Prace Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Filologia Polska

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 22641
 • Tytuł : Prace Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Filologia Polska
 • Redaktor : red. Czesław Łuczak
 • Wydawca : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Miejsce wydania : Poznań Polska
 • Data wydania : 1964-2008
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 1, 1960 Pańczyk H. Ze studiów nad liryką Leopolda Staffa
  • Nr 2, 1962 Pańczyk H. Twórczość literacka Narcyzy Żmichowskiej [...]
  • Nr 3, 1963 Prażmowski M. Działalność naukowa i pedagogiczna Stanisława Dobrzyckiego
  • Nr 4, 1963 Kułtuniakowa J. Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego [...]
  • Nr 5, 1964 Zagórski Z. Związki językowe północnej Wielkopolski [...]
  • Nr 6, 1964 Sajkowski A. Nad staropolskimi pamiętnikami
  • Nr 7, 1965 Ziomek J. Staff i Kochanowski. Próba zastosowania teorii informacji [...]
  • Nr 8, 1965 Kornaszewski M. Nazewnictwo Jeziora Powidzkiego
  • Nr 9, 1967 Zierhoffer K. Nazwy niecek w polszczyźnie [...]
  • Nr 12, 1967 Zagórski Z. Gwary północnej Wielkopolski [...]
  • Nr 13, 1967 Kowalewicz H. Zasób, zasięg terytorialny i chronologia polsko-łacińskiej liryki średniowiecznej
  • Nr 14, 1970 Gruchmanowa M. Gwary zachodniej Wielkopolski [...]
  • Nr 15, 1972 Węgier J. Język Franciszka Bohomolca
  • Nr 16, 1978 Słowiński L. Nauka języka polskiego w szkołach Rzeczypospolitej [...]
  • Nr 17, 1979 Witkowski M. W kręgu Śpiewów historycznych Niemcewicza
  • Nr 18, 1980 Zgółkowa H. Funkcje syntaktyczne przyimków i wyrażeń przyimkowych [...]
  • Nr 19, 1980 Adamczyk M. Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej [...]
  • Nr 20, 1981 Pokrzywniak J.T. Jan Gorczyczewski [...]
  • Nr 22, 1981 Wysłouch S. Problematyka symultanizmu w prozie
  • Nr 23, 1982 Nowak H. Gwary południowej Wielkopolski
  • Nr 23[a], 1981 Wysocka Barbara Regionalizm wielkopolski w II Rzeczypospolitej 1919-1939
  • Nr 24, 1983 Laskowicz K. "Świat za drzwiami" [...]
  • Nr 25, 1982 Z zagadnień stylu i kompozycji w filmie współczesnym [...]
  • Nr 26, 1983 Mikołajczak S. Składnia wybranych utworów Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego
  • Nr 27, 1983 Kornaszewski M. Nazwy zestawione w dolnołużyckiej mikrotoponimii [...]
  • Nr 28, 1983 Zgółkowa H. Słownictwo współczesnej polszczyzny mówionej [...]
  • Nr 29, 1984 Sarnowska-Giefing I. Nazewnictwo w nowelach i powieściach polskich [...]
  • Nr 30, 1985 Ratajczak D. Przestrzeń w dramacie i dramat w przestrzeni teatru
  • Nr 31, 1985 Rzepka W.R. Demorfologizacja rodzaju w liczbie mnogiej rzeczowników [...]
  • Nr 32, 1986 Krążyńska Z. Orzeczenie wraz z dopełniającym otoczeniem w staropolskim zdaniu [...]
  • Nr 33, 1987 Zgółkowa H. Bułczyńska K. Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym [...]
  • Nr 34, 1988 V [Piąta] Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna [...]
  • Nr 35, 1987 Smuszkiewicz A. Retoryka współczesnej polskiej powieści historycznej [...]
  • Nr 36, 1987 Zgółkowa Halina Ilościowa charakterystyka słownictwa współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia
  • Nr 37, 1989 Bąba S. Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny [...]
  • Nr 38, 1988 Wiegandt E. Austria Felix czyli o micie Galicji [...]
  • Nr 39, 1988 Hendrykowski M. Autor jako problem poetyki filmu [...]
  • Nr 40, 1990 Mikołajczak S. Składnia tekstów naukowych [...]
  • Nr 41, 1990 Borejszo M. Nazwy ubiorów w języku polskim do roku 1600
  • Nr 42, 1990 Jakóbczyk S. Porównywanie [...]
  • Nr 43, 1990 Wysocka B. Kultura literacka Wielkopolski [...]
  • Nr 44, 1991 Walczak B. Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii
  • Nr 45, 1992 Zagórski Z. Sieradzki A. Grzelakowa E. Mały atlas językowy [...] T. 1
  • Nr 46, 1991 Piotrowicz A. Typy regionalizmów leksykalnych
  • Nr 47, 1991 Sieradzki A. Derywacja przymiotników denominalnych [...]
  • Nr 48, 1991 Pihan A. Studia o języku J.I. Kraszewskiego [...]
  • Nr 49, 1991 Zgółkowa H. Zgółka T. Szymoniak K. Słownictwo polskich tekstów rockowych
  • Nr 50, 1992 Zgółka T. Zgółkowa H. Słownictwo współczesnej poezji polskiej T. 1-2
  • Nr 51, 1991 [sygn.: 221143/1,5,1] Abramowska J. Polska bajka ezopowa [...]
  • Nr 52, 1992 Jakóbczyk S. Twórcze ćwiczenia literackie w szkole
  • Nr 53, 1993 Forysiak-Strazzanti A. Teatr Pirandella w Polsce
  • Nr 55, 1994 Pokrzywniak J.T. Komedie Ignacego Krasickiego [...]
  • Nr 56, 1994 Słowa służebne. Prace ofiarowane Prof. Monice Gruchmanowej [...]
  • Nr 57, 1996 [sygn.: 278603] Słowiński L. Z ławy szkonej naszych pradziadów: pisarze [...]
  • Nr 59, 1996 Zagórski Z. Sieradzki A. Grzelakowa E. Mały atlas językowy [...] T. 2
  • Nr 60, 1999 Kraskowska E. Piórem niewieścim [...]
  • Nr 61, 1998 Księga Mickiewiczowska. Patroni uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798-1998
  • Nr 62, 1999 Kiec I. Teatr służebny polskiej emigracji po 1939 r.
  • Nr 63, 1999 Pihan-Kijasowa A. Literacka polszczyzna kresów [...]
  • Nr 64, 2000 Vetulani G. Rzeczowniki predykatywne języka polskiego. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników [...]
  • Nr 65, 2000 Kalemba-Kasprzak E. Prometeusz z przepiórką [...]
  • Nr 66, 2000 Trybuś K. Stary poeta. Studia o Norwidzie
  • Nr 67, 2001 Przychodniak Z. Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce [...]
  • Nr 68, 2001 Lisowski T. Grafia druków polskich z 1521 i 1522 roku [...]
  • Nr 69, 2001 Grądziel-Wójcik I. Poezja jako teoria poezji [...]
  • Nr 70, 2002 Chojnacki I. Nazwy terenowe na pograniczu wielkopolsko-kujawskim
  • Nr 71, 2002 Karasińska M. Bogusława Schaeffera filozofia nowego teatru
  • Nr 72, 2002 Kwiatkowska-Ratajczak Maria Metodyka konkretu. O wybranych problemach zawodowego kształcenia nauczycieli polonistów
  • Nr 73, 2002 Stulecie Przybosia
  • Nr 74, 2002 Maleszyński Dariusz Cezary Człowiek w tekście. Formy istnienia według literatury staropolskiej
  • Nr 75, 2003 Borowczyk J. Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824 [...]
  • Nr 76, 2003 Nowicka Elżbieta Omamienie - cudowność - afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć
  • Nr 77, 2003 Sarnowska-Giefing Irena Od onimu do gatunku tekstu. Nazewnictwo w satyrze polskiej do 1820 roku
  • Nr 78, 2003 Kuciak Agnieszka Dante romantyków. Recepcja Boskiej Komedii u Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida
  • Nr 79, 2004 Guderian-Czaplińska Ewa Teatralna Arkadia. Poznańskie teatry dramatyczne 1918-1939
  • Nr 80, 2004 Górska Irena Dramat jako filozofia dramatu na przykładzie twórczości Tadeusza Różewicza
  • Nr 81, 2004 Piotrowicz Anna Słownictwo i frazeologia życia towarzyskiego w polskiej leksykografii XX wieku
  • Nr 82, 2004 Kozłowski Krzysztof Teatr i religia sztuki. "Parsifal" Richarda Wagnera
  • Nr 83, 2004 Meller Katarzyna "Noc przeszła, dzień się przybliżył". Studia o polskim piśmiennictwie reformacyjnym XVI wieku
  • Nr 84, 2004 Sobieraj Tomasz Fabuły i "światopogląd". Studia z historii polskiej powieści XIX-wiecznej
  • Nr 85, 2004 Sieradzki Andrzej Prefiksalne derywaty czasownikowe w Rozmyślaniu przemyskim
  • Nr 87, 2005 Fiećko Jerzy Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu
  • Nr 88, 2005 Krajewska Anna Dramat współczesny. Teoria i interpretacja
  • Nr 89, 2005 Banowska Lidia Miłosz i Mickiewicz. Poezja wobec tradycji
  • Nr 91, 2005 Jakóbczyk, Stanisław Na Zachód ze Wschodu. Savoir i Kessel w nowoczesnym przemyśle literackim
  • Nr 92, 2006 Raubo Grzegorz Światło przyrodzone. Rozum w literaturze polskiego baroku
  • Nr 93, 2006 Słowacki teatralny
  • Nr 94, 2007 Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres Polonistyki Zagranicznej Poznań, 8-11 czerwca 2006 roku
  • Nr 95, 2007 Mizerkiewicz Tomasz Nić śmiesznego. Studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku
  • Nr 96, 2007 Stankowska Agata Poezji nie pisze się bezkarnie. Z teorii i historii tropu poetyckiego
  • Nr 97, 2007 Okulicz-Kozaryn Radosław Litwin wśród spadkobierców Króla-Ducha. Twórczość Čiurlionisa wobec Młodej Polski
  • Nr 98, 2007 Borejszo Maria Zapożyczenia włoskie we współczesnej polszczyźnie
  • Nr 100, 2007 Kraskowska Ewa Czytelnik jako kobieta. Wokół literatury i teorii
  • Nr 101, 2007 Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem
  • Nr 102, 2007 Judkowiak Barbara Wzgardzony wielogłos. Kultura teatralna czasów saskich i jej tradycje
  • Nr 103, 2007 Album Norwidowskie. Profesor Zofii Trojanowiczowej na 50-lecie pracy naukowej
  • Nr 104, 2008 Śniedziewski Piotr Mallarme - Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz w Polsce
  • Nr 105, 2008 Kurek Krzysztof Teatr i miasto. Historia sceny polskiej w Poznaniu w latach 1782-1849
 • Seria : Filologia Polska
 • Uwagi :
  • Nr 83, 2004 - dar Katarzyny Meller dla Biblioteki Kórnickiej PAN
  • Tekst pol.
  • Ded. aut. Katarzyny Meller [rkps.] 2004 Meller Katarzyna
 • Hasła przedmiotowe :
  • Čiurlionis M(ikaloius) K(onstantinas)
  • Kraszewski, Józef Ignacy
  • Mallarme, Stephane (1842-1898)
  • Norwid Cyprian Kamil (1821-1883)
  • Trojanowicz, Zofia (1936- )
  • Słowacki, Juliusz (1809-1849)
  • Łuczak, Czesław red.
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) Wydział Filologiczny
  • Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a PRACE
 • 245 $a Prace Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu $p Filologia Polska
 • 245 $c red. Czesław Łuczak
 • 260 $a Poznań $b Uniwersytet im. Adama Mickiewicza $c 1964-2008 $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a Nr 1, 1960 $b Pańczyk H. $c Ze studiów nad liryką Leopolda Staffa
 • 362 $a Nr 2, 1962 $b Pańczyk H. $c Twórczość literacka Narcyzy Żmichowskiej [...]
 • 362 $a Nr 3, 1963 $b Prażmowski M. $c Działalność naukowa i pedagogiczna Stanisława Dobrzyckiego
 • 362 $a Nr 4, 1963 $b Kułtuniakowa J. $c Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego [...]
 • 362 $a Nr 5, 1964 $b Zagórski Z. $c Związki językowe północnej Wielkopolski [...]
 • 362 $a Nr 6, 1964 $b Sajkowski A. $c Nad staropolskimi pamiętnikami
 • 362 $a Nr 7, 1965 $b Ziomek J. $c Staff i Kochanowski. Próba zastosowania teorii informacji [...]
 • 362 $a Nr 8, 1965 $b Kornaszewski M. $c Nazewnictwo Jeziora Powidzkiego
 • 362 $a Nr 9, 1967 $b Zierhoffer K. $c Nazwy niecek w polszczyźnie [...]
 • 362 $a Nr 12, 1967 $b Zagórski Z. $c Gwary północnej Wielkopolski [...]
 • 362 $a Nr 13, 1967 $b Kowalewicz H. $c Zasób, zasięg terytorialny i chronologia polsko-łacińskiej liryki średniowiecznej
 • 362 $a Nr 14, 1970 $b Gruchmanowa M. $c Gwary zachodniej Wielkopolski [...]
 • 362 $a Nr 15, 1972 $b Węgier J. $c Język Franciszka Bohomolca
 • 362 $a Nr 16, 1978 $b Słowiński L. $c Nauka języka polskiego w szkołach Rzeczypospolitej [...]
 • 362 $a Nr 17, 1979 $b Witkowski M. $c W kręgu Śpiewów historycznych Niemcewicza
 • 362 $a Nr 18, 1980 $b Zgółkowa H. $c Funkcje syntaktyczne przyimków i wyrażeń przyimkowych [...]
 • 362 $a Nr 19, 1980 $b Adamczyk M. $c Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej [...]
 • 362 $a Nr 20, 1981 $b Pokrzywniak J.T. $c Jan Gorczyczewski [...]
 • 362 $a Nr 22, 1981 $b Wysłouch S. $c Problematyka symultanizmu w prozie
 • 362 $a Nr 23, 1982 $b Nowak H. $c Gwary południowej Wielkopolski
 • 362 $a Nr 23[a], 1981 $b Wysocka Barbara $c Regionalizm wielkopolski w II Rzeczypospolitej 1919-1939
 • 362 $a Nr 24, 1983 $b Laskowicz K. $c "Świat za drzwiami" [...]
 • 362 $a Nr 25, 1982 $c Z zagadnień stylu i kompozycji w filmie współczesnym [...]
 • 362 $a Nr 26, 1983 $b Mikołajczak S. $c Składnia wybranych utworów Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego
 • 362 $a Nr 27, 1983 $b Kornaszewski M. $c Nazwy zestawione w dolnołużyckiej mikrotoponimii [...]
 • 362 $a Nr 28, 1983 $b Zgółkowa H. $c Słownictwo współczesnej polszczyzny mówionej [...]
 • 362 $a Nr 29, 1984 $b Sarnowska-Giefing I. $c Nazewnictwo w nowelach i powieściach polskich [...]
 • 362 $a Nr 30, 1985 $b Ratajczak D. $c Przestrzeń w dramacie i dramat w przestrzeni teatru
 • 362 $a Nr 31, 1985 $b Rzepka W.R. $c Demorfologizacja rodzaju w liczbie mnogiej rzeczowników [...]
 • 362 $a Nr 32, 1986 $b Krążyńska Z. $c Orzeczenie wraz z dopełniającym otoczeniem w staropolskim zdaniu [...]
 • 362 $a Nr 33, 1987 $b Zgółkowa H. $b Bułczyńska K. $c Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym [...]
 • 362 $a Nr 34, 1988 $c V [Piąta] |Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna [...]
 • 362 $a Nr 35, 1987 $b Smuszkiewicz A. $c Retoryka współczesnej polskiej powieści historycznej [...]
 • 362 $a Nr 36, 1987 $b Zgółkowa Halina $c Ilościowa charakterystyka słownictwa współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia
 • 362 $a Nr 37, 1989 $b Bąba S. $c Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny [...]
 • 362 $a Nr 38, 1988 $b Wiegandt E. $c Austria Felix czyli o micie Galicji [...]
 • 362 $a Nr 39, 1988 $b Hendrykowski M. $c Autor jako problem poetyki filmu [...]
 • 362 $a Nr 40, 1990 $b Mikołajczak S. $c Składnia tekstów naukowych [...]
 • 362 $a Nr 41, 1990 $b Borejszo M. $c Nazwy ubiorów w języku polskim do roku 1600
 • 362 $a Nr 42, 1990 $b Jakóbczyk S. $c Porównywanie [...]
 • 362 $a Nr 43, 1990 $b Wysocka B. $c Kultura literacka Wielkopolski [...]
 • 362 $a Nr 44, 1991 $b Walczak B. $c Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii
 • 362 $a Nr 45, 1992 $b Zagórski Z. $b Sieradzki A. $b Grzelakowa E. $c Mały atlas językowy [...] T. 1
 • 362 $a Nr 46, 1991 $b Piotrowicz A. $c Typy regionalizmów leksykalnych
 • 362 $a Nr 47, 1991 $b Sieradzki A. $c Derywacja przymiotników denominalnych [...]
 • 362 $a Nr 48, 1991 $b Pihan A. $c Studia o języku J.I. Kraszewskiego [...]
 • 362 $a Nr 49, 1991 $b Zgółkowa H. $b Zgółka T. $b Szymoniak K. $c Słownictwo polskich tekstów rockowych
 • 362 $a Nr 50, 1992 $b Zgółka T. $b Zgółkowa H. $c Słownictwo współczesnej poezji polskiej T. 1-2
 • 362 $a Nr 51, 1991 [sygn.: 221143/1,5,1] $b Abramowska J. $c Polska bajka ezopowa [...]
 • 362 $a Nr 52, 1992 $b Jakóbczyk S. $c Twórcze ćwiczenia literackie w szkole
 • 362 $a Nr 53, 1993 $b Forysiak-Strazzanti A. $c Teatr Pirandella w Polsce
 • 362 $a Nr 55, 1994 $b Pokrzywniak J.T. $c Komedie Ignacego Krasickiego [...]
 • 362 $a Nr 56, 1994 $c Słowa służebne. Prace ofiarowane Prof. Monice Gruchmanowej [...]
 • 362 $a Nr 57, 1996 [sygn.: 278603] $b Słowiński L. $c Z ławy szkonej naszych pradziadów: pisarze [...]
 • 362 $a Nr 59, 1996 $b Zagórski Z. $b Sieradzki A. $b Grzelakowa E. $c Mały atlas językowy [...] T. 2
 • 362 $a Nr 60, 1999 $b Kraskowska E. $c Piórem niewieścim [...]
 • 362 $a Nr 61, 1998 $c Księga Mickiewiczowska. Patroni uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798-1998
 • 362 $a Nr 62, 1999 $b Kiec I. $c Teatr służebny polskiej emigracji po 1939 r.
 • 362 $a Nr 63, 1999 $b Pihan-Kijasowa A. $c Literacka polszczyzna kresów [...]
 • 362 $a Nr 64, 2000 $b Vetulani G. $c Rzeczowniki predykatywne języka polskiego. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników [...]
 • 362 $a Nr 65, 2000 $b Kalemba-Kasprzak E. $c Prometeusz z przepiórką [...]
 • 362 $a Nr 66, 2000 $b Trybuś K. $c Stary poeta. Studia o Norwidzie
 • 362 $a Nr 67, 2001 $b Przychodniak Z. $c Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce [...]
 • 362 $a Nr 68, 2001 $b Lisowski T. $c Grafia druków polskich z 1521 i 1522 roku [...]
 • 362 $a Nr 69, 2001 $b Grądziel-Wójcik I. $c Poezja jako teoria poezji [...]
 • 362 $a Nr 70, 2002 $b Chojnacki I. $c Nazwy terenowe na pograniczu wielkopolsko-kujawskim
 • 362 $a Nr 71, 2002 $b Karasińska M. $c Bogusława Schaeffera filozofia nowego teatru
 • 362 $a Nr 72, 2002 $b Kwiatkowska-Ratajczak Maria $c Metodyka konkretu. O wybranych problemach zawodowego kształcenia nauczycieli polonistów
 • 362 $a Nr 73, 2002 $c Stulecie Przybosia
 • 362 $a Nr 74, 2002 $b Maleszyński Dariusz Cezary $c Człowiek w tekście. Formy istnienia według literatury staropolskiej
 • 362 $a Nr 75, 2003 $b Borowczyk J. $c Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824 [...]
 • 362 $a Nr 76, 2003 $b Nowicka Elżbieta $c Omamienie - cudowność - afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć
 • 362 $a Nr 77, 2003 $b Sarnowska-Giefing Irena $c Od onimu do gatunku tekstu. Nazewnictwo w satyrze polskiej do 1820 roku
 • 362 $a Nr 78, 2003 $b Kuciak Agnieszka $c Dante romantyków. Recepcja Boskiej Komedii u Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida
 • 362 $a Nr 79, 2004 $b Guderian-Czaplińska Ewa $c Teatralna Arkadia. Poznańskie teatry dramatyczne 1918-1939
 • 362 $a Nr 80, 2004 $b Górska Irena $c Dramat jako filozofia dramatu na przykładzie twórczości Tadeusza Różewicza
 • 362 $a Nr 81, 2004 $b Piotrowicz Anna $c Słownictwo i frazeologia życia towarzyskiego w polskiej leksykografii XX wieku
 • 362 $a Nr 82, 2004 $b Kozłowski Krzysztof $c Teatr i religia sztuki. "Parsifal" Richarda Wagnera
 • 362 $a Nr 83, 2004 $b Meller Katarzyna $c "Noc przeszła, dzień się przybliżył". Studia o polskim piśmiennictwie reformacyjnym XVI wieku
 • 362 $a Nr 84, 2004 $b Sobieraj Tomasz $c Fabuły i "światopogląd". Studia z historii polskiej powieści XIX-wiecznej
 • 362 $a Nr 85, 2004 $b Sieradzki Andrzej $c Prefiksalne derywaty czasownikowe w Rozmyślaniu przemyskim
 • 362 $a Nr 87, 2005 $b Fiećko Jerzy $c Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu
 • 362 $a Nr 88, 2005 $b Krajewska Anna $c Dramat współczesny. Teoria i interpretacja
 • 362 $a Nr 89, 2005 $b Banowska Lidia $c Miłosz i Mickiewicz. Poezja wobec tradycji
 • 362 $a Nr 91, 2005 $b Jakóbczyk, Stanisław $c Na Zachód ze Wschodu. Savoir i Kessel w nowoczesnym przemyśle literackim
 • 362 $a Nr 92, 2006 $b Raubo Grzegorz $c Światło przyrodzone. Rozum w literaturze polskiego baroku
 • 362 $a Nr 93, 2006 $c Słowacki teatralny
 • 362 $a Nr 94, 2007 $c Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres Polonistyki Zagranicznej Poznań, 8-11 czerwca 2006 roku
 • 362 $a Nr 95, 2007 $b Mizerkiewicz Tomasz $c Nić śmiesznego. Studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku
 • 362 $a Nr 96, 2007 $b Stankowska Agata $c Poezji nie pisze się bezkarnie. Z teorii i historii tropu poetyckiego
 • 362 $a Nr 97, 2007 $b Okulicz-Kozaryn Radosław $c Litwin wśród spadkobierców Króla-Ducha. Twórczość Čiurlionisa wobec Młodej Polski
 • 362 $a Nr 98, 2007 $b Borejszo Maria $c Zapożyczenia włoskie we współczesnej polszczyźnie
 • 362 $a Nr 100, 2007 $b Kraskowska Ewa $c Czytelnik jako kobieta. Wokół literatury i teorii
 • 362 $a Nr 101, 2007 $c Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem
 • 362 $a Nr 102, 2007 $b Judkowiak Barbara $c Wzgardzony wielogłos. Kultura teatralna czasów saskich i jej tradycje
 • 362 $a Nr 103, 2007 $c Album Norwidowskie. Profesor Zofii Trojanowiczowej na 50-lecie pracy naukowej
 • 362 $a Nr 104, 2008 $b Śniedziewski Piotr $c Mallarme - Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz w Polsce
 • 362 $a Nr 105, 2008 $b Kurek Krzysztof $c Teatr i miasto. Historia sceny polskiej w Poznaniu w latach 1782-1849
 • 440 $a Filologia Polska
 • 500 $a Nr 83, 2004 - dar Katarzyny Meller dla Biblioteki Kórnickiej PAN
 • 546 $a Tekst pol.
 • 561 $a Ded. aut. Katarzyny Meller [rkps.] $r 2004 $w Meller Katarzyna
 • 600 $a Čiurlionis M(ikaloius) K(onstantinas)
 • 600 $a Kraszewski, Józef Ignacy
 • 600 $a Mallarme, Stephane $d (1842-1898)
 • 600 $a Norwid Cyprian Kamil $d (1821-1883)
 • 600 $a Trojanowicz, Zofia $d (1936- )
 • 600 $a Słowacki, Juliusz $d (1809-1849)
 • 700 $a Łuczak, Czesław $e red.
 • 710 $a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) $b Wydział Filologiczny
 • 785 $t Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 852 $j Cz 22641

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 22641/1960
 • Sygnatura: Cz 22641/1962
 • Sygnatura: Cz 22641/1963
 • Sygnatura: Cz 22641/1964
 • Sygnatura: Cz 22641/1965
 • Sygnatura: Cz 22641/1967
 • Sygnatura: Cz 22641/1970
 • Sygnatura: Cz 22641/1972
 • Sygnatura: Cz 22641/1978
 • Sygnatura: Cz 22641/1979
 • Sygnatura: Cz 22641/1980
 • Sygnatura: Cz 22641/1981
 • Sygnatura: Cz 22641/1982
 • Sygnatura: Cz 22641/1983
 • Sygnatura: Cz 22641/1984
 • Sygnatura: Cz 22641/1985
 • Sygnatura: Cz 22641/1986
 • Sygnatura: Cz 22641/1987
 • Sygnatura: Cz 22641/1988
 • Sygnatura: Cz 22641/1989
 • Sygnatura: Cz 22641/1990
 • Sygnatura: Cz 22641/1991
 • Sygnatura: Cz 22641/1992
 • Sygnatura: Cz 22641/1993
 • Sygnatura: Cz 22641/1994
 • Sygnatura: Cz 22641/1996
 • Sygnatura: Cz 22641/1998
 • Sygnatura: Cz 22641/1999
 • Sygnatura: Cz 22641/2000
 • Sygnatura: Cz 22641/2001
 • Sygnatura: Cz 22641/2002
 • Sygnatura: Cz 22641/2003
 • Sygnatura: Cz 22641/2004
 • Sygnatura: Cz 22641/2005
 • Sygnatura: Cz 22641/2006
 • Sygnatura: Cz 22641/2007
 • Sygnatura: Cz 22641/2008