Rozprawy i Materiały

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 22760
 • Tytuł : Rozprawy i Materiały
 • Wariant tytułu : Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
 • Redaktor : Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze" Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego
 • Wydawca : Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze" Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego
 • Miejsce wydania : Olsztyn Polska
 • Data wydania : 1963-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr [1], 1963 Sieć osadniczo-rolna województwa olsztyńskiego [...]
  • Nr [2], 1964 Żyromski S. Rozwój ludności Olsztyna w latach 1945-1961
  • Nr [4], 1964 Monografie miast i powiatów [...]
  • Nr [5], 1964 Z problemów demograficznych województwa olsztyńskiego [...]
  • Nr [6], 1964 Bieńkowski W. Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855 [...]
  • Nr [7], 1964 Cieślak T. Prasa polska na Mazurach i Warmii 1718-1939
  • Nr [8], 1965 Winnicki M. Osadnictwo ludności ukraińskiej w woj. olsztyńskim
  • Nr [9], 1965 Wakar A. Przebudzenie narodowe Warmii 1886-1893
  • Nr [10], 1965 Polacy w Republice Weimarskiej i w III Rzeszy [...]
  • Nr [11], 1966 Walichnowski F. Struktura społeczna pracowników państwowych gospodarstw rolnych [...]
  • Nr [12], 1966 Cieślak T. Pomorze Wschodnie w XIX i XX wieku [...]
  • Nr [13], 1966 Stan i potrzeby nauk społecznych na Warmii i Mazurach [...]
  • Nr 14, 1967 Górski K. Arszyński M. Barciany [...]
  • Nr 15, 1967 Pagaczewski J. Obserwatoria Mikołaja Kopernika [...]
  • Nr 16, 1967 Jasiński Janusz Reformy agrarne na Warmii na początku XIX wieku
  • Nr 17, 1967 Badania regionalne nad dziejami Polski Ludowej [...]
  • Nr 18, 1967 Äffeltowicz J. Kierunki rozwoju przemysłu w woj. olsztyńskim
  • Nr 19, 1968 Badowska S. Czasopismo "Warmia i Mazury" w latach 1955-1965 [...]
  • Nr 20, 1967 Radziwinowicz W. Szczepkowski B. Głazy i głazowiska woj. olsztyńskiego
  • Nr 21, 1967 Grzesiak Z. Prognoza ludności i bilans siły roboczej woj. olsztyńskiego
  • Nr 22, 1968 Szyfer A. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Mazurów i Warmiaków
  • Nr 23, 1968 Wojnowski E. Warmia i Mazury w latach 1945-1947 [...]
  • Nr 24, 1968 Boehm J. Feliks Nowowiejski. Zarys biograficzny
  • Nr 25, 1969 Äffeltowicz J. Problem uprzemysłowienia Prus Wschodnich
  • Nr 26, 1969 Walichnowski F. Winnicki M. Życie społeczno-gospodarcze mieszkańców północnej części województwa olsztyńskiego
  • Nr 27, 1969 Szyfer A. Tradycyjna astronomia i metereologia ludowa [...]
  • Nr 28, 1969 Skrobacki A. Polacy na wydziale lekarskim Uniwersytetu w Królewcu
  • Nr 31, 1970 Kopernik Mikołaj Mikołaja Kopernika lokacje łanów opuszczonych
  • Nr 32, 1970 Marchwiński R. Szkoły polskie na Warmii 1929-1939 [...]
  • Nr 33, 1970 Przemiany wsi na ziemiach zachodnich i północnych [...]
  • Nr 34, 1970 Wieczerzak J. Tradycyjne uprawy roli w gospodarstwach chłopskich [...]
  • Nr 36, 1971 Żyromski S. Procesy migracyjne w województwie olsztyńskim [...]
  • Nr 37, 1972 Pawlak M. Dzieje Gimnazjum Elbląskiego w latach 1535-1772
  • Nr 38, 1971 Szyfer A. Przemiany społeczno-kulturowe na wsi warmińskiej [...]
  • Nr 39, 1972 Skibiński J. Starostwa dziedziczne Prus Książęcych [...]
  • Nr 40, 1972 Olsztyńskie studia demograficzne 1971
  • Nr 41, 1973 Współczesne przemiany wsi olsztyńskiej
  • Nr 44, 1974 Problemy ekonomiczne województwa olsztyńskiego [...]
  • Nr 45, 1974 Wrzesiński W. Plebiscyty na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 r.
  • Nr 46, 1975 Wróblewski J. Polskie biblioteki ludowe w zaborze pruskim [...]
  • Nr 48, 1975 Problemy społeczno-ekonomiczne województwa olsztyńskiego
  • Nr 53, 1976 Małłek Janusz Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548. Studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrechta Hohenzollerna
  • Nr 55, 1977 Koziełło-Poklewski B. Zagraniczni robotnicy przymusowi w Prusach Wschodnich [...]
  • Nr 65, 1978 Sikorski J. Monarchia polska i Warmia u schyłku XV w.
  • Nr 70, 1981 Wajda Kazimierz Klasa robotnicza Pomorza Wschodniego w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku
  • Nr 72, 1981 Achremczyk S. Reprezentacja stanowa Prus Królewskich [...]
  • Nr 88, 1983 Jasiński Janusz Świadomość narodowa na Warmii w XIX wieku. Narodziny i rozwój
  • Nr 90, 1984 Wrzesiński W. Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej [...]
  • Nr 94, 1988 Janiszewska-Mincer B. Mincer F. Rzeczpospolita Polska a Prusy Książęce [...]
  • Nr 95, 1986 Stawecki P. Wrzesiński W. Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 r. [...]
  • Nr 100, 1985 Ze znakiem "P". Relacje i wspomnienia z robót przymusowych [...]
  • Nr 104, 1986 Wakar Andrzej Wrzesiński Wojciech "Gazeta Olsztyńska" w latach 1886-1939
  • Nr 107, 1986 Staniszewski A. Tradycja czarnoleska na Mazurach
  • Nr 112, 1990 Szorc A. Dominium warmińskie [...]
  • Nr 115, 1990 Nadolski A. Grunwald. Problemy wybrane
  • Nr 119, 1989 Olsztyńskie studia niemcoznawcze
  • Nr 120, 1991 Archeologia bałtyjska [...]
  • Nr 124, 1991 Studia Grunwaldzkie T. 1
  • Nr 127, 1991 Studia Olsztyńskie [...]
  • Nr 128, 1992 Salmonowicz S. Od Prus Książęcych do Królestwa Pruskiego [...]
  • Nr 131, 1992 Reszka Stanisław Z dworu Stanisława Hozjusza. Listy Stanisława Reszki do Marcina Kromera 1568-1582
  • Nr 134, 1993 Salmonowicz Stanisław Polacy i Niemcy wobec siebie. Postawy - opinie - stereotypy (1697-1815). Próba zarysu
  • Nr 136, 1994 Studia Grunwaldzkie T. 3
  • Nr 137, 1994 Bogdan D. Sejmik warmiński [...]
  • Nr 138, 1994 Dygdała J. Adam Stanisław Grabowski [...]
  • Nr 139, 1994 Murawska H. Imigranci wiejscy w mieście
  • Nr 140, 1994 Warmiacy i Mazurzy w PRL [...]
  • Nr 142, 1994 Traba R. Niemcy-Warmiacy-Polacy [...]
  • Nr 143, 1994 Jasiński G. Mazurzy w drugiej połowie XIX w. [...]
  • Nr 144, 1995 Kasparek N. Prusy Wschodnie [...]
  • Nr 145, 1995 Jaroszewicz-Pieresławcew Z. Starowiercy w Polsce [...]
  • Nr 146, 1995 Tomkiewicz R. Olsztyńska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym [...]
  • Nr 147, 1996 Między barokiem a oświeceniem [...]
  • Nr 148, 1995 Kamieński A. Stany Prus Książęcych [...]
  • Nr 149, 1995 Lesiński A. Służba wojskowa kleryków [...]
  • Nr 150, 1995 Koziełło-Poklewski B. Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza [...]
  • Nr 153, 1996 Twórcy polskiej myśli zachodniej [...]
  • Nr 155, 1996 Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina [...]
  • Nr 156, 1996 Piątkowski A. Kolej wschodnia [...]
  • Nr 157, 1996 Jabłonowski M. Cztery lata przed wojną [...]
  • Nr 158, 1996 Strzeżek T. Obrona Warszawy [...]
  • Nr 159, 1996 Białuński G. Osadnictwo regionu Wielkich Jezior Mazurskich [...]
  • Nr 162, 1997 Gerss M. O Napoleonie [...]
  • Nr 163, 1997 Bystrzycki P. Działdowszczyzna [...]
  • Nr 166, 1997 Achremczyk S. Historia Warmii i Mazur
  • Nr 167, 1997 Między barokiem a oświeceniem [...]
  • Nr 168, 1997 Staszewski J. "Jak Polskę przemienić w kraj kwitnący [...]"
  • Nr 169, 1997 Kalembka S. "O naszą i waszą wolność" [...]
  • Nr 170, 1997 Chłosta J. Warmia i Mazury w literaturze polskiej [...]
  • Nr 171, 1998 Wachowiak B. Z dziejów uwłaszczenia i modernizacji [...]
  • Nr 172, 1997 Ptak J. Wojskowość średniowiecznej Warmii
  • Nr 173, 1998 Jabłonowski Marek Sen o potędze Polski. Z dziejów ruchu byłych wojskowych w II Rzeczypospolitej 1918-1939
  • Nr 176, 1998 Śliwińska B.G. Dzieje Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy T. 1, 1571-1772
  • Nr 178, 1999 BPR Achremczyk Stanisław Życie sejmikowe Prus Królewskich w latach 1647-1772
  • Nr 179, 1999 Białuński G. Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich
  • Nr 181, 1999 Augusiewicz S. Działania militarne w Prusach Książęcych w l. 1656-1657
  • Nr 186, 1999 Agendy i rytuały diecezji warmińskiej (1574-1939)
  • Nr 190, 2000 [sygn.: 282118] Kobrzeniecka-Sikorska G. Ikona, kult, polityka [...]
  • Nr 192, 2000 Przesiedleńcy opowiadają. Pierwsze lata obwodu kaliningradzkiego [...]
  • Nr 193, 2000 Murawska H. Przesiedleńcy z kresów północno-wschodnich [...]
  • Nr 194, 2001 Sacha M. Topos Mazur jako raju utraconego [...]
  • Nr 195, 2001 Białuński G. Przemiany społeczno-ludnościowe [...]
  • Nr 196, 2001 Życie codzienne na dwawnych ziemiach pruskich [...]
  • Nr 197, 2001 Karczewski M. Źródła archeologiczne do badań nad zasiedlaniem [...]
  • Nr 198, 2001 Pieśni ludu znad górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej [...] cz. 2: Zapis słowny
  • Nr 199, 2001 Pieśni ludu znad górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej [...] cz. 3: Zapis muzyczny
  • Nr 200, 2001 Martuszewski E. polnische Sprachfrage in Preussen"
  • Nr 201, 2001 Gancewski I. Rola zamków krzyżackich w ziemi chełmińskiej [...]
  • Nr 202, 2002 Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich [...]
  • Nr 203, 2002 Człowiek i człowieczeństwo [...] T. 1
  • Nr 204, 2002 Białuński G. Kolonizacja "Wielkiej Puszczy" (do 1568 r.) [...]
  • Nr 205, 2002 Łaniec S. Litwa i Białoruś w dobie konspiracji [...]
  • Nr 206, 2002 Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1772 [...] cz. 1-2
  • Nr 207, 2002 Bednarski Zenobiusz Michał Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpackiego w latach 1802-1889
 • Uwagi :
  • Od nr 25, 1969 tyt.: Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
  • Nr 88, 1983 - dar prof. Andrzeja Wojtowicza
  • Nr 173, 1998 - dar prof. Antoniego Czubińskiego
  • Tekst pol.
  • Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] 2003 Czubiński Antoni
  • Z księgozbioru prof. Jerzego Wojtowicza darowanego przez prof. Andrzeja Wojtowicza [piecz.] Wojtowicz Jerzy Wojtowicz Andrzej
 • Hasła przedmiotowe :
  • Hozjusz, Stanisław (1504-1579)
  • Kromer, Marcin (1512-1589)
  • Reszka, Stanisław (1544-1600?)
  • Gazeta Olsztyńska (1886-1939)
  • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze"
  • Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego (Olsztyn)
  • "Warmia i Mazury"
  • Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego

MARC

 • 001 %a Kór-Z
 • 008 %a 2003
 • 130 %a ROZPRAWY
 • 245 %a Rozprawy i Materiały %c Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze" %c Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego
 • 246 %a Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
 • 260 %a Olsztyn %b Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze" %b Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego %c 1963- %k Polska
 • 300 %c
 • 310 %a Niereg.
 • 362 %a Nr [1], 1963 %c Sieć osadniczo-rolna województwa olsztyńskiego [...]
 • 362 %a Nr [2], 1964 %b Żyromski S. %c Rozwój ludności Olsztyna w latach 1945-1961
 • 362 %a Nr [4], 1964 %c Monografie miast i powiatów [...]
 • 362 %a Nr [5], 1964 %c Z problemów demograficznych województwa olsztyńskiego [...]
 • 362 %a Nr [6], 1964 %b Bieńkowski W. %c Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855 [...]
 • 362 %a Nr [7], 1964 %b Cieślak T. %c Prasa polska na Mazurach i Warmii 1718-1939
 • 362 %a Nr [8], 1965 %b Winnicki M. %c Osadnictwo ludności ukraińskiej w woj. olsztyńskim
 • 362 %a Nr [9], 1965 %b Wakar A. %c Przebudzenie narodowe Warmii 1886-1893
 • 362 %a Nr [10], 1965 %c Polacy w Republice Weimarskiej i w III Rzeszy [...]
 • 362 %a Nr [11], 1966 %b Walichnowski F. %c Struktura społeczna pracowników państwowych gospodarstw rolnych [...]
 • 362 %a Nr [12], 1966 %b Cieślak T. %c Pomorze Wschodnie w XIX i XX wieku [...]
 • 362 %a Nr [13], 1966 %c Stan i potrzeby nauk społecznych na Warmii i Mazurach [...]
 • 362 %a Nr 14, 1967 %b Górski K. %b Arszyński M. %c Barciany [...]
 • 362 %a Nr 15, 1967 %b Pagaczewski J. %c Obserwatoria Mikołaja Kopernika [...]
 • 362 %a Nr 16, 1967 %b Jasiński Janusz %c Reformy agrarne na Warmii na początku XIX wieku
 • 362 %a Nr 17, 1967 %c Badania regionalne nad dziejami Polski Ludowej [...]
 • 362 %a Nr 18, 1967 %b Äffeltowicz J. %c Kierunki rozwoju przemysłu w woj. olsztyńskim
 • 362 %a Nr 19, 1968 %b Badowska S. %c Czasopismo "Warmia i Mazury" w latach 1955-1965 [...]
 • 362 %a Nr 20, 1967 %b Radziwinowicz W. %b Szczepkowski B. %c Głazy i głazowiska woj. olsztyńskiego
 • 362 %a Nr 21, 1967 %b Grzesiak Z. %c Prognoza ludności i bilans siły roboczej woj. olsztyńskiego
 • 362 %a Nr 22, 1968 %b Szyfer A. %c Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Mazurów i Warmiaków
 • 362 %a Nr 23, 1968 %b Wojnowski E. %c Warmia i Mazury w latach 1945-1947 [...]
 • 362 %a Nr 24, 1968 %b Boehm J. %c Feliks Nowowiejski. Zarys biograficzny
 • 362 %a Nr 25, 1969 %b Äffeltowicz J. %c Problem uprzemysłowienia Prus Wschodnich
 • 362 %a Nr 26, 1969 %b Walichnowski F. %b Winnicki M. %c Życie społeczno-gospodarcze mieszkańców północnej części województwa olsztyńskiego
 • 362 %a Nr 27, 1969 %b Szyfer A. %c Tradycyjna astronomia i metereologia ludowa [...]
 • 362 %a Nr 28, 1969 %b Skrobacki A. %c Polacy na wydziale lekarskim Uniwersytetu w Królewcu
 • 362 %a Nr 31, 1970 %b Kopernik Mikołaj %c Mikołaja Kopernika lokacje łanów opuszczonych
 • 362 %a Nr 32, 1970 %b Marchwiński R. %c Szkoły polskie na Warmii 1929-1939 [...]
 • 362 %a Nr 33, 1970 %c Przemiany wsi na ziemiach zachodnich i północnych [...]
 • 362 %a Nr 34, 1970 %b Wieczerzak J. %c Tradycyjne uprawy roli w gospodarstwach chłopskich [...]
 • 362 %a Nr 36, 1971 %b Żyromski S. %c Procesy migracyjne w województwie olsztyńskim [...]
 • 362 %a Nr 37, 1972 %b Pawlak M. %c Dzieje Gimnazjum Elbląskiego w latach 1535-1772
 • 362 %a Nr 38, 1971 %b Szyfer A. %c Przemiany społeczno-kulturowe na wsi warmińskiej [...]
 • 362 %a Nr 39, 1972 %b Skibiński J. %c Starostwa dziedziczne Prus Książęcych [...]
 • 362 %a Nr 40, 1972 %c Olsztyńskie studia demograficzne 1971
 • 362 %a Nr 41, 1973 %c Współczesne przemiany wsi olsztyńskiej
 • 362 %a Nr 44, 1974 %c Problemy ekonomiczne województwa olsztyńskiego [...]
 • 362 %a Nr 45, 1974 %b Wrzesiński W. %c Plebiscyty na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 r.
 • 362 %a Nr 46, 1975 %b Wróblewski J. %c Polskie biblioteki ludowe w zaborze pruskim [...]
 • 362 %a Nr 48, 1975 %c Problemy społeczno-ekonomiczne województwa olsztyńskiego
 • 362 %a Nr 53, 1976 %b Małłek Janusz %c Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548. Studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrechta Hohenzollerna
 • 362 %a Nr 55, 1977 %b Koziełło-Poklewski B. %c Zagraniczni robotnicy przymusowi w Prusach Wschodnich [...]
 • 362 %a Nr 65, 1978 %b Sikorski J. %c Monarchia polska i Warmia u schyłku XV w.
 • 362 %a Nr 70, 1981 %b Wajda Kazimierz %c Klasa robotnicza Pomorza Wschodniego w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku
 • 362 %a Nr 72, 1981 %b Achremczyk S. %c Reprezentacja stanowa Prus Królewskich [...]
 • 362 %a Nr 88, 1983 %b Jasiński Janusz %c Świadomość narodowa na Warmii w XIX wieku. Narodziny i rozwój
 • 362 %a Nr 90, 1984 %b Wrzesiński W. %c Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej [...]
 • 362 %a Nr 94, 1988 %b Janiszewska-Mincer B. %b Mincer F. %c Rzeczpospolita Polska a Prusy Książęce [...]
 • 362 %a Nr 95, 1986 %b Stawecki P. %b Wrzesiński W. %c Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 r. [...]
 • 362 %a Nr 100, 1985 %c Ze znakiem "P". Relacje i wspomnienia z robót przymusowych [...]
 • 362 %a Nr 104, 1986 %b Wakar Andrzej %b Wrzesiński Wojciech %c "Gazeta Olsztyńska" w latach 1886-1939
 • 362 %a Nr 107, 1986 %b Staniszewski A. %c Tradycja czarnoleska na Mazurach
 • 362 %a Nr 112, 1990 %b Szorc A. %c Dominium warmińskie [...]
 • 362 %a Nr 115, 1990 %b Nadolski A. %c Grunwald. Problemy wybrane
 • 362 %a Nr 119, 1989 %c Olsztyńskie studia niemcoznawcze
 • 362 %a Nr 120, 1991 %c Archeologia bałtyjska [...]
 • 362 %a Nr 124, 1991 %c Studia Grunwaldzkie T. 1
 • 362 %a Nr 127, 1991 %c Studia Olsztyńskie [...]
 • 362 %a Nr 128, 1992 %b Salmonowicz S. %c Od Prus Książęcych do Królestwa Pruskiego [...]
 • 362 %a Nr 131, 1992 %b Reszka Stanisław %c Z dworu Stanisława Hozjusza. Listy Stanisława Reszki do Marcina Kromera 1568-1582
 • 362 %a Nr 134, 1993 %b Salmonowicz Stanisław %c Polacy i Niemcy wobec siebie. Postawy - opinie - stereotypy (1697-1815). Próba zarysu
 • 362 %a Nr 136, 1994 %c Studia Grunwaldzkie T. 3
 • 362 %a Nr 137, 1994 %b Bogdan D. %c Sejmik warmiński [...]
 • 362 %a Nr 138, 1994 %b Dygdała J. %c Adam Stanisław Grabowski [...]
 • 362 %a Nr 139, 1994 %b Murawska H. %c Imigranci wiejscy w mieście
 • 362 %a Nr 140, 1994 %c Warmiacy i Mazurzy w PRL [...]
 • 362 %a Nr 142, 1994 %b Traba R. %c Niemcy-Warmiacy-Polacy [...]
 • 362 %a Nr 143, 1994 %b Jasiński G. %c Mazurzy w drugiej połowie XIX w. [...]
 • 362 %a Nr 144, 1995 %b Kasparek N. %c Prusy Wschodnie [...]
 • 362 %a Nr 145, 1995 %b Jaroszewicz-Pieresławcew Z. %c Starowiercy w Polsce [...]
 • 362 %a Nr 146, 1995 %b Tomkiewicz R. %c Olsztyńska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym [...]
 • 362 %a Nr 147, 1996 %c Między barokiem a oświeceniem [...]
 • 362 %a Nr 148, 1995 %b Kamieński A. %c Stany Prus Książęcych [...]
 • 362 %a Nr 149, 1995 %b Lesiński A. %c Służba wojskowa kleryków [...]
 • 362 %a Nr 150, 1995 %b Koziełło-Poklewski B. %c Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza [...]
 • 362 %a Nr 153, 1996 %c Twórcy polskiej myśli zachodniej [...]
 • 362 %a Nr 155, 1996 %c Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina [...]
 • 362 %a Nr 156, 1996 %b Piątkowski A. %c Kolej wschodnia [...]
 • 362 %a Nr 157, 1996 %b Jabłonowski M. %c Cztery lata przed wojną [...]
 • 362 %a Nr 158, 1996 %b Strzeżek T. %c Obrona Warszawy [...]
 • 362 %a Nr 159, 1996 %b Białuński G. %c Osadnictwo regionu Wielkich Jezior Mazurskich [...]
 • 362 %a Nr 162, 1997 %b Gerss M. %c O Napoleonie [...]
 • 362 %a Nr 163, 1997 %b Bystrzycki P. %c Działdowszczyzna [...]
 • 362 %a Nr 166, 1997 %b Achremczyk S. %c Historia Warmii i Mazur
 • 362 %a Nr 167, 1997 %c Między barokiem a oświeceniem [...]
 • 362 %a Nr 168, 1997 %b Staszewski J. %c "Jak Polskę przemienić w kraj kwitnący [...]"
 • 362 %a Nr 169, 1997 %b Kalembka S. %c "O naszą i waszą wolność" [...]
 • 362 %a Nr 170, 1997 %b Chłosta J. %c Warmia i Mazury w literaturze polskiej [...]
 • 362 %a Nr 171, 1998 %b Wachowiak B. %c Z dziejów uwłaszczenia i modernizacji [...]
 • 362 %a Nr 172, 1997 %b Ptak J. %c Wojskowość średniowiecznej Warmii
 • 362 %a Nr 173, 1998 %b Jabłonowski Marek %c Sen o potędze Polski. Z dziejów ruchu byłych wojskowych w II Rzeczypospolitej 1918-1939
 • 362 %a Nr 176, 1998 %b Śliwińska B.G. %c Dzieje Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy T. 1, 1571-1772
 • 362 %a Nr 178, 1999 BPR %b Achremczyk Stanisław %c Życie sejmikowe Prus Królewskich w latach 1647-1772
 • 362 %a Nr 179, 1999 %b Białuński G. %c Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich
 • 362 %a Nr 181, 1999 %b Augusiewicz S. %c Działania militarne w Prusach Książęcych w l. 1656-1657
 • 362 %a Nr 186, 1999 %c Agendy i rytuały diecezji warmińskiej (1574-1939)
 • 362 %a Nr 190, 2000 [sygn.: 282118] %b Kobrzeniecka-Sikorska G. %c Ikona, kult, polityka [...]
 • 362 %a Nr 192, 2000 %c Przesiedleńcy opowiadają. Pierwsze lata obwodu kaliningradzkiego [...]
 • 362 %a Nr 193, 2000 %b Murawska H. %c Przesiedleńcy z kresów północno-wschodnich [...]
 • 362 %a Nr 194, 2001 %b Sacha M. %c Topos Mazur jako raju utraconego [...]
 • 362 %a Nr 195, 2001 %b Białuński G. %c Przemiany społeczno-ludnościowe [...]
 • 362 %a Nr 196, 2001 %c Życie codzienne na dwawnych ziemiach pruskich [...]
 • 362 %a Nr 197, 2001 %b Karczewski M. %c Źródła archeologiczne do badań nad zasiedlaniem [...]
 • 362 %a Nr 198, 2001 %c Pieśni ludu znad górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej [...] cz. 2: Zapis słowny
 • 362 %a Nr 199, 2001 %c Pieśni ludu znad górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej [...] cz. 3: Zapis muzyczny
 • 362 %a Nr 200, 2001 %b Martuszewski E. %c "Die ||polnische Sprachfrage in Preussen"
 • 362 %a Nr 201, 2001 %b Gancewski I. %c Rola zamków krzyżackich w ziemi chełmińskiej [...]
 • 362 %a Nr 202, 2002 %c Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich [...]
 • 362 %a Nr 203, 2002 %c Człowiek i człowieczeństwo [...] T. 1
 • 362 %a Nr 204, 2002 %b Białuński G. %c Kolonizacja "Wielkiej Puszczy" (do 1568 r.) [...]
 • 362 %a Nr 205, 2002 %b Łaniec S. %c Litwa i Białoruś w dobie konspiracji [...]
 • 362 %a Nr 206, 2002 %c Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1772 [...] cz. 1-2
 • 362 %a Nr 207, 2002 %b Bednarski Zenobiusz Michał %c Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpackiego w latach 1802-1889
 • 500 %a Od nr 25, 1969 tyt.: Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
 • 500 %a Nr 88, 1983 - dar prof. Andrzeja Wojtowicza
 • 500 %a Nr 173, 1998 - dar prof. Antoniego Czubińskiego
 • 546 %a Tekst pol.
 • 561 %a Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] %r 2003 %w Czubiński Antoni
 • 561 %a Z księgozbioru prof. Jerzego Wojtowicza darowanego przez prof. Andrzeja Wojtowicza [piecz.] %w Wojtowicz Jerzy %w Wojtowicz Andrzej
 • 600 %a Hozjusz, Stanisław %d (1504-1579)
 • 600 %a Kromer, Marcin %d (1512-1589)
 • 600 %a Reszka, Stanisław %d (1544-1600?)
 • 630 %a Gazeta Olsztyńska (1886-1939)
 • 651 %a Prusy Królewskie
 • 710 %a Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne |"Pojezierze"
 • 710 %a Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego (Olsztyn)
 • 740 %a "Warmia i Mazury"
 • 785 %t Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
 • 852 %j Cz 22760

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: Cz 22760/1963

  • Sygnatura: Cz 22760/1964

  • Sygnatura: Cz 22760/1965

  • Sygnatura: Cz 22760/1966

  • Sygnatura: Cz 22760/1967

  • Sygnatura: Cz 22760/1968

  • Sygnatura: Cz 22760/1969

  • Sygnatura: Cz 22760/1970

  • Sygnatura: Cz 22760/1971

  • Sygnatura: Cz 22760/1972

  • Sygnatura: Cz 22760/1973

  • Sygnatura: Cz 22760/1974

  • Sygnatura: Cz 22760/1975

  • Sygnatura: Cz 22760/1976

  • Sygnatura: Cz 22760/1977

  • Sygnatura: Cz 22760/1978

  • Sygnatura: Cz 22760/1981

  • Sygnatura: Cz 22760/1983

  • Sygnatura: Cz 22760/1984

  • Sygnatura: Cz 22760/1985

  • Sygnatura: Cz 22760/1986

  • Sygnatura: Cz 22760/1988

  • Sygnatura: Cz 22760/1989

  • Sygnatura: Cz 22760/1990

  • Sygnatura: Cz 22760/1991

  • Sygnatura: Cz 22760/1992

  • Sygnatura: Cz 22760/1993

  • Sygnatura: Cz 22760/1994

  • Sygnatura: Cz 22760/1995

  • Sygnatura: Cz 22760/1996

  • Sygnatura: Cz 22760/1997

  • Sygnatura: Cz 22760/1998

  • Sygnatura: Cz 22760/1999

  • Sygnatura: Cz 22760/2000

  • Sygnatura: Cz 22760/2001

  • Sygnatura: Cz 22760/2002