Akta do panowania Kazimierza Jagiellończyka, Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta I Starego

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01535
 • Kopie: Mf. 6655
 • Tytuł: Akta do panowania Kazimierza Jagiellończyka, Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta I Starego
 • Miejsce i czas powstania: 15-16 w.
 • Opis fizyczny: 86 k.
 • Oprawa: Półskórek, pudło ochronne
 • Język: Pol., łac., rus., niem., włoski cyrylica
 • Zawartość:
  • Akt zamiany dóbr szlach. pomiędzy Mikołajem Rusockim (Russoczki), kaszt. biechowskim a Mikołajem Kośmidrem z Kruścic (de Crusczicze), dziedzicem na Białej Dok. podpisał Stanisław Gomoliński, pisarz (Piotrków, 27 I 1533), k. 22.
  • [Artykuły wojenne (27) króla Zygmunta I Starego dot. karności wojskowej i posłuszeństwa hetmanom i dowódcom, przeznaczone do ogłoszenia za pośrednictwem Rady litewskiej i obowiązujące pod karą śmierci wszystkich wyruszających na wyprawy wojenne z terytorium Wlk. Ks. Litewskiego] (b.d. 1531?) [autograf podpisu króla], k. 67-70.
  • "Constitutio de Iudiciis Castrensibus Districtuum Palatinatus Posnaniensis et Calissiensis. 1540" [list króla Zygmunta I Starego do Andrzeja z Górki, kaszt. poznańskiego i star. gen. Wlkp. w sprawie wyznaczenia siedzib i określenia kompetencji sądów grodzkich] (Kraków, 22 III 1540, oblata Poznań, 22 V 1540), k. 43.
  • Discorso in materia de stranuti [!] composto dall'eccellentissimo astrologo et medico del Re di Polonia il s(ignore) Andrea Bolconello, (1536), k. 23-26.
  • Instructio sum(m)aria data a Sigism(un)do primo rege Polo(nia)e or(ator)ibus C[a]esareis in Moscoviam in negocio pacis tractand[a]e (!) missis [Instrukcja ogólna dana przez króla pol. Zygmunta I posłom ces. Maksymiliana I Habsburga Franciszkowi de Collo oraz Antoniemu de Comitibus, wysłanym do Moskwy w sprawie sposobu i warunków zawarcia pokoju w związku z przygotowaniami do wielkiej wyprawy wojennej przeciwko Turcji] (1517), k. 14-15.
  • Inventio bellicae expeditionis et defendendi Regni Poloniae contra vim validam Turcarum. In conventu Petricoviae die Sanctorum Trium Regium Anno Domini 1544 [Laudum sejmu walnego w Piotrkowie w sprawie wystawienia pospolitego ruszenia na wyprawę turecką i związanych z tym kosztów] (Piotrków, 6 I 1544) [kop. XIX w.], k. 31-35.
  • Legacio in Noremberga ad conventum principum Germaniae data magnifico Petro Kmitha comiti de Visnicze [!] curiae regiae marsalco ac Scepusien[si] et Premisliensi capitaneo An(n)o 1522 [tekst przemówienia wygłoszonego na sejmie Rzeszy w Norymberdze w 1522 r. przez posła polskiego Piotra Kmitę z Wiśnicza, marszałka nadwornego, zawierającego prośbę do cesarza o pomoc wojsk. w związku z zagrożeniem Polski i Węgier ze strony sułtana tur. Sulejmana I Wspaniałego, który właśnie zajął Serbię] (b.d.d., 1522)], k. 19-20.
  • List Ścibora Bażyńskiego woj. malborskiego do burmistrza Braniewa (Braunsberg, Brunsberg) Bartolda (Bartholt) von Alden i Rady Miejskiej tegoż miasta (Sztum, 22 IX 1471) [na odwrocie tym samym char. pisma "No 9"], k. 3.
  • List królowej Bony do podkomorzego litewskiego i starosty kowieńskiego Hrehorego (Grzegorza) Chodkiewicza będący odpowiedzią na skargę Chodkiewicza w sprawie pomiaru gruntów jego majątku Bielawice, dokonanego jego zdaniem niewłaściwie przez namiestnika mostowskiego Oleksieja Pokrywnickiego (Łobzów, 18 V 1547), k. 64.
  • List Jana Działyńskiego, wojewody pomorskiego i chełmińskiego do Tiedemana Giese, bpa chełmińskiego, w którym zezwala mieszczanom na sprzedaż słodu w dowolnym miejscu (Bratiańsk, 9 VIII 1545), k. 36.
  • List Karola V Habsburga, ces. rzym. i arcyks. austr. do króla Zygmunta I Starego z prośbą o pokojowe zakończenie zatargów granicznych i zbrojnych starć pomiędzy królem polskim a margr. brandenburskim Janem (Wiedeń, 31 I 1548), k. 38.
  • List króla Kazimierza IV Jagiellończyka do burmistrza i Rady Miejskiej Torunia w sprawie wysłania do tego miasta swego sekretarza Jana Wątróbki z przesłaniem król. dla mieszczan (Bydgoszcz, 13 VII 1454), k. 4.
  • List Hieronima Łaskiego, woj. siedmiogrodzkiego do NN [nazwisko na odwrocie listu nieczytelne] (29 V 1532), k. 21.
  • List Jana Łaskiego (Johannes de Lassko) do Łukasza Watzenrode, bpa warmińskiego na temat aktualnej sytuacji polit. w kraju i zagrożenia zewn. państwa (Wilno, 20 V 1503), k. 8.
  • List Ilji Konstantynowicza Ostrogskiego, star. brasławskiego i winnickiego do króla Zygmunta I Starego dot. meldunków z obserwacji ruchów oddziałów wojsk tatarskich, m.in. o wymarszu z Białogrodu w Besarabii kilku sotnic tatarskich, które skierowały się wzdłuż Dniestru na pn.-zach. i oczekują w gotowości wokół nowo budowanej przez sułtana tur. Sulejmana II Wspaniałego twierdzy Tehinia nad Dniestrem (Ostróg, 10 V? b.r. ok. 1541) [wg nagłówka listu 2. kopia, wysłana do króla przez gońca 4. dnia swego pobytu na zwiadach], k. 65-66.
  • List panów Wielkiej Rady Litewskiej do wojewody kijowskiego, podczaszego litewskiego, dzierżawcy mozyrskiego i mereckiego Jurija (Jerzego) Mikołajewicza Radziwiłła w następujących sprawach: 1. zobowiązanie do niezwłocznego zaludnienia i zapoatrzenia zamku w Kijowie, 2. przejęcie za zgodą króla zamku w Kaniowie po wyjeździe na Podole jego dotychczasowego właściciela Ostafieja Daszkiewicza, 3. napady zbrojne ks. Wasyla Szemiatycza na sioło kijowskie Żukin, pustoszenie majątku i uprowadzanie ludności w niewolę oraz wystosowanie przez króla polskiego protestu w tej sprawie do cara moskiewskiego, doręczonego przez gońca król. Bogdana Dowgirdowicza; w razie ponownego najazdu rada zaleca wysłanie do obrony sił samego wojewody (Wilno, 28 IX b.r. 1512?) [odpis], k. 81.
  • List Andrzeja Sieprskiego [!] z Gulczewa, kasztelana płockiego do Piotra Gamrata, arcybiskupa, metropolity gnieźnieńskiego i krakowskiego i prymasa Polski. Przypomina się adresatowi, gorąco poleca swoje usługi jako poddany i wspomina o spotkaniu i rozmowie z woj. Calskim (?) (Gulczewo, 4 XI 1542), k. 28-29.
  • Listy króla Zygmunta I Starego do: OO. Bernardyni w Wilnie w sprawie pilnego wydania kasztelanowi trockiemu i podczaszemu litewskiemu Jerzemu Mikołajewiczowi Radziwiłłowi 2 skrzyń zapieczętowanych listów, zdeponowanych niegdyś w klasztorze przez niego i jego zmarłego w 1522 r. brata, wojowody wileńskiego Mikołaja (Kraków, IX 1525), k. 62 - Hrehory (Grzegorz) Hrehorowicz Ościkowicz (Ostikowicz), o zakazie sprzedawania lub zastawiania swoich dóbr komukolwiek za wyjątkiem jego krewnego Jurija (Jerzego) Mikołaja Radziwiłła, star. grodzieńskiego, a w razie dokonania sprzedaży o zastrzeżeniu sobie prawa pierwokupu (Kraków, 26 VIII 1526), k. 46 - Wlk. Rada Litewska w sprawie posłów wysłanych do Moskwy w celu zawarcia trwałego pokoju i ustalenia jego warunków (Kraków, 6 VII 1527), k. 75-80 - Jurij (Jerzy) Mikołajewicz Radziwiłł, kasztelan trocki i wileński, starosta grodzieński, wojewoda kijowski, w sprawie przyznania Nowego Dworu wraz z działem ziemi na skraju puszczy grodzieńskiej bpowi wileńskiemu Janowi (Wilno, 24 VIII 1522), k. 45; w sprawie przeniesienia obrad sejmu z Brześcia do Nowogródka, pertraktacji z wielkim mistrzem krzyżackim Albrechtem Hohenzollernem oraz poselstwa biskupa kijowskiego Mikołaja Wieżgajły (Piotrków, 25 II 1525) k. 47; w sprawie redukcji straży miejskich przy więźniach moskiewskich na zamku w Grodnie z 17 na 6 każdej nocy oraz skargi burmistrza, racjów i mieszczan tego miasta na nadmierny ucisk fiskalny i wywołany tym odpływ ludności z miasta (Piotrków, 2 XII 1523), k. 48; w sprawie nakazu rewizji trzymanej w dzierżawie przez Wołłowiczów i Szembeków puszczy grodzieńskiej razem z panami woj. podlaskim Januszem Kostewiczem i Kopotem (Kopciem) Wasiliewiczem (Waśkowiczem) (Niepołomice, 13 I 1527), k. 49-50; w sprawie wysłania posła Stanisława Skindera z trzecim poselstwem do cara perekopskiego Mengligireja z nową, zmienioną na sejmie w Brześciu instrukcją dyplomatyczną; król poleca wojewodzie kijowskiemu wyekspediować go niezwłocznie wraz z upominkami wyliczonymi w rejestrze podskarbiego Abrama; monarcha wysyła list wraz z pozostałą korespondencją przez dworzanina Stanisława Stecka (Łuków, 10 X b.r. (zapewne 1527)), k. 51; z podziękowaniami za wierną służbę wojsk. pod Chojnicami i przy obronie zamków w Prusach podczas oblężenia przez sięcia pruskiego; proponuje ogłoszenie zaciągu na żołd; wysyła swoich dworzan do tegoż wojska, zalecając na dowódcę ks. Andrzeja Michajłowicza Sanguszkowicza Koszyrskiego; zaprasza na ucztę adresata listu wraz z jego bratankiem, podczaszym litewskim Janem Mikołajewiczem Radziwiłłem (Brześć, 22 XII b.r. (zapewne 1527), k. 52; w sprawie osądzenia krzywd poniesionych przez ziemianina grodzieńskiego Piotra Jeskowicza (utrata ziemi i poddanych), wyrządzonych przez marsz. hosp. i namiestnika wasiliskiego i mohylewskiego Jana Jakubowicza Szczytowicza (Wilno, 24 VI b.r. (zapewne 1516), k. 53; dotyczy dwukrotnego przysłania przez cara perekopskiego ultymatywnych jarłyków, żądania uwolnienia z niewoli cara zawołżskiego i nahajskiego Sziachmeta, wystosowanego przez jego syna Szigajdara oraz wyznaczenia sejmu walnego do Wilna na 1. niedzielę Wielkiego Postu [22 II 1524?] w celu załatwienia tych i wielu innych spraw (Piotrków, 14 XII 1523 [błędnie podana indykcja 12 zam. 11!]) k. 54; w sprawie skargi ziemianina grodzieńskiego Lenki Fiedorowicza Sasina na woj. kijowskiego o bezprawne odebranie zamków i ziem (Sandomierz, 19 VIII 1524) k. 55; w sprawie przeniesienia do Nowogródka zwołanego pierwotnie do Wilna sejmu walnego dla zapewnienia większego bezpieczeństwa obradom z powodu bliskości wojsk hetmana kniazia Konstantego Ostrogskiego wobec zagrożenia granic państwa najazdem wojsk tatarskich i moskiewskich oraz zobowiązania wojewody do osobistego uczestniczenia w obradach (Kraków, 20 IV 1523 [!]) k. 56; na temat ruchów wojsk nieprzyjacielskich w kierunku Mścisławia na podstawie doniesień namiestników w terenie (Wilno, 24 VII 1534 [!]) k. 57; w sprawie zakazu rewindykowania siłą przez wojewodę włości Nieżków Ostrowiec należącej do osocznika grodzieńskiego Iwana Zuba, nadanej mu niegdyś na prośbę braci król Aleksandra Jagiellończyka oraz prymasa Polski kard. Fryderyka Jagiellończyka, a wymienionej następnie z Sidorem Minieńczycem na dobra Żerosławki (Kraków, 30 VI 1523) k. 58; z podziękowaniem za spełnienie królewskiej prośby i obecność na sejmie walnym w Nowogródku oraz oczekiwanie jego przybycia na obrady; instrukcję poselską na sejm w Nowogródku wysłał król za pośrednictwem dworz. Iwana Bohowitynowicza (Kraków, 2 VI 1523 [?]) k. 59; w sprawie wyznaczenia terminu sejmu w Brześciu po święcie Trzech Króli 1525 r., poświęconego załatwieniu kilku pilnych i ważnych spraw państw.; instrukcję sejmową prześle przez gońca później (Kraków, 13 XI 1524) k. 60; dot. zwołania sejmu do Wilna na święto Trzech Króli 1527 r., spraw inflanckich oraz odprawienia posłów tatarskich (Piotrków, 28 XII 1526) k. 61; pochwała za niezwłoczne i posłuszne wykonywanie przez wojewodę poleceń król., które chronologicznie wylicza: wyjazd na sejm do Mińska, a potem do Nowogródka, po czym czasowe zatrzymanie się w okolicach Nowogródka; polecenie szybkiego wyjazdu do Mińska razem z hetmanem [ks. Konstatym Ostrogskim] oraz panami Rady litewskiej w celu obserwacji ruchów wojsk nieprzyjaciela i składania królowi meldunków o bieżącej sytuacji (Wilno, 7 VIII 1522) k. 63; o ruchach wojsk moskiewskich i tatarskich koło Połocka i o dokonywanych przez nie okrucieństwach; wyznacza zadanie śledzenia nieprzyjaciela i ochrony ludności cywilnej (Wilno, 9 II 1535) k. 82-84; w sprawie uchwalenia na sejmie walnym podatku ziemskiego i pogłównego zw. serebszczyzną na terytorium wszystkich ziem i dzierżaw należących do wojewody na okres 3 lat z przeznaczeniem na wojnę z Moskwą; o sposobie i terminie ściągnięcia podatku, jego wysokości z podaniem przelicznika monety litewskiej na polską oraz przekazaniu pieniędzy według szczegółowego wykazu na ręce urzędnika król. (Wilno, 17 XI 1534) k. 85-86 - Zygmunt II August, syn król. i następca tronu w związku ze zwlekaniem ces. Ferdynanda Habsburga z wypłatą posagu swej córki Elżbiety Austriaczki jej mężowi Zygmuntowi Augustowi; król donosi synowi o wysłaniu do ces. listu zawierającego ultimatum oraz ofiarowuje Zygmuntowi Augustowi wszelką pomoc w pomyślnym załatwieniu tej sprawy (Bielsko, 12 VI 1544) [autograf podpisu króla] k. 27.
  • Minuty listów kasztelana wileńskiego Jerzego Mikołajewicza Radziwiłła do króla Zygmunta I Starego: z wnioskiem o nieprzepuszczanie posłów moskiewskiego oraz papieskiego wysłannika Klemensa VII, jadącego do Moskwy z misją ofiarowania korony wlk. ks. moskiewskiemu, carowi Wasylowi III w celu zawarcia trwałego pokoju z polskim monarchą (b.d., po 1522) [skreślenia, poprawki i dopiski w tekście dok. innym char. pisma] k. 71-72 - z wyjaśnieniem skargi ciwuna wileńskiego Dobka Skiłondicza (Skiłondowicza) na nielegalny wyrąb puszczy, dewastację lasu i sprzedaż pozyskanego drewna (b.d., po 1522) [skreślenia, poprawki i dopiski w tekście dok. innym char. pisma] k. 73-74.
  • Akt zamiany dóbr szlach. pomiędzy Mikołajem Rusockim (Russoczki), kaszt. biechowskim a Mikołajem Kośmidrem z Kruścic (de Crusczicze), dziedzicem na Białej Dok. podpisał Stanisław Gomoliński, pisarz (Piotrków, 27 I 1533), k. 22.
  • [Artykuły wojenne (27) króla Zygmunta I Starego dot. karności wojskowej i posłuszeństwa hetmanom i dowódcom, przeznaczone do ogłoszenia za pośrednictwem Rady litewskiej i obowiązujące pod karą śmierci wszystkich wyruszających na wyprawy wojenne z terytorium Wlk. Ks. Litewskiego] (b.d. 1531?) [autograf podpisu króla], k. 67-70.
  • Constitutio de Iudiciis Castrensibus Districtuum Palatinatus Posnaniensis et Calissiensis. 1540 [list króla Zygmunta I Starego do Andrzeja z Górki, kaszt. poznańskiego i star. gen. Wlkp. w sprawie wyznaczenia siedzib i określenia kompetencji sądów grodzkich] (Kraków, 22 III 1540, oblata Poznań, 22 V 1540), k. 43.
  • Discorso in materia de stranuti [!] composto dall'eccellentissimo astrologo et medico del Re di Polonia il s(ignore) Andrea Bolconello [krótki traktat obyczajowy] (1536), k. 23-26.
  • Instructio sum(m)aria data a Sigism(un)do primo rege Polo(nia)e or(ator)ibus C[a]esareis in Moscoviam in negocio pacis tractand[a]e (!) missis [Instrukcja ogólna dana przez króla pol. Zygmunta I posłom ces. Maksymiliana I Habsburga Franciszkowi de Collo oraz Antoniemu de Comitibus, wysłanym do Moskwy w sprawie sposobu i warunków zawarcia pokoju w związku z przygotowaniami do wielkiej wyprawy wojennej przeciwko Turcji] (1517), k. 14-15.
  • Inventio bellicae expeditionis et defendendi Regni Poloniae contra vim validam Turcarum. In conventu Petricoviae die Sanctorum Trium Regium Anno Domini 1544 [Laudum sejmu walnego w Piotrkowie w sprawie wystawienia pospolitego ruszenia na wyprawę turecką i związanych z tym kosztów] (Piotrków, 6 I 1544) [kop. XIX w.], k. 31-35.
  • Legacio in Noremberga ad conventum principum Germaniae data magnifico Petro Kmitha comiti de Visnicze [!] curiae regiae marsalco ac Scepusien[si] et Premisliensi capitaneo An(n)o 1522" [tekst przemówienia wygłoszonego na sejmie Rzeszy w Norymberdze w 1522 r. przez posła pol. Piotra Kmitę z Wiśnicza, marsz. nadw., zawierającego prośbę do cesarza o pomoc wojsk. w związku z zagrożeniem Polski i Węgier ze strony sułtana tur. Sulejmana I Wspaniałego, który właśnie zajął Serbię] (b.d.d., 1522), k. 19-20.
  • List Ścibora Bażyńskiego woj. malborskiego do burmistrza Braniewa (Braunsberg, Brunsberg) Bartolda (Bartholt) von Alden i Rady Miejskiej tegoż miasta (Sztum, 22 IX 1471) [na odwrocie tym samym char. pisma "No 9"], k. 3.
  • List królowej Bony do podkom. litewskiego i star. kowieńskiego Hrehorego (Grzegorza) Chodkiewicza będący odpowiedzią na skargę Chodkiewicza w sprawie pomiaru gruntów jego majątku Bielawice, dokonanego jego zdaniem niewłaściwie przez namiestnika mostowskiego Oleksieja Pokrywnickiego (Łobzów, 18 V 1547), k. 64.
  • List Jana Działyńskiego, woj. pomorskiego i chełmińskiego do Tiedemana Giese, bpa chełmińskiego, w którym zezwala mieszczanom na sprzedaż słodu w dowolnym miejscu (Bratiańsk, 9 VIII 1545), k. 36.
  • List Karola V Habsburga, ces. rzym. i arcyks. austr. do króla Zygmunta I Starego z prośbą o pokojowe zakończenie zatargów granicznych i zbrojnych starć pomiędzy królem polskim a margr. brandenburskim Janem (Wiedeń, 31 I 1548), k. 38.
  • List króla Kazimierza IV Jagiellończyka do burmistrza i Rady Miejskiej Torunia w sprawie wysłania do tego miasta swego sekretarza Jana Wątróbki z przesłaniem król. dla mieszczan (Bydgoszcz, 13 VII 1454), k. 4.
  • List Hieronima Łaskiego, woj. siedmiogrodzkiego do NN [nazwisko na odwrocie listu nieczytelne] (29 V 1532), k. 21.
  • List Jana Łaskiego (Johannes de Lassko) do Łukasza Watzenrode, bpa warmińskiego na temat aktualnej sytuacji polit. w kraju i zagrożenia zewn. państwa (Wilno, 20 V 1503), k. 8.
  • List Ilji Konstantynowicza Ostrogskiego, star. brasławskiego i winnickiego do króla Zygmunta I Starego dot. meldunków z obserwacji ruchów oddziałów wojsk tatarskich, m.in. o wymarszu z Białogrodu w Besarabii kilku sotnic tatarskich, które skierowały się wzdłuż Dniestru na pn.-zach. i oczekują w gotowości wokół nowo budowanej przez sułtana tur. Sulejmana II Wspaniałego twierdzy Tehinia nad Dniestrem (Ostróg, 10 V? b.r. ok. 1541) [wg nagłówka listu 2. kopia, wysłana do króla przez gońca 4. dnia swego pobytu na zwiadach], k. 65-66.
  • List panów Wlk. Rady Litewskiej do woj. kijowskiego, podczasz. litewskiego, dzierżawcy mozyrskiego i mereckiego Jurija (Jerzego) Mikołajewicza Radziwiłła w następujących sprawach: 1. zobowiązanie do niezwłocznego zaludnienia i zapoatrzenia zamku w Kijowie, 2. przejęcie za zgodą króla zamku w Kaniowie po wyjeździe na Podole jego dotychczasowego właściciela Ostafieja Daszkiewicza, 3. napady zbrojne ks. Wasyla Szemiatycza na sioło kijowskie Żukin, pustoszenie majątku i uprowadzanie ludności w niewolę oraz wystosowanie przez króla polskiego protestu w tej sprawie do cara moskiewskiego, doręczonego przez gońca król. Bogdana Dowgirdowicza; w razie ponownego najazdu rada zaleca wysłanie do obrony sił samego wojewody (Wilno, 28 IX b.r. 1512?) [odpis], k. 81.
  • List Andrzeja Sieprskiego [!] z Gulczewa, kaszt. płockiego do Piotra Gamrata, abpa metr. gnieźnieńskiego i krakowskiego i prymasa Polski. Przypomina się, gorąc poleca swoje usługi jako poddany i wspomina o spotkaniu i rozmowie z woj. Calskim (?) (Gulczewo, 4 XI 1542), k. 28-29.
  • Listy króla Zygmunta I Starego do następujących: OO. Bernardyni w Wilnie w sprawie pilnego wydania kaszt. trockiemu i podczasz. litewskiemu Jerzemu Mikołajewiczowi Radziwiłłowi 2 skrzyń zapieczętowanych listów, zdeponowanych niegdyś w klasztorze przez niego i jego zmarłego w 1522 r. brata, woj. wileńskiego Mikołaja (Kraków, IX 1525) k. 62 - Hrehory (Grzegorz) Hrehorowicz Ościkowicz (Ostikowicz), kraj. hosp. o zakazie sprzedawania lub zastawiania swoich dóbr komukolwiek za wyjątkiem jego krewnego Jurija (Jerzego) Mikołaja Radziwiłła, star. grodzieńskiego, a w razie dokonania sprzedaży o zastrzeżeniu sobie prawa pierwokupu (Kraków, 26 VIII 1526) k. 46 - Wlk. Rada Litewska w sprawie posłów wysłanych do Moskwy w celu zawarcia trwałego pokoju i ustalenia jego warunków (Kraków, 6 VII 1527) k. 75-80 - Jurij (Jerzy) Mikołajewicz Radziwiłł, kaszt. trocki i wileński, star. grodzieński, woj. kijowski, marsz. hosp. i hetman najw. w sprawie przyznania Nowego Dworu wraz z działem ziemi na skraju puszczy grodzieńskiej bpowi wileńskiemu Janowi (Wilno, 24 VIII 1522) k. 45; w sprawie przeniesienia obrad sejmu z Brześcia do Nowogródka, pertraktacji z wlk. mistrzem krzyżackim Albrechtem Hohenzollernem oraz poselstwa bpa kijowskiego Mikołaja Wieżgajły (Piotrków, 25 II 1525) k. 47; w sprawie redukcji straży miejskich przy więźniach moskiewskich na zamku w Grodnie z 17 na 6 każdej nocy oraz skargi burmistrza, racjów i mieszczan tego miasta na nadmierny ucisk fiskalny i wywołany tym odpływ ludności z miasta (Piotrków, 2 XII 1523) k. 48; w sprawie nakazu rewizji trzymanej w dzierżawie przez Wołłowiczów i Szembeków puszczy grodzieńskiej razem z panami woj. podlaskim Januszem Kostewiczem i Kopotem (Kopciem) Wasiliewiczem (Waśkowiczem) (Niepołomice, 13 I 1527) k. 49-50; w sprawie wysłania posła Stanisława Skindera z trzecim poselstwem do cara perekopskiego Mengligireja z nową, zmienioną na sejmie w Brześciu instrukcją dyplomatyczną; król poleca woj. kijowskiemu wyekspediować go niezwłocznie wraz z upominkami wyliczonymi w rejestrze podskarb. Abrama; monarcha wysyła list wraz z pozostałą korespondencją przez dworzanina Stanisława Stecka (Łuków, 10 X b.r. (zapewne 1527)) k. 51; z podziękowaniami za wierną służbę wojsk. pod Chojnicami i przy obronie zamków w Prusach podczas oblężenia przez księcia pruskiego; proponuje ogłoszenie zaciągu na żołd; wysyła swoich dworzan do tegoż wojska, zalecając na dowódcę ks. Andrzeja Michajłowicza Sanguszkowicza Koszyrskiego; zaprasza na ucztę adresata listu wraz z jego bratankiem, podczaszym litewskim Janem Mikołajewiczem Radziwiłłem (Brześć, 22 XII b.r. (zapewne 1527)) k. 52; w sprawie osądzenia krzywd poniesionych przez ziemianina grodzieńskiego Piotra Jeskowicza (utrata ziemi i poddanych), wyrządzonych przez marsz. hosp. i namiestnika wasiliskiego i mohylewskiego Jana Jakubowicza Szczytowicza (Wilno, 24 VI b.r. (zapewne 1516)) k. 53; dot. dwukrotnego przysłania przez cara perekopskiego ultymatywnych jarłyków, żądania uwolnienia z niewoli cara zawołżskiego i nahajskiego Sziachmeta, wystosowanego przez jego syna Szigajdara oraz wyznaczenia sejmu walnego do Wilna na 1. niedzielę Wlk. Postu [22 II 1524?] celem załatwienia tych i wielu innych spraw (Piotrków, 14 XII 1523 [błędnie podana indykcja 12 zam. 11!]) k. 54; w sprawie skargi ziemianina grodzieńskiego Lenki Fiedorowicza Sasina na woj. kijowskiego o bezprawne odebranie zamków i ziem (Sandomierz, 19 VIII 1524) k. 55; w sprawie przeniesienia do Nowogródka zwołanego pierwotnie do Wilna sejmu walnego dla zapewnienia większego bezpieczeństwa obradom z powodu bliskości wojsk hetmana kniazia Konstantego Ostrogskiego wobec zagrożenia granic państwa najazdem wojsk tatarskich i moskiewskich oraz zobowiązania wojewody do osobistego uczestniczenia w obradach (Kraków, 20 IV 1523 [!]) k. 56; na temat ruchów wojsk nieprzyjacielskich w kierunku Mścisławia na podstawie doniesień namiestników w terenie (Wilno, 24 VII 1534 [!]) k. 57; w sprawie zakazu rewindykowania siłą przez wojewodę włości Nieżków Ostrowiec należącej do osocznika grodzieńskiego Iwana Zuba, nadanej mu niegdyś na prośbę braci król.: króla Aleksandra Jagiellończyka oraz prymasa Polski kard. Fryderyka Jagiellończyka, a wymienionej następnie z Sidorem Minieńczycem na dobra Żerosławki (Kraków, 30 VI 1523) k. 58; z podziękowaniem za spełnienie królewskiej prośby i obecność na sejmie walnym w Nowogródku oraz oczekiwanie jego przybycia na obrady; instrukcję poselską na sejm w Nowogródku wysłał król za pośrednictwem dworz. Iwana Bohowitynowicza (Kraków, 2 VI 1523 [?]) k. 59; w sprawie wyznaczenia terminu sejmu w Brześciu po święcie Trzech Króli 1525 r., poświęconego załatwieniu kilku pilnych i ważnych spraw państw.; instrukcję sejmową prześle przez gońca później (Kraków, 13 XI 1524) k. 60; dot. zwołania sejmu do Wilna na święto Trzech Króli 1527 r., spraw inflanckich oraz odprawienia posłów tatarskich (Piotrków, 28 XII 1526) k. 61; pochwała za niezwłoczne i posłuszne wykonywanie przez wojewodę poleceń król., które chronologicznie wylicza: wyjazd na sejm do Mińska, a potem do Nowogródka, po czym czasowe zatrzymanie się w okolicach Nowogródka; polecenie szybkiego wyjazdu do Mińska razem z hetmanem [ks. Konstatym Ostrogskim] oraz panami Rady litewskiej w celu obserwacji ruchów wojsk nieprzyjaciela i składania królowi meldunków o bieżącej sytuacji (Wilno, 7 VIII 1522) k. 63; o ruchach wojsk moskiewskich i tatarskich koło Połocka i o dokonywanych przez nie okrucieństwach; wyznacza zadanie śledzenia nieprzyjaciela i ochrony ludności cywilnej (Wilno, 9 II 1535) k. 82-84; w sprawie uchwalenia na sejmie walnym podatku ziemskiego i pogłównego zw. serebszczyzną na terytorium wszystkich ziem i dzierżaw należących do wojewody na okres 3 lat z przeznaczeniem na wojnę z Moskwą; o sposobie i terminie ściągnięcia podatku, jego wysokości z podaniem przelicznika waluty litewskiej na polską oraz przekazaniu pieniędzy według szczegółowego wykazu na ręce urzędnika król. (Wilno, 17 XI 1534) k. 85-86 - Zygmunt II August, syn król. i następca tronu w związku ze zwlekaniem ces. Ferdynanda Habsburga z wypłatą posagu swej córki Elżbiety Austriaczki jej mężowi Zygmuntowi Augustowi; król donosi synowi o wysłaniu do ces. listu zawierającego ultimatum oraz ofiarowuje Zygmuntowi Augustowi wszelką pomoc w pomyślnym załatwieniu tej sprawy (Bielsko, 12 VI 1544) [autograf podpisu króla] k. 27.
  • Minuty listów kaszt. wileńskiego i hetmana najw. Jerzego Mikołajewicza Radziwiłła do króla Zygmunta I Starego: z wnioskiem o nieprzepuszczanie posłów moskiewskiego oraz papieskiego wysłannika Klemensa VII, jadącego do Moskwy z misją ofiarowania korony wlk. ks. moskiewskiemu, carowi Wasylowi III w celu zawarcia trwałego pokoju z polskim monarchą (b.d., po 1522) [skreślenia, poprawki i dopiski w tekście dok. innym char. pisma], k. 71-72; z wyjaśnieniem skargi ciwuna wileńskiego Dobka Skiłondicza (Skiłondowicza) na nielegalny wyrąb puszczy, dewastację lasu i sprzedaż pozyskanego drewna (b.d., po 1522) [skreślenia, poprawki i dopiski w tekście dok. innym char. pisma], k. 73-74.
 • Proweniencja:
  • Archiwum Radziwiłłowskie Nieśwież
  • "Kupiłem na licytacyi w Berlinie przez antykwaryat Stargardta 1889 Dr C[elichowski]"
 • Hasła przedmiotowe:
  • Abram (Abramowicz?) podskarbi nadworny koronny
  • Albrecht Hohenzollern (książę Prus ; 1490-1568)
  • Alden, Bartholt burmistrz Braniewa 1471
  • Aleksander Jagiellończyk (król Polski ; 1461-1506)
  • Aleksander Jagiellończyk (król Polski ; 1461-1506)
  • Alten Bartold zob. Alden Bartholt
  • Antoni de Comitibus poseł cesarza Maksymiliana I Habsburga do cara moskiewskiego Wasyla III (1517)
  • Bacz (?), Clauss von komtur? w Bałdze (1515?)
  • Bażyński, Ścibor wojewoda malborski, królewiecki (?-1480)
  • Bohowitynowicz, Bohuszewicz Iwan starosta drohiscki (?-1551)
  • Bolconello, Andrea astrolog i medyk Zygmunta I Starego 16 w. [Włoch, prawdopodobnie wenecjanin]
  • Bona (królowa Polski ; 1494-1557)
  • Chodkiewicz, Grzegorz hetman wielki litewski (ca 1513/1514-1572)
  • Daszkiewicz (Ostafiej), Eustachy (ca 1455-1535) [stronnik Moskwy przeciwko Litwie, wybitny wódz i strateg, pogromca Tatarów, właściciel zamku w Kaniowie]
  • Dowgirdowicz (Dowigirdowicz), Bogdan poseł Zygmunta I Starego do Moskwy star. przewalski dworz. król. (?-po 1538)
  • Działyński, Jan wojewoda chełmiński (1510-1583)
  • Działyński, Mikołaj podkomorzy dobrzyński, kasztelan chełmiński, wojewoda pomorski (?-1545)
  • Elżbieta Austriaczka (królowa Polski ; 1526-1545)
  • Ferdynand I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1503-1564)
  • Franciszek de Collo poseł cesarza Maksymiliana I Habsburga do cara moskiewskiego Wasyla III 16 w.
  • Fryderyk Jagiellończyk (1468-1503)
  • Gamrat, Piotr (prymas Polski ; 1487-1545)
  • Giese, Tiedemann biskup warmiński (1480-1550)
  • Gomoliński, Stanisław pisarz sejmikowy 16 w.
  • Górka, Andrzej kasztelan poznański, starosta generalny wielkopolski (1500-1551)
  • Górski, Piotr z Miłosławia starosta wschowski, kasztelan nakielski (?-1538/40)
  • Gostyński, Maciej Borek kasztelan śremski (ca 1465-1535)
  • Herberstein, Siegmund de dyplomata (1486-1566)
  • Hlebowicz, Stanisław wojewoda połocki (?-1513)
  • Hornostaj, Iwan wojewoda nowogrodzki (?-1558)
  • Hubatius Jerzy rotmistrz Aleksandra Jagiellończyka 16 w.
  • Illâ Ostroz'kij (książę wołyński ; 1510-1539)
  • Iwaszko zob. Hornostaj Iwan
  • Jan Hohenzollern (margrabia Brandenburgii ; (1513-1571)
  • Jan Olbracht (król Polski ; 1459-1501)
  • Jan z Książąt Litewskich biskup wileński, poznański (1499-1538) [naturalny syn króla Zygmunta I]
  • Jeskowicz, Piotr bojar grodzieński 16 w.
  • Jordan, Stanisław podkomorzy krakowski (ca 1580-1623)
  • Juliusz II (papież ; 1443-1513)
  • Juliusz Medyceusz zob. Klemens VII
  • Karol V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1500-1558)
  • Kazimierz Jagiellończyk (król Polski ; 1427-1492)
  • Kieżgajło, Stanisław Janowicz kasztelan trocki, wileński, starosta żmudzki (?-1527)
  • Klemens VII (papież ; 1478-1534)
  • Kmita, Piotr marszałek wielki koronny, wojewoda krakowski (ca 1477-1553)
  • Kołaczek, Grzegorz mieszczanin lwowski, sędzia (rajca?) 16 w.
  • Kopeć zob. Kopot'
  • Kopot' Wasiljewicz (Waśkowicz) starosta (dzierżawca) żyżmorski, miednicki, przewalski i dorsuński marsz. hosp. sekretarz Zygmunta I Starego, starosta (dzierżawca) żyżmorski, miednicki, przewalski i dorsuński (?-1531)
  • Kościewicz zob. Kostewicz
  • Kośmider Mikołaj z Kruścic (de Crusczicze) 16 w.
  • Kostewicz, Janusz Stankowicz namiestnik raduński, miecznik litewski, marszałek hospodarski, wojewoda podlaski, witebski (?-1527)
  • Koszyrski zob. Sanguszkowicz Andrzej Michajłowicz
  • Krzesław z Kurozwęk biskup kujawski, kanclerz wielki koronny (ca 1440-1503)
  • Kurozwęki, Krzesław z zob. Krzesław z Kurozwęk
  • Lanckoroński, Stanisław wojewoda podlaski, sandomierski (ca 1465-1535)
  • Łaski, Hieronim wojewoda sieradzki (1496-1541)
  • Łaski, Jan (prymas Polski ; 1456-1531)
  • Latalski, Janusz kasztelan gnieźnieński, lędzki (?- ca 1517)
  • Lenko Fiedorowicz Sasin zob. Sasin Lenko Fiedorowicz
  • Leon X (papież ; (1475-1521)
  • Leszczyński Jan kasztelan brzeski, starosta radziejowski (?-1535)
  • Ludwik II (król Węgier i Czech ; 1506-1526)
  • Luzjański, Fabian biskup warmiński (ca 1470-1523)
  • Maciejowski, Samuel biskup krakowski, kanclerz wielki koronny (1499-1550)
  • Maciej Polak rotmistrz na dworze królewskim Aleksandra Jagiellończyka 16 w. [być może tożsamy z Maciejem z Błonia, nadwornym lekarzem Aleksandra Jagiellończyka]
  • Maciej z Błonia (?) zob. Maciej Polak
  • Makowiecki, Jan pisarz królowej Bony (ca 1515-1569)
  • Maksymilian I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1459-1519)
  • Medici Giovanni de' zob. Leon X
  • Medici Giulio de' zob. Klemens VII
  • Mendygerej zob. Mengli Gerej
  • Mengli Gerej (Mendy Gerej) chan krymski (Tatarów perekopskich) (1469-1515) (1512?)
  • Minieńczyc Sidor ziemianin wołyński (1523)
  • Mosiński Hieronim tenutariusz (1513)
  • Obernburger notariusz na dworze ces. w Wiedniu (1548)
  • Ościkowicz Hrehory (Grzegorz) sta. kowieński, wda nowogrodzki, klan wileński (ca 1447-1557)
  • Ościkowicz Hrehory Hrehorowicz wda trocki (zm. 1519)
  • Ościk zob. Ościkowicz
  • Ostrogski, Konstanty Iwanowicz kasztelan wileński, wojewoda trocki, hetman najwyższy litewski (ca 1460-1530)
  • Ostyk zob. Ościkowicz
  • Pietrowicz Stanisław sta grodzieński
  • Pokrywnicki (Pokrzywnicki) Oleksiej (Aleksy) namiestnik mostowski, ozierski, nowodworski i dubieński, koniuszy grodzieński
  • Polak zob. Maciej Polak
  • Potulicki, Wojciech kasztelan kamieński (?-1516)
  • Radziwiłł Jan sta bielski, żmudzki (14952-1542)
  • Radziwiłł Jerzy klan trocki, klan wileński (ca 1480-1541)
  • Radziwiłł, Mikołaj wojewoda trocki, wileński (1470-1521)
  • Radziwiłł Wojciech bp łucki, wileński (ca 1476-1519) (Wilno, 28 IX b.r. 1512?)
  • Rovere Giuliano della zob. Juliusz II
  • Rozdrażewski Hieronim klan przemęcki klan rogoziński (?-1540/1541)
  • Russocki, Mikołaj klan biechowski (1491-1548)
  • Sanguszkowicz Andrzej Michałowicz woj. kijowski, sta łucki (?-1560)
  • Sasin, Lenko Fiedorowicz bojarzyn grodzieński, dworz. król. 16 w. (1524)
  • Sieprski, Andrzej klan płocki, dobrzyński, wda rawski (1494/5-1572)
  • Sierpski zob. Sieprski [!]
  • Skiłondicz zob. Skiłondowicz
  • Skiłondowicz (Skiłondicz) Dobko Juriewicz ciwun wileński, dworz. hosp., chor. ziemski (?-1522)
  • Skinder (Skindyr) Stanisław poseł król. do chana krymskiego Mengli Gereja marsz. hosp., poseł król. do chana (?-po 1517) (1512?)
  • Skindyr zob. Skinder
  • Sobieński zob. Kmita Piotr
  • Spytek z Tarnowa zob. Tarnowski Jan Spytek
  • Steckiewicz zob. Steckowicz
  • Steckowicz (Steckiewicz, Steczko, Steck) Stanisław namiestnik kurklewski, marsz. hosp. (?-po 1532) (1512?)
  • Steck zob. Steckowicz
  • Steczko zob. Steckowicz
  • Stibor von Baysen zob. Bażyński Ścibor
  • Stibor von Bayssen zob. Bażyński Ścibor
  • Szafraniec Piotr z Pieskowej Skały kaszt. wiślicki, malborski (?-1508) (1503)
  • Szczytowicz, Jan Jakubowicz miecz. hosp., marsz. hosp., namiestnik mohylewski i wasiliski (?-po 1520) (1516?)
  • Szczyt zob. Szczytowicz Jan Jakubowicz
  • Szemiaka zob. Szemiatycz
  • Szemiatycz, Wasyl Iwanowicz kniaź od 1500 wasal Moskwy (1512?)
  • Sziachmet chan zawołżański i nahajski w niewoli litewskiej 16 w. [o. Szigajdara] (1523)
  • Szigajdar chan zawołżański i nahajski 16 w. [s. Sziachmeta] (1523)
  • Szihajdar zob. Szigajdar
  • Szydłowiecki Jakub podskarbi w. kor. (?-1509)
  • Tarnowski Jan Spytek klan wojnicki, podskarbi kor. (?-1553)
  • Wargawski Rafał kan. włocławski, krakowski (?-1561)
  • Wąsik (Vonschyk) Czesław dworz. król. Aleksandra Jagiellończyka (1503)
  • Wasyl III (wielki książę moskiewski ; 1479-1533)
  • Wątróbka Jan ze Strzelec abp lwowski, kan. krakowski (?-1493) (1454)
  • Watzenrode Łukasz bp warmiński (1447-1512)
  • Wieżgajło Mikołaj bp kijowski kan. i dziekan wileński (?-1532/33)
  • Zubowicz (Zub) Iwan Andriejewicz ziemianin wołyński osocznik (łowczy) grodzieński (1523)
  • Zub zob. Zubowicz Iwan
  • Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548)
  • Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572)
  • Bernardyni Wilno 16 w.
  • Rada Litewska 16 w.
  • Rota królewska Aleksandra Jagiellończyka 16 w.
  • Sejm 1523 Nowogródek
  • Sejm 1524 Brześć
  • Sejm 16 w. Wilno
  • Sejm Rzeszy 1522 Norymberga
  • Wielka Rada Duchowna i Świecka Wlk. Ks. Litewskiego 16 w.
  • Alkohol 16 w.
  • Artykuły wojenne 16 w. Litwa
  • Kultura dworska 16 w. Polska
  • Dyplomacja litewska 16 w.
  • Dyplomacja rosyjska 16 w.
  • Dyplomacja tatarska 16 w.
  • Dyscyplina wojskowa 16 w. Litwa
  • Eksport 16 w.
  • Handel 16 w.
  • Import 16 w.
  • Parlamentaryzm 16 w. Polska
  • Parlamentaryzm 16 w. Litwa
  • Konstytucje sejmowe 16 w.
  • Korespondencja urzędowa 16 w.
  • Kościół katolicki 16 w. Polskaa
  • Liga antyturecka 16 w.
  • Wino 16 w.
  • Wojny polsko-tureckie 16 w.
  • Wojny polsko-rosyjskie 16 w.
  • Obyczaje 16 w.
  • Podatek 16 w. Litwa
  • Podatek 16 w. Polska
  • Procesy sądowe Litwa 16 w.
  • Sądownictwo Litwa 16 w.
  • Sądownictwo Polska 16 w.
  • Sądownictwo Wielkopolska 16 w.
  • Przesądy Polska 16 w.
  • Rachunkowość 16 w. Polska
  • Granice 16 w.
  • Umowy międzynarodowej 16 w.
  • Tatarzy 16 w.
  • Turcja ludność 16 w.
  • Zamki i pałace Ruś 16 w.
  • Żywność 16 w.
  • Balga (Rosja) 16 w.
  • Barczewo (woj. warmińsko-mazurkise, pow. olsztyński) 1520
  • Bendery (Mołdawia) 16 w.
  • Bielanice (Litwa) 16 w.
  • Bielsko
  • Borucin (woj. wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Pleszew) 16 w.
  • Brandenburgia 16 w.
  • Braniewo (woj. warmińsko-mazurskie) 15 w.
  • Brześć (Białoruś) 16 w.
  • Brzostowa 16 w.
  • Bysków 16 w.
  • Dziębłowo (Dzyablowo) 16 w.
  • Grodno (Białoruś, okręg) 16 w.
  • Grodzieńszczyzna 16 w.
  • Gulczewo 16 w.
  • Hochenforst 16 w.
  • Kalisz (woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Kalisz (woj. wielkopolskie, okręg) 16 w.
  • Kaniów 16 w.
  • Katlino 16 w.
  • Kijów (Ukraina) 16 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 16 w.
  • Krymski, Chanat 16 w.
  • Krzyżackie, państwo 16 w.
  • Limanowa (woj. małopolskie) (16 w.
  • Litwa a Moskiewskie, państwo 16 w.
  • Litwa 16 w.
  • Litwa 16 w.
  • Litwa a Krzyżackie, państwo 16 w.
  • Lwów (Ukraina) (16 w.
  • Malbork (woj. pomorskie) 16 w.
  • Mirszczyn 16 w.
  • Morzewo 16 w.
  • Moskiewskie, państwo 16 w.
  • Moskwa (Rosja) 16 w.
  • Nahajski, Chanat 16 w.
  • Nieżków Ostrowiec 16 w.
  • Norymberga (Niemcy) 16 w.
  • Nowogródek (Białoruś) 16 w.
  • Nowy Dwór (Białoruś) 16 w.
  • Perekopski, Chanat 16 w.
  • Polska a Moskiewskie, państwo 16 w.
  • Pomorze 16 w.
  • Pomorze Gdańskie 16 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie, okręg) 16 w.
  • Prusy Królewskie 15 w.
  • Prusy Książęce 16 w.
  • Puszcza Grodzieńska 16 w.
  • Ruś Czerwona 16 w.
  • Śmiłowo 16
  • Smoleńsk (Ukraina) 16 w.
  • Tehinia zon. Bendery
  • Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) 15 w.
  • Ujście 16 w.
  • Warmińska, diecezja (katol.) 16 w.
  • Wielkie Księstwo Litewskie 16 w.
  • Wielkie Księstwo Moskiewskie 16 w.
  • Wielkopolska
  • Wiesiołoje (Rosja, okolice) 16 w.
  • Wilno (Litwa) 16 w.
  • Wołoszczyzna 15/16 w.
  • Wołyń 16 w.
  • Zawołżański, Chanat 16 w.
  • Ziemia Kaliska 16 w.
  • Ziemia Smoleńska 16 w.
  • Żmudź 16 w.
  • Żorosławki (Żerosławki) 16 w.
  • Żukin na Rusi Czerwonej 16 w.
 • Uwagi:
  • Na niektórych k. występują znaki wodne. Do rozpoznanych fascykuł należą:
  • Fascykuł 1: Dzik (f. papierni miejskiej w Świdnicy) - k. 19, 27, 60, 82-83.
  • Fascykuł 2: Podwójny krzyż: godło zakonu Duchaków (fascykuł papierni w Prądniku Czerwonym pod Krakowem) - k. 22, 37, 46, 58, 62.
  • Fascykuł 3: Herb Bonarowa: podwójna lilia (fascykuł papierni Bonerów w Balicach pod Krakowem) - k. 40-41, 49, 56.
  • Fascykuł 4: Herb Topór (fascykuł papierni Tęczyńskich w Krzeszowicach) - k. 30.
  • Fascykuł 5: Kusza (nieokreślona papiernia) - k. 25-26.
  • Fascykuł 6: Herb Ogończyk (nieokreślona papiernia) - k. 55.
  • Fascykuł 7: Herb Odrowąż odm. [z wizerunkiem orderu "przewróconego" smoka] (fascykuł papierni w dobrach kaszt. krakowskiego Krzysztofa Szydłowieckiego) - k. 55.
  • Fascykuł 8: Litera "W" w koronie (f. papierni miejskiej Wrocławia w Kochlowie lub Krzeczowie) - k. 77.
  • Fascykuł 9: Ul w ozdobnym kartuszu (f. pochodzenia holenderskiego (Honig) rzadko występujący w Polsce, z papierni w Bolminie, Jeziornej, Mirkowie lub Prenach) [papier XIX-wieczny] - k. 1.
  • Fascykuł 10: Głowa wołu z wydatnymi oczami, długimi i lekko zakrzywionymi rogami oraz wyrastającym z czoła między nimi trzecim dłuższym rogiem bez zakończenia (karta przycięta) [motyw powszechnie występujący w papiernictwie europejskim; zapewne papier średniowieczny, importowany do Polski z Europy Zachodniej] - k. 4.
  • Fascykuł 11: j.w., przy czym na trzecim dłuższym rogu zakończonym kwiatem widnieje król. korona, której trzy wyższe gałki zwieńczone trójlistnymi koniczynami - k. 6.
  • Fascykuł 12: j.w., przy czym dłuższy róg przekrzyżowany i zakończony grotem - k. 53.
  • Fascykuł 13: Litery "M J" (albo P albo D) [słabo czytelny] - k. 32-33, 35.
  • Fascykuł 14: Litery "J W E" - k. 2.
  • Fascykuł 15: Korona (na niej pałąk (?) z dzwoneczkami zwieńczony krzyżem łac. [fascykuł papierni śląskiej lub obcej, papier importowany] - k. 18, 66.
  • Fascykuł 16: j.w., przy czym zamiast krzyża łac. krzyż kawalerski - k. 10.
  • Fascykuł 17: j.w., przy czym nieco mniejszy wzór f. - k. 67-68.
  • Fascykuł 18: j.w., ale mniej czytelny - k. 71, 74.
  • Fascykuł 19: w otoku syrenka o dwóch ogonach - k. 9.
  • Fascykuł 20: mała tarcza zwieńczona koroną - k. 12.
  • Fascykuł 22: dwie skrzyżowane ukośnie belki w kształcie położonej litery "X" - k. 81; 23. [f. obcy] - k. 38.
  • Do fascykuł nierozpoznanych należą: 24. litera "W", nad nią w otoku być może orzeł (odm. f. m. Wrocławia?) - k. 44; 25. Orzeł? - k. 85.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Akta
 • 245 a Akta do panowania Kazimierza Jagiellończyka, Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta I Starego
 • 250 a kop. 19 w. a oryg.
 • 260 c 15-16 w.
 • 300 a 86 k.
 • 340 d Rkps e Półskórek, pudło ochronne
 • 500 a Na niektórych k. występują znaki wodne. Do rozpoznanych fascykuł należą:
 • 500 a Fascykuł 1: Dzik (f. papierni miejskiej w Świdnicy) - k. 19, 27, 60, 82-83.
 • 500 a Fascykuł 2: Podwójny krzyż: godło zakonu Duchaków (fascykuł papierni w Prądniku Czerwonym pod Krakowem) - k. 22, 37, 46, 58, 62.
 • 500 a Fascykuł 3: Herb Bonarowa: podwójna lilia (fascykuł papierni Bonerów w Balicach pod Krakowem) - k. 40-41, 49, 56.
 • 500 a Fascykuł 4: Herb Topór (fascykuł papierni Tęczyńskich w Krzeszowicach) - k. 30.
 • 500 a Fascykuł 5: Kusza (nieokreślona papiernia) - k. 25-26.
 • 500 a Fascykuł 6: Herb Ogończyk (nieokreślona papiernia) - k. 55.
 • 500 a Fascykuł 7: Herb Odrowąż odm. [z wizerunkiem orderu "przewróconego" smoka] (fascykuł papierni w dobrach kaszt. krakowskiego Krzysztofa Szydłowieckiego) - k. 55.
 • 500 a Fascykuł 8: Litera "W" w koronie (f. papierni miejskiej Wrocławia w Kochlowie lub Krzeczowie) - k. 77.
 • 500 a Fascykuł 9: Ul w ozdobnym kartuszu (f. pochodzenia holenderskiego (Honig) rzadko występujący w Polsce, z papierni w Bolminie, Jeziornej, Mirkowie lub Prenach) [papier XIX-wieczny] - k. 1.
 • 500 a Fascykuł 10: Głowa wołu z wydatnymi oczami, długimi i lekko zakrzywionymi rogami oraz wyrastającym z czoła między nimi trzecim dłuższym rogiem bez zakończenia (karta przycięta) [motyw powszechnie występujący w papiernictwie europejskim; zapewne papier średniowieczny, importowany do Polski z Europy Zachodniej] - k. 4.
 • 500 a Fascykuł 11: j.w., przy czym na trzecim dłuższym rogu zakończonym kwiatem widnieje król. korona, której trzy wyższe gałki zwieńczone trójlistnymi koniczynami - k. 6.
 • 500 a Fascykuł 12: j.w., przy czym dłuższy róg przekrzyżowany i zakończony grotem - k. 53.
 • 500 a Fascykuł 13: Litery "M J" (albo P albo D) [słabo czytelny] - k. 32-33, 35.
 • 500 a Fascykuł 14: Litery "J W E" - k. 2.
 • 500 a Fascykuł 15: Korona (na niej pałąk (?) z dzwoneczkami zwieńczony krzyżem łac. [fascykuł papierni śląskiej lub obcej, papier importowany] - k. 18, 66.
 • 500 a Fascykuł 16: j.w., przy czym zamiast krzyża łac. krzyż kawalerski - k. 10.
 • 500 a Fascykuł 17: j.w., przy czym nieco mniejszy wzór f. - k. 67-68.
 • 500 a Fascykuł 18: j.w., ale mniej czytelny - k. 71, 74.
 • 500 a Fascykuł 19: w otoku syrenka o dwóch ogonach - k. 9.
 • 500 a Fascykuł 20: mała tarcza zwieńczona koroną - k. 12.
 • 500 a Fascykuł 22: dwie skrzyżowane ukośnie belki w kształcie położonej litery "X" - k. 81; 23. [f. obcy] - k. 38.
 • 500 a Do fascykuł nierozpoznanych należą: 24. litera "W", nad nią w otoku być może orzeł (odm. f. m. Wrocławia?) - k. 44; 25. Orzeł? - k. 85.
 • 520 a Akt zamiany dóbr szlach. pomiędzy Mikołajem Rusockim (Russoczki), kaszt. biechowskim a Mikołajem Kośmidrem z Kruścic (de Crusczicze), dziedzicem na Białej Dok. podpisał Stanisław Gomoliński, pisarz (Piotrków, 27 I 1533), k. 22.
 • 520 a [Artykuły wojenne (27) króla Zygmunta I Starego dot. karności wojskowej i posłuszeństwa hetmanom i dowódcom, przeznaczone do ogłoszenia za pośrednictwem Rady litewskiej i obowiązujące pod karą śmierci wszystkich wyruszających na wyprawy wojenne z terytorium Wlk. Ks. Litewskiego] (b.d. 1531?) [autograf podpisu króla], k. 67-70.
 • 520 a "Constitutio de Iudiciis Castrensibus Districtuum Palatinatus Posnaniensis et Calissiensis. 1540" [list króla Zygmunta I Starego do Andrzeja z Górki, kaszt. poznańskiego i star. gen. Wlkp. w sprawie wyznaczenia siedzib i określenia kompetencji sądów grodzkich] (Kraków, 22 III 1540, oblata Poznań, 22 V 1540), k. 43.
 • 520 a Discorso in materia de stranuti [!] composto dall'eccellentissimo astrologo et medico del Re di Polonia il s(ignore) Andrea Bolconello, (1536), k. 23-26.
 • 520 a Instructio sum(m)aria data a Sigism(un)do primo rege Polo(nia)e or(ator)ibus C[a]esareis in Moscoviam in negocio pacis tractand[a]e (!) missis [Instrukcja ogólna dana przez króla pol. Zygmunta I posłom ces. Maksymiliana I Habsburga Franciszkowi de Collo oraz Antoniemu de Comitibus, wysłanym do Moskwy w sprawie sposobu i warunków zawarcia pokoju w związku z przygotowaniami do wielkiej wyprawy wojennej przeciwko Turcji] (1517), k. 14-15.
 • 520 a Inventio bellicae expeditionis et defendendi Regni Poloniae contra vim validam Turcarum. In conventu Petricoviae die Sanctorum Trium Regium Anno Domini 1544 [Laudum sejmu walnego w Piotrkowie w sprawie wystawienia pospolitego ruszenia na wyprawę turecką i związanych z tym kosztów] (Piotrków, 6 I 1544) [kop. XIX w.], k. 31-35.
 • 520 a Legacio in Noremberga ad conventum principum Germaniae data magnifico Petro Kmitha comiti de Visnicze [!] curiae regiae marsalco ac Scepusien[si] et Premisliensi capitaneo An(n)o 1522 [tekst przemówienia wygłoszonego na sejmie Rzeszy w Norymberdze w 1522 r. przez posła polskiego Piotra Kmitę z Wiśnicza, marszałka nadwornego, zawierającego prośbę do cesarza o pomoc wojsk. w związku z zagrożeniem Polski i Węgier ze strony sułtana tur. Sulejmana I Wspaniałego, który właśnie zajął Serbię] (b.d.d., 1522)], k. 19-20.
 • 520 a List Ścibora Bażyńskiego woj. malborskiego do burmistrza Braniewa (Braunsberg, Brunsberg) Bartolda (Bartholt) von Alden i Rady Miejskiej tegoż miasta (Sztum, 22 IX 1471) [na odwrocie tym samym char. pisma "No 9"], k. 3.
 • 520 a List królowej Bony do podkomorzego litewskiego i starosty kowieńskiego Hrehorego (Grzegorza) Chodkiewicza będący odpowiedzią na skargę Chodkiewicza w sprawie pomiaru gruntów jego majątku Bielawice, dokonanego jego zdaniem niewłaściwie przez namiestnika mostowskiego Oleksieja Pokrywnickiego (Łobzów, 18 V 1547), k. 64.
 • 520 a List Jana Działyńskiego, wojewody pomorskiego i chełmińskiego do Tiedemana Giese, bpa chełmińskiego, w którym zezwala mieszczanom na sprzedaż słodu w dowolnym miejscu (Bratiańsk, 9 VIII 1545), k. 36.
 • 520 a List Karola V Habsburga, ces. rzym. i arcyks. austr. do króla Zygmunta I Starego z prośbą o pokojowe zakończenie zatargów granicznych i zbrojnych starć pomiędzy królem polskim a margr. brandenburskim Janem (Wiedeń, 31 I 1548), k. 38.
 • 520 a List króla Kazimierza IV Jagiellończyka do burmistrza i Rady Miejskiej Torunia w sprawie wysłania do tego miasta swego sekretarza Jana Wątróbki z przesłaniem król. dla mieszczan (Bydgoszcz, 13 VII 1454), k. 4.
 • 520 a List Hieronima Łaskiego, woj. siedmiogrodzkiego do NN [nazwisko na odwrocie listu nieczytelne] (29 V 1532), k. 21.
 • 520 a List Jana Łaskiego (Johannes de Lassko) do Łukasza Watzenrode, bpa warmińskiego na temat aktualnej sytuacji polit. w kraju i zagrożenia zewn. państwa (Wilno, 20 V 1503), k. 8.
 • 520 a List Ilji Konstantynowicza Ostrogskiego, star. brasławskiego i winnickiego do króla Zygmunta I Starego dot. meldunków z obserwacji ruchów oddziałów wojsk tatarskich, m.in. o wymarszu z Białogrodu w Besarabii kilku sotnic tatarskich, które skierowały się wzdłuż Dniestru na pn.-zach. i oczekują w gotowości wokół nowo budowanej przez sułtana tur. Sulejmana II Wspaniałego twierdzy Tehinia nad Dniestrem (Ostróg, 10 V? b.r. ok. 1541) [wg nagłówka listu 2. kopia, wysłana do króla przez gońca 4. dnia swego pobytu na zwiadach], k. 65-66.
 • 520 a List panów Wielkiej Rady Litewskiej do wojewody kijowskiego, podczaszego litewskiego, dzierżawcy mozyrskiego i mereckiego Jurija (Jerzego) Mikołajewicza Radziwiłła w następujących sprawach: 1. zobowiązanie do niezwłocznego zaludnienia i zapoatrzenia zamku w Kijowie, 2. przejęcie za zgodą króla zamku w Kaniowie po wyjeździe na Podole jego dotychczasowego właściciela Ostafieja Daszkiewicza, 3. napady zbrojne ks. Wasyla Szemiatycza na sioło kijowskie Żukin, pustoszenie majątku i uprowadzanie ludności w niewolę oraz wystosowanie przez króla polskiego protestu w tej sprawie do cara moskiewskiego, doręczonego przez gońca król. Bogdana Dowgirdowicza; w razie ponownego najazdu rada zaleca wysłanie do obrony sił samego wojewody (Wilno, 28 IX b.r. 1512?) [odpis], k. 81.
 • 520 a List Andrzeja Sieprskiego [!] z Gulczewa, kasztelana płockiego do Piotra Gamrata, arcybiskupa, metropolity gnieźnieńskiego i krakowskiego i prymasa Polski. Przypomina się adresatowi, gorąco poleca swoje usługi jako poddany i wspomina o spotkaniu i rozmowie z woj. Calskim (?) (Gulczewo, 4 XI 1542), k. 28-29.
 • 520 a Listy króla Zygmunta I Starego do: OO. Bernardyni w Wilnie w sprawie pilnego wydania kasztelanowi trockiemu i podczaszemu litewskiemu Jerzemu Mikołajewiczowi Radziwiłłowi 2 skrzyń zapieczętowanych listów, zdeponowanych niegdyś w klasztorze przez niego i jego zmarłego w 1522 r. brata, wojowody wileńskiego Mikołaja (Kraków, IX 1525), k. 62 - Hrehory (Grzegorz) Hrehorowicz Ościkowicz (Ostikowicz), o zakazie sprzedawania lub zastawiania swoich dóbr komukolwiek za wyjątkiem jego krewnego Jurija (Jerzego) Mikołaja Radziwiłła, star. grodzieńskiego, a w razie dokonania sprzedaży o zastrzeżeniu sobie prawa pierwokupu (Kraków, 26 VIII 1526), k. 46 - Wlk. Rada Litewska w sprawie posłów wysłanych do Moskwy w celu zawarcia trwałego pokoju i ustalenia jego warunków (Kraków, 6 VII 1527), k. 75-80 - Jurij (Jerzy) Mikołajewicz Radziwiłł, kasztelan trocki i wileński, starosta grodzieński, wojewoda kijowski, w sprawie przyznania Nowego Dworu wraz z działem ziemi na skraju puszczy grodzieńskiej bpowi wileńskiemu Janowi (Wilno, 24 VIII 1522), k. 45; w sprawie przeniesienia obrad sejmu z Brześcia do Nowogródka, pertraktacji z wielkim mistrzem krzyżackim Albrechtem Hohenzollernem oraz poselstwa biskupa kijowskiego Mikołaja Wieżgajły (Piotrków, 25 II 1525) k. 47; w sprawie redukcji straży miejskich przy więźniach moskiewskich na zamku w Grodnie z 17 na 6 każdej nocy oraz skargi burmistrza, racjów i mieszczan tego miasta na nadmierny ucisk fiskalny i wywołany tym odpływ ludności z miasta (Piotrków, 2 XII 1523), k. 48; w sprawie nakazu rewizji trzymanej w dzierżawie przez Wołłowiczów i Szembeków puszczy grodzieńskiej razem z panami woj. podlaskim Januszem Kostewiczem i Kopotem (Kopciem) Wasiliewiczem (Waśkowiczem) (Niepołomice, 13 I 1527), k. 49-50; w sprawie wysłania posła Stanisława Skindera z trzecim poselstwem do cara perekopskiego Mengligireja z nową, zmienioną na sejmie w Brześciu instrukcją dyplomatyczną; król poleca wojewodzie kijowskiemu wyekspediować go niezwłocznie wraz z upominkami wyliczonymi w rejestrze podskarbiego Abrama; monarcha wysyła list wraz z pozostałą korespondencją przez dworzanina Stanisława Stecka (Łuków, 10 X b.r. (zapewne 1527)), k. 51; z podziękowaniami za wierną służbę wojsk. pod Chojnicami i przy obronie zamków w Prusach podczas oblężenia przez sięcia pruskiego; proponuje ogłoszenie zaciągu na żołd; wysyła swoich dworzan do tegoż wojska, zalecając na dowódcę ks. Andrzeja Michajłowicza Sanguszkowicza Koszyrskiego; zaprasza na ucztę adresata listu wraz z jego bratankiem, podczaszym litewskim Janem Mikołajewiczem Radziwiłłem (Brześć, 22 XII b.r. (zapewne 1527), k. 52; w sprawie osądzenia krzywd poniesionych przez ziemianina grodzieńskiego Piotra Jeskowicza (utrata ziemi i poddanych), wyrządzonych przez marsz. hosp. i namiestnika wasiliskiego i mohylewskiego Jana Jakubowicza Szczytowicza (Wilno, 24 VI b.r. (zapewne 1516), k. 53; dotyczy dwukrotnego przysłania przez cara perekopskiego ultymatywnych jarłyków, żądania uwolnienia z niewoli cara zawołżskiego i nahajskiego Sziachmeta, wystosowanego przez jego syna Szigajdara oraz wyznaczenia sejmu walnego do Wilna na 1. niedzielę Wielkiego Postu [22 II 1524?] w celu załatwienia tych i wielu innych spraw (Piotrków, 14 XII 1523 [błędnie podana indykcja 12 zam. 11!]) k. 54; w sprawie skargi ziemianina grodzieńskiego Lenki Fiedorowicza Sasina na woj. kijowskiego o bezprawne odebranie zamków i ziem (Sandomierz, 19 VIII 1524) k. 55; w sprawie przeniesienia do Nowogródka zwołanego pierwotnie do Wilna sejmu walnego dla zapewnienia większego bezpieczeństwa obradom z powodu bliskości wojsk hetmana kniazia Konstantego Ostrogskiego wobec zagrożenia granic państwa najazdem wojsk tatarskich i moskiewskich oraz zobowiązania wojewody do osobistego uczestniczenia w obradach (Kraków, 20 IV 1523 [!]) k. 56; na temat ruchów wojsk nieprzyjacielskich w kierunku Mścisławia na podstawie doniesień namiestników w terenie (Wilno, 24 VII 1534 [!]) k. 57; w sprawie zakazu rewindykowania siłą przez wojewodę włości Nieżków Ostrowiec należącej do osocznika grodzieńskiego Iwana Zuba, nadanej mu niegdyś na prośbę braci król Aleksandra Jagiellończyka oraz prymasa Polski kard. Fryderyka Jagiellończyka, a wymienionej następnie z Sidorem Minieńczycem na dobra Żerosławki (Kraków, 30 VI 1523) k. 58; z podziękowaniem za spełnienie królewskiej prośby i obecność na sejmie walnym w Nowogródku oraz oczekiwanie jego przybycia na obrady; instrukcję poselską na sejm w Nowogródku wysłał król za pośrednictwem dworz. Iwana Bohowitynowicza (Kraków, 2 VI 1523 [?]) k. 59; w sprawie wyznaczenia terminu sejmu w Brześciu po święcie Trzech Króli 1525 r., poświęconego załatwieniu kilku pilnych i ważnych spraw państw.; instrukcję sejmową prześle przez gońca później (Kraków, 13 XI 1524) k. 60; dot. zwołania sejmu do Wilna na święto Trzech Króli 1527 r., spraw inflanckich oraz odprawienia posłów tatarskich (Piotrków, 28 XII 1526) k. 61; pochwała za niezwłoczne i posłuszne wykonywanie przez wojewodę poleceń król., które chronologicznie wylicza: wyjazd na sejm do Mińska, a potem do Nowogródka, po czym czasowe zatrzymanie się w okolicach Nowogródka; polecenie szybkiego wyjazdu do Mińska razem z hetmanem [ks. Konstatym Ostrogskim] oraz panami Rady litewskiej w celu obserwacji ruchów wojsk nieprzyjaciela i składania królowi meldunków o bieżącej sytuacji (Wilno, 7 VIII 1522) k. 63; o ruchach wojsk moskiewskich i tatarskich koło Połocka i o dokonywanych przez nie okrucieństwach; wyznacza zadanie śledzenia nieprzyjaciela i ochrony ludności cywilnej (Wilno, 9 II 1535) k. 82-84; w sprawie uchwalenia na sejmie walnym podatku ziemskiego i pogłównego zw. serebszczyzną na terytorium wszystkich ziem i dzierżaw należących do wojewody na okres 3 lat z przeznaczeniem na wojnę z Moskwą; o sposobie i terminie ściągnięcia podatku, jego wysokości z podaniem przelicznika monety litewskiej na polską oraz przekazaniu pieniędzy według szczegółowego wykazu na ręce urzędnika król. (Wilno, 17 XI 1534) k. 85-86 - Zygmunt II August, syn król. i następca tronu w związku ze zwlekaniem ces. Ferdynanda Habsburga z wypłatą posagu swej córki Elżbiety Austriaczki jej mężowi Zygmuntowi Augustowi; król donosi synowi o wysłaniu do ces. listu zawierającego ultimatum oraz ofiarowuje Zygmuntowi Augustowi wszelką pomoc w pomyślnym załatwieniu tej sprawy (Bielsko, 12 VI 1544) [autograf podpisu króla] k. 27.
 • 520 a Minuty listów kasztelana wileńskiego Jerzego Mikołajewicza Radziwiłła do króla Zygmunta I Starego: z wnioskiem o nieprzepuszczanie posłów moskiewskiego oraz papieskiego wysłannika Klemensa VII, jadącego do Moskwy z misją ofiarowania korony wlk. ks. moskiewskiemu, carowi Wasylowi III w celu zawarcia trwałego pokoju z polskim monarchą (b.d., po 1522) [skreślenia, poprawki i dopiski w tekście dok. innym char. pisma] k. 71-72 - z wyjaśnieniem skargi ciwuna wileńskiego Dobka Skiłondicza (Skiłondowicza) na nielegalny wyrąb puszczy, dewastację lasu i sprzedaż pozyskanego drewna (b.d., po 1522) [skreślenia, poprawki i dopiski w tekście dok. innym char. pisma] k. 73-74.
 • 520 a Akt zamiany dóbr szlach. pomiędzy Mikołajem Rusockim (Russoczki), kaszt. biechowskim a Mikołajem Kośmidrem z Kruścic (de Crusczicze), dziedzicem na Białej Dok. podpisał Stanisław Gomoliński, pisarz (Piotrków, 27 I 1533), k. 22.
 • 520 a [Artykuły wojenne (27) króla Zygmunta I Starego dot. karności wojskowej i posłuszeństwa hetmanom i dowódcom, przeznaczone do ogłoszenia za pośrednictwem Rady litewskiej i obowiązujące pod karą śmierci wszystkich wyruszających na wyprawy wojenne z terytorium Wlk. Ks. Litewskiego] (b.d. 1531?) [autograf podpisu króla], k. 67-70.
 • 520 a Constitutio de Iudiciis Castrensibus Districtuum Palatinatus Posnaniensis et Calissiensis. 1540 [list króla Zygmunta I Starego do Andrzeja z Górki, kaszt. poznańskiego i star. gen. Wlkp. w sprawie wyznaczenia siedzib i określenia kompetencji sądów grodzkich] (Kraków, 22 III 1540, oblata Poznań, 22 V 1540), k. 43.
 • 520 a Discorso in materia de stranuti [!] composto dall'eccellentissimo astrologo et medico del Re di Polonia il s(ignore) Andrea Bolconello [krótki traktat obyczajowy] (1536), k. 23-26.
 • 520 a Instructio sum(m)aria data a Sigism(un)do primo rege Polo(nia)e or(ator)ibus C[a]esareis in Moscoviam in negocio pacis tractand[a]e (!) missis [Instrukcja ogólna dana przez króla pol. Zygmunta I posłom ces. Maksymiliana I Habsburga Franciszkowi de Collo oraz Antoniemu de Comitibus, wysłanym do Moskwy w sprawie sposobu i warunków zawarcia pokoju w związku z przygotowaniami do wielkiej wyprawy wojennej przeciwko Turcji] (1517), k. 14-15.
 • 520 a Inventio bellicae expeditionis et defendendi Regni Poloniae contra vim validam Turcarum. In conventu Petricoviae die Sanctorum Trium Regium Anno Domini 1544 [Laudum sejmu walnego w Piotrkowie w sprawie wystawienia pospolitego ruszenia na wyprawę turecką i związanych z tym kosztów] (Piotrków, 6 I 1544) [kop. XIX w.], k. 31-35.
 • 520 a Legacio in Noremberga ad conventum principum Germaniae data magnifico Petro Kmitha comiti de Visnicze [!] curiae regiae marsalco ac Scepusien[si] et Premisliensi capitaneo An(n)o 1522" [tekst przemówienia wygłoszonego na sejmie Rzeszy w Norymberdze w 1522 r. przez posła pol. Piotra Kmitę z Wiśnicza, marsz. nadw., zawierającego prośbę do cesarza o pomoc wojsk. w związku z zagrożeniem Polski i Węgier ze strony sułtana tur. Sulejmana I Wspaniałego, który właśnie zajął Serbię] (b.d.d., 1522), k. 19-20.
 • 520 a List Ścibora Bażyńskiego woj. malborskiego do burmistrza Braniewa (Braunsberg, Brunsberg) Bartolda (Bartholt) von Alden i Rady Miejskiej tegoż miasta (Sztum, 22 IX 1471) [na odwrocie tym samym char. pisma "No 9"], k. 3.
 • 520 a List królowej Bony do podkom. litewskiego i star. kowieńskiego Hrehorego (Grzegorza) Chodkiewicza będący odpowiedzią na skargę Chodkiewicza w sprawie pomiaru gruntów jego majątku Bielawice, dokonanego jego zdaniem niewłaściwie przez namiestnika mostowskiego Oleksieja Pokrywnickiego (Łobzów, 18 V 1547), k. 64.
 • 520 a List Jana Działyńskiego, woj. pomorskiego i chełmińskiego do Tiedemana Giese, bpa chełmińskiego, w którym zezwala mieszczanom na sprzedaż słodu w dowolnym miejscu (Bratiańsk, 9 VIII 1545), k. 36.
 • 520 a List Karola V Habsburga, ces. rzym. i arcyks. austr. do króla Zygmunta I Starego z prośbą o pokojowe zakończenie zatargów granicznych i zbrojnych starć pomiędzy królem polskim a margr. brandenburskim Janem (Wiedeń, 31 I 1548), k. 38.
 • 520 a List króla Kazimierza IV Jagiellończyka do burmistrza i Rady Miejskiej Torunia w sprawie wysłania do tego miasta swego sekretarza Jana Wątróbki z przesłaniem król. dla mieszczan (Bydgoszcz, 13 VII 1454), k. 4.
 • 520 a List Hieronima Łaskiego, woj. siedmiogrodzkiego do NN [nazwisko na odwrocie listu nieczytelne] (29 V 1532), k. 21.
 • 520 a List Jana Łaskiego (Johannes de Lassko) do Łukasza Watzenrode, bpa warmińskiego na temat aktualnej sytuacji polit. w kraju i zagrożenia zewn. państwa (Wilno, 20 V 1503), k. 8.
 • 520 a List Ilji Konstantynowicza Ostrogskiego, star. brasławskiego i winnickiego do króla Zygmunta I Starego dot. meldunków z obserwacji ruchów oddziałów wojsk tatarskich, m.in. o wymarszu z Białogrodu w Besarabii kilku sotnic tatarskich, które skierowały się wzdłuż Dniestru na pn.-zach. i oczekują w gotowości wokół nowo budowanej przez sułtana tur. Sulejmana II Wspaniałego twierdzy Tehinia nad Dniestrem (Ostróg, 10 V? b.r. ok. 1541) [wg nagłówka listu 2. kopia, wysłana do króla przez gońca 4. dnia swego pobytu na zwiadach], k. 65-66.
 • 520 a List panów Wlk. Rady Litewskiej do woj. kijowskiego, podczasz. litewskiego, dzierżawcy mozyrskiego i mereckiego Jurija (Jerzego) Mikołajewicza Radziwiłła w następujących sprawach: 1. zobowiązanie do niezwłocznego zaludnienia i zapoatrzenia zamku w Kijowie, 2. przejęcie za zgodą króla zamku w Kaniowie po wyjeździe na Podole jego dotychczasowego właściciela Ostafieja Daszkiewicza, 3. napady zbrojne ks. Wasyla Szemiatycza na sioło kijowskie Żukin, pustoszenie majątku i uprowadzanie ludności w niewolę oraz wystosowanie przez króla polskiego protestu w tej sprawie do cara moskiewskiego, doręczonego przez gońca król. Bogdana Dowgirdowicza; w razie ponownego najazdu rada zaleca wysłanie do obrony sił samego wojewody (Wilno, 28 IX b.r. 1512?) [odpis], k. 81.
 • 520 a List Andrzeja Sieprskiego [!] z Gulczewa, kaszt. płockiego do Piotra Gamrata, abpa metr. gnieźnieńskiego i krakowskiego i prymasa Polski. Przypomina się, gorąc poleca swoje usługi jako poddany i wspomina o spotkaniu i rozmowie z woj. Calskim (?) (Gulczewo, 4 XI 1542), k. 28-29.
 • 520 a Listy króla Zygmunta I Starego do następujących: OO. Bernardyni w Wilnie w sprawie pilnego wydania kaszt. trockiemu i podczasz. litewskiemu Jerzemu Mikołajewiczowi Radziwiłłowi 2 skrzyń zapieczętowanych listów, zdeponowanych niegdyś w klasztorze przez niego i jego zmarłego w 1522 r. brata, woj. wileńskiego Mikołaja (Kraków, IX 1525) k. 62 - Hrehory (Grzegorz) Hrehorowicz Ościkowicz (Ostikowicz), kraj. hosp. o zakazie sprzedawania lub zastawiania swoich dóbr komukolwiek za wyjątkiem jego krewnego Jurija (Jerzego) Mikołaja Radziwiłła, star. grodzieńskiego, a w razie dokonania sprzedaży o zastrzeżeniu sobie prawa pierwokupu (Kraków, 26 VIII 1526) k. 46 - Wlk. Rada Litewska w sprawie posłów wysłanych do Moskwy w celu zawarcia trwałego pokoju i ustalenia jego warunków (Kraków, 6 VII 1527) k. 75-80 - Jurij (Jerzy) Mikołajewicz Radziwiłł, kaszt. trocki i wileński, star. grodzieński, woj. kijowski, marsz. hosp. i hetman najw. w sprawie przyznania Nowego Dworu wraz z działem ziemi na skraju puszczy grodzieńskiej bpowi wileńskiemu Janowi (Wilno, 24 VIII 1522) k. 45; w sprawie przeniesienia obrad sejmu z Brześcia do Nowogródka, pertraktacji z wlk. mistrzem krzyżackim Albrechtem Hohenzollernem oraz poselstwa bpa kijowskiego Mikołaja Wieżgajły (Piotrków, 25 II 1525) k. 47; w sprawie redukcji straży miejskich przy więźniach moskiewskich na zamku w Grodnie z 17 na 6 każdej nocy oraz skargi burmistrza, racjów i mieszczan tego miasta na nadmierny ucisk fiskalny i wywołany tym odpływ ludności z miasta (Piotrków, 2 XII 1523) k. 48; w sprawie nakazu rewizji trzymanej w dzierżawie przez Wołłowiczów i Szembeków puszczy grodzieńskiej razem z panami woj. podlaskim Januszem Kostewiczem i Kopotem (Kopciem) Wasiliewiczem (Waśkowiczem) (Niepołomice, 13 I 1527) k. 49-50; w sprawie wysłania posła Stanisława Skindera z trzecim poselstwem do cara perekopskiego Mengligireja z nową, zmienioną na sejmie w Brześciu instrukcją dyplomatyczną; król poleca woj. kijowskiemu wyekspediować go niezwłocznie wraz z upominkami wyliczonymi w rejestrze podskarb. Abrama; monarcha wysyła list wraz z pozostałą korespondencją przez dworzanina Stanisława Stecka (Łuków, 10 X b.r. (zapewne 1527)) k. 51; z podziękowaniami za wierną służbę wojsk. pod Chojnicami i przy obronie zamków w Prusach podczas oblężenia przez księcia pruskiego; proponuje ogłoszenie zaciągu na żołd; wysyła swoich dworzan do tegoż wojska, zalecając na dowódcę ks. Andrzeja Michajłowicza Sanguszkowicza Koszyrskiego; zaprasza na ucztę adresata listu wraz z jego bratankiem, podczaszym litewskim Janem Mikołajewiczem Radziwiłłem (Brześć, 22 XII b.r. (zapewne 1527)) k. 52; w sprawie osądzenia krzywd poniesionych przez ziemianina grodzieńskiego Piotra Jeskowicza (utrata ziemi i poddanych), wyrządzonych przez marsz. hosp. i namiestnika wasiliskiego i mohylewskiego Jana Jakubowicza Szczytowicza (Wilno, 24 VI b.r. (zapewne 1516)) k. 53; dot. dwukrotnego przysłania przez cara perekopskiego ultymatywnych jarłyków, żądania uwolnienia z niewoli cara zawołżskiego i nahajskiego Sziachmeta, wystosowanego przez jego syna Szigajdara oraz wyznaczenia sejmu walnego do Wilna na 1. niedzielę Wlk. Postu [22 II 1524?] celem załatwienia tych i wielu innych spraw (Piotrków, 14 XII 1523 [błędnie podana indykcja 12 zam. 11!]) k. 54; w sprawie skargi ziemianina grodzieńskiego Lenki Fiedorowicza Sasina na woj. kijowskiego o bezprawne odebranie zamków i ziem (Sandomierz, 19 VIII 1524) k. 55; w sprawie przeniesienia do Nowogródka zwołanego pierwotnie do Wilna sejmu walnego dla zapewnienia większego bezpieczeństwa obradom z powodu bliskości wojsk hetmana kniazia Konstantego Ostrogskiego wobec zagrożenia granic państwa najazdem wojsk tatarskich i moskiewskich oraz zobowiązania wojewody do osobistego uczestniczenia w obradach (Kraków, 20 IV 1523 [!]) k. 56; na temat ruchów wojsk nieprzyjacielskich w kierunku Mścisławia na podstawie doniesień namiestników w terenie (Wilno, 24 VII 1534 [!]) k. 57; w sprawie zakazu rewindykowania siłą przez wojewodę włości Nieżków Ostrowiec należącej do osocznika grodzieńskiego Iwana Zuba, nadanej mu niegdyś na prośbę braci król.: króla Aleksandra Jagiellończyka oraz prymasa Polski kard. Fryderyka Jagiellończyka, a wymienionej następnie z Sidorem Minieńczycem na dobra Żerosławki (Kraków, 30 VI 1523) k. 58; z podziękowaniem za spełnienie królewskiej prośby i obecność na sejmie walnym w Nowogródku oraz oczekiwanie jego przybycia na obrady; instrukcję poselską na sejm w Nowogródku wysłał król za pośrednictwem dworz. Iwana Bohowitynowicza (Kraków, 2 VI 1523 [?]) k. 59; w sprawie wyznaczenia terminu sejmu w Brześciu po święcie Trzech Króli 1525 r., poświęconego załatwieniu kilku pilnych i ważnych spraw państw.; instrukcję sejmową prześle przez gońca później (Kraków, 13 XI 1524) k. 60; dot. zwołania sejmu do Wilna na święto Trzech Króli 1527 r., spraw inflanckich oraz odprawienia posłów tatarskich (Piotrków, 28 XII 1526) k. 61; pochwała za niezwłoczne i posłuszne wykonywanie przez wojewodę poleceń król., które chronologicznie wylicza: wyjazd na sejm do Mińska, a potem do Nowogródka, po czym czasowe zatrzymanie się w okolicach Nowogródka; polecenie szybkiego wyjazdu do Mińska razem z hetmanem [ks. Konstatym Ostrogskim] oraz panami Rady litewskiej w celu obserwacji ruchów wojsk nieprzyjaciela i składania królowi meldunków o bieżącej sytuacji (Wilno, 7 VIII 1522) k. 63; o ruchach wojsk moskiewskich i tatarskich koło Połocka i o dokonywanych przez nie okrucieństwach; wyznacza zadanie śledzenia nieprzyjaciela i ochrony ludności cywilnej (Wilno, 9 II 1535) k. 82-84; w sprawie uchwalenia na sejmie walnym podatku ziemskiego i pogłównego zw. serebszczyzną na terytorium wszystkich ziem i dzierżaw należących do wojewody na okres 3 lat z przeznaczeniem na wojnę z Moskwą; o sposobie i terminie ściągnięcia podatku, jego wysokości z podaniem przelicznika waluty litewskiej na polską oraz przekazaniu pieniędzy według szczegółowego wykazu na ręce urzędnika król. (Wilno, 17 XI 1534) k. 85-86 - Zygmunt II August, syn król. i następca tronu w związku ze zwlekaniem ces. Ferdynanda Habsburga z wypłatą posagu swej córki Elżbiety Austriaczki jej mężowi Zygmuntowi Augustowi; król donosi synowi o wysłaniu do ces. listu zawierającego ultimatum oraz ofiarowuje Zygmuntowi Augustowi wszelką pomoc w pomyślnym załatwieniu tej sprawy (Bielsko, 12 VI 1544) [autograf podpisu króla] k. 27.
 • 520 a Minuty listów kaszt. wileńskiego i hetmana najw. Jerzego Mikołajewicza Radziwiłła do króla Zygmunta I Starego: z wnioskiem o nieprzepuszczanie posłów moskiewskiego oraz papieskiego wysłannika Klemensa VII, jadącego do Moskwy z misją ofiarowania korony wlk. ks. moskiewskiemu, carowi Wasylowi III w celu zawarcia trwałego pokoju z polskim monarchą (b.d., po 1522) [skreślenia, poprawki i dopiski w tekście dok. innym char. pisma], k. 71-72; z wyjaśnieniem skargi ciwuna wileńskiego Dobka Skiłondicza (Skiłondowicza) na nielegalny wyrąb puszczy, dewastację lasu i sprzedaż pozyskanego drewna (b.d., po 1522) [skreślenia, poprawki i dopiski w tekście dok. innym char. pisma], k. 73-74.
 • 530 d Mf. 6655
 • 541 c a d 1889
 • 546 a Pol., łac., rus., niem., włoski b cyrylica
 • 561 a Archiwum Radziwiłłowskie Nieśwież d AR Fasc. ?? Publ., 59 d AR Fasc. 43 Publ., 124 d AR Fasc. 10 Publ., 2 d AR Fasc. 7 Publ., 7 d AR Fasc. 7 Publ., 6 d AR Fasc. 3 Publ., 3 d AR Fasc. 7 Publ., 4 d AR Fasc. 4 Publ., 12 d AR Fasc. 3 Publ., 3 d AR Fasc. 58 Publ., 51 d AR Fasc. 58 Publ., 46 d AR Fasc. 58 Publ., 43 d AR Fasc. 58 Publ., 36 d AR Fasc. 58 Publ., 33 d AR Fasc. 58 Publ., 32 d AR Fasc. 58 Publ., 31 d AR Fasc. 58 Publ., 31 d AR Fasc. 58 Publ., 30 d AR Fasc. 58 Publ., 29 d AR Fasc. 58 Publ., 22 d AR Fasc. 58 Publ., 20 d AR Fasc. 58 Publ., 19 d AR Fasc. 58 Publ., 18 d AR Fasc. 58 Publ., 17 d AR Fasc. 58 Publ., 14 d AR Fasc. 58 Publ., 11 d AR Fasc. 58 Publ., 9 w Działyński Tytus (1796-1861) w Archiwum Radziwiłłowskie Nieśwież
 • 561 a "Kupiłem na licytacyi w Berlinie przez antykwaryat Stargardta 1889 Dr C[elichowski]" d BK IX,183 w Stargardt? antykwariusz w Berlinie w Zamoyski Władysław (1853-1924)
 • 600 a Abram (Abramowicz?) c podskarbi nadworny koronny
 • 600 a Albrecht Hohenzollern c (książę Prus ; d 1490-1568)
 • 600 a Alden, Bartholt c burmistrz Braniewa y 1471
 • 600 a Aleksander Jagiellończyk c (król Polski ; d 1461-1506)
 • 600 a Aleksander Jagiellończyk c (król Polski ; d 1461-1506)
 • 600 a Alten Bartold zob. Alden Bartholt
 • 600 a Antoni de Comitibus c poseł cesarza Maksymiliana I Habsburga do cara moskiewskiego Wasyla III y (1517)
 • 600 a Bacz (?), Clauss von c komtur? w Bałdze y (1515?)
 • 600 a Bażyński, Ścibor c wojewoda malborski, królewiecki d (?-1480)
 • 600 a Bohowitynowicz, Bohuszewicz Iwan c starosta drohiscki d (?-1551)
 • 600 a Bolconello, Andrea c astrolog i medyk Zygmunta I Starego d 16 w. x [Włoch, prawdopodobnie wenecjanin]
 • 600 a Bona c (królowa Polski ; d 1494-1557)
 • 600 a Chodkiewicz, Grzegorz c hetman wielki litewski d (ca 1513/1514-1572)
 • 600 a Daszkiewicz (Ostafiej), Eustachy d (ca 1455-1535) x [stronnik Moskwy przeciwko Litwie, wybitny wódz i strateg, pogromca Tatarów, właściciel zamku w Kaniowie]
 • 600 a Dowgirdowicz (Dowigirdowicz), Bogdan c poseł Zygmunta I Starego do Moskwy c star. przewalski c dworz. król. d (?-po 1538)
 • 600 a Działyński, Jan c wojewoda chełmiński d (1510-1583)
 • 600 a Działyński, Mikołaj c podkomorzy dobrzyński, kasztelan chełmiński, wojewoda pomorski d (?-1545)
 • 600 a Elżbieta Austriaczka c (królowa Polski ; d 1526-1545)
 • 600 a Ferdynand b I c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1503-1564)
 • 600 a Franciszek de Collo c poseł cesarza Maksymiliana I Habsburga do cara moskiewskiego Wasyla III d 16 w.
 • 600 a Fryderyk Jagiellończyk d (1468-1503)
 • 600 a Gamrat, Piotr c (prymas Polski ; d 1487-1545)
 • 600 a Giese, Tiedemann c biskup warmiński d (1480-1550)
 • 600 a Gomoliński, Stanisław c pisarz sejmikowy y 16 w.
 • 600 a Górka, Andrzej c kasztelan poznański, starosta generalny wielkopolski d (1500-1551)
 • 600 a Górski, Piotr z Miłosławia c starosta wschowski, kasztelan nakielski d (?-1538/40)
 • 600 a Gostyński, Maciej Borek c kasztelan śremski d (ca 1465-1535)
 • 600 a Herberstein, Siegmund de c dyplomata d (1486-1566)
 • 600 a Hlebowicz, Stanisław c wojewoda połocki d (?-1513)
 • 600 a Hornostaj, Iwan c wojewoda nowogrodzki d (?-1558)
 • 600 a Hubatius Jerzy c rotmistrz Aleksandra Jagiellończyka y 16 w.
 • 600 a Illâ Ostroz'kij c (książę wołyński ; d 1510-1539)
 • 600 a Iwaszko zob. Hornostaj Iwan
 • 600 a Jan Hohenzollern c (margrabia Brandenburgii ; d (1513-1571)
 • 600 a Jan Olbracht c (król Polski ; d 1459-1501)
 • 600 a Jan z Książąt Litewskich c biskup wileński, poznański d (1499-1538) x [naturalny syn króla Zygmunta I]
 • 600 a Jeskowicz, Piotr c bojar grodzieński d 16 w.
 • 600 a Jordan, Stanisław c podkomorzy krakowski d (ca 1580-1623)
 • 600 a Juliusz b II c (papież ; d 1443-1513)
 • 600 a Juliusz Medyceusz zob. Klemens VII
 • 600 a Karol b V c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1500-1558)
 • 600 a Kazimierz Jagiellończyk c (król Polski ; d 1427-1492)
 • 600 a Kieżgajło, Stanisław Janowicz c kasztelan trocki, wileński, starosta żmudzki d (?-1527)
 • 600 a Klemens b VII c (papież ; d 1478-1534)
 • 600 a Kmita, Piotr c marszałek wielki koronny, wojewoda krakowski d (ca 1477-1553)
 • 600 a Kołaczek, Grzegorz c mieszczanin lwowski, sędzia (rajca?) d 16 w.
 • 600 a Kopeć zob. Kopot'
 • 600 a Kopot' Wasiljewicz (Waśkowicz) c starosta (dzierżawca) żyżmorski, miednicki, przewalski i dorsuński c marsz. hosp. c sekretarz Zygmunta I Starego, starosta (dzierżawca) żyżmorski, miednicki, przewalski i dorsuński d (?-1531)
 • 600 a Kościewicz zob. Kostewicz
 • 600 a Kośmider Mikołaj z Kruścic (de Crusczicze) d 16 w.
 • 600 a Kostewicz, Janusz Stankowicz c namiestnik raduński, miecznik litewski, marszałek hospodarski, wojewoda podlaski, witebski d (?-1527)
 • 600 a Koszyrski zob. Sanguszkowicz Andrzej Michajłowicz
 • 600 a Krzesław z Kurozwęk c biskup kujawski, kanclerz wielki koronny d (ca 1440-1503)
 • 600 a Kurozwęki, Krzesław z zob. Krzesław z Kurozwęk
 • 600 a Lanckoroński, Stanisław c wojewoda podlaski, sandomierski d (ca 1465-1535)
 • 600 a Łaski, Hieronim c wojewoda sieradzki d (1496-1541)
 • 600 a Łaski, Jan c (prymas Polski ; d 1456-1531)
 • 600 a Latalski, Janusz c kasztelan gnieźnieński, lędzki d (?- ca 1517)
 • 600 a Lenko Fiedorowicz Sasin zob. Sasin Lenko Fiedorowicz
 • 600 a Leon b X c (papież ; d (1475-1521)
 • 600 a Leszczyński Jan c kasztelan brzeski, starosta radziejowski d (?-1535)
 • 600 a Ludwik b II c (król Węgier i Czech ; d 1506-1526)
 • 600 a Luzjański, Fabian c biskup warmiński d (ca 1470-1523)
 • 600 a Maciejowski, Samuel c biskup krakowski, kanclerz wielki koronny d (1499-1550)
 • 600 a Maciej Polak c rotmistrz na dworze królewskim Aleksandra Jagiellończyka d 16 w. x [być może tożsamy z Maciejem z Błonia, nadwornym lekarzem Aleksandra Jagiellończyka]
 • 600 a Maciej z Błonia (?) zob. Maciej Polak
 • 600 a Makowiecki, Jan c pisarz królowej Bony d (ca 1515-1569)
 • 600 a Maksymilian b I c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1459-1519)
 • 600 a Medici Giovanni de' zob. Leon X
 • 600 a Medici Giulio de' zob. Klemens VII
 • 600 a Mendygerej zob. Mengli Gerej
 • 600 a Mengli Gerej (Mendy Gerej) c chan krymski (Tatarów perekopskich) d (1469-1515) y (1512?)
 • 600 a Minieńczyc Sidor c ziemianin wołyński y (1523)
 • 600 a Mosiński Hieronim c tenutariusz y (1513)
 • 600 a Obernburger c notariusz na dworze ces. w Wiedniu y (1548)
 • 600 a Ościkowicz Hrehory (Grzegorz) c sta. kowieński, wda nowogrodzki, klan wileński d (ca 1447-1557)
 • 600 a Ościkowicz Hrehory Hrehorowicz c wda trocki d (zm. 1519)
 • 600 a Ościk zob. Ościkowicz
 • 600 a Ostrogski, Konstanty Iwanowicz c kasztelan wileński, wojewoda trocki, hetman najwyższy litewski d (ca 1460-1530)
 • 600 a Ostyk zob. Ościkowicz
 • 600 a Pietrowicz Stanisław c sta grodzieński
 • 600 a Pokrywnicki (Pokrzywnicki) Oleksiej (Aleksy) c namiestnik mostowski, ozierski, nowodworski i dubieński, koniuszy grodzieński
 • 600 a Polak zob. Maciej Polak
 • 600 a Potulicki, Wojciech c kasztelan kamieński d (?-1516)
 • 600 a Radziwiłł Jan c sta bielski, żmudzki d (14952-1542)
 • 600 a Radziwiłł Jerzy c klan trocki, klan wileński d (ca 1480-1541)
 • 600 a Radziwiłł, Mikołaj c wojewoda trocki, wileński d (1470-1521)
 • 600 a Radziwiłł Wojciech c bp łucki, wileński d (ca 1476-1519) y (Wilno, 28 IX b.r. 1512?)
 • 600 a Rovere Giuliano della zob. Juliusz II
 • 600 a Rozdrażewski Hieronim c klan przemęcki klan rogoziński d (?-1540/1541)
 • 600 a Russocki, Mikołaj c klan biechowski d (1491-1548)
 • 600 a Sanguszkowicz Andrzej Michałowicz c woj. kijowski, sta łucki d (?-1560)
 • 600 a Sasin, Lenko Fiedorowicz c bojarzyn grodzieński, dworz. król. d 16 w. y (1524)
 • 600 a Sieprski, Andrzej c klan płocki, dobrzyński, wda rawski d (1494/5-1572)
 • 600 a Sierpski zob. Sieprski [!]
 • 600 a Skiłondicz zob. Skiłondowicz
 • 600 a Skiłondowicz (Skiłondicz) Dobko Juriewicz c ciwun wileński, dworz. hosp., chor. ziemski d (?-1522)
 • 600 a Skinder (Skindyr) Stanisław c poseł król. do chana krymskiego Mengli Gereja c marsz. hosp., poseł król. do chana d (?-po 1517) y (1512?)
 • 600 a Skindyr zob. Skinder
 • 600 a Sobieński zob. Kmita Piotr
 • 600 a Spytek z Tarnowa zob. Tarnowski Jan Spytek
 • 600 a Steckiewicz zob. Steckowicz
 • 600 a Steckowicz (Steckiewicz, Steczko, Steck) Stanisław c namiestnik kurklewski, marsz. hosp. d (?-po 1532) y (1512?)
 • 600 a Steck zob. Steckowicz
 • 600 a Steczko zob. Steckowicz
 • 600 a Stibor von Baysen zob. Bażyński Ścibor
 • 600 a Stibor von Bayssen zob. Bażyński Ścibor
 • 600 a Szafraniec Piotr z Pieskowej Skały c kaszt. wiślicki, malborski d (?-1508) y (1503)
 • 600 a Szczytowicz, Jan Jakubowicz c miecz. hosp., marsz. hosp., namiestnik mohylewski i wasiliski d (?-po 1520) y (1516?)
 • 600 a Szczyt zob. Szczytowicz Jan Jakubowicz
 • 600 a Szemiaka zob. Szemiatycz
 • 600 a Szemiatycz, Wasyl Iwanowicz kniaź c od 1500 wasal Moskwy y (1512?)
 • 600 a Sziachmet c chan zawołżański i nahajski w niewoli litewskiej d 16 w. x [o. Szigajdara] y (1523)
 • 600 a Szigajdar c chan zawołżański i nahajski d 16 w. x [s. Sziachmeta] y (1523)
 • 600 a Szihajdar zob. Szigajdar
 • 600 a Szydłowiecki Jakub c podskarbi w. kor. d (?-1509)
 • 600 a Tarnowski Jan Spytek c klan wojnicki, podskarbi kor. d (?-1553)
 • 600 a Wargawski Rafał c kan. włocławski, krakowski d (?-1561)
 • 600 a Wąsik (Vonschyk) Czesław c dworz. król. Aleksandra Jagiellończyka y (1503)
 • 600 a Wasyl b III c (wielki książę moskiewski ; d 1479-1533)
 • 600 a Wątróbka Jan ze Strzelec c abp lwowski, kan. krakowski d (?-1493) y (1454)
 • 600 a Watzenrode Łukasz c bp warmiński d (1447-1512)
 • 600 a Wieżgajło Mikołaj c bp kijowski c kan. i dziekan wileński d (?-1532/33)
 • 600 a Zubowicz (Zub) Iwan Andriejewicz c ziemianin wołyński c osocznik (łowczy) grodzieński y (1523)
 • 600 a Zub zob. Zubowicz Iwan
 • 600 a Zygmunt b I Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 600 a Zygmunt b II August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 610 a Bernardyni c Wilno y 16 w.
 • 610 a Rada Litewska y 16 w.
 • 610 a Rota królewska Aleksandra Jagiellończyka y 16 w.
 • 610 a Sejm 1523 Nowogródek
 • 610 a Sejm 1524 Brześć
 • 610 a Sejm 16 w. Wilno
 • 610 a Sejm Rzeszy 1522 Norymberga
 • 610 a Wielka Rada Duchowna i Świecka Wlk. Ks. Litewskiego y 16 w.
 • 611 a Konfederacja 1525 Pomorze
 • 650 a Alkohol y 16 w.
 • 650 a Artykuły wojenne y 16 w. z Litwa
 • 650 a Kultura dworska y 16 w. z Polska
 • 650 a Dyplomacja litewska y 16 w.
 • 650 a Dyplomacja rosyjska y 16 w.
 • 650 a Dyplomacja tatarska y 16 w.
 • 650 a Dyscyplina wojskowa y 16 w. z Litwa
 • 650 a Eksport y 16 w.
 • 650 a Handel y 16 w.
 • 650 a Import y 16 w.
 • 650 a Parlamentaryzm y 16 w. z Polska
 • 650 a Parlamentaryzm y 16 w. z Litwa
 • 650 a Konstytucje sejmowe y 16 w.
 • 650 a Korespondencja urzędowa y 16 w.
 • 650 a Kościół katolicki y 16 w. z Polskaa
 • 650 a Liga antyturecka y 16 w.
 • 650 a Wino y 16 w.
 • 650 a Wojny polsko-tureckie y 16 w.
 • 650 a Wojny polsko-rosyjskie y 16 w.
 • 650 a Obyczaje y 16 w.
 • 650 a Podatek y 16 w. z Litwa
 • 650 a Podatek y 16 w. z Polska
 • 650 a Procesy sądowe y Litwa z 16 w.
 • 650 a Sądownictwo y Litwa z 16 w.
 • 650 a Sądownictwo y Polska z 16 w.
 • 650 a Sądownictwo y Wielkopolska z 16 w.
 • 650 a Przesądy y Polska z 16 w.
 • 650 a Rachunkowość y 16 w. z Polska
 • 650 a Granice y 16 w.
 • 650 a Umowy międzynarodowej y 16 w.
 • 650 a Tatarzy y 16 w.
 • 650 a Turcja x ludność y 16 w.
 • 650 a Zamki i pałace x Ruś y 16 w.
 • 650 a Żywność y 16 w.
 • 651 a Balga (Rosja) y 16 w.
 • 651 a Barczewo (woj. warmińsko-mazurkise, pow. olsztyński) y 1520
 • 651 a Bendery (Mołdawia) y 16 w.
 • 651 a Bielanice (Litwa) y 16 w.
 • 651 a Bielsko
 • 651 a Borucin (woj. wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Pleszew) y 16 w.
 • 651 a Brandenburgia y 16 w.
 • 651 a Braniewo (woj. warmińsko-mazurskie) y 15 w.
 • 651 a Brześć (Białoruś) y 16 w.
 • 651 a Brzostowa y 16 w.
 • 651 a Bysków y 16 w.
 • 651 a Dziębłowo (Dzyablowo) y 16 w.
 • 651 a Grodno (Białoruś, okręg) y 16 w.
 • 651 a Grodzieńszczyzna y 16 w.
 • 651 a Gulczewo y 16 w.
 • 651 a Hochenforst y 16 w.
 • 651 a Kalisz (woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Kalisz (woj. wielkopolskie, okręg) y 16 w.
 • 651 a Kaniów y 16 w.
 • 651 a Katlino y 16 w.
 • 651 a Kijów (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Kraków (woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Krymski, Chanat y 16 w.
 • 651 a Krzyżackie, państwo y 16 w.
 • 651 a Limanowa (woj. małopolskie) y (16 w.
 • 651 a Litwa x a Moskiewskie, państwo y 16 w.
 • 651 a Litwa y 16 w.
 • 651 a Litwa y 16 w.
 • 651 a Litwa x a Krzyżackie, państwo y 16 w.
 • 651 a Lwów (Ukraina) y (16 w.
 • 651 a Malbork (woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Mirszczyn y 16 w.
 • 651 a Morzewo y 16 w.
 • 651 a Moskiewskie, państwo y 16 w.
 • 651 a Moskwa (Rosja) y 16 w.
 • 651 a Nahajski, Chanat y 16 w.
 • 651 a Nieżków Ostrowiec y 16 w.
 • 651 a Norymberga (Niemcy) y 16 w.
 • 651 a Nowogródek (Białoruś) y 16 w.
 • 651 a Nowy Dwór (Białoruś) y 16 w.
 • 651 a Perekopski, Chanat y 16 w.
 • 651 a Polska x a Moskiewskie, państwo y 16 w.
 • 651 a Pomorze y 16 w.
 • 651 a Pomorze Gdańskie y 16 w.
 • 651 a Poznań (woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Poznań (woj. wielkopolskie, okręg) y 16 w.
 • 651 a Prusy Królewskie y 15 w.
 • 651 a Prusy Książęce y 16 w.
 • 651 a Puszcza Grodzieńska z 16 w.
 • 651 a Ruś Czerwona y 16 w.
 • 651 a Śmiłowo y 16
 • 651 a Smoleńsk (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Tehinia zon. Bendery
 • 651 a Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) y 15 w.
 • 651 a Ujście y 16 w.
 • 651 a Warmińska, diecezja (katol.) y 16 w.
 • 651 a Wielkie Księstwo Litewskie y 16 w.
 • 651 a Wielkie Księstwo Moskiewskie y 16 w.
 • 651 a Wielkopolska
 • 651 a Wiesiołoje (Rosja, okolice) y 16 w.
 • 651 a Wilno (Litwa) y 16 w.
 • 651 a Wołoszczyzna y 15/16 w.
 • 651 a Wołyń y 16 w.
 • 651 a Zawołżański, Chanat y 16 w.
 • 651 a Ziemia Kaliska y 16 w.
 • 651 a Ziemia Smoleńska y 16 w.
 • 651 a Żmudź y 16 w.
 • 651 a Żorosławki (Żerosławki) y 16 w.
 • 651 a Żukin na Rusi Czerwonej y 16 w.
 • 740 a Listy do Fabiana Luzjańskiego, bpa warmińskiego od następujących: Clauss von Bacz (?) komtur krzyżacki (?) z Bałgi (Balge) na Warmii zapewne w sprawie śmierci plebana w Hochenforst i wyznaczenia jego następcy dla zapewnienia ciągłości służby Bożej w tamtejszym kościele (b.m.?, 11 VI 1515?) k. 10 - J. B. w sprawie interwencji listownej u wielu dostojników i posłów w celu wywarcia wpływu na króla, zebrania posiłków i uwolnienia bpa z oblężenia (Malbork, 27 X 1520) k. 18 - Mikołaj Działyński, woj. pomorski i poseł król. do Inflant w sprawie przyjścia z pomocą bpowi zamkniętemu w oblężeniu i zorganizowania odsieczy (Wartembork, 1 IV 1520)
 • 740 a Mandaty król. Aleksandra Jagiellończyka dla następujących: - Jerzy Hubatius i Maciej Polak, rotmistrzowie roty król., z poleceniem wypłaty sumy 900 fl. tytułem podziękowania za służbę wojskową na Wołoszczyźnie wyświadczoną za panowania brata król. Jana I Olbrachta (Kraków, 8 I 1502) [pod tekstem mandatu po lewej i prawej stronie widnieją spisane drobnym pismem trudno czytelne notatki dot. wypłaty należności z podaniem wysokości wypłaconych kwot, nazwisk egzekutorów mandatu oraz terminu realizacji wypłat] k. 5-6 - Czesław Wąsik (Vonschyk), dworzanin król., z poleceniem wypłaty przez Piotra Szafrańca z Pieskowej Skały, kaszt. wiślickiego i star. malborskiego 150 fl. z dochodów starostwa malborskiego (Wilno, 20 II 1503) [u dołu dok. na całej szerokości podliczenie matematyczne (odejmowanie) wypisane poprzecznie czerwonym ołówkiem]
 • 740 a Mandaty król. Zygmunta I Starego dla następujących: - Samuel Maciejowski, dziekan krakowski i podkancl. kor., z poleceniem wypłaty przez podskarb. wlk. kor. Jana Spytka Tarnowskiego sumy 50 fl. na zakup pergaminu, papieru, laku i innych materiałów potrzebnych do prowadzonej przez Maciejowskiego kancelarii król. (Kraków, 17 IV 1539) [autograf podpisu króla] k. 30 - Hieronim Mosiński, z nakazem zakończenia sporów granicznych i ponowego rozgraniczenia królewszczyzn Ujście, Piła, Śmiłowo i Bysków trzymanych przez niego w dzierżawie od dóbr szlacheckich Mieścisko (?), Brzostowa, Dziębłowo i Morzewo należących do Wojciecha Potulickiego (Poznań, 16 III 1513)
 • 740 a Motu proprio papieża Juliusza II (świeżo wybranego po śmierci Piusa III) skierowane do Kościoła w Polsce w sprawie uporządkowania hierarchii kościelnej i obsadzania urzędów i godności kościelnych ludźmi odpowiedniego stanu (szlacheckiego) i wykształcenia (teologicznego, prawniczego) w dobie zagrożenia świata chrześcijańskiego ekspansją niewiernych (Turcy, Tatarzy, Moskwa) (Rzym, u Św. Piotra [Watykan], 25 XI 1507?) [obok pisma sekretarza kancelarii w formułach akceptacji "fiat ut petitur", "fiat" oraz w datacji występuje inny, bardziej czytelny charakter pisma humanist.]
 • 740 a Odpowiedź udzielona posłom wlk. mistrza Zakonu Krzyżackiego w Prusach Albrechtowi Hohenzollernowi, przybyłym do króla pol. Zygmunta I ze skargą na starostę żmudzkiego Stanisława Janowicza Kieżgajłę w związku ze szkodami materialnymi i krzywdami wobec miejscowej ludności, jakie wyrządził na podległych Zakonowi terenach (b.m.d.w., ok. 1516)
 • 740 a "Punkt Confoederatiey o Poddanych Pomorskich. Extractus ex Polonica Megapolensi Pomeranica Confoederatione de anno 1525" [wyciąg z postanowień konfederacji na Pomorzu w 1525 r. w sprawie zbiegostwa poddanych i ich traktowania] (b.m.r.)
 • 740 a Rachunki dworu królowej Bony na kwotę 61 fl. 24 gr. obejmujące wynagrodzenie służby dworskiej (pokojowcy, kucharz, muzycy, gońcy, karzeł) oraz pokrycie kosztów strojów (Kraków, 31 III 1548) [własnoręczny podpis król. Bony]
 • 740 a "Tractatus pacis inter Sigismund(um) prim(um) regem Poloni[a]e (!) et Basilium Moscovi[a]e (!) Ducem" [Traktat pokojowy między królem pol. Zygmuntem I a wlk. ks. moskiewskim Wasylem [III]] (b.m.w., 1517)
 • 740 a [Wypisy źródłowe dot. osoby Ścibora Bażyńskiego, woj. malborskiego i starosty gen. Prus Królewskich, pochodzące według podanych przez autora wypisów not bibliogr. z niemieckojęz. wydawnictw źródłowych opublikowanych przez badaczy niem. Gotfryda Lengnicha (prwdp. "Geschichte der preussischen Lande, königlich-polnischen Antheils, seit dem Jahr 1526 biss auf den Todt Königes Sigismundi I", Dantzig 1722, Bd. I, S. 18) oraz Johannesa Voigta ("Geschichte Preussens von den ältesten Zeiten bis zum Untergangs der Herrschaft des Deutschen Ordens", Bd. 8.: "Die Zeit von Hochmeister Konrad von Erlichshausen 1441 bis zum Tode des Hochmeisters Ludwig von Erlichshausen 1467", Königsberg 1838), spisane po 1838 r.; oprócz pisma odręcznego w górnej części k. naklejono wycięty pasek papieru z druk. zwięzłym opisem katalogowym oryg. listu Ś. B. do Rady Miejskiej Braniewa z 1474 r., przechowywanym pod tą samą sygn. na następnej k. 3]
 • 740 a Listy do Grzegorza Kołaczka, mieszcz. i rajcy lwowskiego od następujących: Stanisław Jordan z Zakliczyna, z prośbą o zakupienie we Lwowie większej ilości wina (małmazji i muszkatelu) i wysłania towaru do Krakowa lub przechowania go do czasu odbioru osobiście przez zamawiającego lub jego posłańców (b.m., 21 X 1547) k. 37 - Rafał Wargawski, kustosz włocławski i pisarz skarbu kor., w sprawie przysłania do Krakowa wina, ryb, korzeni i zapewne tkanin (małmazja, muszkatel, wyzina, imbir i in.); donosi także o bieżących wydarzeniach polit. (Kraków, 15 III 1548)
 • 740 a Akt zamiany dóbr szlach. pomiędzy Mikołajem Rusockim (Russoczki), kaszt. biechowskim a Mikołajem Kośmidrem z Kruścic (de Crusczicze), dziedzicem na Białej Dok. podpisał Stanisław Gomoliński, pisarz (Piotrków, 27 I 1533)
 • 740 a [Artykuły wojenne (27) króla Zygmunta I Starego dot. karności wojskowej i posłuszeństwa hetmanom i dowódcom, przeznaczone do ogłoszenia za pośrednictwem Rady litewskiej i obowiązujące pod karą śmierci wszystkich wyruszających na wyprawy wojenne z terytorium Wlk. Ks. Litewskiego] (b.d. 1531?) [autograf podpisu króla]
 • 740 a Constitutio de Iudiciis Castrensibus Districtuum Palatinatus Posnaniensis et Calissiensis. 1540 [list króla Zygmunta I Starego do Andrzeja z Górki, kaszt. poznańskiego i star. gen. Wlkp. w sprawie wyznaczenia siedzib i określenia kompetencji sądów grodzkich] (Kraków, 22 III 1540, oblata Poznań, 22 V 1540)
 • 740 a Discorso in materia de stranuti [!] composto dall'eccellentissimo astrologo et medico del Re di Polonia il s(ignore) Andrea Bolconello [krótki traktat obyczajowy] (1536)
 • 740 a Instructio sum(m)aria data a Sigism(un)do primo rege Polo(nia)e or(ator)ibus C[a]esareis in Moscoviam in negocio pacis tractand[a]e (!) missis [Instrukcja ogólna dana przez króla pol. Zygmunta I posłom ces. Maksymiliana I Habsburga Franciszkowi de Collo oraz Antoniemu de Comitibus, wysłanym do Moskwy w sprawie sposobu i warunków zawarcia pokoju w związku z przygotowaniami do wielkiej wyprawy wojennej przeciwko Turcji] (1517)
 • 740 a Inventio bellicae expeditionis et defendendi Regni Poloniae contra vim validam Turcarum. In conventu Petricoviae die Sanctorum Trium Regium Anno Domini 1544 [Laudum sejmu walnego w Piotrkowie w sprawie wystawienia pospolitego ruszenia na wyprawę turecką i związanych z tym kosztów] (Piotrków, 6 I 1544) [kop. XIX w.]
 • 740 a Legacio in Noremberga ad conventum principum Germaniae data magnifico Petro Kmitha comiti de Visnicze [!] curiae regiae marsalco ac Scepusien[si] et Premisliensi capitaneo An(n)o 1522" [tekst przemówienia wygłoszonego na sejmie Rzeszy w Norymberdze w 1522 r. przez posła pol. Piotra Kmitę z Wiśnicza, marsz. nadw., zawierającego prośbę do cesarza o pomoc wojsk. w związku z zagrożeniem Polski i Węgier ze strony sułtana tur. Sulejmana I Wspaniałego, który właśnie zajął Serbię] (b.d.d., 1522)
 • 740 a List Ścibora Bażyńskiego woj. malborskiego do burmistrza Braniewa (Braunsberg, Brunsberg) Bartolda (Bartholt) von Alden i Rady Miejskiej tegoż miasta (Sztum, 22 IX 1471) [na odwrocie tym samym char. pisma "No 9"]
 • 740 a List królowej Bony do podkom. litewskiego i star. kowieńskiego Hrehorego (Grzegorza) Chodkiewicza będący odpowiedzią na skargę Chodkiewicza w sprawie pomiaru gruntów jego majątku Bielawice, dokonanego jego zdaniem niewłaściwie przez namiestnika mostowskiego Oleksieja Pokrywnickiego (Łobzów, 18 V 1547)
 • 740 a List Jana Działyńskiego, woj. pomorskiego i chełmińskiego do Tiedemana Giese, bpa chełmińskiego, w którym zezwala mieszczanom na sprzedaż słodu w dowolnym miejscu (Bratiańsk, 9 VIII 1545)
 • 740 a List Karola V Habsburga, ces. rzym. i arcyks. austr. do króla Zygmunta I Starego z prośbą o pokojowe zakończenie zatargów granicznych i zbrojnych starć pomiędzy królem polskim a margr. brandenburskim Janem (Wiedeń, 31 I 1548)
 • 740 a List króla Kazimierza IV Jagiellończyka do burmistrza i Rady Miejskiej Torunia w sprawie wysłania do tego miasta swego sekretarza Jana Wątróbki z przesłaniem król. dla mieszczan (Bydgoszcz, 13 VII 1454)
 • 740 a List Hieronima Łaskiego, woj. siedmiogrodzkiego do NN [nazwisko na odwrocie listu nieczytelne] (29 V 1532)
 • 740 a List Jana Łaskiego (Johannes de Lassko) do Łukasza Watzenrode, bpa warmińskiego na temat aktualnej sytuacji polit. w kraju i zagrożenia zewn. państwa (Wilno, 20 V 1503)
 • 740 a List Ilji Konstantynowicza Ostrogskiego, star. brasławskiego i winnickiego do króla Zygmunta I Starego dot. meldunków z obserwacji ruchów oddziałów wojsk tatarskich, m.in. o wymarszu z Białogrodu w Besarabii kilku sotnic tatarskich, które skierowały się wzdłuż Dniestru na pn.-zach. i oczekują w gotowości wokół nowo budowanej przez sułtana tur. Sulejmana II Wspaniałego twierdzy Tehinia nad Dniestrem (Ostróg, 10 V? b.r. ok. 1541) [wg nagłówka listu 2. kopia, wysłana do króla przez gońca 4. dnia swego pobytu na zwiadach]
 • 740 a List panów Wlk. Rady Litewskiej do woj. kijowskiego, podczasz. litewskiego, dzierżawcy mozyrskiego i mereckiego Jurija (Jerzego) Mikołajewicza Radziwiłła w następujących sprawach: 1. zobowiązanie do niezwłocznego zaludnienia i zapoatrzenia zamku w Kijowie, 2. przejęcie za zgodą króla zamku w Kaniowie po wyjeździe na Podole jego dotychczasowego właściciela Ostafieja Daszkiewicza, 3. napady zbrojne ks. Wasyla Szemiatycza na sioło kijowskie Żukin, pustoszenie majątku i uprowadzanie ludności w niewolę oraz wystosowanie przez króla polskiego protestu w tej sprawie do cara moskiewskiego, doręczonego przez gońca król. Bogdana Dowgirdowicza; w razie ponownego najazdu rada zaleca wysłanie do obrony sił samego wojewody (Wilno, 28 IX b.r. 1512?) [odpis]
 • 740 a List Andrzeja Sieprskiego [!] z Gulczewa, kaszt. płockiego do Piotra Gamrata, abpa metr. gnieźnieńskiego i krakowskiego i prymasa Polski. Przypomina się, gorąc poleca swoje usługi jako poddany i wspomina o spotkaniu i rozmowie z woj. Calskim (?) (Gulczewo, 4 XI 1542)
 • 740 a Listy króla Zygmunta I Starego
 • 740 a Minuty listów kaszt. wileńskiego i hetmana najw. Jerzego Mikołajewicza Radziwiłła do króla Zygmunta I Starego: z wnioskiem o nieprzepuszczanie posłów moskiewskiego oraz papieskiego wysłannika Klemensa VII, jadącego do Moskwy z misją ofiarowania korony wlk. ks. moskiewskiemu, carowi Wasylowi III w celu zawarcia trwałego pokoju z polskim monarchą (b.d., po 1522) [skreślenia, poprawki i dopiski w tekście dok. innym char. pisma]; z wyjaśnieniem skargi ciwuna wileńskiego Dobka Skiłondicza (Skiłondowicza) na nielegalny wyrąb puszczy, dewastację lasu i sprzedaż pozyskanego drewna (b.d., po 1522) [skreślenia, poprawki i dopiski w tekście dok. innym char. pisma]
 • 740 a Listy do Fabiana Luzjańskiego, bpa warmińskiego od następujących: Clauss von Bacz (?) komtur krzyżacki (?) z Bałgi (Balge) na Warmii zapewne w sprawie śmierci plebana w Hochenforst i wyznaczenia jego następcy dla zapewnienia ciągłości służby Bożej w tamtejszym kościele (b.m.?, 11 VI 1515?) k. 10 - J. B. w sprawie interwencji listownej u wielu dostojników i posłów w celu wywarcia wpływu na króla, zebrania posiłków i uwolnienia bpa z oblężenia (Malbork, 27 X 1520) k. 18 - Mikołaj Działyński, woj. pomorski i poseł król. do Inflant w sprawie przyjścia z pomocą bpowi zamkniętemu w oblężeniu i zorganizowania odsieczy (Wartembork, 1 IV 1520)
 • 740 a Mandaty król. Aleksandra Jagiellończyka dla następujących: - Jerzy Hubatius i Maciej Polak, rotmistrzowie roty król., z poleceniem wypłaty sumy 900 fl. tytułem podziękowania za służbę wojskową na Wołoszczyźnie wyświadczoną za panowania brata król. Jana I Olbrachta (Kraków, 8 I 1502) [pod tekstem mandatu po lewej i prawej stronie widnieją spisane drobnym pismem trudno czytelne notatki dot. wypłaty należności z podaniem wysokości wypłaconych kwot, nazwisk egzekutorów mandatu oraz terminu realizacji wypłat] k. 5-6 - Czesław Wąsik (Vonschyk), dworzanin król., z poleceniem wypłaty przez Piotra Szafrańca z Pieskowej Skały, kaszt. wiślickiego i star. malborskiego 150 fl. z dochodów starostwa malborskiego (Wilno, 20 II 1503) [u dołu dok. na całej szerokości podliczenie matematyczne (odejmowanie) wypisane poprzecznie czerwonym ołówkiem]
 • 740 a Mandaty król. Zygmunta I Starego dla następujących: - Samuel Maciejowski, dziekan krakowski i podkancl. kor., z poleceniem wypłaty przez podskarb. wlk. kor. Jana Spytka Tarnowskiego sumy 50 fl. na zakup pergaminu, papieru, laku i innych materiałów potrzebnych do prowadzonej przez Maciejowskiego kancelarii król. (Kraków, 17 IV 1539) [autograf podpisu króla] k. 30 - Hieronim Mosiński, z nakazem zakończenia sporów granicznych i ponowego rozgraniczenia królewszczyzn Ujście, Piła, Śmiłowo i Bysków trzymanych przez niego w dzierżawie od dóbr szlacheckich Mieścisko (?), Brzostowa, Dziębłowo i Morzewo należących do Wojciecha Potulickiego (Poznań, 16 III 1513)
 • 740 a Motu proprio papieża Juliusza II (świeżo wybranego po śmierci Piusa III) skierowane do Kościoła w Polsce w sprawie uporządkowania hierarchii kościelnej i obsadzania urzędów i godności kościelnych ludźmi odpowiedniego stanu (szlacheckiego) i wykształcenia (teologicznego, prawniczego) w dobie zagrożenia świata chrześcijańskiego ekspansją niewiernych (Turcy, Tatarzy, Moskwa) (Rzym, u Św. Piotra [Watykan], 25 XI 1507?) [obok pisma sekretarza kancelarii w formułach akceptacji "fiat ut petitur", "fiat" oraz w datacji występuje inny, bardziej czytelny charakter pisma humanist.]
 • 740 a Odpowiedź udzielona posłom wlk. mistrza Zakonu Krzyżackiego w Prusach Albrechtowi Hohenzollernowi, przybyłym do króla pol. Zygmunta I ze skargą na starostę żmudzkiego Stanisława Janowicza Kieżgajłę w związku ze szkodami materialnymi i krzywdami wobec miejscowej ludności, jakie wyrządził na podległych Zakonowi terenach (b.m.d.w., ok. 1516)
 • 740 a Punkt Confoederatiey o Poddanych Pomorskich. Extractus ex Polonica Megapolensi Pomeranica Confoederatione de anno 1525 [wyciąg z postanowień konfederacji na Pomorzu w 1525 r. w sprawie zbiegostwa poddanych i ich traktowania] (b.m.r.)
 • 740 a Rachunki dworu królowej Bony na kwotę 61 fl. 24 gr. obejmujące wynagrodzenie służby dworskiej (pokojowcy, kucharz, muzycy, gońcy, karzeł) oraz pokrycie kosztów strojów (Kraków, 31 III 1548) [własnoręczny podpis król. Bony]
 • 740 a Tractatus pacis inter Sigismund(um) prim(um) regem Poloni[a]e (!) et Basilium Moscovi[a]e (!) Ducem [Traktat pokojowy między królem pol. Zygmuntem I a wlk. ks. moskiewskim Wasylem [III]] (b.m.w., 1517)
 • 740 a Wypisy źródłowe dot. osoby Ścibora Bażyńskiego, woj. malborskiego i starosty gen. Prus Królewskich, pochodzące według podanych przez autora wypisów not bibliogr. z niemieckojęz. wydawnictw źródłowych opublikowanych przez badaczy niem. Gotfryda Lengnicha (prwdp. "Geschichte der preussischen Lande, königlich-polnischen Antheils, seit dem Jahr 1526 biss auf den Todt Königes Sigismundi I", Dantzig 1722, Bd. I, S. 18) oraz Johannesa Voigta ("Geschichte Preussens von den ältesten Zeiten bis zum Untergangs der Herrschaft des Deutschen Ordens", Bd. 8.: "Die Zeit von Hochmeister Konrad von Erlichshausen 1441 bis zum Tode des Hochmeisters Ludwig von Erlichshausen 1467", Königsberg 1838), spisane po 1838 r.; oprócz pisma odręcznego w górnej części k. naklejono wycięty pasek papieru z druk. zwięzłym opisem katalogowym oryg. listu Ś. B. do Rady Miejskiej Braniewa z 1474 r., przechowywanym pod tą samą sygn. na następnej k. 3]
 • 740 a Listy do Grzegorza Kołaczka, mieszcz. i rajcy lwowskiego od następujących: Stanisław Jordan z Zakliczyna, z prośbą o zakupienie we Lwowie większej ilości wina (małmazji i muszkatelu) i wysłania towaru do Krakowa lub przechowania go do czasu odbioru osobiście przez zamawiającego lub jego posłańców (b.m., 21 X 1547) k. 37 - Rafał Wargawski, kustosz włocławski i pisarz skarbu kor., w sprawie przysłania do Krakowa wina, ryb, korzeni i zapewne tkanin (małmazja, muszkatel, wyzina, imbir i in.); donosi także o bieżących wydarzeniach polit. (Kraków, 15 III 1548)
 • 852 j BK 01535
 • 920 a ślady po pieczęci k. 4 b woskowa d Kazimierz IV Jagiellończyk, król Polski e mniejsza koronna (?) f wosk czerwony g okrągła j nieczytelna
 • 920 a pieczęć k. 5 b opłatkowa d Krzesław z Kurozwęk, kancl. wlk. kor. i bp włocławski (?) [dok. wystaw. przez króla Aleksandra Jagiellończyka] e sygnetowa f papier g ośmioboczna j anioł (Michał Archanioł?) trzymający tarczę z Orłem (herb Królestwa Polskiego); bardzo czytelna
 • 920 a pieczęć k. 7 b opłatkowa d Aleksander Jagiellończyk e sygnetowa f papier g owalna k Orzeł (herb Królestwa Polskiego) i Pogoń (herb Wlk. Ks. Litewskiego) w tarczach herb.
 • 920 a ślady po pieczęci k. 10v b lakowa d Clauss von Bacz, komtur? krzyżacki z Bałgi na Warmii e p. zakonu rycerskiego f ciemnozielony wosk (fragm.) g prwdp. okrągła j nieczytelna
 • 920 a pieczęć k. 11 b opłatkowa d Zygmunt I Stary, król Polski e mniejsza koronna (?) f papier g okrągła z nieco wysuniętą koroną j Orzeł na tarczy zwieńczonej koroną w otoku
 • 920 a ślady po pieczęci k. 17v b lakowa d Działyński Mikołaj, woj. pomorski e sygnetowa f lak ciemnozielony (fragm.) g okrągła j nieczytelna
 • 920 a ślady po pieczęci k. 18v b lakowa d J. B. e sygnetowa f lak ciemnozielony (fragm.) g okrągła j nieczytelna
 • 920 a pieczęć k. 21v b opłatkowa d Łaski Hieronim, woj. siedmiogrodzki e sygnetowa f papier g okrągła j bardzo czytelna k Korab Łaskich na tarczy herb. w otoku
 • 920 a ślady po pieczęci k. 27v b lakowa d Zygmunt I Stary, król Polski e mniejsza koronna (?) f lak czerwony (resztki) g okrągła j nieczytelna
 • 920 a pieczęć k. 29v b lakowa d Sieprski Andrzej z Gulczewa, kaszt. płocki e sygnetowa f lak czerwony g nieco owalna j słabo czytelna k Prawdzic Sieprskich (Sierpskich) w woj. płockim na tarczy herb.
 • 920 a ślady po pieczęci k. 30v b lakowa d Zygmunt I Stary, król Polski e mniejsza koronna (?) f lak czerwony (resztki) g okrągła j nieczytelna
 • 920 a ślady po pieczęci k. 36v b lakowa d Działyński Jan, kaszt. elbląski i chełmiński, wda. pomorski i chełmiński e sygnetowa f lak czerwony (resztki) g nieco owalna j nieczytelna
 • 920 a ślady po pieczęciach (2) k. 37-37v b lakowe d Stanisław Jordan z Zakliczyna e sygnetowe f lak brązowy (ciemnozielony?) (fragm.) g lekko owalna j nieczytelne
 • 920 a pieczęć częśc. zachowana k. 38v b woskowa d Karol V Habsburg, ces. rzym. i arcyks. austr. e kancelaria obca g okrągła j orzeł dwugłowy cesarski z koronie z tarczą herb. na piersiach
 • 920 a pieczęć k. 40v b opłatkowa d Wargawski Rafał, kustosz włocławski i pisarz skarbu kor. e sygnetowa f papier g okrągła i sygla właściciela "R V" j w otoku na k gmerk: na tarczy herb. kwiat o pięciu płatkach i trzech listkach w roztrój, nad tarczą sygla
 • 920 a ślady pieczęci k. 45v-46, 48v, 50v, 53v, 54v, 55v, 56v, 57v, 58v, 60v, 61v, 62v, 63v d Zygmunt I Stary, król Polski e mniejsza litewska (?) g okrągłe i na k. 54v i 59v widocznych kilka liter z napisu w otoku (być może zapisanych majuskulną cyrylicą) j nieczytelne
 • 920 a pieczęć k. 47v b woskowa d Zygmunt I Stary, król Polski e mniejsza litewska (?) f wosk czerwony g okrągła j nieczytelna k Pogoń Litewska?
 • 920 a pieczęcie częśc. zachowane k. 51v, 52v b woskowe d Zygmunt I Stary, król Polski e mniejsza litewska (?) f wosk czerwony g okrągła i napis w otoku nieczytelny k Rzeczpospolita Obojga Narodów (?): na tarczy dwudzielnej orzeł (herb Królestwa Polskiego) oraz Pogoń Litewska (herb Wlk. Ks. Litewskiego)
 • 920 a pieczęć k. 64v b woskowa d Bona Sforza d'Aragona, królowa Polski e własna f wosk czerwony g okrągła i "BONA * SFOR[ZA] * ARAG[ONA] * D[EI] * G[RATIA] * REGINA * POLONIE [!] * MA[GNA] * DVX * LITVANIE [!]" k herb złożony Bony Sforzy: tarcza czwórdzielna zwieńczona koroną o publ.: M. Gumowski, Handbuch der polnischen Siegelkunde, Graz 1966, S. 40 i 141, Nr. 122 (podobizna wg rys. K. W. Kielisińskiego) oraz Taf. X, Nr. 180 (kalka ołówk.).
 • 920 a pieczęcie k. 69v, 86 b woskowe d Zygmunt I Stary, król Polski e mniejsza litewska (?) f wosk czerwony g okrągłe i napisy w otoku nieczytelne j słabo czytelne k Pogoń Litewska? w tarczy
 • 920 a ślad pieczęci k. 78v b lakowa d ? e sygnetowa f lak ziemnozielony (fragm.) g owalna j nieczytelna
 • 920 a ślady 8 pieczęci k. 81v b woskowe d Glebowicz Stanisław, woj. witebski i połocki d Kieżgajło Stanisław Janowicz, kaszt. trocki i star. żmudzki d Pietrowicz Stanisław, sta grodzieński d Ościkowicz Hrehory (Grzegorz) Stanisławowicz, woj. trocki, marsz. hosp. d Radziwiłł Mikołaj Mikołajewicz, woj. wileński i kancl. d Radziwiłł Wojciech, bp wileński d panowie Rady Litewskiej 16 w. e sygnetowe f wosk ciemnozielony g owalne j nieczytelne
 • 920 a ślady pieczęci k. 84v b woskowa d Zygmunt I Stary, król Polski e wielka litewska (?) f wosk czerwony g okrągła j nieczytelna
 • 999 a KK d 19.01.25

Indeksy