Prace Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Historia

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura : Cz 22683
 • Tytuł : Prace Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Historia
 • Redaktor : red. Czesław Łuczak
 • Numeracja :
  • Nr 81, 1979 Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa a współczesność. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji 60 rocznicy Rewolucji Październikowej, 20-21 X 1977. Sekcja historyczna
  • Nr 82, 1978 Problemy metodologiczne dziejów Niemiec. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Zakład Historii Niemiec IH UAM w dniach 21-22 IX 1977 r.
  • Nr 83, 1979 Rola Wielkopolski w dziejach narodu polskiego
  • Nr 84, 1980 Wielgosz Zbigniew Nowa Marchia w historiografii niemieckiej i polskiej
  • Nr 85, 1980 Wojtkowiak Zbysław Litwa Zawilejska w XV i pierwszej połowie XVI w.
  • Nr 86, 1980 Pojęcia "Volk" i "Nation" w historii Niemiec. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Zakład Historii Niemiec IH UAM w dniu 15 V 1979 r.
  • Nr 87, 1981 Pająkowski Włodzimierz Ilirowie = "Illurioi = Illyrii proprie dicti. Siedziby i historia. Próba rekonstrukcji
  • Nr 88, 1980 Kujawska Maria Polityka naukowa i oświatowa hitlerowskich Niemiec na ziemiach polskich "wcielonych" do Trzeciej Rzeszy w okresie okupacji (1939-1945)
  • Nr 89, 1981 Żurowski Marek Uprzemysłowienie Poznania w Polsce Ludowej 1945-1975
  • Nr 90, 1980 Szulc Witold Przemiany gospodarcze i społeczne w Jugosławii w okresie międzywojennym (1918-1941)
  • Nr 91, 1981 Walendowska-Garczarczyk Anna Eksterminacja Polaków w zakładach karnych Rawicza i Wronek w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945
  • Nr 92, 1981 Dworecki Zbigniew Problem niemiecki w świadomości narodowo-politycznej społeczeństwa polskiego województw zachodnich Rzeczypospolitej 1922-1939
  • Nr 93, 1981 Boras Zygmunt Związki Śląska i Pomorza Zachodniego z Polską w XVI w.
  • Nr 94, 1981 Zawadzki Stefan Podstawy gospodarcze nowoasyryjskiej świątyni
  • Nr 95, 1981 Słowiańszczyzna połabska między Niemcami a Polską. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii UAM w dniach 28-29 IV 1980 r.
  • Nr 96, 1981 Ochmański Jerzy Litewska granica etniczna na wschodzie od epoki plemiennej do XVI wieku
  • Nr 97, 1982 Jasiński Tomasz Przedmieścia średniowiecznego Torunia i Chełmna
  • Nr 98, 1982 Mrozewicz Leszek Rozwój ustroju municypalnego a postepy romanizacji w Mezji Dolnej
  • Nr 99, 1982 Pietkiewicz Krzysztof Kieżgajłowie i ich latyfundium do połowy XVI wieku. Ze studiów nad rozwojem własności ziemskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w Średniowieczu
  • Nr 100, 1983 Jurkiewicz Jan Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905-1922
  • Nr 101, 1982 Gospodarcze przesłanki historii społecznej
  • Nr 102, 1982 Kosmanowa Bogumiła Biblioteki polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim
  • Nr 103, 1982 Studia z dziejów poglądów na pracę w Polsce do 1914 roku
  • Nr 104, 1983 Powstanie listopadowe a problem świadomości historycznej
  • Nr 105, 1982 Kowal Stefan Społeczeństwo Wielkopolski i Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1871-1914. Przemiany demograficzne i społeczno-zawodowe
  • Nr 106, 1983 Labuda Gerard Zaginiona kronika z pierwszej połowy XIII wieku w Rocznikach Królestwa Polskiego Jana Długosza. Próba rekonstrukcji
  • Nr 107, 1982 Państwa bałkańskie w polityce imperializmu niemieckiego w latach 1871-1945. Referaty i komunikaty wygłoszone w czasie sympozjum zorganizowanego przez Zakład Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej Instytutu Historii UAM w Poznaniu w dniach 24-25 listopada 1980 r.
  • Nr 108, 1983 Łowmiański Henryk Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego
  • Nr 109, 1983 Dmitrzak Andrzej Hitlerowskie kontrybucje w okupowanej Polsce 1939-1945
  • Nr 110, 1982 Developpement de la conscience nationale en Europe Centrale du XVIe au XXe siecle. Actes du Colloque polono-français Poznań, les 6-7 avril 1981
  • Nr 111, 1984 Durković-Jakšić Ljubomir Mickiewicz i Jugosłowianie
  • Nr 112, 1984 Piotrowski Bernard W służbie rasizmu i bezprawia. "Uniwersytet Rzeszy" w Poznaniu 1941-1945
  • Nr 113, 1986 Łowmiański Henryk Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich
  • Nr 114, 1983 Dopierała Kazimierz Adampol-Polonezköy. Z dziejów Polaków w Turcji
  • Nr 115, 1984 Sierpowski Stanisław Narodziny Ligi Narodów. Powstanie, organizacja i zasady działania
  • Nr 116, 1984 Schramm Tomasz Historycy francuscy o genezie wielkiej wojny
  • Nr 117, 1984 Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich
  • Nr 118, 1984 Rola mniejszości niemieckiej w rozwoju stosunków politycznych w Europie 1918-1945
  • Nr 119, 1984 Kijas Artur System pomiestny w państwie moskiewskim w XV - pierwszej połowie XVI wieku. Historiografia i problematyka
  • Nr 120, 1985 Olejnik Karol Obrona polskiej granicy zachodniej od końca XIV do schyłku XVIII wieku
  • Nr 121, 1984 Hauser Przemysław Niemcy wobec sprawy polskiej. Październik 1918 - czerwiec 1919
  • Nr 122, 1986 Płygawko Danuta Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej
  • Nr 123, 1984 Łuczak Czesław Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1945
  • Nr 124, 1985 Wojskowe aspekty Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wybór materiałów źródłowych
  • Nr 125, 1985 Błaszczyk Grzegorz Żmudź w XVII i XVIII wieku. Zaludnienie i sktruktura społeczna
  • Nr 126, 1986 Niemcy - Polska w średniowieczu. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii UAM w dniach 14-16 XI 1983 roku
  • Nr 127, 1985 Faszyzm niemiecki z perspektywy półwiecza. Materiały i studia
  • Nr 128, 1986 Lapis Bohdan Rex utilis. Kryteria oceny władców germańskich we wczesnym średniowieczu (od połowy V do początku VIII wieku)
  • Nr 129, 1986 Studia z najnowszej historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich
  • Nr 130, 1986 Serwański Maciej Francja wobec Polski w dobie wojny trzydziestoletniej (1618-1648)
  • Nr 131, 1986 Kotłowski Tadeusz Niemcy 1919-1923. Organizacje robotnicze w walce o ustrój społeczno-polityczny państwa
  • Nr 132, 1986 Krzyżaniak W. Zorganizowana skrajna prawica w RFN 1949-1980
  • Nr 133, 1987 Z badań nad dziejami opozycji antyhitlerowskiej w Niemczech
  • Nr 134, 1987 Biedrowska-Ochmańska Krystyna Ochmański Jerzy Władysław Jagiełło w opiniach swoich współczesnych. Próba charakterystyki jego osobowości
  • Nr 135, 1987 Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki
  • Nr 136, 1986 Robakowski Kazimierz Społeczno-polityczne problemy rozwoju spółdzielczości produkcyjnej w Polsce w latach 1944-1956
  • Nr 137, 1987 Nowacki Bronisław Czeskie roszczenia do korony w Polsce w latach 1290-1335
  • Nr 138, 1989 [wyd.] 2 popr. i uzup. Alexandrowicz Stanisław Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku
  • Nr 139, 1987 [PDz] Labuda Gerard Studia nad początkami państwa polskiego T. 1
  • Nr 140, 1988 [PDz] Labuda Gerard Studia nad początkami państwa polskiego T. 2
  • Nr 141, 1988 Bardach Juliusz O dawnej i niedawnej Litwie
  • Nr 142, 1988 Mazurczak Dorota Temat polski w literaturze zachodnioniemieckiej 1949-1980
  • Nr 143, 1987 Schramm Tomasz Francuskie misje wojskowe w państwach Europy Środkowej. 1919-1938
  • Nr 144, 1991 Piotrowski Bernard W służbie nauki i narodu. Instytut Bałtycki w latach 1925-1939
  • Nr 145, 1989 Musielak Maria Miasto-państwo Delfy w IV w. p.n.e. Studium z historii społeczeństwa greckiego
  • Nr 146, 1990 Downar-Zapolska Aldona Poglądy ziemiaństwa polskiego Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Pomorza Gdańskiego na pracę w rolnictwie w latach 1871-1914
  • Nr 148, 1989 Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939 w polityce międzynarodowej
  • Nr 149, 1988 Zawadzki Stefan The fall of Assyria and Median-Babylonian relations in light of the Nabopolassar Chronicle
  • Nr 150, 1989 Molik Witold Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871-1914
  • Nr 151, 1989 Mrozewicz Leszek Arystokracja municypalna w rzymskich prowincjach nad Renem i Dunajem w okresie wczesnego Cesarstwa
  • Nr 152, 1991 Jurkiewicz Jan Powinności włościan w dobrach prywatnych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVII wieku
  • Nr 153, 1991 Łazuga Waldemar "Rządy polskie" w Austrii. Gabinet Kazimierza hr. Badeniego 1895-1897
 • Seria : Historia
 • Uwagi : Tekst pol., ang.
 • Hasła przedmiotowe :
  • Badeni, Kazimierz (1846-1909)
  • Długosz, Jan (1415-1480) Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae
  • Mickiewicz, Adam (1798-1855)
  • Pajewski, Janusz (1907-2003)
  • Stryjkowski, Maciej (ok. 1547-przed 1593)
  • Teodozjusz II, cesarz Bizancjum
  • Walpole, Robert (1676-1745)
  • Władysław Jagiełło (król Polski ; ca 1351-1434)
  • Kieżgajło (rodzina)
  • Cystersi
  • Instytut Bałtycki
  • Liga Narodów
  • Powstanie 1830 r. listopadowe
  • Powstanie 1918 r. wielkopolskie
  • Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa
  • Wojna 1618-1648 r. trzydziestoletnia
  • Wojna 1936-1939 r. domowa w Hiszpanii
  • Łuczak, Czesław (1922-2002) red.
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) Wydział Filozoficzno-Historyczny
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Historyczno-Filozoficzny. Seria Historia

MARC

 • 001 a Kór-Z
 • 008 a 2003
 • 130 a PRACE
 • 245 a Prace Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu p Historia
 • 245 c red. Czesław Łuczak
 • 362 a Nr 81, 1979 c Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa a współczesność. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji 60 rocznicy Rewolucji Październikowej, 20-21 X 1977. Sekcja historyczna
 • 362 a Nr 82, 1978 c Problemy metodologiczne dziejów Niemiec. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Zakład Historii Niemiec IH UAM w dniach 21-22 IX 1977 r.
 • 362 a Nr 83, 1979 c Rola Wielkopolski w dziejach narodu polskiego
 • 362 a Nr 84, 1980 b Wielgosz Zbigniew c Nowa Marchia w historiografii niemieckiej i polskiej
 • 362 a Nr 85, 1980 b Wojtkowiak Zbysław c Litwa Zawilejska w XV i pierwszej połowie XVI w.
 • 362 a Nr 86, 1980 c Pojęcia "Volk" i "Nation" w historii Niemiec. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Zakład Historii Niemiec IH UAM w dniu 15 V 1979 r.
 • 362 a Nr 87, 1981 b Pająkowski Włodzimierz c Ilirowie = c "Illurioi = c Illyrii proprie dicti. Siedziby i historia. Próba rekonstrukcji
 • 362 a Nr 88, 1980 b Kujawska Maria c Polityka naukowa i oświatowa hitlerowskich Niemiec na ziemiach polskich "wcielonych" do Trzeciej Rzeszy w okresie okupacji (1939-1945)
 • 362 a Nr 89, 1981 b Żurowski Marek c Uprzemysłowienie Poznania w Polsce Ludowej 1945-1975
 • 362 a Nr 90, 1980 b Szulc Witold c Przemiany gospodarcze i społeczne w Jugosławii w okresie międzywojennym (1918-1941)
 • 362 a Nr 91, 1981 b Walendowska-Garczarczyk Anna c Eksterminacja Polaków w zakładach karnych Rawicza i Wronek w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945
 • 362 a Nr 92, 1981 b Dworecki Zbigniew c Problem niemiecki w świadomości narodowo-politycznej społeczeństwa polskiego województw zachodnich Rzeczypospolitej 1922-1939
 • 362 a Nr 93, 1981 b Boras Zygmunt c Związki Śląska i Pomorza Zachodniego z Polską w XVI w.
 • 362 a Nr 94, 1981 b Zawadzki Stefan c Podstawy gospodarcze nowoasyryjskiej świątyni
 • 362 a Nr 95, 1981 c Słowiańszczyzna połabska między Niemcami a Polską. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii UAM w dniach 28-29 IV 1980 r.
 • 362 a Nr 96, 1981 b Ochmański Jerzy c Litewska granica etniczna na wschodzie od epoki plemiennej do XVI wieku
 • 362 a Nr 97, 1982 b Jasiński Tomasz c Przedmieścia średniowiecznego Torunia i Chełmna
 • 362 a Nr 98, 1982 b Mrozewicz Leszek c Rozwój ustroju municypalnego a postepy romanizacji w Mezji Dolnej
 • 362 a Nr 99, 1982 b Pietkiewicz Krzysztof c Kieżgajłowie i ich latyfundium do połowy XVI wieku. Ze studiów nad rozwojem własności ziemskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w Średniowieczu
 • 362 a Nr 100, 1983 b Jurkiewicz Jan c Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905-1922
 • 362 a Nr 101, 1982 c Gospodarcze przesłanki historii społecznej
 • 362 a Nr 102, 1982 b Kosmanowa Bogumiła c Biblioteki polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim
 • 362 a Nr 103, 1982 c Studia z dziejów poglądów na pracę w Polsce do 1914 roku
 • 362 a Nr 104, 1983 c Powstanie listopadowe a problem świadomości historycznej
 • 362 a Nr 105, 1982 b Kowal Stefan c Społeczeństwo Wielkopolski i Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1871-1914. Przemiany demograficzne i społeczno-zawodowe
 • 362 a Nr 106, 1983 b Labuda Gerard c Zaginiona kronika z pierwszej połowy XIII wieku w Rocznikach Królestwa Polskiego Jana Długosza. Próba rekonstrukcji
 • 362 a Nr 107, 1982 c Państwa bałkańskie w polityce imperializmu niemieckiego w latach 1871-1945. Referaty i komunikaty wygłoszone w czasie sympozjum zorganizowanego przez Zakład Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej Instytutu Historii UAM w Poznaniu w dniach 24-25 listopada 1980 r.
 • 362 a Nr 108, 1983 b Łowmiański Henryk c Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego
 • 362 a Nr 109, 1983 b Dmitrzak Andrzej c Hitlerowskie kontrybucje w okupowanej Polsce 1939-1945
 • 362 a Nr 110, 1982 c Developpement de la conscience nationale en Europe Centrale du XVIe au XXe siecle. Actes du Colloque polono-français Poznań, les 6-7 avril 1981
 • 362 a Nr 111, 1984 b Durković-Jakšić Ljubomir c Mickiewicz i Jugosłowianie
 • 362 a Nr 112, 1984 b Piotrowski Bernard c W służbie rasizmu i bezprawia. "Uniwersytet Rzeszy" w Poznaniu 1941-1945
 • 362 a Nr 113, 1986 b Łowmiański Henryk c Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich
 • 362 a Nr 114, 1983 b Dopierała Kazimierz c Adampol-Polonezköy. Z dziejów Polaków w Turcji
 • 362 a Nr 115, 1984 b Sierpowski Stanisław c Narodziny Ligi Narodów. Powstanie, organizacja i zasady działania
 • 362 a Nr 116, 1984 b Schramm Tomasz c Historycy francuscy o genezie wielkiej wojny
 • 362 a Nr 117, 1984 c Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich
 • 362 a Nr 118, 1984 c Rola mniejszości niemieckiej w rozwoju stosunków politycznych w Europie 1918-1945
 • 362 a Nr 119, 1984 b Kijas Artur c System pomiestny w państwie moskiewskim w XV - pierwszej połowie XVI wieku. Historiografia i problematyka
 • 362 a Nr 120, 1985 b Olejnik Karol c Obrona polskiej granicy zachodniej od końca XIV do schyłku XVIII wieku
 • 362 a Nr 121, 1984 b Hauser Przemysław c Niemcy wobec sprawy polskiej. Październik 1918 - czerwiec 1919
 • 362 a Nr 122, 1986 b Płygawko Danuta c Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej
 • 362 a Nr 123, 1984 b Łuczak Czesław c Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1945
 • 362 a Nr 124, 1985 c Wojskowe aspekty Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wybór materiałów źródłowych
 • 362 a Nr 125, 1985 b Błaszczyk Grzegorz c Żmudź w XVII i XVIII wieku. Zaludnienie i sktruktura społeczna
 • 362 a Nr 126, 1986 c Niemcy - Polska w średniowieczu. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii UAM w dniach 14-16 XI 1983 roku
 • 362 a Nr 127, 1985 c Faszyzm niemiecki z perspektywy półwiecza. Materiały i studia
 • 362 a Nr 128, 1986 b Lapis Bohdan c Rex utilis. Kryteria oceny władców germańskich we wczesnym średniowieczu (od połowy V do początku VIII wieku)
 • 362 a Nr 129, 1986 c Studia z najnowszej historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich
 • 362 a Nr 130, 1986 b Serwański Maciej c Francja wobec Polski w dobie wojny trzydziestoletniej (1618-1648)
 • 362 a Nr 131, 1986 b Kotłowski Tadeusz c Niemcy 1919-1923. Organizacje robotnicze w walce o ustrój społeczno-polityczny państwa
 • 362 a Nr 132, 1986 b Krzyżaniak W. c Zorganizowana skrajna prawica w RFN 1949-1980
 • 362 a Nr 133, 1987 c Z badań nad dziejami opozycji antyhitlerowskiej w Niemczech
 • 362 a Nr 134, 1987 b Biedrowska-Ochmańska Krystyna b Ochmański Jerzy c Władysław Jagiełło w opiniach swoich współczesnych. Próba charakterystyki jego osobowości
 • 362 a Nr 135, 1987 c Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki
 • 362 a Nr 136, 1986 b Robakowski Kazimierz c Społeczno-polityczne problemy rozwoju spółdzielczości produkcyjnej w Polsce w latach 1944-1956
 • 362 a Nr 137, 1987 b Nowacki Bronisław c Czeskie roszczenia do korony w Polsce w latach 1290-1335
 • 362 a Nr 138, 1989 [wyd.] 2 popr. i uzup. b Alexandrowicz Stanisław c Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku
 • 362 a Nr 139, 1987 [PDz] b Labuda Gerard c Studia nad początkami państwa polskiego T. 1
 • 362 a Nr 140, 1988 [PDz] b Labuda Gerard c Studia nad początkami państwa polskiego T. 2
 • 362 a Nr 141, 1988 b Bardach Juliusz c O dawnej i niedawnej Litwie
 • 362 a Nr 142, 1988 b Mazurczak Dorota c Temat polski w literaturze zachodnioniemieckiej 1949-1980
 • 362 a Nr 143, 1987 b Schramm Tomasz c Francuskie misje wojskowe w państwach Europy Środkowej. 1919-1938
 • 362 a Nr 144, 1991 b Piotrowski Bernard c W służbie nauki i narodu. Instytut Bałtycki w latach 1925-1939
 • 362 a Nr 145, 1989 b Musielak Maria c Miasto-państwo Delfy w IV w. p.n.e. Studium z historii społeczeństwa greckiego
 • 362 a Nr 146, 1990 b Downar-Zapolska Aldona c Poglądy ziemiaństwa polskiego Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Pomorza Gdańskiego na pracę w rolnictwie w latach 1871-1914
 • 362 a Nr 148, 1989 c Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939 w polityce międzynarodowej
 • 362 a Nr 149, 1988 b Zawadzki Stefan c The |fall of Assyria and Median-Babylonian relations in light of the Nabopolassar Chronicle
 • 362 a Nr 150, 1989 b Molik Witold c Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871-1914
 • 362 a Nr 151, 1989 b Mrozewicz Leszek c Arystokracja municypalna w rzymskich prowincjach nad Renem i Dunajem w okresie wczesnego Cesarstwa
 • 362 a Nr 152, 1991 b Jurkiewicz Jan c Powinności włościan w dobrach prywatnych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVII wieku
 • 362 a Nr 153, 1991 b Łazuga Waldemar c "Rządy polskie" w Austrii. Gabinet Kazimierza hr. Badeniego 1895-1897
 • 440 a Historia
 • 546 a Tekst pol., ang.
 • 600 a Badeni, Kazimierz d (1846-1909)
 • 600 a Długosz, Jan d (1415-1480) t Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae
 • 600 a Mickiewicz, Adam d (1798-1855)
 • 600 a Pajewski, Janusz d (1907-2003)
 • 600 a Stryjkowski, Maciej d (ok. 1547-przed 1593)
 • 600 a Teodozjusz II, cesarz Bizancjum
 • 600 a Walpole, Robert d (1676-1745)
 • 600 a Władysław Jagiełło c (król Polski ; d ca 1351-1434)
 • 600 a Kieżgajło c (rodzina)
 • 610 a Cystersi
 • 610 a Instytut Bałtycki
 • 610 a Liga Narodów
 • 650 a Powstanie 1830 r. listopadowe
 • 650 a Powstanie 1918 r. wielkopolskie
 • 650 a Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa
 • 650 a Wojna 1618-1648 r. trzydziestoletnia
 • 650 a Wojna 1936-1939 r. domowa w Hiszpanii
 • 651 a Adampol (Turcja)
 • 651 a Chełmno (woj. kujawsko-pomorskie)
 • 651 a Delfy (Grecja ; miasto dawne)
 • 651 a Dunaj (dorzecze)
 • 651 a Litwa
 • 651 a Mezja
 • 651 a Nowa Marchia
 • 651 a Poznań (woj. wielkopolskie)
 • 651 a Rawicz (woj. wielkopolskie)
 • 651 a Ren (dorzecze)
 • 651 a Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
 • 651 a Wronki (woj. wielkopolskie)
 • 651 a Wielkopolska
 • 700 a Łuczak, Czesław d (1922-2002) e red.
 • 710 a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) b Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • 785 t Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Historyczno-Filozoficzny. Seria Historia
 • 852 j Cz 22683

Indeksy