Prace Slawistyczne

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 23247
 • Tytuł : Prace Slawistyczne
 • Redaktor :
  • Zakład Słowianoznawstwa PAN
  • red. Janusz Siatkowski
 • Wydawca : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • Miejsce wydania : Wrocław Polska
 • Data wydania : 1977-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 1, 1977 Kwilecka I. Popowska-Taborska H. Bartłomiej z Bydgoszczy, leksykograf polski [...]
  • T. 2, 1977 Korytkowska M. Bułgarskie czasowniki modalne
  • T. 3, 1977 Sędzik W. Prasłowiańska terminologia rolnicza
  • T. 4, 1978 Rzetelska-Feleszko E. Rozwój i zmiany toponimicznego formatu [...]
  • T. 5, 1978 Herej-Szymańska K. Derywacja czasowników denominalnych [...]
  • T. 6, 1978 Stosunki literackie polsko-czeskie [...]
  • T. 7, 1978 Wolnicz-Pawłowska E. Osiemnastowieczne imiennictwo ukraińskie [...]
  • T. 8, 1979 Sawicka T. Problematyka predykacji imiennej [...]
  • T. 9, 1980 Salamun-Biedrzycka K. Poezja Antona Podbevška i Antona Vodnika [...]
  • T. 10, 1979 Duma J. Wokalizacja jerów słabych [...]
  • T. 11, 1980 Grek-Pabisowa I. Maryniakowa I. Słownik gwary starowierców mieszkających w Polsce
  • T. 12, 1979 Konferencja Pomorska <1978>
  • T. 13, 1980 Atlas gwar bojkowskich [...] T. 1, Cz. 1-2
  • T. 14, 1980 Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny [...]
  • T. 15, 1981 Dulewiczowa I. Czasowniki denominalne w języku polskim i rosyjskim
  • T. 16, 1981 Atlas gwar bojkowskich [...] T. 2, Cz. 1-2
  • T. 17, 1989 Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny [...] T. 2
  • T. 18, 1981 Feleszko Kazimierz Koseska-Toszewa Violetta Sawicka Irena Zagadnienia predykacji imiennej w językach południowo-słowiańskich
  • T. 20, 1981 Chajęcka M. Rosyjska poezja radziecka lat 1941-1945
  • T. 21, 1981 Słowianie w świecie antynorum Stanisława Przybyszewskiego [...]
  • T. 22, 1982 Rudnik-Karwatowa Z. Formacje iteratywne w języku staroruskim [...]
  • T. 23, 1982 Koseska-Toszewa V. Semantyczne aspekty kategorii określoności/nieokreśloności [...]
  • T. 24, 1982 Epoque napoleonienne et les Slaves [...]
  • T. 25, 1982 Atlas gwar bojkowskich [...] T. 3, Cz. 1-2
  • T. 26, 1982 Dulewiczowa I. Dorobek wydawniczy Zakładu Języków Słowiańskich [...]
  • T. 27, 1982 Maryniakowa I. Funkcje składniowe bezokolicznika [...]
  • T. 28, 1983 Grek-Pabisowa I. Słownictwo rosyjskiej wyspy gwarowej staroobrzędowców [...]
  • T. 29, 1984 Bibliografia literatur zachodnio- i południowosłowiańskich [...]
  • T. 30, 1983 W cudzych oczach [...]
  • T. 31, 1983 Studia linguistica memoriae Zdislai Stieber dedicata [...]
  • T. 32, 1983 Trzynaście wieków Bułgarii [...]
  • T. 33, 1983 Mindak J. Peryfrastyczne konstrukcje predykatywne [...]
  • T. 34, 1984 Atlas gwar bojkowskich [...] T. 4, Cz. 1-2
  • T. 35, 1983 Zielińska M. Twórczość Konstantego Fiedina [...]
  • T. 36, 1984 Czurak M. Komizm w białoruskiej prozie ludowej
  • T. 37, 1984 Popowska-Taborska H. Z dawnych podziałów Słowiańszczyzny [...]
  • T. 39, 1985 Atlas gwar bojkowskich [...] T. 5
  • T. 40, 1985 Językowe zróżnicowanie terytorialne [...]
  • T. 41, 1985 Kondratiuk M. Elementy bałtyckie w toponimii i mikrotoponimii regionu białostockiego
  • T. 42, 1984 Studia konfrontatywne polsko-południowosłowiańskie
  • T. 43, 1985 Jaroszewicz-Kleindienst B. Czechy i Czesi w opiniach polskich [...]
  • T. 45, 1986 Wiśniewska E. Wasyl Stefanyk w obliczu Młodej Polski
  • T. 47, 1986 Typy opisów gramatycznych języka [...]
  • T. 49, 1986 Atlas gwar bojkowskich [...] T.6
  • T. 50, 1986 Hensel L. Kultura szlachecka w Europie [...]
  • T. 53, 1986 Język i jego odmiany w aspekcie porównawczym
  • T. 54, 1987 Sawicka I. Struktura sloga v balkanskim jezicima [...]
  • T. 55, 1987 Zaworski W. "Cichy Don" Michała Szołochowa [...]
  • T. 56, 1986 Handke K. Majowa J. Zieniukowa J. Studia z morfologii języków [...]
  • T. 57, 1987 Prekursorzy slowiańskiego językoznawstwa porównawczego [...]
  • T. 59, 1987 Studia gramatyczne bułgarsko-polskie T. 2
  • T. 60, 1990 Dejna K. Słownik gwary czeskiej mieszkańców Kucowa
  • T. 61, 1987 Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie
  • T. 62, 1987 Etnolingwistyczne i kulturowe związki Słowian z Germanami
  • T. 63, 1989 Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka z. 2
  • T. 64, 1987 Wędzki A. Ze studiów nad procesami osadniczymi [...]
  • T. 65, 1988 Structure thème-rhème dans les langues romanes et slaves [...]
  • T. 66, 1987 Kułakowska D. Dostojewski. Antymonie humanizmu [...]
  • T. 67, 1988 Lewaszkiewicz T. Słowotwórstwo apelatywnych nazw miejscowych [...]
  • T. 68, 1987 Greń Z. Nowy Testament cieszyński [...]
  • T. 69, 1988 Wrocławska E. Słowotwórstwo rzeczowników w sztokawskich tekstach XVI-XVII w.
  • T. 70, 1988 Sawicka I. Fonologia konfrontatywna polsko-serbsko-chorwacka
  • T. 71, 1989 Paralele w rozwoju słownictwa języków słowiańskich
  • T. 72, 1988 Dziewiętnastowieczność [...]
  • T. 73, 1988 Masłowska E. Derywacja semantyczna rzeczowników ekspresywnych
  • T. 74, 1990 Językowe studia bałkanistyczne
  • T. 75, 1989 Maldževa V. Gramatyczne sposoby wyrażania znaczenia "możliwość" [...]
  • T. 76, 1989 Leśny J. Studia nad początkami serbskiej monarchii Nemaniczów [...]
  • T. 77, 1989 Holvoet A. Aspekt a modalność w języku polskim [...]
  • T. 78, 1990 Kształtowanie się nowobułgarskiego języka literackiego [...]
  • T. 79, 1989 Studia gramatyczne bułgarsko-polskie T. 3
  • T. 80, 1990 Mindak J. Językowa kategoria żywotności w polszczyźnie [...]
  • T. 82, 1990 Korytkowska M. Z problematyki składni konfrontatywnej [...]
  • T. 83, 1990 Duma J. Rozwój sonantów zgłoskotwórczych w gwarach [...]
  • T. 84, 1990 Rytel-Kuc D. Niemieckie passivum i man-Sätze [...]
  • T. 85, 1990 Sałajczykowa J. Twórczość literacka Lwa Natanowicza Łunca
  • T. 86, 1991 Regionalizmy w języku familijnym [...]
  • T. 87, 1991 Walencja czasownika a problemy leksykografii dwujęzycznej [...]
  • T. 88, 1991 Atlas gwar bojkowskich [...] T. 7
  • T. 89, 1991 Problemy teoretyczno-metodologiczne badań konfrontatywnych [...]
  • T. 90, 1990 Moszyński L. Cerkiewnosłowiańskie tytuły ewangelijne
  • T. 91, 1991 Studia gramatyczne bułgarsko-polskie T. 4
  • T. 92, 1991 Dalewska-Greń H. Selektywna kategoria rodzaju w języku polskim [...]
  • T. 93, 1991 Koseska-Toszewa V. Gargov G. semantic category [...]
  • T. 94, 1991 Budziszewska W. Zapożyczenia słowiańskie [...]
  • T. 95, 1991 Holvoet A. Transitivity and clause structure in Polish [...]
  • T. 96, 1992 Wojtyła-Świerzowska M. Prasłowiańskie abstractum [...] 1
  • T. 97, 1992 Synchroniczne badania porównawcze [...]
  • T. 98, 1991 Szwat-Gyłybowa G. W kręgu bułgarskiej groteski [...]
  • T. 99, 1992 Procesy rozwojowe w językach słowiańskich [...]
  • T. 100, 1993 Studia gramatyczne bułgarsko-polskie T. 5-6
  • T. 101, 1993 Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny [...] T. 3
  • T. 102, 1995 Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny [...] T. 5
  • T. 103, 1995 Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian [...] z. 3
  • T. 104, 1996 Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny [...] T. 6
  • T. 105, 1997 Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy [...]
  • T. 106, 1997 Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka z. 4
  • T. 107, 1998 Kaleta Z. Nazwisko w kulturze polskiej
  • T. 108, 1999 Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny [...] T. 7
  • T. 116, 2005 Trawińska Maria Fonetyka wielkopolskich rot sądowych
  • T. 118, 2006 Kotyńska Katarzyna Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity
  • T. 119, 2006 Raszewska-Żurek Beata Kształtowanie się nazwisk równych imionom w Polsce (wiek XIII-XVI)
  • T. 120, 2006 Golachowska Ewa Język i kultura mieszkańców wsi włościańskich i szlacheckich dawnej ziemi drohickiej na Podlasiu. Studium socjolingwistyczne
  • T. 123, 2007 Materiały do bibliografii do łacińskiej serii testimoniów najdawniejszych dziejów Słowian
  • T. 126, 2009 Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. T. 10. Leksyka 6.
  • T. 128, 2009 + [dod.: CD-ROM, sygn.: CD-715] Trawińska Maria Indeksy do wielkopolskich rot sądowych z XIV i XV wieku
  • T. 134, 2012 Stefański Michał Lekcja maszyny. Przypadki poezji czeskiej awangardy
 • Uwagi :
  • Tom 128, 2009 zawiera CD-ROM pt.: Indeksy do wielkopolskich rot sądowych z XIV i XV wieku, sygn.: CD-715
  • pol. fr. ang.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Bartłomiej z Bydgoszczy
  • Podbevšk, Anton
  • Przybyszewski, Stanisław
  • Stieber, Zdzisław
  • Dostoevskij, Fedor Michajlovič
  • Napoleon I, cesarz Francji
  • Fedin Konstantin Aleksandrovič
  • Solochov Michail Aleksandrovič
  • Lunc Lev Natanovič
  • Zakład Języków Słowiańskich
  • Siatkowski, Janusz red.
  • Polska Akademia Nauk Zakład Słowianoznawstwa

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a PRACE
 • 245 a Prace Slawistyczne c Zakład Słowianoznawstwa PAN
 • 245 c red. Janusz Siatkowski
 • 260 a Wrocław b Zakład Narodowy im. Ossolińskich c 1977- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a T. 1, 1977 b Kwilecka I. b Popowska-Taborska H. c Bartłomiej z Bydgoszczy, leksykograf polski [...]
 • 362 a T. 2, 1977 b Korytkowska M. c Bułgarskie czasowniki modalne
 • 362 a T. 3, 1977 b Sędzik W. c Prasłowiańska terminologia rolnicza
 • 362 a T. 4, 1978 b Rzetelska-Feleszko E. c Rozwój i zmiany toponimicznego formatu [...]
 • 362 a T. 5, 1978 b Herej-Szymańska K. c Derywacja czasowników denominalnych [...]
 • 362 a T. 6, 1978 c Stosunki literackie polsko-czeskie [...]
 • 362 a T. 7, 1978 b Wolnicz-Pawłowska E. c Osiemnastowieczne imiennictwo ukraińskie [...]
 • 362 a T. 8, 1979 b Sawicka T. c Problematyka predykacji imiennej [...]
 • 362 a T. 9, 1980 b Salamun-Biedrzycka K. c Poezja Antona Podbevška i Antona Vodnika [...]
 • 362 a T. 10, 1979 b Duma J. c Wokalizacja jerów słabych [...]
 • 362 a T. 11, 1980 b Grek-Pabisowa I. b Maryniakowa I. c Słownik gwary starowierców mieszkających w Polsce
 • 362 a T. 12, 1979 c Konferencja Pomorska <1978>
 • 362 a T. 13, 1980 c Atlas gwar bojkowskich [...] T. 1, Cz. 1-2
 • 362 a T. 14, 1980 c Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny [...]
 • 362 a T. 15, 1981 b Dulewiczowa I. c Czasowniki denominalne w języku polskim i rosyjskim
 • 362 a T. 16, 1981 c Atlas gwar bojkowskich [...] T. 2, Cz. 1-2
 • 362 a T. 17, 1989 c Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny [...] T. 2
 • 362 a T. 18, 1981 b Feleszko Kazimierz b Koseska-Toszewa Violetta b Sawicka Irena c Zagadnienia predykacji imiennej w językach południowo-słowiańskich
 • 362 a T. 20, 1981 b Chajęcka M. c Rosyjska poezja radziecka lat 1941-1945
 • 362 a T. 21, 1981 c Słowianie w świecie antynorum Stanisława Przybyszewskiego [...]
 • 362 a T. 22, 1982 b Rudnik-Karwatowa Z. c Formacje iteratywne w języku staroruskim [...]
 • 362 a T. 23, 1982 b Koseska-Toszewa V. c Semantyczne aspekty kategorii określoności/nieokreśloności [...]
 • 362 a T. 24, 1982 c L' ||Epoque napoleonienne et les Slaves [...]
 • 362 a T. 25, 1982 c Atlas gwar bojkowskich [...] T. 3, Cz. 1-2
 • 362 a T. 26, 1982 b Dulewiczowa I. c Dorobek wydawniczy Zakładu Języków Słowiańskich [...]
 • 362 a T. 27, 1982 b Maryniakowa I. c Funkcje składniowe bezokolicznika [...]
 • 362 a T. 28, 1983 b Grek-Pabisowa I. c Słownictwo rosyjskiej wyspy gwarowej staroobrzędowców [...]
 • 362 a T. 29, 1984 c Bibliografia literatur zachodnio- i południowosłowiańskich [...]
 • 362 a T. 30, 1983 c W cudzych oczach [...]
 • 362 a T. 31, 1983 c Studia linguistica memoriae Zdislai Stieber dedicata [...]
 • 362 a T. 32, 1983 c Trzynaście wieków Bułgarii [...]
 • 362 a T. 33, 1983 b Mindak J. c Peryfrastyczne konstrukcje predykatywne [...]
 • 362 a T. 34, 1984 c Atlas gwar bojkowskich [...] T. 4, Cz. 1-2
 • 362 a T. 35, 1983 b Zielińska M. c Twórczość Konstantego Fiedina [...]
 • 362 a T. 36, 1984 b Czurak M. c Komizm w białoruskiej prozie ludowej
 • 362 a T. 37, 1984 b Popowska-Taborska H. c Z dawnych podziałów Słowiańszczyzny [...]
 • 362 a T. 39, 1985 c Atlas gwar bojkowskich [...] T. 5
 • 362 a T. 40, 1985 c Językowe zróżnicowanie terytorialne [...]
 • 362 a T. 41, 1985 b Kondratiuk M. c Elementy bałtyckie w toponimii i mikrotoponimii regionu białostockiego
 • 362 a T. 42, 1984 c Studia konfrontatywne polsko-południowosłowiańskie
 • 362 a T. 43, 1985 b Jaroszewicz-Kleindienst B. c Czechy i Czesi w opiniach polskich [...]
 • 362 a T. 45, 1986 b Wiśniewska E. c Wasyl Stefanyk w obliczu Młodej Polski
 • 362 a T. 47, 1986 c Typy opisów gramatycznych języka [...]
 • 362 a T. 49, 1986 c Atlas gwar bojkowskich [...] T.6
 • 362 a T. 50, 1986 b Hensel L. c Kultura szlachecka w Europie [...]
 • 362 a T. 53, 1986 c Język i jego odmiany w aspekcie porównawczym
 • 362 a T. 54, 1987 b Sawicka I. c Struktura sloga v balkanskim jezicima [...]
 • 362 a T. 55, 1987 b Zaworski W. c "Cichy Don" Michała Szołochowa [...]
 • 362 a T. 56, 1986 b Handke K. b Majowa J. b Zieniukowa J. c Studia z morfologii języków [...]
 • 362 a T. 57, 1987 c Prekursorzy slowiańskiego językoznawstwa porównawczego [...]
 • 362 a T. 59, 1987 c Studia gramatyczne bułgarsko-polskie T. 2
 • 362 a T. 60, 1990 b Dejna K. c Słownik gwary czeskiej mieszkańców Kucowa
 • 362 a T. 61, 1987 c Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie
 • 362 a T. 62, 1987 c Etnolingwistyczne i kulturowe związki Słowian z Germanami
 • 362 a T. 63, 1989 c Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka z. 2
 • 362 a T. 64, 1987 b Wędzki A. c Ze studiów nad procesami osadniczymi [...]
 • 362 a T. 65, 1988 c Structure thème-rhème dans les langues romanes et slaves [...]
 • 362 a T. 66, 1987 b Kułakowska D. c Dostojewski. Antymonie humanizmu [...]
 • 362 a T. 67, 1988 b Lewaszkiewicz T. c Słowotwórstwo apelatywnych nazw miejscowych [...]
 • 362 a T. 68, 1987 b Greń Z. c Nowy Testament cieszyński [...]
 • 362 a T. 69, 1988 b Wrocławska E. c Słowotwórstwo rzeczowników w sztokawskich tekstach XVI-XVII w.
 • 362 a T. 70, 1988 b Sawicka I. c Fonologia konfrontatywna polsko-serbsko-chorwacka
 • 362 a T. 71, 1989 c Paralele w rozwoju słownictwa języków słowiańskich
 • 362 a T. 72, 1988 c Dziewiętnastowieczność [...]
 • 362 a T. 73, 1988 b Masłowska E. c Derywacja semantyczna rzeczowników ekspresywnych
 • 362 a T. 74, 1990 c Językowe studia bałkanistyczne
 • 362 a T. 75, 1989 b Maldževa V. c Gramatyczne sposoby wyrażania znaczenia "możliwość" [...]
 • 362 a T. 76, 1989 b Leśny J. c Studia nad początkami serbskiej monarchii Nemaniczów [...]
 • 362 a T. 77, 1989 b Holvoet A. c Aspekt a modalność w języku polskim [...]
 • 362 a T. 78, 1990 c Kształtowanie się nowobułgarskiego języka literackiego [...]
 • 362 a T. 79, 1989 c Studia gramatyczne bułgarsko-polskie T. 3
 • 362 a T. 80, 1990 b Mindak J. c Językowa kategoria żywotności w polszczyźnie [...]
 • 362 a T. 82, 1990 b Korytkowska M. c Z problematyki składni konfrontatywnej [...]
 • 362 a T. 83, 1990 b Duma J. c Rozwój sonantów zgłoskotwórczych w gwarach [...]
 • 362 a T. 84, 1990 b Rytel-Kuc D. c Niemieckie passivum i man-Sätze [...]
 • 362 a T. 85, 1990 b Sałajczykowa J. c Twórczość literacka Lwa Natanowicza Łunca
 • 362 a T. 86, 1991 c Regionalizmy w języku familijnym [...]
 • 362 a T. 87, 1991 c Walencja czasownika a problemy leksykografii dwujęzycznej [...]
 • 362 a T. 88, 1991 c Atlas gwar bojkowskich [...] T. 7
 • 362 a T. 89, 1991 c Problemy teoretyczno-metodologiczne badań konfrontatywnych [...]
 • 362 a T. 90, 1990 b Moszyński L. c Cerkiewnosłowiańskie tytuły ewangelijne
 • 362 a T. 91, 1991 c Studia gramatyczne bułgarsko-polskie T. 4
 • 362 a T. 92, 1991 b Dalewska-Greń H. c Selektywna kategoria rodzaju w języku polskim [...]
 • 362 a T. 93, 1991 b Koseska-Toszewa V. b Gargov G. c The ||semantic category [...]
 • 362 a T. 94, 1991 b Budziszewska W. c Zapożyczenia słowiańskie [...]
 • 362 a T. 95, 1991 b Holvoet A. c Transitivity and clause structure in Polish [...]
 • 362 a T. 96, 1992 b Wojtyła-Świerzowska M. c Prasłowiańskie abstractum [...] 1
 • 362 a T. 97, 1992 c Synchroniczne badania porównawcze [...]
 • 362 a T. 98, 1991 b Szwat-Gyłybowa G. c W kręgu bułgarskiej groteski [...]
 • 362 a T. 99, 1992 c Procesy rozwojowe w językach słowiańskich [...]
 • 362 a T. 100, 1993 c Studia gramatyczne bułgarsko-polskie T. 5-6
 • 362 a T. 101, 1993 c Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny [...] T. 3
 • 362 a T. 102, 1995 c Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny [...] T. 5
 • 362 a T. 103, 1995 c Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian [...] z. 3
 • 362 a T. 104, 1996 c Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny [...] T. 6
 • 362 a T. 105, 1997 c Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy [...]
 • 362 a T. 106, 1997 c Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka z. 4
 • 362 a T. 107, 1998 b Kaleta Z. c Nazwisko w kulturze polskiej
 • 362 a T. 108, 1999 c Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny [...] T. 7
 • 362 a T. 116, 2005 b Trawińska Maria c Fonetyka wielkopolskich rot sądowych
 • 362 a T. 118, 2006 b Kotyńska Katarzyna c Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity
 • 362 a T. 119, 2006 b Raszewska-Żurek Beata c Kształtowanie się nazwisk równych imionom w Polsce (wiek XIII-XVI)
 • 362 a T. 120, 2006 b Golachowska Ewa c Język i kultura mieszkańców wsi włościańskich i szlacheckich dawnej ziemi drohickiej na Podlasiu. Studium socjolingwistyczne
 • 362 a T. 123, 2007 c Materiały do bibliografii do łacińskiej serii testimoniów najdawniejszych dziejów Słowian
 • 362 a T. 126, 2009 c Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. T. 10. Leksyka 6.
 • 362 a T. 128, 2009 + [dod.: CD-ROM, sygn.: CD-715] b Trawińska Maria c Indeksy do wielkopolskich rot sądowych z XIV i XV wieku
 • 362 a T. 134, 2012 b Stefański Michał c Lekcja maszyny. Przypadki poezji czeskiej awangardy
 • 500 a Tom 128, 2009 zawiera CD-ROM pt.: Indeksy do wielkopolskich rot sądowych z XIV i XV wieku, sygn.: CD-715
 • 546 a pol. a fr. a ang.
 • 600 a Bartłomiej z Bydgoszczy
 • 600 a Podbevšk, Anton
 • 600 a Przybyszewski, Stanisław
 • 600 a Stieber, Zdzisław
 • 600 a Dostoevskij, Fedor Michajlovič
 • 600 a Napoleon I, cesarz Francji
 • 600 a Fedin Konstantin Aleksandrovič
 • 600 a Solochov Michail Aleksandrovič
 • 600 a Lunc Lev Natanovič
 • 610 a Zakład Języków Słowiańskich
 • 651 a Kuców, wieś w woj. piotrkowskim
 • 700 a Siatkowski, Janusz e red.
 • 710 a Polska Akademia Nauk b Zakład Słowianoznawstwa
 • 852 j Cz 23247

Indeksy