"Udzielanie materiałów bibliotecznych, wypożyczanie książek itp. 1880-1894".

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 222
  • Nr inw. 0228
 • Tytuł:
  • Administracja Biblioteki i udostępnianie zbiorów.
  • "Udzielanie materiałów bibliotecznych, wypożyczanie książek itp. 1880-1894".
 • Miejsce i czas powstania: 1869-1894
 • Opis fizyczny:
  • 364 k. 34,5x22,5 cm
  • rkps, litogr., dr. opr. półpł.
 • Język: pol ger
 • Uwagi: 188 listów
 • Zawartość:
  • Abraham Władysław, 1892, (2), k. 294-296. - o udostępnienie zbiorów BK.
  • Balzer Oswald, 1891, (2), k. 286-289. - wypożyczenie rkps. "Statutów Kazimierza Wielkiego".
  • Baraniecki Marian Aleksander, 1883, k. 111-112. - o udostępnienie zbiorów BK Edwardowi Wawrykiewiczowi.
  • Birkenmajer Ludwik, 1891, k. 282-283. - kwerenda dotycząca materiałów do biografii ks. Stanisława Pudłowskiego, prof. Akademii Krakowskiej, oraz dr. autorstwa Tytusa Liwiusza Burattiniego.
  • Bostel Ferdynand, historyk, nauczyciel gimnazjum, 1885-1894, (3), k. 155-157, 363-364 i rewers k. 345. - kwerenda dotycząca "rad Kallimacha" z t. I rkps. "Acta Tomiciana" kodeksu sapieżyńskiego z biblioteki rogalińskiej; o wypożyczenie tegoż.
  • Brandowski Aleksander ks., 1881, k. 51. - wypożyczenie st.dr. "do uzupełnienia kroniki parafii boreckiej".
  • Bronikowski Kazimierz, student filologii we Wrocławiu, 1884, (2), k. 137-140. - wypożyczenie "Figlików" Reja z 1574 r. do pracy egzaminacyjnej.
  • Brückner Aleksander, 1882-1886, (9), k. 82-88, 158-160, 173-174, 180-183, 186-187. - wypożyczenie st.dr. polskich.
  • Bystroń Jan, językoznawca, 1883-1892, (4), k. 128-131, 319-322. - kwerenda dotycząca kantyczek polskich XVI w.; kwerenda wyd. st.dr. "Historii rzymskich" do nowej edycji (Kraków 1894).
  • Chodyński Zenon ks., 1883, (2), k. 124-127. - kolacjonowanie tekstów i kwerendy dotyczące wydania konstytucji synodów diecezji włocławskiej.
  • Chrzanowski Ignacy, 1892-1893, (5), k. 297-298, 312-313, 317-318, 323-324, 327-328. - wypożyczenie dr. polskich XVI w. (M. Reja, M. Bielskiego).
  • Ćwikliński Ludwik, 189--1891, (2), k. 259-260, 266-267. - wypożyczenie rkps. poezji Andrzeja Krzyckiego dla poszukiwań utworów Klemensa Janickiego (zob. L. Ćwikliński: "Janicki, poeta uwieńczony", Kraków 1893; por. też: "Janicii Carmina", Kraków 1830).
  • Czarnik Bronisław, 1882, k. 91-92. - wypożyczenie listów Łukasza Górnickiego, załączona faksymile podpisu tegoż.
  • Czartoryski Zdzisław, 1880, k. 14-15. - o udostępnienie zbiorów BK Włodzimierzowi Kozłowskiemu.
  • Dickstein Samuel, 1885-1891, (10), k. 175-178, 188-193, 239-240, 243-244, 257-258, 272-276. - wypożyczenie rkps. J. M. Hoene-Wrońskiego oraz na wystawę podczas zjazdu przyrodników polskich w Krakowie 1891 r.; dary prac S. Dicksteina dla BK.
  • Dümmler Ernst, 1880, (3), k. 3-8. - wypożyczenie rkps. z IX w. (BK 124).
  • Erzepki Bolesław, 1883-1892, (2), k. 132-133, 314. - kwerenda dotycząca dr. Piotra Artomiusa; o udostępnienie zbiorów BK Władysławowi Smoleńskiemu.
  • Estreicher Karol, 1888, k. 217. - wypożyczenie st.dr. dla Stanisława Ptaszyckiego.
  • Fasbender Eduard, 1880, k. 12. - zwrot wypożyczonych książek.
  • Fijałek Jan ks., 1894, (2), k. 332-336. - wypożyczenie "Agend" dr. i rkps do cz. II "Średniowiecznego ustawodawstwa synodalnego biskupów polskich".
  • Franke Jan, 1888, k. 215-216. - wypożyczenie st.dr.
  • Frydrychowicz Romuald ks., 1880-1893, (4), k. 25-26, 32-33, 308-309, 329. - wypożyczenie książek do prac historycznych.
  • Gröber Gustav, romanista, prof. uniwersytetu w Strasburgu, 1888, k. 218-219. - kolacjonowanie tekstu "Boskiej komedii" Dantego z rkps. BK 629.
  • Hartfelder Karl, prof. w Heodelbergu, 1880, k. 228. - kwerenda dotycząca listów Erazma z Rotterdamu.
  • Hennig, sekretarz powiatowy w Środzie, 1881, k. 69-70. - kwerenda dotycząca polskich konstytucji sejmowych XVI-XVIII w.
  • Hirschberg Aleksander, 1880, k. 19. - sprawa zwrotu książki.
  • Hockenbeck Heinrich, 1888, (2), k. 211-214. - kolacjonowanie odpisów dokumentów klasztoru cystersów w Łeknie z oryg. BK (materiały H. Hockenbecka zachowane w Archiwum Państwowym w Poznaniu).
  • Hozakowski Mieczysław, student filologii we Wrocławiu, 1883, (2), k. 103-105. - wypożyczenie I wydania poezji Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego do pracy egzaminacyjnej "Sprache des Sęp-Szarzyński mit literargeschichtlicher Einleitung".
  • Janicki Julian, student filologii we Wrocławiu, 1884-1887, (4), k. 149-150, 200-204. - wypożyczenie rkps. "Pamiętników Janczara" do rozprawy doktorskiej.
  • Jaskulski Augustyn ks., 1890, k. 263-264. - sprawa zwrotu wypożyczonych książek.
  • Jenike Ludwik, red. "Tygodnika Ilustrowanego" w Warszawie, 1891, (2), k. 268-271. - kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Stefan Czarniecki" (Warszawa 1891).
  • Jeske-Choiński Teodor, 1886, k. 196-197. - kwerenda dotycząca materiałów rkps. do monografii rodziny Choińskich.
  • Jolowicz Józef, 1881, k. 58-59. - wypożyczenie st.dr.
  • Jungfer Theodor, 1882-1883, (4), k. 93-96, 117-118, 121-122. - wypożyczenie książek do rozpraw gramatycznych.
  • Kałużniacki Emil, 1882, (2), k. 99-100, 106-108. - wypożyczenie dr. polskich XVI w. Hallera, Unglera, Wietora, Scharffenbergów.
  • Karpiński Ignacy, nauczyciel, 1885, k. 161-162. - kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Krótki rys ustroju dawnej Polski i poglądy na przyszłość" (Warszawa 1887).
  • Karwowski Stanisław, 1880, k. 24. - wypożyczenie książek.
  • Kausz A., 1885, k. 179. - sprawa zwrotu wypożyczonych książek "treści leśniczej".
  • Kirmis Max, 1886, (2), k. 194-195. - kwerenda dotycząca pieczęci, herbów i medali kórnickich.
  • Koehler Klemens, 1891, k. 277. - wypożyczenie st.dr.
  • Komiszka [?] Władysław, student filozofii we Wrocławiu, 1887, k. 204. - o wypożyczenie książek dotyczących historii Słowian północnych w XII i XIII w.
  • Korzeniowski Józef, 1889, k. 225. - potwierdzenie odbioru rkps. BK.
  • Krajowa Średnia Szkoła Rolnicza w Czernichowie, 1888-1889, (2), k. 223-224, 226-227. - wypożyczenie książek dla L. Birkenmajera.
  • Krąkowski Józef, bibliotekarz Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, 1881, (3), k. 49-50, 54-55, 61-62. - wypożyczenie książek dla nadburmistrza Poznania.
  • Krasicki Kazimierz, red. "Pszczelarza" we Lwowie, 1883, k. 115-116. - kwerenda dotycząca st.dr. do pracy "Pszczelnictwo" (Lwów 1883).
  • Kraushar Aleksander, 1880, k. 20-21. - o skopiowanie rozprawy Olbrachta Łaskiego do pracy "Olbracht Łaski wojewoda sieradzki" (Warszawa 1882).
  • Kruczkiewicz Bronisław, 1889-1890, (3), k. 241-242, 245-246, 253-254. - wypożyczenie rkps. poezji Piotra Roizjusza (BK 563) do wydania "Royzii Petri Maurei, Algognicensis carmina" (Kraków 1900).
  • Krzyżanowski Stanisław, 1889, (2), k. 233-236. - wypożyczenie dyplomów pergaminowych Bolesława Wstydliwego w transumptach Kazimierza Wilekiego (zob. S. Krzyżanowski: "Dyplomy Bolesława Wstydliwego dla katedry krakowskiej". [w:] "Pamiętnik Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny i Historyczno-Filozoficzny" VIII:1890, s. 110-121).
  • Kujot Stanisław ks., 1880, (2), k. 9-10, 17-18. - wypożyczenie książek do pracy "O majątkach biskupich na Pomorzu" ("Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu" 2:1880).
  • Kwiatkowski Aleksander, 1880, k. 22-23. - wypożyczenie książek do pracy z zakresu historii pszczelnictwa polskiego.
  • Łabujewski Jan, nauczyciel gimnazjum w Lubawie, 1894, (2), k. 339-342. - o podanie herbu Marcina Kromera.
  • Łaszewski Stefan, student prawa we Wrocławiu, 1882, k. 97-98. - wypożyczenie książek do odczytu "Zajazdy według prawa polskiego a zajazd w >>Panu Tadeuszu<<" na posiedzeniu Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego.
  • Lekszycki Józef, 1881, k. 65-66. - wypożyczenie dokumentów archiwalnych dotyczących rodziny Działyńskich do prac genealogicznych prowadzonych przez Cecylię Działyńską.
  • Listy do Z. Celichowskiego:
  • Łopiński Roman, nauczyciel gimnazjum w Szamotułach, 1892, k. 292-293. - kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Materialen zur Geschichte von Samter" ("Jahrs-Bericht der Landwirtschaftsschule zu Samter" Th. I-III Szamotuły 1886-1892).
  • Löwenfeld Raphael, 1881-1884, (4), k. 67-68, 71-75, 143-144. - wypożyczenie st. dr., dzieł Łukasza Górnickiego do wydania jego "Dzieł wszystkich" (Warszawa 1886).
  • Łukowski Jan ks., prof. Seminarium Duchownego w Gnieźnie, 1880, k. 42-43. - kwerenda materiałów archiwalnych dotyczących klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie (zob. J. Łukowski: "Archiwum trzemeszeńskie". [w:] "Roczniki PTPN" t. 11:1881).
  • Mańkowski Leon, językoznawca, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, 1888, (3), k. 205-210. - wypożyczenie rkps. "Statutów Kazimierza Wielkiego" do studiów porównawczych (zob. L. Mańkowski: "Kritische Bemerkung dem Texte der sogenannten zweiten Ubersetzung des Status von Wiślica". Wrocław 1889).
  • Menadier Julius, asystent przy gabinecie numizmatycznym Königliche Museum w Berlinie, 1885, k. 165-166. - kwerenda dotycząca danych do pracy o występowaniu monet rzymskich na wschód od Renu.
  • Morawski Kazimierz, 1880-1881, (6), k. 44-47, 52-53, 56-57, 60, 63-64. - o dane biograficzne dotyczące Andrzeja Patrycego Nideckiego do pracy "Andrzej Patrycy Nidecki, jego życie i dzieła" (Kraków 1884).
  • Moszyński Jerzy, 1891, k. 290-291. - kwerenda dotycząca akt sądu wojennego w sprawie Waleriana Łukasińskiego.
  • Mrowiński Walery ks., jezuita, 1892, k. 302-303. - kwerenda dotycząca dr. utworów Macieja Kazimierza Sarbiewskiego do wydania przygotowanego przez ks. Tomasza Walla (zob. M. K. Skarbiewski: "Poemata omnia". Stara Wieś 1892).
  • Nehring Władysław, 1892, k. 299. - o wypożyczenie I wydania "Zwierzyńca" Mikołaja Reja Ignacemu Chrzanowskiemu.
  • Neustadt Ludwig, 1881, k. 80-81. - o odpis dokumentów z "Acta Tomiciana".
  • Nowakowska E., 1882, (2), k. 76-79. - zwrot książki wypożyczonej przez męża Franciszka Nowakowskiego.
  • Nowakowski Franciszek, pedagog, 1880, k. 36-39. - o dane bibliograficzne dotyczące "Elementarza polsko-łacińskiego" z 1891 r. do artykułu o elementarzach polskich w "Encyklopedii wychowawczej".
  • Ottmann Rudolf, skryptor Biblioteki Jagiellońskiej, 1884, k. 134-135. - kwerenda dotycząca źródeł do biografii Erazma Glicznera.
  • Papee Fryderyk, kustosz Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie, 1894, k. 354. - zwrot książek wypożyczonych dla Ferdynanda Bostela.
  • Paprocki Teodor, 1884, k. 136. - o odpisy drobnych utworów Juliusza Słowackiego zmieszczonych w "Warcie" do wydania jego "Dzieł" przez H. Biegeleisena (Lwów 1894).
  • Pelczar Jan, 1890, k. 247-248. - kwerenda "wzmianki biograficznej" dotyczącej Mikołaja Hussowskiego.
  • Perlbach Max, 1879, k. 11-12. - kolacjonowanie odpisów dokumentów do wydania "Pommerellisches Urkundenbuch" z rkps. BK.
  • Piątkowski St., pełnomocnik Raczyńskich w Rogalinie, 1885, k. 171-172. - o przesłanie kopiariusza przywilejów klasztoru w Paradyżu, własności biblioteki rogalińskiej, ks. Teodorowi Warmińskiemu.
  • Plater-Broel Włodzimierz, 1883, k. 113-114. - kwerenda dotycząca materiałów do monografii rodziny Platerów; pomoc dla ks. S. Kujota w jego studiach nad historią Prus Królewskich.
  • Prochaska Antoni, 1880-1882, (4), k. 27-31, 34-35, 89-90. - wypożyczenie rkps. "Liber cancelariae" (BK 194) do wydania kodeksu listów księcia Witolda ("Monumenta medii aevi historica", t. 6, Kraków 1882).
  • Przesmycki Zenon, 1894, (2), k. 355-360. - w tym 1 list do J. Zamoyskiej - o udostępnienie rkps. J. M. Hoene-Wońskiego. (Druk: Z. Krajewska: "Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego". [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", Z. 11:1973, s. 250-252.
  • Ptaszycki Stanisław, 1883-1884, (4), k. 109-110, 119-120, 123-124, 147-148. - kolacjonowanie tekstów wydań "Wizerunku" M. Reja do nowej edycji (Petersburg 1889); o udostępnienie zbiorów BK.
  • Reifenkugel K., bibliotekarz Biblioteki Uniwersyteckiej w Czerniowcach, 1882, k. 101-102. - wypożyczenie st.dr. krakowskich dla Emila Kałużniackiego.
  • Schwarzer Johann, student filozofii w Halle, 1880, k. 1-2. - sprawa wypożyczenia rkps. dla E. Dümmlera.
  • Sembrzycki Jan Karol, 1892, (2), k. 310-311, 315-316. - wypożyczenie książek do pracy "Die Beziehungen der litauisch-polnischen Reformirten und Socinianer zu Brandenburg-Preussen, und die Geschichte der polnisch-reformirten Gemeinde zu Königsberg".
  • Semkowicz Władysław (Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie), 1894, k. 346-347. - wypożyczenie st.dr. dla F. Bostela.
  • Skoraczewski Filip, 1887, k. 198-199. - wypożyczenie książek do pracy "Materiały do historii Miłosławia" (Poznań 1910).
  • Smolka Stanisław (Seminarium Historyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego), 1890-1891, (2), k. 251-252, 284-285. - wypożyczenie rkps.
  • Sokołowski Marian, 1890-1894, (2), k. 249-250, 330-331. - wypożyczenie st.dr.
  • Sosnowski Maksymilian Edward, 1885-1886, (2), k. 153-154, 184-185. - wypożyczenie st.dr. dla porównań bibliograficznych.
  • Stasiński Józef, 1880, k. 40-41. - wypożyczenie kodeksów dyplomatycznych.
  • Storożenko Andrij V., historyk ukraiński, 1894, k. 337-338. - o skopiowanie st.dr. do pracy o życiu i działalności ks. Józefa Wereszczyńskiego.
  • Surzyński Józef ks., red. "Muzyki Kościelnej" w Poznaniu, 1889, k. 265. - rewers na wypożyczenie książki.
  • Szamarzewski Augustyn ks. do W. Kętrzyńskiego (na rewersie), 1869, k. 361-362. - na tym notatka Z. Celichowskiego z 1872; wypoż. "Historii Rosji" Mikołaja Karamzina.
  • Szily Kalman, sekretarz generalny Magyar Tudomanyos Akademia w Budapeszcie, 1891, k. 300-301. - wypożyczenie dr. XVI w., m.in. dr. listów Stefana Batorego.
  • Thieberger K., 1893, k. 325-326. - wypożyczenie dr. Samuela Twardowskiego (zob. K. Thieberger: "Samuel von Skrzypna Twardowski. Inauguraldisseration". Wrocław 1898).
  • Tretiak Józef, (1891, (2), k. 278-281. - wypożyczenie kopii raportu Mikołaja Nowosilcowa (BK 1152, zob. J. Tretiak: "Raport urzędowy Nowosilcowa o Konradzie Wallenrodzie". [w:] "Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza" 5:1891)
  • Ulanowski Bolesław, 1884-1889, (4), k. 151-152, 229-232, 237-238. - kwerenda dotycząca dokumentów księcia Bolesława Wstydliwego; kwerenda i wypożyczenie rkps. prawa kościelnego; o odpisie kontraktu Mikołaja z Kórnika na budowę zamku (wyd. B. Ulanowski "Acta capitulorum" t. 2.:1902 nr 991).
  • Wall Tomasz ks., jezuita, 1892, k. 304-307. - o opis bibliograficzny dzieł M. K. Sarbiewskiego, załączony spis: "Broszury zawierające poemata łacińskie wydane bezimiennie".
  • Warmiński Teodor ks., 1885, (2), k. 167-170. - kwerenda dotycząca materiałów do dziejów klasztoru cystersów w Paradyżu (zob.: T. Warmiński: "Urkundliche Geschichte des ehemaligen Cistercienser-Kloster zu Paradies". Międzyrzecz 1886)
  • Warschauer, adwokat w Trzemesznie, 1894, k. 343. - wypożyczenie książki.
  • Wawrykiewicz Edward, 1885, k. 163-164. - zbieranie materiałów do słownika matematycznego.
  • Wiese Berthold, 1894, (3), k. 348-353. - wypożyczenie rkps. "Boskiej komedii" Dantego.
  • Windakiewicz Stanisław, 1884-1890, (2), k. 145-146, 255-256. - kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Ks. Stanisław Grochowski, studium biograficzno-literackie" (Kraków 1892); wypożyczenie st.dr. "Historia o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" Mikołaja z Wilkowiecka.
  • Zawadzki Edgar Biberstein, 1888, k. 221-222. - kwerenda dotycząca materiałów do historii rodziny Biberstein-Zawadzkich herbu Rogala.
  • Zawadzki Szczęsny Rogala, 1884, k. 141-142. - kwerenda dotycząca materiałów do dziejów rodziny Zawadzkich herbu Rogala.
  • Zbyszewski Leon ks., 1890, k. 261-262. - wypożyczenie książek dotyczących stosunków społecznych w dawnej Polsce.
 • Opracowania:
  • Ćwikliński Ludwik: Janicki, poeta uwieńczony. Kraków 1893
  • Janicii Carmina. Kraków 1830
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 187-193.
  • Krajewska Zofia: Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego. [w:] Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Z. 11 : 1973.
  • Łukowski Jan: Archiwum trzemeszeńskie. [w:] Roczniki PTPN. T. 11:1881.
  • Tretiak Józef: Raport urzędowy Nowosilcowa o Konradzie Wallenrodzie. [w:] Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. 5:1891.
  • Warmiński Teodor: Urkundliche Geschichte des ehemaligen Cistercienser-Kloster zu Paradies. Międzyrzecz 1886.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Administracja Biblioteki i udostępnianie zbiorów.
 • 245 $a "Udzielanie materiałów bibliotecznych, wypożyczanie książek itp. 1880-1894".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1869-1894
 • 300 $a 364 k. $c 34,5x22,5 cm
 • 340 $d rkps, litogr., dr. $e opr. półpł.
 • 400 $a Buonaccorsi Filippo zob. Kallimach (Buonaccorsi Filippo)
 • 400 $a Sęp-Szarzyński Mikołaj zob. Szarzyński Sęp Mikołaj
 • 500 $a 188 listów
 • 520 $a Abraham Władysław, 1892, (2), k. 294-296. - o udostępnienie zbiorów BK.
 • 520 $a Balzer Oswald, 1891, (2), k. 286-289. - wypożyczenie rkps. "Statutów Kazimierza Wielkiego".
 • 520 $a Baraniecki Marian Aleksander, 1883, k. 111-112. - o udostępnienie zbiorów BK Edwardowi Wawrykiewiczowi.
 • 520 $a Birkenmajer Ludwik, 1891, k. 282-283. - kwerenda dotycząca materiałów do biografii ks. Stanisława Pudłowskiego, prof. Akademii Krakowskiej, oraz dr. autorstwa Tytusa Liwiusza Burattiniego.
 • 520 $a Bostel Ferdynand, historyk, nauczyciel gimnazjum, 1885-1894, (3), k. 155-157, 363-364 i rewers k. 345. - kwerenda dotycząca "rad Kallimacha" z t. I rkps. "Acta Tomiciana" kodeksu sapieżyńskiego z biblioteki rogalińskiej; o wypożyczenie tegoż.
 • 520 $a Brandowski Aleksander ks., 1881, k. 51. - wypożyczenie st.dr. "do uzupełnienia kroniki parafii boreckiej".
 • 520 $a Bronikowski Kazimierz, student filologii we Wrocławiu, 1884, (2), k. 137-140. - wypożyczenie "Figlików" Reja z 1574 r. do pracy egzaminacyjnej.
 • 520 $a Brückner Aleksander, 1882-1886, (9), k. 82-88, 158-160, 173-174, 180-183, 186-187. - wypożyczenie st.dr. polskich.
 • 520 $a Bystroń Jan, językoznawca, 1883-1892, (4), k. 128-131, 319-322. - kwerenda dotycząca kantyczek polskich XVI w.; kwerenda wyd. st.dr. "Historii rzymskich" do nowej edycji (Kraków 1894).
 • 520 $a Chodyński Zenon ks., 1883, (2), k. 124-127. - kolacjonowanie tekstów i kwerendy dotyczące wydania konstytucji synodów diecezji włocławskiej.
 • 520 $a Chrzanowski Ignacy, 1892-1893, (5), k. 297-298, 312-313, 317-318, 323-324, 327-328. - wypożyczenie dr. polskich XVI w. (M. Reja, M. Bielskiego).
 • 520 $a Ćwikliński Ludwik, 189--1891, (2), k. 259-260, 266-267. - wypożyczenie rkps. poezji Andrzeja Krzyckiego dla poszukiwań utworów Klemensa Janickiego (zob. L. Ćwikliński: "Janicki, poeta uwieńczony", Kraków 1893; por. też: "Janicii Carmina", Kraków 1830).
 • 520 $a Czarnik Bronisław, 1882, k. 91-92. - wypożyczenie listów Łukasza Górnickiego, załączona faksymile podpisu tegoż.
 • 520 $a Czartoryski Zdzisław, 1880, k. 14-15. - o udostępnienie zbiorów BK Włodzimierzowi Kozłowskiemu.
 • 520 $a Dickstein Samuel, 1885-1891, (10), k. 175-178, 188-193, 239-240, 243-244, 257-258, 272-276. - wypożyczenie rkps. J. M. Hoene-Wrońskiego oraz na wystawę podczas zjazdu przyrodników polskich w Krakowie 1891 r.; dary prac S. Dicksteina dla BK.
 • 520 $a Dümmler Ernst, 1880, (3), k. 3-8. - wypożyczenie rkps. z IX w. (BK 124).
 • 520 $a Erzepki Bolesław, 1883-1892, (2), k. 132-133, 314. - kwerenda dotycząca dr. Piotra Artomiusa; o udostępnienie zbiorów BK Władysławowi Smoleńskiemu.
 • 520 $a Estreicher Karol, 1888, k. 217. - wypożyczenie st.dr. dla Stanisława Ptaszyckiego.
 • 520 $a Fasbender Eduard, 1880, k. 12. - zwrot wypożyczonych książek.
 • 520 $a Fijałek Jan ks., 1894, (2), k. 332-336. - wypożyczenie "Agend" dr. i rkps do cz. II "Średniowiecznego ustawodawstwa synodalnego biskupów polskich".
 • 520 $a Franke Jan, 1888, k. 215-216. - wypożyczenie st.dr.
 • 520 $a Frydrychowicz Romuald ks., 1880-1893, (4), k. 25-26, 32-33, 308-309, 329. - wypożyczenie książek do prac historycznych.
 • 520 $a Gröber Gustav, romanista, prof. uniwersytetu w Strasburgu, 1888, k. 218-219. - kolacjonowanie tekstu "Boskiej komedii" Dantego z rkps. BK 629.
 • 520 $a Hartfelder Karl, prof. w Heodelbergu, 1880, k. 228. - kwerenda dotycząca listów Erazma z Rotterdamu.
 • 520 $a Hennig, sekretarz powiatowy w Środzie, 1881, k. 69-70. - kwerenda dotycząca polskich konstytucji sejmowych XVI-XVIII w.
 • 520 $a Hirschberg Aleksander, 1880, k. 19. - sprawa zwrotu książki.
 • 520 $a Hockenbeck Heinrich, 1888, (2), k. 211-214. - kolacjonowanie odpisów dokumentów klasztoru cystersów w Łeknie z oryg. BK (materiały H. Hockenbecka zachowane w Archiwum Państwowym w Poznaniu).
 • 520 $a Hozakowski Mieczysław, student filologii we Wrocławiu, 1883, (2), k. 103-105. - wypożyczenie I wydania poezji Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego do pracy egzaminacyjnej "Sprache des Sęp-Szarzyński mit literargeschichtlicher Einleitung".
 • 520 $a Janicki Julian, student filologii we Wrocławiu, 1884-1887, (4), k. 149-150, 200-204. - wypożyczenie rkps. "Pamiętników Janczara" do rozprawy doktorskiej.
 • 520 $a Jaskulski Augustyn ks., 1890, k. 263-264. - sprawa zwrotu wypożyczonych książek.
 • 520 $a Jenike Ludwik, red. "Tygodnika Ilustrowanego" w Warszawie, 1891, (2), k. 268-271. - kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Stefan Czarniecki" (Warszawa 1891).
 • 520 $a Jeske-Choiński Teodor, 1886, k. 196-197. - kwerenda dotycząca materiałów rkps. do monografii rodziny Choińskich.
 • 520 $a Jolowicz Józef, 1881, k. 58-59. - wypożyczenie st.dr.
 • 520 $a Jungfer Theodor, 1882-1883, (4), k. 93-96, 117-118, 121-122. - wypożyczenie książek do rozpraw gramatycznych.
 • 520 $a Kałużniacki Emil, 1882, (2), k. 99-100, 106-108. - wypożyczenie dr. polskich XVI w. Hallera, Unglera, Wietora, Scharffenbergów.
 • 520 $a Karpiński Ignacy, nauczyciel, 1885, k. 161-162. - kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Krótki rys ustroju dawnej Polski i poglądy na przyszłość" (Warszawa 1887).
 • 520 $a Karwowski Stanisław, 1880, k. 24. - wypożyczenie książek.
 • 520 $a Kausz A., 1885, k. 179. - sprawa zwrotu wypożyczonych książek "treści leśniczej".
 • 520 $a Kirmis Max, 1886, (2), k. 194-195. - kwerenda dotycząca pieczęci, herbów i medali kórnickich.
 • 520 $a Koehler Klemens, 1891, k. 277. - wypożyczenie st.dr.
 • 520 $a Komiszka [?] Władysław, student filozofii we Wrocławiu, 1887, k. 204. - o wypożyczenie książek dotyczących historii Słowian północnych w XII i XIII w.
 • 520 $a Korzeniowski Józef, 1889, k. 225. - potwierdzenie odbioru rkps. BK.
 • 520 $a Krajowa Średnia Szkoła Rolnicza w Czernichowie, 1888-1889, (2), k. 223-224, 226-227. - wypożyczenie książek dla L. Birkenmajera.
 • 520 $a Krąkowski Józef, bibliotekarz Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, 1881, (3), k. 49-50, 54-55, 61-62. - wypożyczenie książek dla nadburmistrza Poznania.
 • 520 $a Krasicki Kazimierz, red. "Pszczelarza" we Lwowie, 1883, k. 115-116. - kwerenda dotycząca st.dr. do pracy "Pszczelnictwo" (Lwów 1883).
 • 520 $a Kraushar Aleksander, 1880, k. 20-21. - o skopiowanie rozprawy Olbrachta Łaskiego do pracy "Olbracht Łaski wojewoda sieradzki" (Warszawa 1882).
 • 520 $a Kruczkiewicz Bronisław, 1889-1890, (3), k. 241-242, 245-246, 253-254. - wypożyczenie rkps. poezji Piotra Roizjusza (BK 563) do wydania "Royzii Petri Maurei, Algognicensis carmina" (Kraków 1900).
 • 520 $a Krzyżanowski Stanisław, 1889, (2), k. 233-236. - wypożyczenie dyplomów pergaminowych Bolesława Wstydliwego w transumptach Kazimierza Wilekiego (zob. S. Krzyżanowski: "Dyplomy Bolesława Wstydliwego dla katedry krakowskiej". [w:] "Pamiętnik Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny i Historyczno-Filozoficzny" VIII:1890, s. 110-121).
 • 520 $a Kujot Stanisław ks., 1880, (2), k. 9-10, 17-18. - wypożyczenie książek do pracy "O majątkach biskupich na Pomorzu" ("Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu" 2:1880).
 • 520 $a Kwiatkowski Aleksander, 1880, k. 22-23. - wypożyczenie książek do pracy z zakresu historii pszczelnictwa polskiego.
 • 520 $a Łabujewski Jan, nauczyciel gimnazjum w Lubawie, 1894, (2), k. 339-342. - o podanie herbu Marcina Kromera.
 • 520 $a Łaszewski Stefan, student prawa we Wrocławiu, 1882, k. 97-98. - wypożyczenie książek do odczytu "Zajazdy według prawa polskiego a zajazd w >>Panu Tadeuszu<<" na posiedzeniu Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego.
 • 520 $a Lekszycki Józef, 1881, k. 65-66. - wypożyczenie dokumentów archiwalnych dotyczących rodziny Działyńskich do prac genealogicznych prowadzonych przez Cecylię Działyńską.
 • 520 $a Listy do Z. Celichowskiego:
 • 520 $a Łopiński Roman, nauczyciel gimnazjum w Szamotułach, 1892, k. 292-293. - kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Materialen zur Geschichte von Samter" ("Jahrs-Bericht der Landwirtschaftsschule zu Samter" Th. I-III Szamotuły 1886-1892).
 • 520 $a Löwenfeld Raphael, 1881-1884, (4), k. 67-68, 71-75, 143-144. - wypożyczenie st. dr., dzieł Łukasza Górnickiego do wydania jego "Dzieł wszystkich" (Warszawa 1886).
 • 520 $a Łukowski Jan ks., prof. Seminarium Duchownego w Gnieźnie, 1880, k. 42-43. - kwerenda materiałów archiwalnych dotyczących klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie (zob. J. Łukowski: "Archiwum trzemeszeńskie". [w:] "Roczniki PTPN" t. 11:1881).
 • 520 $a Mańkowski Leon, językoznawca, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, 1888, (3), k. 205-210. - wypożyczenie rkps. "Statutów Kazimierza Wielkiego" do studiów porównawczych (zob. L. Mańkowski: "Kritische Bemerkung dem Texte der sogenannten zweiten Ubersetzung des Status von Wiślica". Wrocław 1889).
 • 520 $a Menadier Julius, asystent przy gabinecie numizmatycznym Königliche Museum w Berlinie, 1885, k. 165-166. - kwerenda dotycząca danych do pracy o występowaniu monet rzymskich na wschód od Renu.
 • 520 $a Morawski Kazimierz, 1880-1881, (6), k. 44-47, 52-53, 56-57, 60, 63-64. - o dane biograficzne dotyczące Andrzeja Patrycego Nideckiego do pracy "Andrzej Patrycy Nidecki, jego życie i dzieła" (Kraków 1884).
 • 520 $a Moszyński Jerzy, 1891, k. 290-291. - kwerenda dotycząca akt sądu wojennego w sprawie Waleriana Łukasińskiego.
 • 520 $a Mrowiński Walery ks., jezuita, 1892, k. 302-303. - kwerenda dotycząca dr. utworów Macieja Kazimierza Sarbiewskiego do wydania przygotowanego przez ks. Tomasza Walla (zob. M. K. Skarbiewski: "Poemata omnia". Stara Wieś 1892).
 • 520 $a Nehring Władysław, 1892, k. 299. - o wypożyczenie I wydania "Zwierzyńca" Mikołaja Reja Ignacemu Chrzanowskiemu.
 • 520 $a Neustadt Ludwig, 1881, k. 80-81. - o odpis dokumentów z "Acta Tomiciana".
 • 520 $a Nowakowska E., 1882, (2), k. 76-79. - zwrot książki wypożyczonej przez męża Franciszka Nowakowskiego.
 • 520 $a Nowakowski Franciszek, pedagog, 1880, k. 36-39. - o dane bibliograficzne dotyczące "Elementarza polsko-łacińskiego" z 1891 r. do artykułu o elementarzach polskich w "Encyklopedii wychowawczej".
 • 520 $a Ottmann Rudolf, skryptor Biblioteki Jagiellońskiej, 1884, k. 134-135. - kwerenda dotycząca źródeł do biografii Erazma Glicznera.
 • 520 $a Papee Fryderyk, kustosz Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie, 1894, k. 354. - zwrot książek wypożyczonych dla Ferdynanda Bostela.
 • 520 $a Paprocki Teodor, 1884, k. 136. - o odpisy drobnych utworów Juliusza Słowackiego zmieszczonych w "Warcie" do wydania jego "Dzieł" przez H. Biegeleisena (Lwów 1894).
 • 520 $a Pelczar Jan, 1890, k. 247-248. - kwerenda "wzmianki biograficznej" dotyczącej Mikołaja Hussowskiego.
 • 520 $a Perlbach Max, 1879, k. 11-12. - kolacjonowanie odpisów dokumentów do wydania "Pommerellisches Urkundenbuch" z rkps. BK.
 • 520 $a Piątkowski St., pełnomocnik Raczyńskich w Rogalinie, 1885, k. 171-172. - o przesłanie kopiariusza przywilejów klasztoru w Paradyżu, własności biblioteki rogalińskiej, ks. Teodorowi Warmińskiemu.
 • 520 $a Plater-Broel Włodzimierz, 1883, k. 113-114. - kwerenda dotycząca materiałów do monografii rodziny Platerów; pomoc dla ks. S. Kujota w jego studiach nad historią Prus Królewskich.
 • 520 $a Prochaska Antoni, 1880-1882, (4), k. 27-31, 34-35, 89-90. - wypożyczenie rkps. "Liber cancelariae" (BK 194) do wydania kodeksu listów księcia Witolda ("Monumenta medii aevi historica", t. 6, Kraków 1882).
 • 520 $a Przesmycki Zenon, 1894, (2), k. 355-360. - w tym 1 list do J. Zamoyskiej - o udostępnienie rkps. J. M. Hoene-Wońskiego. (Druk: Z. Krajewska: "Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego". [w:] "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", Z. 11:1973, s. 250-252.
 • 520 $a Ptaszycki Stanisław, 1883-1884, (4), k. 109-110, 119-120, 123-124, 147-148. - kolacjonowanie tekstów wydań "Wizerunku" M. Reja do nowej edycji (Petersburg 1889); o udostępnienie zbiorów BK.
 • 520 $a Reifenkugel K., bibliotekarz Biblioteki Uniwersyteckiej w Czerniowcach, 1882, k. 101-102. - wypożyczenie st.dr. krakowskich dla Emila Kałużniackiego.
 • 520 $a Schwarzer Johann, student filozofii w Halle, 1880, k. 1-2. - sprawa wypożyczenia rkps. dla E. Dümmlera.
 • 520 $a Sembrzycki Jan Karol, 1892, (2), k. 310-311, 315-316. - wypożyczenie książek do pracy "Die Beziehungen der litauisch-polnischen Reformirten und Socinianer zu Brandenburg-Preussen, und die Geschichte der polnisch-reformirten Gemeinde zu Königsberg".
 • 520 $a Semkowicz Władysław (Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie), 1894, k. 346-347. - wypożyczenie st.dr. dla F. Bostela.
 • 520 $a Skoraczewski Filip, 1887, k. 198-199. - wypożyczenie książek do pracy "Materiały do historii Miłosławia" (Poznań 1910).
 • 520 $a Smolka Stanisław (Seminarium Historyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego), 1890-1891, (2), k. 251-252, 284-285. - wypożyczenie rkps.
 • 520 $a Sokołowski Marian, 1890-1894, (2), k. 249-250, 330-331. - wypożyczenie st.dr.
 • 520 $a Sosnowski Maksymilian Edward, 1885-1886, (2), k. 153-154, 184-185. - wypożyczenie st.dr. dla porównań bibliograficznych.
 • 520 $a Stasiński Józef, 1880, k. 40-41. - wypożyczenie kodeksów dyplomatycznych.
 • 520 $a Storożenko Andrij V., historyk ukraiński, 1894, k. 337-338. - o skopiowanie st.dr. do pracy o życiu i działalności ks. Józefa Wereszczyńskiego.
 • 520 $a Surzyński Józef ks., red. "Muzyki Kościelnej" w Poznaniu, 1889, k. 265. - rewers na wypożyczenie książki.
 • 520 $a Szamarzewski Augustyn ks. do W. Kętrzyńskiego (na rewersie), 1869, k. 361-362. - na tym notatka Z. Celichowskiego z 1872; wypoż. "Historii Rosji" Mikołaja Karamzina.
 • 520 $a Szily Kalman, sekretarz generalny Magyar Tudomanyos Akademia w Budapeszcie, 1891, k. 300-301. - wypożyczenie dr. XVI w., m.in. dr. listów Stefana Batorego.
 • 520 $a Thieberger K., 1893, k. 325-326. - wypożyczenie dr. Samuela Twardowskiego (zob. K. Thieberger: "Samuel von Skrzypna Twardowski. Inauguraldisseration". Wrocław 1898).
 • 520 $a Tretiak Józef, (1891, (2), k. 278-281. - wypożyczenie kopii raportu Mikołaja Nowosilcowa (BK 1152, zob. J. Tretiak: "Raport urzędowy Nowosilcowa o Konradzie Wallenrodzie". [w:] "Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza" 5:1891)
 • 520 $a Ulanowski Bolesław, 1884-1889, (4), k. 151-152, 229-232, 237-238. - kwerenda dotycząca dokumentów księcia Bolesława Wstydliwego; kwerenda i wypożyczenie rkps. prawa kościelnego; o odpisie kontraktu Mikołaja z Kórnika na budowę zamku (wyd. B. Ulanowski "Acta capitulorum" t. 2.:1902 nr 991).
 • 520 $a Wall Tomasz ks., jezuita, 1892, k. 304-307. - o opis bibliograficzny dzieł M. K. Sarbiewskiego, załączony spis: "Broszury zawierające poemata łacińskie wydane bezimiennie".
 • 520 $a Warmiński Teodor ks., 1885, (2), k. 167-170. - kwerenda dotycząca materiałów do dziejów klasztoru cystersów w Paradyżu (zob.: T. Warmiński: "Urkundliche Geschichte des ehemaligen Cistercienser-Kloster zu Paradies". Międzyrzecz 1886)
 • 520 $a Warschauer, adwokat w Trzemesznie, 1894, k. 343. - wypożyczenie książki.
 • 520 $a Wawrykiewicz Edward, 1885, k. 163-164. - zbieranie materiałów do słownika matematycznego.
 • 520 $a Wiese Berthold, 1894, (3), k. 348-353. - wypożyczenie rkps. "Boskiej komedii" Dantego.
 • 520 $a Windakiewicz Stanisław, 1884-1890, (2), k. 145-146, 255-256. - kwerenda dotycząca materiałów do pracy "Ks. Stanisław Grochowski, studium biograficzno-literackie" (Kraków 1892); wypożyczenie st.dr. "Historia o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" Mikołaja z Wilkowiecka.
 • 520 $a Zawadzki Edgar Biberstein, 1888, k. 221-222. - kwerenda dotycząca materiałów do historii rodziny Biberstein-Zawadzkich herbu Rogala.
 • 520 $a Zawadzki Szczęsny Rogala, 1884, k. 141-142. - kwerenda dotycząca materiałów do dziejów rodziny Zawadzkich herbu Rogala.
 • 520 $a Zbyszewski Leon ks., 1890, k. 261-262. - wypożyczenie książek dotyczących stosunków społecznych w dawnej Polsce.
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger
 • 581 $a Ćwikliński Ludwik: |Janicki, poeta uwieńczony. Kraków 1893
 • 581 $a Janicii Carmina. Kraków 1830
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 187-193.
 • 581 $a Krajewska Zofia: |Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego. [w:] |Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Z. 11 : 1973.
 • 581 $a Łukowski Jan: |Archiwum trzemeszeńskie. [w:] |Roczniki PTPN. T. 11:1881.
 • 581 $a Tretiak Józef: |Raport urzędowy Nowosilcowa o Konradzie Wallenrodzie. [w:] |Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. 5:1891.
 • 581 $a Warmiński Teodor: |Urkundliche Geschichte des ehemaligen Cistercienser-Kloster zu Paradies. Międzyrzecz 1886.
 • 600 $a Artomiusz Piotr
 • 600 $a Biegeleisen Henryk
 • 600 $a Bielski Marcin
 • 600 $a Bolesław Wstydliwy $c (książę krakowsko-sandomierski ; $d 1226-1279)
 • 600 $a Bostel Ferdynand
 • 600 $a Burattini Tytus Liwiusz
 • 600 $a Choińscy
 • 600 $a Chrzanowski Ignacy
 • 600 $a Czarniecki Stefan
 • 600 $a Dümmler Ernst
 • 600 $a Działyńska, Cecylia $d (1837-1899)
 • 600 $a Erazm z Rotterdamu
 • 600 $a Gliczner, Erazm
 • 600 $a Górnicki, Łukasz
 • 600 $a Grochowski Stanisław, ks.
 • 600 $a Haller Jan
 • 600 $a Hoene-Wroński, Józef Maria $d (1776-1853)
 • 600 $a Hussowski, Mikołaj
 • 600 $a Janicki Klemens
 • 600 $a Kallimach (Buonaccorsi Filippo)
 • 600 $a Kałużniacki Emil
 • 600 $a Karamzin Mikołaj
 • 600 $a Kazimierz Wielki $c (król Polski ; $d 1310-1370)
 • 600 $a Kozłowski Włodzimierz
 • 600 $a Krajewska Zofia
 • 600 $a Kromer Marcin
 • 600 $a Krzycki Andrzej
 • 600 $a Łaski Olbracht
 • 600 $a Łukasiński Walerian
 • 600 $a Mikołaj z Kórnika
 • 600 $a Nidecki Andrzej Patrycy
 • 600 $a Nowosilcow Mikołaj Mikołajewicz
 • 600 $a Platerowie-Broel
 • 600 $a Ptaszycki Stanisław
 • 600 $a Pudłowski Stanisław, ks.
 • 600 $a Roizjusz Piotr
 • 600 $a Sarbiewski Maciej Kazimierz
 • 600 $a Scharffenbergowie
 • 600 $a Skarbiewski Maciej Kazimierz
 • 600 $a Słowacki, Juliusz $d (1809-1849)
 • 600 $a Smoleński Władysław
 • 600 $a Stefan Batory $c (król Polski ; $d 1533-1586)
 • 600 $a Szarzyński Sęp, Mikołaj $d (ca 1550-1581)
 • 600 $a Twardowski Samuel ze Skrzypny
 • 600 $a Ungler Florian
 • 600 $a Wall Tomasz, ks.
 • 600 $a Warmiński Teodor, ks.
 • 600 $a Wawrykiewicz Edward
 • 600 $a Wereszczyński Józef, ks.
 • 600 $a Wietor Hieronim
 • 600 $a Witold $c (wielki książę litewski ; $d ca 1352-1430)
 • 600 $a Zawadzcy herbu Rogala
 • 610 $a Gmina polsko-ewangelicka (Królewiec)
 • 610 $a Jolowicz Józef, |Księgarnia (Poznań)
 • 610 $a Klasztor cystersów (Łekno)
 • 610 $a Towarzystwo Literacko-Słowiańskie Wrocław
 • 611 $a Zjazd przyrodników polskich $c Kraków) $d (1891 ;
 • 651 $a Borek Wlkp. $x parafia
 • 651 $a Budapeszt $x Magyar Tudomanyos Akademia
 • 651 $a Czernichów $x Krajowa Średnia Szkoła Rolnicza
 • 651 $a Czerniowce $x Biblioteka Uniwersytecka
 • 651 $a Kraków $x Uniwersytet Jagielloński. Seminarium Historyczne
 • 651 $a Kraków $x Zjazd przyrodników polskich $y 1891
 • 651 $a Kraków $x Katedra
 • 651 $a Królewiec $x Gmina polsko-ewangelicka
 • 651 $a Królewiec
 • 651 $a Łekno pod Wągrowcem $x klasztor cystersów
 • 651 $a Lwów $x Biblioteka Uniwersytecka
 • 651 $a Miłosław
 • 651 $a Paradyż $x klasztor cystersów
 • 651 $a Paradyż $x klasztor cystersów
 • 651 $a Pomorze Gdańskie
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Jolowicz Józef
 • 651 $a Poznań $x czasopismo - "Warta"
 • 651 $a Prusy Królewskie
 • 651 $a Ren, rz.
 • 651 $a Rogalin $x Biblioteka Raczyńskich
 • 651 $a Śnieciska $x proboszcz Augustyn Jaskulski
 • 651 $a Szamotuły
 • 651 $a Trzemeszno $x klasztor kanoników regularnych
 • 651 $a Włocławek $x diecezja
 • 651 $a Wrocław $x Towarzystwo Literacko-Słowiańskie
 • 653 $a Informacja naukowa - |kwerendy
 • 653 $a Kantyczki polskie 16 w.
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |udostępnianie
 • 700 $a Abraham Władysław
 • 700 $a Balzer, Oswald $d (1858-1933)
 • 700 $a Baraniecki Marian Aleksander
 • 700 $a Birkenmajer Ludwik
 • 700 $a Bostel Ferdynand
 • 700 $a Brandowski Aleksander, ks.
 • 700 $a Bronikowski Kazimierz
 • 700 $a Brückner Aleksander
 • 700 $a Bystroń Jan
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Chodyński Zenon, ks.
 • 700 $a Chrzanowski Ignacy
 • 700 $a Ćwikliński Ludwik
 • 700 $a Czarnik Bronisław
 • 700 $a Czartoryski Zdzisław
 • 700 $a Dickstein Samuel
 • 700 $a Dümmler Ernst
 • 700 $a Erzepki Bolesław
 • 700 $a Estreicher Karol
 • 700 $a Fasbender Eduard
 • 700 $a Fijałek Jan, ks.
 • 700 $a Franke Jan
 • 700 $a Frydrychowicz Romuald, ks.
 • 700 $a Gröber Gustav
 • 700 $a Hartfelder Karl
 • 700 $a Hennig [?]
 • 700 $a Hirschberg Aleksander
 • 700 $a Hockenbeck Heinrich
 • 700 $a Hozakowski Mieczysław
 • 700 $a Janicki Julian
 • 700 $a Jaskulski Augustyn, ks. $c proboszcz w Śnieciskach
 • 700 $a Jenike Ludwik
 • 700 $a Jeske-Choiński Teodor
 • 700 $a Jolowicz Józef
 • 700 $a Jungfer Theodor
 • 700 $a Kałużniacki Emil
 • 700 $a Karpiński Ignacy
 • 700 $a Karwowski Stanisław
 • 700 $a Kausz A.
 • 700 $a Kętrzyński Wojciech
 • 700 $a Kirmis Max
 • 700 $a Koehler Klemens
 • 700 $a Komiszka [?] Władysław
 • 700 $a Korzeniowski Józef
 • 700 $a Krąkowski Józef
 • 700 $a Krasicki Kazimierz
 • 700 $a Kraushar Aleksander
 • 700 $a Kruczkiewicz Bronisław
 • 700 $a Krzyżanowski Stanisław $d (1865-1917)
 • 700 $a Kujot Stanisław, ks.
 • 700 $a Kwiatkowski Aleksander
 • 700 $a Łabujewski Jan
 • 700 $a Łaszewski Stefan
 • 700 $a Lekszycki Józef
 • 700 $a Łopiński Roman
 • 700 $a Löwenfeld Raphael
 • 700 $a Łukowski Jan, ks.
 • 700 $a Mańkowski Leon
 • 700 $a Menadier Julius
 • 700 $a Morawski Kazimierz
 • 700 $a Moszyński Jerzy
 • 700 $a Mrowiński Walery, ks.
 • 700 $a Nehring Władysław
 • 700 $a Neustadt Ludwig
 • 700 $a Nowakowska E.
 • 700 $a Nowakowski Franciszek Kandyd
 • 700 $a Ottmann Rudolf
 • 700 $a Papee Fryderyk
 • 700 $a Paprocki Teodor
 • 700 $a Pelczar Jan
 • 700 $a Perlbach Max
 • 700 $a Piątkowski St.
 • 700 $a Plater-Broel Włodzimierz
 • 700 $a Prochaska Antoni
 • 700 $a Przesmycki Zenon
 • 700 $a Ptaszycki Stanisław
 • 700 $a Reifenkugel K.
 • 700 $a Schwarzer Johann
 • 700 $a Sembrzycki Jan Karol
 • 700 $a Semkowicz Władysław
 • 700 $a Skoraczewski Filip
 • 700 $a Smolka Stanisław
 • 700 $a Sokołowski Marian
 • 700 $a Sosnowski Maksymilian Edward
 • 700 $a Stasiński Józef
 • 700 $a Storożenko Andrij V.
 • 700 $a Surzyński Józef, ks.
 • 700 $a Szamarzewski Augustyn, ks.
 • 700 $a Szily Kalman
 • 700 $a Thieberger K.
 • 700 $a Tretiak Józef
 • 700 $a Ulanowski Bolesław
 • 700 $a Wall Tomasz, ks.
 • 700 $a Warmiński Teodor, ks.
 • 700 $a Warschauer [?]
 • 700 $a Wawrykiewicz Edward
 • 700 $a Wiese Berthold
 • 700 $a Windakiewicz Stanisław
 • 700 $a Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich (1831-1923)
 • 700 $a Zawadzki Edgar Biberstein
 • 700 $a Zawadzki Szczęsny Rogala
 • 700 $a Zbyszewski Leon, ks.
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Biblioteka Raczyńskich (Rogalin)
 • 710 $a Biblioteka Uniwersytecka (Czerniowce)
 • 710 $a Biblioteka Uniwersytecka Lwów
 • 710 $a Krajowa Średnia Szkoła Rolnicza Czernichów
 • 710 $a Magyar Tudomanyos Akademia Budapeszt
 • 710 $a Uniwersytet Jagielloński (Kraków) $b Seminarium Historyczne
 • 740 $a Acta Tomiciana
 • 740 $a Kodeks Sapieżyński (Rogaliński)
 • 740 $a Liber cancalariae
 • 740 $a Pamiętniki Janczara
 • 740 $a Statuty Kazimierza Wielkiego
 • 740 $a Warta, Poznań
 • 777 $a Dante Alighieri $t Boska komedia
 • 777 $a Mickiewicz, Adam (1798-1855) $t Konrad Wallenrod
 • 777 $a Mikołaj z Wilkowiecka $t Historia o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim
 • 777 $a Rej, Mikołaj (1505-1569) $t Figliki
 • 777 $a Rej, Mikołaj (1505-1569) $t Zwierzyniec
 • 777 $a Rej, Mikołaj (1505-1569) $t Wizerunek
 • 852 $j AB 222
 • 960 $n Nr inw. 0228
 • 999 $a KW

Indeksy