"Magazyn różnych pism z różnych dzieł zebrany tak wierszem iako toż prozą roku pańskiego 1789".

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11072
 • Kopie: Mf 9273
 • Tytuł: "Magazyn różnych pism z różnych dzieł zebrany tak wierszem iako toż prozą roku pańskiego 1789".
 • Miejsce i czas powstania: 1787-1791
 • Opis fizyczny: 158 k. 19,5x16,5 cm
 • Oprawa: półsk. 18 w. (uszkodzona)
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • "Ukaz imperatowey [...] rossyiskiey [Katarzyny II] przy uroczystym obchodzie 25 roku swego panowania z okoliczności podróży swoiey do Chersonu [...] w roku 1787 wydany" s. 43-45 (Gaz. Warsz. nr 72 z 8 IX 1787 - suplem.)
  • "Manifest Porty Ottomańskiey z okoliczności wydania woyny Rossyi w roku 1787 dnia 24 września dworom przyiaznym komunikowany" s. 45-47 (Gaz. Warsz. nr 77 z 26 IX 1787 suplem.)
  • "Mowa [[...] Michała Jerzego Poniatowskiego] prymasa do [[...] Stanisława Augusta Poniatowskiego] w kościele kollegialnym [...] z okoliczności powrotu z podróży chersonskiey dnia 22 lipca roku 1787 miana" s. 48-49
  • "Kopia listu [[...] Katarzyny II] do [[...] Stanisława Augusta Poniatowskiego] z Kiiowa do Kaniowa pisanego 15 marca roku 1787" s. 50
  • "Manifest [[...] Kazimierza] Puławskiego [!] marszałka łomżyńskiego 18 Xbris roku 1771" s. 51-52
  • "List [[...] Fryderyka II] do [[...] Marianny z Ciecierskich] Skórzewskiey [...] 28.8bris 1881 roku" s. 52-53
  • Por. S.M. Solovjev: Istorija Rossii [...] T. 18, s. 539
  • "Mowa [... Stanisława Augusta Poniatowskiego] za kroloboycami w izbie senatorskiey na seymie w miesiącu listopadzie roku 1773 miana" s. 1-9
  • "[Kazimierz] Puławski [! Pułaski] do Rzpltey Polskiey" s. 9-12
  • "Mowa [[...] Piotra] Sapiehy [!] wojewody smoleńskiego w roku 1762 na senatus consilium miana" s. 12-13
  • "Mowa wielkiego mowcy angielskiego do zbuntowanych osad Ameryki w roku 1775 miana" s. 13-17
  • "Opisanie dawnego rycerstwa" s. 17-18
  • "Głos [[...] Ksawerego] Branickiego hetmana w. k. w izbie senatorskiey na seymie walnym warszawskim 1786 roku miany" s. 18-22
  • "Memoryał do [...] Władysława Gurowskiego marszałka w. lit. przez pewnego więźnia w areszcie marszałkowskim będącego w roku 1787 podany" s. 22-23
  • "Pochwała (Joseph'a) Warrena w potyczce Amerykanów z Anglikami w roku 1775 dnia 18 kwietnia poległego" s. 23-24
  • "Mowa [Gustawa Mardefelda] posła pruskiego do Piotra Wielkiego cara rossyiskiego z okoliczności przyięcia tytułu imperatora w roku 1721 miana" s. 24-25
  • "Uniwersał [...] Piotra (Wielkiego) imperatora rossyiskiego względem koronacyi Katarzyny imperatorowey małżonki jego w roku 1723 ogłoszony" s. 25-26
  • "Mowa [[...] Stanisława Augusta Poniatowskiego] na seymie dnia 12. 8. [octo]bris [1767] miana" s. 27-28
  • "Raport generała leitnanta wojsk francuskich królowi francuskiemu [Ludwikowi XVI] uczyniony [...] 16 maja roku 1786 [...]" s. 28-29 (Gazeta Warszawska nr 43 z 31 V 1786)
  • "Mowa Gustawa III [...] króla szwedzkiego przy otwarciu seymu dnia 25 stycznia roku 1771 miana" s. 30-31
  • "Mowa [[...] Ignacego] Goleiewskiego posła woiewodztwa podolskiego na seymie extraordynaryinym warszawskim dnia 6.8bris roku 1767 miana" s. 32-34
  • "Mowa [[...] Wiktoryna] Wiszowatego miecznika y posła Ziemi Łomżyńskiey na seimie w izbie senatorskiey [19 IX 1776] miana" s. 35-41
  • "Mowa [[...] Szymona Marcina] Kosakowskiego [! Kossakowskiego] w Radzie Nieusta[jącej] miana roku 1787" s. 41-43
  • Por. S.M. Solovjev: Istorija Rossii [...] T. 18, s. 539
  • "List Selima III-go cesarza tureckiego w dzień wstompienia [!] swoiego na tron 25 czerwca roku 1789 do Dywanu [...] pisany" s. 186-187
  • "Kopia pozwu [[...] Stanisława Augusta Poniatowskiego Adamowi] Ponińskiemu podskarbiemu w. k. położonego dnia 6 sierp[nia] 1789 roku", Warszawa 26 VIII 1789, s. 187-192
  • "List Selima [III] sułtana tureckiego do [[...] Stanisława Augusta Poniatowskiego] i Rzpltey Polskiey w miesiącu wrześniu roku 1789 pisany" s. 192-195
  • "List wielkiego wezyra Juzuffa [! Jussuffa] Baszy do króla y Rzeczypospolitey w miesiącu wrześniu roku 1789 pisany" s. 195-198
  • "Prawo człowieka w społeczności w Paryżu na Zgromadzeniu [...] w miesiącu sierpniu roku 1789 ustanowione" s. 198-201 (Gaz. Warsz. nr 75 z 19 IX 1789; nr 81 z 10 X 1789)
  • [Stanisław Kłokocki] "Himn Inkasów" s. 201-203
  • "Tłomaczenie hafftyszeryfu czyli rozkazu [Selima III] cesarza tureckiego do kaymakana baszy podczas woyny z Rossyą y cesarzem roku 1789 wydanego" s. 203-205
  • "Uniwersał donoszący o czynnościach seymowych do woiewodstw, ziem y powiatów pod dniem 31 grudnia 1790 roku rozesłany" s. 205-210
  • "Mowa [[...] Marie Joseph'a] de la Fayette imieniem woyska narodowego na Zgromadzeniu Narodowym dnia 13 lipca 1790 roku do króla w Paryżu miana" s. 211-212 (Gaz. Warsz. nr 65 z 14 VIII 1790 - suplement)
  • "List [...] Jana Potockiego [...] z Paryża do Seweryna [Potockiego] posła bracławskiego w miesiącu grudniu 1790 roku pisany" s. 213-216
  • "Nota króla [...] pruskiego [Fryderyka Wilhelma II] z okoliczności rozsianych w Warszawie wieści iakoby on proponował cesarzowi Leopoldowi rozebranie do reszty kraju polskiego przez (Augusta Fryderyka Ferdynanda) Goltza ministra pruskiego Deputacyi Interessow Zagranicznych podana" [Warszawa 23 III 1791] s. 216-219
  • "Kopia listu [[...] Ludwika XVI] króla [...] francuskiego do skonfederowanych Rzeczy Pospolitey seymuiących stanów pisana w Paryżu dnia 16 lutego 1791" s. 219-220
  • "Kopia listu odpowiedniego do [[...] Ludwika XVI] króla [...] francuskiego", Warszawa 24 III, s. 220-222
  • "Termometr pana Wilhelma w czasie Rewolucyi Francuskiey roku 1791. Historya francuska" s. 222-225
  • "Mowa [[...] Serafina Rafała] Sokołowskiego posła inowrocławskiego [...] dnia 4 kwietnia 1791 roku miana" s. 225-237
  • "Modlitwa z okoliczności powroconych mieszczanom praw, swobod i wolności w Polszcze, odprawiona [...] w Warszawie dnia pierwszego maja 1791 roku [...]" s. 237-239
  • "Głos [...] Franciszka Borsa [! Barssa] imieniem miast Korony i W.X.Lith. [...]", 29 kwietnia 1791 s. 240-244
  • "Głos [...] Stanisława Małachowskiego marszałka seymowego konfederacyi koronney przed przyięciem prawa mieyskiego według prawa pod dniem 14 kwietnia 1791 [...] postanowionego [...] na dniu 29 mies. y roku tychże miany" s. 244-247
  • "Głos Marcina Leżeńskiego posła bracławskiego o konstytucyi rządowey na dniu 12 maja r. 1791 w izbie seymowey miany" s. 248-254
  • "Głos [[...] Michała] Bernowicza na sessyi seymowey dnia 1 marca 1791 roku, opisuiący, zkąd początek swoy wzieły bunty na Ukrainie, miany" s. 254-268
  • "List Beniamina Franklina do prezydenta ostatniego Seymu Kontynentalnego [...] właśnie stosowny do naszych obywateli uznaiących [...] nową konstytucyą rządową dnia 3 maja 1791 roku ustanowioną za złą" s. 268-273
  • "Kopia listu pisanego do króla [[...] Stanisława Augusta Poniatowskiego] do Kommissyi cywilno-woyskowey woiewodztwa łęczyckiego d. 9 czerwca 1791 z Łęczycy" s. 273-275
  • "Wypis z listów pisanych pod różnemi z Amsterdamu do tuteyszych bankierów warszawskich [[...] Karola Piotra] Teppera [Verguson] i [Mikołaja] Szultza w miesiącu czerwcu 1791" s. 275-276
  • "Uniwersał donoszący całemu narodowi o wielkiego dzieła dokonaniu w dniu 3-cim Maja 1791 roku [...] przez marszałków seymowych oboyga narodów wydany [[...] dan w Warszawie dnia 7 miesiąca maja 1791 roku]" s. 276-284 (Gaz. Warsz. nr 39 z 14 V 1791
  • "List Oyca Świętego [Piusa VI] winszuiący krolowi [Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu] i Stanom Seymuiącym uskutecznienia tak wielkiego dzieła konstytucyi rządowey przez [[...] Ferdynanda Saluzzo] nuncyusza tuteyszego krolowi oddany", 8 czerwca r. 1791 s. 284-288 (Gaz. Warsz. nr 54 z 6 VII 1791)
  • "List do urzędników i obywatelów powiatu pińskiego do króla [Stanisława Augusta Poniatowskiego] z dziękczynieniem za nową konstytucyą dnia 28 czerwca 1791 roku pisany" s. 288-289 (Gaz. Warsz. nr 55 z 9 VII 1791)
  • "List Zgromadzenia Amerykańskiego do Reprezentantów Narodu Francuskiego z okoliczności nowey konstytucyi francuskiey w roku 1791 pisany" s. 289-292 (Gaz. Narod. o Obca nr 58 z 20 VII 1791)
  • "Mowa [[...] Marcina Odlanieckiego] Poczobuta na obchodzie dnia 3 Maja [1791 roku] przez Akademią Wilenską do tamteyszey młodzi miana" [4 VII 1791] s. 292-297 (Gaz. Warsz. nr 56 z 13 VII 1791)
  • "Odpis Zgromadzenia Narod[owego] francus[kiego] do Reprezentantów Ludu Pensylwanij na list tychże [...]" s. 298-300 (Gaz. Narod. i Obca nr 61 z 30 VII 1791)
  • "Kopia listu [...] Adama [Wawrzyńca] Rzewuskiego kasztelana witebskiego do przyiaciela donoszącego mu o nowey konstytucyi z prowincyi pisany" s. 300-302 (def.: brak s. 303-304)
  • "[Karpiński Franciszek:] Pieśń na dzień Trzeci Maja szczęśliwie doszłey konstytucyi rządowey na seymie 1791 roku" s. 305-306
  • "List obywatelów Ziemi Chełmskiey w woiewodztwie ruskim do króla [[...] Stanisława Augusta Poniatowskiego] pod dniem 26 miesiąca lipca 1791 roku pisany" s. 306-309 (Gaz. Warsz. nr 65 z 6 VIII 1791 - addytament)
  • Fragm. z dzieła: British liceum, wyd. w jęz. ang. Archenboltz w Hamburgu, vol. 3, No. 9 r. 1788, pag. 268 druk: Gaz. Narod. i Obca nr 46 z 8 VI 1791
  • "Kopia listu pewnego korespondenta warszawskiego do [[...] Adama Krasińskiego] biskupa kamienieckiego" b.d. s. 53-55
  • "Kopia deklaracyi z rozkazu [...] Józefa II cesarza rzymskiego favore Rzpltey Polskiey skonfederowaney przez [...] Wacława Henryka de Waghein [...] w Zegaim 6.7bris 1769 roku wydaney [...]" s. 55-57
  • "Kopia listu [[...] Stanisława Augusta Poniatowskiego] do [[...] Katarzyny II] [...] dan w Warszawie dnia 11 miesiąca października roku [...] 1772" s. 57-59
  • "Powitanie [...] Stanisława Augusta [Poniatowskiego [...]] po odprawioney podróży ukrainskiey [...] w kościele katedralnym krakowskim [...] przez [...] Józefa Olechowskiego biskupa uranopolitańskiego [...] dnia 16 czerwca 1787 uczynione" s. 59-66
  • "Powitanie [...] Stanisława Augusta [Poniatowskiego] imieniem Akademii Krakowskiej przez [[...] Feliksa] Oraczewskiego [...] w zamku krakowskim 17 czerwca roku 1787 miane" s. 66-70
  • "Deklaracya [[...] Katarzyny II p[rzeciw]ko Porcie Ottomańskiey dnia 12 [...] października roku 1787 wydana" s. 70-75 (Gazeta Warszawska nr 83 z 17 X 1787)
  • "Odpowiedź [[...] Stanisława Augusta Poniatowskiego] na powitanie Akademiy przez [[...] Feliksa] Oraczewskiego miane 17 czerwca roku 1787" s. 75-77
  • "List [[...] Abdulhamida I] sułtana tureckiego do wielkiego wezyra [...] pisany dnia 24 września roku 1787 [...]" s. 77-79 (Gaz. Warsz. nr 90 z 10 XI 1787 - suplem.)
  • "Holandya" s. 80-82 (Gaz. Warsz. nr 81 z 10 X 1787 + suplem.)
  • "List od Stanów Flandryi do cesarza [[...] Józefa II] z uroczystym dziękczynieniem za dochowanie kraiowych przywileiów dnia 20 października roku 1787 pisany" s. 82-84 (Gaz. Warsz. nr 92 z 17 XI 1787)
  • "Stan Polski. Wierszem" s. 85-86
  • "Mowa [...] Jana Kazimierza w senacie przy abdykacyi dnia 16[septem]bris roku 1668 miana" s. 86-90
  • "Punkta ordynacyi nowey Trybunału Piotrkowskiego w roku 1785 wydaney" s. 90-92
  • "Deklaracya angielska w roku 1787 wyszła [oraz:] Kontrdeklaracya francuska" s. 92-94 (Gaz. Warsz. nr 93 z 21 XI 1787)
  • "List pewnego podrużnego [!] Niemca podczas maiącey się zacząć woyny między Portą y Rossyą dnia 1 listopada roku 1787 pisany z Multan" s. 94-95 (Gaz. Warsz. nr 98 z 8 XII 1787 - suplem.)
  • "Cherson" s. 95-98
  • "Turcy" s. 98-101
  • "Woyna Rossyi z Portą Ottomańską" s. 101-104
  • "Fryderyka II-go życie krotko opisane, tudzież czyny jego" s. 104-106
  • "Modlitwa moskiewska [...] z okoliczności woyny zacząć się mianey roku 1788 z Portą Ottomańską [...]" s. 106-107 (Gaz. Warsz. nr 14 z 16 II 1788)
  • "List kardynała [[...] Jean Henri de Frankenberg arcybp] de Malines odpowiadaiący na rozkaz cesarza [...]" 1 luty 1788 s. 108-109 (Gaz. Warsz. nr 15 z 20 II 1788 - suplem.)
  • "Deklaracya woyny z strony cesarza [...] niemieckiego (Józefa II) p[rzeciw]ko Porcie Ottomańskiey dnia lutego 1788 roku wydana" s. 109-112 (Gaz. Warsz. nr 16 z 23 II 1788)
  • "Excerpt listu [...] Raux kapłana konwentu myssionarskiego [...] o prześladowaniu chrześcian w Chinach, z Pekinu dnia 20 listopada r[ok]u 1785 do missionarzow paryskich pisanego" s. 112-114
  • "Przypadek (Jerzego III) króla angielskiego w (pałacu) St. James dnia 2 sierpnia roku 1786 przytrafiony" s. 114-117
  • "Kopia listu [...] Stanisława [Szczęsnego] Potockiego wojewody ruskiego do [[...] Stanisława Augusta Poniatowskiego] dziękuiąc za mowę w Radzie Nieustaiącey [...] mianą w roku 1787 pisanego" s. 117-118
  • "Kopia listu [...] Stanisława [Szczęsnego] Potockiego wojewody ruskiego do [[...] Ignacego Potockiego] marszałka Rady Nieustaiącey pod datą 28 [decem]bris 1787 z Tulczyna pisanego" s. 118-119
  • "Głos wolnego Polaka do swoich współziomków w czasie woyny Moskwy z Turkiem 1787" s. 119-125
  • "Wiersz [[...] Ignacego Krasickiego] biskupa warmiyskiego w roku 1787 napisany" s. 126
  • "Wiek rzadki. Roku 1785 [...]" s. 126-128 (Gaz. Warsz. nr 68 z 24 VIII 1785 nr 14)
  • "Wiersze pod tytułem = Gdybym, tobym. Roku 1788" s. 128-131
  • "Kopia mowy Puchaczewa [! Emel'jan Ivanovič Pugačev] do pospólstwa mianey, z ruskiego na polski ięzyk wytłumaczoney" s. 131-135
  • "Prawda niepochlebna do [...] Stanisława Augusta [Poniatowskiego] napisana roku 1788" s. 135-138
  • "Modlitwa Turków, którą oni w czasie maiącey się zacząć woyny w roku 1788 codziennie odprawiali" s. 138-139 (Gaz. Warsz. nr 23 z 19 marca 1788)
  • "Dekret [Abdülhamida I] sułtana tureckiego [...] z okoliczności mężnego odporu y bronienia się Bośniaków [...] dnia 25 kwietnia roku 1788 [...]" s. 139-140 (Gaz. Warsz. nr 39 z 14 V 1788 - tyt. nieco odmienny)
  • "Mowa [Józefa II] cesarza niemieckiego do swoich officierów w czasie potyczek z Turkami, miana roku 1788" s. 140-141 (Gaz. Warsz. nr 37 z 7 V 1788)
  • "Manifest autentyczny Porty Ottomańskiey zagranicznym w Carogrodzie posłom w roku 1788 w miesiącu kwietniu komunikowany" s. 141-152 (Gaz. Warsz. nr 41 z 21 V, nr 42 z 24 V, nr 43 z 28 V 1788)
  • "Proiekt [...] Jana Potockiego królowi [[...] Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu] w roku 1788 w czasie woyny trzech cesarstw podany. Ne quid detrimenti Res Publica capiat" s. 152-157
  • "Treść obywatelskiey logiki przez [...] Jana Potockiego w roku 1788 wydana s. 157-161
  • Odpowiedź muftego na reprezentacyą całego Dywanu y [...] sułtana aby ten jako naywyższy religii machometańskiey [!] rządca dał dyspensę y pozwolenie na całe woysko gdyby mu wolno było zasilać się winem [...]" s. 162-163 (Gaz. Warsz. nr 84 z 18 X 1788)
  • "Słowa reiseffendego tureckiego pod czas woyny Porty Ottomańskiey z Moskwą y Niemcami w roku 1788 w miesiącu wrześniu w Dywanie powiedziane" s. 163-164 (Gaz. Warsz. nr 85 z 22 X 1788 - suplement)
  • "Modlitwa pobożnego na puszczy muzułmanina" b.r., 1790 s. 164-167
  • "List officyera niemieckiego do pewnego obywatela wiedeńskiego o sposobie woiowania Turków azyatyckich, dnia 5 października 1788 roku pisany" s. 168-170 (Gaz. Warsz. nr 88 z 1 XI 1788)
  • "Nagrobek zmarłey Radzie Nieustaiącey" s. 170
  • "Litania do zmarłey Rady Nieustaiącey [!] 1789" s. 171-173
  • "Opisanie uroczystości z okoliczności imienin [...] Stanisława Małachowskiego [...] dnia 14 maja roku 1789 daney" s. 173-179
  • "Deklaracya krola [...] pruskiego Fryderyka Wilhelma do narodu polskiego w czasie Wielkiego Seymu [...] dnia 12 [octo]bra 1788 roku podana [podp.: Louis de Buchholtz]" s. 180-186
  • Por.: W. Konopczyński: Konfederacja barska. Warszawa1938 T. 2, s. 535-536
  • Wg: N. Korbuta, t. 6, cz. 1, s. 605 aut. przyp. wiersza pt.: "Do narodu" jest Józef Ignacy Kossakowski
 • Hasła przedmiotowe:
  • Abdulhamid sułtan turecki
  • Abdulhamid sułtan turecki
  • Barss Franciszek prawnik w Warszawie
  • Barss Franciszek prawnik w Warszawie
  • Bernowicz Michał podczaszy nowogródzki
  • Bernowicz Michał podczaszy nowogródzki
  • Branicki Ksawery hetman w. kor.
  • Branicki Ksawery hetman w. kor.
  • Buchholtz Heinrich Ludwig pruski mąż stanu
  • Buchholtz Heinrich Ludwig pruski mąż stanu
  • Frankenberg Johann Heinrich kard.
  • Frankenberg Johann Heinrich kard.
  • Franklin Benjamin amerykański mąż stanu
  • Franklin Benjamin amerykański mąż stanu
  • Fryderyk II król pruski
  • Fryderyk II król pruski
  • Fryderyk II król pruski
  • Fryderyk II król pruski
  • Fryderyk Wilhelm II król pruski
  • Fryderyk Wilhelm II król pruski
  • Golejewski Ignacy poseł woj. podolskiego
  • Golejewski Ignacy poseł woj. podolskiego
  • Goltz August Fryderyk Ferdynand min. pruski
  • Goltz August Fryderyk Ferdynand min. pruski
  • Gurowski Władysław marsz. w. lit.
  • Gurowski Władysław marsz. w. lit.
  • Gustaw III król Szwecji
  • Gustaw III król Szwecji
  • Jan Kazimierz król Polski
  • Jan Kazimierz król Polski
  • Jan Kazimierz król Polski
  • Jan Kazimierz król Polski
  • Jerzy III król Anglii
  • Jerzy III król Anglii
  • Józef II cesarz
  • Józef II cesarz
  • Jussuf Basza wielki wezyr turecki
  • Jussuf Basza wielki wezyr turecki
  • Katarzyna II caryca ros.
  • Katarzyna I caryca ros.
  • Katarzyna II caryca ros.
  • Katarzyna I caryca ros.
  • Kłokocki Stanisław Kostka publicysta, tłumacz
  • Kłokocki Stanisław Kostka publicysta, tłumacz
  • Krasiński Adam bp kamieniecki
  • Krasiński Adam bp kamieniecki
  • La Fayette Marie Joseph de gen. franc.
  • La Fayette Marie Joseph de gen. franc.
  • Leopold II cesarz
  • Leopold II cesarz
  • Leżeński Marcin poseł bracławski na sejm czteroletni
  • Leżeński Marcin poseł bracławski na sejm czteroletni
  • Ludwik XVI król Francji
  • Ludwik XVI król Francji
  • Małachowski Stanisław marsz. sejmu czteroletniego
  • Małachowski Stanisław marsz. sejmu czteroletniego
  • Mardefeld Gustav poseł pruski w Rosji
  • Mardefeld Gustav poseł pruski w Rosji
  • Piotr I Wielki, car Rosji
  • Piotr I Wielki, car Rosji
  • Poniatowski Michał Jerzy prymas Polski
  • Poniatowski Michał Jerzy prymas Polski
  • Poniatowski Michał Jerzy prymas Polski
  • Poniatowski Michał Jerzy prymas Polski
  • Poniński Adam podskarbi w. kor.
  • Poniński Adam podskarbi w. kor.
  • Poniński Adam podskarbi w. kor.
  • Poniński Adam podskarbi w. kor.
  • Potocki Ignacy marszałek w. lit., działacz Komisji Edukacji Narodowej
  • Potocki Ignacy marszałek w. lit., działacz Komisji Edukacji Narodowej
  • Potocki Ignacy marszałek w. lit., działacz Komisji Edukacji Narodowej
  • Potocki Ignacy marszałek w. lit., działacz Komisji Edukacji Narodowej
  • Potocki Seweryn poseł bracławski
  • Potocki Seweryn poseł bracławski
  • Pugačev Emel'jan Ivanovič przywódca powstania chłopskiego w Rosji
  • Pugačev Emel'jan Ivanovič przywódca powstania chłopskiego w Rosji
  • Pułaski Kazimierz konfederat barski gen.,
  • Pułaski Kazimierz konfederat barski gen.,
  • Raux misjonarz franc. w Chinach
  • Raux misjonarz franc. w Chinach
  • Rzewuski Adam Wawrzyniec kaszt. witebski
  • Rzewuski Adam Wawrzyniec kaszt. witebski
  • Saluzzo Ferdinando nuncjusz papieski w Polsce
  • Saluzzo Ferdinando nuncjusz papieski w Polsce
  • Sapieha Piotr wojew. smoleński
  • Sapieha Piotr wojew. smoleński
  • Schultz Mikołaj bankier warszawski
  • Schultz Mikołaj bankier warszawski
  • Selim III sułtan turecki
  • Selim III sułtan turecki
  • Skórzewska Marianna z Ciecierskich 18 w.
  • Skórzewska Marianna z Ciecierskich 18 w.
  • Sokołowski Serafin Rafał poseł inowrocławski
  • Sokołowski Serafin Rafał poseł inowrocławski
  • Tepper Karol Piotr bankier warszawski
  • Tepper Karol Piotr bankier warszawski
  • Türcke J. C. komisarz sądowy w Toruniu
  • Türcke J. C. komisarz sądowy w Toruniu
  • Türcke J. C. komisarz sądowy w Toruniu
  • Türcke J. C. komisarz sądowy w Toruniu
  • Wagheim Wacław Henryk 18 w.
  • Wagheim Wacław Henryk 18 w.
  • Warren Joseph uczestnik walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych
  • Warren Joseph uczestnik walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych
  • Wilhelm postać fikcyjna
  • Wilhelm postać fikcyjna
  • Wiszowaty Wiktoryn miecznik i poseł ziemi łomżyńskiej
  • Wiszowaty Wiktoryn miecznik i poseł ziemi łomżyńskiej
  • Komisja Cywilno-Wojskowa woj. łęczyckiego
  • Komisja Cywilno-Wojskowa woj. łęczyckiego
  • Rada Nieustająca
  • Rada Nieustająca
  • Sejm 1767 warszawski nadzwyczajny
  • Sejm 1767 warszawski nadzwyczajny
  • Sejm 1773-1775 warszawski nadzwyczajny
  • Sejm 1773-1775 warszawski nadzwyczajny
  • Sejm 1776 warszawski
  • Sejm 1776 warszawski
  • Sejm 1786 warszawski
  • Sejm 1786 warszawski
  • Sejm 1788-1792 wielki warszawski
  • Sejm 1788-1792 wielki warszawski
  • Trybunał koronny
  • Trybunał koronny
  • Uniwersytet Jagielloński Kraków
  • Uniwersytet Jagielloński Kraków
  • Zgromadzenie Księży Misjonarzy
  • Zgromadzenie Księży Misjonarzy
  • Anglia
  • Anglia
  • Bośnia walki z Turcją
  • Bośnia walki z Turcją
  • Chełm d. m. pow. ziemia
  • Chełm d. m. pow. ziemia
  • Cherson m. Ukraina
  • Cherson m. Ukraina
  • Chiny Chiny
  • Chiny Chiny
  • Flandria Flandria
  • Flandria Flandria
  • Francja Francja
  • Francja Francja
  • Holandia Holandia
  • Holandia Holandia
  • Kraków m. woj. Uniwersytet Jagielloński (Akademia Krakowska)
  • Kraków m. woj. Uniwersytet Jagielloński (Akademia Krakowska)
  • Łęczyca d. m. pow.
  • Łęczyca d. m. pow.
  • Londyn m. w Anglii
  • Londyn m. w Anglii
  • Londyn m. w Anglii
  • Londyn m. w Anglii
  • Paryż zgromadzenie księży misjonarzy Francja
  • Paryż
  • Paryż zgromadzenie księży misjonarzy Francja
  • Paryż
  • Pensylwania Stany Zjednoczone stan
  • Pensylwania Stany Zjednoczone stan
  • Pińsk m. powiat Białoruś
  • Pińsk m. powiat Białoruś
  • Pińsk m. powiat Białoruś
  • Pińsk m. powiat Białoruś
  • Stany Zjednoczone Ameryki Pn.
  • Stany Zjednoczone Ameryki Pn.
  • Stany Zjednoczone Ameryki Pn.
  • Stany Zjednoczone Ameryki Pn.
  • Szwecja
  • Szwecja
  • Szwecja
  • Szwecja
  • Turcja wojna z Rosją 1787 r.
  • Turcja
  • Turcja wojna z Rosją 1787 r.
  • Turcja
  • Ukraina bunty chłopskie
  • Ukraina
  • Ukraina bunty chłopskie
  • Ukraina
  • Warszawa
  • Warszawa
  • Warszawa m. 18 w.
  • Warszawa m. 18 w.
  • lud w Ameryce Płd. Inkowie
  • Wojna 1787 rosyjsko-turecka
  • Wojna 1788 austriacko-turecka
  • Rewolucja 1789 francuska
  • Literatura polska - wiersze 18 w.
  • Konstytucja francuska 1791 r.
  • Konstytucja 3 maja obchody jubileuszowe
  • Korespondencja 18 w.
  • Miscellanea 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • bunty chłopskie
  • Biografie
  • powiat
  • lud w Ameryce Płd. Inkowie
  • Wojna 1787 rosyjsko-turecka
  • Wojna 1788 austriacko-turecka
  • Rewolucja 1789 francuska
  • Literatura polska - wiersze 18 w.
  • Konstytucja francuska 1791 r.
  • Konstytucja 3 maja obchody jubileuszowe
  • Korespondencja 18 w.
  • Miscellanea 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • bunty chłopskie
  • Biografie
  • powiat
  • powiat
  • Biografie
  • Konstytucja 3 maja obchody jubileuszowe
  • Korespondencja 18 w.
  • Miscellanea 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • Trybunał koronny
  • powiat
  • Biografie
  • Konstytucja 3 maja obchody jubileuszowe
  • Korespondencja 18 w.
  • Miscellanea 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • Trybunał koronny
 • Uwagi:
  • (def.: brak s. 303-304)
  • Por. E. Rostworowski, op. cit., s. 685-711
  • Por. Nowak-Dłużewski J.: Satyra polityczna Sejmu 4-letniego, s. 138
 • Katalogi:
  • E. XXV,18
  • E. XXV,405
  • E. XXVII,118
  • E. XII,316
  • E. XXV,18
  • E. XVII,219
  • E. XXXIII,106
  • E. XXV,9
  • E. XXV,18
  • E. XXV,405
  • E. XXVII,118
  • E. XII,316
  • E. XXV,18
  • E. XVII,219
  • E. XXXIII,106
  • E. XXV,9
  • E. XII,48
  • E. XXVII,369
  • E. XVII,688
  • E. XXII, 184
  • E. XXII,77
  • E. XVII,227
  • E. XXI,504
  • E. XXI,504
  • E. XXII,78
  • E. XXIX,8
  • E. XXII,482
  • E. XII,380-381
  • E. XXII,76
  • E. XXI,250
  • E. XII,508
  • E. XX,78 ?
  • E. XXIII,386
  • E. XIII,386
  • E. XVIII,426
  • E. XXII,482
  • E. XXII,79
  • E. XIII, 411
 • Opracowania:
  • Druk.: Wł. Ostrożyński: Sprawa zamachu na St[anisława] Augusta [...] Lwów 1891 s. 29
  • Druk po franc.: Fryderyk II Wielki: Oeuvres [...], T. 25, Berlin 1854, s. 675
  • Druk.: Wł. Ostrożyński: Sprawa zamachu na St[anisława] Augusta [...] Lwów 1891 s. 29
  • Druk po franc.: Fryderyk II Wielki: Oeuvres [...], T. 25, Berlin 1854, s. 675
  • Druk.: Woliński J., Michalski J., Rostworowski E.: Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego. T. 1 s. 560-562
  • Druk.: Karpiński Fr.: Dzieła [...] Ed. nowa. Warszawa 1806 T. 1 s. 210-212
  • Druk: Krasicki I[gnacy] bp: Pisma wybrane. Warszawa 1954 T. 2, s. 151
  • Druk.: Woliński J., Michalski J., Rostworowski E.: Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego. T. 1, s. 7-10
  • Druk z odm. w: Wiewiórowa W.: Postępowa poezja polska schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Wrocław 1956, s. 49-51

MARC

 • 130 a Magazyn różnych pism
 • 245 a "Magazyn różnych pism z różnych dzieł zebrany tak wierszem iako toż prozą roku pańskiego 1789".
 • 246 a "Pytanie: W cóż Polska obfituie?[...] i [Inc.:]
 • 246 a "Wolnych y mężnych Polaków potomku! [...]" i [Inc.:]
 • 246 a "Gdybym był kiedy krolem nie byłbym tak słaby [...]" (98 v.) i [Inc.:]
 • 246 a "Nie ta prawdziwa monarchów szczęśliwość [...]" i [Inc.:]
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1787-1791
 • 300 a 158 k. c 19,5x16,5 cm
 • 340 d rkps e półsk. 18 w. (uszkodzona)
 • 400 a Ciecierska Marianna zob. Skórzewska Marianna z Ciecierskich
 • 500 a (def.: brak s. 303-304)
 • 500 a Por. E. Rostworowski, op. cit., s. 685-711
 • 500 a Por. Nowak-Dłużewski J.: Satyra polityczna Sejmu 4-letniego, s. 138
 • 510 a E. c XXV,18
 • 510 a E. c XXV,405
 • 510 a E. c XXVII,118
 • 510 a E. c XII,316
 • 510 a E. c XXV,18
 • 510 a E. c XVII,219
 • 510 a E. c XXXIII,106
 • 510 a E. c XXV,9
 • 510 a E. c XXV,18
 • 510 a E. c XXV,405
 • 510 a E. c XXVII,118
 • 510 a E. c XII,316
 • 510 a E. c XXV,18
 • 510 a E. c XVII,219
 • 510 a E. c XXXIII,106
 • 510 a E. c XXV,9
 • 510 a E. c XII,48
 • 510 a E. c XXVII,369
 • 510 a E. c XVII,688
 • 510 a E. c XXII, 184
 • 510 a E. c XXII,77
 • 510 a E. c XVII,227
 • 510 a E. c XXI,504
 • 510 a E. c XXI,504
 • 510 a E. c XXII,78
 • 510 a E. c XXIX,8
 • 510 a E. c XXII,482
 • 510 a E. c XII,380-381
 • 510 a E. c XXII,76
 • 510 a E. c XXI,250
 • 510 a E. c XII,508
 • 510 a E. c XX,78 ?
 • 510 a E. c XXIII,386
 • 510 a E. c XIII,386
 • 510 a E. c XVIII,426
 • 510 a E. c XXII,482
 • 510 a E. c XXII,79
 • 510 a E. c XIII, 411
 • 520 a "Ukaz imperatowey [...] rossyiskiey [Katarzyny II] przy uroczystym obchodzie 25 roku swego panowania z okoliczności podróży swoiey do Chersonu [...] w roku 1787 wydany" s. 43-45 (Gaz. Warsz. nr 72 z 8 IX 1787 - suplem.)
 • 520 a "Manifest Porty Ottomańskiey z okoliczności wydania woyny Rossyi w roku 1787 dnia 24 września dworom przyiaznym komunikowany" s. 45-47 (Gaz. Warsz. nr 77 z 26 IX 1787 suplem.)
 • 520 a "Mowa [[...] Michała Jerzego Poniatowskiego] prymasa do [[...] Stanisława Augusta Poniatowskiego] w kościele kollegialnym [...] z okoliczności powrotu z podróży chersonskiey dnia 22 lipca roku 1787 miana" s. 48-49
 • 520 a "Kopia listu [[...] Katarzyny II] do [[...] Stanisława Augusta Poniatowskiego] z Kiiowa do Kaniowa pisanego 15 marca roku 1787" s. 50
 • 520 a "Manifest [[...] Kazimierza] Puławskiego [!] marszałka łomżyńskiego 18 Xbris roku 1771" s. 51-52
 • 520 a "List [[...] Fryderyka II] do [[...] Marianny z Ciecierskich] Skórzewskiey [...] 28.8bris 1881 roku" s. 52-53
 • 520 a Por. S.M. Solovjev: Istorija Rossii [...] T. 18, s. 539
 • 520 a "Mowa [... Stanisława Augusta Poniatowskiego] za kroloboycami w izbie senatorskiey na seymie w miesiącu listopadzie roku 1773 miana" s. 1-9
 • 520 a "[Kazimierz] Puławski [! Pułaski] do Rzpltey Polskiey" s. 9-12
 • 520 a "Mowa [[...] Piotra] Sapiehy [!] wojewody smoleńskiego w roku 1762 na senatus consilium miana" s. 12-13
 • 520 a "Mowa wielkiego mowcy angielskiego do zbuntowanych osad Ameryki w roku 1775 miana" s. 13-17
 • 520 a "Opisanie dawnego rycerstwa" s. 17-18
 • 520 a "Głos [[...] Ksawerego] Branickiego hetmana w. k. w izbie senatorskiey na seymie walnym warszawskim 1786 roku miany" s. 18-22
 • 520 a "Memoryał do [...] Władysława Gurowskiego marszałka w. lit. przez pewnego więźnia w areszcie marszałkowskim będącego w roku 1787 podany" s. 22-23
 • 520 a "Pochwała (Joseph'a) Warrena w potyczce Amerykanów z Anglikami w roku 1775 dnia 18 kwietnia poległego" s. 23-24
 • 520 a "Mowa [Gustawa Mardefelda] posła pruskiego do Piotra Wielkiego cara rossyiskiego z okoliczności przyięcia tytułu imperatora w roku 1721 miana" s. 24-25
 • 520 a "Uniwersał [...] Piotra (Wielkiego) imperatora rossyiskiego względem koronacyi Katarzyny imperatorowey małżonki jego w roku 1723 ogłoszony" s. 25-26
 • 520 a "Mowa [[...] Stanisława Augusta Poniatowskiego] na seymie dnia 12. 8. [octo]bris [1767] miana" s. 27-28
 • 520 a "Raport generała leitnanta wojsk francuskich królowi francuskiemu [Ludwikowi XVI] uczyniony [...] 16 maja roku 1786 [...]" s. 28-29 (Gazeta Warszawska nr 43 z 31 V 1786)
 • 520 a "Mowa Gustawa III [...] króla szwedzkiego przy otwarciu seymu dnia 25 stycznia roku 1771 miana" s. 30-31
 • 520 a "Mowa [[...] Ignacego] Goleiewskiego posła woiewodztwa podolskiego na seymie extraordynaryinym warszawskim dnia 6.8bris roku 1767 miana" s. 32-34
 • 520 a "Mowa [[...] Wiktoryna] Wiszowatego miecznika y posła Ziemi Łomżyńskiey na seimie w izbie senatorskiey [19 IX 1776] miana" s. 35-41
 • 520 a "Mowa [[...] Szymona Marcina] Kosakowskiego [! Kossakowskiego] w Radzie Nieusta[jącej] miana roku 1787" s. 41-43
 • 520 a Por. S.M. Solovjev: Istorija Rossii [...] T. 18, s. 539
 • 520 a "List Selima III-go cesarza tureckiego w dzień wstompienia [!] swoiego na tron 25 czerwca roku 1789 do Dywanu [...] pisany" s. 186-187
 • 520 a "Kopia pozwu [[...] Stanisława Augusta Poniatowskiego Adamowi] Ponińskiemu podskarbiemu w. k. położonego dnia 6 sierp[nia] 1789 roku", Warszawa 26 VIII 1789, s. 187-192
 • 520 a "List Selima [III] sułtana tureckiego do [[...] Stanisława Augusta Poniatowskiego] i Rzpltey Polskiey w miesiącu wrześniu roku 1789 pisany" s. 192-195
 • 520 a "List wielkiego wezyra Juzuffa [! Jussuffa] Baszy do króla y Rzeczypospolitey w miesiącu wrześniu roku 1789 pisany" s. 195-198
 • 520 a "Prawo człowieka w społeczności w Paryżu na Zgromadzeniu [...] w miesiącu sierpniu roku 1789 ustanowione" s. 198-201 (Gaz. Warsz. nr 75 z 19 IX 1789; nr 81 z 10 X 1789)
 • 520 a [Stanisław Kłokocki] "Himn Inkasów" s. 201-203
 • 520 a "Tłomaczenie hafftyszeryfu czyli rozkazu [Selima III] cesarza tureckiego do kaymakana baszy podczas woyny z Rossyą y cesarzem roku 1789 wydanego" s. 203-205
 • 520 a "Uniwersał donoszący o czynnościach seymowych do woiewodstw, ziem y powiatów pod dniem 31 grudnia 1790 roku rozesłany" s. 205-210
 • 520 a "Mowa [[...] Marie Joseph'a] de la Fayette imieniem woyska narodowego na Zgromadzeniu Narodowym dnia 13 lipca 1790 roku do króla w Paryżu miana" s. 211-212 (Gaz. Warsz. nr 65 z 14 VIII 1790 - suplement)
 • 520 a "List [...] Jana Potockiego [...] z Paryża do Seweryna [Potockiego] posła bracławskiego w miesiącu grudniu 1790 roku pisany" s. 213-216
 • 520 a "Nota króla [...] pruskiego [Fryderyka Wilhelma II] z okoliczności rozsianych w Warszawie wieści iakoby on proponował cesarzowi Leopoldowi rozebranie do reszty kraju polskiego przez (Augusta Fryderyka Ferdynanda) Goltza ministra pruskiego Deputacyi Interessow Zagranicznych podana" [Warszawa 23 III 1791] s. 216-219
 • 520 a "Kopia listu [[...] Ludwika XVI] króla [...] francuskiego do skonfederowanych Rzeczy Pospolitey seymuiących stanów pisana w Paryżu dnia 16 lutego 1791" s. 219-220
 • 520 a "Kopia listu odpowiedniego do [[...] Ludwika XVI] króla [...] francuskiego", Warszawa 24 III, s. 220-222
 • 520 a "Termometr pana Wilhelma w czasie Rewolucyi Francuskiey roku 1791. Historya francuska" s. 222-225
 • 520 a "Mowa [[...] Serafina Rafała] Sokołowskiego posła inowrocławskiego [...] dnia 4 kwietnia 1791 roku miana" s. 225-237
 • 520 a "Modlitwa z okoliczności powroconych mieszczanom praw, swobod i wolności w Polszcze, odprawiona [...] w Warszawie dnia pierwszego maja 1791 roku [...]" s. 237-239
 • 520 a "Głos [...] Franciszka Borsa [! Barssa] imieniem miast Korony i W.X.Lith. [...]", 29 kwietnia 1791 s. 240-244
 • 520 a "Głos [...] Stanisława Małachowskiego marszałka seymowego konfederacyi koronney przed przyięciem prawa mieyskiego według prawa pod dniem 14 kwietnia 1791 [...] postanowionego [...] na dniu 29 mies. y roku tychże miany" s. 244-247
 • 520 a "Głos Marcina Leżeńskiego posła bracławskiego o konstytucyi rządowey na dniu 12 maja r. 1791 w izbie seymowey miany" s. 248-254
 • 520 a "Głos [[...] Michała] Bernowicza na sessyi seymowey dnia 1 marca 1791 roku, opisuiący, zkąd początek swoy wzieły bunty na Ukrainie, miany" s. 254-268
 • 520 a "List Beniamina Franklina do prezydenta ostatniego Seymu Kontynentalnego [...] właśnie stosowny do naszych obywateli uznaiących [...] nową konstytucyą rządową dnia 3 maja 1791 roku ustanowioną za złą" s. 268-273
 • 520 a "Kopia listu pisanego do króla [[...] Stanisława Augusta Poniatowskiego] do Kommissyi cywilno-woyskowey woiewodztwa łęczyckiego d. 9 czerwca 1791 z Łęczycy" s. 273-275
 • 520 a "Wypis z listów pisanych pod różnemi z Amsterdamu do tuteyszych bankierów warszawskich [[...] Karola Piotra] Teppera [Verguson] i [Mikołaja] Szultza w miesiącu czerwcu 1791" s. 275-276
 • 520 a "Uniwersał donoszący całemu narodowi o wielkiego dzieła dokonaniu w dniu 3-cim Maja 1791 roku [...] przez marszałków seymowych oboyga narodów wydany [[...] dan w Warszawie dnia 7 miesiąca maja 1791 roku]" s. 276-284 (Gaz. Warsz. nr 39 z 14 V 1791
 • 520 a "List Oyca Świętego [Piusa VI] winszuiący krolowi [Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu] i Stanom Seymuiącym uskutecznienia tak wielkiego dzieła konstytucyi rządowey przez [[...] Ferdynanda Saluzzo] nuncyusza tuteyszego krolowi oddany", 8 czerwca r. 1791 s. 284-288 (Gaz. Warsz. nr 54 z 6 VII 1791)
 • 520 a "List do urzędników i obywatelów powiatu pińskiego do króla [Stanisława Augusta Poniatowskiego] z dziękczynieniem za nową konstytucyą dnia 28 czerwca 1791 roku pisany" s. 288-289 (Gaz. Warsz. nr 55 z 9 VII 1791)
 • 520 a "List Zgromadzenia Amerykańskiego do Reprezentantów Narodu Francuskiego z okoliczności nowey konstytucyi francuskiey w roku 1791 pisany" s. 289-292 (Gaz. Narod. o Obca nr 58 z 20 VII 1791)
 • 520 a "Mowa [[...] Marcina Odlanieckiego] Poczobuta na obchodzie dnia 3 Maja [1791 roku] przez Akademią Wilenską do tamteyszey młodzi miana" [4 VII 1791] s. 292-297 (Gaz. Warsz. nr 56 z 13 VII 1791)
 • 520 a "Odpis Zgromadzenia Narod[owego] francus[kiego] do Reprezentantów Ludu Pensylwanij na list tychże [...]" s. 298-300 (Gaz. Narod. i Obca nr 61 z 30 VII 1791)
 • 520 a "Kopia listu [...] Adama [Wawrzyńca] Rzewuskiego kasztelana witebskiego do przyiaciela donoszącego mu o nowey konstytucyi z prowincyi pisany" s. 300-302 (def.: brak s. 303-304)
 • 520 a "[Karpiński Franciszek:] Pieśń na dzień Trzeci Maja szczęśliwie doszłey konstytucyi rządowey na seymie 1791 roku" s. 305-306
 • 520 a "List obywatelów Ziemi Chełmskiey w woiewodztwie ruskim do króla [[...] Stanisława Augusta Poniatowskiego] pod dniem 26 miesiąca lipca 1791 roku pisany" s. 306-309 (Gaz. Warsz. nr 65 z 6 VIII 1791 - addytament)
 • 520 a Fragm. z dzieła: British liceum, wyd. w jęz. ang. Archenboltz w Hamburgu, vol. 3, No. 9 r. 1788, pag. 268 druk: Gaz. Narod. i Obca nr 46 z 8 VI 1791
 • 520 a "Kopia listu pewnego korespondenta warszawskiego do [[...] Adama Krasińskiego] biskupa kamienieckiego" b.d. s. 53-55
 • 520 a "Kopia deklaracyi z rozkazu [...] Józefa II cesarza rzymskiego favore Rzpltey Polskiey skonfederowaney przez [...] Wacława Henryka de Waghein [...] w Zegaim 6.7bris 1769 roku wydaney [...]" s. 55-57
 • 520 a "Kopia listu [[...] Stanisława Augusta Poniatowskiego] do [[...] Katarzyny II] [...] dan w Warszawie dnia 11 miesiąca października roku [...] 1772" s. 57-59
 • 520 a "Powitanie [...] Stanisława Augusta [Poniatowskiego [...]] po odprawioney podróży ukrainskiey [...] w kościele katedralnym krakowskim [...] przez [...] Józefa Olechowskiego biskupa uranopolitańskiego [...] dnia 16 czerwca 1787 uczynione" s. 59-66
 • 520 a "Powitanie [...] Stanisława Augusta [Poniatowskiego] imieniem Akademii Krakowskiej przez [[...] Feliksa] Oraczewskiego [...] w zamku krakowskim 17 czerwca roku 1787 miane" s. 66-70
 • 520 a "Deklaracya [[...] Katarzyny II p[rzeciw]ko Porcie Ottomańskiey dnia 12 [...] października roku 1787 wydana" s. 70-75 (Gazeta Warszawska nr 83 z 17 X 1787)
 • 520 a "Odpowiedź [[...] Stanisława Augusta Poniatowskiego] na powitanie Akademiy przez [[...] Feliksa] Oraczewskiego miane 17 czerwca roku 1787" s. 75-77
 • 520 a "List [[...] Abdulhamida I] sułtana tureckiego do wielkiego wezyra [...] pisany dnia 24 września roku 1787 [...]" s. 77-79 (Gaz. Warsz. nr 90 z 10 XI 1787 - suplem.)
 • 520 a "Holandya" s. 80-82 (Gaz. Warsz. nr 81 z 10 X 1787 + suplem.)
 • 520 a "List od Stanów Flandryi do cesarza [[...] Józefa II] z uroczystym dziękczynieniem za dochowanie kraiowych przywileiów dnia 20 października roku 1787 pisany" s. 82-84 (Gaz. Warsz. nr 92 z 17 XI 1787)
 • 520 a "Stan Polski. Wierszem" s. 85-86
 • 520 a "Mowa [...] Jana Kazimierza w senacie przy abdykacyi dnia 16[septem]bris roku 1668 miana" s. 86-90
 • 520 a "Punkta ordynacyi nowey Trybunału Piotrkowskiego w roku 1785 wydaney" s. 90-92
 • 520 a "Deklaracya angielska w roku 1787 wyszła [oraz:] Kontrdeklaracya francuska" s. 92-94 (Gaz. Warsz. nr 93 z 21 XI 1787)
 • 520 a "List pewnego podrużnego [!] Niemca podczas maiącey się zacząć woyny między Portą y Rossyą dnia 1 listopada roku 1787 pisany z Multan" s. 94-95 (Gaz. Warsz. nr 98 z 8 XII 1787 - suplem.)
 • 520 a "Cherson" s. 95-98
 • 520 a "Turcy" s. 98-101
 • 520 a "Woyna Rossyi z Portą Ottomańską" s. 101-104
 • 520 a "Fryderyka II-go życie krotko opisane, tudzież czyny jego" s. 104-106
 • 520 a "Modlitwa moskiewska [...] z okoliczności woyny zacząć się mianey roku 1788 z Portą Ottomańską [...]" s. 106-107 (Gaz. Warsz. nr 14 z 16 II 1788)
 • 520 a "List kardynała [[...] Jean Henri de Frankenberg arcybp] de Malines odpowiadaiący na rozkaz cesarza [...]" 1 luty 1788 s. 108-109 (Gaz. Warsz. nr 15 z 20 II 1788 - suplem.)
 • 520 a "Deklaracya woyny z strony cesarza [...] niemieckiego (Józefa II) p[rzeciw]ko Porcie Ottomańskiey dnia lutego 1788 roku wydana" s. 109-112 (Gaz. Warsz. nr 16 z 23 II 1788)
 • 520 a "Excerpt listu [...] Raux kapłana konwentu myssionarskiego [...] o prześladowaniu chrześcian w Chinach, z Pekinu dnia 20 listopada r[ok]u 1785 do missionarzow paryskich pisanego" s. 112-114
 • 520 a "Przypadek (Jerzego III) króla angielskiego w (pałacu) St. James dnia 2 sierpnia roku 1786 przytrafiony" s. 114-117
 • 520 a "Kopia listu [...] Stanisława [Szczęsnego] Potockiego wojewody ruskiego do [[...] Stanisława Augusta Poniatowskiego] dziękuiąc za mowę w Radzie Nieustaiącey [...] mianą w roku 1787 pisanego" s. 117-118
 • 520 a "Kopia listu [...] Stanisława [Szczęsnego] Potockiego wojewody ruskiego do [[...] Ignacego Potockiego] marszałka Rady Nieustaiącey pod datą 28 [decem]bris 1787 z Tulczyna pisanego" s. 118-119
 • 520 a "Głos wolnego Polaka do swoich współziomków w czasie woyny Moskwy z Turkiem 1787" s. 119-125
 • 520 a "Wiersz [[...] Ignacego Krasickiego] biskupa warmiyskiego w roku 1787 napisany" s. 126
 • 520 a "Wiek rzadki. Roku 1785 [...]" s. 126-128 (Gaz. Warsz. nr 68 z 24 VIII 1785 nr 14)
 • 520 a "Wiersze pod tytułem = Gdybym, tobym. Roku 1788" s. 128-131
 • 520 a "Kopia mowy Puchaczewa [! Emel'jan Ivanovič Pugačev] do pospólstwa mianey, z ruskiego na polski ięzyk wytłumaczoney" s. 131-135
 • 520 a "Prawda niepochlebna do [...] Stanisława Augusta [Poniatowskiego] napisana roku 1788" s. 135-138
 • 520 a "Modlitwa Turków, którą oni w czasie maiącey się zacząć woyny w roku 1788 codziennie odprawiali" s. 138-139 (Gaz. Warsz. nr 23 z 19 marca 1788)
 • 520 a "Dekret [Abdülhamida I] sułtana tureckiego [...] z okoliczności mężnego odporu y bronienia się Bośniaków [...] dnia 25 kwietnia roku 1788 [...]" s. 139-140 (Gaz. Warsz. nr 39 z 14 V 1788 - tyt. nieco odmienny)
 • 520 a "Mowa [Józefa II] cesarza niemieckiego do swoich officierów w czasie potyczek z Turkami, miana roku 1788" s. 140-141 (Gaz. Warsz. nr 37 z 7 V 1788)
 • 520 a "Manifest autentyczny Porty Ottomańskiey zagranicznym w Carogrodzie posłom w roku 1788 w miesiącu kwietniu komunikowany" s. 141-152 (Gaz. Warsz. nr 41 z 21 V, nr 42 z 24 V, nr 43 z 28 V 1788)
 • 520 a "Proiekt [...] Jana Potockiego królowi [[...] Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu] w roku 1788 w czasie woyny trzech cesarstw podany. Ne quid detrimenti Res Publica capiat" s. 152-157
 • 520 a "Treść obywatelskiey logiki przez [...] Jana Potockiego w roku 1788 wydana s. 157-161
 • 520 a Odpowiedź muftego na reprezentacyą całego Dywanu y [...] sułtana aby ten jako naywyższy religii machometańskiey [!] rządca dał dyspensę y pozwolenie na całe woysko gdyby mu wolno było zasilać się winem [...]" s. 162-163 (Gaz. Warsz. nr 84 z 18 X 1788)
 • 520 a "Słowa reiseffendego tureckiego pod czas woyny Porty Ottomańskiey z Moskwą y Niemcami w roku 1788 w miesiącu wrześniu w Dywanie powiedziane" s. 163-164 (Gaz. Warsz. nr 85 z 22 X 1788 - suplement)
 • 520 a "Modlitwa pobożnego na puszczy muzułmanina" b.r., 1790 s. 164-167
 • 520 a "List officyera niemieckiego do pewnego obywatela wiedeńskiego o sposobie woiowania Turków azyatyckich, dnia 5 października 1788 roku pisany" s. 168-170 (Gaz. Warsz. nr 88 z 1 XI 1788)
 • 520 a "Nagrobek zmarłey Radzie Nieustaiącey" s. 170
 • 520 a "Litania do zmarłey Rady Nieustaiącey [!] 1789" s. 171-173
 • 520 a "Opisanie uroczystości z okoliczności imienin [...] Stanisława Małachowskiego [...] dnia 14 maja roku 1789 daney" s. 173-179
 • 520 a "Deklaracya krola [...] pruskiego Fryderyka Wilhelma do narodu polskiego w czasie Wielkiego Seymu [...] dnia 12 [octo]bra 1788 roku podana [podp.: Louis de Buchholtz]" s. 180-186
 • 520 a Por.: W. Konopczyński: Konfederacja barska. Warszawa1938 T. 2, s. 535-536
 • 520 a Wg: N. Korbuta, t. 6, cz. 1, s. 605 aut. przyp. wiersza pt.: "Do narodu" jest Józef Ignacy Kossakowski
 • 530 d Mf 9273
 • 541 c a d 1963 e 497
 • 546 a Pol.
 • 581 a Druk.: Wł. Ostrożyński: Sprawa zamachu na St[anisława] Augusta [...] Lwów 1891 s. 29
 • 581 a Druk po franc.: Fryderyk II Wielki: Oeuvres [...], T. 25, Berlin 1854, s. 675
 • 581 a Druk.: Wł. Ostrożyński: Sprawa zamachu na St[anisława] Augusta [...] Lwów 1891 s. 29
 • 581 a Druk po franc.: Fryderyk II Wielki: Oeuvres [...], T. 25, Berlin 1854, s. 675
 • 581 a Druk.: Woliński J., Michalski J., Rostworowski E.: Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego. T. 1 s. 560-562
 • 581 a Druk.: Karpiński Fr.: Dzieła [...] Ed. nowa. Warszawa 1806 T. 1 s. 210-212
 • 581 a Druk: Krasicki I[gnacy] bp: Pisma wybrane. Warszawa 1954 T. 2, s. 151
 • 581 a Druk.: Woliński J., Michalski J., Rostworowski E.: Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego. T. 1, s. 7-10
 • 581 a Druk z odm. w: Wiewiórowa W.: Postępowa poezja polska schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Wrocław 1956, s. 49-51
 • 600 a Abdulhamid c sułtan turecki
 • 600 a Abdulhamid c sułtan turecki
 • 600 a Barss Franciszek c prawnik w Warszawie
 • 600 a Barss Franciszek c prawnik w Warszawie
 • 600 a Bernowicz Michał c podczaszy nowogródzki
 • 600 a Bernowicz Michał c podczaszy nowogródzki
 • 600 a Branicki Ksawery c hetman w. kor.
 • 600 a Branicki Ksawery c hetman w. kor.
 • 600 a Buchholtz Heinrich Ludwig c pruski mąż stanu
 • 600 a Buchholtz Heinrich Ludwig c pruski mąż stanu
 • 600 a Frankenberg Johann Heinrich c kard.
 • 600 a Frankenberg Johann Heinrich c kard.
 • 600 a Franklin Benjamin c amerykański mąż stanu
 • 600 a Franklin Benjamin c amerykański mąż stanu
 • 600 a Fryderyk II król pruski
 • 600 a Fryderyk II król pruski
 • 600 a Fryderyk II król pruski
 • 600 a Fryderyk II król pruski
 • 600 a Fryderyk Wilhelm b II c król pruski
 • 600 a Fryderyk Wilhelm b II c król pruski
 • 600 a Golejewski Ignacy c poseł woj. podolskiego
 • 600 a Golejewski Ignacy c poseł woj. podolskiego
 • 600 a Goltz August Fryderyk Ferdynand c min. pruski
 • 600 a Goltz August Fryderyk Ferdynand c min. pruski
 • 600 a Gurowski Władysław c marsz. w. lit.
 • 600 a Gurowski Władysław c marsz. w. lit.
 • 600 a Gustaw b III c król Szwecji
 • 600 a Gustaw b III c król Szwecji
 • 600 a Jan Kazimierz c król Polski
 • 600 a Jan Kazimierz c król Polski
 • 600 a Jan Kazimierz król Polski
 • 600 a Jan Kazimierz król Polski
 • 600 a Jerzy b III c król Anglii
 • 600 a Jerzy b III c król Anglii
 • 600 a Józef b II c cesarz
 • 600 a Józef b II c cesarz
 • 600 a Jussuf Basza c wielki wezyr turecki
 • 600 a Jussuf Basza c wielki wezyr turecki
 • 600 a Katarzyna b II c caryca ros.
 • 600 a Katarzyna b I c caryca ros.
 • 600 a Katarzyna b II c caryca ros.
 • 600 a Katarzyna b I c caryca ros.
 • 600 a Kłokocki Stanisław Kostka c publicysta, tłumacz
 • 600 a Kłokocki Stanisław Kostka c publicysta, tłumacz
 • 600 a Krasiński Adam c bp kamieniecki
 • 600 a Krasiński Adam c bp kamieniecki
 • 600 a La Fayette Marie Joseph de c gen. franc.
 • 600 a La Fayette Marie Joseph de c gen. franc.
 • 600 a Leopold b II c cesarz
 • 600 a Leopold b II c cesarz
 • 600 a Leżeński Marcin c poseł bracławski na sejm czteroletni
 • 600 a Leżeński Marcin c poseł bracławski na sejm czteroletni
 • 600 a Ludwik b XVI c król Francji
 • 600 a Ludwik b XVI c król Francji
 • 600 a Małachowski Stanisław c marsz. sejmu czteroletniego
 • 600 a Małachowski Stanisław c marsz. sejmu czteroletniego
 • 600 a Mardefeld Gustav c poseł pruski w Rosji
 • 600 a Mardefeld Gustav c poseł pruski w Rosji
 • 600 a Piotr b I c Wielki, car Rosji
 • 600 a Piotr b I c Wielki, car Rosji
 • 600 a Poniatowski Michał Jerzy prymas Polski
 • 600 a Poniatowski Michał Jerzy prymas Polski
 • 600 a Poniatowski Michał Jerzy prymas Polski
 • 600 a Poniatowski Michał Jerzy prymas Polski
 • 600 a Poniński Adam podskarbi w. kor.
 • 600 a Poniński Adam podskarbi w. kor.
 • 600 a Poniński Adam podskarbi w. kor.
 • 600 a Poniński Adam podskarbi w. kor.
 • 600 a Potocki Ignacy marszałek w. lit., działacz Komisji Edukacji Narodowej
 • 600 a Potocki Ignacy marszałek w. lit., działacz Komisji Edukacji Narodowej
 • 600 a Potocki Ignacy marszałek w. lit., działacz Komisji Edukacji Narodowej
 • 600 a Potocki Ignacy marszałek w. lit., działacz Komisji Edukacji Narodowej
 • 600 a Potocki Seweryn c poseł bracławski
 • 600 a Potocki Seweryn c poseł bracławski
 • 600 a Pugačev Emel'jan Ivanovič c przywódca powstania chłopskiego w Rosji
 • 600 a Pugačev Emel'jan Ivanovič c przywódca powstania chłopskiego w Rosji
 • 600 a Pułaski Kazimierz c konfederat barski c gen.,
 • 600 a Pułaski Kazimierz c konfederat barski c gen.,
 • 600 a Raux c misjonarz franc. w Chinach
 • 600 a Raux c misjonarz franc. w Chinach
 • 600 a Rzewuski Adam Wawrzyniec c kaszt. witebski
 • 600 a Rzewuski Adam Wawrzyniec c kaszt. witebski
 • 600 a Saluzzo Ferdinando c nuncjusz papieski w Polsce
 • 600 a Saluzzo Ferdinando c nuncjusz papieski w Polsce
 • 600 a Sapieha Piotr c wojew. smoleński
 • 600 a Sapieha Piotr c wojew. smoleński
 • 600 a Schultz Mikołaj c bankier warszawski
 • 600 a Schultz Mikołaj c bankier warszawski
 • 600 a Selim b III c sułtan turecki
 • 600 a Selim b III c sułtan turecki
 • 600 a Skórzewska Marianna z Ciecierskich d 18 w.
 • 600 a Skórzewska Marianna z Ciecierskich d 18 w.
 • 600 a Sokołowski Serafin Rafał c poseł inowrocławski
 • 600 a Sokołowski Serafin Rafał c poseł inowrocławski
 • 600 a Tepper Karol Piotr c bankier warszawski
 • 600 a Tepper Karol Piotr c bankier warszawski
 • 600 a Türcke J. C. komisarz sądowy w Toruniu
 • 600 a Türcke J. C. komisarz sądowy w Toruniu
 • 600 a Türcke J. C. komisarz sądowy w Toruniu
 • 600 a Türcke J. C. komisarz sądowy w Toruniu
 • 600 a Wagheim Wacław Henryk d 18 w.
 • 600 a Wagheim Wacław Henryk d 18 w.
 • 600 a Warren Joseph c uczestnik walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych
 • 600 a Warren Joseph c uczestnik walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych
 • 600 a Wilhelm c postać fikcyjna
 • 600 a Wilhelm c postać fikcyjna
 • 600 a Wiszowaty Wiktoryn c miecznik i poseł ziemi łomżyńskiej
 • 600 a Wiszowaty Wiktoryn c miecznik i poseł ziemi łomżyńskiej
 • 610 a Komisja Cywilno-Wojskowa woj. łęczyckiego
 • 610 a Komisja Cywilno-Wojskowa woj. łęczyckiego
 • 610 a Rada Nieustająca
 • 610 a Rada Nieustająca
 • 610 a Sejm 1767 warszawski nadzwyczajny
 • 610 a Sejm 1767 warszawski nadzwyczajny
 • 610 a Sejm 1773-1775 warszawski nadzwyczajny
 • 610 a Sejm 1773-1775 warszawski nadzwyczajny
 • 610 a Sejm 1776 warszawski
 • 610 a Sejm 1776 warszawski
 • 610 a Sejm 1786 warszawski
 • 610 a Sejm 1786 warszawski
 • 610 a Sejm 1788-1792 wielki warszawski
 • 610 a Sejm 1788-1792 wielki warszawski
 • 610 a Trybunał koronny
 • 610 a Trybunał koronny
 • 610 a Uniwersytet Jagielloński Kraków
 • 610 a Uniwersytet Jagielloński Kraków
 • 610 a Zgromadzenie Księży Misjonarzy
 • 610 a Zgromadzenie Księży Misjonarzy
 • 651 a Anglia
 • 651 a Anglia
 • 651 a Bośnia x walki z Turcją
 • 651 a Bośnia x walki z Turcją
 • 651 a Chełm d. m. pow. x ziemia
 • 651 a Chełm d. m. pow. x ziemia
 • 651 a Cherson m. z Ukraina
 • 651 a Cherson m. z Ukraina
 • 651 a Chiny z Chiny
 • 651 a Chiny z Chiny
 • 651 a Flandria z Flandria
 • 651 a Flandria z Flandria
 • 651 a Francja z Francja
 • 651 a Francja z Francja
 • 651 a Holandia z Holandia
 • 651 a Holandia z Holandia
 • 651 a Kraków m. woj. x Uniwersytet Jagielloński (Akademia Krakowska)
 • 651 a Kraków m. woj. x Uniwersytet Jagielloński (Akademia Krakowska)
 • 651 a Łęczyca d. m. pow.
 • 651 a Łęczyca d. m. pow.
 • 651 a Londyn m. w Anglii
 • 651 a Londyn m. w Anglii
 • 651 a Londyn m. w Anglii
 • 651 a Londyn m. w Anglii
 • 651 a Paryż x zgromadzenie księży misjonarzy z Francja
 • 651 a Paryż
 • 651 a Paryż x zgromadzenie księży misjonarzy z Francja
 • 651 a Paryż
 • 651 a Pensylwania z Stany Zjednoczone stan
 • 651 a Pensylwania z Stany Zjednoczone stan
 • 651 a Pińsk m. powiat Białoruś
 • 651 a Pińsk m. powiat Białoruś
 • 651 a Pińsk m. powiat Białoruś
 • 651 a Pińsk m. powiat Białoruś
 • 651 a Stany Zjednoczone Ameryki Pn.
 • 651 a Stany Zjednoczone Ameryki Pn.
 • 651 a Stany Zjednoczone Ameryki Pn.
 • 651 a Stany Zjednoczone Ameryki Pn.
 • 651 a Szwecja
 • 651 a Szwecja
 • 651 a Szwecja
 • 651 a Szwecja
 • 651 a Turcja x wojna z Rosją y 1787 r.
 • 651 a Turcja
 • 651 a Turcja x wojna z Rosją y 1787 r.
 • 651 a Turcja
 • 651 a Ukraina x bunty chłopskie
 • 651 a Ukraina
 • 651 a Ukraina x bunty chłopskie
 • 651 a Ukraina
 • 651 a Warszawa
 • 651 a Warszawa
 • 651 a Warszawa m. y 18 w.
 • 651 a Warszawa m. y 18 w.
 • 653 a lud w Ameryce Płd. a Inkowie
 • 653 a Wojna 1787 rosyjsko-turecka
 • 653 a Wojna 1788 austriacko-turecka
 • 653 a Rewolucja 1789 francuska
 • 653 a Literatura polska - wiersze 18 w.
 • 653 a Konstytucja francuska 1791 r.
 • 653 a Konstytucja 3 maja obchody jubileuszowe
 • 653 a Korespondencja 18 w.
 • 653 a Miscellanea 18 w.
 • 653 a Mowy 18 w.
 • 653 a bunty chłopskie
 • 653 a Biografie
 • 653 a powiat
 • 653 a lud w Ameryce Płd. a Inkowie
 • 653 a Wojna 1787 rosyjsko-turecka
 • 653 a Wojna 1788 austriacko-turecka
 • 653 a Rewolucja 1789 francuska
 • 653 a Literatura polska - wiersze 18 w.
 • 653 a Konstytucja francuska 1791 r.
 • 653 a Konstytucja 3 maja obchody jubileuszowe
 • 653 a Korespondencja 18 w.
 • 653 a Miscellanea 18 w.
 • 653 a Mowy 18 w.
 • 653 a bunty chłopskie
 • 653 a Biografie
 • 653 a powiat
 • 653 a powiat
 • 653 a Biografie
 • 653 a Konstytucja 3 maja obchody jubileuszowe
 • 653 a Korespondencja 18 w.
 • 653 a Miscellanea 18 w.
 • 653 a Mowy 18 w.
 • 653 a Trybunał koronny
 • 653 a powiat
 • 653 a Biografie
 • 653 a Konstytucja 3 maja obchody jubileuszowe
 • 653 a Korespondencja 18 w.
 • 653 a Miscellanea 18 w.
 • 653 a Mowy 18 w.
 • 653 a Trybunał koronny
 • 700 a Krasicki Ignacy c bp warmiński, abp gnieźnieński, poeta
 • 700 a Oraczewski Feliks pisarz, rektor Akademii Krakowskiej
 • 700 a Pius VI papież
 • 700 a Potocki Stanisław Szczęsny woj. ruski, marszałek konfederacji targowickiej
 • 700 a Stanisław August Poniatowski, król Polski
 • 700 a Kossakowski Szymon Marcin c hetman w. lit., targowiczanin
 • 700 a Kossakowski Józef Ignacy c poeta, powieściopisarz
 • 700 a Karpiński Franciszek c poeta
 • 700 a Krasicki Ignacy c bp warmiński, abp gnieźnieński, poeta
 • 700 a Oraczewski Feliks pisarz, rektor Akademii Krakowskiej
 • 700 a Pius VI papież
 • 700 a Potocki Stanisław Szczęsny woj. ruski, marszałek konfederacji targowickiej
 • 700 a Stanisław August Poniatowski, król Polski
 • 700 a Kossakowski Szymon Marcin c hetman w. lit., targowiczanin
 • 700 a Kossakowski Józef Ignacy c poeta, powieściopisarz
 • 700 a Karpiński Franciszek c poeta
 • 700 a Poczobut Odlanicki Marcin c rektor akademii w Wilnie c astronom,
 • 700 a Oraczewski Feliks pisarz, rektor Akademii Krakowskiej
 • 700 a Pius VI papież
 • 700 a Potocki Stanisław Szczęsny woj. ruski, marszałek konfederacji targowickiej
 • 700 a Stanisław August Poniatowski, król Polski
 • 700 a Olechowski Józef c bp sufragan krakowski
 • 700 a Oraczewski Feliks pisarz, rektor Akademii Krakowskiej
 • 700 a Pius VI papież
 • 700 a Potocki Jan c podróżnik c pisarz,
 • 700 a Potocki Stanisław Szczęsny woj. ruski, marszałek konfederacji targowickiej
 • 700 a Stanisław August Poniatowski, król Polski
 • 740 a "Ukaz imperatorowej ... rosyjskiey Katarzyny II przy uroczystym obchodzie 25 roku swego panowania z okoliczności podróży swoiey do Chersonu ... w roku 1787 wydany"
 • 740 a "Manifest Porty Ottomańskiey z okoliczności wydania wojny Rosji w roku 1787 dnia 24 września dworom przyiaznym komunikowany"
 • 740 a "Mowa ... Michała Jerzego Poniatowskiego prymasa do ... Stanisława Augusta Poniatowskiego w kościele kollegialnym ... z okoliczności powrotu z podróży chersonskiey dnia 22 lipca roku 1787 miana" s. 48-49
 • 740 a "Kopia listu ... Katarzyny II do ... Stanisława Augusta Poniatowskiego z Kiiowa do Kaniowa pisanego 15 marca roku 1787" s. 50
 • 740 a "Manifest ... Kazimierza Puławskiego ! marszałka łomżyńskiego 18 Xbris roku 1771"
 • 740 a "List ... Fryderyka II do ... Marianny z Ciecierskich Skórzewskiey ... 28.8bris 1881 roku" s. 52-53
 • 740 a "Mowa ... Stanisława Augusta Poniatowskiego za królobójcami w izbie senatorskiej na sejmie w miesiącu listopadzie roku 1773 miana"
 • 740 a "Kazimierz Pułaski do Rzpltey Polskiey"
 • 740 a "Mowa Piotra Sapiehy, wojewody smoleńskiego w roku 1762 na senatus consilium miana"
 • 740 a "Mowa wielkiego mówcy angielskiego do zbuntowanych osad Ameryki w roku 1775 miana"
 • 740 a "Opisanie dawnego rycerstwa"
 • 740 a "Głos Ksawerego Branickiego hetmana w. k. w izbie senatorskiej na sejmie walnym warszawskim 1786 roku miany"
 • 740 a "Memoriał do ... Władysława Gurowskiego marszałka w. lit. przez pewnego więźnia w areszcie marszałkowskim będącego w roku 1787 podany"
 • 740 a "Pochwała Joseph'a Warrena w potyczce Amerykanów z Anglikami w roku 1775 dnia 18 kwietnia poległego"
 • 740 a "Mowa Gustawa Mardefelda posła pruskiego do Piotra Wielkiego cara rosyjskiego z okoliczności przyjęcia tytułu imperatora w roku 1721 miana"
 • 740 a "Uniwersał ... Piotra Wielkiego imperatora rosyjskiego względem koronacji Katarzyny imperatorowej małżonki jego w roku 1723 ogłoszony"
 • 740 a "Mowa Stanisława Augusta Poniatowskiego na sejmie dnia 12. 8. octobris 1767 miana" s. 27-28
 • 740 a "Raport generała lejtnanta wojsk francuskich królowi francuskiemu Ludwikowi XVI uczyniony ... 16 maja roku 1786 ..." s. 28-29 Gazeta Warszawska nr 43 z 31 V 1786
 • 740 a "Mowa Gustawa III ... króla szwedzkiego przy otwarciu seymu dnia 25 stycznia roku 1771 miana"
 • 740 a "Mowa ... Ignacego Goleiewskiego posła woiewodztwa podolskiego na seymie extraordynaryinym warszawskim dnia 6.8bris roku 1767 miana"
 • 740 a "Mowa ... Wiktoryna Wiszowatego miecznika y posła Ziemi Łomżyńskiey na seimie w izbie senatorskiey 19 IX 1776 miana"
 • 740 a "Mowa ... Szymona Marcina Kossakowskiego w Radzie Nieustającej miana roku 1787"
 • 852 j BK 11072

Indeksy