Korespondencja i akta z lat 1595-1628.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01403
 • Kopie: Mf 623
 • Tytuł: Korespondencja i akta z lat 1595-1628.
 • Miejsce i czas powstania: 16-17 i 19 w.
 • Opis fizyczny: [VII], 184 k. 40x26 cm i mn. oraz większe
 • Oprawa: Półskórek, 20 w.
 • Język: Łac., franc., niem., pol.
 • Zawartość:
  • [Rkps obejmuje kolekcję listów z lat 1595-1628, tj. z czasów panowania w Polsce króla Zygmunta III Wazy (1566-1632). Korespondencja ma charakter oficjalny i dot. głównie wydarzeń polit., w mniejszym stopniu spraw osobistych króla lub dworu królewskiego. Ponieważ adresatem zdecydowanej większości listów jest Zygmunt III, nazwisko odbiorcy podano niżej jedynie wtedy, gdy adresatem jest inna osoba. Tytuły części rkpsu, wpisane własnoręcznie przez Łukasza Gołębiowskiego (o którym niżej), wskazują, iż cała kolekcja listów pochodzi ze zbiorów rękopiśmiennych biblioteki Tadeusza Czackiego].
  • [Jako pierwszy opracował rkps dość dokładnie (wykazy i zregestowanie przeważnie obcojęzycznych dok.) w 1792 r. Łukasz Gołębiowski (1773-1849), wybitny bibliotekarz, historyk i etnograf, współpracownik i bibliotekarz Tadeusza Czackiego w Porycku oraz Czartoryskich w Puławach, członek i sekretarz Tow. Przyjaciół Nauk Warszawskiego, członek Tow. do Ksiąg Elementarnych, wreszcie prof. literatury w Instytucie Pedagogicznym tamże. Sposób opracowania materiału świadczy o sumienności, staranności i doświadczeniu tego młodego jeszcze wówczas uczonego. W latach pięćdziesiątych XX w. opracowywała rkps ponownie J. Studnicka, która częściowo przygotowała indeks nadawców i odbiorców oraz krótkie regesty niektórych akt. Rkps pierwotnie składał się z 2 części, na co wskazuje sygn. na k. I: BK 1403/cz. I-II.
  • Nr 50. [List Klaudiusza Vinciprova (potwierdzenie załatwienia wszystkich spraw zleconych mu w imieniu króla pol. przez kaznodzieję król. Adama Makowskiego SJ oraz prośba o zaliczenie w poczet stałych agentów król.); Neapol, 26 XI 1616] k. 82.
  • Nr 51. [List kard. Ludwika Ludovisi (1595-1632), sekr. stanu, legata i abpa Bolonii (gorąca prośba o załatwienie pewnej sprawy i obdarzenie zaufaniem oddawcy listu); Rzym, 22 IX 1621] k. 84.
  • Nr 52. [List Herkulesa (Ercole) Rangoni'ego (polecenie swoich usług); Rzym, 1 X 1621] k. 86-86v.
  • Nr 53. [List Aleksandra Rangoni'ego (zm. 1640), późn. bpa Modeny (gratulacje świeżo wyświęconego prezbitera z okazji odniesionych przez króla pol. zwycięstw militarnych [zatrzymanie nawałnicy tureckiej w bitwie pod Chocimiem IX-X 1621], za które pragnie podziękować Bogu i Matce Bożej podczas prywatnej pielgrzymki do Loreto); Rzym, 20 XI 1621] k. 88.
  • Nr 54. [List kard. Ludwika Ludovisi (prośba o rekomendację król. dla Józefa Franfenello, cenną dla niego po powrocie do Rzymu); Rzym, 11 VI 1622] k. 90.
  • Nr 55. [List kard. Piotra Aldobrandiniego (obietnica udzielenia znaczącej pomocy Janowi Scadenario, szlachcicowi i senatorowi bolońskiemu); Ferrara, 26 VI 1623] k. 92.
  • Nr 56. [List Filipa IV Habsburga, króla Hiszpanii i Portugalii (1605-1665) (wspomnienie listu kondolencyjnego króla pol. z powodu śmierci ojca monarchy hiszp. Filipa III (1578-1621) i rozważania na temat zmarłego); Madryt, 1 X 1623] k. 94-94v.
  • Nr 57. [List króla hiszpańskiego jak wyżej (doniesienie o narodzinach córki Małgorzaty Marii Katarzyny (dziecko żyło zaledwie miesiąc 25 XI - 22 XII 1623, a zmarło w 2 dni po napisaniu listu!), zrodzonej z pierwszej ż. Elżbiety Burbon (1602-1644), c. Henryka IV, króla Francji, i Marii Medycejskiej); Madryt, 20 XII 1623] k. 96-96v.
  • Nr 58. [List J. L. de La Loo, kanclerza Orderu Złotego Runa (w związku ze śmiercią jednego z kawalerów tegoż orderu, ces. radcy stanu i dworzanina hr. Hohenzollerna, przypomnienie królowi pol. jako kawalerowi orderu o obowiązku wynikającym z art. 63. "Statutów" tegoż orderu, tj. odprawieniu 15 mszy św. śpiewanych oraz wypłaceniu tyluż solidów jałmużny za spokój duszy współtowarzysza); Madryt, 20 XII 1623] k. 98.
  • Nr 59. [List margrabiego Belmontu Karola Taprark'a (?) (wyrażenie gotowości przyjęcia od króla pol. wszelkiej służby); Madryt, 12 II 1624] k. 100.
  • Nr 60. [List J. L. de La Loo, kanclerza Orderu Złotego Runa (wiadomość o śmierci 3 kolejnych kawalerów tegoż orderu: ks. de Ligne w Belgii, ks. de Butera na Sycylii i ks. de Terranova we Włoszech i z tego tytułu przypomnienie królowi pol. jako kawalerowi orderu o obowiązku wynikającym z art. 63. "Statutów" tegoż orderu wobec każdego ze zmarłych jego kawalerów (zob. wyżej)); Madryt, 9 IV 1624] k. 102.
  • Nr 61. [List kard. E. Magalottiego, podwładnego kard. Barberiniego (oświadczenie i życzenia); Rzym, 12 VI 1627] k. 104.
  • Nr 62. [List kard. Andrea Perettiego (przyrzeczenie udzielenia pomocy protegowanemu przez króla alumnowi franciszkańskiemu, br. Modestowi Sebastianowi, w przyjęciu do Kolegium Św. Bonawentury w Rzymie); Rzym, 26 V 1628] k. 106.
  • "Miscellanea przekopiowane przeze mnie" [Łukasza Gołębiowskiego] [zestawienie tabelaryczne z podaniem nadawcy i adresata, dokładnej daty, treści ujętej hasłowo (obszerne regesty listów wcześniej na kk. V-VII) oraz ilości kopii i arkuszy] k. 108.
  • Nr 1. [List wojewody sandomierskiego Jerzego Mniszcha (ok. 1548-1613) (obietnica spłacenia do skarbu kor. wszystkich rat ze starostwa samborskiego oraz należności z dzierżaw ruskich żup solnych wobec groźby pozwania dłużnika przez króla do sądu i sekwestru dóbr; prośba o przysłanie król. komisarza do wyceny szkód wyrządzonych w dobrach Sambor; raport o nieprzepuszczaniu przez Samborszczyznę, zgodnie z wydaną instrukcją król., żadnych wojsk najemnych udających się na służbę za granicę, za wyjątkiem wiosennego przemarszu oddziałów Jerzego Stadnickiego; ruchy wojsk hospodara wołoskiego Michała Walecznego); Sambor, 11 VII 1600] k. 109-109v.
  • Nr 2. "Respons Je[g]o Kro[lewskiey] M[os]czi Starszem y wszem Moloicom Woiska Zaporoskie[g]o przes Je[g]o M[o]scz X[iędz]a Podcanczlierze[g]o danÿ w Korczinie dnia XXV Octob[ris] Roku MDC [odpowiedź króla Zygmunta III dana starszyźnie Kozaków zaporoskich (odłożenie uchwalenia żołdu i umundurowania dla oddziałów, podobnie jak kary banicji, do czasu zebrania się sejmu; polecenie wypłaty przez hetmana tytułem zaliczki 6 tys. złp. ze skarbu kor.; zakaz rewindykowania Techtymirowa za życia posesora); Korczyn, 25 X 1600; dok. przestawiony w kolejności] k. 113.
  • Nr 3. [List Jeremiasza Mohyły (ok. 1555-1606), wojewody i hospodara mołdawskiego (sfinansowanie wyprawy wojennej do Mołdawii (prywatny zaciąg żołnierza pod dow. Potockiego), idącej na odsiecz bratu Jeremiego, hospodarowi wołoskiemu Szymonowi (ok. 1560-1607) przeciwko powstaniu trzech bojarów, braci Buzescu (Buzowskich), pieniędzmi należnymi skarbowi kor. (28 tys. złp.); wojsko pol. pozostające bez żołdu przez ostatnie pół roku zamierzało się rozejść); Jassy, 30 VI 1601] k. 111.
  • Nr 4. [List Henryka Firleja z Dąbrowicy (1574-1626), sekretarza król., późn. podkanclerzego, abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski (przesłanie jubileuszu papieża Klemensa VIII dla wojska kor.; zwycięstwo dowódcy wojsk ces. Jerzego Basty nad Gabrielem Batorym; odstąpienie cesarza od zajęcia Mołdawii wobec trudnej sytuacji w Siedmiogrodzie); Rzym, 1 IX 1601] k. 112-112v i 115.
  • Nr 5. [List kasztelana poznańskiego Jana Ostroroga (1565-1622), posła sejm. (odpowiedź na 2 listy król. wysłane z Wilna: odradzenie królowi wyjazdu do wojska w Inflantach jako zbyt ryzykownego, chyba że przy zapewnieniu monarsze szczególnych środków bezpieczeństwa (w odpowiedzi na zapytanie króla, skierowane listownie do wszystkich senatorów kor. i litew.); sfinansowanie kosztów tej wyprawy wobec niedoborów skarbu kor. możliwe jest tylko poprzez zaciąganie pożyczek "ad fidem publicam" i zastawy albo też uchwalenie nowych podatków na sejmie; Chłopy, 2 IX 1601] k. 116-116v.
  • Nr 6. [List bpa krakowskiego Bernarda Maciejowskiego (1548-1608), późn. abpa gnieźnieńskiego, prymasa Polski i kardynała (wiadomość o klęsce oddziałów Zygmunta Batorego pod Goroszló w Siedmiogrodzie (3 VIII 1601) i niepotwierdzona oficjalnie wieść o zamordowaniu (w obozie pod Turda tamże) na rozkaz gen. wojsk ces. Jerzego Basty (Gyorgy Baszta) swego niedawnego sprzymierzeńca we wspomnianej bitwie, hospodara wołoskiego Michała Walecznego; morowe powietrze w Krakowie; starania wspólnie z innymi dostojnikami kor. o doprowadzenie do pojednania woj. krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego z woj. sandomierskim Jerzym Mniszkiem w celu zapewnienia spokojnego przebiegu sejmików deputackich); Bejsce, 3 IX 1601] k. 118-118v.
  • Nr 7. [List Stanisława Golskiego (zm. 1612), wojewody podolskiego i ruskiego (odpowiedź na 3 listy król.: entuzjastyczna pochwała zamiaru wyjazdu króla do wojska w Inflantach; zasilenie skarbu kor. pieniędzmi z nowych podatków uchwalonych na przyszłym sejmie w przypadku pozyskania niewystarczających środków z zastawienia klejnotów i poprzednich podatków; deklaracja udzielenia w razie potrzeby pomocy wojewodzie lubelskiemu Markowi Sobieskiemu, mianowanemu dowódcą wojsk kwarcianych); Mukarowo, 13 IX 1601] k. 120-121.
  • Nr 8. [List abpa gnieźnieńskiego Stanisława Karnkowskiego (1520-1603) do kanclerza wlk. kor. i hetmana wlk. Jana Zamoyskiego (1542-1605) (pochwała zamordowania hospodara wołoskiego Michała Walecznego (zob. wyżej); prośba o interwencję u króla w sprawie wielkich uciążliwości celnych dla miast w Koronie); Tum pod Łęczycą, 20 IX 1601] k. 122.
  • Nr 9. [List nadawcy jak wyżej do króla Zygmunta III (powierzenie abpowi przez króla kierownictwa komisji celnej; obranie przez tego pierwszego na miejsce zjazdu komisarzy celnych Tumu pod Łęczycą z powodu zarazy panującej w Piotrkowie; prośba o nadanie starostwa kruszwickiego rotm. Piotrowi Łaszczowi ze Strzemielca (zm. 1619), zasłużonemu (obok Wacława Bekiesza) podczas wyprawy hetm. Jana Zamoyskiego do Mołdawii przeciwko hospodarowi wołoskiemu Michałowi Walecznemu (gł. w walnej bitwie pod Bukowem); Tum pod Łęczycą, 4 X 1601] k. 124.
  • Nr 10. [List wojewody i generała krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego (gratulacje z powodu wygranej kampanii ze Szwedami w Inflantach (odstąpienie od Rygi, ucieczka spod Parnawy); pogłoska o tajnych rokowaniach króla szwedz. Karola IX Sudermańskiego z cesarzem czynnikiem zmuszającym do wzmożonej czujności hetmanów i pozostawienia armii pol. w Inflantach; wzmacnianie pozycji Jerzego Basty na Wołoszczyźnie mimo utraty kilkunastu tys. żołnierzy w trakcie dotychczasowych kampanii; Kaniza jeszcze nie zdobyta; zawrócenie wojska pol., które zdobyło Białogród i wyruszyło następnie na Budzyń, wobec podejścia pod Białogród armii tureckiej w sile 80 tys. ludzi; Lanckorona, 7 XI 1601] k. 126-127.
  • Nr 11. [List bpa krakowskiego Bernarda Maciejowskiego (radość ze zdobycia zamku Wolmierz i innych warowni oraz z powrotu króla do Korony (Wilna); konieczność odprawienia posła moskiewskiego ze względu na wysokie koszty jego utrzymania; usunięcie za sprawą komisarzy kor. opóźnień w sprawnym ściąganiu podatków na cele wojenne w Wielkopolsce i przekazywaniu ich do skarbu kor. (w porozumieniu m.in. z abpem gnieźnieńskim); w razie niewystarczającej ilości pieniędzy z 2 poborów uchwalonych na przeszłym sejmie na wojnę inflancką król winien zwołać nowy sejm, choć zbyt częste zwoływanie sejmów z powodu kosztów nie powinno mieć miejsca); Kraków, 28 I 1602] k. 128-129.
  • Nr 12. [List abpa gnieźnieńskiego Stanisława Karnkowskiego (nie należy nadawać opactwa Cystersów w Sulejowie ze względu na jego zadłużenie (blisko 60 tys. złp. w zapisach) bpowi wendeńskiemu (inflanckiemu) Otto Schenkingowi (zm. 1632), wygnanemu ze swej stolicy biskupiej, mimo iż potrzebuje wsparcia; zapowiedź elekcji nowego opata sulejowskiego na dzień 28 III 1602 i prośba Karnkowskiego do króla o wskazanie odpowiedniego kandydata; misja sekretarza król. ks. Łempickiego, do którego pisał Karnkowski w tej sprawie, wobec rozeznania stanu rzeczy już nieaktualna; [następuje 2. list pisany inną ręką, bez miejsca i daty, jako ciąg dalszy listu 1.:] podkomorzy osobiście zda sprawę z wyjazdu do Elbląga; lokalny pobór podatków nie wystarczy na konieczne wydatki, trzeba będzie dołożyć z innych poborów; sukno na mundury dla wojska przy uwzględnieniu wszystkich kosztów, zwł. transportu, tańsze będzie do kupienia w Lublinie, tj. "bliżej żołnierza", niż w Elblągu; pomimo przesłania już pomiarów kalibru dział z arsenału pruskiego przez Ostromęckiego powtórne ich przesłanie za pośrednictwem Sierakowskiego; sprawa wysłania komisarza król. w celu zlustrowania i ukrócenia samowoli niezdyscyplinowanego wojska); Łowicz, 18 II 1602] k. 130-130v i 131.
  • Nr 13. [List Olbrachta Łaskiego (1536-1605), wojewody płockiego i sieradzkiego (agitacja podczas wyboru sędziego ziem. sieradzkiego na sejmiku woj. do jak najszybszego oddania drugiego poboru na potrzeby wojny inflanckiej, wysłana w formie pisemnej także do województw poznańskiego i kaliskiego; prośba o niezwracanie przez króla należących do Łaskiego, a odbitych właśnie z rąk nieprzyjaciela zamków inflanckich ich dotychczasowemu dzierżawcy Gotardowi Tyzenhauzowi, skoro ten wcześniej poddał je wrogowi; starania takie czyni za pośrednictwem swego brata Fabiana); Łask, 6 IV 1602] k. 133-133v.
  • Nr 14. [List kniazia litewskiego Jerzego Druckiego Sokolińskiego (zm. 1606), rotmistrza wojsk lit. i star. uświackiego, do bpa warmińskiego i podkanclerzego kor. Piotra Tylickiego (1543-1616) (szczegółowa relacja z wyjazdu wraz z innymi komisarzami na granicę z Ukrainą w okolicach Wieliża i Toropca celem rozgraniczenia spornych gruntów i zamków pomiędzy Koroną a Wlk. Ks. Moskiewskim, naznaczonym w dn. 1 V 1602 r., z uzgodnionym udziałem komisarzy moskiewskich, którzy jednak nie przybyli; informacja o utracie własnego syna (Jana?), który poległ w Inflantach, będąc w służbie króla pol.); Wieliż, 21 V 1602] k. 135-136a.
  • Nr 15. [List wojewody lubelskiego Marka Sobieskiego (1549/50-1605) do adresata jak wyżej (wezwania pomocy wojsk. wojewody wołoskiego; plany zagrodzenia drogi pod Haliczem pochodowi wojsk tatarskich, maszerujących Pokuciem na Węgry; wysłanie do obu hospodarów: wołoskiego i mołdawskiego posła Olbrychta Łysakowskiego z instrukcją i żądaniem wypłacenia pieniędzy należnych królowi); Złoczów, 18 VII 1602] k. 137.
  • Nr 16. [List wojewody kijowskiego księcia Konstantego Ostrogskiego (miasto Kijów pozbawione obrony w sytuacji niepewnego pokoju z Moskwą; wyjazd niemal wszystkich przedniejszych obywateli na trybunał województwa zwiększa niebezpieczeństwo agresji; nieznana trasa przemarszu wojsk tatarskich na Węgry); Ostróg, 20 VII 1602] k. 139.
  • Nr 17. [List wojewody lubelskiego Marka Sobieskiego (Olbrycht Łysakowski osobiście zda relację z misji do hospodarów (zob. wyżej); wyjazd wojewody nad Dniestr na miejsce koncentracji oddziałów pol.); Skała, 9 VIII 1602] k. 141.
  • "Treść Listów i różnych Rękopismów w Bibliotece JW Tadeusza Czackiego znayduiących się" [tytuł 1. cz. rkpsu] k. I.
  • "Zaymuie przeciąg czasu od 1595 do 1628 Roku. Mniey ważne zdarzenia, albo prywatne okoliczności Zygmunta tu są umieszczone, iako to: rekomendacie różnych Osób, przysłanie Orderu złotego runa, przez Króla Hiszpańskiego, w 1600 Roku; zesłanie Margrabiego de Myrrau do Polski dla trzymania do Chrztu imieniem Ludwika XIII. Syna Zygmunta. Treść tych Rękopismów wyciągał Łukasz Gołębiowski" [określenie czasokresu i zawartości 1. cz. rkpsu] k. Iv.
  • "Panowanie Zygmunta III. Drobne Interessa" [spis treści 1. cz. rkpsu: wykaz listów i dok. z podaniem nru bież. dok. w zbiorze oraz nru strony w rkpsie (nry 1-62, ss. 1-223)] k. II-IIIv.
  • "Treść Listów i różnych Rękopismów w Bibliotece JW Tadeusza Czackiego znayduiących się" [tytuł 2. cz. rkpsu] k. IV.
  • "Zaymuie przeciąg czasu od 1606 do 1616 Roku. Pod tym wydziałem umieszczone są Listy, które dla zbyt wielu okoliczności, w sobie zawartych były kopiowane, i do każdey Materyi iedną ztych kopiów włożono. Treść tych Rękopismow wyciągał Łukasz Gołębiowski" [określenie czasokresu i zawartości 2. cz. rkpsu] k. IVv.
  • "Panowanie Zygmunta III. Miscellanea" [spis treści 2. cz. rkpsu: wykaz listów i dok. z podaniem nru bież. dok. w zbiorze oraz nru strony w rkpsie (nry 1-26, ss. 227-327); regesty obszerniejsze niż w 1. cz. rkpsu] k. V-VII (k. VI i VII przestawione przy oprawie!).
  • Nr 1. [List ces. Rudolfa II Habsburga (1552-1612), arcyks. austriackiego oraz króla Czech i Węgier (wiadomość o zwycięstwie odniesionym w Chorwacji); Praga, 3 X 1595] k. 1-1v.
  • Nr 2. [List kard. Henryka Gaetani'ego (1550-1599), legata papieskiego w Bolonii, Francji oraz Polsce w latach 1596-1597 (zdanie sprawy z życzliwego przyjęcia u siebie poleconego przez króla pol. jego sekretarza Henryka Firleja, przyszłego bpa i prymasa); Rzym, 1 I 1598] k. 3.
  • Nr 3. [List kard. Cinzio Passeri Aldobrandiniego (1551-1610), legata papieskiego w Polsce, Niemczech i Awinionie, późn. prefekta Sygnatury Sprawiedliwości i wielkiego penitencjarza w Rzymie (wiadomość o zakończeniu walk o Księstwo Ferrary, odzyskanej dla Kościoła w 1597 r. przez Pietro Aldobrandiniego, bratanka pap. Klemensa VIII i kuzyna nadawcy listu); Rzym, 14 II 1598] k. 5.
  • Nr 4. [List księcia bawarskiego i palatyna reńskiego Maksymiliana Habsburga (1558-1620) (wiadomość o otrzymaniu pełni władzy od swego ojca Wilhelma); Monachium, 4 III 1598] k. 7.
  • Nr 5. [List jak wyżej (kondolencje z powodu śmierci małżonki królewskiej Anny Austriaczki (1573-1598), arcyksiężnej austriackiej i matki króla Władysława IV); Monachium, 10 III 1598] k. 9-9v.
  • Nr 6. [List króla Zygmunta III Wazy do Paschalisa Ciconii, doży weneckiego w latach 1585-1595 i namiestnika Krety (polecenie adresatowi swego dworzanina Lukrecjusza Gravise); Warszawa, 18 V 1598] k. 11.
  • Nr 7. [List księcia bawarskiego i palatyna reńskiego Maksymiliana Habsburga (1558-1620) (wiadomość o śmierci brata książęcego, kard. Filipa Habsburga, zm. 17 V 1598); Monachium, 22 V 1598] k. 13.
  • Nr 8. [List kard. Piotra Aldobrandiniego (1571-1621), sekretarza stanu Państwa Kościelnego, do króla Zygmunta III Wazy (zapewnienie o wynagrodzeniu Hieronima Borboncinusa, audytora przy nuncjuszu apost. w Polsce; Ferrara, 4 VII 1598] k. 15.
  • Nr 12. [List abpa Filipa Spinellego (1566-1616), nuncjusza apost. i późn. kardynała oraz bpa Aversa i Policastro we Włoszech (z mandatu papieskiego oddanie się do dyspozycji króla pol. w misjach poza granicami Polski); Praga, 17 III 1599] k. 17-17v.
  • Nr 13. [List arcyks. austriackiego Alberta Habsburga, księcia Burgundii i hr. Flandrii (usprawiedliwienie swojej nieobecności na pogrzebie małżonki król. Anny Austriaczki); Bruksela, 6 X 1599)] k. 19.
  • Nr 14. [List Filipa III (1566-1616), króla Hiszpanii i Portugalii (przesłanie królowi pol. za pośrednictwem radcy dworu król. (i prymasa?) Franciszka Damant'a zw. Araldus'em Orderu Złotego Runa); Madryt, 20 I 1600] k. 21.
  • Nr 15. [Przekład listu jak wyżej z oryg. francuskiego na jęz. łaciński, dokonany prwdp. przez Lamoralda de Ligne, księcia Espinoy (zob. nota dors. na k. 23v); Madryt, 28 I 1600] k. 23.
  • Nr 16. [List kard. Cinzio Passeri Aldobrandiniego (1551-1610), byłego legata pap. w Polsce i Niemczech, prefekta trybunału Sygnatury Sprawiedliwości w Watykanie (wiadomość o pielgrzymce do Rzymu i audiencji u papieża Klemensa VIII (Hipolita Aldobrandiniego, tj. wuja autora listu) Joachima Ocieskiego, starosty olsztyńskiego i kaszt. sądeckiego, z żoną Anną Mielecką, starościanką sandomierską); Rzym, 5 II 1600] k. 24.
  • Nr 17. [List Antoniego del Valle, kanclerza Orderu Złotego Runa (gratulacje dla króla pol. z powodu otrzymania orderu i polecenie swoich służb); Madryt, 6 II 1600] k. 26.
  • Nr 18. [Brewe papieża Klemensa VIII (Hipolit Aldobrandini, 1536-1605) (prośba o przyjęcie do służby wojskowej w wojsku koronnym młodego Szkota i gorliwego katolika nazwiskiem Jakub Murravius); Rzym, u Św. Piotra, 10 II 1600; podpis. kard. Sylwiusz Antonianus, dok. opieczętowany pierścieniem Rybaka] k. 28.
  • Nr 19. [Brewe papieskie jak wyżej (kondolencje po śmierci najstarszego z dzieci króla Zygmunta III i Anny Austriaczki, córeczki Anny Marii Wazówny (1593-1600)); Rzym, u Św. Piotra, 24 III 1600; podpis. kard. Sylwiusz Antonianus, dok. opieczętowany pierścieniem Rybaka] k. 29.
  • Nr 20. [List bpa poznańskiego i bpa nominata kujawsko-pomorskiego Jana Tarnowskiego, późn. abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski (wystąpienie z prośbą o interwencję u książąt kurlandzkich w imieniu panów Czarnkowskich w sprawie ich dotyczącej); Poznań, 27 VII 1600] k. 30.
  • Nr 21. [List Jana (Janos) Kuthassi, abpa ostrzyhomskiego (prośba o otoczenie opieką i łaską król. Katarzyny Usaly, wdowy po zm. magnacie węg. Władysławie Bekieszu (Laszlo Bekes de Kornyath), oraz jej matki, podobnie jak to miało miejsce w stosunku do osoby zmarłego); Tyrnawa (na Węgrzech), 20 I 1601] k. 32-32v.
  • Nr 22. [Uniwersał Lamoralda de Ligne, księcia Espinoy i barona Flandrii, komisarza i pełnomocnika do wręczenia Orderu Złotego Runa Zygmuntowi III, przyznanego mu przez króla hiszp. Filipa III, w sprawie zwolnienia króla pol. jako kawalera tegoż orderu z obowiązku przestrzegania artykułów kodeksu orderu z wyjątkiem obowiązujących go 4 art. głównych; Warszawa, 25 II 1601] k. 34.
  • Nr 23. [Kopia współczesna aktu nadania królowi pol. Zygmuntowi III przez króla hiszp. Filipa III Orderu Złotego Runa z dn. 20 II 1601 i wręczenia jego insygniów w dn. 25 II tr. w kolegiacie Św. Jana w Warszawie przez komisarza orderu i pełnomocnika króla hiszp. Lamoralda de Ligne, księcia Espinoy i barona Flandrii; Warszawa, 25 II 1601] k. 36-37v.
  • Nr 24. "Responsum ad litteras Regis Hispaniarum" [odpowiedź króla pol. Zygmunta III na list króla hiszp. Filipa III z podziękowaniem za nadanie orderu; Warszawa, 25 II 1601] k. 38.
  • Nr 25. [List ks. szczecińsko-pomorskiego Bogusława XIII (1544-1606), występującego w imieniu swego bratanka i wychowanka Filipa Juliusza (1584-1625) (prośba o odnowienie przywileju wyprowadzania z terytorium Polski za granicę stu wołów bez podatku, nadanego jeszcze zm. bratu Bogusława, ks. szczecińsko-pomorskiemu Ernestowi Ludwikowi (1545-1592)); Wołogoszcz, 14 IV 1601; regest listu wpisany inną ręką po łacinie obok adresu odbiorcy na k. 40v] k. 39-39v.
  • Nr 26. [Brewe papieża Klemensa VIII (polecenie opiece król. małżeństwa Jana Jansuły z Mołdawii i Marii Mirsy z Wołoszczyzny, przybyłych do Wiecznego Miasta z powodów religijnych, którzy pragnęli osiedlić się w Polsce); Rzym, u Św. Piotra, 21 IV 1601; podpis. kard. Sylwiusz Antonianus, ślad po pieczęci pierścieniem Rybaka] k. 41.
  • Nr 27. [List prwdp. Hieronima Jazłowieckiego z Buczacza (ok. 1570-1607), wojewody podolskiego (zalecenie swoich służb i potwierdzenie wierności królowi wobec oszczerstw rozpowiadanych przez nieprzyjaciół); Lublin, 24 VI 1601] k. 42.
  • Nr 28. [List Jana Zamoyskiego (1542-1605), kanclerza i hetmana wlk. kor. (przedstawienie 2 próśb dot. spraw prawno-majątkowych wojewody ruskiego Mikołaja Herburta (zm. 1602): wykupu majętności z zastawu oraz konsensu na rezygnację dożywocia zapisanego na mieście Tłumacz na młodszego syna wojewody, również Mikołaja (zm. 1610), star. skalskiego i tłumackiego); Giedrojcie, 14 VIII 1601] k. 44.
  • Nr 29. [List starosty i wojewody krakowskiego oraz marszałka wlk. kor. Mikołaja Zebrzydowskiego (1553-1620) (wstawienie się za wojewodą sieradzkim Olbrachtem Łaskim (zm. 1604)); Kraków, 18 IV 1602] k. 46.
  • Nr 30. [List mieszczan Kamieńca Podolskiego (prośba o pomoc materialną po wielkim pożarze, który zniszczył miasto 26 sierpnia 1602 r.); Kamieniec Podolski, 28 VIII 1602] k. 48.
  • Nr 31. [List ks. kurlandzkiego i inflanckiego Fryderyka Kettlera (1569-1642) (prośba o poparcie dla Jana Strolkowskiego, zasłużonego w kilkuletniej służbie dla księcia); Bowsk, 29 XII 1602] k. 50.
  • Nr 32. [List wojewody i hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły (ok. 1555-1606) (zaproszenie na wesele starszej córki Reginy (zm. 1619), zaślubionej ks. Michałowi Wiśniowieckiemu (zm. 1616), staroście owruckiemu, zaplanowane w Suczawie dn. 25 V 1603 r.); Jassy, 4 II 1603] k. 52-53.
  • Nr 33. [List króla Francji i Nawarry Henryka IV Burbona (1553-1610) (potwierdzenie odebrania listu króla pol. dat. 22 VII i drugiego doręczonego królowi franc. przez ks. Nevers); Metz (?), 22 III 1603] k. 54.
  • Nr 34. [List kard. Piotra Aldobrandiniego (1571-1621), sekretarza stanu Państwa Kościelnego (pismo polecające królowi młodego Rusina Eliasza Morochowskiego (Morochovius), alumna Kolegium Greckiego i gorącego zwolennika Unii brzeskiej, powracającego z Rzymu do kraju po ukończeniu studiów); Rzym, 12 IV 1603] k. 55.
  • Nr 35. [List kard. Cinzio Passeri Aldobrandiniego (prośba o protekcję dla młodego Samuela Zborowskiego (zm. po 1603), s. banity Samuela, na wzór rekomendacji papieskiej zawartej w brewe, które załącza); Rzym, 21 V 1603] k. 57.
  • Nr 36. [List kard. Piotra Aldobrandiniego (potwierdzenie gotowości ponownego życzliwego przyjęcia na dwór papieski wyżej wymienionego Zborowskiego na podstawie polecenia i rekomendacji króla); Rzym, 31 V 1603] k. 59.
  • Nr 37. [List kard. Cinzio Passeri Aldobrandiniego (rekomendacja królowi pol. kasztelana poznańskiego, posła sejmowego i pisarza hr. Jana Ostroroga); Rzym, 19 VII 1603] k. 61.
  • Nr 38. [Brewe papieża Klemensa VIII (polecenie królowi kasztelana poznańskiego jak wyżej); Rzym, u ŚŚ. Apostołów, 19 VII 1603; podpis. kard. Sylwiusz Antonianus, dok. opieczętowany pierścieniem Rybaka] k. 63.
  • Nr 39. [List ks. Konstantyna Wasyla Ostrogskiego (1526-1608), wojewody kijowskiego (podziękowanie za przysłanie swego posła na pogrzeb najmłodszego syna księcia, wojewody wołyńskiego Aleksandra (zm. 1603)); Ostróg, 1 III 1604] k. 64.
  • Nr 40. [List wojewodziny wołyńskiej Anny Kostczanki ze Sztemberku, księżnej Ostrogskiej (podziękowanie za przysłanie swego posła na pogrzeb męża Aleksandra (zob. wyżej) i prośba o roztoczenie opieki nad nią i osieroconymi dziećmi); Równe, 6 III 1604] k. 66.
  • Nr 41. [List księżnej pruskiej Marii Leonory, ż. Albrechta Fryderyka (wiadomość o wydaniu za mąż 29 IV 1604 swej córki Marii (1579-1649) za Krystiana (1581-1655), margrabiego brandenburskiego na Bayreuth); Królewiec, 4 V 1604] k. 69-70v.
  • Nr 42 i 43. [Listy królowej Marii Medycejskiej (1573-1642), ż. króla Francji i Nawarry Henryka IV (wiadomość o wyznaczeniu markiza de Miravv (?), wlk. marszałka Królestwa, jako ojca chrzestnego podczas ceremonii chrztu syna króla Zygmunta III Karola Ferdynanda; Paryż, 6 III 1614] k. 72.
  • Nr 43. [List królowej Marii Medycejskiej (wrażenia i podziękowania po uroczystości chrztu syna króla pol. Karola Ferdynanda (zob. wyżej), celebrowanej w Warszawie w dn. 4 V 1614 r.); Paryż, 23 V 1614] k. 73.
  • Nr 44 i 45. [Listy króla Francji Ludwika XIII (1601-1643), s. Marii Medycejskiej (tematyka jak wyżej); Paryż, 23 V i 4 [!] VII 1614] k. 74 i 75.
  • Nr 46. [List królowej Marii Medycejskiej (tematyka jak wyżej); Paryż, 3 VII 1614] k. 76.
  • Nr 47. [List kard. Alessandro Peretti Montalto (1571-1623), legata pap. w Bolonii oraz ambasadora i protektora Polski w Watykanie (wiadomość o życzliwym przyjęciu poleconego przez króla pol. senatora koronnego Stanisława Radziejowskiego, kasztelana rawskiego); Rzym, 6 III 1615] k. 77.
  • Nr 48. [List tegoż (wiadomość o mającym nadejść do króla obszernym liście od Ruggieri'ego Salomoni z informacjami w pewnej sprawie); Rzym, 20 III 1615] k. 79.
  • Nr 49. [List króla Francji Ludwika XIII (obietnica załatwienia zleceń Zygmunta III przez rezydenta króla franc. przy papieżu w Rzymie); Paryż, 2 IV 1615] k. 81.
  • Nr 18. [List Jerzego Kostki (ok. 1555-1611), podskarbiego pruskiego i ekonoma malborskiego (prośba o wiadomość, czy ma kupować sukno wobec niebezpieczeństwa przeniesienia zarazy oraz proch do dział; w związku z pozwem i zbliżającym się terminem sądowym posłanie królowi przywileju na Śmiełowice, wystawionego dla dziada nadawcy za zasługi przez Zygmunta I Starego, na potwierdzenie praw do tych dóbr); Śmiełowice, 4 IX 1602] k. 143.
  • Nr 19. [List starosty żmudzkiego Jana Karola Chodkiewicza (1560-1621) (coraz trudniejsza sytuacja wojsk pol. na Litwie: wzrost nędzy, kurczenie się oddziałów liniowych i załóg zamkowych (Białykamień, Felin), podżeganie do buntu przez Stanisława Skrzetuskiego w celu odblokowania Derptu i zasilenia go posiłkami z zewnątrz, brak komisarzy i instrukcji do ewentualnych rokowań, bunt piechoty raciborskiej chcącej opuścić zamek w Felinie, nieliczny oddział piechoty u boku samego starosty, odprawienie posła moskiewskiego przybyłego z żądaniem zadośćuczynienia za straty ubiegłego roku); przesłanie pisma komisarzy ks. Karola; obóz pod oblężonym Derptem, 28 I 1603] k. 146-146v.
  • Nr 20. [List szl. Pawła Łąckiego do podkomorzego bracławskiego Ławryna (Wawrzyńca) Piaseczyńskiego (wiadomość o podaniu pieniędzy należnych królowi od hospodara przez posłów wyjeżdżających na sejm, stąd opóźnienie w ich przekazaniu); Gazda, 30 I 1603] k. 147-147v.
  • Nr 21. [List wojewody podolskiego Stanisława Golskiego (gorliwe usprawiedliwienie swojej nieobecności na sejmie walnym; w ramach przeprosin przesłanie królowi niezwykłego upominku - siwego konia tureckiego; [2. część listu na osobnym arkuszu pap. z wiadomością z ostatniej chwili:] nadejście pod Oczaków armii tatarskiej w sile kilkudziesięciu tys. zbrojnych pod wodzą siostrzeńców chana tatarskiego Petrisach Beka i Gilisa Mursy (?) z zamiarem najechania ziem Rzeczypospolitej, o czym wiadomo z informacji syna sędziego tehyńskiego i straży wołoskiej; brak jakiejkolwiek gotowości do obrony po stronie polskiej, ale wojewoda z obowiązku powiadomił o niebezpieczeństwie starostów i szlachtę, wzywając do czujności); Bar, 19 II 1603] k. 148-149.
  • Nr 22. [List hetmana polnego kor. i kasztelana lwowskiego Stanisława Żółkiewskiego (1547-1620), późn. hetmana wlk. kor. i kanclerza (więcej informacji o żołnierzach, którzy wkroczyli do Ujścia w liście abpa lwowskiego; przesłanie próśb wojska inflanckiego i wyrażenie troski o należyte ich posłuchanie u króla, aby nie doszło do buntu czy zawiązania konfederacji; sprawne przekazywanie poborów z Ziemi lwowskiej, w innych ziemiach woj. ruskiego nieliczne i zażegnane spory nie tyle o ściąganie samych podatków, ile o osoby poborców); Lwów, 10 V 1603] k. 150-150v.
  • Nr 23. [List kasztelana elbląskiego Stanisława Działyńskiego (zm. 1617), posła król. i sejmowego (zapewnienie o braku jakichkolwiek trudności w przekazaniu drugiego poboru oraz akcyzy z miast na sejmiku w Malborku, na który właśnie zjechał; poleca uwadze króla swoją sprawę sądową o wieś Wydrzno, przysądzoną mu oficjalnie dekretem sejmowym, z Łaskim z Szynwaldu); Osiek, 21 V 1603] k. 152-152v.
  • Nr 24. [List wojewody sandomierskiego Jerzego Mniszcha (kolejna usilna prośba o prolongatę spłaty rat długów, a także wstrzymanie egzekucji spraw sądowych z mieszczanami Sambora oraz niektórymi wsiami o dostawę drewna do żup solnych ruskich do czasu przybycia wojewody na miejsce (zob. wyżej); wiadomość o niekontrolowanych wymarszach różnych oddziałów wojskowych z Korony na Węgry w liczbie do kilku tys., idących głównie Pogórzem i siejących spustoszenie, i prośba o zapobieżenie temu zjawisku; wzmianka o niezadowoleniu z żołdu król. wojsk kwarcianych i oddziałów w Inflantach, które grożą zawiązaniem konfederacji); Sambor, 24 V 1603] k. 154-154v.
  • Nr 25. [List Hawryło Krutniewicza, starszego nad wojskiem zaporoskim (omówienie spraw wojennych: wczesne odejście na leże zimowe z Inflant spowodowane było przede wszystkim niechęcią uwikłania się w rozmaite konfederacje, a także nędzą i głodem, odbyło się jednak za wiedzą i zgodą hetmana wlk. kor.; wbrew twierdzeniom ludzi wrogo nastawionych należące do króla miasto Witebsk nie zostało spustoszone przez wojsko pol., ale odparto pod nim zdradziecki atak nieprzyjaciela, który właśnie z tego miasta przypuścił atak; podziękowania za przesłanie 2 ćwierci żołdu; odstawienie za pośrednictwem towarzyszy broni Polnyka Syljicza i Michała Zborowskiego jeńca, który ma zdementować informacje o rzekomych zamiarach Tatarów zaatakowania Korony (zob. wyżej)); Kijów, 30 V 1603] k. 156-157v.
  • Nr 26. [List sekretarza król. i podkomorzego brasławskiego Ławryna Piaseczyńskiego (zgoda woj. brasławskiego na pobór wojenny (poborcą wybrano Iwana Kordysza), wycofana jednak pod wpływem województw kijowskiego i wołyńskiego, uchylających się od płacenia; załatwienie według możności spraw pomiędzy starostą ostrogskim a tamtejszymi bojarami i mieszczanami; nerwowa reakcja Moskwy na wieść o pojawieniu się w Polsce rzekomego cara Dymitra Samozwańca: zmiana wojewodów, mobilizacja wojska, zamknięcie granic, terror wewn. wobec osób sprzyjających Dymitrowi; koncentracja wojsk tatarskich na Ingule nad Dnieprem, które mogą zaatakować ziemie pol. w odwecie za działania Kozaków na Morzu Czarnym, zburzenie Śmiełu oraz rabunki i napady na posiadłości tureckie); Forniszcze, 20 X 1603] k. 158-158v.
  • Nr 27. [List wojewody sandomierskiego Jerzego Mniszcha (nigdy nie było plebana w Medenicach, zatem jego roszczenia dot. przeszłości są bezzasadne; nieuczciwe uzyskanie dekretów przez poddanych z Nohojowic, Medenic i dzierżawy Rogowo; prośba o przysłanie komisarza król. dla dokonania rewizji szkód w dobrach nadawcy listu); Sambor, 20 XI 1603] k. 160-160v.
  • Nr 28. [List nominata abpa gnieźnieńskiego Jana Tarnowskiego (ok. 1550-1605), wojewody podolskiego Aleksandra Koniecpolskiego (zm. 1610) i kasztelana sądeckiego Stanisława Bykowskiego (1540-1624) (w celu zdobycia dodatkowych środków na wojnę inflancką należy wcześniej oficjalnie wybrać kwartę; zalecenie ulokowania Dymitra Samozwańca w bezpiecznym miejscu, a jednocześnie zbadania jego pochodzenia przy wykorzystaniu kontaktów na Ukrainie); Grabice, 21 II 1604] k. 162-162v.
  • Nr 29. [List bpa poznańskiego Wawrzyńca Goślickiego (ok. 1530-1607) (ostrzeżenie przed fałszywym pochodzeniem Dymitra Samozwańca i jego zamiarami; zachęta do nakłonienia dzierżawców królewszczyzn do wcześniejszego wypłacenia kwarty potrzebnej na opłacenie wojny inflanckiej); Buk, 27 II 1604] k. 164-165.
  • Nr 30. [List wojewody płockiego Stanisława Krasińskiego (1558-1617) i hr. Stanisława Tarnowskiego (a. 1541-1618), kasztelana sandomierskiego (przyzwolenie na przyspieszenie ściągnięcia kwarty wobec potrzeb wyprawy inflanckiej; Dymitra Samozwańca należy przyjąć godnie na dworze król., ale podjęcie decyzji w sprawie jego żądań odłożyć do obrad sejmu); Sidłowo, 23 II 1604] k. 166-166v.
  • Nr 31. [List kanclerza i hetmana wlk. kor. Jana Zamoyskiego (kwarta zostanie przezeń wypłacona, jeśli inni uczynią podobnie; Dymitra Samozwańca należy bezpiecznie ulokować aż do zebrania się sejmu); Zamość, 1 III 1604] k. 168.
  • Nr 32. [List wojewody wołyńskiego ks. Janusza Ostrogskiego (1554-1620) (osoba i zajęcia Dymitra Samozwańca znane są wojewodzie osobiście od kilku lat, ale o jego losach ze względu na powagę sytuacji winien zadecydować cały senat; zachęta do złożenia kwarty przed terminem; na polecenie króla wydanie nakazu schwytania jeńców tatarskich); Ostróg, 2 III 1604] k. 170.
  • Nr 33. [List kasztelana poznańskiego i posła sejm. Jana Ostroroga (pochwała przeznaczenia kwarty na kampanię w Inflantach; osoba Dymitra Samozwańca nie jest godna zaufania, dlatego wobec obowiązującego przymierza zawartego z carem Borysem Godunowem zamiast audiencji u króla i udzielania pomocy należy w tajemnicy, zwłaszcza przed Moskwą, wyprawić go do Rzymu na dwór papieski i nadać pensję, a tymczasem poczekać na dogodniejszą okazję osadzenia go na tronie moskiewskim); Zasław, 8 [skreśl. z "18", przy czym data zapisana słownie] III 1604] k. 171-171v.
  • Nr 34. [List hetmana polnego litewskiego i administratora Inflant Jana Karola Chodkiewicza (przedstawienie krytycznej sytuacji wojska pol. w Inflantach: wszechobecna nędza i głód, brak pieniędzy od podskarbiego kor. z wyjątkiem skromnej pomocy z Prus, śmierć podskarbiego litewskiego, zabijanie i jedzenie własnych koni, rozboje, rozprzężenie, demoralizacja i defetyzm, dezercje i rozproszenie oddziałów, obwinianie o całe zło głównodowodzącego; pozostawienie sprawy Dymitra Samozwańca bez komentarza jako niosącej ze sobą nie tylko wielkie nadzieje, ale i wielkie niebezpieczeństwo zerwania pokoju z Moskwą); Ryga, 19 III 1604] k. 175-177.
  • Nr 35. [List Zygmunta Kazanowskiego (ok. 1563-1634), podkomorzego kor. i pułk. wojsk kor., do wojewody sandomierskiego i starosty stanisławskiego Jana Zbigniewa Ossolińskiego (zm. 1623) (obietnica przesłania upominku przyszłej żonie p. Grzybowskiego; obawy hetmana co do zagrożenia tureckiego; mobilizacja wojska pod wodzą Tomszy, przeciwko któremu ks. Wiśniowiecki wysłał ks. Samuela Koreckiego, sam pozostając w stolicy Mołdawii Jassach z hospodarem; wiadomość o 3-letnim pokoju z Moskalami, którzy ci ostatni wykorzystają w przeciwieństwie do Polaków na wzmocnienie sił; Warszawa, 6 I 1616] k. 178-178v.
  • Nr 36. [List jak wyżej (wiadomość o urodzeniu w dn. 20 I przez królową Konstancję Habsburżankę córki Anny Konstancji (dziecko żyło 20 I-24 V 1616); sejm zbierze się 26 IV; żadnej informacji od komisji do układów z Moskalami; poseł Kochański wyjeżdża do Porty; podobno Turcy pojmali Tomszę i odstawili go do Konstantynopola, a na hospodarstwie wołoskim osadzili na wyraźne żądanie Wołochów niejakiego Kaspra Greczyna, ale Polacy mieli go uprzedzić, pobić i osadzić w tej dzielnicy swojego kandydata); Warszawa, 25 I 1616] k. 180-181.
  • Nr 37. [List kasztelana krakowskiego ks. Janusza Ostrogskiego do adresata jak wyżej (narada w Świernie o przyszłych sejmikach; brak wiadomości o ks. Samuelu Koreckim; 10 IX 1616 nad Dniestrem ma dojść do zawarcia pokoju pomiędzy Skinder Paszą, stojącym na czele wojsk tureckich, a hetmanem pol. Stanisławem Żółkiewskim; niedawne zburzenie przez Moskali, podchodzących pod Kijów na milę aż do rzeki Desny, warowni Ostrz, Lubecz, Homel, dużego miasta książąt Wiśniowieckich Choroł oraz miasta i zamku nabiałowieskiego należącego do bpa kijowskiego; Świerna pod Opatowem, 3 IX 1616] k. 182-182v.
  • Nr 38. [List bpa płockiego i nominata krakowskiego Marcina Szyszkowskiego (1554-1630) do adresata jak wyżej (doradza, aby uchwały podjęte na popisie województwa sandomierskiego, a przyjęte z niezadowoleniem tak przez króla, jak i wiele innych osób jako ograniczające rolę króla i działające na szkodę państwa, zniesiono na najbliższym sejmiku deputackim); Warszawa, 6 IX 1616] k. 184.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Albrecht Habsburg arcyks. austriacki, ks. Burgundii i Brabancji
  • Aldobrandini, Cinzio (ca 1555-1610)
  • Aldobrandini, Pietro kardynał (1571-1621)
  • Anna Austriaczka (królowa Polski ; 1573-1598)
  • Anna Maria Waza (królewna polska ; 1593-1600)
  • Baszta, Gyorgy gen. wojsk ces. w kampaniach w Mołdawii, Siedmiogrodzie i na Wołoszczyźnie 16/17 w.
  • Batory Gabriel ks. Siedmiogrodu (1589-1613)
  • Bekes, Władysław de Kornyath żołnierz w służbie pol. (ca 1568-?)
  • Bogusław XIII (książę szczeciński ; 1544-1606)
  • Borboncinus Hieronim audytor przy nuncjuszu apost. w Polsce
  • Butera de kawaler orderu Złotego Runa
  • Buzowscy (ród) (16/17 w.)
  • Bykowski, Stanisław Jaksa klan konarski i łęczycki, wda sieradzki (1540-1624)
  • Caetani, Enrico kard., nuncjusz papieski (1550-1599)
  • Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. wda wileński (1560-1621)
  • Cicogna, Pasquale doża wenecki (1509-1595)
  • Czarnkowscy (ród) 17 w.
  • Damant Franciszek zw. Araldus radca (i prymas?) na dworze Filipa III, króla Hiszpanii i Portugalii
  • Del Valle Antonio zob. Valle Antoni del
  • Drucki zob. Sokoliński
  • Dymitr Samozwaniec I (car Rosji ; 1582?-1606)
  • Działyński Stanisław wda malborski i chełmiński (?-1617)
  • Elżbieta Burbon (królowa Hiszpanii i Portugalii ; 1602-1644)
  • Ernest Ludwik Gryfita ks. wołogoski i szczecińsko-pomorski (1545-1592)
  • Filip IV (król Hiszpanii i Portugalii ; 1605-1665)
  • Filip III (król Hiszpanii i Portugalii ; 1578-1621)
  • Filip Habsburg książę bawarski (?-1598) [br. Maksymiliana ks. bawarskiego i palatyna reńskiego]
  • Filip Juliusz (książę wołogoski ; 1584-1625)
  • Firlej, Henryk abp gnieźnieński ; (1574-1626)
  • Franfenello Józef 17 w.
  • Fryderyk Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1569-1642)
  • Gilis Murza wódz tatarski
  • Gołębiowski Łukasz historyk (1773-1849)
  • Golski Stanisław wda podolski i ruski (?-1612)
  • Goślicki Wawrzyniec bp kamieniecki, przemyski, poznański (ca 1530-1607)
  • Gravise Lukrecjusz dworzanin Zygmunta III Wazy
  • Greczyn Kasper domniemany hospodar wołoski z nadania tureckiego 17 w.
  • Grzybowscy (ród)
  • Henryk IV (król Francji ; 1553-1610)
  • Herburt Mikołaj klan kamieniecki, sta skalski (?-1610)
  • Herburt Mikołaj wda podolski i ruski (?-1602)
  • Hohenzollern kawaler Orderu Złotego Runa
  • Iskander zob. Skinder Pasza
  • Jansuła Jan z Mołdawii [m. Marii Mirsy z Wołoszczyzny]
  • Jazłowiecki Hieronim wda podolski (ca 1570-1607)
  • Kaczkowski pisarz skarbowy (oskarżany o zdzierstwa) 17 w.
  • Karnkowski Stanisław (1520-1603)
  • Karol IX Waza (król Szwecji ; 1550-1611)
  • Karol Ferdynand Waza (królewicz polski ; 1613-1655)
  • Kazanowski Zygmunt podkomorzy w. kor. (ca 1563-1634)
  • Klemens VIII (papież ; 1536-1605)
  • Kochański poseł do Porty 17 w.
  • Koniecpolski Aleksander wda sieradzki (?-1609)
  • Korecki Samuel (?-1622)
  • Kostczanka Anna ze Sztemberku zob. Ostrogska
  • Kostka Jerzy wda malborski (ca 1555-1611)
  • Krasiński Stanisław klan ciechanowski i podlaski, wda płocki (1558-1617)
  • Krutniewicz Hawryło starszy nad kozackim wojskiem zaporoskim 17 w.
  • Krystian margrabia brandenburski na Bayreuth (1581-1655) [s. Jana Jerzego elektora brandenburskiego]
  • Kuthassi Janos (Jan) abp ostrzyhomski bp Pięciukościołów 16/17 w.
  • Łącki Paweł szlachcic
  • La Loo zob. Loo J. L. de La
  • Łaski Olbracht wda sieradzki (1536-1604)
  • Łaszcz Piotr rotmistrz król. (?-1619)
  • Łempicki ks. sekr. król. 17 w.
  • Leśniewski kpt. oficer pol. w Inflantach
  • Ligne Lamorald de ks. Espinoy, margr. Roubaiz (?-po 1624)
  • Loo J. L. de La kanclerz Orderu Złotego Runa 17 w.
  • Ludovisi Ludwik kard. sekr. stanu i legat papieski (1595-1632)
  • Łysakowski Olbrycht poseł wdy lubelskiego hospodarów mołdawskiego i wołoskiego
  • Maciejowski Bernard (prymas Polski ; 1548-1608)
  • Magalotti Lorenzo kard. sekretarz stanu
  • Makowski Adam SJ doradca i spowiednik dworu król. i magnaterii (ca 1575-1657)
  • Maksymilian Habsburg (arcyksiążę Austrii ; 1558-1618)
  • Małgorzata Maria Katarzyna księżniczka hiszpańska (zm. 1623) [c. Filipa IV Habsburga, króla Hiszpanii i Portugalii, i jego 1. ż. Elżbiety Burbon, zmarła jako niemowlak]
  • Maria Hohenzollern ks. pruska (1579-1649) [c. Albrechta Fryderyka ks. pruskiego i Marii Leonory, ż. margrabiego brandenb. Krystiana]
  • Maria Leonora Kliwijska księżna pruska, rugijska, szczecińsko-pomorska (?-1608)
  • Maria Medycejska (królowa Francji ; 1573-1642)
  • Michał Waleczny (hospodar wołoski ; 1557-1601)
  • Miravv (?) marszałek wlk. królestwa Francji
  • Mirsa Maria z Wołoszczyzny [ż. Jana Jansuły z Mołdawii]
  • Mniszech Jerzy krajczy kor. (ca 1548-1613)
  • Mohiła Jeremi wojewoda i hospodar mołdawski (ca 1555-1606) [br. Szymona hosp. wołoskiego]
  • Mohiła Szymon hospodar wołoski (ca 1560-1607) [br. Jeremiego hosp. mołdawskiego]
  • Mohylanka Regina (?-1619) [starsza c. Jeremiego Mohyły]
  • Montalto zob. Peretti
  • Morochowski Eliasz alumn Kolegium Greckiego
  • Murravius Jakub Szkot, kandydat do służby w wojsku kor.
  • Ocieski Joachim star. olsztyński (?-1613) [s. Jana kancl. kor.]
  • Ossoliński Jan Zbigniew wda podlaski i sandomierski (1555-1623)
  • Ostrogska Anna z Kostków wojewodzina wołyńska (1575-1635)
  • Ostrogski Aleksander wda wołyński (1571-1603) [najmłodszy s. Konstantego, m. Anny Kostczanki ze Sztemberku]
  • Ostrogski Janusz wda wołyński klan krakowski (ca 1554-1620)
  • Ostrogski Konstanty Wasyl wda kijowski (1526-1608)
  • Ostromęcki 17 w.
  • Ostroróg Jan wda poznański (1565-1622)
  • Peretti de Montalto Alessandro kard. protektor Polski w Watykanie (1571-1623)
  • Petrisach Bek siostrzeniec chana tatarskiego 17 w.
  • Piaseczyński Ławryn podkomorzy bracławski (?-1604/06)
  • Pomaski komisarz
  • Radziejowski Stanisław kaszt. i woj. rawski (ca 1575-1637)
  • Rangoni Alessandro bp Modeny 1628-40 (?-1640)
  • Rangoni Ercole (Herkules) 17 w.
  • Rudolf II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1552-1612)
  • Salomoni Ruggieri 17 w.
  • Scadenario Giovanni (Jan) szl. i senator boloński 17 w.
  • Schenking Otto bp inflancki (1554-1637)
  • Sękowski sekretarz i komisarz celny
  • Sierakowski 17 w.
  • Skender Basza zob. Skinder Pasza
  • Skinder Pasza dow. wojsk turecko-tatarskich na Podolu 17 w.
  • Skrzetuski Stanisław oficer pol. w Inflantach
  • Sobieski Marek klan i wda lubelski (1549/50-1605)
  • Sokoliński Jerzy sta uświacki marszałek witebski (?-1606)
  • Spinelli Filippo abp bp Aversa i bp koadiutor Policastro we Włoszech nuncjusz apostolski (1566-1616)
  • Studnicka Janina Kozłowska (1890-1971)
  • Syljicz Polnyk 17 w.
  • Szyszkowski Marcin bp łucki płocki krakowski (1554-1630)
  • Taprark (?) Karol margrabia Belmontu
  • Tarnowski Jan podkanclerzy kor. prymas (ca 1550-1605)
  • Tarnowski Stanisław klan radomski sandomierski (przed 1541-1618)
  • Terranova de ks. (Italia) kawaler orderu Złotego Runa
  • Tomsza dowódca wojsk pol. (?) 17 w.
  • Tyzenhauz Fabian [br. Gotarda]
  • Tyzenhauz Gotard Jan klan wendeński (?-1641)
  • Usaly Katarzyna [ż. magnata węg. Wacława Bekiesza]
  • Valle Antoni del kanclerz Orderu Złotego Runa
  • Vinciprova Claudius 17 w.
  • Wiśniowiecki Michał sta owrucki (?-1616)
  • Zamoyski Jan kanclerz w. kor. hetman w. kor. (1542-1605)
  • Zborowski Michał 17 w.
  • Zborowski Samuel h. Jastrzębiec (zm. po 1603) [s. banity Samuela]
  • Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620)
  • Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kanclerz w. kor. (1547-1620)
  • Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
  • Dyplomacja 16-17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 16-17 w.
  • Podatki Polska 17 w.
  • Wojsko Polska 17 w.
  • Miasta Polska 17 w.
  • Sól kamienna - górnictwo Polska 17 w.
  • Sól kamienna - handel Polska 17 w.
  • Handel Polska 17 w.
  • Mundury Polska 17 w.
  • Artyleria 17 w.
  • Tatarzy 17 w.
  • Wojny 1558-1583 r. inflanckie
  • Wojny 1563-1671 r. polsko-szwedzkie
  • Wojny 1619-1699 r. polsko-tureckie
  • Listy 16-17 w.
  • Austria 16-17 w.
  • Białogród (Mołdawia) 17 w.
  • Biały Kamień (Estonia) 17 w.
  • Budzyń (Mołdawia) 17 w.
  • Choroł 17 w.
  • Chorwacja 16 w.
  • Desna (rzeka)
  • Dorpat (Inflanty) 17 w.
  • Elbląg 17 w.
  • Felin (Inflanty) 17 w.
  • Ferrara 16 w.
  • Forniszcze 17 w.
  • Francja 17 w.
  • Halicz 17 w.
  • Homel 17 w.
  • Inflanty 17 w.
  • Jezierzysko 17 w.
  • Kamieniec Podolski 17 w.
  • Kaniza 17 w.
  • Kijów 17 w.
  • Kraków 17 w.
  • Litwa 17 w.
  • Lubecz 17 w.
  • Lublin 17 w.
  • Malbork 17 w.
  • Medenice 17 w.
  • Mołdawia 17 w.
  • Nohojowice 17 w.
  • Oczaków (Ukraina) 17 w.
  • Ostrz 17 w.
  • Parnawa (Inflanty) 17 w.
  • Rogowo 17 w.
  • Ryga 17 w.
  • Sambor 16/17 w.
  • Samborszczyzna 16/17 w.
  • Siedmiogród 17 w.
  • Śmieła (Ukraina) 17 w.
  • Śmiełowice 17 w.
  • Suraż 17 w.
  • Toropiec 17 w.
  • Trechtymirów (Ukraina) 17 w.
  • Tum 17 w.
  • Turcja 17 w.
  • Ujście 17 w.
  • Uświat 17 w.
  • Watykan 17 w.
  • Wieliż 17 w.
  • Witebsk 17 w.
  • Wolmar 17 w.
  • Wydrzno 17 w.
 • Uwagi:
  • W górnych rogach dokumentu zachowana dawna paginacja; kk. z podwojoną paginacją (w 3 przypadkach ze względu na paski perg. przy dyplomach papieskich): 28-28a, 29-29a, 63-63a, 136-136a.
  • Różne formaty zebranych akt.
  • Pismo wielu rąk.
  • List nr 2 przestawiony między listami nr 4 i 5.
  • Listy nr 9-11 (wg numeracji z wykazu na początku rkpsu) Jana Zamoyskiego do króla wyjęte i umieszczone pod sygn. BK 289 nr 9-10 i 12.
  • List nr 26 oprawiony odwrotnie wskutek przestawienia stron podczas konserwacji.
  • Kk. czyste: 83, 87, 89, 101, 114.
  • Rękopis po konserwacji (m.in. laminacja).
  • Na wielu kartach listów występują rozmaite znaki wodne (ogółem zbiór kilkadziesiąt filigranów), w większości pochodzenia obcego: 1. Napis kapitalikami "J HONIG & ZOONEN" (nazwisko papiernika, prwdp. pap. pochodzenia holend.) k. II, V; (f. odwrócone) k. I - 2. Jak wyżej, przy czym nad napisem występuje róg na wstędze w stylizowanej tarczy zwieńczonej koroną i podwieszonym dzwonkiem k. III, VI-VII - 3. Napis kapitalikami "VANDERLEY" (nazwisko papiernika, prwdp. pap. pochodzenia holend.) k. IV - 4. Nierozpoznany herb: na tarczy dwudzielnej w słup z prawej pół dwugłowego orła, z lewej wydłużony krzyż (f. odwrócone) k. 2, 19 - 5. Kaczka w okręgu (f. odwrócone) k. 3, 84, 104 - 6. Kaczka z grotem strzały lub jakąś literą powyżej k. 77 - 7. Ptak lub smok w prawo stojący na 3 pagórkach i wpisany w okrąg k. 5, 25 - 8. Litera "K" wpisana w okrąg (f. odwrócone) k. 7, 9 - 9. Orzeł z głową zwróconą w prawo i literą "K" na piersi k. 11 - 10. Krzyż grecki oparty na potrójnym pagórku i wpisany w okrąg, przy czym ramion krzyża dotykają naroża wychodzące z tegoż okręgu k. 13 - 11. Baranek Wielkanocny z chorągwią wpisany w okrąg k. 16, 92 - 12. Jak wyżej, przy czym Baranek wpisany w podwójny okrąg lub pierścień z kamieniem lub grotem strzały k. 82 - 13. Kwiat 5-płatkowy na łodydze z 2 listkami k. 17 - 14. Krzyż na podwójnym pagórku wpisany w owal o zarysie kropli, pod nim prwdp. zwinięty kwiat k. 22 - 15. Jak wyżej, przy czym tym razem krzyż luzem, zaś pod owalem rysunek przypominający literę "U" k. 95 - 16. Jak wyżej, przy czym w tym wypadku pod owalem czytelne litery "AD", zaś u góry litera "B" k. 101; (f. odwrócony) k. 99 - 17. Jak wyżej, przy czym pod owalem litery "IA" k. 27 - 18. W stylizowanej tarczy o zarysie rombu przysadzista łękawica k. 23 - 19. Orzeł dwugłowy z tarczą na piersi, na której herb przedstawiający mur z 3 blankami k. 31; (odwrócony) k. 169 - 20. Dzik wyskakujący w lewo na tarczy zwieńczonej wolutami k. 32 - 21. Herb Ślepowron w stylizowanej tarczy zwieńczonej koroną (f. papierni w Młodziejowicach pod Krakowem nad rz. Dłubnią) k. 35, 44, 136a; (f. odwrócony) k. 36 - 22. Herb Jelita w stylizowanym kartuszu (prwdp. f. papierni w Wilczkowicach k. Krakowa) k. 155; (f. odwrócony) k. 38; o nieco innym rysunku i na tarczy herb. k. 109; (f. odwrócone) k. 47, 121, 127 - 23. Herb dwudzielny w słup o złożonej symbolice w tarczy zwieńczonej banderolą z napisem "BESIP" [?] (odwrócony) k. 40 - 24. Orzeł w stylizowanym kartuszu zwieńczonym koroną, być może z jakąś literą na piersi k. 114; (odwrócony) k. 43 - 25. Herb Lwowa: brama miejska z 3 basztami zwieńczonymi blankami, w której lew wspięty (f. pap. miejskiej Lwowa w Brzuchowicach) k. 49 - 26. Dwa herby jeden pod drugim: górny 3-polowy z herbami gryf, szachownica rombowa i drugi gryf, dolny z popiersiem mężczyzny w koronie, po bokach herbów na wysokości styku tarcz herb. sygla "HS" k. 50, 145, 176; (odwrócony) k. 173 - 27. Orzeł w koronie zwrócony w prawo z wydatnym ogonem k. 53 - 28. F. niewielkich rozmiarów na wzór gmerków mieszczańskich z literami "I", "O" i "B" wkomponowanymi w przekrzyżowaną przy grocie strzałę, opartą na krótkim odcinku zakończonym szeryfami k. 54 - 29. Gołąb w lewo siedzący na 3 pagórkach, całość wpisana w okrąg k. 79; (f. odwrócone) k. 55, 58, 88, 91 - 30. Gołąb w prawo stojący na jednym pagórku, całość wpisana w okrąg k. 106, 115 - 31. Gęś z 6-ramienną gwiazdą obok głowy wpisane w okrąg, na którym oparta litera "P" (f. odwrócony) k. 60 - 32. Krzyż grecki z rozszerzonymi i ściętymi ku środkowi na kształt rybiego ogona zakończeniami ramion, wpisany w okrąg k. 61 - 33. Herb miasta Olkusza: brama lub mur z 2 basztami zwieńczonymi blankami, nad nimi korona, między wieżami kopaczka górnicza, a wszystko wpisane w okrąg (f. pap. miejskiej Olkusza w Starczynowie) k. 65, 67 - 34. Herb Ravensburga (m. w Wirtembergii w Rzeszy Niem.): na konsoli dwie masywne baszty, każda z 2 oknami jedno nad drugim i wydatnym gzymsem oraz krenelażem, między nimi wolnostojąca brama o łuku arkadowym z wypustkami i szczytem, na konsoli o wklęsłołukowym łamanym obrysie litera "M" k. 69, 71 - 35. Herb czteropolowy o złożonej symbolice zwieńczony koroną, pod tarczą herb. prwdp. ciołek k. 72 - 36. Kościół (ewent. dom lub spichlerz), nad którym przedmiot przypominający połączenie na pierścieniu dolnej połowy lilii (od dołu) oraz czapki błazna (od góry) k. 73; (f. odwrócony) k. 74 - 37. Nierozpoznany wizerunek (może herb?), nad nim lub pod nim napis ujęty wolutami "CIRDON" [?] k. 75 - 38. Duża litera "B" zwieńczona kwiatem lub winnym gronem, pod którą napis na banderoli "DELPS" [?] k. 76 - 39. Dwa herby obok siebie, ujęte w okrągłą girlandę kwiatową zwieńczoną koroną z 4-płatkowym kwiatem, pod girlandą order (krzyż maltański), a niżej napis na finezyjnie ujętej banderoli "GIOVANE" [?] k. 81 - 40. Masywna kotwica wpisana w okrąg zwieńczony 6-ramienną gwiazdą (f. odwrócony) k. 86 - 41. Trzy okręgi jeden pod drugim, w których od góry: krzyż rozdzielający sygla "M" i "D", palma lub inne drzewo oraz półksiężyc na linii okręgu od dołu, nad którym litera "B" k. 96, 102 - 42. Napis "ZBORO" k. 108 - 43. Na małej tarczy jakby rozgięta podkowa k. 111 - 44. W owalnej tarczy orzeł z głową w lewo i literą "F" na piersi k. 116, 125 - 45. Herb Łabędź z hełmem i klejnotem w koronie k. 99 - 46. Mały orzeł z głową w lewo k. 123; podobny w kształcie, ale nieco większy k. 129; o bardziej nieporadnym, schematycznym rysunku k. 132, 149, 163 - 47. Mały orzeł w koronie z głową w prawo k. 171 - 48. Orzeł dwugłowy zwieńczony koroną z tarczą herb. na piersiach, na której krzyż stojący na 3 pagórkach k. 131 - 49. Prwdp. orzeł (odwrócony) k. 133 - 50. Banderola z syglami "PG BV" rozdzielonymi kwiatem o 4 płatkach i zwieńczona koroną k. 137, 141-142; wariant z plecionką zakończoną kwiatem k. 138 - 51. Herb Lubicz (f. papierni w Grembienicach pod Krakowem) k. 140 - 52. Orzeł z literą "R" na piersi k. 144 - 53. Krzyż podwójny: godło zakonu Duchaków na tarczy zwieńczonej koroną (f. papierni klasztoru Ducha Św. w Prądniku Czerwonym pod Krakowem) (odwrócony) k. 151 - 54. Na małej tarczy głowa jednorożca w prawo k. 152 - 55. Herb Topór na stylizowanej tarczy zwieńczonej orłem (f. papierni Tęczyńskich w Krzeszowicach) k. 156 - 56. Orzeł na tarczy zwieńczonej koroną (f. uszkodzony wskutek konserwacji dok.) k. 159 - 57. W wieńcu laurowym przedmiot przypominający pas z 5 opadającymi tasiemkami k. 160 - 58. W stylizowanym kartuszu zwieńczonym koroną nierozpoznany wizerunek, być może męskie popiersie (f. odwrócony) k. 172 - 59. Herb własny rodziny von Kinsky: na tarczy herb. 3 promienie lub wyrostki wyrastające ku górze, u dołu w bordiurze napis "RVKVT" k. 180; (odwrócony) k. 178 - 60. Orzeł dwugłowy, którego głowy podtrzymują koronę, na piersi litera "B" (odwrócony) k. 184 - 61. W prostokątnej ramie, zwieńczonej koroną i ozdobionej liliami w narożach, a podwójnymi lub potrójnymi trójlistnymi koniczynami po bokach, 5-wierszowy napis w jęz. niem., zawierający sentencję i nazwisko papiernika: "WER GOT / VERTRAVT / HAT WOL / GEBAVT / HANS EISEL" (f. pap. Hansa Eisela w mieście Wels-Schafwiesen w Grn. Austrii k. Linzu) (odwrócony) k. 183 - 62. Nierozpoznane herby: k. 164 (złożony w wieńcu laurowym), k. 165.
 • Opracowania: Bodniak S., Ławryna Piaseczyńskiego "Powinności poselskie" z początku XVII wieku, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 4 (1947), s. 164-172.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Kolekcja
 • 245 a Korespondencja i akta z lat 1595-1628.
 • 246 a Panowanie Zygmunta III: drobne sprawy [1593-1628]. Miscellanea [1600-1616]. Listy oryg. i w kop. g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Panowanie Zygmunta III. Drobne Interessa g tyt. nadany przez Łukasza Gołębiowskiego
 • 246 a Panowanie Zygmunta III. Miscellanea g tyt. nadany przez Łukasza Gołębiowskiego
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 16-17 i 19 w.
 • 300 a [VII], 184 k. c 40x26 cm i mn. oraz większe
 • 340 a Pergamin, papier d Rkps e Półskórek, 20 w.
 • 500 a W górnych rogach dokumentu zachowana dawna paginacja; kk. z podwojoną paginacją (w 3 przypadkach ze względu na paski perg. przy dyplomach papieskich): 28-28a, 29-29a, 63-63a, 136-136a.
 • 500 a Różne formaty zebranych akt.
 • 500 a Pismo wielu rąk.
 • 500 a List nr 2 przestawiony między listami nr 4 i 5.
 • 500 a Listy nr 9-11 (wg numeracji z wykazu na początku rkpsu) Jana Zamoyskiego do króla wyjęte i umieszczone pod sygn. BK 289 nr 9-10 i 12.
 • 500 a List nr 26 oprawiony odwrotnie wskutek przestawienia stron podczas konserwacji.
 • 500 a Kk. czyste: 83, 87, 89, 101, 114.
 • 500 a Rękopis po konserwacji (m.in. laminacja).
 • 500 a Na wielu kartach listów występują rozmaite znaki wodne (ogółem zbiór kilkadziesiąt filigranów), w większości pochodzenia obcego: 1. Napis kapitalikami "J HONIG & ZOONEN" (nazwisko papiernika, prwdp. pap. pochodzenia holend.) k. II, V; (f. odwrócone) k. I - 2. Jak wyżej, przy czym nad napisem występuje róg na wstędze w stylizowanej tarczy zwieńczonej koroną i podwieszonym dzwonkiem k. III, VI-VII - 3. Napis kapitalikami "VANDERLEY" (nazwisko papiernika, prwdp. pap. pochodzenia holend.) k. IV - 4. Nierozpoznany herb: na tarczy dwudzielnej w słup z prawej pół dwugłowego orła, z lewej wydłużony krzyż (f. odwrócone) k. 2, 19 - 5. Kaczka w okręgu (f. odwrócone) k. 3, 84, 104 - 6. Kaczka z grotem strzały lub jakąś literą powyżej k. 77 - 7. Ptak lub smok w prawo stojący na 3 pagórkach i wpisany w okrąg k. 5, 25 - 8. Litera "K" wpisana w okrąg (f. odwrócone) k. 7, 9 - 9. Orzeł z głową zwróconą w prawo i literą "K" na piersi k. 11 - 10. Krzyż grecki oparty na potrójnym pagórku i wpisany w okrąg, przy czym ramion krzyża dotykają naroża wychodzące z tegoż okręgu k. 13 - 11. Baranek Wielkanocny z chorągwią wpisany w okrąg k. 16, 92 - 12. Jak wyżej, przy czym Baranek wpisany w podwójny okrąg lub pierścień z kamieniem lub grotem strzały k. 82 - 13. Kwiat 5-płatkowy na łodydze z 2 listkami k. 17 - 14. Krzyż na podwójnym pagórku wpisany w owal o zarysie kropli, pod nim prwdp. zwinięty kwiat k. 22 - 15. Jak wyżej, przy czym tym razem krzyż luzem, zaś pod owalem rysunek przypominający literę "U" k. 95 - 16. Jak wyżej, przy czym w tym wypadku pod owalem czytelne litery "AD", zaś u góry litera "B" k. 101; (f. odwrócony) k. 99 - 17. Jak wyżej, przy czym pod owalem litery "IA" k. 27 - 18. W stylizowanej tarczy o zarysie rombu przysadzista łękawica k. 23 - 19. Orzeł dwugłowy z tarczą na piersi, na której herb przedstawiający mur z 3 blankami k. 31; (odwrócony) k. 169 - 20. Dzik wyskakujący w lewo na tarczy zwieńczonej wolutami k. 32 - 21. Herb Ślepowron w stylizowanej tarczy zwieńczonej koroną (f. papierni w Młodziejowicach pod Krakowem nad rz. Dłubnią) k. 35, 44, 136a; (f. odwrócony) k. 36 - 22. Herb Jelita w stylizowanym kartuszu (prwdp. f. papierni w Wilczkowicach k. Krakowa) k. 155; (f. odwrócony) k. 38; o nieco innym rysunku i na tarczy herb. k. 109; (f. odwrócone) k. 47, 121, 127 - 23. Herb dwudzielny w słup o złożonej symbolice w tarczy zwieńczonej banderolą z napisem "BESIP" [?] (odwrócony) k. 40 - 24. Orzeł w stylizowanym kartuszu zwieńczonym koroną, być może z jakąś literą na piersi k. 114; (odwrócony) k. 43 - 25. Herb Lwowa: brama miejska z 3 basztami zwieńczonymi blankami, w której lew wspięty (f. pap. miejskiej Lwowa w Brzuchowicach) k. 49 - 26. Dwa herby jeden pod drugim: górny 3-polowy z herbami gryf, szachownica rombowa i drugi gryf, dolny z popiersiem mężczyzny w koronie, po bokach herbów na wysokości styku tarcz herb. sygla "HS" k. 50, 145, 176; (odwrócony) k. 173 - 27. Orzeł w koronie zwrócony w prawo z wydatnym ogonem k. 53 - 28. F. niewielkich rozmiarów na wzór gmerków mieszczańskich z literami "I", "O" i "B" wkomponowanymi w przekrzyżowaną przy grocie strzałę, opartą na krótkim odcinku zakończonym szeryfami k. 54 - 29. Gołąb w lewo siedzący na 3 pagórkach, całość wpisana w okrąg k. 79; (f. odwrócone) k. 55, 58, 88, 91 - 30. Gołąb w prawo stojący na jednym pagórku, całość wpisana w okrąg k. 106, 115 - 31. Gęś z 6-ramienną gwiazdą obok głowy wpisane w okrąg, na którym oparta litera "P" (f. odwrócony) k. 60 - 32. Krzyż grecki z rozszerzonymi i ściętymi ku środkowi na kształt rybiego ogona zakończeniami ramion, wpisany w okrąg k. 61 - 33. Herb miasta Olkusza: brama lub mur z 2 basztami zwieńczonymi blankami, nad nimi korona, między wieżami kopaczka górnicza, a wszystko wpisane w okrąg (f. pap. miejskiej Olkusza w Starczynowie) k. 65, 67 - 34. Herb Ravensburga (m. w Wirtembergii w Rzeszy Niem.): na konsoli dwie masywne baszty, każda z 2 oknami jedno nad drugim i wydatnym gzymsem oraz krenelażem, między nimi wolnostojąca brama o łuku arkadowym z wypustkami i szczytem, na konsoli o wklęsłołukowym łamanym obrysie litera "M" k. 69, 71 - 35. Herb czteropolowy o złożonej symbolice zwieńczony koroną, pod tarczą herb. prwdp. ciołek k. 72 - 36. Kościół (ewent. dom lub spichlerz), nad którym przedmiot przypominający połączenie na pierścieniu dolnej połowy lilii (od dołu) oraz czapki błazna (od góry) k. 73; (f. odwrócony) k. 74 - 37. Nierozpoznany wizerunek (może herb?), nad nim lub pod nim napis ujęty wolutami "CIRDON" [?] k. 75 - 38. Duża litera "B" zwieńczona kwiatem lub winnym gronem, pod którą napis na banderoli "DELPS" [?] k. 76 - 39. Dwa herby obok siebie, ujęte w okrągłą girlandę kwiatową zwieńczoną koroną z 4-płatkowym kwiatem, pod girlandą order (krzyż maltański), a niżej napis na finezyjnie ujętej banderoli "GIOVANE" [?] k. 81 - 40. Masywna kotwica wpisana w okrąg zwieńczony 6-ramienną gwiazdą (f. odwrócony) k. 86 - 41. Trzy okręgi jeden pod drugim, w których od góry: krzyż rozdzielający sygla "M" i "D", palma lub inne drzewo oraz półksiężyc na linii okręgu od dołu, nad którym litera "B" k. 96, 102 - 42. Napis "ZBORO" k. 108 - 43. Na małej tarczy jakby rozgięta podkowa k. 111 - 44. W owalnej tarczy orzeł z głową w lewo i literą "F" na piersi k. 116, 125 - 45. Herb Łabędź z hełmem i klejnotem w koronie k. 99 - 46. Mały orzeł z głową w lewo k. 123; podobny w kształcie, ale nieco większy k. 129; o bardziej nieporadnym, schematycznym rysunku k. 132, 149, 163 - 47. Mały orzeł w koronie z głową w prawo k. 171 - 48. Orzeł dwugłowy zwieńczony koroną z tarczą herb. na piersiach, na której krzyż stojący na 3 pagórkach k. 131 - 49. Prwdp. orzeł (odwrócony) k. 133 - 50. Banderola z syglami "PG BV" rozdzielonymi kwiatem o 4 płatkach i zwieńczona koroną k. 137, 141-142; wariant z plecionką zakończoną kwiatem k. 138 - 51. Herb Lubicz (f. papierni w Grembienicach pod Krakowem) k. 140 - 52. Orzeł z literą "R" na piersi k. 144 - 53. Krzyż podwójny: godło zakonu Duchaków na tarczy zwieńczonej koroną (f. papierni klasztoru Ducha Św. w Prądniku Czerwonym pod Krakowem) (odwrócony) k. 151 - 54. Na małej tarczy głowa jednorożca w prawo k. 152 - 55. Herb Topór na stylizowanej tarczy zwieńczonej orłem (f. papierni Tęczyńskich w Krzeszowicach) k. 156 - 56. Orzeł na tarczy zwieńczonej koroną (f. uszkodzony wskutek konserwacji dok.) k. 159 - 57. W wieńcu laurowym przedmiot przypominający pas z 5 opadającymi tasiemkami k. 160 - 58. W stylizowanym kartuszu zwieńczonym koroną nierozpoznany wizerunek, być może męskie popiersie (f. odwrócony) k. 172 - 59. Herb własny rodziny von Kinsky: na tarczy herb. 3 promienie lub wyrostki wyrastające ku górze, u dołu w bordiurze napis "RVKVT" k. 180; (odwrócony) k. 178 - 60. Orzeł dwugłowy, którego głowy podtrzymują koronę, na piersi litera "B" (odwrócony) k. 184 - 61. W prostokątnej ramie, zwieńczonej koroną i ozdobionej liliami w narożach, a podwójnymi lub potrójnymi trójlistnymi koniczynami po bokach, 5-wierszowy napis w jęz. niem., zawierający sentencję i nazwisko papiernika: "WER GOT / VERTRAVT / HAT WOL / GEBAVT / HANS EISEL" (f. pap. Hansa Eisela w mieście Wels-Schafwiesen w Grn. Austrii k. Linzu) (odwrócony) k. 183 - 62. Nierozpoznane herby: k. 164 (złożony w wieńcu laurowym), k. 165.
 • 520 a [Rkps obejmuje kolekcję listów z lat 1595-1628, tj. z czasów panowania w Polsce króla Zygmunta III Wazy (1566-1632). Korespondencja ma charakter oficjalny i dot. głównie wydarzeń polit., w mniejszym stopniu spraw osobistych króla lub dworu królewskiego. Ponieważ adresatem zdecydowanej większości listów jest Zygmunt III, nazwisko odbiorcy podano niżej jedynie wtedy, gdy adresatem jest inna osoba. Tytuły części rkpsu, wpisane własnoręcznie przez Łukasza Gołębiowskiego (o którym niżej), wskazują, iż cała kolekcja listów pochodzi ze zbiorów rękopiśmiennych biblioteki Tadeusza Czackiego].
 • 520 a [Jako pierwszy opracował rkps dość dokładnie (wykazy i zregestowanie przeważnie obcojęzycznych dok.) w 1792 r. Łukasz Gołębiowski (1773-1849), wybitny bibliotekarz, historyk i etnograf, współpracownik i bibliotekarz Tadeusza Czackiego w Porycku oraz Czartoryskich w Puławach, członek i sekretarz Tow. Przyjaciół Nauk Warszawskiego, członek Tow. do Ksiąg Elementarnych, wreszcie prof. literatury w Instytucie Pedagogicznym tamże. Sposób opracowania materiału świadczy o sumienności, staranności i doświadczeniu tego młodego jeszcze wówczas uczonego. W latach pięćdziesiątych XX w. opracowywała rkps ponownie J. Studnicka, która częściowo przygotowała indeks nadawców i odbiorców oraz krótkie regesty niektórych akt. Rkps pierwotnie składał się z 2 części, na co wskazuje sygn. na k. I: BK 1403/cz. I-II.
 • 520 a Nr 50. [List Klaudiusza Vinciprova (potwierdzenie załatwienia wszystkich spraw zleconych mu w imieniu króla pol. przez kaznodzieję król. Adama Makowskiego SJ oraz prośba o zaliczenie w poczet stałych agentów król.); Neapol, 26 XI 1616] k. 82.
 • 520 a Nr 51. [List kard. Ludwika Ludovisi (1595-1632), sekr. stanu, legata i abpa Bolonii (gorąca prośba o załatwienie pewnej sprawy i obdarzenie zaufaniem oddawcy listu); Rzym, 22 IX 1621] k. 84.
 • 520 a Nr 52. [List Herkulesa (Ercole) Rangoni'ego (polecenie swoich usług); Rzym, 1 X 1621] k. 86-86v.
 • 520 a Nr 53. [List Aleksandra Rangoni'ego (zm. 1640), późn. bpa Modeny (gratulacje świeżo wyświęconego prezbitera z okazji odniesionych przez króla pol. zwycięstw militarnych [zatrzymanie nawałnicy tureckiej w bitwie pod Chocimiem IX-X 1621], za które pragnie podziękować Bogu i Matce Bożej podczas prywatnej pielgrzymki do Loreto); Rzym, 20 XI 1621] k. 88.
 • 520 a Nr 54. [List kard. Ludwika Ludovisi (prośba o rekomendację król. dla Józefa Franfenello, cenną dla niego po powrocie do Rzymu); Rzym, 11 VI 1622] k. 90.
 • 520 a Nr 55. [List kard. Piotra Aldobrandiniego (obietnica udzielenia znaczącej pomocy Janowi Scadenario, szlachcicowi i senatorowi bolońskiemu); Ferrara, 26 VI 1623] k. 92.
 • 520 a Nr 56. [List Filipa IV Habsburga, króla Hiszpanii i Portugalii (1605-1665) (wspomnienie listu kondolencyjnego króla pol. z powodu śmierci ojca monarchy hiszp. Filipa III (1578-1621) i rozważania na temat zmarłego); Madryt, 1 X 1623] k. 94-94v.
 • 520 a Nr 57. [List króla hiszpańskiego jak wyżej (doniesienie o narodzinach córki Małgorzaty Marii Katarzyny (dziecko żyło zaledwie miesiąc 25 XI - 22 XII 1623, a zmarło w 2 dni po napisaniu listu!), zrodzonej z pierwszej ż. Elżbiety Burbon (1602-1644), c. Henryka IV, króla Francji, i Marii Medycejskiej); Madryt, 20 XII 1623] k. 96-96v.
 • 520 a Nr 58. [List J. L. de La Loo, kanclerza Orderu Złotego Runa (w związku ze śmiercią jednego z kawalerów tegoż orderu, ces. radcy stanu i dworzanina hr. Hohenzollerna, przypomnienie królowi pol. jako kawalerowi orderu o obowiązku wynikającym z art. 63. "Statutów" tegoż orderu, tj. odprawieniu 15 mszy św. śpiewanych oraz wypłaceniu tyluż solidów jałmużny za spokój duszy współtowarzysza); Madryt, 20 XII 1623] k. 98.
 • 520 a Nr 59. [List margrabiego Belmontu Karola Taprark'a (?) (wyrażenie gotowości przyjęcia od króla pol. wszelkiej służby); Madryt, 12 II 1624] k. 100.
 • 520 a Nr 60. [List J. L. de La Loo, kanclerza Orderu Złotego Runa (wiadomość o śmierci 3 kolejnych kawalerów tegoż orderu: ks. de Ligne w Belgii, ks. de Butera na Sycylii i ks. de Terranova we Włoszech i z tego tytułu przypomnienie królowi pol. jako kawalerowi orderu o obowiązku wynikającym z art. 63. "Statutów" tegoż orderu wobec każdego ze zmarłych jego kawalerów (zob. wyżej)); Madryt, 9 IV 1624] k. 102.
 • 520 a Nr 61. [List kard. E. Magalottiego, podwładnego kard. Barberiniego (oświadczenie i życzenia); Rzym, 12 VI 1627] k. 104.
 • 520 a Nr 62. [List kard. Andrea Perettiego (przyrzeczenie udzielenia pomocy protegowanemu przez króla alumnowi franciszkańskiemu, br. Modestowi Sebastianowi, w przyjęciu do Kolegium Św. Bonawentury w Rzymie); Rzym, 26 V 1628] k. 106.
 • 520 a "Miscellanea przekopiowane przeze mnie" [Łukasza Gołębiowskiego] [zestawienie tabelaryczne z podaniem nadawcy i adresata, dokładnej daty, treści ujętej hasłowo (obszerne regesty listów wcześniej na kk. V-VII) oraz ilości kopii i arkuszy] k. 108.
 • 520 a Nr 1. [List wojewody sandomierskiego Jerzego Mniszcha (ok. 1548-1613) (obietnica spłacenia do skarbu kor. wszystkich rat ze starostwa samborskiego oraz należności z dzierżaw ruskich żup solnych wobec groźby pozwania dłużnika przez króla do sądu i sekwestru dóbr; prośba o przysłanie król. komisarza do wyceny szkód wyrządzonych w dobrach Sambor; raport o nieprzepuszczaniu przez Samborszczyznę, zgodnie z wydaną instrukcją król., żadnych wojsk najemnych udających się na służbę za granicę, za wyjątkiem wiosennego przemarszu oddziałów Jerzego Stadnickiego; ruchy wojsk hospodara wołoskiego Michała Walecznego); Sambor, 11 VII 1600] k. 109-109v.
 • 520 a Nr 2. "Respons Je[g]o Kro[lewskiey] M[os]czi Starszem y wszem Moloicom Woiska Zaporoskie[g]o przes Je[g]o M[o]scz X[iędz]a Podcanczlierze[g]o danÿ w Korczinie dnia XXV Octob[ris] Roku MDC [odpowiedź króla Zygmunta III dana starszyźnie Kozaków zaporoskich (odłożenie uchwalenia żołdu i umundurowania dla oddziałów, podobnie jak kary banicji, do czasu zebrania się sejmu; polecenie wypłaty przez hetmana tytułem zaliczki 6 tys. złp. ze skarbu kor.; zakaz rewindykowania Techtymirowa za życia posesora); Korczyn, 25 X 1600; dok. przestawiony w kolejności] k. 113.
 • 520 a Nr 3. [List Jeremiasza Mohyły (ok. 1555-1606), wojewody i hospodara mołdawskiego (sfinansowanie wyprawy wojennej do Mołdawii (prywatny zaciąg żołnierza pod dow. Potockiego), idącej na odsiecz bratu Jeremiego, hospodarowi wołoskiemu Szymonowi (ok. 1560-1607) przeciwko powstaniu trzech bojarów, braci Buzescu (Buzowskich), pieniędzmi należnymi skarbowi kor. (28 tys. złp.); wojsko pol. pozostające bez żołdu przez ostatnie pół roku zamierzało się rozejść); Jassy, 30 VI 1601] k. 111.
 • 520 a Nr 4. [List Henryka Firleja z Dąbrowicy (1574-1626), sekretarza król., późn. podkanclerzego, abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski (przesłanie jubileuszu papieża Klemensa VIII dla wojska kor.; zwycięstwo dowódcy wojsk ces. Jerzego Basty nad Gabrielem Batorym; odstąpienie cesarza od zajęcia Mołdawii wobec trudnej sytuacji w Siedmiogrodzie); Rzym, 1 IX 1601] k. 112-112v i 115.
 • 520 a Nr 5. [List kasztelana poznańskiego Jana Ostroroga (1565-1622), posła sejm. (odpowiedź na 2 listy król. wysłane z Wilna: odradzenie królowi wyjazdu do wojska w Inflantach jako zbyt ryzykownego, chyba że przy zapewnieniu monarsze szczególnych środków bezpieczeństwa (w odpowiedzi na zapytanie króla, skierowane listownie do wszystkich senatorów kor. i litew.); sfinansowanie kosztów tej wyprawy wobec niedoborów skarbu kor. możliwe jest tylko poprzez zaciąganie pożyczek "ad fidem publicam" i zastawy albo też uchwalenie nowych podatków na sejmie; Chłopy, 2 IX 1601] k. 116-116v.
 • 520 a Nr 6. [List bpa krakowskiego Bernarda Maciejowskiego (1548-1608), późn. abpa gnieźnieńskiego, prymasa Polski i kardynała (wiadomość o klęsce oddziałów Zygmunta Batorego pod Goroszló w Siedmiogrodzie (3 VIII 1601) i niepotwierdzona oficjalnie wieść o zamordowaniu (w obozie pod Turda tamże) na rozkaz gen. wojsk ces. Jerzego Basty (Gyorgy Baszta) swego niedawnego sprzymierzeńca we wspomnianej bitwie, hospodara wołoskiego Michała Walecznego; morowe powietrze w Krakowie; starania wspólnie z innymi dostojnikami kor. o doprowadzenie do pojednania woj. krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego z woj. sandomierskim Jerzym Mniszkiem w celu zapewnienia spokojnego przebiegu sejmików deputackich); Bejsce, 3 IX 1601] k. 118-118v.
 • 520 a Nr 7. [List Stanisława Golskiego (zm. 1612), wojewody podolskiego i ruskiego (odpowiedź na 3 listy król.: entuzjastyczna pochwała zamiaru wyjazdu króla do wojska w Inflantach; zasilenie skarbu kor. pieniędzmi z nowych podatków uchwalonych na przyszłym sejmie w przypadku pozyskania niewystarczających środków z zastawienia klejnotów i poprzednich podatków; deklaracja udzielenia w razie potrzeby pomocy wojewodzie lubelskiemu Markowi Sobieskiemu, mianowanemu dowódcą wojsk kwarcianych); Mukarowo, 13 IX 1601] k. 120-121.
 • 520 a Nr 8. [List abpa gnieźnieńskiego Stanisława Karnkowskiego (1520-1603) do kanclerza wlk. kor. i hetmana wlk. Jana Zamoyskiego (1542-1605) (pochwała zamordowania hospodara wołoskiego Michała Walecznego (zob. wyżej); prośba o interwencję u króla w sprawie wielkich uciążliwości celnych dla miast w Koronie); Tum pod Łęczycą, 20 IX 1601] k. 122.
 • 520 a Nr 9. [List nadawcy jak wyżej do króla Zygmunta III (powierzenie abpowi przez króla kierownictwa komisji celnej; obranie przez tego pierwszego na miejsce zjazdu komisarzy celnych Tumu pod Łęczycą z powodu zarazy panującej w Piotrkowie; prośba o nadanie starostwa kruszwickiego rotm. Piotrowi Łaszczowi ze Strzemielca (zm. 1619), zasłużonemu (obok Wacława Bekiesza) podczas wyprawy hetm. Jana Zamoyskiego do Mołdawii przeciwko hospodarowi wołoskiemu Michałowi Walecznemu (gł. w walnej bitwie pod Bukowem); Tum pod Łęczycą, 4 X 1601] k. 124.
 • 520 a Nr 10. [List wojewody i generała krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego (gratulacje z powodu wygranej kampanii ze Szwedami w Inflantach (odstąpienie od Rygi, ucieczka spod Parnawy); pogłoska o tajnych rokowaniach króla szwedz. Karola IX Sudermańskiego z cesarzem czynnikiem zmuszającym do wzmożonej czujności hetmanów i pozostawienia armii pol. w Inflantach; wzmacnianie pozycji Jerzego Basty na Wołoszczyźnie mimo utraty kilkunastu tys. żołnierzy w trakcie dotychczasowych kampanii; Kaniza jeszcze nie zdobyta; zawrócenie wojska pol., które zdobyło Białogród i wyruszyło następnie na Budzyń, wobec podejścia pod Białogród armii tureckiej w sile 80 tys. ludzi; Lanckorona, 7 XI 1601] k. 126-127.
 • 520 a Nr 11. [List bpa krakowskiego Bernarda Maciejowskiego (radość ze zdobycia zamku Wolmierz i innych warowni oraz z powrotu króla do Korony (Wilna); konieczność odprawienia posła moskiewskiego ze względu na wysokie koszty jego utrzymania; usunięcie za sprawą komisarzy kor. opóźnień w sprawnym ściąganiu podatków na cele wojenne w Wielkopolsce i przekazywaniu ich do skarbu kor. (w porozumieniu m.in. z abpem gnieźnieńskim); w razie niewystarczającej ilości pieniędzy z 2 poborów uchwalonych na przeszłym sejmie na wojnę inflancką król winien zwołać nowy sejm, choć zbyt częste zwoływanie sejmów z powodu kosztów nie powinno mieć miejsca); Kraków, 28 I 1602] k. 128-129.
 • 520 a Nr 12. [List abpa gnieźnieńskiego Stanisława Karnkowskiego (nie należy nadawać opactwa Cystersów w Sulejowie ze względu na jego zadłużenie (blisko 60 tys. złp. w zapisach) bpowi wendeńskiemu (inflanckiemu) Otto Schenkingowi (zm. 1632), wygnanemu ze swej stolicy biskupiej, mimo iż potrzebuje wsparcia; zapowiedź elekcji nowego opata sulejowskiego na dzień 28 III 1602 i prośba Karnkowskiego do króla o wskazanie odpowiedniego kandydata; misja sekretarza król. ks. Łempickiego, do którego pisał Karnkowski w tej sprawie, wobec rozeznania stanu rzeczy już nieaktualna; [następuje 2. list pisany inną ręką, bez miejsca i daty, jako ciąg dalszy listu 1.:] podkomorzy osobiście zda sprawę z wyjazdu do Elbląga; lokalny pobór podatków nie wystarczy na konieczne wydatki, trzeba będzie dołożyć z innych poborów; sukno na mundury dla wojska przy uwzględnieniu wszystkich kosztów, zwł. transportu, tańsze będzie do kupienia w Lublinie, tj. "bliżej żołnierza", niż w Elblągu; pomimo przesłania już pomiarów kalibru dział z arsenału pruskiego przez Ostromęckiego powtórne ich przesłanie za pośrednictwem Sierakowskiego; sprawa wysłania komisarza król. w celu zlustrowania i ukrócenia samowoli niezdyscyplinowanego wojska); Łowicz, 18 II 1602] k. 130-130v i 131.
 • 520 a Nr 13. [List Olbrachta Łaskiego (1536-1605), wojewody płockiego i sieradzkiego (agitacja podczas wyboru sędziego ziem. sieradzkiego na sejmiku woj. do jak najszybszego oddania drugiego poboru na potrzeby wojny inflanckiej, wysłana w formie pisemnej także do województw poznańskiego i kaliskiego; prośba o niezwracanie przez króla należących do Łaskiego, a odbitych właśnie z rąk nieprzyjaciela zamków inflanckich ich dotychczasowemu dzierżawcy Gotardowi Tyzenhauzowi, skoro ten wcześniej poddał je wrogowi; starania takie czyni za pośrednictwem swego brata Fabiana); Łask, 6 IV 1602] k. 133-133v.
 • 520 a Nr 14. [List kniazia litewskiego Jerzego Druckiego Sokolińskiego (zm. 1606), rotmistrza wojsk lit. i star. uświackiego, do bpa warmińskiego i podkanclerzego kor. Piotra Tylickiego (1543-1616) (szczegółowa relacja z wyjazdu wraz z innymi komisarzami na granicę z Ukrainą w okolicach Wieliża i Toropca celem rozgraniczenia spornych gruntów i zamków pomiędzy Koroną a Wlk. Ks. Moskiewskim, naznaczonym w dn. 1 V 1602 r., z uzgodnionym udziałem komisarzy moskiewskich, którzy jednak nie przybyli; informacja o utracie własnego syna (Jana?), który poległ w Inflantach, będąc w służbie króla pol.); Wieliż, 21 V 1602] k. 135-136a.
 • 520 a Nr 15. [List wojewody lubelskiego Marka Sobieskiego (1549/50-1605) do adresata jak wyżej (wezwania pomocy wojsk. wojewody wołoskiego; plany zagrodzenia drogi pod Haliczem pochodowi wojsk tatarskich, maszerujących Pokuciem na Węgry; wysłanie do obu hospodarów: wołoskiego i mołdawskiego posła Olbrychta Łysakowskiego z instrukcją i żądaniem wypłacenia pieniędzy należnych królowi); Złoczów, 18 VII 1602] k. 137.
 • 520 a Nr 16. [List wojewody kijowskiego księcia Konstantego Ostrogskiego (miasto Kijów pozbawione obrony w sytuacji niepewnego pokoju z Moskwą; wyjazd niemal wszystkich przedniejszych obywateli na trybunał województwa zwiększa niebezpieczeństwo agresji; nieznana trasa przemarszu wojsk tatarskich na Węgry); Ostróg, 20 VII 1602] k. 139.
 • 520 a Nr 17. [List wojewody lubelskiego Marka Sobieskiego (Olbrycht Łysakowski osobiście zda relację z misji do hospodarów (zob. wyżej); wyjazd wojewody nad Dniestr na miejsce koncentracji oddziałów pol.); Skała, 9 VIII 1602] k. 141.
 • 520 a "Treść Listów i różnych Rękopismów w Bibliotece JW Tadeusza Czackiego znayduiących się" [tytuł 1. cz. rkpsu] k. I.
 • 520 a "Zaymuie przeciąg czasu od 1595 do 1628 Roku. Mniey ważne zdarzenia, albo prywatne okoliczności Zygmunta tu są umieszczone, iako to: rekomendacie różnych Osób, przysłanie Orderu złotego runa, przez Króla Hiszpańskiego, w 1600 Roku; zesłanie Margrabiego de Myrrau do Polski dla trzymania do Chrztu imieniem Ludwika XIII. Syna Zygmunta. Treść tych Rękopismów wyciągał Łukasz Gołębiowski" [określenie czasokresu i zawartości 1. cz. rkpsu] k. Iv.
 • 520 a "Panowanie Zygmunta III. Drobne Interessa" [spis treści 1. cz. rkpsu: wykaz listów i dok. z podaniem nru bież. dok. w zbiorze oraz nru strony w rkpsie (nry 1-62, ss. 1-223)] k. II-IIIv.
 • 520 a "Treść Listów i różnych Rękopismów w Bibliotece JW Tadeusza Czackiego znayduiących się" [tytuł 2. cz. rkpsu] k. IV.
 • 520 a "Zaymuie przeciąg czasu od 1606 do 1616 Roku. Pod tym wydziałem umieszczone są Listy, które dla zbyt wielu okoliczności, w sobie zawartych były kopiowane, i do każdey Materyi iedną ztych kopiów włożono. Treść tych Rękopismow wyciągał Łukasz Gołębiowski" [określenie czasokresu i zawartości 2. cz. rkpsu] k. IVv.
 • 520 a "Panowanie Zygmunta III. Miscellanea" [spis treści 2. cz. rkpsu: wykaz listów i dok. z podaniem nru bież. dok. w zbiorze oraz nru strony w rkpsie (nry 1-26, ss. 227-327); regesty obszerniejsze niż w 1. cz. rkpsu] k. V-VII (k. VI i VII przestawione przy oprawie!).
 • 520 a Nr 1. [List ces. Rudolfa II Habsburga (1552-1612), arcyks. austriackiego oraz króla Czech i Węgier (wiadomość o zwycięstwie odniesionym w Chorwacji); Praga, 3 X 1595] k. 1-1v.
 • 520 a Nr 2. [List kard. Henryka Gaetani'ego (1550-1599), legata papieskiego w Bolonii, Francji oraz Polsce w latach 1596-1597 (zdanie sprawy z życzliwego przyjęcia u siebie poleconego przez króla pol. jego sekretarza Henryka Firleja, przyszłego bpa i prymasa); Rzym, 1 I 1598] k. 3.
 • 520 a Nr 3. [List kard. Cinzio Passeri Aldobrandiniego (1551-1610), legata papieskiego w Polsce, Niemczech i Awinionie, późn. prefekta Sygnatury Sprawiedliwości i wielkiego penitencjarza w Rzymie (wiadomość o zakończeniu walk o Księstwo Ferrary, odzyskanej dla Kościoła w 1597 r. przez Pietro Aldobrandiniego, bratanka pap. Klemensa VIII i kuzyna nadawcy listu); Rzym, 14 II 1598] k. 5.
 • 520 a Nr 4. [List księcia bawarskiego i palatyna reńskiego Maksymiliana Habsburga (1558-1620) (wiadomość o otrzymaniu pełni władzy od swego ojca Wilhelma); Monachium, 4 III 1598] k. 7.
 • 520 a Nr 5. [List jak wyżej (kondolencje z powodu śmierci małżonki królewskiej Anny Austriaczki (1573-1598), arcyksiężnej austriackiej i matki króla Władysława IV); Monachium, 10 III 1598] k. 9-9v.
 • 520 a Nr 6. [List króla Zygmunta III Wazy do Paschalisa Ciconii, doży weneckiego w latach 1585-1595 i namiestnika Krety (polecenie adresatowi swego dworzanina Lukrecjusza Gravise); Warszawa, 18 V 1598] k. 11.
 • 520 a Nr 7. [List księcia bawarskiego i palatyna reńskiego Maksymiliana Habsburga (1558-1620) (wiadomość o śmierci brata książęcego, kard. Filipa Habsburga, zm. 17 V 1598); Monachium, 22 V 1598] k. 13.
 • 520 a Nr 8. [List kard. Piotra Aldobrandiniego (1571-1621), sekretarza stanu Państwa Kościelnego, do króla Zygmunta III Wazy (zapewnienie o wynagrodzeniu Hieronima Borboncinusa, audytora przy nuncjuszu apost. w Polsce; Ferrara, 4 VII 1598] k. 15.
 • 520 a Nr 12. [List abpa Filipa Spinellego (1566-1616), nuncjusza apost. i późn. kardynała oraz bpa Aversa i Policastro we Włoszech (z mandatu papieskiego oddanie się do dyspozycji króla pol. w misjach poza granicami Polski); Praga, 17 III 1599] k. 17-17v.
 • 520 a Nr 13. [List arcyks. austriackiego Alberta Habsburga, księcia Burgundii i hr. Flandrii (usprawiedliwienie swojej nieobecności na pogrzebie małżonki król. Anny Austriaczki); Bruksela, 6 X 1599)] k. 19.
 • 520 a Nr 14. [List Filipa III (1566-1616), króla Hiszpanii i Portugalii (przesłanie królowi pol. za pośrednictwem radcy dworu król. (i prymasa?) Franciszka Damant'a zw. Araldus'em Orderu Złotego Runa); Madryt, 20 I 1600] k. 21.
 • 520 a Nr 15. [Przekład listu jak wyżej z oryg. francuskiego na jęz. łaciński, dokonany prwdp. przez Lamoralda de Ligne, księcia Espinoy (zob. nota dors. na k. 23v); Madryt, 28 I 1600] k. 23.
 • 520 a Nr 16. [List kard. Cinzio Passeri Aldobrandiniego (1551-1610), byłego legata pap. w Polsce i Niemczech, prefekta trybunału Sygnatury Sprawiedliwości w Watykanie (wiadomość o pielgrzymce do Rzymu i audiencji u papieża Klemensa VIII (Hipolita Aldobrandiniego, tj. wuja autora listu) Joachima Ocieskiego, starosty olsztyńskiego i kaszt. sądeckiego, z żoną Anną Mielecką, starościanką sandomierską); Rzym, 5 II 1600] k. 24.
 • 520 a Nr 17. [List Antoniego del Valle, kanclerza Orderu Złotego Runa (gratulacje dla króla pol. z powodu otrzymania orderu i polecenie swoich służb); Madryt, 6 II 1600] k. 26.
 • 520 a Nr 18. [Brewe papieża Klemensa VIII (Hipolit Aldobrandini, 1536-1605) (prośba o przyjęcie do służby wojskowej w wojsku koronnym młodego Szkota i gorliwego katolika nazwiskiem Jakub Murravius); Rzym, u Św. Piotra, 10 II 1600; podpis. kard. Sylwiusz Antonianus, dok. opieczętowany pierścieniem Rybaka] k. 28.
 • 520 a Nr 19. [Brewe papieskie jak wyżej (kondolencje po śmierci najstarszego z dzieci króla Zygmunta III i Anny Austriaczki, córeczki Anny Marii Wazówny (1593-1600)); Rzym, u Św. Piotra, 24 III 1600; podpis. kard. Sylwiusz Antonianus, dok. opieczętowany pierścieniem Rybaka] k. 29.
 • 520 a Nr 20. [List bpa poznańskiego i bpa nominata kujawsko-pomorskiego Jana Tarnowskiego, późn. abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski (wystąpienie z prośbą o interwencję u książąt kurlandzkich w imieniu panów Czarnkowskich w sprawie ich dotyczącej); Poznań, 27 VII 1600] k. 30.
 • 520 a Nr 21. [List Jana (Janos) Kuthassi, abpa ostrzyhomskiego (prośba o otoczenie opieką i łaską król. Katarzyny Usaly, wdowy po zm. magnacie węg. Władysławie Bekieszu (Laszlo Bekes de Kornyath), oraz jej matki, podobnie jak to miało miejsce w stosunku do osoby zmarłego); Tyrnawa (na Węgrzech), 20 I 1601] k. 32-32v.
 • 520 a Nr 22. [Uniwersał Lamoralda de Ligne, księcia Espinoy i barona Flandrii, komisarza i pełnomocnika do wręczenia Orderu Złotego Runa Zygmuntowi III, przyznanego mu przez króla hiszp. Filipa III, w sprawie zwolnienia króla pol. jako kawalera tegoż orderu z obowiązku przestrzegania artykułów kodeksu orderu z wyjątkiem obowiązujących go 4 art. głównych; Warszawa, 25 II 1601] k. 34.
 • 520 a Nr 23. [Kopia współczesna aktu nadania królowi pol. Zygmuntowi III przez króla hiszp. Filipa III Orderu Złotego Runa z dn. 20 II 1601 i wręczenia jego insygniów w dn. 25 II tr. w kolegiacie Św. Jana w Warszawie przez komisarza orderu i pełnomocnika króla hiszp. Lamoralda de Ligne, księcia Espinoy i barona Flandrii; Warszawa, 25 II 1601] k. 36-37v.
 • 520 a Nr 24. "Responsum ad litteras Regis Hispaniarum" [odpowiedź króla pol. Zygmunta III na list króla hiszp. Filipa III z podziękowaniem za nadanie orderu; Warszawa, 25 II 1601] k. 38.
 • 520 a Nr 25. [List ks. szczecińsko-pomorskiego Bogusława XIII (1544-1606), występującego w imieniu swego bratanka i wychowanka Filipa Juliusza (1584-1625) (prośba o odnowienie przywileju wyprowadzania z terytorium Polski za granicę stu wołów bez podatku, nadanego jeszcze zm. bratu Bogusława, ks. szczecińsko-pomorskiemu Ernestowi Ludwikowi (1545-1592)); Wołogoszcz, 14 IV 1601; regest listu wpisany inną ręką po łacinie obok adresu odbiorcy na k. 40v] k. 39-39v.
 • 520 a Nr 26. [Brewe papieża Klemensa VIII (polecenie opiece król. małżeństwa Jana Jansuły z Mołdawii i Marii Mirsy z Wołoszczyzny, przybyłych do Wiecznego Miasta z powodów religijnych, którzy pragnęli osiedlić się w Polsce); Rzym, u Św. Piotra, 21 IV 1601; podpis. kard. Sylwiusz Antonianus, ślad po pieczęci pierścieniem Rybaka] k. 41.
 • 520 a Nr 27. [List prwdp. Hieronima Jazłowieckiego z Buczacza (ok. 1570-1607), wojewody podolskiego (zalecenie swoich służb i potwierdzenie wierności królowi wobec oszczerstw rozpowiadanych przez nieprzyjaciół); Lublin, 24 VI 1601] k. 42.
 • 520 a Nr 28. [List Jana Zamoyskiego (1542-1605), kanclerza i hetmana wlk. kor. (przedstawienie 2 próśb dot. spraw prawno-majątkowych wojewody ruskiego Mikołaja Herburta (zm. 1602): wykupu majętności z zastawu oraz konsensu na rezygnację dożywocia zapisanego na mieście Tłumacz na młodszego syna wojewody, również Mikołaja (zm. 1610), star. skalskiego i tłumackiego); Giedrojcie, 14 VIII 1601] k. 44.
 • 520 a Nr 29. [List starosty i wojewody krakowskiego oraz marszałka wlk. kor. Mikołaja Zebrzydowskiego (1553-1620) (wstawienie się za wojewodą sieradzkim Olbrachtem Łaskim (zm. 1604)); Kraków, 18 IV 1602] k. 46.
 • 520 a Nr 30. [List mieszczan Kamieńca Podolskiego (prośba o pomoc materialną po wielkim pożarze, który zniszczył miasto 26 sierpnia 1602 r.); Kamieniec Podolski, 28 VIII 1602] k. 48.
 • 520 a Nr 31. [List ks. kurlandzkiego i inflanckiego Fryderyka Kettlera (1569-1642) (prośba o poparcie dla Jana Strolkowskiego, zasłużonego w kilkuletniej służbie dla księcia); Bowsk, 29 XII 1602] k. 50.
 • 520 a Nr 32. [List wojewody i hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły (ok. 1555-1606) (zaproszenie na wesele starszej córki Reginy (zm. 1619), zaślubionej ks. Michałowi Wiśniowieckiemu (zm. 1616), staroście owruckiemu, zaplanowane w Suczawie dn. 25 V 1603 r.); Jassy, 4 II 1603] k. 52-53.
 • 520 a Nr 33. [List króla Francji i Nawarry Henryka IV Burbona (1553-1610) (potwierdzenie odebrania listu króla pol. dat. 22 VII i drugiego doręczonego królowi franc. przez ks. Nevers); Metz (?), 22 III 1603] k. 54.
 • 520 a Nr 34. [List kard. Piotra Aldobrandiniego (1571-1621), sekretarza stanu Państwa Kościelnego (pismo polecające królowi młodego Rusina Eliasza Morochowskiego (Morochovius), alumna Kolegium Greckiego i gorącego zwolennika Unii brzeskiej, powracającego z Rzymu do kraju po ukończeniu studiów); Rzym, 12 IV 1603] k. 55.
 • 520 a Nr 35. [List kard. Cinzio Passeri Aldobrandiniego (prośba o protekcję dla młodego Samuela Zborowskiego (zm. po 1603), s. banity Samuela, na wzór rekomendacji papieskiej zawartej w brewe, które załącza); Rzym, 21 V 1603] k. 57.
 • 520 a Nr 36. [List kard. Piotra Aldobrandiniego (potwierdzenie gotowości ponownego życzliwego przyjęcia na dwór papieski wyżej wymienionego Zborowskiego na podstawie polecenia i rekomendacji króla); Rzym, 31 V 1603] k. 59.
 • 520 a Nr 37. [List kard. Cinzio Passeri Aldobrandiniego (rekomendacja królowi pol. kasztelana poznańskiego, posła sejmowego i pisarza hr. Jana Ostroroga); Rzym, 19 VII 1603] k. 61.
 • 520 a Nr 38. [Brewe papieża Klemensa VIII (polecenie królowi kasztelana poznańskiego jak wyżej); Rzym, u ŚŚ. Apostołów, 19 VII 1603; podpis. kard. Sylwiusz Antonianus, dok. opieczętowany pierścieniem Rybaka] k. 63.
 • 520 a Nr 39. [List ks. Konstantyna Wasyla Ostrogskiego (1526-1608), wojewody kijowskiego (podziękowanie za przysłanie swego posła na pogrzeb najmłodszego syna księcia, wojewody wołyńskiego Aleksandra (zm. 1603)); Ostróg, 1 III 1604] k. 64.
 • 520 a Nr 40. [List wojewodziny wołyńskiej Anny Kostczanki ze Sztemberku, księżnej Ostrogskiej (podziękowanie za przysłanie swego posła na pogrzeb męża Aleksandra (zob. wyżej) i prośba o roztoczenie opieki nad nią i osieroconymi dziećmi); Równe, 6 III 1604] k. 66.
 • 520 a Nr 41. [List księżnej pruskiej Marii Leonory, ż. Albrechta Fryderyka (wiadomość o wydaniu za mąż 29 IV 1604 swej córki Marii (1579-1649) za Krystiana (1581-1655), margrabiego brandenburskiego na Bayreuth); Królewiec, 4 V 1604] k. 69-70v.
 • 520 a Nr 42 i 43. [Listy królowej Marii Medycejskiej (1573-1642), ż. króla Francji i Nawarry Henryka IV (wiadomość o wyznaczeniu markiza de Miravv (?), wlk. marszałka Królestwa, jako ojca chrzestnego podczas ceremonii chrztu syna króla Zygmunta III Karola Ferdynanda; Paryż, 6 III 1614] k. 72.
 • 520 a Nr 43. [List królowej Marii Medycejskiej (wrażenia i podziękowania po uroczystości chrztu syna króla pol. Karola Ferdynanda (zob. wyżej), celebrowanej w Warszawie w dn. 4 V 1614 r.); Paryż, 23 V 1614] k. 73.
 • 520 a Nr 44 i 45. [Listy króla Francji Ludwika XIII (1601-1643), s. Marii Medycejskiej (tematyka jak wyżej); Paryż, 23 V i 4 [!] VII 1614] k. 74 i 75.
 • 520 a Nr 46. [List królowej Marii Medycejskiej (tematyka jak wyżej); Paryż, 3 VII 1614] k. 76.
 • 520 a Nr 47. [List kard. Alessandro Peretti Montalto (1571-1623), legata pap. w Bolonii oraz ambasadora i protektora Polski w Watykanie (wiadomość o życzliwym przyjęciu poleconego przez króla pol. senatora koronnego Stanisława Radziejowskiego, kasztelana rawskiego); Rzym, 6 III 1615] k. 77.
 • 520 a Nr 48. [List tegoż (wiadomość o mającym nadejść do króla obszernym liście od Ruggieri'ego Salomoni z informacjami w pewnej sprawie); Rzym, 20 III 1615] k. 79.
 • 520 a Nr 49. [List króla Francji Ludwika XIII (obietnica załatwienia zleceń Zygmunta III przez rezydenta króla franc. przy papieżu w Rzymie); Paryż, 2 IV 1615] k. 81.
 • 520 a Nr 18. [List Jerzego Kostki (ok. 1555-1611), podskarbiego pruskiego i ekonoma malborskiego (prośba o wiadomość, czy ma kupować sukno wobec niebezpieczeństwa przeniesienia zarazy oraz proch do dział; w związku z pozwem i zbliżającym się terminem sądowym posłanie królowi przywileju na Śmiełowice, wystawionego dla dziada nadawcy za zasługi przez Zygmunta I Starego, na potwierdzenie praw do tych dóbr); Śmiełowice, 4 IX 1602] k. 143.
 • 520 a Nr 19. [List starosty żmudzkiego Jana Karola Chodkiewicza (1560-1621) (coraz trudniejsza sytuacja wojsk pol. na Litwie: wzrost nędzy, kurczenie się oddziałów liniowych i załóg zamkowych (Białykamień, Felin), podżeganie do buntu przez Stanisława Skrzetuskiego w celu odblokowania Derptu i zasilenia go posiłkami z zewnątrz, brak komisarzy i instrukcji do ewentualnych rokowań, bunt piechoty raciborskiej chcącej opuścić zamek w Felinie, nieliczny oddział piechoty u boku samego starosty, odprawienie posła moskiewskiego przybyłego z żądaniem zadośćuczynienia za straty ubiegłego roku); przesłanie pisma komisarzy ks. Karola; obóz pod oblężonym Derptem, 28 I 1603] k. 146-146v.
 • 520 a Nr 20. [List szl. Pawła Łąckiego do podkomorzego bracławskiego Ławryna (Wawrzyńca) Piaseczyńskiego (wiadomość o podaniu pieniędzy należnych królowi od hospodara przez posłów wyjeżdżających na sejm, stąd opóźnienie w ich przekazaniu); Gazda, 30 I 1603] k. 147-147v.
 • 520 a Nr 21. [List wojewody podolskiego Stanisława Golskiego (gorliwe usprawiedliwienie swojej nieobecności na sejmie walnym; w ramach przeprosin przesłanie królowi niezwykłego upominku - siwego konia tureckiego; [2. część listu na osobnym arkuszu pap. z wiadomością z ostatniej chwili:] nadejście pod Oczaków armii tatarskiej w sile kilkudziesięciu tys. zbrojnych pod wodzą siostrzeńców chana tatarskiego Petrisach Beka i Gilisa Mursy (?) z zamiarem najechania ziem Rzeczypospolitej, o czym wiadomo z informacji syna sędziego tehyńskiego i straży wołoskiej; brak jakiejkolwiek gotowości do obrony po stronie polskiej, ale wojewoda z obowiązku powiadomił o niebezpieczeństwie starostów i szlachtę, wzywając do czujności); Bar, 19 II 1603] k. 148-149.
 • 520 a Nr 22. [List hetmana polnego kor. i kasztelana lwowskiego Stanisława Żółkiewskiego (1547-1620), późn. hetmana wlk. kor. i kanclerza (więcej informacji o żołnierzach, którzy wkroczyli do Ujścia w liście abpa lwowskiego; przesłanie próśb wojska inflanckiego i wyrażenie troski o należyte ich posłuchanie u króla, aby nie doszło do buntu czy zawiązania konfederacji; sprawne przekazywanie poborów z Ziemi lwowskiej, w innych ziemiach woj. ruskiego nieliczne i zażegnane spory nie tyle o ściąganie samych podatków, ile o osoby poborców); Lwów, 10 V 1603] k. 150-150v.
 • 520 a Nr 23. [List kasztelana elbląskiego Stanisława Działyńskiego (zm. 1617), posła król. i sejmowego (zapewnienie o braku jakichkolwiek trudności w przekazaniu drugiego poboru oraz akcyzy z miast na sejmiku w Malborku, na który właśnie zjechał; poleca uwadze króla swoją sprawę sądową o wieś Wydrzno, przysądzoną mu oficjalnie dekretem sejmowym, z Łaskim z Szynwaldu); Osiek, 21 V 1603] k. 152-152v.
 • 520 a Nr 24. [List wojewody sandomierskiego Jerzego Mniszcha (kolejna usilna prośba o prolongatę spłaty rat długów, a także wstrzymanie egzekucji spraw sądowych z mieszczanami Sambora oraz niektórymi wsiami o dostawę drewna do żup solnych ruskich do czasu przybycia wojewody na miejsce (zob. wyżej); wiadomość o niekontrolowanych wymarszach różnych oddziałów wojskowych z Korony na Węgry w liczbie do kilku tys., idących głównie Pogórzem i siejących spustoszenie, i prośba o zapobieżenie temu zjawisku; wzmianka o niezadowoleniu z żołdu król. wojsk kwarcianych i oddziałów w Inflantach, które grożą zawiązaniem konfederacji); Sambor, 24 V 1603] k. 154-154v.
 • 520 a Nr 25. [List Hawryło Krutniewicza, starszego nad wojskiem zaporoskim (omówienie spraw wojennych: wczesne odejście na leże zimowe z Inflant spowodowane było przede wszystkim niechęcią uwikłania się w rozmaite konfederacje, a także nędzą i głodem, odbyło się jednak za wiedzą i zgodą hetmana wlk. kor.; wbrew twierdzeniom ludzi wrogo nastawionych należące do króla miasto Witebsk nie zostało spustoszone przez wojsko pol., ale odparto pod nim zdradziecki atak nieprzyjaciela, który właśnie z tego miasta przypuścił atak; podziękowania za przesłanie 2 ćwierci żołdu; odstawienie za pośrednictwem towarzyszy broni Polnyka Syljicza i Michała Zborowskiego jeńca, który ma zdementować informacje o rzekomych zamiarach Tatarów zaatakowania Korony (zob. wyżej)); Kijów, 30 V 1603] k. 156-157v.
 • 520 a Nr 26. [List sekretarza król. i podkomorzego brasławskiego Ławryna Piaseczyńskiego (zgoda woj. brasławskiego na pobór wojenny (poborcą wybrano Iwana Kordysza), wycofana jednak pod wpływem województw kijowskiego i wołyńskiego, uchylających się od płacenia; załatwienie według możności spraw pomiędzy starostą ostrogskim a tamtejszymi bojarami i mieszczanami; nerwowa reakcja Moskwy na wieść o pojawieniu się w Polsce rzekomego cara Dymitra Samozwańca: zmiana wojewodów, mobilizacja wojska, zamknięcie granic, terror wewn. wobec osób sprzyjających Dymitrowi; koncentracja wojsk tatarskich na Ingule nad Dnieprem, które mogą zaatakować ziemie pol. w odwecie za działania Kozaków na Morzu Czarnym, zburzenie Śmiełu oraz rabunki i napady na posiadłości tureckie); Forniszcze, 20 X 1603] k. 158-158v.
 • 520 a Nr 27. [List wojewody sandomierskiego Jerzego Mniszcha (nigdy nie było plebana w Medenicach, zatem jego roszczenia dot. przeszłości są bezzasadne; nieuczciwe uzyskanie dekretów przez poddanych z Nohojowic, Medenic i dzierżawy Rogowo; prośba o przysłanie komisarza król. dla dokonania rewizji szkód w dobrach nadawcy listu); Sambor, 20 XI 1603] k. 160-160v.
 • 520 a Nr 28. [List nominata abpa gnieźnieńskiego Jana Tarnowskiego (ok. 1550-1605), wojewody podolskiego Aleksandra Koniecpolskiego (zm. 1610) i kasztelana sądeckiego Stanisława Bykowskiego (1540-1624) (w celu zdobycia dodatkowych środków na wojnę inflancką należy wcześniej oficjalnie wybrać kwartę; zalecenie ulokowania Dymitra Samozwańca w bezpiecznym miejscu, a jednocześnie zbadania jego pochodzenia przy wykorzystaniu kontaktów na Ukrainie); Grabice, 21 II 1604] k. 162-162v.
 • 520 a Nr 29. [List bpa poznańskiego Wawrzyńca Goślickiego (ok. 1530-1607) (ostrzeżenie przed fałszywym pochodzeniem Dymitra Samozwańca i jego zamiarami; zachęta do nakłonienia dzierżawców królewszczyzn do wcześniejszego wypłacenia kwarty potrzebnej na opłacenie wojny inflanckiej); Buk, 27 II 1604] k. 164-165.
 • 520 a Nr 30. [List wojewody płockiego Stanisława Krasińskiego (1558-1617) i hr. Stanisława Tarnowskiego (a. 1541-1618), kasztelana sandomierskiego (przyzwolenie na przyspieszenie ściągnięcia kwarty wobec potrzeb wyprawy inflanckiej; Dymitra Samozwańca należy przyjąć godnie na dworze król., ale podjęcie decyzji w sprawie jego żądań odłożyć do obrad sejmu); Sidłowo, 23 II 1604] k. 166-166v.
 • 520 a Nr 31. [List kanclerza i hetmana wlk. kor. Jana Zamoyskiego (kwarta zostanie przezeń wypłacona, jeśli inni uczynią podobnie; Dymitra Samozwańca należy bezpiecznie ulokować aż do zebrania się sejmu); Zamość, 1 III 1604] k. 168.
 • 520 a Nr 32. [List wojewody wołyńskiego ks. Janusza Ostrogskiego (1554-1620) (osoba i zajęcia Dymitra Samozwańca znane są wojewodzie osobiście od kilku lat, ale o jego losach ze względu na powagę sytuacji winien zadecydować cały senat; zachęta do złożenia kwarty przed terminem; na polecenie króla wydanie nakazu schwytania jeńców tatarskich); Ostróg, 2 III 1604] k. 170.
 • 520 a Nr 33. [List kasztelana poznańskiego i posła sejm. Jana Ostroroga (pochwała przeznaczenia kwarty na kampanię w Inflantach; osoba Dymitra Samozwańca nie jest godna zaufania, dlatego wobec obowiązującego przymierza zawartego z carem Borysem Godunowem zamiast audiencji u króla i udzielania pomocy należy w tajemnicy, zwłaszcza przed Moskwą, wyprawić go do Rzymu na dwór papieski i nadać pensję, a tymczasem poczekać na dogodniejszą okazję osadzenia go na tronie moskiewskim); Zasław, 8 [skreśl. z "18", przy czym data zapisana słownie] III 1604] k. 171-171v.
 • 520 a Nr 34. [List hetmana polnego litewskiego i administratora Inflant Jana Karola Chodkiewicza (przedstawienie krytycznej sytuacji wojska pol. w Inflantach: wszechobecna nędza i głód, brak pieniędzy od podskarbiego kor. z wyjątkiem skromnej pomocy z Prus, śmierć podskarbiego litewskiego, zabijanie i jedzenie własnych koni, rozboje, rozprzężenie, demoralizacja i defetyzm, dezercje i rozproszenie oddziałów, obwinianie o całe zło głównodowodzącego; pozostawienie sprawy Dymitra Samozwańca bez komentarza jako niosącej ze sobą nie tylko wielkie nadzieje, ale i wielkie niebezpieczeństwo zerwania pokoju z Moskwą); Ryga, 19 III 1604] k. 175-177.
 • 520 a Nr 35. [List Zygmunta Kazanowskiego (ok. 1563-1634), podkomorzego kor. i pułk. wojsk kor., do wojewody sandomierskiego i starosty stanisławskiego Jana Zbigniewa Ossolińskiego (zm. 1623) (obietnica przesłania upominku przyszłej żonie p. Grzybowskiego; obawy hetmana co do zagrożenia tureckiego; mobilizacja wojska pod wodzą Tomszy, przeciwko któremu ks. Wiśniowiecki wysłał ks. Samuela Koreckiego, sam pozostając w stolicy Mołdawii Jassach z hospodarem; wiadomość o 3-letnim pokoju z Moskalami, którzy ci ostatni wykorzystają w przeciwieństwie do Polaków na wzmocnienie sił; Warszawa, 6 I 1616] k. 178-178v.
 • 520 a Nr 36. [List jak wyżej (wiadomość o urodzeniu w dn. 20 I przez królową Konstancję Habsburżankę córki Anny Konstancji (dziecko żyło 20 I-24 V 1616); sejm zbierze się 26 IV; żadnej informacji od komisji do układów z Moskalami; poseł Kochański wyjeżdża do Porty; podobno Turcy pojmali Tomszę i odstawili go do Konstantynopola, a na hospodarstwie wołoskim osadzili na wyraźne żądanie Wołochów niejakiego Kaspra Greczyna, ale Polacy mieli go uprzedzić, pobić i osadzić w tej dzielnicy swojego kandydata); Warszawa, 25 I 1616] k. 180-181.
 • 520 a Nr 37. [List kasztelana krakowskiego ks. Janusza Ostrogskiego do adresata jak wyżej (narada w Świernie o przyszłych sejmikach; brak wiadomości o ks. Samuelu Koreckim; 10 IX 1616 nad Dniestrem ma dojść do zawarcia pokoju pomiędzy Skinder Paszą, stojącym na czele wojsk tureckich, a hetmanem pol. Stanisławem Żółkiewskim; niedawne zburzenie przez Moskali, podchodzących pod Kijów na milę aż do rzeki Desny, warowni Ostrz, Lubecz, Homel, dużego miasta książąt Wiśniowieckich Choroł oraz miasta i zamku nabiałowieskiego należącego do bpa kijowskiego; Świerna pod Opatowem, 3 IX 1616] k. 182-182v.
 • 520 a Nr 38. [List bpa płockiego i nominata krakowskiego Marcina Szyszkowskiego (1554-1630) do adresata jak wyżej (doradza, aby uchwały podjęte na popisie województwa sandomierskiego, a przyjęte z niezadowoleniem tak przez króla, jak i wiele innych osób jako ograniczające rolę króla i działające na szkodę państwa, zniesiono na najbliższym sejmiku deputackim); Warszawa, 6 IX 1616] k. 184.
 • 530 d Mf 623
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., franc., niem., pol.
 • 581 a Bodniak S., Ławryna Piaseczyńskiego "Powinności poselskie" z początku XVII wieku, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 4 (1947), s. 164-172.
 • 600 a Albrecht Habsburg c arcyks. austriacki, ks. Burgundii i Brabancji
 • 600 a Aldobrandini, Cinzio d (ca 1555-1610)
 • 600 a Aldobrandini, Pietro c kardynał d (1571-1621)
 • 600 a Anna Austriaczka c (królowa Polski ; d 1573-1598)
 • 600 a Anna Maria Waza c (królewna polska ; d 1593-1600)
 • 600 a Baszta, Gyorgy c gen. wojsk ces. w kampaniach w Mołdawii, Siedmiogrodzie i na Wołoszczyźnie y 16/17 w.
 • 600 a Batory Gabriel c ks. Siedmiogrodu d (1589-1613)
 • 600 a Bekes, Władysław de Kornyath c żołnierz w służbie pol. d (ca 1568-?)
 • 600 a Bogusław b XIII c (książę szczeciński ; d 1544-1606)
 • 600 a Borboncinus Hieronim c audytor przy nuncjuszu apost. w Polsce
 • 600 a Butera de c kawaler orderu Złotego Runa
 • 600 a Buzowscy (ród) d (16/17 w.)
 • 600 a Bykowski, Stanisław Jaksa c klan konarski i łęczycki, wda sieradzki d (1540-1624)
 • 600 a Caetani, Enrico c kard., nuncjusz papieski d (1550-1599)
 • 600 a Chodkiewicz Jan Karol c hetman w. lit. wda wileński d (1560-1621)
 • 600 a Cicogna, Pasquale c doża wenecki d (1509-1595)
 • 600 a Czarnkowscy (ród) c 17 w.
 • 600 a Damant Franciszek zw. Araldus c radca (i prymas?) na dworze Filipa III, króla Hiszpanii i Portugalii
 • 600 a Del Valle Antonio zob. Valle Antoni del
 • 600 a Drucki zob. Sokoliński
 • 600 a Dymitr Samozwaniec b I c (car Rosji ; d 1582?-1606)
 • 600 a Działyński Stanisław c wda malborski i chełmiński d (?-1617)
 • 600 a Elżbieta Burbon c (królowa Hiszpanii i Portugalii ; d 1602-1644)
 • 600 a Ernest Ludwik Gryfita c ks. wołogoski i szczecińsko-pomorski d (1545-1592)
 • 600 a Filip b IV c (król Hiszpanii i Portugalii ; d 1605-1665)
 • 600 a Filip b III c (król Hiszpanii i Portugalii ; d 1578-1621)
 • 600 a Filip Habsburg c książę bawarski d (?-1598) x [br. Maksymiliana ks. bawarskiego i palatyna reńskiego]
 • 600 a Filip Juliusz c (książę wołogoski ; d 1584-1625)
 • 600 a Firlej, Henryk c abp gnieźnieński ; d (1574-1626)
 • 600 a Franfenello Józef d 17 w.
 • 600 a Fryderyk Kettler c (książę Kurlandii i Semigalii ; d 1569-1642)
 • 600 a Gilis Murza c wódz tatarski
 • 600 a Gołębiowski Łukasz c historyk d (1773-1849)
 • 600 a Golski Stanisław c wda podolski i ruski d (?-1612)
 • 600 a Goślicki Wawrzyniec c bp kamieniecki, przemyski, poznański d (ca 1530-1607)
 • 600 a Gravise Lukrecjusz c dworzanin Zygmunta III Wazy
 • 600 a Greczyn Kasper c domniemany hospodar wołoski z nadania tureckiego d 17 w.
 • 600 a Grzybowscy (ród)
 • 600 a Henryk b IV c (król Francji ; d 1553-1610)
 • 600 a Herburt Mikołaj c klan kamieniecki, sta skalski d (?-1610)
 • 600 a Herburt Mikołaj c wda podolski i ruski d (?-1602)
 • 600 a Hohenzollern c kawaler Orderu Złotego Runa
 • 600 a Iskander zob. Skinder Pasza
 • 600 a Jansuła Jan z Mołdawii x [m. Marii Mirsy z Wołoszczyzny]
 • 600 a Jazłowiecki Hieronim c wda podolski d (ca 1570-1607)
 • 600 a Kaczkowski c pisarz skarbowy (oskarżany o zdzierstwa) d 17 w.
 • 600 a Karnkowski Stanisław d (1520-1603)
 • 600 a Karol b IX Waza c (król Szwecji ; d 1550-1611)
 • 600 a Karol Ferdynand Waza c (królewicz polski ; d 1613-1655)
 • 600 a Kazanowski Zygmunt c podkomorzy w. kor. d (ca 1563-1634)
 • 600 a Klemens b VIII c (papież ; d 1536-1605)
 • 600 a Kochański c poseł do Porty d 17 w.
 • 600 a Koniecpolski Aleksander c wda sieradzki d (?-1609)
 • 600 a Korecki Samuel d (?-1622)
 • 600 a Kostczanka Anna ze Sztemberku zob. Ostrogska
 • 600 a Kostka Jerzy c wda malborski d (ca 1555-1611)
 • 600 a Krasiński Stanisław c klan ciechanowski i podlaski, wda płocki d (1558-1617)
 • 600 a Krutniewicz Hawryło c starszy nad kozackim wojskiem zaporoskim d 17 w.
 • 600 a Krystian c margrabia brandenburski na Bayreuth d (1581-1655) x [s. Jana Jerzego elektora brandenburskiego]
 • 600 a Kuthassi Janos (Jan) c abp ostrzyhomski c bp Pięciukościołów d 16/17 w.
 • 600 a Łącki Paweł c szlachcic
 • 600 a La Loo zob. Loo J. L. de La
 • 600 a Łaski Olbracht c wda sieradzki d (1536-1604)
 • 600 a Łaszcz Piotr c rotmistrz król. d (?-1619)
 • 600 a Łempicki ks. c sekr. król. d 17 w.
 • 600 a Leśniewski kpt. c oficer pol. w Inflantach
 • 600 a Ligne Lamorald de c ks. Espinoy, margr. Roubaiz d (?-po 1624)
 • 600 a Loo J. L. de La c kanclerz Orderu Złotego Runa d 17 w.
 • 600 a Ludovisi Ludwik kard. c sekr. stanu i legat papieski d (1595-1632)
 • 600 a Łysakowski Olbrycht c poseł wdy lubelskiego hospodarów mołdawskiego i wołoskiego
 • 600 a Maciejowski Bernard c (prymas Polski ; d 1548-1608)
 • 600 a Magalotti Lorenzo c kard. sekretarz stanu
 • 600 a Makowski Adam SJ c doradca i spowiednik dworu król. i magnaterii d (ca 1575-1657)
 • 600 a Maksymilian Habsburg c (arcyksiążę Austrii ; d 1558-1618)
 • 600 a Małgorzata Maria Katarzyna c księżniczka hiszpańska d (zm. 1623) x [c. Filipa IV Habsburga, króla Hiszpanii i Portugalii, i jego 1. ż. Elżbiety Burbon, zmarła jako niemowlak]
 • 600 a Maria Hohenzollern c ks. pruska d (1579-1649) x [c. Albrechta Fryderyka ks. pruskiego i Marii Leonory, ż. margrabiego brandenb. Krystiana]
 • 600 a Maria Leonora Kliwijska c księżna pruska, rugijska, szczecińsko-pomorska d (?-1608)
 • 600 a Maria Medycejska c (królowa Francji ; d 1573-1642)
 • 600 a Michał Waleczny c (hospodar wołoski ; d 1557-1601)
 • 600 a Miravv (?) c marszałek wlk. królestwa Francji
 • 600 a Mirsa Maria z Wołoszczyzny x [ż. Jana Jansuły z Mołdawii]
 • 600 a Mniszech Jerzy c krajczy kor. d (ca 1548-1613)
 • 600 a Mohiła Jeremi c wojewoda i hospodar mołdawski d (ca 1555-1606) x [br. Szymona hosp. wołoskiego]
 • 600 a Mohiła Szymon c hospodar wołoski d (ca 1560-1607) x [br. Jeremiego hosp. mołdawskiego]
 • 600 a Mohylanka Regina d (?-1619) x [starsza c. Jeremiego Mohyły]
 • 600 a Montalto zob. Peretti
 • 600 a Morochowski Eliasz c alumn Kolegium Greckiego
 • 600 a Murravius Jakub c Szkot, kandydat do służby w wojsku kor.
 • 600 a Ocieski Joachim c star. olsztyński d (?-1613) x [s. Jana kancl. kor.]
 • 600 a Ossoliński Jan Zbigniew c wda podlaski i sandomierski d (1555-1623)
 • 600 a Ostrogska Anna z Kostków c wojewodzina wołyńska d (1575-1635)
 • 600 a Ostrogski Aleksander c wda wołyński d (1571-1603) x [najmłodszy s. Konstantego, m. Anny Kostczanki ze Sztemberku]
 • 600 a Ostrogski Janusz c wda wołyński klan krakowski d (ca 1554-1620)
 • 600 a Ostrogski Konstanty Wasyl c wda kijowski d (1526-1608)
 • 600 a Ostromęcki d 17 w.
 • 600 a Ostroróg Jan c wda poznański d (1565-1622)
 • 600 a Peretti de Montalto Alessandro c kard. protektor Polski w Watykanie d (1571-1623)
 • 600 a Petrisach Bek c siostrzeniec chana tatarskiego d 17 w.
 • 600 a Piaseczyński Ławryn c podkomorzy bracławski d (?-1604/06)
 • 600 a Pomaski c komisarz
 • 600 a Radziejowski Stanisław c kaszt. i woj. rawski d (ca 1575-1637)
 • 600 a Rangoni Alessandro c bp Modeny 1628-40 d (?-1640)
 • 600 a Rangoni Ercole (Herkules) d 17 w.
 • 600 a Rudolf b II c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1552-1612)
 • 600 a Salomoni Ruggieri d 17 w.
 • 600 a Scadenario Giovanni (Jan) c szl. i senator boloński d 17 w.
 • 600 a Schenking Otto c bp inflancki d (1554-1637)
 • 600 a Sękowski c sekretarz i komisarz celny
 • 600 a Sierakowski d 17 w.
 • 600 a Skender Basza zob. Skinder Pasza
 • 600 a Skinder Pasza c dow. wojsk turecko-tatarskich na Podolu d 17 w.
 • 600 a Skrzetuski Stanisław c oficer pol. w Inflantach
 • 600 a Sobieski Marek c klan i wda lubelski d (1549/50-1605)
 • 600 a Sokoliński Jerzy c sta uświacki marszałek witebski d (?-1606)
 • 600 a Spinelli Filippo abp c bp Aversa i bp koadiutor Policastro we Włoszech c nuncjusz apostolski d (1566-1616)
 • 600 a Studnicka Janina Kozłowska d (1890-1971)
 • 600 a Syljicz Polnyk d 17 w.
 • 600 a Szyszkowski Marcin c bp łucki płocki krakowski d (1554-1630)
 • 600 a Taprark (?) Karol c margrabia Belmontu
 • 600 a Tarnowski Jan c podkanclerzy kor. prymas d (ca 1550-1605)
 • 600 a Tarnowski Stanisław c klan radomski sandomierski d (przed 1541-1618)
 • 600 a Terranova de ks. (Italia) c kawaler orderu Złotego Runa
 • 600 a Tomsza c dowódca wojsk pol. (?) d 17 w.
 • 600 a Tyzenhauz Fabian x [br. Gotarda]
 • 600 a Tyzenhauz Gotard Jan c klan wendeński d (?-1641)
 • 600 a Usaly Katarzyna x [ż. magnata węg. Wacława Bekiesza]
 • 600 a Valle Antoni del c kanclerz Orderu Złotego Runa
 • 600 a Vinciprova Claudius d 17 w.
 • 600 a Wiśniowiecki Michał c sta owrucki d (?-1616)
 • 600 a Zamoyski Jan c kanclerz w. kor. hetman w. kor. d (1542-1605)
 • 600 a Zborowski Michał d 17 w.
 • 600 a Zborowski Samuel h. Jastrzębiec d (zm. po 1603) x [s. banity Samuela]
 • 600 a Zebrzydowski Mikołaj c wda lubelski wda krakowski d (1553-1620)
 • 600 a Żółkiewski Stanisław c hetman w. kor. kanclerz w. kor. d (1547-1620)
 • 600 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 650 a Dyplomacja y 16-17 w.
 • 650 a Korespondencja dyplomatyczna y 16-17 w.
 • 650 a Podatki x Polska y 17 w.
 • 650 a Wojsko x Polska y 17 w.
 • 650 a Miasta x Polska y 17 w.
 • 650 a Sól kamienna - górnictwo x Polska y 17 w.
 • 650 a Sól kamienna - handel x Polska y 17 w.
 • 650 a Handel x Polska y 17 w.
 • 650 a Mundury x Polska y 17 w.
 • 650 a Artyleria y 17 w.
 • 650 a Tatarzy y 17 w.
 • 650 a Wojny 1558-1583 r. inflanckie
 • 650 a Wojny 1563-1671 r. polsko-szwedzkie
 • 650 a Wojny 1619-1699 r. polsko-tureckie
 • 650 a Listy y 16-17 w.
 • 651 a Austria y 16-17 w.
 • 651 a Białogród (Mołdawia) y 17 w.
 • 651 a Biały Kamień (Estonia) y 17 w.
 • 651 a Budzyń (Mołdawia) y 17 w.
 • 651 a Choroł y 17 w.
 • 651 a Chorwacja y 16 w.
 • 651 a Desna (rzeka)
 • 651 a Dorpat (Inflanty) y 17 w.
 • 651 a Elbląg y 17 w.
 • 651 a Felin (Inflanty) y 17 w.
 • 651 a Ferrara y 16 w.
 • 651 a Forniszcze y 17 w.
 • 651 a Francja y 17 w.
 • 651 a Halicz y 17 w.
 • 651 a Homel y 17 w.
 • 651 a Inflanty y 17 w.
 • 651 a Jezierzysko y 17 w.
 • 651 a Kamieniec Podolski y 17 w.
 • 651 a Kaniza y 17 w.
 • 651 a Kijów y 17 w.
 • 651 a Kraków y 17 w.
 • 651 a Litwa y 17 w.
 • 651 a Lubecz y 17 w.
 • 651 a Lublin y 17 w.
 • 651 a Malbork y 17 w.
 • 651 a Medenice y 17 w.
 • 651 a Mołdawia y 17 w.
 • 651 a Nohojowice y 17 w.
 • 651 a Oczaków (Ukraina) y 17 w.
 • 651 a Ostrz y 17 w.
 • 651 a Parnawa (Inflanty) y 17 w.
 • 651 a Rogowo y 17 w.
 • 651 a Ryga y 17 w.
 • 651 a Sambor y 16/17 w.
 • 651 a Samborszczyzna y 16/17 w.
 • 651 a Siedmiogród y 17 w.
 • 651 a Śmieła (Ukraina) y 17 w.
 • 651 a Śmiełowice y 17 w.
 • 651 a Suraż y 17 w.
 • 651 a Toropiec y 17 w.
 • 651 a Trechtymirów (Ukraina) y 17 w.
 • 651 a Tum y 17 w.
 • 651 a Turcja y 17 w.
 • 651 a Ujście y 17 w.
 • 651 a Uświat y 17 w.
 • 651 a Watykan y 17 w.
 • 651 a Wieliż y 17 w.
 • 651 a Witebsk y 17 w.
 • 651 a Wolmar y 17 w.
 • 651 a Wydrzno y 17 w.
 • 852 j BK 01403
 • 920 a Pieczęcie k. 10v, 14v b opłatkowe d Maksymilian Habsburg (1558-1620), arcyks. austriacki, ks. bawarski e kancelaryjna f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g okrągłe i majuskulna legenda otokowa: "S[IGILLVM] MAXIMIL[IANI] COM[ITIS] [?] PALAT[INI] RHENI . VT[RIVSQVE] BAVAR[IAE] DVC[IS]" j przełamana i częśc. nieczytelna pieczęć na k. 10v k herb czteropolowy (w polach 1. i 3. dwa ukoronowane gryfy, w polach 2. i 4. podwójne ciągi 4 rombów lub kamieni szlach. skosami w lewo) w stylizowanym kartuszu zwieńczonym koroną
 • 920 a Pieczęć k. 18v b opłatkowa d Spinelli Filip (1566-1616), abp, późn. kard., nuncjusz apostolski f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g owalna i majuskulna legenda otokowa: ". PHILIPP[VS] ARCHIEP[ISCOPVS] SPINELL(...) . S(...) (...)EN ." j słabo czytelna l herb własny (zwieńczona krzyżem greckim tarcza herbowa podzielona nieproporcjonalnie w pas, w polu górnym większym dwie gwiazdy 5-ramienne położone przy krawędzi z polem dolnym rozdzielone skosem w lewo, pole dolne wolne)
 • 920 a Pieczęć k. 22v b opłatkowa d Filip III, król Hiszpanii i Portugalii e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g okrągła i majuskulna legenda otokowa: "PHILIPPVS III D[EI] G[RATIA] OMNIVM HISPAN[IAE] REGNOR[VM] ETC. REX" j przełamana, ale dobrze odciśnięta k herb złożony wielopolowy na tarczy zwieńczonej koroną król., otoczonej łańcuchem z klejnotów
 • 920 a Pieczęć k. 23v b opłatkowa d duchowny, bp e herbowa sygnetowa? f papierowa g owalna k herb w tarczy przedstawiający drzewo z korzeniami i rozrośniętą koroną pomiędzy 2 liliami andegaweńskimi, nad tarczą kapelusz biskupi (kardynalski?) z chwostami opadającymi po bokach tarczy
 • 920 a Pieczęć k. 31v b opłatkowa d Tarnowski Jan (ok. 1550-1605) bp poznański, nominat kujawsko-pomorski, późn. abp gnieźnieński i prymas Polski e herbowa f papierowa g owalna i majuskulna legenda otokowa trudno czytelna: "IOANNES (...)RNOWSKY (...) POSNANIE" j słabo czytelna k herb Rola w tarczy zwieńczonej mitrą
 • 920 a Pieczęć k. 45v b opłatkowa d Zamoyski Jan (1542-1605), kanclerz wlk. kor. i hetman wlk. kor. e sygnetowa f papierowa g owalna i prwdp. pod kartuszem herb. nazwisko właściciela oddane majuskułą j niewyraźnie wyciśnięta k herb Jelita (pełny) w otoku groszkowanym
 • 920 a Pieczęcie k. 47v, 127v b opłatkowe d Zebrzydowski Mikołaj (1553-1620), starosta i wojewoda krakowski, marszałek wlk. kor. e herbowe f papierowe g owalna i majuskulna legenda otokowa: "NICOL[AUS] ZEBR[ZYDOWSKI] PALA[TINUS] ET GEN[ERALIS] CRA[COVIENSIS] CAP[ITANEUS]" j słabo czytelna k. 47v k herb Radwan (pełny)
 • 920 a Pieczęć k. 49v b opłatkowa d Kamieniec Podolski e miejska mniejsza f papierowo-woskowa g okrągła i majuskulna legenda otokowa: "SIGILLVM MINVS CON[TUBERNII] [?] C[ASTRI] CAMENEC[ENSIS]" k Św. Jerzy na koniu zabijający smoka (patron miasta)
 • 920 a Pieczęć k. 51v b opłatkowa d Fryderyk Kettler (1569-1642), ks. kurlandzki e prwdp. herbowa f papierowo-woskowa g okrągła i majuskulna legenda otokowa prawie nieczytelna: "(...) DVX" k herb własny nieodczytany (pełny)
 • 920 a Pieczęcie k. 53, 111v b opłatkowe d Mohiła Jeremiasz (Jeremi) (ok. 1555-1606), wojewoda i hospodar mołdawski e sygnetowe f papierowo-woskowe (wosk czerwony) g okrągłe i słabo czytelna legenda otokowa oddana cyrylicą: "+ P[ECZAT'].EREMIA.MOGILY.VOEVODI" k herb własny Bawola głowa (głowa bawołu z 8-ramienną gwiazdą między rogami, niżej po bokach głowy z prawej strony (herald.) księżyc, z lewej słońce, pod głową dwie skrzyżowane szable głowniami w dół)
 • 920 a Pieczęć k. 54v b opłatkowa d Henryk IV Burbon (1553-1610), król Francji i Nawarry e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g okrągła i nieczytelna majuskulna legenda otokowa (litery, tworzące prwdp. akronim, napisu przeplatane lilijkami na tle okręgu) j zniszczona k herb własny: trzy duże lilie andegaweńskie na tarczy zwieńczonej koroną i otoczonej łańcuchem z klejnotów
 • 920 a Pieczęcie k. 65v, 140v b opłatkowe d Ostrogski Wasyl Konstanty Konstantynowicz (1526-1608), książę, wojewoda kijowski e herbowe g okrągłe i słabo czytelna majuskulna legenda otokowa w 2 wierszach: "CON'TANTIN[VS] CON'TANTINV: / OSTROGI(.) IC [?] DVX" j słabo odciśnięte k herb własny Ostrogski I
 • 920 a Pieczęć k. 67v b opłatkowa d Ostrogska Anna z Kostków (ze Stemberku), księżna, wojewodzina wołyńska, ż. ks. Aleksandra Ostrogskiego, woj. wołyńskiego e sygnetowa g owalna i majuskulna legenda otokowa słabo czytelna: "ANNA STEM[BERKA] [?] NATA (.) X[IĘŻNA] OSTRO[GSKA] WOJEW[ODZINA] WOLYNSKA" k herb własny (5-polowy)
 • 920 a Pieczęć k. 71v b opłatkowa d Maria Eleonora, księżna pruska e herbowa g okrągła i majuskulna legenda otokowa prawie nieczytelna: "MARIA LEONORA (...)" j słabo odciśnięta k herb własny (5-polowy)
 • 920 a Pieczęcie k. 74v, 75v b opłatkowe d Ludwik XIII Burbon (1601-1643), król Francji e herbowe g okrągłe (bardzo podobne do pieczęci ojca, króla Henryka IV, k. 54v) i nieczytelna majuskulna legenda otokowa (litery, tworzące prwdp. akronim, przeplatane lilijkami na tle okręgu) j słabo odciśnięte k herb własny: trzy duże lilie andegaweńskie na tarczy zwieńczonej koroną i otoczonej łańcuchem z klejnotów
 • 920 a Pieczęć k. 76 b opłatkowa d Maria Medycejska (1573-1642), królowa Francji i regentka e herbowa g okrągła (podobna do pieczęci męża, króla Francji Henryka IV, i syna Ludwika XIII, ale o nieco innym rysunku: większa tarcza herb., węższa i bogatsza bordiura, brak łańcucha klejnotów, wreszcie brak legendy otokowej, zob. k. 54v, 74v i 75v) k herb własny: trzy duże lilie andegaweńskie na tarczy zwieńczonej koroną i otoczonej łańcuchem z klejnotów
 • 920 a Pieczęcie k. 78v, 80v b opłatkowe d Montalto Aleksander Peretti de, kard. i ambasador Polski w Watykanie e herbowe f papierowe g owalne i majuskulna legenda otokowa trudno czytelna: "ALEX[ANDER] S[ACRAE] R[OMANAE] E[CCLESIAE] CARD[INALIS] MONTALT VICE" k herb własny: na tarczy kroczący gryf lub lew przepasany wąską wstęgą nieco lewo w skos na całą szerokość tarczy, na której końcach mała gwiazda i kwiat, w prawym (herald.) górnym rogu tarczy prwdp. gałązka dębu z 3 żołędziami ku górze, nad tarczą krzyż, po bokach opadające potrójne chwosty
 • 920 a Pieczęć k. 85v d Ludovisi Ludwik (zm. 1632), kard. e sygnetowa? f papierowo-woskowa (wosk ciemnoczerwony) g owalna j częśc. zachowana k herb własny rodziny Ludovisi z Bolonii
 • 920 a Pieczęcie k. 95v, 97v b opłatkowe d Filip IV (1605-1665), król Hiszpanii i Portugalii e herbowe g okrągłe i majuskulna legenda otokowa: "PHILIPPVS IIII D[EI] G[RATIA] HISPANIARVM ET IND. REX" j bardzo dobrze zachowana k. 95v k herb własny (wielopolowy) w tarczy zwieńczonej król. koroną i otoczonej łańcuchem z klejnotów
 • 920 a Pieczęć k. 113 d Zygmunt III Waza (1566-1632), król Polski i Szwecji e mniejsza koronna f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g okrągła i majuskulna legenda otokowa w podwójnej bordiurze: "SIGISMVNDVS III D[EI] G[RATIA] REX POLONIAE M[AGNVS] D[VX] LIT[VANIAE] RVS[SIAE] PRVS[SIAE] MAS[OVIAE] SAM[OGITIAE] LIV[ONIAE] ETC. NEC N[ON] REG[NI] SVEC[IAE] P. HAERES ET F. REX & C." k herb król. (5-polowy)
 • 920 a Pieczęć k. 111v b opłatkowa d Golski Stanisław (zm. 1612), wojewoda podolski i ruski e sygnetowa f papierowa g owalna i sygla właściciela "SG" nad herbem k herb Rola
 • 920 a Pieczęcie k. 123v, 125v, 132v b opłatkowe d Karnkowski Stanisław (1520-1603), sekr. król., bp kujawsko-pomorski i abp gnieźnieński, prymas Polski f papierowo-woskowe (wosk czerwony) g owalne i majuskulna legenda otokowa: "STAN[ISLAUS] KARNKOWSKI D[EI] G[RATIA] ARCHIEP[ISCOPUS] GNEZN[ENSIS] LEG[ATUS] N[ATUS] ET REG[NI] POL[ONIAE] PRI[MUS] EP[ISCOPUS] PRINC[EPS]" j najbardziej czytelna na k. 132v k herb Junosza w stylizowanym kartuszu, nad którym mitra z krzyżem podtrzymywana przez 2 postaci: biskupa z pastorałem z prawej (herald.) oraz dworzanina z uniesionym mieczem z lewej strony
 • 920 a Pieczęć k. 129v b opłatkowa d Maciejowski Bernard kard. (1548-1608), bp krakowski, abp metrop. gnieźnieński i prymas Polski e herbowa f papierowa g owalna i majuskulna legenda otokowa trudno nieczytelna: "(...) MACZIEIOWSKI (...) EP[ISCOPV]S CRAC[OVIENSIS] DVX SEVERIEN[SIS]" j b. słabo czytelna k herb Ciołek zwieńczony mitrą i prwdp. otoczony opadającymi chwostami
 • 920 a Pieczęć k. 134v b opłatkowa d Łaski Olbracht (1536-1605), woj. płocki i sieradzki e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g owalna i majuskulna legenda otokowa częśc. nieczytelna: "ALBERTVS A LASKO (...)TINVS SYR(...)IE(...)" j niedokładnie odciśnięta k herb Korab (pełny)
 • 920 a Pieczęć k. 136v b opłatkowa d Sokoliński (|Drucki Sokoliński) Jerzy (zm. 1606), kniaź litewski, rotmistrz wojsk lit., starosta uświacki, podkomorzy i marszałek witebski e sygnetowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g ośmioboczna i sygla "IDS" nad herbem k herb własny 4-polowy (pełny)
 • 920 a Pieczęcie k. 138v, 142v b opłatkowe d Sobieski Marek (1549/50-1605), dworzanin król., chorąży wlk. kor., kasztelan i wojewoda lubelski e herbowe f papierowo-woskowe (wosk czerwony) g owalne i majuskulna legenda otokowa częśc. nieczytelna: "WOIE[WODA] LIVB[ELSKI] ST + L [M]AREK * SOBESKI [!]" j niezbyt czytelne k herb Janina (pełny)
 • 920 a Pieczęć k. 144 (127a) b opłatkowa d Kostka Jerzy (ok. 1555-1611), podskarbi prus. i ekonom malborski, woj. malborski, starosta golubski i tczewski e sygnetowa f papierowa g ośmioboczna i sygla "GK" nad herbem j słabo czytelna k herb Dąbrowa (odm. III) w stylizowanym kartuszu
 • 920 a Pieczęcie k. 145v, 173v b opłatkowe d Chodkiewicz Jan Karol (1560-1621), starosta gen. żmudzki, marszałek wlk. litewski, administrator Inflant, woj. wileński e herbowe f papierowe g owalne k herb własny 3-polowy (pełny)
 • 920 a Pieczęć k. 144v b opłatkowa d Łącki Paweł e sygnetowa f papierowa g owalna i imię i nazwisko po bokach herbu: "PAVLVS LANCZKI" j dobrze zachowana k herb własny: pół lilii na podstawie, powtórzone w klejnocie (pełny)
 • 920 a Pieczęć k. 153v b opłatkowa d Działyński Stanisław (zm. 1617), kasztelan elbląski, wojewoda malborski i chełmiński, poseł sejm. e sygnetowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g owalna i sygla "SDCL" wokół herbu k herb Ogończyk
 • 920 a Pieczęcie k. 155v, 161v b opłatkowe d Mniszech Jerzy (ok. 1548-1613), krajczy kor., kasztelan radomski, wojewoda sandomierski e herbowa f papierowo-woskowe (wosk czerwony) g owalne i majuskulna legenda otokowa częśc. nieczytelna: "GEOR[GIUS] MNISEK DE M.KON.PAL[ATINUS]. SAN[DOMIRIENSIS].G.E.LEO.SME.Z" k herb własny Mniszek (pełny)
 • 920 a Pieczęć k. 165v b opłatkowa d Goślicki Wawrzyniec (ok. 1530-1607), bp poznański, pisarz polit., dyplomata e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g owalna i majuskulna legenda otokowa: "LAVRENTIVS . GOSLICZKI . EP[ISCOP]VS . POSNANIENSIS." k herb Grzymała (pełny) z mitrą i chwostami
 • 920 a Pieczęć k. 167v d Tarnowski Jan, miecznik kor. i krakowski, kasztelan sandomierski (?) e sygnetowa f papierowo-woskowa (wosk brązowy) g czworoboczna i sygla właściciela "S HS" wokół herbu k herb Leliwa (pełny)
 • 920 a Pieczęć k. 169v b opłatkowa d Zamoyski Jan (1542-1605), kanclerz wlk. kor. i hetman wlk. kor. e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g owalna j słabo odciśnięta k herb Jelita (pełny)
 • 920 a Pieczęć k. 172v b opłatkowa d Ostrogski Janusz (1554-1620), książę, wojewoda wołyński, kasztelan krakowski, twórca ordynacji ostrogskiej e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g owalna i majuskulna legenda otokowa trudno czytelna: "IANVSIVS D[EI] G[RATIA] DVX IN OSTROG COM[ES] IN IASSY [?] CASTELL[ANVS] CRAC[OVIENSIS] BIALICE [?]" j niezbyt czytelna k herb własny 5-polowy (odm.) w tarczy zwieńczonej koroną książęcą o (inna pieczęć tego właściciela, zob. k. 183v)
 • 920 a Pieczęć k. 174v b opłatkowa d Ostroróg Jan (1565-1622), kasztelan i wojewoda poznański, starosta malborski, poseł sejm. e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) g owalna j niedokładnie odciśnięta k herb własny (4-polowy: Orzeł polski i herb Nałęcz na przemian w skos, 2 klejnoty nad hełmami)
 • 920 a Pieczęcie k. 179v, 181v b opłatkowe d Kazanowski Zygmunt (ok. 1563-1634), podkomorzy kor., pułk. wojsk koronnych e sygnetowe f papierowo-woskowe (wosk czerwony) g owalne i sygla właściciela "SK" nad herbem k herb Grzymała (pełny)
 • 920 a Pieczęć k. 183v b opłatkowa d Ostrogski Janusz (1554-1620), książę, wojewoda wołyński, kasztelan krakowski, twórca ordynacji ostrogskiej e herbowa f papierowo-woskowa (wosk czerwony) i majuskulna legenda otokowa miejscami słabo czytelna: "JANVSIVS D[EI] G[RATIA] DVX OSTROG (...) CAPIT[ANEVS] CRA[COVIENSIS]" k herb własny 5-polowy (odm.) o (inna pieczęć tego właściciela, zob. k. 172v)
 • 920 b Pieczęcie częśc. zachowane k. 158, 163v; ślady po pieczęciach: k. 2v, 4v, 6v, 8v, 12v, 20v, 25v, 27v, 33v-34, 40v, 43, 56v, 58v, 60v, 62v, 72v, 73v, 81v, 93v, 110v, 115v, 117v, 119v, 149v, 151v.
 • 999 a KK d 19.07.25

Indeksy