Prace Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Historia

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 22683
 • Tytuł : Prace Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Historia
 • Redaktor : red. Czesław Łuczak
 • Wydawca : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Miejsce wydania : Poznań Polska
 • Data wydania : [1961]-
 • Opis fizyczny :
 • Częstotliwość : Niereg.
 • Numeracja :
  • Nr 3, 1961 Teksty źródłowe do ćwiczeń z historii Polski epoki feudalizmu. (Do połowy XIV wieku). Z. 2, Rozrobnienie feudalne i tworzenie się społeczeństwa stanowego. Powstanie i utrwalenie rozdrobnienia feudalnego w Polsce (od połowy XII do połowy XIII wieku)
  • Nr 4, 1962 Dworecki Zbigniew Polskie Rady Ludowe w Wielkopolsce 1918-1920
  • Nr 5, 1962 Klanowski Tadeusz Germanizacja gimnazjów w Wielkim Księstwie Poznańskim i opór młodzieży polskiej w latach 1870-1914. (Na przykładzie Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu)
  • Nr 6, 1962 Czubiński Antoni Ruch robotniczy we wschodnich powiatach Wielkopolski w okresie II Rzeczypospolitej (1918-1939)
  • Nr 7, 1962 Piechowiak-Topolska Maria Barbara Jakub Ostroróg. Jego udział w reformacji i ruchu egzekucyjnym XVI w.
  • Nr 9, 1962 Z badań nad pracami historycznymi Joachima Lelewela. Referaty i głosy dyskusyjne z sesji naukowej UAM zorganizowanej ku uczczeniu setnej rocznicy śmierci
  • Nr 10, 1963 Teksty źródłowe do ćwiczeń z historii Polski epoki feudalizmu. (Do połowy XIV wieku). Z. 3, Przezwyciężenie rozdrobnienia feudalnego i powstanie monarchii stanowej w Polsce. Przebudowa podstaw gospodarczo-społecznych Polski i walka o zjednoczenie państwa (1250-1320)
  • Nr 11, 1962 XX rocznica powstania Polskiej Partii Robotniczej. Referaty i dyskusja z sesji naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  • Nr 14, 1963 Teksty źródłowe do ćwiczeń z historii Polski epoki feudalizmu. (Do połowy XIV wieku). Z. 4, Przezwyciężenie rozdrobnienia feudalnego i powstanie monarchii stanowej w Polsce. Rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej i ukształtowanie ustroju stanowego w Polsce (1320-1385)
  • Nr 17, 1964 Miśkiewicz Benon Rozwój stałych punktów oporu w Polsce. Do połowy XV wieku
  • Nr 18, 1965 Tyszkiewicz Bogna Działalność Poznańskiej Komisji Dobrego Porządku. (1779-1784)
  • Nr 19, 1965 Kasperczak Stanisław Rozwój gospodarki folwarcznej na Litwie i Białorusi. Do połowy XVI wieku
  • Nr 20, 1965 [BPR E 1350] Inwentarze mieszczańskie z wieku XVIII. Z ksiąg miejskich i grodzkich Poznania. T. 2, (1759-1793)
  • [sygn. druków: 229100/4 BPR E 1350] Inwentarze mieszczańskie z wieku XVIII z ksiąg miejskich i grodzkich Poznania. T. 1
  • Nr 22, 1966 Czubiński Antoni Stanowisko socjaldemokracji niemieckiej wobec polityki kolonialnej II Rzeszy w latach 1876-1914
  • Nr 24, 1966 Olejnik Karol Działalność militarna Polski w czasach Kazimierza Wielkiego
  • Nr 25, 1968 Gacek Stanisław Rozwój oświaty dorosłych w województwie poznańskim w latach 1945-1964.
  • Nr 26, 1968 Zabłocka Julia Podstawy gospodarcze anatolijskiej arystokracji w świetle inskrypcji fundacyjnych okresu wczesnego cesarstwa
  • Nr 27, 1968 Kujawska Maria Problem oświaty polskiej w obradach sejmu pruskiego w latach 1850-1862
  • Nr 28, 1969 Ochmański Jerzy Rewolucyjna działalność Feliksa Dzierżyńskiego na Litwie w końcu XIX wieku
  • Nr 29, 1969 Stasierski Kazimierz Szkolnictwo polskie na Węgrzech w czasie drugiej wojny światowej
  • Nr 30, 1969 Warsicki Seweryn Działalność Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu. 1919-1969
  • Nr 31, 1969 Filipiak Tadeusz Kowal Stefan Kujawa Józef Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu. 1931-1965. Studium ekonomiczno-historyczne
  • Nr 32, 1969 Grabież polskiego mienia na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej "wcielonych" do Rzeszy. 1939-1945. Wydawnictwo źródłowe
  • Nr 33, 1970 Paprocki Franciszek Wielkie Księstwo Poznańskie w okresie rządów Flottwella (1830-1841)
  • Nr 34, 1970 Rozwój przemysłu rolno-spożywczego na ziemiach polskich w XIX-XX w. (Materiały z sesji naukowej)
  • Nr 35, 1970 Pająkowski Włodzimierz Starożytny Epir i jego mieszkańcy. Studia
  • Nr 36, 1970 Europa, Słowiańszczyzna, Polska. Studia ku uczczeniu profesora Kazimierza Tymienieckiego
  • Nr 37, 1970 Dzieje Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego "Poznań"
  • Nr 38, 1970 Erazmus Edward Referendum i wybory w województwie poznańskim w latach 1946-1947
  • Nr 39, 1970 Szulc Witold Położenie klasy robotniczej w Wielkopolsce w latach 1871-1914
  • Nr 40, 1970 Generał Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818). Materiały z międzyuczelnianej sesji naukowej UAM i WAP odbytej w Poznaniu 28 III 1969
  • Nr 41, 1971 Szczegóła Hieronim Przeobrażenia ustrojowo-społeczne na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1947
  • Nr 42, 1971 Wroniak Zdzisław Polska-Francja 1926-1932
  • Nr 43, 1971 Brzosko Eugenia Problemy zatrudnienia w przemyśle województwa szczecińskiego w latach 1945-1965
  • Nr 45, 1971 Działalność postępowych organizacji poznańskiego środowiska akademickiego (1919-1969). Materiały z sesji zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 20 marca 1969 r.
  • Nr 47, 1971 Zabłocka Julia Stosunki agrarne w państwie Sargonidów
  • Nr 49, 1971 Piotrowski Bernard Rządy niemieckie Saksonii i Prus a ruch narodowo-kulturalny Serbów Łużyckich 1815-1919
  • Nr 50, 1971 Alexandrowicz, Stanisław Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku
  • Nr 51, 1971 Polska-NRD. 20 lat przyjaźni i współpracy
  • Nr 52, 1971 Problematyka polsko-niemiecka i polskich Ziem Zachodnich w badaniach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1919-1969)
  • Nr 53, 1972 Kres Bogdan Winiarstwo na Ziemi Lubuskiej
  • Nr 54, 1972 Stoiński Jan Szkolnictwo średnie w Wielkim Księstwie Poznańskim w I połowie XIX wieku (1815-1850) [...]
  • Nr 56, 1972 Krzyżaniakowa Jadwiga Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej Polski w XV wieku. Cz. 1
  • Nr 57, 1973 Robakowski Kazimierz Rola i działalność Polskiej Partii Socjalistycznej w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1948
  • Nr 58, 1974 Słowianie w dziejach Europy. Studia historyczne ku uczczeniu 75 rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej profesora Henryka Łowmiańskiego
  • Nr 59, 1974 Piotrowski Bernard Walka Norwegów o rozwiązanie unii politycznej ze Szwecją (1884-1907)
  • Nr 60, 1973 Kijas Artur Gospodarstwo własne feudała na Wielkorusi od XIV do połowy XVI wieku
  • Nr 61, 1973 50 lat Związku Radzieckiego i stosunki polsko-radzieckie. Materiały z sesji naukowej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, 11-12 grudnia 1972 roku
  • Nr 62, 1974 Kowal Stefan Struktura społeczna Wielkopolski w międzywojennym dwudziestoleciu 1919-1939
  • Nr 63, 1974 Studia z dziejów Polski, Niemiec i NRD XVI-XX w.
  • Nr 64, 1974 Eckert Marian Przemysł rolno-spożywczy w Polsce w latach 1918-1939
  • Nr 65, 1975 Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej
  • Nr 66, 1975 Rola Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w świecie (1944-1974). Sesja naukowa dla uczczenia XXX-lecia PRL oraz wyzwolenia Wielkopolski (18-19 II 1975)
  • Nr 67, 1976 Strzelczyk Jerzy Słowianie i Germanie w Niemczech środkowych we wczesnym średniowieczu
  • Nr 68, 1976 Powstanie i rozwój NRD w pierwszym ćwierćwieczu jej istnienia. Materiały z sesji naukowej UAM, zorganizowanej w Poznaniu w dniach 17-18 X 1974 r. z okazji 25 rocznicy proklamowania NRD
  • Nr 69, 1976 Olejnik Karol Rozwój polskiej myśli wojskowej do końca XVII w.
  • Nr 70, 1976 Rozwój organizacyjny i ewolucja programowa Socjaldemokratycznej Partii Niemiec 1875-1975. Materiały sympozjum naukowego z okazji setnej rocznicy zjednoczenia partii socjalistycznych w Niemczech (22-23 V 1975)
  • Nr 71, 1976 Ars Historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski
  • Nr 72, 1977 Kotłowski Tadeusz Zjednoczenie Zawodowe Polskie. Zasięg wpływów i działalność społeczno-polityczna w latach 1918-1939
  • Nr 73, 1977 Lapis Bohdan Poglądy na pracę we wczesnośredniowiecznym piśmiennictwie łacińskim (od połowy V do połowy VIII wieku)
  • Nr 74, 1978 Hauziński Jerzy Muzułmańska sekta asasynów w europejskim piśmiennnictwie wieków średnich
  • Nr 75, 1977 Polska, Niemcy, Europa. Studia z dziejów myśli politycznej i stosunków międzynarodowych
  • Nr 76, 1978 Studia z dziejów ziemi mogileńskiej
  • Nr 77, 1979 Krzyżaniakowa Jadwiga Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej Polski w XV wieku. Cz. 2, Urzędnicy
  • Nr 78, 1978 Popioł-Szymańska Aleksandra Poglądy monetarne w Polsce od XV do XVIII wieku
  • Nr 79, 1978 Hauziński Jerzy Polityka orientalna Fryderyka II Hohenstaufa
  • Nr 80, 1987 Twardowska Ewangelina Przemysł spożywczy na tzw. wschodnich ziemiach wcielonych do Rzeszy w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945
 • Seria : Historia
 • Uwagi :
  • Inwentarze mieszczańskie z wieku XVIII z ksiąg miejskich i grodzkich Poznania T. = Materiały Sekcji Historii Poznania sygn. druków: 229100/4, BPR E 1350 zob. Nr 20, 1965
  • Nr 4, 1962 - dar prof. Stanisława Kubiaka.
  • Nr 6, 1962 ; 54, 1972 - dar prof. Antoniego Czubińskiego.
  • Nr 50, 1971 - dar prof. Stanisława Alexandrowicza.
  • Tekst pol.
  • Z księgozbioru profesora Stanisława Alexandrowicza ofiarowanego PAN Bibliotece Kórnickiej [piecz.] Alexandrowicz, Stanisław Biblioteka Kórnicka PAN.
  • Z księgozbioru profesora Stanisława Kubiaka [piecz.] Kubiak, Stanisław
  • Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] 2003. Czubiński, Antoni
 • Hasła przedmiotowe :
  • Dąbrowski, Jan Henryk (1755-1818)
  • Łowmiański, Henryk
  • Lelewel, Joachim (1786-1861)
  • Flottwell, Eduard Heinrich (1786-1865)
  • Fryderyk II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1194-1250)
  • Ostroróg, Jakub (ca 1516-1568)
  • Tymieniecki, Kazimierz (1887-1968)
  • Akademicki Związek Sportowy (Poznań)
  • Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny (Poznań)
  • Sozialdemokratische Partei Deutschlands
  • Zakład Doskonalenia Zawodowego (Poznań)
  • Łuczak, Czesław red.
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) Wydział Filozoficzno-Historyczny
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Historyczno-Filozoficzny. Seria Historia

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a PRACE
 • 245 a Prace Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu p Historia
 • 245 c red. Czesław Łuczak
 • 260 a Poznań b Uniwersytet im. Adama Mickiewicza c [1961]- k Polska
 • 300 c
 • 310 a Niereg.
 • 362 a Nr 3, 1961 c Teksty źródłowe do ćwiczeń z historii Polski epoki feudalizmu. (Do połowy XIV wieku). Z. 2, Rozrobnienie feudalne i tworzenie się społeczeństwa stanowego. Powstanie i utrwalenie rozdrobnienia feudalnego w Polsce (od połowy XII do połowy XIII wieku)
 • 362 a Nr 4, 1962 b Dworecki Zbigniew c Polskie Rady Ludowe w Wielkopolsce 1918-1920
 • 362 a Nr 5, 1962 b Klanowski Tadeusz c Germanizacja gimnazjów w Wielkim Księstwie Poznańskim i opór młodzieży polskiej w latach 1870-1914. (Na przykładzie Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu)
 • 362 a Nr 6, 1962 b Czubiński Antoni c Ruch robotniczy we wschodnich powiatach Wielkopolski w okresie II Rzeczypospolitej (1918-1939)
 • 362 a Nr 7, 1962 b Piechowiak-Topolska Maria Barbara c Jakub Ostroróg. Jego udział w reformacji i ruchu egzekucyjnym XVI w.
 • 362 a Nr 9, 1962 c Z badań nad pracami historycznymi Joachima Lelewela. Referaty i głosy dyskusyjne z sesji naukowej UAM zorganizowanej ku uczczeniu setnej rocznicy śmierci
 • 362 a Nr 10, 1963 c Teksty źródłowe do ćwiczeń z historii Polski epoki feudalizmu. (Do połowy XIV wieku). Z. 3, Przezwyciężenie rozdrobnienia feudalnego i powstanie monarchii stanowej w Polsce. Przebudowa podstaw gospodarczo-społecznych Polski i walka o zjednoczenie państwa (1250-1320)
 • 362 a Nr 11, 1962 c [Dwudziesta] ||XX rocznica powstania Polskiej Partii Robotniczej. Referaty i dyskusja z sesji naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • 362 a Nr 14, 1963 c Teksty źródłowe do ćwiczeń z historii Polski epoki feudalizmu. (Do połowy XIV wieku). Z. 4, Przezwyciężenie rozdrobnienia feudalnego i powstanie monarchii stanowej w Polsce. Rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej i ukształtowanie ustroju stanowego w Polsce (1320-1385)
 • 362 a Nr 17, 1964 b Miśkiewicz Benon c Rozwój stałych punktów oporu w Polsce. Do połowy XV wieku
 • 362 a Nr 18, 1965 b Tyszkiewicz Bogna c Działalność Poznańskiej Komisji Dobrego Porządku. (1779-1784)
 • 362 a Nr 19, 1965 b Kasperczak Stanisław c Rozwój gospodarki folwarcznej na Litwie i Białorusi. Do połowy XVI wieku
 • 362 a Nr 20, 1965 [BPR E 1350] c Inwentarze mieszczańskie z wieku XVIII. Z ksiąg miejskich i grodzkich Poznania. T. 2, (1759-1793)
 • 362 a [sygn. druków: 229100/4 BPR E 1350] c Inwentarze mieszczańskie z wieku XVIII z ksiąg miejskich i grodzkich Poznania. T. 1
 • 362 a Nr 22, 1966 b Czubiński Antoni c Stanowisko socjaldemokracji niemieckiej wobec polityki kolonialnej II Rzeszy w latach 1876-1914
 • 362 a Nr 24, 1966 b Olejnik Karol c Działalność militarna Polski w czasach Kazimierza Wielkiego
 • 362 a Nr 25, 1968 b Gacek Stanisław c Rozwój oświaty dorosłych w województwie poznańskim w latach 1945-1964.
 • 362 a Nr 26, 1968 b Zabłocka Julia c Podstawy gospodarcze anatolijskiej arystokracji w świetle inskrypcji fundacyjnych okresu wczesnego cesarstwa
 • 362 a Nr 27, 1968 b Kujawska Maria c Problem oświaty polskiej w obradach sejmu pruskiego w latach 1850-1862
 • 362 a Nr 28, 1969 b Ochmański Jerzy c Rewolucyjna działalność Feliksa Dzierżyńskiego na Litwie w końcu XIX wieku
 • 362 a Nr 29, 1969 b Stasierski Kazimierz c Szkolnictwo polskie na Węgrzech w czasie drugiej wojny światowej
 • 362 a Nr 30, 1969 b Warsicki Seweryn c Działalność Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu. 1919-1969
 • 362 a Nr 31, 1969 b Filipiak Tadeusz b Kowal Stefan b Kujawa Józef c Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu. 1931-1965. Studium ekonomiczno-historyczne
 • 362 a Nr 32, 1969 c Grabież polskiego mienia na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej "wcielonych" do Rzeszy. 1939-1945. Wydawnictwo źródłowe
 • 362 a Nr 33, 1970 b Paprocki Franciszek c Wielkie Księstwo Poznańskie w okresie rządów Flottwella (1830-1841)
 • 362 a Nr 34, 1970 c Rozwój przemysłu rolno-spożywczego na ziemiach polskich w XIX-XX w. (Materiały z sesji naukowej)
 • 362 a Nr 35, 1970 b Pająkowski Włodzimierz c Starożytny Epir i jego mieszkańcy. Studia
 • 362 a Nr 36, 1970 c Europa, Słowiańszczyzna, Polska. Studia ku uczczeniu profesora Kazimierza Tymienieckiego
 • 362 a Nr 37, 1970 c Dzieje Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego "Poznań"
 • 362 a Nr 38, 1970 b Erazmus Edward c Referendum i wybory w województwie poznańskim w latach 1946-1947
 • 362 a Nr 39, 1970 b Szulc Witold c Położenie klasy robotniczej w Wielkopolsce w latach 1871-1914
 • 362 a Nr 40, 1970 c Generał Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818). Materiały z międzyuczelnianej sesji naukowej UAM i WAP odbytej w Poznaniu 28 III 1969
 • 362 a Nr 41, 1971 b Szczegóła Hieronim c Przeobrażenia ustrojowo-społeczne na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1947
 • 362 a Nr 42, 1971 b Wroniak Zdzisław c Polska-Francja 1926-1932
 • 362 a Nr 43, 1971 b Brzosko Eugenia c Problemy zatrudnienia w przemyśle województwa szczecińskiego w latach 1945-1965
 • 362 a Nr 45, 1971 c Działalność postępowych organizacji poznańskiego środowiska akademickiego (1919-1969). Materiały z sesji zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 20 marca 1969 r.
 • 362 a Nr 47, 1971 b Zabłocka Julia c Stosunki agrarne w państwie Sargonidów
 • 362 a Nr 49, 1971 b Piotrowski Bernard c Rządy niemieckie Saksonii i Prus a ruch narodowo-kulturalny Serbów Łużyckich 1815-1919
 • 362 a Nr 50, 1971 b Alexandrowicz, Stanisław c Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku
 • 362 a Nr 51, 1971 c Polska-NRD. 20 lat przyjaźni i współpracy
 • 362 a Nr 52, 1971 c Problematyka polsko-niemiecka i polskich Ziem Zachodnich w badaniach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1919-1969)
 • 362 a Nr 53, 1972 b Kres Bogdan c Winiarstwo na Ziemi Lubuskiej
 • 362 a Nr 54, 1972 b Stoiński Jan c Szkolnictwo średnie w Wielkim Księstwie Poznańskim w I połowie XIX wieku (1815-1850) [...]
 • 362 a Nr 56, 1972 b Krzyżaniakowa Jadwiga c Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej Polski w XV wieku. Cz. 1
 • 362 a Nr 57, 1973 b Robakowski Kazimierz c Rola i działalność Polskiej Partii Socjalistycznej w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1948
 • 362 a Nr 58, 1974 c Słowianie w dziejach Europy. Studia historyczne ku uczczeniu 75 rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej profesora Henryka Łowmiańskiego
 • 362 a Nr 59, 1974 b Piotrowski Bernard c Walka Norwegów o rozwiązanie unii politycznej ze Szwecją (1884-1907)
 • 362 a Nr 60, 1973 b Kijas Artur c Gospodarstwo własne feudała na Wielkorusi od XIV do połowy XVI wieku
 • 362 a Nr 61, 1973 c [Pięćdziesiąt] ||50 lat Związku Radzieckiego i stosunki polsko-radzieckie. Materiały z sesji naukowej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, 11-12 grudnia 1972 roku
 • 362 a Nr 62, 1974 b Kowal Stefan c Struktura społeczna Wielkopolski w międzywojennym dwudziestoleciu 1919-1939
 • 362 a Nr 63, 1974 c Studia z dziejów Polski, Niemiec i NRD XVI-XX w.
 • 362 a Nr 64, 1974 b Eckert Marian c Przemysł rolno-spożywczy w Polsce w latach 1918-1939
 • 362 a Nr 65, 1975 c Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej
 • 362 a Nr 66, 1975 c Rola Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w świecie (1944-1974). Sesja naukowa dla uczczenia XXX-lecia PRL oraz wyzwolenia Wielkopolski (18-19 II 1975)
 • 362 a Nr 67, 1976 b Strzelczyk Jerzy c Słowianie i Germanie w Niemczech środkowych we wczesnym średniowieczu
 • 362 a Nr 68, 1976 c Powstanie i rozwój NRD w pierwszym ćwierćwieczu jej istnienia. Materiały z sesji naukowej UAM, zorganizowanej w Poznaniu w dniach 17-18 X 1974 r. z okazji 25 rocznicy proklamowania NRD
 • 362 a Nr 69, 1976 b Olejnik Karol c Rozwój polskiej myśli wojskowej do końca XVII w.
 • 362 a Nr 70, 1976 c Rozwój organizacyjny i ewolucja programowa Socjaldemokratycznej Partii Niemiec 1875-1975. Materiały sympozjum naukowego z okazji setnej rocznicy zjednoczenia partii socjalistycznych w Niemczech (22-23 V 1975)
 • 362 a Nr 71, 1976 c Ars Historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski
 • 362 a Nr 72, 1977 b Kotłowski Tadeusz c Zjednoczenie Zawodowe Polskie. Zasięg wpływów i działalność społeczno-polityczna w latach 1918-1939
 • 362 a Nr 73, 1977 b Lapis Bohdan c Poglądy na pracę we wczesnośredniowiecznym piśmiennictwie łacińskim (od połowy V do połowy VIII wieku)
 • 362 a Nr 74, 1978 b Hauziński Jerzy c Muzułmańska sekta asasynów w europejskim piśmiennnictwie wieków średnich
 • 362 a Nr 75, 1977 c Polska, Niemcy, Europa. Studia z dziejów myśli politycznej i stosunków międzynarodowych
 • 362 a Nr 76, 1978 c Studia z dziejów ziemi mogileńskiej
 • 362 a Nr 77, 1979 b Krzyżaniakowa Jadwiga c Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej Polski w XV wieku. Cz. 2, Urzędnicy
 • 362 a Nr 78, 1978 b Popioł-Szymańska Aleksandra c Poglądy monetarne w Polsce od XV do XVIII wieku
 • 362 a Nr 79, 1978 b Hauziński Jerzy c Polityka orientalna Fryderyka II Hohenstaufa
 • 362 a Nr 80, 1987 b Twardowska Ewangelina c Przemysł spożywczy na tzw. wschodnich ziemiach wcielonych do Rzeszy w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945
 • 440 a Historia
 • 500 a Inwentarze mieszczańskie z wieku XVIII z ksiąg miejskich i grodzkich Poznania T. = Materiały Sekcji Historii Poznania sygn. druków: 229100/4, BPR E 1350 zob. Nr 20, 1965
 • 500 a Nr 4, 1962 - dar prof. Stanisława Kubiaka.
 • 500 a Nr 6, 1962 ; 54, 1972 - dar prof. Antoniego Czubińskiego.
 • 500 a Nr 50, 1971 - dar prof. Stanisława Alexandrowicza.
 • 546 a Tekst pol.
 • 561 a Z księgozbioru profesora Stanisława Alexandrowicza ofiarowanego PAN Bibliotece Kórnickiej [piecz.] w Alexandrowicz, Stanisław w Biblioteka Kórnicka PAN.
 • 561 a Z księgozbioru profesora Stanisława Kubiaka [piecz.] w Kubiak, Stanisław
 • 561 a Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego [piecz.] r 2003. w Czubiński, Antoni
 • 600 a Dąbrowski, Jan Henryk d (1755-1818)
 • 600 a Łowmiański, Henryk
 • 600 a Lelewel, Joachim d (1786-1861)
 • 600 a Flottwell, Eduard Heinrich d (1786-1865)
 • 600 a Fryderyk b II c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1194-1250)
 • 600 a Ostroróg, Jakub d (ca 1516-1568)
 • 600 a Tymieniecki, Kazimierz d (1887-1968)
 • 610 a Akademicki Związek Sportowy (Poznań)
 • 610 a Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny (Poznań)
 • 610 a Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 • 610 a Zakład Doskonalenia Zawodowego (Poznań)
 • 651 a Epir (Grecja)
 • 651 a Lubuska, Ziemia
 • 700 a Łuczak, Czesław e red.
 • 710 a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) b Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • 785 t Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Historyczno-Filozoficzny. Seria Historia
 • 852 j Cz 22683

Indeksy