"Udzielanie materiałów bibliotecznych, pożyczanie książek itp. 1.01.1895 - 31.01.1907".

Katalog
Archiwum
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 223
  • Nr inw. 0229
 • Tytuł:
  • Administracja Biblioteki i udostępnianie zbiorów.
  • "Udzielanie materiałów bibliotecznych, pożyczanie książek itp. 1.01.1895 - 31.01.1907".
 • Miejsce i czas powstania: 1895-1907
 • Opis fizyczny:
  • 349 k. 30x23 cm
  • rkps, masz., dr. opr. półpł.
 • Język: pol ger
 • Uwagi: 184 listy
 • Zawartość:
  • 1. B. Kruczkiewicz: "Royzyusz. Jego życie i pisma" - streszczenie niemieckie. Nadbitka z Rozpraw Akademii Umiejętności, 1897, (dr.), k. 41-42.
  • 2. Notatka Z. Celichowskiego o rkps. przesłanych O. Balzerowi, 1900, k. 89, 91.
  • 3. "Dziennik Poznański", 1903, nr 178 z artykułem Z. Celichowskiego o pracy J. Marchlewskiego "Stosunki społeczno-ekonomiczne w ziemiach polskich zaboru pruskiego" (Lwów 1903), po k. 205 (s. 4).
  • Abicht Rudolf, lektor języka polskiego i rosyjskiego na Uniwersytecie Wrocławskim, 1895-1897, (4), k. 22-25, 30-31, 39-40. - przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do R. Abichta, 1895, k. 21. - wypożyczenie dr. Andrzeja Zbylitowskiego do monografii o nim.
  • Badecki Karol, student filozofii we Lwowie, 1907, k. 314-315. - kwerenda dotycząca dr. i rkps. Macieja i Jana Rybińskich.
  • Barwiński Eugeniusz, 1904-1907, (8), k. 231-234, 287-288, 319-321, 324-327, 330-331, 337-338. - wypożyczenie rkps. i dr. akt sejmowych XVI w. do wyd. (zob. "Scriptores rerum Polonicarum" t. 20-21, Kraków 1907-1911); wypożyczenie rkps. i st.dr. do Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie dla ks. Jana Fijałka i Władysława Abrahama; o udostępnienie zbiorów BK.
  • Bauza Piotr ks., 1896, k. 34. - wypożyczenie książek.
  • Bernacki Ludwik, 1903-1906, (6), k. 195-197, 208-209, 296-299, 308. - wypożyczenie rkps. i st.dr.: zbiorów przypowieści, anegdot i facjecji staropolskich do wydania w Bibliotece Pisarzów Polskich; wypożyczenie st.dr. do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie dla Alfreda Brodnickiego.
  • Bidlo Jaroslav, historyk czeski, prof. uniwersytetu w Pradze, 1896-1907, (4), k. 35-38, 333-334, 339-340. - wypożyczenie st.dr. do pracy "Jednota Braterska w privnim wyhnastvi" (Praga 1900) i in.
  • Bondy Franz, Księgarnia, Wiedeń, 1898-1902, (4), k. 62-63, 85-88, 146-147. - o materiał ilustracyjny do dzieła H. Biegeleisena "Ilustrowane dzieje literatury polskiej" (Wiedeń 1898-1904).
  • Brettholz Uscher, student filologii we Wrocławiu, 1895, k. 20. - kwerenda dotycząca nie wydanych utworów poetów polskich do pracy "Über unbekannte und wenig bekannte polnische Dichter des XVII Jr." (Wrocław 1897).
  • Brodnicki Alfred, student filozofii we Lwowie, 1906, k. 304. - kwerenda dotycząca pism Jana Żabczyca.
  • Caro Julius, historyk, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1902, (3), k. 134-135, 138-143. - sprawa zwrotu wypożyczonych książek.
  • Chrzanowski Bernard, prawnik, publicysta, 1897, k. 47-48. - wypożyczenie książek.
  • Cieszkowski August Adolf, agronom i filozof, 1898, k. 60-61. - konsultacje dotyczące przygotowania do wydania dzieła ojca Augusta Cieszkowskiego "Ojcze nasz" (Poznań 1899).
  • Ciliński Leon, 1902, k. 148-149. - wypożyczenie utworów poetyckich Jana Dantyszka do pracy "Krótki rys życia i działalności literackiej J. Dantyszka" (Stanisławów 1910).
  • Czaplewski Paweł ks., 1905, k. 245-246. - kwerenda dotycząca materiałów do historii reformacji w archidiakonacie pomorskim.
  • Czarnecki dr, 1896, k. 32-33. - o wypożyczenie książki do odczytu publicznego w Gnieźnie "O zakonie krzyżackim".
  • Drzażdżyński Stanisław, nauczyciel gimnazjum w Głubczycach, 1902-1906, (2), k. 136-137, 300-301. - wypożyczenie literatury do studiów nad słowiańskimi nazwami miejscowymi na Śląsku (zob. S. Drzażdżyński: "Die slavischen Ortsnamen Schlesien". Głubczyce 1902).
  • Dużyński Czesław ks., 1904, (2), k. 211-212, 237-238. - wypożyczenie literatury do pracy nad monografią bł. Bogumiła, abpa gnieźnieńskiego.
  • Ermisch Hubert (Königlich Sachsisches Hauptstaatsarchiv, Drezno), 1907, (2), k. 310-311. - wypożyczenie rkps.
  • Erzepki Bolesław, 1900-1904, (4), k. 74-75, 150-151, 153, 223-224. - przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do B. Erzepkiego, 1902, k. 152. - wypożyczenie książek do Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu dla ks. Ignacego Warmińskiego i in.; zwrot rkps. (wiersze i satyry z okresu Sejmu Czteroletniego).
  • Fijałek Jan ks., 1895, k. 7-8. - zwrot wypożyczonych "Agend".
  • Geisenhof G., pastor w Hamburgu, 1898, (2), k. 66-69. - o opis bibliograficzny "Postylli" z XVI w.
  • Gubrynowicz Bronisław, historyk literatury, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, 1906, k. 295. - anons o przyjeździe do Kórnika.
  • Hahn Wiktor, 1907, k. 341-342. - kwerenda dotycząca rkps. i dr. greckich do końca XVI w. do pracy o hellenizmie w Polsce.
  • Heck Korneli Juliusz, 1900-1901, (2), k. 92-93, 116-117. - wypożyczenie st.dr. do monografii "Szymon Szymonowicz. Jego żywot i dzieła" (Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Filologicznego), t. 33:1901; t. 37:1903).
  • Hellebrant A., bibliotekarz (Ungarische Akademie der Wissenschaften, Budapeszt), 1895, (2), k. 13-15. - o wypożyczenie st.dr.
  • Hendel Zygmunt, architekt i konserwator, 1906, k. 348-349. - o zakup prac historycznych pomocnych w pracach konserwatorskich Wawelu.
  • Hozakowski Władysław ks., 1905, (3), k. 243-244, 247-248. - wypożyczenie st.dr.
  • Kaźmierczak Jan, 1905, (5), k. 253-260. - wypożyczenie książek do pracy o J. M. Hoene-Wrońskim.
  • Kętrzyński Stanisław, historyk, 1906, k. 284-285. - kwerenda dotycząca dokumentów Kazimierza Wielkiego do studiów nad kancelarią tego władcy.
  • Kętrzyński Wojciech, 1905-1907, (2), k. 239-240, 317-318. - wypożyczenie "Postylli" M. Reja z r. 1566 dla J. Kallenbacha; zwrot dr. wypożyczonych A. Brodnickiemu.
  • Kolbuszewski (Kobzdaj) Kazimierz, student filozofii we Lwowie, późn. historyk literatury, prof. Uniwersytetu Wileńskiego, 1906, (2), k. 278-281; na k. 278 poświadczenie J. Kallenbacha. - wypożyczenie "Postylli" Jana Seklucjana do pracy seminaryjnej.
  • Korzeniowski Józef (Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie), 1900-1904, (3), k. 81-82, 213-214, 218. - wypożyczenie st.dr. dla E. Barwińskiego.
  • Kościński Konstanty, 1907, k. 322-323. - kwerenda dotycząca źródeł archiwalnych i in. do historii Prus Zachodnich.
  • Kossowski Stanisław, historyk literatury polskiej, prof. gimnazjum we Lwowie, 1903, k. 202-204. - wypożyczenie dr. Krzysztofa Hegendorfina do pracy "Krzysztof Hegendorfin w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu w latach 1530-1535" ("Przewodnik Naukowy i Literacki", 1905).
  • Kraushar Aleksander, 1904, h. 216-217. - o fotografię portretu Ignacego Działyńskiego do pracy o historii pałacu warszawskiego Działyńskich.
  • Krotoski Kazimierz, (06, (2), k. 292-294. - wypożyczenie książek do artykułów i broszur antypruskich; o dublety BK dla biblioteki gimnazjum w Nowym Sączu.
  • Kruske Rudolf, pastor, 1902-1904, (13), k. 157-158, 164-166, 169-172, 180-183, 191-194, 198. - wypożyczenie st.dr. do historii reformacji w Polsce w XVI w.
  • Kudera Jan ks., pisarz, 1905, (2), k. 261-262, 271-272. - wypożyczenie czasopism z artykułami dotyczącymi Śląska; o stanie księgozbioru po Bibliotece Polskiej w Rumunii w Bytomiu.
  • Kutrzeba Stanisław, 1905-1907, (5), k. 249-252, 305-307, 309, 328-329. - o zezwolenie przeprowadzenia kwerendy w BK dotyczącej materiałów do wydania laudów krakowskich z l. 1572-1632; wypożyczenie st.dr.; sprawa zwrotu rysunków K. W. Kielisińskiego wypożyczonych przez F. Piekosińskiego.
  • Kwiatkowski Aleksander, 1904, k. 219-220. - przesyłka rkps. podręcznika ogrodniczego "Wskazówki, jak z pożytkiem hodować drzewa i krzewy owocowe" (wyd. Leszno 1905) do oceny i dar podręcznika pszczelarskiego.
  • Łęgowski Józef, 1898, (3), k. 64-65, 70-73. - wypożyczenie książek, n.in. do pracy o "Konradzie Wallenrodzie" A. Mickiewicza.
  • Listy do Z. Celichowskiego:
  • Łoś Marian, 1895, k. 3-6. - kwerenda dotycząca materiałów do historii rodziny Łosiów.
  • Łyskowska Józefa, 1904, k. 235. - wypożyczenie "Biblii" dla Marii Zamoyskiej.
  • Mańkowski Alfons ks., 1906-1907, (4), k. 243-247, 289. - kwerenda dotycząca materiałów do bibliografii dr. polskich tłoczonych w Prusach Zachodnich (zob.: A. Mańkowski: "Dzieje drukarstwa i piśmiennictwa polskiego w Prusach Zachodnich". [w:] "Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu" 13:1906, 14:1907, 16:1909, 18:1911); wypożyczenie rkps. ks. Franciszka Walentego Ruthena (BK 38-42).
  • Mańkowski Bolesław (Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie), 1905, k. 236. - wypożyczenie książek dla Cyryla Studzińskiego.
  • Merczyng Henryk, fizyk, prof. w Petersburgu, historyk reformacji i demograf, 1903, k. 184. - o pozwolenie przejrzenia dr. polskich z XVI w.
  • Miaskowski Kazimierz ks., 1897-1906, (6), k. 45-46, 55-59, 77-78, 83-84, 273-274. - kwerenda dotycząca materiałów do biografii Stanisława Hozjusza; wypożyczenie książek; kwerenda dotycząca listów Erazma z Rotterdamu.
  • Nowodworski Witold, 1902, k. 144-145. - kwerenda dotycząca rkps. Świętosława Orzelskiego.
  • Paczkowski Józef, 1901, k. 123-124. - wypożyczenie rkps.; sprawa kwerendy dotyczącej materiałów do wyd. "Acta Tomiciana" w Bibliotece Królewskiej w Berlinie.
  • Posadzy Ludwik, 1903, k. 206-207. - wypożyczenie książki.
  • Przesmycki Zenon, ok. 1900, k. 94-95. - przy tym notatka Z. Celichowskiego, k. 96. - spis wypożyczonych dzieł J.M. Hoene-Wrońskiego.
  • Przy tym:
  • Puttkamer Karl, 1903, (2), k. 160-161, 205. - kwerenda materiałów dotyczących rodziny Puttkamerów.
  • Rydel Józef, 1906-1907, (2), k. 302-303, 335-336. - wypożyczenie st.dr. dla Tomasza Grabowskiego do jego pracy nad historią arian w Polsce; pośrednictwo w wypożyczeniu st.dr. dla J. Bidlo.
  • Schmid Carl Friedrich, 1902, k. 133. - o opis bibliograficzny wydań "Argenis" Johna Barcleya.
  • Schönfelder ks., dr teologii, 1904, (2), k. 221-222, 225. - o udostępnienie zbiorów BK.
  • Semkowicz Władysław (Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie), 1900, k. 97-98. - wypożyczenie st.dr. dla E. Barwińskiego.
  • Skałkowski Adam, 1901, k. 108-109. - kwerenda dotycząca materiałów do monografii Jana Henryka Dąbrowskiego (Kraków 1904).
  • Sokolnicka Zofia, 1906, k. 269. - o spis rkps. dotyczących historii Polski XIX w. dla Henryka Mościckiego; kwerenda materiałów dotyczących Stanisława Staszica.
  • Sokolnicki Michał, historyk i dyplomata, 1902, k. 131-132. - o udostępnienie zbiorów BK do monografii "Generał Sokolnicki" (Kraków 1912).
  • Spychałowicz Antoni, 1904, (2), k. 221-222, 225. - wypożyczenie książek.
  • Szuman Jan, lekarz, 1895, k. 26-27. - o udostępnienie zbiorów BK Julianowi Marchlewskiemu.
  • Szymański Franciszek, 1900, k. 99-100. - wypożyczenie książek.
  • Tarnowski J., 1898, (2), k. 49-50, 53-54. - wypożyczenie rkps. do pracy o hetmanie Janie Tarnowskim.
  • Tarnowski Zdzisław, właściciel Biblioteki Dzikowskiej, 1907, k. 332. - odpowiedź Z. Celichowskiego w sprawie rkps. wypożyczonych ks. Ignacemu Polkowskiemu.
  • Thallóczy Ludwig (Lajos), dyrektor Gemeinsames Finanz-Archiv w Wiedniu, 1895-1901, (5), k. 16-19, 43-44, 104-105. - list Akademii Umiejętności w Krakowie (podpis: Feliks Koneczny) do L. Thallóczy'ego - wypożyczenie rkps.
  • Thieberger K., 1895-1898, (4), k. 1-2, 9-12, 51-52. - wypożyczenie st.dr. Samuela ze Skrzypny Twardowskiego.
  • Thomas Józef, 1905-1906, (2), k. 267-268, 270. - wypożyczenie książki do odczytu publicznego.
  • Trzciński Tadeusz ks., 1905-1907, (2), k. 241-242, 316. - wypożyczenie książki.
  • Ulanowski Bolesław, 1901, (2), k. 101-102, 106-107. - wypożyczenie rkps.
  • Veress Andreas, 1901, (3), k. 110-115, 120-122. - przy tym rachunki za fotografie, (2), k. 118-119. - kwerenda dotycząca źródeł do historii Węgier.
  • Waga A. ks., 1905, k. 263-264. - kwerenda dotycząca starych psłaterzy i śpiewników kościelnych.
  • Warmiński Ignacy ks., 1900-1904, (9), k. 76, 79-80, 129-130, 155-156, 162-163, 167-168, 200-201, 226-229. - wypożyczenie st.dr. do pracy "Andrzej Samuel i Jan Seklucjan" (Poznań 1906).
  • Witanowski Michał Rawita, 1906, k. 275-277. - wypożyczenie książek do pracy "Wielkopolskie miasto Koło, jego przeszłość i pamiątki" (Piotrków 1912).
  • Wotschke Theodor, 1901-1906, (7), k. 125-127, 179, 210, 265-266, 282-283, 290-291. - wypożyczenie st.dr. do prac z zakresu historii reformacji w Polsce.
  • Zakrzewska Zofia, 1907, k. 309a-309b. - na tym dopiski współpracownic Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach. - podziękowanie dla Z. Celichowskiego za współpracę przy wydaniu pracy J. Zamoyskiej "O wychowaniu" (Poznań 1907).
  • Zwolski Stefan ks., 1902-1903, (11), k. 128, 154, 159, 173-178, 186, 190, 199. - wypożyczenie biblii polskiej z XVI w. do rozprawy doktorskiej "De bibliis polonicis" (Poznań 1904).
 • Opracowania:
  • Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 193-199.
  • Mańkowski Alfons: Dzieje drukarstwa i piśmiennictwa polskiego w Prusach Zachodnich. [w:] Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 13:1906, 14:1907, 16:1909, 18:1911.
  • Scriptores rerum Polonicarum, t. 20-21, Kraków 1907-1911.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Administracja Biblioteki i udostępnianie zbiorów.
 • 245 $a "Udzielanie materiałów bibliotecznych, pożyczanie książek itp. 1.01.1895 - 31.01.1907".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1895-1907
 • 300 $a 349 k. $c 30x23 cm
 • 340 $d rkps, masz., dr. $e opr. półpł.
 • 500 $a 184 listy
 • 520 $a 1. B. Kruczkiewicz: "Royzyusz. Jego życie i pisma" - streszczenie niemieckie. Nadbitka z Rozpraw Akademii Umiejętności, 1897, (dr.), k. 41-42.
 • 520 $a 2. Notatka Z. Celichowskiego o rkps. przesłanych O. Balzerowi, 1900, k. 89, 91.
 • 520 $a 3. "Dziennik Poznański", 1903, nr 178 z artykułem Z. Celichowskiego o pracy J. Marchlewskiego "Stosunki społeczno-ekonomiczne w ziemiach polskich zaboru pruskiego" (Lwów 1903), po k. 205 (s. 4).
 • 520 $a Abicht Rudolf, lektor języka polskiego i rosyjskiego na Uniwersytecie Wrocławskim, 1895-1897, (4), k. 22-25, 30-31, 39-40. - przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do R. Abichta, 1895, k. 21. - wypożyczenie dr. Andrzeja Zbylitowskiego do monografii o nim.
 • 520 $a Badecki Karol, student filozofii we Lwowie, 1907, k. 314-315. - kwerenda dotycząca dr. i rkps. Macieja i Jana Rybińskich.
 • 520 $a Barwiński Eugeniusz, 1904-1907, (8), k. 231-234, 287-288, 319-321, 324-327, 330-331, 337-338. - wypożyczenie rkps. i dr. akt sejmowych XVI w. do wyd. (zob. "Scriptores rerum Polonicarum" t. 20-21, Kraków 1907-1911); wypożyczenie rkps. i st.dr. do Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie dla ks. Jana Fijałka i Władysława Abrahama; o udostępnienie zbiorów BK.
 • 520 $a Bauza Piotr ks., 1896, k. 34. - wypożyczenie książek.
 • 520 $a Bernacki Ludwik, 1903-1906, (6), k. 195-197, 208-209, 296-299, 308. - wypożyczenie rkps. i st.dr.: zbiorów przypowieści, anegdot i facjecji staropolskich do wydania w Bibliotece Pisarzów Polskich; wypożyczenie st.dr. do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie dla Alfreda Brodnickiego.
 • 520 $a Bidlo Jaroslav, historyk czeski, prof. uniwersytetu w Pradze, 1896-1907, (4), k. 35-38, 333-334, 339-340. - wypożyczenie st.dr. do pracy "Jednota Braterska w privnim wyhnastvi" (Praga 1900) i in.
 • 520 $a Bondy Franz, Księgarnia, Wiedeń, 1898-1902, (4), k. 62-63, 85-88, 146-147. - o materiał ilustracyjny do dzieła H. Biegeleisena "Ilustrowane dzieje literatury polskiej" (Wiedeń 1898-1904).
 • 520 $a Brettholz Uscher, student filologii we Wrocławiu, 1895, k. 20. - kwerenda dotycząca nie wydanych utworów poetów polskich do pracy "Über unbekannte und wenig bekannte polnische Dichter des XVII Jr." (Wrocław 1897).
 • 520 $a Brodnicki Alfred, student filozofii we Lwowie, 1906, k. 304. - kwerenda dotycząca pism Jana Żabczyca.
 • 520 $a Caro Julius, historyk, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1902, (3), k. 134-135, 138-143. - sprawa zwrotu wypożyczonych książek.
 • 520 $a Chrzanowski Bernard, prawnik, publicysta, 1897, k. 47-48. - wypożyczenie książek.
 • 520 $a Cieszkowski August Adolf, agronom i filozof, 1898, k. 60-61. - konsultacje dotyczące przygotowania do wydania dzieła ojca Augusta Cieszkowskiego "Ojcze nasz" (Poznań 1899).
 • 520 $a Ciliński Leon, 1902, k. 148-149. - wypożyczenie utworów poetyckich Jana Dantyszka do pracy "Krótki rys życia i działalności literackiej J. Dantyszka" (Stanisławów 1910).
 • 520 $a Czaplewski Paweł ks., 1905, k. 245-246. - kwerenda dotycząca materiałów do historii reformacji w archidiakonacie pomorskim.
 • 520 $a Czarnecki dr, 1896, k. 32-33. - o wypożyczenie książki do odczytu publicznego w Gnieźnie "O zakonie krzyżackim".
 • 520 $a Drzażdżyński Stanisław, nauczyciel gimnazjum w Głubczycach, 1902-1906, (2), k. 136-137, 300-301. - wypożyczenie literatury do studiów nad słowiańskimi nazwami miejscowymi na Śląsku (zob. S. Drzażdżyński: "Die slavischen Ortsnamen Schlesien". Głubczyce 1902).
 • 520 $a Dużyński Czesław ks., 1904, (2), k. 211-212, 237-238. - wypożyczenie literatury do pracy nad monografią bł. Bogumiła, abpa gnieźnieńskiego.
 • 520 $a Ermisch Hubert (Königlich Sachsisches Hauptstaatsarchiv, Drezno), 1907, (2), k. 310-311. - wypożyczenie rkps.
 • 520 $a Erzepki Bolesław, 1900-1904, (4), k. 74-75, 150-151, 153, 223-224. - przy tym brulion listu Z. Celichowskiego do B. Erzepkiego, 1902, k. 152. - wypożyczenie książek do Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu dla ks. Ignacego Warmińskiego i in.; zwrot rkps. (wiersze i satyry z okresu Sejmu Czteroletniego).
 • 520 $a Fijałek Jan ks., 1895, k. 7-8. - zwrot wypożyczonych "Agend".
 • 520 $a Geisenhof G., pastor w Hamburgu, 1898, (2), k. 66-69. - o opis bibliograficzny "Postylli" z XVI w.
 • 520 $a Gubrynowicz Bronisław, historyk literatury, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, 1906, k. 295. - anons o przyjeździe do Kórnika.
 • 520 $a Hahn Wiktor, 1907, k. 341-342. - kwerenda dotycząca rkps. i dr. greckich do końca XVI w. do pracy o hellenizmie w Polsce.
 • 520 $a Heck Korneli Juliusz, 1900-1901, (2), k. 92-93, 116-117. - wypożyczenie st.dr. do monografii "Szymon Szymonowicz. Jego żywot i dzieła" (Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Filologicznego), t. 33:1901; t. 37:1903).
 • 520 $a Hellebrant A., bibliotekarz (Ungarische Akademie der Wissenschaften, Budapeszt), 1895, (2), k. 13-15. - o wypożyczenie st.dr.
 • 520 $a Hendel Zygmunt, architekt i konserwator, 1906, k. 348-349. - o zakup prac historycznych pomocnych w pracach konserwatorskich Wawelu.
 • 520 $a Hozakowski Władysław ks., 1905, (3), k. 243-244, 247-248. - wypożyczenie st.dr.
 • 520 $a Kaźmierczak Jan, 1905, (5), k. 253-260. - wypożyczenie książek do pracy o J. M. Hoene-Wrońskim.
 • 520 $a Kętrzyński Stanisław, historyk, 1906, k. 284-285. - kwerenda dotycząca dokumentów Kazimierza Wielkiego do studiów nad kancelarią tego władcy.
 • 520 $a Kętrzyński Wojciech, 1905-1907, (2), k. 239-240, 317-318. - wypożyczenie "Postylli" M. Reja z r. 1566 dla J. Kallenbacha; zwrot dr. wypożyczonych A. Brodnickiemu.
 • 520 $a Kolbuszewski (Kobzdaj) Kazimierz, student filozofii we Lwowie, późn. historyk literatury, prof. Uniwersytetu Wileńskiego, 1906, (2), k. 278-281; na k. 278 poświadczenie J. Kallenbacha. - wypożyczenie "Postylli" Jana Seklucjana do pracy seminaryjnej.
 • 520 $a Korzeniowski Józef (Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie), 1900-1904, (3), k. 81-82, 213-214, 218. - wypożyczenie st.dr. dla E. Barwińskiego.
 • 520 $a Kościński Konstanty, 1907, k. 322-323. - kwerenda dotycząca źródeł archiwalnych i in. do historii Prus Zachodnich.
 • 520 $a Kossowski Stanisław, historyk literatury polskiej, prof. gimnazjum we Lwowie, 1903, k. 202-204. - wypożyczenie dr. Krzysztofa Hegendorfina do pracy "Krzysztof Hegendorfin w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu w latach 1530-1535" ("Przewodnik Naukowy i Literacki", 1905).
 • 520 $a Kraushar Aleksander, 1904, h. 216-217. - o fotografię portretu Ignacego Działyńskiego do pracy o historii pałacu warszawskiego Działyńskich.
 • 520 $a Krotoski Kazimierz, (06, (2), k. 292-294. - wypożyczenie książek do artykułów i broszur antypruskich; o dublety BK dla biblioteki gimnazjum w Nowym Sączu.
 • 520 $a Kruske Rudolf, pastor, 1902-1904, (13), k. 157-158, 164-166, 169-172, 180-183, 191-194, 198. - wypożyczenie st.dr. do historii reformacji w Polsce w XVI w.
 • 520 $a Kudera Jan ks., pisarz, 1905, (2), k. 261-262, 271-272. - wypożyczenie czasopism z artykułami dotyczącymi Śląska; o stanie księgozbioru po Bibliotece Polskiej w Rumunii w Bytomiu.
 • 520 $a Kutrzeba Stanisław, 1905-1907, (5), k. 249-252, 305-307, 309, 328-329. - o zezwolenie przeprowadzenia kwerendy w BK dotyczącej materiałów do wydania laudów krakowskich z l. 1572-1632; wypożyczenie st.dr.; sprawa zwrotu rysunków K. W. Kielisińskiego wypożyczonych przez F. Piekosińskiego.
 • 520 $a Kwiatkowski Aleksander, 1904, k. 219-220. - przesyłka rkps. podręcznika ogrodniczego "Wskazówki, jak z pożytkiem hodować drzewa i krzewy owocowe" (wyd. Leszno 1905) do oceny i dar podręcznika pszczelarskiego.
 • 520 $a Łęgowski Józef, 1898, (3), k. 64-65, 70-73. - wypożyczenie książek, n.in. do pracy o "Konradzie Wallenrodzie" A. Mickiewicza.
 • 520 $a Listy do Z. Celichowskiego:
 • 520 $a Łoś Marian, 1895, k. 3-6. - kwerenda dotycząca materiałów do historii rodziny Łosiów.
 • 520 $a Łyskowska Józefa, 1904, k. 235. - wypożyczenie "Biblii" dla Marii Zamoyskiej.
 • 520 $a Mańkowski Alfons ks., 1906-1907, (4), k. 243-247, 289. - kwerenda dotycząca materiałów do bibliografii dr. polskich tłoczonych w Prusach Zachodnich (zob.: A. Mańkowski: "Dzieje drukarstwa i piśmiennictwa polskiego w Prusach Zachodnich". [w:] "Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu" 13:1906, 14:1907, 16:1909, 18:1911); wypożyczenie rkps. ks. Franciszka Walentego Ruthena (BK 38-42).
 • 520 $a Mańkowski Bolesław (Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie), 1905, k. 236. - wypożyczenie książek dla Cyryla Studzińskiego.
 • 520 $a Merczyng Henryk, fizyk, prof. w Petersburgu, historyk reformacji i demograf, 1903, k. 184. - o pozwolenie przejrzenia dr. polskich z XVI w.
 • 520 $a Miaskowski Kazimierz ks., 1897-1906, (6), k. 45-46, 55-59, 77-78, 83-84, 273-274. - kwerenda dotycząca materiałów do biografii Stanisława Hozjusza; wypożyczenie książek; kwerenda dotycząca listów Erazma z Rotterdamu.
 • 520 $a Nowodworski Witold, 1902, k. 144-145. - kwerenda dotycząca rkps. Świętosława Orzelskiego.
 • 520 $a Paczkowski Józef, 1901, k. 123-124. - wypożyczenie rkps.; sprawa kwerendy dotyczącej materiałów do wyd. "Acta Tomiciana" w Bibliotece Królewskiej w Berlinie.
 • 520 $a Posadzy Ludwik, 1903, k. 206-207. - wypożyczenie książki.
 • 520 $a Przesmycki Zenon, ok. 1900, k. 94-95. - przy tym notatka Z. Celichowskiego, k. 96. - spis wypożyczonych dzieł J.M. Hoene-Wrońskiego.
 • 520 $a Przy tym:
 • 520 $a Puttkamer Karl, 1903, (2), k. 160-161, 205. - kwerenda materiałów dotyczących rodziny Puttkamerów.
 • 520 $a Rydel Józef, 1906-1907, (2), k. 302-303, 335-336. - wypożyczenie st.dr. dla Tomasza Grabowskiego do jego pracy nad historią arian w Polsce; pośrednictwo w wypożyczeniu st.dr. dla J. Bidlo.
 • 520 $a Schmid Carl Friedrich, 1902, k. 133. - o opis bibliograficzny wydań "Argenis" Johna Barcleya.
 • 520 $a Schönfelder ks., dr teologii, 1904, (2), k. 221-222, 225. - o udostępnienie zbiorów BK.
 • 520 $a Semkowicz Władysław (Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie), 1900, k. 97-98. - wypożyczenie st.dr. dla E. Barwińskiego.
 • 520 $a Skałkowski Adam, 1901, k. 108-109. - kwerenda dotycząca materiałów do monografii Jana Henryka Dąbrowskiego (Kraków 1904).
 • 520 $a Sokolnicka Zofia, 1906, k. 269. - o spis rkps. dotyczących historii Polski XIX w. dla Henryka Mościckiego; kwerenda materiałów dotyczących Stanisława Staszica.
 • 520 $a Sokolnicki Michał, historyk i dyplomata, 1902, k. 131-132. - o udostępnienie zbiorów BK do monografii "Generał Sokolnicki" (Kraków 1912).
 • 520 $a Spychałowicz Antoni, 1904, (2), k. 221-222, 225. - wypożyczenie książek.
 • 520 $a Szuman Jan, lekarz, 1895, k. 26-27. - o udostępnienie zbiorów BK Julianowi Marchlewskiemu.
 • 520 $a Szymański Franciszek, 1900, k. 99-100. - wypożyczenie książek.
 • 520 $a Tarnowski J., 1898, (2), k. 49-50, 53-54. - wypożyczenie rkps. do pracy o hetmanie Janie Tarnowskim.
 • 520 $a Tarnowski Zdzisław, właściciel Biblioteki Dzikowskiej, 1907, k. 332. - odpowiedź Z. Celichowskiego w sprawie rkps. wypożyczonych ks. Ignacemu Polkowskiemu.
 • 520 $a Thallóczy Ludwig (Lajos), dyrektor Gemeinsames Finanz-Archiv w Wiedniu, 1895-1901, (5), k. 16-19, 43-44, 104-105. - list Akademii Umiejętności w Krakowie (podpis: Feliks Koneczny) do L. Thallóczy'ego - wypożyczenie rkps.
 • 520 $a Thieberger K., 1895-1898, (4), k. 1-2, 9-12, 51-52. - wypożyczenie st.dr. Samuela ze Skrzypny Twardowskiego.
 • 520 $a Thomas Józef, 1905-1906, (2), k. 267-268, 270. - wypożyczenie książki do odczytu publicznego.
 • 520 $a Trzciński Tadeusz ks., 1905-1907, (2), k. 241-242, 316. - wypożyczenie książki.
 • 520 $a Ulanowski Bolesław, 1901, (2), k. 101-102, 106-107. - wypożyczenie rkps.
 • 520 $a Veress Andreas, 1901, (3), k. 110-115, 120-122. - przy tym rachunki za fotografie, (2), k. 118-119. - kwerenda dotycząca źródeł do historii Węgier.
 • 520 $a Waga A. ks., 1905, k. 263-264. - kwerenda dotycząca starych psłaterzy i śpiewników kościelnych.
 • 520 $a Warmiński Ignacy ks., 1900-1904, (9), k. 76, 79-80, 129-130, 155-156, 162-163, 167-168, 200-201, 226-229. - wypożyczenie st.dr. do pracy "Andrzej Samuel i Jan Seklucjan" (Poznań 1906).
 • 520 $a Witanowski Michał Rawita, 1906, k. 275-277. - wypożyczenie książek do pracy "Wielkopolskie miasto Koło, jego przeszłość i pamiątki" (Piotrków 1912).
 • 520 $a Wotschke Theodor, 1901-1906, (7), k. 125-127, 179, 210, 265-266, 282-283, 290-291. - wypożyczenie st.dr. do prac z zakresu historii reformacji w Polsce.
 • 520 $a Zakrzewska Zofia, 1907, k. 309a-309b. - na tym dopiski współpracownic Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach. - podziękowanie dla Z. Celichowskiego za współpracę przy wydaniu pracy J. Zamoyskiej "O wychowaniu" (Poznań 1907).
 • 520 $a Zwolski Stefan ks., 1902-1903, (11), k. 128, 154, 159, 173-178, 186, 190, 199. - wypożyczenie biblii polskiej z XVI w. do rozprawy doktorskiej "De bibliis polonicis" (Poznań 1904).
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 193-199.
 • 581 $a Mańkowski Alfons: |Dzieje drukarstwa i piśmiennictwa polskiego w Prusach Zachodnich. [w:] |Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 13:1906, 14:1907, 16:1909, 18:1911.
 • 581 $a Scriptores rerum Polonicarum, t. 20-21, Kraków 1907-1911.
 • 600 $a Abraham Władysław
 • 600 $a Balzer, Oswald $d (1858-1933)
 • 600 $a Barcley John
 • 600 $a Barwiński Eugeniusz
 • 600 $a Bidlo Jaroslav
 • 600 $a Biegeleisen Henryk
 • 600 $a Bogumił bł.
 • 600 $a Cieszkowski August $d (1814-1894)
 • 600 $a Dąbrowski Jan Henryk
 • 600 $a Dantyszek Jan
 • 600 $a Działyńscy
 • 600 $a Działyński Ignacy $d (1754-1797)
 • 600 $a Erazm z Rotterdamu
 • 600 $a Grabowski Tadeusz
 • 600 $a Hegendorfin Krzysztof
 • 600 $a Hoene-Wroński, Józef Maria $d (1776-1853)
 • 600 $a Hozjusz Stanisław
 • 600 $a Kallenbach Józef
 • 600 $a Kazimierz Wielki $c (król Polski ; $d 1310-1370)
 • 600 $a Kielisiński Kajetan Wincenty
 • 600 $a Łosiowie
 • 600 $a Marchlewski Julian
 • 600 $a Mickiewicz, Adam (1798-1855)
 • 600 $a Mościcki Henryk
 • 600 $a Orzelski Świętosław
 • 600 $a Piekosiński Franciszek
 • 600 $a Polkowski Ignacy, ks.
 • 600 $a Puttkamerowie
 • 600 $a Roizjusz Piotr
 • 600 $a Ruthen Franciszek Walenty, ks.
 • 600 $a Rybiński Jan
 • 600 $a Rybiński Maciej
 • 600 $a Samuel Andrzej
 • 600 $a Seklucjan Jan
 • 600 $a Sokolnicki Michał $d (1760-1816)
 • 600 $a Staszic Stanisław
 • 600 $a Studziński Cyryl
 • 600 $a Szymonowic, Szymon $d (1558-1629)
 • 600 $a Tarnowski Jan $d (1488-1561)
 • 600 $a Twardowski Samuel ze Skrzypny
 • 600 $a Warmiński Ignacy, ks.
 • 600 $a Żabczyc Jan
 • 600 $a Zamoyska, Maria $d (1860-1937)
 • 600 $a Zbylitowski Andrzej
 • 610 $a Akademia Lubrańskiego Poznań
 • 610 $a Biblioteka Polska w Rumunii (Jassy)
 • 610 $a Biblioteka Uniwersytecka Lwów
 • 610 $a Bracia Polscy
 • 610 $a Königliche Bibliothek Berlin
 • 610 $a Poznańskie |Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Poznań)
 • 610 $a Sejm 1788-1792 Wielki
 • 610 $a Szkoła Domowej Pracy Kobiet (Zakopane-Kuźnice)
 • 610 $a Wawel (Kraków)
 • 610 $a Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Lwów)
 • 651 $a Berlin $x Königliche Bibliothek
 • 651 $a Berlin
 • 651 $a Budapeszt $x Magyar Tudomanyos Akademia
 • 651 $a Bytom $x księgozbiór po Bibliotece Polskiej w Rumunii
 • 651 $a Drezno $x Königlich Sachsisches Hauptstaatsarchiv
 • 651 $a Gniezno
 • 651 $a Jassy $x Biblioteka Polska w Rumunii
 • 651 $a Koło m.
 • 651 $a Kraków $x Wawel
 • 651 $a Kraków $x Akademia Umiejętności
 • 651 $a Lwów $x Biblioteka Uniwersytecka
 • 651 $a Lwów $x Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • 651 $a Nowy Sącz $x Gimnazjum
 • 651 $a Nowy Targ $x Gimnazjum
 • 651 $a Pomorze Gdańskie
 • 651 $a Poznań $x czasopismo - "Dziennik Poznański"
 • 651 $a Poznań $x Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 651 $a Poznań $x Akademia Lubrańskiego
 • 651 $a Prusy Zachodnie
 • 651 $a Śląsk
 • 651 $a Warszawa $x pałac Działyńskich
 • 651 $a Węgry
 • 651 $a Wiedeń $x księgarnia - Bondy Franz
 • 651 $a Zakopane-Kuźnice $x Szkoła Domowej Pracy Kobiet
 • 653 $a Akta sejmowe, 16 w.
 • 653 $a Informacja naukowa - |kwerendy
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Księgarnie
 • 653 $a Zbiory biblioteczne - |udostępnianie
 • 700 $a Abicht Rudolf
 • 700 $a Badecki, Karol Józef $d (1886-1953)
 • 700 $a Barwiński Eugeniusz
 • 700 $a Bauza Piotr, ks.
 • 700 $a Bernacki Ludwik
 • 700 $a Bidlo Jaroslav
 • 700 $a Bondy Franz
 • 700 $a Brettholz Uscher
 • 700 $a Brodnicki Alfred
 • 700 $a Caro Julius
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Chrzanowski Bernard
 • 700 $a Cieszkowski August Adolf $d (1861-1832)
 • 700 $a Ciliński Leon
 • 700 $a Czaplewski Paweł, ks.
 • 700 $a Czarnecki [?]
 • 700 $a Drzażdżyński Stanisław
 • 700 $a Dużyński Czesław, ks.
 • 700 $a Ermisch Hubert
 • 700 $a Erzepki Bolesław
 • 700 $a Fijałek Jan, ks.
 • 700 $a Geisenhof G.
 • 700 $a Gubrynowicz Bronisław
 • 700 $a Hahn Wiktor
 • 700 $a Heck Korneli Juliusz
 • 700 $a Hellebrant A.
 • 700 $a Hendel Zygmunt
 • 700 $a Hozakowski Władysław, ks.
 • 700 $a Kaźmierczak Jan
 • 700 $a Kętrzyński Stanisław
 • 700 $a Kętrzyński Wojciech
 • 700 $a Kolbuszewski (Kobzdaj) Kazimierz
 • 700 $a Koneczny Feliks
 • 700 $a Korzeniowski Józef
 • 700 $a Kościński Konstanty
 • 700 $a Kossowski Stanisław
 • 700 $a Kraushar Aleksander
 • 700 $a Krotoski Kazimierz
 • 700 $a Kruske Rudolf
 • 700 $a Kudera Jan, ks.
 • 700 $a Kutrzeba Stanisław
 • 700 $a Kwiatkowski Aleksander
 • 700 $a Łęgowski Józef
 • 700 $a Łoś Marian
 • 700 $a Łyskowska Józefa
 • 700 $a Mańkowski Alfons, ks.
 • 700 $a Mańkowski Bolesław
 • 700 $a Merczyng Henryk
 • 700 $a Miaskowski Kazimierz, ks.
 • 700 $a Nowodworski Witold
 • 700 $a Paczkowski Józef
 • 700 $a Posadzy Ludwik
 • 700 $a Przesmycki Zenon
 • 700 $a Puttkamer Karl
 • 700 $a Rydel Józef
 • 700 $a Schmid Carl Friedrich
 • 700 $a Schönfelder [?], ks.
 • 700 $a Semkowicz Władysław
 • 700 $a Skałkowski Adam
 • 700 $a Sokolnicka Zofia
 • 700 $a Sokolnicki Michał $d (1880-1967)
 • 700 $a Spychałowicz Antoni
 • 700 $a Szuman Jan $c (lekarz)
 • 700 $a Szymański Franciszek
 • 700 $a Tarnowski J.
 • 700 $a Tarnowski Zdzisław $d (1862-1937)
 • 700 $a Thallóczy Lajos (Ludwig)
 • 700 $a Thieberger K.
 • 700 $a Thomas Józef
 • 700 $a Trzciński Tadeusz, ks.
 • 700 $a Ulanowski Bolesław
 • 700 $a Veress Andreas
 • 700 $a Waga A., ks.
 • 700 $a Warmiński Ignacy, ks.
 • 700 $a Witanowski Michał Rawita
 • 700 $a Wotschke Theodor
 • 700 $a Zakrzewska Zofia
 • 700 $a Zwolski Stefan, ks.
 • 710 $a Akademia Umiejętności Kraków
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 710 $a Bondy Franz, |Księgarnia Nakładowa (Wiedeń)
 • 710 $a Königlich Sachsisches Hauptstaatsarchiv (Drezno)
 • 710 $a Magyar Tudomanyos Akademia Budapeszt
 • 710 $a Ungarische Akademie der Wissenschaften zob. Magyar Tudomanyos Akademia Budapeszt
 • 740 $a Acta Tomiciana
 • 740 $a Biblioteka Pisarzów Polskich
 • 740 $a "Dziennik Poznański", Poznań
 • 740 $a Postylla, 16 w.
 • 777 $a Kruczkiewicz Bronisław $t Royzyusz. Jego życie i pisma (streszczenie w j.niem.)
 • 777 $a Rej, Mikołaj (1505-1569) $t Postylla
 • 777 $a Seklucjan Jan $t Postylla
 • 777 $a Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich (1831-1923) $t O wychowaniu
 • 852 $j AB 223
 • 960 $n Nr inw. 0229
 • 999 $a KW

Indeksy