"Panowanie Zygmunta III Sądowość Proźby o Dobra"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01402
 • Kopie: Mf 626
 • Tytuł:
  • Akta i korespondencja z lat 1597-1621.
  • "Panowanie Zygmunta III Sądowość Proźby o Dobra"
 • Miejsce i czas powstania: 16-17 i 18 w.
 • Opis fizyczny: [IX], 238 k. 40x26 cm i mn. oraz większe
 • Oprawa: płsk. brąz., tekt., 19 w., część. uszkodzona
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • [Rkps obejmuje dok. z lat 1597-1621 i zawiera dwie grupy zasadniczo wyodrębnionych materiałów: pierwsza to kolekcja 71 listów oryginalnych oraz 6 kopii uwierzytelnionych listów pisanych do króla Zygmunta III Wazy (1566-1632) przez różnych nadawców: książąt zachodniopomorskich i śląskich, przedstawicieli szlachty (np. woj. podlaskiego), wyższego duchowieństwa, mieszczan (np. ryskich), ziem pruskich czy stanów śląskich, a także obcych monarchów (oryginały: kk. 1-82v, 84-114v, 117-118v, 162-162v, 166-188v, 190-193v, 195-200v, 202-211v, 236-238v, kopie: kk. 83-83v, 115-116, 164-165, 189-189v, 194, 201); do grupy drugiej należy 28 odpisów uwierzytelnionych laudów sejmikowych różnych województw, przeważnie z terytorium Litwy (kk. 119-161v, 212-235v). Wyjątek stanowi błogosławieństwo papieskie spisane na perg. (k. 114). Tytuły części rkpsu, wpisane własnoręcznie przez Łukasza Gołębiowskiego (o którym niżej), wskazują na proweniencję rkpsu ze zbiorów rękopiśmiennych biblioteki Tadeusza Czackiego].
  • [Jako pierwszy opracował rkps dość dokładnie (spisy dok., zregestowanie listów i instrukcji sejmików prowincjonalnych oraz sporządzenie ich odpisów, stanowiących znaczną część rkpsu) u schyłku 1792 r. Łukasz Gołębiowski (1773-1849), wybitny bibliotekarz, historyk i etnograf, współpracownik Tadeusza Czackiego w Porycku oraz ks. Czartoryskich w Puławach, członek i sekr. Tow. Przyjaciół Nauk w Warszawie, członek Tow. do Ksiąg elementarnych, wreszcie prof. literatury w Instytucie Pedagogicznym tamże. Sposób opracowania materiału świadczy o sumienności, staranności i doświadczeniu tego młodego jeszcze wówczas uczonego. W latach pięćdziesiątych XX w. opracowywała rkps ponownie J. Studnicka, która przygotowała częściowy indeks nadawców i odbiorców oraz krótkie regesty niektórych akt].
  • "Panowanie Zygmunta III. Sądowość. Proźby [!] o Dobra" k. I.
  • "Treść Listów i różnych Rękopismów w Bibliotece JW Tadeusza Czackiego znayduiących się" k. II.
  • "Zaymuie przeciąg czaszu [!] od 1597. do 1621. Znayduią się tu spory między Polakami i Mieszkańcami Pogranicznych Mocarstw, równie iak kłótnie domowe, wybory sędziów. Treść tych Rękopismow wyciągał Łukasz Gołębiowski" k. IIv.
  • "Panowanie Zygmunta III. Sądowość" [spis dok. zebranych w 1. cz. rkpsu (nr 1-76), z podaniem nazwiska adresata oraz miejsca i daty napisania listu lub wystawienia dok., wraz z ich regestami; wykaz kończy nota: "Treść wyciągał Łukasz Gołębiowski 20 [novem]bra 1792"] k. III-VI.
  • "Treść Listów i różnych Rękopismów w Bibliotece JW Tadeusza Czackiego znayduiących się" k. VII.
  • "Zaymuie przeciąg czasu od 1598 do 1616 Roku. Liczne były żądania Polaków o dobra, i ten sposób który iak się zdawało winien był Królowi iednać Przyiaciół, częsciey mu Przeciwników, albo niewdzięcznych pomnazał liczbę. Treść tych Rękopismow wyciągał Łukasz Gołębiowski" k. VIIv.
  • "Panowanie Zygmunta III. Proźby [!] o Dobra" [spis dok. zebranych w 2. cz. rkpsu (numeracja dok. niezależna od cz. 1., obejmuje nry 1-30), z podaniem nazwiska adresata oraz miejsca i daty napisania listu lub wystawienia dok., wraz z ich regestami; wykaz kończy nota: "Treść wyciągał Łukasz Gołębiowski 9 [decem]bra 1792"] k. VIII-IX.
  • Nr 1. [List Jana Fryderyka Gryfity (1542-1600), ks. szczecińskiego (zachodniopomorskiego) i ks. Rugii (prośba o podtrzymanie i ponowne zatwierdzenie korzystnego wyroku, wydanego na rzecz poddanego księcia szczecińskiego Grzegorza Westphala w Warszawie 7 V 1573, w sprawie przeciwko mieszczanowi gdańskiemu Michałowi Hellewichowi, wytoczonej ponownie przez tego ostatniego na forum Rady miejskiej Gdańska); Szczecin, 29 XII 1597] k. 1-1v.
  • Nr 2. [List Karola II Podiebrada (1545-1617), ks. ziębicko-oleśnickiego i generalnego starosty Śląska (skarga na braci Abrahama i Wacława Węgierskich najeżdżających zbrojnie bez żadnego powodu i pustoszących wielokrotnie dobra Wolnego Państwa Stanowego w Sycowie na Górnym Śląsku, należące do starosty tegoż państwa Jerzego na Szczodrowie (Schollendorf, Schuldersdorf) Koschembara (Koschenbor) ze Skorkowa, z prośbą o zdecydowaną interwencję); Oleśnica, 5 IV 1598] k. 3-4.
  • Nr 3. [List nadawcy jak wyżej do senatorów (w sprawie jak wyżej); Oleśnica, 7 IV 1598] k. 5-6.
  • Nr 4. [Mandat króla Zygmunta III dla wyznaczonych przez sejm walny warszawski komisarzy do Inflant (polecenie zaprowadzenia porządku w król. mieście Rydze po niedawnych tumultach, jednakże z zastrzeżeniem poszanowania przywilejów tamtejszych mieszczan); oryg. podpisy króla oraz pis. wlk. lit. Macieja Wojny; przyłożone 2 pieczęcie: mniejsza koronna i wielka litewska; klasztor w Oliwie, 26 VI 1598] k. 7-7v.
  • [Następuje szereg odpisów instrukcji poselskich (w dok. zwanych niekiedy także "artykułami"), uchwalonych na sejmikach ziemskich Królestwa w okresie od października do grudnia 1604 r. i przekazanych do wykonania posłom na sejm walny koronny, który zbierał się w Warszawie 20 I 1605 r.; Łukasz Gołębiowski, który sporządził ich kopie do zbiorów rękopiśmiennych biblioteki T. Czackiego z dostępnych mu kopii współczesnych lub rzadziej oryginałów, opatrzył każdy z odpisów następującą adnotacją: "Zgadza się z tą kopią współczesną, z którey iest zrobiona. Ł. Gołębiowski"; w rkpsie większość tych kopii wyst. w 2 egz.]
  • Nr 53: "Kopia postanowienia Seymiku Halickiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku Ziemi halickiej w Haliczu z dn. 8 X 1604 r.; podpis. w oryg. Adam Hieronim Sieniawski, podczaszy kor., Mikołaj Daniłowicz, starosta drohobycki i marszałek sejmiku] k. 119-120.
  • Nr 54: "Kopia postanowienia Seymiku W[oiewo]dztwa Kiiowskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa kijowskiego w Żytomierzu z dn. 10 X 1604 r.] k. 121-122.
  • Nr 55: "Kopia postanowienia Seymiku Wiśnieńskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku Ziemi lwowskiej, przemyskiej i sanockiej w Wiśnicy z dn. 14 X 1604 r.] k. 123-124.
  • Nr 56: "Kopia postanowienia Seymiku W[oiewo]dztwa Bełzkiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa bełskiego b.m. (zap. Bełz) z dn. 14 lub 16 X 1604 r.] k. 125-129.
  • Nr 57: "Kopia postanowienia Seymiku Raciążkiego [!] (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa płockiego w Raciążu z dn. 16 X 1604 r.; podpis. w oryg. Stanisław Krasiński, wojewoda płocki; wyciąg z oryg.] k. 130-131v.
  • Nr 58: "Kopia postanowienia Seymiku Rawskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa rawskiego w Rawie z dn. 16 X 1604 r.] k. 132-132v.
  • Nr 59: "Kopia postanowienia Seymiku Krakowskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa krakowskiego w Proszowicach z dn. 16 X 1604 r.; podpis. w oryg. kard. Bernard Maciejowski, bp krakowski, Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda i generał krakowski, oraz deputaci Paweł Marchocki, star. czchowski i generalny poborca woj. krakowskiego, i Melchior Michałowski, pisarz grodz. krakowski] k. 133-135v.
  • Nr 60: "Kopia postanowienia Seymiku Radzieiowskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województw brzesko-kujawskiego i inowrocławskiego w Radziejowie z dn. 16 X 1604 r.] k. 136-137v.
  • Nr 61: "Kopia postanowienia Seymiku Wieluńskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku Ziemi wieluńskiej w Wieluniu b.d. (zap. z 16 X 1604 r.)] k. 138-139.
  • Nr 62: "Kopia Postanowienia Seymiku Łęczyckiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa łęczyckiego we wsi Dzierzbiętowo pod Łęczycą (sesja wyjazdowa) z 16 X 1604 r.; wyciąg z ksiąg grodz. łęczyckich] k. 140-141v.
  • Nr 63: "Kopia Artykułow Woiewództwa Sieradzkiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa sieradzkiego w Szadku b.d. (zap. z 16 X 1604 r.)] k. 142-144.
  • Nr 64: "Kopia Postanowienia Seymiku Srzedzkiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województw poznańskiego i kaliskiego w Środzie z 16 X 1604 r.] k. 145-148.
  • Nr 65: "Kopia postanowienia Seymiku Lubelskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku Ziemi lubelskiej w Lublinie z 16 lub 17 X 1604 r.] k. 149-150.
  • Nr 66: "Kopia postanowienia Seymiku rozdwoionego Lubelskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku Ziemi łukowskiej i powiatu urzędowskiego w Lublinie z 17 X 1604 r.] k. 151-152.
  • Nr 67: "Kopia postanowienia W[oiewo]dztwa Sandomirskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa sandomierskiego w Opatowie z 17 X 1604 r.] k. 153-155v.
  • Nr 68: "Kopia postanowienia Seymiku Powiatu Drohickiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku powiatu drohiczyńskiego w Ziemi podlaskiej w Drohiczynie z 20 X 1604 r.] k. 156-157.
  • Nr 69: "Kopia postanowienia Seymiku g[enera]lnego Pruskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku generalnego Prus Królewskich w Malborku z 4 I 1605 r.; tekst łac.] k. 158-159.
  • Nr 70: "Kopia postanowienia Seymiku Warszawskiego, zgodnego z Raciązkim, nie we wszystkim jednak (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa mazowieckiego w Warszawie z 4/5 I 1605 r.; wyciąg z ksiąg grodz. warszawskich] k. 160-161v.
  • Nr 71. [Ekstrakt oblaty do ksiąg podkanclerskich polubownej ugody zawartej między pokojowcami król. (w dok. zw. "pacholęciami") Fryderykiem Sapiehą a Stanisławem Podoleckim po zabiciu przez tego pierwszego przypadkowo w trakcie bójki dwóch pachołków Podoleckiego: Jana Tomaszewskiego i Stanisława Gembarzewskiego i zranieniu jego samego; w myśl ugody poszkodowany otrzymał zadośćuczynienie pieniężne za poniesione szkody; obóz pod Smoleńskiem, 26 VIII 1610; dok. oryg. podpis. Hermolaus Białoskórski, porucznik roty Bałabanowej, Piotr Borkowski z Borkowic i Stanisław Podolecki Szkoropus; ekstrakt podpis. Feliks Kryski podkanclerzy kor.] k. 162-163.
  • Nr 72. "Kopia listu Jakuba Sienińskiego [posła sejmowego, protektora arian i właściciela Rakowa] do Stan[isława] Tarnowskiego, ka[sztelana] San[domierskiego] (...)" [metaforyczne rozważania na temat stanu państwa i sposobów jego naprawy; wyrażenie żalu z powodu nieobecności kasztelana na przyszłym sejmie wskutek choroby; refleksje z własnej praktyki sejmowej autora listu; prośba o skontrolowanie sądów królewskich i trybunalskich w celu ukrócenia wszelkiego bezprawia, a zwłaszcza zapobieżenia mieszaniu się do sądownictwa i rządów krajem duchowieństwa; Raków, 1 III 1616] k. 164-165.
  • Nr 73. [Dekret (wyrok) Jana Karola Chodkiewicza (1560-1621), wojewody wileńskiego, hetmana wlk. litewskiego i administratora (komisarza gen.) Inflant w sprawie z powództwa rajcy i mieszczanina ryskiego Joachima Rigemana przeciwko szl. Andrzejowi Schillingowi o wyrządzenie szkód spowodowanych spustoszeniem oddanego w dzierżawę majątku zw. Klingsparn i związanych z nim rozliczeń; złożenie apelacji przez pozwanego i jej przyjęcie, oraz wyznaczenie rozprawy odwoławczej; Wenden, 12 VIII 1619; noty dors. łac. i niem. k. 167v] k. 166.
  • Nr 74. [Dekret (wyrok) jak wyżej w sprawie z powództwa Filipa Frisiusa, rektora kolegium jezuickiego w Rydze, występującego w imieniu własnym i całego kolegium (reprezent. przez pełnomocników szl. Aleksandra Bolcka oraz jezuitę Hieronima Klanta), przeciwko Annie Ingenover, wdowie po dr. medycyny i lekarzu miejskim Rygi Zachariaszu Stopiusie, i jego spadkobiercom (reprezent. przez mieszcz. Joachima Clocoviusa (Klokowski?) oraz Mikołaja Barnekena, rajcę i plenipotenta Rady Miejskiej) o prawo własności ogrodu położonego na Agrocellarium; odesłanie sprawy do rozpatrzenia przez sąd król.; Wenden, 5 VIII 1620] k. 168-168v.
  • Nr 75. [Dekret (wyrok) jak wyżej w sprawie z powództwa rektora kolegium jezuickiego w Rydze Filipa Frisiusa (reprezent. jak wyżej), występującego w imieniu własnym i całego kolegium, przeciwko rajcom Benedyktowi Hinczy i Joachimowi Rigemanowi oraz mieszczanom ryskim Tomaszowi Menningowi i Hermannowi Witte (reprezent. jak wyżej) o prawo własności tej części parceli zw. Agrocellarium, którą przekazał jezuitom w wyłączne użytkowanie magistrat ryski; odroczenie rozprawy przez administratora do czasu jej rozpatrzenia przez sąd wyższej instancji, tj. Trybunał kor.; wniesienie przez powoda apelacji od takiego wyroku administratora poza jego siedzibą, stąd wyznaczenie przez tego ostatniego 8-tygodniowego terminu jej złożenia i ponowna protestacja powoda; Wenden, 4 VIII 1620] k. 170-171.
  • Nr 76. [List Rady Miejskiej Rygi w imieniu całej społeczności miasta (ostra skarga na jezuitów ryskich w sprawie prawa własności pewnej zabudowanej parceli miejskiej sąsiadującej z Agrocellarium, będącej od zawsze własnością miasta, o którą procesują się od prawie dziesięciu lat, opierając się na ostatnim wyroku sądu król., a nie zważając na postanowienia wydanych w tej sprawie wcześniejszych prawomocnych wyroków sądowych korzystnych dla miasta, por. dekrety nr 74-75); o powadze pisma świadczy przyłożenie do dok. pieczęci wielkiej i odpowiednio sformułowana koroboracja; Ryga, 23 I 1621] k. 172-174v.
  • [Rozpoczyna się nowa numeracja dok. zebranych w dziale II rkpsu zatytułowanym "Prośby o dobra"]
  • Nr 1. [List Jana Zamoyskiego (1542-1605), kanclerza i hetmana wlk. kor. (prośba o kaduk (spadek bezdziedziczny i beztestamentowy) po zmarłym we Lwowie Ormianinie dla żołnierza Erazma Komorowskiego służącego pod komendą hetmana; wiadomość o kaduku przekazał kanclerzowi niejaki Wydzirzewski, dla którego prosi za to o jakąś gratyfikację, a informację dla króla przekazuje za pośrednictwem ks. Rudnickiego); Zamość, 23 XII 1598; dok. u dołu przycięty ze szkodą dla ostatniej linijki oryg. podpisu kanclerza] k. 177.
  • Nr 2. [List bpa płockiego Wojciecha Baranowskiego (1548-1615) (prośba o nadanie wsi Kleszczewo w pow. poznańskim, wakującej po zm. niedawno (1601) marszałkowej kor. Katarzynie z Kościeleckich Opalińskiej, stolnikowi kaliskiemu i posłowi sejm. Krzysztofowi Mielińskiemu); Pułtusk, 27 VII 1601] k. 179.
  • Nr 3. [List wojewody brzesko-kujawskiego Andrzeja Leszczyńskiego (1559-1606) (cesja starostwa nakielskiego na rzecz krewnego Mikołaja Walewskiego w zamian za dożywocie; prośba w imieniu podczaszego zm. małżonki król. Anny Austriaczki (zm. 10 II 1598) Piotra Choińskiego o nadanie 3 małych wiosek: Trzebisławki, Kleczewo i trzeciej niewymienionej z nazwy, wchodzących w skład dożywocia zm. niedawno marszałkowej kor. Katarzyny z Kościeleckich Opalińskiej i wakujących po jej śmierci (zob. list nr 2); Gołuchów, 29 VII 1601] k. 181-182.
  • Nr 4. [List abpa gnieźnieńskiego Stanisława Karnkowskiego (1520-1603) do kanclerza Jana Zamoyskiego (prośba o wstawiennictwo u króla za Piotrem Łaszczem, rotmistrzem król., o konsens na cesję temu ostatniemu starostwa kruszwickiego przez obecnego starostę Adama Balińskiego z Chomiąży Szlacheckiej); Tum pod Łęczycą, 4 X 1601] k. 183.
  • Nr 5. [List Adama Balińskiego z Chomiąży Szlacheckiej (zm. a. 15 XI 1602), kasztelana bydgoskiego i starosty kruszwickiego (prośba o konsens na cesję starostwa kruszwickiego Piotrowi Łaszczowi zamiast własnemu synowi, staroście kowalskiemu (tak w dok., wiadomo, że w tym czasie star. kowalskim był od kilkunastu lat Andrzej Przyjemski), z powodu jego zuchwałego zachowania: uznawania ojca za niepoczytalnego, uwłaczania jego żonie [Elżbiecie z Jemielskich] ogłaszaniem paszkwilów, próby odebrania ojcu urzędu siłą poprzez szturm zebranego oddziału zbrojnego na zamek starościński w Kruszwicy, a następnie jego oblężenie, podstępne pertraktacje z załogą zamkową i wreszcie spustoszenie dóbr starostwa, zob. list nr 4); Kruszwica, 14 X 1601] k. 185.
  • Nr 6. [List Jana Potockiego (ok. 1554-1611), generała ziem podolskich i starosty latyczowskiego (prośba o daninę (kaduk?) po śmierci Kazabczowskiego dla żołnierza wojsk kor. Mireckiego); Torgowest?, 22 III 1602] k. 187.
  • Nr 7. "Kopia listu [Olbrachta] Łaskiego [1536-1605] W[ojewo]dy Sieradzkiego do krola (...)" [relacja z sejmiku ziemskiego sieradzkiego, zwołanego przez wojewodę w celu wyboru sędziego sieradzkiego, o wezwaniu do szybszego zebrania i oddania przez miejscową szlachtę na potrzeby wojny inflanckiej drugiego poboru; prośba o niedopuszczenie Gotarda Tyzenhauza, dawnego dzierżawcy zamków Łaskiego w Inflantach, które poddał nieprzyjacielowi jego brat Fabian, do ponownego objęcia ich w dzierżawę po odbiciu z rąk wroga przez wojsko polskie, o co czyni starania, przez wzgląd na wierną służbę królowi zarówno nadawcy listu, jak i jego dwóch synów, których posłał na wyprawę inflancką); Łask, 6 IV 1602; odpis z oryg.] k. 189-189v.
  • Nr 8. [List bpa inflanckiego (wendeńskiego) Ottona Schenkinga (1554-1637) (prośba o wypłatę swojej siostrze Mładawskiej (Młodawskiej) h. Murdelio, wdowie po zm. 7 IV tr. Kasprze staroście szmeltyńskim (star. niegrodowe), który w testamencie uczynił opiekunem prawnym swojej ż. i dzieci bpa Ottona, pewnej sumy zapisanej na tymże starostwie przez poprzedników króla pol., dopóki nie jest jeszcze obsadzone); Ryga, 21 IV 1602] k. 190.
  • Nr 9. [List Jana Firleja z Dąbrowicy (zm. 1614), podskarbiego kor. i starosty lubelskiego (prośba o nadanie wakującego starostwa sanockiego swemu bratu Piotrowi); Markuszowice, 29 VII 1602] k. 192-192v.
  • Nr 10. "Kopia listu Je[rzego] Kostki [ok. 1555-1611] do Krola (...)" [starosta golubski informuje o nadejściu sukna, które będzie płacił, ale ostrzega przez przeniesieniem zarazy w trakcie wymiany handlowej; zwraca uwagę na konieczność uzupełnienia zapasów prochu strzelniczego, uszczuplonych podczas wyprawy inflanckiej; posyła przywilej króla Zygmunta I na Śmiełowice i wyraża nadzieję, że król przez wzgląd na zasługi przodków starosty pozostawi te dobra nadal w jego rękach; Śmiełowice, 4 IX 1602] k. 194.
  • Nr 11. [List abpa gnieźnieńskiego Stanisława Karnkowskiego (prośba w imieniu Jerzego Kostki o przyznanie temu ostatniemu przynajmniej dożywocia, jeśli nie dziedzicznego prawa własności, na wsi Śmiełowicach (zob. list nr 10)); Kalisz, 7 IX 1602] k. 195.
  • Nr 5. [List księżnej pruskiej Marii Eleonory Kliwijskiej (zm. 1608), margrabiny brandenburskiej i ks. Rugii (pozytywna odpowiedź na prośbę króla o pomyślne załatwienie sprawy starosty chełmińskiego Baltazara Stanisławskiego (zm. 1610)); Królewiec, 18 IX 1598] k. 9.
  • Nr 6. [List ces. i arcyks. austriackiego Rudolfa II Habsburga (1552-1612), króla Czech i Węgier (skarga na rozbójnicze i łupieżcze wypady uzbrojonych oddziałów z ziem Korony na tereny Śląska, zwłaszcza zajazdy Adama Piaskowskiego z 17 X 1598 na dobra klasztorne w Trzebnicy oraz starosty wschowskiego Wacława Kiełczewskiego na wieś Sychową (Arnoldshof) w pow. jaworskim, należącą do klasztoru Cystersów w Lubiążu (Księstwo głogowskie), sygnalizowane cesarzowi przez generalnego starostę Śląska Karola II Podiebrada, z prośbą o niezwłoczną interwencję); por. list nr 4); Podiebrad, 26 XII 1598] k. 11-12.
  • Nr 7. [List ks. ziębicko-oleśnickiego Karola II Podiebrada (1545-1617), starosty generalnego Śląska, wysłany w związku z listem cesarza Rudolfa (zob. nr 6) (w sprawie jak wyżej, przy czym dołączono skargę na Stanisława Stadnickiego, złożoną przez starostę Księstwa opolsko-raciborskiego, oraz Mikołaja Semeckiego ("Semetzky in Siemetiz")); Oleśnica, 12 I 1599] k. 13-13v.
  • Nr 8. [List ces. i arcyks. austriackiego Macieja Habsburga (1557-1619), króla Czech i Węgier (w odpowiedzi na pismo króla pol. zgoda na powołanie komisji do przeprowadzenia rewizji granicy polsko-węgierskiej oraz zakończenia sporu pomiędzy Komorowskimi a Mikołajem Dersfiusem); Wiedeń, 7 V 1601] k. 15-16.
  • Nr 9. [Laudum sejmiku Ziemi drohiczyńskiej w woj. podlaskim, uchwalone w odpowiedzi na uniwersał kasztelana podlaskiego Jana Wodyńskiego z Międzylesia, w sprawie wyboru 4 kandydatów na urząd pisarza ziemskiego drohiczyńskiego (Kasper Kosiński, wojski mielnicki Adam Olędzki, dworzanin król. Wojciech Kossowski oraz Stanisław Groth) po pozbawieniu urzędu wyrokiem Trybunału Koronnego w Lublinie dotychczasowego pisarza Wojciecha (Albrychta) Irzykowicza z Bacików z powodu niespełnienia warunku osiadłości w ziemi, w której kandydował na urząd; podpis. marszałek koła rycerskiego Jan Kosiński i 20 innych szlachciców (nie wszyscy przyłożyli swe pieczęcie); Drohiczyn, 10 V 1601] k. 17v-18.
  • Nr 10. [List starosty drohickiego Mikołaja Kiszki (zm. 1620) (skarga na zbrojne najazdy na dwory i dobra szlacheckie, morderstwa, grabieże dobytku i inwentarza żywego, oraz spustoszenia dokonywane na Podlasiu przez chorągiew Krzysztofa Miłkowskiego, używającego tytułu rotmistrza wojsk kor., złożona w imieniu poszkodowanej szlachty); Sterdyń, 18 VI 1601] k. 19-19v.
  • Nr 11. [List bpa kujawskiego [Jana Tarnowskiego (ok. 1550-1605)] (prośba o wyznaczenie na urząd surogatora sądu grodzkiego w Kruszwicy podsędka ziemsk. brzeskiego Andrzeja Tulibowskiego na miejsce niepoczytalnego kasztelana bydoskiego i starosty kruszwickiego [Adama Balińskiego z Chomiąży Szlacheckiej] oraz ustanowienie kuratora dla zarządu dóbr starościńskich w celu zapobieżenia ich spustoszeniu); Subkowy, 9 VII 1601] k. 21.
  • Nr 12. [List podskarbiego wlk. kor. Jana Firleja z Dąbrowicy (zm. 1614) (prośba o nominację dla pisarza grodzk. lubelskiego [Wojciecha] Sierakowskiego na urząd podsędka lubelskiego); Lublin, 12 IX 1601] k. 23.
  • Nr 13. [List ks. kurlandzkiego Fryderyka Kettlera (1569-1642) (skarga na wojska pol. pustoszące Ziemię inflancką; szkody w powiecie bowskim wyrządzone przez oddziały pod dowództwem rzekomego dworzanina król. (wg innych adiutanta rotm. wojsk bpa wileńskiego) Krzysztofa Rajeckiego); Bowsk, 18 XII 1601] k. 25-26.
  • Nr 14. [List Andrzeja Tulibowskiego (zm. 1623), sędziego ziemsk. brzeskiego (zawiadomienie o niemożności objęcia urzędu surogatora grodz. w Kruszwicy i odprawienia oczekiwanych przez licznie zebraną okoliczną szlachtę sądów wobec niedopuszczenia do wykonywania jurysdykcji przez niepoczytalnego starostę kruszwickiego i kasztelana bydgoskiego Adama Balińskiego, który zablokował dostęp do zamku starościńskiego, obsadzając go uzbrojoną załogą) (zob. nr 11); Kruszwica, 11 II 1602] k. 27-27v.
  • Nr 15. [List Rady Miejskiej Rygi (niewyrażenie zgody na apelację do Trybunału Koronnego od wyroku w sprawie cywilnej o dług pomiędzy mieszczanami ryskimi Kasprem Bergiem a mincerzem Henrykiem Wolffem wobec niezłożenia przysięgi przed burmistrzem miasta przez wnoszącego apelację, przewidzianą kanonami prawa miejskiego dla tego typu spraw sąd.); przyłożona pieczęć sekretna; Ryga, 28 II 1602] k. 29-29v.
  • Nr 16. [List abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Stanisława Karnkowskiego (1520-1603) (prośba o nominację na urząd podkomorzego sochaczewskiego dworzanina król. i starościca rawskiego (niewymieniony z nazwiska) po śmierci 27 V tr. dotychczasowego podkomorzego Hieronima Trzcińskiego); Łowicz, 28 V 1602] k. 31.
  • Nr 17. [List ces. Rudolfa II Habsburga (skarga w imieniu Fryderyka Haugwicza hr. na Kręsku i Warzynie i całej rodziny Glaubiczów na Śląsku na zbrodnie dokonane przez Marcina Ponieckiego ze Szkaradowa i jego kompanów, głównie Fryderyka Zeidlitza i Węgierskich, m.in. zamordowanie pod Poznaniem Karola Glaubicza; prośba o rozesłanie reskryptów za nordercami i ich skuteczne ukaranie); kontrsygn. Zdenco Ad Poppl de Lobeovich kanclerz czeski, Henryk de Pisnicz podkanclerzy ces. i Jan Menerlius; Praga, 29 VI 1602 (u dołu kart przycięty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie regest dok., wpisany inną ręką] k. 34-35v.
  • Nr 18. [List kasztelanowej rawskiej Anny z Wielkiego Szczawina Uchańskiej (skarga na wojewodzica płockiego Zielińskiego, który zamordował kasztelanowej jednego z synów, drugiego usiłował zabić z zasadzki urządzonej w Warszawie, najeżdża i plądruje jej dobra, prześladuje poddanych i zamierza pozbawić ją posiadanych majętności; prośba o pomoc i obronę); Warszawa, 25 VII 1602] k. 37-37v.
  • Nr 19. [List ces. Rudolfa II Habsburga (prośba o wydanie zbiegłego prwdp. do Polski Jana Chrzciciela Panzano, z pochodzenia Włocha, który popełnił morderstwo w Pradze i jest z tego tytułu poszukiwany w państwie Habsburgów); Praga, 5 VIII 1602] k. 39-39v.
  • Nr 20. [List abpa lwowskiego i opata komendatoryjnego sieciechowskiego Jana Dymitra Solikowskiego (1539-1603) (prośba o przysłanie komisarzy rewizorów do wsi Janikowo należącej do klasztoru w Sieciechowie w związku z bezprawnym odebraniem na mocy wyroku trybunalskiego tamtejszym poddanym klasztoru arendy łąk i pastwisk, przyłączonych do miasta Kozienic); opactwo w Sieciechowie, 21 VIII 1602 (list pisany w całości własnoręcznie)] k. 41.
  • Nr 21. [List nadawcy jak wyżej (ponowienie prośby o przysłanie król. komisarzy rewizorów w sprawie jak wyżej); opactwo w Sieciechowie, 25 VIII 1602] k. 43-43v.
  • Nr 22. [Laudum sejmiku elekcyjnego Ziemi dobrzyńskiej, zwołanego uniwersałem kasztelana dobrzyńskiego Feliksa Żelskiego do Lipna, w sprawie wyboru 4 kandydatów na urząd podsędka ziemsk. dobrzyńskiego (podstarości i sędzia grodz. bobrownicki Wojciech Retfiński, Jan Żelski, Michał Chełmicki i Paweł Orłowski) po śmierci ostatniego podsędka Andrzeja Czampskiego; podpis. Erazm Łochocki, kaszt. słoński, Szczęsny Żelski, kaszt. dobrzyński, Zygmunt Sumiński, sędzia dobrzyński, Paweł Arciszewski, marszałek koła rycerskiego, Stanisław Głowiński, kaszt. rypiński oraz Walenty Orłowski, pisarz dobrzyński; Lipno, 27 VIII 1602] k. 45.
  • Nr 23. [Laudum jak wyżej (rekomendacja i prośba o zatwierdzenie na urząd podsędka ziemsk. dobrzyńskiego Wojciecha Retfińskiego, podstarościego i sędziego grodz. bobrownickiego); czystopis (?); podpis. Szczęsny Żelski, kaszt. dobrzyński, Zygmunt Sumiński, sędzia dobrzyński, Erazm Łochocki, kaszt. stoiński, Stanisław Głowiński, kaszt. rypiński i Piotr Karnkowski, podkomorzy płocki i star. bobrownicki; Lipno, 27 VIII 1602] k. 46.
  • Nr 24. [List rektora Akademii w Ingolsztacie Jana Ernesta Fuggera (1590-1639), barona Kirchberg i Weißenhorn, w imieniu własnym oraz skarbnika i całego senatu uczelni (skarga na Piotra Kryskiego, s. zm. Stanisława wojewody mazowieckiego, studenta tegoż uniwersytetu przez okres 3 lat w sprawie spłaty długu w wysokości 10408 fl. niem. 48 gr. (?), tj. sumy stanowiącej całkowity koszt studiów Kryskiego, poniesiony przez mieszczan Ingolsztadu i jego kolegów wobec nieopłacania studiów przez rodzinę z Polski przez cały okres pobytu syna za granicą; postulat niezwłocznej spłaty długu, nieuregulowanego mimo wielokrotnie składanych obietnic i upłynięcia 8 lat od zakończenia studiów, przez wdowę i spadkobierców Piotra wobec śmierci dłużnika; wysłanie do Polski oprócz listu do króla także posła Jerzego Dünna z nakazem prokuratorskim); Ingolsztad, 20 XII 1602] k. 48-50v.
  • Nr 25. [List ks. kurlandzkiego Fryderyka Kettlera (1569-1642) (potwierdzenie otrzymania listu z zawiadomieniem o rozpoczęciu na Litwie procesu z powództwa wojewody wileńskiego i hetmana wlk. litewskiego Krzysztofa Radziwiłła, ks. na Birżach i Dubince, w sprawie marszałka upickiego Jana Sicińskiego przeciwko niektórym poddanym Fryderyka o zbrojny najazd na siedzibę marszałka Upitę oraz grabieże i uprowadzenie ludności służebnej, z prośbą o sprawiedliwe osądzenie bezpodstawnie oskarżonych); Bowsk, 10 I 1603] k. 52-53.
  • Nr 26. [List ks. Janusza z Ostroga Zasławskiego (zm. 1629), woj. podlaskiego i starosty żytomierskiego (prośba o rozsądzenie sporu pomiędzy mieszczanami należącego do niego starostwa żytomierskiego a szlachcicem Woroną o majętność Krośnia (?)); Zasław, 12 I 1603] k. 54-54v.
  • Nr 27. [List ks. Anny Marii z d. Anhalt Bernburg Zerbst (1561-1605), wdowy po ks. brzesko-legnickim Joachimie Fryderyku (prośba o interwencję i ukaranie swoich poddanych z powiatu wieluńskiego Wojciecha Simińskiego (Simuńskiego) i Jana Pokosławskiego (Pakosławski?), skarżących na dworze księżnej jej poddanego Baltazara Frankenberga z powodu wyrządzonych im krzywd (strony były sąsiadami w strefie przygranicznej), podczas gdy w toku przesłuchania sami okazali się najezdnikami pustoszącymi dobra śląskie Frankenberga); Brzeg, 12 II 1603] k. 56-57.
  • Nr 28. [List ces. Rudolfa II Habsburga (skarga na naruszanie w różnych miejscach granicy państw. Królestwa Węgier przez zbrojne wyprawy pol., a zwłaszcza zorganizowany i dowodzony przez kasztelana bieckiego Sebastiana Lubomirskiego z pomocą bpa krakowskiego [Bernarda Maciejowskiego] najazd zbrojny (przypominający tatarsko-turecką nawałnicę) na dobra magnata węg. Jerzego Horvatha z Palocsy (Pławca) położone w komitacie Maramaros na Węgrzech, w czasie, gdy ten ostatni przebywał na Śląsku, i ich spustoszenie; Praga, 19 II 1603] k. 59-60v.
  • Nr 29. [List nadawcy jak wyżej (wiadomość o nagłym i potajemnym wyjeździe z Pragi dworzanina i sekr. króla pol. Bogusława Boksy Radoszewskiego, który miał odebrać 2 listy od cesarza, prwdp. na skutek kłótni z bawiącym wówczas w Pradze Ottonem Platem von Helversen, dowódcą roty jazdy przysłanej przez ks. Brunszwiku jako wsparcie dla wojsk ces. na Węgrzech); Praga, 16 VII 1603] k. 62-62v.
  • Nr 30. [List nadawcy jak wyżej (wyrażenie zgody na niezwłoczne wyznaczenie polskich i cesarskich komisarzy do rozsądzenia sprawy kasztelana wojnickiego i starosty lubowelskiego Sebastiana Lubomirskiego na podstawie skargi magnata węg. Jerzego Horvatha z Palocsy (Pławca) w kwestii jak wyżej (zob. list nr 28)); Praga, 24 VII 1603] k. 64-65.
  • Nr 31. [List wojewody lubelskiego Marka Sobieskiego (1549/50-1605) (relacja z wizji lokalnej przeprowadzonej na czele komisji powołanej z mandatu król. (z udziałem deputatów obu stron sporu: podkomorzego lubelskiego [Andrzeja Rzeczyckiego] oraz Stanisława Stadnickiego z Leska) gruntów położonych między królewszczyzną Ratnem w gestii Marszałkowej a Michnowicami należącymi do podkomorzego chełmskiego [Pawła Orzechowskiego], będących przedmiotem sporu pomiędzy stronami; zdementowanie twierdzenia Marszałkowej o rzekomym rozporządzeniu gruntami królewszczyzny na szkodę króla); Błudowo, 27 VII 1603] k. 66-67.
  • Nr 32. [List ces. Rudolfa II Habsburga (skarga na poddanych króla pol. zw. "Tschauczkeri", którzy w czerwcu tr. najechali i spustoszyli przygraniczne dobra śląskie stolnika ces. i burgrabiego Donaw (?) Krzysztofa); Praga, 8 VIII 1603; karty listu przycięto nierówno u dołu, przycinając zarazem silnie regest dok. wpisany inną ręką i czyniąc go nieczytelnym] k. 68-68v.
  • Nr 33. [List nadawcy jak wyżej (wiadomość o niezwłocznym wyznaczeniu komisarzy ces. w związku ze sprawą sądową wytoczoną poddanemu ces. Zygmuntowi Kotwiczowi przez opata przemęckiego o odebranie własności dóbr zw. "Obrizza" (Obra?)); Praga, 9 VIII 1603] k. 71-72v.
  • Nr 34. [List bpa płockiego Wojciecha Baranowskiego (1548-1615) (prośba o nominację na urząd sędziego ziemskiego drohickiego dla wojskiego mielnickiego Adama Olędzkiego); Pułtusk, 29 VIII 1603] k. 74.
  • Nr 35. [Laudum sejmiku elekcyjnego Ziemi bielskiej woj. podlaskiego, zwołanego uniwersałem kasztelana podlaskiego [Jana Wodyńskiego z Międzylesia], w sprawie wyboru 4 kandydatów na wakujący urząd podsędka ziemskiego bielskiego (podstarości brański Wojciech Brzozowski, Adam Domanowski, Trojan Wyszeński i Adam Mieński) po odwołaniu z urzędu wyrokiem Trybunału Koronnego w Lublinie dotychczasowego podsędka Fabiana Jałbrzyka Wyszeńskiego; podpis. podkomorzy bielski Krzysztof Brzozowski, sędzia bielski Melchior Kostro, pisarz bielski i marszałek koła rycerskiego Tomasz Rytel oraz 57 innych szlachciców; Brańsk, 20 IX 1603] k. 76.
  • Nr 36. [List arcyks. austriackiego Macieja II Habsburga, brata ces. Rudolfa II (w związku z kolejnymi skargami magnata węg. Jerzego Horvatha z Palocsy (Pławca), a nadto jeszcze jego węg. sąsiadów na naruszanie przez Polaków, którzy zamiast uspokoić się po ostatnich interwencjach dyplomatycznych wzmożyli jeszcze swoje najazdy, granicy polsko-węgierskiej i łupieżcze wyprawy na ich włości prośba arcyksięcia oraz cesarza o ponowne przysłanie komisarzy i przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu, najlepiej jeszcze tego roku lub z nastaniem wiosny roku następnego); Wiedeń, 21 IX 1603] k. 77-77v.
  • Nr 37. [List wojewody mazowieckiego [Hieronima Parysa (ok. 1550-1605)] (wspólnie z wojewodą łęczyckim [Stanisławem Mińskim] prosi o nominację na urząd sędziego ziemsk. czerskiego dla podstarościego czerskiego Franciszka Zawiszy); Czersk, 23 IX 1603] k. 79.
  • Nr 38. [List wojewody sieradzkiego [Olbrachta] Łaskiego (zm. 1604) (prośba o nominację na urząd pisarza ziemsk. sieradzkiego dla skarbnika sieradzkiego Jana Pstrokońskiego); Łask, 17 X 1603] k. 81.
  • Nr 39. "Kopia listu [podkomorzego bracławskiego i sekretarza król.] Ławryna Piaseczynskiego do Krola (...)" (poselstwo na sejmiku elekcyjnym w Winnicy odprawione zgodnie z instrukcją; Iwan Kordysz obrany poborcą głównym woj. bracławskiego, ale sam pobór odłożony do czasu uchwały woj. kijowskiego i wołyńskiego; rozsądzenie sporu między starostą a bojarami i mieszczanami z Ostroga, przy czym pozycja samego starosty na Ukrainie bardzo niepewna; nerwowa reakcja Państwa Moskiewskiego na pojawienie się Dymitra Samozwańca; koncentracja wojsk tatarskich nad Dnieprem pod Ingułą w celu uderzenia na ziemie Korony; prowokacje Kozaków ściągające reakcję Porty Ottomańskiej; zagrożenie ze strony wojewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego, który kupił Pyków k. Iwankowa (pow. kijowski) graniczący z królewszczyznami; Fornisze, 20 X 1603) k. 83-83v.
  • Nr 40. [List wojewody kijowskiego i marszałka Ziemi wołyńskiej Konstantego Wasyla ks. Ostrogskiego (1526-1608) (prośba o interwencję, aby powołana przez króla komisja dla spraw Żydów lwowskich dekretowała w pełnym składzie i z poszanowaniem prawa i nie pracowała ze szkodą dla domów i posesji należących do mieszczan Lwowa wyznania prawosławnego oraz gruntów Cerkwi lwowskiej); Ostróg, 19 XI 1603] k. 84-84v.
  • Nr 41. [List władyki łuckiego i ostrogskiego (bpa unickiego) Kiryła Terleckiego (zm. 1607) (skarga na starostę łuckiego Mikołaja Siemaszkę o bezprawne zawłaszczenie majątków cerkiewnych Stawek i Trojecszczyzna, splądrowanie siedziby władyki i kapituły przy cerkwi na zamku łuckim oraz zniszczenie nowo budowanego domu władyki, o co został pozwany przed sąd król.); list bez podpisu nadawcy; Rożyszcze n. Styrem, 20 XII 1603] k. 86.
  • Nr 42. [List Marcina hr. Hohenstein (1524-1609), mistrza joannitów prowincji brandenburskiej, saksońskiej, pomorskiej i duńskiej baliwatu słońskiego, występującego w imieniu całego zakonu w sprawie komandora w Łagowie Abrahama von Grunenberga (prośba o pozostawienie jak dotychczas w posiadaniu zakonu 4 królewszczyzn położonych na terenie Polski w pow. międzyrzeckim: Bursen (Boryszyn), Langepfüll (Wielowieś), Seren (Żarzyn) i Tempel (Templewo), inkorporowanych niegdyś za zgodą króla pol. i zgodnie z pol. prawem do komandorii joannitów w Łagowie i będących nieprzerwanie od ponad stu lat w użytkowaniu zakonu, wobec 3 pozwów sądowych złożonych przez Marcina de Sudo, żołnierza z "Melitensis", powołującego się na rzekomą donację tamtejszego mistrza; szczegółowe opisanie sprawy z uwzględnieniem genezy objęcia w posiadanie wymienionych dóbr przez konwent łagowski); Schwedt (Święć, tj. Świecie Odrzańskie), 7 II 1604] k. 88-92v.
  • Nr 43. [Protestacja szlachty województwa sandomierskiego przeciwko nieprawomocnej elekcji podkomorzego sandomierskiego, zwołanej na dzień 21 III 1604 przez wojewodę sandomierskiego Jerzego Mniszka z Wielkich Kończyc, na którą z powodu złych dróg, wielkich powodzi, a także zwołanych do Sandomierza w tym samym czasie roków ziemskich, a przy tym zbyt późnego rozesłania uniwersałów do powiatów nie zjechało wielu elektorów, zwł. z rad koronnych i urzędników ziemskich; Opatów, 21 III 1604; podpisało 36 szl., przyłożono 12 pieczęci] k. 94-95.
  • Nr 44. [List starosty bracławskiego Walentego Aleksandra Kalinowskiego (zm. 1620) (prośba o zakończenie sprawy między wojewodą bracławskim ks. Januszem Zbaraskim a tamtejszymi mieszczanami dot. prawa własności gruntu i wydanie dekretu reintromisji dla bracławian jako prawowitych i długoletnich, zdaniem autora listu, posesorów spornego majątku); Lwów, 22 III 1604] k. 96.
  • Nr 45. [List Marcina hr. Hohenstein, mistrza joannitów prowincji brandenburskiej, saksońskiej, pomorskiej i duńskiej baliwatu słońskiego (ponowienie swej prośby do króla pol. w związku z pozwem tego ostatniego przeciwko komandorowi joannitów w Łagowie Abrahamowi von Grunenberg w sporze z niejakim rycerzem Marcinem Sudo w sprawie jak wyżej, zob. list nr 42); zamek w Sonnenburgu (Słońsk), 5 VI 1604] k. 99-102v.
  • Nr 46. [List margrabiego brandenburskiego i elektora pruskiego Joachima Fryderyka Hohenzollerna (1546-1608) (poparcie patrona i opiekuna zakonu dla mistrza joannitów Marcina hr. Hohenstein oraz złożenie interpelacji (zażalenia) w sprawie jak wyżej, zob. listy nr 42 i 45); zamek elektora w Kolonii nad Sprewą (obecnie w granicach Berlina), 14 VI 1604] k. 104-105v.
  • Nr 47. [List konsyliarzy pruskich: burgrabiego Jana Rauttera i kanclerza Krzysztofa Rappe (w odpowiedzi na pismo król. potwierdzenie zbadania sprawy niejakiego Erazma Lewickiego przeciwko staroście działdowskiemu Zygmuntowi Birckhanowi o nielegalną wycinkę drzew zimą 1603 r. z lasu w Narzymiu pod Działdowem, leżącego w pow. działdowskim i należącego do wymienionego starosty); Królewiec, 17 VII 1604] k. 107-109.
  • Nr 48. [List radcy ces. Mikołaja Dersfiusza de Zecdabel, hr. Hontbensis (prośba o wyznaczenie komisarzy do rozpatrzenia sprawy przeciwko Krzysztofowi i Mikołajowi Komorowskim dot. naruszenia granicy pol.-węg., zajęcia dóbr powoda, ich nielegalnego użytkowania i spustoszenia, uprowadzenia bydła, grabieży, pochwycenia i przetrzymywania posłów komitatu nadgranicznego Trenczyn, a także wyznaczenia terminu ponownej wizji lokalnej i rewizji spornych granic); Tepla [Liptowska k. Rużomberka], 25 VII 1604] k. 110-110v.
  • Nr 49. [List Sejmu śląskiego (ponowna skarga na braci Adama i Wojciecha Czackich, którzy m.in. przy wtórze bębnów i z rozwiniętymi chorągwiami najeżdżali zbrojnie baronat milicki należący do radcy ces. Joachima Malzana, barona Wartenberg i Penzelin, pustosząc dobra, konfiskując zboże i drewno, wycinając drzewa, a także zabijając i uprowadzając poddanych); Wrocław, 6 VIII 1604; na dok. wyciśnięto 16 pieczęci urzędowych i sygnetowych (część z nich niewidoczna)] k. 112-113.
  • Nr 50. [Brewe papieża Klemensa VIII (gorąca prośba o zwrot 4 wsi nadanych dekretem król. Marcinowi de Sudo, nazwanemu w dok. heretykiem, prawowitemu właścicielowi, tj. komandorii zakonu joannitów w Łagowie (zob. listy nr 42, 45-46); zapowiedź wysłania do króla pol. specjalnego nuncjusza pap. w osobie bpa ryskiego w celu dokładnego przedstawienia stanowiska Stolicy Apostolskiej); Rzym, u św. Marka, 4 IX 1604; podpis. Martius Malacrida] k. 114.
  • Nr 51. "Kopia listu Biskupa Przemyskiego [Wojciecha Baranowskiego] do króla (...)" (wezwanie do ustanowienia ostrzejszych kar na nielegalnych mincerzy, porywaczy panien i wichrzycieli wywołujących prywatne wojny zagrażające bezpieczeństwu całego państwa; postulaty wzmocnienia granic na Ukrainie i z Brandenburgią, reformy organizacji sejmów i przywrócenia karności społeczeństwa); Brzozów, 7 X 1604] k. 115-116.
  • Nr 52. [List Marcina hr. Hohensteina, mistrza zakonu joannitów prowincji brandenburskiej, saksońskiej, pomorskiej i duńskiej baliwatu słońskiego (usilna prośba o nieodbieranie 4 wiosek należących do komandorii joannitów w Łagowie wobec otrzymania wiadomości o oddaleniu przez króla pol. protestacji komandora i wyznaczeniu na mocy dekretu kilku deputatów dla dokonania intromisji Marcina de Sudo w posiadanie wymienionych wsi (por. listy nr 42, 45-46, 50)); Sonnenburg (Słońsk), 28 XI 1604] k. 117-118.
  • Nr 12. [List ks. meklemburskiego na Szwerynie i Güstrowie Ulricha (Udalryka) (1528-1603) (prośba w imieniu dzieci i spadkobierców zm. niedawno Krzysztofa Sturtziusa, prawnika i prof. historii na uniwersytecie w Rostoku, o restytucję położonych w Inflantach dóbr ojca, które musiał opuścić w wyniku wojny inflanckiej); dobra miałby objąć w ponowne posiadanie najstarszy z rodzeństwa syn Azariasz; zamek w Güstrowie w Meklemburgii, 24 IX 1602] k. 197-197v.
  • Nr 13. [List książąt kurlandzkich, braci Fryderyka (1569-1642) i Wilhelma (1574-1640) Kettlerów (prośba w imieniu Teodora Buthlera, wieloletniego wiernego poddanego pol., którego dobra dziedziczne król Stefan Batory przyłączył niegdyś z powodu bliskości położenia do starostwa pebałgeńskiego przyrzekając stosowną rekompensatę (dwukrotna próba nadania król. z przyczyn obiektywnych nie doszła do skutku, a śmierć króla przekreśliła dalsze starania), o nadanie innych dóbr zgodnie z daną przez poprzednika obietnicą); Mitawa, 25 I 1603] k. 199.
  • Nr 14. "Kopia listu [kasztelana elbląskiego] Stani[sława] Działyńskiego [zm. 1617] do Krola (...)" [prośba o pozostawienie nadawcy listu w posiadaniu majątku Wydrzno, zgodnie z dekretem sejmowym, przeciwko bezprawnym roszczeniom niejakiego Łaskiego, tenutariusza wsi Szynwald; Osiecko, 21 V 1603] k. 201.
  • Nr 15. [List konsyliarzy pruskich (senatorów): barona i marszałka dworu? Wojciecha Kietlicza, burgrabiego Jana Rauttera i Jerzego Pudewelsa (prośba o pozostawienie w posiadaniu zasłużonego dla prowincji pruskiej sekretarza król. Krzysztofa Rappiusa dóbr zw. Selnicken w pow. Schakensi o powierzchni dwudziestu kilku łanów, dzierżonych przezeń już od pewnego czasu, które przypadły najpierw prawem kaduka margrabiemu brandenburskiemu, a zgodnie z wolą króla pol. miały trafić do rąk Ludwika Auera; senatorzy zwracają uwagę, iż zgodnie z prowincjonalnym prawem kaduki, należące zresztą do rzadkości na tym terenie, przeznaczone są wyłącznie dla weteranów wojennych i osób szczególnie zasłużonych dla prowincji; Królewiec, 19 VIII 1603] k. 202-202v.
  • Nr 16. [List Fryderyka IV Wittelsbacha, elektora Palatynatu Reńskiego i ks. bawarskiego (wstawiennictwo za swymi poddanymi, mieszczanami Schumannami z Bentheim, w sprawie przyjęcia spadku po ich zm. bracie Baltazarze); Heidelberg, 8 X 1603] k. 204.
  • Nr 17. [List wojewody brzesko-kujawskiego Andrzeja Leszczyńskiego (prośba o nadanie dzierżawy soleckiej i urzędowskiej po śmierci dotychczasowego posesora, wojewody wileńskiego Krzysztofa "Pioruna" Radziwiłła, zm. 20 XI 1603 r.); Opole k. Kazimierza nad Wisłą, 29 XI 1603] k. 206-206v.
  • Nr 18. [List starosty latyczowskiego i generała ziem podolskich Jana Potockiego (prośba o nadanie dzierżaw po zm. właśnie (13 XII 1603) wojewodzie wołyńskim ks. Aleksandrze Ostrogskim); Latyczów, 13 XII 1603] k. 208.
  • Nr 19. [List Mikołaja z Komorowa Strusia (zm. 1627), starosty chmielnickiego i halickiego (prośba o jurgielt, tj. roczną pensję, z ziem litewskich po zmarłym niedawno stryju, kasztelanie halickim Jerzym Strusiu (zm. a. 23 XI 1603), dla poratowania zdrowia); Podborze (?), 23 XI 1604] k. 210.
  • Nr 20. "Kopia postanowienia Seymiku Krakowskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa krakowskiego w Proszowicach z dn. 16 X 1604 r.; podpis. w oryg. bp krakowski Bernard Maciejowski, woj. i generał krakowski Mikołaj Zebrzydowski, star. chęciński i sekr. sejmowy Paweł Marchocki oraz pisarz grodz. krakowski Melchior Michałowski] k. 212-214v.
  • Nr 21. "Kopia postanowienia Seymiku Raciążkiego [!] (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa płockiego w Raciążu z dn. 16 X 1604 r.; podpis. w oryg. Stanisław Krasiński, wojewoda płocki; odpis z oryg.] k. 215-216v.
  • Nr 22. "Kopia postanowienia Seymiku Rawskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku Ziemi rawskiej w Rawie z dn. 16 X 1604 r.] k. 217-217v.
  • Nr 23. "Kopia Postanowienia Seymiku Srzedzkiego [!] (...)" [instrukcja poselska sejmiku województw poznańskiego i kaliskiego w Środzie b.d. (zap. z dn. 16 X 1604 r.)] k. 218-221v.
  • Nr 24. "Kopia postanowienia Seymiku Łęczyckiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa łęczyckiego we wsi Dzierzbiętów pod Łęczycą (sesja wyjazdowa) b.d. (zap. z dn. 16 X 1604 r.); ekstrakt z ksiąg grodzkich łęczyckich] k. 222-223.
  • Nr 25. "Kopia postanowienia Seymiku Wieluńskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku Ziemi wieluńskiej w Wieluniu b.d. (zap. z dn. 16 X 1604 r.) dla posłów delegowanych na sejm walny koronny w Warszawie w dn. 20 I 1605 r.] k. 224-225.
  • Nr 26. "Kopia Artykułow Seymikowych Woie[wodztwa] Sieradzkiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa sieradzkiego w Szadku b.d. (zap. z dn. 16 X 1604 r.) dla posłów delegowanych na sejm walny koronny w Warszawie w dn. 20 I 1605 r.] k. 226-228.
  • Nr 27. "Kopia postanowienia Seymiku W[oiewo]dztwa Sandomirskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa sandomierskiego w Opatowie z 17 XII dla posłów delegowanych na sejm walny koronny w Warszawie w dn. 20 I 1605 r.] k. 229-231v.
  • Nr 28. "Kopia postanowienia Seymiku g[enera]lnego Pruskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku generalnego Prus Królewskich w Malborku z 4 I 1605 r. (odpowiedź dana posłowi i sekretarzowi król. oraz pisarzowi ziemsk. dobrzyńskiemu Melchiorowi Sumińskiemu); tekst łac.] k. 232-233.
  • Nr 29. "Kopia postanowienia Seymiku Warszawskiego zgodnego z Raciązkim nie we wszystkim iednak (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa mazowieckiego w Warszawie z 4 I 1605 r. dla posłów delegowanych na sejm walny koronny w Warszawie w dn. 20 I tr.; podpis. w oryg. podstarości warszawski Andrzej Rukowski; ekstrakt z oryg. ksiąg grodz. warszawskich] k. 234-235v.
  • Nr 30. [List kasztelana żarnowieckiego i starosty bieckiego Mikołaja Ligęzy z Bobrku do wojewody sandomierskiego Zbigniewa Ossolińskiego (prośba o poparcie dopisania postulatów nadawcy listu do instrukcji poselskiej woj. sandomierskiego z powodu jego nieobecności na sejmiku i niemożności osobistego ich zgłoszenia); Góra, 6 III 1616] k. 236-237.
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Anna Ingenover (?-po 1620)
  • Anna Maria (księżna brzeska ; 1561-1605)
  • Arciszewski, Paweł marsz. koła rycerskiego Ziemi dobrzyńskiej 1602
  • Auer Ludwik szl. pruski (?) 17 w.
  • Baliński, Adam kasztelan bydgoski, starosta kruszwicki (?-1602)
  • Baliński, Adam kasztelan bydgoski, starosta kruszwicki (?-1602)
  • Baranowski, Wojciech (prymas Polski ; 1548-1615)
  • Baranowski, Wojciech (prymas Polski ; 1548-1615)
  • Barneher Mikołaj rajca i plenipotent Rady Miejskiej Rygi 17 w.
  • Bergius Kasper mieszczanin ryski 17 w.
  • Białoskórski Hermolaus porucznik roty Bałabanowej 17 w.
  • Birkhan, Zygmunt star. działdowski 17 w.
  • Bolck, Aleksander szl. z Inflant 17 w.
  • Borkowski Piotr chorąży sandomierski 17 w.
  • Brzozowski Krzysztof podkom. bielski (?-1616)
  • Brzozowski, Wojciech podstarości grodz. brański 17 w.
  • Butler, Teodor szl. inflancki 17 w.
  • Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. wda wileński (1560-1621)
  • Choiński Piotr kaszt. santocki (?-1615)
  • Chomętowski ks. administrator opactwa w Sieciechowie 17 w.
  • Clocovius Joachim mieszcz. ryski 17 w.
  • Czacki, Adam 17 w.
  • Czacki Wojciech 17 w.
  • Daniłowicz Mikołaj klan lwowski, podskarbi wlk. kor. (ca 1558-1624)
  • Dersffius Mikołaj de Zecdabel hr. Montbensis (komitat węg.) radca ces. na Węgrzech (?-po 1605)
  • Domanowski Adam (Podlasie 1603)
  • Działyński, Stanisław wda malborski i chełmiński (?-1617)
  • Firlej, Jan (podskarbi kor. ; ?-1614)
  • Firlej, Piotr wda lubelski (?-1619)
  • Francken lub Franckenius Mikołaj mieszcz. ryski 17 w.
  • Frankenberg Baltazar poddany ks. brzesko-legnickiej Anny Marii zd. Anhalt (1603)
  • Frisius Filip jezuita rektor kolegium w Rydze, Braniewie i Wilnie (ca 1572-1638)
  • Fryderyk IV Wittelsbach (elektor Palatynatu Reńskiego ; 1574-1610)
  • Fryderyk Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1569-1642)
  • Fryderyk Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1569-1642)
  • Fugger, Johann Ernest rektor uniwersytetu w Ingolsztacie, dyplomata w służbie Habsburgów (1590-1639)
  • Gembarzewski Stanisław sługa na dworze Zygmunta III Wazy 17 w.
  • Glaubicz Karol (?-1602)
  • Glaubiczowie (ród) 17 w.
  • Glaubitz zob. Glaubicz
  • Głowiński Stanisław h. Godziemba kaszt. rypiński (?-1613)
  • Gołębiowski Łukasz historyk (1773-1849)
  • Groth Jerzy h. Rawicz podsędek drohicki (?-przed 1619)
  • Groth Stanisław h. Rawicz 17 w.
  • Grunenberg Abraham von komandor joannitów w Łagowie (?-po 1620)
  • Haugwicz Fryderyk na Kręsku i Warzynie (?-1605)
  • Haugwitz zob. Haugwicz
  • Hellewich Michał mieszczanin gdański (1597)
  • Hincz Benedykt mieszcz. i rajca ryski 17 w.
  • Horwath Jerzy z Palocsy magnat węg., właściciel dóbr w komitacie Maramaros na Węgrzech oraz tzw. Państwa Niedzickiego (?-1617)
  • Jan Fryderyk Gryfita książę szczecińsko-pomorski (1542-1600)
  • Joachim Fryderyk (elektor brandenburski ; 1546-1608)
  • Karnkowski Piotr podkom. płocki, sta bobrownicki (?-1604)
  • Karnkowski Stanisław (1520-1603)
  • Karol II Podiebrad (książę ziębicko-oleśnicki ; 1545-1617)
  • Kazabczowski 17 w.
  • Kiełczewski Wacław sta wschowski (?-1620)
  • Kiszka Mikołaj sta drohicki (1588-1620)
  • Klant (Klandt) Hieronim SJ jezuita z kolegium w Rydze (1589-1631?)
  • Klemens VIII (papież ; 1536-1605)
  • Komorowscy 17 w.
  • Komorowski Erazm żołnierz w służbie hetm. Jana Zamoyskiego 16 w.
  • Komorowski Krzysztof 17 w.
  • Komorowski Mikołaj star. oświęcimski, barwałdzki, nowotarski hr. na Liptowie i Orawie (1578-1633)
  • Kordysz Iwan poborca gen. woj. bracławskiego (1603)
  • Koschbor zob. Koschembar
  • Koschembar (Koschenbor, Koschbor) Jerzy ze Skorkowa starosta Wolnego Państwa Stanowego w Sycowie pan na Szczodrowie (?-po 1598)
  • Koschenbor zob. Koschembar
  • Kościelecka Katarzyna zob. Opalińska
  • Kosiński Jan marsz. koła rycerskiego 17 w.
  • Kosiński Kasper 17 w.
  • Kossowski Wojciech dworzanin król. (?-przed 1602)
  • Kostka Jerzy wda malborski (ca 1555-1611)
  • Kostro Melchior podstarości drohicki (?-po 1615)
  • Kotwicz Zygmunt poddany ces. 17 w.
  • Krasiński Stanisław klan ciechanowski i podlaski, wda płocki (1558-1617)
  • Kryski Piotr student uniw. w Ingolsztadzie (?-przed 1602) [s. Stanisława woj. mazowieckiego]
  • Krzysztof stolnik ces. i burgrabia Donaw (?) (1603)
  • Łaski tenutariusz Szynwałdu w Prusach 17 w.
  • Łaski Olbracht wda sieradzki (1536-1604)
  • Łaski Olbracht wda sieradzki (1536-1604)
  • Łaszcz Piotr rotmistrz król. (?-1619)
  • Leszczyński Andrzej wda brzesko-kujawski, sta nakielski (1559-1606)
  • Lewicki Erazm (1604)
  • Ligęza Mikołaj Spytek klan żarnowiecki i sandomierski (ca 1562-1637)
  • Lobkowitz Zdenko Ad Poppl de kanclerz czeski
  • Łochocki Erazm h. Junosza kaszt. słoński sędzia dobrzyński (?-1604)
  • Lubomirski Sebastian klan biecki i wojnicki (ca 1546-1613)
  • Maciej (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1557-1619)
  • Maciejowski Bernard prymas (1548-1608)
  • Maciejowski Bernard prymas (1548-1608)
  • Malacrida Martius 17 w.
  • Malzan (Maltzan) Joachim (III) Freiherr von baron Wartenberg i Penzlin na Miliczu (1559-1625) [s. Joachima założyciela linii Malzanów Wartenberg-Militsch]
  • Marchocki Paweł wielokrotny poseł sejm. star. czchowski (1564-1631)
  • Marchocki Paweł star. chęciński i czchowski (1564-1631)
  • Marcin de Sudo żołnierz "Melitensis" (?)
  • Marcin von Hohenstein-Vierraden-Schwedt graf mistrz joannitów prowincji brandenburskiej, saskiej, pomorskiej i duńskiej z siedzibą w Sonnenburgu (1524-1609)
  • Maria Leonora Kliwijska księżna pruska, rugijska, szczecińsko-pomorska (?-1608)
  • Menning Tomasz mieszcz. ryski 17 w.
  • Meppenius burmistrz Rygi i administrator Agri Cellarii 17 w.
  • Michałowski Melchior pisarz grodz. krakowski (1572-1625)
  • Michałowski Melchior pisarz grodz. krakowski (1572-1625)
  • Mieliński Krzysztof poseł sejm. (?-1606)
  • Mieński Adam h. Rola sędzia bielski podsędek bielski (?-po 1635)
  • Miłkowski Krzysztof rzekomy rotmistrz wojsk kor. 17 w.
  • Miński Stanisław h. Prus III woj. łęczycki (?-1607)
  • Mirecki żołnierz wojsk kor. 17 w.
  • Mładawski zob. Młodawski
  • Młodawski Kacper star. szmeltyński 1589-1602 (?-1602)
  • Olędzki Adam h. Rawicz wojski mielnicki (?-przed 1625)
  • Opalińska Katarzyna z Kościeleckich marszałkowa kor. (ca 1545-1601) [c. Janusza, ż. Andrzeja]
  • Orłowski Walenty h. Lubicz sędzia dobrzyński pis. dobrzyński (?-po 1606)
  • Orzechowski Paweł h. Rogala podczaszy chełmski (?-1612)
  • Ostrogski Aleksander wda wołyński (1571-1603)
  • Ostrogski Janusz zob. Zasławski
  • Ostrogski Konstanty Wasyl wda kijowski (1526-1608)
  • Panzano Jan Chrzciciel Włoch z pochodzenia, morderca z Pragi (1602)
  • Parys Hieronim h. Prawdzic woj. mazowiecki (ca 1550-1605)
  • Piaseczyński Ławryn podkomorzy bracławski (zm. 1604/06)
  • Piaskowski Adam 1598
  • Pisnicz Henryk de wicekanclerz czeski (1603)
  • Platt Otto von Helversen dowódca roty jazdy (1603)
  • Pobikrowski Maciej h. Bawola Głowa z kolcem pis. i sędzia drohicki (zm. a. 3 VI 1602)
  • Podolecki Stanisław pokojowiec na dworze Zygmunta III Wazy 17 w.
  • Pokosławski (Pakosławski?) Jan poddany Zygmunta III Wazy w pow. wieluńskim (1603)
  • Poniecki Marcin ze Szkaradowa 17 w.
  • Potocki Jan generał ziem podolskich wda bracławski (ca 1554-1611)
  • Pstrokoński Jan skarbnik sieradzki klan wieluński (?-1608)
  • Pudewels Jerzy konsyliarz pruski
  • Radoszewski Bogusław Boksza sekr. król. (ca 1577-1638)
  • Radziwiłł Krzysztof "Piorun" wda wileński hetman w. lit. (1547-1603)
  • Radziwiłł Krzysztof "Piorun" wda wileński hetman w. lit. (1547-1603)
  • Rajecki Krzysztof dworzanin król.
  • Rappe Krzysztof konsyliarz król. kanclerz pruski
  • Rappe Krzysztof konsyliarz król. kanclerz pruski
  • Rautter Jan konsyliarz pruski
  • Rautter Jan konsyliarz pruski
  • Retfiński (Rethphinski) Wojciech h. Habdank poborca dobrzyński podstar. i sędzia grodz. bobrownicki (?-1620)
  • Rigemann Joachim mieszczanin i rajca ryski (1619-1620)
  • Rudolf II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1552-1612)
  • Rukowski Andrzej podstarości warszawski
  • Rytel Tomasz pisarz bielski (?-przed 1616)
  • Rzeczycki Andrzej podkom. lubelski (?-1608)
  • Sapieha Fryderyk pokojowiec na dworze Zygmunta III Wazy 17 w.
  • Schenking Otto bp inflancki (1554-1637)
  • Schilling Andrzej szl. w Inflantach 17 w.
  • Schumann Baltazar mieszcz. z Bentheim w Prusach (Hannover)
  • Schumannowie (ród)
  • Semecki Mikołaj 16 w.
  • Siciński Jan marsz. upicki 17 w.
  • Siemaszko Mikołaj Aleksandrowicz star. łucki (?-1618)
  • Sieniawski Adam Hieronim podczaszy kor. (ca 1576-1619)
  • Sienieński Jakub protektor arian (1568-1639)
  • Sierakowski Wojciech pisarz grodzki lubelski (?-1626)
  • Simiński Jan poddany Zygmunta III Wazy w pow. wieluńskim 17 w,
  • Sobieski Marek klan i wda lubelski (1549/50-1605)
  • Solikowski Jan Dymitr abp lwowski (1539-1603)
  • Stanisławski Baltazar podskarbi w. kor. (?-1610)
  • Stopius Zachariasz dr medycyny i lekarz miejski Rygi (ca 1530-1593/94) [m. Anny Ingenover]
  • Struś Jerzy klan halicki sta bracławski i winnicki (?-1604)
  • Struś Mikołaj (?-1627)
  • Sumiński Zygmunt sędzia dobrzyński (?-po 1602)
  • Szturc, Krzysztof prawnik, dr obojga praw [o. Azariasza]
  • Szturc Zachariasz prawnik, lic. obojga praw z Kopenhagi (ca 1582-1627) [s. Krzysztofa]
  • Tarnowski Jan (prymas Polski ; ca 1550-1605)
  • Tarnowski Stanisław klan radomski sandomierski (przed 1541-1618)
  • Tomaszewski Jan sługa na dworze Zygmunta III Wazy
  • Trzciński Hieronim stolnik i podkomorzy sochaczewski (?-1602)
  • Trzylatkowski 17 w.
  • Tulibowski Andrzej star. bobrownicki (?-1623)
  • Tyzenhauz Fabian 17 w. [br. Gotarda]
  • Tyzenhauz Gotard Jan klan wendeński (?-1641) [br. Fabiana]
  • Uchańska Anna ze Szczawińskich h. Prawdzic kasztelanka inowrocławska (?-po 1602) [c. Szymona, ż. Stanisława (zm. 1613), kaszt. rawskiego i marsz. izby poselskiej]
  • Ulrich (Udalryk) ks. meklemburski na Szwerynie i Güstrowie (1528-1603)
  • Walewski Mikołaj 17 w.
  • Węgierscy (ród)
  • Węgierski Abraham (17 w.)
  • Węgierski Wacław (17 w.)
  • Westphal Grzegorz kupiec szczeciński
  • Wilhelm Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1574-1640)
  • Witte Hermann mieszcz. ryski 17 w.
  • Wittelsbach zob. Fryderyk IV
  • Wodyński Jan wda podlaski (?-1616)
  • Wojciech Liber Baro à Kietlicz (II) marszałek dworu
  • Wojna Maciej podskarbi w. lit. (?-1607)
  • Wolff Henryk mincerz ryski (?-1602)
  • Wyszeński Fabian Jałbrzyk podsędek bielski (?-1604)
  • Wyszeński Trojan 17 w.
  • Zamoyski Jan kanclerz w. kor. hetman w. kor. (1542-1605)
  • Zasławski Janusz wda podlaski i wołyński (?-1629)
  • Zawisza Franciszek z Budzyszyna h. Półkozic podstarości czerski (?-po 1607)
  • Zbaraski Janusz wda bracławski (?-1608)
  • Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski, krakowski (1553-1620)
  • Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620)
  • Zeidlitz Fryderyk 17 w.
  • Żelski Szczęsny (Feliks) h. Ogończyk kaszt. dobrzyński (?-po 1605)
  • Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
  • Parlamentaria 17 w.
  • Jezuici 17 w. Inflanty
  • Korespondencja dyplomatyczna 16-17 w.
  • Tatarzy 17 w.
  • Akta 17 w.
  • Listy 17 w.
  • Austria 17 w.
  • Bełz 17 w.
  • Bentheim 17 w.
  • Boryszyn 17 w.
  • Bowsk 17 w.
  • Bracław 17 w.
  • Brześć Kujawski 17 w.
  • Czersk 17 w.
  • Drohiczyn 17 w.
  • Działdowo 17 w.
  • Dzierzbiętów 17 w.
  • Gdańsk 17 w.
  • Górny Śląsk 16 w.
  • Inflanty 16-17 w.
  • Ingolsztad 17 w.
  • Inowrocław 17 w.
  • Janikowo 17 w.
  • Kalisz 17 w.
  • Kijów 17 w.
  • Kleczewo 17 w.
  • Kleszczewo 17 w.
  • Klingsparn 17 w.
  • Kozienice 17 w.
  • Kraków 17 w.
  • Kruszwica 17 w.
  • Łęczyca 17 w.
  • Lublin 17 w.
  • Łuck
  • Łuków 17 w.
  • Lwów 17 w.
  • Malbork 17 w.
  • Mazowsze 17 w.
  • Michnowice [dobra podkom. chełmskiego Pawła Orzechowskiego] 17 w.
  • Milicz 17 w.
  • Nakło 17 w.
  • Narzym 17 w.
  • Niemcy 17 w.
  • Opatów 17 w.
  • Opole 17 w.
  • Ostróg 17 w.
  • Pebałga 17 w.
  • Podlasie 17 w.
  • Pomorze Gdańskie 16 w.
  • Pomorze Szczecińskie 16-17 w.
  • Proszowice 17 w.
  • Prusy Królewskie 17 w.
  • Przemęt 17 w.
  • Przemyśl 17 w.
  • Pyków k. Iwankowa (pow. kijowski) 17 w.
  • Raciąż 17 w.
  • Racibórz 16 w.
  • Radziejów 17 w.
  • Ratno 17 w.
  • Rawa 17 w.
  • Ryga 16 w.
  • Ryga 17 w.
  • Sandomierz 17 w.
  • Sanok 17 w.
  • Selnicken (pow. szakinowski, Żmudź) 17 w.
  • Seren zob. Żarzyn
  • Serin zob. Żarzyn
  • Sieciechów 17 w.
  • Sieradz 17 w.
  • Śląsk 16 w.
  • Śląsk 17 w.
  • Śmiełowice 17 w.
  • Solec dzierżawa 17 w.
  • Środa Wielkopolska 17 w.
  • Stawki [dobra bpstwa łucko-ostrogskiego k. Rożyszcza] 17 w.
  • Stolica Apostolska 17 w.
  • Sychowa 16 [w. w pow. jaworskim] w.
  • Syców 16 w.
  • Szadek 17 w.
  • Szmeltyn (Inflanty) 17 w.
  • Szynwald 17 w.
  • Tempel zob. Templewo
  • Templewo 17 w.
  • Trenczyn 17 w.
  • Trościaniec [dobra bpstwa łucko-ostrogskiego k. Rożyszcza] 17 w.
  • Trzebisławki 17 w.
  • Trzebnica 16 w.
  • Upita 17 w.
  • Urzędów 17 w.
  • Warszawa 17 w.
  • Węgry 17 w.
  • Wielowieś 17 w.
  • Wieluń 17 w.
  • Wrocław 17 w.
  • Wydrzno 17 w.
  • Żarzyn 17 w.
  • Żytomierz 17 w.
 • Uwagi:
  • Grzbiet oprawy w górnej części uszkodzony
  • Kk. 51, 61, 97, 112-113 i 206 z ubytkami pap., k. 207 zniszczona (brak części k.), kk. 209 i 238 przycięte, k. 237 silnie obcięta.
  • W górnych rogach większości dok. zachowana dawna paginacja, numeracja dok. oraz podana datacja
  • Różne formaty zebranych akt.
  • Pismo wielu rąk.
  • Na wielu kartach rkpsu występują znaki wodne (ogółem zbiór kilkudziesięciu filigranów), przeważnie pochodzenia obcego: 1. Napis "S WIDHIZ" (odwrócony) k. I - 2. Napis "J HONIG & ZOONEN" (nazwisko papiernika Jakuba Honiga, pap. pochodzenia holend.) k. 119; (f. odwrócony) k. III, V, IX, 121; odmiana 1.: napis jak wyżej, nad nim róg pocztowy na zawieszce w stylizowanej tarczy zwieńczonej dużą koroną i dzwonkiem u dołu k. VII, 120, 122; (f. odwrócony) k. II, IV, VI, VIII; odmiana 2.: wizerunek jak wyżej, pod nim napis "C & I HONIG" k. 115, 123, 128, 131-134, 138, 141, 144-147, 158, 160, 212, 214, 216, 223, 228, 232; (f. odwrócony) k. 125-126, 137, 150, 152-154, 156, 164, 219, 221, 224, 226, 230, 234; odmiana 3.: sam napis "C & I HONIG" k. 83, 127, 130, 135, 139-140, 143, 148, 159, 161, 194, 213, 215, 217, 222, 227, 233; (f. odwrócony) k. 116, 124, 129, 136, 142, 149, 151, 155, 157, 165, 201, 218, 220, 225, 229, 231, 235 - 3. Prwdp. herb dwupolowy w spłaszczonej tarczy zwieńczonej koroną k. 1 - 4. Trzy lilie andegaweńskie w tarczy zwieńczonej koroną k. 5; (f. odwrócony) k. 3 - 5. Herb Ślepowron w stylizowanej tarczy herb. (f. pap. w Młodziejowicach pod Krakowem nad rz. Dłubnią) k. 7; (f. odwrócony) k. 187 - 6. Herb miasta Kowna: orzeł z 4-polowym herbem Wojciecha Radziwiłła na piersi, otoczony okrągłą szeroką bordiurą z majuskulnym napisem "CIVITATIS CAVNENSIS" okoloną wieńcem laurowym (f. pap. Radziwiłłów w litewskim Kownie) k. 9 - 7. Dwugłowy orzeł w koronie z tarczą herb. na piersi, na której litera "R" (f. odwrócony) k. 12 - 8. Mały róg w stylizowanej tarczy herb. k. 13 - 9. Niezident. herb: na silnie profilowanej tarczy herb. dwudzielnej w słup w polu 1. pół orła, w polu 2. wydatna litera "K" k. 70; (f. odwrócony) k. 16, 72 - 10. Nierozpoznany wizerunek wpisany w okrąg k. 17, 81 - 11. Dwugłowy orzeł w koronie wpisany w owal, z nieczytelnym inicjałem lub kluczem na piersi (f. odwrócony) k. 20 - 12. Orzeł prwdp. z literą "F" na piersi (f. odwrócony) k. 21 - 13. Jak wyżej, przy czym orzeł wpisany w owal, a litera na piersi orła wyraźniejsza k. 32, 74, 207 (brak części f.); (f. odwrócony) k. 196 - 14. Herb Lewart w stylizowanym kartuszu zwieńczonym koroną (f. pap. Firlejów w Kocku lub Lublinie) k. 23; (f. odwrócony) k. 193 - 15. Głowa jednorożca w prawo w małej tarczy k. 28 - 16. Herb miasta Ravensburga nad rz. Schussel w Wirtembergii: na profilowanej wklęsłołukowej konsoli dwie wieże z wydatnym krenelażem połączone bramą, na konsoli pośrodku prwdp. inicjał w kształcie pętelki (na kształt średn. cyfry "4") k. 30; odmiana 1.: ażurowa brama wolnostojąca między wieżami, na konsoli duża litera "H" k. 53; odmiana 2.: brama z wejściem nakryta dwuspadowym dachem, na konsoli litera "M" k. 106-107, 190; odmiana 3.: wieże smuklejsze, z krenelażem w połowie wysokości, nakryte hełmami cebulastymi z gałkami i długimi chorągiewkami na iglicach, brama do wysokości krenelażu murowana i masywniejsza od wież, wyżej ażurowa, pod jej łukiem symbol słońca, całość na tarczy, w górnych rogach tarczy sygla "PL", u dołu tarczy sygla "HA" k. 169, 171; (f. odwrócony) k. 167 - 17. Duży gryf w tarczy, nad którą pośrodku rodzaj gmerku (strzała z 2 zamkniętymi grotami), po bokach przy skrajach tarczy oparte sygla "VB", po bokach tarczy u dołu dużo większe sygla "ST" k. 35-36, 69; odmiana bez syglów "ST" k. 40 - 18. Herb Grzymała, nad nim mitra opacka z rozłożonymi wstążkami, a wszystko wpisane w okrąg (f. pap. w Mogile pod Krakowem za rządów opata Wawrzyńca Goślickiego w latach 1586-1601) k. 37 - 19. Herb Lwowa: brama z 3 basztami zwieńczonymi blankami, w bramie wspięty na tylnych łapach lew, całość wpisana w okrąg (f. pap. lwowskiej w Brzuchowicach) k. 42-43 - 20. Herb Torunia : brama miejska z trzema basztami (środkowa wyższa) zwieńczonymi blankami, w bramie opuszczona do połowy krata (papiernia w Pruskiej Łące) k. 47 - 21. Herb miasta Schrobenhausen (w Grn. Bawarii k. Neuburga w Rzeszy Niem.): na tarczy dwudzielnej w pas w polu 1. głowa ukoronowanego wilka i otwartym pyskiem, w polu 2. ukośna szachownica k. 48, 50 - 22. Dzik (f. pap. w Świdnicy na Śląsku) (f. odwrócony) k. 55 - 23. Mężczyzna w mundurze lub stroju lud. z rękami opartymi na biodrach, wpisany w okrąg k. 56 - 24. Nierozpoznany herb: na tarczy zwieńczonej koroną pas poziomy lekko załamany pośrodku k. 58, 60; (f. odwrócony) k. 65 - 25. Wygięta litera "K" w okręgu k. 62 - 26. Niezident. herb: w tarczy mocno wygięty kieł słonia k. 67 - 27. Herb Rawicz w stylizowanym kartuszu zwieńczonym biskupią infułą, wyst. dwukrotnie z powodu doklejonej karty (f. niezident. pol. papierni) k. 76; (f. odwrócony) k. 84 - 28. Niezident. herb: na prostej tarczy 2 sześcioramienne gwiazdy oddzielone pasem w skos (może herb własny Cypser?) k. 78 - 29. Orzeł w koronie k. 79 - 30. Dwugłowy orzeł z tarczą z herbem Topór na piersi (prwdp. f. z papierni na Wołyniu lub Rusi) k. 87; (f. odwrócony o nieco innym rys.) k. 211 - 31. Dwugłowy orzeł z herbem przedstawiającym 4 blanki na piersi k. 88, 90, 92, 103; (f. odwrócony) k. 185 - 32. Niezident. herb: na tarczy prwdp. roślina (kwiat?) z 7 łodyżkami zakończonymi owocami lub pąkami, nad tarczą krzyżyk, a nieco wyżej po bokach inicjały "MS" (f. odwrócony) k. 94 - 33. Dwugłowy orzeł z koroną i literą nprwdp. "A" w tarczy na piersi k. 97 - 34. Nierozpoznany wizerunek w okręgu (litera "N"?) k. 100, 102 - 35. Berło król. lub buława w silnie stylizowanej tarczy k. 105 - 36. Dwugłowy orzeł w koronie z literą "K" w tarczy na piersiach i dużymi syglami "HH" po bokach na wysokości głów k. 111 - 37. Prwdp. herb Poznania: klucze skrzyżowane na tarczy (f. jednej z podpoznańskich pap. miejskich lub kapitulnych) k. 118 - 38. Herb Łodzia w stylizowanym kartuszu z insygniami biskupimi: mitrą i zwieńczeniem pastorału, a wszystko otoczone bordiurą z motywami geometr. lub łańcuchem (f. pap. Główna pod Poznaniem) k. 163 - 39. Nieokreślony wizerunek na małej tarczy k. 173 - 40. Nierozpoznany herb na sercowatej tarczy dwudzielnej w słup: w polu 1. trzy skosy w dół, pole 2. puste k. 175 - 41. Herb własny (?): na dużej tarczy dwudzielnej w słup zwieńczonej koroną w polu 1. smukły podwójny krzyż oparty na kielichu kwiatowym wyrastającym z liścia (?), w polu 2. trzy poziome szerokie pasy w szachownicę, pod herbem napis majuskulny "I RITSCHEL", bardzo duży f. (f. pap. I. Ritschela w Świdnicy) k. 176 - 42. Herb Jelita na tarczy zwieńczonej koroną (prwdp. f. papierni w Łowczycach k. Lwowa) k. 177 - 43. Kiść winogrona na małej tarczy k. 179 - 44. Orzeł na tarczy zbliżonej kształtem do trójkąta z zaokrąglonymi rogami k. 181 - 45. Orzeł z 3 blankami muru obronnego na piersi k. 183 - 46. Napis kaligraficzną majuskułą "JAN KOOL" (zap. nazwisko papiernika) k. 189 - 47. Kiść winogron zwisająca z winnej latorośli lub jakiejś litery bądź cyfry (?) k. 199 - 48. Herb miasta Norymbergi: na tarczy dwudzielnej w słup i zwieńczonej koroną w polu 1. pół orła, w polu 2. dwa skosy w górę k. 202 - 49. Niezident. herb złożony z rozrysowanymi hełmem, klejnotem w koronie oraz rozłożystymi labrami: na 3 prostych tarczach (1 prosta i 2 położone względem niej ukośnie) widnieją: ukośna szachownica, jabłko król. oraz lew lub gryf wspięty (b. duży f.) k. 205 - 50. Prwdp. herb Pilawa (f. pap. w Odrzykoniu pod Krosnem) k. 208 - 51. Orzeł dwugłowy z niepełną literą "P" (?) na piersi k. 238 - 52. Nieodczytane f. k. 197 oraz kk. ochronne A i B (tu f. graficzno-literowy).
 • Opracowania: Boras Z., Związki Śląska i Pomorza Zachodniego z Polską w XVI w., Poznań 1981.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Panowanie
 • 240 a Akta i korespondencja z lat 1597-1621.
 • 245 a "Panowanie Zygmunta III Sądowość Proźby o Dobra"
 • 246 a Panowanie Zygmunta III: Sądowe, prośby o dobra [1597-1621], instrukcje, listy oryg. i w kop. [książęta pomorscy, Zygmunt III i in.]. g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Panowanie Zygmunta III Sądowość Proźby o Dobra g tyt. na nakl. na opr.
 • 250 a oryg., kop., kop. 19 w.
 • 260 c 16-17 i 18 w.
 • 300 a [IX], 238 k. c 40x26 cm i mn. oraz większe
 • 340 a perg., pap. d rkps e płsk. brąz., tekt., 19 w., część. uszkodzona
 • 500 a Grzbiet oprawy w górnej części uszkodzony
 • 500 a Kk. 51, 61, 97, 112-113 i 206 z ubytkami pap., k. 207 zniszczona (brak części k.), kk. 209 i 238 przycięte, k. 237 silnie obcięta.
 • 500 a W górnych rogach większości dok. zachowana dawna paginacja, numeracja dok. oraz podana datacja
 • 500 a Różne formaty zebranych akt.
 • 500 a Pismo wielu rąk.
 • 500 a Na wielu kartach rkpsu występują znaki wodne (ogółem zbiór kilkudziesięciu filigranów), przeważnie pochodzenia obcego: 1. Napis "S WIDHIZ" (odwrócony) k. I - 2. Napis "J HONIG & ZOONEN" (nazwisko papiernika Jakuba Honiga, pap. pochodzenia holend.) k. 119; (f. odwrócony) k. III, V, IX, 121; odmiana 1.: napis jak wyżej, nad nim róg pocztowy na zawieszce w stylizowanej tarczy zwieńczonej dużą koroną i dzwonkiem u dołu k. VII, 120, 122; (f. odwrócony) k. II, IV, VI, VIII; odmiana 2.: wizerunek jak wyżej, pod nim napis "C & I HONIG" k. 115, 123, 128, 131-134, 138, 141, 144-147, 158, 160, 212, 214, 216, 223, 228, 232; (f. odwrócony) k. 125-126, 137, 150, 152-154, 156, 164, 219, 221, 224, 226, 230, 234; odmiana 3.: sam napis "C & I HONIG" k. 83, 127, 130, 135, 139-140, 143, 148, 159, 161, 194, 213, 215, 217, 222, 227, 233; (f. odwrócony) k. 116, 124, 129, 136, 142, 149, 151, 155, 157, 165, 201, 218, 220, 225, 229, 231, 235 - 3. Prwdp. herb dwupolowy w spłaszczonej tarczy zwieńczonej koroną k. 1 - 4. Trzy lilie andegaweńskie w tarczy zwieńczonej koroną k. 5; (f. odwrócony) k. 3 - 5. Herb Ślepowron w stylizowanej tarczy herb. (f. pap. w Młodziejowicach pod Krakowem nad rz. Dłubnią) k. 7; (f. odwrócony) k. 187 - 6. Herb miasta Kowna: orzeł z 4-polowym herbem Wojciecha Radziwiłła na piersi, otoczony okrągłą szeroką bordiurą z majuskulnym napisem "CIVITATIS CAVNENSIS" okoloną wieńcem laurowym (f. pap. Radziwiłłów w litewskim Kownie) k. 9 - 7. Dwugłowy orzeł w koronie z tarczą herb. na piersi, na której litera "R" (f. odwrócony) k. 12 - 8. Mały róg w stylizowanej tarczy herb. k. 13 - 9. Niezident. herb: na silnie profilowanej tarczy herb. dwudzielnej w słup w polu 1. pół orła, w polu 2. wydatna litera "K" k. 70; (f. odwrócony) k. 16, 72 - 10. Nierozpoznany wizerunek wpisany w okrąg k. 17, 81 - 11. Dwugłowy orzeł w koronie wpisany w owal, z nieczytelnym inicjałem lub kluczem na piersi (f. odwrócony) k. 20 - 12. Orzeł prwdp. z literą "F" na piersi (f. odwrócony) k. 21 - 13. Jak wyżej, przy czym orzeł wpisany w owal, a litera na piersi orła wyraźniejsza k. 32, 74, 207 (brak części f.); (f. odwrócony) k. 196 - 14. Herb Lewart w stylizowanym kartuszu zwieńczonym koroną (f. pap. Firlejów w Kocku lub Lublinie) k. 23; (f. odwrócony) k. 193 - 15. Głowa jednorożca w prawo w małej tarczy k. 28 - 16. Herb miasta Ravensburga nad rz. Schussel w Wirtembergii: na profilowanej wklęsłołukowej konsoli dwie wieże z wydatnym krenelażem połączone bramą, na konsoli pośrodku prwdp. inicjał w kształcie pętelki (na kształt średn. cyfry "4") k. 30; odmiana 1.: ażurowa brama wolnostojąca między wieżami, na konsoli duża litera "H" k. 53; odmiana 2.: brama z wejściem nakryta dwuspadowym dachem, na konsoli litera "M" k. 106-107, 190; odmiana 3.: wieże smuklejsze, z krenelażem w połowie wysokości, nakryte hełmami cebulastymi z gałkami i długimi chorągiewkami na iglicach, brama do wysokości krenelażu murowana i masywniejsza od wież, wyżej ażurowa, pod jej łukiem symbol słońca, całość na tarczy, w górnych rogach tarczy sygla "PL", u dołu tarczy sygla "HA" k. 169, 171; (f. odwrócony) k. 167 - 17. Duży gryf w tarczy, nad którą pośrodku rodzaj gmerku (strzała z 2 zamkniętymi grotami), po bokach przy skrajach tarczy oparte sygla "VB", po bokach tarczy u dołu dużo większe sygla "ST" k. 35-36, 69; odmiana bez syglów "ST" k. 40 - 18. Herb Grzymała, nad nim mitra opacka z rozłożonymi wstążkami, a wszystko wpisane w okrąg (f. pap. w Mogile pod Krakowem za rządów opata Wawrzyńca Goślickiego w latach 1586-1601) k. 37 - 19. Herb Lwowa: brama z 3 basztami zwieńczonymi blankami, w bramie wspięty na tylnych łapach lew, całość wpisana w okrąg (f. pap. lwowskiej w Brzuchowicach) k. 42-43 - 20. Herb Torunia : brama miejska z trzema basztami (środkowa wyższa) zwieńczonymi blankami, w bramie opuszczona do połowy krata (papiernia w Pruskiej Łące) k. 47 - 21. Herb miasta Schrobenhausen (w Grn. Bawarii k. Neuburga w Rzeszy Niem.): na tarczy dwudzielnej w pas w polu 1. głowa ukoronowanego wilka i otwartym pyskiem, w polu 2. ukośna szachownica k. 48, 50 - 22. Dzik (f. pap. w Świdnicy na Śląsku) (f. odwrócony) k. 55 - 23. Mężczyzna w mundurze lub stroju lud. z rękami opartymi na biodrach, wpisany w okrąg k. 56 - 24. Nierozpoznany herb: na tarczy zwieńczonej koroną pas poziomy lekko załamany pośrodku k. 58, 60; (f. odwrócony) k. 65 - 25. Wygięta litera "K" w okręgu k. 62 - 26. Niezident. herb: w tarczy mocno wygięty kieł słonia k. 67 - 27. Herb Rawicz w stylizowanym kartuszu zwieńczonym biskupią infułą, wyst. dwukrotnie z powodu doklejonej karty (f. niezident. pol. papierni) k. 76; (f. odwrócony) k. 84 - 28. Niezident. herb: na prostej tarczy 2 sześcioramienne gwiazdy oddzielone pasem w skos (może herb własny Cypser?) k. 78 - 29. Orzeł w koronie k. 79 - 30. Dwugłowy orzeł z tarczą z herbem Topór na piersi (prwdp. f. z papierni na Wołyniu lub Rusi) k. 87; (f. odwrócony o nieco innym rys.) k. 211 - 31. Dwugłowy orzeł z herbem przedstawiającym 4 blanki na piersi k. 88, 90, 92, 103; (f. odwrócony) k. 185 - 32. Niezident. herb: na tarczy prwdp. roślina (kwiat?) z 7 łodyżkami zakończonymi owocami lub pąkami, nad tarczą krzyżyk, a nieco wyżej po bokach inicjały "MS" (f. odwrócony) k. 94 - 33. Dwugłowy orzeł z koroną i literą nprwdp. "A" w tarczy na piersi k. 97 - 34. Nierozpoznany wizerunek w okręgu (litera "N"?) k. 100, 102 - 35. Berło król. lub buława w silnie stylizowanej tarczy k. 105 - 36. Dwugłowy orzeł w koronie z literą "K" w tarczy na piersiach i dużymi syglami "HH" po bokach na wysokości głów k. 111 - 37. Prwdp. herb Poznania: klucze skrzyżowane na tarczy (f. jednej z podpoznańskich pap. miejskich lub kapitulnych) k. 118 - 38. Herb Łodzia w stylizowanym kartuszu z insygniami biskupimi: mitrą i zwieńczeniem pastorału, a wszystko otoczone bordiurą z motywami geometr. lub łańcuchem (f. pap. Główna pod Poznaniem) k. 163 - 39. Nieokreślony wizerunek na małej tarczy k. 173 - 40. Nierozpoznany herb na sercowatej tarczy dwudzielnej w słup: w polu 1. trzy skosy w dół, pole 2. puste k. 175 - 41. Herb własny (?): na dużej tarczy dwudzielnej w słup zwieńczonej koroną w polu 1. smukły podwójny krzyż oparty na kielichu kwiatowym wyrastającym z liścia (?), w polu 2. trzy poziome szerokie pasy w szachownicę, pod herbem napis majuskulny "I RITSCHEL", bardzo duży f. (f. pap. I. Ritschela w Świdnicy) k. 176 - 42. Herb Jelita na tarczy zwieńczonej koroną (prwdp. f. papierni w Łowczycach k. Lwowa) k. 177 - 43. Kiść winogrona na małej tarczy k. 179 - 44. Orzeł na tarczy zbliżonej kształtem do trójkąta z zaokrąglonymi rogami k. 181 - 45. Orzeł z 3 blankami muru obronnego na piersi k. 183 - 46. Napis kaligraficzną majuskułą "JAN KOOL" (zap. nazwisko papiernika) k. 189 - 47. Kiść winogron zwisająca z winnej latorośli lub jakiejś litery bądź cyfry (?) k. 199 - 48. Herb miasta Norymbergi: na tarczy dwudzielnej w słup i zwieńczonej koroną w polu 1. pół orła, w polu 2. dwa skosy w górę k. 202 - 49. Niezident. herb złożony z rozrysowanymi hełmem, klejnotem w koronie oraz rozłożystymi labrami: na 3 prostych tarczach (1 prosta i 2 położone względem niej ukośnie) widnieją: ukośna szachownica, jabłko król. oraz lew lub gryf wspięty (b. duży f.) k. 205 - 50. Prwdp. herb Pilawa (f. pap. w Odrzykoniu pod Krosnem) k. 208 - 51. Orzeł dwugłowy z niepełną literą "P" (?) na piersi k. 238 - 52. Nieodczytane f. k. 197 oraz kk. ochronne A i B (tu f. graficzno-literowy).
 • 520 a [Rkps obejmuje dok. z lat 1597-1621 i zawiera dwie grupy zasadniczo wyodrębnionych materiałów: pierwsza to kolekcja 71 listów oryginalnych oraz 6 kopii uwierzytelnionych listów pisanych do króla Zygmunta III Wazy (1566-1632) przez różnych nadawców: książąt zachodniopomorskich i śląskich, przedstawicieli szlachty (np. woj. podlaskiego), wyższego duchowieństwa, mieszczan (np. ryskich), ziem pruskich czy stanów śląskich, a także obcych monarchów (oryginały: kk. 1-82v, 84-114v, 117-118v, 162-162v, 166-188v, 190-193v, 195-200v, 202-211v, 236-238v, kopie: kk. 83-83v, 115-116, 164-165, 189-189v, 194, 201); do grupy drugiej należy 28 odpisów uwierzytelnionych laudów sejmikowych różnych województw, przeważnie z terytorium Litwy (kk. 119-161v, 212-235v). Wyjątek stanowi błogosławieństwo papieskie spisane na perg. (k. 114). Tytuły części rkpsu, wpisane własnoręcznie przez Łukasza Gołębiowskiego (o którym niżej), wskazują na proweniencję rkpsu ze zbiorów rękopiśmiennych biblioteki Tadeusza Czackiego].
 • 520 a [Jako pierwszy opracował rkps dość dokładnie (spisy dok., zregestowanie listów i instrukcji sejmików prowincjonalnych oraz sporządzenie ich odpisów, stanowiących znaczną część rkpsu) u schyłku 1792 r. Łukasz Gołębiowski (1773-1849), wybitny bibliotekarz, historyk i etnograf, współpracownik Tadeusza Czackiego w Porycku oraz ks. Czartoryskich w Puławach, członek i sekr. Tow. Przyjaciół Nauk w Warszawie, członek Tow. do Ksiąg elementarnych, wreszcie prof. literatury w Instytucie Pedagogicznym tamże. Sposób opracowania materiału świadczy o sumienności, staranności i doświadczeniu tego młodego jeszcze wówczas uczonego. W latach pięćdziesiątych XX w. opracowywała rkps ponownie J. Studnicka, która przygotowała częściowy indeks nadawców i odbiorców oraz krótkie regesty niektórych akt].
 • 520 a "Panowanie Zygmunta III. Sądowość. Proźby [!] o Dobra" k. I.
 • 520 a "Treść Listów i różnych Rękopismów w Bibliotece JW Tadeusza Czackiego znayduiących się" k. II.
 • 520 a "Zaymuie przeciąg czaszu [!] od 1597. do 1621. Znayduią się tu spory między Polakami i Mieszkańcami Pogranicznych Mocarstw, równie iak kłótnie domowe, wybory sędziów. Treść tych Rękopismow wyciągał Łukasz Gołębiowski" k. IIv.
 • 520 a "Panowanie Zygmunta III. Sądowość" [spis dok. zebranych w 1. cz. rkpsu (nr 1-76), z podaniem nazwiska adresata oraz miejsca i daty napisania listu lub wystawienia dok., wraz z ich regestami; wykaz kończy nota: "Treść wyciągał Łukasz Gołębiowski 20 [novem]bra 1792"] k. III-VI.
 • 520 a "Treść Listów i różnych Rękopismów w Bibliotece JW Tadeusza Czackiego znayduiących się" k. VII.
 • 520 a "Zaymuie przeciąg czasu od 1598 do 1616 Roku. Liczne były żądania Polaków o dobra, i ten sposób który iak się zdawało winien był Królowi iednać Przyiaciół, częsciey mu Przeciwników, albo niewdzięcznych pomnazał liczbę. Treść tych Rękopismow wyciągał Łukasz Gołębiowski" k. VIIv.
 • 520 a "Panowanie Zygmunta III. Proźby [!] o Dobra" [spis dok. zebranych w 2. cz. rkpsu (numeracja dok. niezależna od cz. 1., obejmuje nry 1-30), z podaniem nazwiska adresata oraz miejsca i daty napisania listu lub wystawienia dok., wraz z ich regestami; wykaz kończy nota: "Treść wyciągał Łukasz Gołębiowski 9 [decem]bra 1792"] k. VIII-IX.
 • 520 a Nr 1. [List Jana Fryderyka Gryfity (1542-1600), ks. szczecińskiego (zachodniopomorskiego) i ks. Rugii (prośba o podtrzymanie i ponowne zatwierdzenie korzystnego wyroku, wydanego na rzecz poddanego księcia szczecińskiego Grzegorza Westphala w Warszawie 7 V 1573, w sprawie przeciwko mieszczanowi gdańskiemu Michałowi Hellewichowi, wytoczonej ponownie przez tego ostatniego na forum Rady miejskiej Gdańska); Szczecin, 29 XII 1597] k. 1-1v.
 • 520 a Nr 2. [List Karola II Podiebrada (1545-1617), ks. ziębicko-oleśnickiego i generalnego starosty Śląska (skarga na braci Abrahama i Wacława Węgierskich najeżdżających zbrojnie bez żadnego powodu i pustoszących wielokrotnie dobra Wolnego Państwa Stanowego w Sycowie na Górnym Śląsku, należące do starosty tegoż państwa Jerzego na Szczodrowie (Schollendorf, Schuldersdorf) Koschembara (Koschenbor) ze Skorkowa, z prośbą o zdecydowaną interwencję); Oleśnica, 5 IV 1598] k. 3-4.
 • 520 a Nr 3. [List nadawcy jak wyżej do senatorów (w sprawie jak wyżej); Oleśnica, 7 IV 1598] k. 5-6.
 • 520 a Nr 4. [Mandat króla Zygmunta III dla wyznaczonych przez sejm walny warszawski komisarzy do Inflant (polecenie zaprowadzenia porządku w król. mieście Rydze po niedawnych tumultach, jednakże z zastrzeżeniem poszanowania przywilejów tamtejszych mieszczan); oryg. podpisy króla oraz pis. wlk. lit. Macieja Wojny; przyłożone 2 pieczęcie: mniejsza koronna i wielka litewska; klasztor w Oliwie, 26 VI 1598] k. 7-7v.
 • 520 a [Następuje szereg odpisów instrukcji poselskich (w dok. zwanych niekiedy także "artykułami"), uchwalonych na sejmikach ziemskich Królestwa w okresie od października do grudnia 1604 r. i przekazanych do wykonania posłom na sejm walny koronny, który zbierał się w Warszawie 20 I 1605 r.; Łukasz Gołębiowski, który sporządził ich kopie do zbiorów rękopiśmiennych biblioteki T. Czackiego z dostępnych mu kopii współczesnych lub rzadziej oryginałów, opatrzył każdy z odpisów następującą adnotacją: "Zgadza się z tą kopią współczesną, z którey iest zrobiona. Ł. Gołębiowski"; w rkpsie większość tych kopii wyst. w 2 egz.]
 • 520 a Nr 53: "Kopia postanowienia Seymiku Halickiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku Ziemi halickiej w Haliczu z dn. 8 X 1604 r.; podpis. w oryg. Adam Hieronim Sieniawski, podczaszy kor., Mikołaj Daniłowicz, starosta drohobycki i marszałek sejmiku] k. 119-120.
 • 520 a Nr 54: "Kopia postanowienia Seymiku W[oiewo]dztwa Kiiowskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa kijowskiego w Żytomierzu z dn. 10 X 1604 r.] k. 121-122.
 • 520 a Nr 55: "Kopia postanowienia Seymiku Wiśnieńskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku Ziemi lwowskiej, przemyskiej i sanockiej w Wiśnicy z dn. 14 X 1604 r.] k. 123-124.
 • 520 a Nr 56: "Kopia postanowienia Seymiku W[oiewo]dztwa Bełzkiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa bełskiego b.m. (zap. Bełz) z dn. 14 lub 16 X 1604 r.] k. 125-129.
 • 520 a Nr 57: "Kopia postanowienia Seymiku Raciążkiego [!] (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa płockiego w Raciążu z dn. 16 X 1604 r.; podpis. w oryg. Stanisław Krasiński, wojewoda płocki; wyciąg z oryg.] k. 130-131v.
 • 520 a Nr 58: "Kopia postanowienia Seymiku Rawskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa rawskiego w Rawie z dn. 16 X 1604 r.] k. 132-132v.
 • 520 a Nr 59: "Kopia postanowienia Seymiku Krakowskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa krakowskiego w Proszowicach z dn. 16 X 1604 r.; podpis. w oryg. kard. Bernard Maciejowski, bp krakowski, Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda i generał krakowski, oraz deputaci Paweł Marchocki, star. czchowski i generalny poborca woj. krakowskiego, i Melchior Michałowski, pisarz grodz. krakowski] k. 133-135v.
 • 520 a Nr 60: "Kopia postanowienia Seymiku Radzieiowskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województw brzesko-kujawskiego i inowrocławskiego w Radziejowie z dn. 16 X 1604 r.] k. 136-137v.
 • 520 a Nr 61: "Kopia postanowienia Seymiku Wieluńskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku Ziemi wieluńskiej w Wieluniu b.d. (zap. z 16 X 1604 r.)] k. 138-139.
 • 520 a Nr 62: "Kopia Postanowienia Seymiku Łęczyckiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa łęczyckiego we wsi Dzierzbiętowo pod Łęczycą (sesja wyjazdowa) z 16 X 1604 r.; wyciąg z ksiąg grodz. łęczyckich] k. 140-141v.
 • 520 a Nr 63: "Kopia Artykułow Woiewództwa Sieradzkiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa sieradzkiego w Szadku b.d. (zap. z 16 X 1604 r.)] k. 142-144.
 • 520 a Nr 64: "Kopia Postanowienia Seymiku Srzedzkiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województw poznańskiego i kaliskiego w Środzie z 16 X 1604 r.] k. 145-148.
 • 520 a Nr 65: "Kopia postanowienia Seymiku Lubelskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku Ziemi lubelskiej w Lublinie z 16 lub 17 X 1604 r.] k. 149-150.
 • 520 a Nr 66: "Kopia postanowienia Seymiku rozdwoionego Lubelskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku Ziemi łukowskiej i powiatu urzędowskiego w Lublinie z 17 X 1604 r.] k. 151-152.
 • 520 a Nr 67: "Kopia postanowienia W[oiewo]dztwa Sandomirskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa sandomierskiego w Opatowie z 17 X 1604 r.] k. 153-155v.
 • 520 a Nr 68: "Kopia postanowienia Seymiku Powiatu Drohickiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku powiatu drohiczyńskiego w Ziemi podlaskiej w Drohiczynie z 20 X 1604 r.] k. 156-157.
 • 520 a Nr 69: "Kopia postanowienia Seymiku g[enera]lnego Pruskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku generalnego Prus Królewskich w Malborku z 4 I 1605 r.; tekst łac.] k. 158-159.
 • 520 a Nr 70: "Kopia postanowienia Seymiku Warszawskiego, zgodnego z Raciązkim, nie we wszystkim jednak (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa mazowieckiego w Warszawie z 4/5 I 1605 r.; wyciąg z ksiąg grodz. warszawskich] k. 160-161v.
 • 520 a Nr 71. [Ekstrakt oblaty do ksiąg podkanclerskich polubownej ugody zawartej między pokojowcami król. (w dok. zw. "pacholęciami") Fryderykiem Sapiehą a Stanisławem Podoleckim po zabiciu przez tego pierwszego przypadkowo w trakcie bójki dwóch pachołków Podoleckiego: Jana Tomaszewskiego i Stanisława Gembarzewskiego i zranieniu jego samego; w myśl ugody poszkodowany otrzymał zadośćuczynienie pieniężne za poniesione szkody; obóz pod Smoleńskiem, 26 VIII 1610; dok. oryg. podpis. Hermolaus Białoskórski, porucznik roty Bałabanowej, Piotr Borkowski z Borkowic i Stanisław Podolecki Szkoropus; ekstrakt podpis. Feliks Kryski podkanclerzy kor.] k. 162-163.
 • 520 a Nr 72. "Kopia listu Jakuba Sienińskiego [posła sejmowego, protektora arian i właściciela Rakowa] do Stan[isława] Tarnowskiego, ka[sztelana] San[domierskiego] (...)" [metaforyczne rozważania na temat stanu państwa i sposobów jego naprawy; wyrażenie żalu z powodu nieobecności kasztelana na przyszłym sejmie wskutek choroby; refleksje z własnej praktyki sejmowej autora listu; prośba o skontrolowanie sądów królewskich i trybunalskich w celu ukrócenia wszelkiego bezprawia, a zwłaszcza zapobieżenia mieszaniu się do sądownictwa i rządów krajem duchowieństwa; Raków, 1 III 1616] k. 164-165.
 • 520 a Nr 73. [Dekret (wyrok) Jana Karola Chodkiewicza (1560-1621), wojewody wileńskiego, hetmana wlk. litewskiego i administratora (komisarza gen.) Inflant w sprawie z powództwa rajcy i mieszczanina ryskiego Joachima Rigemana przeciwko szl. Andrzejowi Schillingowi o wyrządzenie szkód spowodowanych spustoszeniem oddanego w dzierżawę majątku zw. Klingsparn i związanych z nim rozliczeń; złożenie apelacji przez pozwanego i jej przyjęcie, oraz wyznaczenie rozprawy odwoławczej; Wenden, 12 VIII 1619; noty dors. łac. i niem. k. 167v] k. 166.
 • 520 a Nr 74. [Dekret (wyrok) jak wyżej w sprawie z powództwa Filipa Frisiusa, rektora kolegium jezuickiego w Rydze, występującego w imieniu własnym i całego kolegium (reprezent. przez pełnomocników szl. Aleksandra Bolcka oraz jezuitę Hieronima Klanta), przeciwko Annie Ingenover, wdowie po dr. medycyny i lekarzu miejskim Rygi Zachariaszu Stopiusie, i jego spadkobiercom (reprezent. przez mieszcz. Joachima Clocoviusa (Klokowski?) oraz Mikołaja Barnekena, rajcę i plenipotenta Rady Miejskiej) o prawo własności ogrodu położonego na Agrocellarium; odesłanie sprawy do rozpatrzenia przez sąd król.; Wenden, 5 VIII 1620] k. 168-168v.
 • 520 a Nr 75. [Dekret (wyrok) jak wyżej w sprawie z powództwa rektora kolegium jezuickiego w Rydze Filipa Frisiusa (reprezent. jak wyżej), występującego w imieniu własnym i całego kolegium, przeciwko rajcom Benedyktowi Hinczy i Joachimowi Rigemanowi oraz mieszczanom ryskim Tomaszowi Menningowi i Hermannowi Witte (reprezent. jak wyżej) o prawo własności tej części parceli zw. Agrocellarium, którą przekazał jezuitom w wyłączne użytkowanie magistrat ryski; odroczenie rozprawy przez administratora do czasu jej rozpatrzenia przez sąd wyższej instancji, tj. Trybunał kor.; wniesienie przez powoda apelacji od takiego wyroku administratora poza jego siedzibą, stąd wyznaczenie przez tego ostatniego 8-tygodniowego terminu jej złożenia i ponowna protestacja powoda; Wenden, 4 VIII 1620] k. 170-171.
 • 520 a Nr 76. [List Rady Miejskiej Rygi w imieniu całej społeczności miasta (ostra skarga na jezuitów ryskich w sprawie prawa własności pewnej zabudowanej parceli miejskiej sąsiadującej z Agrocellarium, będącej od zawsze własnością miasta, o którą procesują się od prawie dziesięciu lat, opierając się na ostatnim wyroku sądu król., a nie zważając na postanowienia wydanych w tej sprawie wcześniejszych prawomocnych wyroków sądowych korzystnych dla miasta, por. dekrety nr 74-75); o powadze pisma świadczy przyłożenie do dok. pieczęci wielkiej i odpowiednio sformułowana koroboracja; Ryga, 23 I 1621] k. 172-174v.
 • 520 a [Rozpoczyna się nowa numeracja dok. zebranych w dziale II rkpsu zatytułowanym "Prośby o dobra"]
 • 520 a Nr 1. [List Jana Zamoyskiego (1542-1605), kanclerza i hetmana wlk. kor. (prośba o kaduk (spadek bezdziedziczny i beztestamentowy) po zmarłym we Lwowie Ormianinie dla żołnierza Erazma Komorowskiego służącego pod komendą hetmana; wiadomość o kaduku przekazał kanclerzowi niejaki Wydzirzewski, dla którego prosi za to o jakąś gratyfikację, a informację dla króla przekazuje za pośrednictwem ks. Rudnickiego); Zamość, 23 XII 1598; dok. u dołu przycięty ze szkodą dla ostatniej linijki oryg. podpisu kanclerza] k. 177.
 • 520 a Nr 2. [List bpa płockiego Wojciecha Baranowskiego (1548-1615) (prośba o nadanie wsi Kleszczewo w pow. poznańskim, wakującej po zm. niedawno (1601) marszałkowej kor. Katarzynie z Kościeleckich Opalińskiej, stolnikowi kaliskiemu i posłowi sejm. Krzysztofowi Mielińskiemu); Pułtusk, 27 VII 1601] k. 179.
 • 520 a Nr 3. [List wojewody brzesko-kujawskiego Andrzeja Leszczyńskiego (1559-1606) (cesja starostwa nakielskiego na rzecz krewnego Mikołaja Walewskiego w zamian za dożywocie; prośba w imieniu podczaszego zm. małżonki król. Anny Austriaczki (zm. 10 II 1598) Piotra Choińskiego o nadanie 3 małych wiosek: Trzebisławki, Kleczewo i trzeciej niewymienionej z nazwy, wchodzących w skład dożywocia zm. niedawno marszałkowej kor. Katarzyny z Kościeleckich Opalińskiej i wakujących po jej śmierci (zob. list nr 2); Gołuchów, 29 VII 1601] k. 181-182.
 • 520 a Nr 4. [List abpa gnieźnieńskiego Stanisława Karnkowskiego (1520-1603) do kanclerza Jana Zamoyskiego (prośba o wstawiennictwo u króla za Piotrem Łaszczem, rotmistrzem król., o konsens na cesję temu ostatniemu starostwa kruszwickiego przez obecnego starostę Adama Balińskiego z Chomiąży Szlacheckiej); Tum pod Łęczycą, 4 X 1601] k. 183.
 • 520 a Nr 5. [List Adama Balińskiego z Chomiąży Szlacheckiej (zm. a. 15 XI 1602), kasztelana bydgoskiego i starosty kruszwickiego (prośba o konsens na cesję starostwa kruszwickiego Piotrowi Łaszczowi zamiast własnemu synowi, staroście kowalskiemu (tak w dok., wiadomo, że w tym czasie star. kowalskim był od kilkunastu lat Andrzej Przyjemski), z powodu jego zuchwałego zachowania: uznawania ojca za niepoczytalnego, uwłaczania jego żonie [Elżbiecie z Jemielskich] ogłaszaniem paszkwilów, próby odebrania ojcu urzędu siłą poprzez szturm zebranego oddziału zbrojnego na zamek starościński w Kruszwicy, a następnie jego oblężenie, podstępne pertraktacje z załogą zamkową i wreszcie spustoszenie dóbr starostwa, zob. list nr 4); Kruszwica, 14 X 1601] k. 185.
 • 520 a Nr 6. [List Jana Potockiego (ok. 1554-1611), generała ziem podolskich i starosty latyczowskiego (prośba o daninę (kaduk?) po śmierci Kazabczowskiego dla żołnierza wojsk kor. Mireckiego); Torgowest?, 22 III 1602] k. 187.
 • 520 a Nr 7. "Kopia listu [Olbrachta] Łaskiego [1536-1605] W[ojewo]dy Sieradzkiego do krola (...)" [relacja z sejmiku ziemskiego sieradzkiego, zwołanego przez wojewodę w celu wyboru sędziego sieradzkiego, o wezwaniu do szybszego zebrania i oddania przez miejscową szlachtę na potrzeby wojny inflanckiej drugiego poboru; prośba o niedopuszczenie Gotarda Tyzenhauza, dawnego dzierżawcy zamków Łaskiego w Inflantach, które poddał nieprzyjacielowi jego brat Fabian, do ponownego objęcia ich w dzierżawę po odbiciu z rąk wroga przez wojsko polskie, o co czyni starania, przez wzgląd na wierną służbę królowi zarówno nadawcy listu, jak i jego dwóch synów, których posłał na wyprawę inflancką); Łask, 6 IV 1602; odpis z oryg.] k. 189-189v.
 • 520 a Nr 8. [List bpa inflanckiego (wendeńskiego) Ottona Schenkinga (1554-1637) (prośba o wypłatę swojej siostrze Mładawskiej (Młodawskiej) h. Murdelio, wdowie po zm. 7 IV tr. Kasprze staroście szmeltyńskim (star. niegrodowe), który w testamencie uczynił opiekunem prawnym swojej ż. i dzieci bpa Ottona, pewnej sumy zapisanej na tymże starostwie przez poprzedników króla pol., dopóki nie jest jeszcze obsadzone); Ryga, 21 IV 1602] k. 190.
 • 520 a Nr 9. [List Jana Firleja z Dąbrowicy (zm. 1614), podskarbiego kor. i starosty lubelskiego (prośba o nadanie wakującego starostwa sanockiego swemu bratu Piotrowi); Markuszowice, 29 VII 1602] k. 192-192v.
 • 520 a Nr 10. "Kopia listu Je[rzego] Kostki [ok. 1555-1611] do Krola (...)" [starosta golubski informuje o nadejściu sukna, które będzie płacił, ale ostrzega przez przeniesieniem zarazy w trakcie wymiany handlowej; zwraca uwagę na konieczność uzupełnienia zapasów prochu strzelniczego, uszczuplonych podczas wyprawy inflanckiej; posyła przywilej króla Zygmunta I na Śmiełowice i wyraża nadzieję, że król przez wzgląd na zasługi przodków starosty pozostawi te dobra nadal w jego rękach; Śmiełowice, 4 IX 1602] k. 194.
 • 520 a Nr 11. [List abpa gnieźnieńskiego Stanisława Karnkowskiego (prośba w imieniu Jerzego Kostki o przyznanie temu ostatniemu przynajmniej dożywocia, jeśli nie dziedzicznego prawa własności, na wsi Śmiełowicach (zob. list nr 10)); Kalisz, 7 IX 1602] k. 195.
 • 520 a Nr 5. [List księżnej pruskiej Marii Eleonory Kliwijskiej (zm. 1608), margrabiny brandenburskiej i ks. Rugii (pozytywna odpowiedź na prośbę króla o pomyślne załatwienie sprawy starosty chełmińskiego Baltazara Stanisławskiego (zm. 1610)); Królewiec, 18 IX 1598] k. 9.
 • 520 a Nr 6. [List ces. i arcyks. austriackiego Rudolfa II Habsburga (1552-1612), króla Czech i Węgier (skarga na rozbójnicze i łupieżcze wypady uzbrojonych oddziałów z ziem Korony na tereny Śląska, zwłaszcza zajazdy Adama Piaskowskiego z 17 X 1598 na dobra klasztorne w Trzebnicy oraz starosty wschowskiego Wacława Kiełczewskiego na wieś Sychową (Arnoldshof) w pow. jaworskim, należącą do klasztoru Cystersów w Lubiążu (Księstwo głogowskie), sygnalizowane cesarzowi przez generalnego starostę Śląska Karola II Podiebrada, z prośbą o niezwłoczną interwencję); por. list nr 4); Podiebrad, 26 XII 1598] k. 11-12.
 • 520 a Nr 7. [List ks. ziębicko-oleśnickiego Karola II Podiebrada (1545-1617), starosty generalnego Śląska, wysłany w związku z listem cesarza Rudolfa (zob. nr 6) (w sprawie jak wyżej, przy czym dołączono skargę na Stanisława Stadnickiego, złożoną przez starostę Księstwa opolsko-raciborskiego, oraz Mikołaja Semeckiego ("Semetzky in Siemetiz")); Oleśnica, 12 I 1599] k. 13-13v.
 • 520 a Nr 8. [List ces. i arcyks. austriackiego Macieja Habsburga (1557-1619), króla Czech i Węgier (w odpowiedzi na pismo króla pol. zgoda na powołanie komisji do przeprowadzenia rewizji granicy polsko-węgierskiej oraz zakończenia sporu pomiędzy Komorowskimi a Mikołajem Dersfiusem); Wiedeń, 7 V 1601] k. 15-16.
 • 520 a Nr 9. [Laudum sejmiku Ziemi drohiczyńskiej w woj. podlaskim, uchwalone w odpowiedzi na uniwersał kasztelana podlaskiego Jana Wodyńskiego z Międzylesia, w sprawie wyboru 4 kandydatów na urząd pisarza ziemskiego drohiczyńskiego (Kasper Kosiński, wojski mielnicki Adam Olędzki, dworzanin król. Wojciech Kossowski oraz Stanisław Groth) po pozbawieniu urzędu wyrokiem Trybunału Koronnego w Lublinie dotychczasowego pisarza Wojciecha (Albrychta) Irzykowicza z Bacików z powodu niespełnienia warunku osiadłości w ziemi, w której kandydował na urząd; podpis. marszałek koła rycerskiego Jan Kosiński i 20 innych szlachciców (nie wszyscy przyłożyli swe pieczęcie); Drohiczyn, 10 V 1601] k. 17v-18.
 • 520 a Nr 10. [List starosty drohickiego Mikołaja Kiszki (zm. 1620) (skarga na zbrojne najazdy na dwory i dobra szlacheckie, morderstwa, grabieże dobytku i inwentarza żywego, oraz spustoszenia dokonywane na Podlasiu przez chorągiew Krzysztofa Miłkowskiego, używającego tytułu rotmistrza wojsk kor., złożona w imieniu poszkodowanej szlachty); Sterdyń, 18 VI 1601] k. 19-19v.
 • 520 a Nr 11. [List bpa kujawskiego [Jana Tarnowskiego (ok. 1550-1605)] (prośba o wyznaczenie na urząd surogatora sądu grodzkiego w Kruszwicy podsędka ziemsk. brzeskiego Andrzeja Tulibowskiego na miejsce niepoczytalnego kasztelana bydoskiego i starosty kruszwickiego [Adama Balińskiego z Chomiąży Szlacheckiej] oraz ustanowienie kuratora dla zarządu dóbr starościńskich w celu zapobieżenia ich spustoszeniu); Subkowy, 9 VII 1601] k. 21.
 • 520 a Nr 12. [List podskarbiego wlk. kor. Jana Firleja z Dąbrowicy (zm. 1614) (prośba o nominację dla pisarza grodzk. lubelskiego [Wojciecha] Sierakowskiego na urząd podsędka lubelskiego); Lublin, 12 IX 1601] k. 23.
 • 520 a Nr 13. [List ks. kurlandzkiego Fryderyka Kettlera (1569-1642) (skarga na wojska pol. pustoszące Ziemię inflancką; szkody w powiecie bowskim wyrządzone przez oddziały pod dowództwem rzekomego dworzanina król. (wg innych adiutanta rotm. wojsk bpa wileńskiego) Krzysztofa Rajeckiego); Bowsk, 18 XII 1601] k. 25-26.
 • 520 a Nr 14. [List Andrzeja Tulibowskiego (zm. 1623), sędziego ziemsk. brzeskiego (zawiadomienie o niemożności objęcia urzędu surogatora grodz. w Kruszwicy i odprawienia oczekiwanych przez licznie zebraną okoliczną szlachtę sądów wobec niedopuszczenia do wykonywania jurysdykcji przez niepoczytalnego starostę kruszwickiego i kasztelana bydgoskiego Adama Balińskiego, który zablokował dostęp do zamku starościńskiego, obsadzając go uzbrojoną załogą) (zob. nr 11); Kruszwica, 11 II 1602] k. 27-27v.
 • 520 a Nr 15. [List Rady Miejskiej Rygi (niewyrażenie zgody na apelację do Trybunału Koronnego od wyroku w sprawie cywilnej o dług pomiędzy mieszczanami ryskimi Kasprem Bergiem a mincerzem Henrykiem Wolffem wobec niezłożenia przysięgi przed burmistrzem miasta przez wnoszącego apelację, przewidzianą kanonami prawa miejskiego dla tego typu spraw sąd.); przyłożona pieczęć sekretna; Ryga, 28 II 1602] k. 29-29v.
 • 520 a Nr 16. [List abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Stanisława Karnkowskiego (1520-1603) (prośba o nominację na urząd podkomorzego sochaczewskiego dworzanina król. i starościca rawskiego (niewymieniony z nazwiska) po śmierci 27 V tr. dotychczasowego podkomorzego Hieronima Trzcińskiego); Łowicz, 28 V 1602] k. 31.
 • 520 a Nr 17. [List ces. Rudolfa II Habsburga (skarga w imieniu Fryderyka Haugwicza hr. na Kręsku i Warzynie i całej rodziny Glaubiczów na Śląsku na zbrodnie dokonane przez Marcina Ponieckiego ze Szkaradowa i jego kompanów, głównie Fryderyka Zeidlitza i Węgierskich, m.in. zamordowanie pod Poznaniem Karola Glaubicza; prośba o rozesłanie reskryptów za nordercami i ich skuteczne ukaranie); kontrsygn. Zdenco Ad Poppl de Lobeovich kanclerz czeski, Henryk de Pisnicz podkanclerzy ces. i Jan Menerlius; Praga, 29 VI 1602 (u dołu kart przycięty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie regest dok., wpisany inną ręką] k. 34-35v.
 • 520 a Nr 18. [List kasztelanowej rawskiej Anny z Wielkiego Szczawina Uchańskiej (skarga na wojewodzica płockiego Zielińskiego, który zamordował kasztelanowej jednego z synów, drugiego usiłował zabić z zasadzki urządzonej w Warszawie, najeżdża i plądruje jej dobra, prześladuje poddanych i zamierza pozbawić ją posiadanych majętności; prośba o pomoc i obronę); Warszawa, 25 VII 1602] k. 37-37v.
 • 520 a Nr 19. [List ces. Rudolfa II Habsburga (prośba o wydanie zbiegłego prwdp. do Polski Jana Chrzciciela Panzano, z pochodzenia Włocha, który popełnił morderstwo w Pradze i jest z tego tytułu poszukiwany w państwie Habsburgów); Praga, 5 VIII 1602] k. 39-39v.
 • 520 a Nr 20. [List abpa lwowskiego i opata komendatoryjnego sieciechowskiego Jana Dymitra Solikowskiego (1539-1603) (prośba o przysłanie komisarzy rewizorów do wsi Janikowo należącej do klasztoru w Sieciechowie w związku z bezprawnym odebraniem na mocy wyroku trybunalskiego tamtejszym poddanym klasztoru arendy łąk i pastwisk, przyłączonych do miasta Kozienic); opactwo w Sieciechowie, 21 VIII 1602 (list pisany w całości własnoręcznie)] k. 41.
 • 520 a Nr 21. [List nadawcy jak wyżej (ponowienie prośby o przysłanie król. komisarzy rewizorów w sprawie jak wyżej); opactwo w Sieciechowie, 25 VIII 1602] k. 43-43v.
 • 520 a Nr 22. [Laudum sejmiku elekcyjnego Ziemi dobrzyńskiej, zwołanego uniwersałem kasztelana dobrzyńskiego Feliksa Żelskiego do Lipna, w sprawie wyboru 4 kandydatów na urząd podsędka ziemsk. dobrzyńskiego (podstarości i sędzia grodz. bobrownicki Wojciech Retfiński, Jan Żelski, Michał Chełmicki i Paweł Orłowski) po śmierci ostatniego podsędka Andrzeja Czampskiego; podpis. Erazm Łochocki, kaszt. słoński, Szczęsny Żelski, kaszt. dobrzyński, Zygmunt Sumiński, sędzia dobrzyński, Paweł Arciszewski, marszałek koła rycerskiego, Stanisław Głowiński, kaszt. rypiński oraz Walenty Orłowski, pisarz dobrzyński; Lipno, 27 VIII 1602] k. 45.
 • 520 a Nr 23. [Laudum jak wyżej (rekomendacja i prośba o zatwierdzenie na urząd podsędka ziemsk. dobrzyńskiego Wojciecha Retfińskiego, podstarościego i sędziego grodz. bobrownickiego); czystopis (?); podpis. Szczęsny Żelski, kaszt. dobrzyński, Zygmunt Sumiński, sędzia dobrzyński, Erazm Łochocki, kaszt. stoiński, Stanisław Głowiński, kaszt. rypiński i Piotr Karnkowski, podkomorzy płocki i star. bobrownicki; Lipno, 27 VIII 1602] k. 46.
 • 520 a Nr 24. [List rektora Akademii w Ingolsztacie Jana Ernesta Fuggera (1590-1639), barona Kirchberg i Weißenhorn, w imieniu własnym oraz skarbnika i całego senatu uczelni (skarga na Piotra Kryskiego, s. zm. Stanisława wojewody mazowieckiego, studenta tegoż uniwersytetu przez okres 3 lat w sprawie spłaty długu w wysokości 10408 fl. niem. 48 gr. (?), tj. sumy stanowiącej całkowity koszt studiów Kryskiego, poniesiony przez mieszczan Ingolsztadu i jego kolegów wobec nieopłacania studiów przez rodzinę z Polski przez cały okres pobytu syna za granicą; postulat niezwłocznej spłaty długu, nieuregulowanego mimo wielokrotnie składanych obietnic i upłynięcia 8 lat od zakończenia studiów, przez wdowę i spadkobierców Piotra wobec śmierci dłużnika; wysłanie do Polski oprócz listu do króla także posła Jerzego Dünna z nakazem prokuratorskim); Ingolsztad, 20 XII 1602] k. 48-50v.
 • 520 a Nr 25. [List ks. kurlandzkiego Fryderyka Kettlera (1569-1642) (potwierdzenie otrzymania listu z zawiadomieniem o rozpoczęciu na Litwie procesu z powództwa wojewody wileńskiego i hetmana wlk. litewskiego Krzysztofa Radziwiłła, ks. na Birżach i Dubince, w sprawie marszałka upickiego Jana Sicińskiego przeciwko niektórym poddanym Fryderyka o zbrojny najazd na siedzibę marszałka Upitę oraz grabieże i uprowadzenie ludności służebnej, z prośbą o sprawiedliwe osądzenie bezpodstawnie oskarżonych); Bowsk, 10 I 1603] k. 52-53.
 • 520 a Nr 26. [List ks. Janusza z Ostroga Zasławskiego (zm. 1629), woj. podlaskiego i starosty żytomierskiego (prośba o rozsądzenie sporu pomiędzy mieszczanami należącego do niego starostwa żytomierskiego a szlachcicem Woroną o majętność Krośnia (?)); Zasław, 12 I 1603] k. 54-54v.
 • 520 a Nr 27. [List ks. Anny Marii z d. Anhalt Bernburg Zerbst (1561-1605), wdowy po ks. brzesko-legnickim Joachimie Fryderyku (prośba o interwencję i ukaranie swoich poddanych z powiatu wieluńskiego Wojciecha Simińskiego (Simuńskiego) i Jana Pokosławskiego (Pakosławski?), skarżących na dworze księżnej jej poddanego Baltazara Frankenberga z powodu wyrządzonych im krzywd (strony były sąsiadami w strefie przygranicznej), podczas gdy w toku przesłuchania sami okazali się najezdnikami pustoszącymi dobra śląskie Frankenberga); Brzeg, 12 II 1603] k. 56-57.
 • 520 a Nr 28. [List ces. Rudolfa II Habsburga (skarga na naruszanie w różnych miejscach granicy państw. Królestwa Węgier przez zbrojne wyprawy pol., a zwłaszcza zorganizowany i dowodzony przez kasztelana bieckiego Sebastiana Lubomirskiego z pomocą bpa krakowskiego [Bernarda Maciejowskiego] najazd zbrojny (przypominający tatarsko-turecką nawałnicę) na dobra magnata węg. Jerzego Horvatha z Palocsy (Pławca) położone w komitacie Maramaros na Węgrzech, w czasie, gdy ten ostatni przebywał na Śląsku, i ich spustoszenie; Praga, 19 II 1603] k. 59-60v.
 • 520 a Nr 29. [List nadawcy jak wyżej (wiadomość o nagłym i potajemnym wyjeździe z Pragi dworzanina i sekr. króla pol. Bogusława Boksy Radoszewskiego, który miał odebrać 2 listy od cesarza, prwdp. na skutek kłótni z bawiącym wówczas w Pradze Ottonem Platem von Helversen, dowódcą roty jazdy przysłanej przez ks. Brunszwiku jako wsparcie dla wojsk ces. na Węgrzech); Praga, 16 VII 1603] k. 62-62v.
 • 520 a Nr 30. [List nadawcy jak wyżej (wyrażenie zgody na niezwłoczne wyznaczenie polskich i cesarskich komisarzy do rozsądzenia sprawy kasztelana wojnickiego i starosty lubowelskiego Sebastiana Lubomirskiego na podstawie skargi magnata węg. Jerzego Horvatha z Palocsy (Pławca) w kwestii jak wyżej (zob. list nr 28)); Praga, 24 VII 1603] k. 64-65.
 • 520 a Nr 31. [List wojewody lubelskiego Marka Sobieskiego (1549/50-1605) (relacja z wizji lokalnej przeprowadzonej na czele komisji powołanej z mandatu król. (z udziałem deputatów obu stron sporu: podkomorzego lubelskiego [Andrzeja Rzeczyckiego] oraz Stanisława Stadnickiego z Leska) gruntów położonych między królewszczyzną Ratnem w gestii Marszałkowej a Michnowicami należącymi do podkomorzego chełmskiego [Pawła Orzechowskiego], będących przedmiotem sporu pomiędzy stronami; zdementowanie twierdzenia Marszałkowej o rzekomym rozporządzeniu gruntami królewszczyzny na szkodę króla); Błudowo, 27 VII 1603] k. 66-67.
 • 520 a Nr 32. [List ces. Rudolfa II Habsburga (skarga na poddanych króla pol. zw. "Tschauczkeri", którzy w czerwcu tr. najechali i spustoszyli przygraniczne dobra śląskie stolnika ces. i burgrabiego Donaw (?) Krzysztofa); Praga, 8 VIII 1603; karty listu przycięto nierówno u dołu, przycinając zarazem silnie regest dok. wpisany inną ręką i czyniąc go nieczytelnym] k. 68-68v.
 • 520 a Nr 33. [List nadawcy jak wyżej (wiadomość o niezwłocznym wyznaczeniu komisarzy ces. w związku ze sprawą sądową wytoczoną poddanemu ces. Zygmuntowi Kotwiczowi przez opata przemęckiego o odebranie własności dóbr zw. "Obrizza" (Obra?)); Praga, 9 VIII 1603] k. 71-72v.
 • 520 a Nr 34. [List bpa płockiego Wojciecha Baranowskiego (1548-1615) (prośba o nominację na urząd sędziego ziemskiego drohickiego dla wojskiego mielnickiego Adama Olędzkiego); Pułtusk, 29 VIII 1603] k. 74.
 • 520 a Nr 35. [Laudum sejmiku elekcyjnego Ziemi bielskiej woj. podlaskiego, zwołanego uniwersałem kasztelana podlaskiego [Jana Wodyńskiego z Międzylesia], w sprawie wyboru 4 kandydatów na wakujący urząd podsędka ziemskiego bielskiego (podstarości brański Wojciech Brzozowski, Adam Domanowski, Trojan Wyszeński i Adam Mieński) po odwołaniu z urzędu wyrokiem Trybunału Koronnego w Lublinie dotychczasowego podsędka Fabiana Jałbrzyka Wyszeńskiego; podpis. podkomorzy bielski Krzysztof Brzozowski, sędzia bielski Melchior Kostro, pisarz bielski i marszałek koła rycerskiego Tomasz Rytel oraz 57 innych szlachciców; Brańsk, 20 IX 1603] k. 76.
 • 520 a Nr 36. [List arcyks. austriackiego Macieja II Habsburga, brata ces. Rudolfa II (w związku z kolejnymi skargami magnata węg. Jerzego Horvatha z Palocsy (Pławca), a nadto jeszcze jego węg. sąsiadów na naruszanie przez Polaków, którzy zamiast uspokoić się po ostatnich interwencjach dyplomatycznych wzmożyli jeszcze swoje najazdy, granicy polsko-węgierskiej i łupieżcze wyprawy na ich włości prośba arcyksięcia oraz cesarza o ponowne przysłanie komisarzy i przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu, najlepiej jeszcze tego roku lub z nastaniem wiosny roku następnego); Wiedeń, 21 IX 1603] k. 77-77v.
 • 520 a Nr 37. [List wojewody mazowieckiego [Hieronima Parysa (ok. 1550-1605)] (wspólnie z wojewodą łęczyckim [Stanisławem Mińskim] prosi o nominację na urząd sędziego ziemsk. czerskiego dla podstarościego czerskiego Franciszka Zawiszy); Czersk, 23 IX 1603] k. 79.
 • 520 a Nr 38. [List wojewody sieradzkiego [Olbrachta] Łaskiego (zm. 1604) (prośba o nominację na urząd pisarza ziemsk. sieradzkiego dla skarbnika sieradzkiego Jana Pstrokońskiego); Łask, 17 X 1603] k. 81.
 • 520 a Nr 39. "Kopia listu [podkomorzego bracławskiego i sekretarza król.] Ławryna Piaseczynskiego do Krola (...)" (poselstwo na sejmiku elekcyjnym w Winnicy odprawione zgodnie z instrukcją; Iwan Kordysz obrany poborcą głównym woj. bracławskiego, ale sam pobór odłożony do czasu uchwały woj. kijowskiego i wołyńskiego; rozsądzenie sporu między starostą a bojarami i mieszczanami z Ostroga, przy czym pozycja samego starosty na Ukrainie bardzo niepewna; nerwowa reakcja Państwa Moskiewskiego na pojawienie się Dymitra Samozwańca; koncentracja wojsk tatarskich nad Dnieprem pod Ingułą w celu uderzenia na ziemie Korony; prowokacje Kozaków ściągające reakcję Porty Ottomańskiej; zagrożenie ze strony wojewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego, który kupił Pyków k. Iwankowa (pow. kijowski) graniczący z królewszczyznami; Fornisze, 20 X 1603) k. 83-83v.
 • 520 a Nr 40. [List wojewody kijowskiego i marszałka Ziemi wołyńskiej Konstantego Wasyla ks. Ostrogskiego (1526-1608) (prośba o interwencję, aby powołana przez króla komisja dla spraw Żydów lwowskich dekretowała w pełnym składzie i z poszanowaniem prawa i nie pracowała ze szkodą dla domów i posesji należących do mieszczan Lwowa wyznania prawosławnego oraz gruntów Cerkwi lwowskiej); Ostróg, 19 XI 1603] k. 84-84v.
 • 520 a Nr 41. [List władyki łuckiego i ostrogskiego (bpa unickiego) Kiryła Terleckiego (zm. 1607) (skarga na starostę łuckiego Mikołaja Siemaszkę o bezprawne zawłaszczenie majątków cerkiewnych Stawek i Trojecszczyzna, splądrowanie siedziby władyki i kapituły przy cerkwi na zamku łuckim oraz zniszczenie nowo budowanego domu władyki, o co został pozwany przed sąd król.); list bez podpisu nadawcy; Rożyszcze n. Styrem, 20 XII 1603] k. 86.
 • 520 a Nr 42. [List Marcina hr. Hohenstein (1524-1609), mistrza joannitów prowincji brandenburskiej, saksońskiej, pomorskiej i duńskiej baliwatu słońskiego, występującego w imieniu całego zakonu w sprawie komandora w Łagowie Abrahama von Grunenberga (prośba o pozostawienie jak dotychczas w posiadaniu zakonu 4 królewszczyzn położonych na terenie Polski w pow. międzyrzeckim: Bursen (Boryszyn), Langepfüll (Wielowieś), Seren (Żarzyn) i Tempel (Templewo), inkorporowanych niegdyś za zgodą króla pol. i zgodnie z pol. prawem do komandorii joannitów w Łagowie i będących nieprzerwanie od ponad stu lat w użytkowaniu zakonu, wobec 3 pozwów sądowych złożonych przez Marcina de Sudo, żołnierza z "Melitensis", powołującego się na rzekomą donację tamtejszego mistrza; szczegółowe opisanie sprawy z uwzględnieniem genezy objęcia w posiadanie wymienionych dóbr przez konwent łagowski); Schwedt (Święć, tj. Świecie Odrzańskie), 7 II 1604] k. 88-92v.
 • 520 a Nr 43. [Protestacja szlachty województwa sandomierskiego przeciwko nieprawomocnej elekcji podkomorzego sandomierskiego, zwołanej na dzień 21 III 1604 przez wojewodę sandomierskiego Jerzego Mniszka z Wielkich Kończyc, na którą z powodu złych dróg, wielkich powodzi, a także zwołanych do Sandomierza w tym samym czasie roków ziemskich, a przy tym zbyt późnego rozesłania uniwersałów do powiatów nie zjechało wielu elektorów, zwł. z rad koronnych i urzędników ziemskich; Opatów, 21 III 1604; podpisało 36 szl., przyłożono 12 pieczęci] k. 94-95.
 • 520 a Nr 44. [List starosty bracławskiego Walentego Aleksandra Kalinowskiego (zm. 1620) (prośba o zakończenie sprawy między wojewodą bracławskim ks. Januszem Zbaraskim a tamtejszymi mieszczanami dot. prawa własności gruntu i wydanie dekretu reintromisji dla bracławian jako prawowitych i długoletnich, zdaniem autora listu, posesorów spornego majątku); Lwów, 22 III 1604] k. 96.
 • 520 a Nr 45. [List Marcina hr. Hohenstein, mistrza joannitów prowincji brandenburskiej, saksońskiej, pomorskiej i duńskiej baliwatu słońskiego (ponowienie swej prośby do króla pol. w związku z pozwem tego ostatniego przeciwko komandorowi joannitów w Łagowie Abrahamowi von Grunenberg w sporze z niejakim rycerzem Marcinem Sudo w sprawie jak wyżej, zob. list nr 42); zamek w Sonnenburgu (Słońsk), 5 VI 1604] k. 99-102v.
 • 520 a Nr 46. [List margrabiego brandenburskiego i elektora pruskiego Joachima Fryderyka Hohenzollerna (1546-1608) (poparcie patrona i opiekuna zakonu dla mistrza joannitów Marcina hr. Hohenstein oraz złożenie interpelacji (zażalenia) w sprawie jak wyżej, zob. listy nr 42 i 45); zamek elektora w Kolonii nad Sprewą (obecnie w granicach Berlina), 14 VI 1604] k. 104-105v.
 • 520 a Nr 47. [List konsyliarzy pruskich: burgrabiego Jana Rauttera i kanclerza Krzysztofa Rappe (w odpowiedzi na pismo król. potwierdzenie zbadania sprawy niejakiego Erazma Lewickiego przeciwko staroście działdowskiemu Zygmuntowi Birckhanowi o nielegalną wycinkę drzew zimą 1603 r. z lasu w Narzymiu pod Działdowem, leżącego w pow. działdowskim i należącego do wymienionego starosty); Królewiec, 17 VII 1604] k. 107-109.
 • 520 a Nr 48. [List radcy ces. Mikołaja Dersfiusza de Zecdabel, hr. Hontbensis (prośba o wyznaczenie komisarzy do rozpatrzenia sprawy przeciwko Krzysztofowi i Mikołajowi Komorowskim dot. naruszenia granicy pol.-węg., zajęcia dóbr powoda, ich nielegalnego użytkowania i spustoszenia, uprowadzenia bydła, grabieży, pochwycenia i przetrzymywania posłów komitatu nadgranicznego Trenczyn, a także wyznaczenia terminu ponownej wizji lokalnej i rewizji spornych granic); Tepla [Liptowska k. Rużomberka], 25 VII 1604] k. 110-110v.
 • 520 a Nr 49. [List Sejmu śląskiego (ponowna skarga na braci Adama i Wojciecha Czackich, którzy m.in. przy wtórze bębnów i z rozwiniętymi chorągwiami najeżdżali zbrojnie baronat milicki należący do radcy ces. Joachima Malzana, barona Wartenberg i Penzelin, pustosząc dobra, konfiskując zboże i drewno, wycinając drzewa, a także zabijając i uprowadzając poddanych); Wrocław, 6 VIII 1604; na dok. wyciśnięto 16 pieczęci urzędowych i sygnetowych (część z nich niewidoczna)] k. 112-113.
 • 520 a Nr 50. [Brewe papieża Klemensa VIII (gorąca prośba o zwrot 4 wsi nadanych dekretem król. Marcinowi de Sudo, nazwanemu w dok. heretykiem, prawowitemu właścicielowi, tj. komandorii zakonu joannitów w Łagowie (zob. listy nr 42, 45-46); zapowiedź wysłania do króla pol. specjalnego nuncjusza pap. w osobie bpa ryskiego w celu dokładnego przedstawienia stanowiska Stolicy Apostolskiej); Rzym, u św. Marka, 4 IX 1604; podpis. Martius Malacrida] k. 114.
 • 520 a Nr 51. "Kopia listu Biskupa Przemyskiego [Wojciecha Baranowskiego] do króla (...)" (wezwanie do ustanowienia ostrzejszych kar na nielegalnych mincerzy, porywaczy panien i wichrzycieli wywołujących prywatne wojny zagrażające bezpieczeństwu całego państwa; postulaty wzmocnienia granic na Ukrainie i z Brandenburgią, reformy organizacji sejmów i przywrócenia karności społeczeństwa); Brzozów, 7 X 1604] k. 115-116.
 • 520 a Nr 52. [List Marcina hr. Hohensteina, mistrza zakonu joannitów prowincji brandenburskiej, saksońskiej, pomorskiej i duńskiej baliwatu słońskiego (usilna prośba o nieodbieranie 4 wiosek należących do komandorii joannitów w Łagowie wobec otrzymania wiadomości o oddaleniu przez króla pol. protestacji komandora i wyznaczeniu na mocy dekretu kilku deputatów dla dokonania intromisji Marcina de Sudo w posiadanie wymienionych wsi (por. listy nr 42, 45-46, 50)); Sonnenburg (Słońsk), 28 XI 1604] k. 117-118.
 • 520 a Nr 12. [List ks. meklemburskiego na Szwerynie i Güstrowie Ulricha (Udalryka) (1528-1603) (prośba w imieniu dzieci i spadkobierców zm. niedawno Krzysztofa Sturtziusa, prawnika i prof. historii na uniwersytecie w Rostoku, o restytucję położonych w Inflantach dóbr ojca, które musiał opuścić w wyniku wojny inflanckiej); dobra miałby objąć w ponowne posiadanie najstarszy z rodzeństwa syn Azariasz; zamek w Güstrowie w Meklemburgii, 24 IX 1602] k. 197-197v.
 • 520 a Nr 13. [List książąt kurlandzkich, braci Fryderyka (1569-1642) i Wilhelma (1574-1640) Kettlerów (prośba w imieniu Teodora Buthlera, wieloletniego wiernego poddanego pol., którego dobra dziedziczne król Stefan Batory przyłączył niegdyś z powodu bliskości położenia do starostwa pebałgeńskiego przyrzekając stosowną rekompensatę (dwukrotna próba nadania król. z przyczyn obiektywnych nie doszła do skutku, a śmierć króla przekreśliła dalsze starania), o nadanie innych dóbr zgodnie z daną przez poprzednika obietnicą); Mitawa, 25 I 1603] k. 199.
 • 520 a Nr 14. "Kopia listu [kasztelana elbląskiego] Stani[sława] Działyńskiego [zm. 1617] do Krola (...)" [prośba o pozostawienie nadawcy listu w posiadaniu majątku Wydrzno, zgodnie z dekretem sejmowym, przeciwko bezprawnym roszczeniom niejakiego Łaskiego, tenutariusza wsi Szynwald; Osiecko, 21 V 1603] k. 201.
 • 520 a Nr 15. [List konsyliarzy pruskich (senatorów): barona i marszałka dworu? Wojciecha Kietlicza, burgrabiego Jana Rauttera i Jerzego Pudewelsa (prośba o pozostawienie w posiadaniu zasłużonego dla prowincji pruskiej sekretarza król. Krzysztofa Rappiusa dóbr zw. Selnicken w pow. Schakensi o powierzchni dwudziestu kilku łanów, dzierżonych przezeń już od pewnego czasu, które przypadły najpierw prawem kaduka margrabiemu brandenburskiemu, a zgodnie z wolą króla pol. miały trafić do rąk Ludwika Auera; senatorzy zwracają uwagę, iż zgodnie z prowincjonalnym prawem kaduki, należące zresztą do rzadkości na tym terenie, przeznaczone są wyłącznie dla weteranów wojennych i osób szczególnie zasłużonych dla prowincji; Królewiec, 19 VIII 1603] k. 202-202v.
 • 520 a Nr 16. [List Fryderyka IV Wittelsbacha, elektora Palatynatu Reńskiego i ks. bawarskiego (wstawiennictwo za swymi poddanymi, mieszczanami Schumannami z Bentheim, w sprawie przyjęcia spadku po ich zm. bracie Baltazarze); Heidelberg, 8 X 1603] k. 204.
 • 520 a Nr 17. [List wojewody brzesko-kujawskiego Andrzeja Leszczyńskiego (prośba o nadanie dzierżawy soleckiej i urzędowskiej po śmierci dotychczasowego posesora, wojewody wileńskiego Krzysztofa "Pioruna" Radziwiłła, zm. 20 XI 1603 r.); Opole k. Kazimierza nad Wisłą, 29 XI 1603] k. 206-206v.
 • 520 a Nr 18. [List starosty latyczowskiego i generała ziem podolskich Jana Potockiego (prośba o nadanie dzierżaw po zm. właśnie (13 XII 1603) wojewodzie wołyńskim ks. Aleksandrze Ostrogskim); Latyczów, 13 XII 1603] k. 208.
 • 520 a Nr 19. [List Mikołaja z Komorowa Strusia (zm. 1627), starosty chmielnickiego i halickiego (prośba o jurgielt, tj. roczną pensję, z ziem litewskich po zmarłym niedawno stryju, kasztelanie halickim Jerzym Strusiu (zm. a. 23 XI 1603), dla poratowania zdrowia); Podborze (?), 23 XI 1604] k. 210.
 • 520 a Nr 20. "Kopia postanowienia Seymiku Krakowskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa krakowskiego w Proszowicach z dn. 16 X 1604 r.; podpis. w oryg. bp krakowski Bernard Maciejowski, woj. i generał krakowski Mikołaj Zebrzydowski, star. chęciński i sekr. sejmowy Paweł Marchocki oraz pisarz grodz. krakowski Melchior Michałowski] k. 212-214v.
 • 520 a Nr 21. "Kopia postanowienia Seymiku Raciążkiego [!] (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa płockiego w Raciążu z dn. 16 X 1604 r.; podpis. w oryg. Stanisław Krasiński, wojewoda płocki; odpis z oryg.] k. 215-216v.
 • 520 a Nr 22. "Kopia postanowienia Seymiku Rawskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku Ziemi rawskiej w Rawie z dn. 16 X 1604 r.] k. 217-217v.
 • 520 a Nr 23. "Kopia Postanowienia Seymiku Srzedzkiego [!] (...)" [instrukcja poselska sejmiku województw poznańskiego i kaliskiego w Środzie b.d. (zap. z dn. 16 X 1604 r.)] k. 218-221v.
 • 520 a Nr 24. "Kopia postanowienia Seymiku Łęczyckiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa łęczyckiego we wsi Dzierzbiętów pod Łęczycą (sesja wyjazdowa) b.d. (zap. z dn. 16 X 1604 r.); ekstrakt z ksiąg grodzkich łęczyckich] k. 222-223.
 • 520 a Nr 25. "Kopia postanowienia Seymiku Wieluńskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku Ziemi wieluńskiej w Wieluniu b.d. (zap. z dn. 16 X 1604 r.) dla posłów delegowanych na sejm walny koronny w Warszawie w dn. 20 I 1605 r.] k. 224-225.
 • 520 a Nr 26. "Kopia Artykułow Seymikowych Woie[wodztwa] Sieradzkiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa sieradzkiego w Szadku b.d. (zap. z dn. 16 X 1604 r.) dla posłów delegowanych na sejm walny koronny w Warszawie w dn. 20 I 1605 r.] k. 226-228.
 • 520 a Nr 27. "Kopia postanowienia Seymiku W[oiewo]dztwa Sandomirskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa sandomierskiego w Opatowie z 17 XII dla posłów delegowanych na sejm walny koronny w Warszawie w dn. 20 I 1605 r.] k. 229-231v.
 • 520 a Nr 28. "Kopia postanowienia Seymiku g[enera]lnego Pruskiego (...)" [instrukcja poselska sejmiku generalnego Prus Królewskich w Malborku z 4 I 1605 r. (odpowiedź dana posłowi i sekretarzowi król. oraz pisarzowi ziemsk. dobrzyńskiemu Melchiorowi Sumińskiemu); tekst łac.] k. 232-233.
 • 520 a Nr 29. "Kopia postanowienia Seymiku Warszawskiego zgodnego z Raciązkim nie we wszystkim iednak (...)" [instrukcja poselska sejmiku województwa mazowieckiego w Warszawie z 4 I 1605 r. dla posłów delegowanych na sejm walny koronny w Warszawie w dn. 20 I tr.; podpis. w oryg. podstarości warszawski Andrzej Rukowski; ekstrakt z oryg. ksiąg grodz. warszawskich] k. 234-235v.
 • 520 a Nr 30. [List kasztelana żarnowieckiego i starosty bieckiego Mikołaja Ligęzy z Bobrku do wojewody sandomierskiego Zbigniewa Ossolińskiego (prośba o poparcie dopisania postulatów nadawcy listu do instrukcji poselskiej woj. sandomierskiego z powodu jego nieobecności na sejmiku i niemożności osobistego ich zgłoszenia); Góra, 6 III 1616] k. 236-237.
 • 530 d Mf 626
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK IX, 50 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 a Boras Z., Związki Śląska i Pomorza Zachodniego z Polską w XVI w., Poznań 1981.
 • 600 a Anna Ingenover d (?-po 1620)
 • 600 a Anna Maria c (księżna brzeska ; d 1561-1605)
 • 600 a Arciszewski, Paweł c marsz. koła rycerskiego Ziemi dobrzyńskiej y 1602
 • 600 a Auer Ludwik c szl. pruski (?) d 17 w.
 • 600 a Baliński, Adam c kasztelan bydgoski, starosta kruszwicki d (?-1602)
 • 600 a Baliński, Adam c kasztelan bydgoski, starosta kruszwicki d (?-1602)
 • 600 a Baranowski, Wojciech c (prymas Polski ; d 1548-1615)
 • 600 a Baranowski, Wojciech c (prymas Polski ; d 1548-1615)
 • 600 a Barneher Mikołaj c rajca i plenipotent Rady Miejskiej Rygi d 17 w.
 • 600 a Bergius Kasper c mieszczanin ryski d 17 w.
 • 600 a Białoskórski Hermolaus c porucznik roty Bałabanowej d 17 w.
 • 600 a Birkhan, Zygmunt c star. działdowski d 17 w.
 • 600 a Bolck, Aleksander c szl. z Inflant d 17 w.
 • 600 a Borkowski Piotr c chorąży sandomierski d 17 w.
 • 600 a Brzozowski Krzysztof c podkom. bielski d (?-1616)
 • 600 a Brzozowski, Wojciech c podstarości grodz. brański d 17 w.
 • 600 a Butler, Teodor c szl. inflancki d 17 w.
 • 600 a Chodkiewicz Jan Karol c hetman w. lit. wda wileński d (1560-1621)
 • 600 a Choiński Piotr c kaszt. santocki d (?-1615)
 • 600 a Chomętowski ks. c administrator opactwa w Sieciechowie d 17 w.
 • 600 a Clocovius Joachim c mieszcz. ryski d 17 w.
 • 600 a Czacki, Adam d 17 w.
 • 600 a Czacki Wojciech d 17 w.
 • 600 a Daniłowicz Mikołaj c klan lwowski, podskarbi wlk. kor. d (ca 1558-1624)
 • 600 a Dersffius Mikołaj de Zecdabel hr. Montbensis (komitat węg.) c radca ces. na Węgrzech d (?-po 1605)
 • 600 a Domanowski Adam d (Podlasie 1603)
 • 600 a Działyński, Stanisław c wda malborski i chełmiński d (?-1617)
 • 600 a Firlej, Jan c (podskarbi kor. ; d ?-1614)
 • 600 a Firlej, Piotr c wda lubelski d (?-1619)
 • 600 a Francken lub Franckenius Mikołaj c mieszcz. ryski d 17 w.
 • 600 a Frankenberg Baltazar c poddany ks. brzesko-legnickiej Anny Marii zd. Anhalt d (1603)
 • 600 a Frisius Filip jezuita c rektor kolegium w Rydze, Braniewie i Wilnie d (ca 1572-1638)
 • 600 a Fryderyk b IV Wittelsbach c (elektor Palatynatu Reńskiego ; d 1574-1610)
 • 600 a Fryderyk Kettler c (książę Kurlandii i Semigalii ; d 1569-1642)
 • 600 a Fryderyk Kettler c (książę Kurlandii i Semigalii ; d 1569-1642)
 • 600 a Fugger, Johann Ernest c rektor uniwersytetu w Ingolsztacie, dyplomata w służbie Habsburgów d (1590-1639)
 • 600 a Gembarzewski Stanisław c sługa na dworze Zygmunta III Wazy d 17 w.
 • 600 a Glaubicz Karol d (?-1602)
 • 600 a Glaubiczowie (ród) d 17 w.
 • 600 a Glaubitz zob. Glaubicz
 • 600 a Głowiński Stanisław h. Godziemba c kaszt. rypiński d (?-1613)
 • 600 a Gołębiowski Łukasz c historyk d (1773-1849)
 • 600 a Groth Jerzy h. Rawicz c podsędek drohicki d (?-przed 1619)
 • 600 a Groth Stanisław h. Rawicz d 17 w.
 • 600 a Grunenberg Abraham von c komandor joannitów w Łagowie d (?-po 1620)
 • 600 a Haugwicz Fryderyk na Kręsku i Warzynie d (?-1605)
 • 600 a Haugwitz zob. Haugwicz
 • 600 a Hellewich Michał c mieszczanin gdański d (1597)
 • 600 a Hincz Benedykt c mieszcz. i rajca ryski d 17 w.
 • 600 a Horwath Jerzy z Palocsy c magnat węg., właściciel dóbr w komitacie Maramaros na Węgrzech oraz tzw. Państwa Niedzickiego d (?-1617)
 • 600 a Jan Fryderyk Gryfita c książę szczecińsko-pomorski d (1542-1600)
 • 600 a Joachim Fryderyk c (elektor brandenburski ; d 1546-1608)
 • 600 a Karnkowski Piotr c podkom. płocki, sta bobrownicki d (?-1604)
 • 600 a Karnkowski Stanisław d (1520-1603)
 • 600 a Karol b II Podiebrad c (książę ziębicko-oleśnicki ; d 1545-1617)
 • 600 a Kazabczowski d 17 w.
 • 600 a Kiełczewski Wacław c sta wschowski d (?-1620)
 • 600 a Kiszka Mikołaj c sta drohicki d (1588-1620)
 • 600 a Klant (Klandt) Hieronim SJ c jezuita z kolegium w Rydze d (1589-1631?)
 • 600 a Klemens b VIII c (papież ; d 1536-1605)
 • 600 a Komorowscy 17 w.
 • 600 a Komorowski Erazm c żołnierz w służbie hetm. Jana Zamoyskiego d 16 w.
 • 600 a Komorowski Krzysztof d 17 w.
 • 600 a Komorowski Mikołaj c star. oświęcimski, barwałdzki, nowotarski c hr. na Liptowie i Orawie d (1578-1633)
 • 600 a Kordysz Iwan c poborca gen. woj. bracławskiego d (1603)
 • 600 a Koschbor zob. Koschembar
 • 600 a Koschembar (Koschenbor, Koschbor) Jerzy ze Skorkowa c starosta Wolnego Państwa Stanowego w Sycowie c pan na Szczodrowie d (?-po 1598)
 • 600 a Koschenbor zob. Koschembar
 • 600 a Kościelecka Katarzyna zob. Opalińska
 • 600 a Kosiński Jan c marsz. koła rycerskiego d 17 w.
 • 600 a Kosiński Kasper d 17 w.
 • 600 a Kossowski Wojciech c dworzanin król. d (?-przed 1602)
 • 600 a Kostka Jerzy c wda malborski d (ca 1555-1611)
 • 600 a Kostro Melchior c podstarości drohicki d (?-po 1615)
 • 600 a Kotwicz Zygmunt c poddany ces. d 17 w.
 • 600 a Krasiński Stanisław c klan ciechanowski i podlaski, wda płocki d (1558-1617)
 • 600 a Kryski Piotr c student uniw. w Ingolsztadzie d (?-przed 1602) x [s. Stanisława woj. mazowieckiego]
 • 600 a Krzysztof c stolnik ces. i burgrabia Donaw (?) d (1603)
 • 600 a Łaski c tenutariusz Szynwałdu w Prusach d 17 w.
 • 600 a Łaski Olbracht c wda sieradzki d (1536-1604)
 • 600 a Łaski Olbracht c wda sieradzki d (1536-1604)
 • 600 a Łaszcz Piotr c rotmistrz król. d (?-1619)
 • 600 a Leszczyński Andrzej c wda brzesko-kujawski, sta nakielski d (1559-1606)
 • 600 a Lewicki Erazm d (1604)
 • 600 a Ligęza Mikołaj Spytek c klan żarnowiecki i sandomierski d (ca 1562-1637)
 • 600 a Lobkowitz Zdenko Ad Poppl de c kanclerz czeski
 • 600 a Łochocki Erazm h. Junosza c kaszt. słoński c sędzia dobrzyński d (?-1604)
 • 600 a Lubomirski Sebastian c klan biecki i wojnicki d (ca 1546-1613)
 • 600 a Maciej c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1557-1619)
 • 600 a Maciejowski Bernard c prymas d (1548-1608)
 • 600 a Maciejowski Bernard c prymas d (1548-1608)
 • 600 a Malacrida Martius d 17 w.
 • 600 a Malzan (Maltzan) Joachim (III) Freiherr von c baron Wartenberg i Penzlin na Miliczu d (1559-1625) x [s. Joachima założyciela linii Malzanów Wartenberg-Militsch]
 • 600 a Marchocki Paweł c wielokrotny poseł sejm. c star. czchowski d (1564-1631)
 • 600 a Marchocki Paweł c star. chęciński i czchowski d (1564-1631)
 • 600 a Marcin de Sudo c żołnierz "Melitensis" (?)
 • 600 a Marcin von Hohenstein-Vierraden-Schwedt graf c mistrz joannitów prowincji brandenburskiej, saskiej, pomorskiej i duńskiej z siedzibą w Sonnenburgu d (1524-1609)
 • 600 a Maria Leonora Kliwijska c księżna pruska, rugijska, szczecińsko-pomorska d (?-1608)
 • 600 a Menning Tomasz c mieszcz. ryski d 17 w.
 • 600 a Meppenius c burmistrz Rygi i administrator Agri Cellarii d 17 w.
 • 600 a Michałowski Melchior c pisarz grodz. krakowski d (1572-1625)
 • 600 a Michałowski Melchior c pisarz grodz. krakowski d (1572-1625)
 • 600 a Mieliński Krzysztof c poseł sejm. d (?-1606)
 • 600 a Mieński Adam h. Rola c sędzia bielski c podsędek bielski d (?-po 1635)
 • 600 a Miłkowski Krzysztof c rzekomy rotmistrz wojsk kor. d 17 w.
 • 600 a Miński Stanisław h. Prus III c woj. łęczycki d (?-1607)
 • 600 a Mirecki c żołnierz wojsk kor. d 17 w.
 • 600 a Mładawski zob. Młodawski
 • 600 a Młodawski Kacper c star. szmeltyński 1589-1602 d (?-1602)
 • 600 a Olędzki Adam h. Rawicz c wojski mielnicki d (?-przed 1625)
 • 600 a Opalińska Katarzyna z Kościeleckich c marszałkowa kor. d (ca 1545-1601) x [c. Janusza, ż. Andrzeja]
 • 600 a Orłowski Walenty h. Lubicz c sędzia dobrzyński c pis. dobrzyński d (?-po 1606)
 • 600 a Orzechowski Paweł h. Rogala c podczaszy chełmski d (?-1612)
 • 600 a Ostrogski Aleksander c wda wołyński d (1571-1603)
 • 600 a Ostrogski Janusz zob. Zasławski
 • 600 a Ostrogski Konstanty Wasyl c wda kijowski d (1526-1608)
 • 600 a Panzano Jan Chrzciciel c Włoch z pochodzenia, morderca z Pragi d (1602)
 • 600 a Parys Hieronim h. Prawdzic c woj. mazowiecki d (ca 1550-1605)
 • 600 a Piaseczyński Ławryn c podkomorzy bracławski d (zm. 1604/06)
 • 600 a Piaskowski Adam y 1598
 • 600 a Pisnicz Henryk de c wicekanclerz czeski d (1603)
 • 600 a Platt Otto von Helversen c dowódca roty jazdy d (1603)
 • 600 a Pobikrowski Maciej h. Bawola Głowa z kolcem c pis. i sędzia drohicki d (zm. a. 3 VI 1602)
 • 600 a Podolecki Stanisław c pokojowiec na dworze Zygmunta III Wazy d 17 w.
 • 600 a Pokosławski (Pakosławski?) Jan c poddany Zygmunta III Wazy w pow. wieluńskim d (1603)
 • 600 a Poniecki Marcin ze Szkaradowa d 17 w.
 • 600 a Potocki Jan c generał ziem podolskich wda bracławski d (ca 1554-1611)
 • 600 a Pstrokoński Jan c skarbnik sieradzki klan wieluński d (?-1608)
 • 600 a Pudewels Jerzy c konsyliarz pruski
 • 600 a Radoszewski Bogusław Boksza c sekr. król. d (ca 1577-1638)
 • 600 a Radziwiłł Krzysztof "Piorun" c wda wileński hetman w. lit. d (1547-1603)
 • 600 a Radziwiłł Krzysztof "Piorun" c wda wileński hetman w. lit. d (1547-1603)
 • 600 a Rajecki Krzysztof c dworzanin król.
 • 600 a Rappe Krzysztof c konsyliarz król. kanclerz pruski
 • 600 a Rappe Krzysztof c konsyliarz król. kanclerz pruski
 • 600 a Rautter Jan c konsyliarz pruski
 • 600 a Rautter Jan c konsyliarz pruski
 • 600 a Retfiński (Rethphinski) Wojciech h. Habdank c poborca dobrzyński c podstar. i sędzia grodz. bobrownicki d (?-1620)
 • 600 a Rigemann Joachim c mieszczanin i rajca ryski d (1619-1620)
 • 600 a Rudolf b II c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1552-1612)
 • 600 a Rukowski Andrzej c podstarości warszawski
 • 600 a Rytel Tomasz c pisarz bielski d (?-przed 1616)
 • 600 a Rzeczycki Andrzej c podkom. lubelski d (?-1608)
 • 600 a Sapieha Fryderyk c pokojowiec na dworze Zygmunta III Wazy d 17 w.
 • 600 a Schenking Otto c bp inflancki d (1554-1637)
 • 600 a Schilling Andrzej c szl. w Inflantach d 17 w.
 • 600 a Schumann Baltazar c mieszcz. z Bentheim w Prusach (Hannover)
 • 600 a Schumannowie (ród)
 • 600 a Semecki Mikołaj d 16 w.
 • 600 a Siciński Jan c marsz. upicki d 17 w.
 • 600 a Siemaszko Mikołaj Aleksandrowicz c star. łucki d (?-1618)
 • 600 a Sieniawski Adam Hieronim c podczaszy kor. d (ca 1576-1619)
 • 600 a Sienieński Jakub c protektor arian d (1568-1639)
 • 600 a Sierakowski Wojciech c pisarz grodzki lubelski d (?-1626)
 • 600 a Simiński Jan c poddany Zygmunta III Wazy w pow. wieluńskim d 17 w,
 • 600 a Sobieski Marek c klan i wda lubelski d (1549/50-1605)
 • 600 a Solikowski Jan Dymitr c abp lwowski d (1539-1603)
 • 600 a Stanisławski Baltazar c podskarbi w. kor. d (?-1610)
 • 600 a Stopius Zachariasz c dr medycyny i lekarz miejski Rygi d (ca 1530-1593/94) x [m. Anny Ingenover]
 • 600 a Struś Jerzy c klan halicki sta bracławski i winnicki d (?-1604)
 • 600 a Struś Mikołaj d (?-1627)
 • 600 a Sumiński Zygmunt c sędzia dobrzyński d (?-po 1602)
 • 600 a Szturc, Krzysztof c prawnik, dr obojga praw x [o. Azariasza]
 • 600 a Szturc Zachariasz c prawnik, lic. obojga praw z Kopenhagi d (ca 1582-1627) x [s. Krzysztofa]
 • 600 a Tarnowski Jan c (prymas Polski ; d ca 1550-1605)
 • 600 a Tarnowski Stanisław c klan radomski sandomierski d (przed 1541-1618)
 • 600 a Tomaszewski Jan c sługa na dworze Zygmunta III Wazy
 • 600 a Trzciński Hieronim c stolnik i podkomorzy sochaczewski d (?-1602)
 • 600 a Trzylatkowski d 17 w.
 • 600 a Tulibowski Andrzej c star. bobrownicki d (?-1623)
 • 600 a Tyzenhauz Fabian d 17 w. x [br. Gotarda]
 • 600 a Tyzenhauz Gotard Jan c klan wendeński d (?-1641) x [br. Fabiana]
 • 600 a Uchańska Anna ze Szczawińskich h. Prawdzic c kasztelanka inowrocławska d (?-po 1602) x [c. Szymona, ż. Stanisława (zm. 1613), kaszt. rawskiego i marsz. izby poselskiej]
 • 600 a Ulrich (Udalryk) c ks. meklemburski na Szwerynie i Güstrowie d (1528-1603)
 • 600 a Walewski Mikołaj d 17 w.
 • 600 a Węgierscy (ród)
 • 600 a Węgierski Abraham d (17 w.)
 • 600 a Węgierski Wacław d (17 w.)
 • 600 a Westphal Grzegorz c kupiec szczeciński
 • 600 a Wilhelm Kettler c (książę Kurlandii i Semigalii ; d 1574-1640)
 • 600 a Witte Hermann c mieszcz. ryski d 17 w.
 • 600 a Wittelsbach zob. Fryderyk IV
 • 600 a Wodyński Jan c wda podlaski d (?-1616)
 • 600 a Wojciech Liber Baro à Kietlicz (II) c marszałek dworu
 • 600 a Wojna Maciej c podskarbi w. lit. d (?-1607)
 • 600 a Wolff Henryk c mincerz ryski d (?-1602)
 • 600 a Wyszeński Fabian Jałbrzyk c podsędek bielski d (?-1604)
 • 600 a Wyszeński Trojan d 17 w.
 • 600 a Zamoyski Jan c kanclerz w. kor. hetman w. kor. d (1542-1605)
 • 600 a Zasławski Janusz c wda podlaski i wołyński d (?-1629)
 • 600 a Zawisza Franciszek z Budzyszyna h. Półkozic c podstarości czerski d (?-po 1607)
 • 600 a Zbaraski Janusz c wda bracławski d (?-1608)
 • 600 a Zebrzydowski Mikołaj c wda lubelski, krakowski d (1553-1620)
 • 600 a Zebrzydowski Mikołaj c wda lubelski wda krakowski d (1553-1620)
 • 600 a Zeidlitz Fryderyk d 17 w.
 • 600 a Żelski Szczęsny (Feliks) h. Ogończyk c kaszt. dobrzyński d (?-po 1605)
 • 600 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 650 a Parlamentaria y 17 w.
 • 650 a Jezuici y 17 w. z Inflanty
 • 650 a Korespondencja dyplomatyczna y 16-17 w.
 • 650 a Tatarzy y 17 w.
 • 650 a Akta y 17 w.
 • 650 a Listy y 17 w.
 • 651 a Austria y 17 w.
 • 651 a Bełz y 17 w.
 • 651 a Bentheim y 17 w.
 • 651 a Boryszyn y 17 w.
 • 651 a Bowsk y 17 w.
 • 651 a Bracław y 17 w.
 • 651 a Brześć Kujawski y 17 w.
 • 651 a Czersk y 17 w.
 • 651 a Drohiczyn y 17 w.
 • 651 a Działdowo y 17 w.
 • 651 a Dzierzbiętów y 17 w.
 • 651 a Gdańsk x 17 w.
 • 651 a Górny Śląsk y 16 w.
 • 651 a Inflanty y 16-17 w.
 • 651 a Ingolsztad y 17 w.
 • 651 a Inowrocław y 17 w.
 • 651 a Janikowo y 17 w.
 • 651 a Kalisz y 17 w.
 • 651 a Kijów y 17 w.
 • 651 a Kleczewo y 17 w.
 • 651 a Kleszczewo y 17 w.
 • 651 a Klingsparn y 17 w.
 • 651 a Kozienice y 17 w.
 • 651 a Kraków y 17 w.
 • 651 a Kruszwica y 17 w.
 • 651 a Łęczyca y 17 w.
 • 651 a Lublin y 17 w.
 • 651 a Łuck
 • 651 a Łuków y 17 w.
 • 651 a Lwów y 17 w.
 • 651 a Malbork y 17 w.
 • 651 a Mazowsze y 17 w.
 • 651 a Michnowice x [dobra podkom. chełmskiego Pawła Orzechowskiego] y 17 w.
 • 651 a Milicz y 17 w.
 • 651 a Nakło y 17 w.
 • 651 a Narzym y 17 w.
 • 651 a Niemcy y 17 w.
 • 651 a Opatów y 17 w.
 • 651 a Opole y 17 w.
 • 651 a Ostróg y 17 w.
 • 651 a Pebałga y 17 w.
 • 651 a Podlasie y 17 w.
 • 651 a Pomorze Gdańskie y 16 w.
 • 651 a Pomorze Szczecińskie y 16-17 w.
 • 651 a Proszowice y 17 w.
 • 651 a Prusy Królewskie y 17 w.
 • 651 a Przemęt y 17 w.
 • 651 a Przemyśl y 17 w.
 • 651 a Pyków k. Iwankowa (pow. kijowski) y 17 w.
 • 651 a Raciąż y 17 w.
 • 651 a Racibórz y 16 w.
 • 651 a Radziejów y 17 w.
 • 651 a Ratno y 17 w.
 • 651 a Rawa y 17 w.
 • 651 a Ryga y 16 w.
 • 651 a Ryga y 17 w.
 • 651 a Sandomierz y 17 w.
 • 651 a Sanok y 17 w.
 • 651 a Selnicken (pow. szakinowski, Żmudź) y 17 w.
 • 651 a Seren zob. Żarzyn
 • 651 a Serin zob. Żarzyn
 • 651 a Sieciechów y 17 w.
 • 651 a Sieradz y 17 w.
 • 651 a Śląsk y 16 w.
 • 651 a Śląsk y 17 w.
 • 651 a Śmiełowice y 17 w.
 • 651 a Solec x dzierżawa y 17 w.
 • 651 a Środa Wielkopolska y 17 w.
 • 651 a Stawki x [dobra bpstwa łucko-ostrogskiego k. Rożyszcza] y 17 w.
 • 651 a Stolica Apostolska y 17 w.
 • 651 a Sychowa 16 x [w. w pow. jaworskim] y w.
 • 651 a Syców y 16 w.
 • 651 a Szadek y 17 w.
 • 651 a Szmeltyn (Inflanty) y 17 w.
 • 651 a Szynwald y 17 w.
 • 651 a Tempel zob. Templewo
 • 651 a Templewo y 17 w.
 • 651 a Trenczyn y 17 w.
 • 651 a Trościaniec x [dobra bpstwa łucko-ostrogskiego k. Rożyszcza] y 17 w.
 • 651 a Trzebisławki y 17 w.
 • 651 a Trzebnica y 16 w.
 • 651 a Upita y 17 w.
 • 651 a Urzędów y 17 w.
 • 651 a Warszawa y 17 w.
 • 651 a Węgry y 17 w.
 • 651 a Wielowieś y 17 w.
 • 651 a Wieluń y 17 w.
 • 651 a Wrocław y 17 w.
 • 651 a Wydrzno y 17 w.
 • 651 a Żarzyn y 17 w.
 • 651 a Żytomierz y 17 w.
 • 852 j BK 01402
 • 920 a Rkps zawiera 145 pieczęci opłatkowych, zwłaszcza monarszych i szlacheckich (sygnetowych).
 • 920 a W rkpsie ciekawe przykłady użycia pieczęci: przyłożenie na dok. wychodzącym z kancelarii król. 2 ważnych pieczęci państwowych: mniejszej koronnej i wielkiej litewskiej (k. 7v) oraz użycie do uwierzytelnienia dokumentów wygotowanych przez kancelarię miejską 2 różnych pieczęci: sekretnej (k. 30v) i większej (k. 174v) na przykładzie miasta Rygi. Ponadto w dok. spotykamy również kilka kolekcji pieczęci sygnetowych (od kilkunastu do kilkudziesięciu) z towarzyszącymi im podpisami sygnatariuszy, przyłożonych na pojedynczych aktach publiczno-prawnych, takich jak lauda sejmikowe czy protestacje (k. 18, 76, 95, 113v).
 • 920 a Pieczęć k. 7v b opłatkowa d Zygmunt III Waza (1566-1632), król Polski i Szwecji e mniejsza koronna f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g okrągła i majuskulna legenda otokowa w końcowej części trudno czytelna w podwójnej bordiurze: "SIGISMVNDVS III D[EI] G[RATIA] REX POLONIAE M[AGNVS] D[VX] LIT[HVANIAE] RVS[SIAE] PRVS[SIAE] MAS[OVIAE] SAM[OGITIAE] LIV[ONIAE] ETC. NEC N[ON] REG[NI] SVEC[IAE] HAERES ET F. REX &C." j niedokładnie odciśnięta k tarcza herb. 9-polowa polsko-szwedzka w koronie
 • 920 a Pieczęć k. 7v b opłatkowa d Zygmunt III Waza (1566-1632), król Polski i Szwecji e wielka litewska f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g okrągła i majuskulna legenda otokowa ("SIGISMVNDVS.III (...)") oraz majuskulny napis (dewiza) na wewn. bordiurze wokół herbu ("(...).PROXIMVS.HA(...)") prawie nieczytelne j niedokładnie odciśnięta i częśc. odchodząca od podłoża, przełamana k Pogoń litewska w stylizowanej tarczy zwieńczonej koroną książęcą pośrodku i 12 tarcz z herbami ziem litewskich dokoła
 • 920 a Pieczęcie k. 12v, 40v, 61v, 63v, 65v, 73v b opłatkowe d Rudolf II Habsburg (1552-1612), ces. rzym. i arcyks. austr., król Czech i Węgier e kancelaryjne (?) f papierowo-woskowe (wosk czerwony) g okrągłe i majuskulna legenda otokowa (prawie nieczytelna na k. 12v i 61v, częśc. nieczytelna na k. 61v, 65v i 73v): "RVDOLPHVS II D[EI] G[RATIA] EL[ECTUS] RO[MANORVM] IMP[ERATOR] SEMP[ER] AVG[VSTVS] GER[MANIAE] HVNG[ARIAE] BOHE[MIAE] ZC [=ETC] REX ARCHID[VX] AVST[RIAE] DVX BVR[GVNDIAE] [Ż] [=ETC.] CO[MES] TYR[OLIS] ZC [=ETC.]" (w piśmie wyst. kilka ciekawych ligatur) j niedokładnie odciśnięta k. 12v (wosk przebija przez pap.), 61v, 65v i zwł. 63v; p. przełamana, ale b. czytelna k. 40v k herb własny (złożony na tarczy 4-polowej zwieńczonej koroną, na piersi 2-głowego orła ces. zwieńczonego drugą taką samą koroną
 • 920 a Pieczęcie k. 16v, 78v b opłatkowe d Maciej II Habsburg (1557-1619), ces. rzym. i arcyks. austr., król Czech i Węgier e kancelaryjna (?) f papierowo-woskowe (wosk czerwony) g okrągła i majuskulna legenda otokowa częśc. nieczytelna: "MATHIAS D[EI] G[RATIA] ARCHID[VX] AVST[RIAE] DVX BVRG[VNDIAE] STYRIAE CARINT[HIAE] CARN[IOLAE] ET WIRT[HEMBERGAE] COMES HABS[PVRGI] ET TYR[OLIS] ZC [=ETC]" j częśc. zasłonięta z powodu oprawy rkpsu i przełamana k. 16v k herb własny wielopolowy zwieńczony ces. koroną i otoczony łańcuchem Orderu Złotego Runa
 • 920 a Zespół pieczęci (17) przyłożonych na jednym dok. (pod p. podpisy właścicieli) k. 18 b opłatkowe d szlachta |Ziemi drohiczyńskiej e sygnetowe f papierowo-woskowe g okrągłe, owalne, ośmioboczne i sygla imienia i nazwiska właścicieli sygnetów wyst. nad herbami j niektóre z p. słabo lub niedokładnie odciśnięte k herby własne: m.in. |Gozdawa, |Jastrzębiec, |Junosza (?), |Kościesza, |Półkozic, |Rawicz, w jednym przypadku herb złożony (4-polowy: herby Nałęcz, Ogończyk, Dołęga i prwdp. Rawicz)
 • 920 a Pieczęć k. 18 b opłatkowa d Groth Jerzy (zm. a. 15 IV 1619), podsędek drohiczyński e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g okrągła i majuskulna legenda otokowa: "GEOR[GIVS] GROTH SVBIV[DEX] TERRE DRO[HICENSIS]" k herb |Rawicz
 • 920 a Pieczęć k. 20v b opłatkowa d Kiszka Mikołaj (1588-1620), starosta drohiczyński e herbowa f papierowo-woskowa (wosk ciemnozielony) g owalna i sygla "N[icolaus] H [zam. K!] [iszka] C[astellanus] D[rohicensis]" wokół herbu j p. częśc. odchodzi od pap. k herb własny złożony (4-polowy: Dąbrowa, Kościesza, Łabędź, nierozpoznany)
 • 920 a Pieczęcie k. 24v, 193v b opłatkowe d Firlej Jan z Dąbrowicy (zm. 1614), podskarbi wlk. kor., starosta lubelski e herbowe f papierowo-woskowe (wosk czerwony) g owalne i majuskulna legenda otokowa: "IOAN[N]ES FIRLEI D[E] DA[MBROVICA] TESAV[RARIVS] REG[NI] CAP[ITANEVS] LVBL[INENSIS]" k herb |Lewart (pełny)
 • 920 a Pieczęć k. 26v b opłatkowa d Fryderyk |Kettler (1569-1642), ks. Kurlandii, Inflant i Semigalii e sygnetowa? f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g ośmioboczna i nad herbem prwdp. krótka sentencja majuskułą k herb własny złożony (5-polowy, pełny)
 • 920 a Pieczęć k. 28v b opłatkowa d Tulibowski (Thulibowski) Andrzej, sędzia brzeski i starosta bobrownicki (?) e sygnetowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g ośmioboczna i sygla "AT" nad herbem k herb |Pomian (pełny)
 • 920 a Pieczęć k. 30v b opłatkowa d Ryga e miejska sekretna f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g okrągła i legenda otokowa oddana majuskułą gotycką częśc. uszkodzona (odczyt niepewny): "+ SECRETVM CIVITATIS RIGENSIS" j uszkodzona k skrócony herb |Rygi: 2 skrzyżowane klucze z krzyżem pomiędzy nimi
 • 920 a Pieczęcie k. 32v, 184v, 196v b opłatkowe d Karnkowski Stanisław (1520-1603), abp gnieźnieński i prymas Polski e herbowe f papierowo-woskowe (wosk czerwony) g owalne i majuskulna legenda otokowa: "STAN[ISLAUS] KARNKOWSKI D[EI] G[RATIA] ARCHIEP[ISCOPUS] GNEZN[ENSIS] LEG[ATUS] N[ATUS] ET REG[NI] POL[ONIAE] PRI[MAS] ET PRINC[EPS]" j p. mniej czytelna k.184v, p. zniszczona k. 196v k herb |Junosza w stylizowanym kartuszu, zwieńczony infułą bpią z krzyżem podtrzymywaną przez postacie bpa z pastorałem z lewej oraz dworzanina z mieczem po prawej stronie
 • 920 a Pieczęć k. 38v b opłatkowa d Uchańska Anna ze Szczawińskich, kasztelanka inowrocławska e sygnetowa f papierowo-woskowa (wosk ciemnozielony) g owalna i sygla "AV" nad herbem j luźna k herb |Prawdzic (niezbyt czytelny)
 • 920 a Pieczęcie k. 42v, 44v b opłatkowe d Solikowski Jan Dymitr (1539-1603), abp lwowski, pisarz polit. i dyplomata e herbowe f papierowo-woskowe (wosk czerwony) g owalne i majuskulna legenda otokowa: "IOANNES DEMETRIUS SOLIKOWSKI A SOLKI D[EI] G[RATIA] ARCIIEP[ISCOPUS] [!] LEOPOLIEN[SIS]" k herb |Bończa zwieńczony mitrą podtrzymywaną przez 2 geniusze
 • 920 a Pieczęć k. 47v b opłatkowa d Głowiński Stanisław (zm. a. 4 VIII 1613), starosta rypiński e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g okrągła i nad herbem sygla "C" (litera położona, błędnie zam. "S") i "G" k herb |Godziemba
 • 920 a Pieczęć k. 47v b opłatkowa d Żelski Szczęsny (Feliks) (zm. po 1605), kasztelan rypiński e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g owalna i wokół herbu sygla "F[oelix] Z[elski] C[astellanus] D[obrinensis]" k herb |Ogończyk
 • 920 a Pieczęć k. 51v b opłatkowa d Uniwersytet w |Ingolsztadzie f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g okrągła i legenda otokowa teksturą gotycką: "Secretvm vniv[ersitatis] (...) ingolstatensis" j uszkodzona (połamana) i częśc. zasłonięta wskutek oprawy rkpsu k herb własny Akademii: Matka Boska z Dzieciątkiem na kolanach pod strzelistą gotycką arkadą, po bokach dwie niższe strzeliste wieże, u dołu prwdp. otwarta księga
 • 920 a Zespół pieczęci (57) przyłożonych na jednym dok. (pod p. podpisy właścicieli) k. 76 b opłatkowe d szlachta |Ziemi bielskiej województwa podlaskiego e sygnetowe f papierowo-woskowe (wosk czerwony) g okrągłe, owalne i ośmioboczne i na niektórych p. sygla nad herbami j jeden pasek pap. z pieczęciami luźny, kilka innych odchodzi od pap. dok. k herby właścicieli, głównie |Pirzchała odm. i |Awdaniec, ale także |Korab, |Kościesza, |Lubicz, |Pobóg, |Prawdzic
 • 920 a Pieczęć k. 82v b opłatkowa d Łaski Olbracht (1536-1604), wojewoda sieradzki e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g owalna i majuskulna legenda otokowa słabo nieczytelna: "IOANNES A LASKO PALATINVS SIRADIENSIS" j niezbyt dobrze odciśnięta k herb Korab (pełny)
 • 920 a Pieczęć k. 85v b opłatkowa d Ostrogski Konstanty Wasyl Konstantynowicz ks. (1526-1608), wojewoda kijowski, marszałek Ziemi wołyńskiej e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g okrągła i podwójna majuskulna legenda otokowa: "CON'TANTIN CON'TANTINV: OSTROGI' (...) DVX" k herb własny Ostrogski I
 • 920 a Pieczęć k. 87v b opłatkowa d Terlecki Cyryl (zm. 1607), władyka (bp) prawosławny turowsko-piński, nast. łucko-ostrogski (unicki), egzarcha w metropolii litewskiej f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g okrągła i majuskulna legenda otokowa cyrylicą: "PEČA[Tb] S[VIA]TOGO IOA[NNU] B[LO]GOSLOVO[J] [?] KAPITULY ŁUCKOJ", w polu piecz. krótszy napis tymże pismem: "S(...)SAO IOA[NNES]" (?) k herb kapituły łuckiej: św. Jan Apostoł Ewangelista (mężczyzna z otwartą księgą Ewangelii na kolanach, obok niego orzeł
 • 920 a Zespół pieczęci (12) przyłożonych na jednym dok. (pod p. podpisy właścicieli) k. 95 b opłatkowe d szlachta województwa |sandomierskiego e sygnetowe f papierowo-woskowe (wosk czerwony) g okrągłe, owalne, ośmioboczne i sygla nad herbami, w wypadku p. ośmiobocznej napis "PIOTR [?] Z GORAIA" j niektóre z p. odciśnięte niedokładnie k herby, gł. |Łabędź i |Odrowąż, ponadto m.in. |Awdaniec, |Drzewica, |Junosza (?), |Korczak i |Pomian
 • 920 a Pieczęć k. 97 b opłatkowa d Kalinowski Walenty Aleksander (zm. 1620), starosta winnicki, bracławski i podolski e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g okrągła i majuskulna legenda otokowa: "ALEXAN[DER] KALINOWSKI STA[ROSTA] BRACZLAW[SKI]" k herb |Kalinowa
 • 920 a Pieczęć k. 103v b opłatkowa d Marcin von |Hohenstein-Vierraden-Schwedt (1524-1609), komtur joannitów brandenburskich z siedzibą w Sonnenburgu (Słońsku) e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g okrągła i majuskulna legenda otokowa (3/4 otoku) nieczytelna j p. odstaje od pap. k herb własny
 • 920 a Pieczęć k. 111v b opłatkowa d Dersffius de Zecdabel Mikołaj (zm. po 1605), hr. |Hontbensis (komitat na Węgrzech), radca ces. e sygnetowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g ośmioboczna i sygla "ND" nad herbem j p. na pasku pap. luźna k herb nierozpoznany, zap. obcy
 • 920 a Zespół pieczęci (12) przyłożonych na jednym dok. k. 113v b opłatkowe d szlachta |Śląska zebrana na Sejmie stanowym we Wrocławiu 6 VIII 1604 r. e sygnetowe f papierowo-woskowe (wosk czerwony) g okrągłe i owalne i na jednej z p. krótki majuskulny napis, może dewiza, słabo czytelny (odczyt niepewny): "A. FRIDERIH. V[ON]. RVZ(...)" j pasek pap. z pieczęciami częśc. odstaje od karty dok.; 6 p. sygnetowych niewidocznych wskutek oprawienia rkpsu; niektóre p. odciśnięte niewyraźnie k herby własne, zapewne śląskie
 • 920 a Pieczęć k. 113v b opłatkowa d Wacław ks. ? e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g okrągła i majuskulna legenda otokowa częśc. nieczytelna (odczyt niepewny): "ADAM WENCESLAVS D[EI] G[RATIA] DVX TYCHAN(...)" k herb: orzeł na stylizowanej tarczy, po jej bokach we wcięciach dwie gwiazdy 5-ramienne
 • 920 a Pieczęć k. 113v b opłatkowa e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g okrągła i majuskulna legenda otokowa prawie nieczytelna: "(...) ESNICOM: GLAC" k herb złożony 5-polowy z 3 hełmami i klejnotami w koronach
 • 920 a Pieczęć k. 113v b opłatkowa e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g okrągła i majuskulna legenda otokowa w jęz. niem. częśc. nieczytelna: "(...) DER (...)VN(...)ERRSCHAFT LVR:IIG.VND BRIG: CA(...)" k herb złożony 4-polowy z 3 hełmami i klejnotami w koronach (środkowy klejnot to zwieńczenie pastorału z orłem
 • 920 a Pieczęć k. 113v b opłatkowa d Sitsch Jan VI von (1552-1608), bp wrocławski i starosta generalny Śląska e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g owalna i majuskulna legenda otokowa miejscami nieczytelna: "IOHAN[NES] D[EI] G[RATIA] EPIS[COPUS] WRAT[ISLAVIENSIS] SVPREM[VS] SILES[IAE] CAPITAN[EVS]" k herb |Księstwa Nyskiego zwieńczony mitrą biskupią z niewielkim herbem rodowym bpa pośrodku tarczy
 • 920 a Pieczęć k. 162v b opłatkowa d Zygmunt III Waza (1566-1632), król Polski i Szwecji e mniejsza koronna f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g okrągła i majuskulna legenda otokowa częśc. nieczytelna: "SIGISMVNDVS III D[EI] G[RATIA] REX POLON[IAE] M[AGNVS] D[VX] LIT[HVANIAE] RVS[SIAE] (...) MAS[OVIAE] (...) NECNON (...) VAN[DALORVM] HAERES EtC" k tarcza 9-polowa z herbami polskimi i szwedzkimi i figurami Marsa i Bellony po bokach
 • 920 a Pieczęcie k. 166, 168v, 171 b opłatkowe d Chodkiewicz Jan Karol (1560-1621), wojewoda wileński, hetman wlk. litewski, administrator Inflant e herbowe f papierowo-woskowe (wosk czerwony) g owalne i majuskulna legenda otokowa słabo widoczna i trudno czytelna (odczyt niepewny): "IO[ANNES] CAR[OLVS] CHOD[KIEWICZ] (...)DOR CAP[ITANEUS] EXP(...) M[AGNUS] D[UX] L[ITHUANIAE] GEN[ERALIS] COM[MISSARIUS] LI[VONIAE]" j słabo odciśnięte k herb własny złożony na tarczy 5-polowej (nieregularnej) zwieńczonej 3 klejnotami nad hełmami w koronach
 • 920 a Pieczęć k. 174v b opłatkowa d Ryga e miejska większa f papierowo-woskowe (wosk czerwony) g okrągła i majuskulna legenda otokowa oddana majuskułą gotycką: "SIGILLVM * CIVITATIS * RIGENSIS" j bardzo duża (średn. 88 mm), ładna i czytelna p.; luźna, wosk przebija przez pap. k herb miasta |Rygi (brama miejska wolnostojąca zwieńczona krenelażem i spiczastym hełmem, nad którą 2 skrzyżowane klucze z krzyżem między nimi, po bokach bramy dwie wieże o 2 kondygnacjach zwieńczone blankami i takimiż spiczastymi hełmami)
 • 920 a Pieczęć k. 180v b opłatkowa d Baranowski Wojciech (1548-1615), bp płocki i podkanclerzy kor., późn. abp gnieźnieński e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g owalna i majuskulna legenda otokowa (3/4 otoku) bez bordiury: "ALBER[TUS] BARANOWSKI D[EI] G[RATIA] EP[ISCOPU]S PLOCENSIS" j luźna k herb Jastrzębiec w stylizowanym kartuszu zwieńczonym mitrą biskupią podtrzymywaną przez 2 siedzące geniusze, po bokach 2 inne stojące geniusze, nad tarczą putto
 • 920 a Rkps zawiera bardzo wiele pieczęci (lakowych i opłatkowych), zwłaszcza sygnetowych na dok. zbiorowych oraz kancelaryjnych wielkich, w tym niektórych bardzo dobrze zachowanych.
 • 920 a Pieczęć k. 182v b opłatkowa d Leszczyński Andrzej (1559-1606), wojewoda brzesko-kujawski e sygnetowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g prostokątna j małe rozmiary p. k herb Wieniawa (pełny)
 • 920 a Pieczęć k. 186v b opłatkowa d Baliński Adam z Chomiąży Szlacheckiej (zm. a. 15 XI 1602), kasztelan bydgoski, starosta kruszwicki e sygnetowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g owalna i sygla "AB" nad herbem k herb Pomian odm. (wg herbarzy winien to być herb Ogończyk) (pełny)
 • 920 a Pieczęć k. 191v b opłatkowa d Schenking Otto (1554-1637), bp wendeński (inflancki), opat sulejowski i witowski e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g owalna i majuskulna legenda otokowa częśc. nieczytelna: "OTTO SCHE(...) EP[ISCOP]VS VEND[ENSIS]" k herb własny: w owalnym stylizowanym kartuszu na skosie prawym 3 rogi w słup
 • 920 a Pieczęć k. 198v b opłatkowa d Ulryk III (1528-1603), ks. meklemburski na Szwerynie i Güstrowie e sygnetowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g ośmioboczna i sygla "V[LRICH] H[ERZOG] Z[V] M[ECKELBURG]" po bokach herbu j skrawek pap. z p. udarty wokół niej odchodzi wraz z nią od karty dok. k herb |książąt |Meklemburgii (złożony 5-polowy z 3 hełmami i klejnotami w koronach)
 • 920 a Pieczęć k. 200v b opłatkowa d Fryderyk |Kettler (1569-1642), książę kurlandzki e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g owalna i sygla wokół herbu: "W[ILHELMVS] H[ERZOG] Z[V] C[VRLAND]" k herb |książąt |Kurlandii (złożony 5-polowy z 3 hełmami i klejnotami w koronach)
 • 920 a Pieczęć k. 200v b opłatkowa d Wilhelm |Kettler (1574-1640), książę kurlandzki e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g owalna i sygla wokół herbu nieczytelne k herb |książąt |Kurlandii (złożony 5-polowy z 3 hełmami i klejnotami w koronach)
 • 920 a Pieczęć k. 203v b opłatkowa d Prusy Królewskie e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g okrągła i majuskulna legenda otokowa częśc. nieczytelna (odczyt niepewny): "SIGILLVM DVCATVS PRVSSIAE (...) [tu prwdp. data roczna]" j słabo odciśnięta; wosk przebija przez pap. k herb |Ziemi pruskiej
 • 920 a Pieczęć k. 209v b opłatkowa d Potocki Jan (ok. 1552-1611), starosta latyczowski i podolski, wojewoda bracławski, rotmistrz król. e sygnetowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g ośmioboczna i sygla właściciela "I[OANNES] P[OTOCKI] C[APITANEUS] C[AMENECENSIS]" nad herbem j niedokładnie odciśnięta k herb Pilawa (pełny)
 • 920 a Pieczęć k. 211v b opłatkowa d Struś Mikołaj z Komorowa (zm. 1627), starosta m.in. halicki, kasztelan kamieniecki e sygnetowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g kwadratowa i słabo czytelne sygla (odczyt niepewny) "M[ikołaj] S[truś] S[tarosta] K[amieniecki]" nad herbem j niedokładnie odciśnięta k herb |Korczak (pełny)
 • 920 a Pieczęć k. 238v b opłatkowa d Ligęza Mikołaj Spytek (ok. 1562-1637), kasztelan żarnowiecki i sandomierski, starosta żydaczowski i biecki e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g owalna i majuskulna legenda otokowa: "NICO[LAUS] SPY[TEK] LIGE[ZA] DE BOBR[EK] CAST[ELLANUS] ZAR[NOVIENSIS] BIECE[NSIS] CAPITAN[EUS]" k herb złożony na tarczy czwórdzielnej zwieńczonej koroną z kozłem wyskakującym w klejnocie (herb rodowy właściciela p. to Półkozic)
 • 920 a Pieczęci fragmentarycznie zachowane lub odciśnięte, albo uszkodzone: k. 4v, 67v, 109v, 207v.
 • 920 a Ślady po pieczęciach: k. 6v, 10v, 14v, 22v, 36v, 55v, 69v, 75v, 80v, 178v, 188v, 205v, 207v; częśc. zachowana pieczęć Rybaka na brewe papieskim k. 114v.
 • 999 a KK d 19.07.24

Indeksy