"Protokuły [!] względem Prowincionalnego Prawa z R[ok]u 1797-1798"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01468
 • Tytuł:
  • Akta Kamery Wojny i Domen (Kamery Wojenno-Skarbowej) Prus Zachodnich z lat 1796-1798
  • "Protokuły [!] względem Prowincionalnego Prawa z R[ok]u 1797-1798"
 • Miejsce i czas powstania: Kwidzyn (Marienwerder) (przeważnie) 1796-1798
 • Opis fizyczny: 76 k. 35x23 cm i mn.
 • Oprawa: poszyt, luźne
 • Język: pojedyncze wyrazy łac. i pol. (na k. 67, 69 i 70 dłuższe zdania łac.) Niem. pismo gotyckie
 • Zawartość:
  • [Materiały do dziejów wprowadzenia na obszarze prowincji pruskiej tzw. Prus Zachodnich (Provinz Westpreussen) (dawne Prusy Królewskie, zagarnięte i włączone w wyniku I i II rozbioru Polski do państwa pruskiego) Powszechnego Prawa Krajowego (Allgemeines Landrecht), wprowadzonego na terytorium Królestwa Prus w 1794 r. przez króla Fryderyka Wilhelma II Hohenzollerna. Rkps obejmuje protokoły z posiedzeń specjalnej komisji Kamery Wojny i Domen (naczelna władza prowincji), zawierające szczegółowe poprawki i uzupełnienia do obowiązujących przepisów prawnych].
  • [List sekretarza? Rejencji Prus Zachodnich von Schröttusa do landrata pruskiego von Hagena, potwierdzone za zgodność z oryg. przez Hayma] (wystaw. Malbork, 17 XI 1796, potwierdz. zgodności z oryg. Łobżenica, 16 II 1797) k. 2-3.
  • [Listy Hayma do szambelana Büttnera von Zawadzkiego]: (Łobżenica, 16 II 1797) k. 4-5 - (Łobżenica, 30 III 1797) k. 14-15.
  • [Protokół sesji komitetu deputatów powołanych do wprowadzenia zmian w projekcie prawa krajowego dla Prus Zach. (w pow. kamieńskim?), odbytej w Więcborku 8 III 1797 z podpisami 4 członków komitetu: NN, J. Stabowskiego, W. Łochockiego i v. Kalksztein Ostowskiego] k. 6-9.
  • [List Baranowskiego z Grocholina z uwagami na temat prawa prowincjonalnego w Prusach Zach.] (Grocholin pod Kczewem w pow. kartuskim?, 18 III 1797) [kopia] k. 12-13.
  • [List członków Komisji Ustawodawczej (Gesetzkomission) do Rejencji Prus Zach.] (Berlin, 20 VIII 1798) [kopia] k. 16-17.
  • [Protokoły z posiedzeń specjalnej komisji protokolarnej z udziałem deputatów i zaprzysiężonych radców Rejencji Prus Zachodnich, obradującej w stolicy prowincji Kwidzynie w dn. 27 VIII do 14 IX 1798 r., dot. ujednolicenia wprowadzonego na terenie tejże prowincji powszechnego prawa krajowego (Provincial-Landrecht)] (Kwidzyn, 27 VIII - 14 IX 1798) k. 18-45.
  • [Protokół z posiedzenia] (Kwidzyn, 1 IX 1798) [kopia] [na k. 46 i 47 listy z nazwiskami deputatów (niemal wszystkie polskie) i podaniem ich przynależności terytorialnej] k. 46-47.
  • [List deputatów prowincji Prusy Zachodnie w sprawie wprowadzenia powszechnego prawa krajowego] (Kwidzyn, 5 IX 1798) [kopia] k. 48-49.
  • [Protokoły z posiedzeń specjalnej komisji protokolarnej z udziałem deputatów i zaprzysiężonych radców Rejencji Prus Zachodnich, obradującej w stolicy prowincji Kwidzynie w dn. 5-18 XI 1798 r., dot. ujednolicenia wprowadzonego na terenie tej prowincji powszechnego prawa krajowego (Provincial-Landrecht)] (Kwidzyn, 5-18 XI 1798) k. 50-74.
 • Proweniencja: "Z archiwum Szambelana Büttnera Zawadzkiego" [rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Arnim, Friedrich Wilhelm von (1739-1801)
  • Baranowski z Grocholina (1797)
  • Beck, von czł. Komisji Ustawodawczej (1798)
  • Fryderyk Wilhelm II (król Prus ; 1744-1797)
  • Goldbeck [Johann Friedrich?], von czł. Komisji Ustawodawczej (1798)
  • Hagen, von landrat pruski (1796)
  • Haym sekr. i urzędnik pruski (?) (1797)
  • Holze deputat (1798)
  • John pref. policji w Prusach Zachodnich (1798)
  • Kalkstein Osłowski, von czł. komitetu
  • Krokisius czł. spec. komisji protokolarnej Rejencji Prus Zachodnich (1798)
  • Łochocki W. czł. komitetu (1797)
  • Massow, von czł. Komisji Ustawodawczej (1798)
  • Oelrichs czł. spec. komisji protokolarnej Rejencji Prus Zachodnich (1798)
  • Osłowski zob. Kalkstein Osłowski
  • Reichard radca Rejencji Prus Zachodnich deputat z Torunia (1798)
  • Scheibler, von dyrektor król. szubienicy tajny radca sądowy (sprawiedliwości) (1798)
  • Schepius I. radca wojenny deputat Król. Deputacji w Bydgoszczy (1798)
  • Schoettus, von sekr.? Rejencji Prus Zachodnich (1796)
  • Schroetter Leopold, von nacz. prezes kamer pruskich czł. spec. komisji protokolarnej Rejencji Prus Zachodnich (1798)
  • Stabowski J. czł. komitetu (1797)
  • Suetze czł. spec. komisji protokolarnej Rejencji Prus Zachodnich (1798)
  • Thulmeier, von czł. Komisji Ustawodawczej (1798)
  • Vetter deputat Król. Kamery Wojny i Domen Prus Zachodnich czł. specj. komisji protokol. Rejencji Prus Zachodnich (1798)
  • Zawadzki Büttner, von szambelan pruski (1797)
  • Deputacja Bydgoska 18 w. (lokalna władza tzw. Okręgu Nadnoteckiego)
  • Deputacja Kameralna w Bydgoszczy 18 w. (lokalna władza tzw. Okręgu Nadnoteckiego)
  • Kamera Kwidzyńska 18 w.
  • Kamera Wojny i Domen Prus Zachodnich w Kwidzynie 18 w. 1796-1798
  • Kamera Zachodnio-Pruska 18 w.
  • Kammerdeputation zu Bromberg (Prusy Zachodnie) 18 w.
  • Kammer Kriegs und Domänen (Prusy Zachodnie) 18 w.
  • Kriegs- und Domänenkammer Prusy Zachodnie 18 w.
  • Brahe zob. Brda
  • Bromberg zob. Bydgoszcz
  • Bydgoszcz 18 w.
  • Chełmno 18 w.
  • Chojnice 18 w.
  • Conitz zob. Chojnice
  • Culm zob. Chełmno
  • Czarnków kapituła kolegiacka 18 w.
  • Drewenz zob. Drwęca
  • Drwęca 18 w.
  • Elbing zob. Elbląg
  • Elbląg 18 w.
  • Exau zob. Kczewo
  • Gdańsk 18 w.
  • Grocholin pod Kczewem 18 w.
  • Grudziądz 18 w.
  • Königsberg zob. Królewiec
  • Królewiec 18 w.
  • Kwidzyn 18 w.
  • Lacziborc? k. Sępolna
  • Lobsens zob. Łobżenica
  • Łobżenica 18 w.
  • Malbork 18 w.
  • Marienburg zob. Malbork
  • Marienwerder zob. Kwidzyn
  • Motlau zob. Motława
  • Motława 18 w.
  • Netze-Distrikt zob. Okręg Nadnotecki
  • Netze zob. Noteć
  • Nogat 18 w.
  • Noteć 18 w.
  • Okręg Nadnotecki 18 w.
  • Prabuty 18 w. (pow. suski)
  • Provinz Westpreussen 18 w.
  • Prusy Królewskie 18 w.
  • Radaune zob. Radunia
  • Radunia 18 w.
  • Riesenburg zob. Prabuty
  • Thorn 18 w.
  • Toruń 18 w.
  • Vandsburg zob. Więcbork
  • Weichsel zob. Wisła
  • Westpreussen 18 w.
  • Więcbork 18 w.
  • Wisła 18 w.
  • Allgemeines Preussisches Landrecht Prusy Zachodnie 18 w.
  • gospodarka Prusy Zachodnie 18 w.
  • handel Prusy Zachodnie 18 w.
  • Kapituła kolegiacka Czarnków 18 w.
  • kodeks pruski 18 w.
  • kodyfikacja prawa Prusy Zachodnie 18 w.
  • Kościół katolicki w Prusach Zachodnich 18 w.
  • Landrecht Prusy Zachodnie 18 w.
  • Powszechne Pruskie Prawo Krajowe 18 w.
  • prawo krajowe pruskie 18 w.
  • protestanci w Prusach Zachodnich 18 w.
  • Powszechne Prawo Krajowe (Allgemeines Landrecht) Prusy 18 w.
  • policja Prusy Zachodnie 18 w.
  • prawo ziemskie Prusy Zachodnie 18 w.
  • projekty kodeksu prawa ziemskiego Prusy 18 w.
  • skarbowość Prusy Zachodnie 18 w.
  • szkolnictwo Prusy Zachodnie 18 w.
  • Żydzi w Prusach Zachodnich 18 w.
  • akta
  • protokoły z posiedzeń
  • reskrypty
 • Uwagi:
  • akta luźne, częśc. poszyty
  • pismo kilku rąk
  • k. 10-11 i 75 czyste
  • Na wszystkich k. rkpsu występują znaki wodne: 1. Godło Prus: orzeł pruski w koronie, z berłem i mieczem w szponach oraz inicjałem cesarskim na piersi, poniżej napis "NEUBRAA", f. przeważnie odwrócony (f. na pap. "pod stempel", tj. urzędowym prwdp. z papierni na terenie środk. Polski) k. 19, 21, 23, 25, 27, 29-31, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 52, 55-56, 58-59, 61, 63, 65, 67, 69, 73-75 - 2. jak wyżej, przy czym pod orłem widnieje słowo "FLATOW", niżej litera "H" (f. papierni w Złotowie na Pomorzu Zach.) k. 2, 4, 12, 15 - 3. jak wyżej, przy czym pod orłem widnieje wyraz "BROMBERG", pod którym litera "H" (f. papierni Scholtza w Bydgoszczy) k. 6, 9-10 - 4. Napis "J G ADAM" (f. przeważnie odwrócony) k. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40-41, 43, 45, 50-51, 53-54, 57, 60, 62, 64, 66, 68, 71-72 - 5. Napis "C F MEISSNER" (zapewne nazwisko papiernika) [f. słabo czytelny] k. 3, 5, 13-14 - 6. Napis "FAB SCHOLTZ" (f. papierni Scholtza w Bydgoszczy, zob. wyżej) k. 7-8, 11, 49 - 7. Profil króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II w medalionie, pod którym napis "FRIED[RICH] WILH[ELM]" (f. na pap. "pod stempel") k. 17, 46 - 8. Sosenka ze zwierzątkami, pod nią napis "BROMBERG" (f. o powszechnie stosowanym motywie pochodzenia obcego z papierni Scholtza w Bydgoszczy) k. 48 - 9. Litery "ARENS" k. 1 - 10. Napis częśc. nieczytelny: "IOHA BABT" (?), niżej "IN" i u dołu "(...)THAIS DN" (?), f. odwrócony k. 16, 47 - 11. Orzeł w koronie z berłem król., trzymający tarczę z nieokreślonym herbem k. 76.

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 110 %a Kamera Wojny i Domen (Kamera Wojenno-Skarbowa) Prus Zachodnich %d 1796-1798
 • 110 %a Rejencja Prus Zachodnich %d 1796-1798
 • 240 %a Akta Kamery Wojny i Domen (Kamery Wojenno-Skarbowej) Prus Zachodnich z lat 1796-1798
 • 245 %a "Protokuły [!] względem Prowincionalnego Prawa z R[ok]u 1797-1798"
 • 246 %a Protokóły względem prowincjonalnego prawa 1792-1798. %g tyt. z dawnego inw.
 • 250 %a oryg., kop.
 • 260 %a Kwidzyn (Marienwerder) (przeważnie) %c 1796-1798
 • 300 %a 76 k. %c 35x23 cm i mn.
 • 340 %d rkps %e poszyt, luźne
 • 500 %a akta luźne, częśc. poszyty
 • 500 %a pismo kilku rąk
 • 500 %a k. 10-11 i 75 czyste
 • 500 %a Na wszystkich k. rkpsu występują znaki wodne: 1. Godło Prus: orzeł pruski w koronie, z berłem i mieczem w szponach oraz inicjałem cesarskim na piersi, poniżej napis "NEUBRAA", f. przeważnie odwrócony (f. na pap. "pod stempel", tj. urzędowym prwdp. z papierni na terenie środk. Polski) k. 19, 21, 23, 25, 27, 29-31, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 52, 55-56, 58-59, 61, 63, 65, 67, 69, 73-75 - 2. jak wyżej, przy czym pod orłem widnieje słowo "FLATOW", niżej litera "H" (f. papierni w Złotowie na Pomorzu Zach.) k. 2, 4, 12, 15 - 3. jak wyżej, przy czym pod orłem widnieje wyraz "BROMBERG", pod którym litera "H" (f. papierni Scholtza w Bydgoszczy) k. 6, 9-10 - 4. Napis "J G ADAM" (f. przeważnie odwrócony) k. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40-41, 43, 45, 50-51, 53-54, 57, 60, 62, 64, 66, 68, 71-72 - 5. Napis "C F MEISSNER" (zapewne nazwisko papiernika) [f. słabo czytelny] k. 3, 5, 13-14 - 6. Napis "FAB SCHOLTZ" (f. papierni Scholtza w Bydgoszczy, zob. wyżej) k. 7-8, 11, 49 - 7. Profil króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II w medalionie, pod którym napis "FRIED[RICH] WILH[ELM]" (f. na pap. "pod stempel") k. 17, 46 - 8. Sosenka ze zwierzątkami, pod nią napis "BROMBERG" (f. o powszechnie stosowanym motywie pochodzenia obcego z papierni Scholtza w Bydgoszczy) k. 48 - 9. Litery "ARENS" k. 1 - 10. Napis częśc. nieczytelny: "IOHA BABT" (?), niżej "IN" i u dołu "(...)THAIS DN" (?), f. odwrócony k. 16, 47 - 11. Orzeł w koronie z berłem król., trzymający tarczę z nieokreślonym herbem k. 76.
 • 520 %a [Materiały do dziejów wprowadzenia na obszarze prowincji pruskiej tzw. Prus Zachodnich (Provinz Westpreussen) (dawne Prusy Królewskie, zagarnięte i włączone w wyniku I i II rozbioru Polski do państwa pruskiego) Powszechnego Prawa Krajowego (Allgemeines Landrecht), wprowadzonego na terytorium Królestwa Prus w 1794 r. przez króla Fryderyka Wilhelma II Hohenzollerna. Rkps obejmuje protokoły z posiedzeń specjalnej komisji Kamery Wojny i Domen (naczelna władza prowincji), zawierające szczegółowe poprawki i uzupełnienia do obowiązujących przepisów prawnych].
 • 520 %a [List sekretarza? Rejencji Prus Zachodnich von Schröttusa do landrata pruskiego von Hagena, potwierdzone za zgodność z oryg. przez Hayma] (wystaw. Malbork, 17 XI 1796, potwierdz. zgodności z oryg. Łobżenica, 16 II 1797) k. 2-3.
 • 520 %a [Listy Hayma do szambelana Büttnera von Zawadzkiego]: (Łobżenica, 16 II 1797) k. 4-5 - (Łobżenica, 30 III 1797) k. 14-15.
 • 520 %a [Protokół sesji komitetu deputatów powołanych do wprowadzenia zmian w projekcie prawa krajowego dla Prus Zach. (w pow. kamieńskim?), odbytej w Więcborku 8 III 1797 z podpisami 4 członków komitetu: NN, J. Stabowskiego, W. Łochockiego i v. Kalksztein Ostowskiego] k. 6-9.
 • 520 %a [List Baranowskiego z Grocholina z uwagami na temat prawa prowincjonalnego w Prusach Zach.] (Grocholin pod Kczewem w pow. kartuskim?, 18 III 1797) [kopia] k. 12-13.
 • 520 %a [List członków Komisji Ustawodawczej (Gesetzkomission) do Rejencji Prus Zach.] (Berlin, 20 VIII 1798) [kopia] k. 16-17.
 • 520 %a [Protokoły z posiedzeń specjalnej komisji protokolarnej z udziałem deputatów i zaprzysiężonych radców Rejencji Prus Zachodnich, obradującej w stolicy prowincji Kwidzynie w dn. 27 VIII do 14 IX 1798 r., dot. ujednolicenia wprowadzonego na terenie tejże prowincji powszechnego prawa krajowego (Provincial-Landrecht)] (Kwidzyn, 27 VIII - 14 IX 1798) k. 18-45.
 • 520 %a [Protokół z posiedzenia] (Kwidzyn, 1 IX 1798) [kopia] [na k. 46 i 47 listy z nazwiskami deputatów (niemal wszystkie polskie) i podaniem ich przynależności terytorialnej] k. 46-47.
 • 520 %a [List deputatów prowincji Prusy Zachodnie w sprawie wprowadzenia powszechnego prawa krajowego] (Kwidzyn, 5 IX 1798) [kopia] k. 48-49.
 • 520 %a [Protokoły z posiedzeń specjalnej komisji protokolarnej z udziałem deputatów i zaprzysiężonych radców Rejencji Prus Zachodnich, obradującej w stolicy prowincji Kwidzynie w dn. 5-18 XI 1798 r., dot. ujednolicenia wprowadzonego na terenie tej prowincji powszechnego prawa krajowego (Provincial-Landrecht)] (Kwidzyn, 5-18 XI 1798) k. 50-74.
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a pojedyncze wyrazy łac. i pol. (na k. 67, 69 i 70 dłuższe zdania łac.) %a Niem. %b pismo gotyckie
 • 561 %a "Z archiwum Szambelana Büttnera Zawadzkiego" [rkps] %d BK IX 116 %w Büttner |Zawadzki Antoni, szambelan król., syn Kazimierza, asesora tucholskiego
 • 600 %a Arnim, Friedrich Wilhelm von %d (1739-1801)
 • 600 %a Baranowski z Grocholina %y (1797)
 • 600 %a Beck, von %c czł. Komisji Ustawodawczej %y (1798)
 • 600 %a Fryderyk Wilhelm %b II %c (król Prus ; %d 1744-1797)
 • 600 %a Goldbeck [Johann Friedrich?], von %c czł. Komisji Ustawodawczej %y (1798)
 • 600 %a Hagen, von %c landrat pruski %y (1796)
 • 600 %a Haym %c sekr. i urzędnik pruski (?) %y (1797)
 • 600 %a Holze %c deputat %y (1798)
 • 600 %a John %c pref. policji w Prusach Zachodnich %y (1798)
 • 600 %a Kalkstein Osłowski, von %c czł. komitetu
 • 600 %a Krokisius %c czł. spec. komisji protokolarnej Rejencji Prus Zachodnich %y (1798)
 • 600 %a Łochocki W. %c czł. komitetu %y (1797)
 • 600 %a Massow, von %c czł. Komisji Ustawodawczej %y (1798)
 • 600 %a Oelrichs %c czł. spec. komisji protokolarnej Rejencji Prus Zachodnich %y (1798)
 • 600 %a Osłowski zob. Kalkstein Osłowski
 • 600 %a Reichard %c radca Rejencji Prus Zachodnich %c deputat z Torunia %y (1798)
 • 600 %a Scheibler, von %c dyrektor król. szubienicy %c tajny radca sądowy (sprawiedliwości) %y (1798)
 • 600 %a Schepius I. %c radca wojenny %c deputat Król. Deputacji w Bydgoszczy %y (1798)
 • 600 %a Schoettus, von %c sekr.? Rejencji Prus Zachodnich %y (1796)
 • 600 %a Schroetter Leopold, von %c nacz. prezes kamer pruskich %c czł. spec. komisji protokolarnej Rejencji Prus Zachodnich %y (1798)
 • 600 %a Stabowski J. %c czł. komitetu %y (1797)
 • 600 %a Suetze %c czł. spec. komisji protokolarnej Rejencji Prus Zachodnich %y (1798)
 • 600 %a Thulmeier, von %c czł. Komisji Ustawodawczej %y (1798)
 • 600 %a Vetter %c deputat Król. Kamery Wojny i Domen Prus Zachodnich %c czł. specj. komisji protokol. Rejencji Prus Zachodnich %y (1798)
 • 600 %a Zawadzki Büttner, von %c szambelan pruski %y (1797)
 • 610 %a Deputacja Bydgoska 18 w. %c (lokalna władza tzw. Okręgu Nadnoteckiego)
 • 610 %a Deputacja Kameralna w Bydgoszczy 18 w. %c (lokalna władza tzw. Okręgu Nadnoteckiego)
 • 610 %a Kamera Kwidzyńska 18 w.
 • 610 %a Kamera Wojny i Domen Prus Zachodnich w Kwidzynie 18 w. %d 1796-1798
 • 610 %a Kamera Zachodnio-Pruska 18 w.
 • 610 %a Kammerdeputation zu Bromberg (Prusy Zachodnie) 18 w.
 • 610 %a Kammer Kriegs und Domänen (Prusy Zachodnie) 18 w.
 • 610 %a Kriegs- und Domänenkammer Prusy Zachodnie 18 w.
 • 651 %a Brahe zob. Brda
 • 651 %a Bromberg zob. Bydgoszcz
 • 651 %a Bydgoszcz 18 w.
 • 651 %a Chełmno 18 w.
 • 651 %a Chojnice 18 w.
 • 651 %a Conitz zob. Chojnice
 • 651 %a Culm zob. Chełmno
 • 651 %a Czarnków kapituła kolegiacka 18 w.
 • 651 %a Drewenz zob. Drwęca
 • 651 %a Drwęca 18 w.
 • 651 %a Elbing zob. Elbląg
 • 651 %a Elbląg 18 w.
 • 651 %a Exau zob. Kczewo
 • 651 %a Gdańsk 18 w.
 • 651 %a Grocholin pod Kczewem 18 w.
 • 651 %a Grudziądz 18 w.
 • 651 %a Königsberg zob. Królewiec
 • 651 %a Królewiec 18 w.
 • 651 %a Kwidzyn 18 w.
 • 651 %a Lacziborc? k. Sępolna
 • 651 %a Lobsens zob. Łobżenica
 • 651 %a Łobżenica 18 w.
 • 651 %a Malbork 18 w.
 • 651 %a Marienburg zob. Malbork
 • 651 %a Marienwerder zob. Kwidzyn
 • 651 %a Motlau zob. Motława
 • 651 %a Motława 18 w.
 • 651 %a Netze-Distrikt zob. Okręg Nadnotecki
 • 651 %a Netze zob. Noteć
 • 651 %a Nogat 18 w.
 • 651 %a Noteć 18 w.
 • 651 %a Okręg Nadnotecki 18 w.
 • 651 %a Prabuty 18 w. %x (pow. suski)
 • 651 %a Provinz Westpreussen 18 w.
 • 651 %a Prusy Królewskie 18 w.
 • 651 %a Radaune zob. Radunia
 • 651 %a Radunia 18 w.
 • 651 %a Riesenburg zob. Prabuty
 • 651 %a Thorn 18 w.
 • 651 %a Toruń 18 w.
 • 651 %a Vandsburg zob. Więcbork
 • 651 %a Weichsel zob. Wisła
 • 651 %a Westpreussen 18 w.
 • 651 %a Więcbork 18 w.
 • 651 %a Wisła 18 w.
 • 653 %a Allgemeines Preussisches Landrecht Prusy Zachodnie 18 w.
 • 653 %a gospodarka Prusy Zachodnie 18 w.
 • 653 %a handel Prusy Zachodnie 18 w.
 • 653 %a Kapituła kolegiacka Czarnków 18 w.
 • 653 %a kodeks pruski 18 w.
 • 653 %a kodyfikacja prawa Prusy Zachodnie 18 w.
 • 653 %a Kościół katolicki w Prusach Zachodnich 18 w.
 • 653 %a Landrecht Prusy Zachodnie 18 w.
 • 653 %a Powszechne Pruskie Prawo Krajowe 18 w.
 • 653 %a prawo krajowe pruskie 18 w.
 • 653 %a protestanci w Prusach Zachodnich 18 w.
 • 653 %a Powszechne Prawo Krajowe (Allgemeines Landrecht) Prusy 18 w.
 • 653 %a policja Prusy Zachodnie 18 w.
 • 653 %a prawo ziemskie Prusy Zachodnie 18 w.
 • 653 %a projekty kodeksu prawa ziemskiego Prusy 18 w.
 • 653 %a skarbowość Prusy Zachodnie 18 w.
 • 653 %a szkolnictwo Prusy Zachodnie 18 w.
 • 653 %a Żydzi w Prusach Zachodnich 18 w.
 • 655 %a akta
 • 655 %a protokoły z posiedzeń
 • 655 %a reskrypty
 • 740 %a [Materiały do dziejów wprowadzenia na obszarze prowincji pruskiej tzw. Prus Zachodnich (Provinz Westpreussen) [dawne Prusy Królewskie zagarnięte i włączone w wyniku I i II rozbioru Polski do Królestwa Prus) Powszechnego Prawa Krajowego (Allgemeines Landrecht), wprowadzonego na terytorium państwa pruskiego w 1794 r. przez króla Fryderyka Wilhelma II Hohenzollerna. Rkps obejmuje protokoły z posiedzeń specjalnej komisji, zawierające propozycje szczegółowych poprawek i uzupełnień do obowiązujących przepisów prawnych, z dokładnością do paragrafów i punktów].
 • 740 %a [List sekr.? Rejencji Prus Zachodnich von Schröttusa do landrata pruskiego von Hagena, potwierdzone za zgodność z oryg. przez Hayma] (wystaw. Malbork, 17 XI 1796, potwierdz. zgodności z oryg. Łobżenica, 16 II 1797) k. 2-3.
 • 740 %a [Listy Hayma do szambelana Büttnera von Zawadzkiego]: (Łobżenica, 16 II 1797) k. 4-5 - (Łobżenica, 30 III 1797) k. 14-15.
 • 740 %a [Protokół sesji komitetu deputatów powołanych do wprowadzenia zmian w projekcie prawa krajowego dla Prus Zach. (w pow. kamieńskim?), odbytej w Więcborku 8 III 1797 z podpisami 4 członków komitetu: NN, J. Stabowskiego, W. Łochockiego i v. Kalksztein Ostowskiego] k. 6-9.
 • 740 %a [List Baranowskiego z Grocholina z uwagami na temat prawa prowincjonalnego w Prusach] (Grocholin pod Kczewem w pow. kartuskim?, 18 III 1797) [kopia] k. 12-13.
 • 740 %a [List członków Komisji Ustawodawczej (Gesetzkomission) do Rejencji Prus Zach.] (Berlin, 20 VIII 1798) [kopia] k. 16-17.
 • 740 %a [Protokoły z posiedzeń specjalnej komisji protokolarnej z udziałem deputatów i zaprzysiężonych radców Rejencji Prus Zachodnich, obradującej w Kwidzynie w dn. 27 VIII do 14 IX 1798 r., dot. ujednolicenia wprowadzonego na terenie tej prowincji powszechnego prawa krajowego (Provincial-Landrecht)] (Kwidzyn, 27 VIII - 14 IX 1798) k. 18-45.
 • 740 %a [Protokół z posiedzenia] (Kwidzyn, 1 IX 1798) [kopia] [na k. 46 i 47 listy z nazwiskami deputatów (niemal wszystkie polskie) i podaniem ich przynależności terytorialnej] k. 46-47.
 • 740 %a [List deputatów prowincji Prusy Zachodnie w sprawie wprowadzenia powszechnego prawa krajowego] (Kwidzyn, 5 IX 1798) [kopia] k. 48-49.
 • 740 %a [Protokoły z posiedzeń specjalnej komisji protokolarnej z udziałem deputatów i zaprzysiężonych radców Rejencji Prus Zachodnich, obradującej w stolicy prowincji Kwidzynie w dn. 5-18 XI 1798 r., dot. ujednolicenia wprowadzonego na terenie tejże prowincji powszechnego prawa krajowego (Provincial-Landrecht)] (Kwidzyn, 5-18 XI 1798) k. 50-74.
 • 852 %j BK 01468
 • 920 %a ślady pieczęci k. 15v %b lakowa %e urzędowa Rejencji Prus Zachodnich (?) %f czarny lak %g owalna %j nieczytelna
 • 999 %a PB, KK

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 01468