Kopie dokumentów i listów dot. historii Polski i krajów ościennych 9-19 w.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 11157
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Kopie dokumentów i listów dot. historii Polski i krajów ościennych 9-19 w.
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 73 k. 36x22 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Rjęz.
 • Zawartość:
  • Ręką Wacława Hanki
  • Łaciński wiersz o bitwie pod Fontanetum w r. 841 i tłumaczenie niem. z komentarzem (z rkps BK 124) k. 1-6
  • List Grzegorza IX papieża do dominikanów polskich, Viterbo 22 II 1236 k. 7-8
  • Bolesław Pobożny nadaje komesowi Raczonowi własność Rakoniewic, b.r. 1252 k. 9-10
  • Lew Daniłowicz ks. halicki nadaje włości ziemskie Ławrów tamtejszemu monastyrowi, Przemyśl 8 X 1292 k. 11 Uwaga: na kopii nota "Ex libro manuscripto, quod est serenissimi principis Guilelmi Radzivil 1818". Niniejszy odpis pochodzić może od Kajetana Kwiatkowskiego
  • Odpis początku rękopisu BK 155: Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum 1339 k. 12-13
  • Suplika Kazimierza Wielkiego przekazana Urbanowi V przez Jana Budziszyna zawierająca prośbę o uznanie wszelkich dotychczasowych przysiąg i traktatów zawartych na szkodę królestwa polskiego za nieważne k. 14-15
  • Przywilej Spytka z Melsztyna dla Samborza, Sambor 13 XII 1390 k. 16-17
  • Kilka rot sądowych z księgi ziemskiej poznańskiej z r. 1397 i 1386 k. 18-19
  • Zygmunt ks. litewski potwierdza zapis Owanty i Dewklebiszek wykonany przez Ościka kaszt. wileńskiego na rzecz swej żony Anny, Troki 28 VI 1436 k. 20
  • Fragment dok. dot. sporu między Albertem Gerlinem mieszczaninem pozn. a radą miejską Poznania, Poznań 20 II 1450 k. 21-22
  • Nadanie prebendy w Górznie Janowi z Grodziska przez Marcina z Górzna z potwierdzeniem notarialnym, 1457 r. k. 23
  • Odpisy 9 dokumentów dotyczących Koteniewa i Trybiesowa z 1 poł. 16 wieku (m. in. Aleksander I król, Michał Zbaraski, Konstanty Ostrogski, Zygmunt Stary) k. 24-29
  • Filippo Beroaldo: list do Erazma Ciołka i Declamatio philosophi k. 30-42
  • Dokument braterstwa Krzysztofa Szydłowieckiego z Albrechtem Hohenzollernem ks. pruskim, Gdańsk 26 V 1526 k. 43-44
  • Dwa listy Piotra Kostki bpa chełmińskiego do Marcina Kromera, m. in. o Działyńskich, Warszawa 12 i 19 IV 1572 k. 45-46
  • List Piotra Zborowskiego woj. krakowskiego do Jana Zborowskiego star. odolanowskiego, Stobnica 6 VII 1575 k. 47-50
  • List chana Chasigireja do Zygmunta III, nad Prutem X 1595 k. 51-52
  • List Zygmunta III do Tomasza von Emden star. ryskiego w sprawie Inflant, Warszawa 11 I 1597 k. 53
  • List Michała Działyńskiego woj. inowrocławskiego do Zygmunta III, 11 X 1602 k. 54
  • "Vypiska iz drevnego manuskripta: Skazanie i povest eze sodejasa v carstvujuščem grade Moskve i o [...] Griške Otrepeve [...]" - fragment k. 55-56
  • Gabriel Horvath Palocsay w podzięce za wierną służbę nadaje Konstantemu Łodyszyńskiemu (Łodizsińsky) wieś Folwark na Spiszu, Palocsa 16 VII 1646 k. 57
  • "Promemoria für den Königlich-Pohlnischen Ministre Plenipotentiaire 93 [...] Poniatowski [...]", Petersburg 23 I 1758 k. 58-59
  • Dwa listy księdza Marka Jandołowicza do Tadeusza Giżyckiego kaszt. wyszogrodzkiego, b.d. i 1775 k. 60-61
  • Potwierdzenie darowizny wsi Rykejewo (na Żmudzi) dla Marcina Radzimińskiego uczynionej w r. 1544 przez Stanisława Kieżgajłę k. 62-65
  • "Respons J.X. dziekana winnickiego na list (Stanisława Szczęsnego) Potockiego marszałka konfederacji koronnej", b.d. 1791 lub 1792 k. 66
  • "Nastavlenie sovietniku konfederacyi połockoho woiewodztwa 1792 hoda dnia 19ho maja" oraz oświadczenie o wkroczeniu w granice Polski 10 V 1792 r. wydane przez Michała Kreczetnikowa k. 68-71
  • Katarzyna II naznacza Kaspra Cieciszowskiego biskupem pińskim i Romana Michała Sierakowskiego biskupem latyczowskim, b.d. 1795 k. 72
  • Odpis nagrobka Jana Nepomucena Kossakowskiego biskupa wileńskiego wystawionego w Baden pod Wiedniem k. 73
  • W dołączonych trzech innych regestach wspomniano traktaty z królami czeskimi, książętami litewskimi Olgierdem i Kiejstutem oraz wielkimi mistrzami krzyżackimi. Avignon 20 IV 1364. Niniejsza kopia pochodzi i "Księgi kopialnej zwanej Kladebuch magistratu wrocławskiego. W archiwum prowincjonalnym śląskim poszyt 2-gi fol. 14 b"
  • Odpis XV-wiecznej kopii przygotowany do druku w: M. Baliński: Studia historyczne, s. 208-210 (por. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej. T. VI, s. 2-4
  • Por. J. Lekszycki: Die altesten grosspolnischen Grodbüchern. Bd. 1. Leipzig 1887
  • Odpis dyplomu BK nr 25. Reg. Skarbiec diplomatów [...] zebrał J. Sidorowicz. T. 2. Wilno 1802, nr 1735
  • Odpis z dyplomu BK nr 28
  • Odpisy przesłane przez Mieczysława Weryhę Darowskiego
  • Odpisy wykonane przez Wojciecha Bibersteina Kazimierskiego z współczesnych druków (Estr. XII, 509-510)
  • Odpis z druku współczesnego? (zob. Estr. XIX, 285) wykonany w r. 1860
  • Odpis wykonany z oryginału w r. 1818
  • Podpisani Aleksej Petrovič Bestužev i Michail Illarionovič Voroncov
  • Potwierdzone w oparciu o Metrykę litewską w roku 1779
  • Kopia wykonana ręką Elżbiety z Czartoryskich Działyńskiej ?
 • Hasła przedmiotowe:
  • Albrecht Hohenzollern ks. pruski
  • Aleksander I król Polski
  • Beroaldo Filippo humanista włoski
  • Bestužev Aleksej Petrovič ros. mąż stanu
  • Bolesław Pobożny książę wielkopolski
  • Budziszyn Jan mieszczanin wrocławski 14 w.
  • Cieciszowski Kasper bp piński
  • Darowski Mieczysław Weryha działacz społ., bibliofil
  • Dymitr Samozwaniec (wł. Griška Otrepev) pretendent do tronu ros.
  • Działyńscy
  • Działyńska Elżbieta (Iza) z Czartoryskich 1830-1899
  • Działyński Michał zm. 1617 woj. inowrocławski
  • Emden Tomasz von star. ryski
  • Gerlin Albert mieszczanin poznański
  • Ghasigirej chan krymski
  • Giżycki Tadeusz kaszt. wyszogrodzki
  • Grzegorz IX papież
  • Hanka Vaclav filolog, prof. uniw. w Pradze
  • Jandołowicz Marek karmelita, konfederat barski
  • Katarzyna II caryca ros.
  • Kazimierz Wielki król Polski
  • Kazimirski Wojciech Biberstein orientalista
  • Kiejstut książę lit.
  • Kieżgajło Stanisław podczaszy lit.
  • Kossakowski Jan Nepomucen bp wileński
  • Kostka Piotr bp chełmiński
  • Krečetnikov Michail gen. wojsk ros.
  • Kromer Marcin bp warmiński
  • Krzyżacy
  • Kwiatkowski Kajetan bibliotekarz w Nieświerzu, historyk
  • Lew Daniłowicz ks. halicki
  • Łodyszyński Konstanty oficjalista Polocsay'ów
  • Olgierd w. książę lit.
  • Ościk Grzegorz kaszt. wileński
  • Ościkowa Anna kasztelanowa wileńska
  • Ostrogski Konstanty woj. trocki hetman lit.
  • Palocsay Gabor Horvat 17 w.
  • Raczon komes wielkopolski
  • Radzimiński Marcin 16 w.
  • Radziwiłł Wilhelm gen. wojsk pruskich
  • Sierakowski Roman Michał bp latyczowski
  • Sozański Antoni powieściopisarz, historyk
  • Szydłowiecki Krzysztof kanclerz w. kor.
  • Urban V papież
  • Voroncov Michail Illarionovi5c ros. mąż stanu
  • Zbaraski Michał Wiśniowiecki namiestnik bracławski
  • Zborowski Jan kaszt. gnieźnieński
  • Zborowski Piotr woj. krakowski
  • z Górzna Marcin 15 w.
  • z Grodziska Jan ks.
  • z Melsztyna Spytek woj. krakowski
  • Zygmunt III Waza król Polski
  • Zygmunt Kiejstutowicz w. książę lit.
  • Zygmunt Stary król Polski
  • Dominikanie
  • Dewklebiszki w. na Litwie Litwa
  • Folwark w. Słowacja
  • Fontanetum zob. Fontenoy-en-Puisaie
  • Fontenoy-en-Puisaie bitwa 841 r. Francja
  • Górzno w. Ostrów Wlkp. d. pow.
  • Inflanty
  • Koteniew w. Ukraina
  • Ławrów w. w d. woj. ruskim
  • Moskwa m. Związek Radziecki
  • Możejków Mały folwark na Litwie
  • Owanta w. Litwa
  • Poznań m. woj.
  • Rakoniewice m. Wolsztyn d. pow.
  • Rykejewo w. Żmudź
  • Sambor m. ruskie d. woj.
  • Trybiesow w. Ukraina
  • Korespondencja 13-18 w. kopie
  • Literatura łacińska - wiersze
  • Literatura rosyjska - wiersze
  • Nagrobki
  • Rozbiór Polski 2
  • Historiografia
  • Roty sądowe poznańskie - kopie
 • Uwagi: Z dissolutów bibliotecznych
 • Katalogi:
  • E. XIX,285
  • E. XII,509-510
 • Opracowania:
  • Druk.: Kodeks dypl. Wielkopolski. T. 1. Poznań 1877, nr 185
  • Druk.: Acta Tomiciana. T. VIII nr 47
  • O druku i krytyce zob.: Skarbiec diplomatów [...] I. Daniłowicza. T. 1, nr 246
  • Druk.: Monumenta Germaniae historica. Poetae latini aevi Carolini B. 2. Berlin 1884, s. 138-139
  • Druk.: Lites ac res gestae [...] Tomus 1 ed. T. Działyński. Posnaniae 1855, s. 1, 3-4
  • Druk.: Kodeks dypl. Wielkopolski. T. 1. Poznań 1877, nr 305

MARC

 • 130 $a Kopie dokumentów i listów
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Kopie dokumentów i listów dot. historii Polski i krajów ościennych 9-19 w.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 19 w.
 • 300 $a 73 k. $c 36x22 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Marek ks. zob. Jandołowicz Marek ks.
 • 400 $a Jan Budziszyn zob. Budziszyn Jan
 • 400 $a Czartoryska Elżbieta (Izabela) zob. Działyńska Elżbieta z Czartoryskich
 • 400 $a Spytek z Melsztyna zob. z Melsztyna Spytek
 • 400 $a Fontanetum zob. Fontenoy-en-Puisaie
 • 500 $a Z dissolutów bibliotecznych
 • 510 $a E. $c XIX,285
 • 510 $a E. $c XII,509-510
 • 520 $a Ręką Wacława Hanki
 • 520 $a Łaciński wiersz o bitwie pod Fontanetum w r. 841 i tłumaczenie niem. z komentarzem (z rkps BK 124) k. 1-6
 • 520 $a List Grzegorza IX papieża do dominikanów polskich, Viterbo 22 II 1236 k. 7-8
 • 520 $a Bolesław Pobożny nadaje komesowi Raczonowi własność Rakoniewic, b.r. 1252 k. 9-10
 • 520 $a Lew Daniłowicz ks. halicki nadaje włości ziemskie Ławrów tamtejszemu monastyrowi, Przemyśl 8 X 1292 k. 11 Uwaga: na kopii nota "Ex libro manuscripto, quod est serenissimi principis Guilelmi Radzivil 1818". Niniejszy odpis pochodzić może od Kajetana Kwiatkowskiego
 • 520 $a Odpis początku rękopisu BK 155: Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum 1339 k. 12-13
 • 520 $a Suplika Kazimierza Wielkiego przekazana Urbanowi V przez Jana Budziszyna zawierająca prośbę o uznanie wszelkich dotychczasowych przysiąg i traktatów zawartych na szkodę królestwa polskiego za nieważne k. 14-15
 • 520 $a Przywilej Spytka z Melsztyna dla Samborza, Sambor 13 XII 1390 k. 16-17
 • 520 $a Kilka rot sądowych z księgi ziemskiej poznańskiej z r. 1397 i 1386 k. 18-19
 • 520 $a Zygmunt ks. litewski potwierdza zapis Owanty i Dewklebiszek wykonany przez Ościka kaszt. wileńskiego na rzecz swej żony Anny, Troki 28 VI 1436 k. 20
 • 520 $a Fragment dok. dot. sporu między Albertem Gerlinem mieszczaninem pozn. a radą miejską Poznania, Poznań 20 II 1450 k. 21-22
 • 520 $a Nadanie prebendy w Górznie Janowi z Grodziska przez Marcina z Górzna z potwierdzeniem notarialnym, 1457 r. k. 23
 • 520 $a Odpisy 9 dokumentów dotyczących Koteniewa i Trybiesowa z 1 poł. 16 wieku (m. in. Aleksander I król, Michał Zbaraski, Konstanty Ostrogski, Zygmunt Stary) k. 24-29
 • 520 $a Filippo Beroaldo: list do Erazma Ciołka i Declamatio philosophi k. 30-42
 • 520 $a Dokument braterstwa Krzysztofa Szydłowieckiego z Albrechtem Hohenzollernem ks. pruskim, Gdańsk 26 V 1526 k. 43-44
 • 520 $a Dwa listy Piotra Kostki bpa chełmińskiego do Marcina Kromera, m. in. o Działyńskich, Warszawa 12 i 19 IV 1572 k. 45-46
 • 520 $a List Piotra Zborowskiego woj. krakowskiego do Jana Zborowskiego star. odolanowskiego, Stobnica 6 VII 1575 k. 47-50
 • 520 $a List chana Chasigireja do Zygmunta III, nad Prutem X 1595 k. 51-52
 • 520 $a List Zygmunta III do Tomasza von Emden star. ryskiego w sprawie Inflant, Warszawa 11 I 1597 k. 53
 • 520 $a List Michała Działyńskiego woj. inowrocławskiego do Zygmunta III, 11 X 1602 k. 54
 • 520 $a "Vypiska iz drevnego manuskripta: Skazanie i povest eze sodejasa v carstvujuščem grade Moskve i o [...] Griške Otrepeve [...]" - fragment k. 55-56
 • 520 $a Gabriel Horvath Palocsay w podzięce za wierną służbę nadaje Konstantemu Łodyszyńskiemu (Łodizsińsky) wieś Folwark na Spiszu, Palocsa 16 VII 1646 k. 57
 • 520 $a "Promemoria für den Königlich-Pohlnischen Ministre Plenipotentiaire 93 [...] Poniatowski [...]", Petersburg 23 I 1758 k. 58-59
 • 520 $a Dwa listy księdza Marka Jandołowicza do Tadeusza Giżyckiego kaszt. wyszogrodzkiego, b.d. i 1775 k. 60-61
 • 520 $a Potwierdzenie darowizny wsi Rykejewo (na Żmudzi) dla Marcina Radzimińskiego uczynionej w r. 1544 przez Stanisława Kieżgajłę k. 62-65
 • 520 $a "Respons J.X. dziekana winnickiego na list (Stanisława Szczęsnego) Potockiego marszałka konfederacji koronnej", b.d. 1791 lub 1792 k. 66
 • 520 $a "Nastavlenie sovietniku konfederacyi połockoho woiewodztwa 1792 hoda dnia 19ho maja" oraz oświadczenie o wkroczeniu w granice Polski 10 V 1792 r. wydane przez Michała Kreczetnikowa k. 68-71
 • 520 $a Katarzyna II naznacza Kaspra Cieciszowskiego biskupem pińskim i Romana Michała Sierakowskiego biskupem latyczowskim, b.d. 1795 k. 72
 • 520 $a Odpis nagrobka Jana Nepomucena Kossakowskiego biskupa wileńskiego wystawionego w Baden pod Wiedniem k. 73
 • 520 $a W dołączonych trzech innych regestach wspomniano traktaty z królami czeskimi, książętami litewskimi Olgierdem i Kiejstutem oraz wielkimi mistrzami krzyżackimi. Avignon 20 IV 1364. Niniejsza kopia pochodzi i "Księgi kopialnej zwanej Kladebuch magistratu wrocławskiego. W archiwum prowincjonalnym śląskim poszyt 2-gi fol. 14 b"
 • 520 $a Odpis XV-wiecznej kopii przygotowany do druku w: M. Baliński: Studia historyczne, s. 208-210 (por. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej. T. VI, s. 2-4
 • 520 $a Por. J. Lekszycki: Die altesten grosspolnischen Grodbüchern. Bd. 1. Leipzig 1887
 • 520 $a Odpis dyplomu BK nr 25. Reg. Skarbiec diplomatów [...] zebrał J. Sidorowicz. T. 2. Wilno 1802, nr 1735
 • 520 $a Odpis z dyplomu BK nr 28
 • 520 $a Odpisy przesłane przez Mieczysława Weryhę Darowskiego
 • 520 $a Odpisy wykonane przez Wojciecha Bibersteina Kazimierskiego z współczesnych druków (Estr. XII, 509-510)
 • 520 $a Odpis z druku współczesnego? (zob. Estr. XIX, 285) wykonany w r. 1860
 • 520 $a Odpis wykonany z oryginału w r. 1818
 • 520 $a Podpisani Aleksej Petrovič Bestužev i Michail Illarionovič Voroncov
 • 520 $a Potwierdzone w oparciu o Metrykę litewską w roku 1779
 • 520 $a Kopia wykonana ręką Elżbiety z Czartoryskich Działyńskiej ?
 • 546 $a Rjęz.
 • 561 $w Radziwiłł Wilhelm gen. wojsk pruskich
 • 561 $w Kwiatkowski Kajetan historyk, zbieracz książek fragm.
 • 581 $a Druk.: Kodeks dypl. Wielkopolski. T. 1. Poznań 1877, nr 185
 • 581 $a Druk.: Acta Tomiciana. T. VIII nr 47
 • 581 $a O druku i krytyce zob.: Skarbiec diplomatów [...] I. Daniłowicza. T. 1, nr 246
 • 581 $a Druk.: Monumenta Germaniae historica. Poetae latini aevi Carolini B. 2. Berlin 1884, s. 138-139
 • 581 $a Druk.: Lites ac res gestae [...] Tomus 1 ed. T. Działyński. Posnaniae 1855, s. 1, 3-4
 • 581 $a Druk.: Kodeks dypl. Wielkopolski. T. 1. Poznań 1877, nr 305
 • 600 $a Albrecht Hohenzollern ks. pruski
 • 600 $a Aleksander $b I $c król Polski
 • 600 $a Beroaldo Filippo $c humanista włoski
 • 600 $a Bestužev Aleksej Petrovič $c ros. mąż stanu
 • 600 $a Bolesław Pobożny $c książę wielkopolski
 • 600 $a Budziszyn Jan $c mieszczanin wrocławski $d 14 w.
 • 600 $a Cieciszowski Kasper $c bp piński
 • 600 $a Darowski Mieczysław Weryha $c działacz społ., bibliofil
 • 600 $a Dymitr Samozwaniec (wł. Griška Otrepev) $c pretendent do tronu ros.
 • 600 $a Działyńscy
 • 600 $a Działyńska Elżbieta (Iza) z Czartoryskich 1830-1899
 • 600 $a Działyński Michał zm. 1617 woj. inowrocławski
 • 600 $a Emden Tomasz von $c star. ryski
 • 600 $a Gerlin Albert $c mieszczanin poznański
 • 600 $a Ghasigirej $c chan krymski
 • 600 $a Giżycki Tadeusz $c kaszt. wyszogrodzki
 • 600 $a Grzegorz $b IX $c papież
 • 600 $a Hanka Vaclav $c filolog, prof. uniw. w Pradze
 • 600 $a Jandołowicz Marek $c karmelita, konfederat barski
 • 600 $a Katarzyna $b II $c caryca ros.
 • 600 $a Kazimierz Wielki $c król Polski
 • 600 $a Kazimirski Wojciech Biberstein $c orientalista
 • 600 $a Kiejstut $c książę lit.
 • 600 $a Kieżgajło Stanisław $c podczaszy lit.
 • 600 $a Kossakowski Jan Nepomucen $c bp wileński
 • 600 $a Kostka Piotr $c bp chełmiński
 • 600 $a Krečetnikov Michail $c gen. wojsk ros.
 • 600 $a Kromer Marcin $c bp warmiński
 • 600 $a Krzyżacy
 • 600 $a Kwiatkowski Kajetan $c bibliotekarz w Nieświerzu, historyk
 • 600 $a Lew Daniłowicz $c ks. halicki
 • 600 $a Łodyszyński Konstanty $c oficjalista Polocsay'ów
 • 600 $a Olgierd $c w. książę lit.
 • 600 $a Ościk Grzegorz $c kaszt. wileński
 • 600 $a Ościkowa Anna $c kasztelanowa wileńska
 • 600 $a Ostrogski Konstanty $c woj. trocki $c hetman lit.
 • 600 $a Palocsay Gabor Horvat $d 17 w.
 • 600 $a Raczon $c komes wielkopolski
 • 600 $a Radzimiński Marcin $d 16 w.
 • 600 $a Radziwiłł Wilhelm $c gen. wojsk pruskich
 • 600 $a Sierakowski Roman Michał $c bp latyczowski
 • 600 $a Sozański Antoni $c powieściopisarz, $c historyk
 • 600 $a Szydłowiecki Krzysztof $c kanclerz w. kor.
 • 600 $a Urban $b V $c papież
 • 600 $a Voroncov Michail Illarionovi5c $c ros. mąż stanu
 • 600 $a Zbaraski Michał |Wiśniowiecki $c namiestnik bracławski
 • 600 $a Zborowski Jan kaszt. gnieźnieński
 • 600 $a Zborowski Piotr $c woj. krakowski
 • 600 $a z Górzna Marcin $d 15 w.
 • 600 $a z Grodziska Jan $c ks.
 • 600 $a z Melsztyna Spytek $c woj. krakowski
 • 600 $a Zygmunt III Waza król Polski
 • 600 $a Zygmunt Kiejstutowicz $c w. książę lit.
 • 600 $a Zygmunt Stary król Polski
 • 610 $a Dominikanie
 • 651 $a Dewklebiszki w. na Litwie $z Litwa
 • 651 $a Folwark w. $z Słowacja
 • 651 $a Fontanetum zob. Fontenoy-en-Puisaie
 • 651 $a Fontenoy-en-Puisaie $x bitwa 841 r. $z Francja
 • 651 $a Górzno w. $z Ostrów Wlkp. d. pow.
 • 651 $a Inflanty
 • 651 $a Koteniew w. $z Ukraina
 • 651 $a Ławrów w. w d. woj. ruskim
 • 651 $a Moskwa m. $z Związek Radziecki
 • 651 $a Możejków Mały folwark na Litwie
 • 651 $a Owanta w. $z Litwa
 • 651 $a Poznań m. woj.
 • 651 $a Rakoniewice m. $z Wolsztyn d. pow.
 • 651 $a Rykejewo w. $z Żmudź
 • 651 $a Sambor m. $z ruskie d. woj.
 • 651 $a Trybiesow w. $z Ukraina
 • 653 $a Korespondencja 13-18 w. kopie
 • 653 $a Literatura łacińska - wiersze
 • 653 $a Literatura rosyjska - wiersze
 • 653 $a Nagrobki
 • 653 $a Rozbiór Polski 2
 • 653 $a Historiografia
 • 653 $a Roty sądowe poznańskie - kopie
 • 700 $a Stanisław August Poniatowski, król Polski
 • 700 $a Potocki Stanisław Szczęsny woj. ruski, marszałek konfederacji targowickiej
 • 852 $j BK 11157

Indexes

Copies

 • Signature: BK 11157