Akta Komisarza Rządowego w Niemczech Nestora Du Laurana.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07403
 • Kopie: Mf 7659
 • Autor: Du Laurans, Nestor
 • Tytuł: Akta Komisarza Rządowego w Niemczech Nestora Du Laurana.
 • Miejsce i czas powstania: 1863-1864
 • Opis fizyczny: 139, 102 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Działyński Jan Kanty
  • Kórnik
  • Paryż
  • Akta Organizacji Głównej Powstania Styczniowego w Zaborze Pruskim
  • Tytus i Jan Działyńscy. Akcja społeczna i polityczna.
  • korespondencja
  • Z archiwum Jana Działyńskiego
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • Akta Organizacji Głównej Powstania Styczniowego w Zaborze Pruskim
 • Uwagi:
  • Aktów 133. Druków 64. Awizacje, kwity i formularze.
  • Aktów 133. Druków 64. Awizacje, kwity i formularze.
 • Opracowania:
  • Dekrety Rz N dot. podatku ... - Przedruk.: A. Giller: Historia powstania narodu polskiego w 1861-1864 r. Paryż 1867-1870 II s. 428; Por.: B. K. sygn. 07422.
  • Dekrety Rz N dot. podatku ... - Przedruk.: A. Giller: Historia powstania narodu polskiego w 1861-1864 r. Paryż 1867-1870 II s. 428; Por.: B. K. sygn. 07422.

MARC

 • 100 a Du Laurans, Nestor
 • 245 a Akta Komisarza Rządowego w Niemczech Nestora Du Laurana.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1863-1864
 • 300 a 139, 102 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Skarbek Stanisław [pseud.] zob. Wojczyński Jan
 • 400 a Ostroga [pseud.] zob. Poradowski Aleksander
 • 400 a Poraj [pseud.] zob. Kuczewski Jerzy
 • 400 a Laurans Nestor Du zob. Du Laurans Nestor
 • 400 a La Croix De zob. De La Croix podpułk.
 • 400 a Croix De La zob. De La Croix podpułk.
 • 400 a Broel-Plater Władysław zob. Plater Władysław
 • 400 a Skarbek Stanisław [pseud.] zob. Wojczyński Jan
 • 400 a Ostroga [pseud.] zob. Poradowski Aleksander
 • 400 a Poraj [pseud.] zob. Kuczewski Jerzy
 • 400 a Laurans Nestor Du zob. Du Laurans Nestor
 • 400 a La Croix De zob. De La Croix podpułk.
 • 400 a Croix De La zob. De La Croix podpułk.
 • 400 a Broel-Plater Władysław zob. Plater Władysław
 • 500 a Aktów 133. Druków 64. Awizacje, kwity i formularze.
 • 500 a Aktów 133. Druków 64. Awizacje, kwity i formularze.
 • 505 a Zawiera: 1. Nestor Du Laurans do Komis. Pełnom. na Anglię i Francję [Adama Sapiehy] 4 VI 1864 z wykazem przekazywanych mu akt k. 1-2.
 • 505 a 2. "Wykaz sumy wydatkowanej przez Komisarza Rządowego w Niemczech" k. 138-139 i księga dowodów (kwity z odnośną korespondencją) V 1864 nr 1-64 k. 3-137. M.in.: Chaniewski Aleksander 9 V i b.d. (2) nr 54. - [Chmieliński Ignacy ?] Zaświadczenie Nacz. m. Warszawy 3 i 21 IX 1863 (2) nr 41. - Kosiński T. W. major 3 V 1864 nr 42. - Leszczyński Zenon 28 IV 1864 nr 54. - Przybylski Wacław 4 V 1864 i b.d. (2) nr 6 i 54. - [Radziszewski Bronisław] (pseud. Ignacy Czyński) 8 III 1864 nr 41. - Sz[czyciński Stanisław] raport nacz. policji 9 V 1864 nr 41.
 • 505 a 3. "Korespondencja Rządu Narodowego i innych władz" do Komisarza Rządowego w Niemczech 1863-1864.
 • 505 a 3. a) Sekcja Wojskowa: Rząd Narodowy Wydział Wojny do Agenta Dyplomatycznego w Dreźnie 24 XII 1863 k. 1. - Breański Feliks Dyr. Biura Wojsk. w Paryżu 18 II i 24 III 1864 (2) k. 2,6, przy tym list Breańskiego do NN pułkownika 13 IV 1864 k. 8-8a. - Czudowski Juliusz 9 V 1864 i podanie do Rz N o dymisję k. 9-10. - Kraszewski Józef Ignacy b.d. (po 28 IV 1864) k. 8b, przy tym depesze [Władysława Platera] (podpis. Broel) do Kraszewskiego 26 IV - 7 V 1864 (3) k. 8 c-e. - [Łukaszewski Julian] (podpis Br. Gr.) 18 II i 1 III 1864 (2) k. 3-4. - Plater Władysław 21 VI 1864 k. 8f. - Zieliński 1 V 1864 k. 8g-h. - NN Rudolf w sprawie przerwania wysyłki ludzi do powstania 13 III 1864 k. 5.
 • 505 a 3. b) Sekcja Administracyjna: Abłamowicz Józef Edward b.d. [V ? 1864] k. 46-47. - Agentura we Wrocławiu [Zimermann] 26 II i 1 III 1864 (2) k. 18-19, 22. - Biuro Wojsk. Pom. nr 1 w Dreźnie (podpis. St[anisław] Sz[czyciński]) 3 III - 10 IV 1864 (3) k. 23, 26, 33. - De La Croix podpułk. 2 i 4 V 1864 (2) k. 42-44. - Gross S. major Zas. Organ. Gł. w Zab. Prus. 3 V 1864 k. 40. - [Kuczewski Jerzy] (pseud. Poraj) 30 IV 1864 k. 38-39. - [Łukaszewski Julian] (podpis. Br Gr) 29 II 1864 k. 20 oraz tenże do Kazimierza Czyńskiego [Łopaszewskiego] b.d. (1864) k. 48 i "Odpis rozporządzenia Rządu Narodowego do Naczelnika Agentury w Dreźnie" dot. obywateli opuszczających kraj 27 I 1864 uwierzyt. przez Łukaszewskiego 10 II 1864 k. 13. - [Majewski Władysław] Komis. Pełnom. Rz N w Galicji 8 XII 1863 k. 11. - [Podczaski ?] Zygmunt 17 IV 1864 k. 35. - Ruprecht Karol Komis. Rz N 24 II - 23 III 1864 (3) k. 16, 29-31. - Sapieha Adam Komis. Pełnom. na Anglię i Francję 18 IV 1864 z kopią nominacji Komis. Nadzw. Rz N Wacława Przybylskiego z 8 IV 1864 k. 36-37. - [Sztejnike] Agent w Pradze 4 II - 13 III 1964 (3) k. 14, 25, 28.
 • 505 a 3. c) Sekcja Skarbowa: [Bońkowski] ob. z Biebrańskiego b.d. [ok. 25 IV 1864] (kop.) k. 72. - Komisja Długu Narodowego Rz N (podpis. Władysław Czartoryski) 20 XII 1863 - 10 III 1864 (4) k. 50-52, 61-62, przy tym Okólnik do Poborcy Głównego w Dreźnie 1 I 1864 k. 54-55. - Naczelnik Sekcji Skarbowej w Dreźnie 8 V 1864 (kop.) k. 68-69. - Poradowski Aleksander b.d. k. 70. - Przybylski Wacław Komis. Pełnom. Rz N 6 i 23 II 1864 (2) k. 56-57, 60. - [Radziszewski Bronisław] (pseud. Ignacy Czyński) Komis. PeLnom. woj. august. 17 II i 15 IV 1864 (2) k. 58, 64. - Ruprecht Karol Komis. Rz N przy Komisji Długu Nar. 15 XII 1863 k. 49. - Szczyciński Stanisław Nacz. Biura Wojsk. Pom. nr 1 w Dreźnie 3 IV 1864 k. 63. - [Wojczyński Jan] 9pseud. Stanisław Skarbek) Nacz. Cywil. Okr. Biebrzańskiego 25 IV 1864 k. 66-67.
 • 505 a 3. d) Raporty Naczelnika Policji Narodowej w Dreźnie [Stanisława Szczycińskiego] do Komisarza Rządowego w Niemczech 6-11 V 1864 (10) k. 74-93.
 • 505 a 4. a) "Lista osób, które pomimo wezwania podatku osobowego nie opłaciły" (2 kop. uwierzyt.) k. 95, 97-98.
 • 505 a 4. b) "Lista imienna osób, które opłaciły podatek osobowy na mocy dekretu Rz N z d. 22 listopada 1863 r." (2 kop. uwierzyt.) k. 96, 99, 100.
 • 505 a 5. Kopia protokołu zdawczo-odbiorczego akt Nestorowi Du Laurans od poprzedniego komisarza w Niemczech Leona Trzetrzewińskiego
 • 505 a 6. Dekrety Rz N dot. podatku osobowego i Pożycz. Nar.: Druki:
 • 505 a 6. b) Rząd Narodowy. [Inc.] "Zważywszy, że w miarę wzrostu powstania..." Warszawa 5 VII 1863 4° k.1, na odwrocie: Rząd Narodowy. Komisja Długu Narodowego. [Inc.] "Przesyła przy niniejszym dekret..."
 • 505 a 6. c) Rząd Narodowy. [Inc.] "dekretem z dnia 5-go lipca 1863 r. ustanowioną została pożyczka..." Warszawa 10m X 1863 4° k.1.
 • 505 a 6. d) Rząd Narodowy. [Inc.] "Zważywszy: że liczba rodzin pozostałych po poległych..." Warszawa 22 II 1864 4° k.1.
 • 505 a 7. Awizacje i kwity podatku osobowego narodowego; blankiety urzędowe Komis. Rządow. w Niemczech.
 • 530 d Mf 7659
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., franc.
 • 561 d P. t. 15
 • 561 w Działyński Jan
 • 581 a Dekrety Rz N dot. podatku ... - Przedruk.: A. Giller: Historia powstania narodu polskiego w 1861-1864 r. Paryż 1867-1870 II s. 428; Por.: B. K. sygn. 07422.
 • 581 a Dekrety Rz N dot. podatku ... - Przedruk.: A. Giller: Historia powstania narodu polskiego w 1861-1864 r. Paryż 1867-1870 II s. 428; Por.: B. K. sygn. 07422.
 • 600 a Działyński Jan Kanty
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Paryż
 • 653 a Akta Organizacji Głównej Powstania Styczniowego w Zaborze Pruskim
 • 653 a Tytus i Jan Działyńscy. Akcja społeczna i polityczna.
 • 653 a korespondencja
 • 653 a Z archiwum Jana Działyńskiego
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 a Akta Organizacji Głównej Powstania Styczniowego w Zaborze Pruskim
 • 700 a Zimermann c agent we Wrocławiu
 • 700 a Zieliński
 • 700 a Sztejnike c agent w Pradze
 • 700 a Leszczyński Zenon
 • 700 a Kuczewski Jerzy
 • 700 a Majewski Władysław
 • 700 a Poradowski Aleksander
 • 700 a Podczaski Zygmunt
 • 700 a Przybylski Wacław
 • 700 a Ruprecht Karol
 • 700 a Wojczyński Jan
 • 700 a Szczyciński Stanisław
 • 700 a Kraszewski, Józef Ignacy d (1812-1887)
 • 700 a Kosiński T. W.
 • 700 a Chmielewski ignacy
 • 700 a Plater Władysław
 • 700 a Chaniewski Aleksander
 • 700 a Czartoryski Władysław
 • 700 a Czudowski Juliusz
 • 700 a Radziszewski Bronisław
 • 700 a Łopaszewski
 • 700 a De La Croix podpułk.
 • 700 a Du Laurans Nestor
 • 700 a Gross S.
 • 700 a Sapieha Adam
 • 700 a Abłamowicz Józef Edward
 • 700 a Bońkowski
 • 700 a Łukaszewski Julian Ksawery
 • 700 a Breański Feliks
 • 700 a Zimermann c agent we Wrocławiu
 • 700 a Zieliński
 • 700 a Sztejnike c agent w Pradze
 • 700 a Leszczyński Zenon
 • 700 a Kuczewski Jerzy
 • 700 a Majewski Władysław
 • 700 a Poradowski Aleksander
 • 700 a Podczaski Zygmunt
 • 700 a Przybylski Wacław
 • 700 a Ruprecht Karol
 • 700 a Wojczyński Jan
 • 700 a Szczyciński Stanisław
 • 700 a Kraszewski, Józef Ignacy c pisarz d (1812-1887)
 • 700 a Kosiński T. W.
 • 700 a Chmielewski ignacy
 • 700 a Plater Władysław
 • 700 a Chaniewski Aleksander
 • 700 a Czartoryski Władysław
 • 700 a Czudowski Juliusz
 • 700 a Radziszewski Bronisław
 • 700 a Łopaszewski
 • 700 a De La Croix podpułk.
 • 700 a Du Laurans Nestor
 • 700 a Gross S.
 • 700 a Sapieha Adam
 • 700 a Abłamowicz Józef Edward
 • 700 a Bońkowski
 • 700 a Łukaszewski Julian Ksawery
 • 700 a Breański Feliks
 • 700 a Trzetrzewiński, Leon d (1820-1890)
 • 740 a Nestor Du Laurans do Komis. Pełnom. na Anglię i Francję Adama Sapiehy 4 VI 1864 z wykazem przekazywanych mu akt k. 1-2.
 • 740 a "Wykaz sumy wydatkowanej przez Komisarza Rządowego w Niemczech" k. 138-139 i |księga dowodów kwity z odnośną korespondencją V 1864 nr 1-64 k. 3-137. M.in.: Chaniewski Aleksander 9 V i b.d. 2 nr 54. - Chmieliński Ignacy ? Zaświadczenie Nacz. m. Warszawy 3 i 21 IX 1863 2 nr 41. - Kosiński T. W. major 3 V 1864 nr 42. - Leszczyński Zenon 28 IV 1864 nr 54. - Przybylski Wacław 4 V 1864 i b.d. 2 nr 6 i 54. - Radziszewski Bronisław pseud. Ignacy Czyński 8 III 1864 nr 41. - Szczyciński Stanisław raport nacz. policji 9 V 1864 nr 41.
 • 740 a "Korespondencja Rządu Narodowego i innych władz" do Komisarza Rządowego w Niemczech 1863-1864.
 • 740 a Sekcja Wojskowa: Rząd Narodowy Wydział Wojny do Agenta Dyplomatycznego w Dreźnie 24 XII 1863 k. 1. - Breański Feliks Dyr. Biura Wojsk. w Paryżu 18 II i 24 III 1864 2 k. 2,6, przy tym list Breańskiego do NN pułkownika 13 IV 1864 k. 8-8a. - Czudowski Juliusz 9 V 1864 i podanie do Rz N o dymisję k. 9-10. - Kraszewski Józef Ignacy b.d. po 28 IV 1864 k. 8b, przy tym depesze Władysława Platera podpis. Broel do Kraszewskiego 26 IV - 7 V 1864 3 k. 8 c-e. - Łukaszewski Julian podpis Br. Gr. 18 II i 1 III 1864 2 k. 3-4. - Plater Władysław 21 VI 1864 k. 8f. - Zieliński 1 V 1864 k. 8g-h. - NN Rudolf w sprawie przerwania wysyłki ludzi do powstania 13 III 1864 k. 5.
 • 740 a Sekcja Administracyjna: Abłamowicz Józef Edward b.d. V ? 1864 k. 46-47. - Agentura we Wrocławiu Zimermann 26 II i 1 III 1864 2 k. 18-19, 22. - Biuro Wojsk. Pom. nr 1 w Dreźnie podpis. Stanisław Szczyciński 3 III - 10 IV 1864 3 k. 23, 26, 33. - De La Croix podpułk. 2 i 4 V 1864 2 k. 42-44. - Gross S. major Zas. Organ. Gł. w Zab. Prus. 3 V 1864 k. 40. - Kuczewski Jerzy pseud. Poraj 30 IV 1864 k. 38-39. - Łukaszewski Julian podpis. Br Gr 29 II 1864 k. 20 oraz tenże do Kazimierza Czyńskiego Łopaszewskiego b.d. 1864 k. 48 i |"Odpis rozporządzenia Rządu Narodowego do Naczelnika Agentury w Dreźnie" dot. obywateli opuszczających kraj 27 I 1864 uwierzyt. przez Łukaszewskiego 10 II 1864 k. 13. - Majewski Władysław Komis. Pełnom. Rz N w Galicji 8 XII 1863 k. 11. - Podczaski ? Zygmunt 17 IV 1864 k. 35. - Ruprecht Karol Komis. Rz N 24 II - 23 III 1864 3 k. 16, 29-31. - Sapieha Adam Komis. Pełnom. na Anglię i Francję 18 IV 1864 z kopią nominacji Komis. Nadzw. Rz N Wacława Przybylskiego z 8 IV 1864 k. 36-37. - Sztejnike Agent w Pradze 4 II - 13 III 1964 3 k. 14, 25, 28.
 • 740 a Sekcja Skarbowa: Bońkowski ob. z Biebrańskiego b.d. ok. 25 IV 1864 kop. k. 72. - Komisja Długu Narodowego Rz N podpis. Władysław Czartoryski 20 XII 1863 - 10 III 1864 4 k. 50-52, 61-62, przy tym Okólnik do Poborcy Głównego w Dreźnie 1 I 1864 k. 54-55. - Naczelnik Sekcji Skarbowej w Dreźnie 8 V 1864 kop. k. 68-69. - Poradowski Aleksander b.d. k. 70. - Przybylski Wacław Komis. Pełnom. Rz N 6 i 23 II 1864 2 k. 56-57, 60. - Radziszewski Bronisław pseud. Ignacy Czyński Komis. PeLnom. woj. august. 17 II i 15 IV 1864 2 k. 58, 64. - Ruprecht Karol Komis. Rz N przy Komisji Długu Nar. 15 XII 1863 k. 49. - Szczyciński Stanisław Nacz. Biura Wojsk. Pom. nr 1 w Dreźnie 3 IV 1864 k. 63. - Wojczyński Jan 9pseud. Stanisław Skarbek Nacz. Cywil. Okr. Biebrzańskiego 25 IV 1864 k. 66-67.
 • 740 a Raporty Naczelnika Policji Narodowej w Dreźnie Stanisława Szczycińskiego do Komisarza Rządowego w Niemczech 6-11 V 1864 10 k. 74-93.
 • 740 a "Lista osób, które pomimo wezwania podatku osobowego nie opłaciły" 2 kop. uwierzyt. k. 95, 97-98.
 • 740 a "Lista imienna osób, które opłaciły podatek osobowy na mocy dekretu Rz N z d. 22 listopada 1863 r." 2 kop. uwierzyt. k. 96, 99, 100.
 • 740 a Kopia protokołu zdawczo-odbiorczego akt Nestorowi Du Laurans od poprzedniego komisarza w Niemczech A. Trzetrzewińskiego
 • 740 a Dekrety Rz N dot. podatku osobowego i Pożycz. Nar.: Druki:
 • 740 a Rząd Narodowy. Inc. "Zważywszy, że w miarę wzrostu powstania..." Warszawa 5 VII 1863 4° k.1, na odwrocie: Rząd Narodowy. Komisja Długu Narodowego. Inc. "Przesyła przy niniejszym dekret..."
 • 740 a Rząd Narodowy. Inc. "dekretem z dnia 5-go lipca 1863 r. ustanowioną została pożyczka..." Warszawa 10m X 1863 4° k.1.
 • 740 a Rząd Narodowy. Inc. "Zważywszy: że liczba rodzin pozostałych po poległych..." Warszawa 22 II 1864 4° k.1.
 • 740 a Awizacje i kwity podatku osobowego narodowego; blankiety urzędowe Komis. Rządow. w Niemczech.
 • 852 j BK 07403

Indeksy