"Acta sub Sigismun[do] I Anno 1536 (...) 1537 (...) 1538 Ex Cancellaria Joannis Chojenski Episcopi Cracoviensis Cancellarii Regni ab A[nn]o 1536 ad annum 1538"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01461
 • Kopie: Mf 743
 • Tytuł:
  • Akta z lat 1536-1538
  • "Acta sub Sigismun[do] I Anno 1536 (...) 1537 (...) 1538 Ex Cancellaria Joannis Chojenski Episcopi Cracoviensis Cancellarii Regni ab A[nn]o 1536 ad annum 1538"
 • Miejsce i czas powstania: 1578 i 19 w.
 • Opis fizyczny: k. I-III, 508 s., k. IV-V 35 x 22 cm i mn.
 • Oprawa: Półskórek brązowy, grzbiet: tłoczenia, złocenia, 19 w.
 • Język: łac., pol.
 • Zawartość:
  • "Gorscius Canonicus Cracoviensis (...)" [krótka charakterystyka autora kolekcji, sekr. król. i kan. krak. Stanisława Górskiego, wyjęta ze "Wstępu" do dzieła bpa włocł. i późn. abpa gnieźn. Stanisława Karnkowskiego "Epistolae Illustrium virorum in tres libros digestae (...) in lucem editae", Kraków 1578, a następnie przedruk. po s. 1632 w t. II "Dziejów polskich" Jana Długosza, wyd. w Lipsku 1712, spisana ręką 19. w.] wewn. s. okładki.
  • "notio de Manuscriptis et Collectaneis Stanislai Gorski Canonici Cracoviensis" [omówienie w 6 pkt. zawartości i losów kolekcji, zakończone podsumowaniem, wpisane ręką jak wyżej] k. I-IIv.
  • "Acta sub Sigismun[do] I Anno 1536 (...) 1537 (...) 1538 (...) Ex Cancellaria Joannis Chojenski Episcopi Cracoviensis, Cancellarij Regni ab A[nn]o 1536 ad annum 1538" k. III.
  • "Ioannes Choinski Episcopus Cracoviensis (...)" [krótka charakterystyka bpa krak. i kancl. wlk. kor. Jana Chojeńskiego, z którego kancelarii pochodziły zawarte w niniejszym zbiorze dok. wydane w latach 1536-1538, wyjęta z dzieła Marcina Kromera "Polonia, sive de origine et rebus gestis Polonorum libri XXX", opublik. przez Birckmannica w wyd. zbior. dzieł historyków pol. w Kolonii 1589 (t. V, s. 79), wpisana ręką jak wyżej) k. IIIv.
  • "Sigismundus Rex Pol[onie] Seuerino Boner [dopis. inną ręką:] Burgrabio Zuppa[rio] et Mag[istr]o Procu[rato]ri Cracouiensi" [Brześć, 29 X 1536] s. 1.
  • "Sigismundus Primus Rex Poloniae Ioanni Regi Vngariae" [Kraków, 11 XII 1536] s. 1-2.
  • "Legatio a Sigismundo primo Rege Poloniae ad Ioannem Regem Vngariae eiusq[ue] praefectos item ad praefectos Regis Ferdinandi in Vngaria data Ioanni Lutomierski aulico Regio" [Kraków, 16 I 1537] s. 2-4.
  • "Responsum a Sigismundo primo Poloniae Rege ad legacionem IoachimiMarchionis Brandeburg[ensis] s. 4-6.
  • "Ioannes Choienski ep[iscopu]s Plocensis Sigismundo de Herbestein Consiliario Ferdinandi Regis" [Wilno, 11 X 1536] s. 11.
  • "Ioannes Latalski Ep[iscopu]s Cracouien[sis] Sigismundo primo Regi Polonie" s. 11-12.
  • "Joannes Choienski Ep[iscopu]s Cracouien[sis] et Regni Polonie Cancellarius Sigismundo de Erberstein" [Kraków, 1537] s. 12-13.
  • "Joannes Choienski Ep[iscopu]s Crac[oviensis] Regni Polonie Cancellarius [nagłówek przekreśl., powyżej wpisano innę ręką: "Responsu[m] Joan[n]is Latalski Ep[iscop]i Crac[oviensis] datu[m] ad gratulat[i]o[ne]m Can[oni]cis Crac[oviensis] in exceptione eius ad Ecc[lesi]am Crac[oviensem] [Kraków, 1537] s. 14.
  • "Joannes Choienski Ep[iscopu]s Cracouien[sis] et Regni Polonie Cancellarius Georgio Marchioni Brandeburgen[si] Duci Opoliensi" s. 15-16.
  • "Sigismundus primus Rex Poloniae Paulo Episc[op]o Vilnen[si]" [Kraków, 1538] s. 263 (przestawiona).
  • "Annus Domini millesimus quingentesimus Trigesimus septimus" s. 17a.
  • "Sigismundus primus Rex Polonie Primariis regni Consiliariis" [Wilno, 21 VI 1536] s. 17a-18a.
  • "Sigismundus primus Rex Pol[oniae] Primoribus consiliariis" [Wilno, 20 VIII 1536] s. 18a-20a.
  • "Legacio ad particulares conuentus missa" s. 21a-28a.
  • "Comicia regni Polo[ni]e indicta Cracouie ad diem omnium Sanctorum" s. 17-28.
  • "Sigismundus primus Rex Polonie Consiliariis regni maioribus" s. 17-18.
  • "Sigis[mundus] primus Raex [!] Polonie Consiliarÿs minoribus [wyraz skreśl., pod nim dopis.: "maioribus"] regni" s. 18-20.
  • "Legatio a Sigismundo primo rege Polonie ad Conuentus particulares [nast. przekreśl. wyraz "missa"] terrarum missa" s. 21-29.
  • "Ad solos Masouitas" s. 29-30.
  • "Sigismundus primus Rex Poloniae co[n]siliarÿb[us] [nast. skreśl. wyraz "R[egn]i"] Primorib[us] regni" [Wilno, 4 X 1536]; [konwokacja król. na sejm walny w Krakowie] s. 30.
  • "Bonae Reginae Poloniae Sebastianus Opalinski custos Posnanien[sis] Secretarius ac nuncius Regius ex conventu Colensi" [Koło, 19 X 1536]; [relacja sekr. król. z przebiegu sejmiku w Kole dla królowej Bony] s. 31-32.
  • "A dominis consiliariis in conuentu Srzeden[si] Nuncii electi isti" [spis deputatów wybranych na sejmiku w Środzie] s. 32.
  • "Nuncii a nobilitate electi" [dalszy ciąg spisu jak wyżej] s. 32
  • "Artikul Pierwsi" [instrukcja dla nowo wybranych posłów] s. 33.
  • "Articul wtori" s. 33.
  • "Articul trzeczi" s. 34.
  • "Artikwl czwarthi" s. 34.
  • "Articul Piatii" s. 34-35.
  • "Articul szosti" s. 35.
  • "Articul siodmi" s. 35.
  • "Articul oszmÿ" s. 35.
  • "Articul dziewÿati" s. 35.
  • "Artikvl dziesiatÿ" s. 36.
  • "Artikul iedennasti" s. 36.
  • "Articul dwanasti" s. 36.
  • "Conclusio" s. 36.
  • "Si bona suscepimus de manu domini mala / autem quamobrem non sustineamus // dominus dedit idem abstulit sicut eidem / placuit ita factum est benedictus sit // [Hi 2,10] Serenissimo Principi D[omi]no Sigismundo" [podwójny dystych elegijny na cześć młodego książęcia Zygmunta Augusta] k. 37.
  • "Conuenite omnes augures aruspices partentu[m] inusitatu[m] conflatu[m] (...)" [prwdp. cytat bibl.] s. 38.
  • "Index Praecedentium" [1. spis treści obejmujący dok. od początku rkpsu do s. 36] s. 38.
  • "Jacobo Vchanski Archiep[iscop]o Gnesnensi (...) Bona Regina [pokreśl. koncept listu król. Bony? do abpa gnieźn. Jakuba Uchańskiego gł. w sprawach wyznaniowych i polit.] s. 499-500.
  • "Articuli Nobilitatis terre Sandomirien[sis] in Conuentu [nadpis. wyraz: "particulari"] Opatouien[si] conscripti et per nunctios eor[um] ad Conuentu[m] g[e]n[er]alem Crac[ouiensem] [nast. 2 przekreśl. wyrazy: ] missis dati"] apportati" [pod nagłówkiem dopisek: "Isti articuli ex mente Sborowskiorum sunt co[n]fecti" s. 501-504.
  • "Bona Regina Poloniae Luce de Gorca Episcopo Cuiauien[si] ad Conuentu[m] generalem eunti et in Pietrkow sub[s]istenti" [list mocno pokreśl.] [Kraków, 23 XI 1538] s. 505-507.
  • [3. i ost. spis treści obejmujący dok. od s. 267 do końca rkpsu] k. IV-V.
  • "Index Praecedentium" [1. spis treści obejmujący dok. od początku rkpsu do s. 36] s. 38.
  • "Acta Conuentus generalis Cracouie turbulenter acti et furiose finiti. Quem auspiciu[m] [wyraz skreśl., nad nim nadpis.: "omen"] infaustum, conflagratio Palatiorum regioru[m] in Arce Cracouien[si] precessit in Die S. Luce Euang[elis]te 1536" [diariusz sejmu walnego w Krakowie 1536/37] s. 39-49.
  • "Congaudent angelorum chori gloriosae virginis, quae sine virili commixtione genuit" [prwdp. cytat bibl.] s. 50.
  • "Conuentus regni Polonie generalis Cracouie ad diem S. Martini indictus. Qui dies 82 durauit hoc est a 12 nouembr[is] anni 1536 usq[ue] ad 2 Marcii anni 1537. Concordata Consiliariorum cum nuctiis [!] equestris ordinis super postulatis uniuerse Nobilitatis regni Poloniae" [skreśl. częściowo pierwotny tekst nagłówka i podtytułu, który po naniesieniu dopisków inną ręką przeredagowano następująco:] "In hac Conuentu Cracouien[si] generali XII Nouembris inchoato et secunda Marcii finito. Hec fuerunt co[n]cordata et condicta inter Consiliarios et nuctios [!] equestris ordinis super postulatis com[m]unis Nobilitatis regni Polonie" s. 51.
  • "De Theloneis, foralibus, pontalibus et aliis grauaminibus Nobilitatis propter Priuilegia priuata in derogationem pub[li]ce libertatis concessa" s. 51-54.
  • "De moneta" s. 54.
  • "De bonis non recipiendis nisi a conuictis iure et sequestratione bonorum tollenda" s. 54-55.
  • "De citationibus post Curiam" s. 55.
  • "De iuribus et consuetudinibus omnium terrarum conseruandis" s. 55.
  • "De Abbatibus et Prepositis monasterioru[m] regni" s. 56.
  • "De notariis terrestribus" s. 56.
  • "De scultetis spiritualium" s. 56.
  • "De bonis recens immunitati Ecc[lesi]a[sti]ce in damnum reip[ubli]ce asscriptis" s. 56-57.
  • "De fraternitatibus Ciuitatu[m] abrogandis. [dopisane na marg.:] Cechi" s. 57.
  • "De Theloneo nouo" s. 57-58.
  • "Quibus viis mercatores co[m]meare debea[n]t" s. 58.
  • "De Captiuatione Nobilium" s. 58.
  • "De Terris Prussiae et ducatu Osswietimen[si] et Zatorien[si] ad onera regni sustinenda adducendis" s. 59
  • "De inhibicionibus" s. 59.
  • "De wlneribus et occisione Nobilium et Kmetonum" s. 59.
  • "De rebus vendibilibus per Palatinum taxa[n]dis" s. 59-60.
  • "De profugis Kmetonibus restituendis" s. 60-61.
  • "De expedicione bellica" s. 61.
  • "De iudeis" s. 61-62.
  • "De ciuibus et plebeis bona terrestria non possessuris" s. 62.
  • "De colloquiis generalibus" s. 62.
  • "De non faciendis constitutionibus sine assensu consiliariorum et nunciorum terrarum" s. 63.
  • "De Cancellariatu et vicecancellariatu regni" s. 63.
  • "De numero plebeorum ad Ecc[lesi]as Cathedrales recipiendorum" s. 63.
  • "Annate" s. 63.
  • "De limitibus bonorum regiorum cum hereditariis Nobilium" s. 64.
  • "Ne Palatinus fiat Capitaneus in eadem terra" s. 64.
  • "Ne arces et officia regni alienigenis tradantur" s. 64.
  • "Ex articulis Ducatus Masouie" s. 65.
  • "Litere Regis Sigismundi Patris de Juramento filii sui Regnicolis prestito" [Kraków, 6 II 1537] s. 66-67.
  • "Iusiurandum Rex Sigismundus filius regnicolis prestitit" [Kraków, 6 II 1537] s. 67-69.
  • "Edictum aduersus autores famosorum Libellorum" [Kraków, 1 II? 1537] s. 70-71.
  • "Contributio Czopowe" s. 72.
  • "Expedicio belli in Valachos" s. 73.
  • "Litere primarum Restium" [Kraków, 19 II 1537] s. 73.
  • "Litere Secundarum Restium" [Kraków, 8 III 1537] s. 74.
  • "Litere ad Capitaneos terraru[m] regni vt publicent l[ite]ras Restium" [Kraków, 18 II 1537] s. 75.
  • "Ad Exactores Contributionis anni p[re]teriti ut reliquias eius ad Thesauru[m] regium co[m]porte[n]t l[ite]re a rege scripte. Ad Abbates simil[ite]r scriptu[m], ut pecunias stationu[m] retentas ad Thesauru[m] regium conferant. Litere terciarum Restium" [Kraków, 6 IV 1537] s. 76-77.
  • "Constituciones quomodo Nobilitas eundo ad bellum et in castris gerere se debeant" s. 78.
  • "De profectione ad bellum" s. 79-81.
  • "Ordinatio secundum quam omnes in castris se conseruare debent" [Kraków, 6 II 1537] s. 82-85.
  • "Literae ad Castellanos" [Kraków, 7 IV 1537] s. 86.
  • "Sigismundus primus Rex Polonie Capitaneis terrarum regni Polonie" [Kraków, 7 IV 1537] s. 87.
  • "Sigismundo Regi Polonie Ioannes Chogenski Ep[iscopu]s Cracouien[sis] et Seuerinus Boner Zupparius" s. 88-89.
  • "Conciones in maximo tocius Regni Polonie conuentu apud Leopolim de rep[ubli]ca habite 1537. Prohoemium" s. 90-91.
  • "Conciones" s. 91-92.
  • "Oratio Petri Zborowski Castellani Malogosten[sis] ad Senatores" s. 92-97.
  • "Kxiąski ita locutus est" s. 98.
  • "Cum kxiaski breuiter perorasset, Valentinus Dambienski surrexit et in hanc sentenciam verba fecit" s. 99-101.
  • "Sÿrakowski ita sequutus est" s. 101-103.
  • "Orationem superiorem Parzinczewski ita est subsecutus" s. 103-104.
  • "Gomolinski ita locutus est" s. 104-105.
  • "Tassiczki iudex Cracouien[sis] prudent[issi]mus ac dissertissimus [oba wyrazy skreśl. i zastąpione słowem "disertus"] senex magno omnium silentio ita exorsus est" s. 105-106.
  • "Martinus Sborowski postremus ita concionatus est" s. 107-108.
  • [krótka mowa Odrowąża] s. 108-109.
  • [wszyta karta prwdp. z opisem bitwy] s. 108a.
  • "Sic transit gloria mundi. Castellanus" [cytat biblijny] s. 108b.
  • "Primus Petrus Sborowski Castel[lanus] Malogosten[sis] nomine Nobilitatis ita loqui exorsus est ad Senatum" s. 111-115.
  • "Oratio Tassiczki" s. 115-116.
  • "Oracio Martini Sborowski" s. 117-119.
  • "Oratio Petri Kmite de Vissnicze Palatini Cracouien[sis]" s. 119-124.
  • "Conuentus quartus XXVii augusti" s. 125.
  • "Oracio Tassiczki" s. 125-128.
  • "Petri Zborowski oracio" s. 128-129.
  • "Spitek Thesaurarius regis nomine respondit" s. 130.
  • "Conuentus quintus die 28 Augusti" s. 132.
  • "Oracio Mag[nifi]ci Ioannis Comitis a Tarnow Castellani Crac[oviensis]" s. 132-139.
  • "Plebiscitum Latine uersum" s. 141-148.
  • "Oratio Castellani Cracouien[sis] Nona Septembris Die Dominico" [9 IX 1537] s. 149-159.
  • "Responsio Nobilitatis ad supradicta hac ead[em] die. Splawski ita loquutus est" s. 159-160.
  • "Thassziczki" s. 160.
  • "Or[ati]o Joannis de Tarnow Castellani Cracouien[sis] ad Nobilitatem dicta X septembris" [10 IX 1537] s. 162-164.
  • "Tassiczki nichil cunctatus respondit" s. 164-166.
  • [Opis powrotu z wyprawy wołoskiej] s. 166-169.
  • "Articuli in Conuentione Generali Cracouien[si] non terminati" s. 171.
  • "Articuli noui circa Leopolim confecti per Nobilitatem et regie M[aiesta]ti exhibiti et petiti" s. 172-176.
  • "Bona Sffortia Aragonea Regina Polonie, Dux Bari, Princeps Rossani, Magna Dux Lituanie Samueli Macigewski Can[oni]co maiori secretario" [8 IX 1537] s. 177-187.
  • "Joannes Choienski Ep[iscopu]s Sigismundo regi Polonie" [Kraków, b.d. dziennej 1537] s. 186a.
  • "Ioannes Choienski Ep[iscopu]s Cracouiensis et Regni Polonie Cancellarius Ioanni de Tarnow Comiti Castellano Crac[ouiensi] exercituum regni Polonie capit[ane]o generali" [Kraków, 3 IX 1537] s. 188-190.
  • "Gratulatio Ioannis Chogenski Ep[iscop]i Cracouien[sis] Cancellarii regni, qua Sigismundu[m] primu[m] rege[m] Polonie a Leopoli e castris reuersum in ecc[lesi]a Cathedrali Crac[ouiensi] vna cu[m] Canonicis excepit" [Kraków, 24 IX 1537] s. 190-193.
  • "Responsum nomine regis ad precedentem gratulationem per Samuelem Maciegewski Decanum Cracouiensem Secretarium regium" s. 193-194.
  • "Ioannes Chogenski Ep[iscopu]s Cracouien[sis] Regni Polonie Cancellarius Alberto Marchioni Brandeburgensi Duci in Prussia" [Kraków, 10 X 1537] s. 195-196.
  • "Sigismundo primo regi Polonie Joachimus et Georgius Marchio[n]es Brandemburgenses Fridericus Dux Legnicen[sis] et Brigen[sis]" [Legnica, 16 X 1537] s. 197-198.
  • "Sigismundus primus Rex Polonie Ioachimo electori Marchioni Brandeburg[ensi] Georgio Marchioni eius fratri et Friderico Duci Legnicensi et Bregensi" [Kraków, 1537] s. 198-199.
  • "Legatio a Sigismundo primo rege Polonie ad Ferdinandu[m] Romanor[um] Vngarie Bohemie Regem. De Caccianero" s. 201-204.
  • "Secreto dicend[um]" s. 203-204.
  • "Sigismundus primus Rex Poloniae Ferdinando Romano[rum] vnga[ri]e Bohemiae regi" [Kraków, 8 X 1536] s. 7-8 (przestawione).
  • "Sigismundus primus Rex Polon[ie] Ferdinando Romanorum Regi" [Kraków, 28 I 1537] s. 8.
  • "Sigismundus primus Rex Poloniae Ferdinando Ro[manorum] Hunga[ri]e Bohe[mi]e regi" s. 9.
  • "Sigismundus primus Rex Poloniae Ferdinando Romanoru[m] Hungarie Regi" s. 10.
  • "Legatio a Sigismundo rege Polonie ad ordines Prussie in Conuentu Torunen[si] congregatos" s. 207-209.
  • "Legatio a Sigismundo primo Rege pollonie Ad Albertum Marchionem Brandeburgen[sem] Ducem Prussie data Thome Soboczki V Marcii 1537" s. 210-213.
  • "Legatio a Sigismundo primo rege Polonie ad Joachimum Marchionem Brandeburgen[sem] Archicamer[ariu]m electore[m] ac ad eius vxorem Heduigim, filiam regis Sigismundi" [Kraków, 6 XII 1537] s. 215-216.
  • "Instructio data Fabiano Cemę aulico regio a Sigismundo rege Primo ad nuptias Georgii Ducis Legnicen[sis]" s. 217.
  • "Legatio Sigismundo rege Polonie ad Albertum Ducem [2 ost. wyrazy skreśl.] Conuentu[m] [dopis. inną ręką:] per Nipczicz Aulicum" [Kraków, 3 IX 1537] s. 218.
  • "Contributio in Prussia" [Kraków, 26 X 1537] s. 219-221.
  • "Legatio a Sigismundo primo rege Polonie ad Paulum tercium Pontificem Maxi[mu]m Thome Soboczki data Cracouie Maii 1537" s. 223-230.
  • "Sigismundus primus Rex Polonie Cardinali de Genutiis" s. 231-232.
  • "Sigismundus primus Rex Polonie Antonio Cardinali S. Quatuor regni nostri Protectori" [Kraków, IV 1538] s. 233-234.
  • "Instructio agendorum Rome per Andream Czarnkowski nomine Sigismundi regis Pol[onie]" s. 235-238.
  • "Ioannes Choienski Ep[iscopu]s Cracouien[sis] Regni Polonie Cancellarius Antonio Car[dina]li S. Quatuor Protectori S. T. D." [Kraków, 1537] s. 239-240.
  • "Ioannes Choienski Ep[iscopu]s Crac[ouiensis]n Cancellar[ius] Michaeli de Paczanow Cortisano Rome degenti" s. 241-242.
  • "Sigismundus primus Rex Polonie Paulo tercio Pontifici Maximo" s. 243.
  • "Sigismundus Rex Polonie Antonio Cardinali Pistorien[si] Protectori" s. 244.
  • "Ioannes Chogenski Ep[iscopu]s Crac[ouiensis] Cancell[arius] Hieronimo de Ghinuciis Cardinali" [Kraków, 20 XI 1537] s. 245-247.
  • "Ioannes Chogenski Ep[iscopu]s Crac[ouiensis] Cancellarius Ant[onio] S. Quatuor Car[dina]li Pistorien[si] Protectori" [Kraków, 20 XI 1537] s. 250-251.
  • "Ioannes Choienski ep[iscopu]s Cracouien[sis] et regni Polonie Cancellarius Paulo tercio Pontifici Maximo" s. 252.
  • "Sigismundus primus Rex Polonie [dopis. imię:] Paulo Pape tercio Pontifici Maximo" s. 253-254.
  • "Sigismundus Rex Polonie Jo[anni] Dantisco Ep[iscop]o Varmien[si]" s. 254.
  • "Sigismundus Rex Polonie Capitulo Varmien[si]" s. 255.
  • "Sigismundus primus Rex Polonie Paulo tercio Pontifici maximo" s. 256-257.
  • "Sigismundus primus Rex Polonie Hieronimo de Genutiis Cardinali" s. 258-259.
  • "Sigismundus primus Rex Polonie Antonio S. Quatuor Cardinali Pistorien[si] Protectori" s. 260-261.
  • "II. Index secundus praecedentium" [2. spis treści obejmujący dok. na ss. 39-266] s. 261-262.
  • "Annus Domini millesimus quingentesimus Trigesimus octauus" s. 265.
  • "Comicia regni" [akta sejmu walnego w Piotrkowie 1538] s. 267.
  • "Sigismundus primus Rex Polonie [nast. wyrazy przekreśl.:] Magnus dux Lituanie, Russie, Prussie, Masouie etc. Dominus et haeres [zakończenie dopis. inną ręką:] Consiliariis maioribus Regni" [Kraków, 2 X 1537] s. 267-268.
  • "Sigismundus primus Rex Polonie Minoribus Consiliariis regni" [Kraków, 2 X 1537] s. 269
  • [Krótka nota o wtargnięciu nieprzyjaciela na Wołoszczyznę zimą 1538] s. 269-270.
  • "L[ite]re ad Capitaneos [wyrazy skreśl. i zastąpione następującymi innej ręki: "Sigismundus primus Rex Polo[ni]e capitaneis terrarum regni"] de Theloneis et contuberniis Mechanicorum abrogandis" [Kraków, b.d.] s. 270-271.
  • "Sigismundus primus Rex Polonie Consiliariis regni Pol[onie]" s. 271.
  • "Sigismundus primus Rex Polonie Abbatibus et Prępositis Monasterior[um] regni Poloniae" s. 272.
  • "Legatio a Rege Sigismundo primo ad conuentus particulares missa" s. 273-281.
  • "Credencia" [Kraków, 20 X 1537] s. 282.
  • "Sigismundus Rex Polonie Generoso Joanni Gorski Notario terrestri Belsen[si] fideli dilecto" [Kraków, 20 XI 1537] s. 282-283.
  • "Sigismundus primus Rex Polonie Consiliariis maioribus regni" s. 283.
  • "Acta Conuentus generalis Pietrcouie ad diem Epiphaniarum anno domini 1538 habiti" s. 285-290.
  • "Exemplum Epistole Rusoczkii ad nu[n]cios terrar[um]" [list w jęz. pol., Siczów, a. 24 II 1538] s. 291-292.
  • [Krótki opis powiązań rodzinnych Lubrańskich h. Godziemba oraz Russockich h. Korab, przytoczona w związku z opisaniem konfliktu między tymi rodzinami] s. 292-293.
  • "De Sborowski" s. 293-296.
  • [Inne postanowienia oraz przebieg sejmu piotrkowskiego 1538] s. 297-301.
  • "Decreta et constitutiones Conuentus generalis Pietrcouien[sis] ad [przyimek dopis. nad przekreśl. przyimkiem "in"] Epiphania[m] Domini celebrati anno 1538 mutuo consensu Consiliarioru[m] ac nunctioru[m] terraru[m] Polonie facte" [Piotrków, 7 III 1538] s. 303-329.
  • "De Theloneis Pontalibus aggeralibus etc." s. 304-308.
  • "De redemptione bo[no]rum Regalium" s. 308.
  • "De Abbatibus et Prępositis" s. 309.
  • "De Notariis terrestribus" s. 309.
  • "De Captiuatione Nobilium in Ciuitatibus" s. 310.
  • "Statuti autem Thorunii anno D[omi]ni 1520 per nos facti forma sequitur" s. 310-311.
  • "De Inhibitionibus" s. 311-312.
  • "De Iudicio occisorum et vulneratorum In Ciuitatibus et Oppidis" s. 312.
  • "De Palatinorum, Vicepalatinorum ac Ciuium negligencia super taxatione rerum" s. 312-313.
  • "De nundinis Ciuitatum et Oppidorum" s. 313.
  • "De profugis kmetonibus" s. 314.
  • "De expedicione bellica" s. 314.
  • "De Iudeis" s. 314-316.
  • "De ciuibus bona hereditaria possidentibus" s. 316.
  • "De colloquiis generalibus celebrandis" s. 316.
  • "De nouis constitucionibus" s. 317.
  • "De officiis Cancellarie" s. 317.
  • "De plebeis et Cortisanis" s. 317.
  • "De limitibus bonorum hereditariorum cum Regalibus" s. 318.
  • "De incompatibilibus" s. 318-319.
  • "De motione a Iudicio Castrensi" s. 319.
  • "De alienigenis" s. 319-320.
  • "De libris seu regestris Cancellarię" s. 320-321.
  • "De literis ex libris terrestribus extractis" s. 321.
  • "De nouis Tribunatibus" s. 321.
  • "De Refferendariis" s. 321.
  • "Ne spirituales Iudiciis secularibus se immisceant" s. 322.
  • "De dignitatibus et officiis" s. 322.
  • "Vt omnes seruiant bellicam expeditionem" s. 323.
  • "De Aduitalitatibus" s. 323.
  • "De bonis hereditariis" s. 323.
  • "De causis ad Conuentum generalem deuolutis" s. 323.
  • "De interpretacione Priuilegiorum" s. 323.
  • "De prohibenda uia in Hungariam et Slesiam" s. 324.
  • "De homicidiis" s. 324-325.
  • "De scultetis spiritualium" s. 325.
  • "De fugitiuis ad Slesiam" s. 325.
  • "De cerdonibus" s. 325-326.
  • "De equireis" s. 326.
  • "De motione Iudicis" s. 326-327.
  • "De securitate iudiciorum" s. 327.
  • "De non transponendis iudiciis Proclamatis" s. 327.
  • "De libris terrestribus seruandis" s. 327.
  • "De Capitaneis negligentibus executionem rei iudicate" s. 328.
  • "De falsitatibus et collusionibus" s. 328.
  • "De Iudiciis tempore proclamati Conuentus generalis" s. 328-329.
  • "De citacionibus et et terminis post Curiam" s. 329.
  • "De tollendis et ammouendis contuberniis artificum in ciuitatibus et oppidis" s. 329.
  • "Contributio publica in Conuentu Pietrcouiensi decreta 1538" s. 330-341.
  • "Edictum de usu Polonice et Lithuanice monete ac valore vtriusque" [Piotrków, 7 III 1538] s. 341-342.
  • "Occlusio vie mercatoribus Polonis in Hungariam et Slesiam" s. 343-345.
  • "Edictum ne milites Poloni eant ad militiam externam" s. 346.
  • "Proelium Polonorum cum Valachis ad fluuium Serett prima Februarii Anno domini 1538" [lista kilkudziesięciu nazwisk poległej szlachty pol. z podziałem na 17 chorągwi] s. 347-350.
  • "Quęrela Reipublice Polonae Authore Clemente Ianicio" [zapisano tylko 1. wyraz wiersza "Desine R(...)", poza tym dłuższa nota bibliogr.] s. 351.
  • "Legatio a Sigismundo primo rege Polonie ad terras Posnanien[sem], Sandomiriensem, Lancicien[sem], Bresten[sem], Plocen[sem] missa ex Conventu generali Petrcouien[si] Anno 1538" s. 355-353a.
  • "Legatio a Sigismundo primo rege Polonie ad Solimanum Cesarem Thurcorum data [dopis. inną ręką:] Erasmo de Kretkow Castell[an]o Bresten[si] VII Maÿ 1538 Cracouię" [Kraków, 7 V 1538] s. 357-366.
  • "Ad Bassas" s. 360-363.
  • "Ad Aiassbassam" s. 363-364.
  • "Ad Joannem Regem Vngarie" s. 365-366.
  • "Legatio a Sigismundo primo rege Polo[ni]e ad Synodum Cleri Piotrcouie habitam XVI Maÿ 1538" s. 355a.
  • "Fędus inter Reges Bohemie et Polonie et Regna eorundem Anno domini 1538" [pierwotny nagłówek z wyjątkiem 2 pierwszych wyrazów skreśl. i po dopisaniu inną ręką imion przeredag. następująco:] "Fędus inter Sigismundum primu[m] regem Polonie et inter Ferdinand[um] regem Hungarie et Bohemie Anno domini 1538" [Wrocław, 17 VI 1538] s. 367-375.
  • "Legatio de nuptiis conficiendis inter Sigismundu[m] Secundum [dopis. wyżej: "Augustum"] regem Polonie et [dopis. na marg.: "Elizabetham"] filiam Ferdinandi Romanorum regis. Data Joanni Dantisco Ep[iscop]o Varmien[si] et Janussio Latalski palat[in]o Posnanien[si]" s. 377-380.
  • "Sigismundus primus Rex Polonie Ferdinando Romanorum Regi" s. 381-382.
  • "Mandatum et plenipotencia oratoribus data ad o[m]nia concludenda in negocio matrimonÿ" [Kraków, 1537] s. 382.
  • "Promissio Regis iunioris de ratihabitione matrimonÿ" [Kraków, 1538] s. 383.
  • "Joanni Dantisco Episcopo Varmien[si] Sigismundus [następuje nadpis. wyraz "primus"] Rex Polonie" s. 384.
  • "Contractus de matrimonio inter regem Polonie et filiam regis Ferdinandi" s. 385-390.
  • "Oratio de conficiendo matrimonio inter Sigismundum secundum regem Polonie et inter Elisabeta[m] filia[m] regis Ferdinandi" s. 391-398.
  • "Verba Procuratoris" s. 398.
  • "Responsio Regine" s. 398.
  • "Responsio breuior" s. 398.
  • "Supplicationes pro victoria de Valachis" [Połtawa na Podolu?, 20 VII 1538] s. 399-401.
  • "Clementi Ianicio Stanislaus Gorski Can[on]icus Cracouien[sis]" [nieco skreśleń w tekście listu; Kraków, 10 VI 1538] s. 402-409.
  • "Sigismundus primus Rex Polonie Ferdinando Romanorum Vngarie et Bohemie regi Archiduci Austrie" [Kraków, 19 VIII 1538] s. 411-416.
  • "Stanislaus Gorski Canonicus Cracouien[sis] et Plocen[sis] Bone reginę Polonie Secretarius Ianicio Clementi Scolari Patauino Amico S[alutem] P[lurimam] D[icit]" [list na temat kampanii wołoskiej zakończony słowami: "Habes acta trium mensium Augusti septembris [octo]br[is] 1538] s. 417-432.
  • "Gratulatio ad Sigismundum Secundum regem Polonie In reditu eius ab exercitu contra Valachos relicto [dopis. inną ręką:] Dicta in Ecc[lesi]a Cathedrali Cracouiensi per Canonic[um] Cracouien[sem]" s. 433-436.
  • "Or[ati]o ad Petrum Gamratu[m] ep[iscopu]m Cracouien[sem] in eius receptione ad Ecc[lesi]am Cracouien[sem]. Dicta per Samuelem Maciegewski Decanum Crac[ouiensem] in templo diue virginis" [Kraków, 26 X 1538] s. 436-439.
  • [prwdp. relacja obrad sejm. 1538 z udziałem króla] s. 441-444.
  • "Oratio Jacobi Sadoleti Cardinalis in consilio Cardinalium habita" s. 445-463.
  • [Geneza powstania powyższej mowy, związana z pontyfikatem nowego papieża Pawła III (Aleksander Farnese) i wprowadzonymi przezeń reformami kośc. oraz roli, jaką odegrał w ich realizacji zasłużony dla dzieła odnowy Kościoła kard. Jakub Sadoletti, bp Carpentras; cyt. łac. z "Żywotu" kard., opublik. w 4-tomowym dziele: "Jacobi Sadoletti Cardinalis et Episcopi Carpentoractensis opera, quae extant omnia", Werona 1737, spisany ręką not bibliogr.] s. 463-464.
  • [wypisy w jęz. pol. nt. losów reform kościelnych pap. Pawła III z "Histoire de l'Eglise" Fleury'ego (ks. 136 i 138-139)] s. 463a (doklejona).
  • "Concordia inter Ferdinandum et Joannem Reges de Regno Vngarie" [Waradyń w Siedmiogrodzie, 24 II 1538] s. 465-483.
  • [wypisy dot. lat 1527-1539 na temat sukcesji tronu węg. i związanej z tym długoletniej wojny dom. pomiędzy królem węg. Janem Zapolyą z Tręczyna a arcyks. Ferdynandem Habsburgiem, wniesione ręką not bibliogr.] s. 484.
  • "Legatio a Joachimo Marchione Brandeburgen[si] genero et ab eius uxore Heduige filia regis Polo[ni]e Sigismundi eius nominis primi. Ad eundem Sigismundu[m] regem Pol[onie" [na końcu dopisek inną ręką: "Contractus matrimonÿ] s. 485-488.
  • "Litere regie ad primores regni Consiliarios vt intersint Conuentui regni generali in Petrcow ad festum S[ancti] Andree. Anno D[omi]ni 1538 [dopis. inną ręką:] sub finem eiusd[em] anni indicto" [Kraków, 7 X 1538] s. 489-490.
  • "Ad minores consiliarios" s. 490-491.
  • "Ad nobilitatem Regni" s. 491.
  • "Ad Nobilitatem Ducatus Masouie" s. 491-492.
  • "Ad capitaneos vt L[ite]ras publice[n]t. Item de Theloneis [ost. nagłówek przekreśl., nad nim dopis.:] et priuilegia super Theloneis exhibeantur" s. 492-493.
  • "Legatio ad Conuentus" s. 494-498.
  • "Articuli a nobilitate in Conuentu Opatouien[si] conscropti et ad Conuentu[m] generalem nunctiis eorum dati" [pod nagłówkiem dopisek: "Isti articuli ex mente Sborowskioru[m] sunt conscripti"] [nagłówek i cały akapit skreśl.] s. 498.
 • Proweniencja:
  • "Ms. Bybl. Willano." [grzbiet oprawy]
  • Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Albrecht Hohenzollern (książę Prus ; 1490-1568)
  • Antoni S. Quatuor (?) kard. z Pistoi, protektor Polski
  • Bona (królowa Polski ; 1494-1557)
  • Boner, Seweryn (burgr. krakowski, żupnik i wielkorządca krakowski ; 1486-1549)
  • Caccianer Jan dow. wojsk.
  • Cema, Fabian woj. pomorski i malborski (?-przed 1580)
  • Chojeński Jan bp krakowski, kanclerz w. kor. (1486-1538)
  • Czarnkowski Andrzej bp poznański (1507-1562)
  • Dantyszek Jan bp chełmiński i warmiński (1485-1548)
  • Dembiński Walenty kanclerz w. kor. (ca 1504-1584)
  • Elżbieta Austriaczka (królowa Polski ; 1526-1545)
  • Ferdynand I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1503-1564)
  • Fryderyk IV (książę legnicki ; 1552-1596)
  • Gamrat Piotr bp krakowski, abp gnieźnieński (1487-1545)
  • Ghinucci, Girolamo kard. (1480-1541)
  • Górski Jan pis. ziem. bełski (zm. 1554)
  • Górski Stanisław podkancl. kor. (1497-1572)
  • Hieronim de Ghinuciis zob. Ghinucci
  • Holszański Paweł Algimunt bp wileński (?-1555)
  • Jadwiga Jagiellonka (księżna brandenburska ; 1513-1573)
  • Janicki Klemens (1516-1543)
  • Jan Zapolya (król Węgier ; 1487-1540)
  • Jerzy ks. legnicki
  • Jerzy Hohenzollern książę opolski (1484-1543)
  • Jerzy Hohenzollern margrabia brandenburski [br. elektora brandenb. Joachima]
  • Joachim II (elektor Brandenburgii ; 1505-1571)
  • Jordan Spytek Wawrzyniec wda krakowski i klan krakowski (1518-1568)
  • Kmita Piotr marszałek w. kor., wda krakowski (ca 1477-1553)
  • Kretkowski Erazm kaszt. brzesko-kujawski (ca 1508-1558)
  • Latalski Jan abp gnieźnieński (1463-1540)
  • Latalski Janusz wda inowrocławski, wda poznański (zm. 1557)
  • Lubrańscy (ród)
  • Lubrański Jan bp płocki i bp poznański (1465-1520)
  • Lutomierski Jan dworz. król. (?-1567)
  • Maciejowski Samuel bp krakowski, kanclerz w. kor. (1499-1550)
  • Nipszyc (Nibschütz) Mikołaj sekr. Zygmunta I Starego (ca 1483-1541)
  • Opaliński Piotr sekr. król. (ca 1480-1551)
  • Opaliński Sebastian kustosz poznański (ca 1485-1538)
  • Pacanowski Michał ks. kortezan w Rzymie
  • Paweł III (papież ; 1468-1549)
  • Russocki Mikołaj poseł sejm. kaszt. biechowski (ca 1491-1548)
  • Sadoletti Jakub kard. bp Carpentras (1477-1547)
  • Sierakowski Jan woj. łęczycki (1498-1589)
  • Sobocki Tomasz kancl. wlk. kor. (?-1547)
  • Sulejman II Wspaniały sułtan turecki (1494-1566)
  • Tarnowski Jan Amor hetman w. kor. klan krakowski (1488-1561)
  • Taszycki Mikołaj sędzia ziemski krakowski (?-1545)
  • Zborowscy 16 w.
  • Zborowski Marcin klan kaliski krakowski wda poznański (ca 1495-1565)
  • Zborowski Piotr star. sanocki kaszt. małogoski i kaszt. sandomierski (?-1553)
  • Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548)
  • Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572)
  • Kapituła warmińska 16 w.
  • Sejm (1536-1537) Kraków
  • Sejm (1538) Opatów
  • Sejm (1538) Piotrków
  • Synod prowincjonalny Piotrków 1538
  • Cechy (rzem.) 16 w.
  • Prawo 16 w.
  • Handel 16 w.
  • Parlamentaria 16 w.
  • Dyplomacja 16 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 16 w.
  • Kościół katolicki 16 w. Polska
  • Wojsko 16 w. Polska
  • Miasta 16 w. Polska
  • Monety 16 w. Polska
  • Finanse 16 w. Polska
  • Żydzi 16 w. Polska
  • Mowy 16 w.
  • Akta 16 w.
  • Podatki 16 w.
  • Sądownictwo 16 w.
  • Wojny 1619-1699 r. polsko-tureckie
  • Austria 16 w.
  • Czechy 16 w.
  • Koło 16 w.
  • Kraków 16 w.
  • Lwów 16 w.
  • Mazowsze 16 w.
  • Mazowsze 16 w.
  • Polska 16 w.
  • Prusy Królewskie 16 w.
  • Seret (rzeka)
  • Śląsk 16 w.
  • Środa Wielkopolska 16 w.
  • Toruń 16 w.
  • Watykan 16 w.
  • Węgry 16 w.
  • Węgry 16 w.
  • Wielkopolska 16 w.
  • Wilno 16 w.
  • wyprawy wojenne Polska 16 w.
 • Uwagi:
  • [Zbiór dokumentów i korespondencji z czasów panowania Zygmunta I Starego, część tzw. "Tek Górskiego". Rkps zawiera listy i responsy król., legacje, mandaty, przymierza, mowy polit. i pochwalne, edykty, instrukcje poselskie, ordynacje wojsk. i inne akta publ.].
  • Rkps opisano na rewersie "Arch. Dział. P. XII".
  • Skreślenia (pojedynczych wyrazów i całych akapitów lub stron), rozmaite dopiski interlinearne, marginalne i na doklejonych kartkach, wtrącenia i noty bibliogr., pojedyncze wyrazy, zwroty lub zdania rozpoczętych, a niedokończonych dok. czy wreszcie próby pióra współcz. i późn. XIX-wieczne, zwłaszcza na wewn. str. opraw i na k. I-IIIv.
  • Przy oprawie kolekcji przestawiono kolejność niektórych dok..
  • Po s. 16 następuje s. 263-264, dalej seksternion opatrzony paginacją 17a-28a, za którym powraca pierwotna paginacja począwszy od s. 17; między ss. 108 i 109 dodatkowe ss. 108a-108b, między ss. 186 i 187 ss. 186a-186b, między ss. 356 i 357 ss. 353a-354a, między ss. 366 i 367 ss. 355a i 356b.
  • W oryg. paginowane tylko strony nieparzyste.
  • Brak ss. 249-250.
  • Ss. 170, 186b, 200, 205, 214, 222, 284, 352-354, 354a, 356b, 410, 440, 502, 508 czyste.
  • Rękopis wstępnie oprac. w 1952 r.
  • Pismo głównie jednej ręki Stanisława Górskiego, w dopiskach pismo różnych rąk oraz noty bibliogr. ręką XIX w.
  • Niektóre k. rkpsu zawierają znaki wodne: 1. Król Prus Fryderyk Wilhelm IV (popiersie młodzieńca) w stroju reprezentacyjnym w owalnym kartuszu perłowym, ujętym od góry winną latoroślą i zwieńczonym kokardą, pod nim napis kapitalikami: "FRIEDRICH WILHELM IIII" k. I, V - 2. Pro Patria (f. pochodzenia obcego) [odwrócony] k. II - 3. Litery "CM" na krótkiej banderoli rozdartej na końcach (prwdp. f. gdańskiej papierni C. Mocka i Meissnerów) k. III - 4. Herb Bonarowa na tarczy w koronie (f. papierni rodziny Bonarów w Balicach pod Krakowem) s. 11-12, 23a-28a, 29-30, 37-44, 59-60, 65-66, 219-220, 231-234, 237-240, 245-246, 261-262, 271-274, 297-298, 303-306, 321-324, 327-328, 345-346, 351-354, 357-360, 367-370, 379-380, 399-402, 407-408, 425-426, 429-432, 445-446, 449-450, 453-454; [odwrócony] s. 5-6, 15-16, 35-36, 51-52, 55-56, 63-64, 69-70, 75-80, 87-88, 93-96, 105-106, 115-116, 119-122, 207-212, 229-230, 247-248, 255-258, 265-266, 283-284, 287-290, 295-296, 347-348, 363-364, 375-376, 383-386, 389-390, 393-394, 413-414, 417-420, 439-440, 463-464 - 5. tenże na tarczy bez korony s. 123-124, 127-128, 131-132, 149-150, 153-154, 157-158, 173-176, 181-182, 185-186, 189-190, 193-194, 467-468, 471-472, 479-480, 483-484, 487-488; [odwrócony] s. 135-136, 141-144, 159-160, 163-164, 167-168, 197-200, 205-208, 475-476, 501-502, 505-506 - 6. Herb Jelita w tarczy zwieńczonej koroną (zap. f. papierni w Wilczkowicach pod Krakowem) s. 23-24; [odwrócony] s. 17-18, 19-20 - 7. Herb Kozioł odm. Szarfenberg (jedna z podkrakowskich papierni cenionej rodziny drukarzy krak. Szarfenbergów s. 7-8, 313-314, 317-318, 337-338, 341-344, 503-504; [odwrócony] s. 99-100, 107-108, 309-310, 493-494, 497-498 - 8. Korona diademowa zakończona sześciopromienną gwiazdą, pod koroną litera "M" (f. pochodzenia niem.) [odwrócony] s. 441-442 - 9. Herb Jastrzębiec (prwdp. f. papierni w Poczesnej n. Wartą w Małopolsce) s. 499-500 - 10. Orzeł Piastów śląskich, pod nim napis majuskulny "SCHWEIDNITZ", niżej data "1751" (f. papierni w Świdnicy na Śląsku) k. IV.
  • Na kk. 1, 39, 89, 92, 98-99, 101, 107, 111, 115, 132, 140, 164, 169, 195, 303, 345, 351, 353a, 355a, 375-376, 382-383, 390, 439, 445, 463-464, 484 widnieją noty bibliogr. z cytatami lub odniesieniami do nast. dzieł (wymien. w porządku alfabet.): 1. Marcin Bielski "Kronika polska" (bez wskazania na m.r.w., ale biorąc pod uwagę ten tyt., chodzi o wyd. IV, Kraków 1597); 2. Dawid Braun "De scriptoribus Poloniae et Prussiae historicorum, politicorum et ictorum typis impressorum ac manuscriptorum in Bibliotheca Brauniana collectorum (...) Catalogus et judicium (...) limatissimum", Kolonia (właśc. Elbląg u Bannehra) 1723 (przekł. pol. Z. A. Nałęcz Włyńskiego w tłum. przezeń "Rocznikach" Stanisława Orzechowskiego, Kraków 1767; 3. Jan Długosz "Historiae Polonicae liber XIII et ultimus", t. II, Lipsk 1712, nakł. J. F. Gleditscha i M. G. Weidmanna; 4. Maciej Dogiel SP "Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae", t. I, Wilno 1758, Ex. Typogr. Coll. Scholarum Piarum; 5. Claude Fleury "Histoire ecclesiastique", t. I i nn., Paryż 1717 i nn.; 6. Louis Moreri "Le Grand Dictionaire Historique ou le Melange curieux de l'Histoire sacree et profane", t. 1-10, Paryż 1671-1759 (red. po śmierci autora Bayle); 7. Stanisław Hozjusz "Orationes IV nunc primum (...) editae", Kraków 1599, druk. A. Piotrkowczyka; 8. Jan Daniel Janocki "Janociana sive clarorum atque illustrium Poloniae auctorum maecenatumque memoriae miscellae", Vol. I, Warszawa-Lipsk 1776; 9. "Krótkie rzeczy potrzebnych s strony wolności a swobod Polskich zebranie przez tego, ktory wszego dobrego życzy Oyczyźnie swoiey uczynione (...)", Kraków 1587, w druk. M. Wierzbięty; 10. Salomon Neugebauer z Cadano "Historia rerum Polonicarum concinnata et ad Sigismundum tertium, Poloniae Sueciaeque regem usque deducta libris decem", Hanower 1618, nakł. D. i D. Aubera i C. Schleicha; 11. Stanisław Orzechowski "Annales Polonici ab excessu Divi Sigismundi primi", wyd. J. S. Herburt, Dobromil 1611, druk. J. Szeliga (wyd. I), Gdańsk 1643 (wyd. II) (adl. do t. II "Historiae Polonicae" Jana Długosza w wyd. lipskim 1712, zob. wyżej); 12. tegoż "Vita Petri Kmithae" (także adl. do t. II "Historiae Polonicae" Jana Długosza, zob. wyżej; 13. Jakub Sadoletti kard. "Opera quae extant omnia", Werona 1737-1738 oraz tegoż "Epistolae" w 4 t.; 13. "Statuta Serenissimi Domini Sigismundi Primi Poloniae Regis [et] Magni Ducis Lithuaniae [etc.] in Conuentionibus generalibus edita [et] promulgata", Kraków 1538, druk. H. Wietor (wyd. I), Zamość 1602 (przedr.).
 • Katalogi:
  • E. XXIII, 444
  • E. XXIX, 250-251.
 • Opracowania: Druk części rkpsu: "Statvta Srernissimi Dimini Sigismundi Primi Poloniae Regis [et] Magni Ducis Lithuaniae [etc.] in Conuentibus generalibus edita [et] promulgata. Cum Gratia et Priuilegio, Impressum Cracovie apud Hieronymum Vietore[m] [1538] Druk części rkpsu: Orzechowski Stanisław, "Annales Stanislai Orichovii Okszi", Adiunximus vitam Petri Kmithae, Dobromili, In officina Joannis Szeligae, Anno Domini 1611 Druk akt z 1536 r.: "Acta Tomiciana, Tomus Octavus Decimus (...) A. D. MDXXXVI", collegerunt V. Urban et A. Wyczański, supplevit et edidit R. Marciniak, In oppido Kórnik 1999 [rz.]

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Akta
 • 240 a Akta z lat 1536-1538
 • 245 a "Acta sub Sigismun[do] I Anno 1536 (...) 1537 (...) 1538 Ex Cancellaria Joannis Chojenski Episcopi Cracoviensis Cancellarii Regni ab A[nn]o 1536 ad annum 1538"
 • 246 a "Acta sub Sigismundo I 1536-1538". [Bruljon Stanisława Górskiego] g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a "Akta pod Zygmuntem I z lat 1536. 1537. 1538. Ms. Bybl. Willano." g tyt. na grzbiecie oprawy
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1578 i 19 w.
 • 300 a k. I-III, 508 s., k. IV-V c 35 x 22 cm i mn.
 • 340 a Rkps e Półskórek brązowy, grzbiet: tłoczenia, złocenia, 19 w.
 • 500 a [Zbiór dokumentów i korespondencji z czasów panowania Zygmunta I Starego, część tzw. "Tek Górskiego". Rkps zawiera listy i responsy król., legacje, mandaty, przymierza, mowy polit. i pochwalne, edykty, instrukcje poselskie, ordynacje wojsk. i inne akta publ.].
 • 500 a Rkps opisano na rewersie "Arch. Dział. P. XII".
 • 500 a Skreślenia (pojedynczych wyrazów i całych akapitów lub stron), rozmaite dopiski interlinearne, marginalne i na doklejonych kartkach, wtrącenia i noty bibliogr., pojedyncze wyrazy, zwroty lub zdania rozpoczętych, a niedokończonych dok. czy wreszcie próby pióra współcz. i późn. XIX-wieczne, zwłaszcza na wewn. str. opraw i na k. I-IIIv.
 • 500 a Przy oprawie kolekcji przestawiono kolejność niektórych dok..
 • 500 a Po s. 16 następuje s. 263-264, dalej seksternion opatrzony paginacją 17a-28a, za którym powraca pierwotna paginacja począwszy od s. 17; między ss. 108 i 109 dodatkowe ss. 108a-108b, między ss. 186 i 187 ss. 186a-186b, między ss. 356 i 357 ss. 353a-354a, między ss. 366 i 367 ss. 355a i 356b.
 • 500 a W oryg. paginowane tylko strony nieparzyste.
 • 500 a Brak ss. 249-250.
 • 500 a Ss. 170, 186b, 200, 205, 214, 222, 284, 352-354, 354a, 356b, 410, 440, 502, 508 czyste.
 • 500 a Rękopis wstępnie oprac. w 1952 r.
 • 500 a Pismo głównie jednej ręki Stanisława Górskiego, w dopiskach pismo różnych rąk oraz noty bibliogr. ręką XIX w.
 • 500 a Niektóre k. rkpsu zawierają znaki wodne: 1. Król Prus Fryderyk Wilhelm IV (popiersie młodzieńca) w stroju reprezentacyjnym w owalnym kartuszu perłowym, ujętym od góry winną latoroślą i zwieńczonym kokardą, pod nim napis kapitalikami: "FRIEDRICH WILHELM IIII" k. I, V - 2. Pro Patria (f. pochodzenia obcego) [odwrócony] k. II - 3. Litery "CM" na krótkiej banderoli rozdartej na końcach (prwdp. f. gdańskiej papierni C. Mocka i Meissnerów) k. III - 4. Herb Bonarowa na tarczy w koronie (f. papierni rodziny Bonarów w Balicach pod Krakowem) s. 11-12, 23a-28a, 29-30, 37-44, 59-60, 65-66, 219-220, 231-234, 237-240, 245-246, 261-262, 271-274, 297-298, 303-306, 321-324, 327-328, 345-346, 351-354, 357-360, 367-370, 379-380, 399-402, 407-408, 425-426, 429-432, 445-446, 449-450, 453-454; [odwrócony] s. 5-6, 15-16, 35-36, 51-52, 55-56, 63-64, 69-70, 75-80, 87-88, 93-96, 105-106, 115-116, 119-122, 207-212, 229-230, 247-248, 255-258, 265-266, 283-284, 287-290, 295-296, 347-348, 363-364, 375-376, 383-386, 389-390, 393-394, 413-414, 417-420, 439-440, 463-464 - 5. tenże na tarczy bez korony s. 123-124, 127-128, 131-132, 149-150, 153-154, 157-158, 173-176, 181-182, 185-186, 189-190, 193-194, 467-468, 471-472, 479-480, 483-484, 487-488; [odwrócony] s. 135-136, 141-144, 159-160, 163-164, 167-168, 197-200, 205-208, 475-476, 501-502, 505-506 - 6. Herb Jelita w tarczy zwieńczonej koroną (zap. f. papierni w Wilczkowicach pod Krakowem) s. 23-24; [odwrócony] s. 17-18, 19-20 - 7. Herb Kozioł odm. Szarfenberg (jedna z podkrakowskich papierni cenionej rodziny drukarzy krak. Szarfenbergów s. 7-8, 313-314, 317-318, 337-338, 341-344, 503-504; [odwrócony] s. 99-100, 107-108, 309-310, 493-494, 497-498 - 8. Korona diademowa zakończona sześciopromienną gwiazdą, pod koroną litera "M" (f. pochodzenia niem.) [odwrócony] s. 441-442 - 9. Herb Jastrzębiec (prwdp. f. papierni w Poczesnej n. Wartą w Małopolsce) s. 499-500 - 10. Orzeł Piastów śląskich, pod nim napis majuskulny "SCHWEIDNITZ", niżej data "1751" (f. papierni w Świdnicy na Śląsku) k. IV.
 • 500 a Na kk. 1, 39, 89, 92, 98-99, 101, 107, 111, 115, 132, 140, 164, 169, 195, 303, 345, 351, 353a, 355a, 375-376, 382-383, 390, 439, 445, 463-464, 484 widnieją noty bibliogr. z cytatami lub odniesieniami do nast. dzieł (wymien. w porządku alfabet.): 1. Marcin Bielski "Kronika polska" (bez wskazania na m.r.w., ale biorąc pod uwagę ten tyt., chodzi o wyd. IV, Kraków 1597); 2. Dawid Braun "De scriptoribus Poloniae et Prussiae historicorum, politicorum et ictorum typis impressorum ac manuscriptorum in Bibliotheca Brauniana collectorum (...) Catalogus et judicium (...) limatissimum", Kolonia (właśc. Elbląg u Bannehra) 1723 (przekł. pol. Z. A. Nałęcz Włyńskiego w tłum. przezeń "Rocznikach" Stanisława Orzechowskiego, Kraków 1767; 3. Jan Długosz "Historiae Polonicae liber XIII et ultimus", t. II, Lipsk 1712, nakł. J. F. Gleditscha i M. G. Weidmanna; 4. Maciej Dogiel SP "Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae", t. I, Wilno 1758, Ex. Typogr. Coll. Scholarum Piarum; 5. Claude Fleury "Histoire ecclesiastique", t. I i nn., Paryż 1717 i nn.; 6. Louis Moreri "Le Grand Dictionaire Historique ou le Melange curieux de l'Histoire sacree et profane", t. 1-10, Paryż 1671-1759 (red. po śmierci autora Bayle); 7. Stanisław Hozjusz "Orationes IV nunc primum (...) editae", Kraków 1599, druk. A. Piotrkowczyka; 8. Jan Daniel Janocki "Janociana sive clarorum atque illustrium Poloniae auctorum maecenatumque memoriae miscellae", Vol. I, Warszawa-Lipsk 1776; 9. "Krótkie rzeczy potrzebnych s strony wolności a swobod Polskich zebranie przez tego, ktory wszego dobrego życzy Oyczyźnie swoiey uczynione (...)", Kraków 1587, w druk. M. Wierzbięty; 10. Salomon Neugebauer z Cadano "Historia rerum Polonicarum concinnata et ad Sigismundum tertium, Poloniae Sueciaeque regem usque deducta libris decem", Hanower 1618, nakł. D. i D. Aubera i C. Schleicha; 11. Stanisław Orzechowski "Annales Polonici ab excessu Divi Sigismundi primi", wyd. J. S. Herburt, Dobromil 1611, druk. J. Szeliga (wyd. I), Gdańsk 1643 (wyd. II) (adl. do t. II "Historiae Polonicae" Jana Długosza w wyd. lipskim 1712, zob. wyżej); 12. tegoż "Vita Petri Kmithae" (także adl. do t. II "Historiae Polonicae" Jana Długosza, zob. wyżej; 13. Jakub Sadoletti kard. "Opera quae extant omnia", Werona 1737-1738 oraz tegoż "Epistolae" w 4 t.; 13. "Statuta Serenissimi Domini Sigismundi Primi Poloniae Regis [et] Magni Ducis Lithuaniae [etc.] in Conuentionibus generalibus edita [et] promulgata", Kraków 1538, druk. H. Wietor (wyd. I), Zamość 1602 (przedr.).
 • 510 a E. c XXIII, 444
 • 510 a E. c XXIX, 250-251.
 • 520 a "Gorscius Canonicus Cracoviensis (...)" [krótka charakterystyka autora kolekcji, sekr. król. i kan. krak. Stanisława Górskiego, wyjęta ze "Wstępu" do dzieła bpa włocł. i późn. abpa gnieźn. Stanisława Karnkowskiego "Epistolae Illustrium virorum in tres libros digestae (...) in lucem editae", Kraków 1578, a następnie przedruk. po s. 1632 w t. II "Dziejów polskich" Jana Długosza, wyd. w Lipsku 1712, spisana ręką 19. w.] wewn. s. okładki.
 • 520 a "notio de Manuscriptis et Collectaneis Stanislai Gorski Canonici Cracoviensis" [omówienie w 6 pkt. zawartości i losów kolekcji, zakończone podsumowaniem, wpisane ręką jak wyżej] k. I-IIv.
 • 520 a "Acta sub Sigismun[do] I Anno 1536 (...) 1537 (...) 1538 (...) Ex Cancellaria Joannis Chojenski Episcopi Cracoviensis, Cancellarij Regni ab A[nn]o 1536 ad annum 1538" k. III.
 • 520 a "Ioannes Choinski Episcopus Cracoviensis (...)" [krótka charakterystyka bpa krak. i kancl. wlk. kor. Jana Chojeńskiego, z którego kancelarii pochodziły zawarte w niniejszym zbiorze dok. wydane w latach 1536-1538, wyjęta z dzieła Marcina Kromera "Polonia, sive de origine et rebus gestis Polonorum libri XXX", opublik. przez Birckmannica w wyd. zbior. dzieł historyków pol. w Kolonii 1589 (t. V, s. 79), wpisana ręką jak wyżej) k. IIIv.
 • 520 a "Sigismundus Rex Pol[onie] Seuerino Boner [dopis. inną ręką:] Burgrabio Zuppa[rio] et Mag[istr]o Procu[rato]ri Cracouiensi" [Brześć, 29 X 1536] s. 1.
 • 520 a "Sigismundus Primus Rex Poloniae Ioanni Regi Vngariae" [Kraków, 11 XII 1536] s. 1-2.
 • 520 a "Legatio a Sigismundo primo Rege Poloniae ad Ioannem Regem Vngariae eiusq[ue] praefectos item ad praefectos Regis Ferdinandi in Vngaria data Ioanni Lutomierski aulico Regio" [Kraków, 16 I 1537] s. 2-4.
 • 520 a "Responsum a Sigismundo primo Poloniae Rege ad legacionem IoachimiMarchionis Brandeburg[ensis] s. 4-6.
 • 520 a "Ioannes Choienski ep[iscopu]s Plocensis Sigismundo de Herbestein Consiliario Ferdinandi Regis" [Wilno, 11 X 1536] s. 11.
 • 520 a "Ioannes Latalski Ep[iscopu]s Cracouien[sis] Sigismundo primo Regi Polonie" s. 11-12.
 • 520 a "Joannes Choienski Ep[iscopu]s Cracouien[sis] et Regni Polonie Cancellarius Sigismundo de Erberstein" [Kraków, 1537] s. 12-13.
 • 520 a "Joannes Choienski Ep[iscopu]s Crac[oviensis] Regni Polonie Cancellarius [nagłówek przekreśl., powyżej wpisano innę ręką: "Responsu[m] Joan[n]is Latalski Ep[iscop]i Crac[oviensis] datu[m] ad gratulat[i]o[ne]m Can[oni]cis Crac[oviensis] in exceptione eius ad Ecc[lesi]am Crac[oviensem] [Kraków, 1537] s. 14.
 • 520 a "Joannes Choienski Ep[iscopu]s Cracouien[sis] et Regni Polonie Cancellarius Georgio Marchioni Brandeburgen[si] Duci Opoliensi" s. 15-16.
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Poloniae Paulo Episc[op]o Vilnen[si]" [Kraków, 1538] s. 263 (przestawiona).
 • 520 a "Annus Domini millesimus quingentesimus Trigesimus septimus" s. 17a.
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Polonie Primariis regni Consiliariis" [Wilno, 21 VI 1536] s. 17a-18a.
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Pol[oniae] Primoribus consiliariis" [Wilno, 20 VIII 1536] s. 18a-20a.
 • 520 a "Legacio ad particulares conuentus missa" s. 21a-28a.
 • 520 a "Comicia regni Polo[ni]e indicta Cracouie ad diem omnium Sanctorum" s. 17-28.
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Polonie Consiliariis regni maioribus" s. 17-18.
 • 520 a "Sigis[mundus] primus Raex [!] Polonie Consiliarÿs minoribus [wyraz skreśl., pod nim dopis.: "maioribus"] regni" s. 18-20.
 • 520 a "Legatio a Sigismundo primo rege Polonie ad Conuentus particulares [nast. przekreśl. wyraz "missa"] terrarum missa" s. 21-29.
 • 520 a "Ad solos Masouitas" s. 29-30.
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Poloniae co[n]siliarÿb[us] [nast. skreśl. wyraz "R[egn]i"] Primorib[us] regni" [Wilno, 4 X 1536]; [konwokacja król. na sejm walny w Krakowie] s. 30.
 • 520 a "Bonae Reginae Poloniae Sebastianus Opalinski custos Posnanien[sis] Secretarius ac nuncius Regius ex conventu Colensi" [Koło, 19 X 1536]; [relacja sekr. król. z przebiegu sejmiku w Kole dla królowej Bony] s. 31-32.
 • 520 a "A dominis consiliariis in conuentu Srzeden[si] Nuncii electi isti" [spis deputatów wybranych na sejmiku w Środzie] s. 32.
 • 520 a "Nuncii a nobilitate electi" [dalszy ciąg spisu jak wyżej] s. 32
 • 520 a "Artikul Pierwsi" [instrukcja dla nowo wybranych posłów] s. 33.
 • 520 a "Articul wtori" s. 33.
 • 520 a "Articul trzeczi" s. 34.
 • 520 a "Artikwl czwarthi" s. 34.
 • 520 a "Articul Piatii" s. 34-35.
 • 520 a "Articul szosti" s. 35.
 • 520 a "Articul siodmi" s. 35.
 • 520 a "Articul oszmÿ" s. 35.
 • 520 a "Articul dziewÿati" s. 35.
 • 520 a "Artikvl dziesiatÿ" s. 36.
 • 520 a "Artikul iedennasti" s. 36.
 • 520 a "Articul dwanasti" s. 36.
 • 520 a "Conclusio" s. 36.
 • 520 a "Si bona suscepimus de manu domini mala / autem quamobrem non sustineamus // dominus dedit idem abstulit sicut eidem / placuit ita factum est benedictus sit // [Hi 2,10] Serenissimo Principi D[omi]no Sigismundo" [podwójny dystych elegijny na cześć młodego książęcia Zygmunta Augusta] k. 37.
 • 520 a "Conuenite omnes augures aruspices partentu[m] inusitatu[m] conflatu[m] (...)" [prwdp. cytat bibl.] s. 38.
 • 520 a "Index Praecedentium" [1. spis treści obejmujący dok. od początku rkpsu do s. 36] s. 38.
 • 520 a "Jacobo Vchanski Archiep[iscop]o Gnesnensi (...) Bona Regina [pokreśl. koncept listu król. Bony? do abpa gnieźn. Jakuba Uchańskiego gł. w sprawach wyznaniowych i polit.] s. 499-500.
 • 520 a "Articuli Nobilitatis terre Sandomirien[sis] in Conuentu [nadpis. wyraz: "particulari"] Opatouien[si] conscripti et per nunctios eor[um] ad Conuentu[m] g[e]n[er]alem Crac[ouiensem] [nast. 2 przekreśl. wyrazy: ] missis dati"] apportati" [pod nagłówkiem dopisek: "Isti articuli ex mente Sborowskiorum sunt co[n]fecti" s. 501-504.
 • 520 a "Bona Regina Poloniae Luce de Gorca Episcopo Cuiauien[si] ad Conuentu[m] generalem eunti et in Pietrkow sub[s]istenti" [list mocno pokreśl.] [Kraków, 23 XI 1538] s. 505-507.
 • 520 a [3. i ost. spis treści obejmujący dok. od s. 267 do końca rkpsu] k. IV-V.
 • 520 a "Index Praecedentium" [1. spis treści obejmujący dok. od początku rkpsu do s. 36] s. 38.
 • 520 a "Acta Conuentus generalis Cracouie turbulenter acti et furiose finiti. Quem auspiciu[m] [wyraz skreśl., nad nim nadpis.: "omen"] infaustum, conflagratio Palatiorum regioru[m] in Arce Cracouien[si] precessit in Die S. Luce Euang[elis]te 1536" [diariusz sejmu walnego w Krakowie 1536/37] s. 39-49.
 • 520 a "Congaudent angelorum chori gloriosae virginis, quae sine virili commixtione genuit" [prwdp. cytat bibl.] s. 50.
 • 520 a "Conuentus regni Polonie generalis Cracouie ad diem S. Martini indictus. Qui dies 82 durauit hoc est a 12 nouembr[is] anni 1536 usq[ue] ad 2 Marcii anni 1537. Concordata Consiliariorum cum nuctiis [!] equestris ordinis super postulatis uniuerse Nobilitatis regni Poloniae" [skreśl. częściowo pierwotny tekst nagłówka i podtytułu, który po naniesieniu dopisków inną ręką przeredagowano następująco:] "In hac Conuentu Cracouien[si] generali XII Nouembris inchoato et secunda Marcii finito. Hec fuerunt co[n]cordata et condicta inter Consiliarios et nuctios [!] equestris ordinis super postulatis com[m]unis Nobilitatis regni Polonie" s. 51.
 • 520 a "De Theloneis, foralibus, pontalibus et aliis grauaminibus Nobilitatis propter Priuilegia priuata in derogationem pub[li]ce libertatis concessa" s. 51-54.
 • 520 a "De moneta" s. 54.
 • 520 a "De bonis non recipiendis nisi a conuictis iure et sequestratione bonorum tollenda" s. 54-55.
 • 520 a "De citationibus post Curiam" s. 55.
 • 520 a "De iuribus et consuetudinibus omnium terrarum conseruandis" s. 55.
 • 520 a "De Abbatibus et Prepositis monasterioru[m] regni" s. 56.
 • 520 a "De notariis terrestribus" s. 56.
 • 520 a "De scultetis spiritualium" s. 56.
 • 520 a "De bonis recens immunitati Ecc[lesi]a[sti]ce in damnum reip[ubli]ce asscriptis" s. 56-57.
 • 520 a "De fraternitatibus Ciuitatu[m] abrogandis. [dopisane na marg.:] Cechi" s. 57.
 • 520 a "De Theloneo nouo" s. 57-58.
 • 520 a "Quibus viis mercatores co[m]meare debea[n]t" s. 58.
 • 520 a "De Captiuatione Nobilium" s. 58.
 • 520 a "De Terris Prussiae et ducatu Osswietimen[si] et Zatorien[si] ad onera regni sustinenda adducendis" s. 59
 • 520 a "De inhibicionibus" s. 59.
 • 520 a "De wlneribus et occisione Nobilium et Kmetonum" s. 59.
 • 520 a "De rebus vendibilibus per Palatinum taxa[n]dis" s. 59-60.
 • 520 a "De profugis Kmetonibus restituendis" s. 60-61.
 • 520 a "De expedicione bellica" s. 61.
 • 520 a "De iudeis" s. 61-62.
 • 520 a "De ciuibus et plebeis bona terrestria non possessuris" s. 62.
 • 520 a "De colloquiis generalibus" s. 62.
 • 520 a "De non faciendis constitutionibus sine assensu consiliariorum et nunciorum terrarum" s. 63.
 • 520 a "De Cancellariatu et vicecancellariatu regni" s. 63.
 • 520 a "De numero plebeorum ad Ecc[lesi]as Cathedrales recipiendorum" s. 63.
 • 520 a "Annate" s. 63.
 • 520 a "De limitibus bonorum regiorum cum hereditariis Nobilium" s. 64.
 • 520 a "Ne Palatinus fiat Capitaneus in eadem terra" s. 64.
 • 520 a "Ne arces et officia regni alienigenis tradantur" s. 64.
 • 520 a "Ex articulis Ducatus Masouie" s. 65.
 • 520 a "Litere Regis Sigismundi Patris de Juramento filii sui Regnicolis prestito" [Kraków, 6 II 1537] s. 66-67.
 • 520 a "Iusiurandum Rex Sigismundus filius regnicolis prestitit" [Kraków, 6 II 1537] s. 67-69.
 • 520 a "Edictum aduersus autores famosorum Libellorum" [Kraków, 1 II? 1537] s. 70-71.
 • 520 a "Contributio Czopowe" s. 72.
 • 520 a "Expedicio belli in Valachos" s. 73.
 • 520 a "Litere primarum Restium" [Kraków, 19 II 1537] s. 73.
 • 520 a "Litere Secundarum Restium" [Kraków, 8 III 1537] s. 74.
 • 520 a "Litere ad Capitaneos terraru[m] regni vt publicent l[ite]ras Restium" [Kraków, 18 II 1537] s. 75.
 • 520 a "Ad Exactores Contributionis anni p[re]teriti ut reliquias eius ad Thesauru[m] regium co[m]porte[n]t l[ite]re a rege scripte. Ad Abbates simil[ite]r scriptu[m], ut pecunias stationu[m] retentas ad Thesauru[m] regium conferant. Litere terciarum Restium" [Kraków, 6 IV 1537] s. 76-77.
 • 520 a "Constituciones quomodo Nobilitas eundo ad bellum et in castris gerere se debeant" s. 78.
 • 520 a "De profectione ad bellum" s. 79-81.
 • 520 a "Ordinatio secundum quam omnes in castris se conseruare debent" [Kraków, 6 II 1537] s. 82-85.
 • 520 a "Literae ad Castellanos" [Kraków, 7 IV 1537] s. 86.
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Polonie Capitaneis terrarum regni Polonie" [Kraków, 7 IV 1537] s. 87.
 • 520 a "Sigismundo Regi Polonie Ioannes Chogenski Ep[iscopu]s Cracouien[sis] et Seuerinus Boner Zupparius" s. 88-89.
 • 520 a "Conciones in maximo tocius Regni Polonie conuentu apud Leopolim de rep[ubli]ca habite 1537. Prohoemium" s. 90-91.
 • 520 a "Conciones" s. 91-92.
 • 520 a "Oratio Petri Zborowski Castellani Malogosten[sis] ad Senatores" s. 92-97.
 • 520 a "Kxiąski ita locutus est" s. 98.
 • 520 a "Cum kxiaski breuiter perorasset, Valentinus Dambienski surrexit et in hanc sentenciam verba fecit" s. 99-101.
 • 520 a "Sÿrakowski ita sequutus est" s. 101-103.
 • 520 a "Orationem superiorem Parzinczewski ita est subsecutus" s. 103-104.
 • 520 a "Gomolinski ita locutus est" s. 104-105.
 • 520 a "Tassiczki iudex Cracouien[sis] prudent[issi]mus ac dissertissimus [oba wyrazy skreśl. i zastąpione słowem "disertus"] senex magno omnium silentio ita exorsus est" s. 105-106.
 • 520 a "Martinus Sborowski postremus ita concionatus est" s. 107-108.
 • 520 a [krótka mowa Odrowąża] s. 108-109.
 • 520 a [wszyta karta prwdp. z opisem bitwy] s. 108a.
 • 520 a "Sic transit gloria mundi. Castellanus" [cytat biblijny] s. 108b.
 • 520 a "Primus Petrus Sborowski Castel[lanus] Malogosten[sis] nomine Nobilitatis ita loqui exorsus est ad Senatum" s. 111-115.
 • 520 a "Oratio Tassiczki" s. 115-116.
 • 520 a "Oracio Martini Sborowski" s. 117-119.
 • 520 a "Oratio Petri Kmite de Vissnicze Palatini Cracouien[sis]" s. 119-124.
 • 520 a "Conuentus quartus XXVii augusti" s. 125.
 • 520 a "Oracio Tassiczki" s. 125-128.
 • 520 a "Petri Zborowski oracio" s. 128-129.
 • 520 a "Spitek Thesaurarius regis nomine respondit" s. 130.
 • 520 a "Conuentus quintus die 28 Augusti" s. 132.
 • 520 a "Oracio Mag[nifi]ci Ioannis Comitis a Tarnow Castellani Crac[oviensis]" s. 132-139.
 • 520 a "Plebiscitum Latine uersum" s. 141-148.
 • 520 a "Oratio Castellani Cracouien[sis] Nona Septembris Die Dominico" [9 IX 1537] s. 149-159.
 • 520 a "Responsio Nobilitatis ad supradicta hac ead[em] die. Splawski ita loquutus est" s. 159-160.
 • 520 a "Thassziczki" s. 160.
 • 520 a "Or[ati]o Joannis de Tarnow Castellani Cracouien[sis] ad Nobilitatem dicta X septembris" [10 IX 1537] s. 162-164.
 • 520 a "Tassiczki nichil cunctatus respondit" s. 164-166.
 • 520 a [Opis powrotu z wyprawy wołoskiej] s. 166-169.
 • 520 a "Articuli in Conuentione Generali Cracouien[si] non terminati" s. 171.
 • 520 a "Articuli noui circa Leopolim confecti per Nobilitatem et regie M[aiesta]ti exhibiti et petiti" s. 172-176.
 • 520 a "Bona Sffortia Aragonea Regina Polonie, Dux Bari, Princeps Rossani, Magna Dux Lituanie Samueli Macigewski Can[oni]co maiori secretario" [8 IX 1537] s. 177-187.
 • 520 a "Joannes Choienski Ep[iscopu]s Sigismundo regi Polonie" [Kraków, b.d. dziennej 1537] s. 186a.
 • 520 a "Ioannes Choienski Ep[iscopu]s Cracouiensis et Regni Polonie Cancellarius Ioanni de Tarnow Comiti Castellano Crac[ouiensi] exercituum regni Polonie capit[ane]o generali" [Kraków, 3 IX 1537] s. 188-190.
 • 520 a "Gratulatio Ioannis Chogenski Ep[iscop]i Cracouien[sis] Cancellarii regni, qua Sigismundu[m] primu[m] rege[m] Polonie a Leopoli e castris reuersum in ecc[lesi]a Cathedrali Crac[ouiensi] vna cu[m] Canonicis excepit" [Kraków, 24 IX 1537] s. 190-193.
 • 520 a "Responsum nomine regis ad precedentem gratulationem per Samuelem Maciegewski Decanum Cracouiensem Secretarium regium" s. 193-194.
 • 520 a "Ioannes Chogenski Ep[iscopu]s Cracouien[sis] Regni Polonie Cancellarius Alberto Marchioni Brandeburgensi Duci in Prussia" [Kraków, 10 X 1537] s. 195-196.
 • 520 a "Sigismundo primo regi Polonie Joachimus et Georgius Marchio[n]es Brandemburgenses Fridericus Dux Legnicen[sis] et Brigen[sis]" [Legnica, 16 X 1537] s. 197-198.
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Polonie Ioachimo electori Marchioni Brandeburg[ensi] Georgio Marchioni eius fratri et Friderico Duci Legnicensi et Bregensi" [Kraków, 1537] s. 198-199.
 • 520 a "Legatio a Sigismundo primo rege Polonie ad Ferdinandu[m] Romanor[um] Vngarie Bohemie Regem. De Caccianero" s. 201-204.
 • 520 a "Secreto dicend[um]" s. 203-204.
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Poloniae Ferdinando Romano[rum] vnga[ri]e Bohemiae regi" [Kraków, 8 X 1536] s. 7-8 (przestawione).
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Polon[ie] Ferdinando Romanorum Regi" [Kraków, 28 I 1537] s. 8.
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Poloniae Ferdinando Ro[manorum] Hunga[ri]e Bohe[mi]e regi" s. 9.
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Poloniae Ferdinando Romanoru[m] Hungarie Regi" s. 10.
 • 520 a "Legatio a Sigismundo rege Polonie ad ordines Prussie in Conuentu Torunen[si] congregatos" s. 207-209.
 • 520 a "Legatio a Sigismundo primo Rege pollonie Ad Albertum Marchionem Brandeburgen[sem] Ducem Prussie data Thome Soboczki V Marcii 1537" s. 210-213.
 • 520 a "Legatio a Sigismundo primo rege Polonie ad Joachimum Marchionem Brandeburgen[sem] Archicamer[ariu]m electore[m] ac ad eius vxorem Heduigim, filiam regis Sigismundi" [Kraków, 6 XII 1537] s. 215-216.
 • 520 a "Instructio data Fabiano Cemę aulico regio a Sigismundo rege Primo ad nuptias Georgii Ducis Legnicen[sis]" s. 217.
 • 520 a "Legatio Sigismundo rege Polonie ad Albertum Ducem [2 ost. wyrazy skreśl.] Conuentu[m] [dopis. inną ręką:] per Nipczicz Aulicum" [Kraków, 3 IX 1537] s. 218.
 • 520 a "Contributio in Prussia" [Kraków, 26 X 1537] s. 219-221.
 • 520 a "Legatio a Sigismundo primo rege Polonie ad Paulum tercium Pontificem Maxi[mu]m Thome Soboczki data Cracouie Maii 1537" s. 223-230.
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Polonie Cardinali de Genutiis" s. 231-232.
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Polonie Antonio Cardinali S. Quatuor regni nostri Protectori" [Kraków, IV 1538] s. 233-234.
 • 520 a "Instructio agendorum Rome per Andream Czarnkowski nomine Sigismundi regis Pol[onie]" s. 235-238.
 • 520 a "Ioannes Choienski Ep[iscopu]s Cracouien[sis] Regni Polonie Cancellarius Antonio Car[dina]li S. Quatuor Protectori S. T. D." [Kraków, 1537] s. 239-240.
 • 520 a "Ioannes Choienski Ep[iscopu]s Crac[ouiensis]n Cancellar[ius] Michaeli de Paczanow Cortisano Rome degenti" s. 241-242.
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Polonie Paulo tercio Pontifici Maximo" s. 243.
 • 520 a "Sigismundus Rex Polonie Antonio Cardinali Pistorien[si] Protectori" s. 244.
 • 520 a "Ioannes Chogenski Ep[iscopu]s Crac[ouiensis] Cancell[arius] Hieronimo de Ghinuciis Cardinali" [Kraków, 20 XI 1537] s. 245-247.
 • 520 a "Ioannes Chogenski Ep[iscopu]s Crac[ouiensis] Cancellarius Ant[onio] S. Quatuor Car[dina]li Pistorien[si] Protectori" [Kraków, 20 XI 1537] s. 250-251.
 • 520 a "Ioannes Choienski ep[iscopu]s Cracouien[sis] et regni Polonie Cancellarius Paulo tercio Pontifici Maximo" s. 252.
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Polonie [dopis. imię:] Paulo Pape tercio Pontifici Maximo" s. 253-254.
 • 520 a "Sigismundus Rex Polonie Jo[anni] Dantisco Ep[iscop]o Varmien[si]" s. 254.
 • 520 a "Sigismundus Rex Polonie Capitulo Varmien[si]" s. 255.
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Polonie Paulo tercio Pontifici maximo" s. 256-257.
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Polonie Hieronimo de Genutiis Cardinali" s. 258-259.
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Polonie Antonio S. Quatuor Cardinali Pistorien[si] Protectori" s. 260-261.
 • 520 a "II. Index secundus praecedentium" [2. spis treści obejmujący dok. na ss. 39-266] s. 261-262.
 • 520 a "Annus Domini millesimus quingentesimus Trigesimus octauus" s. 265.
 • 520 a "Comicia regni" [akta sejmu walnego w Piotrkowie 1538] s. 267.
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Polonie [nast. wyrazy przekreśl.:] Magnus dux Lituanie, Russie, Prussie, Masouie etc. Dominus et haeres [zakończenie dopis. inną ręką:] Consiliariis maioribus Regni" [Kraków, 2 X 1537] s. 267-268.
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Polonie Minoribus Consiliariis regni" [Kraków, 2 X 1537] s. 269
 • 520 a [Krótka nota o wtargnięciu nieprzyjaciela na Wołoszczyznę zimą 1538] s. 269-270.
 • 520 a "L[ite]re ad Capitaneos [wyrazy skreśl. i zastąpione następującymi innej ręki: "Sigismundus primus Rex Polo[ni]e capitaneis terrarum regni"] de Theloneis et contuberniis Mechanicorum abrogandis" [Kraków, b.d.] s. 270-271.
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Polonie Consiliariis regni Pol[onie]" s. 271.
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Polonie Abbatibus et Prępositis Monasterior[um] regni Poloniae" s. 272.
 • 520 a "Legatio a Rege Sigismundo primo ad conuentus particulares missa" s. 273-281.
 • 520 a "Credencia" [Kraków, 20 X 1537] s. 282.
 • 520 a "Sigismundus Rex Polonie Generoso Joanni Gorski Notario terrestri Belsen[si] fideli dilecto" [Kraków, 20 XI 1537] s. 282-283.
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Polonie Consiliariis maioribus regni" s. 283.
 • 520 a "Acta Conuentus generalis Pietrcouie ad diem Epiphaniarum anno domini 1538 habiti" s. 285-290.
 • 520 a "Exemplum Epistole Rusoczkii ad nu[n]cios terrar[um]" [list w jęz. pol., Siczów, a. 24 II 1538] s. 291-292.
 • 520 a [Krótki opis powiązań rodzinnych Lubrańskich h. Godziemba oraz Russockich h. Korab, przytoczona w związku z opisaniem konfliktu między tymi rodzinami] s. 292-293.
 • 520 a "De Sborowski" s. 293-296.
 • 520 a [Inne postanowienia oraz przebieg sejmu piotrkowskiego 1538] s. 297-301.
 • 520 a "Decreta et constitutiones Conuentus generalis Pietrcouien[sis] ad [przyimek dopis. nad przekreśl. przyimkiem "in"] Epiphania[m] Domini celebrati anno 1538 mutuo consensu Consiliarioru[m] ac nunctioru[m] terraru[m] Polonie facte" [Piotrków, 7 III 1538] s. 303-329.
 • 520 a "De Theloneis Pontalibus aggeralibus etc." s. 304-308.
 • 520 a "De redemptione bo[no]rum Regalium" s. 308.
 • 520 a "De Abbatibus et Prępositis" s. 309.
 • 520 a "De Notariis terrestribus" s. 309.
 • 520 a "De Captiuatione Nobilium in Ciuitatibus" s. 310.
 • 520 a "Statuti autem Thorunii anno D[omi]ni 1520 per nos facti forma sequitur" s. 310-311.
 • 520 a "De Inhibitionibus" s. 311-312.
 • 520 a "De Iudicio occisorum et vulneratorum In Ciuitatibus et Oppidis" s. 312.
 • 520 a "De Palatinorum, Vicepalatinorum ac Ciuium negligencia super taxatione rerum" s. 312-313.
 • 520 a "De nundinis Ciuitatum et Oppidorum" s. 313.
 • 520 a "De profugis kmetonibus" s. 314.
 • 520 a "De expedicione bellica" s. 314.
 • 520 a "De Iudeis" s. 314-316.
 • 520 a "De ciuibus bona hereditaria possidentibus" s. 316.
 • 520 a "De colloquiis generalibus celebrandis" s. 316.
 • 520 a "De nouis constitucionibus" s. 317.
 • 520 a "De officiis Cancellarie" s. 317.
 • 520 a "De plebeis et Cortisanis" s. 317.
 • 520 a "De limitibus bonorum hereditariorum cum Regalibus" s. 318.
 • 520 a "De incompatibilibus" s. 318-319.
 • 520 a "De motione a Iudicio Castrensi" s. 319.
 • 520 a "De alienigenis" s. 319-320.
 • 520 a "De libris seu regestris Cancellarię" s. 320-321.
 • 520 a "De literis ex libris terrestribus extractis" s. 321.
 • 520 a "De nouis Tribunatibus" s. 321.
 • 520 a "De Refferendariis" s. 321.
 • 520 a "Ne spirituales Iudiciis secularibus se immisceant" s. 322.
 • 520 a "De dignitatibus et officiis" s. 322.
 • 520 a "Vt omnes seruiant bellicam expeditionem" s. 323.
 • 520 a "De Aduitalitatibus" s. 323.
 • 520 a "De bonis hereditariis" s. 323.
 • 520 a "De causis ad Conuentum generalem deuolutis" s. 323.
 • 520 a "De interpretacione Priuilegiorum" s. 323.
 • 520 a "De prohibenda uia in Hungariam et Slesiam" s. 324.
 • 520 a "De homicidiis" s. 324-325.
 • 520 a "De scultetis spiritualium" s. 325.
 • 520 a "De fugitiuis ad Slesiam" s. 325.
 • 520 a "De cerdonibus" s. 325-326.
 • 520 a "De equireis" s. 326.
 • 520 a "De motione Iudicis" s. 326-327.
 • 520 a "De securitate iudiciorum" s. 327.
 • 520 a "De non transponendis iudiciis Proclamatis" s. 327.
 • 520 a "De libris terrestribus seruandis" s. 327.
 • 520 a "De Capitaneis negligentibus executionem rei iudicate" s. 328.
 • 520 a "De falsitatibus et collusionibus" s. 328.
 • 520 a "De Iudiciis tempore proclamati Conuentus generalis" s. 328-329.
 • 520 a "De citacionibus et et terminis post Curiam" s. 329.
 • 520 a "De tollendis et ammouendis contuberniis artificum in ciuitatibus et oppidis" s. 329.
 • 520 a "Contributio publica in Conuentu Pietrcouiensi decreta 1538" s. 330-341.
 • 520 a "Edictum de usu Polonice et Lithuanice monete ac valore vtriusque" [Piotrków, 7 III 1538] s. 341-342.
 • 520 a "Occlusio vie mercatoribus Polonis in Hungariam et Slesiam" s. 343-345.
 • 520 a "Edictum ne milites Poloni eant ad militiam externam" s. 346.
 • 520 a "Proelium Polonorum cum Valachis ad fluuium Serett prima Februarii Anno domini 1538" [lista kilkudziesięciu nazwisk poległej szlachty pol. z podziałem na 17 chorągwi] s. 347-350.
 • 520 a "Quęrela Reipublice Polonae Authore Clemente Ianicio" [zapisano tylko 1. wyraz wiersza "Desine R(...)", poza tym dłuższa nota bibliogr.] s. 351.
 • 520 a "Legatio a Sigismundo primo rege Polonie ad terras Posnanien[sem], Sandomiriensem, Lancicien[sem], Bresten[sem], Plocen[sem] missa ex Conventu generali Petrcouien[si] Anno 1538" s. 355-353a.
 • 520 a "Legatio a Sigismundo primo rege Polonie ad Solimanum Cesarem Thurcorum data [dopis. inną ręką:] Erasmo de Kretkow Castell[an]o Bresten[si] VII Maÿ 1538 Cracouię" [Kraków, 7 V 1538] s. 357-366.
 • 520 a "Ad Bassas" s. 360-363.
 • 520 a "Ad Aiassbassam" s. 363-364.
 • 520 a "Ad Joannem Regem Vngarie" s. 365-366.
 • 520 a "Legatio a Sigismundo primo rege Polo[ni]e ad Synodum Cleri Piotrcouie habitam XVI Maÿ 1538" s. 355a.
 • 520 a "Fędus inter Reges Bohemie et Polonie et Regna eorundem Anno domini 1538" [pierwotny nagłówek z wyjątkiem 2 pierwszych wyrazów skreśl. i po dopisaniu inną ręką imion przeredag. następująco:] "Fędus inter Sigismundum primu[m] regem Polonie et inter Ferdinand[um] regem Hungarie et Bohemie Anno domini 1538" [Wrocław, 17 VI 1538] s. 367-375.
 • 520 a "Legatio de nuptiis conficiendis inter Sigismundu[m] Secundum [dopis. wyżej: "Augustum"] regem Polonie et [dopis. na marg.: "Elizabetham"] filiam Ferdinandi Romanorum regis. Data Joanni Dantisco Ep[iscop]o Varmien[si] et Janussio Latalski palat[in]o Posnanien[si]" s. 377-380.
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Polonie Ferdinando Romanorum Regi" s. 381-382.
 • 520 a "Mandatum et plenipotencia oratoribus data ad o[m]nia concludenda in negocio matrimonÿ" [Kraków, 1537] s. 382.
 • 520 a "Promissio Regis iunioris de ratihabitione matrimonÿ" [Kraków, 1538] s. 383.
 • 520 a "Joanni Dantisco Episcopo Varmien[si] Sigismundus [następuje nadpis. wyraz "primus"] Rex Polonie" s. 384.
 • 520 a "Contractus de matrimonio inter regem Polonie et filiam regis Ferdinandi" s. 385-390.
 • 520 a "Oratio de conficiendo matrimonio inter Sigismundum secundum regem Polonie et inter Elisabeta[m] filia[m] regis Ferdinandi" s. 391-398.
 • 520 a "Verba Procuratoris" s. 398.
 • 520 a "Responsio Regine" s. 398.
 • 520 a "Responsio breuior" s. 398.
 • 520 a "Supplicationes pro victoria de Valachis" [Połtawa na Podolu?, 20 VII 1538] s. 399-401.
 • 520 a "Clementi Ianicio Stanislaus Gorski Can[on]icus Cracouien[sis]" [nieco skreśleń w tekście listu; Kraków, 10 VI 1538] s. 402-409.
 • 520 a "Sigismundus primus Rex Polonie Ferdinando Romanorum Vngarie et Bohemie regi Archiduci Austrie" [Kraków, 19 VIII 1538] s. 411-416.
 • 520 a "Stanislaus Gorski Canonicus Cracouien[sis] et Plocen[sis] Bone reginę Polonie Secretarius Ianicio Clementi Scolari Patauino Amico S[alutem] P[lurimam] D[icit]" [list na temat kampanii wołoskiej zakończony słowami: "Habes acta trium mensium Augusti septembris [octo]br[is] 1538] s. 417-432.
 • 520 a "Gratulatio ad Sigismundum Secundum regem Polonie In reditu eius ab exercitu contra Valachos relicto [dopis. inną ręką:] Dicta in Ecc[lesi]a Cathedrali Cracouiensi per Canonic[um] Cracouien[sem]" s. 433-436.
 • 520 a "Or[ati]o ad Petrum Gamratu[m] ep[iscopu]m Cracouien[sem] in eius receptione ad Ecc[lesi]am Cracouien[sem]. Dicta per Samuelem Maciegewski Decanum Crac[ouiensem] in templo diue virginis" [Kraków, 26 X 1538] s. 436-439.
 • 520 a [prwdp. relacja obrad sejm. 1538 z udziałem króla] s. 441-444.
 • 520 a "Oratio Jacobi Sadoleti Cardinalis in consilio Cardinalium habita" s. 445-463.
 • 520 a [Geneza powstania powyższej mowy, związana z pontyfikatem nowego papieża Pawła III (Aleksander Farnese) i wprowadzonymi przezeń reformami kośc. oraz roli, jaką odegrał w ich realizacji zasłużony dla dzieła odnowy Kościoła kard. Jakub Sadoletti, bp Carpentras; cyt. łac. z "Żywotu" kard., opublik. w 4-tomowym dziele: "Jacobi Sadoletti Cardinalis et Episcopi Carpentoractensis opera, quae extant omnia", Werona 1737, spisany ręką not bibliogr.] s. 463-464.
 • 520 a [wypisy w jęz. pol. nt. losów reform kościelnych pap. Pawła III z "Histoire de l'Eglise" Fleury'ego (ks. 136 i 138-139)] s. 463a (doklejona).
 • 520 a "Concordia inter Ferdinandum et Joannem Reges de Regno Vngarie" [Waradyń w Siedmiogrodzie, 24 II 1538] s. 465-483.
 • 520 a [wypisy dot. lat 1527-1539 na temat sukcesji tronu węg. i związanej z tym długoletniej wojny dom. pomiędzy królem węg. Janem Zapolyą z Tręczyna a arcyks. Ferdynandem Habsburgiem, wniesione ręką not bibliogr.] s. 484.
 • 520 a "Legatio a Joachimo Marchione Brandeburgen[si] genero et ab eius uxore Heduige filia regis Polo[ni]e Sigismundi eius nominis primi. Ad eundem Sigismundu[m] regem Pol[onie" [na końcu dopisek inną ręką: "Contractus matrimonÿ] s. 485-488.
 • 520 a "Litere regie ad primores regni Consiliarios vt intersint Conuentui regni generali in Petrcow ad festum S[ancti] Andree. Anno D[omi]ni 1538 [dopis. inną ręką:] sub finem eiusd[em] anni indicto" [Kraków, 7 X 1538] s. 489-490.
 • 520 a "Ad minores consiliarios" s. 490-491.
 • 520 a "Ad nobilitatem Regni" s. 491.
 • 520 a "Ad Nobilitatem Ducatus Masouie" s. 491-492.
 • 520 a "Ad capitaneos vt L[ite]ras publice[n]t. Item de Theloneis [ost. nagłówek przekreśl., nad nim dopis.:] et priuilegia super Theloneis exhibeantur" s. 492-493.
 • 520 a "Legatio ad Conuentus" s. 494-498.
 • 520 a "Articuli a nobilitate in Conuentu Opatouien[si] conscropti et ad Conuentu[m] generalem nunctiis eorum dati" [pod nagłówkiem dopisek: "Isti articuli ex mente Sborowskioru[m] sunt conscripti"] [nagłówek i cały akapit skreśl.] s. 498.
 • 530 d Mf 743
 • 541 c st. zas.
 • 546 a łac., pol.
 • 561 a "Ms. Bybl. Willano." [grzbiet oprawy] m Warszawa-Wilanów w Biblioteka Wilanowska
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d 4 [naklejka na grzbiecie oprawy] d BK IX.109 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 a Druk części rkpsu: "Statvta Srernissimi Dimini Sigismundi Primi Poloniae Regis [et] Magni Ducis Lithuaniae [etc.] in Conuentibus generalibus edita [et] promulgata. Cum Gratia et Priuilegio, Impressum Cracovie apud Hieronymum Vietore[m] [1538] a Druk części rkpsu: Orzechowski Stanisław, "Annales Stanislai Orichovii Okszi", Adiunximus vitam Petri Kmithae, Dobromili, In officina Joannis Szeligae, Anno Domini 1611 a Druk akt z 1536 r.: "Acta Tomiciana, Tomus Octavus Decimus (...) A. D. MDXXXVI", collegerunt V. Urban et A. Wyczański, supplevit et edidit R. Marciniak, In oppido Kórnik 1999 [rz.]
 • 600 a Albrecht Hohenzollern c (książę Prus ; d 1490-1568)
 • 600 a Antoni S. Quatuor (?) c kard. z Pistoi, protektor Polski
 • 600 a Bona c (królowa Polski ; d 1494-1557)
 • 600 a Boner, Seweryn c (burgr. krakowski, żupnik i wielkorządca krakowski ; d 1486-1549)
 • 600 a Caccianer Jan c dow. wojsk.
 • 600 a Cema, Fabian c woj. pomorski i malborski d (?-przed 1580)
 • 600 a Chojeński Jan c bp krakowski, kanclerz w. kor. d (1486-1538)
 • 600 a Czarnkowski Andrzej c bp poznański d (1507-1562)
 • 600 a Dantyszek Jan c bp chełmiński i warmiński d (1485-1548)
 • 600 a Dembiński Walenty c kanclerz w. kor. d (ca 1504-1584)
 • 600 a Elżbieta Austriaczka c (królowa Polski ; d 1526-1545)
 • 600 a Ferdynand b I c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1503-1564)
 • 600 a Fryderyk b IV c (książę legnicki ; d 1552-1596)
 • 600 a Gamrat Piotr c bp krakowski, abp gnieźnieński d (1487-1545)
 • 600 a Ghinucci, Girolamo c kard. d (1480-1541)
 • 600 a Górski Jan c pis. ziem. bełski d (zm. 1554)
 • 600 a Górski Stanisław c podkancl. kor. d (1497-1572)
 • 600 a Hieronim de Ghinuciis zob. Ghinucci
 • 600 a Holszański Paweł Algimunt c bp wileński d (?-1555)
 • 600 a Jadwiga Jagiellonka c (księżna brandenburska ; d 1513-1573)
 • 600 a Janicki Klemens d (1516-1543)
 • 600 a Jan Zapolya c (król Węgier ; d 1487-1540)
 • 600 a Jerzy c ks. legnicki
 • 600 a Jerzy Hohenzollern c książę opolski d (1484-1543)
 • 600 a Jerzy Hohenzollern c margrabia brandenburski x [br. elektora brandenb. Joachima]
 • 600 a Joachim b II c (elektor Brandenburgii ; d 1505-1571)
 • 600 a Jordan Spytek Wawrzyniec c wda krakowski i klan krakowski d (1518-1568)
 • 600 a Kmita Piotr c marszałek w. kor., wda krakowski d (ca 1477-1553)
 • 600 a Kretkowski Erazm c kaszt. brzesko-kujawski d (ca 1508-1558)
 • 600 a Latalski Jan c abp gnieźnieński d (1463-1540)
 • 600 a Latalski Janusz c wda inowrocławski, wda poznański d (zm. 1557)
 • 600 a Lubrańscy (ród)
 • 600 a Lubrański Jan c bp płocki i bp poznański d (1465-1520)
 • 600 a Lutomierski Jan c dworz. król. d (?-1567)
 • 600 a Maciejowski Samuel c bp krakowski, kanclerz w. kor. d (1499-1550)
 • 600 a Nipszyc (Nibschütz) Mikołaj c sekr. Zygmunta I Starego d (ca 1483-1541)
 • 600 a Opaliński Piotr c sekr. król. d (ca 1480-1551)
 • 600 a Opaliński Sebastian c kustosz poznański d (ca 1485-1538)
 • 600 a Pacanowski Michał ks. c kortezan w Rzymie
 • 600 a Paweł b III c (papież ; d 1468-1549)
 • 600 a Russocki Mikołaj c poseł sejm. c kaszt. biechowski d (ca 1491-1548)
 • 600 a Sadoletti Jakub kard. c bp Carpentras d (1477-1547)
 • 600 a Sierakowski Jan c woj. łęczycki d (1498-1589)
 • 600 a Sobocki Tomasz c kancl. wlk. kor. d (?-1547)
 • 600 a Sulejman II Wspaniały c sułtan turecki d (1494-1566)
 • 600 a Tarnowski Jan Amor c hetman w. kor. klan krakowski d (1488-1561)
 • 600 a Taszycki Mikołaj c sędzia ziemski krakowski d (?-1545)
 • 600 a Zborowscy d 16 w.
 • 600 a Zborowski Marcin c klan kaliski krakowski wda poznański d (ca 1495-1565)
 • 600 a Zborowski Piotr c star. sanocki c kaszt. małogoski i kaszt. sandomierski d (?-1553)
 • 600 a Zygmunt b I Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 600 a Zygmunt b II August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 610 a Kapituła warmińska y 16 w.
 • 610 a Sejm (1536-1537) Kraków
 • 610 a Sejm (1538) Opatów
 • 610 a Sejm (1538) Piotrków
 • 610 a Synod prowincjonalny c Piotrków d 1538
 • 650 a Cechy (rzem.) y 16 w.
 • 650 a Prawo y 16 w.
 • 650 a Handel y 16 w.
 • 650 a Parlamentaria y 16 w.
 • 650 a Dyplomacja y 16 w.
 • 650 a Korespondencja dyplomatyczna y 16 w.
 • 650 a Kościół katolicki y 16 w. z Polska
 • 650 a Wojsko y 16 w. z Polska
 • 650 a Miasta y 16 w. z Polska
 • 650 a Monety y 16 w. z Polska
 • 650 a Finanse y 16 w. z Polska
 • 650 a Żydzi y 16 w. z Polska
 • 650 a Mowy y 16 w.
 • 650 a Akta y 16 w.
 • 650 a Podatki y 16 w.
 • 650 a Sądownictwo y 16 w.
 • 650 a Wojny 1619-1699 r. polsko-tureckie
 • 651 a Austria y 16 w.
 • 651 a Czechy y 16 w.
 • 651 a Koło y 16 w.
 • 651 a Kraków y 16 w.
 • 651 a Lwów y 16 w.
 • 651 a Mazowsze y 16 w.
 • 651 a Mazowsze y 16 w.
 • 651 a Polska y 16 w.
 • 651 a Prusy Królewskie y 16 w.
 • 651 a Seret (rzeka)
 • 651 a Śląsk y 16 w.
 • 651 a Środa Wielkopolska y 16 w.
 • 651 a Toruń y 16 w.
 • 651 a Watykan y 16 w.
 • 651 a Węgry y 16 w.
 • 651 a Węgry y 16 w.
 • 651 a Wielkopolska y 16 w.
 • 651 a Wilno y 16 w.
 • 653 a wyprawy wojenne Polska 16 w.
 • 700 a Górski Stanisław c podkancl. kor. d (1497-1572)
 • 852 j BK 01461
 • 999 d 19.07.25

Indeksy