Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego Sekcja Ogólna

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2813
 • Tytuł : Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego Sekcja Ogólna
 • Redaktor : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Miejsce wydania : Lublin Polska
 • Data wydania : 1947-2008
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • T. 1, 1947 Morelowski Marian Abstrakcjonizm i naturalizm w sztuce
  • T. 2, 1948 Kocowski B. Wyprawa tatarów na Węgry [...] 1594 r.
  • T. 3, 1948 Kawyn Stefan Z badań nad legendą Mickiewiczowską
  • T. 4, 1949 Dobrzański J. Szkoły lubelskie [...]
  • T. 5, 1948 Białkowski L. Ród Bibersteinów [...]
  • T. 6, 1949 Halban L. Religia starogermańska [...]
  • T. 7, 1951 Zins H. Ród Ferberów i jego rola w dziejach Gdańska w XV i XVI w. [...]
  • T. 8, 1953 Sławińska I. O komediach Norwida
  • T. 9, 1953 Plezia M. Dookoła reformy szkolnej S. Konarskiego [...]
  • T. 10, 1953 Widajewicz J. Polska i Niemcy w dobie panowania Mieszka I
  • T. 11, 1954 Maśliński Antoni Architektura renesansu włoskiego wobec antyku rzymskiego [...]
  • T. 12, 1956 Mroczkowski P. Opowieści kanterberyjskie na tle epoki [...]
  • T. 13, 1955 Niemirska-Pliszczyńska J. De elocutione Pliniana [...]
  • T. 14, 1955 Łukaszewski J. Ze studiów nad imperializmem niemieckim [...]
  • T. 15, 1955 Morawski K. Jean Cocteau [...]
  • T. 16, 1955 Morawska L. Studium o języku poezji Pawła Valery
  • T. 17, 1956 Kłoczowski Jerzy Dominikanie polscy na Śląsku w XIII-XIV w.
  • T. 18, 1956 Małunowiczówna L. De voce "sacramenti" apud S. Hilarium Pictaviensem
  • T. 19, 1956 Kleiner J. Studia z zakresu teorii literatury
  • T. 20, 1958 Kuranc J. De prisco panita [...]
  • T. 21, 1958 Sekrecka M. Chateaubriand jako teoretyk i krytyk literacki
  • T. 22, 1961 Brajerski T. O języku pieśni Konstancji Benisławskiej
  • T. 23, 1961 Bohdziewicz P. Zagadnienie formy w architekturze baroku
  • T. 24, 1960 Obłąk J. bp Stosunek niemieckich władz kościelnych do ludności polskiej w diecezji warmińskiej [...]
  • T. 25, 1961 Zgorzelski C. O lirykach Mickiewicza i Słowackiego
  • T. 26, 1961 Bender R. Ludność miejska Lubelskiego w akcji przedpowstaniowej [...]
  • T. 27, 1961 Kleiner J. Studia z zakresu teorii literatury
  • T. 28, 1962 Górski K. Od religijności do mistyki [...] Cz. 1
  • T. 29, 1962 Maśliński A. Architektura antyku w interpretacji baroku
  • T. 30, 1964 Bohdziewicz P. Korespondencja artystyczna Elżbiety Sieniawskiej [...]
  • T. 31, 1965 Nieznanowski S. O poezji Kaspra Miaskowskiego
  • T. 32, 1967 Studia Helleńskie z. 1
  • T. 33, 1967 Studia Helleńskie z. 2
  • T. 34, 1968 Studia Historyczne T. 1-2
  • T. 35, 1971 Studia Helleńskie z. 3
  • T. 36, 1973 Ziółek J. Mobilizacja sił zbrojnych na lewobrzeżu Wisły 1830-1831
  • T. 37, 1973 Bohdziewicz P. Studia z dziejów sztuki polskiej w okresie baroku i rokoka
  • T. 38, 1974 Kaczmarkowski M. Składnia przytoczenia w tekstach prazaików łacińskich okresu klasycznego
  • T. 39, 1975 Goczołowa Z. Składnia powieści Stanisława Przybyszewskiego
  • T. 40, 1976 Starożytne teksty chrześcijańskie [...] [1]
  • T. 41, 1978 Bender R. Społeczne inicjatywy chrześcijańskie [...]
  • T. 42, 1978 Olczak S.K. Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce [...]
  • T. 44, 1978 [zagub.] Studia Helleńskie z. 5: Podbielski H. Mit kosmogoniczny w Teogonii Hezjoda
  • T. 45, 1978 [zagub.] Studia Helleńskie z. 6: Z zagadnień literatury greckiej
  • T. 46, 1979 "Mickiewicz Adam", Mickiewicz. Sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
  • T. 49, 1990 Wielgus S. Badania nad Biblią [...]
  • T. 50, 1984 Z badań nad dziejami zakonów [...]
  • T. 54, 1986 Państwo - kościół - niepodległość
  • T. 55, 1988 Budzisz A. Epigramat łaciński w Polsce [...]
  • T. 56, 1990 Sukmana i krzyż [...]
  • T. 58, 1990 Popularny dramat i teatr religijny [...]
  • T. 59, 1991 Rzemieniuk F. Unickie szkoły początkowe [...]
  • T. 60, 1991 Ziółek J. Konstytucja 3 Maja [...]
  • T. 61, 1993 Starnawski J. Zarys dziejów literatury staropolskiej
  • T. 63, 1993 Studia nad sztuką renesansu i baroku T. 2
  • T. 66, 1995 Czas i wyobraźnia. Studia nad plastyczną i literacką interpretacją dziejów
  • T. 66[a], 1995 Ziółek Jan Studia nad myślą polityczną Wielkiej Emigracji : Napoleon I i Napoleon III
  • T. 67, 1995 Studia nad sztuką renesansu i baroku T. 3
  • T. 70, 1996 Wizerunek artysty. Studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku
  • T. 72, 1998 Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata [...] T. 1
  • T. 74, 2000 Leksykon kultury polskiej poza krajem od r. 1939 [...] T. 1
  • T. 78, 1999 Miejsce rzeczywiste miejsce wyobrażone. Studia nad kategorią miejsca w przestrzeni kultury
  • T. 79, 1999 Kitowska-Łysiak M. Ślady. Szkice o sztuce polskiej po 1945 roku
  • T. 81, 2000 Ojczyzna i wolność. Prace ofiarowane Profesorowi Janowi Ziółkowi [...]
  • T. 82, 2000 Królikowski B. Wśród Sarmatów. Radziwiłłowie i pamiętnikarze
  • T. 83, 2000 Studia nad sztuką renesansu i baroku. T. 4
  • T. 85, 2001 Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata [...] T. 2
  • T. 86, 2002 Religie, edukacja, kultura. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Litakowi
  • T. 87, 2002 Prawda natury - prawda sztuki. Studia [...]
  • T. 89, 2002 Witkoska A. Nastalska J. Święty Wojciech. Życie i kult [...]
  • T. 90, 2002 Królikowski B. Ułańska jesień. Szkice do dziejów kawalerii II Rzeczypospolitej
  • T. 92, 2002 Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa. [T.] 3
  • T. 94, 2002 Jeżowski Marian Słownik rymów Juliusza Słowackiego
  • T. 97, 2003 Myśl, oko i ręka artysty. Studia nad genezą procesu tworzenia
  • T. 99, 2003 W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci
  • T. 102, 2003 Kramiszewska A. Visio religiosa w polskiej sztuce barokowej. Ze studiów nad ikonografią hagiograficzną
  • T. 103, 2004 Fert Józef Norwidowskie inspiracje
  • T. 104, 2003 Obsulewicz-Niewińska Beata Rzymscy bohaterowie Elizy Orzeszkowej
  • T. 105, 2004 BPR Olczak Stanisław Kazimierz Kościoły parafialne w archidiakonacie włocławskim XVI-XVIII w.
  • T. 106, 2004 Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich
  • T. 108, 2004 Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa T. 4, Męczennicy w świecie późnego antyku
  • T. 109, 2004 Gorlińska Maria Poezja i uczniowie. Praca nad rozwijaniem kompetencji czytelniczych w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum
  • T. 110, 2004 Poniewozik Leszek Prałaci i kanonicy wiśliccy w okresie średniowiecza
  • T. 111, 2004 Peregrinatio ad veritatem. Studia ofiarowane profesor Aleksandrze Witkowskiej OSU z okazji 40-lecia pracy naukowej
  • T. 112, 2004 Studia nad sztuką renesansu i baroku. T. 5
  • T. 113, 2004 Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy - postawy - tradycje
  • T. 115, 2005 Grygiel Monika Poetycki świat wartości Josifa Brodskiego. Twórczość okresu 1957-1972
  • T. 116, 2005 Mocarz Maria Predykatywy leksykalne w konfrontacji przekładowej (na materiale polskich przekładów prozy rosyjskiej XIX-XX w.)
  • T. 117, 2005 Świat "Lalki". 15 studiów
  • T. 118, 2005 [Gr.] Studia nad sztuką renesansu i baroku. T. 6, Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej. Cz. 1
  • T. 119, 2005 Biografia, historiografia dawniej i dziś. Biografia nowoczesna, nowoczesność biografii
  • T. 120, 2008 Poznawanie sąsiadów. Z zagadnień religijnych w polskiej i ukraińskiej kulturze
  • T. 121, 2005 Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa T. 5, Miejsca święte w epoce późnego antyku
  • T. 124, 2006 Nalewajek Agnieszka Dokument w Rocznikach Jana Długosza
  • T. 125, 2006 Januszek Agnieszka Rezydencja królewska w Niepołomicach w czasach panowania Zygmunta Augusta 1548-1572
  • T. 126, 2006 Studia nad sztuką renesansu i baroku. T. 7, Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej. Cz. 2
  • T. 128, 2006 Wschód i Zachód. W poszukiwaniu Europy duchowej
  • T. 129, 2008 Wokół problemów historii. Studia o kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich
  • T. 131, 2007 Królikowski Bohdan Kres ułańskiej epopei. Szkice do dziejów kawalerii rozpoznawczej i pancernej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1947
  • T. 133, 2007 Matyaszewska Elżbieta "Wierzę w cuda nie od dziś" Religia w życiu i twórczości Jana Matejki
  • T. 134, 2007 Studia nad sztuką renesansu i baroku. T. 8, Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej. Cz. 3
  • T. 136, 2007 Malec Tadeusz Polskie przymiotniki złożone typu dwuoki, krzywousty, rudobrody na tle słowiańskim
  • T. 140, 2008 Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa T. 6, Ofiara - kapłan - ołtarz w świecie późnego antyku
  • T. 144, 2008 Fita Stanisław "Pozytywista ewangeliczny". Studia o Bolesławie Prusie
  • T. 146, 2008 Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku
 • Seria : Studia Helleńskie
 • Uwagi :
  • Zmiana tyt. na: Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego
  • Tekst pol.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Biberstein (rodzina)
  • Litak, Stanisław (1932-2010)
  • Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883)
  • Chateaubriand, François Rene
  • Hilary z Poitiers, św.
  • Prus, Bolesław (1847-1912)
  • Sawicki, Stefan (1927- )
  • Długosz, Jan (1415-1480)
  • Matejko, Jan (1838-1893)
  • Napoleon I (cesarz Francuzów ; 1769-1821)
  • Napoleon III (cesarz Francuzów ; 1808-1873)
  • Plinius Caius Caecilius Secundus Minor
  • Reynolds, Joshua (1723-1792)
  • Witkowska, Aleksandra (1930- )
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
  • Powstanie 1830-1831 listopadowe
  • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wydział Historyczno-Filologiczny Sekcja Ogólna
  • Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a ROZPRAWY
 • 245 a Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego c Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego p Sekcja Ogólna
 • 260 a Lublin c 1947-2008 k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a T. 1, 1947 b Morelowski Marian c Abstrakcjonizm i naturalizm w sztuce
 • 362 a T. 2, 1948 b Kocowski B. c Wyprawa tatarów na Węgry [...] 1594 r.
 • 362 a T. 3, 1948 b Kawyn Stefan c Z badań nad legendą Mickiewiczowską
 • 362 a T. 4, 1949 b Dobrzański J. c Szkoły lubelskie [...]
 • 362 a T. 5, 1948 b Białkowski L. c Ród Bibersteinów [...]
 • 362 a T. 6, 1949 b Halban L. c Religia starogermańska [...]
 • 362 a T. 7, 1951 b Zins H. c Ród Ferberów i jego rola w dziejach Gdańska w XV i XVI w. [...]
 • 362 a T. 8, 1953 b Sławińska I. c O komediach Norwida
 • 362 a T. 9, 1953 b Plezia M. c Dookoła reformy szkolnej S. Konarskiego [...]
 • 362 a T. 10, 1953 b Widajewicz J. c Polska i Niemcy w dobie panowania Mieszka I
 • 362 a T. 11, 1954 b Maśliński Antoni c Architektura renesansu włoskiego wobec antyku rzymskiego [...]
 • 362 a T. 12, 1956 b Mroczkowski P. c Opowieści kanterberyjskie na tle epoki [...]
 • 362 a T. 13, 1955 b Niemirska-Pliszczyńska J. c De elocutione Pliniana [...]
 • 362 a T. 14, 1955 b Łukaszewski J. c Ze studiów nad imperializmem niemieckim [...]
 • 362 a T. 15, 1955 b Morawski K. c Jean Cocteau [...]
 • 362 a T. 16, 1955 b Morawska L. c Studium o języku poezji Pawła Valery
 • 362 a T. 17, 1956 b Kłoczowski Jerzy c Dominikanie polscy na Śląsku w XIII-XIV w.
 • 362 a T. 18, 1956 b Małunowiczówna L. c De voce "sacramenti" apud S. Hilarium Pictaviensem
 • 362 a T. 19, 1956 b Kleiner J. c Studia z zakresu teorii literatury
 • 362 a T. 20, 1958 b Kuranc J. c De prisco panita [...]
 • 362 a T. 21, 1958 b Sekrecka M. c Chateaubriand jako teoretyk i krytyk literacki
 • 362 a T. 22, 1961 b Brajerski T. c O języku pieśni Konstancji Benisławskiej
 • 362 a T. 23, 1961 b Bohdziewicz P. c Zagadnienie formy w architekturze baroku
 • 362 a T. 24, 1960 b Obłąk J. bp c Stosunek niemieckich władz kościelnych do ludności polskiej w diecezji warmińskiej [...]
 • 362 a T. 25, 1961 b Zgorzelski C. c O lirykach Mickiewicza i Słowackiego
 • 362 a T. 26, 1961 b Bender R. c Ludność miejska Lubelskiego w akcji przedpowstaniowej [...]
 • 362 a T. 27, 1961 b Kleiner J. c Studia z zakresu teorii literatury
 • 362 a T. 28, 1962 b Górski K. c Od religijności do mistyki [...] Cz. 1
 • 362 a T. 29, 1962 b Maśliński A. c Architektura antyku w interpretacji baroku
 • 362 a T. 30, 1964 b Bohdziewicz P. c Korespondencja artystyczna Elżbiety Sieniawskiej [...]
 • 362 a T. 31, 1965 b Nieznanowski S. c O poezji Kaspra Miaskowskiego
 • 362 a T. 32, 1967 Studia Helleńskie z. 1
 • 362 a T. 33, 1967 Studia Helleńskie z. 2
 • 362 a T. 34, 1968 c Studia Historyczne T. 1-2
 • 362 a T. 35, 1971 Studia Helleńskie z. 3
 • 362 a T. 36, 1973 b Ziółek J. c Mobilizacja sił zbrojnych na lewobrzeżu Wisły 1830-1831
 • 362 a T. 37, 1973 b Bohdziewicz P. c Studia z dziejów sztuki polskiej w okresie baroku i rokoka
 • 362 a T. 38, 1974 b Kaczmarkowski M. c Składnia przytoczenia w tekstach prazaików łacińskich okresu klasycznego
 • 362 a T. 39, 1975 b Goczołowa Z. c Składnia powieści Stanisława Przybyszewskiego
 • 362 a T. 40, 1976 c Starożytne teksty chrześcijańskie [...] [1]
 • 362 a T. 41, 1978 b Bender R. c Społeczne inicjatywy chrześcijańskie [...]
 • 362 a T. 42, 1978 b Olczak S.K. c Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce [...]
 • 362 a T. 44, 1978 [zagub.] Studia Helleńskie z. 5: b Podbielski H. c Mit kosmogoniczny w Teogonii Hezjoda
 • 362 a T. 45, 1978 [zagub.] Studia Helleńskie z. 6: c Z zagadnień literatury greckiej
 • 362 a T. 46, 1979 c "Mickiewicz Adam", Mickiewicz. Sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • 362 a T. 49, 1990 b Wielgus S. c Badania nad Biblią [...]
 • 362 a T. 50, 1984 c Z badań nad dziejami zakonów [...]
 • 362 a T. 54, 1986 c Państwo - kościół - niepodległość
 • 362 a T. 55, 1988 b Budzisz A. c Epigramat łaciński w Polsce [...]
 • 362 a T. 56, 1990 c Sukmana i krzyż [...]
 • 362 a T. 58, 1990 c Popularny dramat i teatr religijny [...]
 • 362 a T. 59, 1991 b Rzemieniuk F. c Unickie szkoły początkowe [...]
 • 362 a T. 60, 1991 b Ziółek J. c Konstytucja 3 Maja [...]
 • 362 a T. 61, 1993 b Starnawski J. c Zarys dziejów literatury staropolskiej
 • 362 a T. 63, 1993 c Studia nad sztuką renesansu i baroku T. 2
 • 362 a T. 66, 1995 c Czas i wyobraźnia. Studia nad plastyczną i literacką interpretacją dziejów
 • 362 a T. 66[a], 1995 b Ziółek Jan c Studia nad myślą polityczną Wielkiej Emigracji : Napoleon I i Napoleon III
 • 362 a T. 67, 1995 c Studia nad sztuką renesansu i baroku T. 3
 • 362 a T. 70, 1996 c Wizerunek artysty. Studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku
 • 362 a T. 72, 1998 c Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata [...] T. 1
 • 362 a T. 74, 2000 c Leksykon kultury polskiej poza krajem od r. 1939 [...] T. 1
 • 362 a T. 78, 1999 c Miejsce rzeczywiste miejsce wyobrażone. Studia nad kategorią miejsca w przestrzeni kultury
 • 362 a T. 79, 1999 b Kitowska-Łysiak M. c Ślady. Szkice o sztuce polskiej po 1945 roku
 • 362 a T. 81, 2000 c Ojczyzna i wolność. Prace ofiarowane Profesorowi Janowi Ziółkowi [...]
 • 362 a T. 82, 2000 b Królikowski B. c Wśród Sarmatów. Radziwiłłowie i pamiętnikarze
 • 362 a T. 83, 2000 c Studia nad sztuką renesansu i baroku. T. 4
 • 362 a T. 85, 2001 c Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata [...] T. 2
 • 362 a T. 86, 2002 c Religie, edukacja, kultura. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Litakowi
 • 362 a T. 87, 2002 c Prawda natury - prawda sztuki. Studia [...]
 • 362 a T. 89, 2002 b Witkoska A. b Nastalska J. c Święty Wojciech. Życie i kult [...]
 • 362 a T. 90, 2002 b Królikowski B. c Ułańska jesień. Szkice do dziejów kawalerii II Rzeczypospolitej
 • 362 a T. 92, 2002 c Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa. [T.] 3
 • 362 a T. 94, 2002 b Jeżowski Marian c Słownik rymów Juliusza Słowackiego
 • 362 a T. 97, 2003 c Myśl, oko i ręka artysty. Studia nad genezą procesu tworzenia
 • 362 a T. 99, 2003 c W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci
 • 362 a T. 102, 2003 b Kramiszewska A. c Visio religiosa w polskiej sztuce barokowej. Ze studiów nad ikonografią hagiograficzną
 • 362 a T. 103, 2004 b Fert Józef c Norwidowskie inspiracje
 • 362 a T. 104, 2003 b Obsulewicz-Niewińska Beata c Rzymscy bohaterowie Elizy Orzeszkowej
 • 362 a T. 105, 2004 BPR b Olczak Stanisław Kazimierz c Kościoły parafialne w archidiakonacie włocławskim XVI-XVIII w.
 • 362 a T. 106, 2004 c Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich
 • 362 a T. 108, 2004 c Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa T. 4, Męczennicy w świecie późnego antyku
 • 362 a T. 109, 2004 b Gorlińska Maria c Poezja i uczniowie. Praca nad rozwijaniem kompetencji czytelniczych w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum
 • 362 a T. 110, 2004 b Poniewozik Leszek c Prałaci i kanonicy wiśliccy w okresie średniowiecza
 • 362 a T. 111, 2004 c Peregrinatio ad veritatem. Studia ofiarowane profesor Aleksandrze Witkowskiej OSU z okazji 40-lecia pracy naukowej
 • 362 a T. 112, 2004 c Studia nad sztuką renesansu i baroku. T. 5
 • 362 a T. 113, 2004 c Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy - postawy - tradycje
 • 362 a T. 115, 2005 b Grygiel Monika c Poetycki świat wartości Josifa Brodskiego. Twórczość okresu 1957-1972
 • 362 a T. 116, 2005 b Mocarz Maria c Predykatywy leksykalne w konfrontacji przekładowej (na materiale polskich przekładów prozy rosyjskiej XIX-XX w.)
 • 362 a T. 117, 2005 c Świat "Lalki". 15 studiów
 • 362 a T. 118, 2005 [Gr.] c Studia nad sztuką renesansu i baroku. T. 6, Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej. Cz. 1
 • 362 a T. 119, 2005 c Biografia, historiografia dawniej i dziś. Biografia nowoczesna, nowoczesność biografii
 • 362 a T. 120, 2008 c Poznawanie sąsiadów. Z zagadnień religijnych w polskiej i ukraińskiej kulturze
 • 362 a T. 121, 2005 c Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa T. 5, Miejsca święte w epoce późnego antyku
 • 362 a T. 124, 2006 b Nalewajek Agnieszka c Dokument w Rocznikach Jana Długosza
 • 362 a T. 125, 2006 b Januszek Agnieszka c Rezydencja królewska w Niepołomicach w czasach panowania Zygmunta Augusta 1548-1572
 • 362 a T. 126, 2006 c Studia nad sztuką renesansu i baroku. T. 7, Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej. Cz. 2
 • 362 a T. 128, 2006 c Wschód i Zachód. W poszukiwaniu Europy duchowej
 • 362 a T. 129, 2008 c Wokół problemów historii. Studia o kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich
 • 362 a T. 131, 2007 b Królikowski Bohdan c Kres ułańskiej epopei. Szkice do dziejów kawalerii rozpoznawczej i pancernej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1947
 • 362 a T. 133, 2007 b Matyaszewska Elżbieta c "Wierzę w cuda nie od dziś" Religia w życiu i twórczości Jana Matejki
 • 362 a T. 134, 2007 c Studia nad sztuką renesansu i baroku. T. 8, Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej. Cz. 3
 • 362 a T. 136, 2007 b Malec Tadeusz c Polskie przymiotniki złożone typu dwuoki, krzywousty, rudobrody na tle słowiańskim
 • 362 a T. 140, 2008 c Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa T. 6, Ofiara - kapłan - ołtarz w świecie późnego antyku
 • 362 a T. 144, 2008 b Fita Stanisław c "Pozytywista ewangeliczny". Studia o Bolesławie Prusie
 • 362 a T. 146, 2008 c Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku
 • 440 a Studia Helleńskie
 • 500 a Zmiana tyt. na: Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego
 • 546 a Tekst pol.
 • 600 a Biberstein (rodzina)
 • 600 a Litak, Stanisław d (1932-2010)
 • 600 a Norwid, Cyprian Kamil d (1821-1883)
 • 600 a Chateaubriand, François Rene
 • 600 a Hilary z Poitiers, św.
 • 600 a Prus, Bolesław d (1847-1912)
 • 600 a Sawicki, Stefan d (1927- )
 • 600 a Długosz, Jan d (1415-1480)
 • 600 a Matejko, Jan d (1838-1893)
 • 600 a Napoleon b I c (cesarz Francuzów ; d 1769-1821)
 • 600 a Napoleon b III c (cesarz Francuzów ; d 1808-1873)
 • 600 a Plinius Caius Caecilius Secundus Minor
 • 600 a Reynolds, Joshua d (1723-1792)
 • 600 a Witkowska, Aleksandra d (1930- )
 • 610 a Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • 610 a Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
 • 611 a Powstanie 1830-1831 listopadowe
 • 651 a Włocławska, diecezja (katol.)
 • 710 a Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego b Wydział Historyczno-Filologiczny b Sekcja Ogólna
 • 785 t Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • 852 j Cz 2813

Indeksy