In Republica Polona acta, dicta, notatu digna in unum corpus privati exercitij gratia redacta.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00313
 • Kopie:
  • Mf 467
  • Mf 467
 • Tytuł: In Republica Polona acta, dicta, notatu digna in unum corpus privati exercitij gratia redacta. T. 2
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 133 k. 33x20 cm
 • Oprawa: Skóra brązowa, 18 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • "Przedmowa [...] [Jakuba] Sobieskiego na seymie będąc marszałkiem poselskim" 1628 k. 58v "Mowa [...] Janusza Radziwiłła [...] na seymie 1613" k. 60
  • "Na przemowę respons imieniem senatu przez [...] arcybiskupa gnieźnieńskiego" Jan Wężyk 1632 k. 27
  • "Przy elekcyi trybunału krótka mowa." k. 69
  • "Przemowa [...] arcybiskupa gnieźnieńskiego [Jan Wężyk] po głosowaniu na Władysława IV i obwieszczenie nominacyi królewskiey" 1632 k. 28
  • "Seym walny koronny woyną moskiewską i sławą brandenburską sławny w Warszawie roku [...] 1611" treściwy przebieg obrad k. 5-24
  • "Pamięci y wiadomości godne porachowanie wsi królewskich i szlacheckich wszystkich świeckich w Koronie 90 000 [...]" ile można by mieć z nich pieniędzy i "chłopów" oraz "chłopów kmieciów" na potrzeby państwa k. 67v
  • "Respons posłom króla szwedzkiego [Władysław IV] imieniem koła rycerskiego przez [...] [Jakuba] Sobieskiego" 1632 k. 29
  • "Rithm złozony podczas kommisyi w Wilnie w sprawie zborowych anno 1640 odprawuiącey na krciny X. Gurskiego" [Inc.:] "Hamuy się Orle [...]" k. 44v
  • "List [...] woiewody krakowskiego [Stanisława] Lubomirskiego do króla Władysława o zaciągi 1647" k. 48
  • "Przemowa do króla [Władysław IV] [...] nowo obranego [...] [Jakuba] Sobieskiego imieniem stanu szlacheckiego" 1632 k. 32
  • "Mowa [...] Tomasza Zamoyskiego wojewody [...] kijowskiego [...] przy obieraniu [...] pieczęci mniejszej koronnej z rąk [...] marszałka nadwornego koronnego [Łukasza Opalińskiego] [...] 12 Julii [...] 1628" k. 33v
  • "List do króla [Zygmunt III] od księcia Krzysztofa Radziwiłła hetmana [...] 3 IX 1625" k. 39
  • "List pana Chaleckiego do królewicza [...] Władysława [...] 28 V 1652! 1632 k. 42
  • "Mowa na wprowadzenie ciała [...] Stanisława Tęczyńskiego wojewodzica krakowskiego z Kamienia 10 novembris 1634 przez [...] krayczego kor. [Jakuba] Sobieskiego" k. 50v
  • "Mowa królewica Aleksandra [...] do króla [Władysław IV] po nominacyi" 1632 k. 30 "Dziękowanie stanom koronnym imieniem króla [Władysław IV] [...] przez Jerzego Ossolińskiego podskarbiego nadwornego" 1632 k. 30
  • "Przemowa królewica [Jana] Kazimierza po nominacyi [Władysława IV] do stanów [...]" 1632 k. 29v
  • "Na tęż przemowę imienim rycerstwa respons [...] marszałka P. [Jakuba] Sobieskiego" Mowy tu nie podano, kopista zaznacza: "vide infra folio exercitum Tak król nad królmi". Jest to więc mowa pod. nrem 11 na k. 53 k. 28
  • "Przedmowa [...] [Jerzego] Ossolińskiego podskarbiego nadwornego koronnego marszałka na ten [czas] poselskiego do króla [Władysław IV] przy pocałowaniu ręki r. 1635 na seymie" k. 52
  • "Respons od królewica [Władysław IV] Chaleckiemu" miecznikowi litewskiemu 20 V 1632 k. 42v
  • "Dzienkowanie posłów przez marszałka poselskiego [...] [Jakuba] Sobieskiego" 1623 k. 64
  • "List króla [...] Władysława wymawiając się z niesłusznego udania [z] strony zaciągów" może do Stanisława Lubomirskiego 1647? k. 50
  • "Respons króla [Zygmunt III] [...] hetmanowi [Krzysztof Radziwiłł] na ten list" 3 X 1656 k. 41v
  • "Elekcya króla [...] Władysława IV. Mowa [...] Henryka Firleia bpa przemyskiego do stanów koronnych" 1632 k. 24v
  • "Copia listu cesarza tureckiego [Osman II] do króla [...] [Zygmunt III] 26 VI 1618" k. 47
  • "Respons [...] posłom króla szwedzkiego [...] [Władysław IV] przez [Jakuba] Sobieskiego od koła rycerskiego" 1632 k. 33
  • "Przy wyprowadzeniu ciała z Warszawy [...] hrabie z Teczyna [Andrzeja] kasztelana bełskiego [mowa] [...] 1613" wg Niesieckiego t. I, s.271 zm. 1614 k. 36v
  • "Mowa na pogrzebie [...] drugiego Sokolińskiego marszałkowicza orszańskiego" k. 38 "List [...] Kazimierza Leona Sapiehy [...] do [...] prymasa" Jan Wężyk 3 V 1635 k. 39
  • "Jaki ma być Pan, król albo cesarz" k. 68
  • "Dziękowanie za pieczęć mnieyszą [...] Jerzego Ossolińskiego [...] 1638 na seymie" k. 45v
  • "Mowa w senacie [...] [Jana Stanisława] Sapiehy [...] marszałka W.X.L. na seymie w Warszawie [...] 1635" k. 54
  • "Na toż druga mowa." k. 69v "Mowa [...] Władysława Montwida na Dorohostaiach marszałka trybunału W.X.L. [...] 1636 do [...] deputatów w Wilnie" k. 70v
  • "Dziękowanie za pieczęć mniejszą W.X.L. od [...] Stephana Paca", ok. 1635 k. 43
  • "Mowa na pogrzebie [...] [Jana Karola] Chodkiewicza [...] w Ostrohu [...] 1622" k. 55
  • "Oddawanie tryumfalne Wasiela Szuyskiego cara [...] i z bracią [...] królowi [Zygmunt III] [...] na seymie w Warszawie przez [...] Stanisława Żółkiewskiego [...] 29 XI 1611" k. 109v
  • "Proceder pogrzebu [...] Stanisława Koniecpolskiego [...] hetmana [...] koronnego", ok. 1646 k. 123
  • "Dziękowanie od pana młodego" k. 85v "Oddawanie pieczęci y buławy koronney po śmierci Stanisława Żółkiewskiego [...] w Warszawie na seymie roku 1620 przez [...] Tomasza Zamoyskiego [...]" k. 86
  • "[...] Domini a Lipie Lipski [Joannis] episcopi Culmensis [...] Vladislai IV ad [...] Ferdinandum III [...] Imperatorem oratoris [...] orationes duae coram S. Caesarea Maiestate et [...] regina Cecylia Renata die ultima Julii et 3 Augusti [...] 1637 Do Cecylii Renaty" k. 118
  • Dorohostajski Monwid Władysław k. 70
  • "Status spraw moskiewskich in anno [...] 1606 od Mikołaja Oleśnickiego [...] y Aleksandra Korwin Gosiewskiego [...] posłów [...] [Zygmunta III] wypisany y do kancellaryi króla [...] posłany" gdzie mowa o zamordowaniu Dymitra list Maryny carowej k. 95v-109
  • Krycki Szczęsny wdzic maz. k. 82
  • "Responsum Stephani regis nuntiis [znane wypowiedzenie ze zwrotem: et sum rex vester non fictus neque pictus k. 91
  • "Nagrobek kawaleryey polskiej alis przeciwko orderowi [...]" Władysław IV 1638 k. 126 "Mortis imago, wiersz łaciński" k. 126v
  • "Dymitra cara moskiewskiego sprawy, wesele y śmierć" list Dymitra do Zygmunta III z 5 XI 1605; poselstwo do Zygmunta III; ślub i wesele;
  • "Votum [...] Jana Tarnawskiego! pana krakowskiego za króla [Zygmnunta] Augusta w Piotrkowie na seymie 1548" k. 126v "Odpowiedź na to [...] posłów przez [...] Hieronima Ossolińskiego marszałka swego [...] 1548" k. 128v
  • "Wiazd, koronacya, wesele [...] królowey [...] Cecyliey Renaty w Warszawie [...] 1637" k. 113v
  • "Kopia listu pewnego senatora pod rokosz do któregoś biskupa pisanego" może do Marcina Szyszkowskiego; por. tenże list w rkps BK 289, nr 96 k. 121v
  • "Kopia listu [...] Jerzego Zbarawskiego pana krakowskiego do oyców Jezuitów" k. 130v
  • "Propozycya króla [...] [Zygmunt III] na seymie warszawskim przez [...] księdza biskupa połockiego! [płockiego, Henryk Firlej] 1618" k. 91
  • "Nadgrobek królowey Cecyliey Renaty na tablicy złotey [...] 1644" k. 124v
  • "Dictionarium Latino-Polonico-Aulicum" [Inc.:] "Inobediens legi, regi, Deo" k. 125v "Trójwiersz o rokoszu Zebrzydowskiego" k. 126 "Sentencje łacińskie" k. 126
  • "List Maryny Mniszkówny do króla [...] [Zygmunt III] z obozu pod Moskwą 17 Januarii 1610" k. 120v
  • "Mowa [Krzysztofa] Wiesiołowskiego marszałka poselskiego na witaniu króla [...] [Zygmunt III] w Warszawie 14 Februarii 1618" k. 75v
  • "Przemowa [...] [Jakuba] Sobieskiego [...] na pogrzebie księcia [Janusza] Zbaraskiego [...]" 1631 k. 75v
  • "Przemowa arcybiskupa gnieźnieńskiego Krakowskiego! [Stanisław Karnkowski] do króla Zygmunta III na seymie" k. 90
  • "Oddawanie panny" k. 84 "Dziękowanie za pannę" k. 85
  • "Institutio novi ordinis militum beate et inmaculatae Conceptionis Mariae [...] 1637" k. 91v
  • "Tegoż mowa marszałka trybunalskiego na ten czas do króla [Władysław IV] [...] w Wilnie" k. 71 "Dziękowanie [...] Adama na Wyszynie Grodzieckiego kasztelana międzyrzeckiego za [...] pannę [...] Lubomirską od [...] starosty międzyrzeckiego Franciszka z Czarnkowa w Krakowie 1 Febr. 1637" k. 72
  • "List [...] Kazimierza Sapiehy wojewodzica wileńskiego [syn Lwa Sapiehy] do [...] biskupa Żmuydzkiego [Jerzego Tyszkiewicza ok. 1635 k. 95v
  • "Przedmowa [...] [Henryka] Firleja referendarza kor. na pogrzebie kardynała [...] [Bernarda] Maciejowskiego" 1608 k. 80
  • "Replika przeciw kawaleryey, ok. 1637 k. 92v
  • Napis Zygmunta III nad drzwiami kaplicy w Warszawie, gdzie pogrzebano cara Wasyla Szujskiego k. 111v "Sławny wiazd do Rzymu [...] Jerzego Ossolińskiego [...] 3 XII 1633" k. 112
  • "Mowa na pogrzebie arcybiskupa gnieźn. [Jana] Tarnowskiego" 1606 k. 82
 • Grafika: filary z winnymi gronami k. 4 rys. piórkiem
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Cecylia Renata (królowa Polski ; 1611-1644)
  • Chodkiewicz, Jan Karol hetman w. lit. wda wileński (1560-1621)
  • Czarnkowski, Sędziwój Franciszek (?- ca 1655)
  • Dymitr Samozwaniec I (car Rosji ; 1582?-1606)
  • Koniecpolski, Stanisław (ca 1592-1646)
  • Maciejowski, Bernard prymas (1548-1608)
  • Ossoliński, Jerzy kanclerz w. kor. wda sandomierski (1595-1650)
  • Tarnowski, Jan podkanclerzy kor. prymas ca 1550-1605
  • Tęczyński, Stanisław wojewodzic krakowski
  • Wasyl Szujski IV car rosyjski (1552-1612)
  • Żółkiewski, Stanisław hetman w. kor. kanclerz w. kor. (1547-1620)
  • Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
  • Jezuici
  • Sejm 1548 Piotrków
  • Sejm 1611 Warszawa
  • Zakon Niepokalanego Poczęcia bractwo
  • Mowy sejmowe 17 w.
  • Mowy pogrzebowe 17 w.
  • Listy polskie 17 w.
  • Poezja okolicznościowa 17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Ceremoniał dworski 17 w.
 • Uwagi: pismo kilku rąk; k. tyt. ozdobiona rys.
 • Opracowania: Kopia listu [...] Jerzego Zbaraskiego do oyców Jezuitów druk z innego rkps przez Sokołowskiego w Scriptores Rerum Pol.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  0
  @
  a pol a lat
 • 130
   0
   .
  a In Republica
 • 245
   0
   0
  a In Republica Polona acta, dicta, notatu digna in unum corpus privati exercitij gratia redacta. n T. 2
 • 246
   3
   3
  a [Źródła do dziejów Polski za Zygmunta III i Władysława IV].
 • 250 a kop.
 • 260 c 17 w.
 • 300 a 133 k. c 33x20 cm
 • 340 d Rkps e Skóra brązowa, 18 w.
 • 400 a Lubomirska Konstancja zob. Czarnkowska Konstancja z Lubomirskich kasztelanowa poznańska
 • 500 a pismo kilku rąk; k. tyt. ozdobiona rys.
 • 520 a "Przedmowa [...] [Jakuba] Sobieskiego na seymie będąc marszałkiem poselskim" 1628 k. 58v "Mowa [...] Janusza Radziwiłła [...] na seymie 1613" k. 60
 • 520 a "Na przemowę respons imieniem senatu przez [...] arcybiskupa gnieźnieńskiego" Jan Wężyk 1632 k. 27
 • 520 a "Przy elekcyi trybunału krótka mowa." k. 69
 • 520 a "Przemowa [...] arcybiskupa gnieźnieńskiego [Jan Wężyk] po głosowaniu na Władysława IV i obwieszczenie nominacyi królewskiey" 1632 k. 28
 • 520 a "Seym walny koronny woyną moskiewską i sławą brandenburską sławny w Warszawie roku [...] 1611" treściwy przebieg obrad k. 5-24
 • 520 a "Pamięci y wiadomości godne porachowanie wsi królewskich i szlacheckich wszystkich świeckich w Koronie 90 000 [...]" ile można by mieć z nich pieniędzy i "chłopów" oraz "chłopów kmieciów" na potrzeby państwa k. 67v
 • 520 a "Respons posłom króla szwedzkiego [Władysław IV] imieniem koła rycerskiego przez [...] [Jakuba] Sobieskiego" 1632 k. 29
 • 520 a "Rithm złozony podczas kommisyi w Wilnie w sprawie zborowych anno 1640 odprawuiącey na krciny X. Gurskiego" [Inc.:] "Hamuy się Orle [...]" k. 44v
 • 520 a "List [...] woiewody krakowskiego [Stanisława] Lubomirskiego do króla Władysława o zaciągi 1647" k. 48
 • 520 a "Przemowa do króla [Władysław IV] [...] nowo obranego [...] [Jakuba] Sobieskiego imieniem stanu szlacheckiego" 1632 k. 32
 • 520 a "Mowa [...] Tomasza Zamoyskiego wojewody [...] kijowskiego [...] przy obieraniu [...] pieczęci mniejszej koronnej z rąk [...] marszałka nadwornego koronnego [Łukasza Opalińskiego] [...] 12 Julii [...] 1628" k. 33v
 • 520 a "List do króla [Zygmunt III] od księcia Krzysztofa Radziwiłła hetmana [...] 3 IX 1625" k. 39
 • 520 a "List pana Chaleckiego do królewicza [...] Władysława [...] 28 V 1652! 1632 k. 42
 • 520 a "Mowa na wprowadzenie ciała [...] Stanisława Tęczyńskiego wojewodzica krakowskiego z Kamienia 10 novembris 1634 przez [...] krayczego kor. [Jakuba] Sobieskiego" k. 50v
 • 520 a "Mowa królewica Aleksandra [...] do króla [Władysław IV] po nominacyi" 1632 k. 30 "Dziękowanie stanom koronnym imieniem króla [Władysław IV] [...] przez Jerzego Ossolińskiego podskarbiego nadwornego" 1632 k. 30
 • 520 a "Przemowa królewica [Jana] Kazimierza po nominacyi [Władysława IV] do stanów [...]" 1632 k. 29v
 • 520 a "Na tęż przemowę imienim rycerstwa respons [...] marszałka P. [Jakuba] Sobieskiego" Mowy tu nie podano, kopista zaznacza: "vide infra folio exercitum Tak król nad królmi". Jest to więc mowa pod. nrem 11 na k. 53 k. 28
 • 520 a "Przedmowa [...] [Jerzego] Ossolińskiego podskarbiego nadwornego koronnego marszałka na ten [czas] poselskiego do króla [Władysław IV] przy pocałowaniu ręki r. 1635 na seymie" k. 52
 • 520 a "Respons od królewica [Władysław IV] Chaleckiemu" miecznikowi litewskiemu 20 V 1632 k. 42v
 • 520 a "Dzienkowanie posłów przez marszałka poselskiego [...] [Jakuba] Sobieskiego" 1623 k. 64
 • 520 a "List króla [...] Władysława wymawiając się z niesłusznego udania [z] strony zaciągów" może do Stanisława Lubomirskiego 1647? k. 50
 • 520 a "Respons króla [Zygmunt III] [...] hetmanowi [Krzysztof Radziwiłł] na ten list" 3 X 1656 k. 41v
 • 520 a "Elekcya króla [...] Władysława IV. Mowa [...] Henryka Firleia bpa przemyskiego do stanów koronnych" 1632 k. 24v
 • 520 a "Copia listu cesarza tureckiego [Osman II] do króla [...] [Zygmunt III] 26 VI 1618" k. 47
 • 520 a "Respons [...] posłom króla szwedzkiego [...] [Władysław IV] przez [Jakuba] Sobieskiego od koła rycerskiego" 1632 k. 33
 • 520 a "Przy wyprowadzeniu ciała z Warszawy [...] hrabie z Teczyna [Andrzeja] kasztelana bełskiego [mowa] [...] 1613" wg Niesieckiego t. I, s.271 zm. 1614 k. 36v
 • 520 a "Mowa na pogrzebie [...] drugiego Sokolińskiego marszałkowicza orszańskiego" k. 38 "List [...] Kazimierza Leona Sapiehy [...] do [...] prymasa" Jan Wężyk 3 V 1635 k. 39
 • 520 a "Jaki ma być Pan, król albo cesarz" k. 68
 • 520 a "Dziękowanie za pieczęć mnieyszą [...] Jerzego Ossolińskiego [...] 1638 na seymie" k. 45v
 • 520 a "Mowa w senacie [...] [Jana Stanisława] Sapiehy [...] marszałka W.X.L. na seymie w Warszawie [...] 1635" k. 54
 • 520 a "Na toż druga mowa." k. 69v "Mowa [...] Władysława Montwida na Dorohostaiach marszałka trybunału W.X.L. [...] 1636 do [...] deputatów w Wilnie" k. 70v
 • 520 a "Dziękowanie za pieczęć mniejszą W.X.L. od [...] Stephana Paca", ok. 1635 k. 43
 • 520 a "Mowa na pogrzebie [...] [Jana Karola] Chodkiewicza [...] w Ostrohu [...] 1622" k. 55
 • 520 a "Oddawanie tryumfalne Wasiela Szuyskiego cara [...] i z bracią [...] królowi [Zygmunt III] [...] na seymie w Warszawie przez [...] Stanisława Żółkiewskiego [...] 29 XI 1611" k. 109v
 • 520 a "Proceder pogrzebu [...] Stanisława Koniecpolskiego [...] hetmana [...] koronnego", ok. 1646 k. 123
 • 520 a "Dziękowanie od pana młodego" k. 85v "Oddawanie pieczęci y buławy koronney po śmierci Stanisława Żółkiewskiego [...] w Warszawie na seymie roku 1620 przez [...] Tomasza Zamoyskiego [...]" k. 86
 • 520 a "[...] Domini a Lipie Lipski [Joannis] episcopi Culmensis [...] Vladislai IV ad [...] Ferdinandum III [...] Imperatorem oratoris [...] orationes duae coram S. Caesarea Maiestate et [...] regina Cecylia Renata die ultima Julii et 3 Augusti [...] 1637 Do Cecylii Renaty" k. 118
 • 520 a Dorohostajski Monwid Władysław k. 70
 • 520 a "Status spraw moskiewskich in anno [...] 1606 od Mikołaja Oleśnickiego [...] y Aleksandra Korwin Gosiewskiego [...] posłów [...] [Zygmunta III] wypisany y do kancellaryi króla [...] posłany" gdzie mowa o zamordowaniu Dymitra list Maryny carowej k. 95v-109
 • 520 a Krycki Szczęsny wdzic maz. k. 82
 • 520 a "Responsum Stephani regis nuntiis [znane wypowiedzenie ze zwrotem: et sum rex vester non fictus neque pictus k. 91
 • 520 a "Nagrobek kawaleryey polskiej alis przeciwko orderowi [...]" Władysław IV 1638 k. 126 "Mortis imago, wiersz łaciński" k. 126v
 • 520 a "Dymitra cara moskiewskiego sprawy, wesele y śmierć" list Dymitra do Zygmunta III z 5 XI 1605; poselstwo do Zygmunta III; ślub i wesele;
 • 520 a "Votum [...] Jana Tarnawskiego! pana krakowskiego za króla [Zygmnunta] Augusta w Piotrkowie na seymie 1548" k. 126v "Odpowiedź na to [...] posłów przez [...] Hieronima Ossolińskiego marszałka swego [...] 1548" k. 128v
 • 520 a "Wiazd, koronacya, wesele [...] królowey [...] Cecyliey Renaty w Warszawie [...] 1637" k. 113v
 • 520 a "Kopia listu pewnego senatora pod rokosz do któregoś biskupa pisanego" może do Marcina Szyszkowskiego; por. tenże list w rkps BK 289, nr 96 k. 121v
 • 520 a "Kopia listu [...] Jerzego Zbarawskiego pana krakowskiego do oyców Jezuitów" k. 130v
 • 520 a "Propozycya króla [...] [Zygmunt III] na seymie warszawskim przez [...] księdza biskupa połockiego! [płockiego, Henryk Firlej] 1618" k. 91
 • 520 a "Nadgrobek królowey Cecyliey Renaty na tablicy złotey [...] 1644" k. 124v
 • 520 a "Dictionarium Latino-Polonico-Aulicum" [Inc.:] "Inobediens legi, regi, Deo" k. 125v "Trójwiersz o rokoszu Zebrzydowskiego" k. 126 "Sentencje łacińskie" k. 126
 • 520 a "List Maryny Mniszkówny do króla [...] [Zygmunt III] z obozu pod Moskwą 17 Januarii 1610" k. 120v
 • 520 a "Mowa [Krzysztofa] Wiesiołowskiego marszałka poselskiego na witaniu króla [...] [Zygmunt III] w Warszawie 14 Februarii 1618" k. 75v
 • 520 a "Przemowa [...] [Jakuba] Sobieskiego [...] na pogrzebie księcia [Janusza] Zbaraskiego [...]" 1631 k. 75v
 • 520 a "Przemowa arcybiskupa gnieźnieńskiego Krakowskiego! [Stanisław Karnkowski] do króla Zygmunta III na seymie" k. 90
 • 520 a "Oddawanie panny" k. 84 "Dziękowanie za pannę" k. 85
 • 520 a "Institutio novi ordinis militum beate et inmaculatae Conceptionis Mariae [...] 1637" k. 91v
 • 520 a "Tegoż mowa marszałka trybunalskiego na ten czas do króla [Władysław IV] [...] w Wilnie" k. 71 "Dziękowanie [...] Adama na Wyszynie Grodzieckiego kasztelana międzyrzeckiego za [...] pannę [...] Lubomirską od [...] starosty międzyrzeckiego Franciszka z Czarnkowa w Krakowie 1 Febr. 1637" k. 72
 • 520 a "List [...] Kazimierza Sapiehy wojewodzica wileńskiego [syn Lwa Sapiehy] do [...] biskupa Żmuydzkiego [Jerzego Tyszkiewicza ok. 1635 k. 95v
 • 520 a "Przedmowa [...] [Henryka] Firleja referendarza kor. na pogrzebie kardynała [...] [Bernarda] Maciejowskiego" 1608 k. 80
 • 520 a "Replika przeciw kawaleryey, ok. 1637 k. 92v
 • 520 a Napis Zygmunta III nad drzwiami kaplicy w Warszawie, gdzie pogrzebano cara Wasyla Szujskiego k. 111v "Sławny wiazd do Rzymu [...] Jerzego Ossolińskiego [...] 3 XII 1633" k. 112
 • 520 a "Mowa na pogrzebie arcybiskupa gnieźn. [Jana] Tarnowskiego" 1606 k. 82
 • 530 d Mf 467
 • 530 d Mf 467
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK II, 182 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 a Kopia listu [...] Jerzego Zbaraskiego do oyców Jezuitów druk z innego rkps przez Sokołowskiego w Scriptores Rerum Pol.
 • 600
   0
   9
  a Cecylia Renata c (królowa Polski ; d 1611-1644)
 • 600
   1
   9
  a Chodkiewicz, Jan Karol c hetman w. lit. wda wileński d (1560-1621)
 • 600
   1
   9
  a Czarnkowski, Sędziwój Franciszek d (?- ca 1655)
 • 600
   0
   9
  a Dymitr Samozwaniec b I c (car Rosji ; d 1582?-1606)
 • 600
   1
   9
  a Koniecpolski, Stanisław d (ca 1592-1646)
 • 600
   1
   9
  a Maciejowski, Bernard c prymas d (1548-1608)
 • 600
   1
   9
  a Ossoliński, Jerzy c kanclerz w. kor. wda sandomierski d (1595-1650)
 • 600
   1
   9
  a Tarnowski, Jan c podkanclerzy kor. prymas d ca 1550-1605
 • 600
   1
   .
  a Tęczyński, Stanisław c wojewodzic krakowski
 • 600
   0
   9
  a Wasyl Szujski b IV c car rosyjski d (1552-1612)
 • 600
   1
   9
  a Żółkiewski, Stanisław c hetman w. kor. kanclerz w. kor. d (1547-1620)
 • 600
   0
   9
  a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 610
   2
   9
  a Jezuici
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1548 Piotrków
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1611 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Zakon Niepokalanego Poczęcia c bractwo
 • 611
   2
   9
  a Rokosz 1606-1607 r. Zebrzydowskiego
 • 650
   .
   9
  a Mowy sejmowe y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Mowy pogrzebowe y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Listy polskie y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Poezja okolicznościowa y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Korespondencja dyplomatyczna y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Ceremoniał dworski y 17 w.
 • 700
   0
   2
  a Aleksander Karol Waza c (królewicz polski ; d 1614-1634)
 • 700
   1
   2
  a Chalecki, Mikołaj Krzysztof c miecznik lit. wda nowogrodzki d (?-1653)
 • 700
   0
   2
  a Ferdynand b III c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1608-1657)
 • 700
   1
   2
  a Firlej Henryk c bp poznański bp przemyski d (1599-1635)
 • 700
   1
   2
  a Gosiewski Aleksander c wda smoleński d (?-1639)
 • 700
   1
   2
  a Grodzicki Adam c klan międzyrzecki
 • 700
   0
   2
  a Jan Kazimierz c (król Polski ; d 1609-1672)
 • 700
   1
   2
  a Karnkowski, Stanisław d (1520-1603)
 • 700
   1
   2
  a Krycki, Szczęsny c wdzic maz.
 • 700
   1
   2
  a Lipski, Jan c abp gnieźnieński prymas d (1589-1641)
 • 700
   1
   2
  a Lubomirski, Stanisław c wda ruski krakowski d (1583-1649)
 • 700
   0
   2
  a Maryna Mniszchówna c (carowa Rosji ; d ca 1588-1614)
 • 700
   1
   2
  a Opaliński, Łukasz c marszałek w. kor. wda rawski d (1581-1654)
 • 700
   0
   2
  a Osman b II c (sułtan turecki ; d 1604-1622)
 • 700
   1
   2
  a Ossoliński, Jerzy c kanclerz w. kor. wda sandomierski d (1595-1650)
 • 700
   1
   2
  a Pac, Stefan c podskarbi lit. podkanclerzy lit. d (1587-1640)
 • 700
   1
   2
  a Radziwiłł, Janusz c podczaszy lit. klan wileński d (1579-1620)
 • 700
   1
   2
  a Radziwiłł Krzysztof c wda wileński hetman w. lit. d (1585-1640)
 • 700
   1
   2
  a Sapieha, Jan Stanisław c marsz. w. lit. d (1589-1635)
 • 700
   1
   2
  a Sapieha Kazimierz c wojewodzic wileński
 • 700
   1
   2
  a Sapieha, Kazimierz Leon c podkanclerzy lit. d 1609-1656
 • 700
   1
   2
  a Tęczyński, Andrzej c klan wiślicki bełski d (?-1613)
 • 700
   1
   2
  a Tyszkiewicz, Jerzy c bp żmudzki wileński d (?-1656)
 • 700
   1
   2
  a Wężyk, Jan c prymas d (1575-1638)
 • 700
   1
   2
  a Wiesiołowski, Krzysztof c stolnik lit. marszałek nadworny d (?-1637)
 • 700
   0
   2
  a Władysław b IV Waza c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 700
   1
   2
  a Zbaraski, Jerzy c podczaszy kor. klan krakowski d (ca 1573-1631)
 • 700
   1
   2
  a Żółkiewski, Stanisław c hetman w. kor. kanclerz w. kor. d (1547-1620)
 • 700
   0
   2
  a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 740 a Mowa Zamoyskiego Tomasza wdy kijowskiego
 • 740 a Pamięci y wiadomości godne |porachowanie wsi królewskich i szlacheckich wszystkich świeckich w Koronie 90 000 ile można by mieć z nich pieniędzy i chłopów oraz chłopów kmieciów na potrzeby państwa
 • 740 a Rithm złozony podczas kommisyi w Wilnie w sprawie zborowych anno 1640 odprawuiącey na krciny X. Gurskiego
 • 740 a Mowa Aleksandra królewicza do Władysława IV króla Polski 1632
 • 740 a Mowa na pogrzebie Jana Karola Chodkiewicza w Ostrohu 1622
 • 740 a Listy do Władysława IV króla Polski
 • 740 a Przy elekcyi trybunału krótka mowa.
 • 740 a Mowa Radziwiłła Janusza 1613
 • 740 a Na toż druga mowa.
 • 740 a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 a Mowy Wężyka Jana prymasa
 • 740 a Dziękowanie za pieczęć mniejszą W.X.L. od Stephana Paca ok. 1635
 • 740 a Dziękowanie za pieczęć mnieyszą Jerzego Ossolińskiego 1638 na seymie
 • 740 a Elekcya króla Władysława IV. |Mowa Firleja Henryka bpa przemyskiego do stanów koronnych 1632
 • 740 a Dziękowanie stanom koronnym imieniem króla Władysław IV przez Jerzego Ossolińskiego podskarbiego nadwornego 1632
 • 740 a Mowa na pogrzebie drugiego Sokolińskiego marszałkowicza orszańskiego
 • 740 a List Sapiehy Kazimierza Leona do Wężyka Jana prymasa 1635
 • 740 a Mowa Jana Kazimierza po nominacji Władysława IV do stanów 1632
 • 740 a Listy Władysława IV króla Polski do
 • 740 a Jaki ma być Pan, król albo cesarz
 • 740 a Seym walny koronny woyną moskiewską i sławą brandenburską sławny w Warszawie roku 1611
 • 740 a Mowa Montwida Władysława marszałka trybunału W.X.L. 1636
 • 740 a Mowa Sapiehy Jana Stanisława marszałka w. lit. 1635
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a Respons posłom króla szwedzkiego Władysław IV przez Jakuba Sobieskiego od koła rycerskiego 1632
 • 740 a Mowy Sobieskiego Jakuba marszałka 1632
 • 740 a Respons posłom króla szwedzkiego Władysław IV imieniem koła rycerskiego przez Jakuba Sobieskiego 1632
 • 740 a Mowa Ossolińskiego Jerzego podskarbiego n. kor. do Władysława IV 1635
 • 740 a Przy wyprowadzeniu ciała z Warszawy hrabie z Teczyna Andrzeja kasztelana bełskiego mowa 1613
 • 740 a Przemowa Jakuba Sobieskiego na pogrzebie księcia Janusza Zbaraskiego 1631
 • 740 a Trójwiersz o rokoszu Zebrzydowskiego
 • 740 a Dictionarium Latino-Polonico-Aulicum
 • 740 a Replika przeciw kawaleryey, ok. 1637
 • 740 a Oddawanie pieczęci y buławy koronney po śmierci Stanisława Żółkiewskiego w Warszawie na seymie roku 1620 przez Tomasza Zamoyskiego
 • 740 a Wiazd, |koronacya, |wesele królowey Cecyliey Renaty w Warszawie 1637
 • 740 a Odpowiedź na to posłów przez Hieronima Ossolińskiego marszałka swego 1548
 • 740 a Mowa na pogrzebie Jana Tarnowskiego abpa gnieźnieńskiego 1606
 • 740 a Dziękowanie od pana młodego
 • 740 a Propozycya króla Zygmunta III na seymie warszawskim przez księdza biskupa płockiego Henryka Firleja 1618
 • 740 a Votum Jana Tarnawskiego! pana krakowskiego za króla Zygmnunta Augusta w Piotrkowie na seymie 1548
 • 740 a Napis Zygmunta III nad drzwiami kaplicy w Warszawie, gdzie pogrzebano cara Wasyla Szujskiego
 • 740 a Mortis imago, wiersz łaciński
 • 740 a Mowa Firleja Henryka referendarza kor. na pogrzebie kardynała Bernarda Maciejowskiego 1608
 • 740 a Sentencje łacińskie
 • 740 a Oddawanie panny
 • 740 a Nadgrobek królowey Cecyliey Renaty na tablicy złotey 1644
 • 740 a Dziękowanie za pannę
 • 740 a Proceder pogrzebu Stanisława Koniecpolskiego hetmana koronnego, ok. 1646
 • 740 a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 a List NN senatora pod rokosz do NN bpa pisany
 • 740 a Nagrobek kawaleryey polskiej alis przeciwko orderowi Władysław IV 1638
 • 740 a Mowa Wiesiołowskiego Krzysztofa marszałka poselskiego na witaniu Zygmunta III 1618
 • 740 a Status spraw moskiewskich 1606 od Mikołaja Oleśnickiego y Aleksandra Korwin Gosiewskiego posłów Zygmunta III wypisany y do kancellaryi króla posłany gdzie mowa o zamordowaniu Dymitra a list Maryny carowej a poselstwo do Zygmunta III a ślub i wesele a Dymitra cara moskiewskiego sprawy, wesele y śmierć
 • 740 a Sławny |wiazd do Rzymu Jerzego Ossolińskiego 1633
 • 740 a List Zbaraskiego Jerzego klana krakowskiego do jezuitów
 • 740 a List Sapiehy Kazimierza wojewodzica wileńskiego do Tyszkiewicza Jerzego bpa żmudzkiego ok. 1635
 • 740 a Mowa Karnkowskiego Stanisława abpa gnieźnieńskiego do Zygmunta III
 • 740 a Dziękowanie Adama na Wyszynie Grodzieckiego kasztelana międzyrzeckiego za pannę Lubomirską od starosty międzyrzeckiego Franciszka z Czarnkowa 1637
 • 740 a Responsum Stephani regis nuntiis
 • 740 a Tegoż |mowa marszałka trybunalskiego na ten czas do króla Władysława IV w Wilnie
 • 740 a Institutio novi ordinis militum beate et inmaculatae Conceptionis Mariae 1637
 • 740 a Oddawanie tryumfalne Wasiela Szuyskiego cara i z bracią królowi Zygmuntowi III na seymie w Warszawie przez Stanisława Żółkiewskiego 1611
 • 740 a Domini a Lipie Lipski Joannis episcopi Culmensis Vladislai IV ad Ferdinandum III Imperatorem oratoris |orationes duae coram S. Caesarea Maiestate et regina Cecylia Renata 1637 |Do Cecylii Renaty
 • 852 j BK 00313
 • 900 c filary z winnymi gronami k k. 4 m rys. piórkiem p hic omnia p labore
 • 999 d 2017-05-12

Indeksy