Odpisy akt do dziejów rodu Zarembów.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01580
 • Kopie: Mf 5772
 • Tytuł: Odpisy akt do dziejów rodu Zarembów.
 • Miejsce i czas powstania: 16-17 w.
 • Opis fizyczny: 28 k. 33x22 cm
 • Oprawa: luźne
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • "Ad perpetuam Rei gestae memoriam Excerpta Ex remanentis Connotatis in residuo Nomina antiquae Familiae Illustrium et M[agnifi]corum Zarębow Magnorum in Rep[ub]l[i]ca Virorum" (od 1270 r. do pocz. 16 w.) k. 1-7.
  • [Rota przysięgi niewinności w sprawie kradzieży zboża na polach, plonów zwiezionych do spichlerzy, zwierząt gospodarskich i inwentarza dworskiego oraz ich ukrywania przez czeladź dworską; tekst pisany inną, mniej wprawną ręką wydaje się późniejszym dopiskiem na wolnej str. rkps.] k. 4v.
  • [próby adresów listowych do klana krakowskiego, sty bydgoskiego, woj. bełskiego i hetm. wlk. kor. Adama Sieniawskiego, pisane do swego protektora i dobroczyńcy zapewne przez poddanego szlachcica] k. 7v.
  • "Ad perpetuam Rei gestae memoriam Excerpta quaedam Connotatis ex Remanentis in residuo" (od 1200 r. do 1520 r.) k. 8-12 [kopia wypisów genealogicznych występujących na k. 1-7, spisana bardziej wyrobionym pismem, prawdopodobnie młodsza].
  • "Verificatio Regestri Maioris metricae Ab Anno 1400. Ex Gente Zarembiana prognatorum Heroum Varias in Genere Inscriptiones enumeratis et usq[ue] ad Annum 1580 quam diligentissime continuatis" k. 13-28v.
  • "Resignatio Villarum Szoraw, Luczławicze, Skowronow et Pabianice" k. 13
  • "Invadiatio Vielun[ensis] k. 13
  • "Concordia inter D[omi]nam Zarembina pro Dote et Dotalitio" k. 13v
  • "Lit[t]erae Reformationis G[e]n[er]osae Dorotheae de Kalinowa" k. 13v
  • "Inscriptio Molendinorum Bydgosten[sium] k. 14
  • "Decretum inter D[omi]nam Zarembina et Tutorem" k. 15
  • "Donatio Grabow" k. 15
  • "Census Mansionariis Vielunensib[us]" k. 15v-16v
  • [odpis dyplomu król. dot. posagu i wiana Doroty z Leżenic Zaremby, ż Jana Zaremby, woj. kaliskiego (wystaw. na sejmie w Piotrkowie w 1493 r.)] k. 17-17v
  • [odpis z akt grodzkich poznańskich dot. rezygnacji dziedzicznych dóbr ziemskich Wacława Zaremby na rzecz Janusza Latalskiego, woj. i sty inowrocławskiego i jego dziedziców z 1536 r.] k. 18
  • [odpis z akt grodzkich poznańskich dot. rezygnacji dziedzicznych dóbr ziemskich Jana Zaremby na rzecz Janusza Latalskiego, woj. i sty inowrocławskiego z 1536 r.] k. 18
  • [odpis z akt grodzkich poznańskich dot. rezygnacji dziedzicznych dóbr ziemskich małżonków Jana Zaremby z Kalinowy i Zofii z Potulickich na rzecz Janusza Latalskiego, woj. i sty inowrocławskiego z 1537 r.] k. 18-18v
  • [odpis z akt grodzkich poznańskich dot. rezygnacji dziedzicznych dóbr ziemskich Anny z Potulickich, ż. Jana Krotoskiego na rzecz Janusza Latalskiego, woj. poznańskiego i sty inowrocławskiego z 1539 r.] k. 18v-19
  • [odpis z akt grodzkich poznańskich dot. rezygnacji dziedzicznych dóbr ziemskich Doroty z Potulic, ż. Wacława Zaremby, klana nakielskiego na rzecz Janusza Latalskiego, woj. poznańskiego i sty inowrocławskiego z 1540 r.] k. 19
  • [odpis z akt grodzkich poznańskich dot. sprzedaży dóbr ziemskich przez Jana Bnińskiego Dobrogostowi Jezierskiemu z 1531 r.] k. 19-19v
  • [odpis z akt grodzkich poznańskich dot. sprzedaży dóbr ziemskich przez Dobrogosta Jezierskiego Januszowi Latalskiemu, kantorowi gnieźnieńskiemu z 1532 r.] k. 19v
  • [odpis z akt grodzkich poznańskich dot. zapisu wszystkich dóbr ruchomych i nieruchomych przez Andrzeja Zarembę z Kalinowy, s. Wacława klana nakielskiego Mikołajowi Łęckiemu, kantorowi kamienieckiemu z 1561 r.] k. 20-20v
  • [odpis z akt grodzkich kaliskich dot. podziału dóbr ziemskich pomiędzy Dorotę Potulicką, wdowę po Wacławie Zarembie, oraz jej braci Andrzeja, Jana i Wacława z jednej strony, a synów Doroty z małżeństwa z Zarembą z 1558 r.: "Sub eodem actu" k. 21v-22; "Divisio" k. 22; "Intromissio" k. 22v; "Divisio" k. 22v-23; "Sub eodem actu" k. 23-23v; "Sub eodem Actu. Debitum" k. 23v-24]
  • [próby pióra] k. 24v
  • [oblata dekretu król. Stefana Batorego z akt grodzkich kaliskich dot. rezygnacji dóbr ziemskich przez wdowę po Andrzeju Zarembie, klanie nakielskim na rzecz Alberta Łabęckiego seu Marzeńskiego z 1576 r.] k. 25-25v
  • [oblata dekretu król. Stefana Batorego z akt grodzkich kaliskich dot. rezygnacji dóbr ziemskich przez wdowę po Andrzeju Zarembie, klanie nakielskim na rzecz Alberta Łabęckiego seu Marzeńskiego z 1576 r.] k. 26-26v [od poł. k. 26v próby pióra]
  • "D(ominae) Zarembianka sive Krotoska Reformatio" k. 27-28v
  • Wypisy z akt grodzkich, odpisy akt często z podaniem źródła, regesty, ekstrakty z akt. W dawnym inw. datowano błędnie rkps na 18 w. Materiał do badań genealogicznych i stosunków własnościowych.
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Anna de Łopuszka [ż. Jana Zaremby kaszt. poznańskiego]
  • Bniński Jan
  • Jezierski Dobrogost
  • Kobylański Jan kaszt. rozpierski surogator (administrator suffectus) star. gen. Wlkp. (zm. 1451 lub późn.)
  • Koniecpolski Jan (1426)
  • Koniecpolski Mikołaj podkom. przemyski star. przemyski (zm. 1464) [m. Doroty Zarembianki z Kalinowy]
  • Kurowski Piotr (1426)
  • Łabęcki Albert klan nakielski (?)
  • Latalski Janusz wda inowrocławski, wda poznański (zm. 1557)
  • Leszczyńscy 16 w.
  • Marcin ze Sławska zob. Zaremba Marcin ze Sławska Wlk.
  • Mikołaj z Kutna star. gen. Wlkp. stol. gostyniński i star. gostyniński woj. rawski i woj. łęczycki (zm. 2 X 1493) [opiekun synów Jana Zaremby woj. kaliskiego]
  • Rogowski Hincza (Henryk) z Działoszy podsk. wlk. kor. krajczy kor. (zm. 1424/26) [s. Hinczy (Henryka) podsk. kor. (zm. a. 1415)) (1426)
  • Sieniawski Adam Mikołaj wda bełski hetman w. kor. klan krakowski 1666-1726
  • Szczekociński Dobiesław (1426)
  • Szczekociński Piotr (1426)
  • Zaremba Jan (1439)
  • Zaremba Jan klan kaliski (?) (1380)
  • Zaremba Jan bp wrocławski (?) [bpem wrocławskim był w latach 1270-1292 Tomasz Zaremba (zob. s.v.)!] (1458)
  • Zaremba Jan wda kaliski (zm. 1481)
  • Zaremba Jan klan poznański wda łęczycki kaliski (zm. 1523)
  • Zaremba Jan klan kaliski (?) 14 w.
  • Zaremba Jan "Łopata" z Kalinowy kaszt. kaliski 1407-1411 kaszt. santocki (zm. a. 7 IV 1458)
  • Zaremba Janusz klan kaliski (zm. 1426)
  • Zaremba Marcin klan sieradzki (zm. 15 III 1292)
  • Zaremba Marcin klan sieradzki (zm. 1416)
  • Zaremba Marcin klan sieradzki (zm. po 1437)
  • Zaremba Marcin klan kaliski poznański wda kaliski (zm. 1453)
  • Zaremba Mateusz wda sieradzki (?) (1220)
  • Zaremba Mikołaj star. kunowicki (?) klan łęczycki (?)
  • Zaremba Stanisław wda łęczycki (?) [w latach 1511-1512 woj. łęczyckim jest Jan Zaremba z Kalinowy (zm. 1523 lub wcześniej)!] (1510)
  • Zaremba Tomasz bp wrocławski 1270-1292 (ca 1230-1292) (1280)
  • Zaremba Wacław klan kaliski (?) (1360)
  • Zaremba Wawrzyniec wda sieradzki wda wieluński (?)
  • Zaremba Wawrzyniec klan i wda sieradzki (zm. 1454)
  • Zarembina Dorota [c. Wawrzyńca Zaremby woj. sieradzkiego, ż. Mikołaja Koniecpolskiego]
  • Zarembina Nawojka [ż. Wawrzyńca Zaremby woj. sieradzkiego]
  • Zarembowa Dorota (Dobrochna) de Lanzenicze [ż. Jana Zaremby woj. kaliskiego]
  • Zarembowie 16-17 w.
  • Bolesławiec 16-17 w.
  • Bydgoszcz 16-17 w.
  • Grabów 16-17 w.
  • Kalinowa 16-17 w.
  • Kalisz 16-17 w.
  • Ruda 16-17 w.
  • Sieradz 16-17 w.
  • Tuliszków 16-17 w.
  • Wieluń 16-17 w.
  • Genealogia rodziny Zarembów 16-17 w.
  • ekscerpty z akt grodzk. i ziemsk. 16-17 w.
  • nadania dóbr ziemsk. 16-17 w.
  • oblaty dekretów królewskich 16-17 w.
  • regesty 16-17 w.
  • rezygnacje 16-17 w.
  • roty przysiąg 16-17 w.
  • piśmiennictwo pragmatyczne
 • Uwagi:
  • K. czyste: 2v, 3v, 5v, 6v, 12v Na niektórych k. ślady po pieczęciach lakowych. Stan rkpsu bardzo zły: znaczne ubytki pap., ślady po zalaniu; wymaga pilnej opr. i konserwacji. Cechy pisma na początkowych kartach wskazują na 16 w., następne karty zapisano pismem z 17 w.
  • akta luźne, częściowo zszyte (poszyt)
  • pismo wielu rąk
  • Na niektórych k. występują (słabo czytelne) znaki wodne nieokreślonej proweniencji, pochodzące być może ze śląskich lub obcych papierni: 1. prawdopodobnie ścięta głowa św. Jana Chrzciciela na misie, pod nią duża litera "M" - k. 1; 2. stylizowany pałac lub zamek z szeroką bramą wjazdową, nad którą róg jeleni w prawo - k. 5-7 (na k. 7 nieco mniejszych rozmiarów); 3. kielich kwiatowy? lub herb? - k. 8; 4. nierozpoznany: duży okrągły medalion przypominający pieczęć ze stojącą na nim figurą - k. 9-10; 5. trzy liście klonu, pod nimi pośrodku niewielki medalion, u dołu dwa rogi jelenie w skos? - k. 13-15 (na k. 13 odwrócony); 6. serce w płomieniach? - k. 19; 7. nierozpoznany - k. 27.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Odpisy
 • 245 a Odpisy akt do dziejów rodu Zarembów.
 • 246 a Ad perpetuam rei gestae memoriam excerpta ex connotatis nomina antiquae familiae [...] Zarembów. g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Verificatio regestri majoris metricae ab anno 1400 ex gente Zarembiana prognatorum heroi [...] g tyt. z dawnego iwn.
 • 250 a kop.
 • 260 c 16-17 w.
 • 300 a 28 k. c 33x22 cm
 • 340 d rkps e luźne
 • 500 a K. czyste: 2v, 3v, 5v, 6v, 12v a Na niektórych k. ślady po pieczęciach lakowych. a Stan rkpsu bardzo zły: znaczne ubytki pap., ślady po zalaniu; wymaga pilnej opr. i konserwacji. a Cechy pisma na początkowych kartach wskazują na 16 w., następne karty zapisano pismem z 17 w.
 • 500 a akta luźne, częściowo zszyte (poszyt)
 • 500 a pismo wielu rąk
 • 500 a Na niektórych k. występują (słabo czytelne) znaki wodne nieokreślonej proweniencji, pochodzące być może ze śląskich lub obcych papierni: 1. prawdopodobnie ścięta głowa św. Jana Chrzciciela na misie, pod nią duża litera "M" - k. 1; 2. stylizowany pałac lub zamek z szeroką bramą wjazdową, nad którą róg jeleni w prawo - k. 5-7 (na k. 7 nieco mniejszych rozmiarów); 3. kielich kwiatowy? lub herb? - k. 8; 4. nierozpoznany: duży okrągły medalion przypominający pieczęć ze stojącą na nim figurą - k. 9-10; 5. trzy liście klonu, pod nimi pośrodku niewielki medalion, u dołu dwa rogi jelenie w skos? - k. 13-15 (na k. 13 odwrócony); 6. serce w płomieniach? - k. 19; 7. nierozpoznany - k. 27.
 • 520 a "Ad perpetuam Rei gestae memoriam Excerpta Ex remanentis Connotatis in residuo Nomina antiquae Familiae Illustrium et M[agnifi]corum Zarębow Magnorum in Rep[ub]l[i]ca Virorum" (od 1270 r. do pocz. 16 w.) k. 1-7.
 • 520 a [Rota przysięgi niewinności w sprawie kradzieży zboża na polach, plonów zwiezionych do spichlerzy, zwierząt gospodarskich i inwentarza dworskiego oraz ich ukrywania przez czeladź dworską; tekst pisany inną, mniej wprawną ręką wydaje się późniejszym dopiskiem na wolnej str. rkps.] k. 4v.
 • 520 a [próby adresów listowych do klana krakowskiego, sty bydgoskiego, woj. bełskiego i hetm. wlk. kor. Adama Sieniawskiego, pisane do swego protektora i dobroczyńcy zapewne przez poddanego szlachcica] k. 7v.
 • 520 a "Ad perpetuam Rei gestae memoriam Excerpta quaedam Connotatis ex Remanentis in residuo" (od 1200 r. do 1520 r.) k. 8-12 [kopia wypisów genealogicznych występujących na k. 1-7, spisana bardziej wyrobionym pismem, prawdopodobnie młodsza].
 • 520 a "Verificatio Regestri Maioris metricae Ab Anno 1400. Ex Gente Zarembiana prognatorum Heroum Varias in Genere Inscriptiones enumeratis et usq[ue] ad Annum 1580 quam diligentissime continuatis" k. 13-28v.
 • 520 a "Resignatio Villarum Szoraw, Luczławicze, Skowronow et Pabianice" k. 13
 • 520 a "Invadiatio Vielun[ensis] k. 13
 • 520 a "Concordia inter D[omi]nam Zarembina pro Dote et Dotalitio" k. 13v
 • 520 a "Lit[t]erae Reformationis G[e]n[er]osae Dorotheae de Kalinowa" k. 13v
 • 520 a "Inscriptio Molendinorum Bydgosten[sium] k. 14
 • 520 a "Decretum inter D[omi]nam Zarembina et Tutorem" k. 15
 • 520 a "Donatio Grabow" k. 15
 • 520 a "Census Mansionariis Vielunensib[us]" k. 15v-16v
 • 520 a [odpis dyplomu król. dot. posagu i wiana Doroty z Leżenic Zaremby, ż Jana Zaremby, woj. kaliskiego (wystaw. na sejmie w Piotrkowie w 1493 r.)] k. 17-17v
 • 520 a [odpis z akt grodzkich poznańskich dot. rezygnacji dziedzicznych dóbr ziemskich Wacława Zaremby na rzecz Janusza Latalskiego, woj. i sty inowrocławskiego i jego dziedziców z 1536 r.] k. 18
 • 520 a [odpis z akt grodzkich poznańskich dot. rezygnacji dziedzicznych dóbr ziemskich Jana Zaremby na rzecz Janusza Latalskiego, woj. i sty inowrocławskiego z 1536 r.] k. 18
 • 520 a [odpis z akt grodzkich poznańskich dot. rezygnacji dziedzicznych dóbr ziemskich małżonków Jana Zaremby z Kalinowy i Zofii z Potulickich na rzecz Janusza Latalskiego, woj. i sty inowrocławskiego z 1537 r.] k. 18-18v
 • 520 a [odpis z akt grodzkich poznańskich dot. rezygnacji dziedzicznych dóbr ziemskich Anny z Potulickich, ż. Jana Krotoskiego na rzecz Janusza Latalskiego, woj. poznańskiego i sty inowrocławskiego z 1539 r.] k. 18v-19
 • 520 a [odpis z akt grodzkich poznańskich dot. rezygnacji dziedzicznych dóbr ziemskich Doroty z Potulic, ż. Wacława Zaremby, klana nakielskiego na rzecz Janusza Latalskiego, woj. poznańskiego i sty inowrocławskiego z 1540 r.] k. 19
 • 520 a [odpis z akt grodzkich poznańskich dot. sprzedaży dóbr ziemskich przez Jana Bnińskiego Dobrogostowi Jezierskiemu z 1531 r.] k. 19-19v
 • 520 a [odpis z akt grodzkich poznańskich dot. sprzedaży dóbr ziemskich przez Dobrogosta Jezierskiego Januszowi Latalskiemu, kantorowi gnieźnieńskiemu z 1532 r.] k. 19v
 • 520 a [odpis z akt grodzkich poznańskich dot. zapisu wszystkich dóbr ruchomych i nieruchomych przez Andrzeja Zarembę z Kalinowy, s. Wacława klana nakielskiego Mikołajowi Łęckiemu, kantorowi kamienieckiemu z 1561 r.] k. 20-20v
 • 520 a [odpis z akt grodzkich kaliskich dot. podziału dóbr ziemskich pomiędzy Dorotę Potulicką, wdowę po Wacławie Zarembie, oraz jej braci Andrzeja, Jana i Wacława z jednej strony, a synów Doroty z małżeństwa z Zarembą z 1558 r.: "Sub eodem actu" k. 21v-22; "Divisio" k. 22; "Intromissio" k. 22v; "Divisio" k. 22v-23; "Sub eodem actu" k. 23-23v; "Sub eodem Actu. Debitum" k. 23v-24]
 • 520 a [próby pióra] k. 24v
 • 520 a [oblata dekretu król. Stefana Batorego z akt grodzkich kaliskich dot. rezygnacji dóbr ziemskich przez wdowę po Andrzeju Zarembie, klanie nakielskim na rzecz Alberta Łabęckiego seu Marzeńskiego z 1576 r.] k. 25-25v
 • 520 a [oblata dekretu król. Stefana Batorego z akt grodzkich kaliskich dot. rezygnacji dóbr ziemskich przez wdowę po Andrzeju Zarembie, klanie nakielskim na rzecz Alberta Łabęckiego seu Marzeńskiego z 1576 r.] k. 26-26v [od poł. k. 26v próby pióra]
 • 520 a "D(ominae) Zarembianka sive Krotoska Reformatio" k. 27-28v
 • 520 a Wypisy z akt grodzkich, odpisy akt często z podaniem źródła, regesty, ekstrakty z akt. W dawnym inw. datowano błędnie rkps na 18 w. Materiał do badań genealogicznych i stosunków własnościowych.
 • 530 d Mf 5772
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK IX 228 w Działyński Tytus
 • 600 a Anna de Łopuszka x [ż. Jana Zaremby kaszt. poznańskiego]
 • 600 a Bniński Jan
 • 600 a Jezierski Dobrogost
 • 600 a Kobylański Jan c kaszt. rozpierski c surogator (administrator suffectus) star. gen. Wlkp. d (zm. 1451 lub późn.)
 • 600 a Koniecpolski Jan y (1426)
 • 600 a Koniecpolski Mikołaj c podkom. przemyski c star. przemyski d (zm. 1464) x [m. Doroty Zarembianki z Kalinowy]
 • 600 a Kurowski Piotr y (1426)
 • 600 a Łabęcki Albert c klan nakielski (?)
 • 600 a Latalski Janusz c wda inowrocławski, wda poznański d (zm. 1557)
 • 600 a Leszczyńscy y 16 w.
 • 600 a Marcin ze Sławska zob. Zaremba Marcin ze Sławska Wlk.
 • 600 a Mikołaj z Kutna c star. gen. Wlkp. c stol. gostyniński i star. gostyniński c woj. rawski i woj. łęczycki d (zm. 2 X 1493) x [opiekun synów Jana Zaremby woj. kaliskiego]
 • 600 a Rogowski Hincza (Henryk) z Działoszy c podsk. wlk. kor. c krajczy kor. d (zm. 1424/26) x [s. Hinczy (Henryka) podsk. kor. (zm. a. 1415)) y (1426)
 • 600 a Sieniawski Adam Mikołaj c wda bełski hetman w. kor. klan krakowski d 1666-1726
 • 600 a Szczekociński Dobiesław y (1426)
 • 600 a Szczekociński Piotr y (1426)
 • 600 a Zaremba Jan y (1439)
 • 600 a Zaremba Jan c klan kaliski (?) y (1380)
 • 600 a Zaremba Jan c bp wrocławski (?) x [bpem wrocławskim był w latach 1270-1292 Tomasz Zaremba (zob. s.v.)!] y (1458)
 • 600 a Zaremba Jan c wda kaliski d (zm. 1481)
 • 600 a Zaremba Jan c klan poznański wda łęczycki kaliski d (zm. 1523)
 • 600 a Zaremba Jan c klan kaliski (?) d 14 w.
 • 600 a Zaremba Jan "Łopata" z Kalinowy c kaszt. kaliski 1407-1411 c kaszt. santocki d (zm. a. 7 IV 1458)
 • 600 a Zaremba Janusz c klan kaliski d (zm. 1426)
 • 600 a Zaremba Marcin c klan sieradzki d (zm. 15 III 1292)
 • 600 a Zaremba Marcin c klan sieradzki d (zm. 1416)
 • 600 a Zaremba Marcin c klan sieradzki d (zm. po 1437)
 • 600 a Zaremba Marcin c klan kaliski poznański wda kaliski d (zm. 1453)
 • 600 a Zaremba Mateusz c wda sieradzki (?) y (1220)
 • 600 a Zaremba Mikołaj c star. kunowicki (?) c klan łęczycki (?)
 • 600 a Zaremba Stanisław c wda łęczycki (?) x [w latach 1511-1512 woj. łęczyckim jest Jan Zaremba z Kalinowy (zm. 1523 lub wcześniej)!] y (1510)
 • 600 a Zaremba Tomasz c bp wrocławski 1270-1292 d (ca 1230-1292) y (1280)
 • 600 a Zaremba Wacław c klan kaliski (?) d (1360)
 • 600 a Zaremba Wawrzyniec c wda sieradzki wda wieluński (?)
 • 600 a Zaremba Wawrzyniec c klan i wda sieradzki d (zm. 1454)
 • 600 a Zarembina Dorota x [c. Wawrzyńca Zaremby woj. sieradzkiego, ż. Mikołaja Koniecpolskiego]
 • 600 a Zarembina Nawojka x [ż. Wawrzyńca Zaremby woj. sieradzkiego]
 • 600 a Zarembowa Dorota (Dobrochna) de Lanzenicze x [ż. Jana Zaremby woj. kaliskiego]
 • 600 a Zarembowie y 16-17 w.
 • 651 a Bolesławiec y 16-17 w.
 • 651 a Bydgoszcz y 16-17 w.
 • 651 a Grabów y 16-17 w.
 • 651 a Kalinowa y 16-17 w.
 • 651 a Kalisz y 16-17 w.
 • 651 a Ruda y 16-17 w.
 • 651 a Sieradz y 16-17 w.
 • 651 a Tuliszków y 16-17 w.
 • 651 a Wieluń y 16-17 w.
 • 653 a Genealogia rodziny Zarembów 16-17 w.
 • 653 a ekscerpty z akt grodzk. i ziemsk. 16-17 w.
 • 653 a nadania dóbr ziemsk. 16-17 w.
 • 653 a oblaty dekretów królewskich 16-17 w.
 • 653 a regesty 16-17 w.
 • 653 a rezygnacje 16-17 w.
 • 653 a roty przysiąg 16-17 w.
 • 655 a piśmiennictwo pragmatyczne
 • 740 a "Ad perpetuam Rei gestae memoriam Excerpta Ex remanentis Connotatis in residuo Nomina antiquae Familiae Illustrium et M[agnifi]corum Zarębow Magnorum in Rep[ub]l[i]ca Virorum" (od 1270 r. do pocz. 16 w.) k. 1-7.
 • 740 a [Rota przysięgi niewinności w sprawie kradzieży zboża na polach, plonów zwiezionych do spichlerzy, zwierząt gospodarskich i inwentarza dworskiego oraz ich ukrywania przez czeladź dworską; tekst pisany inną, mniej wprawną ręką wydaje się późniejszym dopiskiem na wolnej str. rkps.] k. 4v.
 • 740 a [próby adresów listowych do klana krakowskiego, sty bydgoskiego, woj. bełskiego i hetm. wlk. kor. Adama Sieniawskiego, pisane do swego protektora i dobroczyńcy zapewne przez poddanego szlachcica] k. 7v.
 • 740 a "Ad perpetuam Rei gestae memoriam Excerpta quaedam Connotatis ex Remanentis in residuo" (od 1200 r. do 1520 r.) k. 8-12 [kopia wypisów genealogicznych występujących na k. 1-7, spisana bardziej wyrobionym pismem, prawdopodobnie młodsza].
 • 740 a "Verificatio Regestri Maioris metricae Ab Anno 1400. Ex Gente Zarembiana prognatorum Heroum Varias in Genere Inscriptiones enumeratis et usq[ue] ad Annum 1580 quam diligentissime continuatis" k. 13-28v.
 • 740 a "Resignatio Villarum Szoraw, Luczławicze Skowronow et Pabianice" k. 13
 • 740 a "Invadiatio Vielun[ensis] k. 13
 • 740 a "Concordia inter D[omi]nam Zarembina pro Dote et Dotalitio" k. 13v
 • 740 a "Lit[t]erae Reformationis G[e]n[er]osae Dorotheae de Kalinowa" k. 1
 • 740 a "Inscriptio Molendinorum Bydgosten[sium] k. 14
 • 740 a "Decretum inter D[omi]nam Zarembina et Tutorem" k. 15
 • 740 a "Donatio Grabow" k. 15
 • 740 a "Census Mansionariis Vielunensib[us]" k. 15v-16v
 • 740 a [odpis dyplomu król. dot. posagu i wiana Doroty z Leżenic Zaremby, ż Jana Zaremby, woj. kaliskiego (wystaw. na sejmie w Piotrkowie w 1493 r.)] k. 17-17v
 • 740 a [odpis z akt grodzkich poznańskich dot. rezygnacji dziedzicznych dóbr ziemskich Wacława Zaremby na rzecz Janusza Latalskiego, woj. i sty inowrocławskiego i jego dziedziców z 1536 r.] k. 18
 • 740 a [odpis z akt grodzkich poznańskich dot. rezygnacji dziedzicznych dóbr ziemskich Jana Zaremby na rzecz Janusza Latalskiego, woj. i sty inowrocławskiego z 1536 r.] k. 18
 • 740 a [odpis z akt grodzkich poznańskich dot. rezygnacji dziedzicznych dóbr ziemskich małżonków Jana Zaremby z Kalinowy i Zofii z Potulickich na rzecz Janusza Latalskiego, woj. i sty inowrocławskiego z 1537 r.] k. 18-18v
 • 740 a [odpis z akt grodzkich poznańskich dot. rezygnacji dziedzicznych dóbr ziemskich Anny z Potulickich, ż. Jana Krotoskiego na rzecz Janusza Latalskiego, woj. poznańskiego i sty inowrocławskiego z 1539 r.] k. 18v-19
 • 740 a [odpis z akt grodzkich poznańskich dot. rezygnacji dziedzicznych dóbr ziemskich Doroty z Potulic, ż. Wacława Zaremby, klana nakielskiego na rzecz Janusza Latalskiego, woj. poznańskiego i sty inowrocławskiego z 1540 r.] k. 19
 • 740 a [odpis z akt grodzkich poznańskich dot. sprzedaży dóbr ziemskich przez Jana Bnińskiego Dobrogostowi Jezierskiemu z 1531 r.] k. 19-19v
 • 740 a [odpis z akt grodzkich poznańskich dot. sprzedaży dóbr ziemskich przez Dobrogosta Jezierskiego Januszowi Latalskiemu, kantorowi gnieźnieńskiemu z 1532 r.] k. 19v
 • 740 a [odpis z akt grodzkich poznańskich dot. zapisu wszystkich dóbr ruchomych i nieruchomych przez Andrzeja Zarembę z Kalinowy, s. Wacława klana nakielskiego Mikołajowi Łęckiemu, kantorowi kamienieckiemu z 1561 r.] k. 20-20v
 • 740 a [odpis z akt grodzkich kaliskich dot. podziału dóbr ziemskich pomiędzy Dorotę Potulicką, wdowę po Wacławie Zarembie, oraz jej braci Andrzeja, Jana i Wacława z jednej strony, a synów Doroty z małżeństwa z Zarembą z 1558 r.: "Sub eodem actu" k. 21v-22; "Divisio" k. 22; "Intromissio" k. 22v; "Divisio" k. 22v-23; "Sub eodem actu" k. 23-23v; "Sub eodem Actu. Debitum" k. 23v-24]
 • 740 a [próby pióra] k. 24v
 • 740 a [oblata dekretu król. Stefana Batorego z akt grodzkich kaliskich dot. rezygnacji dóbr ziemskich przez wdowę po Andrzeju Zarembie, klanie nakielskim na rzecz Alberta Łabęckiego seu Marzeńskiego z 1576 r.] k. 25-25v
 • 740 a [oblata dekretu król. Stefana Batorego z akt grodzkich kaliskich dot. rezygnacji dóbr ziemskich przez wdowę po Andrzeju Zarembie, klanie nakielskim na rzecz Alberta Łabęckiego seu Marzeńskiego z 1576 r.] k. 26-26v [od poł. k. 26v próby pióra]
 • 740 a "D(ominae) Zarembianka sive Krotoska Reformatio" k. 27-28v
 • 852 j BK 01580
 • 999 a PB, KK

Indeksy