"Protokuły [!] względem Prowincionalnego Prawa z R[ok]u 1797-1798"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01468
 • Tytuł:
  • Akta Kamery Wojny i Domen (Kamery Wojenno-Skarbowej) Prus Zachodnich z lat 1796-1798
  • "Protokuły [!] względem Prowincionalnego Prawa z R[ok]u 1797-1798"
 • Miejsce i czas powstania: Kwidzyn (Marienwerder) (przeważnie) 1796-1798
 • Opis fizyczny: 76 k. 35x23 cm i mn.
 • Oprawa: poszyt, luźne
 • Język: pojedyncze wyrazy łac. i pol. (na k. 67, 69 i 70 dłuższe zdania łac.) Niem. pismo gotyckie
 • Zawartość:
  • [Materiały do dziejów wprowadzenia na obszarze prowincji pruskiej tzw. Prus Zachodnich (Provinz Westpreussen) (dawne Prusy Królewskie, zagarnięte i włączone w wyniku I i II rozbioru Polski do państwa pruskiego) Powszechnego Prawa Krajowego (Allgemeines Landrecht), wprowadzonego na terytorium Królestwa Prus w 1794 r. przez króla Fryderyka Wilhelma II Hohenzollerna. Rkps obejmuje protokoły z posiedzeń specjalnej komisji Kamery Wojny i Domen (naczelna władza prowincji), zawierające szczegółowe poprawki i uzupełnienia do obowiązujących przepisów prawnych].
  • [List sekretarza? Rejencji Prus Zachodnich von Schröttusa do landrata pruskiego von Hagena, potwierdzone za zgodność z oryg. przez Hayma] (wystaw. Malbork, 17 XI 1796, potwierdz. zgodności z oryg. Łobżenica, 16 II 1797) k. 2-3.
  • [Listy Hayma do szambelana Büttnera von Zawadzkiego]: (Łobżenica, 16 II 1797) k. 4-5 - (Łobżenica, 30 III 1797) k. 14-15.
  • [Protokół sesji komitetu deputatów powołanych do wprowadzenia zmian w projekcie prawa krajowego dla Prus Zach. (w pow. kamieńskim?), odbytej w Więcborku 8 III 1797 z podpisami 4 członków komitetu: NN, J. Stabowskiego, W. Łochockiego i v. Kalksztein Ostowskiego] k. 6-9.
  • [List Baranowskiego z Grocholina z uwagami na temat prawa prowincjonalnego w Prusach Zach.] (Grocholin pod Kczewem w pow. kartuskim?, 18 III 1797) [kopia] k. 12-13.
  • [List członków Komisji Ustawodawczej (Gesetzkomission) do Rejencji Prus Zach.] (Berlin, 20 VIII 1798) [kopia] k. 16-17.
  • [Protokoły z posiedzeń specjalnej komisji protokolarnej z udziałem deputatów i zaprzysiężonych radców Rejencji Prus Zachodnich, obradującej w stolicy prowincji Kwidzynie w dn. 27 VIII do 14 IX 1798 r., dot. ujednolicenia wprowadzonego na terenie tejże prowincji powszechnego prawa krajowego (Provincial-Landrecht)] (Kwidzyn, 27 VIII - 14 IX 1798) k. 18-45.
  • [Protokół z posiedzenia] (Kwidzyn, 1 IX 1798) [kopia] [na k. 46 i 47 listy z nazwiskami deputatów (niemal wszystkie polskie) i podaniem ich przynależności terytorialnej] k. 46-47.
  • [List deputatów prowincji Prusy Zachodnie w sprawie wprowadzenia powszechnego prawa krajowego] (Kwidzyn, 5 IX 1798) [kopia] k. 48-49.
  • [Protokoły z posiedzeń specjalnej komisji protokolarnej z udziałem deputatów i zaprzysiężonych radców Rejencji Prus Zachodnich, obradującej w stolicy prowincji Kwidzynie w dn. 5-18 XI 1798 r., dot. ujednolicenia wprowadzonego na terenie tej prowincji powszechnego prawa krajowego (Provincial-Landrecht)] (Kwidzyn, 5-18 XI 1798) k. 50-74.
 • Proweniencja: "Z archiwum Szambelana Büttnera Zawadzkiego" [rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Arnim, Friedrich Wilhelm von (1739-1801)
  • Baranowski z Grocholina (1797)
  • Beck, von czł. Komisji Ustawodawczej (1798)
  • Fryderyk Wilhelm II (król Prus ; 1744-1797)
  • Goldbeck [Johann Friedrich?], von czł. Komisji Ustawodawczej (1798)
  • Hagen, von landrat pruski (1796)
  • Haym sekr. i urzędnik pruski (?) (1797)
  • Holze deputat (1798)
  • John pref. policji w Prusach Zachodnich (1798)
  • Kalkstein Osłowski, von czł. komitetu
  • Krokisius czł. spec. komisji protokolarnej Rejencji Prus Zachodnich (1798)
  • Łochocki W. czł. komitetu (1797)
  • Massow, von czł. Komisji Ustawodawczej (1798)
  • Oelrichs czł. spec. komisji protokolarnej Rejencji Prus Zachodnich (1798)
  • Osłowski zob. Kalkstein Osłowski
  • Reichard radca Rejencji Prus Zachodnich deputat z Torunia (1798)
  • Scheibler, von dyrektor król. szubienicy tajny radca sądowy (sprawiedliwości) (1798)
  • Schepius I. radca wojenny deputat Król. Deputacji w Bydgoszczy (1798)
  • Schoettus, von sekr.? Rejencji Prus Zachodnich (1796)
  • Schroetter Leopold, von nacz. prezes kamer pruskich czł. spec. komisji protokolarnej Rejencji Prus Zachodnich (1798)
  • Stabowski J. czł. komitetu (1797)
  • Suetze czł. spec. komisji protokolarnej Rejencji Prus Zachodnich (1798)
  • Thulmeier, von czł. Komisji Ustawodawczej (1798)
  • Vetter deputat Król. Kamery Wojny i Domen Prus Zachodnich czł. specj. komisji protokol. Rejencji Prus Zachodnich (1798)
  • Zawadzki Büttner, von szambelan pruski (1797)
  • Deputacja Bydgoska 18 w. (lokalna władza tzw. Okręgu Nadnoteckiego)
  • Deputacja Kameralna w Bydgoszczy 18 w. (lokalna władza tzw. Okręgu Nadnoteckiego)
  • Kamera Kwidzyńska 18 w.
  • Kamera Wojny i Domen Prus Zachodnich w Kwidzynie 18 w. 1796-1798
  • Kamera Zachodnio-Pruska 18 w.
  • Kammerdeputation zu Bromberg (Prusy Zachodnie) 18 w.
  • Kammer Kriegs und Domänen (Prusy Zachodnie) 18 w.
  • Kriegs- und Domänenkammer Prusy Zachodnie 18 w.
  • Brahe zob. Brda
  • Bromberg zob. Bydgoszcz
  • Bydgoszcz 18 w.
  • Chełmno 18 w.
  • Chojnice 18 w.
  • Conitz zob. Chojnice
  • Culm zob. Chełmno
  • Czarnków kapituła kolegiacka 18 w.
  • Drewenz zob. Drwęca
  • Drwęca 18 w.
  • Elbing zob. Elbląg
  • Elbląg 18 w.
  • Exau zob. Kczewo
  • Gdańsk 18 w.
  • Grocholin pod Kczewem 18 w.
  • Grudziądz 18 w.
  • Königsberg zob. Królewiec
  • Królewiec 18 w.
  • Kwidzyn 18 w.
  • Lacziborc? k. Sępolna
  • Lobsens zob. Łobżenica
  • Łobżenica 18 w.
  • Malbork 18 w.
  • Marienburg zob. Malbork
  • Marienwerder zob. Kwidzyn
  • Motlau zob. Motława
  • Motława 18 w.
  • Netze-Distrikt zob. Okręg Nadnotecki
  • Netze zob. Noteć
  • Nogat 18 w.
  • Noteć 18 w.
  • Okręg Nadnotecki 18 w.
  • Prabuty 18 w. (pow. suski)
  • Provinz Westpreussen 18 w.
  • Prusy Królewskie 18 w.
  • Radaune zob. Radunia
  • Radunia 18 w.
  • Riesenburg zob. Prabuty
  • Thorn 18 w.
  • Toruń 18 w.
  • Vandsburg zob. Więcbork
  • Weichsel zob. Wisła
  • Westpreussen 18 w.
  • Więcbork 18 w.
  • Wisła 18 w.
  • Allgemeines Preussisches Landrecht Prusy Zachodnie 18 w.
  • gospodarka Prusy Zachodnie 18 w.
  • handel Prusy Zachodnie 18 w.
  • Kapituła kolegiacka Czarnków 18 w.
  • kodeks pruski 18 w.
  • kodyfikacja prawa Prusy Zachodnie 18 w.
  • Kościół katolicki w Prusach Zachodnich 18 w.
  • Landrecht Prusy Zachodnie 18 w.
  • Powszechne Pruskie Prawo Krajowe 18 w.
  • prawo krajowe pruskie 18 w.
  • protestanci w Prusach Zachodnich 18 w.
  • Powszechne Prawo Krajowe (Allgemeines Landrecht) Prusy 18 w.
  • policja Prusy Zachodnie 18 w.
  • prawo ziemskie Prusy Zachodnie 18 w.
  • projekty kodeksu prawa ziemskiego Prusy 18 w.
  • skarbowość Prusy Zachodnie 18 w.
  • szkolnictwo Prusy Zachodnie 18 w.
  • Żydzi w Prusach Zachodnich 18 w.
  • akta
  • protokoły z posiedzeń
  • reskrypty
 • Uwagi:
  • akta luźne, częśc. poszyty
  • pismo kilku rąk
  • k. 10-11 i 75 czyste
  • Na wszystkich k. rkpsu występują znaki wodne: 1. Godło Prus: orzeł pruski w koronie, z berłem i mieczem w szponach oraz inicjałem cesarskim na piersi, poniżej napis "NEUBRAA", f. przeważnie odwrócony (f. na pap. "pod stempel", tj. urzędowym prwdp. z papierni na terenie środk. Polski) k. 19, 21, 23, 25, 27, 29-31, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 52, 55-56, 58-59, 61, 63, 65, 67, 69, 73-75 - 2. jak wyżej, przy czym pod orłem widnieje słowo "FLATOW", niżej litera "H" (f. papierni w Złotowie na Pomorzu Zach.) k. 2, 4, 12, 15 - 3. jak wyżej, przy czym pod orłem widnieje wyraz "BROMBERG", pod którym litera "H" (f. papierni Scholtza w Bydgoszczy) k. 6, 9-10 - 4. Napis "J G ADAM" (f. przeważnie odwrócony) k. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40-41, 43, 45, 50-51, 53-54, 57, 60, 62, 64, 66, 68, 71-72 - 5. Napis "C F MEISSNER" (zapewne nazwisko papiernika) [f. słabo czytelny] k. 3, 5, 13-14 - 6. Napis "FAB SCHOLTZ" (f. papierni Scholtza w Bydgoszczy, zob. wyżej) k. 7-8, 11, 49 - 7. Profil króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II w medalionie, pod którym napis "FRIED[RICH] WILH[ELM]" (f. na pap. "pod stempel") k. 17, 46 - 8. Sosenka ze zwierzątkami, pod nią napis "BROMBERG" (f. o powszechnie stosowanym motywie pochodzenia obcego z papierni Scholtza w Bydgoszczy) k. 48 - 9. Litery "ARENS" k. 1 - 10. Napis częśc. nieczytelny: "IOHA BABT" (?), niżej "IN" i u dołu "(...)THAIS DN" (?), f. odwrócony k. 16, 47 - 11. Orzeł w koronie z berłem król., trzymający tarczę z nieokreślonym herbem k. 76.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 110 a Kamera Wojny i Domen (Kamera Wojenno-Skarbowa) Prus Zachodnich d 1796-1798
 • 110 a Rejencja Prus Zachodnich d 1796-1798
 • 240 a Akta Kamery Wojny i Domen (Kamery Wojenno-Skarbowej) Prus Zachodnich z lat 1796-1798
 • 245 a "Protokuły [!] względem Prowincionalnego Prawa z R[ok]u 1797-1798"
 • 246 a Protokóły względem prowincjonalnego prawa 1792-1798. g tyt. z dawnego inw.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 a Kwidzyn (Marienwerder) (przeważnie) c 1796-1798
 • 300 a 76 k. c 35x23 cm i mn.
 • 340 d rkps e poszyt, luźne
 • 500 a akta luźne, częśc. poszyty
 • 500 a pismo kilku rąk
 • 500 a k. 10-11 i 75 czyste
 • 500 a Na wszystkich k. rkpsu występują znaki wodne: 1. Godło Prus: orzeł pruski w koronie, z berłem i mieczem w szponach oraz inicjałem cesarskim na piersi, poniżej napis "NEUBRAA", f. przeważnie odwrócony (f. na pap. "pod stempel", tj. urzędowym prwdp. z papierni na terenie środk. Polski) k. 19, 21, 23, 25, 27, 29-31, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 52, 55-56, 58-59, 61, 63, 65, 67, 69, 73-75 - 2. jak wyżej, przy czym pod orłem widnieje słowo "FLATOW", niżej litera "H" (f. papierni w Złotowie na Pomorzu Zach.) k. 2, 4, 12, 15 - 3. jak wyżej, przy czym pod orłem widnieje wyraz "BROMBERG", pod którym litera "H" (f. papierni Scholtza w Bydgoszczy) k. 6, 9-10 - 4. Napis "J G ADAM" (f. przeważnie odwrócony) k. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40-41, 43, 45, 50-51, 53-54, 57, 60, 62, 64, 66, 68, 71-72 - 5. Napis "C F MEISSNER" (zapewne nazwisko papiernika) [f. słabo czytelny] k. 3, 5, 13-14 - 6. Napis "FAB SCHOLTZ" (f. papierni Scholtza w Bydgoszczy, zob. wyżej) k. 7-8, 11, 49 - 7. Profil króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II w medalionie, pod którym napis "FRIED[RICH] WILH[ELM]" (f. na pap. "pod stempel") k. 17, 46 - 8. Sosenka ze zwierzątkami, pod nią napis "BROMBERG" (f. o powszechnie stosowanym motywie pochodzenia obcego z papierni Scholtza w Bydgoszczy) k. 48 - 9. Litery "ARENS" k. 1 - 10. Napis częśc. nieczytelny: "IOHA BABT" (?), niżej "IN" i u dołu "(...)THAIS DN" (?), f. odwrócony k. 16, 47 - 11. Orzeł w koronie z berłem król., trzymający tarczę z nieokreślonym herbem k. 76.
 • 520 a [Materiały do dziejów wprowadzenia na obszarze prowincji pruskiej tzw. Prus Zachodnich (Provinz Westpreussen) (dawne Prusy Królewskie, zagarnięte i włączone w wyniku I i II rozbioru Polski do państwa pruskiego) Powszechnego Prawa Krajowego (Allgemeines Landrecht), wprowadzonego na terytorium Królestwa Prus w 1794 r. przez króla Fryderyka Wilhelma II Hohenzollerna. Rkps obejmuje protokoły z posiedzeń specjalnej komisji Kamery Wojny i Domen (naczelna władza prowincji), zawierające szczegółowe poprawki i uzupełnienia do obowiązujących przepisów prawnych].
 • 520 a [List sekretarza? Rejencji Prus Zachodnich von Schröttusa do landrata pruskiego von Hagena, potwierdzone za zgodność z oryg. przez Hayma] (wystaw. Malbork, 17 XI 1796, potwierdz. zgodności z oryg. Łobżenica, 16 II 1797) k. 2-3.
 • 520 a [Listy Hayma do szambelana Büttnera von Zawadzkiego]: (Łobżenica, 16 II 1797) k. 4-5 - (Łobżenica, 30 III 1797) k. 14-15.
 • 520 a [Protokół sesji komitetu deputatów powołanych do wprowadzenia zmian w projekcie prawa krajowego dla Prus Zach. (w pow. kamieńskim?), odbytej w Więcborku 8 III 1797 z podpisami 4 członków komitetu: NN, J. Stabowskiego, W. Łochockiego i v. Kalksztein Ostowskiego] k. 6-9.
 • 520 a [List Baranowskiego z Grocholina z uwagami na temat prawa prowincjonalnego w Prusach Zach.] (Grocholin pod Kczewem w pow. kartuskim?, 18 III 1797) [kopia] k. 12-13.
 • 520 a [List członków Komisji Ustawodawczej (Gesetzkomission) do Rejencji Prus Zach.] (Berlin, 20 VIII 1798) [kopia] k. 16-17.
 • 520 a [Protokoły z posiedzeń specjalnej komisji protokolarnej z udziałem deputatów i zaprzysiężonych radców Rejencji Prus Zachodnich, obradującej w stolicy prowincji Kwidzynie w dn. 27 VIII do 14 IX 1798 r., dot. ujednolicenia wprowadzonego na terenie tejże prowincji powszechnego prawa krajowego (Provincial-Landrecht)] (Kwidzyn, 27 VIII - 14 IX 1798) k. 18-45.
 • 520 a [Protokół z posiedzenia] (Kwidzyn, 1 IX 1798) [kopia] [na k. 46 i 47 listy z nazwiskami deputatów (niemal wszystkie polskie) i podaniem ich przynależności terytorialnej] k. 46-47.
 • 520 a [List deputatów prowincji Prusy Zachodnie w sprawie wprowadzenia powszechnego prawa krajowego] (Kwidzyn, 5 IX 1798) [kopia] k. 48-49.
 • 520 a [Protokoły z posiedzeń specjalnej komisji protokolarnej z udziałem deputatów i zaprzysiężonych radców Rejencji Prus Zachodnich, obradującej w stolicy prowincji Kwidzynie w dn. 5-18 XI 1798 r., dot. ujednolicenia wprowadzonego na terenie tej prowincji powszechnego prawa krajowego (Provincial-Landrecht)] (Kwidzyn, 5-18 XI 1798) k. 50-74.
 • 541 c st. zas.
 • 546 a pojedyncze wyrazy łac. i pol. (na k. 67, 69 i 70 dłuższe zdania łac.) a Niem. b pismo gotyckie
 • 561 a "Z archiwum Szambelana Büttnera Zawadzkiego" [rkps] d BK IX 116 w Büttner |Zawadzki Antoni, szambelan król., syn Kazimierza, asesora tucholskiego
 • 600 a Arnim, Friedrich Wilhelm von d (1739-1801)
 • 600 a Baranowski z Grocholina y (1797)
 • 600 a Beck, von c czł. Komisji Ustawodawczej y (1798)
 • 600 a Fryderyk Wilhelm b II c (król Prus ; d 1744-1797)
 • 600 a Goldbeck [Johann Friedrich?], von c czł. Komisji Ustawodawczej y (1798)
 • 600 a Hagen, von c landrat pruski y (1796)
 • 600 a Haym c sekr. i urzędnik pruski (?) y (1797)
 • 600 a Holze c deputat y (1798)
 • 600 a John c pref. policji w Prusach Zachodnich y (1798)
 • 600 a Kalkstein Osłowski, von c czł. komitetu
 • 600 a Krokisius c czł. spec. komisji protokolarnej Rejencji Prus Zachodnich y (1798)
 • 600 a Łochocki W. c czł. komitetu y (1797)
 • 600 a Massow, von c czł. Komisji Ustawodawczej y (1798)
 • 600 a Oelrichs c czł. spec. komisji protokolarnej Rejencji Prus Zachodnich y (1798)
 • 600 a Osłowski zob. Kalkstein Osłowski
 • 600 a Reichard c radca Rejencji Prus Zachodnich c deputat z Torunia y (1798)
 • 600 a Scheibler, von c dyrektor król. szubienicy c tajny radca sądowy (sprawiedliwości) y (1798)
 • 600 a Schepius I. c radca wojenny c deputat Król. Deputacji w Bydgoszczy y (1798)
 • 600 a Schoettus, von c sekr.? Rejencji Prus Zachodnich y (1796)
 • 600 a Schroetter Leopold, von c nacz. prezes kamer pruskich c czł. spec. komisji protokolarnej Rejencji Prus Zachodnich y (1798)
 • 600 a Stabowski J. c czł. komitetu y (1797)
 • 600 a Suetze c czł. spec. komisji protokolarnej Rejencji Prus Zachodnich y (1798)
 • 600 a Thulmeier, von c czł. Komisji Ustawodawczej y (1798)
 • 600 a Vetter c deputat Król. Kamery Wojny i Domen Prus Zachodnich c czł. specj. komisji protokol. Rejencji Prus Zachodnich y (1798)
 • 600 a Zawadzki Büttner, von c szambelan pruski y (1797)
 • 610 a Deputacja Bydgoska 18 w. c (lokalna władza tzw. Okręgu Nadnoteckiego)
 • 610 a Deputacja Kameralna w Bydgoszczy 18 w. c (lokalna władza tzw. Okręgu Nadnoteckiego)
 • 610 a Kamera Kwidzyńska 18 w.
 • 610 a Kamera Wojny i Domen Prus Zachodnich w Kwidzynie 18 w. d 1796-1798
 • 610 a Kamera Zachodnio-Pruska 18 w.
 • 610 a Kammerdeputation zu Bromberg (Prusy Zachodnie) 18 w.
 • 610 a Kammer Kriegs und Domänen (Prusy Zachodnie) 18 w.
 • 610 a Kriegs- und Domänenkammer Prusy Zachodnie 18 w.
 • 651 a Brahe zob. Brda
 • 651 a Bromberg zob. Bydgoszcz
 • 651 a Bydgoszcz 18 w.
 • 651 a Chełmno 18 w.
 • 651 a Chojnice 18 w.
 • 651 a Conitz zob. Chojnice
 • 651 a Culm zob. Chełmno
 • 651 a Czarnków kapituła kolegiacka 18 w.
 • 651 a Drewenz zob. Drwęca
 • 651 a Drwęca 18 w.
 • 651 a Elbing zob. Elbląg
 • 651 a Elbląg 18 w.
 • 651 a Exau zob. Kczewo
 • 651 a Gdańsk 18 w.
 • 651 a Grocholin pod Kczewem 18 w.
 • 651 a Grudziądz 18 w.
 • 651 a Königsberg zob. Królewiec
 • 651 a Królewiec 18 w.
 • 651 a Kwidzyn 18 w.
 • 651 a Lacziborc? k. Sępolna
 • 651 a Lobsens zob. Łobżenica
 • 651 a Łobżenica 18 w.
 • 651 a Malbork 18 w.
 • 651 a Marienburg zob. Malbork
 • 651 a Marienwerder zob. Kwidzyn
 • 651 a Motlau zob. Motława
 • 651 a Motława 18 w.
 • 651 a Netze-Distrikt zob. Okręg Nadnotecki
 • 651 a Netze zob. Noteć
 • 651 a Nogat 18 w.
 • 651 a Noteć 18 w.
 • 651 a Okręg Nadnotecki 18 w.
 • 651 a Prabuty 18 w. x (pow. suski)
 • 651 a Provinz Westpreussen 18 w.
 • 651 a Prusy Królewskie 18 w.
 • 651 a Radaune zob. Radunia
 • 651 a Radunia 18 w.
 • 651 a Riesenburg zob. Prabuty
 • 651 a Thorn 18 w.
 • 651 a Toruń 18 w.
 • 651 a Vandsburg zob. Więcbork
 • 651 a Weichsel zob. Wisła
 • 651 a Westpreussen 18 w.
 • 651 a Więcbork 18 w.
 • 651 a Wisła 18 w.
 • 653 a Allgemeines Preussisches Landrecht Prusy Zachodnie 18 w.
 • 653 a gospodarka Prusy Zachodnie 18 w.
 • 653 a handel Prusy Zachodnie 18 w.
 • 653 a Kapituła kolegiacka Czarnków 18 w.
 • 653 a kodeks pruski 18 w.
 • 653 a kodyfikacja prawa Prusy Zachodnie 18 w.
 • 653 a Kościół katolicki w Prusach Zachodnich 18 w.
 • 653 a Landrecht Prusy Zachodnie 18 w.
 • 653 a Powszechne Pruskie Prawo Krajowe 18 w.
 • 653 a prawo krajowe pruskie 18 w.
 • 653 a protestanci w Prusach Zachodnich 18 w.
 • 653 a Powszechne Prawo Krajowe (Allgemeines Landrecht) Prusy 18 w.
 • 653 a policja Prusy Zachodnie 18 w.
 • 653 a prawo ziemskie Prusy Zachodnie 18 w.
 • 653 a projekty kodeksu prawa ziemskiego Prusy 18 w.
 • 653 a skarbowość Prusy Zachodnie 18 w.
 • 653 a szkolnictwo Prusy Zachodnie 18 w.
 • 653 a Żydzi w Prusach Zachodnich 18 w.
 • 655 a akta
 • 655 a protokoły z posiedzeń
 • 655 a reskrypty
 • 740 a [Materiały do dziejów wprowadzenia na obszarze prowincji pruskiej tzw. Prus Zachodnich (Provinz Westpreussen) [dawne Prusy Królewskie zagarnięte i włączone w wyniku I i II rozbioru Polski do Królestwa Prus) Powszechnego Prawa Krajowego (Allgemeines Landrecht), wprowadzonego na terytorium państwa pruskiego w 1794 r. przez króla Fryderyka Wilhelma II Hohenzollerna. Rkps obejmuje protokoły z posiedzeń specjalnej komisji, zawierające propozycje szczegółowych poprawek i uzupełnień do obowiązujących przepisów prawnych, z dokładnością do paragrafów i punktów].
 • 740 a [List sekr.? Rejencji Prus Zachodnich von Schröttusa do landrata pruskiego von Hagena, potwierdzone za zgodność z oryg. przez Hayma] (wystaw. Malbork, 17 XI 1796, potwierdz. zgodności z oryg. Łobżenica, 16 II 1797) k. 2-3.
 • 740 a [Listy Hayma do szambelana Büttnera von Zawadzkiego]: (Łobżenica, 16 II 1797) k. 4-5 - (Łobżenica, 30 III 1797) k. 14-15.
 • 740 a [Protokół sesji komitetu deputatów powołanych do wprowadzenia zmian w projekcie prawa krajowego dla Prus Zach. (w pow. kamieńskim?), odbytej w Więcborku 8 III 1797 z podpisami 4 członków komitetu: NN, J. Stabowskiego, W. Łochockiego i v. Kalksztein Ostowskiego] k. 6-9.
 • 740 a [List Baranowskiego z Grocholina z uwagami na temat prawa prowincjonalnego w Prusach] (Grocholin pod Kczewem w pow. kartuskim?, 18 III 1797) [kopia] k. 12-13.
 • 740 a [List członków Komisji Ustawodawczej (Gesetzkomission) do Rejencji Prus Zach.] (Berlin, 20 VIII 1798) [kopia] k. 16-17.
 • 740 a [Protokoły z posiedzeń specjalnej komisji protokolarnej z udziałem deputatów i zaprzysiężonych radców Rejencji Prus Zachodnich, obradującej w Kwidzynie w dn. 27 VIII do 14 IX 1798 r., dot. ujednolicenia wprowadzonego na terenie tej prowincji powszechnego prawa krajowego (Provincial-Landrecht)] (Kwidzyn, 27 VIII - 14 IX 1798) k. 18-45.
 • 740 a [Protokół z posiedzenia] (Kwidzyn, 1 IX 1798) [kopia] [na k. 46 i 47 listy z nazwiskami deputatów (niemal wszystkie polskie) i podaniem ich przynależności terytorialnej] k. 46-47.
 • 740 a [List deputatów prowincji Prusy Zachodnie w sprawie wprowadzenia powszechnego prawa krajowego] (Kwidzyn, 5 IX 1798) [kopia] k. 48-49.
 • 740 a [Protokoły z posiedzeń specjalnej komisji protokolarnej z udziałem deputatów i zaprzysiężonych radców Rejencji Prus Zachodnich, obradującej w stolicy prowincji Kwidzynie w dn. 5-18 XI 1798 r., dot. ujednolicenia wprowadzonego na terenie tejże prowincji powszechnego prawa krajowego (Provincial-Landrecht)] (Kwidzyn, 5-18 XI 1798) k. 50-74.
 • 852 j BK 01468
 • 920 a ślady pieczęci k. 15v b lakowa e urzędowa Rejencji Prus Zachodnich (?) f czarny lak g owalna j nieczytelna
 • 999 a PB, KK

Indeksy