Prace Geograficzne

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 21017
 • Tytuł : Prace Geograficzne
 • Redaktor : Instytut Geografii PAN
 • Miejsce wydania : Warszawa Polska
 • Data wydania : 1954-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 1, 1954 Flis J. Kras gipsowy niecki nidziańskiej
  • Nr 2, 1954 Walczak W. Pradolina Nysy [...]
  • Nr 3, 1954 Krzymowska A. Franciszek Szwarcenberg-Czerny [...]
  • Nr 4, 1955 [współopr. z nr 16] Paszyński Janusz Opady atmosferyczne dorzecza Odry [...]
  • Nr 5, 1956 Kiełczewska-Zaleska M. O powstaniu i przeobrażaniu kształtów wsi [...]
  • Nr 5, 1956 Biskup M. Osady na prawie polskim [...]
  • Nr 6, 1956 Okołowicz W. Geomorfologia [...]
  • Nr 7, 1956 Jahn A. Wyżyna Lubelska [...]
  • Nr 8, 1956 Fleszar M. Studia z dziejów geografii ekonomicznej w Polsce
  • Nr 9, 1957 Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast
  • Nr 10, 1957 Werwicki A. Białostocki okręg przemysłu włókienniczego do 1945 r.
  • Nr 11, 1957 Starkel L. Rozwój morfologiczny progu Pogórza Karpackiego [...]
  • Nr 12, 1957 Olszewicz B. Geografia polska w okresie Odrodzenia
  • Nr 13, 1958 Gilewska S. Rozwój geomorfologiczny wschodniej części wyżyny miechowskiej
  • Nr 14, 1957 Staszewski J. Vertical distribution of world population
  • Nr 15, 1958 Łomniewski K. Zalew wiślany
  • Nr 16, 1955 [współopr. z nr 4] Litterer M. Zmiany w rozmieszczeniu i strukturze ludności
  • Nr 16, 1955 Wełpa B. Zagadnienie struktury wieku ludności [...]
  • Nr [16A], 1958 [zagubiony] Kondracki J Mikulski Z. Hydrografia [...] Krutynii
  • Nr 17, 1969 Uhorczak F. Polska przeglądowa mapa użytkowania ziemi A: Część tekstowa
  • Nr 17, 1969 Uhorczak F. Polska przeglądowa mapa użytkowania ziemi B: Część kartograficzna [zagubiony]
  • Nr 18, 1959 Kukliński A. Struktura przestrzenna przemysłu cegielnianego [...]
  • Nr 19, 1959 Z badań środowiska geograficznego w pow. mrągowskim [...]
  • Nr 20, 1959 Tobjasz J. Wykorzystanie środowiska geograficznego [...]
  • Nr 21, 1960 Kowalska A. Paleomorfologia [...] dorzecza Odry
  • Nr 22, 1960 Starkel A. Rozwój rzeźby Karpat fliszowych [...]
  • Nr 23, 1960 Balińska-Wuttke K. Geomorfologia [...]
  • Nr 24, 1960 Wróbel A. Województwo warszawskie [...]
  • Nr 25, 1961 Problems of Applied Geography [...]
  • Nr 26, 1961 Gieysztor I. Studia hydrologiczne [...]
  • Nr 27, 1961 Problemy ekonomiczne regionu [...]
  • Nr 28, 1961 Staszewski J. Verbreitung [...]
  • Nr 29, 1961 Galon R. Morphology of the Noteć-Warta [...]
  • Nr 30, 1962 Fleszar M. Zarys historii geografii ekonomicznej w Polsce
  • Nr 31, 1962 Land utilization methods and problems of research [...]
  • Nr 32, 1962 Kosiński L. Miasta województwa białostockiego [...]
  • Nr 33, 1962 Kaczorowska Z. Opady w Polsce w przekroju wieloletnim [...]
  • Nr 34, 1962 Okołowicz W. Zachmurzenie Polski [...]
  • Nr 35, 1962 Biegajło W. Sposoby gospodarowania [...]
  • Nr 36, 1962 Dziewański J. Starkel L. Dolina Sanu [...]
  • Nr 37, 1962 Chilczuk M. Rozwój i rozmieszczenie przemysłu [...]
  • Nr 38, 1963 Radłowska C. Rzeźba północno-wschodniego obrzeżenia [...]
  • Nr 39, 1963 Szupryczyński J. Rzeźba strefy marginalnej [...]
  • Nr 40, 1963 Kosiński L. Procesy ludnościowe [...]
  • Nr 41, 1963 Domański R. Zespoły sieci komunikacyjnych
  • Nr 42, 1963 Stasiak J. Historia jeziora Kruklin w świetle osadów [...]
  • Nr 43, 1963 Mileska M. J. Regiony turystyczne Polski
  • Nr 44, 1963 Gilewska S. Rzeźba progu środkowotriasowego w okolicy Będzina
  • Nr 45, 1963 Chilczuk M. Sieć ośrodków więzi społeczno-gospodarczej wsi w Polsce
  • Nr 46, 1963 Problems of geomorphological mapping [...]
  • Nr 47, 1966 Studia geograficzne w powiecie pińczowskim
  • Nr 48, 1965 Wróbel A. Pojęcie regionu ekonomicznego a teoria geografii
  • Nr 50, 1965 Starkel L. Rozwój rzeźby polskiej części Karpat Wschodnich
  • Nr 51, 1965 Kostrowicki A. S. Regionalizacja zoogeograficzna [...]
  • Nr 52, 1966 Gerlach T. Współczesny rozwój stoków
  • Nr 53, 1966 Klimek K. Deglacjacja północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej
  • Nr 54, 1966 Kosmowska-Suffczyńska D. Rozwój rzeźby w trzeciorzędzie [...]
  • Nr 55, 1966 Ziemońska Z. Obieg wody w obszarze górskim [...]
  • Nr 56, 1966 Ratajski L. Mapy przemysłu [...]
  • Nr 57, 1966 Więckowski K. Osady denne Jeziora Mikołjskiego [...]
  • Nr 58, 1967 Szostak M. Pochodzenie jeziora Śniardwy [...]
  • Nr 59, 1967 Rościszewski M. Siemek Z. Zmiany w rolnictwie krajów gospodarczo słabo rozwiniętych
  • Nr 60, 1968 Ziętara T. Rola gwałtownych ulew i powodzi w modelowaniu rzeźby Beskidów
  • Nr 61, 1967 Urbaniak U. Wydmy Kotliny Płockiej
  • Nr 62, 1967 Jewtuchowicz S. Geneza pradoliny warszawsko-berlińskiej
  • Nr 63, 1967 Dziewoński K. Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast [...]
  • Nr 64, 1967 Rychłowski B. Regionalizacja ekonomiczna [...]
  • Nr 65, 1968 Bączyk J. Masy wodne południowego Bałtyku [...]
  • Nr 66, 1968 Szulc H. Typy wsi Śląska Opolskiego [...]
  • Nr 67, 1968 Szewczyk J. Włóka pojęcie i termin [...]
  • Nr 68, 1968 Wojciechowski K. Zagadnienie metody bilansu wodnego [...]
  • Nr 69, 1968 Problemy regionalizacji fizycznogeograficznej [...]
  • Nr 70, 1968 Pulina M. Zjawiska krasowe we Wschodniej Syberii
  • Nr 71, 1968 Szupryczyński J. Niektóre zagadnienia czwartorzędu [...]
  • Nr 72, 1968 Kosiński L. Migracje ludności w Polsce w latach 1950-1960
  • Nr 73, 1968 Korolec H.Procesy brzegowe i zmiany linii brzegowej [...]
  • Nr 74, 1968 Ostatnie zlodowacenie skandynawskie w Polsce
  • Nr 75, 1969 Procesy i formy wydmowe w Polsce [...]
  • Nr 76, 1969 Iwanicka-Lyra E. Delimitacja aglomeracji wielkomiejskich w Polsce
  • Nr 77, 1969 Z zagadnień ludnościowych krajów gospodarczo słabo rozwiniętych
  • Nr 78, 1969 Korcelli P. Rozwój struktury przestrzennej [...]
  • Nr 79, 1969 Koter M. Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej
  • Nr 80, 1970 Kaszowski L. Kotarba A. Wpływ katastrofalnych wezbrań [...]
  • Nr 81, 1970 Stola W. Próba typologii rolnictwa Ponidzia
  • Nr 82, 1971 Studia z geografii średnich miast w Polsce. Problematyka Tarnowa
  • Nr 83, 1971 Wiśniewski E. Struktura i tekstura sandru ostródzkiego [...]
  • Nr 84, 1970 Skoczek J. Wpływ podłoża atmosfery na przebieg dobowy bilansu cieplnego powierzchni czynnej
  • Nr 85, 1970 Jewtuchowicz S. Rozwój rzeźby okolic Łęczycy po zlodowaceniu środkowopolskim
  • Nr 86, 1970 Olechnowicz-Bobrowska Barbara Częstość dni z opadem w Polsce
  • Nr 87, 1971 Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast [...]
  • Nr 88, 1970 Rościszewski M. Kierunki ewolucji rolnictwa w krajach Maghrebu
  • Nr 89, 1971 Adrjanowska E. Przestrzenne powiązania produkcyjne stoczni gdańskich
  • Nr 90, 1971 Różycka W. Metody oceny warunków ficjograficznych [...]
  • Nr 91, 1972 Ciołkosz A. Miszalski J. Wykorzystanie zdjęć lotniczych [...]
  • Nr 92, 1971 Czyż T. Zastosowanie metody analizy czynnikowej [...]
  • Nr 93, 1972 Kostrubiec B. Analiza zjawisk koncentracji w sieci osadniczej
  • Nr 94, 1972 Klimek K. Współczesne procesy fluwialne i rzeźba równiny Skeidararsandor
  • Nr 95, 1972 Kraujalis M. W. Udział ciepła ze sztucznych źródeł [...]
  • Nr 96, 1972 Kotarba A. Powierzchniowa denudacja chemiczna [...]
  • Nr 97, 1973 Jerczyński M. Chaves L. F. Siemek Z. Studia nad strukturą funkcjonalną miast
  • Nr 98, 1973 Zmiany w rolnictwie tradycyjnym i migracje ludności wiejskiej [...]
  • Nr 99, 1973 Kozłowska-Szczęsna T. Promieniowanie pochłonięte na obszarze Polski
  • Nr 100, 1973 Biegajło W. Typologia rolnictwa na przykładzie województwa białostockiego
  • Nr 101, 1973 Werwicki A. Struktura przestrzenna średnich miast ośrodków wojewódzkich w Polsce
  • Nr 102, 1973 Matusik M . Próba typologii i regionalizacji rolnictwa [...]
  • Nr 103, 1973 Ziemońska Z. Stosunki wodne w polskich Karpatach Zachodnich
  • Nr 104, 1974 Drozdowski E. Geneza Basenu Grudziądzkiego [...]
  • Nr 105, 1974 Pulina M. Denudacja chemiczna na obszarach krasu węglanowego
  • Nr 106, 1974 Baumgart-Kotarba M. Rozwój grzbietów górskich w Karpatach fliszowych
  • Nr 107, 1974 Tyszkiewicz W. Rolnicze użytkowanie ziemi
  • Nr 108, 1974 Leszczycki S. Problemy ochrony środowiska człowieka
  • Nr 109, 1974 Gawryszewski A. Związki przestrzenne między migracjami stałymi i dojazdami [...]
  • Nr 110, 1975 Żurek S. Geneza zabagnienia pradoliny Biebrzy
  • Nr 111, 1975 Jankowski W. Land use mapping development and methods
  • Nr 112, 1975 Dramowicz K. K. Symulacja cyfrowa i analiza systemowa [...]
  • Nr 113, 1975 Żurek A. Struktura przestrzenna przepływów ludności [...]
  • Nr 114, 1975 Froehlich W. Dynamika transportu fluwialnego Kamienicy Nawojowskiej
  • Nr 115, 1975 Harasimiuk M. Rozwój rzeźby Pagórów Chełmskich [...]
 • Uwagi :
  • Nr 16, 1955 współopr. z Nr 4, 1955 r.
  • Nr 16A, 1958 brak przy skontrum
  • Nr 17B, 1969 pod sygn.:
  • pol. ang.
 • Hasła przedmiotowe : Szwarcenberg-Czerny, Franciszek

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a PRACE
 • 245 a Prace Geograficzne c Instytut Geografii PAN
 • 260 a Warszawa c 1954- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a Nr 1, 1954 b Flis J. c Kras gipsowy niecki nidziańskiej
 • 362 a Nr 2, 1954 b Walczak W. c Pradolina Nysy [...]
 • 362 a Nr 3, 1954 b Krzymowska A. c Franciszek Szwarcenberg-Czerny [...]
 • 362 a Nr 4, 1955 [współopr. z nr 16] b Paszyński Janusz c Opady atmosferyczne dorzecza Odry [...]
 • 362 a Nr 5, 1956 b Kiełczewska-Zaleska M. c O powstaniu i przeobrażaniu kształtów wsi [...]
 • 362 a Nr 5, 1956 b Biskup M. c Osady na prawie polskim [...]
 • 362 a Nr 6, 1956 b Okołowicz W. c Geomorfologia [...]
 • 362 a Nr 7, 1956 b Jahn A. c Wyżyna Lubelska [...]
 • 362 a Nr 8, 1956 b Fleszar M. c Studia z dziejów geografii ekonomicznej w Polsce
 • 362 a Nr 9, 1957 c Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast
 • 362 a Nr 10, 1957 b Werwicki A. c Białostocki okręg przemysłu włókienniczego do 1945 r.
 • 362 a Nr 11, 1957 b Starkel L. c Rozwój morfologiczny progu Pogórza Karpackiego [...]
 • 362 a Nr 12, 1957 b Olszewicz B. c Geografia polska w okresie Odrodzenia
 • 362 a Nr 13, 1958 b Gilewska S. c Rozwój geomorfologiczny wschodniej części wyżyny miechowskiej
 • 362 a Nr 14, 1957 b Staszewski J. c Vertical distribution of world population
 • 362 a Nr 15, 1958 b Łomniewski K. c Zalew wiślany
 • 362 a Nr 16, 1955 [współopr. z nr 4] b Litterer M. c Zmiany w rozmieszczeniu i strukturze ludności
 • 362 a Nr 16, 1955 b Wełpa B. c Zagadnienie struktury wieku ludności [...]
 • 362 a Nr [16A], 1958 [zagubiony] b Kondracki J b Mikulski Z. c Hydrografia [...] Krutynii
 • 362 a Nr 17, 1969 b Uhorczak F. c Polska przeglądowa mapa użytkowania ziemi A: Część tekstowa
 • 362 a Nr 17, 1969 b Uhorczak F. c Polska przeglądowa mapa użytkowania ziemi B: Część kartograficzna [zagubiony]
 • 362 a Nr 18, 1959 b Kukliński A. c Struktura przestrzenna przemysłu cegielnianego [...]
 • 362 a Nr 19, 1959 c Z badań środowiska geograficznego w pow. mrągowskim [...]
 • 362 a Nr 20, 1959 b Tobjasz J. c Wykorzystanie środowiska geograficznego [...]
 • 362 a Nr 21, 1960 b Kowalska A. c Paleomorfologia [...] dorzecza Odry
 • 362 a Nr 22, 1960 b Starkel A. c Rozwój rzeźby Karpat fliszowych [...]
 • 362 a Nr 23, 1960 b Balińska-Wuttke K. c Geomorfologia [...]
 • 362 a Nr 24, 1960 b Wróbel A. c Województwo warszawskie [...]
 • 362 a Nr 25, 1961 c Problems of Applied Geography [...]
 • 362 a Nr 26, 1961 b Gieysztor I. c Studia hydrologiczne [...]
 • 362 a Nr 27, 1961 c Problemy ekonomiczne regionu [...]
 • 362 a Nr 28, 1961 b Staszewski J. c Die ||Verbreitung [...]
 • 362 a Nr 29, 1961 b Galon R. c Morphology of the Noteć-Warta [...]
 • 362 a Nr 30, 1962 b Fleszar M. c Zarys historii geografii ekonomicznej w Polsce
 • 362 a Nr 31, 1962 c Land utilization methods and problems of research [...]
 • 362 a Nr 32, 1962 b Kosiński L. c Miasta województwa białostockiego [...]
 • 362 a Nr 33, 1962 b Kaczorowska Z. c Opady w Polsce w przekroju wieloletnim [...]
 • 362 a Nr 34, 1962 b Okołowicz W. c Zachmurzenie Polski [...]
 • 362 a Nr 35, 1962 b Biegajło W. c Sposoby gospodarowania [...]
 • 362 a Nr 36, 1962 b Dziewański J. b Starkel L. c Dolina Sanu [...]
 • 362 a Nr 37, 1962 b Chilczuk M. c Rozwój i rozmieszczenie przemysłu [...]
 • 362 a Nr 38, 1963 b Radłowska C. c Rzeźba północno-wschodniego obrzeżenia [...]
 • 362 a Nr 39, 1963 b Szupryczyński J. c Rzeźba strefy marginalnej [...]
 • 362 a Nr 40, 1963 b Kosiński L. c Procesy ludnościowe [...]
 • 362 a Nr 41, 1963 b Domański R. c Zespoły sieci komunikacyjnych
 • 362 a Nr 42, 1963 b Stasiak J. c Historia jeziora Kruklin w świetle osadów [...]
 • 362 a Nr 43, 1963 b Mileska M. J. c Regiony turystyczne Polski
 • 362 a Nr 44, 1963 b Gilewska S. c Rzeźba progu środkowotriasowego w okolicy Będzina
 • 362 a Nr 45, 1963 b Chilczuk M. c Sieć ośrodków więzi społeczno-gospodarczej wsi w Polsce
 • 362 a Nr 46, 1963 c Problems of geomorphological mapping [...]
 • 362 a Nr 47, 1966 c Studia geograficzne w powiecie pińczowskim
 • 362 a Nr 48, 1965 b Wróbel A. c Pojęcie regionu ekonomicznego a teoria geografii
 • 362 a Nr 50, 1965 b Starkel L. c Rozwój rzeźby polskiej części Karpat Wschodnich
 • 362 a Nr 51, 1965 b Kostrowicki A. S. c Regionalizacja zoogeograficzna [...]
 • 362 a Nr 52, 1966 b Gerlach T. c Współczesny rozwój stoków
 • 362 a Nr 53, 1966 b Klimek K. c Deglacjacja północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej
 • 362 a Nr 54, 1966 b Kosmowska-Suffczyńska D. c Rozwój rzeźby w trzeciorzędzie [...]
 • 362 a Nr 55, 1966 b Ziemońska Z. c Obieg wody w obszarze górskim [...]
 • 362 a Nr 56, 1966 b Ratajski L. c Mapy przemysłu [...]
 • 362 a Nr 57, 1966 b Więckowski K. c Osady denne Jeziora Mikołjskiego [...]
 • 362 a Nr 58, 1967 b Szostak M. c Pochodzenie jeziora Śniardwy [...]
 • 362 a Nr 59, 1967 b Rościszewski M. b Siemek Z. c Zmiany w rolnictwie krajów gospodarczo słabo rozwiniętych
 • 362 a Nr 60, 1968 b Ziętara T. c Rola gwałtownych ulew i powodzi w modelowaniu rzeźby Beskidów
 • 362 a Nr 61, 1967 b Urbaniak U. c Wydmy Kotliny Płockiej
 • 362 a Nr 62, 1967 b Jewtuchowicz S. c Geneza pradoliny warszawsko-berlińskiej
 • 362 a Nr 63, 1967 b Dziewoński K. c Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast [...]
 • 362 a Nr 64, 1967 b Rychłowski B. c Regionalizacja ekonomiczna [...]
 • 362 a Nr 65, 1968 b Bączyk J. c Masy wodne południowego Bałtyku [...]
 • 362 a Nr 66, 1968 b Szulc H. c Typy wsi Śląska Opolskiego [...]
 • 362 a Nr 67, 1968 b Szewczyk J. c Włóka pojęcie i termin [...]
 • 362 a Nr 68, 1968 b Wojciechowski K. c Zagadnienie metody bilansu wodnego [...]
 • 362 a Nr 69, 1968 c Problemy regionalizacji fizycznogeograficznej [...]
 • 362 a Nr 70, 1968 b Pulina M. c Zjawiska krasowe we Wschodniej Syberii
 • 362 a Nr 71, 1968 b Szupryczyński J. c Niektóre zagadnienia czwartorzędu [...]
 • 362 a Nr 72, 1968 b Kosiński L. c Migracje ludności w Polsce w latach 1950-1960
 • 362 a Nr 73, 1968 c Korolec H.Procesy brzegowe i zmiany linii brzegowej [...]
 • 362 a Nr 74, 1968 c Ostatnie zlodowacenie skandynawskie w Polsce
 • 362 a Nr 75, 1969 c Procesy i formy wydmowe w Polsce [...]
 • 362 a Nr 76, 1969 b Iwanicka-Lyra E. c Delimitacja aglomeracji wielkomiejskich w Polsce
 • 362 a Nr 77, 1969 c Z zagadnień ludnościowych krajów gospodarczo słabo rozwiniętych
 • 362 a Nr 78, 1969 b Korcelli P. c Rozwój struktury przestrzennej [...]
 • 362 a Nr 79, 1969 b Koter M. c Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej
 • 362 a Nr 80, 1970 b Kaszowski L. b Kotarba A. c Wpływ katastrofalnych wezbrań [...]
 • 362 a Nr 81, 1970 b Stola W. c Próba typologii rolnictwa Ponidzia
 • 362 a Nr 82, 1971 c Studia z geografii średnich miast w Polsce. Problematyka Tarnowa
 • 362 a Nr 83, 1971 b Wiśniewski E. c Struktura i tekstura sandru ostródzkiego [...]
 • 362 a Nr 84, 1970 b Skoczek J. c Wpływ podłoża atmosfery na przebieg dobowy bilansu cieplnego powierzchni czynnej
 • 362 a Nr 85, 1970 b Jewtuchowicz S. c Rozwój rzeźby okolic Łęczycy po zlodowaceniu środkowopolskim
 • 362 a Nr 86, 1970 b Olechnowicz-Bobrowska Barbara c Częstość dni z opadem w Polsce
 • 362 a Nr 87, 1971 c Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast [...]
 • 362 a Nr 88, 1970 b Rościszewski M. c Kierunki ewolucji rolnictwa w krajach Maghrebu
 • 362 a Nr 89, 1971 b Adrjanowska E. c Przestrzenne powiązania produkcyjne stoczni gdańskich
 • 362 a Nr 90, 1971 b Różycka W. c Metody oceny warunków ficjograficznych [...]
 • 362 a Nr 91, 1972 b Ciołkosz A. b Miszalski J. c Wykorzystanie zdjęć lotniczych [...]
 • 362 a Nr 92, 1971 b Czyż T. c Zastosowanie metody analizy czynnikowej [...]
 • 362 a Nr 93, 1972 b Kostrubiec B. c Analiza zjawisk koncentracji w sieci osadniczej
 • 362 a Nr 94, 1972 b Klimek K. c Współczesne procesy fluwialne i rzeźba równiny Skeidararsandor
 • 362 a Nr 95, 1972 b Kraujalis M. W. c Udział ciepła ze sztucznych źródeł [...]
 • 362 a Nr 96, 1972 b Kotarba A. c Powierzchniowa denudacja chemiczna [...]
 • 362 a Nr 97, 1973 b Jerczyński M. b Chaves L. F. b Siemek Z. c Studia nad strukturą funkcjonalną miast
 • 362 a Nr 98, 1973 c Zmiany w rolnictwie tradycyjnym i migracje ludności wiejskiej [...]
 • 362 a Nr 99, 1973 b Kozłowska-Szczęsna T. c Promieniowanie pochłonięte na obszarze Polski
 • 362 a Nr 100, 1973 b Biegajło W. c Typologia rolnictwa na przykładzie województwa białostockiego
 • 362 a Nr 101, 1973 b Werwicki A. c Struktura przestrzenna średnich miast ośrodków wojewódzkich w Polsce
 • 362 a Nr 102, 1973 b Matusik M . c Próba typologii i regionalizacji rolnictwa [...]
 • 362 a Nr 103, 1973 b Ziemońska Z. c Stosunki wodne w polskich Karpatach Zachodnich
 • 362 a Nr 104, 1974 b Drozdowski E. c Geneza Basenu Grudziądzkiego [...]
 • 362 a Nr 105, 1974 b Pulina M. c Denudacja chemiczna na obszarach krasu węglanowego
 • 362 a Nr 106, 1974 b Baumgart-Kotarba M. c Rozwój grzbietów górskich w Karpatach fliszowych
 • 362 a Nr 107, 1974 b Tyszkiewicz W. c Rolnicze użytkowanie ziemi
 • 362 a Nr 108, 1974 b Leszczycki S. c Problemy ochrony środowiska człowieka
 • 362 a Nr 109, 1974 b Gawryszewski A. c Związki przestrzenne między migracjami stałymi i dojazdami [...]
 • 362 a Nr 110, 1975 b Żurek S. c Geneza zabagnienia pradoliny Biebrzy
 • 362 a Nr 111, 1975 b Jankowski W. c Land use mapping development and methods
 • 362 a Nr 112, 1975 b Dramowicz K. K. c Symulacja cyfrowa i analiza systemowa [...]
 • 362 a Nr 113, 1975 b Żurek A. c Struktura przestrzenna przepływów ludności [...]
 • 362 a Nr 114, 1975 b Froehlich W. c Dynamika transportu fluwialnego Kamienicy Nawojowskiej
 • 362 a Nr 115, 1975 b Harasimiuk M. c Rozwój rzeźby Pagórów Chełmskich [...]
 • 500 a Nr 16, 1955 współopr. z Nr 4, 1955 r.
 • 500 a Nr 16A, 1958 brak przy skontrum
 • 505 a Nr 17B, 1969 pod sygn.:
 • 546 a pol. a ang.
 • 600 a Szwarcenberg-Czerny, Franciszek
 • 651 a Białystok
 • 651 a Będzin
 • 651 a Gdańsk
 • 651 a Grudziądz
 • 651 a Tarnów
 • 651 a Łęczyca
 • 651 a Zielona Góra
 • 651 a Warszawa
 • 651 a Łódź
 • 852 j Cz 21017

Indeksy