii i margrabiego Miśni; Drezno, 24 XII 1602] k. 194-196
  • Nr 48. [List landgrafów heskich: Maurycego (zm. 1632) (Hesja-Kassel), Ludwika st. (zm. 1604) (Hesja-Marburg) i Ludwika mł. (zm. 1626) (Hesja-Darmstadt); b.m., 24 XII 1602] k. 197
  • Nr 49. [List margrabiego brandenburskiego (na Ansbach, Karniowie i Bayreuth) Jerzego Fryderyka Hohenzollerna (1539-1603), ks. pruskiego i rugijskiego; Ansbach, 26 XII 1602] k. 199
  • Nr 50. [List margrabiego i elektora brandenburskiego Joachima Fryderyka Hohenzollerna, arcyszambelana ces. i ks. prusko-rugijskiego, do króla Zygmunta III; Berlin, 2 I 1603] k. 201-201v
  • Nr 51. [List tegoż do stanów pol.; Berlin, 2 I 1603] k. 203-203v
  • Nr 52. [List ks. brunszwicko-lüneburskiego i bpa Minden Chrystiana Welfa do króla Zygmunta III; zamek Petershagen, 8 I 1603] k. 205
  • Nr 53. [List tegoż do stanów pol.; zamek Petershagen, 8 I 1603] k. 207
  • Nr 54. [List ks. brunszwicko-lüneburskiego Ernesta II Welfa (1564-1611); Celle (okręg Hanower), 9 I 1603] k. 209.
  • Nr 55. "Responsum Sac[rae] R[egiae] M[aies]t[a]tis ad Legationem Ill[ustrissi]mor[um] Do[minorum] Christiani secundi Saxoniae Ducis, Sacri Romani Imperÿ Archimarsalci et Electoris etc. nec non Friderici Palatini Rheni Sac[ri] eiusdem Ro[mani] Imperÿ Archidapiferi et Electoris etc., Joannis Ducis Saxoniae Landgravÿ Turiniae [!], Ernesti et Christiani Episcopi Mindensis Ducum Brunsuicensium et Luneburgensium, Mauritÿ Ludouici senioris et Ludouici iunioris Landgrauiorum Hassiae etc. Dat[u]m Cracouiae in Conuentu generali Regni Anno Domini M. DC. III." [kopia współcz. odpowiedzi sejmu walnego kor., zebranego w Krakowie od stycznia do marca 1603 r., posłom ks. i elektora saskiego Chrystiana II, elektora i palatyna reńskiego Fryderyka, ks. saskiego Jana, ks.ks. brunszwickich Ernesta i Chrystiana, bpa Minden, oraz landgrafów heskich Maurycego, Ludwika st. i Ludwika mł.; tekst na k. 212 częśc. przekreślony] k. 211-212
  • Nr 56. "Responsum Sac[rae] R[e]g[i]ae M[aiesta]tis ad legationem Seren[issi]mi Regis Daniae. Datum Cracouiae in Conuentu Generali Anno D[omi]ni M.DC.III." [kopia współcz. (konspekt?) odpowiedzi sejmu walnego kor., zebranego w Krakowie od stycznia do marca 1603 r., poselstwu króla duńskiego Chrystiana IV Oldenburga; podpis króla; skreślenia i dopiski w tekście] k. 213-214
  • Nr 57. [List książąt kurlandzkich Fryderyka (1569-1642) i Wilhelma (1574-1640) Kettlerów; Bowsk, 10 I 1603] k. 215
  • Nr 58. [List opata koronowskiego Stanisława Makowieckiego (zm. 1624); Grudziądz, 12 I 1603] k. 217
  • Nr 59. [List Jakuba I Stuarta (1566-1625), króla Szkocji, Anglii i Irlandii; zamek Hampton, 17 II (wpisany słownie miesiąc "Februarÿ" poprawiony na "Januarÿ" (styczeń)) 1603] k. 219-219v
  • Nr 60. [List wojewody i hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły do króla Zygmunta III; Jassy, 31 I 1603; na list przyklejone 2 paski pap.] k. 221
  • Nr 61. [List tegoż w tej samej sprawie (nieco innej formie) do stanów pol.; Jassy, 31 I 1603] k. 222
  • Nr 62. [List kard. Aleksandra lub Andrzeja Peretti de Montalto; Rzym, 8 II 1603] k. 223
  • Nr 63. [List stanów multańskich do króla pol.; Jassy, 10 II 1603; podpisy możnych cyrylicą] k. 225
  • Nr 64. "Eventualis Protestatio Legatorum Brandeburgicorum" [Protestacja konsyliarzy i posłów pruskich margrabiego i elektora brandenburskiego Joachima Fryderyka Hohenzollerna: Wedigona Reimara Gansa (Gantza), Adama von Schlieben, Krzysztofa Benckendorfa i Joachima Hübnera; Kraków, 5 III 1603] k. 226-228v.
  • Nr 65. "Responsum Sacrae Regiae M[aiesta]tis Domini nostri clementissimi Commissarÿs Nobilibus ac Generosis Dominis Ioanni Schortz Succamerario Mariaeburgen[si] et Capitaneo kischouien[si] nec non Domino Magno Nolde Aulico Regio à Spectabili Senatu Gedanen[si] datum die XVII Maÿ Anno M. Sexcentesimo tertio" [odpowiedź Rady Miejskiej Gdańska dana posłom król. Janowi Szorcowi (Schortz), podkomorzemu malborskiemu i staroście kiszewskiemu, oraz dworzaninowi król. Magnusowi Nolde; Gdańsk, 17 V 1603] k. 231-232v
  • Nr 66. [List konsyliarzy i posłów pruskich Wedigona Reimara Gantza (Gansa) i Joachima Hübnera; Kraków, 6 VI 1603] k. 234-237
  • Nr 67. [List tychże posłów w tej samej sprawie (obszerniejszy); Kraków, 30 VI 1603 (data dzienna popr.); na k. 245v nota dors.: "Scriptum Legatorum Brandeburgic[orum] de Curatella et successione in feudum Prussicum (...) Brandeburgen[sis] Marchionis"] k. 239-245
  • Nr 68. [List podkomorzego chełmińskiego Macieja Konopackiego (zm. 1613); Konopat, 20 VII 1603] k. 246-246v
  • Nr 69. [List-sprawozdanie tegoż z poselstwa do stanów Księstwa Pruskiego wraz z Łaskim; b.m.d.] k. 248-251
  • Nr 70. "Responsum et simul litterae fidei Generoso Stanislao Cikowsky de Woislawice succam[erario] Cracouien[si] etc. etc." (k. 252), "Praescriptum Legationis Generoso Stanislao Cikowskÿ de Woislawice Succamerario Cracouiensi etc. etc. ad Ser[enissi]mum Regem Angliae et Scotiae" (k. 252-253v), "Appendix Legationis in Angliam" (k. 253v-254) [kopia współcz. (koncept?) instrukcji poselskiej dla Stanisława Cikowskiego z Wojsławic, podkomorzego krakowskiego, wysłanego 10 VIII 1603 do Anglii; nagłówki wpisane inną ręką, pismem drobnym i niezbyt czytelnym, noty marg., skreślenia w tekście] k. 252-254
  • Nr 71. [List wojewody kijowskiego i marszałka Ziemi wołyńskiej, kniazia Konstantego Wasyla Ostrogskiego; Ostróg, wrzesień 1603] k. 256
  • Nr 72. [List wojewody i hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły; obóz w Awereszt, 12 IX 1603] k. 258
  • Nr 73. [List tegoż w tej samej sprawie; obóz nad Deżą, 29 X 1603] k. 259
  • Nr 74. [List starosty kamienieckiego Jana Potockiego; Paniowce, 7 XI 1603] k. 260
  • Nr 75. "Instrvctia Vrodzonemu Janowi Swoszowskiemu Pisarzowi Ziemskiemu Lwowskiemu do P[ana] Jeremiei Woiewody Moldawskie[g]o, w sprawie okolo Zołnierzow co w Multaniech sluzÿli, dana, dnia XXVI miesiąca Nouembra Roku M.DC.III" [podpis. Piotr Tylicki, bp warmiński i podkanclerzy kor.; 26 XI 1603] k. 262-263v
  • Nr 76. [List wojewody i hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły; obóz w Sapotaniach, 28 XI 1603; do listu doklejone dwie kartki pap.; list uszkodzony (ubytek pap.)] k. 258
  • Nr 77. [List kard. Cinzio Passeri Aldobrandiniego; Rzym, 20 I 1604] k. 267
  • Nr 78. [Brewe pap. Klemensa VIII (1592-1605) o treści jak wyżej; Rzym, u św. Piotra, 20 I 1604; podpis. Marcjusz Malacrida] k. 269
  • Nr 79. [List bpa Vercelli Jana Stefana Ferrari, nuncjusza pap. na dworze ces. w Pradze; Praga, 5 V 1604] k. 270
  • Nr 80. "Kopia postanowienia W[oiewó]dztwa Sandomirskiego (...)" [kopia instrukcji poselskiej sejmiku woj. sandomierskiego, zebranego w Opatowie dn. 17 XII 1604 r., dla deputatów na sejm walny kor. w Warszawie 20 I 1605 r.] k. 272-274v
  • Nr 81. "Kopia postanowienia Seymiku Warszawskiego, zgodnego z Raciązkim, nie we wszystkim iednak (...)" [kopia instrukcji poselskiej sejmiku generalnego województw mazowieckiego i płockiego, zebranego w Warszawie dn. 4 I 1605 r., dla deputatów na sejm walny kor. 20 I tr. tamże; w oryg. podpis. podstarości warszawski Andrzej Rukowski, sprawdz. Dąbrowski; odpis z ksiąg grodz. warszawskich] k. 275-276v
  • Nr 82. [List króla Zygmunta III do sułtana tur. Achmeda I (1587-1617); Warszawa, 3 IV 1606] k. 277
  • Nr 83. [List tegoż do wielkiego wezyra tur. tej samej treści; Warszawa, 3 IV 1606; w nocie dors. na k. 278v pozostawione wolne miejsce na wpisanie nazwiska adresata] k. 278
  • Nr 84. [List tegoż do króla hiszpańskiego Filipa III Habsburga (1578-1621) (nie Filipa IV, jak w dok. (!), dlatego list jest zapewne czystopisem niewysłanym z powodu błędów w treści); Warszawa, bez dnia i miesiąca (pozostawiono wolne miejsce) 1613; podpis króla; u dołu listu próby pióra i rysunek] k. 279
  • Nr 85. [List ks. Ossuny Piotra Girona, króla Neapolu i namiestnika Sycylii; Panormo, 4 IV 1614] k. 281-281v
  • Nr 86. "List Xiedza Lipskiego kanczlerza koronnego [inną ręką:] o Legacyi do Turek JO Xcia Krzysztofa Zbarazkiego koniuszego kor[onnego]" [Warszawa, 12 VIII 1622] k. 283v-284
  • Nr 87. [List króla Zygmunta III do posła weneckiego w Turcji; Warszawa, 10 IX 1622; podpis króla; u dołu listu silnie obcięta notata dot. treści] k. 286
  • Nr 88. [List Karola Taprarka (zm. po 1624), margrabiego Belmontu; Madryt, 15 IX 1623; autograf; wskutek przestawienia kart przy oprawie zakończenie przed dok. nr 87 (list rozdzielony innym pismem)] k. 288-288v i 285
  • Nr 89. [List królowej hiszpańskiej Elżbiety Burbon (1602-1644); Madryt, 12 X 1623] k. 289
  • Nr 90. [List kard. Cosimo de Torres (1584-1642), byłego nuncjusza apostolskiego w Polsce; Rzym, 18 XI 1623] k. 291
  • Nr 91. [List tegoż; Rzym, 28 I 1624] k. 293-294
  • Nr 92. [List wojewody i hospodara mołdawskiego i multańskiego Raduła Michnei Korwina (zm. 1626); Jassy, 15 VII 1624] k. 295
  • Nr 93. [List kard. Antonio Barberiniego sen. (1569-1646); Rzym, 12 VI 1627] k. 296
  • [Rkps zawiera akta i korespondencję w dwóch blokach tematycznych: materiały z lat 1597-1618 (a ściślej lat 1604-1613) dot. wojny polsko-moskiewskiej (wyprawa Dymitra Samozwańca do Moskwy, opanowanie kraju, ślub z Maryną Mniszchówną i rządy na tronie carskim, zamordowanie Dymitra i sprawa drugiego uzurpatora tegoż imienia, kampania smoleńska, zwycięstwo Zółkiewskiego nad Kaługą i wkroczenie do Moskwy, wzięcie do niewoli cara Wasyla Szujskiego, wybranie carem królewicza Władysława IV, zwłoka Zygmunta III z wysłaniem do Rosji syna i w konsekwencji wypowiedzenie posłuszeństwa Władysławowi przez Moskali, wzrastający oportunizm Moskwy i bezowocne pertrakacje, pol. protestacja z 1616 r.) oraz materiały z lat 1597-1627 dot. dyplomacji pol. (poselstwa pol. do różnych państw i odpowiedzi na nie). Spotyka się tutaj listy dostojników świeckich i duchownych, kierowane głównie do króla. Wśród raportów na temat aktualnej sytuacji polit. punkt ciężkości spoczywa na sprawach mołdawskich, wołoskich i siedmiogrodzkich. Sporo miejsca zajmują też sprawy tureckie i tatarskie. Do najciekawszych dok. w rkpsie należą: dok. spisany bardzo drobną cyrylicą na 8 prostokątnych kartonach sklejonych ze sobą (k. 49), koncept listu "stanów moskiewskich" do Zygmunta III Wazy z wypowiedzeniem posłuszeństwa monarsze z 1613 r. wraz z pol. przekładem (k. 50-65v), będąca konsekwencją tego posunięcia protestacja pol. z 1616 r. (k. 66-73) oraz pergaminowe brewe Klemensa VIII z 1604 r. (k. 269) czy wreszcie odpowiedź dyplomatyczną królowej ang. Elżbiety I udzieloną poselstwu Pawła Działyńskiego. Ponadto znajdują się tutaj kopie instrukcji poselskich i uniwersałów sejmików ziemskich. Rkps obejmuje zarówno dok. oryginalne, jak i pewną ilość odpisów (jak w sygn. BK 1399, 1400, 1402 i 1403]
  • "Treść Listow i różnych Rękopismów w Bibliotece JW Tadeusza Czackiego znayduiących się" k. 1.
  • "Zaymuie przeciąg czasu od 1599 do 1618 Roku (...)" [zwięzłe streszczenie zawartości rkpsu autorstwa Ł. Gołębiowskiego z podaniem ram czasowych kolekcji i naświetleniem pozycji międzynarodowej Polski, z uwzględnieniem nazwisk najważniejszych władców, magnatów czy dowódców wojsk. oraz dat najważniejszych wydarzeń] k. 1v.
  • "Panowanie Zygmunta III. Woyna Moskiewska" [spis dok. zebranych w cz. 1. rkpsu (27 poz.) z podaniem nru bież., nazwisk autora i adresata listu, miejsca i daty jego napisania oraz krótkiego regestu] k. 2-4v.
  • "Dodatek do Woyny Moskiewskiey" [dokończenie spisu według wzoru jak wyżej (poz. 28-43), spisane zapewne tą samą ręką, ale pismem wyraźniejszym, bardziej kursywnym i kaligraficznym (może sporządzonym później?)] k. 5-5v.
  • "Treść Listów i różnych Rękopismów w Bibliotece JW Tadeusza Czackiego znayduiących się" k. 6.
  • "Zaymuie przeciąg czasu od 1597 do 1627 Roku (...)" k. 6v.
  • "Panowanie Zygmunta III. Poselstwa" [spis dok. zebranych w cz. 2. rkpsu (93 poz.) z podaniem, jak wyżej, nru bież., nazwisk autora i adresata listu, miejsca i daty jego napisania oraz regestu] k. 7-10v.
  • [brak poz. nr 1: listu hetmana i kanclerza Jana Zamoyskiego do króla, dat. z Zamościa 13 I 1599]
  • Nr 2. "Kopia listu Stan[isława] Golskiego do Krola (...)" [autor: wojewoda podolski i ruski (zm. 1612); Mukarów, 15 X 1602] k. 11-11v.
  • Nr 3. "Kopia listu Konstantego X. Ostroskiego do Krola (...)" [autor: kniaź K. Wasyl Konstantynowicz Ostrogski (1526-1608), wojewoda kijowski i marszałek Ziemi wołyńskiej; Ostróg, 15 X 1602] k. 12.
  • Nr 4. [List prwdp. ks. Konstantego Wiśniowieckiego (1564-1641), wojewody bełskiego i ruskiego; Wiśniowiec, 16 XII 1603] k. 13.
  • Nr 5. [List kniazia Janusza Ostrogskiego (1554-1620), wojewody wołyńskiego i kasztelana krakowskiego (s. Konstantego Wasyla), do króla; Ostróg, 12 I 1604] k. 16.
  • Nr 6. [List tegoż o tej samej treści (z niewielkimi różnicami stylist.) do podkanclerzego kor. i bpa kujawsko-pomorskiego Piotra Tylickiego (1543-1616); Dubno, 13 I 1604] k. 18.
  • Nr 7. [List nadawcy do adresata jak wyżej; Konstantynów, 19 II 1604] k. 20.
  • Nr 8. [List senatorów wołyńskich, kniaziów Konstantego i Janusza Ostrogskich oraz kasztelanów kamienieckiego Jakuba Pretficza (1546-1613) i kijowskiego Jana Czaplica (zm. 1604); Ostróg, 23 V 1604] k. 22.
  • Nr 9. [List abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Jana Tarnowskiego (ok. 1550-1605); Łowicz, 22 VI 1604] k. 24.
  • Nr 10. [List kniazia Konstantego Ostrogskiego, wojewody kijowskiego; Ostróg, 16 VIII 1604] k. 26.
  • Nr 11. [List kniazia Janusza Ostrogskiego, wojewody wołyńskiego i kasztelana krakowskiego; Ostróg, 26 VIII 1604] k. 28.
  • Nr 12. "Kopia postanowienia Seymiku Halickiego (...)" [kopia instrukcji poselskiej sejmiku Ziemi halickiej, zebranego w Haliczu w dn. 8 XII 1604 r., dla deputatów na sejm walny kor. w Warszawie 20 I 1605 r.; podpis. w oryg. Adam Hieronim Sieniawski podczaszy kor., Mikołaj Daniłowicz starosta drohobycki i marszałek sejmiku; odpis z kopii współcz. przez Ł. Gołębiowskiego, podobnie jak wszystkie następne] k. 29-30.
  • Nr 13. "Kopia postanowienia Seymiku W[oiewo]dztwa Kiiowskiego (...)" [kopia instrukcji poselskiej sejmiku woj. kijowskiego, zebranego w Żytomierzu w dn. 10 XII 1604 r., dla deputatów na sejm walny kor. w Warszawie 20 I 1605 r.] k. 31-32.
  • Nr 14. "Kopia postanowienia Seymiku W[oiewo]dztwa Bełzkiego (...)" [kopia instrukcji poselskiej sejmiku woj. bełskiego, zebranego w Bełzie ok. 14 XII 1604 r., dla deputatów na sejm walny kor. w Warszawie 20 I 1605 r.] k. 33-37.
  • Nr 15. "Kopia postanowienia Seymiku Wisnienskiego (...)" [kopia instrukcji poselskiej sejmiku Ziemi lwowskiej, przemyskiej i sanockiej (woj. ruskie), zebranego w Sądowej Wiszni dn. 14 XII 1604 r., dla deputatów na sejm walny kor. w Warszawie 20 I 1605 r.] k. 38-39.
  • Nr 16. "Kopia postanowienia Seymiku Radzieiowskiego (...)" [kopia instrukcji poselskiej sejmiku woj. brzesko-kujawskiego i inowrocławskiego, zebranego w Radziejowie dn. 16 XII 1604 r., dla deputatów na sejm walny kor. w Warszawie 20 I 1605 r.] k. 40-41v.
  • Nr 17. "Kopia Artykułow Woiewodztwa Sieradzkiego (...)" [kopia instrukcji poselskiej sejmiku woj. sieradzkiego, zebranego w Szadku ok. 16 XII 1604 r., dla deputatów na sejm walny kor. w Warszawie 20 I 1605 r.] k. 42-44.
  • Nr 18. "Kopia postanowienia rozdwoionego Seymiku Lubelskiego (...)" [kopia instrukcji poselskiej sejmiku Ziemi łukowskiej i pow. urzędowskiego w woj. lubelskim, zebranego w Lublinie dn. 17 XII 1604 r., dla deputatów na sejm walny kor. w Warszawie 20 I 1605 r.] k. 45-46.
  • Nr 19. "Kopia postanowienia Seymiku Powiatu Drohickiego (...)" [kopia instrukcji poselskiej sejmiku pow. drohickiego w woj. podlaskim, zebranego w Drohiczynie dn. 20 XII 1604 r., dla deputatów na sejm walny kor. w Warszawie 20 I 1605 r.] k. 47-48.
  • Nr 20. [List stanów Wlk. Księstwa Moskiewskiego do Zygmunta III z postanowieniami nieobierania carem syna król. Władysława IV, wypowiedzenia posłuszeństwa królowi pol. i wypędzenia Polaków z Moskwy po klęsce dwóch dymitriad, a także propozycją wymiany ważnych jeńców, zawierający opis ważniejszych wydarzeń konfliktu polsko-moskiewskiego; Moskwa, 12 III 1613; obszerny memoriał napisany drobną cyrylicą na 8 sztywnych, sklejonych ze sobą kartonach, z ozdobnym inicjałem na początku tekstu] k. 49.
  • Nr 20a. "Tytuł Listu od Stanów Moskiewskich do Zygmonta Trzeciego taki" [transliteracja tekstu dok. jak wyżej oraz jego przekład pol.; tekst dwukolumnowy; bardzo wiele skreśleń i poprawek powstałych w wyniku rewizji transliteracji, wpisanych inną ręką innym atramentem; dok. powstał prwdp. w początkach 19 w., nie wcześniej jednak niż w 1734 r., o czym świadczy znak wodny pap użytego do spisania tekstu] k. 50-65v.
  • Nr 21. "Protestatia Ich Mmc. Panów Komyssarzow przed Poslem Cesarza JE[g]o Mci pod Smolenskyem vcziniona" [protestacja komisarzy pol., wyznaczonych do zawarcia pokoju z Moskwą, zaniesiona w obecności posła ces. Erazma Haydela de Rassenstein z powodu zerwania rokowań przez Moskali; tekst w jęz. pol., jedynie początek (całostronicowe pełnomocnictwo posła ces.) i zakończenie dok. (krótka rekognicja tegoż) po łac.; Smoleńsk nad Dnieprem, 7 II 1616] k. 66-73 (tekst właściwy k. 67v-73).
  • Nr 22. [List królewicza Władysława Zygmunta IV Wazy (1595-1648) do wojewody sandomierskiego Jana Zbigniewa Ossolińskiego (1555-1623); Warszawa, 23 II 1616; podpis królewicza] k. 74-74v.
  • Nr 23. "Kopia listu Stan[isława] St. z Tarnowa Ka[sztelana] San[domirskiego] do Zbi[gniewa] Ossolinskiego W[oiewo]dy San[domirskiego] (...)"; Stobnica, 6 III 1616] k. 75-75v.
  • Nr 24. [List podkomorzego i pułk. wojsk kor. Zygmunta Kazanowskiego (ok. 1563-1634) do wojewody sandomierskiego i starosty stanisławowskiego Jana Zbigniewa Ossolińskiego; Warszawa, 4 IX 1616] k. 76-77.
  • Nr 25. [List królewicza Władysława IV do wojewody sandomierskiego Jana Zbigniewa Ossolińskiego; Warszawa, 4 IX 1616; podpis królewicza] k. 78.
  • Nr 26. [List króla Zygmunta III do adresata jak wyżej; Warszawa, 6 IX 1616; podpis króla] k. 80.
  • Nr 27. "Kopia listu Zygmunta 3 [!] do Zbigniewa Ossolinskiego W[oiewo]dy Sando[mirskiego] (...)"; Warszawa, 25 X 1618] k. 82-82v.
  • "Dodatek do Woyny Moskiewskiey" k. 83.
  • Nr 28. "Kopia listu Ber[narda] Macieiowskiego do Krola (...)" [autor: bp krakowski (1548-1608), późn. kardynał i abp gnieźnieński; Kraków, 28 I 1602] k. 84-84v.
  • Nr 29. "Kopia listu Jerzego Sokolińskiego do P[iotra] Tylickiego (...)" [autor: Jerzy Drucki Sokoliński (zm. 1606), kniaź litewski, podkomorzy i marszałek witebski, starosta uświacki, adresat: Piotr Tylicki (1543-1616), bp warmiński i podkanclerzy kor.; Wieliż, 21 V 1602] k. 85-86v.
  • Nr 30. "Kopia listu Kon[stantego] X Ostroskiego [!] do Krola (...)" [autor: kniaź Konstanty Wasyl Ostrogski, wojewoda kijowski; Ostróg, 20 VII 1602] k. 87.
  • Nr 31. "Kopia listu Chodkiewicza do Krola (...)" [autor: Jan Karol Chodkiewicz (1560-1621), hetman polny litewski; obóz pod Derptem, 28 I 1603] k. 88-89.
  • Nr 32. "Kopia listu Ławryna Piaseczyńskiego do Krola (...)" [autor: podkomorzy brasławski i sekretarz król. (zm. 1604/06); Fornisz, 20 X 1603] k. 90-90v.
  • Nr 33. "Kopia listu trzech senatorow do Krola (...)" [autorzy: Jan Tarnowski (ok. 1550-1605), bp kujawski i abp nominat gnieźnieński, Aleksander Koniecpolski (zm. 1610), kasztelan sieradzki i wojewoda podolski, i Stanisław Jaksa Bykowski (1540-1624), kasztelan łęczycki i starosta sieradzki; Grabica, 21 II 1604] k. 91.
  • Nr 34. "Kopia listu Goslickiego Bis[kupa] Pozn[nańskiego] do krola (...)" [autor: Wawrzyniec Goślicki (ok. 1530-1607), pisarz polit. i dyplomata; Buk, 27 II 1604] k. 92-92v.
  • Nr 35. "Kopia listu Krasińskiego W[oiewo]dy Płockiego i H. z Tarnowa K[asztelana] S[andomierskiego] do Krola (...)" [autorzy listu: Stanisław Krasiński (1558-1617), kasztelan ciechanowski i podlaski, wojewoda płocki, i Stanisław Tarnowski, kasztelan sandomierski; Sidłowo, 22 II 1604] k. 93-93v.
  • Nr 36. "Kopia listu Jana Zamoyskiego do Krola (...)" [autor: kanclerz i hetman wlk. kor. (1542-1605); Zamość, 1 III 1604] k. 94.
  • Nr 37. "Kopia listu Janusza X Ostroskiego [!] do Krola (...)" [Ostróg, 2 III 1604] k. 95.
  • Nr 38. "Kopia listu Jana Ostroroga do Krola (...)" [autor: kasztelan poznański, późn. starosta malborski i wojewoda poznański (1565-1622); Zasław, 8 III 1604] k. 96-97.
  • Nr 39. "Kopia listu Chodkiewicza do Krola (...)" [Ryga, 19 III 1604] k. 98-99v.
  • Nr 40. "Kopia listu Zyg[munta] Kazanowskiego do Zbi[gniewa] Ossolińskiego (...)" [Warszawa, 6 I 1616] k. 100-100v.
  • Nr 41. "Kopia listu Zygmu[nta] Kazanowskiego do Zbi[gniewa] Ossolinskiego (...)" [Warszawa, 25 I 1616] k. 101-101v.
  • Nr 42. "Kopia listu Janusza X. Ostrogskiego do Ossolińskiego W[ojewody] S[andomierskiego] (...)" [Świerna k. Opatowa, 3 IX 1616] k. 102.
  • Nr 43. "Kopia listu M[arcina] Szyszkowskiego do W[oiewo]dy Sendo[mirskiego] (...)" [autor: bp płocki, nominat krakowski (1554-1630); Warszawa, 6 IX 1616] k. 103.
  • Nr 2. [List margrabiego brandenburskiego Jerzego Fryderyka Hohenzollerna (1539-1603); Opole, 15 II 1598] k. 106-106v.
  • Nr 3. [List konsyliarzy pruskich Asswera Brandta, starosty prabuckiego, i dra praw Jana Mirandera, wyznaczonych w imieniu margrabiego brandenburskiego Jerzego Fryderyka Hohenzollerna do zarządu Księstwa Pruskiego, z siedzibą w Królewcu; Królewiec, 3 VI 1598] k. 108.
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Abraham konsyliarz ces. 17 w.
  • Ahmed I (sułtan turecki ; (1590-1617)
  • Albrecht Fryderyk Hohenzollern (książę Prus ; 1553-1618)
  • Albrecht Habsburg arcyks. austriacki, ks. Burgundii i Brabancji
  • Aldobrandini, Cinzio (ca 1555-1610)
  • Anna Austriaczka (królowa Polski ; 1573-1598)
  • Bałaban o. archimandryta uniewski (1600)
  • Barberini, Antonio Marcello kard. (1569-1646)
  • Barnim X książę szczeciński ; 1549-1603)
  • Benkendorf Krzysztof dr praw 17 w.
  • Birkhan, Zygmunt star. działdowski 17 w.
  • Brandt Asswerus konsyliarz margr. brandenb. Jerzego Fryderyka Hohenzollerna do zarządu Ks. Pruskiego star. prabucki (1598)
  • Bykowski Stanisław Jaksa klan konarski i łęczycki, wda sieradzki (1540-1624)
  • Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. wda wileński (1560-1621)
  • Chrystian IV (król Danii i Norwegii ; 1577-1648)
  • Chrystian (książę Brunszwiku-Lüneburga ; 1566-1633)
  • Cikowski Stanisław podkomorzy krakowski (?-1617)
  • Cyryl o. egzarcha 17 w.
  • Czaplic, Jan wojski łucki, klan kijowski (?-1604)
  • Dirskovius (Tczewski?) Jan konsyliarz pruski margr. brandenb. Jerzego Fryderyka Hohenzollerna dr praw (1598)
  • Dymitr Samozwaniec I (car Rosji ; 1582?-1606)
  • Dzian Achmet Gelibej poseł tatarski do Polski
  • Elżbieta Burbon (królowa Hiszpanii i Portugalii ; 1602-1644)
  • Embreim czausz poseł sułtana tur. do Polski 17 w.
  • Ernest II Welf ks. brunszwicko-lüneburski i na Celle (1564-1611)
  • Ferdynand II (cesarz rzymsko-niemiecki ; (1578-1637)
  • Ferrerius Jan Stefan bp Vercelli 17 w.
  • Filip IV (król Hiszpanii i Portugalii ; 1605-1665)
  • Firlej, Henryk (abp gnieźnieński ; 1574-1626)
  • Firlej, Jan (podskarbi kor. ; ?-1614)
  • Fryderyk IV Wittelsbach (elektor Palatynatu Reńskiego ; 1574-1610)
  • Fryderyk Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1569-1642)
  • Fryderyk Wilhelm Wettyn książę Saksonii
  • Gantz Wedigon Reimar marszałek elektoralny 17 w.
  • Gołębiowski Łukasz historyk (1773-1849)
  • Golski Stanisław wda podolski i ruski (?-1612)
  • Goślicki Wawrzyniec bp kamieniecki przemyski poznański ca 1530-1607
  • Gostomski Jan wda kaliski (ca 1576-1623)
  • Gottbergius Piotr star. woliński
  • Haydel (Heidel, Haidelius) Erazm czeski król. radca apelacyjny (?-po 1616)
  • Huebner Joachim tajny radca dworu
  • Hulsen Otto sekretarz margrabiego brandenb. Jerzego Fryderyka Hohenzollerna
  • Jakub I (król Anglii ; 1566-1625)
  • Jan Wettyn ks. Saksonii (1600)
  • Jerzy Fryderyk (książę pruski ; 1539-1603)
  • Joachim Fryderyk (elektor brandenburski ; 1546-1608)
  • Karol margrabia Belmontu
  • Kazanowski Zygmunt podkomorzy w. kor. (ca 1563-1634)
  • Klemens VIII (papież ; 1536-1605)
  • Klicki komendant zamku w Chocimiu
  • Kochanowski Krzysztof chorąży sandomierski (?-1616)
  • Konarski Michał wda pomorski (ca 1557-1613)
  • Koniecpolski Aleksander wda sieradzki (?-1609)
  • Konopacki Maciej bp chełmiński woj. chełmiński podkom. chełmiński (zm. 1613)
  • Kostitz Jan na Krigsdorfie prepozyt kapituły w Merseburgu (1541-1611)
  • Krag Mikołaj dr praw 17 w.
  • Krasiński Stanisław klan ciechanowski i podlaski, wda płocki (1558-1617)
  • Krystian II (książę saski ; 1583-1611)
  • Krystian bp Minden
  • Ligne Lamorald de ks. Espinoy, margr. Roubaiz (zm. 1624 ante)
  • Lipski Andrzej bp krakowski kanclerz w. kor. (1572-1631)
  • Lobkowitz Zdenko Ad Poppl de kanclerz czeski
  • Lubomirski Sebastian klan biecki i wojnicki (ca 1546-1613)
  • Luck Henryk senator duński 17 w.
  • Ludwik V Wierny landgraf heski (?-1626)
  • Ludwik III landgraf heski (1537-1604)
  • Maciejowski Bernard prymas (1548-1608)
  • Malacrida Marcjusz sekr. pap. (?) 17 w.
  • Małgorzata Austriaczka (królowa Hiszpanii i Portugalii ; 1584-1613)
  • Maria Anna Bawarska (arcyksiężna austriacka ; 1551-1608)
  • Maurycy "Uczony" landgraf heski (?-1632)
  • Michał Waleczny (hospodar wołoski ; (1557-1601)
  • Mihnea Radu Korwin hospodar wołoski (?-1626)
  • Mirander Jan dr praw
  • Mohyła Jeremi hospodar mołdawski (ca 1555-1606)
  • Mohyła Szymon hospodar wołoski (ca 1560-1607)
  • Montalto Alessandro kard.
  • Montalto zob. Peretti
  • Myllnerus Jan sekr. ces. Rudolfa II w Pradze (?-po 1601)
  • Nolde Magnus poseł do Gdańska dworzanin król. 17 w.
  • Opaliński Andrzej bp poznański (1576-1623)
  • Ossoliński Jan Zbigniew wda podlaski i sandomierski (1555-1623)
  • Ossuny Piotr d' ks. Ossunntii
  • Ostrogski Janusz wda wołyński klan krakowski (ca 1554-1620)
  • Ostrogski Konstanty Wasyl wda kijowski (1526-1608)
  • Ostroróg Jan wda poznański pisarz (1565-1622)
  • Peretti de Montalto Alessandro kard. protektor Polski w Watykanie (1571-1623)
  • Piaseczyński Ławryn podkomorzy bracławski (zm. 1604/06)
  • Polentz Teofil konsyliarz pruski i poseł do Polski margr. brandenb. Jerzego Fryderyka Hohenzollerna (1602)
  • Potocki Jan generał ziem podolskich wda bracławski (ca 1554-1611)
  • Pretwicz Jakub wda podolski (1546-1613)
  • Radu zob. Mihnea
  • Rappe Krzysztof konsyliarz król. kanclerz pruski
  • Rembowski Adrian dworzanin i sekretarz król. (zm. ca 1601)
  • Rudolf II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1552-1612)
  • Schenck Jerzy baron na Tautenbergu 17 w.
  • Schlieben Adam von dziedzic na Papitz 17 w.
  • Schortz Jan z Otrębu podkom. malborski (1588-1607)
  • Sokoliński Jerzy sta uświacki marszałek witebski (zm. 1606)
  • Stadniccy 17 w.
  • Studnicka, Janina Kozłowska (1890-1971)
  • Swoszowski Jan podkom. lwowski pis. grodz. i ziem. lwowski (zm. 1615)
  • Szyszkowski Marcin bp łucki płocki krakowski (1554-1630)
  • Taprark Karol margrabia Belmontu
  • Tarnowski Jan (prymas Polski ; ca 1550-1605)
  • Tarnowski Stanisław klan radomski sandomierski (przed 1541-1618)
  • Torres Cosmo de nuncjusz apost. w Polsce (1584-1642)
  • Tylicki Piotr podkanclerzy kor. bp chełmiński warmiński kujawski krakowski (1543-1616)
  • Urban VIII (papież ; 1568-1644)
  • Warszycki Stanisław podskarbi w. kor. wda podlaski (?-1617)
  • Wilhelm Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1574-1640)
  • Wilhelm Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1574-1640)
  • Wiśniowiecki Konstanty wda bełski ruski (1564-1641)
  • Władysław IV król Polski (1595-1648)
  • Zamoyski Jan kanclerz w. kor. hetman w. kor. (1542-1605)
  • Zbaraski Krzysztof koniuszy kor. (1580-1627)
  • Zygmunt III Waza król Polski (1566-1632)
  • Sejm (1603) Kraków
  • Tatarzy 17 w.
  • Moskiewskie, państwo 17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Dyplomacja 17 w.
  • Akta 17 w.
  • Listy 17 w.
  • Anglia 17 w.
  • Austria 17 W.
  • Brandenburgia 17 w.
  • Czepielów 17 w.
  • Czernichów 17 w.
  • Dania 17 w.
  • Gdańsk 17 w.
  • Grudziądz 17 w.
  • Hampton (Wielka Brytania) 17 w.
  • Hesja 17 w.
  • Hiszpania 17 w.
  • Kijów 17 w.
  • Kijowszczyzna 17 w.
  • Kraków 17 w.
  • Księstwo Pruskie 17 w.
  • Lubień
  • Mołdawia 17 w.
  • Moskwa 17 w.
  • Palatynat 17 w.
  • Polska 17 w.
  • Pomorze Szczecińskie
  • Prusy księstwo 17 w.
  • Rosja 17 w.
  • Ryga 17 w.
  • Saksonia 17 w.
  • Siedmiogród 17 w.
  • Turcja 17 w.
  • Ukraina 17 w.
  • Watykan 17 w.
  • Wołoszczyzna 17 w.
 • Uwagi:
  • Różne formaty zebranych akt.
  • pismo wielu rąk
  • Autografy: w jęz. ros. - k. 49, w jęz. pol. - k. 76-77, 161-161v, 176-180v, 285 i 288-288v.
  • K. 104, 264 i 280 czyste (nie licząc dawnej foliacji)
  • K. 162 częśc. obcięta przez otwarcie listu, k. 171 nierówno przycięta
  • W porównaniu z pierwotną kolekcją z czasów Ł. Gołębiowskiego brakuje obecnie w rękopisie jednego z najcenniejszych aktów, tj. dok. nr 1 (drugiej serii): odpowiedzi królowej angielskiej Elżbiety I udzielonej 25 VII 1597 r. poselstwu sekretarza królewskiego Pawła Działyńskiego (podpis. Howard Bingler, Cecil Fortescue).
  • Na k. 279 przykład dok. wystawionego przez kancelarię król. (list Zygmunta III do króla hiszpańskiego Filipa), z podpisem monarchy, niewysłanego z powodu błędów w treści.
  • W trakcie oprawiania akt przestawiono karty: po k. 158v. winny następować k. 160-160v, potem 159-159v., zaś po k. 285v. powinny się znajdować k. 287-288v, 289-289v, 286-286v i 290.
  • Rękopis konserwacji przeprowadzonej w końcu XX w. obejmującej laminację i oprawę.
  • Do niektórych listów pisanych przez hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły doklejone są różnych rozmiarów karteczki, niekiedy złożone, zapisane wiadomościami "z ostatniej chwili", które nie znalazły się w listach.
  • Numeracja porządkowa wpisana na większości dok. w lewym górnym rogu (nadana zapewne przez Ł. Gołębiowskiego, o którym niżej, podczas porządkowania zbioru według wykazu ułożonego i dołączonego przezeń na początku rkpsu); druga dawna numeracja dok. (obecnie kolejność przemieszana) zachowała się w lewych dolnych rogach dok.
  • Powtórzone datacje w prawych górnych rogach dok. (naniesione ciemniejszym atramentem ręką różną od rąk pisarzy dok. zapewne przy inwentaryzacji)
  • Zachowana dawna paginacja (w prawych górnych rogach k. nieparzystych i lewych rogach k. parzystych)
  • Większość dok. posiada na odwrociach (drugie połowy kk.) adresy, przy których widnieją także noty dorsalne.
  • Na wielu kartacg rękopisu występują znaki wodne: 1. Napis kapitalikami "J. HONIG & ZOONEN" (f. papierni Jakuba Honiga i synów w Zaandijk k. Amsterdamu w pn. Holandii) k. 7, 10, 30-31, 47, f. odwrócony k. 1, 3; odmiana 1.: jak poprzednio, przy czym nad napisem róg pocztowy na zawieszce w barokowym kartuszu zwieńczonym dużą koroną z dzwonkiem u dołu k. 8-9, 29, 32, 48, f. odwrócony k. 2, 4, (z napisem o mniejszym module liter) 5-6; odmiana 2.: napis kapitalikami "C & I HONIG" k. 11, 39, 82, 89, 91, 101, 272, 274, f. odwrócony k. 36-37, 40, 42, 44, 46, 96, 99, 102, 275; odmiana 3.: jak poprzednio, przy czym nad napisem wspomniany róg pocztowy k. 12, 38, 75, 88, 90, 92, 159, 273, f. odwrócony k. 33-35, 41, 43, 45, 93-95, 97-98, 100, 103, 276 - 2. Herb Lewart (?) w owalnym barokowym kartuszu z wąską koroną k. 18, f. odwrócony k. 17; nieco inny rysunek f. odwrócony k. 21 - 3. Roślina (kwiat?) o 7 łodyżkach i pąkach oraz 3 korzonkach w tarczy zwieńczonej syglami "M" i "S", między którymi może gmerk stylizowany na kształt cyfry "4" k. 22 - 4. Herb Topór na wydatnej piersi dwugłowego orła (zap. f. papierni Tęczyńskich w Krzeszowicach pod Krakowem) k. 27 - 5. Cyfra króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I (1688-1740) "FRW" pod dużą, nieco spłaszczoną koroną (papiernia Ludwiga Ziesera lub jego następców (Adam Friedrich Riedel) w Kiauten w dawn. Prusach Wsch., duży f.) k. 50, 53, 62, f. odwrócony k. 54, 57, 59-60, 65 - 6. Napis kapitalikami "Z & R KIAUTEN 1" (papiernia jak wyżej) k. 51-52, 63, f. odwrócony k. 55-56, 58, 61, 64 - 7. Dwie tarcze herbowe jedna nad drugą: w górnej herb złożony trzypolowy, w dolnej murzyńska głowa, u dołu litera "M" k. 66, 70, 73, f. odwrócony k. 72, 215 - 8. Słońce k. 74 - 9. Kusza w okręgu zwieńczonym trójlistną koniczyną, k. 282, f. odwrócony k. 8 (k. dodatkowa!), 183; odmiana: sama kusza o prostszym rys. k. 105 - 10. Duża lilia k. 83 - 11. Napis kursywną majuskułą kaligraficzną "JAN KOOL", nad którym róg pocztowy na zawieszce w kartuszu zwieńczonym koroną, f. odwrócony k. 84-85, 87; odmiana: tylko napis k. 167, f. odwrócony k. 86, 172 - 12. Niezident. herb dwudzielny w słup (pół orła i wydłużony krzyż łac., prwdp. pap. pochodzenia czeskiego) k. 116, 174 - 13. Herb Ślepowron w barokowej tarczy zwieńczonej dużą koroną (papiernia w Młodziejowicach pod Krakowem) k. 140, 156, 158, f. odwrócony k. 118 - 14. Herb Ravensburga (papiernia miejska), f. odwrócony k. 128 - 15. Litera "h" stylizowana w niewielkim barokowym kartuszu (mały f., prwdp. pochodzenia niem.) k. 137, f. odwrócony k. 152; odmiana: ta sama litera większa i bardziej stylizowana w większym barokowym kartuszu k. 206, 210, f. odwrócony k. 208 - 16. Mały róg pocztowy na zawieszce, nad którym rodzaj podłużnego trójkątnego ostrza lub lemiesza (mały f., prwdp. pochodzenia franc.), f. odwrócony k. 147 - 17. Kaczka (?) stojąca na tarczy z herbem przedstawiającym trzy zaciosy, a wszystko w okręgu (prwdp. pap. pochodzenia włosk.) k. 148; odmiana: kaczka w okręgu k. 268, f. odwrócony k. 176, 180 - 18. Herb Grzymała zwieńczony infułą bpią ze wstęgami w okręgu (f. papierni w Mogile za rządów opata Wawrzyńca Goślickiego) k. 157 - 19. Mały róg w małej tarczy k. 168, 287 (nieco inny rys.) - 20. Herb Lubicz z wydatnym klejnotem (f. papierni w Grembienicach pod Krakowem) k. 211, 262 (nieco większy wzór), f. odwrócony k. 169a, 263; odmiana: herb w okrągłym barokowym bez kejnotu k. 253, f. odwrócony k. 255 - 21. Herb Ogończyk w kartuszu zwieńczonym insygniami bpimi (infuła ze wstęgami i zwieńczenie pastorału), całość w otoku z drobno zwijanego ornamentu (papiernia bpów poznańskich w Głównej pod Poznaniem za rządów bpa Łukasza Kościeleckiego), f. odwrócony k. 170 - 22. niezident. herb własny: dwudzielny w słup w stylizowanej tarczy, w polu 1. dwa skrzyżowane miecze, w polu 2. herb Saksonii, nad tarczą wstęga z napisem "DRESTEN" (zap. pap. pochodzenia saksońskiego, może z papierni miejskiej w Dreźnie) k. 193, 195 - 23. niezident. herb własny: skos lewy na tarczy herb. zwieńczonej z obu stron wyrastającymi porożami (?) k. 197 - 24. Berło król. w barokowej tarczy (prwdp. f. z papierni pruskiej) k. 202, 204 - 25. Kotwica w okręgu, f. odwrócony k. 223 - 26. Herb Jelita w tarczy zwieńczonej dużą koroną k. 227, 229, 243-245, f. odwrócony k. 241 - 27. Ryba (flądra) w okrągłej bordiurze (podwójny otok) artykułowanej ornamentem ósemkowym (jedna z papierni na Pomorzu Gdańskim) k. 230-231 - 28. Trzy lilie na prostej tarczy zwieńczonej koroną k. 235, 237 - 29. Herb Habdank w stylizowanym owalnym kartuszu k. 257 - 30. Winne grono w kształcie rombu na stopie i nodusie kielicha w tarczy, nad którą po bokach sygla "MM", pod tarczą zaś litera "A" (b. duży f.) k. 277-278 - 31. Sentencja "WER GOT VERTRAVT HAT WOL GEBAVT WOLFF EISEL" ujęta w prostokątną ramkę ozdobioną sterczynkami i zwieńczoną zamkniętą koroną (f. papierni Wolfa Eisela z Wels-Schafwiesen w Austrii, duży f.) k. 284, 295 - 32. Lew Czeski na prostej tarczy (duży f.) f. odwrócony k. 200 - 33. Krzyż łac. w dużej łezce, nad nią litera "E", u dołu zaś sygla "AR", f. odwrócony k. 285, 290 - 34. Kaczka (gołąb?) na 3 pagórkach w otoku (prwdp. pap. pochodzenia włoskiego) k. 291, 297 - 35. Orły: a) mały (z rozwartym dziobem) k. 25; b) dwugłowy w koronie z literą "S" na piersi (duży f.), f. odwrócony k. 77; c) dwugłowy o innym rys. z nieco zredukowanymi skrzydłami i wydatnym ogonem oraz 8-szprychowym kołem w miejscu piersi k. 79-80; d) dwugłowy w koronie z literą "K" na piersi i dużymi syglami "HH" po bokach głów (duży f.) k. 107-108, 142, 144, f. odwrócony k. 133; e) jak wyżej, przy czym obok głów sygla "HP", f. odwrócony k. 121; f) jak wyżej, ale bez syglów k. 161; g) dwugłowy z tarczą herb. z herbem 4 blanki na piersi (duży f.) k. 151, 187, 218, f. odwrócony k. 122, 154, 163 (nieco inny rys.); h) dwugłowy ukoronowany wąską koroną z literą "K" na piersi, pod którym mała stylizowana tarcza z syglami "SH" umieszczonymi obok siebie lub jeden pod drugim (duży f.) k. 131, 182; i) zwarty w owalnej tarczy zwieńczonej niewielkimi wolutami k. 165, 190, 192; j) ukoronowany z wydatnym ogonem k. 173; k) mały k. 184-186, 221-222, 225, 258-259, 266; l) dwugłowy ukoronowany z literą "R" na piersi, f. odwrócony k. 214; m) mały z koroną na głowie i literą "R" na piersi, f. odwrócony k. 247 (odmiana większa na większej tarczy k. 279); n) mały z koroną na głowie i literą "S" na piersi k. 250-251; o) dwugłowy ukoronowany (obie głowy) z literą "S" na piersi na tarczy zwieńczonej finezyjną koroną, po bokach sygla "V" i "B", f. odwrócony k. 271 - 36. nieokreślony wizerunek (kłosy zboża lub kwiaty wyrastające z gruntu?) w okrągłym wieńcu laurowum k. 13-14 - 37. Prwdp. herb Achinger odm. (lis wspięty z podniesionym ogonem) bez tarczy k. 104, 220 - 38. nierozpoznany herb o motywach geometrycznych w małej baniastej tarczy, f. odwrócony k. 125 - 39. nieokreślony wizerunek wpisany w okrąg, pod którym litera "B" k. 110, 114, f. odwrócony k. 112 - 40. nierozpoznany f. (tarcza herb.?) k. 126.
  • [Rkps opracował po raz pierwszy już pod koniec 18 w. (zob. sygn. BK 1402) lub na przełomie 18 i 19 w. bibliotekarz i uczony Łukasz Gołębiowski (1773-1849), który zgodnie z przyjętą metodą opracowania zredagował na wstępie zwięzłe omówienie jego zawartości, a następnie numerowany spis dok. wraz z krótkimi regestami (k. 1-10v). Ponadto sporządził liczne kopie dok. włączone do rkpsu (warto dodać, iż w wielu wypadkach oryginały także pozostają w zbiorach BK, ale są włączone do kolekcji pod innymi sygn.). W latach pięćdziesiątych XX w. Janina Studnicka uzupełniła opracowanie o częściowe indeksy nadawców i odbiorców].
 • Opracowania:
  • Bodniak S., Ławryna Piaseczyńskiego "Powinności poselskie" z początku XVII wieku, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 4 (1947), s. 164-172
  • Boras Z., Związki Śląska i Pomorza Zachodniego z Polską w XVI w., Poznań 1981

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 130 %a Panowanie
 • 240 %a Akta i korespondencja z lat 1597-1627
 • 245 %a "Panowanie Zygmunta III. Woyna Moskiewska. Poselstwa"
 • 246 %a Panowanie Zygmunta III: wojna moskiewska [1599-1616], poselstwa [1597-1627], listy [Zygmunt III, Jan Zamoyski, X. Ostrogscy, Tylicki, królewicz Władysław, B. Maciejowski, Chodkiewicz, Jan Tarnowski, Elżbieta, królowa ang., Gostomski, X. Barnim, cesarz Rudolf, Symeon i Jeremi Mohiła, A. Opaliński, Henr. Firlej, książęta Rzeszy, Lipski i in.]. %g tyt. z dawnego inw.
 • 250 %a oryg., kop., kop. 19 w.
 • 260 %c 16-17 i prwdp. koniec 18 lub przełom 18 i 19 w.
 • 300 %a [A], 297 k., [B] + 1 k. restytuowana z innego rkpsu %c 42x27 cm i mn. oraz większe
 • 340 %a pap., perg. (k. 269) %d rkps %e sk. brązowa 20 w.
 • 500 %a Różne formaty zebranych akt.
 • 500 %a pismo wielu rąk
 • 500 %a Autografy: w jęz. ros. - k. 49, w jęz. pol. - k. 76-77, 161-161v, 176-180v, 285 i 288-288v.
 • 500 %a K. 104, 264 i 280 czyste (nie licząc dawnej foliacji)
 • 500 %a K. 162 częśc. obcięta przez otwarcie listu, k. 171 nierówno przycięta
 • 500 %a W porównaniu z pierwotną kolekcją z czasów Ł. Gołębiowskiego brakuje obecnie w rękopisie jednego z najcenniejszych aktów, tj. dok. nr 1 (drugiej serii): odpowiedzi królowej angielskiej Elżbiety I udzielonej 25 VII 1597 r. poselstwu sekretarza królewskiego Pawła Działyńskiego (podpis. Howard Bingler, Cecil Fortescue).
 • 500 %a Na k. 279 przykład dok. wystawionego przez kancelarię król. (list Zygmunta III do króla hiszpańskiego Filipa), z podpisem monarchy, niewysłanego z powodu błędów w treści.
 • 500 %a W trakcie oprawiania akt przestawiono karty: po k. 158v. winny następować k. 160-160v, potem 159-159v., zaś po k. 285v. powinny się znajdować k. 287-288v, 289-289v, 286-286v i 290.
 • 500 %a Rękopis konserwacji przeprowadzonej w końcu XX w. obejmującej laminację i oprawę.
 • 500 %a Do niektórych listów pisanych przez hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły doklejone są różnych rozmiarów karteczki, niekiedy złożone, zapisane wiadomościami "z ostatniej chwili", które nie znalazły się w listach.
 • 500 %a Numeracja porządkowa wpisana na większości dok. w lewym górnym rogu (nadana zapewne przez Ł. Gołębiowskiego, o którym niżej, podczas porządkowania zbioru według wykazu ułożonego i dołączonego przezeń na początku rkpsu); druga dawna numeracja dok. (obecnie kolejność przemieszana) zachowała się w lewych dolnych rogach dok.
 • 500 %a Powtórzone datacje w prawych górnych rogach dok. (naniesione ciemniejszym atramentem ręką różną od rąk pisarzy dok. zapewne przy inwentaryzacji)
 • 500 %a Zachowana dawna paginacja (w prawych górnych rogach k. nieparzystych i lewych rogach k. parzystych)
 • 500 %a Większość dok. posiada na odwrociach (drugie połowy kk.) adresy, przy których widnieją także noty dorsalne.
 • 500 %a Na wielu kartacg rękopisu występują znaki wodne: 1. Napis kapitalikami "J. HONIG & ZOONEN" (f. papierni Jakuba Honiga i synów w Zaandijk k. Amsterdamu w pn. Holandii) k. 7, 10, 30-31, 47, f. odwrócony k. 1, 3; odmiana 1.: jak poprzednio, przy czym nad napisem róg pocztowy na zawieszce w barokowym kartuszu zwieńczonym dużą koroną z dzwonkiem u dołu k. 8-9, 29, 32, 48, f. odwrócony k. 2, 4, (z napisem o mniejszym module liter) 5-6; odmiana 2.: napis kapitalikami "C & I HONIG" k. 11, 39, 82, 89, 91, 101, 272, 274, f. odwrócony k. 36-37, 40, 42, 44, 46, 96, 99, 102, 275; odmiana 3.: jak poprzednio, przy czym nad napisem wspomniany róg pocztowy k. 12, 38, 75, 88, 90, 92, 159, 273, f. odwrócony k. 33-35, 41, 43, 45, 93-95, 97-98, 100, 103, 276 - 2. Herb Lewart (?) w owalnym barokowym kartuszu z wąską koroną k. 18, f. odwrócony k. 17; nieco inny rysunek f. odwrócony k. 21 - 3. Roślina (kwiat?) o 7 łodyżkach i pąkach oraz 3 korzonkach w tarczy zwieńczonej syglami "M" i "S", między którymi może gmerk stylizowany na kształt cyfry "4" k. 22 - 4. Herb Topór na wydatnej piersi dwugłowego orła (zap. f. papierni Tęczyńskich w Krzeszowicach pod Krakowem) k. 27 - 5. Cyfra króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I (1688-1740) "FRW" pod dużą, nieco spłaszczoną koroną (papiernia Ludwiga Ziesera lub jego następców (Adam Friedrich Riedel) w Kiauten w dawn. Prusach Wsch., duży f.) k. 50, 53, 62, f. odwrócony k. 54, 57, 59-60, 65 - 6. Napis kapitalikami "Z & R KIAUTEN 1" (papiernia jak wyżej) k. 51-52, 63, f. odwrócony k. 55-56, 58, 61, 64 - 7. Dwie tarcze herbowe jedna nad drugą: w górnej herb złożony trzypolowy, w dolnej murzyńska głowa, u dołu litera "M" k. 66, 70, 73, f. odwrócony k. 72, 215 - 8. Słońce k. 74 - 9. Kusza w okręgu zwieńczonym trójlistną koniczyną, k. 282, f. odwrócony k. 8 (k. dodatkowa!), 183; odmiana: sama kusza o prostszym rys. k. 105 - 10. Duża lilia k. 83 - 11. Napis kursywną majuskułą kaligraficzną "JAN KOOL", nad którym róg pocztowy na zawieszce w kartuszu zwieńczonym koroną, f. odwrócony k. 84-85, 87; odmiana: tylko napis k. 167, f. odwrócony k. 86, 172 - 12. Niezident. herb dwudzielny w słup (pół orła i wydłużony krzyż łac., prwdp. pap. pochodzenia czeskiego) k. 116, 174 - 13. Herb Ślepowron w barokowej tarczy zwieńczonej dużą koroną (papiernia w Młodziejowicach pod Krakowem) k. 140, 156, 158, f. odwrócony k. 118 - 14. Herb Ravensburga (papiernia miejska), f. odwrócony k. 128 - 15. Litera "h" stylizowana w niewielkim barokowym kartuszu (mały f., prwdp. pochodzenia niem.) k. 137, f. odwrócony k. 152; odmiana: ta sama litera większa i bardziej stylizowana w większym barokowym kartuszu k. 206, 210, f. odwrócony k. 208 - 16. Mały róg pocztowy na zawieszce, nad którym rodzaj podłużnego trójkątnego ostrza lub lemiesza (mały f., prwdp. pochodzenia franc.), f. odwrócony k. 147 - 17. Kaczka (?) stojąca na tarczy z herbem przedstawiającym trzy zaciosy, a wszystko w okręgu (prwdp. pap. pochodzenia włosk.) k. 148; odmiana: kaczka w okręgu k. 268, f. odwrócony k. 176, 180 - 18. Herb Grzymała zwieńczony infułą bpią ze wstęgami w okręgu (f. papierni w Mogile za rządów opata Wawrzyńca Goślickiego) k. 157 - 19. Mały róg w małej tarczy k. 168, 287 (nieco inny rys.) - 20. Herb Lubicz z wydatnym klejnotem (f. papierni w Grembienicach pod Krakowem) k. 211, 262 (nieco większy wzór), f. odwrócony k. 169a, 263; odmiana: herb w okrągłym barokowym bez kejnotu k. 253, f. odwrócony k. 255 - 21. Herb Ogończyk w kartuszu zwieńczonym insygniami bpimi (infuła ze wstęgami i zwieńczenie pastorału), całość w otoku z drobno zwijanego ornamentu (papiernia bpów poznańskich w Głównej pod Poznaniem za rządów bpa Łukasza Kościeleckiego), f. odwrócony k. 170 - 22. niezident. herb własny: dwudzielny w słup w stylizowanej tarczy, w polu 1. dwa skrzyżowane miecze, w polu 2. herb Saksonii, nad tarczą wstęga z napisem "DRESTEN" (zap. pap. pochodzenia saksońskiego, może z papierni miejskiej w Dreźnie) k. 193, 195 - 23. niezident. herb własny: skos lewy na tarczy herb. zwieńczonej z obu stron wyrastającymi porożami (?) k. 197 - 24. Berło król. w barokowej tarczy (prwdp. f. z papierni pruskiej) k. 202, 204 - 25. Kotwica w okręgu, f. odwrócony k. 223 - 26. Herb Jelita w tarczy zwieńczonej dużą koroną k. 227, 229, 243-245, f. odwrócony k. 241 - 27. Ryba (flądra) w okrągłej bordiurze (podwójny otok) artykułowanej ornamentem ósemkowym (jedna z papierni na Pomorzu Gdańskim) k. 230-231 - 28. Trzy lilie na prostej tarczy zwieńczonej koroną k. 235, 237 - 29. Herb Habdank w stylizowanym owalnym kartuszu k. 257 - 30. Winne grono w kształcie rombu na stopie i nodusie kielicha w tarczy, nad którą po bokach sygla "MM", pod tarczą zaś litera "A" (b. duży f.) k. 277-278 - 31. Sentencja "WER GOT VERTRAVT HAT WOL GEBAVT WOLFF EISEL" ujęta w prostokątną ramkę ozdobioną sterczynkami i zwieńczoną zamkniętą koroną (f. papierni Wolfa Eisela z Wels-Schafwiesen w Austrii, duży f.) k. 284, 295 - 32. Lew Czeski na prostej tarczy (duży f.) f. odwrócony k. 200 - 33. Krzyż łac. w dużej łezce, nad nią litera "E", u dołu zaś sygla "AR", f. odwrócony k. 285, 290 - 34. Kaczka (gołąb?) na 3 pagórkach w otoku (prwdp. pap. pochodzenia włoskiego) k. 291, 297 - 35. Orły: a) mały (z rozwartym dziobem) k. 25; b) dwugłowy w koronie z literą "S" na piersi (duży f.), f. odwrócony k. 77; c) dwugłowy o innym rys. z nieco zredukowanymi skrzydłami i wydatnym ogonem oraz 8-szprychowym kołem w miejscu piersi k. 79-80; d) dwugłowy w koronie z literą "K" na piersi i dużymi syglami "HH" po bokach głów (duży f.) k. 107-108, 142, 144, f. odwrócony k. 133; e) jak wyżej, przy czym obok głów sygla "HP", f. odwrócony k. 121; f) jak wyżej, ale bez syglów k. 161; g) dwugłowy z tarczą herb. z herbem 4 blanki na piersi (duży f.) k. 151, 187, 218, f. odwrócony k. 122, 154, 163 (nieco inny rys.); h) dwugłowy ukoronowany wąską koroną z literą "K" na piersi, pod którym mała stylizowana tarcza z syglami "SH" umieszczonymi obok siebie lub jeden pod drugim (duży f.) k. 131, 182; i) zwarty w owalnej tarczy zwieńczonej niewielkimi wolutami k. 165, 190, 192; j) ukoronowany z wydatnym ogonem k. 173; k) mały k. 184-186, 221-222, 225, 258-259, 266; l) dwugłowy ukoronowany z literą "R" na piersi, f. odwrócony k. 214; m) mały z koroną na głowie i literą "R" na piersi, f. odwrócony k. 247 (odmiana większa na większej tarczy k. 279); n) mały z koroną na głowie i literą "S" na piersi k. 250-251; o) dwugłowy ukoronowany (obie głowy) z literą "S" na piersi na tarczy zwieńczonej finezyjną koroną, po bokach sygla "V" i "B", f. odwrócony k. 271 - 36. nieokreślony wizerunek (kłosy zboża lub kwiaty wyrastające z gruntu?) w okrągłym wieńcu laurowum k. 13-14 - 37. Prwdp. herb Achinger odm. (lis wspięty z podniesionym ogonem) bez tarczy k. 104, 220 - 38. nierozpoznany herb o motywach geometrycznych w małej baniastej tarczy, f. odwrócony k. 125 - 39. nieokreślony wizerunek wpisany w okrąg, pod którym litera "B" k. 110, 114, f. odwrócony k. 112 - 40. nierozpoznany f. (tarcza herb.?) k. 126.
 • 500 %a [Rkps opracował po raz pierwszy już pod koniec 18 w. (zob. sygn. BK 1402) lub na przełomie 18 i 19 w. bibliotekarz i uczony Łukasz Gołębiowski (1773-1849), który zgodnie z przyjętą metodą opracowania zredagował na wstępie zwięzłe omówienie jego zawartości, a następnie numerowany spis dok. wraz z krótkimi regestami (k. 1-10v). Ponadto sporządził liczne kopie dok. włączone do rkpsu (warto dodać, iż w wielu wypadkach oryginały także pozostają w zbiorach BK, ale są włączone do kolekcji pod innymi sygn.). W latach pięćdziesiątych XX w. Janina Studnicka uzupełniła opracowanie o częściowe indeksy nadawców i odbiorców].
 • 520 %a Nr 4. "Praescriptum legationis a Sac[ra] Reg[ia] M[aiesta]te ad Ser[enissi]mam Principem d[omi]nam Mariam Archid[ucissam] Austriae etc. natam Comitem Palatinam Rheni V[e]n[er]abili Andreae Opalinskÿ de Bnin Praeposito Plocensi Regiae M[aiesta]tis Secretario datum Varsoviae die XI Men[sis] Augu[sti] Anno D[omi]ni M.D.XC.IX." "Ad Sereniss[i]mum Archiducem Ferdinandum" [kopia instrukcji poselskiej dla sekretarza król. i prepozyta płockiego Andrzeja Opalińskiego (1575-1623) z zaproszeniem dla arcyks. austriackiej Marii (1551-1608) i jej syna arcyks. Ferdynanda II Habsburga (późn. cesarza) do Krakowa na pogrzeb jej zm. córki, a małżonki Zygmunta III, królowej pol. i szwedz. Anny Habsburżanki (1573-1598), zapowiedziany na dzień 13 X tr.; Warszawa, 11 VIII 1599] k. 110-111v
 • 520 %a Nr 5. "Pręscriptu[m] legationis Jo[an]nis Gostomski Vigessima quarta Augusti Anno D[omi]ni 1599" [kopia instrukcji poselskiej dla starosty wałeckiego i strzeleckiego Jana Gostomskiego z Leżenic (ok. 1576-1623), wyjeżdżającego w poselstwie do ces. Rudolfa II; b.m., 24 VIII 1599; nagłówek dopisany mało czytelnym, drobnym pismem różnym od pisma dok.] k. 112-115.
 • 520 %a Nr 6. [Odpowiedź ces. Rudolfa II na poselstwo Jana Gostomskiego (zob. wyżej); Pilzno, 21 IX 1599; podpis. sekr. kancelarii ces. Jan Barvitius] k. 116-117
 • 520 %a Nr 7. [List kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego (1542-1605); Zamość, 28 X 1599] k. 118
 • 520 %a Nr 8. [List hospodara wołoskiego i ks. siedmiogrodzkiego Michała Walecznego (1557-1601); Alba Iulia, 4 II 1600] k. 120-120v
 • 520 %a Nr 9. [List ks. szczecińsko-pomorskiego Barnima X (1549-1603); Szczecin, 21 II 1600] k. 122
 • 520 %a Nr 10. [List hospodara wołoskiego i ks. siedmiogrodzkiego Michała Walecznego; Suczawa, 21 V 1600] k. 124-124v
 • 520 %a Nr 11. [List nadawcy jak wyżej do kasztelana bieckiego Sebastiana Lubomirskiego (ok. 1546-1613); Suczawa, 22 V 1600] k. 126
 • 520 %a Nr 12. [List ces. Rudolfa II Habsburga; Pilzno, 3 VI 1600; podpis. cesarz, Rudolf Coraducius i sekr. kancelarii czes. Jan Barvitius] k. 128-128v
 • 520 %a Nr 13. [List konsyliarzy pruskich (zob. dok. nr 3); Królewiec, 6 VI 1600] k. 130
 • 520 %a Nr 14. [Odpowiedź ces. Rudolfa II na poselstwo podskarbiego kor. i starosty lubelskiego Jana Firleja z Dąbrowicy (zm. 1614); Praga, 14 VI 1600; podpis. Rudolf Coraducius i sekr. kancelarii czes. Jan Barvitius] k. 132
 • 520 %a Nr 15. [Odpowiedź ces. Rudolfa II na to samo poselstwo w innej sprawie; Praga, 14 VI 1600; podpis. podkanclerzy ces. Zdenko Ad Poppl Lobkowitz i sekr. ces. Jan Mÿllnerus] k. 134-135
 • 520 %a Nr 16. "Instructia Vrodzonemu Adrianowi Rembowskiemu Dworzaninowi, ÿ do Cesarza Je[g]o M[oś]ci Tureckiego Posłowi naszemu, w Warszawie dana dnia VI Miesiąca lipca Roku M. D. C." [kopia współcz., skreślenia w tekście; Warszawa, 6 VII 1600; na k. 139 tylko nota dors. (?), na k. 139v próby pióra] k. 136-139v
 • 520 %a Nr 17. [List kniazia Konstantego Ostrogskiego, wojewody kijowskiego; Ostróg, 28 VII 1600] k. 140
 • 520 %a Nr 18. "Instructio [dopisane obok drobnym pismem inną ręką ciemniejszym atramentem: "(...) ad ordines (...)"] Com[m]issarij Cancellarÿ Polonici, quem in Transil[vaniam] ad Caes[areae] M[aiesta]tis Commissar(...) miserat 26 Octob[ris] A[nno] 600" [kopia współcz. instrukcji poselskiej dla posłów kanclerza i hetmana kor. Jana Zamoyskiego i towarzyszących mu w kampanii mołdawskiej senatorów do stanów siedmiogrodzkich; 26 X 1600] k. 142-144v
 • 520 %a Nr 19. [List arcyks. austriackiego Alberta Habsburga, ks. Brabancji i Flandrii; Bruksela, 22 XI 1600; podpis arcyks. i sekr. Levasseura] k. 146-146v
 • 520 %a Nr 20. [List kard. Cinzio Passeri Aldobrandiniego (1551-1610); Rzym, 16 XII 1600] k. 148
 • 520 %a Nr 21. [List książąt saskich, braci Fryderyka Wilhelma i Jana (Wettynów?), landgrafów Turyngii i margrabiów Miśni; Torgau, 29 XII 1600] k. 150-151v
 • 520 %a Nr 22. [List Chrystiana Welfa (1566-1633), ks. brunszwicko-lüneburskiego i bpa Minden; Petershagen, 2 I 1601] k. 152
 • 520 %a Nr 23. [List margrabiego i elektora brandenburskiego Joachima Fryderyka Hohenzollerna (1546-1608), arcyszambelana ces. i ks. prusko-rugijskiego; Berlin, 5 I 1601] k. 154-154v
 • 520 %a Nr 24. [List wojewody i hospodara wołoskiego Szymona Mohyły (ok. 1560-1607); Forhowica (?), 11 I 1601] k. 156
 • 520 %a Nr 25. [List wojewody i hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły (ok. 1555-1606); Jassy, 24 I 1601] k. 157
 • 520 %a Nr 26. "Responsum Sac[rae] Regiae M[aiesta]tis Mag[nifi]co et generoso D[omi]no Henrico Luckio Regni Daniae senatori nec non clarissimo uiro D[omi]no Nicolao Kragio I[uris] V[triusque] Doctori Serenissimi Principis D[omi]ni Christiani iiii Dei gra[tia] Noruegiae Vandalorum Gottorum Regis Ducis Slesuici Holsatiae Normaniae (?) Datmarsiae Comitis in Oldenburgh et Delmenhorstf ad eandem Reg[is] M[aiesta]tem legatis. Dat[um] Varsoviae die XVII Mensis Martÿ Anno D[omi]ni MDCIo" [kopia współcz. odpowiedzi udzielonej posłom króla Danii i Norwegii Chrystiana IV (1577-1648) Henrykowi Luckowi, senatorowi duńskiemu, i dr. praw Mikołajowi Kragowi; Warszawa, 17 III 1601] k. 158-160 (w tym niewłaściwie wszyty przy oprawie inny dok. na k. 159-159v)
 • 520 %a Nr 26a. "Kopia listu P[iotra] Tylickiego do Krola (...)" [autor: bp warmiński i podkanclerzy kor. (1543-1616); Malbork, 12 V 1601] k. 159
 • 520 %a Nr 27. [List sekretarza król. Andrzeja Opalińskiego (1575-1623); Radlin, 25 VII 1601; autograf] k. 161-161v
 • 520 %a Nr 28. [List posła król. do Danii, starosty hamersztyńskiego Michała Konarskiego (ok. 1557-1613); Hamersztyn, 8 VIII 1601] k. 163
 • 520 %a Nr 29. [List posła do chana tatarskiego, podkomorzego brasławskiego Ławryna (Wawrzyńca) Piaseczyńskiego; górska wieś Świjurtasz (?), 22 VIII 1601] k. 165-165v
 • 520 %a Nr 30. "Kopia listu Henrika Firleia do Krola (...)" [autor: Henryk Firlej z Dąbrowicy (1574-1626), sekretarz król., późn. podkanclerzy kor. i abp gnieźnieński; Rzym, 1 IX 1601] k. 167
 • 520 %a Nr 31. [List wojewody i hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły; Jassy, 18 X 1601] k. 168
 • 520 %a Nr 32. [List nadawcy jak wyżej; Jassy, 22 X 1601; do listu doklejone 2 listy (zob. niżej)] k. 169
 • 520 %a "Przepis listu Parkalaba Hoczinskie[g]o do K[róla] Je[g]o mczi" [burkułab, czyli komendant, burgrabia twierdzy chocimskiej] k. 169a
 • 520 %a "Kopia skarg drugich Burkolaba Hoczinskiego [!] do Je[g]o K[rólewskiej] Mczi" k. 169b
 • 520 %a Nr 33. [List kasztelana warszawskiego Stanisława Warszyckiego (zm. 1617); Niedziałka, 8 I 1602] k. 170
 • 520 %a Nr 34. "Kopia listu Ber[narda] Macieiowskiego do Krola (...)" [Kraków, 28 I 1602] k. 172-172v
 • 520 %a Nr 35. [List wojewody i hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły; Jassy, 12 IV 1602; na list doklejona karteczka z wiadomościami z ostatniej chwili] k. 173
 • 520 %a Nr 36. [List ces. Rudolfa II; Praga, 20 IV 1602; podpis ces., kancl. Rudolfa Coraduciusa i sekr. Jana Barvitiusa] k. 174-174v
 • 520 %a Nr 37. [List chorążego sandomierskiego Krzysztofa Kochanowskiego, posła król. do Turcji (zm. 1616); Konstantynopol, 22 IV 1602; autograf] k. 176-178
 • 520 %a Nr 38. [List nadawcy jak wyżej; Konstantynopol, 20 V 1602; autograf] k. 179-180v
 • 520 %a Nr 39. [List ces. Rudolfa II; Praga, 18 VI 1602; podpisy ces., kancl. Rudolfa Coraduciusa i sekr. Jana Barvitiusa] k. 181-181v
 • 520 %a Nr 40. [List wojewody i hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły; Jassy, 4 VII 1602] k. 183
 • 520 %a Nr 41. [List nadawcy jak wyżej; Jassy, 8 VII 1602] k. 184
 • 520 %a Nr 42. [List wojewody i hospodara wołoskiego Szymona Mohyły; obóz nad Krasnym Targiem, 9 IX 1602] k. 185
 • 520 %a Nr 43. [List wojewody i hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły; Suczawa, 21 X 1602; do listu doklejona kartka pap. z najnowszymi wieściami] k. 186
 • 520 %a Nr 44. [List ks. saskiego Jana Wettyna, landgrafa Turyngii i margrabiego miśnieńskiego; Weimar, 9 XII 1602] k. 187-188
 • 520 %a Nr 45. [List elektora palatyna reńskiego Fryderyka IV Wittelsbacha (1574-1610), ks. bawarskiego i arcystolnika ces. do króla Zygmunta III; Heidelberg, 24 XII 1602] k. 189
 • 520 %a Nr 46. [List nadawcy jak wyżej do stanów polskich; Heidelberg, 24 XII 1602] k. 191-191v
 • 520 %a Nr 47. [List ks. elektora saskiego Krystiana II Wettyna (1583-1611), arcymarszałka ces., landgrafa Turyngii i margrabiego Miśni; Drezno, 24 XII 1602] k. 194-196
 • 520 %a Nr 48. [List landgrafów heskich: Maurycego (zm. 1632) (Hesja-Kassel), Ludwika st. (zm. 1604) (Hesja-Marburg) i Ludwika mł. (zm. 1626) (Hesja-Darmstadt); b.m., 24 XII 1602] k. 197
 • 520 %a Nr 49. [List margrabiego brandenburskiego (na Ansbach, Karniowie i Bayreuth) Jerzego Fryderyka Hohenzollerna (1539-1603), ks. pruskiego i rugijskiego; Ansbach, 26 XII 1602] k. 199
 • 520 %a Nr 50. [List margrabiego i elektora brandenburskiego Joachima Fryderyka Hohenzollerna, arcyszambelana ces. i ks. prusko-rugijskiego, do króla Zygmunta III; Berlin, 2 I 1603] k. 201-201v
 • 520 %a Nr 51. [List tegoż do stanów pol.; Berlin, 2 I 1603] k. 203-203v
 • 520 %a Nr 52. [List ks. brunszwicko-lüneburskiego i bpa Minden Chrystiana Welfa do króla Zygmunta III; zamek Petershagen, 8 I 1603] k. 205
 • 520 %a Nr 53. [List tegoż do stanów pol.; zamek Petershagen, 8 I 1603] k. 207
 • 520 %a Nr 54. [List ks. brunszwicko-lüneburskiego Ernesta II Welfa (1564-1611); Celle (okręg Hanower), 9 I 1603] k. 209.
 • 520 %a Nr 55. "Responsum Sac[rae] R[egiae] M[aies]t[a]tis ad Legationem Ill[ustrissi]mor[um] Do[minorum] Christiani secundi Saxoniae Ducis, Sacri Romani Imperÿ Archimarsalci et Electoris etc. nec non Friderici Palatini Rheni Sac[ri] eiusdem Ro[mani] Imperÿ Archidapiferi et Electoris etc., Joannis Ducis Saxoniae Landgravÿ Turiniae [!], Ernesti et Christiani Episcopi Mindensis Ducum Brunsuicensium et Luneburgensium, Mauritÿ Ludouici senioris et Ludouici iunioris Landgrauiorum Hassiae etc. Dat[u]m Cracouiae in Conuentu generali Regni Anno Domini M. DC. III." [kopia współcz. odpowiedzi sejmu walnego kor., zebranego w Krakowie od stycznia do marca 1603 r., posłom ks. i elektora saskiego Chrystiana II, elektora i palatyna reńskiego Fryderyka, ks. saskiego Jana, ks.ks. brunszwickich Ernesta i Chrystiana, bpa Minden, oraz landgrafów heskich Maurycego, Ludwika st. i Ludwika mł.; tekst na k. 212 częśc. przekreślony] k. 211-212
 • 520 %a Nr 56. "Responsum Sac[rae] R[e]g[i]ae M[aiesta]tis ad legationem Seren[issi]mi Regis Daniae. Datum Cracouiae in Conuentu Generali Anno D[omi]ni M.DC.III." [kopia współcz. (konspekt?) odpowiedzi sejmu walnego kor., zebranego w Krakowie od stycznia do marca 1603 r., poselstwu króla duńskiego Chrystiana IV Oldenburga; podpis króla; skreślenia i dopiski w tekście] k. 213-214
 • 520 %a Nr 57. [List książąt kurlandzkich Fryderyka (1569-1642) i Wilhelma (1574-1640) Kettlerów; Bowsk, 10 I 1603] k. 215
 • 520 %a Nr 58. [List opata koronowskiego Stanisława Makowieckiego (zm. 1624); Grudziądz, 12 I 1603] k. 217
 • 520 %a Nr 59. [List Jakuba I Stuarta (1566-1625), króla Szkocji, Anglii i Irlandii; zamek Hampton, 17 II (wpisany słownie miesiąc "Februarÿ" poprawiony na "Januarÿ" (styczeń)) 1603] k. 219-219v
 • 520 %a Nr 60. [List wojewody i hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły do króla Zygmunta III; Jassy, 31 I 1603; na list przyklejone 2 paski pap.] k. 221
 • 520 %a Nr 61. [List tegoż w tej samej sprawie (nieco innej formie) do stanów pol.; Jassy, 31 I 1603] k. 222
 • 520 %a Nr 62. [List kard. Aleksandra lub Andrzeja Peretti de Montalto; Rzym, 8 II 1603] k. 223
 • 520 %a Nr 63. [List stanów multańskich do króla pol.; Jassy, 10 II 1603; podpisy możnych cyrylicą] k. 225
 • 520 %a Nr 64. "Eventualis Protestatio Legatorum Brandeburgicorum" [Protestacja konsyliarzy i posłów pruskich margrabiego i elektora brandenburskiego Joachima Fryderyka Hohenzollerna: Wedigona Reimara Gansa (Gantza), Adama von Schlieben, Krzysztofa Benckendorfa i Joachima Hübnera; Kraków, 5 III 1603] k. 226-228v.
 • 520 %a Nr 65. "Responsum Sacrae Regiae M[aiesta]tis Domini nostri clementissimi Commissarÿs Nobilibus ac Generosis Dominis Ioanni Schortz Succamerario Mariaeburgen[si] et Capitaneo kischouien[si] nec non Domino Magno Nolde Aulico Regio à Spectabili Senatu Gedanen[si] datum die XVII Maÿ Anno M. Sexcentesimo tertio" [odpowiedź Rady Miejskiej Gdańska dana posłom król. Janowi Szorcowi (Schortz), podkomorzemu malborskiemu i staroście kiszewskiemu, oraz dworzaninowi król. Magnusowi Nolde; Gdańsk, 17 V 1603] k. 231-232v
 • 520 %a Nr 66. [List konsyliarzy i posłów pruskich Wedigona Reimara Gantza (Gansa) i Joachima Hübnera; Kraków, 6 VI 1603] k. 234-237
 • 520 %a Nr 67. [List tychże posłów w tej samej sprawie (obszerniejszy); Kraków, 30 VI 1603 (data dzienna popr.); na k. 245v nota dors.: "Scriptum Legatorum Brandeburgic[orum] de Curatella et successione in feudum Prussicum (...) Brandeburgen[sis] Marchionis"] k. 239-245
 • 520 %a Nr 68. [List podkomorzego chełmińskiego Macieja Konopackiego (zm. 1613); Konopat, 20 VII 1603] k. 246-246v
 • 520 %a Nr 69. [List-sprawozdanie tegoż z poselstwa do stanów Księstwa Pruskiego wraz z Łaskim; b.m.d.] k. 248-251
 • 520 %a Nr 70. "Responsum et simul litterae fidei Generoso Stanislao Cikowsky de Woislawice succam[erario] Cracouien[si] etc. etc." (k. 252), "Praescriptum Legationis Generoso Stanislao Cikowskÿ de Woislawice Succamerario Cracouiensi etc. etc. ad Ser[enissi]mum Regem Angliae et Scotiae" (k. 252-253v), "Appendix Legationis in Angliam" (k. 253v-254) [kopia współcz. (koncept?) instrukcji poselskiej dla Stanisława Cikowskiego z Wojsławic, podkomorzego krakowskiego, wysłanego 10 VIII 1603 do Anglii; nagłówki wpisane inną ręką, pismem drobnym i niezbyt czytelnym, noty marg., skreślenia w tekście] k. 252-254
 • 520 %a Nr 71. [List wojewody kijowskiego i marszałka Ziemi wołyńskiej, kniazia Konstantego Wasyla Ostrogskiego; Ostróg, wrzesień 1603] k. 256
 • 520 %a Nr 72. [List wojewody i hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły; obóz w Awereszt, 12 IX 1603] k. 258
 • 520 %a Nr 73. [List tegoż w tej samej sprawie; obóz nad Deżą, 29 X 1603] k. 259
 • 520 %a Nr 74. [List starosty kamienieckiego Jana Potockiego; Paniowce, 7 XI 1603] k. 260
 • 520 %a Nr 75. "Instrvctia Vrodzonemu Janowi Swoszowskiemu Pisarzowi Ziemskiemu Lwowskiemu do P[ana] Jeremiei Woiewody Moldawskie[g]o, w sprawie okolo Zołnierzow co w Multaniech sluzÿli, dana, dnia XXVI miesiąca Nouembra Roku M.DC.III" [podpis. Piotr Tylicki, bp warmiński i podkanclerzy kor.; 26 XI 1603] k. 262-263v
 • 520 %a Nr 76. [List wojewody i hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły; obóz w Sapotaniach, 28 XI 1603; do listu doklejone dwie kartki pap.; list uszkodzony (ubytek pap.)] k. 258
 • 520 %a Nr 77. [List kard. Cinzio Passeri Aldobrandiniego; Rzym, 20 I 1604] k. 267
 • 520 %a Nr 78. [Brewe pap. Klemensa VIII (1592-1605) o treści jak wyżej; Rzym, u św. Piotra, 20 I 1604; podpis. Marcjusz Malacrida] k. 269
 • 520 %a Nr 79. [List bpa Vercelli Jana Stefana Ferrari, nuncjusza pap. na dworze ces. w Pradze; Praga, 5 V 1604] k. 270
 • 520 %a Nr 80. "Kopia postanowienia W[oiewó]dztwa Sandomirskiego (...)" [kopia instrukcji poselskiej sejmiku woj. sandomierskiego, zebranego w Opatowie dn. 17 XII 1604 r., dla deputatów na sejm walny kor. w Warszawie 20 I 1605 r.] k. 272-274v
 • 520 %a Nr 81. "Kopia postanowienia Seymiku Warszawskiego, zgodnego z Raciązkim, nie we wszystkim iednak (...)" [kopia instrukcji poselskiej sejmiku generalnego województw mazowieckiego i płockiego, zebranego w Warszawie dn. 4 I 1605 r., dla deputatów na sejm walny kor. 20 I tr. tamże; w oryg. podpis. podstarości warszawski Andrzej Rukowski, sprawdz. Dąbrowski; odpis z ksiąg grodz. warszawskich] k. 275-276v
 • 520 %a Nr 82. [List króla Zygmunta III do sułtana tur. Achmeda I (1587-1617); Warszawa, 3 IV 1606] k. 277
 • 520 %a Nr 83. [List tegoż do wielkiego wezyra tur. tej samej treści; Warszawa, 3 IV 1606; w nocie dors. na k. 278v pozostawione wolne miejsce na wpisanie nazwiska adresata] k. 278
 • 520 %a Nr 84. [List tegoż do króla hiszpańskiego Filipa III Habsburga (1578-1621) (nie Filipa IV, jak w dok. (!), dlatego list jest zapewne czystopisem niewysłanym z powodu błędów w treści); Warszawa, bez dnia i miesiąca (pozostawiono wolne miejsce) 1613; podpis króla; u dołu listu próby pióra i rysunek] k. 279
 • 520 %a Nr 85. [List ks. Ossuny Piotra Girona, króla Neapolu i namiestnika Sycylii; Panormo, 4 IV 1614] k. 281-281v
 • 520 %a Nr 86. "List Xiedza Lipskiego kanczlerza koronnego [inną ręką:] o Legacyi do Turek JO Xcia Krzysztofa Zbarazkiego koniuszego kor[onnego]" [Warszawa, 12 VIII 1622] k. 283v-284
 • 520 %a Nr 87. [List króla Zygmunta III do posła weneckiego w Turcji; Warszawa, 10 IX 1622; podpis króla; u dołu listu silnie obcięta notata dot. treści] k. 286
 • 520 %a Nr 88. [List Karola Taprarka (zm. po 1624), margrabiego Belmontu; Madryt, 15 IX 1623; autograf; wskutek przestawienia kart przy oprawie zakończenie przed dok. nr 87 (list rozdzielony innym pismem)] k. 288-288v i 285
 • 520 %a Nr 89. [List królowej hiszpańskiej Elżbiety Burbon (1602-1644); Madryt, 12 X 1623] k. 289
 • 520 %a Nr 90. [List kard. Cosimo de Torres (1584-1642), byłego nuncjusza apostolskiego w Polsce; Rzym, 18 XI 1623] k. 291
 • 520 %a Nr 91. [List tegoż; Rzym, 28 I 1624] k. 293-294
 • 520 %a Nr 92. [List wojewody i hospodara mołdawskiego i multańskiego Raduła Michnei Korwina (zm. 1626); Jassy, 15 VII 1624] k. 295
 • 520 %a Nr 93. [List kard. Antonio Barberiniego sen. (1569-1646); Rzym, 12 VI 1627] k. 296
 • 520 %a [Rkps zawiera akta i korespondencję w dwóch blokach tematycznych: materiały z lat 1597-1618 (a ściślej lat 1604-1613) dot. wojny polsko-moskiewskiej (wyprawa Dymitra Samozwańca do Moskwy, opanowanie kraju, ślub z Maryną Mniszchówną i rządy na tronie carskim, zamordowanie Dymitra i sprawa drugiego uzurpatora tegoż imienia, kampania smoleńska, zwycięstwo Zółkiewskiego nad Kaługą i wkroczenie do Moskwy, wzięcie do niewoli cara Wasyla Szujskiego, wybranie carem królewicza Władysława IV, zwłoka Zygmunta III z wysłaniem do Rosji syna i w konsekwencji wypowiedzenie posłuszeństwa Władysławowi przez Moskali, wzrastający oportunizm Moskwy i bezowocne pertrakacje, pol. protestacja z 1616 r.) oraz materiały z lat 1597-1627 dot. dyplomacji pol. (poselstwa pol. do różnych państw i odpowiedzi na nie). Spotyka się tutaj listy dostojników świeckich i duchownych, kierowane głównie do króla. Wśród raportów na temat aktualnej sytuacji polit. punkt ciężkości spoczywa na sprawach mołdawskich, wołoskich i siedmiogrodzkich. Sporo miejsca zajmują też sprawy tureckie i tatarskie. Do najciekawszych dok. w rkpsie należą: dok. spisany bardzo drobną cyrylicą na 8 prostokątnych kartonach sklejonych ze sobą (k. 49), koncept listu "stanów moskiewskich" do Zygmunta III Wazy z wypowiedzeniem posłuszeństwa monarsze z 1613 r. wraz z pol. przekładem (k. 50-65v), będąca konsekwencją tego posunięcia protestacja pol. z 1616 r. (k. 66-73) oraz pergaminowe brewe Klemensa VIII z 1604 r. (k. 269) czy wreszcie odpowiedź dyplomatyczną królowej ang. Elżbiety I udzieloną poselstwu Pawła Działyńskiego. Ponadto znajdują się tutaj kopie instrukcji poselskich i uniwersałów sejmików ziemskich. Rkps obejmuje zarówno dok. oryginalne, jak i pewną ilość odpisów (jak w sygn. BK 1399, 1400, 1402 i 1403]
 • 520 %a "Treść Listow i różnych Rękopismów w Bibliotece JW Tadeusza Czackiego znayduiących się" k. 1.
 • 520 %a "Zaymuie przeciąg czasu od 1599 do 1618 Roku (...)" [zwięzłe streszczenie zawartości rkpsu autorstwa Ł. Gołębiowskiego z podaniem ram czasowych kolekcji i naświetleniem pozycji międzynarodowej Polski, z uwzględnieniem nazwisk najważniejszych władców, magnatów czy dowódców wojsk. oraz dat najważniejszych wydarzeń] k. 1v.
 • 520 %a "Panowanie Zygmunta III. Woyna Moskiewska" [spis dok. zebranych w cz. 1. rkpsu (27 poz.) z podaniem nru bież., nazwisk autora i adresata listu, miejsca i daty jego napisania oraz krótkiego regestu] k. 2-4v.
 • 520 %a "Dodatek do Woyny Moskiewskiey" [dokończenie spisu według wzoru jak wyżej (poz. 28-43), spisane zapewne tą samą ręką, ale pismem wyraźniejszym, bardziej kursywnym i kaligraficznym (może sporządzonym później?)] k. 5-5v.
 • 520 %a "Treść Listów i różnych Rękopismów w Bibliotece JW Tadeusza Czackiego znayduiących się" k. 6.
 • 520 %a "Zaymuie przeciąg czasu od 1597 do 1627 Roku (...)" k. 6v.
 • 520 %a "Panowanie Zygmunta III. Poselstwa" [spis dok. zebranych w cz. 2. rkpsu (93 poz.) z podaniem, jak wyżej, nru bież., nazwisk autora i adresata listu, miejsca i daty jego napisania oraz regestu] k. 7-10v.
 • 520 %a [brak poz. nr 1: listu hetmana i kanclerza Jana Zamoyskiego do króla, dat. z Zamościa 13 I 1599]
 • 520 %a Nr 2. "Kopia listu Stan[isława] Golskiego do Krola (...)" [autor: wojewoda podolski i ruski (zm. 1612); Mukarów, 15 X 1602] k. 11-11v.
 • 520 %a Nr 3. "Kopia listu Konstantego X. Ostroskiego do Krola (...)" [autor: kniaź K. Wasyl Konstantynowicz Ostrogski (1526-1608), wojewoda kijowski i marszałek Ziemi wołyńskiej; Ostróg, 15 X 1602] k. 12.
 • 520 %a Nr 4. [List prwdp. ks. Konstantego Wiśniowieckiego (1564-1641), wojewody bełskiego i ruskiego; Wiśniowiec, 16 XII 1603] k. 13.
 • 520 %a Nr 5. [List kniazia Janusza Ostrogskiego (1554-1620), wojewody wołyńskiego i kasztelana krakowskiego (s. Konstantego Wasyla), do króla; Ostróg, 12 I 1604] k. 16.
 • 520 %a Nr 6. [List tegoż o tej samej treści (z niewielkimi różnicami stylist.) do podkanclerzego kor. i bpa kujawsko-pomorskiego Piotra Tylickiego (1543-1616); Dubno, 13 I 1604] k. 18.
 • 520 %a Nr 7. [List nadawcy do adresata jak wyżej; Konstantynów, 19 II 1604] k. 20.
 • 520 %a Nr 8. [List senatorów wołyńskich, kniaziów Konstantego i Janusza Ostrogskich oraz kasztelanów kamienieckiego Jakuba Pretficza (1546-1613) i kijowskiego Jana Czaplica (zm. 1604); Ostróg, 23 V 1604] k. 22.
 • 520 %a Nr 9. [List abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Jana Tarnowskiego (ok. 1550-1605); Łowicz, 22 VI 1604] k. 24.
 • 520 %a Nr 10. [List kniazia Konstantego Ostrogskiego, wojewody kijowskiego; Ostróg, 16 VIII 1604] k. 26.
 • 520 %a Nr 11. [List kniazia Janusza Ostrogskiego, wojewody wołyńskiego i kasztelana krakowskiego; Ostróg, 26 VIII 1604] k. 28.
 • 520 %a Nr 12. "Kopia postanowienia Seymiku Halickiego (...)" [kopia instrukcji poselskiej sejmiku Ziemi halickiej, zebranego w Haliczu w dn. 8 XII 1604 r., dla deputatów na sejm walny kor. w Warszawie 20 I 1605 r.; podpis. w oryg. Adam Hieronim Sieniawski podczaszy kor., Mikołaj Daniłowicz starosta drohobycki i marszałek sejmiku; odpis z kopii współcz. przez Ł. Gołębiowskiego, podobnie jak wszystkie następne] k. 29-30.
 • 520 %a Nr 13. "Kopia postanowienia Seymiku W[oiewo]dztwa Kiiowskiego (...)" [kopia instrukcji poselskiej sejmiku woj. kijowskiego, zebranego w Żytomierzu w dn. 10 XII 1604 r., dla deputatów na sejm walny kor. w Warszawie 20 I 1605 r.] k. 31-32.
 • 520 %a Nr 14. "Kopia postanowienia Seymiku W[oiewo]dztwa Bełzkiego (...)" [kopia instrukcji poselskiej sejmiku woj. bełskiego, zebranego w Bełzie ok. 14 XII 1604 r., dla deputatów na sejm walny kor. w Warszawie 20 I 1605 r.] k. 33-37.
 • 520 %a Nr 15. "Kopia postanowienia Seymiku Wisnienskiego (...)" [kopia instrukcji poselskiej sejmiku Ziemi lwowskiej, przemyskiej i sanockiej (woj. ruskie), zebranego w Sądowej Wiszni dn. 14 XII 1604 r., dla deputatów na sejm walny kor. w Warszawie 20 I 1605 r.] k. 38-39.
 • 520 %a Nr 16. "Kopia postanowienia Seymiku Radzieiowskiego (...)" [kopia instrukcji poselskiej sejmiku woj. brzesko-kujawskiego i inowrocławskiego, zebranego w Radziejowie dn. 16 XII 1604 r., dla deputatów na sejm walny kor. w Warszawie 20 I 1605 r.] k. 40-41v.
 • 520 %a Nr 17. "Kopia Artykułow Woiewodztwa Sieradzkiego (...)" [kopia instrukcji poselskiej sejmiku woj. sieradzkiego, zebranego w Szadku ok. 16 XII 1604 r., dla deputatów na sejm walny kor. w Warszawie 20 I 1605 r.] k. 42-44.
 • 520 %a Nr 18. "Kopia postanowienia rozdwoionego Seymiku Lubelskiego (...)" [kopia instrukcji poselskiej sejmiku Ziemi łukowskiej i pow. urzędowskiego w woj. lubelskim, zebranego w Lublinie dn. 17 XII 1604 r., dla deputatów na sejm walny kor. w Warszawie 20 I 1605 r.] k. 45-46.
 • 520 %a Nr 19. "Kopia postanowienia Seymiku Powiatu Drohickiego (...)" [kopia instrukcji poselskiej sejmiku pow. drohickiego w woj. podlaskim, zebranego w Drohiczynie dn. 20 XII 1604 r., dla deputatów na sejm walny kor. w Warszawie 20 I 1605 r.] k. 47-48.
 • 520 %a Nr 20. [List stanów Wlk. Księstwa Moskiewskiego do Zygmunta III z postanowieniami nieobierania carem syna król. Władysława IV, wypowiedzenia posłuszeństwa królowi pol. i wypędzenia Polaków z Moskwy po klęsce dwóch dymitriad, a także propozycją wymiany ważnych jeńców, zawierający opis ważniejszych wydarzeń konfliktu polsko-moskiewskiego; Moskwa, 12 III 1613; obszerny memoriał napisany drobną cyrylicą na 8 sztywnych, sklejonych ze sobą kartonach, z ozdobnym inicjałem na początku tekstu] k. 49.
 • 520 %a Nr 20a. "Tytuł Listu od Stanów Moskiewskich do Zygmonta Trzeciego taki" [transliteracja tekstu dok. jak wyżej oraz jego przekład pol.; tekst dwukolumnowy; bardzo wiele skreśleń i poprawek powstałych w wyniku rewizji transliteracji, wpisanych inną ręką innym atramentem; dok. powstał prwdp. w początkach 19 w., nie wcześniej jednak niż w 1734 r., o czym świadczy znak wodny pap użytego do spisania tekstu] k. 50-65v.
 • 520 %a Nr 21. "Protestatia Ich Mmc. Panów Komyssarzow przed Poslem Cesarza JE[g]o Mci pod Smolenskyem vcziniona" [protestacja komisarzy pol., wyznaczonych do zawarcia pokoju z Moskwą, zaniesiona w obecności posła ces. Erazma Haydela de Rassenstein z powodu zerwania rokowań przez Moskali; tekst w jęz. pol., jedynie początek (całostronicowe pełnomocnictwo posła ces.) i zakończenie dok. (krótka rekognicja tegoż) po łac.; Smoleńsk nad Dnieprem, 7 II 1616] k. 66-73 (tekst właściwy k. 67v-73).
 • 520 %a Nr 22. [List królewicza Władysława Zygmunta IV Wazy (1595-1648) do wojewody sandomierskiego Jana Zbigniewa Ossolińskiego (1555-1623); Warszawa, 23 II 1616; podpis królewicza] k. 74-74v.
 • 520 %a Nr 23. "Kopia listu Stan[isława] St. z Tarnowa Ka[sztelana] San[domirskiego] do Zbi[gniewa] Ossolinskiego W[oiewo]dy San[domirskiego] (...)"; Stobnica, 6 III 1616] k. 75-75v.
 • 520 %a Nr 24. [List podkomorzego i pułk. wojsk kor. Zygmunta Kazanowskiego (ok. 1563-1634) do wojewody sandomierskiego i starosty stanisławowskiego Jana Zbigniewa Ossolińskiego; Warszawa, 4 IX 1616] k. 76-77.
 • 520 %a Nr 25. [List królewicza Władysława IV do wojewody sandomierskiego Jana Zbigniewa Ossolińskiego; Warszawa, 4 IX 1616; podpis królewicza] k. 78.
 • 520 %a Nr 26. [List króla Zygmunta III do adresata jak wyżej; Warszawa, 6 IX 1616; podpis króla] k. 80.
 • 520 %a Nr 27. "Kopia listu Zygmunta 3 [!] do Zbigniewa Ossolinskiego W[oiewo]dy Sando[mirskiego] (...)"; Warszawa, 25 X 1618] k. 82-82v.
 • 520 %a "Dodatek do Woyny Moskiewskiey" k. 83.
 • 520 %a Nr 28. "Kopia listu Ber[narda] Macieiowskiego do Krola (...)" [autor: bp krakowski (1548-1608), późn. kardynał i abp gnieźnieński; Kraków, 28 I 1602] k. 84-84v.
 • 520 %a Nr 29. "Kopia listu Jerzego Sokolińskiego do P[iotra] Tylickiego (...)" [autor: Jerzy Drucki Sokoliński (zm. 1606), kniaź litewski, podkomorzy i marszałek witebski, starosta uświacki, adresat: Piotr Tylicki (1543-1616), bp warmiński i podkanclerzy kor.; Wieliż, 21 V 1602] k. 85-86v.
 • 520 %a Nr 30. "Kopia listu Kon[stantego] X Ostroskiego [!] do Krola (...)" [autor: kniaź Konstanty Wasyl Ostrogski, wojewoda kijowski; Ostróg, 20 VII 1602] k. 87.
 • 520 %a Nr 31. "Kopia listu Chodkiewicza do Krola (...)" [autor: Jan Karol Chodkiewicz (1560-1621), hetman polny litewski; obóz pod Derptem, 28 I 1603] k. 88-89.
 • 520 %a Nr 32. "Kopia listu Ławryna Piaseczyńskiego do Krola (...)" [autor: podkomorzy brasławski i sekretarz król. (zm. 1604/06); Fornisz, 20 X 1603] k. 90-90v.
 • 520 %a Nr 33. "Kopia listu trzech senatorow do Krola (...)" [autorzy: Jan Tarnowski (ok. 1550-1605), bp kujawski i abp nominat gnieźnieński, Aleksander Koniecpolski (zm. 1610), kasztelan sieradzki i wojewoda podolski, i Stanisław Jaksa Bykowski (1540-1624), kasztelan łęczycki i starosta sieradzki; Grabica, 21 II 1604] k. 91.
 • 520 %a Nr 34. "Kopia listu Goslickiego Bis[kupa] Pozn[nańskiego] do krola (...)" [autor: Wawrzyniec Goślicki (ok. 1530-1607), pisarz polit. i dyplomata; Buk, 27 II 1604] k. 92-92v.
 • 520 %a Nr 35. "Kopia listu Krasińskiego W[oiewo]dy Płockiego i H. z Tarnowa K[asztelana] S[andomierskiego] do Krola (...)" [autorzy listu: Stanisław Krasiński (1558-1617), kasztelan ciechanowski i podlaski, wojewoda płocki, i Stanisław Tarnowski, kasztelan sandomierski; Sidłowo, 22 II 1604] k. 93-93v.
 • 520 %a Nr 36. "Kopia listu Jana Zamoyskiego do Krola (...)" [autor: kanclerz i hetman wlk. kor. (1542-1605); Zamość, 1 III 1604] k. 94.
 • 520 %a Nr 37. "Kopia listu Janusza X Ostroskiego [!] do Krola (...)" [Ostróg, 2 III 1604] k. 95.
 • 520 %a Nr 38. "Kopia listu Jana Ostroroga do Krola (...)" [autor: kasztelan poznański, późn. starosta malborski i wojewoda poznański (1565-1622); Zasław, 8 III 1604] k. 96-97.
 • 520 %a Nr 39. "Kopia listu Chodkiewicza do Krola (...)" [Ryga, 19 III 1604] k. 98-99v.
 • 520 %a Nr 40. "Kopia listu Zyg[munta] Kazanowskiego do Zbi[gniewa] Ossolińskiego (...)" [Warszawa, 6 I 1616] k. 100-100v.
 • 520 %a Nr 41. "Kopia listu Zygmu[nta] Kazanowskiego do Zbi[gniewa] Ossolinskiego (...)" [Warszawa, 25 I 1616] k. 101-101v.
 • 520 %a Nr 42. "Kopia listu Janusza X. Ostrogskiego do Ossolińskiego W[ojewody] S[andomierskiego] (...)" [Świerna k. Opatowa, 3 IX 1616] k. 102.
 • 520 %a Nr 43. "Kopia listu M[arcina] Szyszkowskiego do W[oiewo]dy Sendo[mirskiego] (...)" [autor: bp płocki, nominat krakowski (1554-1630); Warszawa, 6 IX 1616] k. 103.
 • 520 %a Nr 2. [List margrabiego brandenburskiego Jerzego Fryderyka Hohenzollerna (1539-1603); Opole, 15 II 1598] k. 106-106v.
 • 520 %a Nr 3. [List konsyliarzy pruskich Asswera Brandta, starosty prabuckiego, i dra praw Jana Mirandera, wyznaczonych w imieniu margrabiego brandenburskiego Jerzego Fryderyka Hohenzollerna do zarządu Księstwa Pruskiego, z siedzibą w Królewcu; Królewiec, 3 VI 1598] k. 108.
 • 530 %d Mf 2493
 • 530 %d Mf 299
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Franc., łac., pol., rus. %b cyrylica
 • 561 %a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego %d BK IX 46 %w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 %a Bodniak S., Ławryna Piaseczyńskiego "Powinności poselskie" z początku XVII wieku, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 4 (1947), s. 164-172
 • 581 %a Boras Z., Związki Śląska i Pomorza Zachodniego z Polską w XVI w., Poznań 1981
 • 600 %a Abraham %c konsyliarz ces. %y 17 w.
 • 600 %a Ahmed I %c (sułtan turecki ; %d (1590-1617)
 • 600 %a Albrecht Fryderyk Hohenzollern %c (książę Prus ; %d 1553-1618)
 • 600 %a Albrecht Habsburg %c arcyks. austriacki, ks. Burgundii i Brabancji
 • 600 %a Aldobrandini, Cinzio %d (ca 1555-1610)
 • 600 %a Anna Austriaczka %c (królowa Polski ; %d 1573-1598)
 • 600 %a Bałaban o. %c archimandryta uniewski %d (1600)
 • 600 %a Barberini, Antonio Marcello %c kard. %d (1569-1646)
 • 600 %a Barnim %b X %c książę szczeciński ; %d 1549-1603)
 • 600 %a Benkendorf Krzysztof %c dr praw %d 17 w.
 • 600 %a Birkhan, Zygmunt %c star. działdowski %d 17 w.
 • 600 %a Brandt Asswerus %c konsyliarz margr. brandenb. Jerzego Fryderyka Hohenzollerna do zarządu Ks. Pruskiego %c star. prabucki %d (1598)
 • 600 %a Bykowski Stanisław Jaksa %c klan konarski i łęczycki, wda sieradzki %d (1540-1624)
 • 600 %a Chodkiewicz Jan Karol %c hetman w. lit. wda wileński %d (1560-1621)
 • 600 %a Chrystian %b IV %c (król Danii i Norwegii ; %d 1577-1648)
 • 600 %a Chrystian %c (książę Brunszwiku-Lüneburga ; %d 1566-1633)
 • 600 %a Cikowski Stanisław %c podkomorzy krakowski %d (?-1617)
 • 600 %a Cyryl o. %c egzarcha %d 17 w.
 • 600 %a Czaplic, Jan %c wojski łucki, klan kijowski %d (?-1604)
 • 600 %a Dirskovius (Tczewski?) Jan %c konsyliarz pruski margr. brandenb. Jerzego Fryderyka Hohenzollerna %c dr praw %d (1598)
 • 600 %a Dymitr Samozwaniec %b I %c (car Rosji ; %d 1582?-1606)
 • 600 %a Dzian Achmet Gelibej %c poseł tatarski do Polski
 • 600 %a Elżbieta Burbon %c (królowa Hiszpanii i Portugalii ; %d 1602-1644)
 • 600 %a Embreim czausz %c poseł sułtana tur. do Polski %d 17 w.
 • 600 %a Ernest II Welf %c ks. brunszwicko-lüneburski i na Celle %d (1564-1611)
 • 600 %a Ferdynand %b II %c (cesarz rzymsko-niemiecki ; %d (1578-1637)
 • 600 %a Ferrerius Jan Stefan %c bp Vercelli %d 17 w.
 • 600 %a Filip %b IV %c (król Hiszpanii i Portugalii ; %d 1605-1665)
 • 600 %a Firlej, Henryk %c (abp gnieźnieński ; %d 1574-1626)
 • 600 %a Firlej, Jan %c (podskarbi kor. ; %d ?-1614)
 • 600 %a Fryderyk %b IV Wittelsbach %c (elektor Palatynatu Reńskiego ; %d 1574-1610)
 • 600 %a Fryderyk Kettler %c (książę Kurlandii i Semigalii ; %d 1569-1642)
 • 600 %a Fryderyk Wilhelm Wettyn %c książę Saksonii
 • 600 %a Gantz Wedigon Reimar %c marszałek elektoralny %d 17 w.
 • 600 %a Gołębiowski Łukasz %c historyk %d (1773-1849)
 • 600 %a Golski Stanisław %c wda podolski i ruski %d (?-1612)
 • 600 %a Goślicki Wawrzyniec bp kamieniecki przemyski poznański ca 1530-1607
 • 600 %a Gostomski Jan %c wda kaliski %d (ca 1576-1623)
 • 600 %a Gottbergius Piotr %c star. woliński
 • 600 %a Haydel (Heidel, Haidelius) Erazm %c czeski król. radca apelacyjny %d (?-po 1616)
 • 600 %a Huebner Joachim %c tajny radca dworu
 • 600 %a Hulsen Otto %c sekretarz margrabiego brandenb. Jerzego Fryderyka Hohenzollerna
 • 600 %a Jakub %b I %c (król Anglii ; %d 1566-1625)
 • 600 %a Jan Wettyn %c ks. Saksonii %d (1600)
 • 600 %a Jerzy Fryderyk %c (książę pruski ; %d 1539-1603)
 • 600 %a Joachim Fryderyk %c (elektor brandenburski ; %d 1546-1608)
 • 600 %a Karol %c margrabia Belmontu
 • 600 %a Kazanowski Zygmunt %c podkomorzy w. kor. %d (ca 1563-1634)
 • 600 %a Klemens %b VIII %c (papież ; %d 1536-1605)
 • 600 %a Klicki %c komendant zamku w Chocimiu
 • 600 %a Kochanowski Krzysztof %c chorąży sandomierski %d (?-1616)
 • 600 %a Konarski Michał %c wda pomorski %d (ca 1557-1613)
 • 600 %a Koniecpolski Aleksander %c wda sieradzki %d (?-1609)
 • 600 %a Konopacki Maciej %c bp chełmiński %c woj. chełmiński %c podkom. chełmiński %d (zm. 1613)
 • 600 %a Kostitz Jan na Krigsdorfie %c prepozyt kapituły w Merseburgu %d (1541-1611)
 • 600 %a Krag Mikołaj %c dr praw %d 17 w.
 • 600 %a Krasiński Stanisław %c klan ciechanowski i podlaski, wda płocki %d (1558-1617)
 • 600 %a Krystian %b II %c (książę saski ; %d 1583-1611)
 • 600 %a Krystian bp Minden
 • 600 %a Ligne Lamorald de %c ks. Espinoy, margr. Roubaiz %d (zm. 1624 ante)
 • 600 %a Lipski Andrzej %c bp krakowski kanclerz w. kor. %d (1572-1631)
 • 600 %a Lobkowitz Zdenko Ad Poppl de %c kanclerz czeski
 • 600 %a Lubomirski Sebastian %c klan biecki i wojnicki %d (ca 1546-1613)
 • 600 %a Luck Henryk %c senator duński %d 17 w.
 • 600 %a Ludwik %b V Wierny %c landgraf heski %d (?-1626)
 • 600 %a Ludwik III %c landgraf heski %d (1537-1604)
 • 600 %a Maciejowski Bernard %c prymas %d (1548-1608)
 • 600 %a Malacrida Marcjusz %c sekr. pap. (?) %d 17 w.
 • 600 %a Małgorzata Austriaczka %c (królowa Hiszpanii i Portugalii ; %d 1584-1613)
 • 600 %a Maria Anna Bawarska %c (arcyksiężna austriacka ; %d 1551-1608)
 • 600 %a Maurycy "Uczony" %c landgraf heski %d (?-1632)
 • 600 %a Michał Waleczny %c (hospodar wołoski ; %d (1557-1601)
 • 600 %a Mihnea Radu Korwin %c hospodar wołoski %d (?-1626)
 • 600 %a Mirander Jan %c dr praw
 • 600 %a Mohyła Jeremi %c hospodar mołdawski %d (ca 1555-1606)
 • 600 %a Mohyła Szymon %c hospodar wołoski %d (ca 1560-1607)
 • 600 %a Montalto Alessandro %c kard.
 • 600 %a Montalto zob. Peretti
 • 600 %a Myllnerus Jan %c sekr. ces. Rudolfa II w Pradze %d (?-po 1601)
 • 600 %a Nolde Magnus %c poseł do Gdańska %c dworzanin król. %d 17 w.
 • 600 %a Opaliński Andrzej %c bp poznański %d (1576-1623)
 • 600 %a Ossoliński Jan Zbigniew %c wda podlaski i sandomierski %d (1555-1623)
 • 600 %a Ossuny Piotr d' %c ks. Ossunntii
 • 600 %a Ostrogski Janusz %c wda wołyński klan krakowski %d (ca 1554-1620)
 • 600 %a Ostrogski Konstanty Wasyl %c wda kijowski %d (1526-1608)
 • 600 %a Ostroróg Jan %c wda poznański pisarz %d (1565-1622)
 • 600 %a Peretti de Montalto Alessandro %c kard. protektor Polski w Watykanie %d (1571-1623)
 • 600 %a Piaseczyński Ławryn %c podkomorzy bracławski %d (zm. 1604/06)
 • 600 %a Polentz Teofil %c konsyliarz pruski i poseł do Polski margr. brandenb. Jerzego Fryderyka Hohenzollerna %d (1602)
 • 600 %a Potocki Jan %c generał ziem podolskich wda bracławski %d (ca 1554-1611)
 • 600 %a Pretwicz Jakub %c wda podolski %d (1546-1613)
 • 600 %a Radu zob. Mihnea
 • 600 %a Rappe Krzysztof %c konsyliarz król. kanclerz pruski
 • 600 %a Rembowski Adrian %c dworzanin i sekretarz król. %d (zm. ca 1601)
 • 600 %a Rudolf %b II %c (cesarz rzymsko-niemiecki ; %d 1552-1612)
 • 600 %a Schenck Jerzy %c baron na Tautenbergu %d 17 w.
 • 600 %a Schlieben Adam von %c dziedzic na Papitz %d 17 w.
 • 600 %a Schortz Jan z Otrębu %c podkom. malborski %d (1588-1607)
 • 600 %a Sokoliński Jerzy %c sta uświacki marszałek witebski %d (zm. 1606)
 • 600 %a Stadniccy 17 w.
 • 600 %a Studnicka, Janina Kozłowska %d (1890-1971)
 • 600 %a Swoszowski Jan %c podkom. lwowski %c pis. grodz. i ziem. lwowski %d (zm. 1615)
 • 600 %a Szyszkowski Marcin %c bp łucki płocki krakowski %d (1554-1630)
 • 600 %a Taprark Karol %c margrabia Belmontu
 • 600 %a Tarnowski Jan %c (prymas Polski ; %d ca 1550-1605)
 • 600 %a Tarnowski Stanisław %c klan radomski sandomierski %d (przed 1541-1618)
 • 600 %a Torres Cosmo de %c nuncjusz apost. w Polsce %d (1584-1642)
 • 600 %a Tylicki Piotr %c podkanclerzy kor. bp chełmiński warmiński kujawski krakowski %d (1543-1616)
 • 600 %a Urban %b VIII %c (papież ; %d 1568-1644)
 • 600 %a Warszycki Stanisław %c podskarbi w. kor. wda podlaski %d (?-1617)
 • 600 %a Wilhelm Kettler %c (książę Kurlandii i Semigalii ; %d 1574-1640)
 • 600 %a Wilhelm Kettler %c (książę Kurlandii i Semigalii ; %d 1574-1640)
 • 600 %a Wiśniowiecki Konstanty %c wda bełski ruski %d (1564-1641)
 • 600 %a Władysław %b IV %c król Polski %d (1595-1648)
 • 600 %a Zamoyski Jan %c kanclerz w. kor. hetman w. kor. %d (1542-1605)
 • 600 %a Zbaraski Krzysztof %c koniuszy kor. %d (1580-1627)
 • 600 %a Zygmunt %b III Waza %c król Polski %d (1566-1632)
 • 650 %a Sejm (1603) Kraków
 • 650 %a Tatarzy %y 17 w.
 • 650 %a Moskiewskie, państwo %y 17 w.
 • 650 %a Korespondencja dyplomatyczna %y 17 w.
 • 650 %a Dyplomacja %y 17 w.
 • 650 %a Akta %y 17 w.
 • 650 %a Listy %y 17 w.
 • 651 %a Anglia %y 17 w.
 • 651 %a Austria %y 17 W.
 • 651 %a Brandenburgia %y 17 w.
 • 651 %a Czepielów %y 17 w.
 • 651 %a Czernichów %y 17 w.
 • 651 %a Dania %y 17 w.
 • 651 %a Gdańsk %y 17 w.
 • 651 %a Grudziądz %y 17 w.
 • 651 %a Hampton (Wielka Brytania) %y 17 w.
 • 651 %a Hesja %y 17 w.
 • 651 %a Hiszpania %y 17 w.
 • 651 %a Kijów %y 17 w.
 • 651 %a Kijowszczyzna %x 17 w.
 • 651 %a Kraków %y 17 w.
 • 651 %a Księstwo Pruskie %x 17 w.
 • 651 %a Lubień
 • 651 %a Mołdawia %y 17 w.
 • 651 %a Moskwa %y 17 w.
 • 651 %a Palatynat %y 17 w.
 • 651 %a Polska %y 17 w.
 • 651 %a Pomorze Szczecińskie
 • 651 %a Prusy księstwo %y 17 w.
 • 651 %a Rosja %y 17 w.
 • 651 %a Ryga %y 17 w.
 • 651 %a Saksonia %y 17 w.
 • 651 %a Siedmiogród %y 17 w.
 • 651 %a Turcja %y 17 w.
 • 651 %a Ukraina %x 17 w.
 • 651 %a Watykan %y 17 w.
 • 651 %a Wołoszczyzna %y 17 w.
 • 740 %a Akta wojny polsko-moskiewskiej
 • 740 %a Korespondencja dostojników świeckich i duchownych
 • 740 %a korespondencja dyplomatyczna z dworem angielskim
 • 740 %a list stanów moskiewskich z wypowiedzeniem posłuszeństwa Zygmuntowi III z 1613 r.
 • 852 %j BK 01398
 • 920 %a pieczęć k. 14v %b woskowa %d Wiśniowiecki prwdp. Konstanty ks. (1564-1641), woj. ruski %e sygnetowa %g owalna %i nad herbami prwdp. sygla właściciela p. %j niezbyt czytelna %k 4 tarcze herb. (na górze |Korybut odm., niezident. (litewska Pogoń?), u dołu |Korczak i |Kościesza) z trzymaczami po bokach rozmieszczone wokół piątej centralnej w koronie (niezident.)
 • 920 %a pieczęć k. 17v %b woskowa %d Ostrogski Janusz ks. (1554-1620), woj. wołyński i kaszt. krakowski %g owalna %i majuskulna legenda otokowa w bordiurze (słabo czytelna): "IANVSIVS D[EI] G[RATIA] DVX IN OSTROG COM[ES] IN TARNOW CASTEL[LANVS] CRAC[OVIENSIS (...)" %j słabo czytelna %k herb wł. |Ostrogski odm. (4-polowy zwieńczony książęcą koroną, różnice w polu 2. i 4.)
 • 920 %a pieczęcie k. 19v, 21v %b woskowe %d Ostrogski Janusz ks. (1554-1620), woj. wołyński i kaszt. krakowski %e herbowe %g okrągłe %i majuskulna legenda otokowa w bordiurze: "IANVSIVS D[EI] G[RATIA] DVX OSTROG[IENSIS] COM[ES] A TAR[NOW] CASTE[LLANVS] CRA[COVIENSIS] *" %j miejscami słabo czytelne %k herb wł. I (książęcy, pełny)
 • 920 %a pieczęć k. 25v %b woskowa %d Tarnowski Jan (ok. 1550-1605), abp gnieźnieński i prymas Polski, podkanclerzy kor. %e herbowa %g owalna %i majuskulna legenda otokowa (trudno czytelna): "(...)RNOWSKY D[EI] G[RATIA] ARCHIEPISC[OPVS] GNESNEN[SIS] (...) ET PRIMAS (...)" %j słabo czytelna %k herb Rola (pole herb. nieczytelne) w stylizowanym kartuszu, zwieńczony podtrzymywaną przez dwie postaci infułą bpią oraz piórem pastorału
 • 920 %a pieczęcie k. 27v, 141v %b woskowe %d Ostrogski Konstanty Wasyl kniaź (1526-1608), woj. kijowski i marszałek Ziemi wołyńskiej %e herbowe %g okrągłe %i majuskulna legenda otokowa w podwójnej szerokiej bordiurze: "CON'TANTIN CON'TANTINV OSTROGI (...) DVX" %j niezbyt czytelne %k herb wł. |Ostrogski I (książęcy, pełny)
 • 920 %a pieczęć k. 73 %b lakowa %d Haydel (Haidelius) von |Rasenstein Erazm (zm. po 1616), czes. król. radca apelacyjny i poseł ces. do rokowań polsko-moskiewskich pod Smoleńskiem 1616 r. %e herbowa %f lak czerwony %g owalna %i majuskulna legenda otokowa: "[ERASMV]S HAIDELIVS A RASSENSTAIN S[ACRAE] R[EGIAE] M[AIESTATIS] CONCILIARIVS" %j miejscami nieczytelna %k herb własny 4-polowy (pełny)
 • 920 %a pieczęcie k. 74v, 79v %b woskowe %d Władysław IV Waza (1595-1648), tu: królewicz pol. i szwedz. %e osobista (typ p. kancelaryjnej) %g okrągłe %i majuskulna legenda otokowa drobnym modułem pisma w wyraźnie zaznaczonej bordiurze (w obu przypadkach miejscami nieczytelna): "(.)LADISLAVS SIGISMVNDVS PRINCEPS POLONIAE ET SVECIAE *" %j na k. 74v częśc. uszkodzona (górny fragm. p. odłamany), na k. 79v niezbyt czytelna %k tarcza 5-polowa ukoronowana (herby |Orzeł, |Trzy Korony, |Pogoń, |Lew Czeski? i |Snopek Wazów w tarczy sercowej) w szerokiej bordiurze wypełnionej stylizowanymi motywami roślinnymi
 • 920 %a pieczęcie k. 117, 132, 175v, 182v %b woskowe %d Rudolf II Habsburg (1552-1612), ces. i arcyks. austriacki, król Czech i Węgier %e kancelaryjne %g okrągłe %i majuskulna legenda otokowa w szerokiej bordiurze: "RVDOLPHVS . II . D[EI] G[RATIA] EL[ECTVS] RO[MANORVM] IMP[ERATOR] SEMP[ER] AVG[VSTVS] GER[MANIAE] HVNG[ARIAE] BOHE[MIAE] ZC [=ETC.] REX . ARCHID[VX] AVST[RIAE] DVX BVR[GVNDIAE] Ż [=ETC.] CO[MES] TYR[OLIS] ZC [=ETC.]" %j p. na k. 182v niezbyt czytelna %k herb ces. 4-polowy na tarczy zwieńczonej koroną i otoczonej łańcuchem orderu Złotego Runa na piersi dwugłowego, ukoronowanego orła ces. Habsburgów
 • 920 %a pieczęć k. 135 %b woskowa %d Rudolf II Habsburg (1552-1612), ces. i arcyks. austriacki, król Czech i Węgier %e kancelaryjna (Królestwa Czech i Węgier?) %g okrągła %i majuskulna legenda otokowa (miejscami słabo czytelna) w szerokiej bordiurze: "RVDOLPHVS . II . D[EI] G[RATIA] EL[ECTVS] RO[MANORVM] IMP[ERATOR] SEMP[ER] AVG[VSTVS] GER[MANIAE] HVNG[ARIAE] BOHE[MIAE] ZC [=ETC.] REX . ARCHID[VX] AVST[RIAE] DVX BVR[GVNDIAE] Ż [=ETC.] CO[MES] TYR[OLIS] ZC [=ETC.]" %k herb 5-polowy (Królestwa Czech i Węgier?) na tarczy zwieńczonej koroną i otoczonej łańcuchem orderu Złotego Runa na piersi dwugłowego, ukoronowanego orła ces. Habsburgów (minimalne różnice w rys. w porównaniu z wizerunkiem na p. wyżej)
 • 920 %a pieczęć k. 147v %b woskowa %d Albert Habsburg, arcyks. austriacki, ks. Burgundii i Brabancji %e herbowa %g okrągła %j niezbyt czytelna %k herb wł. w tarczy wielopolowej otoczonej łańcuchem orderu Złotego Runa i zwieńczonej koroną
 • 920 %a pieczęć k. 153v %b woskowa %d Chrystian |Welf (1566-1633), bp Minden (Nadrenia Pn.-Westfalia), ks. brunszwicko-lüneburski %e herbowa %g okrągła %i majuskulna legenda otokowa na wypukłej bordiurze: "CHRISTIANVS D[EI] G[RATIA] EPISCOPVS MINDENSIS (...)" %j niezbyt czytelna %k herb wł. 5-polowy w stylizowanej tarczy sercowej %o (zob. jego p. większą na k. 206v i 208v)
 • 920 %a pieczęcie k. 156v, 185v %b woskowe %d Mohyła Szymon (ok. 1560-1607), woj. i hospodar wołoski %e sygnetowe %g okrągłe (małe p.) %i majuskulna legenda otokowa oddana cyrylicą na szerokiej bordiurze: "+ SIMEON' MO [dywizor napisu w postaci herbu Mohyła] GILA VOEVODA" (w legendzie p. na k. 185v dywizor dzieli nazwisko nieco inaczej, a mianowicie: "M [X] OGILA" %j ładnie zachowane, zwłaszcza p. na k. 156v %k herb |Mohyła (dwie skrzyżowane szable z głowniami ku dołowi, przekrzyżowanymi przy końcach) jako dywizor napisu w otoku pieczętnym, zaś w niewielkim polu piecz. stojący orzeł w kontrapoście z rozchylonymi skrzydłami z krzyżykiem na głowie (rysunek orła na p. na k. 185v nieznacznie zmieniony)
 • 920 %a pieczęć k. 162 %b woskowa %d Opaliński Andrzej (1575-1623), sekr. i poseł król., późn. bp poznański %e herbowa %g owalna %i majuskulna legenda otokowa w zaznaczonej bordiurze prawie nieczytelna: "ANDREAS * DE * BNIN * OPALINSKI *" %k herb |Łodzia w stylizowanym obramieniu
 • 920 %a pieczęcie k. 190v, 192v %b woskowe %d Fryderyk IV |Wittelsbach (1574-1610), elektor Palatynatu Reńskiego, arcystolnik ces. i ks. bawarski %e herbowe %g okrągłe %i po bokach klejnotu herb. (ukoronowany lew wspięty) przedzielona data roczna "15/92", poniżej takież sygla "FP / E[?]C" %j niezbyt czytelne, p. na k. 190v nieco uszkodzona %k prwdp. herb wł. (pełny)
 • 920 %a pieczęcie (3) k. 198v %b woskowe %d Ludwik V zw. "Wiernym" (zm. 1626), landgraf Hesji-Darmstadt %d Ludwik III (1537-1604), landgraf Hesji-Marburg %d Maurycy zw. "Uczonym" (zm. 1632), landgraf Hesji-Kassel %e herbowe %g okrągłe %i majuskulne legendy otokowe (w jednym przypadku półotokowa) częśc. nieczytelne %j niezbyt czytelne, 2 z p. nieco uszkodzone %k herby wł. w stylizowanych lub owalnych kartuszach
 • 920 %a pieczęć k. 200v %b woskowa %d Jerzy Fryderyk |Hohenzollern (1539-1603), margrabia brandenburski na Ansbach, Karniowie i Bayreuth, ks. pruski %e herbowa %g okrągła %i majuskulna legenda otokowa na bordiurze (częśc. nieczytelna): "GEOR[GIUS] FRIDE[RICUS] MARG[RAVIVS] BRANDE[BURGENSIS] (...)" %j niezbyt czytelna %k herb wł. 5-polowy w stylizowanej tarczy
 • 920 %a pieczęć k. 204v %b woskowa %d Joachim Fryderyk |Hohenzollern (1546-1608), elektor brandenburski, arcykomornik ces. i ks. rugijski %e sygnetowa %g owalna %i sygla nad tarczą: "IFMBE" [IOACHIMUS FRIDERICUS MARCHIO BRANDEBURGENSIS ELECTOR] %j niezbyt czytelna %k tarcza herb. sercowa wielopolowa podtrzymywana po bokach przez dwa geniusze
 • 920 %a pieczęcie k. 206v, 208v %b woskowe %d Chrystian |Welf (1566-1633), bp Minden (Nadrenia Pn.-Westfalia), ks. brunszwicko-lüneburski %e kancelaryjne (?) %g okrągłe %i majuskulna legenda otokowa objaśniająco-sentencjonalna na podwójnej bordiurze: "* CHRISTIANVS * EL[ECTVS] * EPISC[OPVS] * MIND[ENSIS] * * D[VX] * B[RVNSVICIENSIVM] * E[T] * L[UNAEBVRGENSIVM] / GRATIA * EX * MERITIS * AN[N]O 15 / 99 ." %j dobrze zachowane ładne p. %k herb wł. wielopolowy w prostej tarczy sercowej ozdobionej ornamentem małżowinowym %o (zob. jego p. mniejszą na k. 153v)
 • 920 %a pieczęć k. 210v %b woskowa %d Ernest II |Welf (1564-1611), ks. brunszwicko-lüneburski %e sekretna %g okrągła %i majuskulna legenda otokowa w wyraźnie zaznaczonej bordiurze: "SECRETVM.ERNESTI.DVCIS.BRAVSVICIENSIVM.ET.LVNEBVRGENSI[VM] :" %j dobrze zachowana %k herb wł. 6-polowy w prostej tarczy ozdobionej ornamentem
 • 920 %a pieczęć k. 218v %b woskowa %d Makowiecki Stanisław (zm. 1624), kan. i prałat warmiński, opat cysterski w Koronowie %e sygnetowa %g ośmioboczna (mała p.) %i sygla "SM / ?[litera nieczyt.] C" wokół herbu %k herb |Pomian (nieczytelny)
 • 920 %a pieczęć k. 220v %b woskowa %d Jakub I Stuart (1566-1625), król Szkocji, Anglii i Irlandii %e kancelaryjna (?) %g okrągła %i majuskulna legenda otokowa na wyraźnie zaznaczonej bordiurze: "IACOBVS D[EI] G[RATIA] ANG[LIAE] SCO[TIAE] FRA[NCIAE] ET.HIB[ERNIAE] REX. FI[DEI] DEF[ENSOR]", po bokach tarczy herb. sygla "I R" %j b. dobrze zachowana %k herb wł. wielopolowy na prostej tarczy zwieńczonej zamkniętą koroną
 • 920 %a pieczęć k. 222v %b woskowa %d Mohyła Jeremi (ok. 1555-1606), woj. i hospodar mołdawski %e kancelaryjna (?) %g okrągła %i majuskulna legenda otokowa oddana cyrylicą na wyraźnie zaznaczonej szerokiej bordiurze, zewnętrznie perełkowanej: "M[I]L[OS]TIû B[O]ŻIEIû IO EREMIâ MOGILA VOEVODA G[OS]P[ODA]R' ZEMLI MOLDAVSKOI +" %j dobrze zachowana i ładna p. %k jeden z herbów wł. (głowa wołu z gwiazdą między rogami, po bokach pyska z jednej strony słońce, z drugiej księżyc) na tarczy położonej na sześciołukowej rozecie wypełnionej ornamentem roślinnym, pod tarczą herb |Mohyła (zob. wyżej)
 • 920 %a zespół 14 pieczęci k. 225v %b woskowe %d stany (szlachta i duchowieństwo) Ziemi multańskiej %e sygnetowe z wyjątkiem jednej (największej), prwdp. urzędowej %g okrągłe, owalne, ośmioboczne (przeważnie niewielkich rozmiarów) %i na niektórych p. sygla lub imiona właścicieli oddane cyrylicą z wyjątkiem największej p., na której majuskulna legenda otokowa na bordiurze również cyrylicą, tylko miejscami czytelna %j niektóre niezbyt czytelne %k herby wł. (przedstawienia antropo- i zoomorficzne), na największej p. w polu piecz. zapewne przedstawienie Zesłania Ducha Św.
 • 920 %a pieczęć k. 232v %b woskowa %d Gdańsk %e miejska sekretna %g okrągła %i majuskulna legenda otokowa na bordiurze wzdłuż górnej połowy otoku (trudno czytelna): "DANTZICK.SIGNETVM.CIVITATIS" %j miejscami niezbyt czytelna %k herb Gdańska na tarczy zwieńczonej koroną z 2 lwami-trzymaczami po bokach
 • 920 %a pieczęć k. 251v %b woskowa %d Konopacki Maciej (zm. 1613), podkom. chełmiński, późn. woj. i bp chełmiński %g okrągła %i prwdp. sygla imienia i nazwiska właściciela "MC" po bokach klejnotu herb. %k herb |Odwaga niezbyt czytelny
 • 920 %a pieczęcie k. 258v, 259v %b woskowe %d Mohyła Jeremi (ok. 1555-1606), woj. i hospodar mołdawski %e sygnetowe %g okrągłe (małe p.) %i majuskulna legenda otokowa w szerokiej bordiurze oddana cyrylicą (trudno czytelna): "+ IO EREMIâ MOGI [dywizor w postaci herbu Mohyła (2 skrzyżowane szable)] LA VOEVODA" %j p. na k. 258v słabo czytelna %k jeden z herbów wł.: głowa wołu z gwiazdą między rogami, po bokach z jednej strony słońce, z drugiej księżyc, u dołu herb Mohyła (na bordiurze jako dywizor)
 • 920 %a pieczęć k. 263v %b woskowa %d Zygmunt III Waza %e mniejsza koronna (|podkanclerska) %g okrągła (duża p.) %i majuskulna legenda otokowa w wyraźnie zaakcentowanej bordiurze (częśc. nieczytelnej): "SIGISMVNDVS III D[EI] G[RATIA] REX POLONIAE M[AGNVS] D[VX] LIT[VANIAE] RVS[SIAE] PRVS[SIAE] MAS[OVIAE] (...) NECN[ON] REG[NI] SVEC[ORVM] P HAERES ET F REX" %k herb król. 9-polowy z herbami pol. i szwedz. na tarczy ozdobionej ornamentem roślinnym, z figurami Marsa i Bellony po bokach oraz zwieńczonej zamkniętą koroną
 • 920 %a pieczęć k. 269 %b woskowa %d Klemens VIII papież 1592-1605 %e pierścień Rybaka? %g owalna obwiedziona białym sznurkiem %i napis majuskułą na bordiurze w dolnej części p. (trudno czytelny): "(...) CLEMENS PAPA VIII . " %j uszkodzona (przełamanie i niewielki ubytek wosku) %k b. trudno czytelny wizerunek (może św. Piotr?)
 • 920 %a pieczęcie k. 277v, 278v %b woskowe %d Zygmunt III Waza (1566-1632), król Polski i Szwecji %e wielka koronna (kanclerska) %g okrągłe %i majuskulna legenda otokowa w wyraźnie zaznaczonej podwójnej bordiurze (zachowanej na k. 278v): "+ SIGISMVNDVS * III * DEI * GRATIA * REX * POLONIAE * ET * D[OMI]N[V]S [!błąd w napisie: zamiast litery "N" w skrócie "DNS" widnieje litera "E"] * SVECIAE * MAGNVS * DVX * LITVANIAE * RVSSIAE * PRVSSIAE * MASOVIAE * SAMOGITIAE * KIOVIAE * VALACHIAE * PODLACHIAE * LIVONIAEQVE * ETC * ETC *" %j p. na k. 277v zachowana fragm. (brak pap. wycisku, duże ubytki w woskowym podkładzie) %k Orzeł pol. na zwieńczonej zamkniętą koroną tarczy, wokół której w okręgu wieniec 11 tarcz z herbami ziem kor.
 • 920 %a pieczęć k. 282v %b opłatkowa %d Giron Piotr ks. Ossuny %e herbowa %g owalna %i majuskulna legenda otokowa w jęz. franc. na wąskiej bordiurze w 2/3 otoku: "* DVQVE * DE * OSVNA *" %k herb wł. 4-polowy (tarcza dwudzielna w słup) na prostej tarczy zwieńczonej koroną
 • 920 %a pieczęć k. 290v %b opłatkowa %d Elżbieta Burbon (1602-1644), królowa Hiszpanii i Portugalii %e królewska hiszp. (królowej) %g okrągła %i majuskulna legenda otokowa w zaznaczonej bordiurze (prawie nieczytelna): "[ELIZA]BETH.(...) NA.PHILIPPI.IIII.CON(...)S *" %j słabo odciśnięta %k herb wł. prwdp. 3-polowy na prostej tarczy zwieńczonej koroną i flankowanej dwiema długimi gałązkami wawrzynu (?)
 • 920 %a pieczęć k. 295v %b opłatkowa %d Raduł Mihnea Korwin (zm. 1626), woj. i hospodar mołdawski i multański %e herbowa %g okrągła (duża p.) %i legenda otokowa na szerokiej bordiurze, oddana dużą majuskułą (zawiera ligatury i enklawy) alfabetem cyrylickim: "+ IO RADUL VOEVODA.B[O]ŻI OMYSTNOST' MIHN~5xE VOEVOD.ZRKD" %j lekko uszkodzona (niewielkie przedarcie) %k w stylizowanej tarczy herb wł.: duża głowa wołu zwieńczona mniejszą koroną, po jej bokach dwie 6-ramienne gwiazdy, nieco większa 8-ramienna u dołu tarczy, po bokach pyska miecz i kopia
 • 920 %a pieczęcie b. słabo czytelne k. 23v, 121v, 131v, 221v.
 • 920 %a ślady po pieczęciach k. 15v, 49v, 81v, 109v, 119v, 123v, 127v, 129v, 149v, 157v, 164v, 165, 166, 168, 169, 171v, 173v, 183v, 184v, 186, 196v, 216v, 224v, 247v, 257v, 266v, 269v (odciski), 271v, 283v, 287v.
 • 999 %a KK %d 19.07.24

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 01398