Studium Niemcoznawcze Instytutu Zachodniego

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2636
 • Tytuł : Studium Niemcoznawcze Instytutu Zachodniego
 • Wydawca : Instytut Zachodni
 • Miejsce wydania : Poznań Polska
 • Data wydania : 1948-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 1, 1948 Tymieniecki Kazimierz Dzieje Niemiec do początku ery nowożytnej
  • Nr 2, 1947 Pajewski Janusz Niemcy w czasach nowożytnych (1517-1939)
  • Nr 3, 1962 Krasuski Jerzy Stosunki polsko-niemieckie. 1, 1919-1925
  • Nr 4, 1962 Kamiński Andrzej Józef Stanowisko Niemiec na pierwszej konferencji haskiej (1899)
  • Nr 5, 1963 Labuda Gerard Wschodnia ekspansja Niemiec w Europie Środkowej. Zbiór studiów nad tzw. niemieckim "Drang nach Osten"
  • Nr 6, 1963 [zagub.] Kolańczyk Kazimierz Polityka kulturalna i szkolnictwo akademickie w Niemieckiej Republice Federalnej
  • Nr 7, 1964 Krasuski Jerzy Stosunki polsko-niemieckie. 2, 1926-1932
  • Nr 8, 1964 Janicki Lech Ustrój polityczny Niemieckiej Republiki Demokratycznej
  • Nr 9, 1965 Wojciechowski Marian Stosunki polsko-niemieckie. 3, 1933-1938
  • Nr 10, 1966 Galos Adam Gentzen Felix-Heinrich Jakóbczyk Witold Dzieje Hakaty
  • Nr 11, 1966 Sobczak Janusz Hitlerowskie przesiedlenia ludności niemieckiej w dobie II wojny światowej
  • Nr 12, 1967 Walczak Antoni Władysław BHE - Zachodnioniemiecka Partia Przesiedleńców
  • Nr 13, 1967 Kozeński Jerzy Sprawa przyłączenia Austrii do Niemiec po I wojnie światowej
  • Nr 14, 1967 Krasuski Jerzy Polityka czterech mocarstw wobec Niemiec 1945-1949
  • Nr 15, 1968 Banaszkiewicz Jakub Powstanie partii hitlerowskiej. Studium socjologiczne genezy faszyzmu niemieckiego 1919-1923
  • Nr 16, 1968 Boroń Józef Organizacja przemysłu w Niemieckiej Republice Demokratycznej
  • Nr 17, 1969 Sułek Jerzy Stanowisko rządu NRF wobec granicy na Odrze i Nysie ...
  • Nr 18, 1969 Krasuski Jerzy Podział Niemiec. NRD i NRF w latach 1949-1955
  • Nr 20, 1972 Krasuski Jerzy Niemiecka Republika Federalna w NATO i EWG 1955-1970
  • Nr 21, 1972 Rachocki Janusz Polska - NRF. Przesłanki i proces normalizacji stosunków
  • Nr 22, 1972 Daszkiewicz Krystyna Zbrodnie hitlerowskie w prawie karnym Niemieckiej Republiki Federalnej
  • Nr 23, 1973 Łukaszuk Leonard Państwo a gospodarka w Niemieckiej Republice Federalnej
  • Nr 24, 1973 Sobczak Janusz Propaganda zagraniczna Niemiec Weimarskich wobec Polski
  • Nr 25, 1974 Stosunki polsko-niemieckie w historiografii. Studia z dziejów historiografii polskiej i niemieckiej. Cz. 1
  • Nr 26, 1975 Skubiszewski Krzysztof zachodnia granica Polski w świetle traktatów
  • Nr 27, 1975 Janicki Lech Partie polityczne w systemie prawnym Republiki Federalnej Niemiec
  • Nr 28, 1975 Krasuski Jerzy Stosunki polsko-niemieckie 1919-1932
  • Nr 29, 1976 Grześ Bolesław Kozłowski Jerzy Kramski Aleksander Niemcy w Poznańskiem wobec polityki germanizacyjnej 1815-1920
  • Nr 30, 1977 Sułek Jerzy Geneza Republiki Federalnej Niemiec
  • Nr 31, 1978 Cygański Mirosław SS w ruchu narodowosocjalistycznym w III Rzeszy 1925-1945
  • Nr 32, 1979 Kozeński Jerzy Agresja na Jugosławię 1941
  • Nr 33, 1979 Mazur Zbigniew Pakt Czterech
  • Nr 34, 1979 Wolff-Powęska Anna Doktryna geopolityki w Niemczech
  • Nr 35, 1980 Wojciechowski Marian Stosunki polsko-niemieckie 1933-1938
  • Nr 36, 1981 Lisiecki Stanisław Ruch turystyczny z RFN do Polski do Polski. Zagadnienia społeczne i polityczne
  • Nr 37, 1982 Walczak Antoni Wadysław Dylematy i obsesje jedności i podziału Rzeszy XIX-XX w. - polityka ogólnoniemiecka RFN 1949-1969
  • Nr 38, 1982 Kraszewski Piotr Polityka Wielkiej Brytanii wobec Niemiec w latach 1918-1925
  • Nr 39, 1982 Kozub-Ciembroniewicz Wiesław Socjaldemokracja w Austrii współczesnej 1945-1966
  • Nr 40, 1984 Wolff-Powęska Anna Polityczne i filozoficzne nurty konserwatyzmu w Republice Federalnej Niemiec
  • Nr 41, 1984 Stosunki polsko-niemieckie w historiografii [...] Cz. 2
  • Nr 42, 1985 Republika Federalna Niemiec w dobie rządów koalicji socjaldemokratyczno-liberalnej (1969-1982) : praca zbiorowa
  • Nr [43], 1986 Naród w ideologii i polityce RFN
  • Nr 44, 1986 Tomczak Maria Terroryzm w RFN i w Berlinie Zachodnim : źródła, strategia i konsekwencje działalności terrorystycznych ugrupowań skrajnej lewicy
  • Nr 45, 1986 Wróblewski Tadeusz Seweryn Ewolucja "Ostforschung" w Republice Federalnej Niemiec : (1969-1982)
  • Nr 46, 1986 Ustrój państwowy Republiki Federalnej Niemiec
  • Nr [47], 1987 Koszel Bogdan Rywalizacja niemiecko-włoska w Europie Środkowej i na Bałkanach w latach 1933-1941
  • Nr 48, 1987 Kozeński Jerzy Opozycja w III Rzeszy
  • Nr 49, 1988 Sobczak Janusz Polska w propagandzie i polityce III Rzeszy w latach 1939-1945
  • Nr 50, 1988 Cziomer Erhard Miejsce ZSRR w polityce zagranicznej RFN
  • Nr 51, 1988 Kotłowski Tadeusz Kryzys 1923 roku w Niemczech
  • Nr 52, 1988 PRL - RFN : blaski i cienie procesu normalizacji wzajemnych stosunków (1972-1987) : praca zbiorowa
  • Nr 53, 1990 Czapliński Władysław Obywatelstwo w procesie normalizacji stosunków RFN-PRL i RFN-NRD. Problemy wybrane
  • Nr 54, 1990 Miziniak Wojciech Zieloni w Republice Federalnej Niemiec
  • Nr 55, 1990 Sas Grażyna NRD - droga do tożsamości. Geneza, założenia i realizacja polityki odgraniczania NRD od RFN (1970-1980)
  • Nr 56, 1989 Brożek Andrzej Niemcy zagraniczni w polityce kolonizacji pruskich prowincji wschodnich (1886-1918)
  • Nr 57, 1990 Węc Janusz Józef FDP [Freie Demokratische Partei] wobec polityki wschodniej RFN [Republiki Federalnej Niemiec] 1969-1982
  • Nr 60, 1990 Puślecki Zdzisław Walenty Proces ekonomicznego jednoczenia się Niemiec na tle integracji krajów Współnoty Europejskiej
  • Nr 61, 1991 Lisiecki Stanisław Robotnicy cudzoziemscy w strukturze społeczeństwa zachodnioniemieckiego
  • Nr 62, 1991 Stosunki polsko-niemieckie w historiografii. Cz. 3. Studia z dziejów historiografii polskiej i niemieckiej
  • Nr 63, 1992 Raport o jednoczeniu Niemiec
  • Nr 64, 1992 Chałupczak H [Druga] Rzeczpospolita a mniejszość polska [...]
  • Nr 65, 1993 Budnikowski Tomasz Niemiecki rynek pracy w epoce przemian strukturalnych i ustrojowych
  • Nr 66, 1994 Podzielona jedność : raport o Niemczech lat dziewięćdziesiątych
  • Nr 67, 1994 Polska - Niemcy - mniejszość niemiecka w Wielkopolsce : przeszłość i teraźniejszość : praca zbiorowa
  • Nr 68, 1995 Żerko Stanisław Wymarzone przymierze Hitlera : Wielka Brytania w narodowosocjalistycznych koncepcjach i polityce III Rzeszy do 1939 r.
  • Nr 69, 1995 Ruszkowski Janusz Kościół ewangelicki w NRD : geneza i rozwój aktywności opozycyjnej w latach 1971-1989
  • Nr 70, 1996 Wagińska-Marzec Maria Protest-song w Republice Federalnej Niemiec w okresie kontestacji młodzieżowej
  • Nr 71, 1996 Zjednoczenie Niemiec : studia politologiczno-ekonomiczno-prawne : praca zbiorowa
  • Nr 72, 1996 Rola nowych Niemiec na arenie międzynarodowej
  • Nr 73, 1996 Tomczak Maria Duch i władza. Intelektualiści podzielonych Niemiec wobec państwa i narodu
  • Nr 74, 1997 Malinowski Krzysztof Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Polski w latach 1982-1991
  • Nr 75, 1998 Żerko Stanisław Stosunki polsko-niemieckie 1938-1939
  • Nr 76, 1999 Elity w jednoczących się Niemczech
  • Nr 77, 1999 Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny
  • Nr 78, 2000 Być Polakiem w Niemczech
  • Nr 79, 2004 Zjednoczone Niemcy. Bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych (1990-2002)
  • Nr 80, 2004 Romiszewska Ilona Internacjonalizacja banków niemieckich
  • Nr 81, 2005 Żerko Stanisław Niemiecka polityka zagraniczna 1933-1939
  • Nr 82, 2005 Niemcy wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i społecznych. Materiały z konferencji Poznań, 10 maja 2005
  • Nr 83, 2007 Wagińska-Marzec Maria Bayreuth - powikłana spuścizna. Spory wokół teatru Wagnera
  • Nr 84, 2009 Malinowski Krzysztof Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa 1990-2005
  • Nr 85, 2009 Moje Niemcy - moi Niemcy. Odpominania polskie
  • Nr 86, 2011 Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec
  • Nr 87, 2011 Gospodarka niemiecka 20 lat po zjednoczeniu
  • Nr 88, 2012 Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo 3 Stosunki gospodarcze między Polską a Niemcami 20 lat po zjednoczeniu
  • Nr 89, 2012 Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo 4 Koszel Bogdan Malinowski Krzysztof Mazur Zbigniew Niemiecka polityka wobec Polski 1990-2010
  • Nr 90, 2013 Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo 5 Mazur Zbigniew Orłowski Hubert Wagińska-Marzec Maria Kultura zjednoczonych Niemiec. Wybrane problemy
  • Nr 91, 2013 Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo 6 Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo, wielokulturowość, religie
  • Nr 92, 2013 Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo 7 Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne
 • Seria :
  • Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo
  • Stosunki polsko-niemieckie
 • Uwagi :
  • Nr 3, 7, 9 również jako seria Stosunki polsko-niemieckie
  • Nr 53, 1990 ; 55, 1990 - dar prof. Antoniego Czubińskiego
  • b 2012 90 40,- zł
  • b 2012 89 40,- zł
  • b 2012 188 40,- zł
  • b 2013 20 50,- zł
  • b 2013 187 60,- zł
  • b 2013 188 60,- zł
  • b 2013 189 60,- zł
  • pol.
  • Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] 2003 Czubiński Antoni
 • Hasła przedmiotowe : Instytut Zachodni (Poznań)

MARC

 • 001 $a Kór-Z
 • 008 $a 2003
 • 130 $a STUDIUM
 • 245 $a Studium Niemcoznawcze Instytutu Zachodniego
 • 260 $a Poznań $b Instytut Zachodni $c 1948- $k Polska
 • 300 $c
 • 310 $a Niereg.
 • 362 $a Nr 1, 1948 $b Tymieniecki Kazimierz $c Dzieje Niemiec do początku ery nowożytnej
 • 362 $a Nr 2, 1947 $b Pajewski Janusz $c Niemcy w czasach nowożytnych (1517-1939)
 • 362 $a Nr 3, 1962 $b Krasuski Jerzy $c Stosunki polsko-niemieckie. 1, 1919-1925
 • 362 $a Nr 4, 1962 $b Kamiński Andrzej Józef $c Stanowisko Niemiec na pierwszej konferencji haskiej (1899)
 • 362 $a Nr 5, 1963 $b Labuda Gerard $c Wschodnia ekspansja Niemiec w Europie Środkowej. Zbiór studiów nad tzw. niemieckim "Drang nach Osten"
 • 362 $a Nr 6, 1963 [zagub.] $b Kolańczyk Kazimierz $c Polityka kulturalna i szkolnictwo akademickie w Niemieckiej Republice Federalnej
 • 362 $a Nr 7, 1964 $b Krasuski Jerzy $c Stosunki polsko-niemieckie. 2, 1926-1932
 • 362 $a Nr 8, 1964 $b Janicki Lech $c Ustrój polityczny Niemieckiej Republiki Demokratycznej
 • 362 $a Nr 9, 1965 $b Wojciechowski Marian $c Stosunki polsko-niemieckie. 3, 1933-1938
 • 362 $a Nr 10, 1966 $b Galos Adam $b Gentzen Felix-Heinrich $b Jakóbczyk Witold $c Dzieje Hakaty
 • 362 $a Nr 11, 1966 $b Sobczak Janusz $c Hitlerowskie przesiedlenia ludności niemieckiej w dobie II wojny światowej
 • 362 $a Nr 12, 1967 $b Walczak Antoni Władysław $c BHE - Zachodnioniemiecka Partia Przesiedleńców
 • 362 $a Nr 13, 1967 $b Kozeński Jerzy $c Sprawa przyłączenia Austrii do Niemiec po I wojnie światowej
 • 362 $a Nr 14, 1967 $b Krasuski Jerzy $c Polityka czterech mocarstw wobec Niemiec 1945-1949
 • 362 $a Nr 15, 1968 $b Banaszkiewicz Jakub $c Powstanie partii hitlerowskiej. Studium socjologiczne genezy faszyzmu niemieckiego 1919-1923
 • 362 $a Nr 16, 1968 $b Boroń Józef $c Organizacja przemysłu w Niemieckiej Republice Demokratycznej
 • 362 $a Nr 17, 1969 $b Sułek Jerzy $c Stanowisko rządu NRF wobec granicy na Odrze i Nysie ...
 • 362 $a Nr 18, 1969 $b Krasuski Jerzy $c Podział Niemiec. NRD i NRF w latach 1949-1955
 • 362 $a Nr 20, 1972 $b Krasuski Jerzy $c Niemiecka Republika Federalna w NATO i EWG 1955-1970
 • 362 $a Nr 21, 1972 $b Rachocki Janusz $c Polska - NRF. Przesłanki i proces normalizacji stosunków
 • 362 $a Nr 22, 1972 $b Daszkiewicz Krystyna $c Zbrodnie hitlerowskie w prawie karnym Niemieckiej Republiki Federalnej
 • 362 $a Nr 23, 1973 $b Łukaszuk Leonard $c Państwo a gospodarka w Niemieckiej Republice Federalnej
 • 362 $a Nr 24, 1973 $b Sobczak Janusz $c Propaganda zagraniczna Niemiec Weimarskich wobec Polski
 • 362 $a Nr 25, 1974 $c Stosunki polsko-niemieckie w historiografii. Studia z dziejów historiografii polskiej i niemieckiej. Cz. 1
 • 362 $a Nr 26, 1975 $b Skubiszewski Krzysztof $c zachodnia granica Polski w świetle traktatów
 • 362 $a Nr 27, 1975 $b Janicki Lech $c Partie polityczne w systemie prawnym Republiki Federalnej Niemiec
 • 362 $a Nr 28, 1975 $b Krasuski Jerzy $c Stosunki polsko-niemieckie 1919-1932
 • 362 $a Nr 29, 1976 $b Grześ Bolesław $b Kozłowski Jerzy $b Kramski Aleksander $c Niemcy w Poznańskiem wobec polityki germanizacyjnej 1815-1920
 • 362 $a Nr 30, 1977 $b Sułek Jerzy $c Geneza Republiki Federalnej Niemiec
 • 362 $a Nr 31, 1978 $b Cygański Mirosław $c SS w ruchu narodowosocjalistycznym w III Rzeszy 1925-1945
 • 362 $a Nr 32, 1979 $b Kozeński Jerzy $c Agresja na Jugosławię 1941
 • 362 $a Nr 33, 1979 $b Mazur Zbigniew $c Pakt Czterech
 • 362 $a Nr 34, 1979 $b Wolff-Powęska Anna $c Doktryna geopolityki w Niemczech
 • 362 $a Nr 35, 1980 $b Wojciechowski Marian $c Stosunki polsko-niemieckie 1933-1938
 • 362 $a Nr 36, 1981 $b Lisiecki Stanisław $c Ruch turystyczny z RFN do Polski do Polski. Zagadnienia społeczne i polityczne
 • 362 $a Nr 37, 1982 $b Walczak Antoni Wadysław $c Dylematy i obsesje jedności i podziału Rzeszy XIX-XX w. - polityka ogólnoniemiecka RFN 1949-1969
 • 362 $a Nr 38, 1982 $b Kraszewski Piotr $c Polityka Wielkiej Brytanii wobec Niemiec w latach 1918-1925
 • 362 $a Nr 39, 1982 $b Kozub-Ciembroniewicz Wiesław $c Socjaldemokracja w Austrii współczesnej 1945-1966
 • 362 $a Nr 40, 1984 $b Wolff-Powęska Anna $c Polityczne i filozoficzne nurty konserwatyzmu w Republice Federalnej Niemiec
 • 362 $a Nr 41, 1984 $c Stosunki polsko-niemieckie w historiografii [...] Cz. 2
 • 362 $a Nr 42, 1985 $c Republika Federalna Niemiec w dobie rządów koalicji socjaldemokratyczno-liberalnej (1969-1982) : praca zbiorowa
 • 362 $a Nr [43], 1986 $c Naród w ideologii i polityce RFN
 • 362 $a Nr 44, 1986 $b Tomczak Maria $c Terroryzm w RFN i w Berlinie Zachodnim : źródła, strategia i konsekwencje działalności terrorystycznych ugrupowań skrajnej lewicy
 • 362 $a Nr 45, 1986 $b Wróblewski Tadeusz Seweryn $c Ewolucja "Ostforschung" w Republice Federalnej Niemiec : (1969-1982)
 • 362 $a Nr 46, 1986 $c Ustrój państwowy Republiki Federalnej Niemiec
 • 362 $a Nr [47], 1987 $b Koszel Bogdan $c Rywalizacja niemiecko-włoska w Europie Środkowej i na Bałkanach w latach 1933-1941
 • 362 $a Nr 48, 1987 $b Kozeński Jerzy $c Opozycja w III Rzeszy
 • 362 $a Nr 49, 1988 $b Sobczak Janusz $c Polska w propagandzie i polityce III Rzeszy w latach 1939-1945
 • 362 $a Nr 50, 1988 $b Cziomer Erhard $c Miejsce ZSRR w polityce zagranicznej RFN
 • 362 $a Nr 51, 1988 $b Kotłowski Tadeusz $c Kryzys 1923 roku w Niemczech
 • 362 $a Nr 52, 1988 $c PRL - RFN : blaski i cienie procesu normalizacji wzajemnych stosunków (1972-1987) : praca zbiorowa
 • 362 $a Nr 53, 1990 $b Czapliński Władysław $c Obywatelstwo w procesie normalizacji stosunków RFN-PRL i RFN-NRD. Problemy wybrane
 • 362 $a Nr 54, 1990 $b Miziniak Wojciech $c Zieloni w Republice Federalnej Niemiec
 • 362 $a Nr 55, 1990 $b Sas Grażyna $c NRD - droga do tożsamości. Geneza, założenia i realizacja polityki odgraniczania NRD od RFN (1970-1980)
 • 362 $a Nr 56, 1989 $b Brożek Andrzej $c Niemcy zagraniczni w polityce kolonizacji pruskich prowincji wschodnich (1886-1918)
 • 362 $a Nr 57, 1990 $b Węc Janusz Józef $c FDP [Freie Demokratische Partei] wobec polityki wschodniej RFN [Republiki Federalnej Niemiec] 1969-1982
 • 362 $a Nr 60, 1990 $b Puślecki Zdzisław Walenty $c Proces ekonomicznego jednoczenia się Niemiec na tle integracji krajów Współnoty Europejskiej
 • 362 $a Nr 61, 1991 $b Lisiecki Stanisław $c Robotnicy cudzoziemscy w strukturze społeczeństwa zachodnioniemieckiego
 • 362 $a Nr 62, 1991 $c Stosunki polsko-niemieckie w historiografii. Cz. 3. Studia z dziejów historiografii polskiej i niemieckiej
 • 362 $a Nr 63, 1992 $c Raport o jednoczeniu Niemiec
 • 362 $a Nr 64, 1992 $b Chałupczak H $c II ||[Druga] Rzeczpospolita a mniejszość polska [...]
 • 362 $a Nr 65, 1993 $b Budnikowski Tomasz $c Niemiecki rynek pracy w epoce przemian strukturalnych i ustrojowych
 • 362 $a Nr 66, 1994 $c Podzielona jedność : raport o Niemczech lat dziewięćdziesiątych
 • 362 $a Nr 67, 1994 $c Polska - Niemcy - mniejszość niemiecka w Wielkopolsce : przeszłość i teraźniejszość : praca zbiorowa
 • 362 $a Nr 68, 1995 $b Żerko Stanisław $c Wymarzone przymierze Hitlera : Wielka Brytania w narodowosocjalistycznych koncepcjach i polityce III Rzeszy do 1939 r.
 • 362 $a Nr 69, 1995 $b Ruszkowski Janusz $c Kościół ewangelicki w NRD : geneza i rozwój aktywności opozycyjnej w latach 1971-1989
 • 362 $a Nr 70, 1996 $b Wagińska-Marzec Maria $c Protest-song w Republice Federalnej Niemiec w okresie kontestacji młodzieżowej
 • 362 $a Nr 71, 1996 $c Zjednoczenie Niemiec : studia politologiczno-ekonomiczno-prawne : praca zbiorowa
 • 362 $a Nr 72, 1996 $c Rola nowych Niemiec na arenie międzynarodowej
 • 362 $a Nr 73, 1996 $b Tomczak Maria $c Duch i władza. Intelektualiści podzielonych Niemiec wobec państwa i narodu
 • 362 $a Nr 74, 1997 $b Malinowski Krzysztof $c Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Polski w latach 1982-1991
 • 362 $a Nr 75, 1998 $b Żerko Stanisław $c Stosunki polsko-niemieckie 1938-1939
 • 362 $a Nr 76, 1999 $c Elity w jednoczących się Niemczech
 • 362 $a Nr 77, 1999 $c Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny
 • 362 $a Nr 78, 2000 $c Być Polakiem w Niemczech
 • 362 $a Nr 79, 2004 $c Zjednoczone Niemcy. Bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych (1990-2002)
 • 362 $a Nr 80, 2004 $b Romiszewska Ilona $c Internacjonalizacja banków niemieckich
 • 362 $a Nr 81, 2005 $b Żerko Stanisław $c Niemiecka polityka zagraniczna 1933-1939
 • 362 $a Nr 82, 2005 $c Niemcy wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i społecznych. Materiały z konferencji Poznań, 10 maja 2005
 • 362 $a Nr 83, 2007 $b Wagińska-Marzec Maria $c Bayreuth - powikłana spuścizna. Spory wokół teatru Wagnera
 • 362 $a Nr 84, 2009 $b Malinowski Krzysztof $c Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa 1990-2005
 • 362 $a Nr 85, 2009 $c Moje Niemcy - moi Niemcy. Odpominania polskie
 • 362 $a Nr 86, 2011 $c Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec
 • 362 $a Nr 87, 2011 $c Gospodarka niemiecka 20 lat po zjednoczeniu
 • 362 $a Nr 88, 2012 Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo 3 $c Stosunki gospodarcze między Polską a Niemcami 20 lat po zjednoczeniu
 • 362 $a Nr 89, 2012 Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo 4 $b Koszel Bogdan $b Malinowski Krzysztof $b Mazur Zbigniew $c Niemiecka polityka wobec Polski 1990-2010
 • 362 $a Nr 90, 2013 Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo 5 $b Mazur Zbigniew $b Orłowski Hubert $b Wagińska-Marzec Maria $c Kultura zjednoczonych Niemiec. Wybrane problemy
 • 362 $a Nr 91, 2013 Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo 6 $c Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo, wielokulturowość, religie
 • 362 $a Nr 92, 2013 Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo 7 $c Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne
 • 440 $a Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo
 • 440 $a Stosunki polsko-niemieckie
 • 500 $a Nr 3, 7, 9 również jako seria Stosunki polsko-niemieckie
 • 500 $a Nr 53, 1990 ; 55, 1990 - dar prof. Antoniego Czubińskiego
 • 541 $c b $d 2012 $e 90 $h 40,- zł
 • 541 $c b $d 2012 $e 89 $h 40,- zł
 • 541 $c b $d 2012 $e 188 $h 40,- zł
 • 541 $c b $d 2013 $e 20 $h 50,- zł
 • 541 $c b $d 2013 $e 187 $h 60,- zł
 • 541 $c b $d 2013 $e 188 $h 60,- zł
 • 541 $c b $d 2013 $e 189 $h 60,- zł
 • 546 $a pol.
 • 561 $a Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] $r 2003 $w Czubiński Antoni
 • 710 $a Instytut Zachodni (Poznań)
 • 852 $j Cz 2636

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: Cz 2636/1947
 • Sygnatura: Cz 2636/1948
 • Sygnatura: Cz 2636/1962
 • Sygnatura: Cz 2636/1963
 • Sygnatura: Cz 2636/1964
 • Sygnatura: Cz 2636/1965
 • Sygnatura: Cz 2636/1966
 • Sygnatura: Cz 2636/1967
 • Sygnatura: Cz 2636/1968
 • Sygnatura: Cz 2636/1969
 • Sygnatura: Cz 2636/1972
 • Sygnatura: Cz 2636/1973
 • Sygnatura: Cz 2636/1974
 • Sygnatura: Cz 2636/1975
 • Sygnatura: Cz 2636/1976
 • Sygnatura: Cz 2636/1977
 • Sygnatura: Cz 2636/1978
 • Sygnatura: Cz 2636/1979
 • Sygnatura: Cz 2636/1980
 • Sygnatura: Cz 2636/1981
 • Sygnatura: Cz 2636/1982
 • Sygnatura: Cz 2636/1984
 • Sygnatura: Cz 2636/1985
 • Sygnatura: Cz 2636/1986
 • Sygnatura: Cz 2636/1987
 • Sygnatura: Cz 2636/1988
 • Sygnatura: Cz 2636/1989
 • Sygnatura: Cz 2636/1990
 • Sygnatura: Cz 2636/1991
 • Sygnatura: Cz 2636/1992
 • Sygnatura: Cz 2636/1993
 • Sygnatura: Cz 2636/1994
 • Sygnatura: Cz 2636/1995
 • Sygnatura: Cz 2636/1996
 • Sygnatura: Cz 2636/1997
 • Sygnatura: Cz 2636/1998
 • Sygnatura: Cz 2636/1999
 • Sygnatura: Cz 2636/2000
 • Sygnatura: Cz 2636/2004
 • Sygnatura: Cz 2636/2005
 • Sygnatura: Cz 2636/2007
 • Sygnatura: Cz 2636/2009
 • Sygnatura: Cz 2636/2011
 • Sygnatura: Cz 2636/2012
 • Sygnatura: Cz 2636/2013