Akta prawno-majątkowe rodziny Gorzeńskich linii dobrzyckiej, głównie Augustyna Gorzeńskiego, generała adiutanta królewskiego, stolnika poznańskiego, senatora-wojewody Księstwa Warszawskiego.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 12930
 • Kopie: Mf 8268
 • Tytuł: Akta prawno-majątkowe rodziny Gorzeńskich linii dobrzyckiej, głównie Augustyna Gorzeńskiego, generała adiutanta królewskiego, stolnika poznańskiego, senatora-wojewody Księstwa Warszawskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 18-19 w.
 • Opis fizyczny: 142 k. 36x26 cm
 • Oprawa: poszyt
 • Hasła przedmiotowe:
  • August III Sas król Polski
  • Błeszyński Jakub kasztelan przemęcki, międzyrzecki 18 w.
  • Błeszyński Michał kasztelan bydgoski 18 w.
  • Dąmbska Marianna z Sapiehów Koźmińska wojewodzina brzesko-kujawska 18 w.
  • Gorzeńscy-Ostrorogowie linia dobrzycka 18/19 w.
  • Gorzeńska Anna 18 w.
  • Gorzeńska Ludwika z Błeszyńskich 18 w.
  • Gorzeński Aleksander miecznik kaliski (?), podczaszy kaliski, kanonik gnieźnieński, krakowski, proboszcz w Dobrzycy 18 w.
  • Gorzeński Andrzej regent grodzki poznański, prezes Najwyższego Sądu Apelacyjnego
  • Gorzeński Antoni podczaszyc kaliski, łowczy kaliski, stolnik kaliski, chorąży kaliski, chorąży poznański 18 w.
  • Gorzeński Augustyn stolnik poznański, chorąży poznański, podkomorzy poznański, generał - adiutant królewski, senator - wojewoda Księstwa Warszawskiego 18/19 w.
  • Gorzeński Jan marszałek sejmiku średzkiego 17 w.
  • Gorzeński Józef ks., kanonik, kanclerz katedralny krakowski 18 w.
  • Gorzeński Onufry zakonnik cystersów w Wągrowcu 19 w.
  • Jaraczewscy 18 w.
  • Jaraczewski Aleksander dziekan w Choczu 18 w.
  • Kosecki Adam plenipotent Samuela Ożarowskiego 18 w.
  • Koźmińska Katarzyna z Zakrzewskich 17 w.
  • Koźmiński Adam 17 w.
  • Łącki Melchior podkomorzy brzesko-kujawski 18 w.
  • Niemojewski Andrzej kasztelan bydgoski 18 w.
  • Oziarowski Samuel deputat sandomierski, generał-major wojsk koronnych 18 w.
  • Rydzyńscy 18 w.
  • Skórzewscy h. Drogosław
  • Sokolnicka Ludwika z Koźmińskich podkomorzyna kaliska 18 w.
  • Sowiński Łukasz 18 w.
  • Unrugowie 18 w.
  • Zakrzewska Marianna kasztelanowa kaliska 18 w.
  • kapituła metropolitalna Gniezno 18 w.
  • Sejmik średzki 1668
  • Trybunał Piotrkowski 1754 r.
  • Bądecz 18 w. Piła, woj.
  • Borysławice (obecnie Borysławice Kościelne i Zamkowe) w. w woj. konińskim 18 w.
  • Bugaj w. w woj. kaliskim 18 w.
  • Chocz w. 18 w.
  • Dobrzyca w. 18 w.
  • Głowczyn (najpewniej obecny Głubczyn) w. 18 w.
  • Gniezno kapituła metropolitalna 18 w.
  • Gosławice w. 17 w.
  • Izbiczno w. 18 w.
  • Klonowo w. 18 w.
  • Koryta w. 18 w.
  • Nadolnik os. 18 w.
  • Paruszka w. w woj. pilskim 18 w.
  • Rogoźnica os. w woj. gorzowskim 18 w.
  • Sokolna w. woj. pilskie 18 w.
  • Strzyżew w woj. kaliskim 18 w.
  • Wągrowiec 20 w.
  • Prawo zob. dekrety
  • Dekrety cesarza Maksymiliana 1565 r.
  • Mowy 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • lauda 17 w.

MARC

 • 130 a Akta prawno-majątkowe
 • 245 a Akta prawno-majątkowe rodziny Gorzeńskich linii dobrzyckiej, głównie Augustyna Gorzeńskiego, generała adiutanta królewskiego, stolnika poznańskiego, senatora-wojewody Księstwa Warszawskiego.
 • 260 c 18-19 w.
 • 300 a 142 k. c 36x26 cm
 • 340 e poszyt
 • 400 a Sapieha Marianna zob. Dąmbska Marianna z Sapiehów Koźmińska
 • 400 a Błeszyńska Ludwika zob. Gorzeńska Ludwika z Błeszyńskich
 • 505 a Wpis z 1771 r., w którym Michał Błeszyński kasztelan bydgoski juz w 1768 r. w grodzie nakielskim zrezygnował na rzecz Augustyna Gorzeńskiego chorążyca kaliskiego z dóbr Główczyn, Paruszka, Sokolna, Bądecz, Nadolnik i Rogoźnica w powiecie nakielskim k. 19-20
 • 505 a Wypis z 1786 r. którym August Gorzeński stolnik poznański dokonuje intromisji w dobra Koryta w powiecie kaliskim k. 37, 42
 • 505 a Ugoda zawarta między braćmi Jaraczewskimi a Augustynem Gorzeńskim stolnikiem poznańskim w sprawie częściowej rezygnacji z sum należnym Jaraczewkim z tytułu dziedziczenia po Aleksandrze Jaraczewskim dziekanie w Choczu, który miał zapisy od ojca Augustyna Gorzeńskiego k. 38, 41
 • 505 a Wypis z 1792 r., którym Adam Kosecki plenipotent Samuela Ożarowskiego deputata sandomierskiego i generała-majora wojsk koronnych kwituje Augustyna Gorzeńskiego generała-majora z sumy 30000 złotych polskich k. 39, 40
 • 505 a Ugoda zawarta między Andrzejem Gorzeńskim plenipotentem Augustyna Gorzeńskiego podkomorzego poznańskiego a Melchiorem Łąckim podkomorzym brzesko-kujawskim, któremu Gorzeński pożycza kwotę dwakroć 78475 złotych polskich. Pożyczka zostaje udzielona na okres trzech lat i zabezpieczona na dobrach Łąckiego Gos lawice w powiecie konińskim k. 44
 • 505 a Zestawienie rozliczeń masy spadkowej (po Mariannie Zakrzewskiej kasztelanowej kaliskiej) między poszczególnymi sukcesorami z podaniem wysokości sum przypadających spadkobiercom i wysokości obciążeń na poszczególnych dobrach k. 45, 46
 • 505 a Wypis z 1781 r. zawierający wyrok sądu polubownego, który rozstrzyga sprawy sporne między sukcesorami po zmarłej Mariannie Zakrzewskiej kasztelanowej kaliskiej. Wyrok szczegółowo podaje wszystkich sukcesorów oraz należne im sumy, a także wylicza zadłużenia i terminy spłat. Pod tekstem adnotacja o przedłożeniu ekstraktu w Poznańskiej Komisji Hipotecznej w 1796 r. k. 47-107
 • 505 a Wpis z 1739 r., którym Antoni Gorzeński podczaszyc kaliski zabezpiecza posag swojej żony Ludwiki z Błeszyńskich w wysokości 16000 złotych k. 18, 21
 • 505 a Likwidacja sumy 90666 złotych 20 groszy na WW. Gorzeńskich spadłej dekretem compromissarskim w Poznaniu ferowanym przyznanej roku 1781 k. 108-109
 • 505 a Wypis z 1781 r., którym August Gorzeński stolnik poznański kwituje swoich braci stryjecznych z odebranej sumy 6472 złotych i 70 groszy k. 110, 112a
 • 505 a Umowa z 21 V 1784 r. zawarta między spadkobiercami po zmarłym Józefie Gorzeńskim kanclerzu katedralnym krakowskim w sprawie podziału pozostałego majątku k. 111-112
 • 505 a Fragment kopii dekretu komisji kaliskiej wyznaczającego kuratorów dla podkomorzyny kaliskiej Sokolnickiej w sprawach majątkowych k. 113-120
 • 505 a Wypis z 1782 r. kontraktu zawartego między Marianną z Sapichów 1-mo voto Koźmińską, 2-voto Dąmbską, wojewodziną brzesko-kujawską a jej córką Ludwiką z Koźmińskich Sokolnicką występującą z kuratorem Janem Turno, stolnikiem kaliskim. Mocą kontraktu zostają sprzedane Ludwice Sokolnickiej majątki Żerków, Śmiełów i Pleszew, na którym Marianna Dąmbska pozostawia sobie dożywocie. Nabywczyni zobowiązuje się do spłaty szczegółowo wyliczonych w kontrakcie zadłużeń k. 121-122, 131-132; k. 124-129 kop. tegoż
 • 505 a Kopia rewersu asekuracyjnego wystawionego 5 IV 1782 r. przez Ludwikę Sokolnicką i jej kuratora Jana Turno stolnika kaliskiego dla Marianny z Sapiehów Dąmbskiej, którym Sokolnicka zobowiązuje się do spłaty wszystkich zadłużeń ciążących na nabytych dobrach k. 123, 130
 • 505 a Wypis z 1791 r., którym Samuel Ożarowski generał-major wojsk koronnych kwituje Augustyna Gorzeńskiego chorążego poznańskiego z sumy 30000 złotych polskich k. 134, 139
 • 505 a Wypis z 1791 r., pozwu Komisji Obojga Narodów dla Samuela Ożarowskiego z oskarżenia Augustyna Gorzeńskiego generała-majora, który zarzuca pozwanemu dokonania nadużyć w czasie pełnienia funkcji szefa regimentu pieszego k. 134, 139
 • 505 a Wypis z 1702 r. którym Łukasz Sowiński w imieniu Jakuba Błeszyńskiego kasztelana międzyrzeckiego składa protestację przeciw Andrzejowi Niemojowskiemu kasztelanowi bydgoskiemu w sprawie sprzedaży dóbr Borysławice k. 135-138
 • 505 a Kopia mowy Józefa Gorzeńskiego kanonika krakowskiego do króla Augusta III w imieniu Trybunału Piotrkowskiego, wygłoszonej 28 X 1754 w Warszawie k. 141-142
 • 505 a Wypis z ksiąg kapituły metropolitalnej w Gnieźnie instalacji Alaksandra Gorzeńskiego na kaninię 4 VIII 1729 r. k. 16-17, 22-23
 • 505 a Pokwitowanie z odebranych prowizji od sumy posagowej zapisanej na Dobrzycy przez Augusta Gorzeńskiego, wystawione przez Andrzeja Grabowskiego z lat 1777, 1778, 1780 k. 8-15
 • 505 a Wypis z 1719 r., którym Alaksander Gorzeński miecznik kaliski zapisuje na dobrach Dobrzyca sumę 18340 nowych florenów swojej żonie Annie - XVIII w. k. 5
 • 505 a Wypis z 1681 r, którym Adam Koźmiński zabezpiecza posag swojej żony Katarzyny z Zakrzewskich sumą 21330 złotych - XVIII k. 4,6
 • 505 a List Onufrego Gorzeńskiego zakonnika cystersów w Wągrowcu z 29 VII 1804 do NN w sprawie protekcji na objęcie probostwa k. 3,7
 • 505 a Laudum sejmiku średzkiego (relacyjnego) z 21 III 1668 r., któremu marszałkował Jan Gorzeński - XVIII w. k. 1-2
 • 505 a Wypis z 1786 r. którym August Gorzeński stolnik poznański dokonuje intromisji w dobra Strzyżew i Bugaj w powiecie kaliskim k. 36, 43
 • 505 a Wypis z 1782 r. dekretu w sprawie o sumę 260 złotych węgierskich między Skórzewskimi a Unrugami k. 33
 • 505 a Wypis z 1772 r., którym Augustyn Gorzeński oblatuje skrypt swego ojca Antoniego chorążego poznańskiego, którym tenże przekazuje wszystkie należne prowenty od byłych właścicieli dóbr Dobrzyca - Rydzyńskich na rzecz swego syna k. 32, 35
 • 505 a Kontrakt zawarty 20 VI 1772 r. między Antonim Gorzeńskim chorążym poznańskim a jego synem Augustem, mocą którego ojciec zobowiązuje się do sprzedaży dóbr Dobrzyca z wsiami Klonowo i Izbiczno swemu synowi za sumę 160000 złotych polskich. Jednocześnie konterakt szczegółowo podaje dyspozycje w sprawie zapisamych sum na powyższych dobrach dla różnych osób k. 25,30
 • 505 a Wypis z 1772 r., którym Antoni Gorzeński chorąży poznański zobowiązyje się do sprzedaży synowi Augustowi dóbr Dobrzyca z wsiami Klonowo i Izbiczno w powiecie kaliskim za sumę 280 tysięcy złotych k. 24, 36 (k. 26-29 ekstr. tegoż)
 • 530 d Mf 8268
 • 541 c a d 1981 e 2518
 • 600 a August III Sas król Polski
 • 600 a Błeszyński Jakub c kasztelan przemęcki, międzyrzecki d 18 w.
 • 600 a Błeszyński Michał c kasztelan bydgoski d 18 w.
 • 600 a Dąmbska Marianna z Sapiehów Koźmińska c wojewodzina brzesko-kujawska d 18 w.
 • 600 a Gorzeńscy-Ostrorogowie c linia dobrzycka d 18/19 w.
 • 600 a Gorzeńska Anna d 18 w.
 • 600 a Gorzeńska Ludwika z Błeszyńskich d 18 w.
 • 600 a Gorzeński Aleksander c miecznik kaliski (?), podczaszy kaliski, kanonik gnieźnieński, krakowski, proboszcz w Dobrzycy d 18 w.
 • 600 a Gorzeński Andrzej regent grodzki poznański, prezes Najwyższego Sądu Apelacyjnego
 • 600 a Gorzeński Antoni c podczaszyc kaliski, łowczy kaliski, stolnik kaliski, chorąży kaliski, chorąży poznański d 18 w.
 • 600 a Gorzeński Augustyn c stolnik poznański, chorąży poznański, podkomorzy poznański, generał - adiutant królewski, senator - wojewoda Księstwa Warszawskiego d 18/19 w.
 • 600 a Gorzeński Jan c marszałek sejmiku średzkiego d 17 w.
 • 600 a Gorzeński Józef c ks., kanonik, kanclerz katedralny krakowski d 18 w.
 • 600 a Gorzeński Onufry c zakonnik cystersów w Wągrowcu d 19 w.
 • 600 a Jaraczewscy d 18 w.
 • 600 a Jaraczewski Aleksander c dziekan w Choczu d 18 w.
 • 600 a Kosecki Adam c plenipotent Samuela Ożarowskiego d 18 w.
 • 600 a Koźmińska Katarzyna z Zakrzewskich d 17 w.
 • 600 a Koźmiński Adam d 17 w.
 • 600 a Łącki Melchior c podkomorzy brzesko-kujawski d 18 w.
 • 600 a Niemojewski Andrzej c kasztelan bydgoski d 18 w.
 • 600 a Oziarowski Samuel c deputat sandomierski, generał-major wojsk koronnych d 18 w.
 • 600 a Rydzyńscy d 18 w.
 • 600 a Skórzewscy h. Drogosław
 • 600 a Sokolnicka Ludwika z Koźmińskich c podkomorzyna kaliska d 18 w.
 • 600 a Sowiński Łukasz d 18 w.
 • 600 a Unrugowie d 18 w.
 • 600 a Zakrzewska Marianna c kasztelanowa kaliska d 18 w.
 • 610 a kapituła metropolitalna Gniezno 18 w.
 • 610 a Sejmik średzki 1668
 • 610 a Trybunał Piotrkowski 1754 r.
 • 651 a Bądecz y 18 w. z Piła, woj.
 • 651 a Borysławice (obecnie Borysławice Kościelne i Zamkowe) x w. w woj. konińskim y 18 w.
 • 651 a Bugaj x w. w woj. kaliskim y 18 w.
 • 651 a Chocz x w. y 18 w.
 • 651 a Dobrzyca w. y 18 w.
 • 651 a Głowczyn (najpewniej obecny Głubczyn) x w. y 18 w.
 • 651 a Gniezno x kapituła metropolitalna y 18 w.
 • 651 a Gosławice x w. y 17 w.
 • 651 a Izbiczno x w. y 18 w.
 • 651 a Klonowo x w. y 18 w.
 • 651 a Koryta x w. y 18 w.
 • 651 a Nadolnik x os. y 18 w.
 • 651 a Paruszka x w. w woj. pilskim y 18 w.
 • 651 a Rogoźnica x os. w woj. gorzowskim y 18 w.
 • 651 a Sokolna x w. woj. pilskie y 18 w.
 • 651 a Strzyżew w woj. kaliskim y 18 w.
 • 651 a Wągrowiec y 20 w.
 • 653 a Prawo zob. dekrety
 • 653 a Dekrety cesarza Maksymiliana 1565 r.
 • 655 a Mowy 18 w.
 • 655 a Mowy 18 w.
 • 655 a lauda 17 w.
 • 700 a Turno Jan cześnik poznański, stolnik kaliski 18 w.
 • 740 a Księgi Kapituły Metropolitalnej w Gnieźnie-wypisy
 • 740 a Lauda sejmiku średzkiego 21 III 1668 r.
 • 852 j BK 12930

Indexes