Biuletyn

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 22288
 • Tytuł : Biuletyn
 • Redaktor :
  • Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
  • red. Kazimierz Dziewoński
 • Wydawca : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • Miejsce wydania : Warszawa Polska
 • Data wydania : 1960-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Półrocznik
 • Numeracja :
  • Z. 1, 1960 poświęcony zagadnieniom organizacyjnym
  • Z. 2, 1960 poświęcony badaniom dochodu narodowego
  • Z. 3<1>, 1961 poświęcony zagadnieniom przemysłu
  • Z. 4<2>, 1961 poświęcony problematyce układów osadniczych
  • Z. 5<3>, 1961 poświęcony problematyce transportu
  • Z. 6<4>, 1961 poświęcony analizie regionalnych przepływów międzygałęziowych
  • Z. 7<5>, 1961 poświęcony bibliografii piśmiennictwa demograficznego
  • Z. 8<6>, 1961 poświęcony zagadnieniom organizacyjnym
  • Z. 9<7>, 1961 poświęcony badaniom lokalizacji poszczególnych gałęzi i zakładów przemysłowych
  • Z. 11<2>, 1962 poświęcony zagadnieniom programowania rozwoju i rozmieszczenia przemysłu
  • Z. 12<3>, 1962 poświęcony zagadnieniom ruchów migracyjnych
  • Z. 13<4>, 1962 poświęcony badaniom optymalnego rozmieszczenia ludności
  • Z. 14<5>, 1962 poświęcony problemom gospodarki surowcowej przemysłu ceramiki budowlanej
  • Z. 15<6>, 1962 poświęcony problemom lokalizacji zakładów przemysłowych
  • Z. 17<8>, 1962 poświęcony badaniom demograficznym
  • Z. 18<9>, 1962 poświęcony teorii gospodarki reginalnej
  • Z. 19<10>, 1962 poświęcony problematyce rozmieszczenia ośr5odków kultury
  • Z. 20<1>, 1963 poświęcony problematyce badań przestrzennych zagranicą
  • Z. 22<3>, 1963 poświęcony zagadnieniu metod analizy kosztów z uwzg. ich przestrz. zróżnicowania
  • Z. 23<4>, 1963 poświęcony zagadnieniom organizacyjnym
  • Z. 24<5> 1963 poświęcony zagadnieniom budownictwa mieszkaniowego
  • Z. 25<6>, 1963 poświęcony zagadnieniom struktury przestrzennej przemysłu
  • Z. 26<7>, 1963 poświęcony wybranym zagadnieniom struktury przestrzennej przemysłu
  • Z. 27<8>, 1963 poświęcony zagadnieniom przestrzennego kształtowania się dochodów
  • Z. 28<9>, 1963 poświęcony bibliografii rozmieszczenia przemysłu i transportu
  • Z. 29<10>, 1963 poświęcony zagadnieniom urbanistyki
  • Z. 30, 1964 poświęcony problematyce regionu metropolitarnego Warszawy
  • Z. 31, 1964
  • Z. 32, 1964 Z badań nad problematyką przestrzenną przemysłu Polski
  • Z. 34, 1965 Problemy metodyki badań ekonomiczno przestrzennych
  • Z. 35, 1966 Z badań nad strukturą przestrzenną gospodarki narodowej Polski
  • Z. 38, 1964 Rozmieszczenie ośrodków naukowych w Polsce
  • Z. 43, 1967 Winiarski B. Zając D. Mojsiejenka A. Problemy aktywizacji gospodarczej powiatów
  • Z. 44, 1967 Rozwiązania ekonomiczne wybranych miast
  • Z. 48, 1968 Kierunki badań regionalnych za granicą
  • Z. 49, 1968 Problemy przestrzenne transportu samochodowego w Polsce
  • Z. 50, 1968 Ocena pzryrodniczych podstaw rolnictwa
  • Z. 51, 1968 Zagadnienia metodyczne i teoretyczne planu krajowego 1.
  • Z. 52, 1969 Działalność Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Instytutu Geografii PAN w latach 1962-1967
  • Z. 53, 1969 Z zagadnień sieci osadniczej i pozarolniczego wykorzystania ziemi
  • Z. 54, 1970 Problemy rozowju regionalnego i zagospodarowania przestrzennego w Europie i w Stanach Zjednoczonych
  • Z. 55, 1969 Planowanie regionalne. Bibliografia [...] 1945-1965
  • Z. 56, 1970 Kawalec W. Wybrane problemy struktury przestrzennej
  • Z. 57, 1970 Delimitacja obszarów zurbanizowanych
  • Z. 58, 1970 Eberhardt P. Rola wielkich miast w strukturze regionalnej
  • Z. 64, 1971 Badania reginalne ONZ w perspektywie doświadczeń Polskich
  • Z. 65, 1971 Wybrane zagadnienia planowania przestrzennego
  • Z. 66, 1971 Problemy gospodarowania przestrzenią
  • Z. 68, 1971 Problemy środowiska człowieka
  • Z. 69, 1972 Nowe aspektu rozwiązywania współczesnych problemów przestrzennych
  • Z. 70, 1972 Metodyka prognozowania przestrzennego zagospodarowania kraju
  • Z. 71, 1972 Metody oceny warunków przyrodniczych produkcji rolniczej
  • Z. 72, 1972 Dąbrowski K. Rola floty polskiej w międzynarodowym podziale pracy
  • Z. 73, 1972 Nowosielska E. Zróżnicowanie popytu i podaży
  • Z. 74, 1972 Kształcenie polonistów regionalnych
  • Z. 77, 1973 Problemy aglomeracji miejskich
  • Z. 78, 1973 Heřman S. Eberhardt P. Prognozy przemian osadnictwa miejskiego Polski
  • Z. 79, 1973 Aglomeracje miejskie w Polsce
  • Z. 80, 1973 Ciechocińska M.S Deglomeracja Warszawy 1965-1970
  • Z. 81, 1974 Kozłowski S.G. Aktywizacja zasobów ludzkich a ekonomiczny rozwój regionu
  • Z. 82, 1974 Wrzosek S. Zawadzki S.M. Planowanie regionalne
  • Z. 83, 1974 Problematyka podziału terytorialnego kraju
  • Z. 84, 1974 Podstawy przestrzennego zagospodarowania kraju
  • Z. 85, 1974 Plan przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 1990
  • Z. 86, 1975 Perspektywy rozwoju transportu w Polsce
  • Z. 87, 1975 Przemiany struktury przestrzennej Polski w latach 1960-1970
  • Z. 88, 1975 Nowosybirski ośrodek badań regionalnych
  • Z. 89, 1976 Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
  • Z. 90, 1976 Gospodarka przestrzenna i informacja regionalna
  • Z. 91, 1976 Wich U. Regionalne zróżnicowanie wiejskich urządzeń komunalnych
  • Z. 92, 1976 Malinowski A. Problemy rozwoju regionalnego Hiszpanii
  • Z. 93, 1976 Dyskusyjne problemy studiów regionalnych
  • Z. 94, 1977 Problemy rozwoju regionalnego w krajach Trzeciego Świata
  • Z. 95, 1977 Modele terytorialnych systemów społeczno-ekonomicznych
  • Z. 97, 1978 Eberhardt P. Koncentracja przestrzenna osadnictwa
  • Z. 98, 1978 Komorowski S.M. Przestrzenna organizacja rozwoju społeczno-gospodarczego
  • Z. 99, 1978 Bariery wzrostu w gospodarce przestrzennej
  • Z. 100, 1978 Badania regionalne w Polsce
  • Z. 101, 1979 Organizacja przestrzenna obszarów wiejskich
  • Z. 104, 1979 Opatto M. Problemy realizacji perspektywicznej strategii przestrzennej
  • Z. 107, 1980 Problematyka metodologiczna dorobku badawczego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
  • Z. 108, 1980 Problemy niezawodności funkcjonowania infrastruktury technicznej
  • Z. 109, 1980 Gontarski Z. Obszary metropolitalne w Polsce
  • Z. 110, 1980 Wieś polska 2000
  • Z. 111, 1980 Kukliński A. Gospodarka przestrzenna i studia regionalne
  • Z. 112, 1981 Ośrodki usługowe
  • Z. 114, 1981 Kowalski J.S. Teoria rozwoju regionalnego w świetle koncepcji szwedzkich
  • Z. 123, 1983 Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski
  • Z. 124, 1983 Problemy rekonstrukcji metodologicznej polskich studiów regionalnych
  • Z. 125, 1984 Gospodarka przestrzenna Polski
  • Z. 126, 1984 Podział administracyjny kraju
  • Z. 127, 1985 Planowanie regionalne... cz. 1-2
  • Z. 128, 1986 Podział administracyjny kraju. Cz. 2
  • Z. 129, 1986 Ekspertyzy - opinie o wpływie inwestycji na środowisko
  • Z. 130, 1986 Instrumenty polityki przestrzennej
  • Z. 131, 1986 Wybrane problemy infrastruktury technicznej
  • Z. 132, 1987 Pyszkowski A. Planowanie w układach makroregionalnych w Polsce
  • Z. 133, 1987 Cesarski M. Inwestycje w dziedzinie infrastruktury osadniczej
  • Z. 134, 1987 Problematyka społeczna w planowaniu przestrzennym
  • Z. 136, 1987 Założenia planu przestrzennego zagospodarowania kraju
  • Z. 137, 1987 Z doświadczeń etapowania planu rozwoju miasta
  • Z. 140, 1988 Ginsbert-Gebert A. Podoski K. Infrastruktura komunalna
  • Z. 141, 1989 Problematyka przyrodnicza w planach
  • Z. 142, 1989 Przestrzeń kulturowa w planowaniu przestrzennym
  • Z. 143, 1989 Zasady polityki przestrzennej
  • Z. 144, 1989 Planowanie przestrzenne w wybranych krajach Europy Zachodniej
 • Uwagi :
  • Kilkakrotna zmiana numeracji
  • pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Dziewoński, Kazimierz red.
  • Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a BIULETYN
 • 245 a Biuletyn c Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
 • 245 c red. Kazimierz Dziewoński
 • 260 a Warszawa b Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN c 1960- k Polska
 • 300 a
 • 310 a Półrocznik
 • 362 a Z. 1, 1960 poświęcony zagadnieniom organizacyjnym
 • 362 a Z. 2, 1960 poświęcony badaniom dochodu narodowego
 • 362 a Z. 3<1>, 1961 poświęcony zagadnieniom przemysłu
 • 362 a Z. 4<2>, 1961 poświęcony problematyce układów osadniczych
 • 362 a Z. 5<3>, 1961 poświęcony problematyce transportu
 • 362 a Z. 6<4>, 1961 poświęcony analizie regionalnych przepływów międzygałęziowych
 • 362 a Z. 7<5>, 1961 poświęcony bibliografii piśmiennictwa demograficznego
 • 362 a Z. 8<6>, 1961 poświęcony zagadnieniom organizacyjnym
 • 362 a Z. 9<7>, 1961 poświęcony badaniom lokalizacji poszczególnych gałęzi i zakładów przemysłowych
 • 362 a Z. 11<2>, 1962 poświęcony zagadnieniom programowania rozwoju i rozmieszczenia przemysłu
 • 362 a Z. 12<3>, 1962 poświęcony zagadnieniom ruchów migracyjnych
 • 362 a Z. 13<4>, 1962 poświęcony badaniom optymalnego rozmieszczenia ludności
 • 362 a Z. 14<5>, 1962 poświęcony problemom gospodarki surowcowej przemysłu ceramiki budowlanej
 • 362 a Z. 15<6>, 1962 poświęcony problemom lokalizacji zakładów przemysłowych
 • 362 a Z. 17<8>, 1962 poświęcony badaniom demograficznym
 • 362 a Z. 18<9>, 1962 poświęcony teorii gospodarki reginalnej
 • 362 a Z. 19<10>, 1962 poświęcony problematyce rozmieszczenia ośr5odków kultury
 • 362 a Z. 20<1>, 1963 poświęcony problematyce badań przestrzennych zagranicą
 • 362 a Z. 22<3>, 1963 poświęcony zagadnieniu metod analizy kosztów z uwzg. ich przestrz. zróżnicowania
 • 362 a Z. 23<4>, 1963 poświęcony zagadnieniom organizacyjnym
 • 362 a Z. 24<5> 1963 poświęcony zagadnieniom budownictwa mieszkaniowego
 • 362 a Z. 25<6>, 1963 poświęcony zagadnieniom struktury przestrzennej przemysłu
 • 362 a Z. 26<7>, 1963 poświęcony wybranym zagadnieniom struktury przestrzennej przemysłu
 • 362 a Z. 27<8>, 1963 poświęcony zagadnieniom przestrzennego kształtowania się dochodów
 • 362 a Z. 28<9>, 1963 poświęcony bibliografii rozmieszczenia przemysłu i transportu
 • 362 a Z. 29<10>, 1963 poświęcony zagadnieniom urbanistyki
 • 362 a Z. 30, 1964 poświęcony problematyce regionu metropolitarnego Warszawy
 • 362 a Z. 31, 1964
 • 362 a Z. 32, 1964 c Z badań nad problematyką przestrzenną przemysłu Polski
 • 362 a Z. 34, 1965 c Problemy metodyki badań ekonomiczno przestrzennych
 • 362 a Z. 35, 1966 c Z badań nad strukturą przestrzenną gospodarki narodowej Polski
 • 362 a Z. 38, 1964 c Rozmieszczenie ośrodków naukowych w Polsce
 • 362 a Z. 43, 1967 b Winiarski B. b Zając D. b Mojsiejenka A. c Problemy aktywizacji gospodarczej powiatów
 • 362 a Z. 44, 1967 c Rozwiązania ekonomiczne wybranych miast
 • 362 a Z. 48, 1968 c Kierunki badań regionalnych za granicą
 • 362 a Z. 49, 1968 c Problemy przestrzenne transportu samochodowego w Polsce
 • 362 a Z. 50, 1968 c Ocena pzryrodniczych podstaw rolnictwa
 • 362 a Z. 51, 1968 c Zagadnienia metodyczne i teoretyczne planu krajowego 1.
 • 362 a Z. 52, 1969 c Działalność Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Instytutu Geografii PAN w latach 1962-1967
 • 362 a Z. 53, 1969 c Z zagadnień sieci osadniczej i pozarolniczego wykorzystania ziemi
 • 362 a Z. 54, 1970 c Problemy rozowju regionalnego i zagospodarowania przestrzennego w Europie i w Stanach Zjednoczonych
 • 362 a Z. 55, 1969 c Planowanie regionalne. Bibliografia [...] 1945-1965
 • 362 a Z. 56, 1970 b Kawalec W. c Wybrane problemy struktury przestrzennej
 • 362 a Z. 57, 1970 c Delimitacja obszarów zurbanizowanych
 • 362 a Z. 58, 1970 b Eberhardt P. c Rola wielkich miast w strukturze regionalnej
 • 362 a Z. 64, 1971 c Badania reginalne ONZ w perspektywie doświadczeń Polskich
 • 362 a Z. 65, 1971 c Wybrane zagadnienia planowania przestrzennego
 • 362 a Z. 66, 1971 c Problemy gospodarowania przestrzenią
 • 362 a Z. 68, 1971 c Problemy środowiska człowieka
 • 362 a Z. 69, 1972 c Nowe aspektu rozwiązywania współczesnych problemów przestrzennych
 • 362 a Z. 70, 1972 c Metodyka prognozowania przestrzennego zagospodarowania kraju
 • 362 a Z. 71, 1972 c Metody oceny warunków przyrodniczych produkcji rolniczej
 • 362 a Z. 72, 1972 b Dąbrowski K. c Rola floty polskiej w międzynarodowym podziale pracy
 • 362 a Z. 73, 1972 b Nowosielska E. c Zróżnicowanie popytu i podaży
 • 362 a Z. 74, 1972 c Kształcenie polonistów regionalnych
 • 362 a Z. 77, 1973 c Problemy aglomeracji miejskich
 • 362 a Z. 78, 1973 b Heřman S. b Eberhardt P. c Prognozy przemian osadnictwa miejskiego Polski
 • 362 a Z. 79, 1973 c Aglomeracje miejskie w Polsce
 • 362 a Z. 80, 1973 b Ciechocińska M.S c Deglomeracja Warszawy 1965-1970
 • 362 a Z. 81, 1974 b Kozłowski S.G. c Aktywizacja zasobów ludzkich a ekonomiczny rozwój regionu
 • 362 a Z. 82, 1974 b Wrzosek S. b Zawadzki S.M. c Planowanie regionalne
 • 362 a Z. 83, 1974 c Problematyka podziału terytorialnego kraju
 • 362 a Z. 84, 1974 c Podstawy przestrzennego zagospodarowania kraju
 • 362 a Z. 85, 1974 c Plan przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 1990
 • 362 a Z. 86, 1975 c Perspektywy rozwoju transportu w Polsce
 • 362 a Z. 87, 1975 c Przemiany struktury przestrzennej Polski w latach 1960-1970
 • 362 a Z. 88, 1975 c Nowosybirski ośrodek badań regionalnych
 • 362 a Z. 89, 1976 c Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
 • 362 a Z. 90, 1976 c Gospodarka przestrzenna i informacja regionalna
 • 362 a Z. 91, 1976 b Wich U. c Regionalne zróżnicowanie wiejskich urządzeń komunalnych
 • 362 a Z. 92, 1976 b Malinowski A. c Problemy rozwoju regionalnego Hiszpanii
 • 362 a Z. 93, 1976 c Dyskusyjne problemy studiów regionalnych
 • 362 a Z. 94, 1977 c Problemy rozwoju regionalnego w krajach Trzeciego Świata
 • 362 a Z. 95, 1977 c Modele terytorialnych systemów społeczno-ekonomicznych
 • 362 a Z. 97, 1978 b Eberhardt P. c Koncentracja przestrzenna osadnictwa
 • 362 a Z. 98, 1978 b Komorowski S.M. c Przestrzenna organizacja rozwoju społeczno-gospodarczego
 • 362 a Z. 99, 1978 c Bariery wzrostu w gospodarce przestrzennej
 • 362 a Z. 100, 1978 c Badania regionalne w Polsce
 • 362 a Z. 101, 1979 c Organizacja przestrzenna obszarów wiejskich
 • 362 a Z. 104, 1979 b Opatto M. c Problemy realizacji perspektywicznej strategii przestrzennej
 • 362 a Z. 107, 1980 c Problematyka metodologiczna dorobku badawczego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • 362 a Z. 108, 1980 c Problemy niezawodności funkcjonowania infrastruktury technicznej
 • 362 a Z. 109, 1980 b Gontarski Z. c Obszary metropolitalne w Polsce
 • 362 a Z. 110, 1980 c Wieś polska 2000
 • 362 a Z. 111, 1980 b Kukliński A. c Gospodarka przestrzenna i studia regionalne
 • 362 a Z. 112, 1981 c Ośrodki usługowe
 • 362 a Z. 114, 1981 b Kowalski J.S. c Teoria rozwoju regionalnego w świetle koncepcji szwedzkich
 • 362 a Z. 123, 1983 c Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski
 • 362 a Z. 124, 1983 c Problemy rekonstrukcji metodologicznej polskich studiów regionalnych
 • 362 a Z. 125, 1984 c Gospodarka przestrzenna Polski
 • 362 a Z. 126, 1984 c Podział administracyjny kraju
 • 362 a Z. 127, 1985 c Planowanie regionalne... cz. 1-2
 • 362 a Z. 128, 1986 c Podział administracyjny kraju. Cz. 2
 • 362 a Z. 129, 1986 c Ekspertyzy - opinie o wpływie inwestycji na środowisko
 • 362 a Z. 130, 1986 c Instrumenty polityki przestrzennej
 • 362 a Z. 131, 1986 c Wybrane problemy infrastruktury technicznej
 • 362 a Z. 132, 1987 b Pyszkowski A. c Planowanie w układach makroregionalnych w Polsce
 • 362 a Z. 133, 1987 b Cesarski M. c Inwestycje w dziedzinie infrastruktury osadniczej
 • 362 a Z. 134, 1987 c Problematyka społeczna w planowaniu przestrzennym
 • 362 a Z. 136, 1987 c Założenia planu przestrzennego zagospodarowania kraju
 • 362 a Z. 137, 1987 c Z doświadczeń etapowania planu rozwoju miasta
 • 362 a Z. 140, 1988 b Ginsbert-Gebert A. b Podoski K. c Infrastruktura komunalna
 • 362 a Z. 141, 1989 c Problematyka przyrodnicza w planach
 • 362 a Z. 142, 1989 c Przestrzeń kulturowa w planowaniu przestrzennym
 • 362 a Z. 143, 1989 c Zasady polityki przestrzennej
 • 362 a Z. 144, 1989 c Planowanie przestrzenne w wybranych krajach Europy Zachodniej
 • 500 a Kilkakrotna zmiana numeracji
 • 546 a pol.
 • 700 a Dziewoński, Kazimierz e red.
 • 710 a Polska Akademia Nauk b Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
 • 852 j Cz 22288

Indeksy