"Liber hierarchicus quem ex notatis [...] Jasonis Smogorzewski archiepiscopi Polocensis, Antonini Młodowslo episcopi Brestensis coadjutoris episcopatus Vlodimiriensis pro tuenda Ruthenorum cum S.Romana Ecclesia unione adversus [...] Georgium Koniski episcopum Albae Russiae non unitis strenue laborantium scriptum Varsaviae anno domini 1775. Addidi quaedam posteriori tempore occurentis qua aut negotia cleri publica aut mes ipsius singularia concernunt negotia aut lectori meo evadent curiosa".

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 11083
 • Kopie: Mf 7940
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • "Liber hierarchicus quem ex notatis [...] Jasonis Smogorzewski archiepiscopi Polocensis, Antonini Młodowslo episcopi Brestensis coadjutoris episcopatus Vlodimiriensis pro tuenda Ruthenorum cum S.Romana Ecclesia unione adversus [...] Georgium Koniski episcopum Albae Russiae non unitis strenue laborantium scriptum Varsaviae anno domini 1775. Addidi quaedam posteriori tempore occurentis qua aut negotia cleri publica aut mes ipsius singularia concernunt negotia aut lectori meo evadent curiosa".
 • Miejsce i czas powstania: 18 w. 4 ćw.
 • Opis fizyczny: 198 k. 29,5x20 cm
 • Oprawa: sk.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Korespondencja Józefa Garampi biskupa beryteńskiego nuncjusza papieskiego, listy od następujących: Horbacki Gedeon biskup piński 1773 k. 21v-22. - Młodowski Antoni biskup brzeski 1773 k. 15v-21. - Rudnicki Sylwester biskup łucki 1773 k. 14-15v. - Smogorzewski Jazon arcybiskup połocki 1773 k. 10v-14. - Księża unici więzieni w Berdyczowie 1772-1773 (3) k. 127-128v, 130v. - Listy Garampiego do następujących: biskupi uniccy 1773 k. 1-3. - Księża uniccy więzieni w Berdyczowie 1773 (5) k. 129-130v, 131-133v. Listy następujących: Beaumont Christoph de arcybiskup Paryża do Klemensa XIV, 18 XII 1773 k. 137-138v. - Pocołojewski Korneliusz do Tomasza Antici przedstawiciela polskiego w Rzymie 1775 k. 141v-142. - Wołodkowicz Felicjan metropolita ruski do Piusa VI 1775 k. 139-141. - Kapituła łucka do Giovanni Andrea Archetti arcybiskupa chalcedońskiego, nuncjusza apostolskiego 1777 k. 164-164v. - Delegaci kapituły łuckiej do biskupów unickich 1775 k. 133v-135. - NN Sekretarz Kongregacji de Propaganda Fide do Andrzeja Baczyńskiego biskupa munkaczowskiego 1772 k. 159-160v
  • )Akta i memoriały: "Securitas patrum Basilianorum [...]" 1775 k. 22-22v. "Adnotatio pro clero Rutheno [...] Jasoni Smogorzewski [...] Maximiliani Ryłło episcopi chełmensis" k. 3-10v. Przy tym nota koadjutora metropolity (Leona Szeptyckiego ?) k.23. - "Potwierdzenie i ubezpieczenie praw OO. bazylianów [...]" k. 23v. - [Jazon Smogorzewski:] "Processus pro defuncto Clemente XIV" 1774 k. 24-25. - [Stanisław Siestrzeńcewicz biskup malleński, białoruski:] "Processus pro eodem summo pontifice 1774" k. 25. - "Memoriał podany przez [...] Jerzego Koniskiego [...] 1765 [...] w Warszawie" k. 25v-29, "Informacya o prawach świętej katolickiey w obrządku ruskim religii [...] przez Antonina Młodowskiego [...] przełożona [...] 1766 [...] w pięciu uwagach nad pięcioma propozycjami w memoriale [...] Koniskiego [...] wyrażonymi (5 V) 1766 [...] (oraz) summariusz cum adnotationibus" k. 29v-97. - "Projekt do ugody między unitami a nieunitami podany w tymże roku (1766) przez [...] Jazona Smogorzewskiego [...] (oraz) Summariusz" k. 97v-127. - "Oratio [...] Georgii Koniski [...] ad Stanislaum Augustum [...] (22 VII) anno 1765 in audientia privata Varsaviae" /Estr. XX,30?/ k. 135-136, bulla Klemensa VIII 1595 k. 144-144v. - "Resolutiones theologrum Societatis Jesu super transitu de ritu graeco ad latinum [...]" k. 145-150. - "Casus nonnulli pertinentes ad presbyteros graecolatinos seu popos brevissime resoluti k. 150-151v. - "Informacya w sprawie cerkwi św. Dymitra y jey funduszowey wioski Korszowiec nazwaney" k. 155-158v. - "Allocutio [...] Pii [...] VI habita in consistorio secreto feria 2 die 11 7bris 1775 Romae" k. 161-164. - [Teodozy Brodowicz:] "Diariusz sprawy o Cerkiew pod tytułem św. męczennika Dymitra Łucką y o funduszową jey wioskę Korszowiec nazwaną w woiewodztwie wołyńskim powiecie łuckim leżącą" k. 165-198v
  • Wiersze i satyry polityczne: "Pieśń Woltera z francuskiego na polski ięzyk przełożona" (inc.: Długosz się chlubić z piękności znikomey - 36v.) k. 136v. - "Roku 1790 opisanie dziejów polskich" (inc.: Pytanie: Co są w Polszcze seymiki ? - 36v.) k. 142-143. - "Status Poloniae" (inc.: Sta viator qui cito permeas Poloniam - 28v.) k. 143-143v. - "Na obrazy starożytnych Polaków" (inc.: Zacnych dusz wielkie cienie ktorym los łakomy - 132v.) k. 151v-153. - "Wiersz na powitanie [...] Stefana Lewickiego biskupa tegoneńskiego suffragana metropolity całey Rusi, archidiakona w kapitule łuckiey dla objęcia rządów w diecezji łuckiej y ostrogskiey administratorskich die 22 mensis martii [...] w roku 1787 do Rozyszcz przybyłego z Warszawa (inc.: Na te bezdroża posterzu kochany - 60v.) k. 153v-154v. - "Stan czynów europejskich roku 1789" (inc.: Turek upokorzony znosi wszystko - 20v.) k. 158v. - Wypis z książki Warszyckiego Wacława o szlachcie, /Estr.XXXII,236/ k. 142v-143
 • Proweniencja: "Teodosius Brodowicz ecclesiarcha cathedralis et parochus ecclesiae s. Demetrii Luceoriensis" - [rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Antici Tommaso kard.
  • Archetti Giovanni Andrea abp chalcedońska, nuncjusz papieski w Polsce
  • Baczyński Andrzej bp munkaczowski obrządku gr.
  • Beaumont Christophe de Repaire abp Paryża
  • Brodowicz Teodozy pop w Łucku
  • Garampi Giuseppe nuncjusz papieski
  • Horbacki Gedeon bp piński obrządku gr.
  • Klemens XVIII papież
  • Klemens XIV papież
  • Koniski (Koniński) Jerzy bp białoruski obrządku greckiego
  • Lewicki Stefan bp tegoneński, sufragan ruski
  • Młodowski Antoni bp grecko-katolicki włodzimierski
  • Pocołojewski Korneliusz prof. akademii w Wilnie filozof,
  • Rudnicki Sylwester bp łucki obrządku wschodniego
  • Ryłło Maksymilian bp chełmski, przemyski obrządku greckiego
  • Siestrzeńcewicz Stanisław abp mohylowski
  • Smogorzewski Jazon abp połocki
  • Szeptycki Leon bp lwowski obrządku wschodniego
  • Warszycki Wacław heraldyk
  • Wołodkowicz Felicjan bp włodzimierski obrządku wschodniego
  • Bazylianie
  • Jezuici
  • Kościół unicki
  • Berdyczów m. więzienie dla unitów Wołyńskie d. woj.
  • Korszowiec w. Wołyń
  • Łuck m. na Wołyniu diecezja grecko-katolicka Wołyń
  • Ostróg m. diecezja grekokatolicka Wołyń
  • Literatura polska - wiersze 18 w.
  • diecezja grekokatolicka
  • Korespondencja 18 w.
  • Literatura francuska - przekłady
  • Literatura polska - literatura polityczna 18 w.
  • Sejmiki szlacheckie
 • Katalogi:
  • E. XX,30?
  • E. XXXII,236

MARC

 • 130 %a Liber hierarchicus
 • 243 %a Korespondencja
 • 245 %a "Liber hierarchicus quem ex notatis [...] Jasonis Smogorzewski archiepiscopi Polocensis, Antonini Młodowslo episcopi Brestensis coadjutoris episcopatus Vlodimiriensis pro tuenda Ruthenorum cum S.Romana Ecclesia unione adversus [...] Georgium Koniski episcopum Albae Russiae non unitis strenue laborantium scriptum Varsaviae anno domini 1775. Addidi quaedam posteriori tempore occurentis qua aut negotia cleri publica aut mes ipsius singularia concernunt negotia aut lectori meo evadent curiosa".
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 18 w. 4 ćw.
 • 300 %a 198 k. %c 29,5x20 cm
 • 340 %d rkps %e sk.
 • 400 %a Wolter zob. Voltaire
 • 510 %a E. %c XX,30?
 • 510 %a E. %c XXXII,236
 • 520 %a Korespondencja Józefa Garampi biskupa beryteńskiego nuncjusza papieskiego, listy od następujących: Horbacki Gedeon biskup piński 1773 k. 21v-22. - Młodowski Antoni biskup brzeski 1773 k. 15v-21. - Rudnicki Sylwester biskup łucki 1773 k. 14-15v. - Smogorzewski Jazon arcybiskup połocki 1773 k. 10v-14. - Księża unici więzieni w Berdyczowie 1772-1773 (3) k. 127-128v, 130v. - Listy Garampiego do następujących: biskupi uniccy 1773 k. 1-3. - Księża uniccy więzieni w Berdyczowie 1773 (5) k. 129-130v, 131-133v. Listy następujących: Beaumont Christoph de arcybiskup Paryża do Klemensa XIV, 18 XII 1773 k. 137-138v. - Pocołojewski Korneliusz do Tomasza Antici przedstawiciela polskiego w Rzymie 1775 k. 141v-142. - Wołodkowicz Felicjan metropolita ruski do Piusa VI 1775 k. 139-141. - Kapituła łucka do Giovanni Andrea Archetti arcybiskupa chalcedońskiego, nuncjusza apostolskiego 1777 k. 164-164v. - Delegaci kapituły łuckiej do biskupów unickich 1775 k. 133v-135. - NN Sekretarz Kongregacji de Propaganda Fide do Andrzeja Baczyńskiego biskupa munkaczowskiego 1772 k. 159-160v
 • 520 %a )Akta i memoriały: "Securitas patrum Basilianorum [...]" 1775 k. 22-22v. "Adnotatio pro clero Rutheno [...] Jasoni Smogorzewski [...] Maximiliani Ryłło episcopi chełmensis" k. 3-10v. Przy tym nota koadjutora metropolity (Leona Szeptyckiego ?) k.23. - "Potwierdzenie i ubezpieczenie praw OO. bazylianów [...]" k. 23v. - [Jazon Smogorzewski:] "Processus pro defuncto Clemente XIV" 1774 k. 24-25. - [Stanisław Siestrzeńcewicz biskup malleński, białoruski:] "Processus pro eodem summo pontifice 1774" k. 25. - "Memoriał podany przez [...] Jerzego Koniskiego [...] 1765 [...] w Warszawie" k. 25v-29, "Informacya o prawach świętej katolickiey w obrządku ruskim religii [...] przez Antonina Młodowskiego [...] przełożona [...] 1766 [...] w pięciu uwagach nad pięcioma propozycjami w memoriale [...] Koniskiego [...] wyrażonymi (5 V) 1766 [...] (oraz) summariusz cum adnotationibus" k. 29v-97. - "Projekt do ugody między unitami a nieunitami podany w tymże roku (1766) przez [...] Jazona Smogorzewskiego [...] (oraz) Summariusz" k. 97v-127. - "Oratio [...] Georgii Koniski [...] ad Stanislaum Augustum [...] (22 VII) anno 1765 in audientia privata Varsaviae" /Estr. XX,30?/ k. 135-136, bulla Klemensa VIII 1595 k. 144-144v. - "Resolutiones theologrum Societatis Jesu super transitu de ritu graeco ad latinum [...]" k. 145-150. - "Casus nonnulli pertinentes ad presbyteros graecolatinos seu popos brevissime resoluti k. 150-151v. - "Informacya w sprawie cerkwi św. Dymitra y jey funduszowey wioski Korszowiec nazwaney" k. 155-158v. - "Allocutio [...] Pii [...] VI habita in consistorio secreto feria 2 die 11 7bris 1775 Romae" k. 161-164. - [Teodozy Brodowicz:] "Diariusz sprawy o Cerkiew pod tytułem św. męczennika Dymitra Łucką y o funduszową jey wioskę Korszowiec nazwaną w woiewodztwie wołyńskim powiecie łuckim leżącą" k. 165-198v
 • 520 %a Wiersze i satyry polityczne: "Pieśń Woltera z francuskiego na polski ięzyk przełożona" (inc.: Długosz się chlubić z piękności znikomey - 36v.) k. 136v. - "Roku 1790 opisanie dziejów polskich" (inc.: Pytanie: Co są w Polszcze seymiki ? - 36v.) k. 142-143. - "Status Poloniae" (inc.: Sta viator qui cito permeas Poloniam - 28v.) k. 143-143v. - "Na obrazy starożytnych Polaków" (inc.: Zacnych dusz wielkie cienie ktorym los łakomy - 132v.) k. 151v-153. - "Wiersz na powitanie [...] Stefana Lewickiego biskupa tegoneńskiego suffragana metropolity całey Rusi, archidiakona w kapitule łuckiey dla objęcia rządów w diecezji łuckiej y ostrogskiey administratorskich die 22 mensis martii [...] w roku 1787 do Rozyszcz przybyłego z Warszawa (inc.: Na te bezdroża posterzu kochany - 60v.) k. 153v-154v. - "Stan czynów europejskich roku 1789" (inc.: Turek upokorzony znosi wszystko - 20v.) k. 158v. - Wypis z książki Warszyckiego Wacława o szlachcie, /Estr.XXXII,236/ k. 142v-143
 • 530 %d Mf 7940
 • 541 %c a %d 1962 %e 683
 • 546 %a Pol., łac.
 • 561 %a "Teodosius Brodowicz ecclesiarcha cathedralis et parochus ecclesiae s. Demetrii Luceoriensis" - [rkps] %m Łuck %w Brodowicz Teodozy duchowny w cerkwi św. Dymitra w Łucku
 • 600 %a Antici Tommaso %c kard.
 • 600 %a Archetti Giovanni Andrea %c abp chalcedońska, nuncjusz papieski w Polsce
 • 600 %a Baczyński Andrzej %c bp munkaczowski obrządku gr.
 • 600 %a Beaumont Christophe de Repaire %c abp Paryża
 • 600 %a Brodowicz Teodozy %c pop w Łucku
 • 600 %a Garampi Giuseppe %c nuncjusz papieski
 • 600 %a Horbacki Gedeon %c bp piński obrządku gr.
 • 600 %a Klemens %b XVIII %c papież
 • 600 %a Klemens %b XIV %c papież
 • 600 %a Koniski (Koniński) Jerzy %c bp białoruski obrządku greckiego
 • 600 %a Lewicki Stefan %c bp tegoneński, sufragan ruski
 • 600 %a Młodowski Antoni %c bp grecko-katolicki włodzimierski
 • 600 %a Pocołojewski Korneliusz %c prof. akademii w Wilnie %c filozof,
 • 600 %a Rudnicki Sylwester %c bp łucki obrządku wschodniego
 • 600 %a Ryłło Maksymilian %c bp chełmski, %c przemyski obrządku greckiego
 • 600 %a Siestrzeńcewicz Stanisław %c abp mohylowski
 • 600 %a Smogorzewski Jazon %c abp połocki
 • 600 %a Szeptycki Leon %c bp lwowski obrządku wschodniego
 • 600 %a Warszycki Wacław %c heraldyk
 • 600 %a Wołodkowicz Felicjan %c bp włodzimierski obrządku wschodniego
 • 610 %a Bazylianie
 • 610 %a Jezuici
 • 610 %a Kościół unicki
 • 651 %a Berdyczów m. %x więzienie dla unitów %z Wołyńskie d. woj.
 • 651 %a Korszowiec w. %z Wołyń
 • 651 %a Łuck m. na Wołyniu %x diecezja grecko-katolicka %z Wołyń
 • 651 %a Ostróg m. %x diecezja grekokatolicka %z Wołyń
 • 653 %a Literatura polska - wiersze 18 w.
 • 653 %a diecezja grekokatolicka
 • 653 %a Korespondencja 18 w.
 • 653 %a Literatura francuska - przekłady
 • 653 %a Literatura polska - literatura polityczna 18 w.
 • 653 %a Sejmiki szlacheckie
 • 700 %a Voltaire François Marie Arouet pisarz i filozof franc.
 • 700 %a Smogorzewski Jazon %c abp połocki
 • 700 %a Młodowski Antoni %c bp grecko-katolicki włodzimierski
 • 700 %a Koniski [Koniński] Jerzy %c bp białoruski obrządku greckiego
 • 700 %a Pius VI papież
 • 700 %a Stanisław August Poniatowski, król Polski
 • 740 %a Na obrazy starożytnych Polaków" inc.: Zacnych dusz wielkie cienie ktorym los łakomy
 • 740 %a Informacya w sprawie cerkwi św. Dymitra y jey funduszowey wioski Korszowiec nazwaney
 • 740 %a Allocutio ... Pii ... VI habita in consistorio secreto feria 2 die 11 7bris 1775 Romae
 • 740 %a Pieśń Woltera z francuskiego na polski ięzyk przełożona" inc.: Długosz się chlubić z piękności znikomey
 • 740 %a Roku 1790 opisanie dziejów polskich" inc.: Pytanie: Co są w Polszcze seymiki?
 • 740 %a Status Poloniae" inc.: Sta viator qui cito permeas Poloniam
 • 740 %a Stan czynów europejskich roku 1789" inc.: Turek upokorzony znosi wszystko
 • 740 %a Casus nonnulli pertinentes ad presbyteros graecolatinos seu popos brevissime resoluti
 • 740 %a Potwierdzenie i ubezpieczenie praw OO. bazylianów ...
 • 740 %a Adnotatio pro clero Rutheno ... Jasoni Smogorzewski ... Maximiliani Ryłło episcopi chełmensis"
 • 740 %a Securitas patrum Basilianorum ...
 • 740 %a Wiersz na powitanie ... Stefana Lewickiego biskupa tegoneńskiego suffragana metropolity całey Rusi, archidiakona w kapitule łuckiey dla objęcia rządów w diecezji łuckiej y ostrogskiey administratorskich die 22 mensis martii ... w roku 1787 do Rozyszcz przybyłego z Warszawa inc.: Na te bezdroża posterzu kochany
 • 740 %a Resolutiones theologrum Societatis Jesu super transitu de ritu graeco ad latinum ...
 • 777 %a Smogorzewski Jazon %t Processus pro defuncto Clemente XIV" 1774
 • 777 %a Młodowski Antonin %t Informacya o prawach świętej katolickiey w obrządku ruskim religii ... przez Antonina Młodowskiego ... przełożona ... 1766 ... w pięciu uwagach nad pięcioma propozycjami w memoriale ... Koniskiego ... wyrażonymi 5 V 1766 ... oraz summariusz cum adnotationibus"
 • 777 %a Brodowicz Teodozy pop w Łucku %t Diariusz sprawy o Cerkiew pod tytułem św. męczennika Dymitra Łucką y o funduszową jey wioskę Korszowiec nazwaną w woiewodztwie wołyńskim powiecie łuckim leżącą
 • 777 %a Koniski Jerzy %t Oratio ... Georgii Koniski ... ad Stanislaum Augustum ... 22 VII anno 1765 in audientia privata Varsaviae"
 • 777 %a Smogorzewski Jazon %t Projekt do ugody między unitami a nieunitami podany w tymże roku 1766 przez ... Jazona Smogorzewskiego ... oraz Summariusz"
 • 777 %a Koniski Jerzy %t Memoriał podany przez ... Jerzego Koniskiego ... 1765 ... w Warszawie
 • 777 %a Siestrzeńcewicz Stanisław, biskup malleński, białoruski %t Processus pro eodem summo pontifice 1774"
 • 852 %j BK 11083

Indexes

Copies

  • Signature: BK 11083