Acta Polonorum sub Sigismundo Augusto.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00241
 • Kopie:
  • Mf 1344
  • CD 90a
 • Tytuł: Acta Polonorum sub Sigismundo Augusto. T. 1 1536-1564
 • Miejsce i czas powstania: 16 w. i 18 w.
 • Opis fizyczny: 356 s. 21x25,5 cm
 • Oprawa: półsk.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • 1. "Przywiley łaciński krola Augusta, ktorym obiecuie lat dorozszy wszystkie prawa y wolnosci Wielkiemu [popr. z: Wielmożnemu] Xsięstwu [popr. z: Xsiążęciu] Litewskiemu poprzysiądz y konfirmować z pieczęcią sygnetowż de data w Wilnie we wtorek po Przewodniej Niedzieli [25 IV] 1536, s. 1.
  • 2. "Iuramentum Sigismundi Augusti Lithuaniae praestitum Vilnae in celebri procerum et totius militiae Magni Ducatus Lithuaniae conventu feria tertia in festo s. Marci: Evangelistae [25 IV] ante tactum horae tredecimae anno domini 1536, s. 3. Na dole karty notatki skreśl.: "Już posłana ta sztuka" oraz nazwisko kopisty: "Kucharski"; s. 4 wolna.
  • 3. "[Stanislaus Górski], De traditia Sigismundo Augusto Regi Lithuania, s. 5-13. Tekst pisany ręką kopisty Tomicianów.
  • 4. "Marschalcorum Lithuaniae officia, s. 15-16. [Marschalcus magnus], s. 15, Marschalcus curiae, s. 16. Wykaz obowiązków marszałków pisany ręką kopisty Tomicianów.
  • 5. "Rzecz pana S[tanisława] Podlodowskiego Liupy ku krolowi JMci Zygmuntowi Pierwszemu y do panow Rad Koronnych imieniem wszystkich posłow ziemskich na seymie w Piotrkowie 1547, s. 17-21. W rkpsie relacja o odpowiedzi królewskiej w jęz. łacińskim.
  • 6. Diariusz sejmu 1548 r. s. 21-47
  • a. "Witanie Krola JMci od posłów z Wielkiey Polski przez pana [Jana] Sierakowskiego [wojskiego inowrocławskiego, marsz. sejmu] w wigilią Wszech Świętych w Piotrkowie lata bożego 1548, s. 21-25.
  • b. "Na to witanie król JMć porozumiawszy się z pany radami tamże sam odpowiedział, dosyć skłonną, łaskawą, uczciwą, ieźli ią kiedy Polacy przed tym uczciwszą z ust pana swego słyszeli, in eum sensum, s. 25-26.
  • c. "[Summa propozycyi sejmowej], s. 26-27.
  • d. Relacja o naradach izby poselskiej], s. 27-28.
  • e. Odpowiedź panów koronnych posłom przez Samuela Maciejowskiego, kancl. koronnego], s. 28-30.
  • f. "O ożenieniu JKMci, s. 30-31.
  • g. "Żegnanie posłow od rycerstwa krola JMci przez urodzonego Jana Sierakowskiego woyskiego włocławskiego [! inowrocławskiego] w Piotrkowie die 2 mensis decembris 1548, s. 31-38.
  • h. "Rzecz Jędrzeia grabie [!] z Gorki kasztelana y starosty poznańskiego ku krolowi Jmci Zygmuntowi Augustowi imieniem wszystkich panow rad koronnych y posłow od rycerstwa o opuszczenie nieprzystoynego krola JMci małżeństwa na seymie w Piotrkowie feria quinta post festum Presentationis Mariae Virginis [22 II] anno domini 1548, s. 38-43. W rkpsie tekst odpowiedzi królewskiej w jęz. łacińskim.
  • i. "[Hieronim Ossoliński], Rzecz imieniem wszystkich posłow ziemskich ku krolowi JMci Zygmuntowi Augustowi na seymie w Piotrkowie anno domini 1548, s. 43-44.
  • j. "[Stanisław Lupa Podlodowski, stolnik sandomierski], "Rzecz od posłow ziemskich do panow rad koronnych w Piotrkowie na seymie anno domini 1548, s. 45-47.
  • 7. "Oratio ad Sigismundum Augustum Regem Poloniae in primo eius Maiestatis ad gubernacula Regni ingressu nomine canonicorum collegii cracoviensis a Philippo Padniewski canonico cracoviensi habita XXIII Maii 1548, s. 47-49.
  • 8. "[Stanisław Orzechowski], Ad Majoris Poloniae senatores ac equites de secundo Sigismundi Augusti regis conjugio autoris incerti 1548 oratio, s. 49-62.
  • 9. "Pasquilus de Sigismundi Augusti regis Poloniae secundis nupciis Petricoviae anno 1548, s. 63-64.
  • 10. "Privilegium Sigismundi Augusti quo iura ac libertates terre [!] Volhyniensis confirmantur, Wilno 21 III 1547, s. 65-71. Na s. 65 nota: "Domest. Volhyniae"; na s. 72 przekreśl.: "Transm[issum] Vilnae A[nn]o 1768 Jan[uarii] die 14 [?]". W rkpsie data: "27 III 1547".
  • 11. Przywilej witebski Zygmunta Augusta], Wilno 21 II 1547.
  • a. "Potiverienije wsim obywatelem y meszczanom zemli y mesta [popr. na: miesta] witebskoho praw y wolnostey ich od perszych koroley y welikich kniaziey im nadanych, s. 73-80. Na s. 78 nota: "Concordat cum actis. Jozef Mikłaszewicz [M[etrykant] WXLit. mpp". Na s. 73 notatki: "Lecto" oraz skreśl.: "Arch. MDL", "Folio 34 libro 62"; na s. 80: "No 1 Lith.".
  • b. "Potwerzenie wsim obywatelem y meszczanom zemli y miesta witebskoho praw y wolnostey ich [...], s. 81-84. Tekst zdefektowany, brak środkowych kart odpisu. Na s. 81 nota: "Folio 34 libro 62"; na s. 84: "Transm[issum] Vilnam 14 mai 1768".
  • c. "Confirmatio omnibus incolis et civibus terre et civitatis Vitebscensis jurium et liberatatum illorum a primis regibus et m[agnis] ducubus illis concessarum, s. 113-114.
  • d. "Confirmatio omnium jurium et libertatum a regubus et m[agnis] ducibus Lithuaniae universis civibus et incolis terrae et civitatis vitebscensis, s. 115-120. Tekst w dwóch kolumnach, z których lewą wypełnia tekst, prawą liczne poprawki korektora. Brulion tłumaczenia łacińskiego.
  • 12. "[Sigismundus Augustus], Tenor privilegii ratificatorii territorii Drohiciensis [et Mielnicensis], Wilno 23 II 1547, s. 85-87. Na s. 85. noty: "Arch. MDL"; "Liber no 62 f. 89" oraz: "Legit" - ręką korektora odnoszące się do poszytu s. 85-112 nr 12-15.
  • 13. "[Sigismundus Augustus], Tenor privilegii districtus Bielscensis, Wilno 23 II 1547, s. 87-91.
  • 14. "Responsum Sacrae Regiae Maiestatis [Sigismundi Augusti] ad articulos universae nobilitatis Bielscensis data, Wilno 17 II 1547, s. 91-102.
  • 15. "[Sigismundus Augustus], Oratoribus territorii Drohiciensis Sacrae Maiestatis Regiae ad eorum articulos responsum datum, Wilno 17 II 1547, s. 102-111. Na s. 102 nota: "L. N. 62 f 94" ręka korektora tekstu. Tekst polski. Na s. 112: "Liber No 62 Confirmacya na biskupstwo łuckie dwuch [!] listów przywileiow xiążąt litewskich to iest Alexandra Witowda y Zygmunta fundowania włości wsi Dobra w rocznych powieciech". Na s. 113-114 i 115-120 teksty przywileju witebskiego poz. 11c i 11d.
  • 16. "De sepultura serenissimi Sigismundi primi regis Poloniae et Magni Ducis Lithuaniae.
  • a. "Fragmentum epist[ol]e de morte regis ad amicum scriptae, s. 123-124. Opis ciała królewskiego. Listy "ad amicum" pisywał Stanisław Górski.
  • b. Ordo pompe funebris Serenissimi Sigismundi regis Poloniae, s. 125-133. Program uroczystości ustalony przez radę koronną i króla Zygmunta Augusta.
  • 17. "[Sigismundus Augustus], "Confirmatio actus commisariorum limitum inter bona regia oppidum Bobrowniki et bona Kuczerz capituli vladislaviensis, Piotrków 3 VII 1550, s. 135-157. Na s. 157 nota: "Ex actis metrices regni anno 1550 in libro 60 sub lit. ZM. No 61 folio 305". S. 158 wolna. Rozgraniczenie dokonane 15 VI 1545 na mocy mandatu króla Zygmunta Starego z 15 VI 1545 wraz towarzyszącymi pozwami.
  • 18. "Responsum nomine totius senatus ac nobilitatis Ducatus Lithuaniae super unione et conventione in limitibus facienda 1551 decembri mense Vilnae, s. 159-160. Na s. 159 nota: "Leg. 8 f. 95". Tekst polski.
  • 19. "[Sigismundus Augustus, Privilegia Magni Ducatus Lithuaniae], Wilno 3 XI 1551, s. 161-184. Na s. 184 noty: "No 4to Lit." oraz "Te sztuki s papierem przełożone w Metryce Korony y Litt[wy] nie znalezione ad suplementum należą. Ex arch. Neswis[ensi]".
  • 20. "[Joannes Przerębski vicecancellarius?], Ad regem Romanorum Ferdinandum I in negocio de impedienda corona duci Moscorum 1553, s. 185-190.
  • 21. "[Carolus V imperator], [...] Hieronimo Chodkiewicz [de Sklow - dodane] castellano Trocensi, capitaneo generali Samogitiae [...], Bruksela 18 IX 1555, s. 191-194.
  • 22. "Copia literarum commendatitiarum Caesareae Maiestatis [Caroli V] ad Regem Poloniae [Sigismundum Augustum] pro Joanne Hieronimo Chodkiewicz Polono in ptriam redituro, Bruksela 18 IX 1555, s. 195-197.
  • 23. "Carolus [V], Ad regem Poloniae [Sigismundum Augustum], Bruksela 18 IX 1555, s. 198.
  • 24. "Zygmunt August [do Pawła Sapiehy, woj. nowogrodzkiego], Piotrków luty 1559, s. 199-200.
  • 25. "[Przywilej litewski Zygmunta Augusta], Wilno 6 VI 1563.
  • a. "Prywiley krola Jeho Miłosti Zygimonta Awhusta wsim obywatelem welikoho Kniazstwa Litowskoho dany obiasniaiuszczy nekotorye artykuły w prywileiach korola Jagieyła y Witolta opisanye z storony weselenia se z praw y wolnostey zarowno iako tych kotorye herby od panow Polakow brali tak y tych kotorye nebrali y o prekładaniu na dostoienstwa ludey wery powszechnoie rymskomu kostelu poddanych ettc., s. 201-208.
  • b. "Priwiley kroloa Jeho Myłosti Zygmunta Ahusta wydany w Wylni roku tysiacza piatsot szesdesiat tretoho [mca Junii 6 dnia - dopisane], s. 209-213.
  • c. "Cautio Iniversis civibus Magni Ducatus Lituaniae quod obligatio sponte suspecta educendi pro expeditione bellica inter [popr. z: praeter] duos equites unius peditis nec non quod profectio in bellum fratrum bonis inter se non divisis aut filiorum necdum a patre dotatorum [napisane zamiast: ex haereditorum] sive pro stipendio militari sive in obsequio dominorum [skreśl.: pro] hac sola vice et expeditione bellica sit duratura, s. 227-229.
  • d. "Cautio universis civibus Magni Ducatus Lithuaniae [...], s. 231-234.
  • 27. "[Sigismundus Augustus], Privilegium pro editione voluminis legum vulgo statuta ordinibus Magni Ducatus Lithuaniae in generali conventu Bielsciis anno domini 1566 [11 III], s. 230.
  • 28. "[Sigismundus Augustus], Instructio ab ordinibus Lithuaniae nunciis ad comitia Varsaviensia ituris in negotio unionis data, Wilno 21 VII 1563, s. 235-244.
  • 29. "Capita postulationum [1563], s. 245-248.
  • 30. "Przywiley łaciński krola JMci [Zygmunta] Augusta na wolne odiechanie deputatow z W-o X-a Litt[ewskieg]o na stanowienie uniey na seymie warszawskim naznaczonych z pieczęcią pod datą w Wilnie die 21 Julii roku p[ańskiego] 1563 przywiley, s. 251-251.
  • 31. "Sprawa posłow woiewodztwa ruskiego pana Jana Sienienskiego z Pomorzan, pana Trzebinskiego ze lwowskiey ziemie, pana Walentego Orzechowskiego sędziego przemyslkiego, pana Alexandra Krasickiego z przemyslkiey ziemi, pana Andrzeja Wapowskiego stolnika sanockiego z ziemi sanockiey, pana Grzegorza Makowieckiego chorążego halickiego, pana łowczego [przemyskiego Rafała] Dobaniowskiego y pana [Tomaza?] Dubrawskiego z halickiey ziemi na seymie warszawskim roku pańskiego 1563 złożony [!] na dzień Marcina świętego [11 XI] z tym poselstwem panow rad woiewodztwa ruskiego y od rycerstwa posłani, aby na ten artykuł exekucyi ktorą konstytucyami postanowili na piotrkowskim seymie blisko przeszłym nieprzyzwalali, to iest, aby Alexandra krola statutem miały być rycerskie wysługi brane, ktore ieno są dane ludziom rycerskim po tym to statucie krola Alexandra za poczciwe służby ich, ktemu prosić rozkazali, aby krol JM niezawierał ręki swey krolewskiey zasłużonym ludziom, s. 253-282.
  • a. "Odpowiedź pana Walentego Orzechowskiego sędziego przemyslkiego krolowi JMci od panow posłow ruskich, s. 255-256.
  • b. "Rzecz albo proźba [!] urodz[onego] pana Walentego Orzechowskiego sędziego przemyslkiego ku najjasn[iejszemu] Panu y Krolowi Zygmuntowi Augustowi w Warszawie czyniona Anno Domini 1563 8va die Xbris, aby KJMć zostawił zasłużone rycerstwo polskie przy ich zasługach, od panow posłow woiewodztwa ruskiego y podolskiego poruczona, s. 256-269.
  • c. "Statutum lectum, s. 169-272.
  • 32. "Przywiley Zygmunta Augusta approbationis ziazdu bielskiego in negotio unionis an[no] 1564, Warszawa 20 II 1564, s. 283-287.
  • 33. "[Zygmunt August], Declaratio o unij y o wolnosci litewskiey dana w roku 1564, Warszawa 13 III 1564, s. 289-290.
  • 34. Zygmunt August wprowadzy drugi statut litewski], Bielsk 1 VII 1564.
  • a. "Przywiley wydany w Bielsku roku 1564, s. 291-299.
  • b. "Privilegium Sigismundi Augusti editum in Bielsk 1564 quo omnibus civibus M. Ducatus Lith[uaniae] datur facultas absolvendorum causarum omnium iuxta novum statutum methodo in eodem praescripta, s. 301-304.
  • c. "Privilegium Sigismundi Augusti [...], s. 305-316.
  • d. "Prywiley wsim obywatelem Welikoho Kniazstwa Litowskoho w Belsku wydanyi na soyme na prawa y wolnosti ich y na odprawowanie spraw wsiakich nowo wydanym statutom y sposobom w nem opisanym etto w roku 64, s. 317-332.
  • e. "Priwiley wsi obywatlem [...], s. 333-342.
  • 35. "[Joannes Ocieski cancellarius Regni Poloniae Stanislao Hosio], Wilno 3 XI 1557, s. 347-348.
  • 36. "[Martinus Cramerus Stanislao Hosio], Dziekanowice 5 X 1564, s. 349.
  • 37. Stanisław Orzechowski do Tomasza Płazy], Rzeszów 28 IV 1565, s. 350.
  • 38. "[Joannes Przerembski episcopus nominatus Chelmensis Stanislao Hosio], Wilno 5 X 1557, s. 351-352.
  • 39. "[Bona regina Poloniae Joanni Dantisco episcopo Varmiensi], Kraków 30 VI 1548, s. 353-354.
  • 40. "[Bona regina Poloniae Joanni Dantisco episcopo Varmiensi], Warszawa 4 IX 1548, s. 355.
  • 41. "[Bona regina Poloniae Tidemanno Giese episcopo Culmensi], Warszawa 22 IX 1548, s. 356.
  • 23. W sprawie J. H. Chodkiewicza.
  • 24. Poseł Tatarów perekopskich przybywa do króla.
  • 31. Diariusz sejmu warszawskiego 1563/1564. W tekst diariusza włączone mowy:
  • 39. Zaprasza na pogrzeb króla Zygmunta Starego, dziękuje za napisanie epitafium.
  • 40. Zawiadamia o przybyciu do Warszawy.
  • 41. O jego nieobecności na pogrzebie króla.
 • Proweniencja:
  • Z Biblioteki Poryckiej T. Czackiego
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bona (królowa Polski ; 1494-1557)
  • Chodkiewicz, Jan kasztelan wileński, (ca 1537-1579)
  • Czarnocki, Stanisław sędzia sanocki
  • Dantyszek, Jan (1485-1548)
  • Dobaniewski, Rafał łowczy przemyski
  • Dogiel, Maciej (1715-1760)
  • Dubrawski, Tomasz podsądek halicki (?-1602)
  • Ferdynand I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1503-1564)
  • Frank Maciej poeta nowołaciński
  • Giese, Tiedemann biskup chełmiński, warmiński (1480-1550)
  • Gołębiowski, Łukasz (1773-1849)
  • Górka, Andrzej kasztelan poznański, starosta generalny wielkopolski (1500-1551)
  • Górski, Stanisław sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski (1497-1572)
  • Hatowski, D. kopista archiwum nieświeskiego
  • Hozjusz, Stanisław kardynał (1504-1579)
  • Iwan IV Groźny (car Rosji ; 1530-1584)
  • Karol V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1500-1558)
  • Krasicki, Aleksander poseł ziemi przemyskiej
  • Krasicki, Ignacy (1735-1801)
  • Kucharski kopista Archiwum Krakowskiego
  • Maciejowski, Samuel biskup krakowski, kanclerz wielki koronny (1499-1550)
  • Makowiecki, Grzegorz chorąży halicki
  • Ocieski, Jan kanclerz wielki koronny (1501-1563)
  • Orzechowski, Stanisław (1513-1566)
  • Orzechowski, Walenty sędzia przemyski (ca 1527-1588)
  • Ossoliński, Hieronim kasztelan sądecki, wojnicki sandomierski (?-1575/1576)
  • Padniewski, Filip biskup krakowski, podskarbi koronny (1510-1572)
  • Płaza, Tomasz wychowanek Marcina Kromera, proboszcz parafii pw. św. Szczepana w Krakowie (ca 1512-1593)
  • Podlodowski, Stanisław Lupa stolnik sandomierski (?-1550)
  • Przerębski, Jan (prymas Polski ; 1519-1562)
  • Sapieha, Paweł kasztelan kijowski (przed 1546-1580)
  • Sienieński, Jan poseł województwa ruskiego (ca 1531-1580)
  • Sierakowski, Jan podkomorzy kaliski, kasztelan lędzki
  • Trzebiński poseł ziemi lwowskiej
  • Wapowski, Andrzej stolnik sanocki (ca 1530-1574)
  • Witold (wielki książę litewski ; ok. 1352-1430)
  • Zygmunt Kiejstutowicz (wielki książę litewski ; post 1365-1440)
  • sejm 1562-1563 Piotrków
  • sejm 1566 Lublin
  • sejm 1563-1564 Warszawa
  • sejm 1548 Piotrków
  • sejm 1547 Kraków
  • Bielsk (pow. płocki, woj. mazowieckie) 16 w.
  • Bobrowniki (pow. będziński, woj. śląskie) 16 w.
  • Dobra (biskupstwo łuckie) 16 w.
  • Drohiczyn (pow. siemiatycki, woj. podlaskie) 16 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 16 w.
  • Kuczerz (kapituła włocławska) 16 w.
  • Litwa 16 w.
  • Mielnik (pow. siemiatycki, woj. podlaskie) 16 w.
  • Wilno (Litwa) 16 w.
  • Witebsk (białoruś) 16 w.
  • Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie) 16 w.
  • Wołyń (Ukraina) 16 w.
  • Przywilej dla Wołynia
  • Przywilej dla Podlasia
  • Przywilej dla Litwy
  • Metryka koronna
  • Unia polsko-litewska
  • Tatarzy 16 w.
  • Konstytucje sejmowe 16 w.
  • Mowy 16 w.
 • Uwagi:
  • Oprawa 19 w. w brązowy półskórek, na grzbiecie złotymi literami: ACTA POLONORU[M] SUB SIGISM[UNDO] AUGU[STO] A. 1536 A. 1564 TOM I.
  • Po części kopie z 18 w., znajdują się także pisane ręką Tomicianów z poprawkami Górskiego.
  • 21. Na s. 191 nota: "Ex origin[alibus] Bibl. Chodk[ievicianae]".
  • 22. Na s. 195 nota: "Ex origin[ali] Bibl. Chodk[ievicianae]". Poprawki ręka korektora.
  • 24. Na s. 199 nota: "Ex MS Chodkiew[icianis]".
  • 26.a. W rkpsie data: 7 lipca. Na s. 201 noty: "Folio 292 libro 87" oraz "Lecto"; na s. 208 nota przekreśl.: "Druga taka posłana".
  • 26.b. Odmianki redakcyjne w stosunku do tekstu poprzedzającego; poprawki ręką korektora na marginesach.
  • 26. b. Na s. 214 noty: "reste à l'avenir", "Lithuania".
  • 26. c. Brulion tłumaczenia łacińskiego, porawki ręką korektora.
  • 26. c. Na s. 229 nota: "NB nomina praesentium hi ... debent ex rutheno uti sunt ordine sumpta".
  • 26. d. Czystopis tłumaczenia łacińskiego.
  • 27. Czystopis tłumaczenia łacińskiego.
  • 28. Liczne poprawki tekstu. Na s. 235 noty: "Oryginał papierowy", "Niesvies[iae]", "Lithuania", "Konfirmacya instrukcyi PP Litt. od krola Zygmunta Augusta die 21 Julii 1563. Przywiley stary na papierze pisany. Ex originali Arch. Niesvies[iensi]", "L'original fort use en papier". Na s. 244 podpis kopisty: "D. Hatowski".
  • 29. Tekst pisany w dwóch kolumnach. Na s. 250 podpis kopisty: "Hatowski". S. 249-250 wolne.
  • 30. Liczne poprawki. Na s. 251 noty: "In originali Arch. Niesw[iensi]"; "stary"; "Oryginał drugi podobno 1563 21 Junii w Wilnie pisany po polsku". Na s. 252 nota: "Ex originali Arch. Nieswies[iensi]".
  • 31. Pozostałe mowy w kilkuzdaniowych fragmentach. Na s. 282 zanotowany początek diariusza sejmu 1569. Na marginesie s. 282 nota: "NB. Jest położony na swoim mieyscu". Cały fragment diariusza przekreślony.
  • 32. Na s. 287 nota: "Ex originali Arch. Nesviesien[si]"; na s. 288 podpis kopisty: "Hatowski".
  • 34. a. Na s. 300 noty: "Posłana y przetłumaczona druga taka", "Lithuania". Na s. 299 data aktu: "1 V 1564".
  • 34. b. Czystopis tłumaczenia łacińskiego. Na s. 304 nota: "Trans[missum] Vilnam 11 (?) II 1768 anno".
  • 34. c. Brulion tłumaczenia łacińskiego. Tekst pisany w lewej kolumnie, w prawej poprawki korektora.
  • 34. d. Na s. 317: "Folio 328 l[ibro] 87", "Arch. MDL"; na s. 332: "No 1mo Lit.", "Concordat cum actis Jozef Miklaszewicz Metryk[ant] WXLitt. mppa". W tekście poprawki ręką korektora.
  • 34. e. Na s. 333 nota: "Fol. 328 lib[ro] 87". S. 343-346 wolne.
  • 41. Na dolnym marginesie nota: "Concordat cum originalibus. Helebergae 3 9bris 1779. Ignatius [Krasicki] episcopus [Varmiensis]".
 • Opracowania:
  • 19. Druk: Lubavkij: Očerk istorii litevsko-russkogo gosudarstva, s.297-338. 18. Druk: Dovnar-Zapolskij: Polsko-litovskaja unija, dod. II. 13. Druk: Lubavkij: Očerk istorii litevsko-russkogo gosudarstva, s. 362-363. 13. Druk: Volumina legum. T. 1. Petersburg 1859, s. 287-288. 12. Druk: Lubavkij: Očerk istorii litevsko-russkogo gosudarstva, s. 361-363. 11. Druk tekstu ruskiego: K. Wł. Wójcicki: Biblioteka starożytnych pisarzy polskich. T. 6. Warszawa 1844, s. 197-202 "z rękopisów archiwum króla Stanisława Augusta zbioru Dogiela". 10. Druk: Lubavkij: Očerk istorii litevsko-russkogo gosudarstva, s. 364 i nn. 9. Druk: M. Baliński: Pisma historyczne. T. 1. Warszawa 1843, s. 292-294. 9. Druk: "Pamiętnik Sandomierski" T. 2: 1830, s.381-382. 8. Druk: M. Baliński: Pisma historyczne. T. 1. Warszawa 1843, s. 295-296. 8. Druk: J. Korzeniowski: Orichoviana. T. 1. Kraków 1891, s. 131-149. 6. j. Druk: J. Szujski: Dyryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 Kraków 1872, s. 189-190 (w nieco innej redakcji). 6. j. Druk: "Pamiętnik Sandomierski" T. 1: 1829, s. 377-380. 6. i. Druk: J. Szujski: Dyryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 Kraków 1872, s. 188-190. 6. i. Druk: "Pamiętnik Sandomierski" T. 1: 1829, s. 375-377. 6. h. Druk: J. Szujski: Dyryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 Kraków 1872, s. 217-223 (w innej redakcji). 6. h. Druk: "Pamiętnik Sandomierski" T. 1: 1829, s. 367-375. 6. g. Druk: J. Szujski: Dyryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 Kraków 1872, s. 253-256. 6. g. Druk: "Pamiętnik Sandomierski" T. 2: 1830, s. 186-196. 6. f. Druk: J. Szujski: Dyryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 Kraków 1872, s. 177-178. 6. f. Druk: "Pamiętnik Sandomierski" T. 2: 1830, s. 184-186. J. Szujski: Dyryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 Kraków 1872, s. 176-177 (z nieznacznymi skrótami). 6. e. Druk: "Pamiętnik Sandomierski" T. 2: 1830, s. 182-184. 6. d. Druk: "Pamiętnik Sandomierski" T. 2: 1830, s. 179-182. 6. c. Druk: J. Szujski: Dyryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 Kraków 1872, s. 164-165. 6. c. Druk: "Pamiętnik Sandomierski" T. 2: 1830, s. 179. 6. b. Druk: J. Szujski: Dyryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 Kraków 1872, s. 164. 6. b. Druk: "Pamiętnik Sandomierski" T. 2: 1830, s. 177-179. 6. a. Druk: J. Szujski: Dyryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 Kraków 1872, s. 161-163. 6. a. Druk: "Pamiętnik Sandomierski" T. 2: 1830, s. 171-177. 5. Druk: "Pamiętnik Sandomierski" T. 1: 1829, s. 379-385. 5. Druk: Niemcewicz J. U.: Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze. T. 1. Warszawa 1822, s. 22-29. 5. Druk: "Pamiętnik Warszawski" T. 13: 1819, s. 316-324.
  • 34. Druk: F. Piekosiński: Statut litewski drugiej redakcji. Kraków 1900, s. LXV-LXX (tekst łaciński), s. 307-312 (tekst polski). 33. Druk: Volumina legum. T. 2. Petersburg 1859, s. 29-30. 30. Druk: Zrzodlopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 182-183. 29. Druk: Zrzodlopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 179-180. 28. Druk: Zrzodlopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 280-289. 25. Druk z oryginału: Monumenta reformationis Polonicae et Lithuanicae. Wilno 1911, s. 14-19. 25. Druk: Zrzodlopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 166-169. 23. Druk: J. Daneykowicz-Ostrowski: Svada latina. T. 2. Lublin 1747, s. 60. 22. Druk: J. Daneykowicz-Ostrowski: Svada latina. T. 2. Lublin 1747, s. 61. 21. Druk: Naruszewicz A.: Żywot J. K. Chodkiewicza. T. 1. Kraków 1858, s. 8-9. 21. Druk: J. Daneykowicz-Ostrowski: Svada latina. T. 2. Lublin 1747, s. 59-61.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Acta
 • 245 a Acta Polonorum sub Sigismundo Augusto. n T. 1 p 1536-1564
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 16 w. i 18 w.
 • 300 a 356 s. c 21x25,5 cm
 • 340 d rkps e półsk.
 • 500 a Oprawa 19 w. w brązowy półskórek, na grzbiecie złotymi literami: ACTA POLONORU[M] SUB SIGISM[UNDO] AUGU[STO] A. 1536 A. 1564 TOM I.
 • 500 a Po części kopie z 18 w., znajdują się także pisane ręką Tomicianów z poprawkami Górskiego.
 • 500 a 21. Na s. 191 nota: "Ex origin[alibus] Bibl. Chodk[ievicianae]".
 • 500 a 22. Na s. 195 nota: "Ex origin[ali] Bibl. Chodk[ievicianae]". Poprawki ręka korektora.
 • 500 a 24. Na s. 199 nota: "Ex MS Chodkiew[icianis]".
 • 500 a 26.a. W rkpsie data: 7 lipca. Na s. 201 noty: "Folio 292 libro 87" oraz "Lecto"; na s. 208 nota przekreśl.: "Druga taka posłana".
 • 500 a 26.b. Odmianki redakcyjne w stosunku do tekstu poprzedzającego; poprawki ręką korektora na marginesach.
 • 500 a 26. b. Na s. 214 noty: "reste à l'avenir", "Lithuania".
 • 500 a 26. c. Brulion tłumaczenia łacińskiego, porawki ręką korektora.
 • 500 a 26. c. Na s. 229 nota: "NB nomina praesentium hi ... debent ex rutheno uti sunt ordine sumpta".
 • 500 a 26. d. Czystopis tłumaczenia łacińskiego.
 • 500 a 27. Czystopis tłumaczenia łacińskiego.
 • 500 a 28. Liczne poprawki tekstu. Na s. 235 noty: "Oryginał papierowy", "Niesvies[iae]", "Lithuania", "Konfirmacya instrukcyi PP Litt. od krola Zygmunta Augusta die 21 Julii 1563. Przywiley stary na papierze pisany. Ex originali Arch. Niesvies[iensi]", "L'original fort use en papier". Na s. 244 podpis kopisty: "D. Hatowski".
 • 500 a 29. Tekst pisany w dwóch kolumnach. Na s. 250 podpis kopisty: "Hatowski". S. 249-250 wolne.
 • 500 a 30. Liczne poprawki. Na s. 251 noty: "In originali Arch. Niesw[iensi]"; "stary"; "Oryginał drugi podobno 1563 21 Junii w Wilnie pisany po polsku". Na s. 252 nota: "Ex originali Arch. Nieswies[iensi]".
 • 500 a 31. Pozostałe mowy w kilkuzdaniowych fragmentach. Na s. 282 zanotowany początek diariusza sejmu 1569. Na marginesie s. 282 nota: "NB. Jest położony na swoim mieyscu". Cały fragment diariusza przekreślony.
 • 500 a 32. Na s. 287 nota: "Ex originali Arch. Nesviesien[si]"; na s. 288 podpis kopisty: "Hatowski".
 • 500 a 34. a. Na s. 300 noty: "Posłana y przetłumaczona druga taka", "Lithuania". Na s. 299 data aktu: "1 V 1564".
 • 500 a 34. b. Czystopis tłumaczenia łacińskiego. Na s. 304 nota: "Trans[missum] Vilnam 11 (?) II 1768 anno".
 • 500 a 34. c. Brulion tłumaczenia łacińskiego. Tekst pisany w lewej kolumnie, w prawej poprawki korektora.
 • 500 a 34. d. Na s. 317: "Folio 328 l[ibro] 87", "Arch. MDL"; na s. 332: "No 1mo Lit.", "Concordat cum actis Jozef Miklaszewicz Metryk[ant] WXLitt. mppa". W tekście poprawki ręką korektora.
 • 500 a 34. e. Na s. 333 nota: "Fol. 328 lib[ro] 87". S. 343-346 wolne.
 • 500 a 41. Na dolnym marginesie nota: "Concordat cum originalibus. Helebergae 3 9bris 1779. Ignatius [Krasicki] episcopus [Varmiensis]".
 • 520 a 1. "Przywiley łaciński krola Augusta, ktorym obiecuie lat dorozszy wszystkie prawa y wolnosci Wielkiemu [popr. z: Wielmożnemu] Xsięstwu [popr. z: Xsiążęciu] Litewskiemu poprzysiądz y konfirmować z pieczęcią sygnetowż de data w Wilnie we wtorek po Przewodniej Niedzieli [25 IV] 1536, s. 1.
 • 520 a 2. "Iuramentum Sigismundi Augusti Lithuaniae praestitum Vilnae in celebri procerum et totius militiae Magni Ducatus Lithuaniae conventu feria tertia in festo s. Marci: Evangelistae [25 IV] ante tactum horae tredecimae anno domini 1536, s. 3. Na dole karty notatki skreśl.: "Już posłana ta sztuka" oraz nazwisko kopisty: "Kucharski"; s. 4 wolna.
 • 520 a 3. "[Stanislaus Górski], |De traditia Sigismundo Augusto Regi Lithuania, s. 5-13. Tekst pisany ręką kopisty Tomicianów.
 • 520 a 4. "Marschalcorum Lithuaniae officia, s. 15-16. [Marschalcus magnus], s. 15, Marschalcus curiae, s. 16. Wykaz obowiązków marszałków pisany ręką kopisty Tomicianów.
 • 520 a 5. "Rzecz pana S[tanisława] Podlodowskiego Liupy ku krolowi JMci Zygmuntowi Pierwszemu y do panow Rad Koronnych imieniem wszystkich posłow ziemskich na seymie w Piotrkowie 1547, s. 17-21. W rkpsie relacja o odpowiedzi królewskiej w jęz. łacińskim.
 • 520 a 6. Diariusz sejmu 1548 r. s. 21-47
 • 520 a a. "Witanie Krola JMci od posłów z Wielkiey Polski przez pana [Jana] Sierakowskiego [wojskiego inowrocławskiego, marsz. sejmu] w wigilią Wszech Świętych w Piotrkowie lata bożego 1548, s. 21-25.
 • 520 a b. "Na to witanie król JMć porozumiawszy się z pany radami tamże sam odpowiedział, dosyć skłonną, łaskawą, uczciwą, ieźli ią kiedy Polacy przed tym uczciwszą z ust pana swego słyszeli, in eum sensum, s. 25-26.
 • 520 a c. "[Summa propozycyi sejmowej], s. 26-27.
 • 520 a d. Relacja o naradach izby poselskiej], s. 27-28.
 • 520 a e. Odpowiedź panów koronnych posłom przez Samuela Maciejowskiego, kancl. koronnego], s. 28-30.
 • 520 a f. "O ożenieniu JKMci, s. 30-31.
 • 520 a g. "Żegnanie posłow od rycerstwa krola JMci przez urodzonego Jana Sierakowskiego woyskiego włocławskiego [! inowrocławskiego] w Piotrkowie die 2 mensis decembris 1548, s. 31-38.
 • 520 a h. "Rzecz Jędrzeia grabie [!] z Gorki kasztelana y starosty poznańskiego ku krolowi Jmci Zygmuntowi Augustowi imieniem wszystkich panow rad koronnych y posłow od rycerstwa o opuszczenie nieprzystoynego krola JMci małżeństwa na seymie w Piotrkowie feria quinta post festum Presentationis Mariae Virginis [22 II] anno domini 1548, s. 38-43. W rkpsie tekst odpowiedzi królewskiej w jęz. łacińskim.
 • 520 a i. "[Hieronim Ossoliński], |Rzecz imieniem wszystkich posłow ziemskich ku krolowi JMci Zygmuntowi Augustowi na seymie w Piotrkowie anno domini 1548, s. 43-44.
 • 520 a j. "[Stanisław Lupa Podlodowski, stolnik sandomierski], "Rzecz od posłow ziemskich do panow rad koronnych w Piotrkowie na seymie anno domini 1548, s. 45-47.
 • 520 a 7. "Oratio ad Sigismundum Augustum Regem Poloniae in primo eius Maiestatis ad gubernacula Regni ingressu nomine canonicorum collegii cracoviensis a Philippo Padniewski canonico cracoviensi habita XXIII Maii 1548, s. 47-49.
 • 520 a 8. "[Stanisław Orzechowski], |Ad Majoris Poloniae senatores ac equites de secundo Sigismundi Augusti regis conjugio autoris incerti 1548 oratio, s. 49-62.
 • 520 a 9. "Pasquilus de Sigismundi Augusti regis Poloniae secundis nupciis Petricoviae anno 1548, s. 63-64.
 • 520 a 10. "Privilegium Sigismundi Augusti quo iura ac libertates terre [!] Volhyniensis confirmantur, Wilno 21 III 1547, s. 65-71. Na s. 65 nota: "Domest. Volhyniae"; na s. 72 przekreśl.: "Transm[issum] Vilnae A[nn]o 1768 Jan[uarii] die 14 [?]". W rkpsie data: "27 III 1547".
 • 520 a 11. Przywilej witebski Zygmunta Augusta], Wilno 21 II 1547.
 • 520 a a. "Potiverienije wsim obywatelem y meszczanom zemli y mesta [popr. na: miesta] witebskoho praw y wolnostey ich od perszych koroley y welikich kniaziey im nadanych, s. 73-80. Na s. 78 nota: "Concordat cum actis. Jozef Mikłaszewicz [M[etrykant] WXLit. mpp". Na s. 73 notatki: "Lecto" oraz skreśl.: "Arch. MDL", "Folio 34 libro 62"; na s. 80: "No 1 Lith.".
 • 520 a b. "Potwerzenie wsim obywatelem y meszczanom zemli y miesta witebskoho praw y wolnostey ich [...], s. 81-84. Tekst zdefektowany, brak środkowych kart odpisu. Na s. 81 nota: "Folio 34 libro 62"; na s. 84: "Transm[issum] Vilnam 14 mai 1768".
 • 520 a c. "Confirmatio omnibus incolis et civibus terre et civitatis Vitebscensis jurium et liberatatum illorum a primis regibus et m[agnis] ducubus illis concessarum, s. 113-114.
 • 520 a d. "Confirmatio omnium jurium et libertatum a regubus et m[agnis] ducibus Lithuaniae universis civibus et incolis terrae et civitatis vitebscensis, s. 115-120. Tekst w dwóch kolumnach, z których lewą wypełnia tekst, prawą liczne poprawki korektora. Brulion tłumaczenia łacińskiego.
 • 520 a 12. "[Sigismundus Augustus], |Tenor privilegii ratificatorii territorii Drohiciensis [et Mielnicensis], Wilno 23 II 1547, s. 85-87. Na s. 85. noty: "Arch. MDL"; "Liber no 62 f. 89" oraz: "Legit" - ręką korektora odnoszące się do poszytu s. 85-112 nr 12-15.
 • 520 a 13. "[Sigismundus Augustus], |Tenor privilegii districtus Bielscensis, Wilno 23 II 1547, s. 87-91.
 • 520 a 14. "Responsum Sacrae Regiae Maiestatis [Sigismundi Augusti] ad articulos universae nobilitatis Bielscensis data, Wilno 17 II 1547, s. 91-102.
 • 520 a 15. "[Sigismundus Augustus], |Oratoribus territorii Drohiciensis Sacrae Maiestatis Regiae ad eorum articulos responsum datum, Wilno 17 II 1547, s. 102-111. Na s. 102 nota: "L. N. 62 f 94" ręka korektora tekstu. Tekst polski. Na s. 112: "Liber No 62 Confirmacya na biskupstwo łuckie dwuch [!] listów przywileiow xiążąt litewskich to iest Alexandra Witowda y Zygmunta fundowania włości wsi Dobra w rocznych powieciech". Na s. 113-114 i 115-120 teksty przywileju witebskiego poz. 11c i 11d.
 • 520 a 16. "De sepultura serenissimi Sigismundi primi regis Poloniae et Magni Ducis Lithuaniae.
 • 520 a a. "Fragmentum epist[ol]e de morte regis ad amicum scriptae, s. 123-124. Opis ciała królewskiego. Listy "ad amicum" pisywał Stanisław Górski.
 • 520 a b. |Ordo pompe funebris Serenissimi Sigismundi regis Poloniae, s. 125-133. Program uroczystości ustalony przez radę koronną i króla Zygmunta Augusta.
 • 520 a 17. "[Sigismundus Augustus], "Confirmatio actus commisariorum limitum inter bona regia oppidum Bobrowniki et bona Kuczerz capituli vladislaviensis, Piotrków 3 VII 1550, s. 135-157. Na s. 157 nota: "Ex actis metrices regni anno 1550 in libro 60 sub lit. ZM. No 61 folio 305". S. 158 wolna. Rozgraniczenie dokonane 15 VI 1545 na mocy mandatu króla Zygmunta Starego z 15 VI 1545 wraz towarzyszącymi pozwami.
 • 520 a 18. "Responsum nomine totius senatus ac nobilitatis Ducatus Lithuaniae super unione et conventione in limitibus facienda 1551 decembri mense Vilnae, s. 159-160. Na s. 159 nota: "Leg. 8 f. 95". Tekst polski.
 • 520 a 19. "[Sigismundus Augustus, |Privilegia Magni Ducatus Lithuaniae], Wilno 3 XI 1551, s. 161-184. Na s. 184 noty: "No 4to Lit." oraz "Te sztuki s papierem przełożone w Metryce Korony y Litt[wy] nie znalezione ad suplementum należą. Ex arch. Neswis[ensi]".
 • 520 a 20. "[Joannes Przerębski vicecancellarius?], |Ad regem Romanorum Ferdinandum I in negocio de impedienda corona duci Moscorum 1553, s. 185-190.
 • 520 a 21. "[Carolus V imperator], [...] Hieronimo Chodkiewicz [de Sklow - dodane] castellano Trocensi, capitaneo generali Samogitiae [...], Bruksela 18 IX 1555, s. 191-194.
 • 520 a 22. "Copia literarum commendatitiarum Caesareae Maiestatis [Caroli V] ad Regem Poloniae [Sigismundum Augustum] pro Joanne Hieronimo Chodkiewicz Polono in ptriam redituro, Bruksela 18 IX 1555, s. 195-197.
 • 520 a 23. "Carolus [V], Ad regem Poloniae [Sigismundum Augustum], Bruksela 18 IX 1555, s. 198.
 • 520 a 24. "Zygmunt August [do Pawła Sapiehy, woj. nowogrodzkiego], Piotrków luty 1559, s. 199-200.
 • 520 a 25. "[Przywilej litewski Zygmunta Augusta], Wilno 6 VI 1563.
 • 520 a a. "Prywiley krola Jeho Miłosti Zygimonta Awhusta wsim obywatelem welikoho Kniazstwa Litowskoho dany obiasniaiuszczy nekotorye artykuły w prywileiach korola Jagieyła y Witolta opisanye z storony weselenia se z praw y wolnostey zarowno iako tych kotorye herby od panow Polakow brali tak y tych kotorye nebrali y o prekładaniu na dostoienstwa ludey wery powszechnoie rymskomu kostelu poddanych ettc., s. 201-208.
 • 520 a b. "Priwiley kroloa Jeho Myłosti Zygmunta Ahusta wydany w Wylni roku tysiacza piatsot szesdesiat tretoho [mca Junii 6 dnia - dopisane], s. 209-213.
 • 520 a c. "Cautio Iniversis civibus Magni Ducatus Lituaniae quod obligatio sponte suspecta educendi pro expeditione bellica inter [popr. z: praeter] duos equites unius peditis nec non quod profectio in bellum fratrum bonis inter se non divisis aut filiorum necdum a patre dotatorum [napisane zamiast: ex haereditorum] sive pro stipendio militari sive in obsequio dominorum [skreśl.: pro] hac sola vice et expeditione bellica sit duratura, s. 227-229.
 • 520 a d. "Cautio universis civibus Magni Ducatus Lithuaniae [...], s. 231-234.
 • 520 a 27. "[Sigismundus Augustus], |Privilegium pro editione voluminis legum vulgo statuta ordinibus Magni Ducatus Lithuaniae in generali conventu Bielsciis anno domini 1566 [11 III], s. 230.
 • 520 a 28. "[Sigismundus Augustus], |Instructio ab ordinibus Lithuaniae nunciis ad comitia Varsaviensia ituris in negotio unionis data, Wilno 21 VII 1563, s. 235-244.
 • 520 a 29. "Capita postulationum [1563], s. 245-248.
 • 520 a 30. "Przywiley łaciński krola JMci [Zygmunta] Augusta na wolne odiechanie deputatow z W-o X-a Litt[ewskieg]o na stanowienie uniey na seymie warszawskim naznaczonych z pieczęcią pod datą w Wilnie die 21 Julii roku p[ańskiego] 1563 przywiley, s. 251-251.
 • 520 a 31. "Sprawa posłow woiewodztwa ruskiego pana Jana Sienienskiego z Pomorzan, pana Trzebinskiego ze lwowskiey ziemie, pana Walentego Orzechowskiego sędziego przemyslkiego, pana Alexandra Krasickiego z przemyslkiey ziemi, pana Andrzeja Wapowskiego stolnika sanockiego z ziemi sanockiey, pana Grzegorza Makowieckiego chorążego halickiego, pana łowczego [przemyskiego Rafała] Dobaniowskiego y pana [Tomaza?] Dubrawskiego z halickiey ziemi na seymie warszawskim roku pańskiego 1563 złożony [!] na dzień Marcina świętego [11 XI] z tym poselstwem panow rad woiewodztwa ruskiego y od rycerstwa posłani, aby na ten artykuł exekucyi ktorą konstytucyami postanowili na piotrkowskim seymie blisko przeszłym nieprzyzwalali, to iest, aby Alexandra krola statutem miały być rycerskie wysługi brane, ktore ieno są dane ludziom rycerskim po tym to statucie krola Alexandra za poczciwe służby ich, ktemu prosić rozkazali, aby krol JM niezawierał ręki swey krolewskiey zasłużonym ludziom, s. 253-282.
 • 520 a a. "Odpowiedź pana Walentego Orzechowskiego sędziego przemyslkiego krolowi JMci od panow posłow ruskich, s. 255-256.
 • 520 a b. "Rzecz albo proźba [!] urodz[onego] pana Walentego Orzechowskiego sędziego przemyslkiego ku najjasn[iejszemu] Panu y Krolowi Zygmuntowi Augustowi w Warszawie czyniona Anno Domini 1563 8va die Xbris, aby KJMć zostawił zasłużone rycerstwo polskie przy ich zasługach, od panow posłow woiewodztwa ruskiego y podolskiego poruczona, s. 256-269.
 • 520 a c. "Statutum lectum, s. 169-272.
 • 520 a 32. "Przywiley Zygmunta Augusta approbationis ziazdu bielskiego in negotio unionis an[no] 1564, Warszawa 20 II 1564, s. 283-287.
 • 520 a 33. "[Zygmunt August], |Declaratio o unij y o wolnosci litewskiey dana w roku 1564, Warszawa 13 III 1564, s. 289-290.
 • 520 a 34. Zygmunt August wprowadzy drugi statut litewski], Bielsk 1 VII 1564.
 • 520 a a. "Przywiley wydany w Bielsku roku 1564, s. 291-299.
 • 520 a b. "Privilegium Sigismundi Augusti editum in Bielsk 1564 quo omnibus civibus M. Ducatus Lith[uaniae] datur facultas absolvendorum causarum omnium iuxta novum statutum methodo in eodem praescripta, s. 301-304.
 • 520 a c. "Privilegium Sigismundi Augusti [...], s. 305-316.
 • 520 a d. "Prywiley wsim obywatelem Welikoho Kniazstwa Litowskoho w Belsku wydanyi na soyme na prawa y wolnosti ich y na odprawowanie spraw wsiakich nowo wydanym statutom y sposobom w nem opisanym etto w roku 64, s. 317-332.
 • 520 a e. "Priwiley wsi obywatlem [...], s. 333-342.
 • 520 a 35. "[Joannes Ocieski cancellarius Regni Poloniae Stanislao Hosio], Wilno 3 XI 1557, s. 347-348.
 • 520 a 36. "[Martinus Cramerus Stanislao Hosio], Dziekanowice 5 X 1564, s. 349.
 • 520 a 37. Stanisław Orzechowski do Tomasza Płazy], Rzeszów 28 IV 1565, s. 350.
 • 520 a 38. "[Joannes Przerembski episcopus nominatus Chelmensis Stanislao Hosio], Wilno 5 X 1557, s. 351-352.
 • 520 a 39. "[Bona regina Poloniae Joanni Dantisco episcopo Varmiensi], Kraków 30 VI 1548, s. 353-354.
 • 520 a 40. "[Bona regina Poloniae Joanni Dantisco episcopo Varmiensi], Warszawa 4 IX 1548, s. 355.
 • 520 a 41. "[Bona regina Poloniae Tidemanno Giese episcopo Culmensi], Warszawa 22 IX 1548, s. 356.
 • 520 a 23. W sprawie J. H. Chodkiewicza.
 • 520 a 24. Poseł Tatarów perekopskich przybywa do króla.
 • 520 a 31. Diariusz sejmu warszawskiego 1563/1564. W tekst diariusza włączone mowy:
 • 520 a 39. Zaprasza na pogrzeb króla Zygmunta Starego, dziękuje za napisanie epitafium.
 • 520 a 40. Zawiadamia o przybyciu do Warszawy.
 • 520 a 41. O jego nieobecności na pogrzebie króla.
 • 530 d Mf 1344
 • 530 d CD 90a
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a Z Biblioteki Poryckiej T. Czackiego m Poryck w Czacki Tadeusz (1765-1813) w Biblioteka Porycka
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d BK II 115 d BK Dz. Hist. 123 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 a 19. Druk: Lubavkij: Očerk istorii litevsko-russkogo gosudarstva, s.297-338. a 18. Druk: Dovnar-Zapolskij: Polsko-litovskaja unija, dod. II. a 13. Druk: Lubavkij: Očerk istorii litevsko-russkogo gosudarstva, s. 362-363. a 13. Druk: Volumina legum. T. 1. Petersburg 1859, s. 287-288. a 12. Druk: Lubavkij: Očerk istorii litevsko-russkogo gosudarstva, s. 361-363. a 11. Druk tekstu ruskiego: K. Wł. Wójcicki: Biblioteka starożytnych pisarzy polskich. T. 6. Warszawa 1844, s. 197-202 "z rękopisów archiwum króla Stanisława Augusta zbioru Dogiela". a 10. Druk: Lubavkij: Očerk istorii litevsko-russkogo gosudarstva, s. 364 i nn. a 9. Druk: M. Baliński: Pisma historyczne. T. 1. Warszawa 1843, s. 292-294. a 9. Druk: "Pamiętnik Sandomierski" T. 2: 1830, s.381-382. a 8. Druk: M. Baliński: Pisma historyczne. T. 1. Warszawa 1843, s. 295-296. a 8. Druk: J. Korzeniowski: Orichoviana. T. 1. Kraków 1891, s. 131-149. a 6. j. Druk: J. Szujski: Dyryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 Kraków 1872, s. 189-190 (w nieco innej redakcji). a 6. j. Druk: "Pamiętnik Sandomierski" T. 1: 1829, s. 377-380. a 6. i. Druk: J. Szujski: Dyryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 Kraków 1872, s. 188-190. a 6. i. Druk: "Pamiętnik Sandomierski" T. 1: 1829, s. 375-377. a 6. h. Druk: J. Szujski: Dyryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 Kraków 1872, s. 217-223 (w innej redakcji). a 6. h. Druk: "Pamiętnik Sandomierski" T. 1: 1829, s. 367-375. a 6. g. Druk: J. Szujski: Dyryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 Kraków 1872, s. 253-256. a 6. g. Druk: "Pamiętnik Sandomierski" T. 2: 1830, s. 186-196. a 6. f. Druk: J. Szujski: Dyryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 Kraków 1872, s. 177-178. a 6. f. Druk: "Pamiętnik Sandomierski" T. 2: 1830, s. 184-186. a J. Szujski: Dyryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 Kraków 1872, s. 176-177 (z nieznacznymi skrótami). a 6. e. Druk: "Pamiętnik Sandomierski" T. 2: 1830, s. 182-184. a 6. d. Druk: "Pamiętnik Sandomierski" T. 2: 1830, s. 179-182. a 6. c. Druk: J. Szujski: Dyryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 Kraków 1872, s. 164-165. a 6. c. Druk: "Pamiętnik Sandomierski" T. 2: 1830, s. 179. a 6. b. Druk: J. Szujski: Dyryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 Kraków 1872, s. 164. a 6. b. Druk: "Pamiętnik Sandomierski" T. 2: 1830, s. 177-179. a 6. a. Druk: J. Szujski: Dyryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 Kraków 1872, s. 161-163. a 6. a. Druk: "Pamiętnik Sandomierski" T. 2: 1830, s. 171-177. a 5. Druk: "Pamiętnik Sandomierski" T. 1: 1829, s. 379-385. a 5. Druk: Niemcewicz J. U.: Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze. T. 1. Warszawa 1822, s. 22-29. a 5. Druk: "Pamiętnik Warszawski" T. 13: 1819, s. 316-324.
 • 581 a 34. Druk: F. Piekosiński: Statut litewski drugiej redakcji. Kraków 1900, s. LXV-LXX (tekst łaciński), s. 307-312 (tekst polski). a 33. Druk: Volumina legum. T. 2. Petersburg 1859, s. 29-30. a 30. Druk: Zrzodlopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 182-183. a 29. Druk: Zrzodlopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 179-180. a 28. Druk: Zrzodlopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 280-289. a 25. Druk z oryginału: Monumenta reformationis Polonicae et Lithuanicae. Wilno 1911, s. 14-19. a 25. Druk: Zrzodlopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 166-169. a 23. Druk: J. Daneykowicz-Ostrowski: Svada latina. T. 2. Lublin 1747, s. 60. a 22. Druk: J. Daneykowicz-Ostrowski: Svada latina. T. 2. Lublin 1747, s. 61. a 21. Druk: Naruszewicz A.: Żywot J. K. Chodkiewicza. T. 1. Kraków 1858, s. 8-9. a 21. Druk: J. Daneykowicz-Ostrowski: Svada latina. T. 2. Lublin 1747, s. 59-61.
 • 600 a Bona c (królowa Polski ; d 1494-1557)
 • 600 a Chodkiewicz, Jan c kasztelan wileński, d (ca 1537-1579)
 • 600 a Czarnocki, Stanisław c sędzia sanocki
 • 600 a Dantyszek, Jan d (1485-1548)
 • 600 a Dobaniewski, Rafał c łowczy przemyski
 • 600 a Dogiel, Maciej d (1715-1760)
 • 600 a Dubrawski, Tomasz c podsądek halicki d (?-1602)
 • 600 a Ferdynand b I c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1503-1564)
 • 600 a Frank Maciej c poeta nowołaciński
 • 600 a Giese, Tiedemann c biskup chełmiński, warmiński d (1480-1550)
 • 600 a Gołębiowski, Łukasz d (1773-1849)
 • 600 a Górka, Andrzej c kasztelan poznański, starosta generalny wielkopolski d (1500-1551)
 • 600 a Górski, Stanisław c sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski d (1497-1572)
 • 600 a Hatowski, D. c kopista archiwum nieświeskiego
 • 600 a Hozjusz, Stanisław c kardynał d (1504-1579)
 • 600 a Iwan b IV Groźny c (car Rosji ; d 1530-1584)
 • 600 a Karol b V c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1500-1558)
 • 600 a Krasicki, Aleksander c poseł ziemi przemyskiej
 • 600 a Krasicki, Ignacy d (1735-1801)
 • 600 a Kucharski c kopista Archiwum Krakowskiego
 • 600 a Maciejowski, Samuel c biskup krakowski, kanclerz wielki koronny d (1499-1550)
 • 600 a Makowiecki, Grzegorz c chorąży halicki
 • 600 a Ocieski, Jan c kanclerz wielki koronny d (1501-1563)
 • 600 a Orzechowski, Stanisław d (1513-1566)
 • 600 a Orzechowski, Walenty c sędzia przemyski d (ca 1527-1588)
 • 600 a Ossoliński, Hieronim c kasztelan sądecki, wojnicki sandomierski d (?-1575/1576)
 • 600 a Padniewski, Filip c biskup krakowski, podskarbi koronny d (1510-1572)
 • 600 a Płaza, Tomasz c wychowanek Marcina Kromera, proboszcz parafii pw. św. Szczepana w Krakowie d (ca 1512-1593)
 • 600 a Podlodowski, Stanisław Lupa c stolnik sandomierski d (?-1550)
 • 600 a Przerębski, Jan c (prymas Polski ; d 1519-1562)
 • 600 a Sapieha, Paweł c kasztelan kijowski d (przed 1546-1580)
 • 600 a Sienieński, Jan c poseł województwa ruskiego d (ca 1531-1580)
 • 600 a Sierakowski, Jan c podkomorzy kaliski, kasztelan lędzki
 • 600 a Trzebiński c poseł ziemi lwowskiej
 • 600 a Wapowski, Andrzej c stolnik sanocki d (ca 1530-1574)
 • 600 a Witold c (wielki książę litewski ; d ok. 1352-1430)
 • 600 a Zygmunt Kiejstutowicz c (wielki książę litewski ; d post 1365-1440)
 • 610 a sejm y 1562-1563 z Piotrków
 • 610 a sejm y 1566 z Lublin
 • 610 a sejm y 1563-1564 z Warszawa
 • 610 a sejm y 1548 z Piotrków
 • 610 a sejm y 1547 z Kraków
 • 651 a Bielsk (pow. płocki, woj. mazowieckie) y 16 w.
 • 651 a Bobrowniki (pow. będziński, woj. śląskie) y 16 w.
 • 651 a Dobra (biskupstwo łuckie) y 16 w.
 • 651 a Drohiczyn (pow. siemiatycki, woj. podlaskie) y 16 w.
 • 651 a Kraków (woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Kuczerz (kapituła włocławska) y 16 w.
 • 651 a Litwa y 16 w.
 • 651 a Mielnik (pow. siemiatycki, woj. podlaskie) y 16 w.
 • 651 a Wilno (Litwa) y 16 w.
 • 651 a Witebsk (białoruś) y 16 w.
 • 651 a Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Wołyń (Ukraina) y 16 w.
 • 653 a Przywilej dla Wołynia
 • 653 a Przywilej dla Podlasia
 • 653 a Przywilej dla Litwy
 • 653 a Metryka koronna
 • 653 a Unia polsko-litewska
 • 653 a Tatarzy 16 w.
 • 655 a Konstytucje sejmowe 16 w.
 • 655 a Mowy 16 w.
 • 700 a Kucharski c kopista Archiwum Krakowskiego
 • 700 a Kromer, Marcin c historyk d (1512-1589)
 • 700 a Zygmunt Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 700 a Zygmunt August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 852 j BK 00241
 • 999 d 17.10.31

Indexes