Akta staropolskie różne.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01539
 • Kopie: Mf 6788
 • Tytuł: Akta staropolskie różne.
 • Miejsce i czas powstania: 1587-1595
 • Opis fizyczny: 247 k. 36x25 i mn.
 • Oprawa: Skóra, brązowa, XX w.
 • Język: Pol., czeski, łac., ruski
 • Zawartość:
  • "Summarius rozgrzeszenia nawarskiego francuskie[g]o króla 24 VIIbris Ao 1595" k. 59-60; AR Fasc. 13 publ., 214
  • "Novini s Cracowa de data die 3 Octobris Anno 1595" k. 61
  • Pismo Zygmunta III Wazy w sprawie cechu tkackiego we Lwowie 1613 k. 62-66 (cytacja Mniszchowi, staroście lwowskiemu za jego bezprawia wobec rzemieślników)
  • Pismo NN (Radziwiłła?) do NN. Uzupełnienie instrukcji poselskich na sejmiki litewskie; Litwini nie chcą jechać na sejm do Krakowa, boją się, że Litwinom "biskupa wileńskiego Polaka na hańbę, na złamanie praw i wolności naszych i na ostatnią prawie zgubę narodu naszego, tam w Krakowie" b.d. k. 67-68; AR Fasc. 8 publ., 44
  • List do Szymona Rudnickiego, bpa warmińskiego od NN 1612 k. 69-70
  • "Comput kleynotów, których w skarbie koronnym nie dostaie Defecty w kleinotach, których y z iakieiś przyczyny nie masz y nie dostawa w skarbie. Po królu S. Pamięci Stefanie tych rzeczy nie dostawało" 1611 k. 71-73
  • Listy: Ernest, arcyks. austriacki do Wisinburga Gustawa, ochmistrza króla polskiego w Szwecji 1589 (sugeruje roszczenia austriackie na wypadek abdykacji Zygmunta III) k. 24-25. - Gliczner Erazm do Turnoviusa Szymona 1591 k. 1-2. - Sapieha Łukasz do Lwa Sapiehy, podkancl. WXL 1588 (wywiad od straży pogranicznej z Rosją, o Borysie Godunowie) k. 3-32.
  • Listy Zygmunta III, króla Polski do: NN (2 kop.) 1587 k. 5-6.
  • Listy do Krzysztofa Radziwiłła, woj. wileńskiego od: Ostrogski Konstanty, wda kijowski 1595 k. 58. - Radziwiłł Albrycht Stanisław 1588 (sprawa Jeśmanowa, tumult wileński) k. 13-14.
  • Listy do Zygmunta III, króla Polski od: Borromaeus, kard. (zalecenie Samuela Grabeni) 1594 k. 54-55. - Radziwiłł Jerzy, kard. 1594 k. 56-57. - Rozdrażewski Hieronim, bp kujawski do Zygmunta III 1591 k. 3-4.
  • Listy do Jacka (Hiacynta) Młodziejowskiego, podskarbiego kor. od: Karnkowski Stanisław, abp gnieźnieński 1590 k. 40-41. - Młodziejowska Agnieszka z Wielickich 1589-1590 (2) k. 22-23 (interesująca pieczęć opłatkowa), 43-44. - Spytek Jordan, szwagier Młodziejowskiego 1588 k. 12.
  • Listy do Anrzeja Zborowskiego, klana bieckiego od: Spytek Jordan z Zakliczyna, stolnik ziemi krakowskiej 1592 k. 50. - Tarnowski Jan, pokancl. kor. 1592 k. 45-46. - Zborowski Krzysztof[?] Samuel[?] (ostry list o długi) 1590 k. 42
  • Listy Anrzeja Zborowskiego, klana bieckiego do Zborowski Jan, kaszt. gnieźnieński 1592 k. 48-49
  • "Ceduła z Koła Rycerskiego do p[anów] Rad[y]". 1587 k. 6v.-8 AR Fasc. 8 publ., 64. - "Nowiny s Krakowa de die ultima octobr." 1587 10. 31 k. 9-10. - "Nowiny Crac. die ultima octobr." 1587 10. 31 k. 11.
  • "Littere ad legatum Summi Pontificis a Zamoscio Cancellario [...] scripte Anno Dni 1588" k. 15-18
  • "Poselstwo pana Stanisława Pstrokońskiego od arczyksiążęczya Jeomocy Maximiliana electa iedneo na krolestwo polskye 4 Januarij Anno 1588 na zieździe lwowskim u Barnardinów[!] w kosczelie" k. 19-21
  • "Copia listu J.m. pana posła [...] do Turek, do Jmp. canclerza y hetmana koronnego" [Uchański Piotr, Zamoyski Jan] 1589 k. 26-27
  • "Uniwersał [Zygmunta III] do obywatelów Ziemie Żmudzkiey coby się ruszyli do Inflant" 13. 07. 1617 k. 28-29 (pieczęć opłatkowa); AR Fasc. 73 publ., 5
  • Uniwersał [Zygmunta III] Moratorium sądowe z powodu wyprawy na wojnę turecką dla Hieronima Hornostaja, wdzica brzeskiego 25. 06. 1590 w Warszawie, podp. Lew Sapieha k. 33-36 (pieczęć opłatkowa)
  • Nowiny węgierskie 9 Julij. 1591 k. 37-38
  • Nowiny z Ukrainy Podolskiej "Pan Wolski pisał mi też nowiny z Białogroda [...]" 1590 k. 39
  • "Mandat [Zygmunta III do] "frochtarzy i kupców" o nieskładanie i nieprzedawanie soli po komorach krakowskich" k. 51-52 (pieczęć opłatkowa)
  • "Copia listu od pana Drożyńskiego do Jeom; pana kanclerza y hetmana coronnego" [Jana Zamoyskiego] (został przyjęty przez hospodara wołoskiego poufnie, rozmowę tłum. pani Orzechowska) 1594 k. 53
  • Nowiny Crac. die ultima octobr. 1587 - nr 5 Panowie litewscy chcą, aby przyśpieszyć koronację; oblężenie Rakowa; rozgromiono ludzi Zborowskich oraz ich siostrzeńca, Gostyńskiego. Przybyli posłowie od Maksymiliana "Popiel Czech y Daniel princ, co podali legatią na karcie", odpowiedzi udzielił kanclerz Zamoyski, który chce "dać zaraz odpór" arcyksięciu. Z Lublina 4. 11. donoszą, że kanclerz "poraził lud Maximilianów", zabito Samuela i Jana Stadnickich, uciekł ranny Krzysztof Zborowski.
  • Nowiny węgierskie 9 Julij. Z Lubaczowa donoszą, że wielkie ilości "ludu tatarskiego" są pod Hustem i Kornyszem, hetman wyruszył w pole; w Drohobyczu działają roty Tomruha, Jana Górskiego oraz Tworzyanskiego. Spis ludzi, którzy wyruszyli do walki: wda sandomierski, brasławski, sta śniatyński, barski, p. Struś, sta kamieniecki, Wiśniowiecki młodszy, "panowie na Jarosławiu", sta przemyski Herburt. Tatarzy spalili Sniatyń, Halicz, niszczą Siedmiogród i spustoszyli posiadłości baszy temeszwarskiego. "Janusz jest w polach bilagrodzkich... ostrożności trzeba wielkiey, którą co może czyni Je°M Pan hetman".
  • Noviny 1595 09. 07 - nr 33 Relacje o wojskach sty kamienieckiego, hetmana koronnego i polnego pod Żymkowem oraz nad Liebiedowką. Do obozu przybyli posłowie wdy multańskiego "Andreas Węgrzyn" oraz "poseł o Kieswara z Wołoch. Obóz przesuwa się pod Kamieniec i dalej na woronieckie pola, nad Dniestr. Jest poseł wdy siedmiogrodzkiego, Ambroży. Hetman już pod zamkiem w Jassach, gdzie przyprowadzono hospodara Hierennego. "Nie mogę wm pisaniem długim bawić, a tu posyłam tom terminatę dat y miesc, któremismy szli aż do tego mieysca od iasow połtory milie, iutro się pomkniemy za Prut".
  • Novini s Cracowa de data die 3 Octobris Anno 1595 Nr 29 kanclerz na Wołoszczyźnie, osadził na hospodarstwie Jeremiasza Mogyłę i następnie ruszył na Tatarów; Turcy rozgniewani na Tatarów wzywają do Konstantynopola chana. Sytuacja na Węgrzech, we Włoszech, działania floty weneckiej i neapolitańskiej; ks. de Pernoth w Rzymie; w Neapolu zmarł ks. Reszka. Wiadomości z Hiszpanii, Niderlandów, Burgundii, księstwa nawarskiego. Pod Samborem grasuje Nalewajko, kierując się na Zamość; relacje o Łucku i Chocimiu. Ponowne wzmianki o księciach Florencji, Mantui. "Jakosz o seimie niektórzy mówią, a day Boże aby o mądrym i zgodnym". Król nie udzielił audiencji posłom toruńskim, obiecując innowiercom jedynie prywatne posłuchanie.
  • "Nowiny z różnych listów przyiacielskich z Krakowa do mnie pisanych wypisane Nr 32" Arcyksiążę Maksymilian w Siedmiogrodzie; Turcy pod Strigonium; brak wiadomości o Tatarach. Cesarz należy do Ligi i rad by miał "congres komisarzów we Wrocławiu, gdzie y legat papieski iako mediator być by miał", w tej sprawie obradują pol. senatorowie. "Maximilian chce condition y tranzactiey będzińskiey y bitomskiey dosyć czynić". Relacja o siłach tureckich i cesarskim hetmanie Manffelocie; z Krakowa: o hetmanie kor. oraz o porwaniu Triblowej, wdowy po mieszczaninie i zarazem córki Gosławskiego; porwania dokonał szlachcic Krosowski. Starostwo Żmudzkie po śmierci Chodkiewicza nadał król marszałkowi w.
  • "Nowiny od dworu króla Jeo Mci z Kalmaru d. 16 Augusti dati Nr 51" Relacja obejmuje wypadki od 29 lipca do 15 sierpnia, opis podróży z Helu do Kalmaru w czasie burzy. Po kapitulacji komendanta Turgo Claditza, Zygmunt III mianował kapitanem zamku kalmarskiego Szweda Posse. Posłowie czescy, brandenburscy i meklemburscy, wysłani przez ks. Joachima oraz Jerzego Fryderyka, pertraktują w sprawie Karola Sudermańskiego. Pod Sztokholmem żołnierze finlandzcy; zatrzymano posłów moskiewskich, którzy jechali do ks. Karola. Żołnierze polscy, zaciężni, splądrowali kilka domów, "dzisia pan Ferensbach yako hetman ma exequutią czynić, tuszę, że powieszą".
  • "Nowiny z Szwecyi od dworu Kro ieo Mci Nr 52" od 17 do 20 września Karol Sudermański domaga się zamku Voszten oraz utrzymania wojska, zabezpieczenia żony i dzieci. Brak wiadomości o Krosnowskich i Gotkowskim, którzy "w Gotlandzie wysiedli"; działania pod zamkiem Sztegbork; opis sytuacji; udział w wypadkach Jerzego Posse, Bekiesza, Ferensbacha, Florwatha; bitwa odroczona; posłowie brandenburscy "y inszych xziąth posłowie nadiachali proponuiąc znowu od Xżęcia conditie pacis, prosząc aby z nim Król ieo Mc łaskawie się obszedł et iuridice i tak transactu pokoy do wtorku".
  • "Nowiny z Soczawy d. 29 Aug. 1608 Nr 95" Zamieszki w hordzie; waśnie między sułtanami
  • "Spod Mozaiska d. 27 Julji 1610 Nr 104" Wypadki wojenne od 22 lipca do 4 sierpnia. Utarczki z Moskwą, śmierć Waiera, ataki Kozaków. Dymitr Szujski z wielkim wojskiem w Kłuszynie, przeciw któremu ruszył hetman, "aby ich umysł na rózne fortele nasadzony prędkością zaraził"; bitwa o świcie, rozgromiono Moskwę, bronili się zaciężni Niemcy. Polegli: rotmistrz Lanckoroński, Stanisław Młocki, Borkowski, Mikołaj Zienowicz i in. Poddają się królowi i królewiczom wsie oraz miasteczka; z tą nowiną wysłano posłów pod Smoleńsk. Car Dymitr mianuje Sapiehę hetmanem. Zburzono zamek Borowsk w czasie szturmu. Tatarzy kijowscy niszczą ziemie moskiewskie na polecenie cara Szujskiego. 20 lipca posłowie Dymitra i Iwana Szujskich oznajmili "isz zgodnie serca swe y wolią obrocili do krolewicza", w uporze trwa jedynie Wasyl, brat cara. Zwołano sobór; wjazd bojarów do Moskwy i "wszyscy niemal zgodnie królewicza Jeo Mci na państwie moskiewskim mieć chcą". Walki pod Smoleńskiem.
  • "Spod Mozaiska d. 04. 08. 1610 Nr 105" Warunki moskiewskie ujęte w 14 punktów "za którymi chcieli przyjąć za cara królewicza Władysława". Żądano utrzymania wiary ruskiej, godności cerkiewnych, relikwii. W Moskwie wolno wybudować jeden kościół katolicki, miasto zostanie zamknięte dla Żydów, bojarowie i dworzanie muszą pochodzić z ziemi moskiewskiej, dla Polaków oraz Litwinów zamknięty dostęp do dostojeństw; sądy według miejscowych zwyczajów.
  • Diariusz oblężenia pod Białą 1610 k. 74-75v. "Z listu Jeomci pana hethmana coronnego" b.d., pochodzi z "obw. 66" k. 76 "Nowiny pisane 4 Junia[?]" [inc.:] "Król francuski [...]" k. 76v. Uniwersał i rota przysięgi rad koronnych i litewskich 1609 k. 77-78v. List P. Opalińskiego do J. K. Chodkiewicza 1608 k. 79-80v. "Sposoby od JKM podane do przyiencia właskę P. woiewody Krakowskiego" (dot. rokoszu Zebrzydowskiego); pochodzi z: "O. 143" k. 81-81v. List od nieznanego nadawcy do A. Opalińskiego 1607 k. 82-83v. Fragment akt sejmiku lubelskiego 1606 k. 84-84v. "Kaptur Wislicki" k. 1606; pochodzi z: "O 136" k. 85-85v. List do M. Zebrzydowskiego 1606; pochodzi z: "O 114" k. 86-89v. List szlachty litewskiej do K. Radziwiłła 1595; pochodzi z: "No 45 Fas. 91 Publiczne" k. 90-91v. List B. Godunowa do hetmana kozackiego; pochodzi z: "No 8 Fasc. 4 Publicznych" k. 92-92v. "Nowiny z rożnych listow [...]" 1595 k. 93-93v. "Nowiny" 1595 k. 94-95v. List J. Zamoyskiego do Zygmunta III 1595 k. 96-101v. "Powieść Andrzeyka Sokolnika Carskiego [...]" ok. 1595 k. 102-103v. List J. Zamoyskiego zapewne do Zygmunta III 1595 k. 104-107v. List W. Goślickiego do J. Młodziejowskiego 1596 k. 109-110v. Fragment listu do Zygmunta III od W. Goślickiego w sprawie rokowań brunszwickich 1596 k. 111-112v List szlachty litewskiej do K. Radziwiłła 1596; pochodzi z: "No 4 Fasc. 31 Publicznych" k. 113-114v. List Anny do "panny Myśliwskiej" 1596 k. 115-115v. List S. Valerianusa do Zygmunta III k. 116-117v. List Zygmunta III do Rygi 1597 k. 118-119v. "Powieszcz Naliwaykowa"; pochodzi z: "No 2. F. 31. publ." k. 120-120v. List A. Modrzewskiego do J. Młodziejowskiego 1597 k. 121-121v. "Ex Colloquio D[omi]ni Joannis Samoscij [...] cum S. a. W. Anno 1597 4 Julij" k. 122-125v. "Publicatio Litararum Zamoyskiego Ducis Exercituum" 1597 k. 126-127v. List Fiodora Iwanowicza do Klemensa VIII 1597 k. 128-131v. "Na Pamięć [..] pp i posłom [...]" 1596; pochodzi z: "No 217 Fasc. 13 Publicznych" k. 132-133v. List niezidentyfikowanego nadawcy do J. Młodziejowskiego 1598 k. 134-134v. "Nowiny" [zob. Gazeta pisana 1598 k. 135-139v. "Nowiny" [Gazeta pisana 1598], [inc.:] "Postquam Exercitus Regius in Castra prope Gedanum [...]" (dot. działań zbronych na terenie Prus i Szwecji) k. 139-142v. Akt nieznanego nadawcy po rusku 1598 k. 143-143v. Asekuracja wystawiona przez M. Zebrzydowskiego 1600 k. 144-144v. List J. Ościka do Zygmunta III 1600; pochodzi z: "do Fasc. 117" k. 145-146v. List H. Pocieja do K. Radziwłła 1601 k. 147-148v. List J. Zamoyskiego do J. K. Chodkiewicza 1601 k. 149-150v. Listy Zygmunta III do J. K. Chodkiewicza 1603 k. 151-154v. List J. Zamoyskiego do L. Sapiehy 1603 k. 155-156v. Mandat Zygmunta III wystawiony dla J. K. Chodkiewicza 1603 k. 157-158v. Uniwersał Zygmunta III 1603 k. 159-160v. Listy Zygmunta III do J. K. Chodkiewicza 1603 k. 161-166v. List J. K. Chodkiewicza do G. Białłozora 1603? k. 167-168v. List nieznanego nadawcy do J. Zamoyskiego oraz "Rationes dla ktorych Dmitr Carewicz Mosk. [...] rusza się do Moskwy" 1604 k. 169-170v. List J. Zamoyskiego do L. Sapiehy 1604 k. 171-172v. List Zygmunta III do J. K. Chodkiewicza 1604 k. 173-174v. Ugoda pomiędzy J. Zamoyskim a K. Ostrogskim b.d.; pochodzi z: "No 108 Fasc. 8 Publicznych" k. 175-176v. "Exorbitantia ktoresie działy przez osobę Canczlierską"; pochodzi z: "No 90[?] Fasc. 8 Publicznych" k. 177-178v. Egzempcja Zygmunta III dla K. Radziwiłła 1605; pochodzi z: "8 Fas[c.] 48 Publicznych" k. 179-180v. List Pawła V do nucjusza w Polsce 1605 k. 181-182v. List J. Firleja do J. Młodziejowskiego b.d k. 183-183v. List M. Kołackiego do S. Rudnickiego 1605 k. 184-185v. List od nieznanego nadawcy zapewne do K. Radziwiłła b.d.; pochodzi z: "No 9 Fasc. 21 Manuscripta" k. 186-187v. Deklaracja wierności Rzeczypospolitej podpisana przez A. Chęcińskiego 1606; pochodzi z: "47 Fas. 50 Publ." k. 188-189v. Instrukcja województwa krakowskiego dla posła do króla ok. 1606; pochodzi z: "68 F. 49 Publiczn." k. 190-191v. "Exorbitantie pod Lublinem popełnione" 1606 k. 192-193v. "Copia Listu Carewicza Fiodora do Hodunowa [...]" ; pochodzi z: "No 5 Fasc. 20 Manuscriptow" k. 194-195v. Listy Zygmunta III do J. K. Chodkiewicza 1606-1607 k. 196-201v. Aprobata testamentu J. Bieleckiego[?] przez króla 1608 k. 202-205v. List M. Działyńskiego do L. Sapiehy 1608 k. 206-206v. "Nowiny" [zob. Gazeta pisana 1608. 08. 29 k. 207-208v. Transumpt Zygmunta III postanowienia Zygmunta Augusta w sprawie urzędu marszałka 1609 k. 209-212v. List zapewne S. Zborowskiego do J. P. Sapiehy 1609 k. 213-214v. Fragmenty listów k. 215-215v. Oblata aktu W. Baranowskiego 1610 k. 216-217v. List L. Sapiehy do żony 1610 k. 218-221v. List S. Żółkiewskiego do Stojeńskiego 1610? odpis z 19 w. k. 222-223v. List L. Sapiehy do żony 1610 k. 224-225v. Gazeta pisana, [inc.: "Pod Smoleńskiem [...]"] b.d., ok. 1610 k. 226-226v. Pokwitowanie dla B. Wasińskiego wystawione przez J. K. Chodkiewicza 1608 k. 227-228v. "Nowiny" [zob. Gazeta pisana 1610 k. 229-231v. List Zygmunta III do S. Warszyckiego 1610; pochodzi z: "No 2 Fasc. 184 Publicznych" k. 232-233v. Spis przedstawicieli Rosji przysięgających wierność Zygmuntowi III (prawdopodobnie 1610); pochodzi z: "No 2 Fasc. 20 Manuscriptow" k. 234-234v. Uniwersał J. Cieklińskiego 1612); pochodzi z: "23 Fas[c.] 65 Publ." k. 235-235v. List przedstawicieli szlachty do K. Radziwiłła 1612); pochodzi z: "9 Fas[c.] 65 Publ." k. 236-237v. Uniwersał J. Zaliwskiego 1612) k. 238-239v. List Zygmunta III w sprawie domimikanów lwowskich 1613) k. 240-241v. Nadanie Zygmunta III dla dominikanów lwowskich 1613) k. 242-243v. List Zygmunta III w sprawie konfederacji lwowskiej i brzeskiej 1613); pochodzi z: "No 7 Fas. 49 Publ" k. 244-245v. "Roku 1613 Percepta Pieniędzy do Skarbu Wo Xa Litto [...]"; pochodzi z: "No 20 Fasc. 74 Publicznych" k. 246-247v.
 • Proweniencja: od K. Kwiatkowskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Andrzejek sokolnik carski
  • Anna Austriaczka (królowa Polski ; 1573-1598)
  • Baranowski, Wojciech (prymas Polski ; 1548-1615)
  • Białłozor Gabriel podstarości dynenburski
  • Bielecki[?] Jan szlachcic
  • Borys Godunow (car Rosji ; ca 1552-1605)
  • Chęciński Andrzej
  • Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. wda wileński (1560-1621)
  • Ciekliński Józef marszałek konfederacji wojskowej
  • Dymitr Samozwaniec
  • Działyński Michał wda inowrocławski i brzeski (?-1617)
  • Firlej Jan podskarbi w. kor. (?-1614)
  • Goślicki Wawrzyniec bp kamieniecki przemyski poznański (ok. 1530-1607)
  • Grabeni, Samuel
  • Henryk IV król Francji
  • Hornostaj, Hieronim wdzic brzeski
  • Maksymilian I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1459-1519)
  • Maksymilian II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1527-1576)
  • Młodziejowski Jacek podskarbi nadworny kor.
  • Mniszech, Jerzy wda sandomierski (ca 1548-1613)
  • Mohiła Jeremi hospodar mołdawski
  • Nalewajko Semen hetman kozacki
  • Opaliński Andrzej bp poznański (1576-1623)
  • Opaliński Piotr wda poznański (1587-1624)
  • Orzechowska tłum. poufnych rozmów z Wołochami w 1594 r. 16 w.
  • Ostrogski Konstanty Wasyl wda kijowski (1526-1608)
  • Potocki Jan sta podolski wda bracławski (ok. 1552-1611)
  • Pstrokoński, Władysław
  • Radziwiłł Krzysztof wda wileński hetman w. lit. (1547-1603)
  • Rudnicki Szymon bp warmiński (1552-1621)
  • Sapieha Jan Piotr sta uświacki
  • Sapieha Lew kanclerz i hetman w. lit. (1557-1633)
  • Stadnicki Jan
  • Stadnicki Samuel
  • Tworzyański
  • Uchański, Piotr poseł do Turcji 16 w.
  • Warszycki Stanisław podskarbi w. kor. wda podlaski sta warszawski (?-1617)
  • Wasińki Bartosz podstarości dorpacki
  • Wolski aut. doniesienia z 1590 16 w.
  • Zaliwski Jan marszałek konfederacji wojskowej
  • Zamoyski Jan kanclerz w. kor. hetman w. kor. (1542-1605)
  • Zborowscy (ród)
  • Zborowski, Krzysztof podczaszy kor. (?-1593)
  • Zborowski, Samuel hetman kozacki (ca 1540-1584)
  • Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620)
  • Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kanclerz w. kor. (1547-1620)
  • Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
  • Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572)
  • Cech tkacki we Lwowie
  • Kozacy 16 w.
  • Rzemiosło 17 w.
  • Tkacze 17 w.
  • Parlamentaria 17 w.
  • Uniwersał 16 w.
  • Uniwersał 17 w.
  • Handel 16 w.
  • Sól kamienna - górnictwo 16 w.
  • Bracia czescy 17 w.
  • Tatarzy 16 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna
  • Kozacy 16-17 w.
  • Listy 17 w.
  • Chocim 16 w.
  • Drohobycz 16 w.
  • Halicz 16 w.
  • Hel 16 w.
  • Inflanty 16 W.
  • Inflanty 17 w.
  • Kalmar 16 w.
  • Kraków 16 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 16 w.
  • Litwa 16 w.
  • Lubaczów 16 w.
  • Lublin 16 w.
  • Łuck 16 w.
  • Lwów 17 w.
  • Lwów 17 w.
  • Lwów (Ukraina) 16 w.
  • Moskwa (Rosja) 16 w.
  • Raków 16 w.
  • Rosja 17 w.
  • Ryga 17 w.
  • Śniatyń 16 w.
  • Soczawa 16 w.
  • Szwecja 16 w.
  • Turcja 16 w.
  • Ukraina 16 w.
  • Watykan 16 w.
  • Zamość 16 w.
  • Żmudź (Litwa) 16 w.
 • Uwagi:
  • 23 XI 1951 r.z BK 1539/6 przeniesiono do BK 290/9: Ant. Possevino do Jana Zamoyskiego z Patavii 16 I 1588
  • Copia listu posła do Turek zob. Zamoyski do Krzysztofa R., 25. 01. 1590 [Arch. Radz.] 99
 • Opracowania: Bidlo J., Jednota Bratska... c. IV. Praha 1932, s. 214-215 List. K. Ostrogskiego druk: Lewicki Kazimierz, Książę Konstanty Ostrogski a Unia Brzeska... [w:] Arch. Twarzystwa Naukowego we Lwowie, 1933, Dz.II, t. XI, z. 1, s. 133, przypis 4 (por. rec.: Chodynicki Kaz., "Kwartalnik Historyczny", T. 48 (1934), s. 959

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Akta różne
 • 245 a Akta staropolskie różne.
 • 246 a "Nowiny Crac. die ultima octobr. 1587 - nr 5"
 • 246 a "Nowiny węgierskie 9 Julij."
 • 246 a "Noviny 1595 09. 07 - nr 33"
 • 246 a "Novini s Cracowa de data die 3 Octobris Anno 1595 Nr 29"
 • 246 a "Nowiny z różnych listów przyiacielskich z Krakowa do mnie pisanych wypisane Nr 32"
 • 246 a "Nowiny od dworu króla Jeo Mci z Kalmaru d. 16 Augusti dati Nr 51"
 • 246 a "Nowiny z Szwecyi od dworu Kro ieo Mci Nr 52"
 • 246 a "Nowiny z Soczawy d. 29 Aug. 1608 Nr 95"
 • 246 a "[Nowiny] |Spod Mozaiska d. 27 Julji 1610 Nr 104"
 • 246 a "[Nowiny] |Spod Mozaiska d. 04. 08. 1610 Nr 105"
 • 246 a "Nowiny pisane 4 Junia[?]" |"Król francuski [...]" i [Inc.:]
 • 246 a "Nowiny z rożnych listow [...]" 1595
 • 246 a "Nowiny" 1595
 • 246 a "Nowiny" [zob. Gazeta pisana 1598] |"Postquam Exercitus Regius in Castra prope Gedanum [...]" i [Inc.:]
 • 246 a "Nowiny" [zob. Gazeta pisana 1608.08.29]
 • 246 a "Nowiny" [zob. Gazeta pisana 1610]
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1587-1595
 • 300 a 247 k. c 36x25 i mn.
 • 340 d Rkps e Skóra, brązowa, XX w.
 • 500 a 23 XI 1951 r.z BK 1539/6 przeniesiono do BK 290/9: Ant. Possevino do Jana Zamoyskiego z Patavii 16 I 1588
 • 500 a Copia listu posła do Turek zob. Zamoyski do Krzysztofa R., 25. 01. 1590 [Arch. Radz.] 99
 • 520 a "Summarius rozgrzeszenia nawarskiego francuskie[g]o króla 24 VIIbris Ao 1595" k. 59-60; AR Fasc. 13 publ., 214
 • 520 a "Novini s Cracowa de data die 3 Octobris Anno 1595" k. 61
 • 520 a Pismo Zygmunta III Wazy w sprawie cechu tkackiego we Lwowie 1613 k. 62-66 (cytacja Mniszchowi, staroście lwowskiemu za jego bezprawia wobec rzemieślników)
 • 520 a Pismo NN (Radziwiłła?) do NN. Uzupełnienie instrukcji poselskich na sejmiki litewskie; Litwini nie chcą jechać na sejm do Krakowa, boją się, że Litwinom "biskupa wileńskiego Polaka na hańbę, na złamanie praw i wolności naszych i na ostatnią prawie zgubę narodu naszego, tam w Krakowie" b.d. k. 67-68; AR Fasc. 8 publ., 44
 • 520 a List do Szymona Rudnickiego, bpa warmińskiego od NN 1612 k. 69-70
 • 520 a "Comput kleynotów, których w skarbie koronnym nie dostaie Defecty w kleinotach, których y z iakieiś przyczyny nie masz y nie dostawa w skarbie. Po królu S. Pamięci Stefanie tych rzeczy nie dostawało" 1611 k. 71-73
 • 520 a Listy: Ernest, arcyks. austriacki do Wisinburga Gustawa, ochmistrza króla polskiego w Szwecji 1589 (sugeruje roszczenia austriackie na wypadek abdykacji Zygmunta III) k. 24-25. - Gliczner Erazm do Turnoviusa Szymona 1591 k. 1-2. - Sapieha Łukasz do Lwa Sapiehy, podkancl. WXL 1588 (wywiad od straży pogranicznej z Rosją, o Borysie Godunowie) k. 3-32.
 • 520 a Listy Zygmunta III, króla Polski do: NN (2 kop.) 1587 k. 5-6.
 • 520 a Listy do Krzysztofa Radziwiłła, woj. wileńskiego od: Ostrogski Konstanty, wda kijowski 1595 k. 58. - Radziwiłł Albrycht Stanisław 1588 (sprawa Jeśmanowa, tumult wileński) k. 13-14.
 • 520 a Listy do Zygmunta III, króla Polski od: Borromaeus, kard. (zalecenie Samuela Grabeni) 1594 k. 54-55. - Radziwiłł Jerzy, kard. 1594 k. 56-57. - Rozdrażewski Hieronim, bp kujawski do Zygmunta III 1591 k. 3-4.
 • 520 a Listy do Jacka (Hiacynta) Młodziejowskiego, podskarbiego kor. od: Karnkowski Stanisław, abp gnieźnieński 1590 k. 40-41. - Młodziejowska Agnieszka z Wielickich 1589-1590 (2) k. 22-23 (interesująca pieczęć opłatkowa), 43-44. - Spytek Jordan, szwagier Młodziejowskiego 1588 k. 12.
 • 520 a Listy do Anrzeja Zborowskiego, klana bieckiego od: Spytek Jordan z Zakliczyna, stolnik ziemi krakowskiej 1592 k. 50. - Tarnowski Jan, pokancl. kor. 1592 k. 45-46. - Zborowski Krzysztof[?] Samuel[?] (ostry list o długi) 1590 k. 42
 • 520 a Listy Anrzeja Zborowskiego, klana bieckiego do Zborowski Jan, kaszt. gnieźnieński 1592 k. 48-49
 • 520 a "Ceduła z Koła Rycerskiego do p[anów] Rad[y]". 1587 k. 6v.-8 AR Fasc. 8 publ., 64. - "Nowiny s Krakowa de die ultima octobr." 1587 10. 31 k. 9-10. - "Nowiny Crac. die ultima octobr." 1587 10. 31 k. 11.
 • 520 a "Littere ad legatum Summi Pontificis a Zamoscio Cancellario [...] scripte Anno Dni 1588" k. 15-18
 • 520 a "Poselstwo pana Stanisława Pstrokońskiego od arczyksiążęczya Jeomocy Maximiliana electa iedneo na krolestwo polskye 4 Januarij Anno 1588 na zieździe lwowskim u Barnardinów[!] w kosczelie" k. 19-21
 • 520 a "Copia listu J.m. pana posła [...] do Turek, do Jmp. canclerza y hetmana koronnego" [Uchański Piotr, Zamoyski Jan] 1589 k. 26-27
 • 520 a "Uniwersał [Zygmunta III] do obywatelów Ziemie Żmudzkiey coby się ruszyli do Inflant" 13. 07. 1617 k. 28-29 (pieczęć opłatkowa); AR Fasc. 73 publ., 5
 • 520 a Uniwersał [Zygmunta III] Moratorium sądowe z powodu wyprawy na wojnę turecką dla Hieronima Hornostaja, wdzica brzeskiego 25. 06. 1590 w Warszawie, podp. Lew Sapieha k. 33-36 (pieczęć opłatkowa)
 • 520 a Nowiny węgierskie 9 Julij. 1591 k. 37-38
 • 520 a Nowiny z Ukrainy Podolskiej "Pan Wolski pisał mi też nowiny z Białogroda [...]" 1590 k. 39
 • 520 a "Mandat [Zygmunta III do] "frochtarzy i kupców" o nieskładanie i nieprzedawanie soli po komorach krakowskich" k. 51-52 (pieczęć opłatkowa)
 • 520 a "Copia listu od pana Drożyńskiego do Jeom; pana kanclerza y hetmana coronnego" [Jana Zamoyskiego] (został przyjęty przez hospodara wołoskiego poufnie, rozmowę tłum. pani Orzechowska) 1594 k. 53
 • 520 a Nowiny Crac. die ultima octobr. 1587 - nr 5 Panowie litewscy chcą, aby przyśpieszyć koronację; oblężenie Rakowa; rozgromiono ludzi Zborowskich oraz ich siostrzeńca, Gostyńskiego. Przybyli posłowie od Maksymiliana "Popiel Czech y Daniel princ, co podali legatią na karcie", odpowiedzi udzielił kanclerz Zamoyski, który chce "dać zaraz odpór" arcyksięciu. Z Lublina 4. 11. donoszą, że kanclerz "poraził lud Maximilianów", zabito Samuela i Jana Stadnickich, uciekł ranny Krzysztof Zborowski.
 • 520 a Nowiny węgierskie 9 Julij. Z Lubaczowa donoszą, że wielkie ilości "ludu tatarskiego" są pod Hustem i Kornyszem, hetman wyruszył w pole; w Drohobyczu działają roty Tomruha, Jana Górskiego oraz Tworzyanskiego. Spis ludzi, którzy wyruszyli do walki: wda sandomierski, brasławski, sta śniatyński, barski, p. Struś, sta kamieniecki, Wiśniowiecki młodszy, "panowie na Jarosławiu", sta przemyski Herburt. Tatarzy spalili Sniatyń, Halicz, niszczą Siedmiogród i spustoszyli posiadłości baszy temeszwarskiego. "Janusz jest w polach bilagrodzkich... ostrożności trzeba wielkiey, którą co może czyni Je°M Pan hetman".
 • 520 a Noviny 1595 09. 07 - nr 33 Relacje o wojskach sty kamienieckiego, hetmana koronnego i polnego pod Żymkowem oraz nad Liebiedowką. Do obozu przybyli posłowie wdy multańskiego "Andreas Węgrzyn" oraz "poseł o Kieswara z Wołoch. Obóz przesuwa się pod Kamieniec i dalej na woronieckie pola, nad Dniestr. Jest poseł wdy siedmiogrodzkiego, Ambroży. Hetman już pod zamkiem w Jassach, gdzie przyprowadzono hospodara Hierennego. "Nie mogę wm pisaniem długim bawić, a tu posyłam tom terminatę dat y miesc, któremismy szli aż do tego mieysca od iasow połtory milie, iutro się pomkniemy za Prut".
 • 520 a Novini s Cracowa de data die 3 Octobris Anno 1595 Nr 29 kanclerz na Wołoszczyźnie, osadził na hospodarstwie Jeremiasza Mogyłę i następnie ruszył na Tatarów; Turcy rozgniewani na Tatarów wzywają do Konstantynopola chana. Sytuacja na Węgrzech, we Włoszech, działania floty weneckiej i neapolitańskiej; ks. de Pernoth w Rzymie; w Neapolu zmarł ks. Reszka. Wiadomości z Hiszpanii, Niderlandów, Burgundii, księstwa nawarskiego. Pod Samborem grasuje Nalewajko, kierując się na Zamość; relacje o Łucku i Chocimiu. Ponowne wzmianki o księciach Florencji, Mantui. "Jakosz o seimie niektórzy mówią, a day Boże aby o mądrym i zgodnym". Król nie udzielił audiencji posłom toruńskim, obiecując innowiercom jedynie prywatne posłuchanie.
 • 520 a "Nowiny z różnych listów przyiacielskich z Krakowa do mnie pisanych wypisane Nr 32" Arcyksiążę Maksymilian w Siedmiogrodzie; Turcy pod Strigonium; brak wiadomości o Tatarach. Cesarz należy do Ligi i rad by miał "congres komisarzów we Wrocławiu, gdzie y legat papieski iako mediator być by miał", w tej sprawie obradują pol. senatorowie. "Maximilian chce condition y tranzactiey będzińskiey y bitomskiey dosyć czynić". Relacja o siłach tureckich i cesarskim hetmanie Manffelocie; z Krakowa: o hetmanie kor. oraz o porwaniu Triblowej, wdowy po mieszczaninie i zarazem córki Gosławskiego; porwania dokonał szlachcic Krosowski. Starostwo Żmudzkie po śmierci Chodkiewicza nadał król marszałkowi w.
 • 520 a "Nowiny od dworu króla Jeo Mci z Kalmaru d. 16 Augusti dati Nr 51" Relacja obejmuje wypadki od 29 lipca do 15 sierpnia, opis podróży z Helu do Kalmaru w czasie burzy. Po kapitulacji komendanta Turgo Claditza, Zygmunt III mianował kapitanem zamku kalmarskiego Szweda Posse. Posłowie czescy, brandenburscy i meklemburscy, wysłani przez ks. Joachima oraz Jerzego Fryderyka, pertraktują w sprawie Karola Sudermańskiego. Pod Sztokholmem żołnierze finlandzcy; zatrzymano posłów moskiewskich, którzy jechali do ks. Karola. Żołnierze polscy, zaciężni, splądrowali kilka domów, "dzisia pan Ferensbach yako hetman ma exequutią czynić, tuszę, że powieszą".
 • 520 a "Nowiny z Szwecyi od dworu Kro ieo Mci Nr 52" od 17 do 20 września Karol Sudermański domaga się zamku Voszten oraz utrzymania wojska, zabezpieczenia żony i dzieci. Brak wiadomości o Krosnowskich i Gotkowskim, którzy "w Gotlandzie wysiedli"; działania pod zamkiem Sztegbork; opis sytuacji; udział w wypadkach Jerzego Posse, Bekiesza, Ferensbacha, Florwatha; bitwa odroczona; posłowie brandenburscy "y inszych xziąth posłowie nadiachali proponuiąc znowu od Xżęcia conditie pacis, prosząc aby z nim Król ieo Mc łaskawie się obszedł et iuridice i tak transactu pokoy do wtorku".
 • 520 a "Nowiny z Soczawy d. 29 Aug. 1608 Nr 95" Zamieszki w hordzie; waśnie między sułtanami
 • 520 a "Spod Mozaiska d. 27 Julji 1610 Nr 104" Wypadki wojenne od 22 lipca do 4 sierpnia. Utarczki z Moskwą, śmierć Waiera, ataki Kozaków. Dymitr Szujski z wielkim wojskiem w Kłuszynie, przeciw któremu ruszył hetman, "aby ich umysł na rózne fortele nasadzony prędkością zaraził"; bitwa o świcie, rozgromiono Moskwę, bronili się zaciężni Niemcy. Polegli: rotmistrz Lanckoroński, Stanisław Młocki, Borkowski, Mikołaj Zienowicz i in. Poddają się królowi i królewiczom wsie oraz miasteczka; z tą nowiną wysłano posłów pod Smoleńsk. Car Dymitr mianuje Sapiehę hetmanem. Zburzono zamek Borowsk w czasie szturmu. Tatarzy kijowscy niszczą ziemie moskiewskie na polecenie cara Szujskiego. 20 lipca posłowie Dymitra i Iwana Szujskich oznajmili "isz zgodnie serca swe y wolią obrocili do krolewicza", w uporze trwa jedynie Wasyl, brat cara. Zwołano sobór; wjazd bojarów do Moskwy i "wszyscy niemal zgodnie królewicza Jeo Mci na państwie moskiewskim mieć chcą". Walki pod Smoleńskiem.
 • 520 a "Spod Mozaiska d. 04. 08. 1610 Nr 105" Warunki moskiewskie ujęte w 14 punktów "za którymi chcieli przyjąć za cara królewicza Władysława". Żądano utrzymania wiary ruskiej, godności cerkiewnych, relikwii. W Moskwie wolno wybudować jeden kościół katolicki, miasto zostanie zamknięte dla Żydów, bojarowie i dworzanie muszą pochodzić z ziemi moskiewskiej, dla Polaków oraz Litwinów zamknięty dostęp do dostojeństw; sądy według miejscowych zwyczajów.
 • 520 a Diariusz oblężenia pod Białą 1610 k. 74-75v. "Z listu Jeomci pana hethmana coronnego" b.d., pochodzi z "obw. 66" k. 76 "Nowiny pisane 4 Junia[?]" [inc.:] "Król francuski [...]" k. 76v. Uniwersał i rota przysięgi rad koronnych i litewskich 1609 k. 77-78v. List P. Opalińskiego do J. K. Chodkiewicza 1608 k. 79-80v. "Sposoby od JKM podane do przyiencia właskę P. woiewody Krakowskiego" (dot. rokoszu Zebrzydowskiego); pochodzi z: "O. 143" k. 81-81v. List od nieznanego nadawcy do A. Opalińskiego 1607 k. 82-83v. Fragment akt sejmiku lubelskiego 1606 k. 84-84v. "Kaptur Wislicki" k. 1606; pochodzi z: "O 136" k. 85-85v. List do M. Zebrzydowskiego 1606; pochodzi z: "O 114" k. 86-89v. List szlachty litewskiej do K. Radziwiłła 1595; pochodzi z: "No 45 Fas. 91 Publiczne" k. 90-91v. List B. Godunowa do hetmana kozackiego; pochodzi z: "No 8 Fasc. 4 Publicznych" k. 92-92v. "Nowiny z rożnych listow [...]" 1595 k. 93-93v. "Nowiny" 1595 k. 94-95v. List J. Zamoyskiego do Zygmunta III 1595 k. 96-101v. "Powieść Andrzeyka Sokolnika Carskiego [...]" ok. 1595 k. 102-103v. List J. Zamoyskiego zapewne do Zygmunta III 1595 k. 104-107v. List W. Goślickiego do J. Młodziejowskiego 1596 k. 109-110v. Fragment listu do Zygmunta III od W. Goślickiego w sprawie rokowań brunszwickich 1596 k. 111-112v List szlachty litewskiej do K. Radziwiłła 1596; pochodzi z: "No 4 Fasc. 31 Publicznych" k. 113-114v. List Anny do "panny Myśliwskiej" 1596 k. 115-115v. List S. Valerianusa do Zygmunta III k. 116-117v. List Zygmunta III do Rygi 1597 k. 118-119v. "Powieszcz Naliwaykowa"; pochodzi z: "No 2. F. 31. publ." k. 120-120v. List A. Modrzewskiego do J. Młodziejowskiego 1597 k. 121-121v. "Ex Colloquio D[omi]ni Joannis Samoscij [...] cum S. a. W. Anno 1597 4 Julij" k. 122-125v. "Publicatio Litararum Zamoyskiego Ducis Exercituum" 1597 k. 126-127v. List Fiodora Iwanowicza do Klemensa VIII 1597 k. 128-131v. "Na Pamięć [..] pp i posłom [...]" 1596; pochodzi z: "No 217 Fasc. 13 Publicznych" k. 132-133v. List niezidentyfikowanego nadawcy do J. Młodziejowskiego 1598 k. 134-134v. "Nowiny" [zob. Gazeta pisana 1598 k. 135-139v. "Nowiny" [Gazeta pisana 1598], [inc.:] "Postquam Exercitus Regius in Castra prope Gedanum [...]" (dot. działań zbronych na terenie Prus i Szwecji) k. 139-142v. Akt nieznanego nadawcy po rusku 1598 k. 143-143v. Asekuracja wystawiona przez M. Zebrzydowskiego 1600 k. 144-144v. List J. Ościka do Zygmunta III 1600; pochodzi z: "do Fasc. 117" k. 145-146v. List H. Pocieja do K. Radziwłła 1601 k. 147-148v. List J. Zamoyskiego do J. K. Chodkiewicza 1601 k. 149-150v. Listy Zygmunta III do J. K. Chodkiewicza 1603 k. 151-154v. List J. Zamoyskiego do L. Sapiehy 1603 k. 155-156v. Mandat Zygmunta III wystawiony dla J. K. Chodkiewicza 1603 k. 157-158v. Uniwersał Zygmunta III 1603 k. 159-160v. Listy Zygmunta III do J. K. Chodkiewicza 1603 k. 161-166v. List J. K. Chodkiewicza do G. Białłozora 1603? k. 167-168v. List nieznanego nadawcy do J. Zamoyskiego oraz "Rationes dla ktorych Dmitr Carewicz Mosk. [...] rusza się do Moskwy" 1604 k. 169-170v. List J. Zamoyskiego do L. Sapiehy 1604 k. 171-172v. List Zygmunta III do J. K. Chodkiewicza 1604 k. 173-174v. Ugoda pomiędzy J. Zamoyskim a K. Ostrogskim b.d.; pochodzi z: "No 108 Fasc. 8 Publicznych" k. 175-176v. "Exorbitantia ktoresie działy przez osobę Canczlierską"; pochodzi z: "No 90[?] Fasc. 8 Publicznych" k. 177-178v. Egzempcja Zygmunta III dla K. Radziwiłła 1605; pochodzi z: "8 Fas[c.] 48 Publicznych" k. 179-180v. List Pawła V do nucjusza w Polsce 1605 k. 181-182v. List J. Firleja do J. Młodziejowskiego b.d k. 183-183v. List M. Kołackiego do S. Rudnickiego 1605 k. 184-185v. List od nieznanego nadawcy zapewne do K. Radziwiłła b.d.; pochodzi z: "No 9 Fasc. 21 Manuscripta" k. 186-187v. Deklaracja wierności Rzeczypospolitej podpisana przez A. Chęcińskiego 1606; pochodzi z: "47 Fas. 50 Publ." k. 188-189v. Instrukcja województwa krakowskiego dla posła do króla ok. 1606; pochodzi z: "68 F. 49 Publiczn." k. 190-191v. "Exorbitantie pod Lublinem popełnione" 1606 k. 192-193v. "Copia Listu Carewicza Fiodora do Hodunowa [...]" ; pochodzi z: "No 5 Fasc. 20 Manuscriptow" k. 194-195v. Listy Zygmunta III do J. K. Chodkiewicza 1606-1607 k. 196-201v. Aprobata testamentu J. Bieleckiego[?] przez króla 1608 k. 202-205v. List M. Działyńskiego do L. Sapiehy 1608 k. 206-206v. "Nowiny" [zob. Gazeta pisana 1608. 08. 29 k. 207-208v. Transumpt Zygmunta III postanowienia Zygmunta Augusta w sprawie urzędu marszałka 1609 k. 209-212v. List zapewne S. Zborowskiego do J. P. Sapiehy 1609 k. 213-214v. Fragmenty listów k. 215-215v. Oblata aktu W. Baranowskiego 1610 k. 216-217v. List L. Sapiehy do żony 1610 k. 218-221v. List S. Żółkiewskiego do Stojeńskiego 1610? odpis z 19 w. k. 222-223v. List L. Sapiehy do żony 1610 k. 224-225v. Gazeta pisana, [inc.: "Pod Smoleńskiem [...]"] b.d., ok. 1610 k. 226-226v. Pokwitowanie dla B. Wasińskiego wystawione przez J. K. Chodkiewicza 1608 k. 227-228v. "Nowiny" [zob. Gazeta pisana 1610 k. 229-231v. List Zygmunta III do S. Warszyckiego 1610; pochodzi z: "No 2 Fasc. 184 Publicznych" k. 232-233v. Spis przedstawicieli Rosji przysięgających wierność Zygmuntowi III (prawdopodobnie 1610); pochodzi z: "No 2 Fasc. 20 Manuscriptow" k. 234-234v. Uniwersał J. Cieklińskiego 1612); pochodzi z: "23 Fas[c.] 65 Publ." k. 235-235v. List przedstawicieli szlachty do K. Radziwiłła 1612); pochodzi z: "9 Fas[c.] 65 Publ." k. 236-237v. Uniwersał J. Zaliwskiego 1612) k. 238-239v. List Zygmunta III w sprawie domimikanów lwowskich 1613) k. 240-241v. Nadanie Zygmunta III dla dominikanów lwowskich 1613) k. 242-243v. List Zygmunta III w sprawie konfederacji lwowskiej i brzeskiej 1613); pochodzi z: "No 7 Fas. 49 Publ" k. 244-245v. "Roku 1613 Percepta Pieniędzy do Skarbu Wo Xa Litto [...]"; pochodzi z: "No 20 Fasc. 74 Publicznych" k. 246-247v.
 • 530 d Mf 6788
 • 530 a Mf 8295
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., czeski, łac., ruski
 • 561 a od K. Kwiatkowskiego d AR Fasc. 73 publ., 5 d AR Fasc. 13 publ., 214 d AR Fasc. 8 publ., 44 d AR Fasc. 8 publ., 64 m Nieśwież w Działyński Tytus (1796-1861) w Kwiatkowski Kajetan (1769-1852) w Archiwum Radziwiłłowskie Nieśwież
 • 581 a Bidlo J., Jednota Bratska... c. IV. Praha 1932, s. 214-215 a List. K. Ostrogskiego druk: Lewicki Kazimierz, Książę Konstanty Ostrogski a Unia Brzeska... [w:] Arch. Twarzystwa Naukowego we Lwowie, 1933, Dz.II, t. XI, z. 1, s. 133, przypis 4 (por. rec.: Chodynicki Kaz., "Kwartalnik Historyczny", T. 48 (1934), s. 959
 • 585 r Konserwacja 2000 r.
 • 600 a Andrzejek c sokolnik carski
 • 600 a Anna Austriaczka c (królowa Polski ; d 1573-1598)
 • 600 a Baranowski, Wojciech c (prymas Polski ; d 1548-1615)
 • 600 a Białłozor Gabriel c podstarości dynenburski
 • 600 a Bielecki[?] Jan c szlachcic
 • 600 a Borys Godunow c (car Rosji ; d ca 1552-1605)
 • 600 a Chęciński Andrzej
 • 600 a Chodkiewicz Jan Karol c hetman w. lit. wda wileński d (1560-1621)
 • 600 a Ciekliński Józef c marszałek konfederacji wojskowej
 • 600 a Dymitr Samozwaniec
 • 600 a Działyński Michał c wda inowrocławski i brzeski d (?-1617)
 • 600 a Firlej Jan c podskarbi w. kor. d (?-1614)
 • 600 a Goślicki Wawrzyniec c bp kamieniecki przemyski poznański d (ok. 1530-1607)
 • 600 a Grabeni, Samuel
 • 600 a Henryk IV król Francji
 • 600 a Hornostaj, Hieronim c wdzic brzeski
 • 600 a Maksymilian b I c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1459-1519)
 • 600 a Maksymilian b II c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1527-1576)
 • 600 a Młodziejowski Jacek c podskarbi nadworny kor.
 • 600 a Mniszech, Jerzy c wda sandomierski d (ca 1548-1613)
 • 600 a Mohiła Jeremi c hospodar mołdawski
 • 600 a Nalewajko Semen hetman kozacki
 • 600 a Opaliński Andrzej c bp poznański d (1576-1623)
 • 600 a Opaliński Piotr c wda poznański d (1587-1624)
 • 600 a Orzechowska c tłum. poufnych rozmów z Wołochami w 1594 r. d 16 w.
 • 600 a Ostrogski Konstanty Wasyl c wda kijowski d (1526-1608)
 • 600 a Potocki Jan c sta podolski wda bracławski d (ok. 1552-1611)
 • 600 a Pstrokoński, Władysław
 • 600 a Radziwiłł Krzysztof c wda wileński hetman w. lit. d (1547-1603)
 • 600 a Rudnicki Szymon c bp warmiński d (1552-1621)
 • 600 a Sapieha Jan Piotr c sta uświacki
 • 600 a Sapieha Lew c kanclerz i hetman w. lit. d (1557-1633)
 • 600 a Stadnicki Jan
 • 600 a Stadnicki Samuel
 • 600 a Tworzyański
 • 600 a Uchański, Piotr c poseł do Turcji d 16 w.
 • 600 a Warszycki Stanisław c podskarbi w. kor. wda podlaski sta warszawski d (?-1617)
 • 600 a Wasińki Bartosz c podstarości dorpacki
 • 600 a Wolski c aut. doniesienia z 1590 d 16 w.
 • 600 a Zaliwski Jan c marszałek konfederacji wojskowej
 • 600 a Zamoyski Jan c kanclerz w. kor. hetman w. kor. d (1542-1605)
 • 600 a Zborowscy (ród)
 • 600 a Zborowski, Krzysztof c podczaszy kor. d (?-1593)
 • 600 a Zborowski, Samuel c hetman kozacki d (ca 1540-1584)
 • 600 a Zebrzydowski Mikołaj c wda lubelski wda krakowski d (1553-1620)
 • 600 a Żółkiewski Stanisław c hetman w. kor. kanclerz w. kor. d (1547-1620)
 • 600 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 600 a Zygmunt b II August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 610 a Cech tkacki we Lwowie
 • 611 a Zjazd lwowski (1588)
 • 650 a Kozacy y 16 w.
 • 650 a Rzemiosło y 17 w.
 • 650 a Tkacze y 17 w.
 • 650 a Parlamentaria y 17 w.
 • 650 a Uniwersał y 16 w.
 • 650 a Uniwersał y 17 w.
 • 650 a Handel y 16 w.
 • 650 a Sól kamienna - górnictwo y 16 w.
 • 650 a Bracia czescy y 17 w.
 • 650 a Tatarzy y 16 w.
 • 650 a Korespondencja dyplomatyczna
 • 650 a Kozacy y 16-17 w.
 • 650 a Listy y 17 w.
 • 651 a Chocim y 16 w.
 • 651 a Drohobycz y 16 w.
 • 651 a Halicz y 16 w.
 • 651 a Hel y 16 w.
 • 651 a Inflanty x 16 W.
 • 651 a Inflanty y 17 w.
 • 651 a Kalmar y 16 w.
 • 651 a Kraków y 16 w.
 • 651 a Kraków (woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Litwa y 16 w.
 • 651 a Lubaczów y 16 w.
 • 651 a Lublin y 16 w.
 • 651 a Łuck y 16 w.
 • 651 a Lwów y 17 w.
 • 651 a Lwów y 17 w.
 • 651 a Lwów (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Moskwa (Rosja) y 16 w.
 • 651 a Raków y 16 w.
 • 651 a Rosja 17 w.
 • 651 a Ryga y 17 w.
 • 651 a Śniatyń y 16 w.
 • 651 a Soczawa y 16 w.
 • 651 a Szwecja y 16 w.
 • 651 a Turcja y 16 w.
 • 651 a Ukraina y 16 w.
 • 651 a Watykan y 16 w.
 • 651 a Zamość y 16 w.
 • 651 a Żmudź (Litwa) y 16 w.
 • 700 a Chodkiewicz, Jan Hieronimowicz c marszałek w. lit. d (ca 1537-1579)
 • 700 a Drożyński poseł do hospodara Wołyńskiego 1594
 • 700 a Ernest arcks. austriacki
 • 700 a Gliczner Erazm
 • 700 a Jordan Spytek Wawrzyniec klan krakowski
 • 700 a Karnkowski Stanisław prymas 1520-1603
 • 700 a Karol Boromeusz c (św. ; d 1538-1584)
 • 700 a Młodziejowska Agnieszka z Wielickich
 • 700 a Ostrogski Konstanty Wasyl wda kijowski 1526-1608
 • 700 a Possevino Antonio legat papieski
 • 700 a Radziwiłł Albrycht Stanisław kanclerz lit. 1593-1656
 • 700 a Radziwiłł Jerzy bp krakowski kard. gubernator Inflant 1556-1600
 • 700 a Radziwiłł Krzysztof c wda wileński hetman w. lit. d (1585-1640)
 • 700 a Rozdrażewski Hieronim bp włocławski 1546-1600
 • 700 a Rudnicki Szymon bp warmiński 1552-1621
 • 700 a Sapieha Lew kanclerz i hetman w. lit. 1557-1633
 • 700 a Sapieha Łukasz
 • 700 a Tarnowski Jan podkanclerzy kor. prymas ok. 1550-1605
 • 700 a Turnovius Szymon
 • 700 a Wielicka Agnieszka zob. Młodziejowska Agnieszka z Wielickich
 • 700 a Wisinburg Gustaw ochmistrz króla polskiego w Szwecji 1589
 • 700 a Zamoyski Jan kanclerz w. kor. hetman w. kor. 1542-1605
 • 700 a Zborowski, Jan c sta odolanowski, grudziądzki, klan gnieźnieński d (1538-1603)
 • 700 a Zborowski, Krzysztof c podczaszy kor. d (?-1593)
 • 700 a Zborowski, Samuel c hetman kozacki d (ca 1540-1584)
 • 700 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 740 a Summarius rozgrzeszenia nawarskiego francuskiego króla 24 VIIbris Ao 1595
 • 740 a Comput klejnotów których w skarbie koronnym nie dostaje |Defekty w klejnotach których i z jakiejś przyczyny nie masz i nie dostawa w skarbie 1611
 • 740 a List do Rudnickiego Szymona bpa warmińskiego 1612
 • 740 a Senatorowie i szlachta litewska do Radziwiłła Krzysztofa wdy wileńskiego i hetmana WXL 1595
 • 740 a Pismo Zygmunta III Wazy w sprawie cechu tkackiego we Lwowie 1613
 • 740 a Nowiny z Krakowa 3 Octobris Anno 1595
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Listy do Radziwiłła Krzysztofa wdy wileńskiego
 • 740 a Listy Zborowskiego Andrzeja klana bieckiego do
 • 740 a Listy do Zborowskiego Andrzeja klana bieckiego
 • 740 a Listy do Młodziejowskiego Jacka Hiacynta podskarbiego kor.
 • 740 a Listy do Zamoyskiego Jana kanclerza w. kor.
 • 740 a Mandat Zygmunta III do frochtarzy i kupców o nieskładanie i nieprzedawanie soli po komorach krakowskich
 • 740 a Nowiny z Ukrainy Podolskiej |Pan Wolski pisał mi też nowiny z Białogroda 1590
 • 740 a Uniwersał Zygmunta III |Moratorium sądowe z powodu wyprawy na wojnę turecką dla Hieronima Hornostaja wdzica brzeskiego 1590
 • 740 a Uniwersał Zygmunta III do obywatelów Ziemie Żmudzkiey coby się ruszyli do Inflant 1617
 • 740 a Poselstwo pana Stanisława Pstrokońskiego od Maksymiliana elekta iednego na królestwo polskie 4 Januarii Anno 1588 na zjeździe lwowskim u Barnardinów! w kościele
 • 740 a Littere ad legatum Summi Pontificis a Zamoscio Cancellario scripte Anno Dni 1588
 • 740 a Ceduła z Koła Rycerskiego do panów Rady WXL 1587
 • 740 a Nowiny s Krakowa de die ultima octobr. 1587
 • 740 a Nowiny Crac. die ultima octobr. 1587
 • 740 a Diariusz oblężenia pod Białą 1610
 • 740 a Z listu Jeomci pana hethmana coronnego
 • 740 a Uniwersał i rota przysięgi rad koronnych i litewskich 1609
 • 740 a List Opalińskiego do Chodkiewicza Jana Karola 1608
 • 740 a Sposoby od JKM podane do przyiencia właskę woiewody Krakowskiego
 • 740 a List NN do Opalińskiego Andrzeja 1607
 • 740 a Akta sejmiku lubelskiego 1606
 • 740 a Kaptur Wislicki 1606
 • 740 a List do Zebrzydowskiego Mikołaja 1606
 • 740 a Listy do Radziwiłła Krzysztofa wdy wileńskiego
 • 740 a List Borysa Godunowa do hetmana kozackiego
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a Powieść Andrzeyka Sokolnika Carskiego ok. 1595
 • 740 a Listy do Młodziejowskiego Jacka podskarbiego kor.1596
 • 740 a List Anny do panny Myśliwskiej 1596
 • 740 a Powieszcz Naliwaykowa
 • 740 a Ex Colloquio Domini Joannis Samoscij cum S. a. W. Anno 1597 4 Julij
 • 740 a Publicatio Litararum Zamoyskiego Ducis Exercituum 1597
 • 740 a List Fiodora Iwanowicza do Klemensa VIII 1597
 • 740 a Na Pamięć .. pp i posłom 1596
 • 740 a Akt NN po rusku 1598
 • 740 a Asekuracja wystawiona przez Mikołaja Zebrzydowskiego 1600
 • 740 a Listy Zamoyskiego Jana kanclerza w. kor. do
 • 740 a Mandat Zygmunta III wystawiony dla Jana Karola Chodkiewicza 1603
 • 740 a Uniwersał Zygmunta III 1603
 • 740 a List Chodkiewicza Jana Karola do Białłozora Gabriela 1603?
 • 740 a List NN do Zamoyskiego Jana kanclerza w. kor. oraz |Rationes dla ktorych Dmitr Carewicz Mosk. rusza się do Moskwy 1604
 • 740 a Ugoda pomiędzy Janem Zamoyskim a Konstantym Ostrogskim
 • 740 a Exorbitantia ktoresie działy przez osobę Canczlierską
 • 740 a Egzempcja Zygmunta III dla Krzysztofa Radziwiłła 1605
 • 740 a List Pawła V papieża do nucjusza w Polsce 1605
 • 740 a List Kołackiego M. do Rudnickiego Szymona bpa warmińskiego 1605
 • 740 a Deklaracja wierności Rzeczypospolitej podpisana przez Andrzeja Chęcińskiego 1606
 • 740 a Instrukcja województwa krakowskiego dla posła do króla ok. 1606
 • 740 a Exorbitantie pod Lublinem popełnione 1606
 • 740 a List Fiodora carewicza do Borysa Godunowa
 • 740 a Aprobata testamentu Jana Bieleckiego? przez króla 1608
 • 740 a List Działyńskiego Michała wdy inowrocławskiego do Sapiehy Lwa kanclerza w. lit. 1608
 • 740 a Transumpt Zygmunta III postanowienia Zygmunta Augusta dot. urzędu marszałka 1609
 • 740 a List Zborowskiego? Samuela do Sapiehy Pawła Jana 1609
 • 740 a Fragmenty listów
 • 740 a Oblata aktu Wojciecha Baranowskiego prymasa 1610
 • 740 a Listy Sapiehy Lwa kanclerza w. lit. do żony 1610
 • 740 a List Żółkiewskiego Stanisława do Stojeńskiego 1610?
 • 740 a Gazeta pisana |Pod Smoleńskiem Inc.: ok. 1610
 • 740 a Pokwitowanie dla Bartosza Wasińskiego wystawione przez Jana Karola Chodkiewicza 1608
 • 740 a Spis przedstawicieli Rosji przysięgających wierność Zygmuntowi III 1610?
 • 740 a Uniwersał Cieklińskiego Józefa 1612
 • 740 a Uniwersał Zaliwskiego Jana 1612
 • 740 a Nadanie Zygmunta III dla dominikanów lwowskich 1613
 • 740 a Roku 1613 Percepta Pieniędzy do Skarbu Wo Xa Litto
 • 852 j BK 01539
 • 920 b pieczęcie opłatkowe
 • 999 d 19.07.26

Indeksy