Akta grodzkie gnieźnieńskie z lat 1685-1686.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01419
 • Kopie: Mf 2268
 • Tytuł: Akta grodzkie gnieźnieńskie z lat 1685-1686.
 • Miejsce i czas powstania: 1686
 • Opis fizyczny: 3-102 k. (dawna foliacja) 35x22 cm
 • Oprawa: półperg., 19 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • Poszyt zawiera rekognicje różnych osób w rozmaitych sprawach, zeznane w sądzie grodzkim gnieźnieńskim w latach 1685-1686 i wpisane do tamtejszych ksiąg sądowych.
  • "Wodecki et Smarzewska" k. 3v-4.
  • "Małachowscy Kaczkowskiego Qui[e]tt[a]nt" k. 4-5.
  • "Gęmbiccy [!] Quietant[ur]" (Gniezno, 31 VIII 1685) k. 5-6.
  • "Skrobiszewscy Quietant[ur]" (Gniezno, 4 IX 1685) k. 6-6v.
  • "Jastrzembski Quietat[ur]" k. 6v.
  • "Jastrzembski scriptum Tenebit" k. 7-7v.
  • "Idem Czackiey Transfund[it]" k. 7v-8.
  • "Jastrzembski eisd[em] Retransfund[it]" k. 8-9.
  • "Idem et Drachowski Robor[at]" (Gniezno, 6 IX 1685) k. 9-9v.
  • "Kaczkowska Kołaczkowskiemu submissionem approbat" k. 10.
  • "R[everendus] Kołudzki Quietatur per Grębinskie Coniuges" k. 10-11.
  • "Grebinskie Quietant[ur]" k. 11v-12.
  • "Swierczynski Woszczynska" k. 12-12v.
  • [Ekstrakt z ksiąg grodzkich gnieźnieńskich rekognicji dokonanej przed sądem grodz. kcyńskim przez Jana Kirsteina, s. Bartłomieja, dziedzica połowy wsi Wiśniewo w pow. kcyńskim woj. kaliskiego, zapisanej mu przez ojca 1676, w sprawie cesji tejże połowy na własność swemu bratu Pawłowi Wiśniewskiemu, podstarościemu nakielskiemu, który trzymał już drugą połowę wsi; dok. dużo mniejszych rozmiarów wszyty między karty] (Gniezno, 25 VI 1685) k. 13.
  • "Malinowskiego debit[ur]" k. 13v-15.
  • "Re[vere]ndi Can[oni]ci Regular[es] Later[anenses] Con[ven]t[us] Trem[esnensis] scr[ipt]u[m] Teneb[untur]" k. 15-15v.
  • "Malczewskiey per Famatos Gieruckie Coniuges venditio dom[us] cum submissione ad Resignand[um]" k. 15v-16v.
  • "Włostowski et Pruszowiecka insc[riptio]" k. 16v-17v.
  • "Dunin de Tutor[ia] Mielzynskich abren[untiati]o" k. 17v-18.
  • "Małachowscy ac alÿ Bieganow inscribunt" (Gniezno, 20 IX 1685) k. 18-19.
  • "M. Zebrzydowski Transfund[it]" (Gniezno, 26 IX 1685) k. 19v-20v.
  • "Mankowska Transfundit" (Gniezno, 28 IX 1685) k. 20v-21.
  • "M. Rzeczycki Wiesierskie[m]u scr[ipt]u[m] Ten[ebitur]" k. 21-22.
  • "Idem eidem scr[ipt]um Tenebit" k. 22-22v.
  • "Idem Łysoskorski inscribit" (Gniezno, 5 X 1685) k. 23-23v.
  • "M. Lubstowski Szamow[skiem]u Transf[udit]" k. 23v-24.
  • "Idem Magn[ifi]cus Filiis et Filiab[us] inscrib[it]" (Gniezno, 9 X 1685) k. 24-25v.
  • "Koscielecka Łąnckich qui[e]t[at]" (Gniezno, 13 X 1685) k. 25v-26.
  • "M. Żegocki Manifest[atur]" k. 26-26v.
  • "Chlebowskiey Arrestum" k. 26v-27.
  • "Lab[oriosus] Naskrętny Malinowskiemu se subdit[ur]" k. 27-27v.
  • "M. Żegocki Cistam effideiussit" (Gniezno, 15 X 1685) k. 27v-28v.
  • "Turscy Quietantur" k. 28v-29.
  • "Turskie Kobelinskiemu Tenebunt" k. 29v-30.
  • "Iidem Slawoszewskim Teneb[untur]" (Gniezno, 16 X 1685) k. 30-31.
  • "Radecki [per] Dorengowski [!] qui[e]t[a]t[ur]" k. 31-31v.
  • "Cwierdzinski ac alÿ obtuler[unt] contr[actum]" k. 31v-33.
  • "Radeckie quietantur" (Gniezno, 17 X 1685) k. 33-33v.
  • "Radecki con[tra]ctum approbat" (Gniezno, 18 X 1685) k. 33v-34.
  • "Pomianowska Radecki Jastrzembski" (Gniezno, 19 X 1685) k. 34-35.
  • "Laborios[us] Albert[us] Golemowskiey se subdit" k. 35v-36.
  • "L[aboriosus] Heng Opilio Grabskiemu se subdit" (Gniezno, 20 X 1685) k. 36-36v.
  • "Zaleski quietatur" k. 36v-37.
  • "Stanisławski et Zaleski Roborant" k. 37-38.
  • "Opilio de Kleparz qui[e]t[a]t[ur]" (Gniezno, 22 X 1685) k. 38-38v.
  • "Wyganowski Filiab[us] inscrib[it]" k. 38v-39v.
  • "Cieleska Abrenunciat" (Gniezno, 26 X 1685) k. 39v-40.
  • "Przysiecki Transfundit" (Gniezno, 27 X 1685) k. 40-40v.
  • "M[agnifica] Palatina Mariaebur[gensis] scr[ipt]u[m] ap[pro][bavit]" (Gniezno, 12 XI 1685) k. 41.
  • "Rudnicki [per] Sucharzewska qui[e]t[a]t[ur]" (Gniezno, 26 XI 1685) k. 41-41v.
  • "Karszewski qui[e]t[a]t[ur]" k. 41v-42.
  • "Idem Matri suae inscribit" (Gniezno, 28 XI 1685) k. 42-43.
  • "Tarnowski Quietatur" k. 43v.
  • "Ostrowski [per] R[everendum] Terebinski qui[e]t[a]t[ur]" (Gniezno, 1 XII 1685) k. 43v-44.
  • "Duninowie Chwaliszewscy" (Gniezno, 4 XII 1685) k. 44-44v.
  • "Golemowscy qui[e]tt[ant]ur" (Gniezno, 10 XII 1685) k. 45-46.
  • "In persona[m] Drzewicki Tran[sfusio]" (Gniezno, 14 XII 1685) k. 46-46v.
  • "Ex p[ar]te Kowalewski Arrest[um]" (Gniezno, 17 XII 1685) k. 64v-47.
  • "Rudnickich Transfusio" (Gniezno, 24 XII 1685) k. 47v-48.
  • "Bieganowski Wierzbinscy" k. 48-49.
  • "Finis huius Anni Millesimi Sexcentesimi Octuagesimi Quinti. Sit benedictus DEVS in aeternum Amen" k. 49.
  • "SEQVITVR Annus Domini QVI SCRIBITVR Millesimus Sexcentesimus Octuagesimus Sext[us]. Principio finem DEVS huic appone benignus. Incaeptus felix Annus ut eveniat. Incipit Annus Millesimus Sexcentesim[us] Octuagesim[us] Sext[us]. Da Pater inceptum felici Sydere cursum Perficere optato fine deinde frui." (Gniezno, 4 I 1686) k. 49v.
  • "In personam Maiewski Tr[ansfusio]" k. 50-50v.
  • "Swinarski Inscribit F[rat]ri]" (Gniezno, 12 I 1686) k. 50v-51v.
  • "Smogulecki eid[em] Tenebit" k. 52-52v.
  • "Kaszewski Constituit Plen[ipotentes] (Gniezno, 12 I 1686) k. 52v-54.
  • "Kurcewski Rzeszotarsk[ie]m[u] Ten[ebitur]" k. 54-54v.
  • "Miklaszewskich Transfusio dom[us] cum venditione" (Gniezno, 18 I 1686) k. 55-56v.
  • "Kozłowski qui[e]t[a]t[ur]" (Gniezno, 22 I 1686) k. 56v-58.
  • "Gissowie Constituunt Plen[ipotentes]" k. 58-59.
  • "Gissina Maritum suu[m] ab onere liberum facit cum ap[pro]ba[ti]one" k. 59-59v.
  • "Dembiccy Scr[ipt]um Teneb[untur]" (Gniezno, 24 I 1686) [tekst uszkodzony] k. 59v-61.
  • "[...]dem Tenebunt" (Gniezno, 28 I 1686) [tekst uszkodzony] k. 61-62.
  • "Kuczkowska Sczycinskim debet" k. 62-63.
  • "L[aboriosus] Michäel Cielmowskiey se subdit" k. 63-63v.
  • "Chmielewski qui[e]t[a]tur" k. 63v-64.
  • "Idem Węgierskiemu submitt[itur]" (Gniezno, 1 II 1686) k. 64-65.
  • "L[aboriosus] Albert[us] Baginskiemu subdidit" (Gniezno, 8 II 1686) k. 65-66.
  • "L[aboriosus] Matthae[us] Paruszewskiemu se subdit" (Gniezno, 11 II 1686) k. 65v-66.
  • "Exactor et succollector Distr[ictus] Gnesnen[sis] quietantur" k. 66v-67.
  • "Zdunowski eiecit Klepa[rum]" (Gniezno, 13 II 1686) k. 67.
  • "L[aboriosus] Thomas R[everendissimo] Cienski se subdit" k. 67v-68.
  • "Exactor et Succoll[ector] Di[stri]ctuu[m] Gnesn[ensium] qui[e]t[an]t[ur]" k. 68-68v.
  • "Skolski eiecit Klepar[um]" k. 68v.
  • "L[aboriosus] Bartnik M[agnifico] Żegocki se subdit" (Gniezno, 16 II 1686) k. 68v-69.
  • "Cielmowska Con[ven]tui S[anctae] Clarae Gnes[nensi] deb[etur]" k. 69-70v.
  • "Eadem Filiae suae Pensitabit" k. 70v-71v.
  • "Con[ven]tus S[anctae] Clarae Gnesn[ensis] submitt[itur]" (Gniezno, 1686) k. 71v-73.
  • "Ruta Poninskiey se subdit" k. 73-73v.
  • "L[aboriosus] Andreas Lubstowskiey se subdit" k. 73v-74.
  • "L[aboriosus] Ioannes Bugwickiemu se subdit" (Gniezno, 23 II 1686) k. 74-75.
  • "L[aboriosus] Woytusik Jezierskiemu subdit[ur]" (Gniezno, 1 III 1686) k. 74v-75v.
  • "Słabogorski [per] Turny qui[e]t[a]t[u]r cum submissione" k. 75v-77.
  • "R[everendus] Turno in [per]son[am] Fr[atr]is Transf[undit]" k. 77-77v.
  • "Iidem in[te]r se scriptum Ten[entur]" (Gniezno, 2 III 1686) k. 77v-78v.
  • "L[aboriosus] Kac Vrbanowski subdit[us]" (Gniezno, 8 III 1686) k. 78v-79v.
  • "L[aboriosi] Rymarczyk libertatio" k. 79v-80.
  • "L[aboriosus] Valentin[us] Sławoszewski subd[itur]" (Gniezno, 18 III 1686) k. 80-80v.
  • "Wisniewski submittit" k. 80v-81v.
  • "Sławoszewscy Prot[es]tum" (Gniezno, 24 IV 1686) k. 82-83v.
  • "Prouid[us] Grabowski p[rae]sentat equum" k. 84.
  • "Obdu[cti]o G[enerosi] Sławoszewski" k. 84-84v.
  • "G[e]n[er]osus Piasecki contra G[enerosum] Gzowski protestatur" (Gniezno, 1 IV 1686) k. 84v-85v.
  • "G[e]n[er]os[us] Kołaczkowski arrestat subditum" (Gniezno, 6 IV 1686) k. 85v-86.
  • "G[enerosa] Kołaczkowska ingrossat scriptum" k. 86-86v.
  • "G[enerosi] Przedwoieskie in Wielatkowo intromissi" (Gniezno, 8 IV 1686) k. 86v-87.
  • "Visio in Wielatkowo" k. 87-87v.
  • "G[enerosus] Chrząszczewski ingrossat Extractum" (Gniezno, 8 IV 1686) k. 87v-89.
  • "Idem ingrossat Transfusion[em]" k. 89-90.
  • "Idem ingrossat Transfusionem in personam G[e]n[er]osi Trzebuchowski" k. 90-91.
  • "Idem G[enerosi] Chrząszczewski ingrossat Extractum" k. 91-91v.
  • "Idem Offert ad Acticandum" k. 91v-94v.
  • "Idem Offert ad Acticandum" k. 94v-95v.
  • "Idem Offert Transfusionem" k. 95v-96v.
  • "Idem Offert Transfusionem" k. 96v-97v.
  • "Rela[ti]o Citt[atoria] pro Parte R[evere]nd[issi]mi Cienski" k. 97v-98.
  • "Zakrzewski offert scriptum Manuale" (b.m., 13 IV 1686) k. 98-98v.
  • "Oblata pro Parte Chrząszczewski" (Gniezno, 17 IV 1686) k. 98v-100.
  • "Oblata pro p[ar]te G[enerosi] Chrząszczewski" k. 100-102v.
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Andrzej plebejusz
  • Anna wdowa poddana Izabeli Lubstowskiej [c. Szymona owczarza]
  • Aurigiewicz Wojciech woźny generalny wlkp., mieszcz. z Goczyczek
  • Bączkowski Bartłomiej z Gulczewa woźny generalny wlkp., mieszcz.
  • Baczkowski Wojciech woźny generalny wlkp., mieszcz. z Żukowa
  • Bagińska Elżbieta [ż. Franciszka]
  • Bagiński Franciszek dziedzic wsi Kąpiel w pow. gnieźn. [m. Elżbiety]
  • Bakalarczyk Maciej mieszcz. pobiedziski
  • Baliszewski Franciszek plenipotent sąd.
  • Bartnik Kazimierz plebejusz ze wsi Skórki
  • Bełdowski Krzysztof
  • Bieganowski Jan dziedzic dóbr Strzyżewko Smykowe
  • Bieganowski Mikołaj
  • Bieganowski Samuel Hieronim regens akt grodz. gnieźnieńskich
  • Bielińska Dorota [ż. Jana Grębińskiego]
  • Borzęcka Barbara zob. Miklaszewska
  • Brańska Anna z Grabiów zob. Trzebuchowska
  • Broniszewski Stefan
  • Bryszkowski Tomasz plenipotent sąd.
  • Bugwicki Jan
  • Chlebowska Anna z Karczewskich [ż. Pawła podwojew. kalisk.]
  • Chmielewski Adrian
  • Chojnacki Stanisław major wojsk kor.
  • Chrząszczewski Jan
  • Chwaliszewska Barbara z Trebińskich] [ż. Tomasza]
  • Chwaliszewski Tomasz [m. Barbary Trebińskiej]
  • Chwaliszewski Tomasz
  • Chwałkowska Katarzyna zob. Prądzyńska
  • Cieleska Barbara z Prądzyńskich [ż. 1-o v. Marcina Grabowskiego, 2-o v. Jerzego C.]
  • Cielmowska Anna [ż. Jana]
  • Cielmowska Katarzyna z Wyganowskich [ż. Jerzego]
  • Cielmowska Marianna [c. Anny]
  • Cienski Stanisław kantor gnieźnieński, kanonik krakowski, prepozyt kaplicy Lubienieckich w katedrze gnieźn.
  • Ciołkówna Katarzyna [c. kmiecia ze wsi Bliżyce]
  • Ćwierdziński Kazimierz [s. Krzysztofa]
  • Czacki Andrzej
  • Dąbrowska Regina [c. Jana kmiecia z Żydowa w pow. gnieźn.]
  • Damecka Katarzyna zob. Karszewska
  • Dembiccy z Drogoszewa: Wiktoryn Kazimierz, Marcin, Mikołaj, Andrzej i Sebastian (bracia)
  • Dembicki Mikołaj z Drogoszewa
  • Derengowska Ewa zob. Małachowska
  • Dobieszewski Stanisław [s. Andrzeja]
  • Domaradzka Marianna de Werdy [ż. Władysława Ludwika]
  • Domaradzki Władysław Ludwik miecznik gostyniński
  • Dorengowski Mikołaj Franciszek [s. Stanisława]
  • Drachowska Marianna zob. Wierzbińska
  • Drachowski Stanisław
  • Dramiński Hieronim o. gwardian klasztoru Franciszkanów w Gnieźnie
  • Drzewiecki Władysław
  • Dubrska Jadwiga zob. Gościmińska
  • Dunin Anna z Golemowskich [ż. Hieronima ze Skrzynna]
  • Dunin Hieronim ze Skrzynna [m. Anny Golemowskiej]
  • Działyńska Marianna z Tomic Iwińska [ż. 1-o v. Zygmunta Grudzińskiego kaszt. nakielskiego, 2-o v. Stanisława Dz. woj. malborskiego, star. kętrz. i tolkmick.]
  • Gałczyńska Jadwiga
  • Gembiccy 17 w.
  • Gembicka Anna [ż. Stefana]
  • Gembicki Stefan klan rogoziński wda łęczycki zm. 1653
  • Gerucki Szymon i Jadwiga mieszczanie gnieźnieńscy
  • Gissa Aleksander podpułk. wojsk kor. [m. Katarzyny Skrzetuskiej]
  • Gissa Katarzyna ze Skrzetuskich [ż. Aleksandra podpułk. wojsk kor.]
  • Goczałkowska Helena z Wyganowskich [ż. Mikołaja]
  • Gołecki Konstanty
  • Golemowscy Mikołaj SJ, Wojciech, Krzysztof i Stanisław [ss. Piotra]
  • Golemowska Katarzyna Kunegunda zob. Tarnowska
  • Golemowska Wiktoria z Dembian [ż. 1-o v. Stanisława Kołudzkiego, 2-o v. Piotra G.]
  • Goleniewski Franciszek [s. Jakuba]
  • Górecki Jan plenipotent sąd.
  • Goryńska Jadwiga zob. Sczycińska
  • Gościmińska Jadwiga z Dubrskich
  • Gościmiński Florian
  • Grabowski Wojciech woźny generalny wlkp., mieszcz.
  • Grabski Maciej dziedzic Żydowa w pow. gnieźnieńskim star. kłecki
  • Grębiński Jan
  • Grudziński Mikołaj
  • Grzebińska Anna zob. Przedwojewska
  • Gulczówna [ż. Wojciecha Wyganowskiego]
  • Gzowski Kazimierz tenutariusz dóbr starostwa pobiedziskiego
  • Helena poddana Jana Urbanowskiego ze wsi Głębokie w pow. gnieźn. [c. Stanisława kucharza z tejże wsi]
  • Heng Chryzostom plebejusz, pasterz owiec, z poch. Niemiec [s. Chrystiana]
  • Iwińska Marianna zob. Działyńska
  • Jadwiga kucharka, poddana Jana Bugwickiego [c. kmiecia Jana Kozieła ze wsi Charbowo]
  • Jan z Grudziądza
  • Jan z Latalic
  • Jan z Pierska rybak
  • Jarnowski Andrzej stolnik brzesko-kujawski 1685-1704
  • Jarnowski Wojciech łowczy brzesko-kujawski 1662-1703
  • Jastrzembska Katarzyna z Przetockich [ż. Andrzeja Walentego Jastrzembskiego]
  • Jastrzembski Andrzej Walenty [s. Jana]
  • Jastrzembski Jan [o. Andrzeja Walentego]
  • Jastrzembski Jan [s. Walentego z Katarzyny Przetockiej]
  • Jezierski Krzysztof arendarz dóbr Stępowo Mielżyńskich
  • Kac Michał z Graboszewa plebejusz
  • Kaczkowska Anna z Urbanic [ż. Jana z Rojewa miecz. inowrocł.]
  • Kaczkowski Bartłomiej z Rojewa
  • Kaczmarek Michał poddany Franciszka Bagińskiego dziedzica wsi Kąpiel
  • Karczewska Anna zob. Chlebowska
  • Karczewska Teresa zob. Zaleska
  • Karszewska Katarzyna z Dameckich [ż. Wojciecha]
  • Karszewska Lidvina wikaria klasztoru Klarysek w Gnieźnie
  • Karszewski Andrzej [s. Wojciecha z Katarzyny Dameckiej]
  • Kaszewska Krystyna [ż. Stanisława]
  • Kaszewski Stanisław
  • Katarzyna poddana Teresy Ponińskiej ze wsi Recz
  • Katlicki Józef o. penitencjarz klasztoru Franciszkanów w Gnieźnie
  • Kirstein zob. Wiśniewski
  • Kłosowski Stanisław plenipotent sąd.
  • Kobylińska Dorota zob. Sławoszewska
  • Kobylińska Dorota zob. Sławoszewska
  • Kobyliński Piotr
  • Kocman Michał zagrodnik z Posługowa w pow. gnieźnieńskim
  • Koczorowski Stanisław dziedzic wsi Witaszyce w pow. gnieźnieńskim
  • Kołaczkowska Agnieszka z Reutów [ż. Władysława]
  • Kołaczkowski Władysław [m. Agnieszki z Reutów]
  • Kołaczkowski Władysław z Konar
  • Kolanek Zofia poddana miecz. wschowskiego Marcina Paruszewskiego ze wsi Myszki [c. kmiecia Wojciecha]
  • Kolczyński Adam [br. Jana i ojczym jego s. Piotra]
  • Kolczyński Fabian
  • Kolczyński Jan [br. Adama]
  • Kolczyński Piotr [pasierb Adama]
  • Kołudzka Katarzyna
  • Kołudzki Aleksander prepozyt kapituły katedr. w Gnieźnie
  • Komorowski Szymon dziedzic wsi Nieborzyn w pow. gnieźn.
  • Kościelecka Konstancja Julianna z Wyganowskich [ż. Piotra]
  • Kościelecki Andrzej [s. Piotra i Konstancji Julianny z Wyganowskich]
  • Kościelecki Stefan [s. Piotra i Konstancji Julianny z Wyganowskich]
  • Kosmowska Zofia z Radeckich [ż. Jakuba]
  • Kowalewski Jerzy dziedzic Kawęczyna
  • Kozłowski Florian
  • Kramarczanka Marianna poddana Józefa Malinowskiego w Orchowie
  • Krzesińska Marianna zob. Sucharzewska
  • Kubacki Jan plebejusz z Goczyczek
  • Kuczkowska Marianna [c. Aleksandra]
  • Kuczkowski Rafał
  • Kudlik Maciej mieszcz. z Pobiedzisk
  • Kurcewski Wojciech z Komorza
  • Łabuszkiewicz Piotr kanonik regularny z Trzemeszna
  • Łącki Stefan z Chraplewa [s. Piotra, br. Wojciecha]
  • Łącki Wojciech z Chraplewa [s. Piotra, br. Stefana]
  • Łaskawska Teresa zob. Pomianowska
  • Latalska Izabela zob. Lubstowska
  • Libicki Franciszek plenipotent sąd.
  • Lisowski Stanisław dziedzic z Białężyna
  • Lubstowscy Andrzej, Maciej, Mikołaj, Zofia, Konstancja, Marianna [dzieci Adama z Lubstowa z Zuzanny Trembińskiej]
  • Lubstowska Izabela z Mielęcina [ż. 1-o v. Władysława Latalskiego z Łabiszyna, 2-o v. Adama L. star. kruszwickiego]
  • Lubstowski Adam star. kruszwicki
  • Łysoskorski Szymon
  • Maciej zw. Matyszem plebejusz
  • Majewski Andrzej
  • Małachowscy 17 w.
  • Małachowska Ewa z Derengowskich [ż. Jana zw. Skowron, m. Jana]
  • Małachowska Teresa z Malczewskich [ż. Jacka]
  • Małachowski Felicjan [s. Jana M. zw. Skowron z Ewy z Derengowskich, br. Stanisława]
  • Małachowski Stanisław [s. Jana M. zw. Skowron z Ewy z Derengowskich, br. Felicjana]
  • Małachowski Wojciech
  • Malczewska Marianna [ż. Bartłomieja]
  • Malczewska Teresa zob. Małachowska
  • Małecki Łukasz
  • Malinowski Józef dziedzic działów w Orchowie [s. Jana]
  • Mańkowska Katarzyna z Zakrzewskich [c. Hieronima, ż. Andrzeja]
  • Marcin pasterz owiec w Goczałkowie i Kleparzu
  • Markowski Andrzej dziedzic dóbr Trla i Sędowo
  • Miąskowscy w pow. gnieźnieńskim
  • Michał mieszcz. z Solca [s. Wojciecha]
  • Mielżyńscy [dzieci Aleksandra z Kruchowa]
  • Mierzewski Andrzej
  • Miklaszewska Barbara z Borzęckich [ż. Józefa Waleriana]
  • Miklaszewski Józef Walerian [m. Barbary Borzęckiej]
  • Modrzyński Jan penitencjarz katedry gnieźnieńskiej i prefekt seminarium duch. w Gnieźnie
  • Naskrętny Andrzej plebejusz
  • Niedźwiecka Antonina ksieni klasztoru Klarysek w Gnieźnie
  • Niemojewska [ż. Adama Uriela Czarnkowskiego star. osieck.]
  • Opaliński Piotr wda łęczycki sta generalny wielkopolski 1640-1691
  • Oporowicz Wojciech z Oporówka woźny generalny wlkp.
  • Orzeszkowska Anna z Rokossowskich [c. Zygmunta, ż. Wojciecha]
  • Ossowska Elżbieta [c. Jana z Katarzyny z Dąbrówki, ż. Wacława Brzezińskiego, s. Stanisława i Stefana]
  • Ossowska Katarzyna z Dąbrówki [ż. Jana]
  • Ossowski Jan
  • Ossowski Samuel [br. Elżbiety, Stefana i Stanisława]
  • Ossowski Stanisław [br. Elżbiety, Stefana i Samuela]
  • Ossowski Stefan [br. Elżbiety, Stanisława i Samuela]
  • Ostrowski Andrzej
  • Paruszewski Marcin miecznik wschowski
  • Piasecki Piotr arendarz wsi Latalice Jana Morawskiego
  • Piotrkowicka Marianna [ż. Wojciecha Chełkowskiego]
  • Piotrowski Mikołaj Andrzej pisarz grodz. brzeski sędzia grodz. radziejowski
  • Pogorzelska Marianna zob. Rudnicka
  • Polikowski Stanisław
  • Pomianowska Teresa z Łaskawskich [ż. 1-o v. Stanisława Radeckiego, 2-o v. Kazimierza P.]
  • Ponińska Teresa z Wyganowskich [ż. 1-o v. Stanisława Korytowskiego, 2-o v. Aleksandra Ponińskiego]
  • Prądzyńska Barbara zob. Cieleska
  • Prądzyńska Katarzyna z Chwałkowskich [ż. Wojciecha burgr. grodz. nakielsk.]
  • Prądzyński Wojciech burgr. grodz. nakielski [m. Katarzyny Chwałkowskiej]
  • Pruszowiecka Dorota z Włostowskich [ż. Kazimierza]
  • Przedwojewska Anna z Grzebińskich [ż. Marcina]
  • Przedwojewski Marcin [m. Anny Grzebińskiej]
  • Przetocka Katarzyna zob. Jastrzembska
  • Przysiecki Antoni [s. Jana z Konstancji Grzembskiej, br. Sebastiana]
  • Przysiecki Sebastian [s. Jana z Konstancji Grzembskiej, br. Antoniego]
  • Racięski Jakub klient Konstantego Gołeckiego z sołectwa Rybitwy
  • Radecka Anna [c. Stanisława, s. Jana]
  • Radecka Zofia zob. Kosmowska
  • Radecki Franciszek [s. Jana]
  • Radecki Jan [s. Stanisława]
  • Raszewska Anna zob. Turska
  • Regina wdowa poddana star. konińskiego Piotra Żegockiego ze wsi Skórki
  • Reutówna Agnieszka zob. Kołaczkowska
  • Rokossowska Anna zob. Orzeszkowska
  • Rossen zob. Rozen
  • Rozen (Rossen) Krzysztof (Fabian) Wilhelm de major (pułk.) wojsk kor.
  • Rudecki Jan
  • Rudnicka Marianna z Pogorzelskich [ż. Adama]
  • Rudnicki Adam [m. Marianny Pogorzelskiej]
  • Rudnicki Wojciech dziedzic dóbr Orchowo
  • Rudzka Agnieszka
  • Rudzki Jan plenipotent sąd.
  • Ruta Andrzej plebejusz
  • Rymarczyk Jan [s. Mateusza Rymara ze wsi Witaszyce Stanisława Koczorowskiego]
  • Rzeczycki Andrzej chorąży grabowiecki sta rzeczycki
  • Rzeszotarski Mateusz
  • Sczycińska Jadwiga z Goryńskich [ż. Macieja]
  • Sczyciński Maciej [m. Jadwigi Goryńskiej]
  • Skolski Stefan żołnierz i deputat chorągwi jazdy pancernej woj. ruskiego i hetmana wlk. kor.
  • Skórzewski Gabriel poborca podatkowy pow. gnieźnieńskiego, kcyńskiego i nakielskiego
  • Skórzewski Prymus Drogosław podpoborca pow. gnieźnieńskiego
  • Skrobiszewscy Andrzej i Regina mieszczanie gnieźnieńscy 17 w.
  • Skrzetuska Katarzyna zob. Gissa
  • Słabogórski Adam dziedzic części Posługowa w pow. gnieźnieńskim
  • Sławoszewska Dorota z Kobylińskich [ż. Wojciecha]
  • Sławoszewska Dorota z Kobylińskich [ż. Wojciecha]
  • Sławoszewski Aleksander dziedzic dóbr Budzisław Kościelny
  • Sławoszewski Wojciech [m. Doroty Kobylińskiej]
  • Sławoszewski Wojciech
  • Smarzewska Anna zob. Tarnowska
  • Smogulecki Marcin plenipotent sąd.
  • Smogulecki Marcin podczaszy brzesko-kujawski
  • Snarski Kazimierz
  • Sobiejuska Helena [ż. Andrzeja Czackiego]
  • Stanisław krawiec mieszcz. gnieźnieński
  • Stanisławski Krzysztof
  • Sucharzewska Marianna z Krzesińskich [ż. Adama]
  • Świerczyński Maciej dziedzic Czeluścina
  • Swinarski Maciej [s. Wojciecha, br. Stanisława]
  • Swinarski Stanisław [s. Wojciecha, br. Macieja]
  • Szamowski Franciszek stolnik łęczycki
  • Szetlewski Stanisław [s. Andrzeja]
  • Szumowski Andrzej plenipotent sąd.
  • Tarnowska Anna ze Smarzewskich [ż. Mikołaja]
  • Tarnowska Katarzyna Kunegunda z Golemowskich [ż. Andrzeja]
  • Tarnowskie Helena, Wiktoria i Barbara [cc. Andrzeja z Katarzyny Kunegundy z Golemowskich]
  • Terebiński Zygmunt Jan ks. z poch. Włoch
  • Tomasz plebej [s. Mikołaja]
  • Tomicki Świętosław dziedzic wsi Wilczagóra
  • Trebińska Barbara zob. Chwaliszewska
  • Trzebuchowscy z Morzyc Jan, Aleksander i Jerzy [ss. Mikołaja skarbnika kalisk.]
  • Trzebuchowska Anna z Brańskich [ż. Mikołaja z Morzyc T. skarbnika kalisk.]
  • Trzebuchowski Jan z Morzyc [s. Mikołaja skarbnika kalisk.]
  • Turno Franciszek Joachim ks. dziedzic części Posługowa w pow. gnieźnieńskim [br. Jana Henryka]
  • Turno Jan Henryk dziedzic części Posługowa w pow. gnieźnieńskim [br. Franciszka Joachima]
  • Turska Anna z Raszewskich [ż. Marcina dziedzica Grzybowa Kościelnego]
  • Turski Kazimierz [s. Marcina z Anny z Raszewskich]
  • Ulejski Stanisław
  • Urbanowski Jan dziedzic wsi Głębokie
  • Walenty plebejusz [m. Magdaleny]
  • Węgierski Władysław [s. Marcina]
  • Wierzbińska Marianna z Drachowskich [ż. Wojciecha]
  • Wierzbiński Wojciech [m. Marianny z Drachowskich]
  • Wierzchowski Stanisław plenipotent sąd.
  • Wiesierski Marcin
  • Wiśniewski Kazimierz
  • Wiśniewski (Kirstein) Jan dziedzic Wiśniewa w pow. kcyńskim [s. Bartłomieja]
  • Wiśniewski Paweł dziedzic Wiśniewa w pow. kcyńskim podstarości nakielski [2. s. Bartłomieja]
  • Włostowska Dorota zob. Pruszowiecka
  • Włostowski Maciej [s. Jana]
  • Wodecki Stanisław
  • Wojciech plebejusz, kowal [s. Józefa kowala]
  • Wojciech plebej [s. Marianny z nieprawego łoża]
  • Woszczyńska Anna z Wilczyńskich [ż. Franciszka]
  • Woytusik Łukasz plebejusz
  • Wydzierzewscy 17 w.
  • Wydzierzewska Barbara z Dobniskich [ż. Jana]
  • Wydzierzewski Franciszek [s. Jana i Barbary z Dobniskich]
  • Wydzierzewski Jan kanonik regularny z Trzemeszna
  • Wyganowska Helena zob. Goczałkowska
  • Wyganowska Katarzyna zob. Cielmowska
  • Wyganowska Konstancja Julianna zob. Kościelecka
  • Wyganowska Teresa zob. Ponińska
  • Wyganowskie Barbara, Anna, Katarzyna, Zofia i Elżbieta [cc. Wojciecha z Gulczówny]
  • Wyganowski Jan pisarz grodz. nakielski
  • Wyganowski Wojciech
  • Zakrzewska Katarzyna zob. Mańkowska
  • Zakrzewski Tomasz
  • Zaleska Teresa z Karczewskich [ż. Kazimierza]
  • Zaleski Franciszek Ludwik
  • Zaleski Kazimierz plenipotent sąd.
  • Zaleski Kazimierz [m. Teresy Karczewskiej]
  • Zdunowski Mikołaj żołnierz i deputat chorągwi jazdy pancernej woj. kaliskiego Rafała Leszczyńskiego
  • Zebrzydowski Andrzej z Zebrzydowic i Więcborka star. rogoziński
  • Zebrzydowski Mikołaj Konstanty [s. Andrzeja]
  • Żegocki Piotr star. koniński
  • Zofia poddana Krzysztofa Jezierskiego ze wsi Stępowo (c. tamtejszych kmieci)
  • Zofia poddana Franciszka Bagińskiego ze wsi Kąpiel
  • Zofia służąca Katarzyny Cielmowskiej ze wsi Czechy
  • Żółtowski Jan kanonik regularny z Trzemeszna
  • Kanonicy Regularni Laterańscy św. Augustyna Trzemeszno 17 w.
  • Klasztor Franciszkanów Franciszkanie Gniezno 17 w.
  • Zakon św. Klary Klasztor Klarysek Klaryski Gniezno zapisy pieniężne 17 w.
  • Białężyn 17 w.
  • Bieganów 17 w.
  • Bliżyce 17 w.
  • Charbowo 17 aw.
  • Ciechrz pow. inowrocł. 17 w.
  • Ciermięgi zob. Jędrzejowo
  • Czechy 17 w.
  • Dłusko 17 w.
  • Głębokie pow. gnieźnieński 17 w.
  • Gniezno nieruchomości sprzedaż kapituła katedralna katedra akta grodzkie 17 w.
  • Goczałkowo 17 w.
  • Jędrzejowo alias Ciermięgi przedmieście Gniezna 17 w.
  • Jemielinki pow. gnieźn. 17 w.
  • Kąpiel pow. gnieźnieński 17 w.
  • Karczówka 17 w.
  • Kleparz 17 w.
  • Łabiszynko arenda 17 w.
  • Lubiechowo 17 w.
  • Mierzewo 17 w.
  • Modliszewo pow. gnieźn. arenda 17 w.
  • Ossowo 17 w.
  • Pobiedziska 17 w.
  • Posługowo 17 w.
  • Rękawczynko 17 w.
  • Rogoźno starostwo cesja 17 w.
  • Rybitwy sołectwo pod Gnieznem 17 w.
  • Rybno 17 w.
  • Śrem 17 w.
  • Trzemeszno kanonicy regularni 17 w.
  • Twierdzino 17 w.
  • Uchorowo 17 w.
  • Wielatkowo wizja dóbr 17 w.
  • Wilczagóra 17 w.
  • Wiśniewo pow. kcyński woj. kaliskie 17 w.
  • Wola pow. gnieźn. arenda 17 w.
  • Żydowo pow. gnieźn. 17 w.
  • ekstrakty Wielkopolska 17 w.
  • ingrosacje Wielkopolska 17 w.
  • klepacze (moneta nieobiegowa) Wielkopolska 17 w.
  • małżeństwa plebejuszów Wielkopolska 17 w.
  • plenipotencje Wielkopolska 17 w.
  • podatki wojenne Wielkopolska 17 w.
  • poddaństwo chłopów Wielkopolska 17 w.
  • wizje dóbr szlacheckich Wielkopolska 17 w.
  • akta grodzkie Wielkopolska 17 w.
  • akta sądowe Wielkopolska 17 w.
  • arendy Wielkopolska 17 w.
  • areszty Wielkopolska 17 w.
  • cesje Wielkopolska 17 w.
  • kontrakty dzierżawne Wielkopolska 17 w.
  • kwitowanie Wielkopolska 17 w.
  • manifestacje Wielkopolska 17 w.
  • rekognicje Wielkopolska 17 w.
  • relacje Wielkopolska 17 w.
  • zapisy pieniężne Wielkopolska 17 w.
  • sądy 17 w.
 • Uwagi:
  • pismo kilku rąk
  • Brak k. 1-2, brak ciągłości dok. na k. 81-82 i k. 83-84 (wszyte k. 82-83 innego jaśniejszego papieru), brak zakończenia dok. na k. 100-102v; niektóre k. uszkodzone przy brzegach; k. 57-60 uszkodzone pośrodku (ubytki pap.), brak części k. 61.
  • Teksty pol. na k. 31v-33, 82-83v i 98v, fragmenty na k. 55, 86-86v, 87-87v.
  • Niektóre k. rkpsu zawierają znaki wodne: 1. Postać z mieczem w uniesionej prawej ręce w tarczy, nad nią 2 rogi jelenie skierowane ku sobie lub kielich kwatowy (f. niezident. papierni) k. 3, 5, 7-9, 11, 16, 18, 20, 45; odwrócony k. 21-24, 29, 32-33, 35-38, 44 - 2. Wieża czterokondygnacyjna zwieńczona spiczastym hełmem z gałką (f. niezident. papierni, być może miejskiej, potwierdzony od lat 60-tych do 80-tych XVII w.) k. 49-50, 56, 74, 76; odwrócona k. 52, 62, 64, 70, 72, 75, 77-78, 80 - 3. Herb Nałęcz (nieprzewiązany) w stylizowanej tarczy (f. niezident. papierni) k. 82, 84-85, 91, 99, 101; odwrócony k. 89, 92-93, 97, 100.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Akta
 • 245 $a Akta grodzkie gnieźnieńskie z lat 1685-1686.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 1686
 • 300 $a 3-102 k. (dawna foliacja) $c 35x22 cm
 • 340 $d rkps $e półperg., 19 w.
 • 500 $a pismo kilku rąk
 • 500 $a Brak k. 1-2, brak ciągłości dok. na k. 81-82 i k. 83-84 (wszyte k. 82-83 innego jaśniejszego papieru), brak zakończenia dok. na k. 100-102v; niektóre k. uszkodzone przy brzegach; k. 57-60 uszkodzone pośrodku (ubytki pap.), brak części k. 61.
 • 500 $a Teksty pol. na k. 31v-33, 82-83v i 98v, fragmenty na k. 55, 86-86v, 87-87v.
 • 500 $a Niektóre k. rkpsu zawierają znaki wodne: 1. Postać z mieczem w uniesionej prawej ręce w tarczy, nad nią 2 rogi jelenie skierowane ku sobie lub kielich kwatowy (f. niezident. papierni) k. 3, 5, 7-9, 11, 16, 18, 20, 45; odwrócony k. 21-24, 29, 32-33, 35-38, 44 - 2. Wieża czterokondygnacyjna zwieńczona spiczastym hełmem z gałką (f. niezident. papierni, być może miejskiej, potwierdzony od lat 60-tych do 80-tych XVII w.) k. 49-50, 56, 74, 76; odwrócona k. 52, 62, 64, 70, 72, 75, 77-78, 80 - 3. Herb Nałęcz (nieprzewiązany) w stylizowanej tarczy (f. niezident. papierni) k. 82, 84-85, 91, 99, 101; odwrócony k. 89, 92-93, 97, 100.
 • 520 $a Poszyt zawiera rekognicje różnych osób w rozmaitych sprawach, zeznane w sądzie grodzkim gnieźnieńskim w latach 1685-1686 i wpisane do tamtejszych ksiąg sądowych.
 • 520 $a "Wodecki et Smarzewska" k. 3v-4.
 • 520 $a "Małachowscy Kaczkowskiego Qui[e]tt[a]nt" k. 4-5.
 • 520 $a "Gęmbiccy [!] Quietant[ur]" (Gniezno, 31 VIII 1685) k. 5-6.
 • 520 $a "Skrobiszewscy Quietant[ur]" (Gniezno, 4 IX 1685) k. 6-6v.
 • 520 $a "Jastrzembski Quietat[ur]" k. 6v.
 • 520 $a "Jastrzembski scriptum Tenebit" k. 7-7v.
 • 520 $a "Idem Czackiey Transfund[it]" k. 7v-8.
 • 520 $a "Jastrzembski eisd[em] Retransfund[it]" k. 8-9.
 • 520 $a "Idem et Drachowski Robor[at]" (Gniezno, 6 IX 1685) k. 9-9v.
 • 520 $a "Kaczkowska Kołaczkowskiemu submissionem approbat" k. 10.
 • 520 $a "R[everendus] Kołudzki Quietatur per Grębinskie Coniuges" k. 10-11.
 • 520 $a "Grebinskie Quietant[ur]" k. 11v-12.
 • 520 $a "Swierczynski Woszczynska" k. 12-12v.
 • 520 $a [Ekstrakt z ksiąg grodzkich gnieźnieńskich rekognicji dokonanej przed sądem grodz. kcyńskim przez Jana Kirsteina, s. Bartłomieja, dziedzica połowy wsi Wiśniewo w pow. kcyńskim woj. kaliskiego, zapisanej mu przez ojca 1676, w sprawie cesji tejże połowy na własność swemu bratu Pawłowi Wiśniewskiemu, podstarościemu nakielskiemu, który trzymał już drugą połowę wsi; dok. dużo mniejszych rozmiarów wszyty między karty] (Gniezno, 25 VI 1685) k. 13.
 • 520 $a "Malinowskiego debit[ur]" k. 13v-15.
 • 520 $a "Re[vere]ndi Can[oni]ci Regular[es] Later[anenses] Con[ven]t[us] Trem[esnensis] scr[ipt]u[m] Teneb[untur]" k. 15-15v.
 • 520 $a "Malczewskiey per Famatos Gieruckie Coniuges venditio dom[us] cum submissione ad Resignand[um]" k. 15v-16v.
 • 520 $a "Włostowski et Pruszowiecka insc[riptio]" k. 16v-17v.
 • 520 $a "Dunin de Tutor[ia] Mielzynskich abren[untiati]o" k. 17v-18.
 • 520 $a "Małachowscy ac alÿ Bieganow inscribunt" (Gniezno, 20 IX 1685) k. 18-19.
 • 520 $a "M. Zebrzydowski Transfund[it]" (Gniezno, 26 IX 1685) k. 19v-20v.
 • 520 $a "Mankowska Transfundit" (Gniezno, 28 IX 1685) k. 20v-21.
 • 520 $a "M. Rzeczycki Wiesierskie[m]u scr[ipt]u[m] Ten[ebitur]" k. 21-22.
 • 520 $a "Idem eidem scr[ipt]um Tenebit" k. 22-22v.
 • 520 $a "Idem Łysoskorski inscribit" (Gniezno, 5 X 1685) k. 23-23v.
 • 520 $a "M. Lubstowski Szamow[skiem]u Transf[udit]" k. 23v-24.
 • 520 $a "Idem Magn[ifi]cus Filiis et Filiab[us] inscrib[it]" (Gniezno, 9 X 1685) k. 24-25v.
 • 520 $a "Koscielecka Łąnckich qui[e]t[at]" (Gniezno, 13 X 1685) k. 25v-26.
 • 520 $a "M. Żegocki Manifest[atur]" k. 26-26v.
 • 520 $a "Chlebowskiey Arrestum" k. 26v-27.
 • 520 $a "Lab[oriosus] Naskrętny Malinowskiemu se subdit[ur]" k. 27-27v.
 • 520 $a "M. Żegocki Cistam effideiussit" (Gniezno, 15 X 1685) k. 27v-28v.
 • 520 $a "Turscy Quietantur" k. 28v-29.
 • 520 $a "Turskie Kobelinskiemu Tenebunt" k. 29v-30.
 • 520 $a "Iidem Slawoszewskim Teneb[untur]" (Gniezno, 16 X 1685) k. 30-31.
 • 520 $a "Radecki [per] Dorengowski [!] qui[e]t[a]t[ur]" k. 31-31v.
 • 520 $a "Cwierdzinski ac alÿ obtuler[unt] contr[actum]" k. 31v-33.
 • 520 $a "Radeckie quietantur" (Gniezno, 17 X 1685) k. 33-33v.
 • 520 $a "Radecki con[tra]ctum approbat" (Gniezno, 18 X 1685) k. 33v-34.
 • 520 $a "Pomianowska Radecki Jastrzembski" (Gniezno, 19 X 1685) k. 34-35.
 • 520 $a "Laborios[us] Albert[us] Golemowskiey se subdit" k. 35v-36.
 • 520 $a "L[aboriosus] Heng Opilio Grabskiemu se subdit" (Gniezno, 20 X 1685) k. 36-36v.
 • 520 $a "Zaleski quietatur" k. 36v-37.
 • 520 $a "Stanisławski et Zaleski Roborant" k. 37-38.
 • 520 $a "Opilio de Kleparz qui[e]t[a]t[ur]" (Gniezno, 22 X 1685) k. 38-38v.
 • 520 $a "Wyganowski Filiab[us] inscrib[it]" k. 38v-39v.
 • 520 $a "Cieleska Abrenunciat" (Gniezno, 26 X 1685) k. 39v-40.
 • 520 $a "Przysiecki Transfundit" (Gniezno, 27 X 1685) k. 40-40v.
 • 520 $a "M[agnifica] Palatina Mariaebur[gensis] scr[ipt]u[m] ap[pro][bavit]" (Gniezno, 12 XI 1685) k. 41.
 • 520 $a "Rudnicki [per] Sucharzewska qui[e]t[a]t[ur]" (Gniezno, 26 XI 1685) k. 41-41v.
 • 520 $a "Karszewski qui[e]t[a]t[ur]" k. 41v-42.
 • 520 $a "Idem Matri suae inscribit" (Gniezno, 28 XI 1685) k. 42-43.
 • 520 $a "Tarnowski Quietatur" k. 43v.
 • 520 $a "Ostrowski [per] R[everendum] Terebinski qui[e]t[a]t[ur]" (Gniezno, 1 XII 1685) k. 43v-44.
 • 520 $a "Duninowie Chwaliszewscy" (Gniezno, 4 XII 1685) k. 44-44v.
 • 520 $a "Golemowscy qui[e]tt[ant]ur" (Gniezno, 10 XII 1685) k. 45-46.
 • 520 $a "In persona[m] Drzewicki Tran[sfusio]" (Gniezno, 14 XII 1685) k. 46-46v.
 • 520 $a "Ex p[ar]te Kowalewski Arrest[um]" (Gniezno, 17 XII 1685) k. 64v-47.
 • 520 $a "Rudnickich Transfusio" (Gniezno, 24 XII 1685) k. 47v-48.
 • 520 $a "Bieganowski Wierzbinscy" k. 48-49.
 • 520 $a "Finis huius Anni Millesimi Sexcentesimi Octuagesimi Quinti. Sit benedictus DEVS in aeternum Amen" k. 49.
 • 520 $a "SEQVITVR Annus Domini QVI SCRIBITVR Millesimus Sexcentesimus Octuagesimus Sext[us]. Principio finem DEVS huic appone benignus. Incaeptus felix Annus ut eveniat. Incipit Annus Millesimus Sexcentesim[us] Octuagesim[us] Sext[us]. Da Pater inceptum felici Sydere cursum Perficere optato fine deinde frui." (Gniezno, 4 I 1686) k. 49v.
 • 520 $a "In personam Maiewski Tr[ansfusio]" k. 50-50v.
 • 520 $a "Swinarski Inscribit F[rat]ri]" (Gniezno, 12 I 1686) k. 50v-51v.
 • 520 $a "Smogulecki eid[em] Tenebit" k. 52-52v.
 • 520 $a "Kaszewski Constituit Plen[ipotentes] (Gniezno, 12 I 1686) k. 52v-54.
 • 520 $a "Kurcewski Rzeszotarsk[ie]m[u] Ten[ebitur]" k. 54-54v.
 • 520 $a "Miklaszewskich Transfusio dom[us] cum venditione" (Gniezno, 18 I 1686) k. 55-56v.
 • 520 $a "Kozłowski qui[e]t[a]t[ur]" (Gniezno, 22 I 1686) k. 56v-58.
 • 520 $a "Gissowie Constituunt Plen[ipotentes]" k. 58-59.
 • 520 $a "Gissina Maritum suu[m] ab onere liberum facit cum ap[pro]ba[ti]one" k. 59-59v.
 • 520 $a "Dembiccy Scr[ipt]um Teneb[untur]" (Gniezno, 24 I 1686) [tekst uszkodzony] k. 59v-61.
 • 520 $a "[...]dem Tenebunt" (Gniezno, 28 I 1686) [tekst uszkodzony] k. 61-62.
 • 520 $a "Kuczkowska Sczycinskim debet" k. 62-63.
 • 520 $a "L[aboriosus] Michäel Cielmowskiey se subdit" k. 63-63v.
 • 520 $a "Chmielewski qui[e]t[a]tur" k. 63v-64.
 • 520 $a "Idem Węgierskiemu submitt[itur]" (Gniezno, 1 II 1686) k. 64-65.
 • 520 $a "L[aboriosus] Albert[us] Baginskiemu subdidit" (Gniezno, 8 II 1686) k. 65-66.
 • 520 $a "L[aboriosus] Matthae[us] Paruszewskiemu se subdit" (Gniezno, 11 II 1686) k. 65v-66.
 • 520 $a "Exactor et succollector Distr[ictus] Gnesnen[sis] quietantur" k. 66v-67.
 • 520 $a "Zdunowski eiecit Klepa[rum]" (Gniezno, 13 II 1686) k. 67.
 • 520 $a "L[aboriosus] Thomas R[everendissimo] Cienski se subdit" k. 67v-68.
 • 520 $a "Exactor et Succoll[ector] Di[stri]ctuu[m] Gnesn[ensium] qui[e]t[an]t[ur]" k. 68-68v.
 • 520 $a "Skolski eiecit Klepar[um]" k. 68v.
 • 520 $a "L[aboriosus] Bartnik M[agnifico] Żegocki se subdit" (Gniezno, 16 II 1686) k. 68v-69.
 • 520 $a "Cielmowska Con[ven]tui S[anctae] Clarae Gnes[nensi] deb[etur]" k. 69-70v.
 • 520 $a "Eadem Filiae suae Pensitabit" k. 70v-71v.
 • 520 $a "Con[ven]tus S[anctae] Clarae Gnesn[ensis] submitt[itur]" (Gniezno, 1686) k. 71v-73.
 • 520 $a "Ruta Poninskiey se subdit" k. 73-73v.
 • 520 $a "L[aboriosus] Andreas Lubstowskiey se subdit" k. 73v-74.
 • 520 $a "L[aboriosus] Ioannes Bugwickiemu se subdit" (Gniezno, 23 II 1686) k. 74-75.
 • 520 $a "L[aboriosus] Woytusik Jezierskiemu subdit[ur]" (Gniezno, 1 III 1686) k. 74v-75v.
 • 520 $a "Słabogorski [per] Turny qui[e]t[a]t[u]r cum submissione" k. 75v-77.
 • 520 $a "R[everendus] Turno in [per]son[am] Fr[atr]is Transf[undit]" k. 77-77v.
 • 520 $a "Iidem in[te]r se scriptum Ten[entur]" (Gniezno, 2 III 1686) k. 77v-78v.
 • 520 $a "L[aboriosus] Kac Vrbanowski subdit[us]" (Gniezno, 8 III 1686) k. 78v-79v.
 • 520 $a "L[aboriosi] Rymarczyk libertatio" k. 79v-80.
 • 520 $a "L[aboriosus] Valentin[us] Sławoszewski subd[itur]" (Gniezno, 18 III 1686) k. 80-80v.
 • 520 $a "Wisniewski submittit" k. 80v-81v.
 • 520 $a "Sławoszewscy Prot[es]tum" (Gniezno, 24 IV 1686) k. 82-83v.
 • 520 $a "Prouid[us] Grabowski p[rae]sentat equum" k. 84.
 • 520 $a "Obdu[cti]o G[enerosi] Sławoszewski" k. 84-84v.
 • 520 $a "G[e]n[er]osus Piasecki contra G[enerosum] Gzowski protestatur" (Gniezno, 1 IV 1686) k. 84v-85v.
 • 520 $a "G[e]n[er]os[us] Kołaczkowski arrestat subditum" (Gniezno, 6 IV 1686) k. 85v-86.
 • 520 $a "G[enerosa] Kołaczkowska ingrossat scriptum" k. 86-86v.
 • 520 $a "G[enerosi] Przedwoieskie in Wielatkowo intromissi" (Gniezno, 8 IV 1686) k. 86v-87.
 • 520 $a "Visio in Wielatkowo" k. 87-87v.
 • 520 $a "G[enerosus] Chrząszczewski ingrossat Extractum" (Gniezno, 8 IV 1686) k. 87v-89.
 • 520 $a "Idem ingrossat Transfusion[em]" k. 89-90.
 • 520 $a "Idem ingrossat Transfusionem in personam G[e]n[er]osi Trzebuchowski" k. 90-91.
 • 520 $a "Idem G[enerosi] Chrząszczewski ingrossat Extractum" k. 91-91v.
 • 520 $a "Idem Offert ad Acticandum" k. 91v-94v.
 • 520 $a "Idem Offert ad Acticandum" k. 94v-95v.
 • 520 $a "Idem Offert Transfusionem" k. 95v-96v.
 • 520 $a "Idem Offert Transfusionem" k. 96v-97v.
 • 520 $a "Rela[ti]o Citt[atoria] pro Parte R[evere]nd[issi]mi Cienski" k. 97v-98.
 • 520 $a "Zakrzewski offert scriptum Manuale" (b.m., 13 IV 1686) k. 98-98v.
 • 520 $a "Oblata pro Parte Chrząszczewski" (Gniezno, 17 IV 1686) k. 98v-100.
 • 520 $a "Oblata pro p[ar]te G[enerosi] Chrząszczewski" k. 100-102v.
 • 530 $d Mf 2268
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac., pol.
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $d BK IX,67 $w Działyński Tytus
 • 600 $a Andrzej $c plebejusz
 • 600 $a Anna wdowa $c poddana Izabeli Lubstowskiej $x [c. Szymona owczarza]
 • 600 $a Aurigiewicz Wojciech $c woźny generalny wlkp., mieszcz. z Goczyczek
 • 600 $a Bączkowski Bartłomiej z Gulczewa $c woźny generalny wlkp., mieszcz.
 • 600 $a Baczkowski Wojciech $c woźny generalny wlkp., mieszcz. z Żukowa
 • 600 $a Bagińska Elżbieta $x [ż. Franciszka]
 • 600 $a Bagiński Franciszek $c dziedzic wsi Kąpiel w pow. gnieźn. $x [m. Elżbiety]
 • 600 $a Bakalarczyk Maciej $c mieszcz. pobiedziski
 • 600 $a Baliszewski Franciszek $c plenipotent sąd.
 • 600 $a Bartnik Kazimierz $c plebejusz ze wsi Skórki
 • 600 $a Bełdowski Krzysztof
 • 600 $a Bieganowski Jan $c dziedzic dóbr Strzyżewko Smykowe
 • 600 $a Bieganowski Mikołaj
 • 600 $a Bieganowski Samuel Hieronim $c regens akt grodz. gnieźnieńskich
 • 600 $a Bielińska Dorota $x [ż. Jana Grębińskiego]
 • 600 $a Borzęcka Barbara zob. Miklaszewska
 • 600 $a Brańska Anna z Grabiów zob. Trzebuchowska
 • 600 $a Broniszewski Stefan
 • 600 $a Bryszkowski Tomasz $c plenipotent sąd.
 • 600 $a Bugwicki Jan
 • 600 $a Chlebowska Anna z Karczewskich $x [ż. Pawła podwojew. kalisk.]
 • 600 $a Chmielewski Adrian
 • 600 $a Chojnacki Stanisław $c major wojsk kor.
 • 600 $a Chrząszczewski Jan
 • 600 $a Chwaliszewska Barbara z Trebińskich] $x [ż. Tomasza]
 • 600 $a Chwaliszewski Tomasz $x [m. Barbary Trebińskiej]
 • 600 $a Chwaliszewski Tomasz
 • 600 $a Chwałkowska Katarzyna zob. Prądzyńska
 • 600 $a Cieleska Barbara z Prądzyńskich $x [ż. 1-o v. Marcina Grabowskiego, 2-o v. Jerzego C.]
 • 600 $a Cielmowska Anna $x [ż. Jana]
 • 600 $a Cielmowska Katarzyna z Wyganowskich $x [ż. Jerzego]
 • 600 $a Cielmowska Marianna $x [c. Anny]
 • 600 $a Cienski Stanisław $c kantor gnieźnieński, kanonik krakowski, prepozyt kaplicy Lubienieckich w katedrze gnieźn.
 • 600 $a Ciołkówna Katarzyna $x [c. kmiecia ze wsi Bliżyce]
 • 600 $a Ćwierdziński Kazimierz $x [s. Krzysztofa]
 • 600 $a Czacki Andrzej
 • 600 $a Dąbrowska Regina $x [c. Jana kmiecia z Żydowa w pow. gnieźn.]
 • 600 $a Damecka Katarzyna zob. Karszewska
 • 600 $a Dembiccy z Drogoszewa: Wiktoryn Kazimierz, Marcin, Mikołaj, Andrzej i Sebastian (bracia)
 • 600 $a Dembicki Mikołaj z Drogoszewa
 • 600 $a Derengowska Ewa zob. Małachowska
 • 600 $a Dobieszewski Stanisław $x [s. Andrzeja]
 • 600 $a Domaradzka Marianna de Werdy $x [ż. Władysława Ludwika]
 • 600 $a Domaradzki Władysław Ludwik $c miecznik gostyniński
 • 600 $a Dorengowski Mikołaj Franciszek $x [s. Stanisława]
 • 600 $a Drachowska Marianna zob. Wierzbińska
 • 600 $a Drachowski Stanisław
 • 600 $a Dramiński Hieronim o. $c gwardian klasztoru Franciszkanów w Gnieźnie
 • 600 $a Drzewiecki Władysław
 • 600 $a Dubrska Jadwiga zob. Gościmińska
 • 600 $a Dunin Anna z Golemowskich $x [ż. Hieronima ze Skrzynna]
 • 600 $a Dunin Hieronim ze Skrzynna $x [m. Anny Golemowskiej]
 • 600 $a Działyńska Marianna z Tomic Iwińska $x [ż. 1-o v. Zygmunta Grudzińskiego kaszt. nakielskiego, 2-o v. Stanisława Dz. woj. malborskiego, star. kętrz. i tolkmick.]
 • 600 $a Gałczyńska Jadwiga
 • 600 $a Gembiccy 17 w.
 • 600 $a Gembicka Anna $x [ż. Stefana]
 • 600 $a Gembicki Stefan klan rogoziński wda łęczycki zm. 1653
 • 600 $a Gerucki Szymon i Jadwiga mieszczanie gnieźnieńscy
 • 600 $a Gissa Aleksander $c podpułk. wojsk kor. $x [m. Katarzyny Skrzetuskiej]
 • 600 $a Gissa Katarzyna ze Skrzetuskich $x [ż. Aleksandra podpułk. wojsk kor.]
 • 600 $a Goczałkowska Helena z Wyganowskich $x [ż. Mikołaja]
 • 600 $a Gołecki Konstanty
 • 600 $a Golemowscy Mikołaj SJ, Wojciech, Krzysztof i Stanisław $x [ss. Piotra]
 • 600 $a Golemowska Katarzyna Kunegunda zob. Tarnowska
 • 600 $a Golemowska Wiktoria z Dembian $x [ż. 1-o v. Stanisława Kołudzkiego, 2-o v. Piotra G.]
 • 600 $a Goleniewski Franciszek $x [s. Jakuba]
 • 600 $a Górecki Jan $c plenipotent sąd.
 • 600 $a Goryńska Jadwiga zob. Sczycińska
 • 600 $a Gościmińska Jadwiga z Dubrskich
 • 600 $a Gościmiński Florian
 • 600 $a Grabowski Wojciech $c woźny generalny wlkp., mieszcz.
 • 600 $a Grabski Maciej $c dziedzic Żydowa w pow. gnieźnieńskim $c star. kłecki
 • 600 $a Grębiński Jan
 • 600 $a Grudziński Mikołaj
 • 600 $a Grzebińska Anna zob. Przedwojewska
 • 600 $a Gulczówna $x [ż. Wojciecha Wyganowskiego]
 • 600 $a Gzowski Kazimierz $c tenutariusz dóbr starostwa pobiedziskiego
 • 600 $a Helena $c poddana Jana Urbanowskiego ze wsi Głębokie w pow. gnieźn. $x [c. Stanisława kucharza z tejże wsi]
 • 600 $a Heng Chryzostom $c plebejusz, pasterz owiec, z poch. Niemiec $x [s. Chrystiana]
 • 600 $a Iwińska Marianna zob. Działyńska
 • 600 $a Jadwiga $c kucharka, poddana Jana Bugwickiego $x [c. kmiecia Jana Kozieła ze wsi Charbowo]
 • 600 $a Jan z Grudziądza
 • 600 $a Jan z Latalic
 • 600 $a Jan z Pierska $c rybak
 • 600 $a Jarnowski Andrzej $c stolnik brzesko-kujawski $d 1685-1704
 • 600 $a Jarnowski Wojciech $c łowczy brzesko-kujawski $d 1662-1703
 • 600 $a Jastrzembska Katarzyna z Przetockich $x [ż. Andrzeja Walentego Jastrzembskiego]
 • 600 $a Jastrzembski Andrzej Walenty $x [s. Jana]
 • 600 $a Jastrzembski Jan $x [o. Andrzeja Walentego]
 • 600 $a Jastrzembski Jan $x [s. Walentego z Katarzyny Przetockiej]
 • 600 $a Jezierski Krzysztof $c arendarz dóbr Stępowo Mielżyńskich
 • 600 $a Kac Michał z Graboszewa $c plebejusz
 • 600 $a Kaczkowska Anna z Urbanic $x [ż. Jana z Rojewa miecz. inowrocł.]
 • 600 $a Kaczkowski Bartłomiej z Rojewa
 • 600 $a Kaczmarek Michał $c poddany Franciszka Bagińskiego dziedzica wsi Kąpiel
 • 600 $a Karczewska Anna zob. Chlebowska
 • 600 $a Karczewska Teresa zob. Zaleska
 • 600 $a Karszewska Katarzyna z Dameckich $x [ż. Wojciecha]
 • 600 $a Karszewska Lidvina $c wikaria klasztoru Klarysek w Gnieźnie
 • 600 $a Karszewski Andrzej $x [s. Wojciecha z Katarzyny Dameckiej]
 • 600 $a Kaszewska Krystyna $x [ż. Stanisława]
 • 600 $a Kaszewski Stanisław
 • 600 $a Katarzyna $c poddana Teresy Ponińskiej ze wsi Recz
 • 600 $a Katlicki Józef o. $c penitencjarz klasztoru Franciszkanów w Gnieźnie
 • 600 $a Kirstein zob. Wiśniewski
 • 600 $a Kłosowski Stanisław $c plenipotent sąd.
 • 600 $a Kobylińska Dorota zob. Sławoszewska
 • 600 $a Kobylińska Dorota zob. Sławoszewska
 • 600 $a Kobyliński Piotr
 • 600 $a Kocman Michał $c zagrodnik z Posługowa w pow. gnieźnieńskim
 • 600 $a Koczorowski Stanisław $c dziedzic wsi Witaszyce w pow. gnieźnieńskim
 • 600 $a Kołaczkowska Agnieszka z Reutów $x [ż. Władysława]
 • 600 $a Kołaczkowski Władysław $x [m. Agnieszki z Reutów]
 • 600 $a Kołaczkowski Władysław z Konar
 • 600 $a Kolanek Zofia $c poddana miecz. wschowskiego Marcina Paruszewskiego ze wsi Myszki $x [c. kmiecia Wojciecha]
 • 600 $a Kolczyński Adam $x [br. Jana i ojczym jego s. Piotra]
 • 600 $a Kolczyński Fabian
 • 600 $a Kolczyński Jan $x [br. Adama]
 • 600 $a Kolczyński Piotr $x [pasierb Adama]
 • 600 $a Kołudzka Katarzyna
 • 600 $a Kołudzki Aleksander $c prepozyt kapituły katedr. w Gnieźnie
 • 600 $a Komorowski Szymon $c dziedzic wsi Nieborzyn w pow. gnieźn.
 • 600 $a Kościelecka Konstancja Julianna z Wyganowskich $x [ż. Piotra]
 • 600 $a Kościelecki Andrzej $x [s. Piotra i Konstancji Julianny z Wyganowskich]
 • 600 $a Kościelecki Stefan $x [s. Piotra i Konstancji Julianny z Wyganowskich]
 • 600 $a Kosmowska Zofia z Radeckich $x [ż. Jakuba]
 • 600 $a Kowalewski Jerzy $c dziedzic Kawęczyna
 • 600 $a Kozłowski Florian
 • 600 $a Kramarczanka Marianna $c poddana Józefa Malinowskiego w Orchowie
 • 600 $a Krzesińska Marianna zob. Sucharzewska
 • 600 $a Kubacki Jan $c plebejusz z Goczyczek
 • 600 $a Kuczkowska Marianna $x [c. Aleksandra]
 • 600 $a Kuczkowski Rafał
 • 600 $a Kudlik Maciej $c mieszcz. z Pobiedzisk
 • 600 $a Kurcewski Wojciech z Komorza
 • 600 $a Łabuszkiewicz Piotr $c kanonik regularny z Trzemeszna
 • 600 $a Łącki Stefan z Chraplewa $x [s. Piotra, br. Wojciecha]
 • 600 $a Łącki Wojciech z Chraplewa $x [s. Piotra, br. Stefana]
 • 600 $a Łaskawska Teresa zob. Pomianowska
 • 600 $a Latalska Izabela zob. Lubstowska
 • 600 $a Libicki Franciszek $c plenipotent sąd.
 • 600 $a Lisowski Stanisław $c dziedzic z Białężyna
 • 600 $a Lubstowscy Andrzej, Maciej, Mikołaj, Zofia, Konstancja, Marianna $x [dzieci Adama z Lubstowa z Zuzanny Trembińskiej]
 • 600 $a Lubstowska Izabela z Mielęcina $x [ż. 1-o v. Władysława Latalskiego z Łabiszyna, 2-o v. Adama L. star. kruszwickiego]
 • 600 $a Lubstowski Adam $c star. kruszwicki
 • 600 $a Łysoskorski Szymon
 • 600 $a Maciej zw. Matyszem $c plebejusz
 • 600 $a Majewski Andrzej
 • 600 $a Małachowscy 17 w.
 • 600 $a Małachowska Ewa z Derengowskich $x [ż. Jana zw. Skowron, m. Jana]
 • 600 $a Małachowska Teresa z Malczewskich $x [ż. Jacka]
 • 600 $a Małachowski Felicjan $x [s. Jana M. zw. Skowron z Ewy z Derengowskich, br. Stanisława]
 • 600 $a Małachowski Stanisław $x [s. Jana M. zw. Skowron z Ewy z Derengowskich, br. Felicjana]
 • 600 $a Małachowski Wojciech
 • 600 $a Malczewska Marianna $x [ż. Bartłomieja]
 • 600 $a Malczewska Teresa zob. Małachowska
 • 600 $a Małecki Łukasz
 • 600 $a Malinowski Józef $c dziedzic działów w Orchowie $x [s. Jana]
 • 600 $a Mańkowska Katarzyna z Zakrzewskich $x [c. Hieronima, ż. Andrzeja]
 • 600 $a Marcin $c pasterz owiec w Goczałkowie i Kleparzu
 • 600 $a Markowski Andrzej $c dziedzic dóbr Trla i Sędowo
 • 600 $a Miąskowscy w pow. gnieźnieńskim
 • 600 $a Michał $c mieszcz. z Solca $x [s. Wojciecha]
 • 600 $a Mielżyńscy $x [dzieci Aleksandra z Kruchowa]
 • 600 $a Mierzewski Andrzej
 • 600 $a Miklaszewska Barbara z Borzęckich $x [ż. Józefa Waleriana]
 • 600 $a Miklaszewski Józef Walerian $x [m. Barbary Borzęckiej]
 • 600 $a Modrzyński Jan $c penitencjarz katedry gnieźnieńskiej i prefekt seminarium duch. w Gnieźnie
 • 600 $a Naskrętny Andrzej $c plebejusz
 • 600 $a Niedźwiecka Antonina $c ksieni klasztoru Klarysek w Gnieźnie
 • 600 $a Niemojewska $x [ż. Adama Uriela Czarnkowskiego star. osieck.]
 • 600 $a Opaliński Piotr $c wda łęczycki sta generalny wielkopolski $d 1640-1691
 • 600 $a Oporowicz Wojciech z Oporówka $c woźny generalny wlkp.
 • 600 $a Orzeszkowska Anna z Rokossowskich $x [c. Zygmunta, ż. Wojciecha]
 • 600 $a Ossowska Elżbieta $x [c. Jana z Katarzyny z Dąbrówki, ż. Wacława Brzezińskiego, s. Stanisława i Stefana]
 • 600 $a Ossowska Katarzyna z Dąbrówki $x [ż. Jana]
 • 600 $a Ossowski Jan
 • 600 $a Ossowski Samuel $x [br. Elżbiety, Stefana i Stanisława]
 • 600 $a Ossowski Stanisław $x [br. Elżbiety, Stefana i Samuela]
 • 600 $a Ossowski Stefan $x [br. Elżbiety, Stanisława i Samuela]
 • 600 $a Ostrowski Andrzej
 • 600 $a Paruszewski Marcin $c miecznik wschowski
 • 600 $a Piasecki Piotr $c arendarz wsi Latalice Jana Morawskiego
 • 600 $a Piotrkowicka Marianna $x [ż. Wojciecha Chełkowskiego]
 • 600 $a Piotrowski Mikołaj Andrzej $c pisarz grodz. brzeski $c sędzia grodz. radziejowski
 • 600 $a Pogorzelska Marianna zob. Rudnicka
 • 600 $a Polikowski Stanisław
 • 600 $a Pomianowska Teresa z Łaskawskich $x [ż. 1-o v. Stanisława Radeckiego, 2-o v. Kazimierza P.]
 • 600 $a Ponińska Teresa z Wyganowskich $x [ż. 1-o v. Stanisława Korytowskiego, 2-o v. Aleksandra Ponińskiego]
 • 600 $a Prądzyńska Barbara zob. Cieleska
 • 600 $a Prądzyńska Katarzyna z Chwałkowskich $x [ż. Wojciecha burgr. grodz. nakielsk.]
 • 600 $a Prądzyński Wojciech $c burgr. grodz. nakielski $x [m. Katarzyny Chwałkowskiej]
 • 600 $a Pruszowiecka Dorota z Włostowskich $x [ż. Kazimierza]
 • 600 $a Przedwojewska Anna z Grzebińskich $x [ż. Marcina]
 • 600 $a Przedwojewski Marcin $x [m. Anny Grzebińskiej]
 • 600 $a Przetocka Katarzyna zob. Jastrzembska
 • 600 $a Przysiecki Antoni $x [s. Jana z Konstancji Grzembskiej, br. Sebastiana]
 • 600 $a Przysiecki Sebastian $x [s. Jana z Konstancji Grzembskiej, br. Antoniego]
 • 600 $a Racięski Jakub $c klient Konstantego Gołeckiego z sołectwa Rybitwy
 • 600 $a Radecka Anna $x [c. Stanisława, s. Jana]
 • 600 $a Radecka Zofia zob. Kosmowska
 • 600 $a Radecki Franciszek $x [s. Jana]
 • 600 $a Radecki Jan $x [s. Stanisława]
 • 600 $a Raszewska Anna zob. Turska
 • 600 $a Regina wdowa $c poddana star. konińskiego Piotra Żegockiego ze wsi Skórki
 • 600 $a Reutówna Agnieszka zob. Kołaczkowska
 • 600 $a Rokossowska Anna zob. Orzeszkowska
 • 600 $a Rossen zob. Rozen
 • 600 $a Rozen (Rossen) Krzysztof (Fabian) Wilhelm de $c major (pułk.) wojsk kor.
 • 600 $a Rudecki Jan
 • 600 $a Rudnicka Marianna z Pogorzelskich $x [ż. Adama]
 • 600 $a Rudnicki Adam $x [m. Marianny Pogorzelskiej]
 • 600 $a Rudnicki Wojciech $c dziedzic dóbr Orchowo
 • 600 $a Rudzka Agnieszka
 • 600 $a Rudzki Jan $c plenipotent sąd.
 • 600 $a Ruta Andrzej $c plebejusz
 • 600 $a Rymarczyk Jan $x [s. Mateusza Rymara ze wsi Witaszyce Stanisława Koczorowskiego]
 • 600 $a Rzeczycki Andrzej $c chorąży grabowiecki $c sta rzeczycki
 • 600 $a Rzeszotarski Mateusz
 • 600 $a Sczycińska Jadwiga z Goryńskich $x [ż. Macieja]
 • 600 $a Sczyciński Maciej $x [m. Jadwigi Goryńskiej]
 • 600 $a Skolski Stefan $c żołnierz i deputat chorągwi jazdy pancernej woj. ruskiego i hetmana wlk. kor.
 • 600 $a Skórzewski Gabriel $c poborca podatkowy pow. gnieźnieńskiego, kcyńskiego i nakielskiego
 • 600 $a Skórzewski Prymus Drogosław $c podpoborca pow. gnieźnieńskiego
 • 600 $a Skrobiszewscy Andrzej i Regina $c mieszczanie gnieźnieńscy $y 17 w.
 • 600 $a Skrzetuska Katarzyna zob. Gissa
 • 600 $a Słabogórski Adam $c dziedzic części Posługowa w pow. gnieźnieńskim
 • 600 $a Sławoszewska Dorota z Kobylińskich $x [ż. Wojciecha]
 • 600 $a Sławoszewska Dorota z Kobylińskich $x [ż. Wojciecha]
 • 600 $a Sławoszewski Aleksander $c dziedzic dóbr Budzisław Kościelny
 • 600 $a Sławoszewski Wojciech $x [m. Doroty Kobylińskiej]
 • 600 $a Sławoszewski Wojciech
 • 600 $a Smarzewska Anna zob. Tarnowska
 • 600 $a Smogulecki Marcin $c plenipotent sąd.
 • 600 $a Smogulecki Marcin $c podczaszy brzesko-kujawski
 • 600 $a Snarski Kazimierz
 • 600 $a Sobiejuska Helena $x [ż. Andrzeja Czackiego]
 • 600 $a Stanisław krawiec $c mieszcz. gnieźnieński
 • 600 $a Stanisławski Krzysztof
 • 600 $a Sucharzewska Marianna z Krzesińskich $x [ż. Adama]
 • 600 $a Świerczyński Maciej $c dziedzic Czeluścina
 • 600 $a Swinarski Maciej $x [s. Wojciecha, br. Stanisława]
 • 600 $a Swinarski Stanisław $x [s. Wojciecha, br. Macieja]
 • 600 $a Szamowski Franciszek $c stolnik łęczycki
 • 600 $a Szetlewski Stanisław $x [s. Andrzeja]
 • 600 $a Szumowski Andrzej $c plenipotent sąd.
 • 600 $a Tarnowska Anna ze Smarzewskich $x [ż. Mikołaja]
 • 600 $a Tarnowska Katarzyna Kunegunda z Golemowskich $x [ż. Andrzeja]
 • 600 $a Tarnowskie Helena, Wiktoria i Barbara $x [cc. Andrzeja z Katarzyny Kunegundy z Golemowskich]
 • 600 $a Terebiński Zygmunt Jan ks. $c z poch. Włoch
 • 600 $a Tomasz $c plebej $x [s. Mikołaja]
 • 600 $a Tomicki Świętosław $c dziedzic wsi Wilczagóra
 • 600 $a Trebińska Barbara zob. Chwaliszewska
 • 600 $a Trzebuchowscy z Morzyc Jan, Aleksander i Jerzy $x [ss. Mikołaja skarbnika kalisk.]
 • 600 $a Trzebuchowska Anna z Brańskich $x [ż. Mikołaja z Morzyc T. skarbnika kalisk.]
 • 600 $a Trzebuchowski Jan z Morzyc $x [s. Mikołaja skarbnika kalisk.]
 • 600 $a Turno Franciszek Joachim ks. $c dziedzic części Posługowa w pow. gnieźnieńskim $x [br. Jana Henryka]
 • 600 $a Turno Jan Henryk $c dziedzic części Posługowa w pow. gnieźnieńskim $x [br. Franciszka Joachima]
 • 600 $a Turska Anna z Raszewskich $x [ż. Marcina dziedzica Grzybowa Kościelnego]
 • 600 $a Turski Kazimierz $x [s. Marcina z Anny z Raszewskich]
 • 600 $a Ulejski Stanisław
 • 600 $a Urbanowski Jan $c dziedzic wsi Głębokie
 • 600 $a Walenty $c plebejusz $x [m. Magdaleny]
 • 600 $a Węgierski Władysław $x [s. Marcina]
 • 600 $a Wierzbińska Marianna z Drachowskich $x [ż. Wojciecha]
 • 600 $a Wierzbiński Wojciech $x [m. Marianny z Drachowskich]
 • 600 $a Wierzchowski Stanisław $c plenipotent sąd.
 • 600 $a Wiesierski Marcin
 • 600 $a Wiśniewski Kazimierz
 • 600 $a Wiśniewski (Kirstein) Jan $c dziedzic Wiśniewa w pow. kcyńskim $x [s. Bartłomieja]
 • 600 $a Wiśniewski Paweł $c dziedzic Wiśniewa w pow. kcyńskim $c podstarości nakielski $x [2. s. Bartłomieja]
 • 600 $a Włostowska Dorota zob. Pruszowiecka
 • 600 $a Włostowski Maciej $x [s. Jana]
 • 600 $a Wodecki Stanisław
 • 600 $a Wojciech $c plebejusz, kowal $x [s. Józefa kowala]
 • 600 $a Wojciech $c plebej $x [s. Marianny z nieprawego łoża]
 • 600 $a Woszczyńska Anna z Wilczyńskich $x [ż. Franciszka]
 • 600 $a Woytusik Łukasz $c plebejusz
 • 600 $a Wydzierzewscy 17 w.
 • 600 $a Wydzierzewska Barbara z Dobniskich $x [ż. Jana]
 • 600 $a Wydzierzewski Franciszek $x [s. Jana i Barbary z Dobniskich]
 • 600 $a Wydzierzewski Jan $c kanonik regularny z Trzemeszna
 • 600 $a Wyganowska Helena zob. Goczałkowska
 • 600 $a Wyganowska Katarzyna zob. Cielmowska
 • 600 $a Wyganowska Konstancja Julianna zob. Kościelecka
 • 600 $a Wyganowska Teresa zob. Ponińska
 • 600 $a Wyganowskie Barbara, Anna, Katarzyna, Zofia i Elżbieta $x [cc. Wojciecha z Gulczówny]
 • 600 $a Wyganowski Jan $c pisarz grodz. nakielski
 • 600 $a Wyganowski Wojciech
 • 600 $a Zakrzewska Katarzyna zob. Mańkowska
 • 600 $a Zakrzewski Tomasz
 • 600 $a Zaleska Teresa z Karczewskich $x [ż. Kazimierza]
 • 600 $a Zaleski Franciszek Ludwik
 • 600 $a Zaleski Kazimierz $c plenipotent sąd.
 • 600 $a Zaleski Kazimierz $x [m. Teresy Karczewskiej]
 • 600 $a Zdunowski Mikołaj $c żołnierz i deputat chorągwi jazdy pancernej woj. kaliskiego Rafała Leszczyńskiego
 • 600 $a Zebrzydowski Andrzej z Zebrzydowic i Więcborka $c star. rogoziński
 • 600 $a Zebrzydowski Mikołaj Konstanty $x [s. Andrzeja]
 • 600 $a Żegocki Piotr $c star. koniński
 • 600 $a Zofia $c poddana Krzysztofa Jezierskiego ze wsi Stępowo (c. tamtejszych kmieci)
 • 600 $a Zofia $c poddana Franciszka Bagińskiego ze wsi Kąpiel
 • 600 $a Zofia $c służąca Katarzyny Cielmowskiej ze wsi Czechy
 • 600 $a Żółtowski Jan $c kanonik regularny z Trzemeszna
 • 610 $a Kanonicy Regularni Laterańscy św. Augustyna $c Trzemeszno $y 17 w.
 • 610 $a Klasztor Franciszkanów $a Franciszkanie $c Gniezno $y 17 w.
 • 610 $a Zakon św. Klary $a Klasztor Klarysek $a Klaryski $c Gniezno $x zapisy pieniężne $y 17 w.
 • 651 $a Białężyn $y 17 w.
 • 651 $a Bieganów $y 17 w.
 • 651 $a Bliżyce $y 17 w.
 • 651 $a Charbowo $y 17 aw.
 • 651 $a Ciechrz pow. inowrocł. $y 17 w.
 • 651 $a Ciermięgi zob. Jędrzejowo
 • 651 $a Czechy $y 17 w.
 • 651 $a Dłusko $y 17 w.
 • 651 $a Głębokie pow. gnieźnieński $y 17 w.
 • 651 $a Gniezno $x nieruchomości sprzedaż $x kapituła katedralna $x katedra $x akta grodzkie $y 17 w.
 • 651 $a Goczałkowo $y 17 w.
 • 651 $a Jędrzejowo alias Ciermięgi $x przedmieście Gniezna $y 17 w.
 • 651 $a Jemielinki pow. gnieźn. $y 17 w.
 • 651 $a Kąpiel pow. gnieźnieński $y 17 w.
 • 651 $a Karczówka $y 17 w.
 • 651 $a Kleparz $y 17 w.
 • 651 $a Łabiszynko $x arenda $y 17 w.
 • 651 $a Lubiechowo $y 17 w.
 • 651 $a Mierzewo $y 17 w.
 • 651 $a Modliszewo pow. gnieźn. $x arenda $y 17 w.
 • 651 $a Ossowo $y 17 w.
 • 651 $a Pobiedziska $y 17 w.
 • 651 $a Posługowo $y 17 w.
 • 651 $a Rękawczynko $y 17 w.
 • 651 $a Rogoźno $x starostwo cesja $y 17 w.
 • 651 $a Rybitwy sołectwo pod Gnieznem $y 17 w.
 • 651 $a Rybno $y 17 w.
 • 651 $a Śrem $y 17 w.
 • 651 $a Trzemeszno $x kanonicy regularni $y 17 w.
 • 651 $a Twierdzino $y 17 w.
 • 651 $a Uchorowo $y 17 w.
 • 651 $a Wielatkowo $x wizja dóbr $y 17 w.
 • 651 $a Wilczagóra $y 17 w.
 • 651 $a Wiśniewo pow. kcyński woj. kaliskie $y 17 w.
 • 651 $a Wola pow. gnieźn. $x arenda $y 17 w.
 • 651 $a Żydowo pow. gnieźn. $y 17 w.
 • 653 $a ekstrakty Wielkopolska 17 w.
 • 653 $a ingrosacje Wielkopolska 17 w.
 • 653 $a klepacze (moneta nieobiegowa) Wielkopolska 17 w.
 • 653 $a małżeństwa plebejuszów Wielkopolska 17 w.
 • 653 $a plenipotencje Wielkopolska 17 w.
 • 653 $a podatki wojenne Wielkopolska 17 w.
 • 653 $a poddaństwo chłopów Wielkopolska 17 w.
 • 653 $a wizje dóbr szlacheckich Wielkopolska 17 w.
 • 653 $a akta grodzkie Wielkopolska 17 w.
 • 653 $a akta sądowe Wielkopolska 17 w.
 • 653 $a arendy Wielkopolska 17 w.
 • 653 $a areszty Wielkopolska 17 w.
 • 653 $a cesje Wielkopolska 17 w.
 • 653 $a kontrakty dzierżawne Wielkopolska 17 w.
 • 653 $a kwitowanie Wielkopolska 17 w.
 • 653 $a manifestacje Wielkopolska 17 w.
 • 653 $a rekognicje Wielkopolska 17 w.
 • 653 $a relacje Wielkopolska 17 w.
 • 653 $a zapisy pieniężne Wielkopolska 17 w.
 • 653 $a sądy 17 w.
 • 852 $j BK 01419
 • 999 $a WK, KK

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 01419