Kolekcja akt dot. procesów granicznych i stosunków własnościowych miasta Szczekociny i okolic z lat 1470-1618.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01467/1
 • Tytuł: Kolekcja akt dot. procesów granicznych i stosunków własnościowych miasta Szczekociny i okolic z lat 1470-1618. Vol. 1
 • Miejsce i czas powstania: 15-17 w.
 • Opis fizyczny: 228 k. 35x21 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Łac., pol., rus. Cyrylica k. 16-17v
 • Zawartość:
  • [Rkps zawiera ekstrakty i minuty (odpisy nieuwierzytelnione) wyroków sądowych z ksiąg podkomorskich krakowskich, ksiąg grodzkich i ziemskich bieckich, chęcińskich, krakowskich, lelowskich, nowokorczyńskich, oświęcimskich i piotrkowskich oraz dekrety Trybunału Koronnego w Lublinie, a więc dokumenty o charakterze publiczno-prawnym poświadczające dokonanie czynności prawnych, takich jak rozgraniczenia dóbr, zawarcie polubownej ugody, rekognicje zapisów majątkowych, rezygnacje i cesje dóbr oraz czynszów, intromisje w dobra ziemskie, oblaty aktów granicznych. Jest to materiał źródłowy do badania stosunków własnościowych szlachty małopolskiej, a także sądowego procesu staropolskiego].
  • Nr 1. [minuta zawierająca 13 nieuwierzytelnionych wypisów z lat 1470-1496 z księgi podkomorskiej krakowskiej aktów wytyczania granic miasta Szczekociny i okolicznych dóbr, takich jak Sprowa, Tarnowa Góra, Obichowo, Mogiła]; [dutka zszyta nicią powstała ze złożenia 2 k. in octavo i 1 k. in quarto pomniejszonej o 1/4, stąd zapewne brak jednej (pierwszej) k. w składce; tekst łac. z fragmentami dialogowymi oraz wyrazami pol.]; [na odwrocie zachowane noty dors.: "Granice Szczekocin" k. 4, "Granicies Sczekocinen(ses)" k. 7, "Sczekoczckye Rzeczy Około granic" k. 7] (przełom 15./ 16. w.) k. 1-4.
  • Nr 2. [ekstrakt z ksiąg podkomorskich krakowskich aktu rozgraniczenia dóbr Szczekociny Jana Odrowąża i wsi Goleniowy Andrzeja Piecza z Tarnowej Góry; podpis. Bartłomiej Lisowski pis. polny graniczny ziem. krak.]; [tekst dok. jest powtórzeniem fragm. wypisów z nr. 1 (k. 1v-2v), ale z pewnymi błędami, opuszczeniami i różnicami w pisowni]; [na odwrocie 4 różne noty dors.: "minutha inter Sczekoczÿnÿ et Golÿenÿowy", "Strony granycz myedzy golenyowamy a sczekoczynamy", "te granice poczynaią sią od Wangleczy? a terminantur [nadpisane a s? Tarnhova] z Wywło circa Viam publicam?" oraz "Granities Inter Sczekociny et Goleniowy non determinatae"] (po 14 XII 1481 r.) k. 8-8v.
  • Nr 3. [2 minuty aktów rozgraniczenia dóbr z ksiąg podkomorskich krakowskich: między miastem Szczekociny Jana Odrowąża a wsią Tarnowa Góra Andrzeja Piecza z 14 IX 1481 (por. nr 2) oraz między Tarnową Górą Jakuba Piecza a wsią Goleniowy z 14 IX 1529]; [pismo trudno czytelne, podkreślenia w tekście]; [na odwrocie nota dors.: "Granice miedzy Sczekocinami i Tarnową gorą Anno 1481. Drugie miedzy Tarnową gorą i Gołeniowami [!] 1529"] (po 14 IX 1529) k. 10-11.
  • Nr 4. [akt polubownej ugody zawartej w dn. 17 II 1522 r. za pośrednictwem mediatorów kan. krakowskiego Jana Chojeńskiego i Jana Buczyńskiego między podsędkiem krakowskim Mikołajem Taszyckim i Erazmem Szczepanowskim o prawo do wójtowstwa w Maleszycach (lub Małoszycach) oraz majątku ruchomego należącego do żony Mikołaja Taszyckiego Elżbiety ze Szczekockich po jej zmarłej matce Katarzynie; podpis. Jab Chojeński, kan. krakowski]; [na odwrocie 2 różne noty dors.: "Roßdzyal myedzy panem mÿkolaÿem thaßyczkÿm a myedzy pa[nem] eraßmußem ßczepanowskÿm"; "1522 (die) 17 Februarij Inter G. Nicolaum Taszycki et Erasmum Szczepanowski Divisio"] (po 17 II 1522) k. 12.
  • Nr 5. [ekstrakt z ksiąg podkomorskich krakowskich aktu rozgraniczenia wsi Tarnowa Góra Jakuba Piecza oraz Goleniowy Jana Warwasa i jego synów, Mikołaja, Jana i Stanisława Jurów, Mikołaja Gawrona z bratem oraz Feliksa Czywlana z braćmi, dokonanego podczas ujazdu w dn. 14 IX 1529 r.; podpis. Seweryn Janowski, pis. polny graniczny ziem. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Inter Tarnowa gora et Goleniowy granities determinatae ad parietem Oppidi Sczekocinÿ. 3 ipso die Exaltationis S. Crucis A(nn)o 1529"] (1. poł. 17. w., prwdp. między 1618-1622) k. 14-15.
  • Nr 6. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie z dn. 2 VII 1635 r. dla woj. wołyńskiego w procesie pomiędzy Janem Rakowskim a Krystyną z ks. Wiśniowieckich, żoną 1o voto Mikołaja Jeło Malińskiego, 2o voto Piotra Daniłowicza krajczego kor., starościną parczewską i jej mężem; pod tekstem podpis cyrylicą prwdp. pisarza Jana ? sygnującego pismo oraz deputatów: Andrzeja Kosińskiego z Kosin, dep. ziemi halickiej, Andrzeja Orłowskiego, dep. woj. chełmińskiego, NN, Krzysztofa Samborowskiego?, dep. ? oraz Piotra Hulewicza, dep. ziemi wołyńskiej]; [dok. spisany cyrylicą w jęz. ruskim, trudno czytelny]; [na odwrocie nota dors.: "Decret Miedzÿ Panem Rakowskim A Panią Starosciną Parcewską ÿmałżonkiem Jey M(o)sci. Roku 1635 (die) 2 Julÿ"] (po 2 VII 1635) k. 16-17.
  • Nr 7. [2 minuty aktów z ksiąg ziemskich lelowskich dot. procesu między Filipem Szczepanowskim, dziedzicem Szczekocin i Sprowy, pozwanym przez Jana Kościenia z Wywły i jego kmieci z tejże wsi o nielegalny wypas bydła i trzody na polach sąsiada, który spowodował ich stratowanie; podpis. Jan Strzeszkowski, surogator pis. ziemsk. lelowskiego?]; [tekst pisany późną teksturą gotycką, trudno czytelny]; [na odwrocie nota dors.: "minutha inter kosczÿen et [...] philip(pum) Szepanowskÿ" i poniżej druga trudno czytelna inną ręką "Si[gi]smundus dei gracia" (próba pióra?) (26 I 1547) k. 18-19.
  • Nr 8. [ekstrakt z ksiąg podkomorskich krakowskich aktu rozgraniczenia gruntów wsi Goleniowy referendarza kor. Walentego Dembińskiego oraz Mikołaja Gawrona, Jana Kościenia (Kosna), Warwasa młodszego oraz Mikołaja i Wojciecha Ziwłanów? oraz wsi Wywła Jana Kościenia (Kosna) od strony Szczekocin]; [na odwrocie noty dors.: "Inter Wywła et Goleniowy granities determinatae A pariete Oppidi Sczekocinÿ", "4 In Vigillia [!] Ascension(is) D(omi)ni 1544", przy górnej krawędzi "12ma"] (akt z dn. 21 V 1544, wypis z 1. poł. 17. w., prwdp. między 1618-1622) k. 20.
  • Nr 9. "Granicies inter Scekocini et Sortis [!] in Sproua" [minuta z ksiąg podkomorskich krakowskich aktu rozgraniczenia miast Szczekociny Filipa Szczepanowskiego i części (działu) wsi Sprowa Jana Kościenia]; [na k. 22v 2 próby pióra zapisane skrótami inną ręką: "dominus noster iesus" i niżej "dominus noster ihesus Cristus"] (datum 3 IV 1546) k. 22.
  • Nr 9. "Divisio silva(rum) et prat(o)r(um) Inter sortes ipsorum in Hereditates Sproua" [minuta z ksiąg podkomorskich krakowskich aktu rozgraniczenia lasów i łąk między miastem Szczekociny Filipa Szczepanowskiego a wsią Sprowa Jana Kościenia]; [na odwrocie nota dors.: "Granicies inter Sczekocziny et Sprowa sortis D. Joannis Kosczien"] [na k. 25, gdzie wpisano notę dorsalną, widoczne pierwotne, mocno wyblakłe i słabo czytelne tylko u dołu karty, zestawienie rachunkowe zawierające 30 nazwisk i odpowiadające im sumy podane w groszach (być może rachunki folwarczne lub zobowiązania pieniężne wsi wobec dziedzica?)] (akt dat. 3 IV 1546) k. 23-25.
  • Nr 10. [ekstrakt z ksiąg ziemskich lelowskich oblaty aktu granicznego wystawionego przez podkomorzego krakowskiego Jana Tęczyńskiego, a następnie oblatowanego przez Filipa Szczepanowskiego, dot. rozgraniczenia wsi Rokitno należącej do klasztoru Klarysek św. Andrzeja w Krakowie, reprezent. przez ksienię Dorotę Sarpską, oraz wsi dziedz. Dąbrowice braci Piotra, Jana, Stanisława i Mikołaja Czeskich; podpis. Jan Taszycki, pis. ziem. krak.]; [na odwrocie noty dors.: "oblata l(itte)raru(m) granicierum philipÿ (zapisane na miejscu skreślonego "Erasmi") Sczepanowsky h(e)reditatis Sczekoczinÿ Loci dicti Malebrzosthki" (tekst z poprawkami i skreśleniami), "Grani(ci)es Inter Dąmbrowica et Rokitno circa pariete Sczekociny"; nazwy własne w jęz. pol.] (Lelów, oblata 14 X 1531, odpis 8 III 1548) k. 26-28.
  • Nr 11. [ekstrakt z ksiąg ziemskich lelowskich aktu remisji do podkomorzego krakowskiego w sporze granicznym o rozgraniczenie dóbr m. Szczekociny Filipa Szczepanowskiego oraz wsi Rokitno i Bonowice należących do klasztoru Klarysek św. Andrzeja w Krakowie, reprezentowanych przez ksienię Joannę Małoszyńską; podpis. Jan Taszycki, pis. ziem. krak. oraz jego surogator Stanisław Wielopolski] (Lelów, 27 VI 1549) k. 30.
  • Nr 11. [ekstrakt z ksiąg ziemskich lelowskich aktu remisji do podkomorzego krakowskiego w sporze granicznym o rozgraniczenie dóbr m. Szczekocin Filipa Szczepanowskiego oraz wsi Tęgoborz Stefana Tęgoborskiego; podpis. Jan Taszycki, pis. ziem. krak. oraz jego surogator Stanisław Wielopolski]; [na odwrocie nota dors.: "Remissio inter Rokÿthno et thągoborz"] (Lelów, 27 VI 1549) k. 31.
  • Nr 13. [ekstrakt z ksiąg ziemskich lelowskich polubownej ugody zawartej między Janem Kościeniem, dziedzicem jednej części Sprowy a Filipem Szczepanowskim, dziedzicem kilku części tej miejscowości w sprawie polubownego rozgraniczenia lasów i łąk położonych przy granicach wymienionych części; podpis. Rafał Jakubowski (w oryg. Jambowski), pis. ziem. krak.]; [na k. 33v u dołu nota dors.: "Diuisio. Vgoda Kossna w cescÿ sprowej spanem philipem Scepanowskym"] (Lelów, 16 VI 1558) k. 32-33.
  • Nr 14. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Mikołaja Jasieńskiego, dziedzica wsi Sokołów Górny i Dolny w pow. chęcińskim ziemi sandomierskiej, dot. cesji wymienionych dóbr wraz z folwarkami i przyległościami Marianowi Przyłęckiemu, burgrabiemu i sędziemu grodzk. krakowskiemu, i jego sukcesorom; podpis. Wojciech Borzykowski, pis. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Zapys ktorem Yasyinsky zapysal przilączkyi(em)u [!] Wysznosz sokoloff"] (Kraków, 10 VI 1564) k. 34-35.
  • Nr 15. [minuta z ksiąg grodzkich piotrkowskich rekognicji Piotra Lutomierskiego, syna kaszt. zawichojskiego i star. leżajskiego Mikołaja, złożonej w imieniu swoim oraz nieobecnego brata Baltazara, dot. pożyczenia od Stanisława Sobka z Sułowa, kaszt. sądeckiego i podskarb. kor., sumy 1800 fl., zabezpieczonych na trzymanych przez nich w dzierżawie wsiach Sokołów Górny i Dolny w pow. chęcińskim w ziemi sandomierskiej wraz z folwarkami i przyległościami]; [na odwrocie częśc. nieczytelna nota dors.: "(...) 1565 ex su(m)ma 4800 flor(enorum) G"] (Piotrków, 17 II 1565) k. 36.
  • Nr 16. [ekstrakt z ksiąg grodzkich nowokorczyńskich rekognicji Mikołaja Jasieńskiego, dziedzica Sokołowa Górnego i Dolnego w pow. chęcińskim w ziemi sandomierskiej, w sprawie pożyczenia od Mikołaja Secygniowskiego kwoty 500 fl., zabezpieczonych na jego wsiach dziedzicznych wraz z równoczesnym wwiązaniem wierzyciela w dobra dłużnika; podpis. Jan Ossowski, podstar. i sęd. grodz. nowokorcz. oraz Andrzej Poradowski, pis. grodz. nowokorcz.]; [na k. 39v u dołu słabo czytelna nota dors.: "1560 feria secunda p(ost) oculi Decret w wiązania w wiecznoscz ex libera submissione Jasienski personali? Stan?"]; [dok. przedarty u dołu, co spowodowało zniszczenie 1 wiersza tekstu, zachowany w dwóch nierównych częściach!]; (Nowe Miasto Korczyn, 18 III 1560) k. 39.
  • Nr 17. [ekstrakt z ksiąg grodzkich oświęcimskich rekognicji Jana Myszkowskiego z Mirowa, dziedzica Jawiszowic, dot. cesji swej wsi dziedzicznej Dankowice oraz stawu zw. foksowskim i gruntu nad stawem wraz z osiadłym przy nim kmieciem Tomaszem Foksem starościnie oświęcimskiej i zatorskiej na rzecz Beaty Myszkowskiej z Przeręba; podpis. Stanisław z Przytoka Przytycki, pis. grodz. oświęcimski]; [na k. 49v kilka nota proweniencyjnych: "Inductum. Kontrakt między Vrodzonym Jąnem [!] Myszkowskim z Jawiszowic a Vrodzoną Beatą Myszkowską. Na Ząmku [!] Oswiecim[skim] We Czwartek przed Swiętem S. Katarzyny bliski Roku Panskiego 1578", "Wieczneÿ Donacyi przesz JMP(...)onego Pana Jana Myszkowskiego na Jawiszowicach Dziedzica W. JMPani Beacie z Przerebu Myszkowskiej Staroscinÿ Osuiecimskiej y Zatorskiej z sukcessorum Jeÿ Dobra Dankowice cu(m) attinentiis Grunt Foryski ze Stawem kontrakt", "Dem. 3tia, Fasc. 3tio, No 3tio.", "Rectae Lineae Ordinan. Fasc. 3tio Dem. ead(em) No 3tio"] (Oświęcim, 19 XI? 1578) k. 40-49.
  • Nr 18. [dekret Trybunału Koronnego w Piotrkowie dot. wyroków i apelacji do sądu ziem. chęcińskiego oraz sądu gen. ziemi sandomierskiej w sprawie pomiędzy Mikołajem Secygniowskim z Mokrska, dziedzicem Sokołowa Górnego i Dolnego, a podsk. kor. i kaszt. sandomierskim Stanisławem Sobkiem z Sułowa, tenutariuszem tychże dóbr oraz Marianem Przyłęckim, burgr. i sędzią grodzk. krakowskim o dzierżawę z wspomnianych wsi; podpis. Andrzej Borkowski, pis. ziem. lub.]; [na k. 55v 4 trudno czytelne i częśc. przekreślone noty dors.: "Dec(re)tum Iuramenti Secigniowskie(go) de vere (...) citationibus"; w dwóch kolejnych, nieco dłuższych, wymieniono nazwiska Benedictus Slaka, Marian Przyłęcki oraz Trybunał Koronny w Piotrkowie] (Lublin, 13 VI 1579) k. 50-55.
  • Nr 19. [minuta z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Macieja Szczepanowskiego, dziedzica wsi Tęgoborz, dot. pożyczenia od braci rodzonych Marcina i Szymona Czaryskich kwoty 440 fl., zabezpieczonych prawem wwiązania na tejże wsi dziedzicznej]; [na odwrocie nota dors. innym char. pisma: "Oblig(ati)o Czaryskim per Mathiam Sczepanowski bonor(um) Tagoborz"] (Kraków, 3 II 1581) k. 56-57.
  • Nr 20. [minuta z ksiąg ziemskich chęcińskich pozwu Krzysztofa Jasieńskiego (syna Mikołaja), dziedzica wsi Sokołowo Górne i Dolne przeciwko braciom Krzysztofowi, Piotrowi i Stanisławowi Sobkom z Sulejewa, tymczasowym dzierżawcom (zastawnikom), złożonego za pośrednictwem aktualnego posesora obu wsi Kaspra Secygniowskiego, w sprawie spłaty długu obciążającego wymienione dobra; podpis. Wojciech Wielicki, pis. ziem. sandom.]; [na k. 59v u dołu 2 noty dors.: "D(omi)nis [! skrót nad wyrazem i ostatnia litera jakby dopisane] Sobkoui(enses) con(tra) Theodorus (lub Cheodorus)", "Christophorus Jasienski Contra Sobki jn Causa Exemptionis Sokołovij intercedit Secigniowski Iud(iciu)m Delliberat(ivum) [!] 1581"]; [wskutek podwójnego złożenia arkusza pap. quarto foliacja powstałych składek nie jest przejrzysta; prawidłowa kolejność czytania tekstu przedstawia się następująco: k. 58-59-60-61-61v-60v-59v] (Chęciny, 16 VI 1581) k. 58-61
  • Nr 21. [ekstrakt z ksiąg ziemskich lelowskich rekognicji Jana Maluśkiego z Gorzkowa dot. cesji oprawy wiana, przywianka i dożywocia Marty Tęgoborskiej, zabezpieczonej niegdyś przez jej zmarłego męża Macieja Tęgoborskiego na jego dobrach dziedzicznych Siedliska i innych, dokonanej przez Jana Maluśkiego, któremu wspomniana Marta Tęgoborska owe dobra wcześniej sama cedowała, na rzecz Macieja Szczepanowskiego; podpis. Jan Kmita, pis. ziem. krak.]; [na k. 63v nota dors.: "Condescenssio de Reformatione dot(is) dotalicii et advitalitatis Marte Thegoborska a Mathia Thegoborski marito h(ab)ite Mathie Sczepanowski per Joanne(m) Maluski facta de actu Lelyovie fer(ia) 3. Conversionis Pauli 1583. Intro(missio) [?] est necessaria"] (Lelów, 25 I 1583) k. 62-63.
  • Nr 22. [minuta z ksiąg ziemskich lelowskich (przeniesienie wpisu z ksiąg grodzk. krakowskich) rekognicji Jana Maluśkiego dot. pożyczenia Maciejowi Szczepanowskiemu, dziedzicowi Szczekocin i Sprowy, sumy 1200 fl., zabezpieczonej na jego wsi dziedzicznej Tęgoborz]; [na k. 69v nota dors. innym char. pisma: "Transport(ati)o Inscr(ipti)onis Oblig[ati]onis Tągoborza 1200: (per) Szczepanowski Maluskiemu"] (Lelów, 12 III 1583) k. 64-69.
  • Nr 23. [ekstrakt z ksiąg ziemskich lelowskich rekognicji Macieja Szczepanowskiego ze Szczekocin dot. pożyczenia od Jana Maluśkiego z Gorzkowa sumy 1000 fl., zabezpieczonej na wszystkich dobrach dziedzicznych pożyczkobiorcy; podpis. Jan Kmita, pis. ziem. krak.] (Lelów, 21 I 1584) k. 70.
  • Nr 24. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich aktu rozgraniczenia części wsi Sprowa Macieja Szczepanowskiego oraz części tej samej wsi należących do Jana i Adama Kościeniów przy granicy ze Szczekocinami, będącymi również dziedziną Szczepanowskiego; podpis. Jan z Kuczkowa Kuczkowski, komornik graniczny pow. ksiąskiego i lelowskiego]; [dok. spisany wzdłuż dłuższej krawędzi pap. (orientacja pozioma); w tekście łac. wyrazy pol.; dok. uszkodzony: przy górnej krawędzi na złożeniu papieru z lewej strony wydarta dość znaczna dziura z uszczerbkiem dla tekstu, dolne brzegi kart miejscami silnie postrzępione]; [na k. 73v 2 noty dors. różnym char. pisma: "Granities Inter Sprowa Circa Parietem Sczekocziny", "Sprawÿ Sczekosckie"] (Sprowa, 20 X 1585) k. 72-73.
  • Nr 25. [ekstrakt z ksiąg grodzkich nowokorczyńskich rekognicji Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik dot. oprawy wiana i przywianka w kwocie po 4500 fl. małżonki swej Anny Oleśnickiej, córki Macieja Szczepanowskiego, zapisanych na połowie wszystkich swoich dóbr dziedzicznych i dzierżawionych, ruchomych i nieruchomych jakiegobądź rodzaju; podpis. Wojciech Aleksander Łukowski?, podstarości i sędzia grodz. nowokorcz.]; [na odwrocie nota dors.: "Reformatio G(e)n(e)rosae Annae Olesniczka" i dopisane inną ręką "(per) Andr(eam) Olesniczki 4500", niżej "feria 2. post Inuocauit. A[nn]o 1589"] (Nowy Korczyn, 17 II 1589) k. 74-75.
  • Nr 26. [ekstrakt z akt grodzkich krakowskich polubownej ugody zawartej między Krzysztofem Gosławskim a Krzysztofem Jasińskim w sprawie spłaty długu zaciągniętego niegdyś przez jego nieżyjącą już matkę Annę u (kupca żydowskiego?) Wolffa Baiera i zapisanego w aktach grodzk. krakowskich, następnie odstąpionego przezeń Słupskiemu, a przez tego z kolei cedowanego Gosławskiemu, który pozwał Jasińską o zwrot sumy, podczas gdy ona wnosiła o urzędową kasację zapisu]; [na odwrocie nota dors.: "Intercisa przepisana"] (Kraków, 10 III 1590) k. 76-77.
  • Nr 27. [ekstrakt z ksiąg grodzkich chęcińskich rekognicji Macieja Szczepanowskiego ze Szczekocin w sprawie ustanowienia opiekunem prawnym swoich dzieci i dóbr materialnych po swojej śmierci żony Zofii z Pieskowej Skały, zaś współopiekunami tychże teścia Stanisława Szafrańca (ojca Zofii) oraz szwagra Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik przy jednoczesnym unieważnieniu poprzedniego wyrażenia swej woli w tej sprawie w urzędzie ziemsk. lelowskim; podpis. Maciej Jedlnicki, pis. grodz. chęciński]; [na odwrocie 2 noty dors. różnymi char. pisma: "Opieka dziatek Jego M(ośc)i Pana Sczepanowskiego:", "Stej [!] opieki ÿ zniszej stal sie kwit wgrodzie Cr(acoviensi)? 1612 3 post Diuision(em) S Ap(osto)lor(um)"] (Chęciny, 3 XI 1590) k. 78.
  • Nr 28. [ekstrakt z ksiąg ziemskich lelowskich rekognicji Macieja Szczepanowskiego ze Szczekocin w sprawie oprawy wiana i przywianka dla żony swej Zofii, córki Stanisława Szafrańca z Pieskowej Skały, w kwocie po 8000 fl., zabezpieczonych na połowie wszystkich swoich dóbr dziedzicznych i dzierżawnych ruchomych i nieruchomych; podpis. Aleksander Łukowski, pis. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Reformatio G. Zophiae Sczepanowska. 8000 dotis et totid(em) dotalicii. 1594/ S I f(eri)a 3 post Oculi 1594 [data roczna podkreśl.] in Lelow"] (Lelów, 5 III 1594) k. 79-80.
  • Nr 29. [ekstrakt z ksiąg grodzkich nowokorczyńskich rekognicji Walentego Kołka (?) z Wechadłowa w sprawie skwitowania Filipa, Stanisława, Piotra i Andrzeja Szczepanowskich, synów i sukcesorów zm. Macieja Szczepanowskiego ze Szczekocin, z kwoty 3000 fl. stanowiącej oprawę wiana córki Macieja, a siostry wyżej wymienionych Małgorzaty, należnej składającemu zeznanie w związku z jej zamążpójściem i z tego tytułu zapisanej w aktach grodzk. chęcińskich; podpis. Tomasz Kowalkowski, pis. grodz. nowokorcz.]; [na odwrocie nota dors.: "Valentinus Kolek quietat succ(ess)ores olim G. Matthiae Sczepanowski de 3000 fl."] (Nowem Miasto Korczyn, 17 I 1595) k. 81.
  • Nr 30. [ekstrakt z ksiąg grodzkich chęcińskich rekognicji Filipa Szczepanowskiego ze Szczekocin, s. Macieja, dokonanej w imieniu własnym oraz małoletnich braci rodzonych Stanisława, Andrzeja i Piotra w sprawie dobrowolnego obciążenia dóbr własnych i braci sumą 4000 fl., przeznaczoną na posag siostry wyżej wymienionych Małgorzaty w związku z jej zamążpójściem za Waleriana Kołka, a zabezpieczoną przez ich matkę Zofię z Szafrańców, córkę wojskiego krakowskiego i starosty lelowskiego Stanisława i żonę nieżyjącego już wówczas Macieja Szczepanowskiego, ojca wyżej wymienionych dzieci, na własnej wsi Raszków, stanowiącej oprawę jej wiana i dożywocia, którą zastawiła Andrzejowi Gajewskiemu; w staropolskim prawie majątkowym obowiązek wyposażenia siostry do zamążpójścia w wypadku śmierci ojca spoczywał nie na matce, ale na braciach, o ile byli, stąd wola synów Zofii oczyszczenia jej dóbr wiennych, obciążonych przez matkę dobrowolnie, a nie z nakazu prawa, z jakichkolwiek obciążeń i zapisów dłużnych; podpis. Maciej Jedlnicki, pis. grodz. chęciński]; [na odwrocie 2 noty dors. różnym char. pisma: "Inscriptio a D. Filipo Sczepanowski D(omi)nae Zofiae Sczepanowska suae summam 4000 fl(orenorum)" i "Nie zawadzi przeczytać ten Zapis"] (Chęciny, 6 V 1595) k. 82-83.
  • Nr 31. [minuta z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Krzysztofa Jasieńskiego, burgrabiego zamku krakowskiego dot. pożyczenia sumy 2700 fl. od Hieronima Chiczki z Sędziejowic, zabezpieczonych na wszystkich swoich dobrach ruchomych i nieruchomych]; [na odwrocie nota dors.: "Jassienski Chiczkiemu inscribit Mille et Septingentor(um) flor(enoru)m"] (Kraków, 7 XII 1596) k. 84-85.
  • Nr 32. [minuta z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik dot. pożyczenia od Pawła Rudawskiego sumy 6000 fl., zabezpieczonych na wszystkich swoich dobrach, za zgodą swej małżonki Anny ze Szczekocin i jej dwóch bliskich krewnych ze strony ojca, która ma na dobrach męża zapisane wiano i dożywocie]; [na odwrocie nota dors.: "Olesnicki Rudawskiemu tenetur Sex Millia [!] eid(em)q(ue) adducet et pro statione se inscribit. Dług fl. 6000 na Sczekocinach. Sabbatho post F(estum) S(anctae) Margaretae 1600"] (Kraków, 15 lub 19 VII 1600) k. 86-87.
  • Nr 33. [ekstrakt z ksiąg ziemskich chełmskich ugody zawartej między braćmi Janem i Andrzejem Urowieckimi, ss. Wacława podkom. chełmskiego, w sprawie rekompensaty dla Andrzeja w związku z nierównym podziałem dóbr po śmierci ich stryja Marcina Urowieckiego, kasztelana chełmskiego, kiedy to Jan otrzymał cały Łuków w pow. chełmskim (za połowę tej majętności bracia wydzierżawili wcześniej swoje dobra dziedziczne Sielce lub Sielcz drugiemu stryjowi Mikołajowi Urowieckiemu), zaś Andrzejowi przypadły dobra mniejszej wartości: Sobibór i Piszcze; tytułem zadośćuczynienia Jan Urowiecki zobowiązuje się zamiast rekompensaty pieniężnej oddać bratu w dożywocie swą dzierżawę dożywotnią Chotcze, Petryłow i Wolę Petryłowską z folwarkiem pod zakładem 15 000 złp.; 5 pieczęci i 6 podpisów przedstawicieli stron ugody i ich przyjaciół: Paweł Orzechowski, Mikołaj? Sienicz, Stanisław? Tarnowski, Mikołaj, Jan i Andrzej Uhrowieccy [pisownia nazwiska w oryg. dwojaka: dwukrotnie "Urowiecki", raz "Uhrowiecki"], Aleksander Krzywczycki] (Chełm, 15 I 1601) k. 88-89.
  • Nr 34. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Zofii Szafraniec z Pieskowej Skały, wdowy po Macieju Szczepanowskim, i jej syna Filipa, dziedzica Szczekocin, złożonej w imieniu własnym oraz braci Stanisława, Andrzeja i Piotra w sprawie oddania w trzyletni zastaw z prawem wykupu wsi Tęgoborz w pow. lelowskim ziemi krakowskiej, będącej oprawą i dożywociem Zofii, a obecnie dziedziczonej przez jej syna, Stanisławowi Misiowskiemu za sumę 5000 fl. (w tym 4000 fl. sumy zastawnej oraz dodatkowy 1000 fl. wpłacony przez zastawnika ze względu na wartość dzierżawy, z możliwością spłaty jednorazowej każdego roku trwania umowy lub obowiązkiem uiszczania terminowych rat; podpis. Melchior Michałowski, pis. i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie noty dorsalne 2 char. pisma: "Zophia et Philipus [!] Sczepanowsczi mater cum filio Misiowskie(m)u obligant", "Zophia et Philippus Sczepanowsczÿ Mater cum filio Stanislao Misiowskÿ obligant", "Sab(bath)o p(ost) Trium Regum 1602" i przed datą roczną dopisana innym atramentem litera "A"] (Kraków, 12 (lub 9) I 1602) k. 90-91.
  • Nr 35. [ekstrakt jak w nr. 34, być może kopia poprzedniego; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 95v nota dors.: "Sczepanowscy G(e)n(er)oso Stanislao Misiowski obligantur"] (dat. jak w nr. 34) k. 92-95.
  • Nr 36. [ekstrakt jak w nr. 34, sporządz. w jęz. polskim; podpis. Filip Szczepanowski w imieniu matki oraz własnym, Stanisław Misiowski] (dat. jak w nr. 34)) k. 96.
  • Nr 37. [ekstrakt jak w nr. 34, tekst w porównaniu z poprzednimi dok. zmien. i skróc.; podpis. Wojciech Wyleżyński, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 98v nota dors.: "G(e)n(er)osi Zophia de Pieskowa Skała et Philippus Sczepanowskÿ Intercisam roborant [dopis. inną ręką i atramentem:] cum Mißiowski sabbatho p(ost) Trium Regum 1602" [pomiędzy tymi notami pośrodku sygla "C"] (data czynności jak w nr. 34, data wystaw. dok. między IX 1618 a II 1621) k. 97-98.
  • Nr 38. [minuta z ksiąg grodzkich chęcińskich pozwu sądowego Zofii Szafraniec z Pieskowej Skały, żony zm. Macieja Szczepanowskiego, dziedziczki Szczekocin z przyległościami jako jej dóbr oprawnych i dożywotnich, przeciwko dzierżawcy Stanisławowi Kościeniowi z Sędziszowa o bezprawne spustoszenie borów w wymienionych włościach, arendowanych na mocy kontraktu zawartego w Chęcinach 23 I 1600]; [na k. 100v 2 noty dors.: "Motio inter Zophiam Sczępąnowska et Koscien", "Dobra Sczekociny w doziwociu y oprawie P. Zophij Sczepanowski zostawaia 1602"; na k. 99 fragm. w jęz. polskim] (Chęciny, 1 XII 1602) k. 99-100.
  • Nr 39. [ekstrakt z ksiąg grodzkich bieckich rekognicji Szymona Piotra Jasieńskiego, s. zm. Krzysztofa z Sokołowy burgr. zamku krakowskiego, w sprawie rezygnacji swoich wsi dziedzicznych Kije i Hajdaszek z folwarkami w pow. wiślickim ziemi sandomierskiej oraz wsi Wierzbica z folwarkiem w pow. chęcińskim tejże ziemi wraz z sąsiadującą z nią nowo lokowaną wsią Róża alias Wieś, a także pewnymi dobrami we wsi Czechów na rzecz Jana Zbigniewa Brzechwy z Wrączy (Brzeffa); podpis. Jan Ciekliński, podstar. biecki i Mikołaj Jurkowicki? pis. grodz. biecki]; [na k. 104v nota dorsalna: "G. Simon Petrus Jaszienski G. Joanni Sbigneo Brzeffa bona Kye cum attinen(tiis) Donat 1603"] (Biecz, 14 II 1603) k. 101-104.
  • Nr 40. "Jasieński Brzychwie Bona Resignat" [ekstrakt z ksiąg grodzkich bieckich jak w nr. 39, sporządzony w jęz. pol.]; [na k. 106v nota dors. naniesiona przy tekście dok. wzdłuż dłuższego boku karty: "Jasienki Brzechffie. Bona Ciia Resignat 1603 A[nn]o"; podpis. 7 szlachciców, z których 3 pierwszych przyłożyło pieczęci sygnetowe: Jan Ciekliński podstarości biecki, Jan Zbigniew Brzechwa, Szymon Piotr Jasieński z Sokołowa, Stanisław Byszowski z Drozdowa, Wojciech i Paweł Faruzejowie z Garbowa i Joachim Zakrzowski z Wielkiego Zakrzowa] (Biecz, 21! II 1603 [taka datacja wskutek błędu w zapisie daty: użyto przyimka "po" zam. "przed"], winno być 14 II 1603) k. 105-106.
  • Nr 41. [kontrakt między Janem Zbigniewem Brzechwą z jednej a Andrzejem Oleśnickim z Oleśnik podstarościm chęcińskim i Piotrem Szymonem Jasieńskim z drugiej strony dot. wzajemnego uregulowania rozmaitych spraw majątkowych (spłata długów przejętych cesją, zastawa majątku Sulisławice, spłata długów poddanych ze wsi Kije, zagroda chłopa Brycha z Czechowa, rekompensata za pozostawione zboże itp.), potwierdzonego obopólnym skwitowaniem i wniesieniem stosownych wpisów do ksiąg grodzkich]; [podpis. i przyłoż. pieczęci sygnetowe Andrzej Oleśnicki z Oleśnik, Jan Zbigniew Brzechwa oraz Piotr Szymon Jasieński z Sokołowy] (Korytnica, 15? V 1604) k. 107-108.
  • Nr 60. [akt polubownej ugody zawartej między Janem Mnińskim z Mnina, dziedzicem Drużykowej i Bogdały, a żupnikiem krakowskim Andrzejem Oleśnickim z Oleśnik, dziedzicem na Szczekocinach, w sprawie cesji przez Mnińskiego na rzecz żupnika wymienionych wsi Drużykowa i Bogdała wraz z tamtejszymi folwarkami, dworami i przyległościami, otrzymanych jako wwiązanie w dobra dziedziczne od Adama Silnickiego na mocy podpisanego przez tego ostatniego kontraktu zastawnego (zob. niżej), którą to cesję ma zeznać w grodzie krak. nazajutrz po święcie Trzech Króli 1612 r., oraz zapisów pieniężnych: zastawnego na 4000 złp. za swoje dobra (zob. wyżej) i dłużnego na kwotę 1700 złp., pożyczonych przez tegoż Silnickiego; sprawę majątków ziemskich ma Silnicki uregulować za wiedzą i zgodą swej żony, która na cedowanych dobrach ma zabezpieczoną oprawę i dożywocie; podpis. i pieczęć sygnetową przyłoż. Jan Mniński (miejsce na pieczęć drugiej strony pozostało puste)]; [na k. 143v nota dors.: "Interciza s Panem Mninskim"] (Kraków, 17 IX 1610) k. 142-143.
  • Nr 61. "Cessio Tęgoborza" [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Stanisława Misiowskiego, zastawnika wsi Tęgoborz, dot. cesji zastawu (długu) 4000 fl., zapisanego mu na tejże wsi przez jej posesorów Zofię Szafraniec z Piekowej Skały, ż. zm. Macieja, oraz jej synów Filipa, Stanisława, Andrzeja i Piotra Szczepanowskich, na rzecz Marcina Kościenia z Sędziszowa z prawem intromisji w zastawione dobra; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 145v nota dors. 2 rąk: "Misiowski Koscieniowi cedit. su(per) Villa Tęgoborz"] (Kraków, 13 I 1611) k. 144-145.
  • Nr 62. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik, żupnika krak., dot. pożyczenia od Stanisława Masłomiąckiego kwoty 4000 fl., zabezpieczonych na wszystkich dobrach dłużnika; podpis. Wawrzyniec Domaniewski, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 147v nota dors.: "Zupparius Cracovien(sis) Masłomiącki tenetur 4000 floren(orum) in Castro Crac(oviensi) (secun)da ante Margaretha(m) 1611"] (Kraków, 11 VII 1611) k. 146-147.
  • Nr 63. [akt polubownej ugody zawartej między żupnikiem krakowskim Andrzejem Oleśnickim z Oleśnik z jednej, Zofią Szafraniec z Pieskowej Skały, wdową po Macieju Szczepanowskim, z drugiej a Małgorzatą wdową po Walerianie Kołku z trzeciej strony w sprawie rezygnacji przez Oleśnickiego na rzecz obu wdów w zamian za otrzymaną od nich pewną sumę pieniędzy praw własności do wsi Drużykowa z folwarkiem i Bogdała, odsprzedanych mu wcześniej przez Jana Mnińskiego; ponieważ jednak transakcja nie została jeszcze przez Mnińskiego zeznana do ksiąg sądowych, Oleśnicki zobowiązuje go do przelania wszystkich praw na wspomniane wdowy zamiast na siebie (por. nr 60); Zofia Szczepanowska miała oprawę wiana i dożywocia w kwocie po 8000 fl. zabezp. przez zm. męża Macieja na dobrach Szczekociny z przyległościami, których dziedzicem jest obecnie Oleśnicki, dlatego w przypadku spłaty przez niego połowy tej sumy - 4000 fl. wdowa zobowiązuje się do scedowania nań swych praw majątkowych; podpis. Krzysztof Borkowski w imieniu Zofii Szczepanowskiej, Małgorzata ze Szczekocin Kołkowa i Andrzej Oleśnicki]; [na k. 149v nota dors.: "Interczyza sP[anem] Olesnickiem aP[anią] Sczepanowską"] (Kraków, 24 I 1612) k. 148-149.
  • Nr 64. [akt polubownej umowy zawartej między żupnikiem krakowskim Andrzejem Oleśnickim z Oleśnik a Piotrem Szczepanowskim dot. cesji przez tego ostatniego na rzecz Oleśnickiego wszystkich swoich dóbr dziedz., tj. całych części miasteczka Szczekociny z dworem i folwarkiem oraz wsi Tęgoborz z folwarkiem i wszelkimi przyległościami, ze względu na zapobieżenie ich rozczłonkowaniu; podpis. obie strony ugody]; [na k. 151v nota dors.: "Intercÿza SPanem Piotrem Sczepanowskim stronÿ Gessyi iego w Sczekozinach sprzawa? die 16 Junii A(nn)o 1612. Robor(ati)o in Castro Cr(acoviensi) 1612 4 post S Margaretha(m)] (Szczekociny, 16 VI 1612) k. 150-151.
  • Nr 65. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Piotra Szczepanowskiego, s. zm. Macieja, dziedzica Szczekocin z przyległościami dot. rezygnacji wszystkich swoich dóbr dziedz., tj. całych części swoich na miasteczku Szczekociny z dworem i folwarkiem, wsi Tęgoborz z folwarkiem oraz Siedliska na rzecz żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik; podpis. Melchior Michałowski, podstarości i sędzia grodz. krak.]; [na k. 153v nota dors.: "Petrus Sczepanowski Andreae Olesniczki donat 4 p(ost) Margaretha(m) 1612"] (Kraków, 18 VII 1612) k. 152-153.
  • Nr 66. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji woźnego gen. woj. krakowskiego mieszcz. Jana Kucharzyka ze Szczekocin oraz jego asysty szl. Krzysztofa Zielińskiego i szl. Stanisława Laszowskiego dot. intromisji żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik w dobra dziedz. Piotra Szczepanowskiego położone w pow. lelowskim ziemi krakowskiej (części miasteczka Szczekociny ze wsiami Tęgoborz i Siedliska wraz z tamtejszymi folwarkami), dokonanej 25 VII 1612 r.; podpis. Melchior Michałowski, podstarości i sędzia grodzk. krak.]; [na odwrocie 2 noty dors. różnych rąk: "Admissa introm(iss)io Olesniczke(g)o per Petrum Sczepanowski 6 p(ost) Jacobi 1612", "Intromissio ad Bona Szczekociny -"-"] (Kraków, 27 VII 1612) k. 154.
  • Nr 67. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Eufemii Anastazji Wolskiej, c. zm. Franciszka Wolskiego podskarbiego nadwornego, a ż. Konstantego Rabi Gnojnickiego (Gnoińskiego), w sprawie skwitowania żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik, egzekutora testamentu zm. Grzegorza Stefanowicza, podskarb. nadw. JKM, z kwoty 900 fl., zapisanej Wolskiej w testamencie przez Stefanowicza; pozostałe 100 fl. z legatu opiewającego na 1000 fl. egzekutor testamentu przeznaczył na spłatę długów niespłaconych przez Stefanowicza przed śmiercią; podpis. Melchior Michałowski, podstarości i sędzia grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Quiet(ati)o G[enerosi] Andr(eae) Olesniczki (per) Eufemiam Rabiegowa Gnoinska [!] de 900 fl 5 post Petri in uincul(is) 1612"] (Kraków, 2 VIII 1612) k. 155.
  • Nr 68. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich dekretu sądowego w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego z Zarzecza przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu z Oleśnik, dziedzicowi Szczekocin z przyległościami, który mimo wezwania do sądu przez woźnego woj. Stanisława Snopka nie stawił się na rozprawę, o zwrot niespłaconego w terminie długu 4000 fl., zgodnie z mandatem wojewody i generała krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego, wyd. w Krakowie 29 VI 1612; rekognicja woźnego woj. Marcina Hajdasza o doręczeniu pozwu do dworu w Szczekocinach w dn. 24 IX t.r.; wobec wniesienia zażalenia na pozew przez pełnomocnika Oleśnickiego Jana Radziechowskiego sąd wyznacza nowy termin rozprawy dla obu stron; podpis. Melchior Michałowski, podstarości i sędzia grodz. krak.]; [na k. 157v nota dors.: "Christopherus Goluchowsky Zupparium Cracouien(sem) in lucro (...) et secessio. (...) ipso die S. Francisci A. 1612"] (Kraków, 4 X 1612) k. 156-157.
  • Nr 69. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich wyroku sądowego w sprawie odroczenia rozprawy z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego z Zarzecza przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu z Oleśnik, dziedzicowi Szczekocin z przyległościami, o zwrot niespłaconego w terminie długu 4000 fl. na święto Trzech Króli 1613 r.; jako pełnomocnicy wystąpili: w imieniu pozywającego Gołuchowskiego Marcin Rozanka, w imieniu pozwanego Wojciech Zabierzowski; podpis. Melchior Michałowski, podstarości i sędzia grodz. krak.; zob. nr 68]; [na odwrocie nota dors.: "G. Christopherus Goluchowsky et Zupparius Cracoviensis scribu(n)t terminum. 6 p(ost) Lucę 1612"] (Kraków, 19 X 1612) k. 158.
  • Nr 70. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich wyroku sądowego w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego z Zarzecza przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu z Oleśnik, dziedzica Szczekocin z przyległościami, o zwrot niespłaconego w terminie długu w kwocie 4000 fl., zgodnie z mandatem wojewody i generała krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego, wyd. w Krakowie 3 X 1613; rekognicja woźnego woj. Krzysztofa Kurpińskiego o doręczeniu pozwu; podpis. Melchior Michałowski, podstarości i sędzia grodz. krak.]; [na k. 160v nota dors.: "Goluchowski Olesniczkiego in lucro Cum Aresto 2 p(ost) Trium Regum 1613"] (Kraków, 7 I 1613) k. 159-160.
  • Nr 71. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich wyroku sądowego w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego z Zarzecza przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu z Oleśnik, dziedzica Szczekocin z przyległościami, o zwrot niespłaconego w terminie długu w kwocie 4000 fl., który strona pozwana zobowiązuje się spłacić w przeciągu 2 tygodni; strony procesowe reprezentowali pełnomocnicy powoda - Marcin Rozanka i pozwanego - Jan Radziechowski; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na odwrocie 2 noty dors. różnych rąk: "Zupparius Cracouien(sis) Goluchowsky soluet. f3/p(ost) Regum A[nno] 1613", "Proce~:ss o 4000 flor(enorum) na P(ana) Żupnika de Olesnica od P. Gołuchowskie(g)o"; dok. uszkodzony - ubytek pap. w środku karty; zob. nr 68] (Kraków, 9 I 1613) k. 161.
  • Nr 72. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich dekretu sądowego w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego z Zarzecza przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu z Oleśnik, dziedzicowi Szczekocin z przyległościami, który mimo doręczenia pozwu przez woźnego woj. Stanisława Snopka nie stawił się na rozprawę, o zwrot niespłaconego w terminie długu w kwocie 4000 fl. zgodnie z mandatem wojewody i generała krak. Mikołaja Zebrzydowskiego, wyd. w Krakowie 3 X 1613; podpis. Melchior Michałowski, podstarości i sędzia grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Goluchowski Zuparium in lucro 3 p(ost) Agnetis 1613"] (Kraków, 22 I 1613) k. 162.
  • Nr 73. [ekstrakt z ksiąg grodzkich lelowskich dekretu sądowego w sprawie z powództwa przeora Waleriana Lituanidesa i całego klasztoru Dominikanów przy kościele Trójcy Najśw. w Krakowie przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu, dziedzicowi Szczekocin, jako egzekutorowi testamentu zm. Grzegorza Stefanowicza o świadome sprzeniewierzanie się woli testatora i zatrzymanie sumy 4000 fl., zapisanych klasztorowi z przeznaczeniem na czynsz (wyderkaf) oraz na odprawianie mszy św. wotywnych w kościele klaszt. za duszę zmarłego; podpis. Jan Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 73 trzy różne noty dors.: "Lelouiensis Int(er) Conuentu(m) Sanctissimae Trinita(is) et Olesniczki Motio. Pro Cit(a)t(i)o(ne)?" "Bogusławsky d(ecre)t(a) decreta [wyraz powtórz. pod skreśleniem Priora decreta", "F(e)r(i)a 6 in vigilia festi SS. Petri et Pauli Ap(osto)lor(um) 1613 Indigt? Bedlinski", "Lelouien(sis)"; dok. pierwotnie złożony w dutkę] (Lelów, 22 I 1613) k. 163-164.
  • Nr 74. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich dekretu sądowego w sprawie ponownego rozpatrzenia pozwu Krzysztofa Gołuchowskiego z Zarzecza przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu z Oleśnik, dziedzicowi Szczekocin z przyległościami, który mimo wezwania do sądu przez woźnego woj. Stanisława Snopka nie stawił się na rozprawę, o zwrot niespłaconego w terminie długu 4000 fl., zgodnie z mandatem wojewody i generała krak. Mikołaja Zebrzydowskiego, wyd. w Krakowie dn. 29 IV 1613; rekognicja woźnego woj. Marcina Hajdasza z Zarzeszyna o doręczeniu pozwu do dworu w Szczekocinach w dn. 22 IV t.r.; podpis. Melchior Michałowski, podstarości i sędzia grodz. krak.]; [na k. 166v nota dors.: "Goluchowsky con(tra) Olesniczki astitit Ter(mi)nu(m) Concit[at[]urum [dopisane: Cum Rell(ati)one] 2 p(ost) Jubilate 1613"; w tekście łac. pol. terminy prawn.] (Kraków, 29 IV 1613) k. 165-166.
  • Nr 75. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji woźnego generalnego woj. krakowskiego Marcina Hajdasza z Zarzecza oraz jego asysty Mikołaja Olszowskiego i Macieja Lipskiego w sprawie uniemożliwienia przez żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego urzędowej intromisji we własne dobra swego wierzyciela Krzysztofa Gołuchowskiego (miasteczko Szczekociny, wsie Drużykowa, Tęgoborz oraz działy w Siedliskach z folwarkami), nakazanej przez sąd w konsekwencji niespłacenia zaciągniętego w roku poprzednim przez Oleśnickiego długu 4000 fl. i wytoczenia procesu przez wierzyciela; [na odwrocie nota dors.: "Denegata Introm(iss)io p(ost) Ter(mi)nu(m) Concitatum Goluchowskiemu (per) Olesniczki Sab(bat)o p(ost) Rog(ati)onum 1613"; zob. nr 68 i nn.] (Kraków, 18 V 1613) k. 167.
  • Nr 76. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich pozwu sądowego, wydanego w trakcie postępowania egzekucyjnego w imieniu starosty gen. Małopolski Mikołaja Zebrzydowskiego w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego z Zarzecza przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu z Oleśnik, dziedzicowi Szczekocin o zwrot niespłaconego w terminie długu w kwocie 4000 fl., po przedłożeniu mu wyroków sądu korzystnych dla Gołuchowskiego i stwierdzeniu odbicia wwiązania w swoje dobra przez dłużnika Oleśnickiego, z nakazem umożliwienia powtórnej urzędowej intromisji wierzyciela w dobra dłużnika; rekognicja woźnego woj. Marcina Hajdasza z Zarzecza o doręczeniu pozwu do dworu w Szczekocinach; podpis. Melchior Michałowski, podstarości i sędzia grodz. krak.]; [na k. 169v nota dors.: "Goluchowsky Con(tra) Zupparium Cracouien(sem) astitit terminum Innotescen(tiae) Brachy Regalis cu(m) Rell(ati)one"; zob. nr 68 i nn.] (Kraków, 29 V 1613) k. 168-169.
  • Nr 111. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich w sprawie z powództwa Szymona Piotra Jasieńskiego z Sokołowy, dziedzica Zagajowa, przeciwko Andrzejowi Wężykowi, s. zm. Stanisława, oraz Andrzejowi Wężykowi, s. zm. Bartłomieja, a wnukowi Stanisława, posesorom połowy wsi Sieńsko i prawnym sukcesorom tego ostatniego, odpowiedzialnym za spłatę zobowiązań wobec Jasieńskiego ciążących na tych dobrach, w kwestii wydania pozwu starościńskiego w trakcie postępowania egzekucyjnego po przedłożeniu wyroków sądowych i stwierdzeniu odbicia wwiązania we wspomniane dobra, a także wyznaczenia dodatkowego terminu rozprawy w związku z niestawianiem się pozwanych w sądzie; rekognicja woźnego generalnego woj. małopolskiego mieszcz. Jana Kucharczyka ze Szczekocin o dostaczeniu pozwu do dworu w Sieńsku; podpis. Wojciech Wyleżyński, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 228v nota dorsalna: "Simon Petrus Jasinski con(tra) succ(ess)ores Stanislai Wezyk astitit ter(minu)m Innotescen(ti)ae [dopisane inną ręką: Cum rel(ati)one?] 2 p(ost) Rog(ati)onum 1618"] (Kraków, 21 V 1618) k. 225-228.
  • Nr 77. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji woźnego generalnego woj. krakowskiego Marcina Hajdasza z Zarzecza oraz jego asysty Macieja Dąbrowskiego i Stanisława Domaniewskiego w sprawie ponownego uniemożliwienia (drugie tzw. odbicie wwiązania) - wbrew mandatowi generała małop. Mikołaja Zebrzydowskiego - Krzysztofowi Gołuchowskiemu urzędowej intromisji w dobra jego dłużnika, żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego (miasteczko Szczekociny wraz ze wsiami Drużykowa, Tęgoborz i działami w Siedliskach oraz folwarkami), jako sankcji wynikającej z niedotrzymania warunków kontraktu zawartego w roku poprzednim między Gołuchowskim a Oleśnickima, a dot. pożyczenia przez tego ostatniego 4000 fl. i odmawiania jego spłaty; podpis. Melchior Michałowski, podstarości i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Denegata Introm(iss)io p(ost) Term(inum) Innot(escen)t(i)ę Goluchowskiemu (per) Olesniczki 2 p(ost) Octauas 1613"] (Kraków, 17 VI 1613) k. 170.
  • Nr 78. [ekstrakt z ksiąg grodzich krakowskich wyroku sądowego w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu o zwrot niespłaconego w terminie długu 4000 fl.; w związku z niestawieniem się do urzędu na pozew generała małop. i - wbrew mandatowi generała małop. - ponownym uniemożliwieniem przez dłużnika urzędowej intromisji wierzyciela w swoje dobra (drugie tzw. odbicie wwiązania) sąd skazuje Oleśnickiego na usunięcie siłą z zajmowanych bezprawnie dóbr oraz zapłatę zakładu w wysokości trzykrotnej wartości pretensji głównej w chwili rozpoczęcia procesu; podpis. Melchior Michałowski, podstarości i sęd. grodz. krak.; zob. nr 68 i nn.]; [na k. 172v nota dors.: "Goluchowski Olesniczkiego in Vadiis Triplicatis Feria sexta post Joannis 1613"] (Kraków, 28 VI 1613) k. 171-172.
  • Nr 79. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa o. Waleriana Lithuanidesa, bakałarza teol., przeora klasztoru Dominikanów przy kościele Trójcy Św. w Krakowie, oraz całego konwentu przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu, dziedzicowi Szczekocin, jako egzekutorowi testamentu zm. Grzegorza Stefanowicza, podskarb. nadw., o sprzeniewierzenie się woli testatora i zatrzymanie sumy 4000 fl., zapisanej klasztorowi z przeznaczeniem na czynsz (wyderkaf) oraz na odprawianie mszy św. wotywnych w kościele klaszt. za duszę zmarłego; sąd nakazuje pozwanemu w ciągu 6 tygodni za radą i wiedzą powodów ulokować sumę procesową na nieobciążonych dobrach ziemskich, a uzyskany czynsz 240 fl. rocznie wypłacać beneficjentom pod zagrożeniem karą 10000 fl. grzywny; podpis. Wojciech Sierakowski, pis. ziem. lub.]; [na k. 174v nota dors.: "Inter Conuentu(m) S(anctissi)mae Trinitatis Crac(oviae) et Olesniczki Zupparium Cracowien(sem). D(ecre)tum Trib(una)l(i)s 6 in Vigilia festi SS Petri et Pauli Ap(osto)lorum A[nno] 1613"; por. nr 73] (Lublin, 28 VI 1613) k. 173-174.
  • Nr 80. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa przeora Waleriana Lithuanidesa, bakałarza św. teologii, i całego klasztoru Dominikanów przy kościele Trójcy Św. w Krakowie przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu, dziedzicowi Szczekocin (podczas rozprawy reprezentował go pełnomocnik Stanisław Bogusławski), jako egzekutorowi testamentu zm. Grzegorza Stefanowicza, podskarb. nadw., o świadome sprzeniewierzenie się woli testatora i zatrzymanie sumy 4000 fl., zapisanej klasztorowi z przeznaczeniem na czynsz (wyderkaf) oraz na odprawianie mszy św. wotywnych w kościele klaszt. za duszę zmarłego; sąd nakazuje pozwanemu w ciągu 6 tygodni za radą i wiedzą powodów ulokować sumę procesową na nieobciążonych dobrach ziemskich, a uzyskany czynsz 240 fl. rocznie wypłacać beneficjentom pod zagrożeniem karą 10000 fl. grzywny; podpis. Mikołaj Brodowski, pis. ziem. lub.]; [na k. 176v 2 noty dors.: "Bogusławsky de(cre)t(um) et sol(u)t(io)?", " D(e)c(re)tum Tribun(alis) Lublin(ensis) 1613 Inter Olesniczki ci(ta)tum et Conuentum SS Trinitatis (pro) 4000 fl"; por. nr 73 i 79] (Lublin, 28 VI 1613) k. 175-176.
  • Nr 81. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Macieja Dąbrowskiego, wicesgerenta sądu grodzk., oraz woźnego generalnego woj. krakowskiego mieszcz. Marcina Hajdasza i jego asysty szl. Stanisława Oleskiego i Macieja Lipskiego dot. ponownego niedopuszczenia przez żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego w dn. 13 VII tr. do urzędowej intromisji we własne dobra swego wierzyciela Krzysztofa Gołuchowskiego w związku z niespłaceniem długu 4000 fl., pomimo mandatu i pozwu generała małop.; podpis. Wawrzyniec Domaniewski, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Denegata Rumatio Gołuchowskiemu (per) Olesniczki simul cu(m) rell(ati)one? in C(ast)ro Crac(oviensi) 5 p(ost) Margaretae 1613"; zob. nr 68 i nn.] (Kraków, 18 VII 1613) k. 177.
  • Nr 82. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich dekretu sądowego w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu w związku z czynnym i zuchwałym uniemożliwianiem przez Oleśnickiego jako dłużnika Gołuchowskiego przeprowadzenia urzędowej intromisji w swoje dobra wobec niespłacenia zaciągniętej pożyczki na kwotę 4000 fl., skazujący tego ostatniego na wygnanie oraz konfiskatę majątku (przymusowe usunięcie z dóbr objętych wwiązaniem na rzecz wierzyciela); odroczenie rozprawy, na której miał się stawić z 2 świadkami i złożyć przysięgę, że nic o pozwach nie wiedział, ponieważ ich nie otrzymał, na kolejny termin z powodu ciężkiej choroby oskarżonego, poświadczonej przez jego pełnomocnika Stanisława Grabowskiego; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na k. 179v nota dors.: "Zuppar(ius) Cracou(iensis) con(tra) Chr[ist]opheru(m) Goluchowski Infirmatur 4 an(te) Prischę 1614"; zob. nr 68 i nn.] (Kraków, 15 I 1614) k. 178-179.
  • Nr 83. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich dekretu sądowego w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu o zwrot długu 4000 fl. i przejęcie przez wierzyciela dóbr objętych wwiązaniem w związku z niespłaceniem należności; sprawę przejmuje osobiście do rozpatrzenia woj. krak. i gen. małop. Mikołaj Zebrzydowski, a sąd pod jego przewodnictwem postanawia odroczyć sprawę do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na k. 181v nota dors.: "Inter Chr[ist]opherum Goluchowski et Zuppar(ium) Crac(oviensem) Delibera(ti)o 4 p(ost) Reminisce(re) 1614"] (Kraków, 27 II 1614) k. 180-181.
  • Nr 84. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich dekretu sądowego w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu o zwrot długu 4000 fl. i przejęcie przez wierzyciela dóbr objętych wwiązaniem wskutek niespłacenia należności; w związku z ponawianą odmową dopuszczenia do intromisji w swoje dobra należne prawem powodowi oskarżony skazany na banicję i konfiskatę dóbr; ustalenie terminu kolejnej rozprawy przez pełnomocników stron procesowych: powoda - Marcina Rozankę i pozwanego - Jana Radziechowskiego; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Christopherus Gołuchowsky et Zupparius Cracouiensis scribunt Ter(mi)num 4 post Conductus 1614"] (Kraków, 9 IV 1614) k. 182.
  • Nr 85. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich dekretu sądowego w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu o zwrot długu 4000 fl. i przejęcie przez wierzyciela dóbr objętych wwiązaniem wskutek niespłacenia należności; w związku z ponawianą odmową dopuszczenia do intromisji w swoje dobra należne prawem powodowi oskarżony skazany na banicję i konfiskatę dóbr; ustalenie terminu kolejnej rozprawy przez pełnomocników stron procesowych: powoda - Marcina Rozankę i pozwanego - Jana Radziechowskiego; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Chr(ist)opherus Goluchowski et Zuppar(ius) Crac(oviensis) s(cri)b(u)nt 4 p(ost) Pentecosten 1614"] (Kraków, 21 V 1614) k. 183.
  • Nr 86. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich dekretu sądowego w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu o zwrot długu 4000 fl. i przejęcie przez wierzyciela dóbr objętych wwiązaniem wskutek niespłacenia należności; w związku z ponawianą odmową dopuszczenia do intromisji w swoje dobra należne prawem powodowi oskarżony skazany na banicję i konfiskatę dóbr; ustalenie terminu kolejnej rozprawy przez pełnomocników stron procesowych: powoda - Jakuba Danieckiego i pozwanego - Jana Radziechowskiego; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Chr[ist]opherus Goluchowski et Zuppar(ius) Crac(oviensis) s(cri)b(u)nt 4 p(ost) Mathęi 1614"] (Kraków, 24 IX 1614) k. 184.
  • Nr 87. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich dekretu sądowego w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu o zwrot długu 4000 fl. i przejęcie przez wierzyciela dóbr objętych wwiązaniem wskutek niespłacenia należności; w związku z ponawianą odmową dopuszczenia do intromisji w swoje dobra należne prawem powodowi oskarżony skazany na banicję i konfiskatę dóbr; ustalenie terminu kolejnej rozprawy przez pełnomocników stron procesowych: powoda - Marcina Rozankę i pozwanego - Jana Radziechowskiego; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Chr[ist]opherus Goluchowski et Zuppar(ius) Crac(oviensis) s(cri)b(u)nt 4 p(ost) O(mn)ium S(anctoru)m 1614"] (Kraków, 5 XI 1614) k. 185.
  • Nr 88. [ekstrakt z ksiąg grodzkich chęcińskich rekognicji Stanisława Jarockiego dot. skwitowania Szymona Piotra Jasieńskiego z Sokołowy z wszelkich należności wynikających z inskrypcji ewikcyjnej, wniesionej do ksiąg grodzkich w związku z zeznaniem niegdyś na jego rzecz przez Jarockiego dóbr miasteczka Szczekociny z przyległościami; podpis. Maciej? Kolnicki, podstar. i sęd. grodz. chęciński]; [na odwrocie 3 różne noty dors.: "G[e]n[er]osi Simonis Petri per Jaroczki quiet(a)t de Euictione recognita", Jarocki Jasinskiego Quietat", "3 p(ost) D(omi)nicam Judica 1615"] (Chęciny, 7 IV 1615) k. 186.
  • Nr 89. [ekstrakt z ksiąg grodzkich chęcińskich rekognicji żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik, dziedzica Szczekocin, dot. zastawu swoich dóbr dziedzicznych (miasto Szczekociny z folwarkiem, części we wsi Siedliska z przyległościami) Kasprowi Glewskiemu za kwotę 14300 fl.; podpis. Stanisław Gorzechowski, podstar. i sęd. grodz. krak.]; [na k. 188v nota dors. 2 char. pisma: "Obligatio G. Gaspari Glewski [dopisane:] 14300 / sup(er) bon(is) Sczekoczini (per) G. Andr(eam) Olesniczki in Castro Checinen(si) 1615/ No 1. Oblata w Grodzie Crak(owskim)"] (Chęciny, 7 IV 1615) k. 187-188.
  • Nr 90. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich oblaty aktu rekognicji żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik, dziedzica Szczekocin, dot. zastawu swoich dóbr dziedzicznych (miasto Szczekociny z folwarkiem, części we wsi Siedliska z przyległościami) Kasprowi Glewskiemu za kwotę 14300 fl. (por. nr 89); podpis. Aleksander Kołuchowski, podstar. i sęd. grodz. krak.]; [na k. 192v nota dors.: "Oblata Inscriptionis CCChencin(ensis) Per Olesnicki Glewskie(mu) sup(er) sum[mam] Quatuordecim Milliu(m) et Trecent(orum) flor(enorum) recognit(i) F(e)r(i)a Quarta ante Hedwigis Ad 1615"] (Kraków, 14 X 1615) k. 189-192.
  • Nr 91. [ekstrakt z ksiąg grodzkich chęcińskich rekognicji woźnego gen. woj. krakowskiego mieszcz. Piotra Wróblewskiego ze Sprowy oraz jego asysty szl. Andrzeja Łazickiego i Andrzeja Wilkowskiego w sprawie dokonania w dn. 9 IV 1615 urzędowej intromisji Kaspra Glewskiego w dobra miasteczka Szczekociny i działy w Siedliskach wraz z przyległościami, należące do żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego, na mocy kontraktu zastawnego na sumę 14300 fl., zeznanego przez Oleśnickiego w grodzie chęcińskim i zabezpieczonego na dobrach dłużnika; podpis. Stanisław Gorzechowski, podstar. i sęd. grodz. chęciński]; [na odwrocie nota dors.: "Intromisio G. Glewski"] (Chęciny, 13 IV 1615) k. 193.
  • Nr 92. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich oblaty rekognicji z ksiąg grodzk. chęcińskich woźnego gen. woj. krakowskiego mieszcz. Piotra Wróblewskiego ze Sprowy oraz jego asysty szl. Andrzeja Łazickiego i Andrzeja Wilkowskiego w sprawie dokonania w dn. 9 IV 1615 urzędowej intromisji Kaspra Glewskiego w dobra miasteczka Szczekociny i działy w Siedliskach wraz z przyległościami, należące do żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego, na mocy kontraktu zastawnego na sumę 14300 fl., zeznanego przez Oleśnickiego w grodzie chęcińskim i zabezpieczonego na dobrach dłużnika (por. nr 91); podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Glewskie(m)u data Intromißio In Sum(mam) Quatuordecim et Trecentor(um) flor(enorum) (per) Olesnicki [dopisane inną ręką:] ad Szczekociny"] (Kraków, 14 IV 1615) k. 193.
  • Nr 93. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich wyroku sąd. w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu o uniemożliwianie dokonania urzędowej intromisji w swoje dobra, wynikającej z postanowień kontraktu w związku z niespłaceniem długu 4000 fl.; ustalenie terminu kolejnej rozprawy przez pełnomocników stron procesowych: powoda - Łukasza Kochańskiego i pozwanego - Absaloma Zaleskiego; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Chr(ist)opherus Goluchowski et Zuppar(ius) Crac(oviensis) s(cri)b(u)nt 4 p(ost) Exaudi 1615"] (Kraków, 3 VI 1615) k. 195.
  • Nr 94. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich wyroku sąd. w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu o uniemożliwianie dokonania urzędowej intromisji w swoje dobra, wynikającej z postanowień kontraktu w związku z niespłaceniem długu 4000 fl.; ustalenie terminu kolejnej rozprawy przez powoda we własnej sobie oraz pełnomocnika pozwanego Jana Dzierżka; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Chr(ist)opherus Goluchowski et Zuppar(ius) Crac(oviensis) s(cri)b(u)nt 4 p(ost) Paschae 1615"] (Kraków, 22 IV 1615) k. 196.
  • Nr 95. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich wyroku sąd. w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu o uniemożliwianie dokonania urzędowej intromisji w swoje dobra, wynikającej z postanowień kontraktu w związku z niespłaceniem długu 4000 fl.; ustalenie terminu kolejnej rozprawy przez pełnomocników stron procesowych: powoda - Łukasza Kochańskiego i pozwanego - Jana Radziechowskiego; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Chr(ist)opherus Goluchowski et Zuppar(ius) Cracov(iensis) s(cri)b(u)nt Tremin(um) 4 p(ost) Francisci 1615"] (Kraków, 7 X 1615) k. 197.
  • Nr 96. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich wyroku sąd. w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu o uniemożliwianie dokonania urzędowej intromisji w swoje dobra, wynikającej z postanowień kontraktu w związku z niespłaceniem długu 4000 fl.; ustalenie terminu kolejnej rozprawy przez pełnomocników stron procesowych: powoda - Łukasza Kochańskiego i pozwanego - Jana Radziechowskiego; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Chr(ist)opherus Goluchowski et Zuppar(ius) Crac(oviensis) s(cri)b(u)nt Term(inum) 4 an(te) Present(ati)onis B.V.M. 1615"] (Kraków, 18 XI 1615) k. 198.
  • Nr 97. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich wyroku sąd. w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu o uniemożliwianie dokonania urzędowej intromisji w swoje dobra, wynikającej z postanowień kontraktu w związku z niespłaceniem długu 4000 fl.; ustalenie terminu kolejnej rozprawy przez pełnomocników stron procesowych: powoda - Łukasza Kochańskiego i pozwanego - Jana Radziechowskiego; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Chr(ist)opherus Goluchowski et Zuppar(ius) Crac(oviensis) s(cri)b(u)nt Termin(um) 4 post S(anctoru)m Innocent(um) 1615"] (Kraków, 31 XII 1615) k. 199.
  • Nr 98. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Krzysztofa Gołuchowskiego z Zarzecza w sprawie cesji długu 4000 fl., zaciągniętego niegdyś przez żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik, na rzecz Jana Radziechowskiego; podpis. Melchior Michałowski, podstar. i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie 3 noty dors. różnych rąk, w tym 2 ostatnie dot. prwdp. innych czynności prawn.: "Goluchowski Radziechowskiemu cedit 4000 fl. (per) G. Andream Olesniczki inscript(orum) feria 5 p(ost) fest(um) S Lucae Euangelistae 1616 [ostatnia cyfra popr. (z "5"?)]", "1618/2 post Agnetis Radzichowski Zofiae Jasienska cedit in C[astro] Cr(acoviensi). Proces miadz Rokami ab A[nno] 1613 circa Margaretam in (...) est", "Intromisia zapisu z (...)"] (Kraków, 21 X 1616) k. 200.
  • Nr 99. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich wyroku sąd. w sprawie z powództwa Jana Radziechowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu ze Szczekocin o uniemożliwianie dokonania urzędowej intromisji w swoje dobra, wynikającej z postanowień kontraktu zawartego przez Oleśnickiego z poprzednim wierzycielem Krzysztofem Gołuchowskim, w związku z niespłaceniem długu 4000 fl. (Radziechowski - wcześniej pełnomocnik sąd. Oleśnickiego w procesach z Gołuchowskim - wykupił dług od Gołuchowskiego, stając się nowym wierzycielem Oleśnickiego); ustalenie terminu kolejnej rozprawy przez powoda we własnej osobie oraz pełnomocnika pozwanego Jana Dzierżka; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Chr(ist)opherus Goluchowski et Zuppar(ius) Crac(oviensis) s(cri)b(u)nt 4 p(ost) Exaudi 1615"] (Kraków, 3 VI 1615) k. 195.; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na k. 202v nota dors.: "Joan(nes) Radziechowski et Zuppar(ius) Crac(oviensis) s(cri)b(u)nt 4 p(ost) 3 Reg(um) 1617"] (Kraków, 11 I 1617) k. 201-202.
  • Nr 100. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich wyroku sąd. w sprawie z powództwa Jana Radziechowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu ze Szczekocin o uniemożliwianie dokonania urzędowej intromisji w swoje dobra, wynikającej z postanowień kontraktu zawartego przez Oleśnickiego z poprzednim wierzycielem Krzysztofem Gołuchowskim, w związku z niespłaceniem długu 4000 fl. (Radziechowski - wcześniej pełnomocnik sąd. Oleśnickiego w procesach z Gołuchowskim - wykupił dług od Gołuchowskiego, stając się nowym wierzycielem Oleśnickiego); ustalenie terminu kolejnej rozprawy przez powoda we własnej osobie oraz pełnomocnika pozwanego Floriana Krosnowskiego (por. nr 99); podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Inter Radziechowski et Olesniczki Scriptu(m)? Termi[num] 4 p(ost) D(omi)nicam Reminisce(re) 1617"] (Kraków, 22 II 1617) k. 203-204.
  • Nr 101. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich wyroku sąd. w sprawie z powództwa Jana Radziechowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu ze Szczekocin z postanowieniem o skazaniu pozwanego na banicję jako buntownika i konfiskatę całego majątku w związku z niespłaceniem długu 4000 fl., uniemożliwianiem intromisji wierzyciela w swoje dobra tytułem zadośćuczynienia i odmową ich opuszczenia oraz notorycznym niestawianiem się na rozprawy (zob. nr 68-100); sprawozdanie woźnego gen. woj. krakowskiego Stanisława Snopka z Lucic o publicznym ogłoszeniu wyroku; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Zuppar(ius) Cracouien(sis) ex parte Radziechowski Bannit(us) et publicatus 4 in Vigil(ia) S. Mathęi 1617"] (Kraków, 20 IX 1617) k. 205-208.
  • Nr 102. [ekstrakt z ksiąg grodzkich lelowskich protestacji Szymona Piotra Jasieńskiego z Zagajowa, wniesionej w imieniu swej żony Zofii, córki Anny Szczekocińskiej, w kwestii uwzględnienia przez sąd jej praw wiennych i dożywotnich przy rozpatrywaniu sprawy wykupu z zastawu wsi Tęgoborz przez potomków Marcina Kościenia; podpis. Jan Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 210v nota dors.: "Manifestatio G[enerosi] Petri Jasinsky de iuribus consortis suae post m(o)r(t)em ips[ius] seruien(tibus) In Lelow 1617"] (Lelów, 16 VIII 1617) k. 209-210.
  • Nr 103. [ekstrakt z ksiąg grodzkich lelowskich protestacji Zofii Szafraniec z Pieskowej Skały, c. zm. Stanisława, a ż. zm. Macieja Szczepanowskiego, przeciwko potomkom Marcina Kościenia dot. uwzględnienia przez sąd praw wiennych i dożywotnich Zofii przy rozpatrywaniu sprawy wykupu z zastawu wsi Tęgoborz; podpis. Jan Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 212v nota dors.: "Manifestatio G[enerosae] Zophiae Sczepanowska de iuribus suis refformatoriis 1617"] (Lelów, 16 VIII 1617) k. 211-212.
  • Nr 104. [kopia wyroku sądu ziemskiego krakowskiego dot. rekognicji woźnego generalnego woj. krakowskiego mieszcz. Piotra Wróbla ze Sprowy oraz jego asysty szl. Andrzeja Witkowskiego i Jakuba Lobowińskiego po dokonaniu wizji lokalnej w sprawie protestacji Kaspra Glewskiego ze Sprowy przeciwko Zofii Szafraniec z Pieskowej Skały, ż. zm. Macieja Szczepanowskiego, oraz Szymonowi Piotrowi Jasieńskiemu oraz ich wspólnikom w związku z dokonaniem zbrojnego zajazdu na fortalicjum i dobra Glewskiego (miasto i folwark Szczekociny oraz działy we wsi Siedliska, zastawione u niego za sumę 14300 fl.) na czele zbrojnego oddziału szlachty złożonego z wyrzutków i banitów, w tym kozaków i hajduków (w dok. podano kilka nazwisk napastników: Stanisław Maluśki, Stanisław Strzeszkowski, Piotrowski, reszta miała zostać przez poszkodowanego upubliczniona później), pobicie i wyrzucenie siłą z majętności jego samego i całej jego rodziny, okalecznie poddanego Wojciecha Moskwiczyna v. Drużyny oraz rabunek ruchomości; podpis. Wojciech Wyleżyński, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na k. 214v nota dors.: "Protestatio Gliewskiego Ratione Expulsionis Contra Sofiam [!] et Petrum Simonem Jasienski Sabato post festu(m) S[ancti] Martini A[nn]o 1617"] (Kraków, 18 XI 1617) k. 213-214.
  • Nr 105. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich protestacji Piotra Szymona Jasieńskiego przeciwko Aleksandrowi, Andrzejowi i Klemensowi Glewskim, s. Kaspra, oraz ich wspólnikom w związku z urządzeniem z zasadzki zbrojnego napadu z użyciem broni palnej na publicznej drodze pod Krakowem na gruncie zw. Promnik, połączonym z rabunkiem całego wiezionego mienia i narażeniem poszkodowanych na utratę zdrowia i życia; podpis. Wojciech Wyleżyński, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Protestatio Simonis Petri Jaszienskÿ con(tra) Glewskie et ei(us) Comprincipales 6 p(os)t Fest(um) S(anctorum) T(rium) Regum A[nn]o 1618"] (Kraków, 11 I 1618) k. 215.
  • Nr 106. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Kaspra Glewskiego w sprawie skwitowania Zofii Szafraniec z Pieskowej Skały, wdowy po Macieju Szczepanowskim, oraz Szymona Piotra Jasieńskiego wraz z jego wspólnikami wymienionymi w protestacji po otrzymaniu należnego zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone zarówno podczas bezprawnego wyrzucenia go ze Szczekocin podczas zbrojnego zajazdu na jego dobra, jak i inne bezprawia, oraz anulowania wszystkich spraw sąd. wszczętych tak w sądzie grodzkim krakowskim, jak i w Trybunale Koronnym w Lublinie; bez podpisu sędziego (na odwrocie na samym dole karty uwaga "podpisacz")]; [na odwrocie 2 różne noty dors.: "G[enerosus] Caspar Glewski G[enerosos] Sczepanowską et Simonem Petru(m) Jasinski qui(e)t(at)", "Quit de Causa Expulsionis per Glinski [!] W ktore(j) zeznawa satisfactione(m)"] (Kraków, 26 I 1618) k. 216.
  • Nr 107. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Kaspra Glewskiego w sprawie cesji długu 14300 fl., zaciągniętego niegdyś przez żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego i zapisanego na jego dobrach Szczekociny oraz działach we wsi Siedliska z przyległościami, na rzecz Zofii z Oleśnik, ż. Piotra Szymona Jasieńskiego; podpis. Melchior Michałowski, podstarości i sęd. grodz. krak.]; [na k. 220v noty dors.: "G. Caspar Glewsky G. Zophiae Jasinska cedit" [dopisane inną ręką:] "de 14300 in bon(is) Sczekocini", [niżej przekreślone:] "Oblaty trzeba", "6 p(ost) Fest(um) S. Agnethis Virginis pr(o)x(im)a 1618"] (Kraków, 26 I 1618) k. 217-220.
  • Nr 108. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Jana Radziechowskiego w sprawie cesji długu 4000 fl., zaciągniętego pierwotnie przez żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego od Krzysztofa Gołuchowskiego, a następnie zeznanego przez Gołuchowskiego nowemu wierzycielowi Radziechowskiemu, na rzecz Zofii Oleśnickiej z Oleśnik, ż. Szymona Piotra Jasieńskiego z Sokołowy oraz w sprawie z sądu ziemsk. lelowskiego dot. pierwszeństwa prawnego Kaspra Glewskiego i dziedziców dóbr Szczekociny; podpis. Melchior Michałowski, podstar. i sędzia grodz. krak.]; [na k. 222v nota dors. dwojga rąk: "N[obilis] Joannes Radziechowski G[enerosae] Zophiae Jasinska Cedit de 4000 fl. [dopisane inną ręką: in bon(is) Sczekocini seruien(tium)] Sabbato post Agnethis Virginis prox(im)o 1618"] (Kraków, 27 I 1618) k. 221-222.
  • Nr 109. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji woźnego generalnego woj. krakowskiego mieszcz. Jana Kucharczyka ze Szczekocin oraz jego asysty szl. Jakuba Rożnowskiego i Sebastiana Wróblowskiego dot. dokonania w dn. 29 I 1618 r. urzędowej intromisji Zofii Oleśnickiej z Oleśnik, ż. Szymona Piotra Jasieńskiego, w dobra miasteczka Szczekociny i działy w Siedliskach z przyległościami, scedowanych jej przez Kaspra Glewskiego, a wcześniej zastawionych u niego przez żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego za sumę 14300 fl.; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors. 2 char. pisma: "Admissa Intromissio G(e)n(er)osae Zophiae Jasinszka (drugie "a" popr. z "i" nową ręką) [dopisane 2. ręką:] in (...) Sczekocini 14'300 a Glewski esse(ntiali)s?"] (Kraków, 31 I 1618) k. 223.
  • Nr 110. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji woźnego generalnego woj. krakowskiego mieszcz. Bartłomieja Grzywki z Wodzisławia oraz jego asysty szl. Mikołaja Olszowskiego i Jana Radwańskiego w sprawie intromisji Zofii Jasieńskiej z Oleśnik, ż. Szymona Piotra, w zastawione dobra żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego (miasteczko Szczekociny i działy we wsi Siedliska), cedowane najpierw przez wierzyciela Oleśnickiego (dług 4000 fl.) Jana Radziechowskiego Krzysztofowi Gołuchowskiemu, a przez tegoż następnie wspomnianej Zofii Jasieńskiej; podpis. Melchior Michałowski, podstar. i sędzia grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Data introm(issi)o G[enerosae] Zofię Jasienskain su(m)ma 4000 a Goluchowski acquisita in bona Sczekoczini 1618"] (Kraków, 15 II 1618) k. 224.
  • Nr 42. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie w związku z rekognicją Filipa Szczepanowskiego, dziedzica Szczekocin i Tęgoborza, w sprawie pożyczenia od Stanisława Kościenia kwoty 100 fl., zapisanych na wszystkich jego dobrach dziedzicznych i zastawnych; podpis. Mikołaj Brodowski, pis. ziem. lub.]; [na k. 110v zachowane 3 noty dors. różnych rąk (ost. trudno czytelna): "GAiowsky solvit", "Nobilis Philippus Sczepanowski Nobili Stanislao Kosczien Summam Centum inscribit se soluturum pro festo Sancti Martini Pontificis in An(n)o praesenti. Lublini in Judiciis Ordinar(iis) 4 p[ost] Cantare A(nno) 1604", "St... zapisu (...) (...) w Grodzie Crac. (...) vel cessią (...) Koscien JWP Żupnikowi w Grodzie Crac. quarta an(te) Hedvig(im) 1604"; dok. uszkodzony z ubytkami pap. i utratą fragm. tekstu] (Lublin, 20 V 1604) k. 109-110.
  • Nr 43. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Stanisława Szczepanowskiego, s. zm. Macieja, występującego w imieniu matki Zofii Szafraniec z Pieskowej Skały, a ż. Macieja Szczepanowskiego, oraz braci, dot. zastawienia swojej wsi dziedzicznej Tęgoborz wraz z folwarkiem w pow. lelowskim ziemi krakowskiej Stanisławowi Misiowskiemu za sumę 4000 fl.; podpis. Wojciech Wyleżyński, wicesgerent grodu krak. i sęd. grodz. krak.]; [na k. 112v nota dors.: "Stanisla(us) Sczepanowsky Missiowskie(mu) obligat. 6 po(st) Triu(m) Regu(m) (pro)x(im)a A[nn]o D(omi)ni 1605"] (Kraków, 7 I 1605) k. 111-112.
  • Nr 44. [minuta z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Józefa Otwinowskiego w sprawie cesji długu 4000 fl., zaciągniętego przez małżeństwo Waleriana Kołka i Małgorzatę ze Szczekocin i zeznanego do ksiąg grodzk. krakowskich, na rzecz Szymona Piotra Jasieńskiego i jego sukcesorów]; [na odwrocie 3 noty dors.: "Otwinowski Jasienskie(j) cedit", "Forum Coram Offitio Cracoviensy", "Otfinowski Jasienskiey Cedit"] (Kraków, 15 I 1609) k. 113.
  • Nr 45. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Andrzeja Szczepanowskiego ze Szczekocin, s. zm. Macieja, dot. rezygnacji wszystkich swoich dóbr dziedzicznych położonych w pow. lelowskim ziemi krakowskiej, tj. wszystkich działów w mieście Szczekociny, wszystkich działów we wsiach Tęgoborz i Siedliska, folw. Kuźnica oraz wójtostw w Bonowicach i Grabcu wraz z tamtejszymi dworami i folwarkami na rzecz żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 114 nota dors.: "Andreas Sczepanowski Olesniczkiemu donat [dopisane innym char. pisma:] Sczekocini et alia. 6 p(ost) D[ominicam] Conduct(us) Paschae 1609"] (Kraków, 30 IV 1609) k. 114-115.
  • Nr 47. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji woźnego generalnego woj. krakowskiego Marcina Sufragana z Goleniów oraz jego asysty Walentego Dziębłowskiego i Stanisława Maluśkiego dot. intromisji Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik, żupnika krak. we wszystkie dobra dziedziczne Andrzeja Szczepanowskiego położone w pow. lelowskim ziemi krakowskiej: części m. Szczekociny z folwarkiem, części wsi Tęgoborz i Siedliska, folwark zw. Kuźnica w Szczekocinach, wójtostwa we wsiach Bonowice i Grabiec oraz dwory i folwarki w tych dobrach, na mocy rezygnacji z 30 IV 1609 r. wpisanej do ksiąg grodzk. krakowskich; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Data Intromissio Olesnickiemu 6 p(ost) Jubilate 1609"] (Kraków, 11 V 1609) k. 116.
  • Nr 48. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik i jego nieletniego bratanka Piotra, w którego imieniu występuje, przeciwko małżeństwu Joachimowi Lubomirskiemu i Katarzynie z Domiechowic 1o voto Mikołajowej Oleśnickiej (matce Piotra) o kasację inskrypcji z dn. 21 II 1608 dok. w grodzie sądeckim dot. rezygnacji i skwitowania Lubomirskich z długu 10000 fl. przez nieletniego Piotra jako niezdolnego do podejmowania czynności prawnych bez wiedzy i wbrew woli swego opiekuna Andrzeja Oleśnickiego; wyrok wyd. zaocznie; podpis. Mikołaj Brodowski, pis. ziem. lub.]; [na k. 118v 2 noty dors.: "Konieczki d(ebe)t et soluit", "Contumaces Lubomiersczy coniuges adinstan(tiam) Oleszniczkich f(er)ia 4 p(ost) Cantate 1609"] (Lublin, 20 V 1609) k. 117-118.
  • Nr 49. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik i jego nieletniego bratanka Piotra, w którego imieniu występuje, przeciwko Stanisławowi Lubomirskiemu jako podstaroście i sędziemu grodzk. sądeckiemu o niedopełnienie obowiązków urzęd. i przyjęcie pod swoją nieobecność do ksiąg grodzk. rekognicji z dn. 21 II 1608 r. w grodzie sądeckim dot. rezygnacji oraz skwitowania Joachima Lubomirskiego i jego żony Katarzyny z Domiechowic z długu 10000 fl. przez Piotra Oleśnickiego (syna Katarzyny z 1. małż. z Mikołajem Oleśnickim), mimo jego niezdolności do podejmowania czynności prawnych jako osoby małoletniej oraz bez wiedzy i wbrew woli jego opiekuna Andrzeja Oleśnickiego; podpis. Mikołaj Brodowski, pis. ziem. lub.; zob. nr 48]; [na k. 120v 3 noty dors. różnymi char. pisma: "Contumacia/o ex (par)te Golesniczki con(tra) G(enerosum) Stan(isla)um Lubomirski Vicecap(i)t(aneu)m Sandec(ensem) 4 p(ost) Cantate A[nno] 1609", "Konieczki d(ebe)t et soluit" i "Su(per) 3"] (Lublin, 20 V 1609) k. 119-120.
  • Nr 50. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik i jego bratanka Piotra, w którego imieniu występuje, przeciwko Janowi Lutosławskiemu jako pisarzowi grodzk. sądeckiemu o niedopełnienie obowiązków urzęd. i mimo nieobecności sędziego grodzk. Stanisława Lubomirskiego przyjęcie do ksiąg rekognicji z dn. 21 II 1608 w grodzie sądeckim dot. rezygnacji oraz skwitowania Joachima Lubomirskiego i jego żony Katarzyny z Domiechowic z długu 1000 fl. przez Piotra Oleśnickiego (syna Katarzyny z 1. małż. z Mikołajem Oleśnickim) pomimo jego niezdolności do podejmowania czynności prawnych jako osoby małoletniej oraz bez wiedzy i wbrew woli jego opiekuna Andrzeja Oleśnickiego; podpis. Mikołaj Brodowski, pis. ziem. lub.; zob. nry 48-49]; [na k. 122v 2 noty dors. różnych rąk: "Konieczki d(ebe)t et soluit", "Con(tuma)x Luthosławski no(ta)rius Castren(sis) Sandecen(sis) ad instan(tiam) Oleszniczkich fer(ia) 4 p(ost) Cantate 1609"] (Lublin, 20 V 1609) k. 121-122.
  • Nr 51. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z oskarżenia Aleksandra Mokrskiego z Mokrska przeciwko szlachcie Pawłowi, Teodorowi i małoletniemu Stanisławowi Jasieńskim, ss. Jana, dziedzicom na Jemielnie o zwrot długu 30000 fl., pożyczonych od Katarzyny Mokrskiej, żony Aleksandra, w jego obecności i za jego zgodą, zgodnie z brzmieniem rekognicji zeznanej do ksiąg grodzk. nowokorczyńskich; podpis. Mikołaj Brodowski, pis. ziem. lub.]; [tekst częśc. pol.; na k. 123 słabo czytelna nota dors.: "Decret (...) Jasieńskiey (...) Morski"] (Lublin, 17 VI 1609) k. 123-124.
  • Nr 52. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Andrzeja Szczepanowskiego, s. zm. Macieja, dziedzica na częściach Szczekocin dot. rezygnacji wszystkich swoich dóbr dziedzicznych położonych w pow. lelowskim ziemi krakowskiej (tj. wszystkich działów w mieście Szczekociny wraz z folwarkiem, wszystkich działów we wsiach Tęgoborz i Siedliska, folw. Kuźnica w Szczekocinach oraz wójtostw w Bonowicach i Grabcu wraz z tamtejszymi dworami i folwarkami) na rzecz żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 126v 2 noty dors. różnych rąk: "Sczepanowski olesniczkemu Donat 3 p(ost) f(estum) Visitationis BVM 1609", "Stanislaus Sczepanowski filius Mathiae sortes in Sczekociny donat"; por. nr 45] (Kraków, 7 VII 1609) k. 125-126.
  • Nr 53. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Filipa Szczepanowskiego, s. zm. Macieja, dziedzica na częściach Szczekocin dot. rezygnacji wszystkich swych dóbr dziedzicznych położonych w pow. lelowskim ziemi krakowskiej (tj. wszystkich działów w mieście Szczekociny wraz z folwarkiem, wszystkich działów we wsiach Tęgoborz i Siedliska, folw. Kuźnica w Szczekocinach oraz wójtostw w Bonowicach i Grabcu wraz z tamtejszymi dworami i folwarkami) na rzecz żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 128v nota dors.: "G(e)n(er)osus Philippus Sczepanowsky G(e)n(er)oso Andreae Olesniczky sortes suas Inscribit 3 (post) F(estum) Visitationis BVM A(nno) 1609"; por. nr 52] (Kraków, 7 VII 1609) k. 127-128.
  • Nr 54. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji woźnego gen. woj. krakowskiego Marcina Sufragana z Goleniów oraz świadków Jana Kozubskiego i Jana Domianowskiego dot. intromisji Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik, żupnika krak. w dobra dziedziczne Filipa Szczepanowskiego położone w pow. lelowskim ziemi krakowskiej (części m. Szczekociny z folwarkiem, części wsi Tęgoborz i Siedliska, folwark zw. Kuźnica w Szczekocinach, wójtostwa we wsiach Bonowice i Grabiec oraz dwory i folwarki w tych dobrach), dokonanej 13 VII 1609 r. na mocy rezygnacji z dn. 30 IV t.r.; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors. 2 char. pisma: "Data Intromissio olesniczkiemu [dopisane: ad Bona Szczekociny] 5 Ant(e) Sancti Jacobi Apostoli 1609"; por. nr 55 - dok. intromisji w dobra brata Filipa Stanisława Szczepanowskiego] (Kraków, 23 VII 1609) k. 129.
  • Nr 55. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji woźnego generalnego woj. krakowskiego Marcina Suffragana z Goleniów oraz świadków Jana Kozubskiego i Jana Domianowskiego dot. intromisji Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik, żupnika krak. w dobra dziedziczne Stanisława Szczepanowskiego położone w pow. lelowskim ziemi krakowskiej (części m. Szczekociny z folwarkiem, części wsi Tęgoborz i Siedliska, folwark zw. Kuźnica w Szczekocinach, wójtostwa we wsiach Bonowice i Grabiec oraz dwory i folwarki w tych dobrach), dokonanej 13 VII 1609 r. na mocy rezygnacji z dn. 30 IV t.r., zapisanej do ksiąg grodzk. krakowskich; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors. innym char. pisma: "Data Intromissio Olesniczkemu [dopisane: ad Szczekociny] 5 Ante Festum S[ancti] Jacobi Apo(sto)li 1609"; zob. nr 54 - dok. intromisji w dobra brata Stanisława Filipa Szczepanowskiego] (Kraków, 23 VII 1609) k. 130.
  • Nr 56. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Katarzyny Domiechowskiej 1o v. Mikołajowej Oleśnickiej, 2o v. Joachimowej Lubomirskiej, dokonanej za zgodą i w obecności męża oraz krewnych i przyjaciół Baltazara Jaroszowskiego i Wacława Kuczkowskiego, w sprawie cesji sum 5000 fl., zapisanych jej przez zm. męża Mikołaja Oleśnickiego tytułem oprawy wiana i przywianka w księgach grodzk. chęcińskich wraz z dobrami nimi obciążonymi, żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu z Oleśnik, z zastrzeżeniem spłaty zastawu zapisanego na tychże dobrach Janowi Grabkowskiemu]; [na k. 133v 2 niezbyt czytelne noty dors.: "G(e)n(er)osa Catherina Lubomirska G(e)n(er)oso Andreae Olesniczki Zuppario Crac(oviensi) cedit de ins(cri)p(ti)one Ter(rest)ri Hinsn(si) su(per) sum(mam) 5000 fl. F(e)r(i)a 6 in vig(ilia) Jacobi A[nno] 1609", "Feria 6 in vigilia Jacobi a(nn)o 1609 de reform(ati)one Curaturi? cessio; Cum tuitione ab om[n]ib(us)? (...) excepta inscr(ipti)one Joannis Grabkowski obliga(tor)ia a qua ipse curam (...)] (Kraków, 24 VII 1609) k. 131-134.
  • Nr 57. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik, żupnika krakowskiego, dot. pożyczenia od Krzysztofa Gołuchowskiego sumy 4000 fl., zabezpieczonych na wszystkich dobrach zastawnika; podpis. Wawrzyniec Domaniewski, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors. częśc. nieczytelna: "G. Andreas [Olesni]czki? Zupparius Crac[oviensis (...) (...)sero (...) Sanctorum Triu[m] (...) A(nn)o 16[09]"; dok. mocno zniszczony i konserwowany] (Kraków, 7 I 1610) k. 135.
  • Nr 58. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik, żupnika krak., i jego małoletniego bratanka Piotra, w którego imieniu występuje jako opiekun prawny, przeciwko Maciejowi Jedlińskiemu jako podstarościemu i sędziemu grodzk. chęcińskiemu, Janowi Cieszkowskiemu, pisarzowi grodzk. chęcińskiemu oraz ich wspólnikowi Piotrowi Szymonowi Jasińskiemu o rewizję i kasację 2 zapisów bezprawnie wciągniętych do ksiąg grodzk. chęcińskich: legatu na kwotę 20000 fl. i rezygnacji wsi Sielc/Sielce z folwarkiem, dokonanych na rzecz wspomnianego Jasińskiego rzekomo przez Piotra Oleśnickiego, kt. jako małoletni nie posiadał zdolności do czynności prawnych, i bez wiedzy i zgody jego opiekuna prawnego Andrzeja Oleśnickiego na szkodę wymienionego Piotra; podpis. Mikołaj Brodowski, pis. ziem. lub.]; [na k. 139v 3 noty dors. różnych rąk: "Decret Tribunalski A(nno) 1610 T.", "Gorzechowski sol(vit)?", Quity Zapisy insze Sprawy z Proceßy JMPa(na) Olesnickie(g)o ex actoratu et reatu: Reuisum 1655"] (Lublin, 8 V 1610) k. 137-141.
  • Nr 59. [kontrakt między żupnikiem krakowskim Andrzejem Oleśnickim z Oleśnik, dziedzicem Szczekocin, a Zygmuntem Gar(n)kowskim dot. pożyczenia sumy 2872 złp., pożyczonej od marszałka wlk. kor. Zygmunta Myszkowskiego, margrabiego na Mirowie, przez zmarłą żonę Garkowskiego (nie podano imienia, pozostawiając puste miejsce), a po jej śmierci dziedziczoną przez jej potomstwo i na mocy dożywocia zarządzaną przez męża, z obowiązkiem spłaty przez dłużnika każdego roku 300 fl. na św. Jana Chrzciciela; podpis. i przyłoż. pieczęć sygnetową Andrzej Oleśnicki (miejsce na drugą pieczęć i podpis pozostało puste)]; [na odwrocie nota dors.: "Interciza s P Garnkowskim Sigmuntem a J M P Żupnikiem stroni pensiej 300 fl. trzeba abi ia podpisal P Garkowski"] (Kraków, 25 VI 1610) k. 141.
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Baier Wolff kupiec żydowski? (1590)
  • Bibersztyn Jan szl. małop. (1560)
  • Bogusławski Stanisław pełnomocnik sąd. Andrzeja Oleśnickiego (1613)
  • Borkowski Dunin Andrzej h. Łabędź pisarz ziem. lubelski (zm. 1597) (1579)
  • Borkowski Krzysztof szl. małop. (1612)
  • Borowy Jakub asesor sądowy (1529)
  • Borzykowski Jakub asesor sądowy (1529)
  • Borzyskowski Wojciech pisarz grodz. krakowski (1564)
  • Braniccy Jan, Stanisław, Mikołaj, Piotr, Andrzej szl. małop. (po 17 II 1522)
  • Brodowski Mikołaj z Brodowa h. Łada pisarz ziem. lubelski podstarości chełmski (zm. 1618) (1604, 1609)
  • Brzechwa Jan Zbigniew z Wrączy szl. małop. (1603-1604)
  • Buczyński Jan szl. małop. (po 17 II 1522)
  • Budzowski Władysław asesor sądowy (1529)
  • Byszowski Stanisław z Drozdowa szl. małop. (1603)
  • Chojeński Jan bp krakowski, kanclerz w. kor. (1486-1538)
  • Chycki (Chicki) Hieronim z Sędziejowic h. Gryf szl. małop. (1596)
  • Ciekliński Jan podstarości biecki (1603)
  • Cieszkowski Jan pisarz grodz. chęciński (1610)
  • Cikowski Stanisław podkomorzy krakowski (?-1617)
  • Czaryscy Marcin i Szymon szl. małop. (1581)
  • Czywlan Feliks z Goleniów szl. małop. (1529)
  • Dąbrowski Maciej wicesgerent sądu grodzk. krakowskiego (1613)
  • Daniecki Jakub pełnomocnik sąd. Krzysztofa Gołuchowskiego (1614)
  • Daniłowicz Piotr stolnik kor., krajczy kor. (?-1645) [2. m. Krystyny z ks. Wiśniowieckich] (1635)
  • Dembiński Walenty kanclerz w. kor. (ca 1504-1584)
  • Domaniewski Wawrzyniec wicesgerent i sędzia grodzki krakowski (?-1618)
  • Domianowski Jan asysta woźnego gen. woj. krakowskiego (1609)
  • Domiechowska Katarzyna [c. Stanisława, 1o v. Mikołajowa Oleśnicka, 2o v. Joachimowa Lubomirska] (1609)
  • Dziębłowski Walenty asysta woźnego gen. woj. krakowskiego Marcina Suffragana (1609)
  • Dzierżek Jan pełnomocnik sąd. Andrzeja Oleśnickiego (1615)
  • Eremus Marcin mieszcz. krakowski (1613)
  • Faruzej Paweł z Garbowa szl. małop. (1603)
  • Faruzej Wojciech z Garbowa szl. małop. (1603)
  • Foks Tomasz kmieć na gruncie k. Bestwiny Dolnej (Małopolska) (1560)
  • Gajowski Andrzej szl. małop. (1595)
  • Garnkowski Zygmunt szl. małop. (1610)
  • Gawronek (Gawranik) Mikołaj z Goleniów szl. małop. (15 w. 2. poł.) (1481)
  • Gawronek Jan z Goleniów szl. małop. (15 w. 2. poł.)
  • Gawron Mikołaj szl. małop., współdziedzic Goleniów (Małopolska) (1529, 1544)
  • Glewski Aleksander szl. małop. [s. Kaspra] (1618)
  • Glewski Andrzej szl. małop. [s. Kaspra] (1618)
  • Glewski Kasper szl. małop. (1615, 1617-1618)
  • Glewski Klemens szl. małop. [s. Kaspra] (1618)
  • Gnojnicki (Gnoiński) Konstanty Rabi h. Warnia? szl. małop. (1612)
  • Gołębski Jan woźny sądowy w Małopolsce (15 w. 2. poł.)
  • Goleniowscy szl. małop. (15 w. 2. poł.)
  • Gołuchowski Krzysztof dziedzic Zarzecza w Małopolsce (1610, 1612-1614, 1616, 1618)
  • Gorzechowski Stanisław sędzia grodz. krakowski podstarości krakowski (1615)
  • Gosławska Anna szl. małop. [m. Krzysztofa] (1590)
  • Gosławski Krzysztof szl. małop. (1590)
  • Grabkowski Jan szl. małop., zastawnik (1609)
  • Grabowski Stanisław pełnomocnik sąd. żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego (1614)
  • Grzywka Bartłomiej z Wodzisławia woźny gen. woj. krakowskiego mieszcz. (1618)
  • Hajdasz Marcin z Zarzecza woźny gen. woj. krakowskiego [mieszcz. małop.] (1612-1613)
  • Hirszberg Piotr reformator zakonu wizytator gen. cystersów w Polsce i Prusach opat cysterski w Mogile (zm. 1474) (1470)
  • Hulewicz Piotr deputat Ziemi wołyńskiej (1635)
  • Izdebski Stanisław woźny gen. woj. krakowskiego (?) (1609)
  • Jakubowski Rafał sędzia ziem. krakowski pisarz ziem. krakowski chorąży dworu król. komornik gran. krakowski (zm. 1563) (1558)
  • Janowski Seweryn h. Strzemię? pisarz (polny graniczny) ziem. krakowski (1529)
  • Jarocki Stanisław szl. małop. (1615)
  • Jaroniowski Jakub szl. małop.
  • Jaroszewski Baltazar szl. małop., świadek (1609)
  • Jasieński Krzysztof burgr. krakowski dziedzic Sokołowa Grn. i Dln. (Z. sandomierska, pow. chęciński) (zm. 1600) [s. Mikołaja] (1581)
  • Jasieński Krzysztof burgr. zamku krakowskiego (zm. 1600)
  • Jasieński Mikołaj dziedzic Sokołowa Grn. i Dln. (Z. sandomierska, pow. chęciński) [o. Krzysztofa] (1560, 1564, 1579)
  • Jasieński Paweł (1609)
  • Jasieński Stanisław (1609)
  • Jasieński Szymon Piotr [s. Krzysztofa burgr. krak.] (1603-1604, 1609-1610, 1615, 1617-1618)
  • Jasieński Teodor (1609)
  • Jedliński Maciej podstarości chęciński pisarz i sędzia grodz. chęciński (1590, 1595, 1610)
  • Jurkowicki? Mikołaj pisarz grodz. biecki (1603)
  • Jurowie Mikołaj, Jan, Stanisław z Goleniów szl. małop. (1529)
  • Kmita Jan pisarz ziem. krakowski (zm. 1588)
  • Kochański Łukasz pełnomocnik sąd. Krzysztofa Gołuchowskiego (1615)
  • Kołek Walenty lub Walerian z Wechadłowa szl. małop. [m. Małgorzaty Szczepanowskiej ze Szczekocin] (1595, 1609)
  • Kolnicki Maciej? podstarości i sędzia grodz. chęciński (1615)
  • Kołuchowski Aleksander podstarości i sędzia grodz. krakowski (1615)
  • Kościeniowie 17 w. Małopolska (1617)
  • Koścień Jan dziedzic części w Sprowie (Małopolska) (1547, 1558)
  • Koścień Jan dziedzic części w Sprowie (Małopolska) (1546)
  • Koścień Jan dziedzic Wywły (Małopolska) (1544)
  • Koścień Marcin z Sędziszowa szl. małop. (1611)
  • Koścień Mikołaj szl. małop. 15 w. 2. poł.
  • Koścień Paweł szl. małop., dziedzic Sprowy (Małopolska) (15 w. 2. poł.) (1470)
  • Koścień Stanisław z Sędziszowa szl. małop. (1602, 1604)
  • Koścień Szczepan dziedzic Goleniów (Małopolska) (15 w. 2. poł.) (1496)
  • Kosiński Andrzej z Kosin h. Rawicz deputat Ziemi halickiej [szlachta drohicka] (1635)
  • Kowalkowski Tomasz h. Przeginia sędzia grodz. nowokorczyński pis. nowokorczyński (zm. 1637) (1595)
  • Kozubski Jan asysta woźnego woj. krakowskiego (1609)
  • Krosnowski Florian pełnomocnik sąd. żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego (1617)
  • Krzywczycki Aleksander szl. małop. (1601)
  • Kucharczyk Jan ze Szczekocin woźny gen. woj. krakowskiego (1618)
  • Kucharzyk Jan woźny gen. krakowski [mieszcz. ze Szczekocin] (1612)
  • Kuczkowski Jan h. Jastrzębiec komornik graniczny ksiąski i lelowski (1585)
  • Kuczkowski Wacław szl. małop., świadek (1609)
  • Kurpiński Krzysztof woźny gen. woj. krakowskiego (1613)
  • Laszowski Stanisław szl. małop., asysta woźnego woj. krakowskiego (1612)
  • Łazicki Andrzej asysta woźnego gen. woj. krakowskiego Piotra Wróblowskiego (1615)
  • Lipski Maciej asysta woźnego gen. woj. krakowskiego Marcina Hajdasza (Małopolska) (1613)
  • Lisowski Bartłomiej pisarz (polny graniczny) ziemski krakowski
  • Lituanides (Lithuanides) Walerian przeor klasztoru Dominikanów Św. Trójcy w Krakowie (1613)
  • Lubochowski (?) Jan szl. małop. (15 w. 2. poł.) (1496)
  • Lubochowski (?) Stanisław szl. małop. (15 w. 2. poł.) (1496)
  • Lubomirski Joachim [m. Katarzyny 1o v. Mikołajowej Oleśnickiej] (1609)
  • Lubowiński Jakub asysta woźnego gen. woj. krakowskiego (1617)
  • Łukowski Aleksander pisarz ziemski krakowski (zm. 1628)
  • Łukowski Jan pisarz ziem. krakowski (1613, 1617)
  • Łukowski? Wojciech Aleksander sędzia grodz. nowokorczyński podstar. nowokorczyński (1589)
  • Lutomirski Baltazar podkom. sieradzki dzierż. Sokołowa Grn. i Dln. (Z. sandomierska, pow. chęciński) [s. Mikołaja kaszt. zawichojskiego i star. lutomierskiego] (1565)
  • Lutomirski Mikołaj [o. Baltazara podkom. sieradzkiego i Piotra] star. leżajski kaszt. zawichojski dzierż. Sokołowa Grn. i Dln. (Z. sandomierska, pow. chęciński) (1565)
  • Lutomirski Piotr [s. Mikołaja kaszt. zawichojskiego i star. leżajskiego] dzierż. Sokołowa Grn. i Dln. (Z. sandomierska, pow. chęciński) (1565)
  • Lutosławski Jan pisarz grodz. sądecki (1609)
  • Mąkarski Andrzej szl. małop. 15 w. 2. poł. (1496)
  • Mąkarski Mikołaj szl. małop. 15 w. 2. poł. (1481)
  • Maliński Mikołaj Jeło [1. mąż Krystyny z ks. Wiśniowieckich] (1635)
  • Małoszyńska Joanna ksieni klasztoru Klarysek św. Andrzeja w Krakowie (1549)
  • Maluśki Jan z Maluszyc i Gorzkowa szl. małop. (1583-1584)
  • Maluśki Stanisław asysta woźnego woj. krakowskiego Marcina Suffragana (1609)
  • Masłomiącki Stanisław szl. małop. (1611)
  • Maszny (Masny?) Jan woźny sądowy w Małopolsce 15 w. 2. poł.
  • Michałowski Melchior pisarz grodz. krakowski (1572-1625)
  • Mikołaj z Dobrakowa woźny sądowy w Małopolsce 15 w. 2. poł. (1470)
  • Misiowski Stanisław szl. małop., zastawnik Tęgoborza w Małopolsce (1602, 1605, 1611)
  • Mniński Jan dziedzic Drużykowej i Bogdały w Małopolsce (1610, 1612)
  • Mokrska Katarzyna szl. małop. [ż. Aleksandra] (1609)
  • Mokrski Aleksander z Mokrska szl. małop. (1609)
  • Moskorzowski Mikołaj szl. małop. 15 w. 2. poł. (1481)
  • Moskwiczyn v. Drużyna Wojciech poddany Kaspra Glewskiego w Szczekocinach (1617)
  • Myśliwski Jakub z Mękarzowa asesor sądowy (1529)
  • Myszkowska Beata z Przeręba starościna oświęcimska i zatorska (1578)
  • Myszkowski Jan z Mirowa dziedzic Jawiszowic (Małopolska) (1578)
  • Myszkowski Piotr wda rawski (zm. 1601)
  • Myszkowski Zygmunt marszałek w. kor. 1562-1615 (1610)
  • Oleski Stanisław asysta woźnego gen. woj. krakowskiego Marcina Hajdasza (1613)
  • Oleśnicka Anna ze Szczepanowskich szl. małop. [c. Macieja Sz., ż. Andrzeja Oleśnickiego] (1589, 1600)
  • Oleśnicka Zofia [ż. Piotra Szymona Jasieńskiego] (1618)
  • Oleśnicki Andrzej żupnik krakowski (1589-1590, 1600, 1604, 1609-1618)
  • Oleśnicki Piotr [s. Mikołaja, bratanek Andrzeja żupnika krak.] (1609-1610)
  • Olszowski Mikołaj asysta woźnego gen. woj. krakowskiego Bartłomieja Grzywki (1618)
  • Olszowski Mikołaj asysta woźnego gen. woj. krakowskiego Marcina Hajdasza (Małopolska) (1613)
  • Orłowski Andrzej h. Sas deputat Z. chełmińskiej sędzia chełmiński ławnik chełmiński (zm. a. 1660) (1635)
  • Orzechowski Paweł szl. małop. (1601)
  • Ossowski Jan h. Gryf sędzia grodz. nowokorczyński podstarości nowokorczyński (1560)
  • Otwinowski Józef (1609)
  • Piecz (Piec?) Andrzej z Tarnowej Góry (15 w. 2. poł.) (1481)
  • Piecz (Piec?) Jakub z Tarnowej Góry (16 w. 1. poł.) (1529)
  • Płaza Jakub z Mstyczowa h. Topór komornik graniczny podkom. krakowskiego Jana Tęczyńskiego (1481)
  • Płaza Stanisław z Mstyczowa h. Topór szl. małop. (15 w. 2. poł.) (1481)
  • Poradowski Andrzej pisarz grodz. nowokorczyński (Z. sandomierska) (1560)
  • Przyłęcki Marian h. Szreniawa burgr. krakowski sędzia grodz. krakowski (zm. 1583) (1564, 1579)
  • Przytycki Stanisław z Przetoka pisarz grodz. oświęcimski (1578)
  • Pubołowski Jan dziedzic Obichowa (Małopolska) (15 w. 2. poł.) (1470)
  • Radwański Jan asysta woźnego gen. woj. krakowskiego Bartłomieja Grzywki (1618)
  • Radziechowski Jan pełnomocnik sąd. żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego (1612-1618)
  • Rozanka Marcin wicesgerent i sędzia grodz. krakowski
  • Rudawski Paweł szl. małop. (1600)
  • Samborowski Krzysztof deputat z Wlk. Ks. Litewskiego (1635)
  • Sarpska Dorota ksieni klasztoru Klarysek przy kościele św. Andrzeja w Krakowie (1. poł. 16. w.) (1531)
  • Secygniowski Kasper h. Jelita dziedzic Sokołowa Grn. i Dln. (Z. sandomierska, pow. chęciński) [s. Mikołaja] (1581)
  • Secygniowski Mikołaj h. Jelita dziedzic Mokrska (Małopolska) [o. Kaspra] (1560, 1579)
  • Sienicz Mikołaj? szl. małop. (1601)
  • Sieradzki Maciej dominikanin krakowski (1613)
  • Silnicki Adam szl. małop. (1610)
  • Sischka (Szyszka?) Jan szl. małop. 15 w. 2. poł.
  • Słupski szl. małop. (1590)
  • Snopek Stanisław z Łuczyc woźny gen. woj. krakowskiego (1612-1613, 1617)
  • Sobek Krzysztof z Sułowa h. Brochwicz dzierż. Sokołowa Grn. i Dln. (Z. sandomierska, pow. chęciński) [br. Piotra i Stanisława] (1581)
  • Sobek Piotr z Sułowa h. Brochwicz dzierżawca Sokołowa Grn. i Dln. (Z. sandomierska, pow. chęciński) (1581)
  • Sobek Stanisław z Sułowa h. Brochwicz dzierżawca Sokołowa Grn. i Dln. (Z. sandomierska, pow. chęciński) podskarbi kor. kaszt. sandomierski kaszt. sądecki kaszt. biecki (zm. 1569) (1565, 1579, 1581)
  • Staszkowski (Stawskowski) Jan dziedzic Staszkówki (Małopolska) (15 w. 2. poł.) (1481)
  • Stefanowicz Grzegorz podskarbi nadw. (1612-1613)
  • Suffragan Marcin z Goleniów woźny gen. woj. krakowskiego (1609)
  • Suga Jan dziedzic Goleniowych w Małopolsce (15 w. 2. poł.)
  • Świętopełk Stanisław szl. małop. (15 w. 2. poł.) (1481)
  • Świętopełk Stanisław szl. małop. (15 w. 2. poł.) (1481)
  • Szafraniec Stanisław z Piekowej Skały wda sandomierski sta lelowski (zm. 1598) [o. Zofii, ż. Macieja Szczepanowskiego] (1590)
  • Szafraniec Zofia z Pieskowej Skały [ż. Macieja Szczepanowskiego ze Szczekocin]
  • Szczekocka Elżbieta [ż. Mikołaja Taszyckiego psęd. krakowskiego] (po 17 II 1522)
  • Szczekocka Katarzyna szl. małop. (po 17 II 1522)
  • Szczekocka Małgorzata szl. małop. [ż. Walentego Kołka z Wechadłowa] (1609, 1612)
  • Szczekocka Zofia szl. małop. [ż. Piotra Szymona Jasieńskiego] (1617)
  • Szczekocki Dobiesław h. Odrowąż dziedzic Szczekocin (Małopolska) (15 w. 2. poł.) (1470)
  • Szczekocki Jan
  • Szczekocki Michał
  • Szczekocki Mikołaj
  • Szczekocki Stanisław
  • Szczepanowski Andrzej ze Szczekocin [s. Macieja i Zofii Szafraniec] (1595, 1609, 1611)
  • Szczepanowski Erazm szl. małop.
  • Szczepanowski Filip [s. Macieja i Zofii Szafraniec] (1595, 1602, 1604, 1609, 1611)
  • Szczepanowski Filip
  • Szczepanowski Maciej
  • Szczepanowski Piotr [s. Macieja i Zofii Szafraniec] (1595, 1611-1612)
  • Szczepanowski Stanisław [s. Macieja i Zofii Szafraniec] (1595, 1605, 1611)
  • Taszycki Jan pisarz ziemski krakowski (zm. 1555)
  • Taszycki Mikołaj sędzia ziemski krakowski (zm. 1545)
  • Tęczyński Jan z Chrobrza h. Topór podkom. krakowski (zm. 1532) (1529)
  • Tęczyński Zbigniew z Tęczyna h. Topór podkom. nadworny podkom. krakowski stolnik sandomierski miecznik krakowski (zm. 1498) (1481)
  • Tęgoborska Marta szl. małop. [ż. Macieja T.] (1583)
  • Tęgoborski Maciej szl. małop. [m. Marty Tęgoborskiej] (1583)
  • Tęgoborski Stefan dziedzic Tęgoborza (Małopolska) (1549)
  • Uhrowiecki Andrzej [s. Wacława podkom. chełmskiego] (1601)
  • Uhrowiecki Jan h. Suchekomnaty [s. Wacława podkom. chełmskiego] (1601)
  • Uhrowiecki Marcin h. Suchekomnaty łowczy i kaszt. chełmski (zm. 1600) [br. Wacława podkom. i Mikołaja star. chełmskiego] (1601)
  • Uhrowiecki Mikołaj sta chełmski (zm. 1612) [br. Wacława podkom. i Marcina kaszt. chełmskiego] (1601)
  • Uhrowiecki Wacław podkom. chełmski (zm. 1588) [br. Marcina kaszt. i Mikołaja star. chełmskiego] (1601)
  • Ujejski (Gyeszky, Vyesczky, Vyeszky) Stanisław z Zagajowa komornik sąd. podkom. krakowskego Zbigniewa Tęczyńskiego (1496)
  • Warwas Jan z Goleniów szl. małop., dziedzic Goleniów (Małopolska) (1529, 1544?)
  • Wężyk Andrzej szl. małop., dziedzic połowy Sieńska (Małopolska) [s. Bartłomieja, wn. Stanisława] (1618)
  • Wężyk Andrzej szl. małop., dziedzic połowy Sieńska (Małopolska) [s. Stanisława] (1618)
  • Wielicki Wojciech h. Junosza sędzia sandomierski pisarz sandomierski (1581)
  • Wielopolski Stanisław z Gdowa h. Starykoń surogator pisarza ziem. krakowskiego (zm. a. 5 III 1555) (1549)
  • Wilkowski Jan h. Gryf szl. małop. (1481)
  • Wiśniowiecka Krystyna starościna parczewska i krzemieniecka (zm. 1645) [ż. 1o v. Mikołaja Jeło Malińskiego, 2o v. Piotra Daniłowicza krajczego kor.] [c. Adama Wiśniowieckiego z Aleksandry Chodkiewiczówny]
  • Witkowski Andrzej asysta woźnego gen. woj. krakowskiego Piotra Wróblowskiego
  • Wolska Eufemia Anastazja [c. Franciszka W., ż. Konstantego Rabi Gnojnickiego (Gnoińskiego)] (1612)
  • Wolski Franciszek podskarbi nadw. [o. Eufemii Anastazji Gnoińskiej] (1612)
  • Wróbel Piotr ze Sprowy woźny gen. woj. krakowskiego
  • Wyleżyński Wojciech sędzia grodz. krakowski (zm. 1621)
  • Zabierzowski Wojciech pełnomocnik sąd. żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego (1612)
  • Zakrzowski Joachim z Zakrzowa Wlk. szl. małop. (1603)
  • Zaleski Absalom pełnomocnik sąd. Andrzeja Oleśnickiego (1615)
  • Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski 1553-1620
  • Zieliński Krzysztof szl. małop., asysta woźnego gen. woj. krakowskiego (1612)
  • Cystersi Małopolska 15 w.
  • Dominikanie Kraków 17 w.
  • Klaryski Małopolska 16 w.
  • Klasztor cystersów Mogiła 15 w. 2. poł. (1470)
  • Klasztor klarysek św. Andrzeja Kraków 16 w. 1. poł. (1531)
  • Trybunał Koronny Piotrków 16 w.
  • Zirołanowie? Mikołaj i Wojciech szl. małop., dziedzice Goleniów (Małopolska) (1544)
  • Biecz (Małopolska) roki sądowe 16 w.
  • Bogdała? (Małopolska) 17 w. (1611)
  • Bonowice 17 w. (1609)
  • Bonowice (Małopolska) 16 w. (1549)
  • Borki (Borca, Borrec) (Małopolska) 15 w.
  • Brzezie (Brzesyna, Breszye) (Małopolska) 15 w.
  • Chęciny powiat 16 w.
  • Chęciny powiat 17 w.
  • Chełm powiat 17 w.
  • Chotcze (Małopolska) 17 w. (1603)
  • Czechów (Małopolska) 17 w. (1603)
  • Dąbrowice (Małopolska) 16 w. (1531)
  • Dankowice (Małopolska) 16 w. (1578)
  • Dobraków (Małopolska) 15 w.
  • Drużykowa (Małopolska) 15 w.
  • Drużykowa (Małopolska) 17 w. (1611)
  • Goleniowy (Małopolska) 15-17 w.
  • Grabiec (Małopolska) 17 w. (1609)
  • Hajdaszek (Małopolska) 17 w. (1603)
  • Kije (Małopolska) 17 w. (1603)
  • Kraków 17 w. (1613)
  • Lelów (Małopolska) 16 w.
  • Lubachowy (Małopolska) 15 w. (1496)
  • Ług zob. Mniejszy Ług
  • Łuków (Małopolska) 17 w. (1601)
  • Mąkarzów (Małopolska) 15 w. (1496)
  • Maleszyce (Małopolska) 16 w.
  • Małopolska 15-17 w.
  • Małoszyce (Małopolska) 16 w.
  • Mniejszy Ług (Małopolska) 15 w.
  • Mogiła (Małopolska) klasztor cystersów 15 w.
  • Morawiany Wielkie i Małe (?) (Małopolska) 15. (1496)
  • Moskorzew (Małopolska) 16 w.
  • Mostek (Małopolska) 15 w.
  • Mstyczów (Małopolska) 15 w.
  • Obichów (Małopolska) 15 w.
  • Petryłow (Małopolska) 17 w. (1601)
  • Piszcz (Małopolska) 17 w. (1601)
  • Promnik p. Krakowem 17 w. (1618)
  • Raszków (Małopolska) 15 w. (1496)
  • Rokitno (Małopolska) 16 w. (1531, 1549)
  • Róża alias Wieś (Małopolska) 17 w. (1603)
  • Sandomierz ziemia 17 w.
  • Siedliska (Małopolska) 16-17 w. (1583, 1609, 1611-1612, 1615)
  • Sielce lub Sielcz (Małopolska) 17 w. (1601)
  • Sieńsko (Małopolska) 17 w. (1618)
  • Sobibór (Małopolska) 17 w. (1601)
  • Sokołów Dolny (Małopolska) 16 w. (1564)
  • Sokołów Górny (Małopolska) 16 w. (1564)
  • Sprowa (Małopolska) 15-17 w.
  • Staszkówka (Małopolska) 15 w.
  • Sulisławice (Małopolska) 17 w. (1604)
  • Szczekociny (Małopolska) 15-17 w.
  • Szczekociny (Małopolska) 17 w. (1609, 1615)
  • Tarnowa Góra (Małopolska) 15 w.
  • Tęgoborz (Małopolska) 16 w.
  • Tęgoborz (Małopolska) 17 w. (1605, 1609, 1611-1612)
  • Węglec (potok w Małopolsce) 15 w.
  • Wierzbica (Małopolska) 17 w. (1603)
  • Wiślica powiat 17 w.
  • Witowice (Małopolska) 15 w.
  • Wola Petryłowska (Małopolska) 17 w. (1601)
  • Zagajów (Małopolska) 15 w.
  • Zarzecze (Małopolska) 17 w. (1613)
  • Ziemia sandomierska 16 w.
  • apelacje sądowe 16 w. Małopolska
  • granice dóbr 15-17 w. Małopolska
  • kopce graniczne 15 w. Małopolska
  • prawo staropolskie Małopolska 15-17 w.
  • procesy sądowe Małopolska 15-17 w.
  • roki sądowe Małopolska 15-17 w.
  • rozgraniczenia dóbr 15-17 w. Małopolska
  • transakcje majątkowe 15-17 w. Małopolska
  • cesje długów 17 w. Małopolska
  • cesje dóbr ziemskich 17 w. Małopolska
  • intromisje w dobra 17 w. Małopolska
  • napady zbrojne szlachty 17 w. Małopolska
  • posag zapisy 16 w. Małopolska
  • prawo polskie majątkowe 16-17 w. Małopolska
  • protestacje 17 w. Małopolska
  • przywianek zapisy 16 w. Małopolska
  • rekognicje 16-17 w. Małopolska
  • rezygnacje 16-17 w. Małopolska
  • testamenty 17 w. Małopolska
  • wiano zapisy 16 w. Małopolska
 • Uwagi:
  • pismo wielu rąk
  • k. 5-6, 71, 134 i 140 czyste
  • Kolekcja akt numerowanych 1-111; brak pozycji 12. i 46.; w lewym dolnym rogu niektórych k. występuje częściowo przekreślona dawna paginacja naniesiona drobniejszym pismem (nr 1-72)
  • k. 1-7, 18-19, 22-33, 58-71, 79-80, 109-110, 117-122, 137-140, 173-176, 209-212 w postaci dutki (pagina fracta)
  • Stan pap. niezadowalający lub zły: naddarcia, liczne ubytki, zabrudzenia, brunatne plamy po nasączeniu pap. środkiem grzybobójczym.
  • Wiele k. rkpsu zawiera następujące znaki wodne: 1. Ręka: lewa dłoń w ujęciu wertykalnym ze złączonymi do przysięgi palcami wskazującym i środkowym oraz zgiętym kciukiem, w szerokim mankiecie wycinanym w 7 listków, zwieńczona koroną (prwdp. f. importowany, być może z terenów Francji) k. 4, f. odwrócony k. 1 - 2. Herb Jastrzębiec (zapewne f. papierni w Poczesnej nad Wartą): na tarczy w koronie k. 9; samo godło herbowe k. 65-68, 151, f. odwrócony k. 62-63, 66-67 - 3. Herb Lubicz w stylizowanym kartuszu (f. papierni w Grembienicach pod Krakowem), f. odwrócone k. 10, 118, 141 - 4. Herb Kapituły katedralnej w Krakowie: trzy korony w tarczy herb. (f. papierni w jej dobrach pod Krakowem) k. 23-24, 32-33 - 5. Herb Bonarowa (f. papierni Bonarów w Balicach pod Krakowem) k. 30, 35, f. odwrócony k. 29 - 6. Herb Kozioł wyskakujący z trzech pagórków (odm. Szarffenberg) na tarczy herb. (f. jednej z podkrakowskich papierni uszlachconej rodziny mieszczan krakowskich i drukarzy Szarffenbergów) k. 36 - 7. Herb Habdank w stylizowanej tarczy herb. (f. papierni cystersów w Mogile lub Mniszku pod Krakowem) k. 72 (w owalu), 76, 84, f. odwrócony k. 57 - 8. Połowa herbu Habdank k. 38 - 9. Herb Topór na tarczy w koronie (f. papierni Tęczyńskich w Krzeszowicach) f. odwrócony k. 53 - 10. Herb Topór w ozdobnym kartuszu zwieńczonym orłem (odm. f. papierni Tęczyńskich w Krzeszowicach), f. przeważnie odwrócone k. 75, 86, 92, 94, 98, 100, 112, 113, 115, 123, 126-127, 130, 144, 147, 152, 154-156, 158, 159? (częśc. nieczytelny z powodu przyłożonej pieczęci), 161, 163, 165, 168, 171? (słabo czytelny), 178, 180, 182 (częśc. nieczytelny z powodu przyłożonej pieczęci), 184, 191-192, 194-195, 197-198, 202-203, 205-206, 214-216, 218-221, 223, 226-228 - 11. Herb Topór na piersiach dwugłowego orła na tarczy herb. zwieńczonej koroną (odm. f. papierni Tęczyńskich w Krzeszowicach) k. 143 - 12. Herb Jelita w stylizowanym kartuszu (f. czerpalni w Wilczkowicach k. Krakowa lub papierni w Łowczycach pod Lwowem) k. 60-61, 81-82, 107, f. dwrócone k. 132, 134 - 13. Herb własny Wizemberk z syglami "I W" (f. papierni w Czajowicach pod Krakowem burgrabiego krakowskiego Jana Wizemberka) k. 79-80 - 14. Herb Dębno (f. papierni Sienieńskich w Odrzykoniu) k. 101, f. odwrócone k. 103, 105 - 15. Ryba (właśc. flądra) z nazwiskiem papiernika "HENRICH BREBSLY" w otoku (f. papierni rodziny Probstly'ch lub Brobstly'ch w Gdańsku lub Zatoce Gdańskiej) k. 173-174 - 16. Herb Drużyna w stylizowanym owalu zwieńczonym koroną (f. papierni ks. Lubomirskich w Porębie Wielkiej) k. 224 - 17. f. sentencjonalny: w prostokątnej ramie ozdobionej motywami roślinnymi i zwieńczonej dużą zamkniętą koroną z krzyżem 5-wierszowy napis zawierający sentencję oraz nazwisko papiernika: "WER GOT VERTRAVT HAT WOL GEBAVT HANS EISEL" (f. papierni Hansa Eisela w Wels-Schafwiesen k. Linzu w Grn. Austrii) k. 149 (słabo czytelny) - 18. f. nierozpoznany: przypomina połączenie drobnego kwiatu i motywu geometr. (korona?) k. 13 (niewielki i mało czytelny) - 19. f. nierozpoznany: na tarczy herb. zwieńczonej koroną lub krótkim napisem być może jakiś motyw zoomorficzny (gryf?) k. 17 (f. słabo czytelny) - 20. f. nierozpoznany: na tarczy herb. może podwójny krzyż - godło zakonu Duchaków (f. papierni w Prądniku Wlk. pod Krakowem) k. 20 (f. w znacznej części zakryty przez pieczęć) - 21. f. nierozpoznany: w owalu dwudzielnym w słup w polu 1. róg jeleni wygięty lub skrzydło, w polu 2. kolumna z trzema zaciosami ostrzami w dół (prwdp. f. importowany) k. 40-44 - 22. f. nierozpoznany: w ozdobnym czwórdzielnym owalu w polu 1. nieczytelne wyobrażenie, w polu 2. i 3. pies lub lis, w polu 4. może róg żubra k. 186-187 (f. słabo czytelny) - 23. f. nieczytelny, uszkodzony dodatkowo przez ubytek papieru pośrodku karty i plamę rozlanego atramentu k. 18-19.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Akta
 • 245 a Kolekcja akt dot. procesów granicznych i stosunków własnościowych miasta Szczekociny i okolic z lat 1470-1618. n Vol. 1
 • 250 a oryg., kop., kop. uwierzytelniona (oblata)
 • 260 c 15-17 w.
 • 300 a 228 k. c 35x21 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 500 a pismo wielu rąk
 • 500 a k. 5-6, 71, 134 i 140 czyste
 • 500 a Kolekcja akt numerowanych 1-111; brak pozycji 12. i 46.; w lewym dolnym rogu niektórych k. występuje częściowo przekreślona dawna paginacja naniesiona drobniejszym pismem (nr 1-72)
 • 500 a k. 1-7, 18-19, 22-33, 58-71, 79-80, 109-110, 117-122, 137-140, 173-176, 209-212 w postaci dutki (pagina fracta)
 • 500 a Stan pap. niezadowalający lub zły: naddarcia, liczne ubytki, zabrudzenia, brunatne plamy po nasączeniu pap. środkiem grzybobójczym.
 • 500 a Wiele k. rkpsu zawiera następujące znaki wodne: 1. Ręka: lewa dłoń w ujęciu wertykalnym ze złączonymi do przysięgi palcami wskazującym i środkowym oraz zgiętym kciukiem, w szerokim mankiecie wycinanym w 7 listków, zwieńczona koroną (prwdp. f. importowany, być może z terenów Francji) k. 4, f. odwrócony k. 1 - 2. Herb Jastrzębiec (zapewne f. papierni w Poczesnej nad Wartą): na tarczy w koronie k. 9; samo godło herbowe k. 65-68, 151, f. odwrócony k. 62-63, 66-67 - 3. Herb Lubicz w stylizowanym kartuszu (f. papierni w Grembienicach pod Krakowem), f. odwrócone k. 10, 118, 141 - 4. Herb Kapituły katedralnej w Krakowie: trzy korony w tarczy herb. (f. papierni w jej dobrach pod Krakowem) k. 23-24, 32-33 - 5. Herb Bonarowa (f. papierni Bonarów w Balicach pod Krakowem) k. 30, 35, f. odwrócony k. 29 - 6. Herb Kozioł wyskakujący z trzech pagórków (odm. Szarffenberg) na tarczy herb. (f. jednej z podkrakowskich papierni uszlachconej rodziny mieszczan krakowskich i drukarzy Szarffenbergów) k. 36 - 7. Herb Habdank w stylizowanej tarczy herb. (f. papierni cystersów w Mogile lub Mniszku pod Krakowem) k. 72 (w owalu), 76, 84, f. odwrócony k. 57 - 8. Połowa herbu Habdank k. 38 - 9. Herb Topór na tarczy w koronie (f. papierni Tęczyńskich w Krzeszowicach) f. odwrócony k. 53 - 10. Herb Topór w ozdobnym kartuszu zwieńczonym orłem (odm. f. papierni Tęczyńskich w Krzeszowicach), f. przeważnie odwrócone k. 75, 86, 92, 94, 98, 100, 112, 113, 115, 123, 126-127, 130, 144, 147, 152, 154-156, 158, 159? (częśc. nieczytelny z powodu przyłożonej pieczęci), 161, 163, 165, 168, 171? (słabo czytelny), 178, 180, 182 (częśc. nieczytelny z powodu przyłożonej pieczęci), 184, 191-192, 194-195, 197-198, 202-203, 205-206, 214-216, 218-221, 223, 226-228 - 11. Herb Topór na piersiach dwugłowego orła na tarczy herb. zwieńczonej koroną (odm. f. papierni Tęczyńskich w Krzeszowicach) k. 143 - 12. Herb Jelita w stylizowanym kartuszu (f. czerpalni w Wilczkowicach k. Krakowa lub papierni w Łowczycach pod Lwowem) k. 60-61, 81-82, 107, f. dwrócone k. 132, 134 - 13. Herb własny Wizemberk z syglami "I W" (f. papierni w Czajowicach pod Krakowem burgrabiego krakowskiego Jana Wizemberka) k. 79-80 - 14. Herb Dębno (f. papierni Sienieńskich w Odrzykoniu) k. 101, f. odwrócone k. 103, 105 - 15. Ryba (właśc. flądra) z nazwiskiem papiernika "HENRICH BREBSLY" w otoku (f. papierni rodziny Probstly'ch lub Brobstly'ch w Gdańsku lub Zatoce Gdańskiej) k. 173-174 - 16. Herb Drużyna w stylizowanym owalu zwieńczonym koroną (f. papierni ks. Lubomirskich w Porębie Wielkiej) k. 224 - 17. f. sentencjonalny: w prostokątnej ramie ozdobionej motywami roślinnymi i zwieńczonej dużą zamkniętą koroną z krzyżem 5-wierszowy napis zawierający sentencję oraz nazwisko papiernika: "WER GOT VERTRAVT HAT WOL GEBAVT HANS EISEL" (f. papierni Hansa Eisela w Wels-Schafwiesen k. Linzu w Grn. Austrii) k. 149 (słabo czytelny) - 18. f. nierozpoznany: przypomina połączenie drobnego kwiatu i motywu geometr. (korona?) k. 13 (niewielki i mało czytelny) - 19. f. nierozpoznany: na tarczy herb. zwieńczonej koroną lub krótkim napisem być może jakiś motyw zoomorficzny (gryf?) k. 17 (f. słabo czytelny) - 20. f. nierozpoznany: na tarczy herb. może podwójny krzyż - godło zakonu Duchaków (f. papierni w Prądniku Wlk. pod Krakowem) k. 20 (f. w znacznej części zakryty przez pieczęć) - 21. f. nierozpoznany: w owalu dwudzielnym w słup w polu 1. róg jeleni wygięty lub skrzydło, w polu 2. kolumna z trzema zaciosami ostrzami w dół (prwdp. f. importowany) k. 40-44 - 22. f. nierozpoznany: w ozdobnym czwórdzielnym owalu w polu 1. nieczytelne wyobrażenie, w polu 2. i 3. pies lub lis, w polu 4. może róg żubra k. 186-187 (f. słabo czytelny) - 23. f. nieczytelny, uszkodzony dodatkowo przez ubytek papieru pośrodku karty i plamę rozlanego atramentu k. 18-19.
 • 520 a [Rkps zawiera ekstrakty i minuty (odpisy nieuwierzytelnione) wyroków sądowych z ksiąg podkomorskich krakowskich, ksiąg grodzkich i ziemskich bieckich, chęcińskich, krakowskich, lelowskich, nowokorczyńskich, oświęcimskich i piotrkowskich oraz dekrety Trybunału Koronnego w Lublinie, a więc dokumenty o charakterze publiczno-prawnym poświadczające dokonanie czynności prawnych, takich jak rozgraniczenia dóbr, zawarcie polubownej ugody, rekognicje zapisów majątkowych, rezygnacje i cesje dóbr oraz czynszów, intromisje w dobra ziemskie, oblaty aktów granicznych. Jest to materiał źródłowy do badania stosunków własnościowych szlachty małopolskiej, a także sądowego procesu staropolskiego].
 • 520 a Nr 1. [minuta zawierająca 13 nieuwierzytelnionych wypisów z lat 1470-1496 z księgi podkomorskiej krakowskiej aktów wytyczania granic miasta Szczekociny i okolicznych dóbr, takich jak Sprowa, Tarnowa Góra, Obichowo, Mogiła]; [dutka zszyta nicią powstała ze złożenia 2 k. in octavo i 1 k. in quarto pomniejszonej o 1/4, stąd zapewne brak jednej (pierwszej) k. w składce; tekst łac. z fragmentami dialogowymi oraz wyrazami pol.]; [na odwrocie zachowane noty dors.: "Granice Szczekocin" k. 4, "Granicies Sczekocinen(ses)" k. 7, "Sczekoczckye Rzeczy Około granic" k. 7] (przełom 15./ 16. w.) k. 1-4.
 • 520 a Nr 2. [ekstrakt z ksiąg podkomorskich krakowskich aktu rozgraniczenia dóbr Szczekociny Jana Odrowąża i wsi Goleniowy Andrzeja Piecza z Tarnowej Góry; podpis. Bartłomiej Lisowski pis. polny graniczny ziem. krak.]; [tekst dok. jest powtórzeniem fragm. wypisów z nr. 1 (k. 1v-2v), ale z pewnymi błędami, opuszczeniami i różnicami w pisowni]; [na odwrocie 4 różne noty dors.: "minutha inter Sczekoczÿnÿ et Golÿenÿowy", "Strony granycz myedzy golenyowamy a sczekoczynamy", "te granice poczynaią sią od Wangleczy? a terminantur [nadpisane a s? Tarnhova] z Wywło circa Viam publicam?" oraz "Granities Inter Sczekociny et Goleniowy non determinatae"] (po 14 XII 1481 r.) k. 8-8v.
 • 520 a Nr 3. [2 minuty aktów rozgraniczenia dóbr z ksiąg podkomorskich krakowskich: między miastem Szczekociny Jana Odrowąża a wsią Tarnowa Góra Andrzeja Piecza z 14 IX 1481 (por. nr 2) oraz między Tarnową Górą Jakuba Piecza a wsią Goleniowy z 14 IX 1529]; [pismo trudno czytelne, podkreślenia w tekście]; [na odwrocie nota dors.: "Granice miedzy Sczekocinami i Tarnową gorą Anno 1481. Drugie miedzy Tarnową gorą i Gołeniowami [!] 1529"] (po 14 IX 1529) k. 10-11.
 • 520 a Nr 4. [akt polubownej ugody zawartej w dn. 17 II 1522 r. za pośrednictwem mediatorów kan. krakowskiego Jana Chojeńskiego i Jana Buczyńskiego między podsędkiem krakowskim Mikołajem Taszyckim i Erazmem Szczepanowskim o prawo do wójtowstwa w Maleszycach (lub Małoszycach) oraz majątku ruchomego należącego do żony Mikołaja Taszyckiego Elżbiety ze Szczekockich po jej zmarłej matce Katarzynie; podpis. Jab Chojeński, kan. krakowski]; [na odwrocie 2 różne noty dors.: "Roßdzyal myedzy panem mÿkolaÿem thaßyczkÿm a myedzy pa[nem] eraßmußem ßczepanowskÿm"; "1522 (die) 17 Februarij Inter G. Nicolaum Taszycki et Erasmum Szczepanowski Divisio"] (po 17 II 1522) k. 12.
 • 520 a Nr 5. [ekstrakt z ksiąg podkomorskich krakowskich aktu rozgraniczenia wsi Tarnowa Góra Jakuba Piecza oraz Goleniowy Jana Warwasa i jego synów, Mikołaja, Jana i Stanisława Jurów, Mikołaja Gawrona z bratem oraz Feliksa Czywlana z braćmi, dokonanego podczas ujazdu w dn. 14 IX 1529 r.; podpis. Seweryn Janowski, pis. polny graniczny ziem. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Inter Tarnowa gora et Goleniowy granities determinatae ad parietem Oppidi Sczekocinÿ. 3 ipso die Exaltationis S. Crucis A(nn)o 1529"] (1. poł. 17. w., prwdp. między 1618-1622) k. 14-15.
 • 520 a Nr 6. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie z dn. 2 VII 1635 r. dla woj. wołyńskiego w procesie pomiędzy Janem Rakowskim a Krystyną z ks. Wiśniowieckich, żoną 1o voto Mikołaja Jeło Malińskiego, 2o voto Piotra Daniłowicza krajczego kor., starościną parczewską i jej mężem; pod tekstem podpis cyrylicą prwdp. pisarza Jana ? sygnującego pismo oraz deputatów: Andrzeja Kosińskiego z Kosin, dep. ziemi halickiej, Andrzeja Orłowskiego, dep. woj. chełmińskiego, NN, Krzysztofa Samborowskiego?, dep. ? oraz Piotra Hulewicza, dep. ziemi wołyńskiej]; [dok. spisany cyrylicą w jęz. ruskim, trudno czytelny]; [na odwrocie nota dors.: "Decret Miedzÿ Panem Rakowskim A Panią Starosciną Parcewską ÿmałżonkiem Jey M(o)sci. Roku 1635 (die) 2 Julÿ"] (po 2 VII 1635) k. 16-17.
 • 520 a Nr 7. [2 minuty aktów z ksiąg ziemskich lelowskich dot. procesu między Filipem Szczepanowskim, dziedzicem Szczekocin i Sprowy, pozwanym przez Jana Kościenia z Wywły i jego kmieci z tejże wsi o nielegalny wypas bydła i trzody na polach sąsiada, który spowodował ich stratowanie; podpis. Jan Strzeszkowski, surogator pis. ziemsk. lelowskiego?]; [tekst pisany późną teksturą gotycką, trudno czytelny]; [na odwrocie nota dors.: "minutha inter kosczÿen et [...] philip(pum) Szepanowskÿ" i poniżej druga trudno czytelna inną ręką "Si[gi]smundus dei gracia" (próba pióra?) (26 I 1547) k. 18-19.
 • 520 a Nr 8. [ekstrakt z ksiąg podkomorskich krakowskich aktu rozgraniczenia gruntów wsi Goleniowy referendarza kor. Walentego Dembińskiego oraz Mikołaja Gawrona, Jana Kościenia (Kosna), Warwasa młodszego oraz Mikołaja i Wojciecha Ziwłanów? oraz wsi Wywła Jana Kościenia (Kosna) od strony Szczekocin]; [na odwrocie noty dors.: "Inter Wywła et Goleniowy granities determinatae A pariete Oppidi Sczekocinÿ", "4 In Vigillia [!] Ascension(is) D(omi)ni 1544", przy górnej krawędzi "12ma"] (akt z dn. 21 V 1544, wypis z 1. poł. 17. w., prwdp. między 1618-1622) k. 20.
 • 520 a Nr 9. "Granicies inter Scekocini et Sortis [!] in Sproua" [minuta z ksiąg podkomorskich krakowskich aktu rozgraniczenia miast Szczekociny Filipa Szczepanowskiego i części (działu) wsi Sprowa Jana Kościenia]; [na k. 22v 2 próby pióra zapisane skrótami inną ręką: "dominus noster iesus" i niżej "dominus noster ihesus Cristus"] (datum 3 IV 1546) k. 22.
 • 520 a Nr 9. "Divisio silva(rum) et prat(o)r(um) Inter sortes ipsorum in Hereditates Sproua" [minuta z ksiąg podkomorskich krakowskich aktu rozgraniczenia lasów i łąk między miastem Szczekociny Filipa Szczepanowskiego a wsią Sprowa Jana Kościenia]; [na odwrocie nota dors.: "Granicies inter Sczekocziny et Sprowa sortis D. Joannis Kosczien"] [na k. 25, gdzie wpisano notę dorsalną, widoczne pierwotne, mocno wyblakłe i słabo czytelne tylko u dołu karty, zestawienie rachunkowe zawierające 30 nazwisk i odpowiadające im sumy podane w groszach (być może rachunki folwarczne lub zobowiązania pieniężne wsi wobec dziedzica?)] (akt dat. 3 IV 1546) k. 23-25.
 • 520 a Nr 10. [ekstrakt z ksiąg ziemskich lelowskich oblaty aktu granicznego wystawionego przez podkomorzego krakowskiego Jana Tęczyńskiego, a następnie oblatowanego przez Filipa Szczepanowskiego, dot. rozgraniczenia wsi Rokitno należącej do klasztoru Klarysek św. Andrzeja w Krakowie, reprezent. przez ksienię Dorotę Sarpską, oraz wsi dziedz. Dąbrowice braci Piotra, Jana, Stanisława i Mikołaja Czeskich; podpis. Jan Taszycki, pis. ziem. krak.]; [na odwrocie noty dors.: "oblata l(itte)raru(m) granicierum philipÿ (zapisane na miejscu skreślonego "Erasmi") Sczepanowsky h(e)reditatis Sczekoczinÿ Loci dicti Malebrzosthki" (tekst z poprawkami i skreśleniami), "Grani(ci)es Inter Dąmbrowica et Rokitno circa pariete Sczekociny"; nazwy własne w jęz. pol.] (Lelów, oblata 14 X 1531, odpis 8 III 1548) k. 26-28.
 • 520 a Nr 11. [ekstrakt z ksiąg ziemskich lelowskich aktu remisji do podkomorzego krakowskiego w sporze granicznym o rozgraniczenie dóbr m. Szczekociny Filipa Szczepanowskiego oraz wsi Rokitno i Bonowice należących do klasztoru Klarysek św. Andrzeja w Krakowie, reprezentowanych przez ksienię Joannę Małoszyńską; podpis. Jan Taszycki, pis. ziem. krak. oraz jego surogator Stanisław Wielopolski] (Lelów, 27 VI 1549) k. 30.
 • 520 a Nr 11. [ekstrakt z ksiąg ziemskich lelowskich aktu remisji do podkomorzego krakowskiego w sporze granicznym o rozgraniczenie dóbr m. Szczekocin Filipa Szczepanowskiego oraz wsi Tęgoborz Stefana Tęgoborskiego; podpis. Jan Taszycki, pis. ziem. krak. oraz jego surogator Stanisław Wielopolski]; [na odwrocie nota dors.: "Remissio inter Rokÿthno et thągoborz"] (Lelów, 27 VI 1549) k. 31.
 • 520 a Nr 13. [ekstrakt z ksiąg ziemskich lelowskich polubownej ugody zawartej między Janem Kościeniem, dziedzicem jednej części Sprowy a Filipem Szczepanowskim, dziedzicem kilku części tej miejscowości w sprawie polubownego rozgraniczenia lasów i łąk położonych przy granicach wymienionych części; podpis. Rafał Jakubowski (w oryg. Jambowski), pis. ziem. krak.]; [na k. 33v u dołu nota dors.: "Diuisio. Vgoda Kossna w cescÿ sprowej spanem philipem Scepanowskym"] (Lelów, 16 VI 1558) k. 32-33.
 • 520 a Nr 14. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Mikołaja Jasieńskiego, dziedzica wsi Sokołów Górny i Dolny w pow. chęcińskim ziemi sandomierskiej, dot. cesji wymienionych dóbr wraz z folwarkami i przyległościami Marianowi Przyłęckiemu, burgrabiemu i sędziemu grodzk. krakowskiemu, i jego sukcesorom; podpis. Wojciech Borzykowski, pis. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Zapys ktorem Yasyinsky zapysal przilączkyi(em)u [!] Wysznosz sokoloff"] (Kraków, 10 VI 1564) k. 34-35.
 • 520 a Nr 15. [minuta z ksiąg grodzkich piotrkowskich rekognicji Piotra Lutomierskiego, syna kaszt. zawichojskiego i star. leżajskiego Mikołaja, złożonej w imieniu swoim oraz nieobecnego brata Baltazara, dot. pożyczenia od Stanisława Sobka z Sułowa, kaszt. sądeckiego i podskarb. kor., sumy 1800 fl., zabezpieczonych na trzymanych przez nich w dzierżawie wsiach Sokołów Górny i Dolny w pow. chęcińskim w ziemi sandomierskiej wraz z folwarkami i przyległościami]; [na odwrocie częśc. nieczytelna nota dors.: "(...) 1565 ex su(m)ma 4800 flor(enorum) G"] (Piotrków, 17 II 1565) k. 36.
 • 520 a Nr 16. [ekstrakt z ksiąg grodzkich nowokorczyńskich rekognicji Mikołaja Jasieńskiego, dziedzica Sokołowa Górnego i Dolnego w pow. chęcińskim w ziemi sandomierskiej, w sprawie pożyczenia od Mikołaja Secygniowskiego kwoty 500 fl., zabezpieczonych na jego wsiach dziedzicznych wraz z równoczesnym wwiązaniem wierzyciela w dobra dłużnika; podpis. Jan Ossowski, podstar. i sęd. grodz. nowokorcz. oraz Andrzej Poradowski, pis. grodz. nowokorcz.]; [na k. 39v u dołu słabo czytelna nota dors.: "1560 feria secunda p(ost) oculi Decret w wiązania w wiecznoscz ex libera submissione Jasienski personali? Stan?"]; [dok. przedarty u dołu, co spowodowało zniszczenie 1 wiersza tekstu, zachowany w dwóch nierównych częściach!]; (Nowe Miasto Korczyn, 18 III 1560) k. 39.
 • 520 a Nr 17. [ekstrakt z ksiąg grodzkich oświęcimskich rekognicji Jana Myszkowskiego z Mirowa, dziedzica Jawiszowic, dot. cesji swej wsi dziedzicznej Dankowice oraz stawu zw. foksowskim i gruntu nad stawem wraz z osiadłym przy nim kmieciem Tomaszem Foksem starościnie oświęcimskiej i zatorskiej na rzecz Beaty Myszkowskiej z Przeręba; podpis. Stanisław z Przytoka Przytycki, pis. grodz. oświęcimski]; [na k. 49v kilka nota proweniencyjnych: "Inductum. Kontrakt między Vrodzonym Jąnem [!] Myszkowskim z Jawiszowic a Vrodzoną Beatą Myszkowską. Na Ząmku [!] Oswiecim[skim] We Czwartek przed Swiętem S. Katarzyny bliski Roku Panskiego 1578", "Wieczneÿ Donacyi przesz JMP(...)onego Pana Jana Myszkowskiego na Jawiszowicach Dziedzica W. JMPani Beacie z Przerebu Myszkowskiej Staroscinÿ Osuiecimskiej y Zatorskiej z sukcessorum Jeÿ Dobra Dankowice cu(m) attinentiis Grunt Foryski ze Stawem kontrakt", "Dem. 3tia, Fasc. 3tio, No 3tio.", "Rectae Lineae Ordinan. Fasc. 3tio Dem. ead(em) No 3tio"] (Oświęcim, 19 XI? 1578) k. 40-49.
 • 520 a Nr 18. [dekret Trybunału Koronnego w Piotrkowie dot. wyroków i apelacji do sądu ziem. chęcińskiego oraz sądu gen. ziemi sandomierskiej w sprawie pomiędzy Mikołajem Secygniowskim z Mokrska, dziedzicem Sokołowa Górnego i Dolnego, a podsk. kor. i kaszt. sandomierskim Stanisławem Sobkiem z Sułowa, tenutariuszem tychże dóbr oraz Marianem Przyłęckim, burgr. i sędzią grodzk. krakowskim o dzierżawę z wspomnianych wsi; podpis. Andrzej Borkowski, pis. ziem. lub.]; [na k. 55v 4 trudno czytelne i częśc. przekreślone noty dors.: "Dec(re)tum Iuramenti Secigniowskie(go) de vere (...) citationibus"; w dwóch kolejnych, nieco dłuższych, wymieniono nazwiska Benedictus Slaka, Marian Przyłęcki oraz Trybunał Koronny w Piotrkowie] (Lublin, 13 VI 1579) k. 50-55.
 • 520 a Nr 19. [minuta z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Macieja Szczepanowskiego, dziedzica wsi Tęgoborz, dot. pożyczenia od braci rodzonych Marcina i Szymona Czaryskich kwoty 440 fl., zabezpieczonych prawem wwiązania na tejże wsi dziedzicznej]; [na odwrocie nota dors. innym char. pisma: "Oblig(ati)o Czaryskim per Mathiam Sczepanowski bonor(um) Tagoborz"] (Kraków, 3 II 1581) k. 56-57.
 • 520 a Nr 20. [minuta z ksiąg ziemskich chęcińskich pozwu Krzysztofa Jasieńskiego (syna Mikołaja), dziedzica wsi Sokołowo Górne i Dolne przeciwko braciom Krzysztofowi, Piotrowi i Stanisławowi Sobkom z Sulejewa, tymczasowym dzierżawcom (zastawnikom), złożonego za pośrednictwem aktualnego posesora obu wsi Kaspra Secygniowskiego, w sprawie spłaty długu obciążającego wymienione dobra; podpis. Wojciech Wielicki, pis. ziem. sandom.]; [na k. 59v u dołu 2 noty dors.: "D(omi)nis [! skrót nad wyrazem i ostatnia litera jakby dopisane] Sobkoui(enses) con(tra) Theodorus (lub Cheodorus)", "Christophorus Jasienski Contra Sobki jn Causa Exemptionis Sokołovij intercedit Secigniowski Iud(iciu)m Delliberat(ivum) [!] 1581"]; [wskutek podwójnego złożenia arkusza pap. quarto foliacja powstałych składek nie jest przejrzysta; prawidłowa kolejność czytania tekstu przedstawia się następująco: k. 58-59-60-61-61v-60v-59v] (Chęciny, 16 VI 1581) k. 58-61
 • 520 a Nr 21. [ekstrakt z ksiąg ziemskich lelowskich rekognicji Jana Maluśkiego z Gorzkowa dot. cesji oprawy wiana, przywianka i dożywocia Marty Tęgoborskiej, zabezpieczonej niegdyś przez jej zmarłego męża Macieja Tęgoborskiego na jego dobrach dziedzicznych Siedliska i innych, dokonanej przez Jana Maluśkiego, któremu wspomniana Marta Tęgoborska owe dobra wcześniej sama cedowała, na rzecz Macieja Szczepanowskiego; podpis. Jan Kmita, pis. ziem. krak.]; [na k. 63v nota dors.: "Condescenssio de Reformatione dot(is) dotalicii et advitalitatis Marte Thegoborska a Mathia Thegoborski marito h(ab)ite Mathie Sczepanowski per Joanne(m) Maluski facta de actu Lelyovie fer(ia) 3. Conversionis Pauli 1583. Intro(missio) [?] est necessaria"] (Lelów, 25 I 1583) k. 62-63.
 • 520 a Nr 22. [minuta z ksiąg ziemskich lelowskich (przeniesienie wpisu z ksiąg grodzk. krakowskich) rekognicji Jana Maluśkiego dot. pożyczenia Maciejowi Szczepanowskiemu, dziedzicowi Szczekocin i Sprowy, sumy 1200 fl., zabezpieczonej na jego wsi dziedzicznej Tęgoborz]; [na k. 69v nota dors. innym char. pisma: "Transport(ati)o Inscr(ipti)onis Oblig[ati]onis Tągoborza 1200: (per) Szczepanowski Maluskiemu"] (Lelów, 12 III 1583) k. 64-69.
 • 520 a Nr 23. [ekstrakt z ksiąg ziemskich lelowskich rekognicji Macieja Szczepanowskiego ze Szczekocin dot. pożyczenia od Jana Maluśkiego z Gorzkowa sumy 1000 fl., zabezpieczonej na wszystkich dobrach dziedzicznych pożyczkobiorcy; podpis. Jan Kmita, pis. ziem. krak.] (Lelów, 21 I 1584) k. 70.
 • 520 a Nr 24. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich aktu rozgraniczenia części wsi Sprowa Macieja Szczepanowskiego oraz części tej samej wsi należących do Jana i Adama Kościeniów przy granicy ze Szczekocinami, będącymi również dziedziną Szczepanowskiego; podpis. Jan z Kuczkowa Kuczkowski, komornik graniczny pow. ksiąskiego i lelowskiego]; [dok. spisany wzdłuż dłuższej krawędzi pap. (orientacja pozioma); w tekście łac. wyrazy pol.; dok. uszkodzony: przy górnej krawędzi na złożeniu papieru z lewej strony wydarta dość znaczna dziura z uszczerbkiem dla tekstu, dolne brzegi kart miejscami silnie postrzępione]; [na k. 73v 2 noty dors. różnym char. pisma: "Granities Inter Sprowa Circa Parietem Sczekocziny", "Sprawÿ Sczekosckie"] (Sprowa, 20 X 1585) k. 72-73.
 • 520 a Nr 25. [ekstrakt z ksiąg grodzkich nowokorczyńskich rekognicji Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik dot. oprawy wiana i przywianka w kwocie po 4500 fl. małżonki swej Anny Oleśnickiej, córki Macieja Szczepanowskiego, zapisanych na połowie wszystkich swoich dóbr dziedzicznych i dzierżawionych, ruchomych i nieruchomych jakiegobądź rodzaju; podpis. Wojciech Aleksander Łukowski?, podstarości i sędzia grodz. nowokorcz.]; [na odwrocie nota dors.: "Reformatio G(e)n(e)rosae Annae Olesniczka" i dopisane inną ręką "(per) Andr(eam) Olesniczki 4500", niżej "feria 2. post Inuocauit. A[nn]o 1589"] (Nowy Korczyn, 17 II 1589) k. 74-75.
 • 520 a Nr 26. [ekstrakt z akt grodzkich krakowskich polubownej ugody zawartej między Krzysztofem Gosławskim a Krzysztofem Jasińskim w sprawie spłaty długu zaciągniętego niegdyś przez jego nieżyjącą już matkę Annę u (kupca żydowskiego?) Wolffa Baiera i zapisanego w aktach grodzk. krakowskich, następnie odstąpionego przezeń Słupskiemu, a przez tego z kolei cedowanego Gosławskiemu, który pozwał Jasińską o zwrot sumy, podczas gdy ona wnosiła o urzędową kasację zapisu]; [na odwrocie nota dors.: "Intercisa przepisana"] (Kraków, 10 III 1590) k. 76-77.
 • 520 a Nr 27. [ekstrakt z ksiąg grodzkich chęcińskich rekognicji Macieja Szczepanowskiego ze Szczekocin w sprawie ustanowienia opiekunem prawnym swoich dzieci i dóbr materialnych po swojej śmierci żony Zofii z Pieskowej Skały, zaś współopiekunami tychże teścia Stanisława Szafrańca (ojca Zofii) oraz szwagra Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik przy jednoczesnym unieważnieniu poprzedniego wyrażenia swej woli w tej sprawie w urzędzie ziemsk. lelowskim; podpis. Maciej Jedlnicki, pis. grodz. chęciński]; [na odwrocie 2 noty dors. różnymi char. pisma: "Opieka dziatek Jego M(ośc)i Pana Sczepanowskiego:", "Stej [!] opieki ÿ zniszej stal sie kwit wgrodzie Cr(acoviensi)? 1612 3 post Diuision(em) S Ap(osto)lor(um)"] (Chęciny, 3 XI 1590) k. 78.
 • 520 a Nr 28. [ekstrakt z ksiąg ziemskich lelowskich rekognicji Macieja Szczepanowskiego ze Szczekocin w sprawie oprawy wiana i przywianka dla żony swej Zofii, córki Stanisława Szafrańca z Pieskowej Skały, w kwocie po 8000 fl., zabezpieczonych na połowie wszystkich swoich dóbr dziedzicznych i dzierżawnych ruchomych i nieruchomych; podpis. Aleksander Łukowski, pis. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Reformatio G. Zophiae Sczepanowska. 8000 dotis et totid(em) dotalicii. 1594/ S I f(eri)a 3 post Oculi 1594 [data roczna podkreśl.] in Lelow"] (Lelów, 5 III 1594) k. 79-80.
 • 520 a Nr 29. [ekstrakt z ksiąg grodzkich nowokorczyńskich rekognicji Walentego Kołka (?) z Wechadłowa w sprawie skwitowania Filipa, Stanisława, Piotra i Andrzeja Szczepanowskich, synów i sukcesorów zm. Macieja Szczepanowskiego ze Szczekocin, z kwoty 3000 fl. stanowiącej oprawę wiana córki Macieja, a siostry wyżej wymienionych Małgorzaty, należnej składającemu zeznanie w związku z jej zamążpójściem i z tego tytułu zapisanej w aktach grodzk. chęcińskich; podpis. Tomasz Kowalkowski, pis. grodz. nowokorcz.]; [na odwrocie nota dors.: "Valentinus Kolek quietat succ(ess)ores olim G. Matthiae Sczepanowski de 3000 fl."] (Nowem Miasto Korczyn, 17 I 1595) k. 81.
 • 520 a Nr 30. [ekstrakt z ksiąg grodzkich chęcińskich rekognicji Filipa Szczepanowskiego ze Szczekocin, s. Macieja, dokonanej w imieniu własnym oraz małoletnich braci rodzonych Stanisława, Andrzeja i Piotra w sprawie dobrowolnego obciążenia dóbr własnych i braci sumą 4000 fl., przeznaczoną na posag siostry wyżej wymienionych Małgorzaty w związku z jej zamążpójściem za Waleriana Kołka, a zabezpieczoną przez ich matkę Zofię z Szafrańców, córkę wojskiego krakowskiego i starosty lelowskiego Stanisława i żonę nieżyjącego już wówczas Macieja Szczepanowskiego, ojca wyżej wymienionych dzieci, na własnej wsi Raszków, stanowiącej oprawę jej wiana i dożywocia, którą zastawiła Andrzejowi Gajewskiemu; w staropolskim prawie majątkowym obowiązek wyposażenia siostry do zamążpójścia w wypadku śmierci ojca spoczywał nie na matce, ale na braciach, o ile byli, stąd wola synów Zofii oczyszczenia jej dóbr wiennych, obciążonych przez matkę dobrowolnie, a nie z nakazu prawa, z jakichkolwiek obciążeń i zapisów dłużnych; podpis. Maciej Jedlnicki, pis. grodz. chęciński]; [na odwrocie 2 noty dors. różnym char. pisma: "Inscriptio a D. Filipo Sczepanowski D(omi)nae Zofiae Sczepanowska suae summam 4000 fl(orenorum)" i "Nie zawadzi przeczytać ten Zapis"] (Chęciny, 6 V 1595) k. 82-83.
 • 520 a Nr 31. [minuta z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Krzysztofa Jasieńskiego, burgrabiego zamku krakowskiego dot. pożyczenia sumy 2700 fl. od Hieronima Chiczki z Sędziejowic, zabezpieczonych na wszystkich swoich dobrach ruchomych i nieruchomych]; [na odwrocie nota dors.: "Jassienski Chiczkiemu inscribit Mille et Septingentor(um) flor(enoru)m"] (Kraków, 7 XII 1596) k. 84-85.
 • 520 a Nr 32. [minuta z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik dot. pożyczenia od Pawła Rudawskiego sumy 6000 fl., zabezpieczonych na wszystkich swoich dobrach, za zgodą swej małżonki Anny ze Szczekocin i jej dwóch bliskich krewnych ze strony ojca, która ma na dobrach męża zapisane wiano i dożywocie]; [na odwrocie nota dors.: "Olesnicki Rudawskiemu tenetur Sex Millia [!] eid(em)q(ue) adducet et pro statione se inscribit. Dług fl. 6000 na Sczekocinach. Sabbatho post F(estum) S(anctae) Margaretae 1600"] (Kraków, 15 lub 19 VII 1600) k. 86-87.
 • 520 a Nr 33. [ekstrakt z ksiąg ziemskich chełmskich ugody zawartej między braćmi Janem i Andrzejem Urowieckimi, ss. Wacława podkom. chełmskiego, w sprawie rekompensaty dla Andrzeja w związku z nierównym podziałem dóbr po śmierci ich stryja Marcina Urowieckiego, kasztelana chełmskiego, kiedy to Jan otrzymał cały Łuków w pow. chełmskim (za połowę tej majętności bracia wydzierżawili wcześniej swoje dobra dziedziczne Sielce lub Sielcz drugiemu stryjowi Mikołajowi Urowieckiemu), zaś Andrzejowi przypadły dobra mniejszej wartości: Sobibór i Piszcze; tytułem zadośćuczynienia Jan Urowiecki zobowiązuje się zamiast rekompensaty pieniężnej oddać bratu w dożywocie swą dzierżawę dożywotnią Chotcze, Petryłow i Wolę Petryłowską z folwarkiem pod zakładem 15 000 złp.; 5 pieczęci i 6 podpisów przedstawicieli stron ugody i ich przyjaciół: Paweł Orzechowski, Mikołaj? Sienicz, Stanisław? Tarnowski, Mikołaj, Jan i Andrzej Uhrowieccy [pisownia nazwiska w oryg. dwojaka: dwukrotnie "Urowiecki", raz "Uhrowiecki"], Aleksander Krzywczycki] (Chełm, 15 I 1601) k. 88-89.
 • 520 a Nr 34. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Zofii Szafraniec z Pieskowej Skały, wdowy po Macieju Szczepanowskim, i jej syna Filipa, dziedzica Szczekocin, złożonej w imieniu własnym oraz braci Stanisława, Andrzeja i Piotra w sprawie oddania w trzyletni zastaw z prawem wykupu wsi Tęgoborz w pow. lelowskim ziemi krakowskiej, będącej oprawą i dożywociem Zofii, a obecnie dziedziczonej przez jej syna, Stanisławowi Misiowskiemu za sumę 5000 fl. (w tym 4000 fl. sumy zastawnej oraz dodatkowy 1000 fl. wpłacony przez zastawnika ze względu na wartość dzierżawy, z możliwością spłaty jednorazowej każdego roku trwania umowy lub obowiązkiem uiszczania terminowych rat; podpis. Melchior Michałowski, pis. i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie noty dorsalne 2 char. pisma: "Zophia et Philipus [!] Sczepanowsczi mater cum filio Misiowskie(m)u obligant", "Zophia et Philippus Sczepanowsczÿ Mater cum filio Stanislao Misiowskÿ obligant", "Sab(bath)o p(ost) Trium Regum 1602" i przed datą roczną dopisana innym atramentem litera "A"] (Kraków, 12 (lub 9) I 1602) k. 90-91.
 • 520 a Nr 35. [ekstrakt jak w nr. 34, być może kopia poprzedniego; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 95v nota dors.: "Sczepanowscy G(e)n(er)oso Stanislao Misiowski obligantur"] (dat. jak w nr. 34) k. 92-95.
 • 520 a Nr 36. [ekstrakt jak w nr. 34, sporządz. w jęz. polskim; podpis. Filip Szczepanowski w imieniu matki oraz własnym, Stanisław Misiowski] (dat. jak w nr. 34)) k. 96.
 • 520 a Nr 37. [ekstrakt jak w nr. 34, tekst w porównaniu z poprzednimi dok. zmien. i skróc.; podpis. Wojciech Wyleżyński, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 98v nota dors.: "G(e)n(er)osi Zophia de Pieskowa Skała et Philippus Sczepanowskÿ Intercisam roborant [dopis. inną ręką i atramentem:] cum Mißiowski sabbatho p(ost) Trium Regum 1602" [pomiędzy tymi notami pośrodku sygla "C"] (data czynności jak w nr. 34, data wystaw. dok. między IX 1618 a II 1621) k. 97-98.
 • 520 a Nr 38. [minuta z ksiąg grodzkich chęcińskich pozwu sądowego Zofii Szafraniec z Pieskowej Skały, żony zm. Macieja Szczepanowskiego, dziedziczki Szczekocin z przyległościami jako jej dóbr oprawnych i dożywotnich, przeciwko dzierżawcy Stanisławowi Kościeniowi z Sędziszowa o bezprawne spustoszenie borów w wymienionych włościach, arendowanych na mocy kontraktu zawartego w Chęcinach 23 I 1600]; [na k. 100v 2 noty dors.: "Motio inter Zophiam Sczępąnowska et Koscien", "Dobra Sczekociny w doziwociu y oprawie P. Zophij Sczepanowski zostawaia 1602"; na k. 99 fragm. w jęz. polskim] (Chęciny, 1 XII 1602) k. 99-100.
 • 520 a Nr 39. [ekstrakt z ksiąg grodzkich bieckich rekognicji Szymona Piotra Jasieńskiego, s. zm. Krzysztofa z Sokołowy burgr. zamku krakowskiego, w sprawie rezygnacji swoich wsi dziedzicznych Kije i Hajdaszek z folwarkami w pow. wiślickim ziemi sandomierskiej oraz wsi Wierzbica z folwarkiem w pow. chęcińskim tejże ziemi wraz z sąsiadującą z nią nowo lokowaną wsią Róża alias Wieś, a także pewnymi dobrami we wsi Czechów na rzecz Jana Zbigniewa Brzechwy z Wrączy (Brzeffa); podpis. Jan Ciekliński, podstar. biecki i Mikołaj Jurkowicki? pis. grodz. biecki]; [na k. 104v nota dorsalna: "G. Simon Petrus Jaszienski G. Joanni Sbigneo Brzeffa bona Kye cum attinen(tiis) Donat 1603"] (Biecz, 14 II 1603) k. 101-104.
 • 520 a Nr 40. "Jasieński Brzychwie Bona Resignat" [ekstrakt z ksiąg grodzkich bieckich jak w nr. 39, sporządzony w jęz. pol.]; [na k. 106v nota dors. naniesiona przy tekście dok. wzdłuż dłuższego boku karty: "Jasienki Brzechffie. Bona Ciia Resignat 1603 A[nn]o"; podpis. 7 szlachciców, z których 3 pierwszych przyłożyło pieczęci sygnetowe: Jan Ciekliński podstarości biecki, Jan Zbigniew Brzechwa, Szymon Piotr Jasieński z Sokołowa, Stanisław Byszowski z Drozdowa, Wojciech i Paweł Faruzejowie z Garbowa i Joachim Zakrzowski z Wielkiego Zakrzowa] (Biecz, 21! II 1603 [taka datacja wskutek błędu w zapisie daty: użyto przyimka "po" zam. "przed"], winno być 14 II 1603) k. 105-106.
 • 520 a Nr 41. [kontrakt między Janem Zbigniewem Brzechwą z jednej a Andrzejem Oleśnickim z Oleśnik podstarościm chęcińskim i Piotrem Szymonem Jasieńskim z drugiej strony dot. wzajemnego uregulowania rozmaitych spraw majątkowych (spłata długów przejętych cesją, zastawa majątku Sulisławice, spłata długów poddanych ze wsi Kije, zagroda chłopa Brycha z Czechowa, rekompensata za pozostawione zboże itp.), potwierdzonego obopólnym skwitowaniem i wniesieniem stosownych wpisów do ksiąg grodzkich]; [podpis. i przyłoż. pieczęci sygnetowe Andrzej Oleśnicki z Oleśnik, Jan Zbigniew Brzechwa oraz Piotr Szymon Jasieński z Sokołowy] (Korytnica, 15? V 1604) k. 107-108.
 • 520 a Nr 60. [akt polubownej ugody zawartej między Janem Mnińskim z Mnina, dziedzicem Drużykowej i Bogdały, a żupnikiem krakowskim Andrzejem Oleśnickim z Oleśnik, dziedzicem na Szczekocinach, w sprawie cesji przez Mnińskiego na rzecz żupnika wymienionych wsi Drużykowa i Bogdała wraz z tamtejszymi folwarkami, dworami i przyległościami, otrzymanych jako wwiązanie w dobra dziedziczne od Adama Silnickiego na mocy podpisanego przez tego ostatniego kontraktu zastawnego (zob. niżej), którą to cesję ma zeznać w grodzie krak. nazajutrz po święcie Trzech Króli 1612 r., oraz zapisów pieniężnych: zastawnego na 4000 złp. za swoje dobra (zob. wyżej) i dłużnego na kwotę 1700 złp., pożyczonych przez tegoż Silnickiego; sprawę majątków ziemskich ma Silnicki uregulować za wiedzą i zgodą swej żony, która na cedowanych dobrach ma zabezpieczoną oprawę i dożywocie; podpis. i pieczęć sygnetową przyłoż. Jan Mniński (miejsce na pieczęć drugiej strony pozostało puste)]; [na k. 143v nota dors.: "Interciza s Panem Mninskim"] (Kraków, 17 IX 1610) k. 142-143.
 • 520 a Nr 61. "Cessio Tęgoborza" [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Stanisława Misiowskiego, zastawnika wsi Tęgoborz, dot. cesji zastawu (długu) 4000 fl., zapisanego mu na tejże wsi przez jej posesorów Zofię Szafraniec z Piekowej Skały, ż. zm. Macieja, oraz jej synów Filipa, Stanisława, Andrzeja i Piotra Szczepanowskich, na rzecz Marcina Kościenia z Sędziszowa z prawem intromisji w zastawione dobra; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 145v nota dors. 2 rąk: "Misiowski Koscieniowi cedit. su(per) Villa Tęgoborz"] (Kraków, 13 I 1611) k. 144-145.
 • 520 a Nr 62. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik, żupnika krak., dot. pożyczenia od Stanisława Masłomiąckiego kwoty 4000 fl., zabezpieczonych na wszystkich dobrach dłużnika; podpis. Wawrzyniec Domaniewski, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 147v nota dors.: "Zupparius Cracovien(sis) Masłomiącki tenetur 4000 floren(orum) in Castro Crac(oviensi) (secun)da ante Margaretha(m) 1611"] (Kraków, 11 VII 1611) k. 146-147.
 • 520 a Nr 63. [akt polubownej ugody zawartej między żupnikiem krakowskim Andrzejem Oleśnickim z Oleśnik z jednej, Zofią Szafraniec z Pieskowej Skały, wdową po Macieju Szczepanowskim, z drugiej a Małgorzatą wdową po Walerianie Kołku z trzeciej strony w sprawie rezygnacji przez Oleśnickiego na rzecz obu wdów w zamian za otrzymaną od nich pewną sumę pieniędzy praw własności do wsi Drużykowa z folwarkiem i Bogdała, odsprzedanych mu wcześniej przez Jana Mnińskiego; ponieważ jednak transakcja nie została jeszcze przez Mnińskiego zeznana do ksiąg sądowych, Oleśnicki zobowiązuje go do przelania wszystkich praw na wspomniane wdowy zamiast na siebie (por. nr 60); Zofia Szczepanowska miała oprawę wiana i dożywocia w kwocie po 8000 fl. zabezp. przez zm. męża Macieja na dobrach Szczekociny z przyległościami, których dziedzicem jest obecnie Oleśnicki, dlatego w przypadku spłaty przez niego połowy tej sumy - 4000 fl. wdowa zobowiązuje się do scedowania nań swych praw majątkowych; podpis. Krzysztof Borkowski w imieniu Zofii Szczepanowskiej, Małgorzata ze Szczekocin Kołkowa i Andrzej Oleśnicki]; [na k. 149v nota dors.: "Interczyza sP[anem] Olesnickiem aP[anią] Sczepanowską"] (Kraków, 24 I 1612) k. 148-149.
 • 520 a Nr 64. [akt polubownej umowy zawartej między żupnikiem krakowskim Andrzejem Oleśnickim z Oleśnik a Piotrem Szczepanowskim dot. cesji przez tego ostatniego na rzecz Oleśnickiego wszystkich swoich dóbr dziedz., tj. całych części miasteczka Szczekociny z dworem i folwarkiem oraz wsi Tęgoborz z folwarkiem i wszelkimi przyległościami, ze względu na zapobieżenie ich rozczłonkowaniu; podpis. obie strony ugody]; [na k. 151v nota dors.: "Intercÿza SPanem Piotrem Sczepanowskim stronÿ Gessyi iego w Sczekozinach sprzawa? die 16 Junii A(nn)o 1612. Robor(ati)o in Castro Cr(acoviensi) 1612 4 post S Margaretha(m)] (Szczekociny, 16 VI 1612) k. 150-151.
 • 520 a Nr 65. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Piotra Szczepanowskiego, s. zm. Macieja, dziedzica Szczekocin z przyległościami dot. rezygnacji wszystkich swoich dóbr dziedz., tj. całych części swoich na miasteczku Szczekociny z dworem i folwarkiem, wsi Tęgoborz z folwarkiem oraz Siedliska na rzecz żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik; podpis. Melchior Michałowski, podstarości i sędzia grodz. krak.]; [na k. 153v nota dors.: "Petrus Sczepanowski Andreae Olesniczki donat 4 p(ost) Margaretha(m) 1612"] (Kraków, 18 VII 1612) k. 152-153.
 • 520 a Nr 66. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji woźnego gen. woj. krakowskiego mieszcz. Jana Kucharzyka ze Szczekocin oraz jego asysty szl. Krzysztofa Zielińskiego i szl. Stanisława Laszowskiego dot. intromisji żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik w dobra dziedz. Piotra Szczepanowskiego położone w pow. lelowskim ziemi krakowskiej (części miasteczka Szczekociny ze wsiami Tęgoborz i Siedliska wraz z tamtejszymi folwarkami), dokonanej 25 VII 1612 r.; podpis. Melchior Michałowski, podstarości i sędzia grodzk. krak.]; [na odwrocie 2 noty dors. różnych rąk: "Admissa introm(iss)io Olesniczke(g)o per Petrum Sczepanowski 6 p(ost) Jacobi 1612", "Intromissio ad Bona Szczekociny -"-"] (Kraków, 27 VII 1612) k. 154.
 • 520 a Nr 67. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Eufemii Anastazji Wolskiej, c. zm. Franciszka Wolskiego podskarbiego nadwornego, a ż. Konstantego Rabi Gnojnickiego (Gnoińskiego), w sprawie skwitowania żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik, egzekutora testamentu zm. Grzegorza Stefanowicza, podskarb. nadw. JKM, z kwoty 900 fl., zapisanej Wolskiej w testamencie przez Stefanowicza; pozostałe 100 fl. z legatu opiewającego na 1000 fl. egzekutor testamentu przeznaczył na spłatę długów niespłaconych przez Stefanowicza przed śmiercią; podpis. Melchior Michałowski, podstarości i sędzia grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Quiet(ati)o G[enerosi] Andr(eae) Olesniczki (per) Eufemiam Rabiegowa Gnoinska [!] de 900 fl 5 post Petri in uincul(is) 1612"] (Kraków, 2 VIII 1612) k. 155.
 • 520 a Nr 68. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich dekretu sądowego w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego z Zarzecza przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu z Oleśnik, dziedzicowi Szczekocin z przyległościami, który mimo wezwania do sądu przez woźnego woj. Stanisława Snopka nie stawił się na rozprawę, o zwrot niespłaconego w terminie długu 4000 fl., zgodnie z mandatem wojewody i generała krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego, wyd. w Krakowie 29 VI 1612; rekognicja woźnego woj. Marcina Hajdasza o doręczeniu pozwu do dworu w Szczekocinach w dn. 24 IX t.r.; wobec wniesienia zażalenia na pozew przez pełnomocnika Oleśnickiego Jana Radziechowskiego sąd wyznacza nowy termin rozprawy dla obu stron; podpis. Melchior Michałowski, podstarości i sędzia grodz. krak.]; [na k. 157v nota dors.: "Christopherus Goluchowsky Zupparium Cracouien(sem) in lucro (...) et secessio. (...) ipso die S. Francisci A. 1612"] (Kraków, 4 X 1612) k. 156-157.
 • 520 a Nr 69. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich wyroku sądowego w sprawie odroczenia rozprawy z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego z Zarzecza przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu z Oleśnik, dziedzicowi Szczekocin z przyległościami, o zwrot niespłaconego w terminie długu 4000 fl. na święto Trzech Króli 1613 r.; jako pełnomocnicy wystąpili: w imieniu pozywającego Gołuchowskiego Marcin Rozanka, w imieniu pozwanego Wojciech Zabierzowski; podpis. Melchior Michałowski, podstarości i sędzia grodz. krak.; zob. nr 68]; [na odwrocie nota dors.: "G. Christopherus Goluchowsky et Zupparius Cracoviensis scribu(n)t terminum. 6 p(ost) Lucę 1612"] (Kraków, 19 X 1612) k. 158.
 • 520 a Nr 70. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich wyroku sądowego w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego z Zarzecza przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu z Oleśnik, dziedzica Szczekocin z przyległościami, o zwrot niespłaconego w terminie długu w kwocie 4000 fl., zgodnie z mandatem wojewody i generała krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego, wyd. w Krakowie 3 X 1613; rekognicja woźnego woj. Krzysztofa Kurpińskiego o doręczeniu pozwu; podpis. Melchior Michałowski, podstarości i sędzia grodz. krak.]; [na k. 160v nota dors.: "Goluchowski Olesniczkiego in lucro Cum Aresto 2 p(ost) Trium Regum 1613"] (Kraków, 7 I 1613) k. 159-160.
 • 520 a Nr 71. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich wyroku sądowego w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego z Zarzecza przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu z Oleśnik, dziedzica Szczekocin z przyległościami, o zwrot niespłaconego w terminie długu w kwocie 4000 fl., który strona pozwana zobowiązuje się spłacić w przeciągu 2 tygodni; strony procesowe reprezentowali pełnomocnicy powoda - Marcin Rozanka i pozwanego - Jan Radziechowski; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na odwrocie 2 noty dors. różnych rąk: "Zupparius Cracouien(sis) Goluchowsky soluet. f3/p(ost) Regum A[nno] 1613", "Proce~:ss o 4000 flor(enorum) na P(ana) Żupnika de Olesnica od P. Gołuchowskie(g)o"; dok. uszkodzony - ubytek pap. w środku karty; zob. nr 68] (Kraków, 9 I 1613) k. 161.
 • 520 a Nr 72. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich dekretu sądowego w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego z Zarzecza przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu z Oleśnik, dziedzicowi Szczekocin z przyległościami, który mimo doręczenia pozwu przez woźnego woj. Stanisława Snopka nie stawił się na rozprawę, o zwrot niespłaconego w terminie długu w kwocie 4000 fl. zgodnie z mandatem wojewody i generała krak. Mikołaja Zebrzydowskiego, wyd. w Krakowie 3 X 1613; podpis. Melchior Michałowski, podstarości i sędzia grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Goluchowski Zuparium in lucro 3 p(ost) Agnetis 1613"] (Kraków, 22 I 1613) k. 162.
 • 520 a Nr 73. [ekstrakt z ksiąg grodzkich lelowskich dekretu sądowego w sprawie z powództwa przeora Waleriana Lituanidesa i całego klasztoru Dominikanów przy kościele Trójcy Najśw. w Krakowie przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu, dziedzicowi Szczekocin, jako egzekutorowi testamentu zm. Grzegorza Stefanowicza o świadome sprzeniewierzanie się woli testatora i zatrzymanie sumy 4000 fl., zapisanych klasztorowi z przeznaczeniem na czynsz (wyderkaf) oraz na odprawianie mszy św. wotywnych w kościele klaszt. za duszę zmarłego; podpis. Jan Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 73 trzy różne noty dors.: "Lelouiensis Int(er) Conuentu(m) Sanctissimae Trinita(is) et Olesniczki Motio. Pro Cit(a)t(i)o(ne)?" "Bogusławsky d(ecre)t(a) decreta [wyraz powtórz. pod skreśleniem Priora decreta", "F(e)r(i)a 6 in vigilia festi SS. Petri et Pauli Ap(osto)lor(um) 1613 Indigt? Bedlinski", "Lelouien(sis)"; dok. pierwotnie złożony w dutkę] (Lelów, 22 I 1613) k. 163-164.
 • 520 a Nr 74. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich dekretu sądowego w sprawie ponownego rozpatrzenia pozwu Krzysztofa Gołuchowskiego z Zarzecza przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu z Oleśnik, dziedzicowi Szczekocin z przyległościami, który mimo wezwania do sądu przez woźnego woj. Stanisława Snopka nie stawił się na rozprawę, o zwrot niespłaconego w terminie długu 4000 fl., zgodnie z mandatem wojewody i generała krak. Mikołaja Zebrzydowskiego, wyd. w Krakowie dn. 29 IV 1613; rekognicja woźnego woj. Marcina Hajdasza z Zarzeszyna o doręczeniu pozwu do dworu w Szczekocinach w dn. 22 IV t.r.; podpis. Melchior Michałowski, podstarości i sędzia grodz. krak.]; [na k. 166v nota dors.: "Goluchowsky con(tra) Olesniczki astitit Ter(mi)nu(m) Concit[at[]urum [dopisane: Cum Rell(ati)one] 2 p(ost) Jubilate 1613"; w tekście łac. pol. terminy prawn.] (Kraków, 29 IV 1613) k. 165-166.
 • 520 a Nr 75. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji woźnego generalnego woj. krakowskiego Marcina Hajdasza z Zarzecza oraz jego asysty Mikołaja Olszowskiego i Macieja Lipskiego w sprawie uniemożliwienia przez żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego urzędowej intromisji we własne dobra swego wierzyciela Krzysztofa Gołuchowskiego (miasteczko Szczekociny, wsie Drużykowa, Tęgoborz oraz działy w Siedliskach z folwarkami), nakazanej przez sąd w konsekwencji niespłacenia zaciągniętego w roku poprzednim przez Oleśnickiego długu 4000 fl. i wytoczenia procesu przez wierzyciela; [na odwrocie nota dors.: "Denegata Introm(iss)io p(ost) Ter(mi)nu(m) Concitatum Goluchowskiemu (per) Olesniczki Sab(bat)o p(ost) Rog(ati)onum 1613"; zob. nr 68 i nn.] (Kraków, 18 V 1613) k. 167.
 • 520 a Nr 76. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich pozwu sądowego, wydanego w trakcie postępowania egzekucyjnego w imieniu starosty gen. Małopolski Mikołaja Zebrzydowskiego w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego z Zarzecza przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu z Oleśnik, dziedzicowi Szczekocin o zwrot niespłaconego w terminie długu w kwocie 4000 fl., po przedłożeniu mu wyroków sądu korzystnych dla Gołuchowskiego i stwierdzeniu odbicia wwiązania w swoje dobra przez dłużnika Oleśnickiego, z nakazem umożliwienia powtórnej urzędowej intromisji wierzyciela w dobra dłużnika; rekognicja woźnego woj. Marcina Hajdasza z Zarzecza o doręczeniu pozwu do dworu w Szczekocinach; podpis. Melchior Michałowski, podstarości i sędzia grodz. krak.]; [na k. 169v nota dors.: "Goluchowsky Con(tra) Zupparium Cracouien(sem) astitit terminum Innotescen(tiae) Brachy Regalis cu(m) Rell(ati)one"; zob. nr 68 i nn.] (Kraków, 29 V 1613) k. 168-169.
 • 520 a Nr 111. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich w sprawie z powództwa Szymona Piotra Jasieńskiego z Sokołowy, dziedzica Zagajowa, przeciwko Andrzejowi Wężykowi, s. zm. Stanisława, oraz Andrzejowi Wężykowi, s. zm. Bartłomieja, a wnukowi Stanisława, posesorom połowy wsi Sieńsko i prawnym sukcesorom tego ostatniego, odpowiedzialnym za spłatę zobowiązań wobec Jasieńskiego ciążących na tych dobrach, w kwestii wydania pozwu starościńskiego w trakcie postępowania egzekucyjnego po przedłożeniu wyroków sądowych i stwierdzeniu odbicia wwiązania we wspomniane dobra, a także wyznaczenia dodatkowego terminu rozprawy w związku z niestawianiem się pozwanych w sądzie; rekognicja woźnego generalnego woj. małopolskiego mieszcz. Jana Kucharczyka ze Szczekocin o dostaczeniu pozwu do dworu w Sieńsku; podpis. Wojciech Wyleżyński, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 228v nota dorsalna: "Simon Petrus Jasinski con(tra) succ(ess)ores Stanislai Wezyk astitit ter(minu)m Innotescen(ti)ae [dopisane inną ręką: Cum rel(ati)one?] 2 p(ost) Rog(ati)onum 1618"] (Kraków, 21 V 1618) k. 225-228.
 • 520 a Nr 77. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji woźnego generalnego woj. krakowskiego Marcina Hajdasza z Zarzecza oraz jego asysty Macieja Dąbrowskiego i Stanisława Domaniewskiego w sprawie ponownego uniemożliwienia (drugie tzw. odbicie wwiązania) - wbrew mandatowi generała małop. Mikołaja Zebrzydowskiego - Krzysztofowi Gołuchowskiemu urzędowej intromisji w dobra jego dłużnika, żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego (miasteczko Szczekociny wraz ze wsiami Drużykowa, Tęgoborz i działami w Siedliskach oraz folwarkami), jako sankcji wynikającej z niedotrzymania warunków kontraktu zawartego w roku poprzednim między Gołuchowskim a Oleśnickima, a dot. pożyczenia przez tego ostatniego 4000 fl. i odmawiania jego spłaty; podpis. Melchior Michałowski, podstarości i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Denegata Introm(iss)io p(ost) Term(inum) Innot(escen)t(i)ę Goluchowskiemu (per) Olesniczki 2 p(ost) Octauas 1613"] (Kraków, 17 VI 1613) k. 170.
 • 520 a Nr 78. [ekstrakt z ksiąg grodzich krakowskich wyroku sądowego w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu o zwrot niespłaconego w terminie długu 4000 fl.; w związku z niestawieniem się do urzędu na pozew generała małop. i - wbrew mandatowi generała małop. - ponownym uniemożliwieniem przez dłużnika urzędowej intromisji wierzyciela w swoje dobra (drugie tzw. odbicie wwiązania) sąd skazuje Oleśnickiego na usunięcie siłą z zajmowanych bezprawnie dóbr oraz zapłatę zakładu w wysokości trzykrotnej wartości pretensji głównej w chwili rozpoczęcia procesu; podpis. Melchior Michałowski, podstarości i sęd. grodz. krak.; zob. nr 68 i nn.]; [na k. 172v nota dors.: "Goluchowski Olesniczkiego in Vadiis Triplicatis Feria sexta post Joannis 1613"] (Kraków, 28 VI 1613) k. 171-172.
 • 520 a Nr 79. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa o. Waleriana Lithuanidesa, bakałarza teol., przeora klasztoru Dominikanów przy kościele Trójcy Św. w Krakowie, oraz całego konwentu przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu, dziedzicowi Szczekocin, jako egzekutorowi testamentu zm. Grzegorza Stefanowicza, podskarb. nadw., o sprzeniewierzenie się woli testatora i zatrzymanie sumy 4000 fl., zapisanej klasztorowi z przeznaczeniem na czynsz (wyderkaf) oraz na odprawianie mszy św. wotywnych w kościele klaszt. za duszę zmarłego; sąd nakazuje pozwanemu w ciągu 6 tygodni za radą i wiedzą powodów ulokować sumę procesową na nieobciążonych dobrach ziemskich, a uzyskany czynsz 240 fl. rocznie wypłacać beneficjentom pod zagrożeniem karą 10000 fl. grzywny; podpis. Wojciech Sierakowski, pis. ziem. lub.]; [na k. 174v nota dors.: "Inter Conuentu(m) S(anctissi)mae Trinitatis Crac(oviae) et Olesniczki Zupparium Cracowien(sem). D(ecre)tum Trib(una)l(i)s 6 in Vigilia festi SS Petri et Pauli Ap(osto)lorum A[nno] 1613"; por. nr 73] (Lublin, 28 VI 1613) k. 173-174.
 • 520 a Nr 80. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa przeora Waleriana Lithuanidesa, bakałarza św. teologii, i całego klasztoru Dominikanów przy kościele Trójcy Św. w Krakowie przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu, dziedzicowi Szczekocin (podczas rozprawy reprezentował go pełnomocnik Stanisław Bogusławski), jako egzekutorowi testamentu zm. Grzegorza Stefanowicza, podskarb. nadw., o świadome sprzeniewierzenie się woli testatora i zatrzymanie sumy 4000 fl., zapisanej klasztorowi z przeznaczeniem na czynsz (wyderkaf) oraz na odprawianie mszy św. wotywnych w kościele klaszt. za duszę zmarłego; sąd nakazuje pozwanemu w ciągu 6 tygodni za radą i wiedzą powodów ulokować sumę procesową na nieobciążonych dobrach ziemskich, a uzyskany czynsz 240 fl. rocznie wypłacać beneficjentom pod zagrożeniem karą 10000 fl. grzywny; podpis. Mikołaj Brodowski, pis. ziem. lub.]; [na k. 176v 2 noty dors.: "Bogusławsky de(cre)t(um) et sol(u)t(io)?", " D(e)c(re)tum Tribun(alis) Lublin(ensis) 1613 Inter Olesniczki ci(ta)tum et Conuentum SS Trinitatis (pro) 4000 fl"; por. nr 73 i 79] (Lublin, 28 VI 1613) k. 175-176.
 • 520 a Nr 81. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Macieja Dąbrowskiego, wicesgerenta sądu grodzk., oraz woźnego generalnego woj. krakowskiego mieszcz. Marcina Hajdasza i jego asysty szl. Stanisława Oleskiego i Macieja Lipskiego dot. ponownego niedopuszczenia przez żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego w dn. 13 VII tr. do urzędowej intromisji we własne dobra swego wierzyciela Krzysztofa Gołuchowskiego w związku z niespłaceniem długu 4000 fl., pomimo mandatu i pozwu generała małop.; podpis. Wawrzyniec Domaniewski, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Denegata Rumatio Gołuchowskiemu (per) Olesniczki simul cu(m) rell(ati)one? in C(ast)ro Crac(oviensi) 5 p(ost) Margaretae 1613"; zob. nr 68 i nn.] (Kraków, 18 VII 1613) k. 177.
 • 520 a Nr 82. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich dekretu sądowego w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu w związku z czynnym i zuchwałym uniemożliwianiem przez Oleśnickiego jako dłużnika Gołuchowskiego przeprowadzenia urzędowej intromisji w swoje dobra wobec niespłacenia zaciągniętej pożyczki na kwotę 4000 fl., skazujący tego ostatniego na wygnanie oraz konfiskatę majątku (przymusowe usunięcie z dóbr objętych wwiązaniem na rzecz wierzyciela); odroczenie rozprawy, na której miał się stawić z 2 świadkami i złożyć przysięgę, że nic o pozwach nie wiedział, ponieważ ich nie otrzymał, na kolejny termin z powodu ciężkiej choroby oskarżonego, poświadczonej przez jego pełnomocnika Stanisława Grabowskiego; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na k. 179v nota dors.: "Zuppar(ius) Cracou(iensis) con(tra) Chr[ist]opheru(m) Goluchowski Infirmatur 4 an(te) Prischę 1614"; zob. nr 68 i nn.] (Kraków, 15 I 1614) k. 178-179.
 • 520 a Nr 83. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich dekretu sądowego w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu o zwrot długu 4000 fl. i przejęcie przez wierzyciela dóbr objętych wwiązaniem w związku z niespłaceniem należności; sprawę przejmuje osobiście do rozpatrzenia woj. krak. i gen. małop. Mikołaj Zebrzydowski, a sąd pod jego przewodnictwem postanawia odroczyć sprawę do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na k. 181v nota dors.: "Inter Chr[ist]opherum Goluchowski et Zuppar(ium) Crac(oviensem) Delibera(ti)o 4 p(ost) Reminisce(re) 1614"] (Kraków, 27 II 1614) k. 180-181.
 • 520 a Nr 84. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich dekretu sądowego w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu o zwrot długu 4000 fl. i przejęcie przez wierzyciela dóbr objętych wwiązaniem wskutek niespłacenia należności; w związku z ponawianą odmową dopuszczenia do intromisji w swoje dobra należne prawem powodowi oskarżony skazany na banicję i konfiskatę dóbr; ustalenie terminu kolejnej rozprawy przez pełnomocników stron procesowych: powoda - Marcina Rozankę i pozwanego - Jana Radziechowskiego; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Christopherus Gołuchowsky et Zupparius Cracouiensis scribunt Ter(mi)num 4 post Conductus 1614"] (Kraków, 9 IV 1614) k. 182.
 • 520 a Nr 85. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich dekretu sądowego w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu o zwrot długu 4000 fl. i przejęcie przez wierzyciela dóbr objętych wwiązaniem wskutek niespłacenia należności; w związku z ponawianą odmową dopuszczenia do intromisji w swoje dobra należne prawem powodowi oskarżony skazany na banicję i konfiskatę dóbr; ustalenie terminu kolejnej rozprawy przez pełnomocników stron procesowych: powoda - Marcina Rozankę i pozwanego - Jana Radziechowskiego; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Chr(ist)opherus Goluchowski et Zuppar(ius) Crac(oviensis) s(cri)b(u)nt 4 p(ost) Pentecosten 1614"] (Kraków, 21 V 1614) k. 183.
 • 520 a Nr 86. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich dekretu sądowego w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu o zwrot długu 4000 fl. i przejęcie przez wierzyciela dóbr objętych wwiązaniem wskutek niespłacenia należności; w związku z ponawianą odmową dopuszczenia do intromisji w swoje dobra należne prawem powodowi oskarżony skazany na banicję i konfiskatę dóbr; ustalenie terminu kolejnej rozprawy przez pełnomocników stron procesowych: powoda - Jakuba Danieckiego i pozwanego - Jana Radziechowskiego; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Chr[ist]opherus Goluchowski et Zuppar(ius) Crac(oviensis) s(cri)b(u)nt 4 p(ost) Mathęi 1614"] (Kraków, 24 IX 1614) k. 184.
 • 520 a Nr 87. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich dekretu sądowego w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu o zwrot długu 4000 fl. i przejęcie przez wierzyciela dóbr objętych wwiązaniem wskutek niespłacenia należności; w związku z ponawianą odmową dopuszczenia do intromisji w swoje dobra należne prawem powodowi oskarżony skazany na banicję i konfiskatę dóbr; ustalenie terminu kolejnej rozprawy przez pełnomocników stron procesowych: powoda - Marcina Rozankę i pozwanego - Jana Radziechowskiego; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Chr[ist]opherus Goluchowski et Zuppar(ius) Crac(oviensis) s(cri)b(u)nt 4 p(ost) O(mn)ium S(anctoru)m 1614"] (Kraków, 5 XI 1614) k. 185.
 • 520 a Nr 88. [ekstrakt z ksiąg grodzkich chęcińskich rekognicji Stanisława Jarockiego dot. skwitowania Szymona Piotra Jasieńskiego z Sokołowy z wszelkich należności wynikających z inskrypcji ewikcyjnej, wniesionej do ksiąg grodzkich w związku z zeznaniem niegdyś na jego rzecz przez Jarockiego dóbr miasteczka Szczekociny z przyległościami; podpis. Maciej? Kolnicki, podstar. i sęd. grodz. chęciński]; [na odwrocie 3 różne noty dors.: "G[e]n[er]osi Simonis Petri per Jaroczki quiet(a)t de Euictione recognita", Jarocki Jasinskiego Quietat", "3 p(ost) D(omi)nicam Judica 1615"] (Chęciny, 7 IV 1615) k. 186.
 • 520 a Nr 89. [ekstrakt z ksiąg grodzkich chęcińskich rekognicji żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik, dziedzica Szczekocin, dot. zastawu swoich dóbr dziedzicznych (miasto Szczekociny z folwarkiem, części we wsi Siedliska z przyległościami) Kasprowi Glewskiemu za kwotę 14300 fl.; podpis. Stanisław Gorzechowski, podstar. i sęd. grodz. krak.]; [na k. 188v nota dors. 2 char. pisma: "Obligatio G. Gaspari Glewski [dopisane:] 14300 / sup(er) bon(is) Sczekoczini (per) G. Andr(eam) Olesniczki in Castro Checinen(si) 1615/ No 1. Oblata w Grodzie Crak(owskim)"] (Chęciny, 7 IV 1615) k. 187-188.
 • 520 a Nr 90. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich oblaty aktu rekognicji żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik, dziedzica Szczekocin, dot. zastawu swoich dóbr dziedzicznych (miasto Szczekociny z folwarkiem, części we wsi Siedliska z przyległościami) Kasprowi Glewskiemu za kwotę 14300 fl. (por. nr 89); podpis. Aleksander Kołuchowski, podstar. i sęd. grodz. krak.]; [na k. 192v nota dors.: "Oblata Inscriptionis CCChencin(ensis) Per Olesnicki Glewskie(mu) sup(er) sum[mam] Quatuordecim Milliu(m) et Trecent(orum) flor(enorum) recognit(i) F(e)r(i)a Quarta ante Hedwigis Ad 1615"] (Kraków, 14 X 1615) k. 189-192.
 • 520 a Nr 91. [ekstrakt z ksiąg grodzkich chęcińskich rekognicji woźnego gen. woj. krakowskiego mieszcz. Piotra Wróblewskiego ze Sprowy oraz jego asysty szl. Andrzeja Łazickiego i Andrzeja Wilkowskiego w sprawie dokonania w dn. 9 IV 1615 urzędowej intromisji Kaspra Glewskiego w dobra miasteczka Szczekociny i działy w Siedliskach wraz z przyległościami, należące do żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego, na mocy kontraktu zastawnego na sumę 14300 fl., zeznanego przez Oleśnickiego w grodzie chęcińskim i zabezpieczonego na dobrach dłużnika; podpis. Stanisław Gorzechowski, podstar. i sęd. grodz. chęciński]; [na odwrocie nota dors.: "Intromisio G. Glewski"] (Chęciny, 13 IV 1615) k. 193.
 • 520 a Nr 92. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich oblaty rekognicji z ksiąg grodzk. chęcińskich woźnego gen. woj. krakowskiego mieszcz. Piotra Wróblewskiego ze Sprowy oraz jego asysty szl. Andrzeja Łazickiego i Andrzeja Wilkowskiego w sprawie dokonania w dn. 9 IV 1615 urzędowej intromisji Kaspra Glewskiego w dobra miasteczka Szczekociny i działy w Siedliskach wraz z przyległościami, należące do żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego, na mocy kontraktu zastawnego na sumę 14300 fl., zeznanego przez Oleśnickiego w grodzie chęcińskim i zabezpieczonego na dobrach dłużnika (por. nr 91); podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Glewskie(m)u data Intromißio In Sum(mam) Quatuordecim et Trecentor(um) flor(enorum) (per) Olesnicki [dopisane inną ręką:] ad Szczekociny"] (Kraków, 14 IV 1615) k. 193.
 • 520 a Nr 93. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich wyroku sąd. w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu o uniemożliwianie dokonania urzędowej intromisji w swoje dobra, wynikającej z postanowień kontraktu w związku z niespłaceniem długu 4000 fl.; ustalenie terminu kolejnej rozprawy przez pełnomocników stron procesowych: powoda - Łukasza Kochańskiego i pozwanego - Absaloma Zaleskiego; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Chr(ist)opherus Goluchowski et Zuppar(ius) Crac(oviensis) s(cri)b(u)nt 4 p(ost) Exaudi 1615"] (Kraków, 3 VI 1615) k. 195.
 • 520 a Nr 94. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich wyroku sąd. w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu o uniemożliwianie dokonania urzędowej intromisji w swoje dobra, wynikającej z postanowień kontraktu w związku z niespłaceniem długu 4000 fl.; ustalenie terminu kolejnej rozprawy przez powoda we własnej sobie oraz pełnomocnika pozwanego Jana Dzierżka; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Chr(ist)opherus Goluchowski et Zuppar(ius) Crac(oviensis) s(cri)b(u)nt 4 p(ost) Paschae 1615"] (Kraków, 22 IV 1615) k. 196.
 • 520 a Nr 95. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich wyroku sąd. w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu o uniemożliwianie dokonania urzędowej intromisji w swoje dobra, wynikającej z postanowień kontraktu w związku z niespłaceniem długu 4000 fl.; ustalenie terminu kolejnej rozprawy przez pełnomocników stron procesowych: powoda - Łukasza Kochańskiego i pozwanego - Jana Radziechowskiego; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Chr(ist)opherus Goluchowski et Zuppar(ius) Cracov(iensis) s(cri)b(u)nt Tremin(um) 4 p(ost) Francisci 1615"] (Kraków, 7 X 1615) k. 197.
 • 520 a Nr 96. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich wyroku sąd. w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu o uniemożliwianie dokonania urzędowej intromisji w swoje dobra, wynikającej z postanowień kontraktu w związku z niespłaceniem długu 4000 fl.; ustalenie terminu kolejnej rozprawy przez pełnomocników stron procesowych: powoda - Łukasza Kochańskiego i pozwanego - Jana Radziechowskiego; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Chr(ist)opherus Goluchowski et Zuppar(ius) Crac(oviensis) s(cri)b(u)nt Term(inum) 4 an(te) Present(ati)onis B.V.M. 1615"] (Kraków, 18 XI 1615) k. 198.
 • 520 a Nr 97. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich wyroku sąd. w sprawie z powództwa Krzysztofa Gołuchowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu o uniemożliwianie dokonania urzędowej intromisji w swoje dobra, wynikającej z postanowień kontraktu w związku z niespłaceniem długu 4000 fl.; ustalenie terminu kolejnej rozprawy przez pełnomocników stron procesowych: powoda - Łukasza Kochańskiego i pozwanego - Jana Radziechowskiego; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Chr(ist)opherus Goluchowski et Zuppar(ius) Crac(oviensis) s(cri)b(u)nt Termin(um) 4 post S(anctoru)m Innocent(um) 1615"] (Kraków, 31 XII 1615) k. 199.
 • 520 a Nr 98. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Krzysztofa Gołuchowskiego z Zarzecza w sprawie cesji długu 4000 fl., zaciągniętego niegdyś przez żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik, na rzecz Jana Radziechowskiego; podpis. Melchior Michałowski, podstar. i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie 3 noty dors. różnych rąk, w tym 2 ostatnie dot. prwdp. innych czynności prawn.: "Goluchowski Radziechowskiemu cedit 4000 fl. (per) G. Andream Olesniczki inscript(orum) feria 5 p(ost) fest(um) S Lucae Euangelistae 1616 [ostatnia cyfra popr. (z "5"?)]", "1618/2 post Agnetis Radzichowski Zofiae Jasienska cedit in C[astro] Cr(acoviensi). Proces miadz Rokami ab A[nno] 1613 circa Margaretam in (...) est", "Intromisia zapisu z (...)"] (Kraków, 21 X 1616) k. 200.
 • 520 a Nr 99. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich wyroku sąd. w sprawie z powództwa Jana Radziechowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu ze Szczekocin o uniemożliwianie dokonania urzędowej intromisji w swoje dobra, wynikającej z postanowień kontraktu zawartego przez Oleśnickiego z poprzednim wierzycielem Krzysztofem Gołuchowskim, w związku z niespłaceniem długu 4000 fl. (Radziechowski - wcześniej pełnomocnik sąd. Oleśnickiego w procesach z Gołuchowskim - wykupił dług od Gołuchowskiego, stając się nowym wierzycielem Oleśnickiego); ustalenie terminu kolejnej rozprawy przez powoda we własnej osobie oraz pełnomocnika pozwanego Jana Dzierżka; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Chr(ist)opherus Goluchowski et Zuppar(ius) Crac(oviensis) s(cri)b(u)nt 4 p(ost) Exaudi 1615"] (Kraków, 3 VI 1615) k. 195.; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na k. 202v nota dors.: "Joan(nes) Radziechowski et Zuppar(ius) Crac(oviensis) s(cri)b(u)nt 4 p(ost) 3 Reg(um) 1617"] (Kraków, 11 I 1617) k. 201-202.
 • 520 a Nr 100. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich wyroku sąd. w sprawie z powództwa Jana Radziechowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu ze Szczekocin o uniemożliwianie dokonania urzędowej intromisji w swoje dobra, wynikającej z postanowień kontraktu zawartego przez Oleśnickiego z poprzednim wierzycielem Krzysztofem Gołuchowskim, w związku z niespłaceniem długu 4000 fl. (Radziechowski - wcześniej pełnomocnik sąd. Oleśnickiego w procesach z Gołuchowskim - wykupił dług od Gołuchowskiego, stając się nowym wierzycielem Oleśnickiego); ustalenie terminu kolejnej rozprawy przez powoda we własnej osobie oraz pełnomocnika pozwanego Floriana Krosnowskiego (por. nr 99); podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Inter Radziechowski et Olesniczki Scriptu(m)? Termi[num] 4 p(ost) D(omi)nicam Reminisce(re) 1617"] (Kraków, 22 II 1617) k. 203-204.
 • 520 a Nr 101. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich wyroku sąd. w sprawie z powództwa Jana Radziechowskiego przeciwko żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu ze Szczekocin z postanowieniem o skazaniu pozwanego na banicję jako buntownika i konfiskatę całego majątku w związku z niespłaceniem długu 4000 fl., uniemożliwianiem intromisji wierzyciela w swoje dobra tytułem zadośćuczynienia i odmową ich opuszczenia oraz notorycznym niestawianiem się na rozprawy (zob. nr 68-100); sprawozdanie woźnego gen. woj. krakowskiego Stanisława Snopka z Lucic o publicznym ogłoszeniu wyroku; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Zuppar(ius) Cracouien(sis) ex parte Radziechowski Bannit(us) et publicatus 4 in Vigil(ia) S. Mathęi 1617"] (Kraków, 20 IX 1617) k. 205-208.
 • 520 a Nr 102. [ekstrakt z ksiąg grodzkich lelowskich protestacji Szymona Piotra Jasieńskiego z Zagajowa, wniesionej w imieniu swej żony Zofii, córki Anny Szczekocińskiej, w kwestii uwzględnienia przez sąd jej praw wiennych i dożywotnich przy rozpatrywaniu sprawy wykupu z zastawu wsi Tęgoborz przez potomków Marcina Kościenia; podpis. Jan Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 210v nota dors.: "Manifestatio G[enerosi] Petri Jasinsky de iuribus consortis suae post m(o)r(t)em ips[ius] seruien(tibus) In Lelow 1617"] (Lelów, 16 VIII 1617) k. 209-210.
 • 520 a Nr 103. [ekstrakt z ksiąg grodzkich lelowskich protestacji Zofii Szafraniec z Pieskowej Skały, c. zm. Stanisława, a ż. zm. Macieja Szczepanowskiego, przeciwko potomkom Marcina Kościenia dot. uwzględnienia przez sąd praw wiennych i dożywotnich Zofii przy rozpatrywaniu sprawy wykupu z zastawu wsi Tęgoborz; podpis. Jan Łukowski, pis. ziem. krak.]; [na k. 212v nota dors.: "Manifestatio G[enerosae] Zophiae Sczepanowska de iuribus suis refformatoriis 1617"] (Lelów, 16 VIII 1617) k. 211-212.
 • 520 a Nr 104. [kopia wyroku sądu ziemskiego krakowskiego dot. rekognicji woźnego generalnego woj. krakowskiego mieszcz. Piotra Wróbla ze Sprowy oraz jego asysty szl. Andrzeja Witkowskiego i Jakuba Lobowińskiego po dokonaniu wizji lokalnej w sprawie protestacji Kaspra Glewskiego ze Sprowy przeciwko Zofii Szafraniec z Pieskowej Skały, ż. zm. Macieja Szczepanowskiego, oraz Szymonowi Piotrowi Jasieńskiemu oraz ich wspólnikom w związku z dokonaniem zbrojnego zajazdu na fortalicjum i dobra Glewskiego (miasto i folwark Szczekociny oraz działy we wsi Siedliska, zastawione u niego za sumę 14300 fl.) na czele zbrojnego oddziału szlachty złożonego z wyrzutków i banitów, w tym kozaków i hajduków (w dok. podano kilka nazwisk napastników: Stanisław Maluśki, Stanisław Strzeszkowski, Piotrowski, reszta miała zostać przez poszkodowanego upubliczniona później), pobicie i wyrzucenie siłą z majętności jego samego i całej jego rodziny, okalecznie poddanego Wojciecha Moskwiczyna v. Drużyny oraz rabunek ruchomości; podpis. Wojciech Wyleżyński, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na k. 214v nota dors.: "Protestatio Gliewskiego Ratione Expulsionis Contra Sofiam [!] et Petrum Simonem Jasienski Sabato post festu(m) S[ancti] Martini A[nn]o 1617"] (Kraków, 18 XI 1617) k. 213-214.
 • 520 a Nr 105. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich protestacji Piotra Szymona Jasieńskiego przeciwko Aleksandrowi, Andrzejowi i Klemensowi Glewskim, s. Kaspra, oraz ich wspólnikom w związku z urządzeniem z zasadzki zbrojnego napadu z użyciem broni palnej na publicznej drodze pod Krakowem na gruncie zw. Promnik, połączonym z rabunkiem całego wiezionego mienia i narażeniem poszkodowanych na utratę zdrowia i życia; podpis. Wojciech Wyleżyński, wicesgerent i sęd. grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Protestatio Simonis Petri Jaszienskÿ con(tra) Glewskie et ei(us) Comprincipales 6 p(os)t Fest(um) S(anctorum) T(rium) Regum A[nn]o 1618"] (Kraków, 11 I 1618) k. 215.
 • 520 a Nr 106. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Kaspra Glewskiego w sprawie skwitowania Zofii Szafraniec z Pieskowej Skały, wdowy po Macieju Szczepanowskim, oraz Szymona Piotra Jasieńskiego wraz z jego wspólnikami wymienionymi w protestacji po otrzymaniu należnego zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone zarówno podczas bezprawnego wyrzucenia go ze Szczekocin podczas zbrojnego zajazdu na jego dobra, jak i inne bezprawia, oraz anulowania wszystkich spraw sąd. wszczętych tak w sądzie grodzkim krakowskim, jak i w Trybunale Koronnym w Lublinie; bez podpisu sędziego (na odwrocie na samym dole karty uwaga "podpisacz")]; [na odwrocie 2 różne noty dors.: "G[enerosus] Caspar Glewski G[enerosos] Sczepanowską et Simonem Petru(m) Jasinski qui(e)t(at)", "Quit de Causa Expulsionis per Glinski [!] W ktore(j) zeznawa satisfactione(m)"] (Kraków, 26 I 1618) k. 216.
 • 520 a Nr 107. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Kaspra Glewskiego w sprawie cesji długu 14300 fl., zaciągniętego niegdyś przez żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego i zapisanego na jego dobrach Szczekociny oraz działach we wsi Siedliska z przyległościami, na rzecz Zofii z Oleśnik, ż. Piotra Szymona Jasieńskiego; podpis. Melchior Michałowski, podstarości i sęd. grodz. krak.]; [na k. 220v noty dors.: "G. Caspar Glewsky G. Zophiae Jasinska cedit" [dopisane inną ręką:] "de 14300 in bon(is) Sczekocini", [niżej przekreślone:] "Oblaty trzeba", "6 p(ost) Fest(um) S. Agnethis Virginis pr(o)x(im)a 1618"] (Kraków, 26 I 1618) k. 217-220.
 • 520 a Nr 108. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Jana Radziechowskiego w sprawie cesji długu 4000 fl., zaciągniętego pierwotnie przez żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego od Krzysztofa Gołuchowskiego, a następnie zeznanego przez Gołuchowskiego nowemu wierzycielowi Radziechowskiemu, na rzecz Zofii Oleśnickiej z Oleśnik, ż. Szymona Piotra Jasieńskiego z Sokołowy oraz w sprawie z sądu ziemsk. lelowskiego dot. pierwszeństwa prawnego Kaspra Glewskiego i dziedziców dóbr Szczekociny; podpis. Melchior Michałowski, podstar. i sędzia grodz. krak.]; [na k. 222v nota dors. dwojga rąk: "N[obilis] Joannes Radziechowski G[enerosae] Zophiae Jasinska Cedit de 4000 fl. [dopisane inną ręką: in bon(is) Sczekocini seruien(tium)] Sabbato post Agnethis Virginis prox(im)o 1618"] (Kraków, 27 I 1618) k. 221-222.
 • 520 a Nr 109. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji woźnego generalnego woj. krakowskiego mieszcz. Jana Kucharczyka ze Szczekocin oraz jego asysty szl. Jakuba Rożnowskiego i Sebastiana Wróblowskiego dot. dokonania w dn. 29 I 1618 r. urzędowej intromisji Zofii Oleśnickiej z Oleśnik, ż. Szymona Piotra Jasieńskiego, w dobra miasteczka Szczekociny i działy w Siedliskach z przyległościami, scedowanych jej przez Kaspra Glewskiego, a wcześniej zastawionych u niego przez żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego za sumę 14300 fl.; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors. 2 char. pisma: "Admissa Intromissio G(e)n(er)osae Zophiae Jasinszka (drugie "a" popr. z "i" nową ręką) [dopisane 2. ręką:] in (...) Sczekocini 14'300 a Glewski esse(ntiali)s?"] (Kraków, 31 I 1618) k. 223.
 • 520 a Nr 110. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji woźnego generalnego woj. krakowskiego mieszcz. Bartłomieja Grzywki z Wodzisławia oraz jego asysty szl. Mikołaja Olszowskiego i Jana Radwańskiego w sprawie intromisji Zofii Jasieńskiej z Oleśnik, ż. Szymona Piotra, w zastawione dobra żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego (miasteczko Szczekociny i działy we wsi Siedliska), cedowane najpierw przez wierzyciela Oleśnickiego (dług 4000 fl.) Jana Radziechowskiego Krzysztofowi Gołuchowskiemu, a przez tegoż następnie wspomnianej Zofii Jasieńskiej; podpis. Melchior Michałowski, podstar. i sędzia grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Data introm(issi)o G[enerosae] Zofię Jasienskain su(m)ma 4000 a Goluchowski acquisita in bona Sczekoczini 1618"] (Kraków, 15 II 1618) k. 224.
 • 520 a Nr 42. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie w związku z rekognicją Filipa Szczepanowskiego, dziedzica Szczekocin i Tęgoborza, w sprawie pożyczenia od Stanisława Kościenia kwoty 100 fl., zapisanych na wszystkich jego dobrach dziedzicznych i zastawnych; podpis. Mikołaj Brodowski, pis. ziem. lub.]; [na k. 110v zachowane 3 noty dors. różnych rąk (ost. trudno czytelna): "GAiowsky solvit", "Nobilis Philippus Sczepanowski Nobili Stanislao Kosczien Summam Centum inscribit se soluturum pro festo Sancti Martini Pontificis in An(n)o praesenti. Lublini in Judiciis Ordinar(iis) 4 p[ost] Cantare A(nno) 1604", "St... zapisu (...) (...) w Grodzie Crac. (...) vel cessią (...) Koscien JWP Żupnikowi w Grodzie Crac. quarta an(te) Hedvig(im) 1604"; dok. uszkodzony z ubytkami pap. i utratą fragm. tekstu] (Lublin, 20 V 1604) k. 109-110.
 • 520 a Nr 43. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Stanisława Szczepanowskiego, s. zm. Macieja, występującego w imieniu matki Zofii Szafraniec z Pieskowej Skały, a ż. Macieja Szczepanowskiego, oraz braci, dot. zastawienia swojej wsi dziedzicznej Tęgoborz wraz z folwarkiem w pow. lelowskim ziemi krakowskiej Stanisławowi Misiowskiemu za sumę 4000 fl.; podpis. Wojciech Wyleżyński, wicesgerent grodu krak. i sęd. grodz. krak.]; [na k. 112v nota dors.: "Stanisla(us) Sczepanowsky Missiowskie(mu) obligat. 6 po(st) Triu(m) Regu(m) (pro)x(im)a A[nn]o D(omi)ni 1605"] (Kraków, 7 I 1605) k. 111-112.
 • 520 a Nr 44. [minuta z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Józefa Otwinowskiego w sprawie cesji długu 4000 fl., zaciągniętego przez małżeństwo Waleriana Kołka i Małgorzatę ze Szczekocin i zeznanego do ksiąg grodzk. krakowskich, na rzecz Szymona Piotra Jasieńskiego i jego sukcesorów]; [na odwrocie 3 noty dors.: "Otwinowski Jasienskie(j) cedit", "Forum Coram Offitio Cracoviensy", "Otfinowski Jasienskiey Cedit"] (Kraków, 15 I 1609) k. 113.
 • 520 a Nr 45. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Andrzeja Szczepanowskiego ze Szczekocin, s. zm. Macieja, dot. rezygnacji wszystkich swoich dóbr dziedzicznych położonych w pow. lelowskim ziemi krakowskiej, tj. wszystkich działów w mieście Szczekociny, wszystkich działów we wsiach Tęgoborz i Siedliska, folw. Kuźnica oraz wójtostw w Bonowicach i Grabcu wraz z tamtejszymi dworami i folwarkami na rzecz żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 114 nota dors.: "Andreas Sczepanowski Olesniczkiemu donat [dopisane innym char. pisma:] Sczekocini et alia. 6 p(ost) D[ominicam] Conduct(us) Paschae 1609"] (Kraków, 30 IV 1609) k. 114-115.
 • 520 a Nr 47. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji woźnego generalnego woj. krakowskiego Marcina Sufragana z Goleniów oraz jego asysty Walentego Dziębłowskiego i Stanisława Maluśkiego dot. intromisji Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik, żupnika krak. we wszystkie dobra dziedziczne Andrzeja Szczepanowskiego położone w pow. lelowskim ziemi krakowskiej: części m. Szczekociny z folwarkiem, części wsi Tęgoborz i Siedliska, folwark zw. Kuźnica w Szczekocinach, wójtostwa we wsiach Bonowice i Grabiec oraz dwory i folwarki w tych dobrach, na mocy rezygnacji z 30 IV 1609 r. wpisanej do ksiąg grodzk. krakowskich; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors.: "Data Intromissio Olesnickiemu 6 p(ost) Jubilate 1609"] (Kraków, 11 V 1609) k. 116.
 • 520 a Nr 48. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik i jego nieletniego bratanka Piotra, w którego imieniu występuje, przeciwko małżeństwu Joachimowi Lubomirskiemu i Katarzynie z Domiechowic 1o voto Mikołajowej Oleśnickiej (matce Piotra) o kasację inskrypcji z dn. 21 II 1608 dok. w grodzie sądeckim dot. rezygnacji i skwitowania Lubomirskich z długu 10000 fl. przez nieletniego Piotra jako niezdolnego do podejmowania czynności prawnych bez wiedzy i wbrew woli swego opiekuna Andrzeja Oleśnickiego; wyrok wyd. zaocznie; podpis. Mikołaj Brodowski, pis. ziem. lub.]; [na k. 118v 2 noty dors.: "Konieczki d(ebe)t et soluit", "Contumaces Lubomiersczy coniuges adinstan(tiam) Oleszniczkich f(er)ia 4 p(ost) Cantate 1609"] (Lublin, 20 V 1609) k. 117-118.
 • 520 a Nr 49. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik i jego nieletniego bratanka Piotra, w którego imieniu występuje, przeciwko Stanisławowi Lubomirskiemu jako podstaroście i sędziemu grodzk. sądeckiemu o niedopełnienie obowiązków urzęd. i przyjęcie pod swoją nieobecność do ksiąg grodzk. rekognicji z dn. 21 II 1608 r. w grodzie sądeckim dot. rezygnacji oraz skwitowania Joachima Lubomirskiego i jego żony Katarzyny z Domiechowic z długu 10000 fl. przez Piotra Oleśnickiego (syna Katarzyny z 1. małż. z Mikołajem Oleśnickim), mimo jego niezdolności do podejmowania czynności prawnych jako osoby małoletniej oraz bez wiedzy i wbrew woli jego opiekuna Andrzeja Oleśnickiego; podpis. Mikołaj Brodowski, pis. ziem. lub.; zob. nr 48]; [na k. 120v 3 noty dors. różnymi char. pisma: "Contumacia/o ex (par)te Golesniczki con(tra) G(enerosum) Stan(isla)um Lubomirski Vicecap(i)t(aneu)m Sandec(ensem) 4 p(ost) Cantate A[nno] 1609", "Konieczki d(ebe)t et soluit" i "Su(per) 3"] (Lublin, 20 V 1609) k. 119-120.
 • 520 a Nr 50. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik i jego bratanka Piotra, w którego imieniu występuje, przeciwko Janowi Lutosławskiemu jako pisarzowi grodzk. sądeckiemu o niedopełnienie obowiązków urzęd. i mimo nieobecności sędziego grodzk. Stanisława Lubomirskiego przyjęcie do ksiąg rekognicji z dn. 21 II 1608 w grodzie sądeckim dot. rezygnacji oraz skwitowania Joachima Lubomirskiego i jego żony Katarzyny z Domiechowic z długu 1000 fl. przez Piotra Oleśnickiego (syna Katarzyny z 1. małż. z Mikołajem Oleśnickim) pomimo jego niezdolności do podejmowania czynności prawnych jako osoby małoletniej oraz bez wiedzy i wbrew woli jego opiekuna Andrzeja Oleśnickiego; podpis. Mikołaj Brodowski, pis. ziem. lub.; zob. nry 48-49]; [na k. 122v 2 noty dors. różnych rąk: "Konieczki d(ebe)t et soluit", "Con(tuma)x Luthosławski no(ta)rius Castren(sis) Sandecen(sis) ad instan(tiam) Oleszniczkich fer(ia) 4 p(ost) Cantate 1609"] (Lublin, 20 V 1609) k. 121-122.
 • 520 a Nr 51. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z oskarżenia Aleksandra Mokrskiego z Mokrska przeciwko szlachcie Pawłowi, Teodorowi i małoletniemu Stanisławowi Jasieńskim, ss. Jana, dziedzicom na Jemielnie o zwrot długu 30000 fl., pożyczonych od Katarzyny Mokrskiej, żony Aleksandra, w jego obecności i za jego zgodą, zgodnie z brzmieniem rekognicji zeznanej do ksiąg grodzk. nowokorczyńskich; podpis. Mikołaj Brodowski, pis. ziem. lub.]; [tekst częśc. pol.; na k. 123 słabo czytelna nota dors.: "Decret (...) Jasieńskiey (...) Morski"] (Lublin, 17 VI 1609) k. 123-124.
 • 520 a Nr 52. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Andrzeja Szczepanowskiego, s. zm. Macieja, dziedzica na częściach Szczekocin dot. rezygnacji wszystkich swoich dóbr dziedzicznych położonych w pow. lelowskim ziemi krakowskiej (tj. wszystkich działów w mieście Szczekociny wraz z folwarkiem, wszystkich działów we wsiach Tęgoborz i Siedliska, folw. Kuźnica w Szczekocinach oraz wójtostw w Bonowicach i Grabcu wraz z tamtejszymi dworami i folwarkami) na rzecz żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 126v 2 noty dors. różnych rąk: "Sczepanowski olesniczkemu Donat 3 p(ost) f(estum) Visitationis BVM 1609", "Stanislaus Sczepanowski filius Mathiae sortes in Sczekociny donat"; por. nr 45] (Kraków, 7 VII 1609) k. 125-126.
 • 520 a Nr 53. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Filipa Szczepanowskiego, s. zm. Macieja, dziedzica na częściach Szczekocin dot. rezygnacji wszystkich swych dóbr dziedzicznych położonych w pow. lelowskim ziemi krakowskiej (tj. wszystkich działów w mieście Szczekociny wraz z folwarkiem, wszystkich działów we wsiach Tęgoborz i Siedliska, folw. Kuźnica w Szczekocinach oraz wójtostw w Bonowicach i Grabcu wraz z tamtejszymi dworami i folwarkami) na rzecz żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na k. 128v nota dors.: "G(e)n(er)osus Philippus Sczepanowsky G(e)n(er)oso Andreae Olesniczky sortes suas Inscribit 3 (post) F(estum) Visitationis BVM A(nno) 1609"; por. nr 52] (Kraków, 7 VII 1609) k. 127-128.
 • 520 a Nr 54. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji woźnego gen. woj. krakowskiego Marcina Sufragana z Goleniów oraz świadków Jana Kozubskiego i Jana Domianowskiego dot. intromisji Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik, żupnika krak. w dobra dziedziczne Filipa Szczepanowskiego położone w pow. lelowskim ziemi krakowskiej (części m. Szczekociny z folwarkiem, części wsi Tęgoborz i Siedliska, folwark zw. Kuźnica w Szczekocinach, wójtostwa we wsiach Bonowice i Grabiec oraz dwory i folwarki w tych dobrach), dokonanej 13 VII 1609 r. na mocy rezygnacji z dn. 30 IV t.r.; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors. 2 char. pisma: "Data Intromissio olesniczkiemu [dopisane: ad Bona Szczekociny] 5 Ant(e) Sancti Jacobi Apostoli 1609"; por. nr 55 - dok. intromisji w dobra brata Filipa Stanisława Szczepanowskiego] (Kraków, 23 VII 1609) k. 129.
 • 520 a Nr 55. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji woźnego generalnego woj. krakowskiego Marcina Suffragana z Goleniów oraz świadków Jana Kozubskiego i Jana Domianowskiego dot. intromisji Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik, żupnika krak. w dobra dziedziczne Stanisława Szczepanowskiego położone w pow. lelowskim ziemi krakowskiej (części m. Szczekociny z folwarkiem, części wsi Tęgoborz i Siedliska, folwark zw. Kuźnica w Szczekocinach, wójtostwa we wsiach Bonowice i Grabiec oraz dwory i folwarki w tych dobrach), dokonanej 13 VII 1609 r. na mocy rezygnacji z dn. 30 IV t.r., zapisanej do ksiąg grodzk. krakowskich; podpis. Marcin Rozanka, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors. innym char. pisma: "Data Intromissio Olesniczkemu [dopisane: ad Szczekociny] 5 Ante Festum S[ancti] Jacobi Apo(sto)li 1609"; zob. nr 54 - dok. intromisji w dobra brata Stanisława Filipa Szczepanowskiego] (Kraków, 23 VII 1609) k. 130.
 • 520 a Nr 56. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Katarzyny Domiechowskiej 1o v. Mikołajowej Oleśnickiej, 2o v. Joachimowej Lubomirskiej, dokonanej za zgodą i w obecności męża oraz krewnych i przyjaciół Baltazara Jaroszowskiego i Wacława Kuczkowskiego, w sprawie cesji sum 5000 fl., zapisanych jej przez zm. męża Mikołaja Oleśnickiego tytułem oprawy wiana i przywianka w księgach grodzk. chęcińskich wraz z dobrami nimi obciążonymi, żupnikowi krak. Andrzejowi Oleśnickiemu z Oleśnik, z zastrzeżeniem spłaty zastawu zapisanego na tychże dobrach Janowi Grabkowskiemu]; [na k. 133v 2 niezbyt czytelne noty dors.: "G(e)n(er)osa Catherina Lubomirska G(e)n(er)oso Andreae Olesniczki Zuppario Crac(oviensi) cedit de ins(cri)p(ti)one Ter(rest)ri Hinsn(si) su(per) sum(mam) 5000 fl. F(e)r(i)a 6 in vig(ilia) Jacobi A[nno] 1609", "Feria 6 in vigilia Jacobi a(nn)o 1609 de reform(ati)one Curaturi? cessio; Cum tuitione ab om[n]ib(us)? (...) excepta inscr(ipti)one Joannis Grabkowski obliga(tor)ia a qua ipse curam (...)] (Kraków, 24 VII 1609) k. 131-134.
 • 520 a Nr 57. [ekstrakt z ksiąg grodzkich krakowskich rekognicji Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik, żupnika krakowskiego, dot. pożyczenia od Krzysztofa Gołuchowskiego sumy 4000 fl., zabezpieczonych na wszystkich dobrach zastawnika; podpis. Wawrzyniec Domaniewski, wicesgerent i sędzia grodz. krak.]; [na odwrocie nota dors. częśc. nieczytelna: "G. Andreas [Olesni]czki? Zupparius Crac[oviensis (...) (...)sero (...) Sanctorum Triu[m] (...) A(nn)o 16[09]"; dok. mocno zniszczony i konserwowany] (Kraków, 7 I 1610) k. 135.
 • 520 a Nr 58. [wyrok Trybunału Koronnego w Lublinie w sprawie z powództwa Andrzeja Oleśnickiego z Oleśnik, żupnika krak., i jego małoletniego bratanka Piotra, w którego imieniu występuje jako opiekun prawny, przeciwko Maciejowi Jedlińskiemu jako podstarościemu i sędziemu grodzk. chęcińskiemu, Janowi Cieszkowskiemu, pisarzowi grodzk. chęcińskiemu oraz ich wspólnikowi Piotrowi Szymonowi Jasińskiemu o rewizję i kasację 2 zapisów bezprawnie wciągniętych do ksiąg grodzk. chęcińskich: legatu na kwotę 20000 fl. i rezygnacji wsi Sielc/Sielce z folwarkiem, dokonanych na rzecz wspomnianego Jasińskiego rzekomo przez Piotra Oleśnickiego, kt. jako małoletni nie posiadał zdolności do czynności prawnych, i bez wiedzy i zgody jego opiekuna prawnego Andrzeja Oleśnickiego na szkodę wymienionego Piotra; podpis. Mikołaj Brodowski, pis. ziem. lub.]; [na k. 139v 3 noty dors. różnych rąk: "Decret Tribunalski A(nno) 1610 T.", "Gorzechowski sol(vit)?", Quity Zapisy insze Sprawy z Proceßy JMPa(na) Olesnickie(g)o ex actoratu et reatu: Reuisum 1655"] (Lublin, 8 V 1610) k. 137-141.
 • 520 a Nr 59. [kontrakt między żupnikiem krakowskim Andrzejem Oleśnickim z Oleśnik, dziedzicem Szczekocin, a Zygmuntem Gar(n)kowskim dot. pożyczenia sumy 2872 złp., pożyczonej od marszałka wlk. kor. Zygmunta Myszkowskiego, margrabiego na Mirowie, przez zmarłą żonę Garkowskiego (nie podano imienia, pozostawiając puste miejsce), a po jej śmierci dziedziczoną przez jej potomstwo i na mocy dożywocia zarządzaną przez męża, z obowiązkiem spłaty przez dłużnika każdego roku 300 fl. na św. Jana Chrzciciela; podpis. i przyłoż. pieczęć sygnetową Andrzej Oleśnicki (miejsce na drugą pieczęć i podpis pozostało puste)]; [na odwrocie nota dors.: "Interciza s P Garnkowskim Sigmuntem a J M P Żupnikiem stroni pensiej 300 fl. trzeba abi ia podpisal P Garkowski"] (Kraków, 25 VI 1610) k. 141.
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol., rus. b Cyrylica k. 16-17v
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK IX 115 w Działyński Tytus
 • 600 a Baier Wolff c kupiec żydowski? y (1590)
 • 600 a Bibersztyn Jan c szl. małop. y (1560)
 • 600 a Bogusławski Stanisław c pełnomocnik sąd. Andrzeja Oleśnickiego y (1613)
 • 600 a Borkowski Dunin Andrzej h. Łabędź c pisarz ziem. lubelski d (zm. 1597) y (1579)
 • 600 a Borkowski Krzysztof c szl. małop. y (1612)
 • 600 a Borowy Jakub c asesor sądowy y (1529)
 • 600 a Borzykowski Jakub c asesor sądowy y (1529)
 • 600 a Borzyskowski Wojciech c pisarz grodz. krakowski y (1564)
 • 600 a Braniccy Jan, Stanisław, Mikołaj, Piotr, Andrzej c szl. małop. y (po 17 II 1522)
 • 600 a Brodowski Mikołaj z Brodowa h. Łada c pisarz ziem. lubelski c podstarości chełmski d (zm. 1618) y (1604, 1609)
 • 600 a Brzechwa Jan Zbigniew z Wrączy c szl. małop. y (1603-1604)
 • 600 a Buczyński Jan c szl. małop. y (po 17 II 1522)
 • 600 a Budzowski Władysław c asesor sądowy y (1529)
 • 600 a Byszowski Stanisław z Drozdowa c szl. małop. y (1603)
 • 600 a Chojeński Jan c bp krakowski, kanclerz w. kor. d (1486-1538)
 • 600 a Chycki (Chicki) Hieronim z Sędziejowic h. Gryf c szl. małop. y (1596)
 • 600 a Ciekliński Jan c podstarości biecki y (1603)
 • 600 a Cieszkowski Jan c pisarz grodz. chęciński y (1610)
 • 600 a Cikowski Stanisław c podkomorzy krakowski d (?-1617)
 • 600 a Czaryscy Marcin i Szymon c szl. małop. y (1581)
 • 600 a Czywlan Feliks z Goleniów c szl. małop. y (1529)
 • 600 a Dąbrowski Maciej c wicesgerent sądu grodzk. krakowskiego y (1613)
 • 600 a Daniecki Jakub c pełnomocnik sąd. Krzysztofa Gołuchowskiego y (1614)
 • 600 a Daniłowicz Piotr c stolnik kor., krajczy kor. d (?-1645) x [2. m. Krystyny z ks. Wiśniowieckich] y (1635)
 • 600 a Dembiński Walenty c kanclerz w. kor. d (ca 1504-1584)
 • 600 a Domaniewski Wawrzyniec c wicesgerent i sędzia grodzki krakowski d (?-1618)
 • 600 a Domianowski Jan c asysta woźnego gen. woj. krakowskiego y (1609)
 • 600 a Domiechowska Katarzyna x [c. Stanisława, 1o v. Mikołajowa Oleśnicka, 2o v. Joachimowa Lubomirska] y (1609)
 • 600 a Dziębłowski Walenty c asysta woźnego gen. woj. krakowskiego Marcina Suffragana y (1609)
 • 600 a Dzierżek Jan c pełnomocnik sąd. Andrzeja Oleśnickiego y (1615)
 • 600 a Eremus Marcin c mieszcz. krakowski y (1613)
 • 600 a Faruzej Paweł z Garbowa c szl. małop. y (1603)
 • 600 a Faruzej Wojciech z Garbowa c szl. małop. y (1603)
 • 600 a Foks Tomasz c kmieć na gruncie k. Bestwiny Dolnej (Małopolska) y (1560)
 • 600 a Gajowski Andrzej c szl. małop. y (1595)
 • 600 a Garnkowski Zygmunt c szl. małop. y (1610)
 • 600 a Gawronek (Gawranik) Mikołaj z Goleniów c szl. małop. d (15 w. 2. poł.) y (1481)
 • 600 a Gawronek Jan z Goleniów c szl. małop. d (15 w. 2. poł.)
 • 600 a Gawron Mikołaj c szl. małop., współdziedzic Goleniów (Małopolska) y (1529, 1544)
 • 600 a Glewski Aleksander c szl. małop. x [s. Kaspra] y (1618)
 • 600 a Glewski Andrzej c szl. małop. x [s. Kaspra] y (1618)
 • 600 a Glewski Kasper c szl. małop. y (1615, 1617-1618)
 • 600 a Glewski Klemens c szl. małop. x [s. Kaspra] y (1618)
 • 600 a Gnojnicki (|Gnoiński) Konstanty Rabi h. Warnia? c szl. małop. y (1612)
 • 600 a Gołębski Jan c woźny sądowy w Małopolsce d (15 w. 2. poł.)
 • 600 a Goleniowscy c szl. małop. d (15 w. 2. poł.)
 • 600 a Gołuchowski Krzysztof c dziedzic Zarzecza w Małopolsce y (1610, 1612-1614, 1616, 1618)
 • 600 a Gorzechowski Stanisław c sędzia grodz. krakowski c podstarości krakowski y (1615)
 • 600 a Gosławska Anna c szl. małop. x [m. Krzysztofa] y (1590)
 • 600 a Gosławski Krzysztof c szl. małop. y (1590)
 • 600 a Grabkowski Jan c szl. małop., zastawnik y (1609)
 • 600 a Grabowski Stanisław c pełnomocnik sąd. żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego y (1614)
 • 600 a Grzywka Bartłomiej z Wodzisławia c woźny gen. woj. krakowskiego c mieszcz. y (1618)
 • 600 a Hajdasz Marcin z Zarzecza c woźny gen. woj. krakowskiego x [mieszcz. małop.] y (1612-1613)
 • 600 a Hirszberg Piotr c reformator zakonu c wizytator gen. cystersów w Polsce i Prusach c opat cysterski w Mogile d (zm. 1474) y (1470)
 • 600 a Hulewicz Piotr c deputat Ziemi wołyńskiej y (1635)
 • 600 a Izdebski Stanisław c woźny gen. woj. krakowskiego (?) y (1609)
 • 600 a Jakubowski Rafał c sędzia ziem. krakowski c pisarz ziem. krakowski c chorąży dworu król. c komornik gran. krakowski d (zm. 1563) y (1558)
 • 600 a Janowski Seweryn h. Strzemię? c pisarz (polny graniczny) ziem. krakowski y (1529)
 • 600 a Jarocki Stanisław c szl. małop. y (1615)
 • 600 a Jaroniowski Jakub c szl. małop.
 • 600 a Jaroszewski Baltazar c szl. małop., świadek y (1609)
 • 600 a Jasieński Krzysztof c burgr. krakowski c dziedzic Sokołowa Grn. i Dln. (Z. sandomierska, pow. chęciński) d (zm. 1600) x [s. Mikołaja] y (1581)
 • 600 a Jasieński Krzysztof c burgr. zamku krakowskiego d (zm. 1600)
 • 600 a Jasieński Mikołaj c dziedzic Sokołowa Grn. i Dln. (Z. sandomierska, pow. chęciński) x [o. Krzysztofa] y (1560, 1564, 1579)
 • 600 a Jasieński Paweł y (1609)
 • 600 a Jasieński Stanisław y (1609)
 • 600 a Jasieński Szymon Piotr x [s. Krzysztofa burgr. krak.] y (1603-1604, 1609-1610, 1615, 1617-1618)
 • 600 a Jasieński Teodor y (1609)
 • 600 a Jedliński Maciej c podstarości chęciński c pisarz i sędzia grodz. chęciński y (1590, 1595, 1610)
 • 600 a Jurkowicki? Mikołaj c pisarz grodz. biecki y (1603)
 • 600 a Jurowie Mikołaj, Jan, Stanisław z Goleniów c szl. małop. y (1529)
 • 600 a Kmita Jan c pisarz ziem. krakowski d (zm. 1588)
 • 600 a Kochański Łukasz c pełnomocnik sąd. Krzysztofa Gołuchowskiego y (1615)
 • 600 a Kołek Walenty lub Walerian z Wechadłowa c szl. małop. x [m. Małgorzaty Szczepanowskiej ze Szczekocin] y (1595, 1609)
 • 600 a Kolnicki Maciej? c podstarości i sędzia grodz. chęciński y (1615)
 • 600 a Kołuchowski Aleksander c podstarości i sędzia grodz. krakowski y (1615)
 • 600 a Kościeniowie 17 w. Małopolska y (1617)
 • 600 a Koścień Jan c dziedzic części w Sprowie (Małopolska) y (1547, 1558)
 • 600 a Koścień Jan c dziedzic części w Sprowie (Małopolska) y (1546)
 • 600 a Koścień Jan c dziedzic Wywły (Małopolska) y (1544)
 • 600 a Koścień Marcin z Sędziszowa c szl. małop. y (1611)
 • 600 a Koścień Mikołaj c szl. małop. d 15 w. 2. poł.
 • 600 a Koścień Paweł c szl. małop., dziedzic Sprowy (Małopolska) d (15 w. 2. poł.) y (1470)
 • 600 a Koścień Stanisław z Sędziszowa c szl. małop. y (1602, 1604)
 • 600 a Koścień Szczepan c dziedzic Goleniów (Małopolska) d (15 w. 2. poł.) y (1496)
 • 600 a Kosiński Andrzej z Kosin h. Rawicz c deputat Ziemi halickiej x [szlachta drohicka] y (1635)
 • 600 a Kowalkowski Tomasz h. Przeginia c sędzia grodz. nowokorczyński c pis. nowokorczyński d (zm. 1637) y (1595)
 • 600 a Kozubski Jan c asysta woźnego woj. krakowskiego y (1609)
 • 600 a Krosnowski Florian c pełnomocnik sąd. żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego y (1617)
 • 600 a Krzywczycki Aleksander c szl. małop. y (1601)
 • 600 a Kucharczyk Jan ze Szczekocin c woźny gen. woj. krakowskiego y (1618)
 • 600 a Kucharzyk Jan c woźny gen. krakowski x [mieszcz. ze Szczekocin] y (1612)
 • 600 a Kuczkowski Jan h. Jastrzębiec c komornik graniczny ksiąski i lelowski y (1585)
 • 600 a Kuczkowski Wacław c szl. małop., świadek y (1609)
 • 600 a Kurpiński Krzysztof c woźny gen. woj. krakowskiego y (1613)
 • 600 a Laszowski Stanisław c szl. małop., asysta woźnego woj. krakowskiego y (1612)
 • 600 a Łazicki Andrzej c asysta woźnego gen. woj. krakowskiego Piotra Wróblowskiego y (1615)
 • 600 a Lipski Maciej c asysta woźnego gen. woj. krakowskiego Marcina Hajdasza (Małopolska) y (1613)
 • 600 a Lisowski Bartłomiej c pisarz (polny graniczny) ziemski krakowski
 • 600 a Lituanides (Lithuanides) Walerian c przeor klasztoru Dominikanów Św. Trójcy w Krakowie y (1613)
 • 600 a Lubochowski (?) Jan c szl. małop. d (15 w. 2. poł.) y (1496)
 • 600 a Lubochowski (?) Stanisław c szl. małop. d (15 w. 2. poł.) y (1496)
 • 600 a Lubomirski Joachim x [m. Katarzyny 1o v. Mikołajowej Oleśnickiej] y (1609)
 • 600 a Lubowiński Jakub c asysta woźnego gen. woj. krakowskiego y (1617)
 • 600 a Łukowski Aleksander c pisarz ziemski krakowski d (zm. 1628)
 • 600 a Łukowski Jan c pisarz ziem. krakowski y (1613, 1617)
 • 600 a Łukowski? Wojciech Aleksander c sędzia grodz. nowokorczyński c podstar. nowokorczyński y (1589)
 • 600 a Lutomirski Baltazar c podkom. sieradzki c dzierż. Sokołowa Grn. i Dln. (Z. sandomierska, pow. chęciński) x [s. Mikołaja kaszt. zawichojskiego i star. lutomierskiego] y (1565)
 • 600 a Lutomirski Mikołaj c [o. Baltazara podkom. sieradzkiego i Piotra] c star. leżajski c kaszt. zawichojski c dzierż. Sokołowa Grn. i Dln. (Z. sandomierska, pow. chęciński) y (1565)
 • 600 a Lutomirski Piotr c [s. Mikołaja kaszt. zawichojskiego i star. leżajskiego] c dzierż. Sokołowa Grn. i Dln. (Z. sandomierska, pow. chęciński) y (1565)
 • 600 a Lutosławski Jan d pisarz grodz. sądecki y (1609)
 • 600 a Mąkarski Andrzej c szl. małop. d 15 w. 2. poł. y (1496)
 • 600 a Mąkarski Mikołaj c szl. małop. d 15 w. 2. poł. y (1481)
 • 600 a Maliński Mikołaj Jeło x [1. mąż Krystyny z ks. Wiśniowieckich] y (1635)
 • 600 a Małoszyńska Joanna c ksieni klasztoru Klarysek św. Andrzeja w Krakowie y (1549)
 • 600 a Maluśki Jan z Maluszyc i Gorzkowa c szl. małop. y (1583-1584)
 • 600 a Maluśki Stanisław c asysta woźnego woj. krakowskiego Marcina Suffragana y (1609)
 • 600 a Masłomiącki Stanisław c szl. małop. y (1611)
 • 600 a Maszny (Masny?) Jan c woźny sądowy w Małopolsce d 15 w. 2. poł.
 • 600 a Michałowski Melchior c pisarz grodz. krakowski d (1572-1625)
 • 600 a Mikołaj z Dobrakowa c woźny sądowy w Małopolsce d 15 w. 2. poł. y (1470)
 • 600 a Misiowski Stanisław c szl. małop., zastawnik Tęgoborza w Małopolsce y (1602, 1605, 1611)
 • 600 a Mniński Jan c dziedzic Drużykowej i Bogdały w Małopolsce y (1610, 1612)
 • 600 a Mokrska Katarzyna c szl. małop. x [ż. Aleksandra] y (1609)
 • 600 a Mokrski Aleksander z Mokrska c szl. małop. y (1609)
 • 600 a Moskorzowski Mikołaj c szl. małop. d 15 w. 2. poł. y (1481)
 • 600 a Moskwiczyn v. Drużyna Wojciech c poddany Kaspra Glewskiego w Szczekocinach y (1617)
 • 600 a Myśliwski Jakub z Mękarzowa c asesor sądowy y (1529)
 • 600 a Myszkowska Beata z Przeręba c starościna oświęcimska i zatorska y (1578)
 • 600 a Myszkowski Jan z Mirowa c dziedzic Jawiszowic (Małopolska) y (1578)
 • 600 a Myszkowski Piotr c wda rawski d (zm. 1601)
 • 600 a Myszkowski Zygmunt c marszałek w. kor. d 1562-1615 y (1610)
 • 600 a Oleski Stanisław c asysta woźnego gen. woj. krakowskiego Marcina Hajdasza y (1613)
 • 600 a Oleśnicka Anna ze Szczepanowskich c szl. małop. x [c. Macieja Sz., ż. Andrzeja Oleśnickiego] y (1589, 1600)
 • 600 a Oleśnicka Zofia x [ż. Piotra Szymona Jasieńskiego] y (1618)
 • 600 a Oleśnicki Andrzej c żupnik krakowski y (1589-1590, 1600, 1604, 1609-1618)
 • 600 a Oleśnicki Piotr x [s. Mikołaja, bratanek Andrzeja żupnika krak.] y (1609-1610)
 • 600 a Olszowski Mikołaj c asysta woźnego gen. woj. krakowskiego Bartłomieja Grzywki y (1618)
 • 600 a Olszowski Mikołaj c asysta woźnego gen. woj. krakowskiego Marcina Hajdasza (Małopolska) y (1613)
 • 600 a Orłowski Andrzej h. Sas c deputat Z. chełmińskiej c sędzia chełmiński c ławnik chełmiński d (zm. a. 1660) y (1635)
 • 600 a Orzechowski Paweł c szl. małop. y (1601)
 • 600 a Ossowski Jan h. Gryf c sędzia grodz. nowokorczyński c podstarości nowokorczyński y (1560)
 • 600 a Otwinowski Józef y (1609)
 • 600 a Piecz (Piec?) Andrzej z Tarnowej Góry d (15 w. 2. poł.) y (1481)
 • 600 a Piecz (Piec?) Jakub z Tarnowej Góry d (16 w. 1. poł.) y (1529)
 • 600 a Płaza Jakub z Mstyczowa h. Topór c komornik graniczny podkom. krakowskiego Jana Tęczyńskiego y (1481)
 • 600 a Płaza Stanisław z Mstyczowa h. Topór c szl. małop. d (15 w. 2. poł.) y (1481)
 • 600 a Poradowski Andrzej c pisarz grodz. nowokorczyński (Z. sandomierska) y (1560)
 • 600 a Przyłęcki Marian h. Szreniawa c burgr. krakowski c sędzia grodz. krakowski d (zm. 1583) y (1564, 1579)
 • 600 a Przytycki Stanisław z Przetoka c pisarz grodz. oświęcimski y (1578)
 • 600 a Pubołowski Jan c dziedzic Obichowa (Małopolska) d (15 w. 2. poł.) y (1470)
 • 600 a Radwański Jan c asysta woźnego gen. woj. krakowskiego Bartłomieja Grzywki y (1618)
 • 600 a Radziechowski Jan c pełnomocnik sąd. żupnika krak. Andrzeja Oleśnickiego y (1612-1618)
 • 600 a Rozanka Marcin c wicesgerent i sędzia grodz. krakowski
 • 600 a Rudawski Paweł c szl. małop. y (1600)
 • 600 a Samborowski Krzysztof c deputat z Wlk. Ks. Litewskiego y (1635)
 • 600 a Sarpska Dorota c ksieni klasztoru Klarysek przy kościele św. Andrzeja w Krakowie d (1. poł. 16. w.) y (1531)
 • 600 a Secygniowski Kasper h. Jelita c dziedzic Sokołowa Grn. i Dln. (Z. sandomierska, pow. chęciński) x [s. Mikołaja] y (1581)
 • 600 a Secygniowski Mikołaj h. Jelita c dziedzic Mokrska (Małopolska) x [o. Kaspra] y (1560, 1579)
 • 600 a Sienicz Mikołaj? c szl. małop. y (1601)
 • 600 a Sieradzki Maciej c dominikanin krakowski y (1613)
 • 600 a Silnicki Adam c szl. małop. y (1610)
 • 600 a Sischka (Szyszka?) Jan c szl. małop. d 15 w. 2. poł.
 • 600 a Słupski c szl. małop. y (1590)
 • 600 a Snopek Stanisław z Łuczyc c woźny gen. woj. krakowskiego y (1612-1613, 1617)
 • 600 a Sobek Krzysztof z Sułowa h. Brochwicz c dzierż. Sokołowa Grn. i Dln. (Z. sandomierska, pow. chęciński) x [br. Piotra i Stanisława] y (1581)
 • 600 a Sobek Piotr z Sułowa h. Brochwicz c dzierżawca Sokołowa Grn. i Dln. (Z. sandomierska, pow. chęciński) y (1581)
 • 600 a Sobek Stanisław z Sułowa h. Brochwicz c dzierżawca Sokołowa Grn. i Dln. (Z. sandomierska, pow. chęciński) c podskarbi kor. c kaszt. sandomierski c kaszt. sądecki c kaszt. biecki d (zm. 1569) y (1565, 1579, 1581)
 • 600 a Staszkowski (Stawskowski) Jan c dziedzic Staszkówki (Małopolska) d (15 w. 2. poł.) y (1481)
 • 600 a Stefanowicz Grzegorz c podskarbi nadw. y (1612-1613)
 • 600 a Suffragan Marcin z Goleniów c woźny gen. woj. krakowskiego y (1609)
 • 600 a Suga Jan c dziedzic Goleniowych w Małopolsce d (15 w. 2. poł.)
 • 600 a Świętopełk Stanisław c szl. małop. d (15 w. 2. poł.) y (1481)
 • 600 a Świętopełk Stanisław c szl. małop. d (15 w. 2. poł.) y (1481)
 • 600 a Szafraniec Stanisław z Piekowej Skały c wda sandomierski c sta lelowski d (zm. 1598) x [o. Zofii, ż. Macieja Szczepanowskiego] y (1590)
 • 600 a Szafraniec Zofia z Pieskowej Skały x [ż. Macieja Szczepanowskiego ze Szczekocin]
 • 600 a Szczekocka Elżbieta x [ż. Mikołaja Taszyckiego psęd. krakowskiego] y (po 17 II 1522)
 • 600 a Szczekocka Katarzyna c szl. małop. y (po 17 II 1522)
 • 600 a Szczekocka Małgorzata c szl. małop. x [ż. Walentego Kołka z Wechadłowa] y (1609, 1612)
 • 600 a Szczekocka Zofia c szl. małop. x [ż. Piotra Szymona Jasieńskiego] y (1617)
 • 600 a Szczekocki Dobiesław h. Odrowąż c dziedzic Szczekocin (Małopolska) d (15 w. 2. poł.) y (1470)
 • 600 a Szczekocki Jan
 • 600 a Szczekocki Michał
 • 600 a Szczekocki Mikołaj
 • 600 a Szczekocki Stanisław
 • 600 a Szczepanowski Andrzej ze Szczekocin x [s. Macieja i Zofii Szafraniec] y (1595, 1609, 1611)
 • 600 a Szczepanowski Erazm c szl. małop.
 • 600 a Szczepanowski Filip x [s. Macieja i Zofii Szafraniec] y (1595, 1602, 1604, 1609, 1611)
 • 600 a Szczepanowski Filip
 • 600 a Szczepanowski Maciej
 • 600 a Szczepanowski Piotr x [s. Macieja i Zofii Szafraniec] y (1595, 1611-1612)
 • 600 a Szczepanowski Stanisław x [s. Macieja i Zofii Szafraniec] y (1595, 1605, 1611)
 • 600 a Taszycki Jan c pisarz ziemski krakowski d (zm. 1555)
 • 600 a Taszycki Mikołaj c sędzia ziemski krakowski d (zm. 1545)
 • 600 a Tęczyński Jan z Chrobrza h. Topór c podkom. krakowski d (zm. 1532) y (1529)
 • 600 a Tęczyński Zbigniew z Tęczyna h. Topór c podkom. nadworny c podkom. krakowski c stolnik sandomierski c miecznik krakowski d (zm. 1498) y (1481)
 • 600 a Tęgoborska Marta c szl. małop. x [ż. Macieja T.] y (1583)
 • 600 a Tęgoborski Maciej c szl. małop. x [m. Marty Tęgoborskiej] y (1583)
 • 600 a Tęgoborski Stefan c dziedzic Tęgoborza (Małopolska) y (1549)
 • 600 a Uhrowiecki Andrzej x [s. Wacława podkom. chełmskiego] y (1601)
 • 600 a Uhrowiecki Jan h. Suchekomnaty x [s. Wacława podkom. chełmskiego] y (1601)
 • 600 a Uhrowiecki Marcin h. Suchekomnaty c łowczy i kaszt. chełmski d (zm. 1600) x [br. Wacława podkom. i Mikołaja star. chełmskiego] y (1601)
 • 600 a Uhrowiecki Mikołaj c sta chełmski d (zm. 1612) x [br. Wacława podkom. i Marcina kaszt. chełmskiego] y (1601)
 • 600 a Uhrowiecki Wacław c podkom. chełmski d (zm. 1588) x [br. Marcina kaszt. i Mikołaja star. chełmskiego] y (1601)
 • 600 a Ujejski (Gyeszky, Vyesczky, Vyeszky) Stanisław z Zagajowa c komornik sąd. podkom. krakowskego Zbigniewa Tęczyńskiego y (1496)
 • 600 a Warwas Jan z Goleniów c szl. małop., dziedzic Goleniów (Małopolska) y (1529, 1544?)
 • 600 a Wężyk Andrzej c szl. małop., dziedzic połowy Sieńska (Małopolska) x [s. Bartłomieja, wn. Stanisława] y (1618)
 • 600 a Wężyk Andrzej c szl. małop., dziedzic połowy Sieńska (Małopolska) x [s. Stanisława] y (1618)
 • 600 a Wielicki Wojciech h. Junosza c sędzia sandomierski c pisarz sandomierski y (1581)
 • 600 a Wielopolski Stanisław z Gdowa h. Starykoń c surogator pisarza ziem. krakowskiego d (zm. a. 5 III 1555) y (1549)
 • 600 a Wilkowski Jan h. Gryf c szl. małop. y (1481)
 • 600 a Wiśniowiecka Krystyna c starościna parczewska i krzemieniecka d (zm. 1645) x [ż. 1o v. Mikołaja Jeło Malińskiego, 2o v. Piotra Daniłowicza krajczego kor.] x [c. Adama Wiśniowieckiego z Aleksandry Chodkiewiczówny]
 • 600 a Witkowski Andrzej c asysta woźnego gen. woj. krakowskiego Piotra Wróblowskiego
 • 600 a Wolska Eufemia Anastazja x [c. Franciszka W., ż. Konstantego Rabi Gnojnickiego (Gnoińskiego)] y (1612)
 • 600 a Wolski Franciszek c podskarbi nadw. x [o. Eufemii Anastazji Gnoińskiej] y (1612)
 • 600 a Wróbel Piotr ze Sprowy c woźny gen. woj. krakowskiego
 • 600 a Wyleżyński Wojciech c sędzia grodz. krakowski d (zm. 1621)
 • 600 a Zabierzowski Wojciech c pełnomocnik sąd. żupnika krakowskiego Andrzeja Oleśnickiego y (1612)
 • 600 a Zakrzowski Joachim z Zakrzowa Wlk. c szl. małop. y (1603)
 • 600 a Zaleski Absalom c pełnomocnik sąd. Andrzeja Oleśnickiego y (1615)
 • 600 a Zebrzydowski Mikołaj c wda lubelski wda krakowski d 1553-1620
 • 600 a Zieliński Krzysztof c szl. małop., asysta woźnego gen. woj. krakowskiego y (1612)
 • 610 a Cystersi Małopolska 15 w.
 • 610 a Dominikanie Kraków 17 w.
 • 610 a Klaryski Małopolska 16 w.
 • 610 a Klasztor cystersów Mogiła d 15 w. 2. poł. y (1470)
 • 610 a Klasztor klarysek św. Andrzeja Kraków d 16 w. 1. poł. y (1531)
 • 610 a Trybunał Koronny Piotrków 16 w.
 • 610 a Zirołanowie? Mikołaj i Wojciech c szl. małop., dziedzice Goleniów (Małopolska) y (1544)
 • 651 a Biecz (Małopolska) roki sądowe 16 w.
 • 651 a Bogdała? (Małopolska) 17 w. y (1611)
 • 651 a Bonowice 17 w. y (1609)
 • 651 a Bonowice (Małopolska) 16 w. y (1549)
 • 651 a Borki (Borca, Borrec) (Małopolska) 15 w.
 • 651 a Brzezie (Brzesyna, Breszye) (Małopolska) 15 w.
 • 651 a Chęciny powiat 16 w.
 • 651 a Chęciny powiat 17 w.
 • 651 a Chełm powiat 17 w.
 • 651 a Chotcze (Małopolska) 17 w. y (1603)
 • 651 a Czechów (Małopolska) 17 w. y (1603)
 • 651 a Dąbrowice (Małopolska) 16 w. y (1531)
 • 651 a Dankowice (Małopolska) 16 w. y (1578)
 • 651 a Dobraków (Małopolska) 15 w.
 • 651 a Drużykowa (Małopolska) 15 w.
 • 651 a Drużykowa (Małopolska) 17 w. y (1611)
 • 651 a Goleniowy (Małopolska) 15-17 w.
 • 651 a Grabiec (Małopolska) 17 w. y (1609)
 • 651 a Hajdaszek (Małopolska) 17 w. y (1603)
 • 651 a Kije (Małopolska) 17 w. y (1603)
 • 651 a Kraków 17 w. y (1613)
 • 651 a Lelów (Małopolska) 16 w.
 • 651 a Lubachowy (Małopolska) 15 w. y (1496)
 • 651 a Ług zob. Mniejszy Ług
 • 651 a Łuków (Małopolska) 17 w. y (1601)
 • 651 a Mąkarzów (Małopolska) 15 w. y (1496)
 • 651 a Maleszyce (Małopolska) 16 w.
 • 651 a Małopolska 15-17 w.
 • 651 a Małoszyce (Małopolska) 16 w.
 • 651 a Mniejszy Ług (Małopolska) 15 w.
 • 651 a Mogiła (Małopolska) klasztor cystersów 15 w.
 • 651 a Morawiany Wielkie i Małe (?) (Małopolska) 15. y (1496)
 • 651 a Moskorzew (Małopolska) 16 w.
 • 651 a Mostek (Małopolska) 15 w.
 • 651 a Mstyczów (Małopolska) 15 w.
 • 651 a Obichów (Małopolska) 15 w.
 • 651 a Petryłow (Małopolska) 17 w. y (1601)
 • 651 a Piszcz (Małopolska) 17 w. y (1601)
 • 651 a Promnik p. Krakowem 17 w. y (1618)
 • 651 a Raszków (Małopolska) 15 w. y (1496)
 • 651 a Rokitno (Małopolska) 16 w. y (1531, 1549)
 • 651 a Róża alias Wieś (Małopolska) 17 w. y (1603)
 • 651 a Sandomierz ziemia 17 w.
 • 651 a Siedliska (Małopolska) 16-17 w. y (1583, 1609, 1611-1612, 1615)
 • 651 a Sielce lub Sielcz (Małopolska) 17 w. y (1601)
 • 651 a Sieńsko (Małopolska) 17 w. y (1618)
 • 651 a Sobibór (Małopolska) 17 w. y (1601)
 • 651 a Sokołów Dolny (Małopolska) 16 w. y (1564)
 • 651 a Sokołów Górny (Małopolska) 16 w. y (1564)
 • 651 a Sprowa (Małopolska) 15-17 w.
 • 651 a Staszkówka (Małopolska) 15 w.
 • 651 a Sulisławice (Małopolska) 17 w. y (1604)
 • 651 a Szczekociny (Małopolska) 15-17 w.
 • 651 a Szczekociny (Małopolska) 17 w. y (1609, 1615)
 • 651 a Tarnowa Góra (Małopolska) 15 w.
 • 651 a Tęgoborz (Małopolska) 16 w.
 • 651 a Tęgoborz (Małopolska) 17 w. y (1605, 1609, 1611-1612)
 • 651 a Węglec (potok w Małopolsce) 15 w.
 • 651 a Wierzbica (Małopolska) 17 w. y (1603)
 • 651 a Wiślica powiat 17 w.
 • 651 a Witowice (Małopolska) 15 w.
 • 651 a Wola Petryłowska (Małopolska) 17 w. y (1601)
 • 651 a Zagajów (Małopolska) 15 w.
 • 651 a Zarzecze (Małopolska) 17 w. y (1613)
 • 651 a Ziemia sandomierska 16 w.
 • 653 a apelacje sądowe 16 w. Małopolska
 • 653 a granice dóbr 15-17 w. Małopolska
 • 653 a kopce graniczne 15 w. Małopolska
 • 653 a prawo staropolskie Małopolska 15-17 w.
 • 653 a procesy sądowe Małopolska 15-17 w.
 • 653 a roki sądowe Małopolska 15-17 w.
 • 653 a rozgraniczenia dóbr 15-17 w. Małopolska
 • 653 a transakcje majątkowe 15-17 w. Małopolska
 • 653 a cesje długów 17 w. Małopolska
 • 653 a cesje dóbr ziemskich 17 w. Małopolska
 • 653 a intromisje w dobra 17 w. Małopolska
 • 653 a napady zbrojne szlachty 17 w. Małopolska
 • 653 a posag zapisy 16 w. Małopolska
 • 653 a prawo polskie majątkowe 16-17 w. Małopolska
 • 653 a protestacje 17 w. Małopolska
 • 653 a przywianek zapisy 16 w. Małopolska
 • 653 a rekognicje 16-17 w. Małopolska
 • 653 a rezygnacje 16-17 w. Małopolska
 • 653 a testamenty 17 w. Małopolska
 • 653 a wiano zapisy 16 w. Małopolska
 • 852 j BK 01467/1
 • 920 a pieczęć k. 103 b opłatkowa d Ligęza Mikołaj, starosta chełmski i biecki (zm. 1603) e urzędowa f papierowo-lakowa; lak czerwony g okrągła i napis majuskułą w otoku: "NICOLAVS (...) CA[PITANEVS]? BIECZII j słabo wyciśnięta k herb Półkozic na stylizowanej tarczy
 • 920 a pieczęć k. 106 b opłatkowa d Ciekliński Jan, podstarości biecki e sygnetowa f papierowo-lakowa; lak czerwony g owalna i sygla "IC" j słabo czytelna k herb Abdank na tarczy z klejnotem nad hełmem w koronie i labrami o [p. odciśnięta na dodatkowym pasku pap. obok 2 innych p. sygnetowych oraz pozostawionego miejsca do przyłożenia 4 innych pieczęci]
 • 920 a pieczęć k. 106, 108 b opłatkowa d Brzechwa (Brzychwa, Brzeffa, Brzechffa) Jan Zbigniew, podstarości oświęcimski e sygnetowa f papierowo-lakowa; lak czerwony g ośmioboczna i sygla "IB" j niezbyt czytelna (k. 106v), dobrze zachowana (k. 108v) k herb Jastrzębiec na tarczy z klejnotem nad hełmem w koronie i labrami o [p. odciśnięta na dodatkowym pasku pap. obok 2 innych p. sygnetowych oraz pozostawionego miejsca do przyłożenia 4 innych pieczęci]
 • 920 a pieczęć k. 106 b opłatkowa d Jasieński (Jasiński) Szymon Piotr z Sokołowa e sygnetowa f papierowo-lakowa; lak czerwony g owalna i sygla "PI" j niezbyt czytelna (k. 106v), dobrze zachowana (k. 108v) k herb Poraj na tarczy z klejnotem nad hełmem w koronie i labrami o [p. odciśnięta na dodatkowym pasku pap. obok 2 innych p. sygnetowych oraz miejsca pozostawionego do przyłożenia 4 innych pieczęci]
 • 920 a pieczęć k. 108, 141, 149 b opłatkowa d Oleśnicki Andrzej z Oleśnik, podstarości chęciński i żupnik krakowski e sygnetowa f papierowo-woskowa; wosk czerwony g kwadratowa i sygla "AO" i niżej "SS" j dobrze zachowana k herb Radwan na tarczy z klejnotem nad hełmem w koronie i labrami o [p. odciśnięta na dodatkowym pasku pap. obok 2 innych p. sygnetowych i miejsca pozostawionego do przyłożenia 4 innych pieczęci k. 108v oraz obok drugiej p. sygnetowej i miejsca dla odciśnięcia 3. pieczęci k. 149]
 • 920 a pieczęć k. 109, 138, 173, 175 b opłatkowa e urzędowa Trybunału Koronnego w Lublinie f papierowo-lakowa; lak czerwony g okrągła i napis majuskulny w otoku: "SIGIL[LVM] + IVDI[CI]OR[VM] + G[E]N[ER]ALIVM + TRIBVNAL[IS] REG[NI] + T[ER]RAE + LVB[LINENSIS] +" j miejscami słabo czytelna k herb Jeleń w stylizowanym kartuszu
 • 920 a pieczęć k. 115-116, 126, 128-130, 145, 161, 179, 181, 182-185, 191, 194, 196-199, 202-203, 207, 223 b opłatkowa d Tarnowski Gabriel (zm. 1628), dworzanin król., starosta krakowski e urzędowa f papierowo-woskowa; wosk czerwony g owalna i napis majuskułą w otoku: "GABRIEL * COMES A TARNOW CAPIT[ANEVS] GENER[ALIS] CRACOVIEN[SIS]" j słabo czytelna lub miejscami nieczytelna k. 161, 191, 194, 198-199, 202-203, 207, 223 k herb Leliwa w stylizowanym kartuszu z klejnotem nad hełmem w koronie i labrami
 • 920 a pieczęć k. 124 b opłatkowa e urzędowa f papier g okrągła i napis majuskułą w otoku: "SIGIL[LVM] * (...)" j słabo czytelna k herb Jeleń lub Starykoń
 • 920 a pieczęć k. 143 b opłatkowa d Mniński Jan z Mnina e sygnetowa f papier g ośmioboczna i sygla "IM" k herb Jelita w ozdobnej tarczy z klejnotem nad hełmem w koronie i labrami
 • 920 a pieczęć k. 149 b opłatkowa d Skorkowski Krzysztof e sygnetowa f papierowo-woskowa; wosk czerwony g ośmioboczna i sygla "K ? ? S" k herb Junosza na tarczy z klejnotem nad hełmem w koronie i labrami o [p. odciśnięta na dodatkowym pasku pap. obok drugiej p. sygnetowej oraz miejsca pozostawionego do odciśnięcia 3. pieczęci]
 • 920 a pieczęć k. 164, 209, 211 b opłatkowa d Rożen Adam, rotmistrz piechoty kor., deputat do trybunału kor. z woj. krakowskiego i podsędek ziemski krakowski (zm. 1619) e urzędowa f papierowo-woskowa; wosk czerwony g owalna i napis majuskułą w otoku: "ADAM * A ROZNOW * SVBIVDEX * TERR[A]E * CRACOVIE[NSIS] *" j miejscami słabo czytelna k herb Gryf na tarczy z klejnotem nad hełmem w koronie i labrami
 • 920 a pieczęć k. 186 b opłatkowa f papier g owalna i napis majuskułą w otoku: "IOANNES? CLEMENS (...) CAPIT(...)" j prawie nieczytelna k herb Nałęcz? na tarczy z klejnotem nad hełmem w koronie i labrami
 • 920 a pieczęć k. 188, 193 b opłatkowa f papierowo-woskowa; wosk czerwony g owalna i napis majuskułą w otoku: "IOANNES (...) * CAP[ITANEUS] CHENCINEN[SIS]?" j miejscami nieczytelna k herb Gryf (odm.) na tarczy z labrami i dwiema koronami [!], nad którymi klejnoty: gryf wyskakujący jak w godle z trąbą myśliwską z prawej oraz ramię zbrojne z mieczem z lewej
 • 920 a pieczęć k. 8 b opłatkowa f papierowo-lakowa; lak czerwony g okrągła i napis majuskulny w otoku słabo czytelny k herb Jastrzębiec na tarczy [herb taki sam jak znak wodny występujący na papierze dok.]
 • 920 a pieczęć k. 15, 20 b opłatkowa d Stanisław Jordan z Zakliczyna, podkomorzy krakowski e urzędowa f papier g owalna i "STANISLA(US) IORDAN DE ZAKLICIN SVCCAMARA[RIUS] [!] CRAC[OVIENSIS]" k herb Trąby na tarczy z labrami zwieńczonej hełmem z klejnotem w koronie
 • 920 a pozostałości pieczęci k. 17 b woskowa (?) f wosk (?) czerwony g okrągła j nieczytelna
 • 920 a pieczęć k. 28 b opłatkowa e sygnetowa f papier g okrągła i sygla "PDI" i niżej "IC" (?) j słabo wyciśnięta k herb Rawicz
 • 920 a pieczęć k. 28 b opłatkowa e sygnetowa f papier g okrągła i sygla "AM" k herb Drużyna [godło odwrócone]
 • 920 a pieczęcie (2) k. 30-31 b opłatkowe e sygnetowe f papier g owalna; nieco inny kształt niż na k. 28v i sygla "PD" k herb Rawicz
 • 920 a pieczęcie (2) k. 30-31 b opłatkowe e sygnetowe f papier g owalna; nieco inny kształt niż na k. 28v i sygla "AM" k herb Drużyna [godło odwrócone]
 • 920 a ślady po pieczęciach (2) k. 33 b opłatkowe e sygnetowe f papier g owalne i okrągłe
 • 920 a pieczęć k. 38 b opłatkowa f papierowo-lakowa; lak czerwony g okrągła i dwuwierszowy napis majuskułą w otoku, słabo czytelny k herb Gryf na tarczy z labrami zwieńczonej hełmem z klejnotem w koronie
 • 920 a pieczęć k. 48 b opłatkowa d Małachowski Adam z Małachowic, starosta oświęcimski e urzędowa f papierowo-lakowa; lak czerwony g owalna i napis majuskułą w otoku: ":ADAMVS IN MAŁACHOWICE MAŁACHOWSKI CAPITANEVS OSVICIMENSIS:" j dobrze zachowana k herb Nałęcz w stylizowanym kartuszu, nad nim korona z klejnotem
 • 920 a ślad pieczęci k. 55 b opłatkowa f papierowo-woskowa?; wosk? czerwony g okrągła j [ubytek papieru w miejscu przyłożenia]
 • 920 a ślad pieczęci k. 62 b opłatkowa f papierowo-woskowa?; wosk? czerwony g owalna
 • 920 a pieczęć k. 62, 70 b opłatkowa d Młoszowski (Młoszewski) Stanisław z Młoszowej, podsędek ziemski krakowski e urzędowa f papierowo-lakowa; lak czerwony g owalna i napis majuskulny w otoku: "STANIS[LAUS] * MŁOSOWSKI * SVB * IVDEX * TERRAE * CRACO[VIENSIS] *" [na obu k. napisy częśc. słabo czytelne] k herb Nowina na tarczy z klejnotem nad hełmem w koronie i labrami
 • 920 a pieczęć k. 70 b opłatkowa d Czerski Feliks z Czerska, sędzia ziemski krakowski e urzędowa f papierowo-lakowa g owalna i napis majuskulny w otoku: "FOELIX * CZERSKI * IVDEX * TER[R]AE * CRACOVI[ENSIS]" j dobrze zachowana k herb Rawicz na tarczy z klejnotem nad hełmem w koronie i labrami
 • 920 a pieczęć k. 72 b opłatkowa d Cikowski Stanisław [II] z Wojsławic, podkomorz krakowski (zm. 1617) e urzędowa f papierowo-lakowa g okrągła i napis nieregularną majuskułą w otoku: "CZIKOWSKI SVC[C]AMERARIVS T[ER]R[A]E CRACOVIEN[SIS]" j słabo czytelna k herb Radwan na stylizowanej tarczy ze schematycznie ujętym klejnotem nad hełmem w koronie
 • 920 a pieczęć k. 75 b opłatkowa d Gratus (?) Jan e urzędowa f papierowa g owalna i napis majuskulny w otoku: "IOAN[NES] * GRATVS (...) TARNOG[RODENSIS] (...)" j miejscami nieczytelna k herb Leliwa na tarczy z klejnotem nad hełmem w koronie i labrami
 • 920 a ślad po pieczęci k. 77 e sygnetowa f zielony wosk g okrągła j w miejscu przyłożenia p. niewielki ubytek papieru
 • 920 a ślad po pieczęci k. 78 f czerwony wosk g okrągła
 • 920 a pieczęć k. 79, 164, 209, 211 b opłatkowa d Wielopolski Kasper, podstarości i sędzia grodzki biecki, podsędek, sędzia i podkomorzy krakowski (zm. 1636) e urzędowa f papier g owalna i napis majuskułą w otoku: "CASPAR WIELOPOLSKI IVDEX TERR[A]E CRAC[OVIENSIS] GENERALIS *" j niezbyt czytelna k. 79v k herb Starykoń na tarczy z klejnotem nad hełmem w koronie i labrami
 • 920 a pieczęć k. 79 b opłatkowa d Dębiński (Dembiński) Stanisław, podsędek ziemski krakowski (zm. 1645) e urzędowa f papier g owalna i napis majuskułą w otoku: "STANISLA[VS] DEBINSKI SVBIVDEX [litera "S" nałożona z literą "Z"] T[ER]R[A]E CRACOVI[ENSIS]" k herb Rawicz na tarczy z klejnotem nad hełmem w koronie i labrami
 • 920 a pieczęć k. 81 b opłatkowa d Firlej Mikołaj z Dąbrowicy, wojewoda krakowski i starosta nowokorczyński (zm. 1600) e urzędowa g okrągła i napis majuskułą w otoku: "NICOLAUS FIRLEJ (?) PALA[TINUS] CRAC[OVIENSIS] NOVAE CI[VITATIS] CORCZIN CAPI[TANEUS]? *" j słabo czytelna k herb Lewart na tarczy z labrami i klejnotem nad hełmem w koronie
 • 920 a pieczęć k. 83 b opłatkowa d Popowski Paweł, surogator chęciński e urzędowa f papier g owalna h napis majuskułą w otoku: "PAVLVS POPOWSKI SVRROGAT[OR] CHENCZINENSIS" j dobrze zachowana k herb Nowina na stylizowanej tarczy z klejnotem nad hełmem w koronie i labrami
 • 920 a pieczęć k. 89 b opłatkowa d Orzechowski Paweł, podczaszy i podkomorzy chełmski (ok. 1550-1612) e urzędowa f papierowo-lakowa; lak czerwony g owalna h napis majuskułą w otoku: "PAVL[VS] ORZECHOWSKI SUC(CAMERA)R(IUS) CHELMENSIS [?] (...) CAP(ITANEUS) [?]" k herb Rogala na tarczy z klejnotem nad hełmem w koronie i labrami o [p. przyłożona obok 4 innych pieczęci sygnet. na dodatkowym pasku papieru odchodzącym od karty]
 • 920 a pieczęć k. 89 b opłatkowa d Sienicki (Sienicz) Mikołaj, starosta tarnogórski e sygnetowa f papierowo-lakowa; lak czerwony g okrągła i nieczytelne sygla j słabo czytelna k herb Bończa na tarczy z klejnotem nad hełmem w koronie i labrami o [p. przyłożona obok 4 innych pieczęci sygnet. na dodatkowym pasku papieru odchodzącym od karty]
 • 920 a pieczęć k. 89 b opłatkowa d Uhrowiecki Mikołaj, starosta chełmski (zm. 1612) e sygnetowa f papierowo-lakowa; lak czerwony g owalna i sygla "MV" j słabo czytelna k herb Suchekomnaty (Kownaty) na tarczy z klejnotem nad hełmem w koronie i labrami o [p. przyłożona obok 4 innych pieczęci sygnet. na dodatkowym pasku papieru odchodzącym od karty]
 • 920 a pieczęć k. 89 b opłatkowa d Krzywczycki Aleksander e sygnetowa f papierowo-lakowa, lak czerwony g okrągła i sygla "AK" j słabo czytelna k herb Gozdawa na tarczy z klejnotem i labrami o [p. przyłożona obok 4 innych pieczęci sygnet. na dodatkowym pasku papieru odchodzącym od karty]
 • 920 a pieczęć k. 89 b opłatkowa d Uhrowiecki Andrzej e sygnetowa f papierowo-lakowa; lak czerwony g owalna i sygla "AV" j słabo czytelna k herb Suchekomnaty (Kownaty) na tarczy z klejnotem nad hełmem i labrami o [p. przyłożona obok 4 innych pieczęci sygnet. na dodatkowym pasku papieru odchodzącym od karty]
 • 920 a pieczęć k. 91, 97, 112, 132, 135, 146, 153-155, 156, 158-159, 162, 165, 167, 169-171, 177, 214-216, 219, 221, 224, 227 b opłatkowa d Dziektarski Mikołaj, surogator pisarza krakowskiego e urzędowa urzędu grodzkiego w Krakowie g okrągła i napis majuskułą w otoku: "* SIGILLVM * CRACOVIEN[SE] * CASTRENSE:"; w polu po obu stronach klejnotu sygla "M DZ" j słabo czytelne k. 97, 112, 154-155, 219, 221, 227 k herb Radwan na tarczy z klejnotem nad hełmem w koronie i labrami
 • 920 a pieczęć k. 94 b opłatkowa e urzędowa f papierowo-lakowa; lak czerwony g owalna j nieczytelna (słabo odciśnięta) o [lak zastygnięty na k. 94v-95]
 • 920 a pieczęć k. 96 b opłatkowa d Szczepanowska Zofia, dziedziczka Tęgoborza e sygnetowa f papierowo-lakowa; lak ciemnozielony g czworoboczna i sygla "SS" j słabo czytelna k herb nieczytelny o [p. przyłożona obok 2 innych pieczęci sygnet. na dodatkowym wąskim pasku papieru odchodzącym od karty]
 • 920 a pieczęć k. 96 b opłatkowa d Szczepanowski Filip (syn Zofii) e sygnetowa f papierowo-lakowa, lak ciemnozielony g owalna i sygla "PS" j słabo czytelna k herb nieczytelny o [p. przyłożona obok 2 innych pieczęci sygnet. na dodatkowym wąskim pasku papieru odchodzącym od karty]
 • 920 a pieczęć k. 96 b opłatkowa d Misiowski Stanisław e sygnetowa f papierowo-lakowa i sygla "SM" j słabo czytelna k herb Jelita na tarczy z klejnotem nad hełmem w koronie i labrami (herb ujęty schematycznie) o [p. przyłożona obok 2 innych pieczęci sygnet. na dodatkowym wąskim pasku papieru odchodzącym od karty]
 • 920 a pieczęć k. 103 b opłatkowa d Ligęza Mikołaj, star. chełmski i biecki e urzędowa f papierowo-lakowa g okrągła i napis majuskułą w otoku: "NICOLAVS (...) CA[PITANEUS]? BIECZII" j słabo czytelna k herb Półkozic na stylizowanej tarczy
 • 920 a pieczęć k. 106v b opłatkowa d Ciekliński Jan, podstarości biecki e sygnetowa f papierowo-lakowa g owalna j słabo czytelna k herb Awdaniec na tarczy z klejnotem nad hełmem w koronie o [p. wyciśnięta obok 2 innych p. sygnetowych i wolnych miejsc przygotowanych na przyłożenie 4 kolejnych p.]
 • 920 a pieczęć k. 106v b opłatkowa d Brzechwa (Brzychwa, Brzeffa, Brzechffa) Jan Zbigniew e sygnetowa f papierowo-lakowa g ośmioboczna i sygla "IB" j wyraźna (k. 108v) j słabo czytelna (k. 106v) k herb Jastrzębiec na tarczy z klejnotem nad hełmem w koronie o [p. przyłożone na doklejonym pasku papieru częśc. odstającym od karty k. 108v] o [p. wyciśnięta obok 2 innych p. sygnetowych i wolnych miejsc przygotowanych na przyłożenie 4 kolejnych p. k. 106v]
 • 920 a pieczęć k. 106v, 108v b opłatkowa d Jasiński (Jasieński) Piotr Szymon z Sokołowa, podstarości oświęcimski e sygnetowa f papierowo-lakowa g owalna i sygla "PI" j wyraźna (k. 108v) j słabo czytelna (k. 106v) k herb Poraj [zam. Topór] na tarczy z klejnotem nad hełmem w koronie o [p. przyłożone na doklejonym pasku papieru częśc. odstającym od karty k. 108v] o [p. wyciśnięta obok 2 innych p. sygnetowych i wolnych miejsc przygotowanych na przyłożenie 4 kolejnych p. k. 106v]
 • 920 a pieczęć k. 108v b opłatkowa d Oleśnicki Andrzej z Oleśnik, podstarości chęciński e sygnetowa f papierowo-lakowa g kwadratowa i sygla "AO" k herb Radwan na tarczy z keljnotem nad hełmem w koronie i labrami
 • 920 a pieczęć k. 109v b opłatkowa e urzędowa f papierowo-lakowa g okrągła i napis majuskułą w otoku: "SIGILLVM (...) GNALIVM (...)" k herb
 • 999 a PB, KK

Indeksy