Prace Geograficzne

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 21017
 • Tytuł : Prace Geograficzne
 • Redaktor : Instytut Geografii PAN
 • Numeracja :
  • Nr 116, 1975 Węcławowicz G. Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy [...]
  • Nr 117, 1977 Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej
  • Nr 118, 1977 Szczepkowski J. Struktura przestrzenna regionu bydgosko-toruńskiego
  • Nr 119, 1976 Wiśniewski E. Rozwój geomorfologiczny doliny Wisły [...]
  • Nr 120, 1976 Kotarba A. Współczesne modelowanie węglanowych stoków [...]
  • Nr 121, 1977 Wójcik Z. Charakterystyka siedlisk polnych na Pogórzu Beskidu Niskiego [...]
  • Nr 122, 1976 Gerlach T. Współczesny rozwój stoków w polskich Karpatach fliszowych
  • Nr 123, 1977 Hess M. Niedźwiedź T. Obrębska-Starklowa B. Stosunki termiczne Beskidu Niskiego
  • Nr 124, 1977 Banach M. Rozwój osuwisk na prawym zboczu doliny Wisły [...]
  • Nr 125, 1978 Studia nad typologią i oceną środowiska geograficznego Karpat [...]
  • Nr 126, 1977 Kozłowski S. J. Zielona Góra baza ekonomiczna i powiązania zewnętrzne
  • Nr 127, 1978 Przemiany struktury przestrzennej [...]
  • Nr 128, 1978 Rykiel Z. Miejsce aglomeracji wielkomiejskich [...]
  • Nr 130, 1978 Grześ M. Termika osadów dennych w badaniu jezior
  • Nr 131, 1979 Krawczyk B. Bilans cieplny ciała człowieka [...]
  • Nr 132, 1979 Drozdowski E. Deglacjacja dolnego Powiśla [...]
  • Nr 133, 1979 Rozłucki W. Modernizacja rolnictwa tradycyjnego [...]
  • Nr 134, 1980 Szyrmer J. Przemiany struktury przestrzennej [...]
  • Nr 135, 1980 Dębski J. Integracja wielkich miast Polski [...]
  • Nr 136, 1980 Vertical zonality in the southern Khangai Mountains [...]
  • Nr 137, 1980 Environment of the Sant valley (Southern Khangai Mountains) [...]
  • Nr 138, 1980 Krzymowska-Kostrowicka A. Terytorialny system rekreacyjny [...]
  • Nr 139, 1981 Wybrane zagadnienia teorii i metod oceny oddziaływania człowieka na środowisko
  • Nr 140, 1981 Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce [...]
  • Nr 142, 1981 Słupik J. Rola stoku w kształtowaniu odpływu w Karpatach fliszowych
  • Nr 143, 1982 Froehlich W. Mechanizm transportu fluwialnego [...]
  • Nr 144, 1983 Różnicowanie się i nowe podziały światowej przestrzeni społeczno-gospodarczej [...]
  • Nr 145, 1983 Baumgart-Kotarba M. Kształtowanie koryt i teras rzecznych [...]
  • Nr 146, 1986 Drozdowski E. Stratygrafia i geneza osadów zlodowacenia [...]
  • Nr 147, 1988 Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich [...]
  • Nr 148, 1988 Eberhardt P. Regiony wyludniające się w Polsce
  • Nr 149, 1988 Szulc H. Morfogenetyczne typy osiedli wiejskich [...]
  • Nr 150, 1987 Leszczycki S. Badania geograficzne [...]
  • Nr 151, 1989 + dod. Struktury i procesy społeczno-demograficzne w regionie katowickim
  • Nr 152, 1989 Współczesne przemiany regionalnych systemów [...]
  • Nr 153, 1990 Współczesne przemiany rzeźby Polski [...]
  • Nr 154, 1990 Dziewoński K. Koncepcje i metody badawcze [...]
  • Nr 155, 1992 System denudacyjny Polski [...]
  • Nr 156, 1992 Kostrowicki A.S. System "człowiek-środowisko" [...]
  • Nr 157, 1992 Babiński Z. Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły
  • Nr 158, 1993 Matuszkiewicz J.M. Krajobrazy roślinne [...]
  • Nr 159, 1993 Błażejczyk K. Wymiana ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem [...]
  • Nr 160, 1993 Krawczyk B. Typologia i ocena bioklimatu [...]
  • Nr 161, 1994 Banach M. Morfodynamika strefy brzegowej [...]
  • Nr 162, 1994 Zgliński W. Kształtowanie się strefy żywicielskiej [...]
  • Nr 163, 1995 Szulc Halina Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce
  • Nr 164, 1995 Glazik R. Obieg wody [...]
  • Nr 165, 1995 Dąbrowska-Zielińska K. Szacowanie ewapotranspiracji wilgotności [...]
  • Nr 166, 1996 Plit Joanna Antropogeniczne i naturalne przeobrażenia krajobrazów roślinnych Mazowsza (od schyłku XVIII w. do 1990 r.)
  • Nr 167, 1996 Grzeszczuk J. Tendencje kontrurbanizacyjne w krajach Europy Zachodniej
  • Nr 168, 1997 Bański J. Przemiany rolniczego użytkowania ziemi [...]
  • Nr 169, 1998 Gałązka A. Sytuacja mieszkaniowa ludności aglomeracji warszawskiej
  • Nr 170, 1999 Rykiel Z. Przemiany struktury społeczno-przestrzennej [...]
  • Nr 171, 1999 Taylor Z. Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia [...]
  • Nr 172, 1999 Bański J. Obszary problemowe w rolnictwie polskim
  • Nr 173, 1999 Grzeszczak J. Bieguny wzrostu a formy przestrzeni apolaryzowanej
  • Nr 174, 1999 Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu
  • Nr 175, 2000 Taylor Z. Przekształcenia sieci handlu detalicznego [...]
  • Nr 176, 2000 Gierszewski P. Charakterystyka środowiska hydrochemicznego [...]
  • Nr 177, 2000 Komornicki T. Potoki towarowe polskiego handlu zagranicznego [...]
  • Nr 178, 2001 Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania [...]
  • Nr 179, 2001 Między geografią i biologią - badania nad przemianami [...]
  • Nr 180, 2001 Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej [...]
  • Nr 181, 2002 Kupiszewski M. Modelowanie dynamiki przemian ludności [...]
  • Nr 182, 2002 Degórski M. Przestrzenna zmienność właściwości gleb [...]
  • Nr 183, 2002 Lankauf K. R. Recesja lodowców rejonu Kaffioyry [...]
  • Nr 184, 2002 Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej
  • Nr 185, 2002 Solon Jerzy Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie kompleksowej analizy struktury przestrzennej roślinności
  • Nr 186, 2002 Soja Roman Hydrologiczne aspekty antropopresji w Polskich Karpatach
  • Nr 187, 2003 Kulikowski Roman Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa. Zastosowania w badaniach geograficznych w Polsce
  • Nr 188, 2003 Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych [...]
  • Nr 189, 2003 Holocene and late Vistulian Paleogeography and Paleohydrology [...]
  • Nr 190, 2003 Komornicki T. Przestrzenne zróżnicowanie [...]
  • Nr 191, 2004 Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India
  • Nr 192, 2004 Błażejczyk K. Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce
  • Nr 193, 2004 Gębica Piotr Przebieg akumulacji rzecznej w górnym vistulianie w Kotlinie Sandomierskiej
  • Nr 194, 2004 Lamparski Piotr Formy i osady czwartorzędowe w świetle badań georadarowych
  • Nr 195, 2004 Więckowski Marek Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi transgranicznych
  • Nr 196, 2004 Śleszyński Przemysław Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy
  • Nr 197, 2004 Rola małej epoki lodowej w przekształcaniu środowiska przyrodniczego Tatr
  • Nr 198, 2004 Korcelli-Olejniczak Ewa Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej
  • Nr 199, 2004 Roo-Zielińska Ewa Fitoindykacja jako narzędzie oceny środowiska fizycznogeograficznego. Podstawy teoretyczne i analiza porównawcza stosowanych metod
  • Nr 200, 2004 Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych
  • Nr 201, 2005 Błaszkiewicz Mirosław Późnoglacjalna i wczesnoholoceńska ewolucja obniżeń jeziornych na Pojezierzu Kociewskim (wschodnia część Pomorza)
  • Nr 202, 2005 Potrykowska Alina Population, environment and development
  • Nr 203, 2006 Kamińska Wioletta Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003
  • Nr 204, 2006 Kalicki Tomasz Zapis zmian klimatu orza działalności człowieka i ich rola w holoceńskiej ewolucji dolin środkowoeuropejskich
  • Nr 205, 2006 Grobelska Halina Ewolucja strefy brzegowej zbiornika pakoskiego (Pojezierze Gnieźnieńskie)
  • Nr 206, 2006 Leonowicz Anna Maria Kartogram jako forma prezentacji zależności zjawisk geograficznych
  • Nr 207, 2006 Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej
  • Nr 208, 2007 Wendt Jan Wymiar przestrzenny struktur i aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
  • Nr 209, 2007 Bartczak Arkadiusz Wieloletnia zmienność odpływu rzecznego z dorzecza Zgłowiączki
  • Nr 210, 2007 Prokop Paweł Degradacja środowiska przyrodniczego południowego skłonu Wyżyny Meghalaya, Indie
  • Nr 211, 2007 Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach
  • Nr 212, 2007 Rączkowska Zofia Współczesna rzeźba peryglacjalna wysokich gór Europy
  • Nr 213, 2007 Śleszyński Przemysław Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski
  • Nr 214, 2007 Wolski Jacek Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat
  • Nr 215, 2008 Kozłowska Anna Strefy przejścia między układami roślinnymi - analiza wieloskalowa (na przykładzie roślinności górskiej)
  • Nr 216, 2008 Żarnowiecki Grzegorz Związki pomiędzy pokrywą śnieżną a roślinnością na przykładzie grądów Białowieskiego Parku Narodowego
  • Nr 217, 2008 Śleszyński Przemysław Duże przedsiębiorstwa w strukturze przestrzennej największych polskich miast
  • Nr 218, 2008 Problematyka geopolityczna ziem polskich
  • Nr 219, 2008 Present-day evolution of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan piedmont
  • Nr 221, 2009 Brykała Dariusz Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie odpływu rzecznego w dorzeczu Skrwy Lewej
  • Nr 222, 2010 Budek Anna Geneza i wiek poziomów próchnicznych w osadach równin zalewowych dolin przedpola Karpat
  • Nr 223, 2010 Antropogeniczne i naturalne przemiany środowiska geograficznego województwa kujawsko-pomorskiego - wybrane przykłady
  • Nr 224, 2010 Więckowski Marek Turystyka na obszarach przygranicznych Polski
  • Nr 225, 2010 Kroczak Rafał Geomorfologiczne i hydrologiczne skutki funkcjonowania dróg polnych na Pogórzu Ciężkowickim
 • Uwagi : Nr 151, 1989 zawiera dod. pt.: Spis zawartości prac geograficznych 1-150 (1954-1987)
 • Hasła przedmiotowe :
  • Polska Akademia Nauk Instytut Geografii
  • Spis zawartości prac geograficznych 1-150 <1954-1987>

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 130 a PRACE
 • 245 a Prace Geograficzne c Instytut Geografii PAN
 • 362 a Nr 116, 1975 b Węcławowicz G. c Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy [...]
 • 362 a Nr 117, 1977 c Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej
 • 362 a Nr 118, 1977 b Szczepkowski J. c Struktura przestrzenna regionu bydgosko-toruńskiego
 • 362 a Nr 119, 1976 b Wiśniewski E. c Rozwój geomorfologiczny doliny Wisły [...]
 • 362 a Nr 120, 1976 b Kotarba A. c Współczesne modelowanie węglanowych stoków [...]
 • 362 a Nr 121, 1977 b Wójcik Z. c Charakterystyka siedlisk polnych na Pogórzu Beskidu Niskiego [...]
 • 362 a Nr 122, 1976 b Gerlach T. c Współczesny rozwój stoków w polskich Karpatach fliszowych
 • 362 a Nr 123, 1977 b Hess M. b Niedźwiedź T. b Obrębska-Starklowa B. c Stosunki termiczne Beskidu Niskiego
 • 362 a Nr 124, 1977 b Banach M. c Rozwój osuwisk na prawym zboczu doliny Wisły [...]
 • 362 a Nr 125, 1978 c Studia nad typologią i oceną środowiska geograficznego Karpat [...]
 • 362 a Nr 126, 1977 b Kozłowski S. J. c Zielona Góra baza ekonomiczna i powiązania zewnętrzne
 • 362 a Nr 127, 1978 c Przemiany struktury przestrzennej [...]
 • 362 a Nr 128, 1978 b Rykiel Z. c Miejsce aglomeracji wielkomiejskich [...]
 • 362 a Nr 130, 1978 b Grześ M. c Termika osadów dennych w badaniu jezior
 • 362 a Nr 131, 1979 b Krawczyk B. c Bilans cieplny ciała człowieka [...]
 • 362 a Nr 132, 1979 b Drozdowski E. c Deglacjacja dolnego Powiśla [...]
 • 362 a Nr 133, 1979 b Rozłucki W. c Modernizacja rolnictwa tradycyjnego [...]
 • 362 a Nr 134, 1980 b Szyrmer J. c Przemiany struktury przestrzennej [...]
 • 362 a Nr 135, 1980 b Dębski J. c Integracja wielkich miast Polski [...]
 • 362 a Nr 136, 1980 c Vertical zonality in the southern Khangai Mountains [...]
 • 362 a Nr 137, 1980 c Environment of the Sant valley (Southern Khangai Mountains) [...]
 • 362 a Nr 138, 1980 b Krzymowska-Kostrowicka A. c Terytorialny system rekreacyjny [...]
 • 362 a Nr 139, 1981 c Wybrane zagadnienia teorii i metod oceny oddziaływania człowieka na środowisko
 • 362 a Nr 140, 1981 c Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce [...]
 • 362 a Nr 142, 1981 b Słupik J. c Rola stoku w kształtowaniu odpływu w Karpatach fliszowych
 • 362 a Nr 143, 1982 b Froehlich W. c Mechanizm transportu fluwialnego [...]
 • 362 a Nr 144, 1983 c Różnicowanie się i nowe podziały światowej przestrzeni społeczno-gospodarczej [...]
 • 362 a Nr 145, 1983 b Baumgart-Kotarba M. c Kształtowanie koryt i teras rzecznych [...]
 • 362 a Nr 146, 1986 b Drozdowski E. c Stratygrafia i geneza osadów zlodowacenia [...]
 • 362 a Nr 147, 1988 c Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich [...]
 • 362 a Nr 148, 1988 b Eberhardt P. c Regiony wyludniające się w Polsce
 • 362 a Nr 149, 1988 b Szulc H. c Morfogenetyczne typy osiedli wiejskich [...]
 • 362 a Nr 150, 1987 b Leszczycki S. c Badania geograficzne [...]
 • 362 a Nr 151, 1989 + dod. c Struktury i procesy społeczno-demograficzne w regionie katowickim
 • 362 a Nr 152, 1989 c Współczesne przemiany regionalnych systemów [...]
 • 362 a Nr 153, 1990 c Współczesne przemiany rzeźby Polski [...]
 • 362 a Nr 154, 1990 b Dziewoński K. c Koncepcje i metody badawcze [...]
 • 362 a Nr 155, 1992 c System denudacyjny Polski [...]
 • 362 a Nr 156, 1992 b Kostrowicki A.S. c System "człowiek-środowisko" [...]
 • 362 a Nr 157, 1992 b Babiński Z. c Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły
 • 362 a Nr 158, 1993 b Matuszkiewicz J.M. c Krajobrazy roślinne [...]
 • 362 a Nr 159, 1993 b Błażejczyk K. c Wymiana ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem [...]
 • 362 a Nr 160, 1993 b Krawczyk B. c Typologia i ocena bioklimatu [...]
 • 362 a Nr 161, 1994 b Banach M. c Morfodynamika strefy brzegowej [...]
 • 362 a Nr 162, 1994 b Zgliński W. c Kształtowanie się strefy żywicielskiej [...]
 • 362 a Nr 163, 1995 b Szulc Halina c Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce
 • 362 a Nr 164, 1995 b Glazik R. c Obieg wody [...]
 • 362 a Nr 165, 1995 b Dąbrowska-Zielińska K. c Szacowanie ewapotranspiracji wilgotności [...]
 • 362 a Nr 166, 1996 b Plit Joanna c Antropogeniczne i naturalne przeobrażenia krajobrazów roślinnych Mazowsza (od schyłku XVIII w. do 1990 r.)
 • 362 a Nr 167, 1996 b Grzeszczuk J. c Tendencje kontrurbanizacyjne w krajach Europy Zachodniej
 • 362 a Nr 168, 1997 b Bański J. c Przemiany rolniczego użytkowania ziemi [...]
 • 362 a Nr 169, 1998 b Gałązka A. c Sytuacja mieszkaniowa ludności aglomeracji warszawskiej
 • 362 a Nr 170, 1999 b Rykiel Z. c Przemiany struktury społeczno-przestrzennej [...]
 • 362 a Nr 171, 1999 b Taylor Z. c Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia [...]
 • 362 a Nr 172, 1999 b Bański J. c Obszary problemowe w rolnictwie polskim
 • 362 a Nr 173, 1999 b Grzeszczak J. c Bieguny wzrostu a formy przestrzeni apolaryzowanej
 • 362 a Nr 174, 1999 c Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu
 • 362 a Nr 175, 2000 b Taylor Z. c Przekształcenia sieci handlu detalicznego [...]
 • 362 a Nr 176, 2000 b Gierszewski P. c Charakterystyka środowiska hydrochemicznego [...]
 • 362 a Nr 177, 2000 b Komornicki T. c Potoki towarowe polskiego handlu zagranicznego [...]
 • 362 a Nr 178, 2001 c Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania [...]
 • 362 a Nr 179, 2001 c Między geografią i biologią - badania nad przemianami [...]
 • 362 a Nr 180, 2001 c Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej [...]
 • 362 a Nr 181, 2002 b Kupiszewski M. c Modelowanie dynamiki przemian ludności [...]
 • 362 a Nr 182, 2002 b Degórski M. c Przestrzenna zmienność właściwości gleb [...]
 • 362 a Nr 183, 2002 b Lankauf K. R. c Recesja lodowców rejonu Kaffioyry [...]
 • 362 a Nr 184, 2002 c Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej
 • 362 a Nr 185, 2002 b Solon Jerzy c Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie kompleksowej analizy struktury przestrzennej roślinności
 • 362 a Nr 186, 2002 b Soja Roman c Hydrologiczne aspekty antropopresji w Polskich Karpatach
 • 362 a Nr 187, 2003 b Kulikowski Roman c Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa. Zastosowania w badaniach geograficznych w Polsce
 • 362 a Nr 188, 2003 c Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych [...]
 • 362 a Nr 189, 2003 c Holocene and late Vistulian Paleogeography and Paleohydrology [...]
 • 362 a Nr 190, 2003 b Komornicki T. c Przestrzenne zróżnicowanie [...]
 • 362 a Nr 191, 2004 c Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India
 • 362 a Nr 192, 2004 b Błażejczyk K. c Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce
 • 362 a Nr 193, 2004 b Gębica Piotr c Przebieg akumulacji rzecznej w górnym vistulianie w Kotlinie Sandomierskiej
 • 362 a Nr 194, 2004 b Lamparski Piotr c Formy i osady czwartorzędowe w świetle badań georadarowych
 • 362 a Nr 195, 2004 b Więckowski Marek c Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi transgranicznych
 • 362 a Nr 196, 2004 b Śleszyński Przemysław c Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy
 • 362 a Nr 197, 2004 c Rola małej epoki lodowej w przekształcaniu środowiska przyrodniczego Tatr
 • 362 a Nr 198, 2004 b Korcelli-Olejniczak Ewa c Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej
 • 362 a Nr 199, 2004 b Roo-Zielińska Ewa c Fitoindykacja jako narzędzie oceny środowiska fizycznogeograficznego. Podstawy teoretyczne i analiza porównawcza stosowanych metod
 • 362 a Nr 200, 2004 c Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych
 • 362 a Nr 201, 2005 b Błaszkiewicz Mirosław c Późnoglacjalna i wczesnoholoceńska ewolucja obniżeń jeziornych na Pojezierzu Kociewskim (wschodnia część Pomorza)
 • 362 a Nr 202, 2005 b Potrykowska Alina c Population, environment and development
 • 362 a Nr 203, 2006 b Kamińska Wioletta c Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003
 • 362 a Nr 204, 2006 b Kalicki Tomasz c Zapis zmian klimatu orza działalności człowieka i ich rola w holoceńskiej ewolucji dolin środkowoeuropejskich
 • 362 a Nr 205, 2006 b Grobelska Halina c Ewolucja strefy brzegowej zbiornika pakoskiego (Pojezierze Gnieźnieńskie)
 • 362 a Nr 206, 2006 b Leonowicz Anna Maria c Kartogram jako forma prezentacji zależności zjawisk geograficznych
 • 362 a Nr 207, 2006 c Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej
 • 362 a Nr 208, 2007 b Wendt Jan c Wymiar przestrzenny struktur i aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
 • 362 a Nr 209, 2007 b Bartczak Arkadiusz c Wieloletnia zmienność odpływu rzecznego z dorzecza Zgłowiączki
 • 362 a Nr 210, 2007 b Prokop Paweł c Degradacja środowiska przyrodniczego południowego skłonu Wyżyny Meghalaya, Indie
 • 362 a Nr 211, 2007 c Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach
 • 362 a Nr 212, 2007 b Rączkowska Zofia c Współczesna rzeźba peryglacjalna wysokich gór Europy
 • 362 a Nr 213, 2007 b Śleszyński Przemysław c Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski
 • 362 a Nr 214, 2007 b Wolski Jacek c Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat
 • 362 a Nr 215, 2008 b Kozłowska Anna c Strefy przejścia między układami roślinnymi - analiza wieloskalowa (na przykładzie roślinności górskiej)
 • 362 a Nr 216, 2008 b Żarnowiecki Grzegorz c Związki pomiędzy pokrywą śnieżną a roślinnością na przykładzie grądów Białowieskiego Parku Narodowego
 • 362 a Nr 217, 2008 b Śleszyński Przemysław c Duże przedsiębiorstwa w strukturze przestrzennej największych polskich miast
 • 362 a Nr 218, 2008 c Problematyka geopolityczna ziem polskich
 • 362 a Nr 219, 2008 c Present-day evolution of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan piedmont
 • 362 a Nr 221, 2009 b Brykała Dariusz c Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie odpływu rzecznego w dorzeczu Skrwy Lewej
 • 362 a Nr 222, 2010 b Budek Anna c Geneza i wiek poziomów próchnicznych w osadach równin zalewowych dolin przedpola Karpat
 • 362 a Nr 223, 2010 c Antropogeniczne i naturalne przemiany środowiska geograficznego województwa kujawsko-pomorskiego - wybrane przykłady
 • 362 a Nr 224, 2010 b Więckowski Marek c Turystyka na obszarach przygranicznych Polski
 • 362 a Nr 225, 2010 b Kroczak Rafał c Geomorfologiczne i hydrologiczne skutki funkcjonowania dróg polnych na Pogórzu Ciężkowickim
 • 525 a Nr 151, 1989 zawiera dod. pt.: Spis zawartości prac geograficznych 1-150 (1954-1987)
 • 651 a Zielona Góra
 • 651 a Warszawa
 • 651 a Zgłowiączka (dorzecze)
 • 651 a Meghalaya, Wyżyna (Indie)
 • 651 a Umiew (dorzecze)
 • 710 a Polska Akademia Nauk b Instytut Geografii
 • 770 t Spis zawartości prac geograficznych 1-150 <1954-1987>
 • 852 j Cz 21017

Indeksy