Studium Niemcoznawcze Instytutu Zachodniego

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 2636
 • Tytuł : Studium Niemcoznawcze Instytutu Zachodniego
 • Wydawca : Instytut Zachodni
 • Miejsce wydania : Poznań Polska
 • Data wydania : 1948-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 1, 1948 Tymieniecki Kazimierz Dzieje Niemiec do początku ery nowożytnej
  • Nr 2, 1947 Pajewski Janusz Niemcy w czasach nowożytnych (1517-1939)
  • Nr 3, 1962 Krasuski Jerzy Stosunki polsko-niemieckie. 1, 1919-1925
  • Nr 4, 1962 Kamiński Andrzej Józef Stanowisko Niemiec na pierwszej konferencji haskiej (1899)
  • Nr 5, 1963 Labuda Gerard Wschodnia ekspansja Niemiec w Europie Środkowej. Zbiór studiów nad tzw. niemieckim "Drang nach Osten"
  • Nr 6, 1963 [zagub.] Kolańczyk Kazimierz Polityka kulturalna i szkolnictwo akademickie w Niemieckiej Republice Federalnej
  • Nr 7, 1964 Krasuski Jerzy Stosunki polsko-niemieckie. 2, 1926-1932
  • Nr 8, 1964 Janicki Lech Ustrój polityczny Niemieckiej Republiki Demokratycznej
  • Nr 9, 1965 Wojciechowski Marian Stosunki polsko-niemieckie. 3, 1933-1938
  • Nr 10, 1966 Galos Adam Gentzen Felix-Heinrich Jakóbczyk Witold Dzieje Hakaty
  • Nr 11, 1966 Sobczak Janusz Hitlerowskie przesiedlenia ludności niemieckiej w dobie II wojny światowej
  • Nr 12, 1967 Walczak Antoni Władysław BHE - Zachodnioniemiecka Partia Przesiedleńców
  • Nr 13, 1967 Kozeński Jerzy Sprawa przyłączenia Austrii do Niemiec po I wojnie światowej
  • Nr 14, 1967 Krasuski Jerzy Polityka czterech mocarstw wobec Niemiec 1945-1949
  • Nr 15, 1968 Banaszkiewicz Jakub Powstanie partii hitlerowskiej. Studium socjologiczne genezy faszyzmu niemieckiego 1919-1923
  • Nr 16, 1968 Boroń Józef Organizacja przemysłu w Niemieckiej Republice Demokratycznej
  • Nr 17, 1969 Sułek Jerzy Stanowisko rządu NRF wobec granicy na Odrze i Nysie ...
  • Nr 18, 1969 Krasuski Jerzy Podział Niemiec. NRD i NRF w latach 1949-1955
  • Nr 20, 1972 Krasuski Jerzy Niemiecka Republika Federalna w NATO i EWG 1955-1970
  • Nr 21, 1972 Rachocki Janusz Polska - NRF. Przesłanki i proces normalizacji stosunków
  • Nr 22, 1972 Daszkiewicz Krystyna Zbrodnie hitlerowskie w prawie karnym Niemieckiej Republiki Federalnej
  • Nr 23, 1973 Łukaszuk Leonard Państwo a gospodarka w Niemieckiej Republice Federalnej
  • Nr 24, 1973 Sobczak Janusz Propaganda zagraniczna Niemiec Weimarskich wobec Polski
  • Nr 25, 1974 Stosunki polsko-niemieckie w historiografii. Studia z dziejów historiografii polskiej i niemieckiej. Cz. 1
  • Nr 26, 1975 Skubiszewski Krzysztof zachodnia granica Polski w świetle traktatów
  • Nr 27, 1975 Janicki Lech Partie polityczne w systemie prawnym Republiki Federalnej Niemiec
  • Nr 28, 1975 Krasuski Jerzy Stosunki polsko-niemieckie 1919-1932
  • Nr 29, 1976 Grześ Bolesław Kozłowski Jerzy Kramski Aleksander Niemcy w Poznańskiem wobec polityki germanizacyjnej 1815-1920
  • Nr 30, 1977 Sułek Jerzy Geneza Republiki Federalnej Niemiec
  • Nr 31, 1978 Cygański Mirosław SS w ruchu narodowosocjalistycznym w III Rzeszy 1925-1945
  • Nr 32, 1979 Kozeński Jerzy Agresja na Jugosławię 1941
  • Nr 33, 1979 Mazur Zbigniew Pakt Czterech
  • Nr 34, 1979 Wolff-Powęska Anna Doktryna geopolityki w Niemczech
  • Nr 35, 1980 Wojciechowski Marian Stosunki polsko-niemieckie 1933-1938
  • Nr 36, 1981 Lisiecki Stanisław Ruch turystyczny z RFN do Polski do Polski. Zagadnienia społeczne i polityczne
  • Nr 37, 1982 Walczak Antoni Wadysław Dylematy i obsesje jedności i podziału Rzeszy XIX-XX w. - polityka ogólnoniemiecka RFN 1949-1969
  • Nr 38, 1982 Kraszewski Piotr Polityka Wielkiej Brytanii wobec Niemiec w latach 1918-1925
  • Nr 39, 1982 Kozub-Ciembroniewicz Wiesław Socjaldemokracja w Austrii współczesnej 1945-1966
  • Nr 40, 1984 Wolff-Powęska Anna Polityczne i filozoficzne nurty konserwatyzmu w Republice Federalnej Niemiec
  • Nr 41, 1984 Stosunki polsko-niemieckie w historiografii [...] Cz. 2
  • Nr 42, 1985 Republika Federalna Niemiec w dobie rządów koalicji socjaldemokratyczno-liberalnej (1969-1982) : praca zbiorowa
  • Nr [43], 1986 Naród w ideologii i polityce RFN
  • Nr 44, 1986 Tomczak Maria Terroryzm w RFN i w Berlinie Zachodnim : źródła, strategia i konsekwencje działalności terrorystycznych ugrupowań skrajnej lewicy
  • Nr 45, 1986 Wróblewski Tadeusz Seweryn Ewolucja "Ostforschung" w Republice Federalnej Niemiec : (1969-1982)
  • Nr 46, 1986 Ustrój państwowy Republiki Federalnej Niemiec
  • Nr [47], 1987 Koszel Bogdan Rywalizacja niemiecko-włoska w Europie Środkowej i na Bałkanach w latach 1933-1941
  • Nr 48, 1987 Kozeński Jerzy Opozycja w III Rzeszy
  • Nr 49, 1988 Sobczak Janusz Polska w propagandzie i polityce III Rzeszy w latach 1939-1945
  • Nr 50, 1988 Cziomer Erhard Miejsce ZSRR w polityce zagranicznej RFN
  • Nr 51, 1988 Kotłowski Tadeusz Kryzys 1923 roku w Niemczech
  • Nr 52, 1988 PRL - RFN : blaski i cienie procesu normalizacji wzajemnych stosunków (1972-1987) : praca zbiorowa
  • Nr 53, 1990 Czapliński Władysław Obywatelstwo w procesie normalizacji stosunków RFN-PRL i RFN-NRD. Problemy wybrane
  • Nr 54, 1990 Miziniak Wojciech Zieloni w Republice Federalnej Niemiec
  • Nr 55, 1990 Sas Grażyna NRD - droga do tożsamości. Geneza, założenia i realizacja polityki odgraniczania NRD od RFN (1970-1980)
  • Nr 56, 1989 Brożek Andrzej Niemcy zagraniczni w polityce kolonizacji pruskich prowincji wschodnich (1886-1918)
  • Nr 57, 1990 Węc Janusz Józef FDP [Freie Demokratische Partei] wobec polityki wschodniej RFN [Republiki Federalnej Niemiec] 1969-1982
  • Nr 60, 1990 Puślecki Zdzisław Walenty Proces ekonomicznego jednoczenia się Niemiec na tle integracji krajów Współnoty Europejskiej
  • Nr 61, 1991 Lisiecki Stanisław Robotnicy cudzoziemscy w strukturze społeczeństwa zachodnioniemieckiego
  • Nr 62, 1991 Stosunki polsko-niemieckie w historiografii. Cz. 3. Studia z dziejów historiografii polskiej i niemieckiej
  • Nr 63, 1992 Raport o jednoczeniu Niemiec
  • Nr 64, 1992 Chałupczak H [Druga] Rzeczpospolita a mniejszość polska [...]
  • Nr 65, 1993 Budnikowski Tomasz Niemiecki rynek pracy w epoce przemian strukturalnych i ustrojowych
  • Nr 66, 1994 Podzielona jedność : raport o Niemczech lat dziewięćdziesiątych
  • Nr 67, 1994 Polska - Niemcy - mniejszość niemiecka w Wielkopolsce : przeszłość i teraźniejszość : praca zbiorowa
  • Nr 68, 1995 Żerko Stanisław Wymarzone przymierze Hitlera : Wielka Brytania w narodowosocjalistycznych koncepcjach i polityce III Rzeszy do 1939 r.
  • Nr 69, 1995 Ruszkowski Janusz Kościół ewangelicki w NRD : geneza i rozwój aktywności opozycyjnej w latach 1971-1989
  • Nr 70, 1996 Wagińska-Marzec Maria Protest-song w Republice Federalnej Niemiec w okresie kontestacji młodzieżowej
  • Nr 71, 1996 Zjednoczenie Niemiec : studia politologiczno-ekonomiczno-prawne : praca zbiorowa
  • Nr 72, 1996 Rola nowych Niemiec na arenie międzynarodowej
  • Nr 73, 1996 Tomczak Maria Duch i władza. Intelektualiści podzielonych Niemiec wobec państwa i narodu
  • Nr 74, 1997 Malinowski Krzysztof Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Polski w latach 1982-1991
  • Nr 75, 1998 Żerko Stanisław Stosunki polsko-niemieckie 1938-1939
  • Nr 76, 1999 Elity w jednoczących się Niemczech
  • Nr 77, 1999 Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny
  • Nr 78, 2000 Być Polakiem w Niemczech
  • Nr 79, 2004 Zjednoczone Niemcy. Bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych (1990-2002)
  • Nr 80, 2004 Romiszewska Ilona Internacjonalizacja banków niemieckich
  • Nr 81, 2005 Żerko Stanisław Niemiecka polityka zagraniczna 1933-1939
  • Nr 82, 2005 Niemcy wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i społecznych. Materiały z konferencji Poznań, 10 maja 2005
  • Nr 83, 2007 Wagińska-Marzec Maria Bayreuth - powikłana spuścizna. Spory wokół teatru Wagnera
  • Nr 84, 2009 Malinowski Krzysztof Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa 1990-2005
  • Nr 85, 2009 Moje Niemcy - moi Niemcy. Odpominania polskie
  • Nr 86, 2011 Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec
  • Nr 87, 2011 Gospodarka niemiecka 20 lat po zjednoczeniu
  • Nr 88, 2012 Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo 3 Stosunki gospodarcze między Polską a Niemcami 20 lat po zjednoczeniu
  • Nr 89, 2012 Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo 4 Koszel Bogdan Malinowski Krzysztof Mazur Zbigniew Niemiecka polityka wobec Polski 1990-2010
  • Nr 90, 2013 Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo 5 Mazur Zbigniew Orłowski Hubert Wagińska-Marzec Maria Kultura zjednoczonych Niemiec. Wybrane problemy
  • Nr 91, 2013 Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo 6 Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo, wielokulturowość, religie
  • Nr 92, 2013 Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo 7 Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne
 • Seria :
  • Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo
  • Stosunki polsko-niemieckie
 • Uwagi :
  • Nr 3, 7, 9 również jako seria Stosunki polsko-niemieckie
  • Nr 53, 1990 ; 55, 1990 - dar prof. Antoniego Czubińskiego
  • b 2012 90 40,- zł
  • b 2012 89 40,- zł
  • b 2012 188 40,- zł
  • b 2013 20 50,- zł
  • b 2013 187 60,- zł
  • b 2013 188 60,- zł
  • b 2013 189 60,- zł
  • pol.
  • Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] 2003 Czubiński Antoni
 • Hasła przedmiotowe : Instytut Zachodni (Poznań)

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a STUDIUM
 • 245 a Studium Niemcoznawcze Instytutu Zachodniego
 • 260 a Poznań b Instytut Zachodni c 1948- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a Nr 1, 1948 b Tymieniecki Kazimierz c Dzieje Niemiec do początku ery nowożytnej
 • 362 a Nr 2, 1947 b Pajewski Janusz c Niemcy w czasach nowożytnych (1517-1939)
 • 362 a Nr 3, 1962 b Krasuski Jerzy c Stosunki polsko-niemieckie. 1, 1919-1925
 • 362 a Nr 4, 1962 b Kamiński Andrzej Józef c Stanowisko Niemiec na pierwszej konferencji haskiej (1899)
 • 362 a Nr 5, 1963 b Labuda Gerard c Wschodnia ekspansja Niemiec w Europie Środkowej. Zbiór studiów nad tzw. niemieckim "Drang nach Osten"
 • 362 a Nr 6, 1963 [zagub.] b Kolańczyk Kazimierz c Polityka kulturalna i szkolnictwo akademickie w Niemieckiej Republice Federalnej
 • 362 a Nr 7, 1964 b Krasuski Jerzy c Stosunki polsko-niemieckie. 2, 1926-1932
 • 362 a Nr 8, 1964 b Janicki Lech c Ustrój polityczny Niemieckiej Republiki Demokratycznej
 • 362 a Nr 9, 1965 b Wojciechowski Marian c Stosunki polsko-niemieckie. 3, 1933-1938
 • 362 a Nr 10, 1966 b Galos Adam b Gentzen Felix-Heinrich b Jakóbczyk Witold c Dzieje Hakaty
 • 362 a Nr 11, 1966 b Sobczak Janusz c Hitlerowskie przesiedlenia ludności niemieckiej w dobie II wojny światowej
 • 362 a Nr 12, 1967 b Walczak Antoni Władysław c BHE - Zachodnioniemiecka Partia Przesiedleńców
 • 362 a Nr 13, 1967 b Kozeński Jerzy c Sprawa przyłączenia Austrii do Niemiec po I wojnie światowej
 • 362 a Nr 14, 1967 b Krasuski Jerzy c Polityka czterech mocarstw wobec Niemiec 1945-1949
 • 362 a Nr 15, 1968 b Banaszkiewicz Jakub c Powstanie partii hitlerowskiej. Studium socjologiczne genezy faszyzmu niemieckiego 1919-1923
 • 362 a Nr 16, 1968 b Boroń Józef c Organizacja przemysłu w Niemieckiej Republice Demokratycznej
 • 362 a Nr 17, 1969 b Sułek Jerzy c Stanowisko rządu NRF wobec granicy na Odrze i Nysie ...
 • 362 a Nr 18, 1969 b Krasuski Jerzy c Podział Niemiec. NRD i NRF w latach 1949-1955
 • 362 a Nr 20, 1972 b Krasuski Jerzy c Niemiecka Republika Federalna w NATO i EWG 1955-1970
 • 362 a Nr 21, 1972 b Rachocki Janusz c Polska - NRF. Przesłanki i proces normalizacji stosunków
 • 362 a Nr 22, 1972 b Daszkiewicz Krystyna c Zbrodnie hitlerowskie w prawie karnym Niemieckiej Republiki Federalnej
 • 362 a Nr 23, 1973 b Łukaszuk Leonard c Państwo a gospodarka w Niemieckiej Republice Federalnej
 • 362 a Nr 24, 1973 b Sobczak Janusz c Propaganda zagraniczna Niemiec Weimarskich wobec Polski
 • 362 a Nr 25, 1974 c Stosunki polsko-niemieckie w historiografii. Studia z dziejów historiografii polskiej i niemieckiej. Cz. 1
 • 362 a Nr 26, 1975 b Skubiszewski Krzysztof c zachodnia granica Polski w świetle traktatów
 • 362 a Nr 27, 1975 b Janicki Lech c Partie polityczne w systemie prawnym Republiki Federalnej Niemiec
 • 362 a Nr 28, 1975 b Krasuski Jerzy c Stosunki polsko-niemieckie 1919-1932
 • 362 a Nr 29, 1976 b Grześ Bolesław b Kozłowski Jerzy b Kramski Aleksander c Niemcy w Poznańskiem wobec polityki germanizacyjnej 1815-1920
 • 362 a Nr 30, 1977 b Sułek Jerzy c Geneza Republiki Federalnej Niemiec
 • 362 a Nr 31, 1978 b Cygański Mirosław c SS w ruchu narodowosocjalistycznym w III Rzeszy 1925-1945
 • 362 a Nr 32, 1979 b Kozeński Jerzy c Agresja na Jugosławię 1941
 • 362 a Nr 33, 1979 b Mazur Zbigniew c Pakt Czterech
 • 362 a Nr 34, 1979 b Wolff-Powęska Anna c Doktryna geopolityki w Niemczech
 • 362 a Nr 35, 1980 b Wojciechowski Marian c Stosunki polsko-niemieckie 1933-1938
 • 362 a Nr 36, 1981 b Lisiecki Stanisław c Ruch turystyczny z RFN do Polski do Polski. Zagadnienia społeczne i polityczne
 • 362 a Nr 37, 1982 b Walczak Antoni Wadysław c Dylematy i obsesje jedności i podziału Rzeszy XIX-XX w. - polityka ogólnoniemiecka RFN 1949-1969
 • 362 a Nr 38, 1982 b Kraszewski Piotr c Polityka Wielkiej Brytanii wobec Niemiec w latach 1918-1925
 • 362 a Nr 39, 1982 b Kozub-Ciembroniewicz Wiesław c Socjaldemokracja w Austrii współczesnej 1945-1966
 • 362 a Nr 40, 1984 b Wolff-Powęska Anna c Polityczne i filozoficzne nurty konserwatyzmu w Republice Federalnej Niemiec
 • 362 a Nr 41, 1984 c Stosunki polsko-niemieckie w historiografii [...] Cz. 2
 • 362 a Nr 42, 1985 c Republika Federalna Niemiec w dobie rządów koalicji socjaldemokratyczno-liberalnej (1969-1982) : praca zbiorowa
 • 362 a Nr [43], 1986 c Naród w ideologii i polityce RFN
 • 362 a Nr 44, 1986 b Tomczak Maria c Terroryzm w RFN i w Berlinie Zachodnim : źródła, strategia i konsekwencje działalności terrorystycznych ugrupowań skrajnej lewicy
 • 362 a Nr 45, 1986 b Wróblewski Tadeusz Seweryn c Ewolucja "Ostforschung" w Republice Federalnej Niemiec : (1969-1982)
 • 362 a Nr 46, 1986 c Ustrój państwowy Republiki Federalnej Niemiec
 • 362 a Nr [47], 1987 b Koszel Bogdan c Rywalizacja niemiecko-włoska w Europie Środkowej i na Bałkanach w latach 1933-1941
 • 362 a Nr 48, 1987 b Kozeński Jerzy c Opozycja w III Rzeszy
 • 362 a Nr 49, 1988 b Sobczak Janusz c Polska w propagandzie i polityce III Rzeszy w latach 1939-1945
 • 362 a Nr 50, 1988 b Cziomer Erhard c Miejsce ZSRR w polityce zagranicznej RFN
 • 362 a Nr 51, 1988 b Kotłowski Tadeusz c Kryzys 1923 roku w Niemczech
 • 362 a Nr 52, 1988 c PRL - RFN : blaski i cienie procesu normalizacji wzajemnych stosunków (1972-1987) : praca zbiorowa
 • 362 a Nr 53, 1990 b Czapliński Władysław c Obywatelstwo w procesie normalizacji stosunków RFN-PRL i RFN-NRD. Problemy wybrane
 • 362 a Nr 54, 1990 b Miziniak Wojciech c Zieloni w Republice Federalnej Niemiec
 • 362 a Nr 55, 1990 b Sas Grażyna c NRD - droga do tożsamości. Geneza, założenia i realizacja polityki odgraniczania NRD od RFN (1970-1980)
 • 362 a Nr 56, 1989 b Brożek Andrzej c Niemcy zagraniczni w polityce kolonizacji pruskich prowincji wschodnich (1886-1918)
 • 362 a Nr 57, 1990 b Węc Janusz Józef c FDP [Freie Demokratische Partei] wobec polityki wschodniej RFN [Republiki Federalnej Niemiec] 1969-1982
 • 362 a Nr 60, 1990 b Puślecki Zdzisław Walenty c Proces ekonomicznego jednoczenia się Niemiec na tle integracji krajów Współnoty Europejskiej
 • 362 a Nr 61, 1991 b Lisiecki Stanisław c Robotnicy cudzoziemscy w strukturze społeczeństwa zachodnioniemieckiego
 • 362 a Nr 62, 1991 c Stosunki polsko-niemieckie w historiografii. Cz. 3. Studia z dziejów historiografii polskiej i niemieckiej
 • 362 a Nr 63, 1992 c Raport o jednoczeniu Niemiec
 • 362 a Nr 64, 1992 b Chałupczak H c II ||[Druga] Rzeczpospolita a mniejszość polska [...]
 • 362 a Nr 65, 1993 b Budnikowski Tomasz c Niemiecki rynek pracy w epoce przemian strukturalnych i ustrojowych
 • 362 a Nr 66, 1994 c Podzielona jedność : raport o Niemczech lat dziewięćdziesiątych
 • 362 a Nr 67, 1994 c Polska - Niemcy - mniejszość niemiecka w Wielkopolsce : przeszłość i teraźniejszość : praca zbiorowa
 • 362 a Nr 68, 1995 b Żerko Stanisław c Wymarzone przymierze Hitlera : Wielka Brytania w narodowosocjalistycznych koncepcjach i polityce III Rzeszy do 1939 r.
 • 362 a Nr 69, 1995 b Ruszkowski Janusz c Kościół ewangelicki w NRD : geneza i rozwój aktywności opozycyjnej w latach 1971-1989
 • 362 a Nr 70, 1996 b Wagińska-Marzec Maria c Protest-song w Republice Federalnej Niemiec w okresie kontestacji młodzieżowej
 • 362 a Nr 71, 1996 c Zjednoczenie Niemiec : studia politologiczno-ekonomiczno-prawne : praca zbiorowa
 • 362 a Nr 72, 1996 c Rola nowych Niemiec na arenie międzynarodowej
 • 362 a Nr 73, 1996 b Tomczak Maria c Duch i władza. Intelektualiści podzielonych Niemiec wobec państwa i narodu
 • 362 a Nr 74, 1997 b Malinowski Krzysztof c Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Polski w latach 1982-1991
 • 362 a Nr 75, 1998 b Żerko Stanisław c Stosunki polsko-niemieckie 1938-1939
 • 362 a Nr 76, 1999 c Elity w jednoczących się Niemczech
 • 362 a Nr 77, 1999 c Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny
 • 362 a Nr 78, 2000 c Być Polakiem w Niemczech
 • 362 a Nr 79, 2004 c Zjednoczone Niemcy. Bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych (1990-2002)
 • 362 a Nr 80, 2004 b Romiszewska Ilona c Internacjonalizacja banków niemieckich
 • 362 a Nr 81, 2005 b Żerko Stanisław c Niemiecka polityka zagraniczna 1933-1939
 • 362 a Nr 82, 2005 c Niemcy wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i społecznych. Materiały z konferencji Poznań, 10 maja 2005
 • 362 a Nr 83, 2007 b Wagińska-Marzec Maria c Bayreuth - powikłana spuścizna. Spory wokół teatru Wagnera
 • 362 a Nr 84, 2009 b Malinowski Krzysztof c Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa 1990-2005
 • 362 a Nr 85, 2009 c Moje Niemcy - moi Niemcy. Odpominania polskie
 • 362 a Nr 86, 2011 c Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec
 • 362 a Nr 87, 2011 c Gospodarka niemiecka 20 lat po zjednoczeniu
 • 362 a Nr 88, 2012 Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo 3 c Stosunki gospodarcze między Polską a Niemcami 20 lat po zjednoczeniu
 • 362 a Nr 89, 2012 Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo 4 b Koszel Bogdan b Malinowski Krzysztof b Mazur Zbigniew c Niemiecka polityka wobec Polski 1990-2010
 • 362 a Nr 90, 2013 Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo 5 b Mazur Zbigniew b Orłowski Hubert b Wagińska-Marzec Maria c Kultura zjednoczonych Niemiec. Wybrane problemy
 • 362 a Nr 91, 2013 Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo 6 c Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo, wielokulturowość, religie
 • 362 a Nr 92, 2013 Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo 7 c Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne
 • 440 a Republika Federalna Niemiec XX lat po zjednoczeniu : polityka, gospodarka, społeczeństwo
 • 440 a Stosunki polsko-niemieckie
 • 500 a Nr 3, 7, 9 również jako seria Stosunki polsko-niemieckie
 • 500 a Nr 53, 1990 ; 55, 1990 - dar prof. Antoniego Czubińskiego
 • 541 c b d 2012 e 90 h 40,- zł
 • 541 c b d 2012 e 89 h 40,- zł
 • 541 c b d 2012 e 188 h 40,- zł
 • 541 c b d 2013 e 20 h 50,- zł
 • 541 c b d 2013 e 187 h 60,- zł
 • 541 c b d 2013 e 188 h 60,- zł
 • 541 c b d 2013 e 189 h 60,- zł
 • 546 a pol.
 • 561 a Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] r 2003 w Czubiński Antoni
 • 710 a Instytut Zachodni (Poznań)
 • 852 j Cz 2636

Indeksy