"Wydawnictwa. 1879-30/6.1909".

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 198
  • Nr inw. 0202
 • Tytuł:
  • Sprzedaż, komisy, dary i wymiana wydawnictw Biblioteki
  • "Wydawnictwa. 1879-30/6.1909".
 • Miejsce i czas powstania: 1879-1909
 • Opis fizyczny:
  • 329 k. 30x25 cm
  • rkps, masz., dr. poszyt
 • Język: pol ger fre
 • Uwagi: 178 listów
 • Zawartość:
  • 1. Z. Celichowski: "Wstęp do Pisma św. Nowego Testamentu" (brulion, druk. Poznań 1892), k. 153.
  • 2. Kwity dotyczące odbioru pieniędzy przez J. Rustejkę na wydawnictwa BK w Paryżu, 1879, (4), k. 5, 8-10.
  • 3. Notatki Z. Celichowskiego dotyczące kosztów nakładu wydawnictw BK: "Acta Tomiciana" t. X, k. 177; "Acta Tomiciana" t. XII, k. 311-312; Z. Celichowski: "Ogród zamkowy w Kórniku" (Poznań 1906), k. 310; Z. Czartoryski: "O stylu krajowym w budownictwie wiejskim" (Poznań 1896), k. 192; "Ewangelia [...] według św. Łukasza" (Poznań 1892), k. 137-138; "List Krzysztofa Kolumba o odkryciu Ameryki" (Poznań 1892), k. 155; "Lites", wyd. II, t. 2 (Poznań 1892), k. 148; Mosswid M. Waitkun: "Przekład litewski pieśni Te Deum laudamus z r. 1549" (Poznań 1897), k. 198; "Reces graniczny między Wielkopolską a Księstwem Głogowskim z roku 1528-1531" (Poznań 1900), k. 251; [Jadwiga Zamoyska]: "O miłości Ojczyzny" (Poznań 1899), k. 215 oraz rozliczenie z 1000 egzemplarzy, k. 221; [J. Zamoyska]: "O wychowaniu" (Poznań 1902-1903), k. 277; [J. Zamoyska]: "O wychowaniu" (Poznań 1904), k. 292; [J. Zamoyska]: "O wychowaniu" (Poznań 1907) oraz odpis rachunku Drukarni W. Anczyca w Krakowie, k. 319.
  • 4. Notatki dotyczące kosztów nakładu wydawnictw J. Zamoyskiej, 1899-1900, k. 247-248; koszty nakładów wydawnictw BK, 1897-1899, k. 214; "Obrachunek zapasu papieru", 1900-1905, k. 226-229; notatka dotycząca dostawy papieru, k. 325; kwit dotyczący przesyłki T. Żebrawskiego "Dodatki do bibliografii piśmiennictwa polskiego z działu matematyki [...]" (Kraków 1886), k. 48; kartka reklamowa "Eduard Ade, Xylographisches Institut, Stuttgart", 1881 (dr.), k. 125; "Nowiny", Warszawa 1882 nr 342 oraz fragment gazety warszawskiej z 1893 r. z artykułami o wydawnictwach BK, k. 1-4.
  • Akielewicz Mikołaj, 1887, (5), k. 54-57, 61-62, 71-75. - przy tym listy do Leonarda Niedźwieckiego od następujących: Akielewicz Mikołaj, 1887, k. 65-66; Akielewiczowa Julia, 1887, (2), k. 67-68, 77-78; Gasztowtt Wacław, 1889, k. 101-102; Vins H., 1887, k. 76. - sprawy dotyczące wydania "Gramatyki języka litewskiego" M. Akielewicza (Poznań 1890) i kwestia ówczesnych stosunków między Polakami a Litwinami.
  • Baran Kazimierz, 1903, k. 281. - odpisywanie materiałów do wydania "Acta Tomiciana" z Biblioteki Czartoryskich w Krakowie.
  • Breitkopf & Härtel, Lipsk, 1893, k. 161. - rachunek.
  • Brend'amour R. & Co., Xylographische Kunst-Anstalt, Berlin, 1891-1902, (9), k. 121, 126, 150, 200-202, 207, 223-224, 262-264. - wykonywanie klisz rycin do wydawnictw BK.
  • Callier Edmund, 1889, k. 100. - sprawa druku wydanictw BK w Drukarni "Dziennika Poznańskiego".
  • Dębicki Antoni, b.d., 1881, k. 22-25. - projekty wydania "biblioteki literatury polskiej" w przekładzie niemieckim i rozpisania konkursu na historię literatury polskiej w języku niemieckim.
  • Durczykiewicz Leonard, 1906, k. 104. - rachunki za kartki pocztowe z widokiem zamku kórnickiego.
  • "Dziennik Poznański", 1889, k. 104. - rachunek za inserat o wydawnictwach BK.
  • Fiedler Antoni, Poznań, 1906, k. 309. - wykonanie mapy do broszury Z. Celichowskiego "Ogród zamkowy w Kórniku" (Poznań 1906).
  • Flinsch Ferdinand, Berlin, 1895-1909, (30), k. 173-176, 178-179, 203-206, 208-213, 216-220, 222, 230, 265-266, 273, 279-280, 282, 285, 303-304, 321-322, 326-328. - dostawy papieru do wydawnictw BK.
  • Gerhold's R. Graviranstalt, Lipsk, 1891, k. 124. - informacje o firmie wykonującej klisze galwaniczne drzeworytów.
  • Goertz Hieronim, 1887, (4), k. 82-85. - pokwitowanie odbioru honorarium za odpisy dokumentów do wydania "Lites".
  • Henszel Konstanty, lekarz, 1901, k. 256-257. - sprawa wydania pracy "O fermentacji" (Poznań 1901).
  • Heth, urzędnik stacji kolejowej w Gądkach, 1906, k. 316-317. - przewóz wydawnictw BK do Zakopanego.
  • Heyer A., 1902, k. 272. - sprawa odpisu dokumentów do wydania "Acta Tomiciana" z Archiwum Miejskiego we Wrocławiu.
  • Horn's Hugo Gravir-Anstalt und Zinkographie, Lipsk, 1891, k. 123. - informacja dotycząca wykonania kliszy galwanicznych drzeworytów.
  • Jaskulski Augustyn ks., cenzor ksiąg religijnych, 1891-1892, (14), k. 119-120, 127-134, 139-140, 143-146, 149, 156-159, 162-165, 167-168. - opracowanie komentarza i przeprowadzenie korekty wydanego nakładem BK "Pisma św. Nowego Testamentu" (Poznań 1892).
  • Jażdzewski Władysław, 1890, k. 108-109. - o ocenę "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski" do opracowania życiorysu Ignacego Zakrzewskiego zleconego mu przez zarząd PTPN.
  • Kitka Stanisław, 1890, k. 110-111. - oprawa wydawnictw BK.
  • Knapowski Stanisław, 1887-1889, (9), k. 58-60, 63-64, 69-70, 89, 93-94, 98-99, 103. - sprawy dotyczące druku "Gramatyki języka litewskiego" M. Akielewicza przez Drukarnię Narodową w Poznaniu.
  • Koch Julius, student teologii, 1886 k. 49. - sprawy dotyczące odpisywania dokumentów do wyd. II "Lites" z archiwum królewieckiego.
  • Łebiński Władysław, 1888, k. 96-97. - przy tym list I. Zakrzewskiego do W. Łebińskiego, 1888, k. 95. - sprawa honorarium za korektę II wydania "Lites".
  • Lesser Heinrich (Oscar Lessheim), Wrocław, 1900, k. 242-243. - o odpisie aktu granicznego między Wielkopolską w Księstwem Głogowskim w Archiwum Państwowym we Wrocławiu (wyd. Z. Celichowski, Poznań 1902).
  • Likowski Edward ks., 1891-1892, (4), k. 115-116, 135-136, 141-142, 151-152. - przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do E. Likowskiego, 1891, k. 114. - sprawa "imprimatur" dla "Pisma św. Nowego Testamentu" wydanego przez BK.
  • Likowski Edward ks., 1891-1892, (4), k. 115-116, 135-136, 141-142, 151-152. - przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do E. Likowskiego, 1891, k. 114. - sprawa "imprimatur" dla "Pisma św. Nowego Testamentu" wydanego przez BK.
  • Listy do Z. Celichowskiego:
  • Maciejewski Józef, 1895, k. 189-191. - druk wyd. "Acta Tomiciana" w Drukarni "Dziennika Poznańskiego", załączona próbka druku.
  • Moes C. A., Papiernia w Pilicy, 1908, k. 323-324. - informacje o cenie papieru.
  • NN, b.d., 1890, k. 105-106. - o druku II wydania "Lites".
  • Numrich A. & Co., Lipsk, 1891, k. 122. - informacja dotycząca wykonania klisz drzeworytowych.
  • Pasikowski Karol ks., 1885-1886, (5), k. 40-45, 59-52. - wykonanie korekty II wydania "Lites".
  • Pettenegg [?], 1886, k. 46-47. - sprawa zamówionego odpisu dokumentu do wydania "Lites" z Archiwum Państwowego w Wiedniu.
  • Piliński Adam, 1879, (2), k. 6-7, 11-13. - o pracach wykonanych dla Tytusa Działyńskiego.
  • Prümers Rodgero, dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu, 1900, k. 231-233. - o honorarium za odpis dokumentu z Archiwum.
  • Przy tym:
  • Roepell Richard, 1880, k. 14-16. - o arkuszach dr. t. 4 "Lites" z czasów współpracy z Tytusem Działyńskim, propozycja odtworzenia tego tomu.
  • Rzążewski Adam, historyk literatury, pisarz, 1881, k. 28-29. - o pomoc w wydaniu własnej historii literatury słowiańskiej.
  • Rzepecki Ludwik, 1881, k. 17-18. - sprawa wydania pracy Leona Kaplińskiego "Emir Rzewuski" (Poznań 1881).
  • Sarabonowicz Maria, nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach, 1900-1904, (6), k. 235-241, 286-288. - druk jej broszurki wydanej anonimowo "Mleczarstwo" (Poznań 1900) oraz J. Zamoyskiej "O wychowaniu" (Poznań 1904).
  • Sroczyński Walenty, 1900-1909, (29), k. 225, 234, 244, 246, 250, 252-253, 255, 258-259, 267-268, 271, 274-276, 278, 283-284, 289-291, 293-297, 300-302, 305-308, 313, 320, 329. - sprawy dotyczące druku wydawnictw BK w Drukarni "Dziennika Poznańskiego".
  • Szulc Teodor, Zakład litograficzny, Poznań, 1881, (3), k. 19-21, 26-27, 30-31. - wykonanie mapy do t. 4 "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski".
  • Tomaszewski Franciszek, drukarz i nakładca w Poznaniu, 1894, (2), k. 169-182. - druk broszury Zygmunta Czartoryskiego "O drogach żelaznych podrzędniejszych" (wyd. 2, Poznań 1894).
  • Towarzystwo Akcyjne dla Przemysłu Tkackiego. Oddział Artystyczno-Reprodukcujny, Agentura Szczepanika w Krakowie, 1902, k. 269-270. - o sposobie reprodukcji fotograficznej na tkaninach.
  • Trzciński Tadeusz ks., 1905, k. 298-299. - propozycja wydania korespondencji politycznej Jana Łaskiego z Rzymu ze zbiorów Archiwum Kapitulnego w Gnieźnie.
  • Turski J., Zakład fotograficzny, Poznań, k. 254. - rachunek za fotografię mapy parku kórnickiego.
  • Wendisch Th., Chemische Kunst-Reproductions-Anstalt, Berlin, 1897, (5), k. 194-197, 199. - wykonanie faksymile tekstu przekładu litewskiego pieśni "Te Deum laudamus z r. 1549" Waitkuna M. Mosswida (wyd. Z. Celichowski, Poznań 1897).
  • Wierzbicki dr, 1882, (4), k. 32-38. - o korekcie "Wykładu geometrii wykreślnej" Ernesta Sągajły (Paryż 1882).
  • Woellmers's Wilhelm Schriftgiesserei, Berlin, 1888, k. 88, 90. - sprawa wykonania czcionek do "Gramatyki języka litewskiego" M. Akielewicza.
  • Wojciechowski Józef, 1884-1893, (5), k. 39, 147, 154, 160, 166. - sprawy dotyczące druku wydawnictw BK w Drukarni "Kuriera Poznańskiego".
  • Zacharias Paul, Fabrik-Papierlager, Berlin, 1891, (2), k. 117-118. - sprzedaż papieru.
  • Zakrzewska Zofia, 1900, (2), k. 245, 249. - sprawy wydawnictw Zakładu Kórnickiego - Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach.
  • Zakrzewski Ignacy Wyssogota, 1887, (2), k. 53, 80-81. - o uregulowanie honorariów kopistom za odpisy dokumentów do wydania "Lites".
  • Zaremba Aleksander ks., 1902, k. 260-261. - przesyłka materiałów do wydania "Acta Tomiciana".
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 169-173.

MARC

 • 110 a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 a Sprzedaż, komisy, dary i wymiana wydawnictw Biblioteki
 • 245 a "Wydawnictwa. 1879-30/6.1909".
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1879-1909
 • 300 a 329 k. c 30x25 cm
 • 340 d rkps, masz., dr. e poszyt
 • 500 a 178 listów
 • 520 a 1. Z. Celichowski: "Wstęp do Pisma św. Nowego Testamentu" (brulion, druk. Poznań 1892), k. 153.
 • 520 a 2. Kwity dotyczące odbioru pieniędzy przez J. Rustejkę na wydawnictwa BK w Paryżu, 1879, (4), k. 5, 8-10.
 • 520 a 3. Notatki Z. Celichowskiego dotyczące kosztów nakładu wydawnictw BK: "Acta Tomiciana" t. X, k. 177; "Acta Tomiciana" t. XII, k. 311-312; Z. Celichowski: "Ogród zamkowy w Kórniku" (Poznań 1906), k. 310; Z. Czartoryski: "O stylu krajowym w budownictwie wiejskim" (Poznań 1896), k. 192; "Ewangelia [...] według św. Łukasza" (Poznań 1892), k. 137-138; "List Krzysztofa Kolumba o odkryciu Ameryki" (Poznań 1892), k. 155; "Lites", wyd. II, t. 2 (Poznań 1892), k. 148; Mosswid M. Waitkun: "Przekład litewski pieśni Te Deum laudamus z r. 1549" (Poznań 1897), k. 198; "Reces graniczny między Wielkopolską a Księstwem Głogowskim z roku 1528-1531" (Poznań 1900), k. 251; [Jadwiga Zamoyska]: "O miłości Ojczyzny" (Poznań 1899), k. 215 oraz rozliczenie z 1000 egzemplarzy, k. 221; [J. Zamoyska]: "O wychowaniu" (Poznań 1902-1903), k. 277; [J. Zamoyska]: "O wychowaniu" (Poznań 1904), k. 292; [J. Zamoyska]: "O wychowaniu" (Poznań 1907) oraz odpis rachunku Drukarni W. Anczyca w Krakowie, k. 319.
 • 520 a 4. Notatki dotyczące kosztów nakładu wydawnictw J. Zamoyskiej, 1899-1900, k. 247-248; koszty nakładów wydawnictw BK, 1897-1899, k. 214; "Obrachunek zapasu papieru", 1900-1905, k. 226-229; notatka dotycząca dostawy papieru, k. 325; kwit dotyczący przesyłki T. Żebrawskiego "Dodatki do bibliografii piśmiennictwa polskiego z działu matematyki [...]" (Kraków 1886), k. 48; kartka reklamowa "Eduard Ade, Xylographisches Institut, Stuttgart", 1881 (dr.), k. 125; "Nowiny", Warszawa 1882 nr 342 oraz fragment gazety warszawskiej z 1893 r. z artykułami o wydawnictwach BK, k. 1-4.
 • 520 a Akielewicz Mikołaj, 1887, (5), k. 54-57, 61-62, 71-75. - przy tym listy do Leonarda Niedźwieckiego od następujących: Akielewicz Mikołaj, 1887, k. 65-66; Akielewiczowa Julia, 1887, (2), k. 67-68, 77-78; Gasztowtt Wacław, 1889, k. 101-102; Vins H., 1887, k. 76. - sprawy dotyczące wydania "Gramatyki języka litewskiego" M. Akielewicza (Poznań 1890) i kwestia ówczesnych stosunków między Polakami a Litwinami.
 • 520 a Baran Kazimierz, 1903, k. 281. - odpisywanie materiałów do wydania "Acta Tomiciana" z Biblioteki Czartoryskich w Krakowie.
 • 520 a Breitkopf & Härtel, Lipsk, 1893, k. 161. - rachunek.
 • 520 a Brend'amour R. & Co., Xylographische Kunst-Anstalt, Berlin, 1891-1902, (9), k. 121, 126, 150, 200-202, 207, 223-224, 262-264. - wykonywanie klisz rycin do wydawnictw BK.
 • 520 a Callier Edmund, 1889, k. 100. - sprawa druku wydanictw BK w Drukarni "Dziennika Poznańskiego".
 • 520 a Dębicki Antoni, b.d., 1881, k. 22-25. - projekty wydania "biblioteki literatury polskiej" w przekładzie niemieckim i rozpisania konkursu na historię literatury polskiej w języku niemieckim.
 • 520 a Durczykiewicz Leonard, 1906, k. 104. - rachunki za kartki pocztowe z widokiem zamku kórnickiego.
 • 520 a "Dziennik Poznański", 1889, k. 104. - rachunek za inserat o wydawnictwach BK.
 • 520 a Fiedler Antoni, Poznań, 1906, k. 309. - wykonanie mapy do broszury Z. Celichowskiego "Ogród zamkowy w Kórniku" (Poznań 1906).
 • 520 a Flinsch Ferdinand, Berlin, 1895-1909, (30), k. 173-176, 178-179, 203-206, 208-213, 216-220, 222, 230, 265-266, 273, 279-280, 282, 285, 303-304, 321-322, 326-328. - dostawy papieru do wydawnictw BK.
 • 520 a Gerhold's R. Graviranstalt, Lipsk, 1891, k. 124. - informacje o firmie wykonującej klisze galwaniczne drzeworytów.
 • 520 a Goertz Hieronim, 1887, (4), k. 82-85. - pokwitowanie odbioru honorarium za odpisy dokumentów do wydania "Lites".
 • 520 a Henszel Konstanty, lekarz, 1901, k. 256-257. - sprawa wydania pracy "O fermentacji" (Poznań 1901).
 • 520 a Heth, urzędnik stacji kolejowej w Gądkach, 1906, k. 316-317. - przewóz wydawnictw BK do Zakopanego.
 • 520 a Heyer A., 1902, k. 272. - sprawa odpisu dokumentów do wydania "Acta Tomiciana" z Archiwum Miejskiego we Wrocławiu.
 • 520 a Horn's Hugo Gravir-Anstalt und Zinkographie, Lipsk, 1891, k. 123. - informacja dotycząca wykonania kliszy galwanicznych drzeworytów.
 • 520 a Jaskulski Augustyn ks., cenzor ksiąg religijnych, 1891-1892, (14), k. 119-120, 127-134, 139-140, 143-146, 149, 156-159, 162-165, 167-168. - opracowanie komentarza i przeprowadzenie korekty wydanego nakładem BK "Pisma św. Nowego Testamentu" (Poznań 1892).
 • 520 a Jażdzewski Władysław, 1890, k. 108-109. - o ocenę "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski" do opracowania życiorysu Ignacego Zakrzewskiego zleconego mu przez zarząd PTPN.
 • 520 a Kitka Stanisław, 1890, k. 110-111. - oprawa wydawnictw BK.
 • 520 a Knapowski Stanisław, 1887-1889, (9), k. 58-60, 63-64, 69-70, 89, 93-94, 98-99, 103. - sprawy dotyczące druku "Gramatyki języka litewskiego" M. Akielewicza przez Drukarnię Narodową w Poznaniu.
 • 520 a Koch Julius, student teologii, 1886 k. 49. - sprawy dotyczące odpisywania dokumentów do wyd. II "Lites" z archiwum królewieckiego.
 • 520 a Łebiński Władysław, 1888, k. 96-97. - przy tym list I. Zakrzewskiego do W. Łebińskiego, 1888, k. 95. - sprawa honorarium za korektę II wydania "Lites".
 • 520 a Lesser Heinrich (Oscar Lessheim), Wrocław, 1900, k. 242-243. - o odpisie aktu granicznego między Wielkopolską w Księstwem Głogowskim w Archiwum Państwowym we Wrocławiu (wyd. Z. Celichowski, Poznań 1902).
 • 520 a Likowski Edward ks., 1891-1892, (4), k. 115-116, 135-136, 141-142, 151-152. - przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do E. Likowskiego, 1891, k. 114. - sprawa "imprimatur" dla "Pisma św. Nowego Testamentu" wydanego przez BK.
 • 520 a Likowski Edward ks., 1891-1892, (4), k. 115-116, 135-136, 141-142, 151-152. - przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do E. Likowskiego, 1891, k. 114. - sprawa "imprimatur" dla "Pisma św. Nowego Testamentu" wydanego przez BK.
 • 520 a Listy do Z. Celichowskiego:
 • 520 a Maciejewski Józef, 1895, k. 189-191. - druk wyd. "Acta Tomiciana" w Drukarni "Dziennika Poznańskiego", załączona próbka druku.
 • 520 a Moes C. A., Papiernia w Pilicy, 1908, k. 323-324. - informacje o cenie papieru.
 • 520 a NN, b.d., 1890, k. 105-106. - o druku II wydania "Lites".
 • 520 a Numrich A. & Co., Lipsk, 1891, k. 122. - informacja dotycząca wykonania klisz drzeworytowych.
 • 520 a Pasikowski Karol ks., 1885-1886, (5), k. 40-45, 59-52. - wykonanie korekty II wydania "Lites".
 • 520 a Pettenegg [?], 1886, k. 46-47. - sprawa zamówionego odpisu dokumentu do wydania "Lites" z Archiwum Państwowego w Wiedniu.
 • 520 a Piliński Adam, 1879, (2), k. 6-7, 11-13. - o pracach wykonanych dla Tytusa Działyńskiego.
 • 520 a Prümers Rodgero, dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu, 1900, k. 231-233. - o honorarium za odpis dokumentu z Archiwum.
 • 520 a Przy tym:
 • 520 a Roepell Richard, 1880, k. 14-16. - o arkuszach dr. t. 4 "Lites" z czasów współpracy z Tytusem Działyńskim, propozycja odtworzenia tego tomu.
 • 520 a Rzążewski Adam, historyk literatury, pisarz, 1881, k. 28-29. - o pomoc w wydaniu własnej historii literatury słowiańskiej.
 • 520 a Rzepecki Ludwik, 1881, k. 17-18. - sprawa wydania pracy Leona Kaplińskiego "Emir Rzewuski" (Poznań 1881).
 • 520 a Sarabonowicz Maria, nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach, 1900-1904, (6), k. 235-241, 286-288. - druk jej broszurki wydanej anonimowo "Mleczarstwo" (Poznań 1900) oraz J. Zamoyskiej "O wychowaniu" (Poznań 1904).
 • 520 a Sroczyński Walenty, 1900-1909, (29), k. 225, 234, 244, 246, 250, 252-253, 255, 258-259, 267-268, 271, 274-276, 278, 283-284, 289-291, 293-297, 300-302, 305-308, 313, 320, 329. - sprawy dotyczące druku wydawnictw BK w Drukarni "Dziennika Poznańskiego".
 • 520 a Szulc Teodor, Zakład litograficzny, Poznań, 1881, (3), k. 19-21, 26-27, 30-31. - wykonanie mapy do t. 4 "Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski".
 • 520 a Tomaszewski Franciszek, drukarz i nakładca w Poznaniu, 1894, (2), k. 169-182. - druk broszury Zygmunta Czartoryskiego "O drogach żelaznych podrzędniejszych" (wyd. 2, Poznań 1894).
 • 520 a Towarzystwo Akcyjne dla Przemysłu Tkackiego. Oddział Artystyczno-Reprodukcujny, Agentura Szczepanika w Krakowie, 1902, k. 269-270. - o sposobie reprodukcji fotograficznej na tkaninach.
 • 520 a Trzciński Tadeusz ks., 1905, k. 298-299. - propozycja wydania korespondencji politycznej Jana Łaskiego z Rzymu ze zbiorów Archiwum Kapitulnego w Gnieźnie.
 • 520 a Turski J., Zakład fotograficzny, Poznań, k. 254. - rachunek za fotografię mapy parku kórnickiego.
 • 520 a Wendisch Th., Chemische Kunst-Reproductions-Anstalt, Berlin, 1897, (5), k. 194-197, 199. - wykonanie faksymile tekstu przekładu litewskiego pieśni "Te Deum laudamus z r. 1549" Waitkuna M. Mosswida (wyd. Z. Celichowski, Poznań 1897).
 • 520 a Wierzbicki dr, 1882, (4), k. 32-38. - o korekcie "Wykładu geometrii wykreślnej" Ernesta Sągajły (Paryż 1882).
 • 520 a Woellmers's Wilhelm Schriftgiesserei, Berlin, 1888, k. 88, 90. - sprawa wykonania czcionek do "Gramatyki języka litewskiego" M. Akielewicza.
 • 520 a Wojciechowski Józef, 1884-1893, (5), k. 39, 147, 154, 160, 166. - sprawy dotyczące druku wydawnictw BK w Drukarni "Kuriera Poznańskiego".
 • 520 a Zacharias Paul, Fabrik-Papierlager, Berlin, 1891, (2), k. 117-118. - sprzedaż papieru.
 • 520 a Zakrzewska Zofia, 1900, (2), k. 245, 249. - sprawy wydawnictw Zakładu Kórnickiego - Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach.
 • 520 a Zakrzewski Ignacy Wyssogota, 1887, (2), k. 53, 80-81. - o uregulowanie honorariów kopistom za odpisy dokumentów do wydania "Lites".
 • 520 a Zaremba Aleksander ks., 1902, k. 260-261. - przesyłka materiałów do wydania "Acta Tomiciana".
 • 541 h 1000,00
 • 546 a pol a ger a fre
 • 581 a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 169-173.
 • 600 a Ade Eduard
 • 600 a Anczyc W. L.
 • 600 a Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 a Kolumb Krzysztof
 • 600 a Łaski Jan d (ok. 1456-1531)
 • 600 a Łukasz, św.
 • 600 a Rustejko Józef
 • 600 a Zakrzewski, Ignacy Wyssogota
 • 610 a Ade Eduard, |Xylographisches Institut Stuttgart
 • 610 a Anczyc W. L. i Sp., |Drukarnia Kraków
 • 610 a Archiwum i Biblioteka Miejska (Wrocław)
 • 610 a Archiwum Kapitulne Gniezno
 • 610 a Archiwum Państwowe Królewiec
 • 610 a Archiwum Państwowe Poznań
 • 610 a Archiwum Państwowe Wiedeń
 • 610 a Archiwum Państwowe Wrocław
 • 610 a Drukarnia "Kuriera Poznańskiego" (Poznań)
 • 610 a Drukarnia Narodowa (Poznań)
 • 610 a Fiedler Antoni, |Zakład artystyczno-chemigraficzny (Poznań)
 • 610 a Poznańskie |Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Poznań)
 • 610 a Szkoła Domowej Pracy Kobiet (Zakopane-Kuźnice)
 • 651 a Berlin x Fabrik-Papierlager - Flinsch Ferdinand
 • 651 a Berlin x Chemische Kunst-Reproductions-Anstalt - Wendisch Th.
 • 651 a Berlin x Xylographische Kunst-Anstalt - Brend'amour R. & Co.
 • 651 a Berlin x Schriftgiesserei - Woellmer Wilhelm
 • 651 a Berlin x Fabrik-Papierlager - Zacharias Paul
 • 651 a Berlin
 • 651 a Berlin
 • 651 a Czempiń x Zakład artystyczno-fotograficzny - Durczykiewicz Leonard
 • 651 a Gniezno x Archiwum Kapitulne
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kórnik x park
 • 651 a Kraków x drukarnia - Anczyc W. L. i Sp.
 • 651 a Kraków x Biblioteka Czartoryskich
 • 651 a Kraków x Towarzystwo Akcyjne dla Przemysłu Tkackiego. Oddział Artystyczno-Reprodukcujny, Agentura Szczepanika
 • 651 a Królewiec x Archiwum Państwowe
 • 651 a Królewiec
 • 651 a Księstwo Głogowskie
 • 651 a Lipsk x Gravir-Anstalt und Zinkographie - Horn Hugo
 • 651 a Lipsk x Numrich A. & Co.
 • 651 a Lipsk x Graviranstalt - Gerhold R.
 • 651 a Lipsk x księgarnia - Breitkopf & Härtel
 • 651 a Pilica x Papiernia - Moes C. A.
 • 651 a Poznań x Drukarnia Narodowa
 • 651 a Poznań x Archiwum Państwowe
 • 651 a Poznań x Drukarnia "Dziennika Poznańskiego"
 • 651 a Poznań x Drukarnia "Kuriera Poznańskiego"
 • 651 a Poznań x czasopismo - "Dziennik Poznański"
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 651 a Poznań x Zakład litograficzny - Szulc Teodor
 • 651 a Poznań x Zakład fotograficzny - Turski J.
 • 651 a Poznań x Zakład artystyczno-chemigraficzny - Fiedler Antoni
 • 651 a Poznań x Drukarnia "Dziennika Poznańskiego"
 • 651 a Śnieciska x proboszcz Augustyn Jaskulski
 • 651 a Stuttgart x Xylographisches Institut - Ade Eduard
 • 651 a Warszawa x czasopismo - "Nowiny"
 • 651 a Wiedeń x Archiwum Państwowe
 • 651 a Wielkie Księstwo Poznańskie
 • 651 a Wielkopolska
 • 651 a Wrocław x Archiwum i Biblioteka Miejska
 • 651 a Wrocław z Archiwum Państwowe
 • 651 a Wrocław x księgarnia - Lesser Heinrich
 • 651 a Zakopane
 • 651 a Zakopane-Kuźnice x Szkoła Domowej Pracy Kobiet
 • 653 a Drukarnie
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Park kórnicki
 • 653 a Wydawnictwa BK
 • 653 a Wydawnictwa BK - sprzedaż
 • 653 a Zbiory biblioteczne - |dary
 • 653 a Zbiory biblioteczne - ewidencja
 • 653 a Zbiory biblioteczne - |gromadzenie
 • 653 a Zbiory biblioteczne - |wymiana
 • 700 a Akielewicz Mikołaj
 • 700 a Akielewiczowa Julia
 • 700 a Baran Kazimierz
 • 700 a Brand Philipp
 • 700 a Breitkopf [?]
 • 700 a Brend'amour R.
 • 700 a Callier Edmund
 • 700 a Celichowski Zygmunt
 • 700 a Dębicki Antoni
 • 700 a Durczykiewicz Leonard
 • 700 a Fiedler Antoni
 • 700 a Flinsch Ferdinand
 • 700 a Gasztowtt Wacław
 • 700 a Gerhold R.
 • 700 a Goertz Hieronim
 • 700 a Härtel [?]
 • 700 a Henszel Konstanty
 • 700 a Heth [?]
 • 700 a Heyer A.
 • 700 a Horn Hugo
 • 700 a Jaskulski Augustyn, ks. c proboszcz w Śnieciskach
 • 700 a Jażdzewski Władysław
 • 700 a Kitka Stanisław
 • 700 a Knapowski Stanisław
 • 700 a Koch Julius
 • 700 a Łebiński Władysław
 • 700 a Lesser Heinrich
 • 700 a Lessheim Oscar
 • 700 a Likowski Edward, abp
 • 700 a Maciejewski Józef
 • 700 a Moes C. A.
 • 700 a Niedźwiecki Leonard
 • 700 a NN
 • 700 a Numrich A.
 • 700 a Pasikowski Karol, ks.
 • 700 a Pettenegg [?]
 • 700 a Piliński, Adam d (1810-1887)
 • 700 a Prümers Rodgero
 • 700 a Roepell Richard
 • 700 a Rzążewski Adam
 • 700 a Rzepecki Ludwik
 • 700 a Sroczyński Walenty
 • 700 a Szulc Teodor
 • 700 a Tomaszewski Franciszek
 • 700 a Trzciński Tadeusz, ks.
 • 700 a Turski J.
 • 700 a Vins H.
 • 700 a Wendisch Th.
 • 700 a Wierzbicki [?]
 • 700 a Woellmer Wilhelm
 • 700 a Wojciechowski Józef
 • 700 a Zacharias Paul
 • 700 a Zakrzewska Zofia
 • 700 a Zakrzewski Ignacy Wyssogota
 • 700 a Zaremba Aleksander, ks.
 • 710 a Biblioteka Czartoryskich Kraków
 • 710 a Biblioteka Kórnicka
 • 710 a Breitkopf & Härtel, |Buchhandlung und Buchdruckerei Lipsk
 • 710 a Brend'amour R. & Co., |Xylographische Kunst-Anstalt Berlin
 • 710 a Drukarnia "Dziennika Poznańskiego" Poznań
 • 710 a Drukarnia "Dziennika Poznańskiego" Poznań
 • 710 a Durczykiewicz Leonard, |Zakład artystyczno-fotograficzny (Czempiń)
 • 710 a Flinsch Ferdinand, |Fabrik-Papierlager Berlin
 • 710 a Gerhold's R. |Graviranstalt Lipsk
 • 710 a Horn's Hugo |Graviranstalt und Zinkographie Lipsk
 • 710 a Lesser Heinrich (Oscar Lessheim, Philipp Brand, |Buchhandlung und Antiquariat Wrocław
 • 710 a Moes C. A., |Papiernia Pilica
 • 710 a Numrich A. & Co., Lipsk
 • 710 a Szulc Teodor, |Zakład litograficzny Poznań
 • 710 a Towarzystwo Akcyjne dla Przemysłu Tkackiego. Oddział Artystyczno-Reprodukcujny, Agentura Szczepanika Kraków
 • 710 a Turski J., |Zakład fotograficzny Poznań
 • 710 a Wendisch Th., |Chemische Kunst-Reproductions-Anstalt Berlin
 • 710 a Woellmer's Wilhelm |Schriftgiesserei Berlin
 • 710 a Zacharias Paul, |Fabrik-Papierlager Berlin
 • 740 a Acta Tomiciana
 • 740 a "Dziennik Poznański", Poznań
 • 740 a Ewangelia [...] według św. Łukasza
 • 740 a Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski
 • 740 a Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski
 • 740 a List Krzysztofa Kolumba o odkryciu Ameryki
 • 740 a Lites ac res gestae
 • 740 a "Nowiny", Warszawa
 • 740 a Pismo św. Nowego Testamentu
 • 740 a Reces graniczny między Wielkopolską a Księstwem Głogowskim z roku 1528-1531
 • 777 a Akielewicz Mikołaj t Gramatyka języka litewskiego
 • 777 a Celichowski Zygmunt t Wstęp do Pisma św. Nowego Testamentu
 • 777 a Celichowski Zygmunt t Ogród zamkowy w Kórniku
 • 777 a Celichowski Zygmunt t Ogród zamkowy w Kórniku (Poznań 1906)
 • 777 a Czartoryski Zygmunt t O stylu krajowym w budownictwie wiejskim
 • 777 a Czartoryski Zygmunt t O drogach żelaznych podrzędniejszych
 • 777 a Kapliński Leon t "Emir Rzewuski"
 • 777 a Sągajło Ernest t Wykład geometrii wykreślnej
 • 777 a Sarabonowicz Maria t Mleczarstwo
 • 777 a Waitkun Mosswid Marcin t Przekład litewski pieśni |Te Deum laudamus z r. 1549
 • 777 a Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich (1831-1923) t O wychowaniu
 • 777 a Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich (1831-1923) t O miłości Ojczyzny
 • 777 a Żebrawski Teofil t Dodatki do bibliografii piśmiennictwa polskiego z działu matematyki [...]
 • 852 j AB 198
 • 960 n Nr inw. 0202
 • 999 a KW

Indeksy