Title

Search Results

Results view
224 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailVotum J. W. Imci Pana Franciszka Bielińskiego marszałka wielkiego koronnego na senatus consilium die 30 8.bris 1762 an. miane.Bieliński, Franciszek (ca 1683-1766); s.nStarodruki3109941762 ca]
No thumbnailKazanie na pogrzebie Jasnie Wielmożney Paniey [...] Barbary Naruszewiczowny Januszowey Skuminowey Tiszkiewiczowey, woiewodziney trockiey [...], miane w cerkwi wileńskiey Troyce Przenaswiętszey 2 dnia września roku P. 1627 przez [...].Bazylianie?; Dubowicz, Jan; Dubowicz, Jan bazylianin; Tyszkiewicz Skumin, Janusz wojewoda trocki (1570-1642)Starodruki1555241627]
No thumbnailMowa Jasnie Wielmoznego JMCi Pana Franciszka Xawerego Branickiego hetmana wielkiego koronnego na sessyi seymowey dnia 23 grudnia 1788 roku miana.Branicki, Franciszek Ksawery (1730-1819); Gröll, Michał (1722-1798) )Starodruki32155[1788 ca]
No thumbnailGłos Jasnie Wielmoznego Michała Brzostowskiego srarosty [!] sądowego mińskiego, posła woiewodztwa trockiego na sessyi seymowey dnia 3 listopada in turno roku 1788 miany.Brzostowski, Michał Hieronim starosta miński (1762-1806); s.n.Starodruki321381788 ca]
No thumbnailObservationum theoretico-practicarum ad jus statutarium Vratislaviense quibus in demonstratur in quantum illud tum juri civili. tum saxon. eique tum communi, tum electorali accedat, quantum recedat: pars prior subjunctis plerisque in locis praejudiciis ex ipso dnn. scabinorum vratislaviens. codice collectis /Buckisch, Gottfried Ferdinand (1641-1699); nakł. autoraStarodruki145190[1669 rz.]
No thumbnailEtat na sto tysięcy woyska Koronnego y Wielkiego Xięstwa Lit. przez Kommissyą woyskową oboyga narodów pod prezydencyą [...] hetmanów ułożony [...].Komisja Porządkowa Powiatu Grodzieńskiego; Komisja Wojskowa; s.n.Starodruki363581789]
No thumbnailExtrait des registres des Deliberations de la Chambre de Messieurs les Elûs Generaux des Etats du Duche de Bourgogne. Du 22 Novembre 1724.s.n.Starodruki3146481724 ca]
Go to the collection
Mowa J. W. JMć Pana Czackiego podczaszego koronnego, na Seymie Warszawskim die 30. 8bris 1766 Anno miana.Czacki, Feliks (1723-1790); s.n.Starodruki362241766 ca]
Go to the collection
Mowa J. W. JMci Pana Czackiego podczaszego koron: posła wołyńskiego die 8. 9bris 1766. Anno miana z okazyi ewaluacyi złota y monety srebrney.Czacki, Feliks (1723-1790); s.n.Starodruki362321766 ca]
Go to the collection
Mowa J. W. JMci Pana Czackiego podczaszego koronnego, do projektu o dupli czytanego, die 10. 9bris 1766. na seymie miana.Czacki, Feliks (1723-1790); s.n.Starodruki362401766 ca]
Go to the collection
Mowa J. W. Jmci Pana Czackiego podczaszego koronnego o Komissyach d. 19. 9bris 1766 Anno na Seymie Warszawskim miana.Czacki, Feliks (1723-1790); s.n.Starodruki362581766 ca]
Go to the collection
Mowa J. W. Jmci Pana Czackiego podczaszego koron. Z różnych okoliczności, a naywiecey aby Proiekt Wiary przed proiektem obiaśnienia konstytucyi 1764 konwokacyi z okazyi wiekszości głosów był podpisany, miana na seymie dnia 22 9bris 1766.Czacki, Feliks (1723-1790); s.n.Starodruki362621766 ca]
No thumbnailMowa Jasnie Wielmoznego Czackiego podczaszego koronnego, posła czerniechowskiego dnia 3 miesiąca listopada 1788 miana.Czacki, Michał (1753-1828); s.n.Starodruki321401788 ca]
No thumbnailMowa Jasnie Wielmoznego Czackiego podczaszego koronnego, posła wdztwa czerniechowskiego, na sessyi seymowey dnia 15. listopada roku 1788 miana.Czacki, Michał (1753-1828); s.n.Starodruki321441788 ca]
Go to the collection
Mowa Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Franciszka Czapskiego woiewody chełmińskiego, pod czas Seymu Ordynaryinego w Warszawie dnia 22 octobra 1766 R. miana.Czapski, Franciszek Stanisław wojewoda chełmiński (1725-1802); s.n.Starodruki362071766 ca]
Go to the collection
Deklaracya o kurrencyi monet i płaceniu summ.s.n.Starodruki362281766 ca]
No thumbnailVotum J. O. Xcia JMci Antoniego Lubomirskiego woiewody lubelskiego, na Radzie Senatu stante interregno, u [...] [Władysława Aleksandra] Łubieńskiego [...] Prymasa [...] miane [...] 8 listopada 1763. w Warszawie.Lubomirski, Antoni (1718-1782); s.n.Starodruki361811763 ca]
Go to the collection
Mowienie Jasnie Oswieconego xcia Jegomości Antoniego na Wiśniczu y Iarosławiu Lubomirskiego, strażnika w.k., przy złożeniu ciała J.O. xcia Jegomości Pawła Sanguszka, marszałka w. W.X.Litt., krzemienieckiego etc. starosty, w kościele [...] OO. Kapucynow Konwentu Lubelskiego. Dnia 25 Maja [...] 1750.Lubomirski, Antoni Benedykt Konstanty (?-1761); s.n.Starodruki3110511750 ca]
No thumbnailVotum J. O. Xięcia JMci Lubomirskiego marszałka wilekiego koronnego, in tenore proiectu pod tytułem Powinności y władza departamentów w Radzie na propozycyą Jeżeli proiekt [...] ma bydź przyjęty, lub nie? Na sessyi seymowey dnia 23 września 1776.Dufour, Piotr (1730-1797); Lubomirski, Stanisław marszałek w. kor. (ca 1720-1783)Starodruki363091776)
No thumbnailPharsalia, sive de bello civili Caesaris et Pompeii lib. X. /Elzevier Louis; Grotius, Hugo (1583-1645) [oprac.]; Lucanus, Marcus Annaeus (39-65)Starodruki1501651651
224 records found